R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW. Założenia ogólne"

Transkrypt

1 R O Z D Z I A Ł VI OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW Założenia ogólne 19.1.Ocenianie wewnątrzszkolne jest to system, który reguluje zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Szkole Podstawowej nr 11 w Dąbrowie Górniczej, ukierunkowany na wspieranie rozwoju dziecka. 2.Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania, 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 4) przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole, 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, 7) ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom /prawnym opiekunom/ informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 3.Wewnątrzszkolny system oceniania jest dokumentem stanowiącym integralną część statutu szkoły, który ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie, 2) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu, 4) dostarczanie rodzicom /prawnym opiekunom/ i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, 5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej. 4.Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia uczniów w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 5.Na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia, dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki oraz wyznaczyć nauczyciela - opiekuna. Odmowa udzielenia zezwolenia następuje w drodze decyzji administracyjnej. 6.Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. 7.Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie opinii poradni psychologiczno pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. 8.Dostosowanie wymagań edukacyjnych polega przede wszystkim na dostosowaniu form i metod pracy, zgodnie z zaleceniami zawartymi w opinii właściwej poradni psychologiczno pedagogicznej lub specjalistycznej. 9.W sytuacji, gdy w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia mu kontynuowanie nauki, szkoła stwarza szansę uzupełniania braków poprzez:

2 1) indywidualną pracę z uczniem, 2) zajęcia dodatkowe, 3) pomoc koleżeńską. 10.W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 11.Religia jako szkolny przedmiot nieobowiązkowy jest prowadzona dla uczniów, których rodzice sobie tego życzą: 1) życzenie wyrażane jest w najprostszej formie, nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmienione, 2) uczniowie nie korzystający z lekcji religii objęci są zajęciami opiekuńczo wychowawczymi w świetlicy szkolnej, 3) ocena z religii umieszczana jest na świadectwie szkolnym, 4) ocena z religii nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy. 12.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów w klasach IV VI ujętych w szkolnym planie nauczania opracowują przedmiotowe systemy oceniania, które są zgodne z WSO i zapoznają z nimi uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ na początku roku szkolnego. 13.Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach Wychowanie do życia w rodzinie, jeżeli jego rodzice /prawni opiekunowie/ zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej rezygnację z udziału ucznia w zajęciach. 14.Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców /prawnych opiekunów/ oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego: 1) w przypadku ucznia, o którym mowa w ust.14, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia, 2) w przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego, w dokumentacji przebiegu nauczania, zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony albo zwolniona. Zasady informowania rodziców i uczniów 20. Nauczyciele wspomagają rodziców i współdziałają z nimi w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki. Współpraca odbywa się na zasadzie wzajemnego szacunku, partnerstwa i rozumienia racji obu stron. 1. Formy kontaktów i współdziałania szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywają się: 1) na spotkaniach z wychowawcą klasy zgodnie z terminarzem spotkań ustalanym corocznie przez radę pedagogiczną, 2) podczas indywidualnych spotkań z nauczycielami /miesięczne konsultacje/, 3) poprzez wpisy do zeszytów przedmiotowych, zeszytów obserwacji, 4) listownie, 5) telefonicznie, 6) poprzez wpisy do zeszytu pochwał i nagan, 7) spotkania indywidualne rodziców z wychowawcą lub innymi nauczycielami w razie potrzeby lub na prośbę jednej ze stron, 8) kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym, 9) spotkania rady rodziców z dyrektorem szkoły, 10) włączanie rodziców w organizację uroczystości, imprez, wycieczek, 11) w przypadku poważnych zagrożeń dotyczących losów ucznia (gwałtowny spadek wyników nauczania, wejście w konflikt z prawem) przyjmuje się zasadę natychmiastowego kontaktu wychowawcy, pedagoga szkolnego z rodzicami /prawnymi opiekunami/, 12) przyjmowanie rodziców przez dyrektora szkoły w czasie godzin urzędowania. 2.Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ a także w ciągu roku szkolnego nowo zapisanych uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o:

3 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, 2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 3.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ a także w ciągu roku szkolnego nowo zapisanych uczniów oraz ich rodziców /prawnych opiekunów/ o: 1) warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, 2) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania, 3) skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4.Wyniki oceniania bieżącego, śródrocznego oraz przewidywane roczne oceny klasyfikacyjne i osiągnięcia uczniów są podawane rodzicom /prawnym opiekunom/ na ogólnych spotkaniach z wychowawcą klasy. Wychowawcy przygotowują dla rodziców pisemną informację zawierającą wykaz ocen z poszczególnych przedmiotów i zachowania oraz ewentualne uwagi. 5.Oceny bieżące i klasyfikacyjne odnotowywane są w dokumentacji nauczania i są jawne zarówno dla uczniów, jak i ich rodziców /prawnych opiekunów/. 6.Nauczyciele nie udzielają informacji o osiągnięciach uczniów osobom nieupoważnionym. 7.Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę: 1) ustnie na lekcji lub poza lekcjami indywidualnie, przedstawia w razie potrzeby warunki poprawy. 8.Na wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana przez nauczycieli uczących poszczególnych przedmiotów podczas spotkań z rodzicami. Pisemne prace uczniów przechowywane są przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów przez okres danego roku szkolnego. 9. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż miesiąc, nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne są zobowiązani poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ pisemnie za potwierdzeniem o przewidywanych dla niego rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. W przypadku nieobecności rodziców /prawnych opiekunów/ na spotkaniu, wychowawca za pośrednictwem dziecka lub w ostateczności sekretariatu szkoły, wysyła pismo informujące o przewidywanych dla niego rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych lub niemożliwości sklasyfikowania z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej nagannej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 10. Przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, w terminie nie krótszym niż dwa tygodnie, wychowawca klasy jest zobowiązany poinformować pisemnie ucznia i jego rodziców / prawnych opiekunów/, o przewidywanych dla ucznia rocznych pozytywnych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej pozytywnej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 11. Rodzice ( opiekunowie prawni) mają prawo do: 1) znajomości celów i zadań szkoły, a. znajomości przepisów prawa szkolnego, b. uzyskiwania bieżącej informacji na temat postępów w nauce i zachowania swojego dziecka, c. możliwości korzystania z porad i konsultacji w sprawach dotyczących dziecka, d. znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 12. Rodzice współpracują ze szkołą nad spójnym oddziaływaniem wychowawczym na dziecko i mają prawo do: 1) znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, kryteriów ocen, praw i obowiązków ucznia, 2) przedstawiania swych opinii dotyczących szkoły i pracy i zachowania poszczególnych nauczycieli dyrektorowi szkoły. 13. Do podstawowych obowiązków rodziców /opiekunów prawnych/ wynikających z ustawowego obowiązku szkolnego należy: 1) dopełnienia czynności związanych z zapisaniem dziecka do szkoły, 2) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne, 3) zapewnienia warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć szkolnych,

4 4) zapewnienie warunków systematycznego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne i umożliwienie przygotowania się do tych zajęć. 14. Rodzice mają obowiązek reagowania na przejawy niewłaściwego lub niebezpiecznego zachowania ucznia w szkole i poza nią. 15.Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie szkoły. 16. Rodzice w sposób pisemny wyrażają zgodę na uczestnictwo dziecka w wyjazdach, wycieczkach, rajdach lub innych organizowanych przez szkołę formach zajęć pozaszkolnych lub też akcjach edukacyjnych realizowanych jako zajęcia fakultatywne. 17. Rodzice są zobligowani do przestrzegania terminów związanych z procedurami dotyczącymi realizowania przez ucznia obowiązku szkolnego. Ocenianie wewnątrzszkolne I etap edukacyjny obejmuje nauczanie zintegrowane w klasach I III 21.1.Nauczyciele uczący w klasach I III prowadzą dziennik lekcyjny, w którym odnotowują osiągnięcia edukacyjne ucznia z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych stosując sześciopunktową skalę oceniania: 1) Maksymalnie 6 punktów. Aby uzyskać maksymalnie 6 punktów, uczeń musi wykazać się dużym zaangażowaniem w zdobywanie umiejętności i wiadomości, pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela. Proponuje nowe rozwiązania sytuacji problemowych, a zdobyte wiadomości w znacznym stopniu wykraczają poza wymagania programowe. 2) 5 punktów. W sposób wyczerpujący opanował materiał programowy. Umiejętnie potrafi wykorzystać w praktyce opanowany materiał bez ingerencji nauczyciela. 3) 4 punkty. Opanował materiał programowy. Potrafi zastosować w praktyce zdobyte wiadomości. Pracuje chętnie, ale pod wpływem inspiracji nauczyciela. 4) 3 punkty. Zakres materiału programowego ogranicza się do podstawowych treści programowych. Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce tylko przy pomocy nauczyciela. 5) 2 punkty. Nie opanował podstawowych treści programowych. Nie potrafi pracować nawet przy pomocy nauczyciela. 6) 1 punkt. Wykazuje rażący brak opanowania wiadomości i umiejętności. Nie wkłada żadnego wysiłku, nie jest zaangażowany w próby rozwiązania problemów. Nie potrafi pracować nawet przy indywidualnej pomocy nauczyciela. 2.W klasach I III obowiązuje ocena klasyfikacyjna opisowa. Śródroczną ocenę klasyfikacyjną nauczyciele sporządzają w formie karty oceny opisowej, która ma charakter informacyjny, diagnostyczny i motywujący. 3.Klasyfikacja roczna w klasach I III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych obowiązkowych, dodatkowych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 4. Ocenę z religii ustala się zgodnie z odrębnymi przepisami. Ocena ma charakter cyfrowy. II etap edukacyjny obejmuje nauczanie w klasach IV VI 22.1.Ocenianie bieżące ma celu wspieranie uczenia się i polega na systematycznej obserwacji, sprawdzaniu oraz dokumentowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia, wysiłku wkładanego w wywiązywanie się z obowiązków oraz postępów w nabywaniu wiadomości i umiejętności. 2.Oceny bieżące, oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne podsumowujące osiągnięcia edukacyjne począwszy od czwartej klasy szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: stopień celujący 6, stopień bardzo dobry 5, stopień dobry 4, stopień dostateczny 3, stopień dopuszczający 2,

5 stopień niedostateczny 1. Dopuszcza się stosowanie przy ocenach bieżących znaku + lub -. 3.Kryteria ocen: 1) ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: a. rozwiązuje problemy w sposób twórczy, samodzielnie rozwija własne uzdolnienia, b. korzysta z nowości, technologii informacyjnej, potrafi kojarzyć i łączyć wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, korzysta z wielu sposobów pracy, c. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, reprezentuje szkołę w zawodach sportowych lub posiada inne porównywalne osiągnięcia; 2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania, b. potrafi efektywnie zaplanować pracę w zespole, umiejętnie podejmować decyzje, interpretować wyniki, odnajdywać i porządkować informacje, zastosować umiejętności w różnych sytuacjach, c. samodzielnie rozwiązuje zadania i problemy w sposób twórczy w sytuacjach trudnych i nietypowych; 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a. posiada wiedzę określoną kryteriami oceny dobrej, b. potrafi współpracować w grupie zarówno jako lider jak i partner, wyciągać wnioski, różnicować ważność informacji, dzielić się wiedzą z innymi, wybrać własny sposób uczenia się, c. rozwiązuje typowe zadania z elementami problemowymi, wykazuje aktywną postawę wobec trudnych i nietypowych zagadnień; 4) ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który: a. opanował wiadomości i umiejętności określone kryteriami oceny dostatecznej, b. współpracuje w grupie, potrafi objaśnić niektóre wyniki pracy, logicznie je uporządkować, podjąć decyzję jaką przyjąć postawę, c. rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne; 5) ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: a. opanował wiedzę określoną kryteriami oceny dopuszczającej, b. rozumie podstawowe zagadnienia wyrażane w sposób prosty i jednoznaczny, współpracuje w grupie, pyta, prosi o wyjaśnienie, słucha dyskusji, potrafi dostosować się do decyzji grupy, rozwiązuje proste zadania teoretyczne i praktyczne przy pomocy kolegi lub nauczyciela; 6) ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: a. posiada tak duże braki w wiadomościach i umiejętnościach, że uniemożliwiają one dalsze zdobywanie wiedzy, b. nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności. 4.Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, techniki, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, chęć do pracy, zaangażowanie, aktywność. 5.Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala nauczyciel uczący danego przedmiotu, uwzględniając wkład pracy ucznia. Oceny te nie powinny być ustalane jako średnia arytmetyczna stopni cząstkowych. 6.Sposoby oceniania osiągnięć ucznia: 1) odpowiedzi ustne: a. na początku lekcji z trzech ostatnich tematów, b. w trakcie lekcji powtórzeniowej z określonego działu, c. pod koniec lekcji z aktualnie omawianego materiału, 2) sprawdziany pisemne: a. dyktanda, b. wypracowania, c. krótkie sprawdziany obejmujące treści trzech ostatnich lekcji, 3) sprawdziany z jednego lub kilku działów, UWAGI. sprawdzian obejmujący cały dział lub kilka działów jest poprzedzony powtórzeniem i zapowiedziany z tygodniowym wyprzedzeniem. Dziennie może się odbyć jeden taki sprawdzian, a tygodniowo trzy, na początku semestru nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o liczbie i czasie planowanych dużych sprawdzianów, oraz o kryteriach oceny pracy pisemnej, uczeń i jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzianu,

6 na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić, sprawdzianowi nie musi towarzyszyć wystawienie stopnia. 4) testy umiejętności dotyczące zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce, 5) ocenianie wytworów pracy ucznia, 6) analiza notatek w zeszycie, 7) obserwacje pracy ucznia na lekcji, 8) udział w zawodach, konkursach i turniejach. 7.Z przedmiotów realizowanych w wymiarze 1 godziny tygodniowo uczeń może być klasyfikowany na podstawie co najmniej trzech ocen cząstkowych. 8.Dopuszcza się stosowania przez nauczycieli zapisów w dzienniku lekcyjnym: 1) nb skrótu informującego o nieobecności ucznia w czasie lekcji, 2) np. skrótu informującego o nieprzygotowaniu ucznia do lekcji, 3) bz skrótu informującego o braku zeszytu, 4) bs skrótu informującego o braku stroju sportowego, 5) Zad. dod. zadanie dodatkowe, 6) pl. praca na lekcji, 7) odp. odpowiedź, 8) akt. aktywność, 9) bp. brak pracy. 9.Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku obok dotychczasowej [1/4 taki zapis informuje, że ocena niedostateczna poprawiona jest na ocenę dobrą], przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 10.W przypadku nieprawidłowego zapisu oceny nauczyciel skreśla kolorem czerwonym błędnie wpisaną ocenę stosując znak X, a poprawną ocenę zapisuje poniżej ostatniego numeru ucznia, stosując następujący zapis kolorem niebieskim: 15/3 dostateczny, czytelny podpis nauczyciela - oznacza to, iż w 15 wierszu 3 kolumny widnieje ocena dostateczna. Zasady i sposoby poprawiania bieżących ocen Poprawianie ocen bieżących: 1) ocenę niedostateczną uczeń może poprawić w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania, 2) o możliwości poprawy oceny pozytywnej na wyższą decyduje nauczyciel danego przedmiotu uwzględniając systematyczność i aktywność ucznia. 2.Poprawiona ocena odnotowywana jest w dzienniku obok dotychczasowej, przy czym obydwie brane są pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej. 3.Każdy nauczyciel określa zasady, według których dopuszcza się możliwość nieprzygotowania ucznia do lekcji. Nauczyciel danego przedmiotu informuje uczniów o zasadach zgłaszania nieprzygotowania oraz o liczbie dopuszczalnych nie przygotowań w ciągu roku, zgodnie z zapisami w statucie. Szkolny system oceniania zachowania 24.1.Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez uczniów zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia, uwzględnia ona w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, 3) dbałość o honor i tradycje szkoły, 4) dbałość o piękno mowy ojczystej, 5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, 6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, 7) okazywanie szacunku innym osobom. 2. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre,

7 poprawne, nieodpowiednie, naganne. 1) z zastrzeżeniem pkt. 5 i 6. 3.Kryteria ocen: 1) ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który: a. wzorowo wypełnia wszystkie postanowienia regulaminów szkolnych, stanowi wzór do naśladowania dla innych uczniów w klasie i szkole, jest ambitny i kreatywny w działaniu, b. wykazuje rzetelny stosunek do nauki, jest uczciwy nie ściąga na sprawdzianach, c. w klasowym zeszycie pochwał i nagan nie ma wpisów o negatywnym zachowaniu, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i kolegów oraz prezentuje taką postawę na wszystkich zajęciach organizowanych przez szkołę i poza nią, nigdy nie używa wulgarnego słownictwa, d. wykazuje inicjatywę w podejmowaniu prac na rzecz klasy, szkoły i środowiska, e. jest pilny w nauce i sumienny w pełnieniu obowiązków powierzonych mu przez nauczyciela, wzorowo pełni dyżury klasowe i szkolne, f. systematycznie uczęszcza do szkoły i dostarcza usprawiedliwienia wszystkich nieobecności w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, nigdy nie spóźnia się na swoje pierwsze zajęcia, a tym bardziej na kolejne godziny lekcyjne, g. szanuje mienie szkolne, społeczne oraz własność kolegów i swoją, h. nie ulega żadnym nałogom: nie pali papierosów, nie pije alkoholu, nie używa środków odurzających i innych używek szkodliwych dla zdrowia, i. godnie reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych i innych przeglądach, j. bierze czynny udział w przygotowaniu i prezentacji uroczystości szkolnych lub innych imprez okolicznościowych. 2) ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który: a. przestrzega regulaminów szkolnych i jest systematyczny w nauce, b. chętnie bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska, dokładnie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, c. systematycznie uczęszcza do szkoły i wszystkie nieobecności usprawiedliwia w terminie wyznaczonym przez wychowawcę, d. jest kulturalny, nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć, nie popada w konflikty z kolegami i osobami starszymi, w klasowym zeszycie pochwał i nagan ma pisemne uwagi dotyczące zachowania nacechowane niską szkodliwością dla innych i siebie i są to uwagi nie powtarzające się, e. jest prawdomówny, nie oszukuje pracowników szkoły i kolegów, f. bezwzględnie szanuje własność szkolną i kolegów, dba o porządek otoczenia, g. nie ulega nałogom, h. jest pracowity i sumienny, odpowiedzialnie traktuje obowiązki szkolne, i. reprezentuje szkołę w konkursach, zawodach sportowych i innych, j. bierze czynny udział w przygotowaniu i prezentacji uroczystości szkolnych lub innych imprez okolicznościowych. 3) ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który: a. przestrzega regulaminów szkolnych i pracuje na miarę swoich możliwości, b. wywiązuje się z powierzonych obowiązków, c. systematycznie uczęszcza i nie spóźnia się na zajęcia lekcyjne, d. nie uczestniczy w kłótniach i bójkach, szczególnie z młodszymi i słabszymi, e. zachowuje się kulturalnie, w ciągu semestru otrzymał pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, a zwracane mu ustne upomnienie odnoszą pozytywny skutek, f. szanuje mienie szkolne, społeczne, kolegów i swoje, g. nie ulega nałogom, h. motywowany przez nauczycieli angażuje się w życie społeczne i kulturalne szkoły. 4) ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który: a. nie zawsze pracuje na miarę swoich możliwości, b. nie stosuje przemocy wobec słabszych, c. czasami uczestniczy w kłótniach i konfliktach,

8 d. w przypadku zniszczenia własności szkolnej lub prywatnej dokonuje naprawy lub w inny sposób rekompensuje szkodę, e. nieregularnie usprawiedliwia nieobecności, f. w ciągu semestru otrzymał pisemne uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, ale o niewielkiej szkodliwości, g. wykazuje chęć współpracy z wychowawcą, pedagogiem, pozytywnie reaguje na uwagi pracowników szkoły. 5) ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który: a. ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, b. wielokrotnie dopuszcza się łamania postanowień regulaminów szkolnych, c. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych osób np. przynosi niebezpieczne narzędzia, samowolnie opuszcza teren szkoły lub oddala się od grupy, d. ulega nałogom, e. wykazuje brak kultury osobistej jest arogancki, agresywny i wulgarny w stosunku do nauczycieli, personelu szkoły lub kolegów, f. w ciągu semestru otrzymał uwagi o niewłaściwym zachowaniu, są to uwagi powtarzające się, świadczące o wielokrotnym i świadomym łamaniu norm zachowania, g. bardzo często spóźnia się na zajęcia lekcyjne, h. nie wykazuje inicjatywy w pracy na rzecz klasy i szkoły. 6) ocenę naganną otrzymuje uczeń, który: a. lekceważy obowiązek szkolny i polecenia nauczyciela, b. w ciągu semestru otrzymał powtarzające się uwagi o nagannym zachowaniu, świadczące o świadomym łamaniu prawa szkolnego, c. nie wykazuje poprawy mimo podejmowanych przez szkołę środków zaradczych, d. ze względu na swoje zachowanie stanowi zagrożenie dla siebie i innych, e. bierze udział w bójkach i kradzieżach, f. znęca się psychicznie lub fizycznie nad słabszymi, stosuje szantaż, wyłudzanie, zastraszanie, rozmyślnie dewastuje mienie szkolne lub prywatne, g. swoim postępowaniem demoralizująco wpływa na klasę. 4.W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi. 5.Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 6.Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: 1) oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, 2) promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Tryb i zasady ustalania ocen zachowania 25.1.Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy uwzględniając: 1) opinię nauczycieli, 2) opinię uczniów danej klasy. 2.Ustalanie oceny jest czynnością jawną na forum klasy. 3.Tryb ustalania oceny zachowania jest następujący: 1) dokładne rozeznanie przez wychowawcę wpisów w zeszycie pochwał i nagan w odniesieniu do każdego ucznia indywidualnie, ze szczególnym zwróceniem uwagi na treści wpisów dotyczących pozytywnego zachowania, 2) zasięgnięcie opinii o zachowaniu każdego ucznia od nauczycieli, 3) samoocena uczniów z wykorzystaniem arkusza samooceny, 4) wspólna analiza wychowawcy i uczniów zeszytu pochwał i nagan oraz arkusza samooceny,

9 5) ustalenie oceny zachowania przez wychowawcę klasy i powiadomienie ucznia, a za jego pośrednictwem rodziców, 6) przedstawienie oceny zachowania radzie pedagogicznej podczas konferencji klasyfikacyjnej, 7) w przypadku drastycznego naruszenia regulaminów obowiązujących w szkole od momentu wystawienia oceny i poinformowania rodziców do terminu konferencji wychowawca ma prawo zmiany oceny. 4. Oceny zachowania ustalone za ostatni okres roku szkolnego są ocenami rocznymi uwzględniającymi zachowanie ucznia z poprzedniego okresu ze szczególnym uwzględnieniem treści zapisów pochwał wskazujących na poprawę zachowania ucznia. 5.Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest o s t a t e c z n a z zastrzeżeniem 26 ust Warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania 26.1.Uczeń ma prawo do poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej, jeżeli proponowana przez nauczyciela ocena klasyfikacyjna jest jego zdaniem lub zdaniem jego rodziców zaniżona. 2.Na jeden miesiąc przed śródrocznym posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej wychowawca klasy przekazuje pisemną informację rodzicom /prawnym opiekunom/? o przewidywanych ocenach niedostatecznych. Oceny niedostateczne uzyskane w wyniku klasyfikacji śródrocznej uczeń zobowiązany jest poprawić. 3. Na jeden miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej negatywnej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani pisemnie poinformować ucznia i jego rodziców /prawnych opiekunów/ o przewidywanych dla niego pozytywnych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej pozytywnej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. 4.Uczeń lub rodzice /prawni opiekunowie/ mają prawo złożyć pisemny wniosek do nauczycieli poszczególnych przedmiotów o podwyższenie oceny z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych. 5.Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/, jeśli uczeń spełnia następujące warunki: 1) ma wysoką frekwencję / godziny opuszczone są usprawiedliwione/, 2) był obecny na zapowiedzianych formach sprawdzania wiedzy i umiejętności, a przypadki nieobecności są usprawiedliwione, 3) wzorowo prowadzi zeszyty przedmiotowe, 4) bierze aktywny udział w zajęciach lekcyjnych, 5) oceny uzyskane w trakcie całego roku szkolnego są zbliżone do oceny, którą uczeń chce uzyskać, 6) bierze udział i osiągnął sukcesy w konkursach, zawodach lub turniejach z tego przedmiotu, z którego wnioskuje o podwyższenie oceny /dotyczy wnioskowania o ocenę najwyższą/. 6.Z wnioskiem o podwyższenie oceny może wystąpić uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie/ realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki. 7.Wniosek ucznia lub jego rodziców /prawnych opiekunów/ musi zawierać uzasadnienie. Wnioski bez uzasadnienia nie będą rozpatrywane. 8.Uczeń może się ubiegać o podwyższenie oceny o jeden stopień. 9.W przypadku uznania zasadności wniosku, uczeń wnioskujący o podwyższenie oceny przystępuje do sprawdzianu poprawiającego proponowaną ocenę klasyfikacyjną, z materiału określonego przez nauczyciela w terminie nie późniejszym niż na 5 dni przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie. Wewnątrzszkolny System Oceniania Załącznik nr 1 do Statutu Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Opocznie Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania stanowi integralną częśd statutu Prywatnej Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo