cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born"

Transkrypt

1

2

3

4 cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born N A R O D O W E C E N T R U M N A U K I

5 urodzeni w 1953 / 1953 born

6

7 / 155

8 METAMUZEUM Jaap Blonk Artur Tajber Roi Vaara

9 METAMUZEUM METAMUZEUM MUZEUM METAMUSEUM MUSEUM

10 METAMUZEUM Urodzeni w Gdzieś w połowie poprzedniej dekady dotarło do mnie, że moi dwaj koledzy, którzy jak ja uprawiają sztukę performance i których znam od lat, urodzili się w tym samym co ja roku Zwróciłem na to uwagę, gdyż każdy z nas pochodzi z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, a zatem nasze dzieciństwo, okres dorastania i edukacja musiały się bardzo różnić. Zaintrygowało mnie, jak wygadała droga każdego z nas do tej samej formy sztuki, do spotkania się w jednej formule artystycznej, a wreszcie również do często bliskiej współpracy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i szybko się okazało, że funkcjonujemy dzisiaj razem w zupełnie innym świecie niż odległe, tak bardzo różne rzeczywistości naszego dzieciństwa. Na przełomie 2011 i 2012 roku powróciliśmy do tej rozmowy już w świadomości nadchodących sześćdziesiątych urodzin. Do trójki Seiji Shimody, Roia Vaary i mnie dołączył nasz czwarty rówieśnik, Jaap Blonk. Zastanawialiśmy się nad dokooptowaniem innych artystów, lecz kryterium było proste rok urodzenia i przynależność do grupy tych artystów performance, którzy rozpoczęli swą akcyjną działalność nie później niż na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Jaap Blonk - urodził się 23 czerwca 1953 roku w Woerden, w Holandii; uprawia performance od końca lat siedemdziesiątych. Seiji Shimoda - urodził się 6 lipca 1953 roku w Nagano, w Japonii; uprawia performance od połowy lat siedemdziesiątych. Artur Tajber urodził się 5 stycznia 1953 roku w Stalinogrodzie (w latach tak przechrzczono miasto Katowice), w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (dzisiaj Rzeczpospolita Polska); uprawia performance od połowy lat siedemdziesiątych. Roi Vaara - urodził się 17 lipca 1953 roku w Moss, w Norwegii, w rodzinie fińskiej; uprawia performance od końca lat siedemdziesiątych. Najbardziej interesujące wydaje mi się to, że czas naszego życia nakłada się na okres od pierwszej stabilizacji, która nastąpiła po drugiej wojnie światowej, przez ewolucję zimnej wojny, aż do upadku modelu świata opartego na równowadze pomiędzy USA i ZSRR, a następnie do obecnych czasów burzliwej globalizacji. Najistotniejszą zmianą, jaka zaszła w tym okresie jest chyba obalenie lokalnych i regionalnych ograniczeń w wymiarze fizycznym, kulturowym i mentalnym. W latach naszego dzieciństwa podróżowanie pomiędzy naszymi krajami zastrzeżone było dla niewielkich grup osób, trwało długo i wymagało znacznych nakładów finansowych, wielu formalności, a w wielu przypadkach również uprzywilejowanej pozycji, pokonania przeszkód natury politycznej i ideologicznej. Różnice pomiędzy naszymi krajami były głębokie, uwarunkowane nie tylko geopolityką, aktualnymi systemami politycznymi czy skutkami drugiej wojny światowej, lecz przede wszystkim mocno eksponowaną tradycją kulturową i poziomem życia. Od tamtego czasu każdy z naszej czwórki odwiedził przynajmniej po kilkakroć każdy z

11 9 czterech krajów naszego pochodzenia. Dzisiaj podróżowanie między Europą a Japonią to wyłącznie kwestia zasobności portfela lub inwencji i dobrej organizacji, a przejazd pomiędzy Finlandią, Polską a Holandią nie wymaga już podań, oczekiwania na wizy i koczowania w kolejkach na granicach. Pomiędzy naszymi krajami trwa stały, intensywny ruch turystyczny, który obejmuje już nie tylko warstwy uprzywilejowane. Zmiany w funkcjonowaniu świata, w szybkości podróżowania, w komunikacji, w zasadach przekraczania granic - wszystko to spowodowało wielką przemianę społecznych, interpersonalnych relacji. Ważnym aspektem naszej wspólnej historii jest wkraczanie w dorosłe życie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w dekadzie, która ujawniła Fluxus, happening, video-art, Flower Power, kontrkulturę. Twórcy osobistego komputera, Internetu, cyfrowego wideo, to - mniej więcej nasi rówieśnicy. Nasze zaangażowanie w sztukę performance następowało często nie poprzez świadomy wybór opcji, lecz naturalny, intuicyjny proces oceny otoczenia sięgaliśmy po bezpośrednie formy ekspresji, po ekspozycję działania i procesu, robiliśmy to już zanim wylansowano formułę performance art. Aktywność artystyczna, twórczość i działalność społeczna bliskich nam roczników była jednym z czynników tej wielkiej przemiany. Równie intrygujące są zmiany jakie zaszły w krajach i miejscach naszego pochodzenia, w społecznościach, inna jest ich pozycja wobec Megalopolis, inne są także kryteria ich opisu. Dzisiejsze dzieci uczą się przecież świata w diametralnie różny sposób, niż dzieci, którymi byliśmy w latach pięćdziesiątych. Zmiany te wydają się być zapisane w śladach naszego życia, w zdjęciach z dzieciństwa, w pierwszych dokumentach naszych inicjacji artystycznych. Zmienił się pejzaż, zmieniły się miasta, systemy komunikacyjne, zmienił się wygląd i zachowanie ludzi - stany wyjściowe naszych miejsc pochodzenia były od siebie znacznie dalsze, niż stan dojścia. Proces, który nastąpił i wciąż jest w toku, jest opisywany jako globalizacja, ekspansja kulturalna, często też jako neokolonializm. Sposoby opisu są zależne od punktu widzenia - od punktu i miejsca, w którym kształtują się poglądy. To, co dla jednych jest kolonizacją kulturalną, dla innych jest wyzwoleniem, internacjonalizacją lub procesem przezroczystym, niezauważalnym. Gdy Anglik pisze o siłowej ekspansji kultury amerykańskiej, często nie dostrzega filtrującej roli języka, za której pośrednictwem innym objawia się ona jako anglicyzacja. Gdy jednak widzę w Londynie świąteczne stragany pełne niemieckich kiełbasek i krasnali, ogarnia mnie panika. Obawy przed zewnętrzną dominacją często przysłaniają fakt emisji w świat naszych własnych interesów, marzeń, wad i zalet - ta symbioza mocarstwowej polityki, biznesu, przewrotnej kontrkultury, lewicowej rewolty i wielorakich form partyzantki lepiej jest widoczna z niższej perspektywy, z pozycji odzyskujących podmiotowość pariasów. Doceniam spostrzeżenie Rushdiego, gdy pisze, że woli Madonnę i coca colę od dżihadu. Na szczęście nie czuję się zmuszony do takiego wyboru. Artur Tajber, 2013, 5 stycznia (urodziny)

12 METAMUZEUM

13 born in

14 METAMUZEUM Born in About halfway through the previous decade, I realized that two of my fellow performance artists, whom I have known for years, had been born in the same year that I was I noted that because each of us comes from a different country and culture, which means that our childhood, adolescence and education must have differed significantly. I was intrigued to learn about the paths that had led each of us to the same art form, the same creative formula, and finally, to many instances of close collaboration. We started to talk about this and it quickly turned out that today we operated together in a world completely different from the distant and disparate realities of our childhood. At the turn of 2011 we returned to that conversation, now with our approaching sixtieth birthday in mind. The trio made up by Seiji Shimoda, Roia Vaara and me was joined by a fourth peer: Jaap Blonk. We thought about including other artists, but the criteria were simple: the year of birth and being one of the performance artists who became active in performance no later than at the turn of the seventies. Jaap Blonk was born on 23 June 1953 in Woerden, Holland; he has worked in performance since the late 1970s. Seiji Shimoda was born on 6 July 1953 in Nagano, Japan; he has worked in performance since the mid-1970s. Artur Tajber was born on 5 January 1953 in Stalinogród (that s what the city of Katowice was called in the years ), the Polish People s Republic (now the Republic of Poland); he has worked in performance since the mid-1970s. Roi Vaara was born on 17 July 1953 in Moss, Norway, to a Finnish family; he has worked in performance since the late 1970s. What I find the most interesting is that our lives have coincided with the period from the first stabilization after the Second World War through the evolution of the Cold War up to the decline of the world order based on the balance of power between the U.S. and the U.S.S.R., followed by the current era of rapid globalization. The most significant change that has occurred during this period is, I think, the elimination of local and regional limitations in physical, cultural and mental terms. When we were children, travelling between our countries was reserved for small groups of people, took a long time, required considerable expenses, many formalities, and often also a privileged position to overcome political or ideological barriers. The differences between our countries were profound, determined not only by the geopolitical situation, the current political systems or the consequences of the Second World War, but mostly by the heavily emphasized cultural tradition and the standard of living. Since then, each of us has visited each of the four countries of our origin at least several

15 13 times. Today a trip from Europe to Japan is only a matter of having enough money or good organizational skills, whereas travelling between Finland, Poland and Holland does not require applying for a visa and queueing at the border. There is a constant, intense tourist flow among our countries, no longer limited to the privileged classes. Changes in the functioning of the world, in the speed of travel, in communications and the procedures for crossing borders have all brought about a vast transformation of interpersonal relations. An important aspect of our common history is the fact that we entered adulthood at the turn of the 1960s, the decade that brought forth Fluxus, happening, video art, Flower Power and counterculture. The creators of the personal computer, the Internet and the digital video are more or less our age. Our involvement in performance art was often less the result of a deliberate choice than a natural, intuitive process of evaluating the world around us - we made use of direct forms of expression, of the exposition of action and process, before the formula of performance art was actually promoted. The artistic and social activity of members of our generation was one of the factors in that great transformation. Equally intriguing are the changes that have taken place in our countries of origin and communities, in their position in relation to the Megalopolis, and the changes in the criteria for describing them. Today s children learn about the world in a completely different way than the children we were in the fifties. These changes seem to be recorded in the traces of our lives, in childhood photographs, in the first documents of our artistic initiations. The landscape, cities and communication systems have changed, as have the appearance and behaviour of people the initial states of our places of origin were much more different from each other than their current state. This continuing process has been described as globalization, cultural expansion, and frequently as neocolonialism. The descriptions vary depending on the place where views are developed. What to some is a cultural colonization, others see as a liberation, internationalization or a transparent process. When an Englishman writes about the forceful expansion of American culture, he often fails to see the filtering role of the language, which causes others to regard the process as Anglicization. On the other hand, when I see Christmas stands full of German wursts and dwarves in London, I am seized with panic. Fears of external domination often obscure the fact that we bring our own interests, dreams, faults and virtues into the world this symbiosis of superpower politics, business, perverse counterculture, leftist revolt and various guerrilla tactics is more visible from a lower perspective, from the position of pariahs regaining their autonomy. I appreciate Rushdie s observation that he prefers Madonna and Coca-Cola to Jihad. Fortunately I don t feel obliged to make such a choice. Artur Tajber, 2013, 5 January (birthday)

16 METAMUZEUM Jaap Blonk - Urodzony w w roku 1953 w Woerden, w Holandiii - awangardowy kompozytor i artysta performance uważany za jednego z najwybitniejszych na świecie przedstawicieli poezji dźwiękowej, sztuki dźwięku i ekspresji wokalnej. Współpracował z wieloma muzykami i artystami innych dziedzin (John Tchical, Tristan Honsiger, Golan Levin), eksploatując stylistykę od tradycji dadaistycznych do punk rocka (The Stranglers). Jest autorem utworów muzycznych, setek improwizowanych akcji, płyt i wydawnictw muzycznych, kompozycji i partytur, audycji radiowych, rozbudowanych projektów artystycznych angażujących różne media ich opis można znaleźć na: Patrz też: Jaap Blonk - Born in Woerden, Holland, 1953; avant-garde composer and performance artist. He is regarded as one of the world s greatest practitioners of sound poetry, sound art and vocal expression. He has collaborated with many musicians and artists of other disciplines (John Tchicai, Tristan Honsiger, Golan Levin), using a range of styles from Dada to punk rock (The Stranglers). He is the author of musical compositions, hundreds of improvised actions, records and scores, radio broadcasts, and elaborate artistic projects involving different media their description can be found at See also: R s Nova: Where does the [unintelligible] come from? Jaap Blonk in conversation with Gary Barwin and Gregory Betts - 24 May Niagara Artists Centre, St. Catharines, Ontario This interview is transcribed from a video of a discussion which occurred the day after Jaap Blonk performed his adaptation of Antonin Artaud s seminal 1947 radio art work To Have Done with the Judgement of God. The poster describes the piece: Banned instantly by French radio this blackened and cathartic masterpiece retains the power to shock and remains an atavistic totem of human barbarity. Blonk s adaptation incorporated solo voice and live computer processing. The interview took place amid the visual poetry exhibition Bird is the Word exhibition. Immediately behind Jaap is derek beaulieu s Prose of the Trans-Canada visual poem. Gary Barwin: Jaap, I would say that your work explores on the one hand, the extreme, the grotesque, and a Theatre-of-Cruelty-influenced performance practice and on the other, an exploration of playfulness and humor, joy and discovery. I was thinking about this during Greg s introduction last night of your Artaud performance when he was recalling when you first met and jammed with his one year-old son Jasper. When Jasper first encountered you, there was a little bit of fear, a hesitation at the unknown, and some discomfort, which soon changed to a pleasure and joy about the

17 15 Jaap Blonk 1962

18 METAMUZEUM exploration, the pure enjoyment of just communicating, of vocality itself. Perhaps this encounter with Jasper is a good way to begin a discussion about the aesthetics behind your work. Jaap Blonk: Yes. Barwin: OK, so let s talk about it! So, it s two things. One, I think, is that your exploration of language is psychological. And often at the extremes of human experience and energy. Blonk: Sure. Barwin:...but it s also an exploration of human vocal behaviours and possibilities. Sometimes it s about play, exploration, or about more musical concerns. Blonk: Yeah, yeah, it can go many directions. There s also the, maybe we d call it the antithesis between the systematic way of composing, let s say a Morse code based on a certain pattern of strict numeracy and a more intuitive means of performance. I learned that I can construct a piece with very dry rules and then in the performances it will come alive, and it will become even better as I respond to it. Artaud has been very important to me at the outset, when I first began performing voice. Actually, this was in the early eighties - at that time I was just starting with the whole performance thing and I had been in a group of people doing poetry presentations with instruments - people reading poetry by (mostly well-known) poets, accompanied by musical instruments and I was the composer for this initiative. I was not allowed to recite poems - they thought I was not doing it well, at least not in a very convincing way. At some point, the group was planning a performance of Surrealist and Dada poems and there were a few leftover texts which nobody knew what to do with, but they wanted to include in the program. And these included some work by Artaud, and I thought, Let me try it. And so, that really felt very good for me to do that and especially the Artaud. This was not sound poetry but translations of some poems of his. We found it very interesting, the whole concept of style, and there s a famous poetry quote: Whatever I write I m going to burn it on the next day, because it s no longer true. So these texts were building up an intensity, which helped me go, sort of, across the barrier of madness onstage. So I did that. There was an authenticity to it that I heard - it wasn t embarrassing to me, it was just intense - so it helped me to go further, to not be afraid on stage, to not be anxious the whole time, to not want to keep total conscious control. Barwin: Absolutely. So, you go to the limit of that, you explore what s possible as a performance, on stage, what s possible in terms of playing a performance through your body and through the resources that you can summon. This is the thing that I m wondering about: Once you get to the point of crossing the line where everything is open - you ve gone beyond standard language, beyond standard conventions of vocal performance, you have, as Schoenberg s song says, the air of another planet open to you, and so the question is, then what happens, not only in terms of exploring extreme states but also

19 exploring non-extreme states but with the new resources - new musical resources, new vocal and sound resources that you now can use? Because you ve knocked down the walls. So, now what? What kind of civilization are you now going to build onstage? Blonk: Yeah, there s of course several different approaches to that, one of which is improvisation, which I did a lot, mainly with instrumentalists - different types of instruments - these bring different types of challenge: what kinds of sound to come up with to make sensible music with them. So that s one thing - just, intuition and so I ve done completely improvised solo performances, also. So sometimes it s purely intuitive and automatic, but sometimes there s a specific thing: I take a structure to use which kind of accumulates, something simple like counting syllables in sound I use an extended notion of a syllable: syllables of the same sound that s continuous without a specific break in it, so for instance: [examples of sounds 7:31 to 7:42] So that brings me to a totally different area and I feel that the materials of the work are very restricted and then based on that I make the piece. Barwin: It s restricted but also varied, because the syllable, that notion, is so open to so many things. So many different kinds of performative weight, psychological weight, musical weight are possible, so it s very flexible. Blonk: And then, of course there s also prepared pieces, which can be really hard to learn. There s a piece of mine - the title is Barred, which really consists of - I learned all the symbols of the International Phonetic Alphabet and I used a system that could be written on a typewriter so there were, I think, about seventeen phonetic symbols that could be written using a letter with a bar, or stroke through it, so I used those, for example, in a system of permutations of certain things. So I d written that, and I d performed it three days after. It was really trouble - so, terribly hard to do it. Barwin: A number of your performances of both your own work and other s work push toward performative extremes so that they become a sort of performative challenge. The audience sees you, the performer, faced with the challenge of trying to realize this extremely difficult piece and so there s an extra tension that is generated. Not only the excitement and delight of witnessing a virtuoso performer, but watching a virtuoso engage with material that is at the limits of his virtuosity. Blonk: I ve never been after virtuosity for virtuosity s sake. The first time I realized it was when I was working learning Kurt Schwitters Ursonate ( Primordial Sonata ), and I ve always been recording myself, listening to back it, judging my performance. I d listen to myself and I found myself boring, there are very repetitive passages that go like [sound poetry insert from 10:28 32] and I couldn t do that one fast enough and I didn t want to really do it fast to be a virtuoso but to keep them interesting, not boring. So then I made consonant exercises for myself, all different combinations of particular sounds in [insert sound poetry 10:55ish] different orders and I wrote them down and

20 METAMUZEUM practiced them with a metronome every day but so that the articulation was better. Barwin: Yeah, I can see children begrudgingly practicing from their book of Jaap Blonk sound poetry études in the conservatory, trying to move up to Grade 6 in sound poetry, working on their required sound poetry graduation repertoire... Blonk: [11:18] Yeah, one time I was renting space where musicians were practicing - I d have the space for two hours or so - and I m sitting there with the metronome going [sound poetry 11:28 29]. The next student entered with an instrument and was watching me like, what s this crazy guy doing? [Laughter] Of course, really, it s the same as practicing scales and that kind of thing. Barwin: I remember when I first came home from university, from music school, and I was learning how to circular breathe and I was told to practice with a straw and a glass of water, and so I spent all weekend in my parents backyard blowing bubbles in a glass of water and my parents were looking wondering what had happened to their child at university why was he blowing bubbles all weekend? Of course, I assured them that this was an important part of my musical education... Blonk: I was in this group in Holland where there was this famous reed player and he used to come early at rehearsals and practice high notes on the clarinet and he d be sitting there practicing very high tones on the clarinet and I d sit down in the chair beside him and practice uvular trills. He d ask me, What are you doing - are you crazy? Whereas we both were just working on those things in our vocabulary that we were focused on at that particular time. Barwin: You re crazy, yeah. [laughter] But just like the instrumentalist, you ve got a certain repertoire of techniques that you evolve as a writer, as a speaker, and then you work on that with focused practice, just like any art form, any physical activity. You explore what you can do with it and how you can extend it. But perhaps the voice is more obviously both medium and carrier of content. Gregory Betts: Absolutely. But I think of that guy who comes after you in the music room and his experience on the other side. It d be fascinating. It s hard to imagine him being bored by the kind of vocal exercises that you were doing. But I was thinking about last night too, when people were laughing at strange moments, at interesting moments in your performance, even though there was a darkness there. Does it surprise you when and where people laugh? That they laugh at all at things like this? Blonk: No no, it s predictable for me that people laugh. But I never calculate moments that you should laugh, like a comedian. I don t try and repeat it. But I ve learned - especially at points in Artaud where there s no humour at all - it depends on the performance. Betts: Where does the humour come from? It s a fascinating moment in a performance. Blonk: Yes, that s pretty mysterious.

21 19 Barwin: But there are some more predictable places in a piece which make people laugh. When the performer is in a strange position, when something suddenly changes. And sometimes people laugh when there s an extreme kind of vocalization or an extreme facial expression. And I think people laugh sometimes because the work is so different in that it s being played through the instrument of the body. But there are certain of your works that are deliberately playful, deliberately humorous, not that you re a stand-up comedian, but I d say that they show that you re aware of humor, that humor is one of your aesthetic interests. Blonk: Uh, yeah, well, I think it helps a lot even to bring across other aspects of the work. If there s humor in one part of the story, it can make another part more bearable. Barwin: Last night toward the end of the Artaud piece, there was a part where you play two roles: Artaud and a very serious BBC documentary interviewer. Are you mad? the interviewer asks Artaud and Artaud responds by saying all this crazy stuff and then continues with some explanatory material. It s a funny juxtaposition, a funny little scene between this very serious interviewer and Artaud. Blonk: Yeah. Also, I think it s important to be able to have access to all the sounds the whole time. It s more important to me than being able to do virtuoso imitations or copy specific things. It s important for me to do extreme sounds and then immediately go into a very calm explanatory action [sound poetry 16:19 25] as a demonstration, a transversal unvoiced frictative. [sound poetry 16:30 33] Barwin: Yeah. There s is that kind of performative play but there s also, I think, the possibility of opening up the performance to a whole range of vocal and emotional possibilities by imitating of tones as used in society a dictator or radio announcer, for example these are all sounds, codes, or tones that are available in the vocal repertoire. So it makes sense that these are part of your tools at least as part of these performances, and then you can use them for whatever aesthetic ends that you want. Blonk: Yes. Barwin: I m still really interested how you see the distinction between abstract instrumental sound and vocal sound. For example, there s musical juxtaposition: you can have a piece that s, say, a pretty quiet chamber music and then all of a sudden it goes to a death metal crazy loud freak-out, that s one kind of thing. But if a performer - a vocalist - goes from a really quiet low-affect expression to a very heightened state, there s also a psychological aspect, an affective aspect, which adds another level to the performance. Blonk: Yeah, yeah, I see what you mean...well, in every performance for me there s an aspect that s always there: this joy of making sound. And so, I have this piece, about the Prime Minister where I start to say the Prime Minister finds such utterances extremely inappropriate and I start taking out the vowels and it ends up like this. [sound poetry 18:38 41]. And people always ask me, How do you manage at every performance to be

22 METAMUZEUM that angry? That s what they think - that I m angry! But for me, it s the joy in making the sounds. Of course it s being conveyed that the Prime Minister is very angry or something like that. Barwin: I love that piece because it works on all those levels. It works on the political level of the Prime Minister and the use of political language, oppression, and censorship the removal the letters, so there s that element. There s the watching-a-performance element of it where you can see a formal process unfolding. So that s a completely structural formal interest of watching these dropped vowels and the sounds that result. There s a level where you end up contorted and spluttering as you attempt to pronounce the results of the process. That s the level where you see that the body is to sound poetry as the page is to textual poetry. There are all these different levels and elements to that particular piece, which does seem different than some of your pieces which are more abstractly musical. They don t have the extra-music associations, but are more about delving directly into musical meaning or exploration than the Prime Minister piece where you re talking about language, involving metalevels and all that. Blonk: I have a series of phonetic etudes that s what I them the first explores the r and the different ways of pronouncing it. Of course the r is fascinating it s pronounced so differently in different languages [sound poetry 20:51] so that was the first. It s a piece for solo voice. I think for me it s useful to think about r. But it s also so much about poetry so much of our environment has to do with phonetics. Barwin: Oh absolutely some of your work explores vocal sounds and some of it explores language. So some words actually mean something, and some don t mean anything but they re in the structure of language. For example, much of the CD Dworr Buun, recorded by your group Braaxtaal, is in an invented language, so it s about language, not just sound. Blonk: I explain in this CD that the texts are written in Onderlands, a parallel language to the Dutch. It sounds like Dutch but even native speakers of that language cannot understand it. People who don t speak Dutch can enjoy its sounds without worrying about meaning because there is no meaning, so they re not losing anything. But at the same time, they re exploring different ways of speech in Dutch. There s a piece in the speech of very upper-class people at a garden party; the drinking song, which is very much in the dialect of where I was born, and there s one evoking an experience of a preacher or reverend in a very strict Calvinist church. I remember one moment where I was a kid sitting in the church and suddenly the power went out and it got dark and the old preacher was, I think, reminding the congregation that the earthly light has gone out but the eternal light keeps shining. He kept speaking for like fifteen minutes after. Barwin: While you sat in the dark. That s an amazing image.

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania:

Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Trucizna i odtrudka- Chmurki myśli Praktyczne pomoce wizualne do rozwijania świadomości problemu myśli Sposób przygotowania: Wydrukuj ten plik na kartonie lub papierze. Materiały będą bardziej trwałe jeżeli

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek EPIONKOWO KROPECZKI MIESIĄC: PAŹDZIERNIK 2013R. TEMAT MATERIAŁ Hello again! What s your name? Proste powitania Wskazywanie kolegów/koleżanek Śpiewanie piosenki Dialogi A. Hello! I am Kasia. My name is Kasia What

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne

Conditionals: 0, 1, 2, 3 - Zadania warunkowe. O Conditional. Kiedy używamy? Zdanie podrzędne Zdanie nadrzędne O Conditional If + podmiot + czasownik w czasie present simple podmiot + czasownik w czasie present simple powszechnych prawdach, takich jak prawa natury If you heat water to 100 o C, it boils Water boils

Bardziej szczegółowo

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween

27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE. In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween 27 października 2015r. NEWS FROM IH KATOWICE In this Newsletter: English Vocabulary box: Halloween Co się wydarzyło? Relacja z Halloween Kids' Club Nowa tablica nauczycieli Wirtualny Sekretariat Super

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język angielski Język angielski. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Which person L (Liz) J (Jim) 1.1. thinks that a particular TV series is very

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO CZERWIEC 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Hello Cheeky rozkład materiału

Hello Cheeky rozkład materiału Unit 1 Hello, Cheeky Monkey! witanie się i żegnanie z maskotką podawanie swojego imienia rozpoznawanie postaci w rozpoznawanie poszczególnych części ciała Hello/ Bye-bye Eyes Ears mouth What s that? Who

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r.

Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon. Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Opole-Moguncja-Dijon Seminarium Wspólne studia - korzyść czy kłopot? Warszawa, 7 listopada 2014 r. Program Europa Master Czym jest? STUDY EUROPE LIVE EUROPE! Program Europa Master

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski.

1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski. 1 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski 2 Bez Zasłon No Curtain Wojciech Malinowski Copyright bywojciech Malinowski & Grafika, fotografie i projekt okładki: Wojciech Malinowski ISBN 978-83-62480-48-7

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

5 Mówienie komplementów- Karty pracy

5 Mówienie komplementów- Karty pracy 5 Mówienie komplementów- Karty pracy Proponuję aby używać ten arkusz razem z innym darmowym materiałem: Compliment Picture Panels, który dostępny jest pod poniższym linkiem: http://bit.ly/1nebx2k Joel

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI]

[LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] 20150215 [LEKCJA 8. W CZASIE DELEGACJI] ZAWARTOŚĆ Wstęp... 3 Dialog... 4 Gramatyka... 5 Ćwiczenie... 6 Tłumacznie... 7 Kontakt... 8 2 WSTĘP W tej lekcji zajmiemy się dalej czasem Present Perfect a punktem

Bardziej szczegółowo

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY

PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY PART 1: GRAMMAR AND VOCABULARY 1. Complete the sentences with the correct answers. Choose A, B, C or D. There is only ONE good answer. Uzupełnij zdania. Wstaw A, B, C lub D. Zawsze jest tylko JEDNA poprawna

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz zrozumieć wypowiedzi Native Speakera? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help

antyteksty.com - teksty, które coś znaczą Natalia Paluch The Beatles - Help Ten dobrze znany utwór czwórki z Liverpoolu pochodzi z ich piątego albumu Help! i filmu o tym samym tytule. Jest to jeden z najbardziej osobistych kawałków Johna Lennona, który w tym okresie dość często

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów.

REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ. 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. REGULAMIN KONKURSU ANGIELSKIEJ I NIEMIECKIEJ PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I. Cele Konkursu: 1. Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych uczniów. 2. Propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenki. 3.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2014 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood!

SCENE 1. Mummy: Grandma s very sick today. Please take it to her now. Be good - and don t stop in the big, dark, wood! Scenariusz językowego przedstawienia teatralnego,,czerwony Kapturek połączonego z lekcją języka angielskiego,, Little Red Riding Hood by the Brothers Grimm (June 2013 ) Narrator 1 (a bird): SCENE 1 This

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE

ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE MACIEJ MATASEK ZDANIA ANGIELSKIE W PARAFRAZIE HANDYBOOKS 1 Copyright by Wydawnictwo HANDYBOOKS Poznań 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM

JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM nazwa szkoły/pieczątka JĘZYK ANGIELSKI klasa III GIMNAZJUM /2011/2012 PK nr 2 semestr I Uwaga! Strona tytułowa stanowi integralną część pracy kontrolnej. Adres ucznia Wypełnij wszystkie pola czytelnie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie!

Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Metoda nauki, która zmieni Twoje życie! Chcesz mówić płynnym angielskim? Chcesz poprawić swój angielski poświęcając na to minimum czasu dziennie? Uczysz się samodzielnie, ale brakuje Ci konkretnego celu?

Bardziej szczegółowo

Czasowniki modalne. sale yesterday.

Czasowniki modalne. sale yesterday. Czasowniki modalne Wszystkie czasowniki modalne łączą się z bezokolicznikiem bez to. Wyjątkiem jest czasownik ought to, gdzie to stanowi część czasownika. Pytania z czasownikiem modalnym tworzymy poprzez

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo