cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born"

Transkrypt

1

2

3

4 cykl wydawniczy: METAMUZEUM tom drugi: urodzeni w 1953 / 1953 born N A R O D O W E C E N T R U M N A U K I

5 urodzeni w 1953 / 1953 born

6

7 / 155

8 METAMUZEUM Jaap Blonk Artur Tajber Roi Vaara

9 METAMUZEUM METAMUZEUM MUZEUM METAMUSEUM MUSEUM

10 METAMUZEUM Urodzeni w Gdzieś w połowie poprzedniej dekady dotarło do mnie, że moi dwaj koledzy, którzy jak ja uprawiają sztukę performance i których znam od lat, urodzili się w tym samym co ja roku Zwróciłem na to uwagę, gdyż każdy z nas pochodzi z innego kraju, z innego kręgu kulturowego, a zatem nasze dzieciństwo, okres dorastania i edukacja musiały się bardzo różnić. Zaintrygowało mnie, jak wygadała droga każdego z nas do tej samej formy sztuki, do spotkania się w jednej formule artystycznej, a wreszcie również do często bliskiej współpracy. Zaczęliśmy o tym rozmawiać i szybko się okazało, że funkcjonujemy dzisiaj razem w zupełnie innym świecie niż odległe, tak bardzo różne rzeczywistości naszego dzieciństwa. Na przełomie 2011 i 2012 roku powróciliśmy do tej rozmowy już w świadomości nadchodących sześćdziesiątych urodzin. Do trójki Seiji Shimody, Roia Vaary i mnie dołączył nasz czwarty rówieśnik, Jaap Blonk. Zastanawialiśmy się nad dokooptowaniem innych artystów, lecz kryterium było proste rok urodzenia i przynależność do grupy tych artystów performance, którzy rozpoczęli swą akcyjną działalność nie później niż na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Jaap Blonk - urodził się 23 czerwca 1953 roku w Woerden, w Holandii; uprawia performance od końca lat siedemdziesiątych. Seiji Shimoda - urodził się 6 lipca 1953 roku w Nagano, w Japonii; uprawia performance od połowy lat siedemdziesiątych. Artur Tajber urodził się 5 stycznia 1953 roku w Stalinogrodzie (w latach tak przechrzczono miasto Katowice), w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (dzisiaj Rzeczpospolita Polska); uprawia performance od połowy lat siedemdziesiątych. Roi Vaara - urodził się 17 lipca 1953 roku w Moss, w Norwegii, w rodzinie fińskiej; uprawia performance od końca lat siedemdziesiątych. Najbardziej interesujące wydaje mi się to, że czas naszego życia nakłada się na okres od pierwszej stabilizacji, która nastąpiła po drugiej wojnie światowej, przez ewolucję zimnej wojny, aż do upadku modelu świata opartego na równowadze pomiędzy USA i ZSRR, a następnie do obecnych czasów burzliwej globalizacji. Najistotniejszą zmianą, jaka zaszła w tym okresie jest chyba obalenie lokalnych i regionalnych ograniczeń w wymiarze fizycznym, kulturowym i mentalnym. W latach naszego dzieciństwa podróżowanie pomiędzy naszymi krajami zastrzeżone było dla niewielkich grup osób, trwało długo i wymagało znacznych nakładów finansowych, wielu formalności, a w wielu przypadkach również uprzywilejowanej pozycji, pokonania przeszkód natury politycznej i ideologicznej. Różnice pomiędzy naszymi krajami były głębokie, uwarunkowane nie tylko geopolityką, aktualnymi systemami politycznymi czy skutkami drugiej wojny światowej, lecz przede wszystkim mocno eksponowaną tradycją kulturową i poziomem życia. Od tamtego czasu każdy z naszej czwórki odwiedził przynajmniej po kilkakroć każdy z

11 9 czterech krajów naszego pochodzenia. Dzisiaj podróżowanie między Europą a Japonią to wyłącznie kwestia zasobności portfela lub inwencji i dobrej organizacji, a przejazd pomiędzy Finlandią, Polską a Holandią nie wymaga już podań, oczekiwania na wizy i koczowania w kolejkach na granicach. Pomiędzy naszymi krajami trwa stały, intensywny ruch turystyczny, który obejmuje już nie tylko warstwy uprzywilejowane. Zmiany w funkcjonowaniu świata, w szybkości podróżowania, w komunikacji, w zasadach przekraczania granic - wszystko to spowodowało wielką przemianę społecznych, interpersonalnych relacji. Ważnym aspektem naszej wspólnej historii jest wkraczanie w dorosłe życie na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, w dekadzie, która ujawniła Fluxus, happening, video-art, Flower Power, kontrkulturę. Twórcy osobistego komputera, Internetu, cyfrowego wideo, to - mniej więcej nasi rówieśnicy. Nasze zaangażowanie w sztukę performance następowało często nie poprzez świadomy wybór opcji, lecz naturalny, intuicyjny proces oceny otoczenia sięgaliśmy po bezpośrednie formy ekspresji, po ekspozycję działania i procesu, robiliśmy to już zanim wylansowano formułę performance art. Aktywność artystyczna, twórczość i działalność społeczna bliskich nam roczników była jednym z czynników tej wielkiej przemiany. Równie intrygujące są zmiany jakie zaszły w krajach i miejscach naszego pochodzenia, w społecznościach, inna jest ich pozycja wobec Megalopolis, inne są także kryteria ich opisu. Dzisiejsze dzieci uczą się przecież świata w diametralnie różny sposób, niż dzieci, którymi byliśmy w latach pięćdziesiątych. Zmiany te wydają się być zapisane w śladach naszego życia, w zdjęciach z dzieciństwa, w pierwszych dokumentach naszych inicjacji artystycznych. Zmienił się pejzaż, zmieniły się miasta, systemy komunikacyjne, zmienił się wygląd i zachowanie ludzi - stany wyjściowe naszych miejsc pochodzenia były od siebie znacznie dalsze, niż stan dojścia. Proces, który nastąpił i wciąż jest w toku, jest opisywany jako globalizacja, ekspansja kulturalna, często też jako neokolonializm. Sposoby opisu są zależne od punktu widzenia - od punktu i miejsca, w którym kształtują się poglądy. To, co dla jednych jest kolonizacją kulturalną, dla innych jest wyzwoleniem, internacjonalizacją lub procesem przezroczystym, niezauważalnym. Gdy Anglik pisze o siłowej ekspansji kultury amerykańskiej, często nie dostrzega filtrującej roli języka, za której pośrednictwem innym objawia się ona jako anglicyzacja. Gdy jednak widzę w Londynie świąteczne stragany pełne niemieckich kiełbasek i krasnali, ogarnia mnie panika. Obawy przed zewnętrzną dominacją często przysłaniają fakt emisji w świat naszych własnych interesów, marzeń, wad i zalet - ta symbioza mocarstwowej polityki, biznesu, przewrotnej kontrkultury, lewicowej rewolty i wielorakich form partyzantki lepiej jest widoczna z niższej perspektywy, z pozycji odzyskujących podmiotowość pariasów. Doceniam spostrzeżenie Rushdiego, gdy pisze, że woli Madonnę i coca colę od dżihadu. Na szczęście nie czuję się zmuszony do takiego wyboru. Artur Tajber, 2013, 5 stycznia (urodziny)

12 METAMUZEUM

13 born in

14 METAMUZEUM Born in About halfway through the previous decade, I realized that two of my fellow performance artists, whom I have known for years, had been born in the same year that I was I noted that because each of us comes from a different country and culture, which means that our childhood, adolescence and education must have differed significantly. I was intrigued to learn about the paths that had led each of us to the same art form, the same creative formula, and finally, to many instances of close collaboration. We started to talk about this and it quickly turned out that today we operated together in a world completely different from the distant and disparate realities of our childhood. At the turn of 2011 we returned to that conversation, now with our approaching sixtieth birthday in mind. The trio made up by Seiji Shimoda, Roia Vaara and me was joined by a fourth peer: Jaap Blonk. We thought about including other artists, but the criteria were simple: the year of birth and being one of the performance artists who became active in performance no later than at the turn of the seventies. Jaap Blonk was born on 23 June 1953 in Woerden, Holland; he has worked in performance since the late 1970s. Seiji Shimoda was born on 6 July 1953 in Nagano, Japan; he has worked in performance since the mid-1970s. Artur Tajber was born on 5 January 1953 in Stalinogród (that s what the city of Katowice was called in the years ), the Polish People s Republic (now the Republic of Poland); he has worked in performance since the mid-1970s. Roi Vaara was born on 17 July 1953 in Moss, Norway, to a Finnish family; he has worked in performance since the late 1970s. What I find the most interesting is that our lives have coincided with the period from the first stabilization after the Second World War through the evolution of the Cold War up to the decline of the world order based on the balance of power between the U.S. and the U.S.S.R., followed by the current era of rapid globalization. The most significant change that has occurred during this period is, I think, the elimination of local and regional limitations in physical, cultural and mental terms. When we were children, travelling between our countries was reserved for small groups of people, took a long time, required considerable expenses, many formalities, and often also a privileged position to overcome political or ideological barriers. The differences between our countries were profound, determined not only by the geopolitical situation, the current political systems or the consequences of the Second World War, but mostly by the heavily emphasized cultural tradition and the standard of living. Since then, each of us has visited each of the four countries of our origin at least several

15 13 times. Today a trip from Europe to Japan is only a matter of having enough money or good organizational skills, whereas travelling between Finland, Poland and Holland does not require applying for a visa and queueing at the border. There is a constant, intense tourist flow among our countries, no longer limited to the privileged classes. Changes in the functioning of the world, in the speed of travel, in communications and the procedures for crossing borders have all brought about a vast transformation of interpersonal relations. An important aspect of our common history is the fact that we entered adulthood at the turn of the 1960s, the decade that brought forth Fluxus, happening, video art, Flower Power and counterculture. The creators of the personal computer, the Internet and the digital video are more or less our age. Our involvement in performance art was often less the result of a deliberate choice than a natural, intuitive process of evaluating the world around us - we made use of direct forms of expression, of the exposition of action and process, before the formula of performance art was actually promoted. The artistic and social activity of members of our generation was one of the factors in that great transformation. Equally intriguing are the changes that have taken place in our countries of origin and communities, in their position in relation to the Megalopolis, and the changes in the criteria for describing them. Today s children learn about the world in a completely different way than the children we were in the fifties. These changes seem to be recorded in the traces of our lives, in childhood photographs, in the first documents of our artistic initiations. The landscape, cities and communication systems have changed, as have the appearance and behaviour of people the initial states of our places of origin were much more different from each other than their current state. This continuing process has been described as globalization, cultural expansion, and frequently as neocolonialism. The descriptions vary depending on the place where views are developed. What to some is a cultural colonization, others see as a liberation, internationalization or a transparent process. When an Englishman writes about the forceful expansion of American culture, he often fails to see the filtering role of the language, which causes others to regard the process as Anglicization. On the other hand, when I see Christmas stands full of German wursts and dwarves in London, I am seized with panic. Fears of external domination often obscure the fact that we bring our own interests, dreams, faults and virtues into the world this symbiosis of superpower politics, business, perverse counterculture, leftist revolt and various guerrilla tactics is more visible from a lower perspective, from the position of pariahs regaining their autonomy. I appreciate Rushdie s observation that he prefers Madonna and Coca-Cola to Jihad. Fortunately I don t feel obliged to make such a choice. Artur Tajber, 2013, 5 January (birthday)

16 METAMUZEUM Jaap Blonk - Urodzony w w roku 1953 w Woerden, w Holandiii - awangardowy kompozytor i artysta performance uważany za jednego z najwybitniejszych na świecie przedstawicieli poezji dźwiękowej, sztuki dźwięku i ekspresji wokalnej. Współpracował z wieloma muzykami i artystami innych dziedzin (John Tchical, Tristan Honsiger, Golan Levin), eksploatując stylistykę od tradycji dadaistycznych do punk rocka (The Stranglers). Jest autorem utworów muzycznych, setek improwizowanych akcji, płyt i wydawnictw muzycznych, kompozycji i partytur, audycji radiowych, rozbudowanych projektów artystycznych angażujących różne media ich opis można znaleźć na: Patrz też: Jaap Blonk - Born in Woerden, Holland, 1953; avant-garde composer and performance artist. He is regarded as one of the world s greatest practitioners of sound poetry, sound art and vocal expression. He has collaborated with many musicians and artists of other disciplines (John Tchicai, Tristan Honsiger, Golan Levin), using a range of styles from Dada to punk rock (The Stranglers). He is the author of musical compositions, hundreds of improvised actions, records and scores, radio broadcasts, and elaborate artistic projects involving different media their description can be found at See also: R s Nova: Where does the [unintelligible] come from? Jaap Blonk in conversation with Gary Barwin and Gregory Betts - 24 May Niagara Artists Centre, St. Catharines, Ontario This interview is transcribed from a video of a discussion which occurred the day after Jaap Blonk performed his adaptation of Antonin Artaud s seminal 1947 radio art work To Have Done with the Judgement of God. The poster describes the piece: Banned instantly by French radio this blackened and cathartic masterpiece retains the power to shock and remains an atavistic totem of human barbarity. Blonk s adaptation incorporated solo voice and live computer processing. The interview took place amid the visual poetry exhibition Bird is the Word exhibition. Immediately behind Jaap is derek beaulieu s Prose of the Trans-Canada visual poem. Gary Barwin: Jaap, I would say that your work explores on the one hand, the extreme, the grotesque, and a Theatre-of-Cruelty-influenced performance practice and on the other, an exploration of playfulness and humor, joy and discovery. I was thinking about this during Greg s introduction last night of your Artaud performance when he was recalling when you first met and jammed with his one year-old son Jasper. When Jasper first encountered you, there was a little bit of fear, a hesitation at the unknown, and some discomfort, which soon changed to a pleasure and joy about the

17 15 Jaap Blonk 1962

18 METAMUZEUM exploration, the pure enjoyment of just communicating, of vocality itself. Perhaps this encounter with Jasper is a good way to begin a discussion about the aesthetics behind your work. Jaap Blonk: Yes. Barwin: OK, so let s talk about it! So, it s two things. One, I think, is that your exploration of language is psychological. And often at the extremes of human experience and energy. Blonk: Sure. Barwin:...but it s also an exploration of human vocal behaviours and possibilities. Sometimes it s about play, exploration, or about more musical concerns. Blonk: Yeah, yeah, it can go many directions. There s also the, maybe we d call it the antithesis between the systematic way of composing, let s say a Morse code based on a certain pattern of strict numeracy and a more intuitive means of performance. I learned that I can construct a piece with very dry rules and then in the performances it will come alive, and it will become even better as I respond to it. Artaud has been very important to me at the outset, when I first began performing voice. Actually, this was in the early eighties - at that time I was just starting with the whole performance thing and I had been in a group of people doing poetry presentations with instruments - people reading poetry by (mostly well-known) poets, accompanied by musical instruments and I was the composer for this initiative. I was not allowed to recite poems - they thought I was not doing it well, at least not in a very convincing way. At some point, the group was planning a performance of Surrealist and Dada poems and there were a few leftover texts which nobody knew what to do with, but they wanted to include in the program. And these included some work by Artaud, and I thought, Let me try it. And so, that really felt very good for me to do that and especially the Artaud. This was not sound poetry but translations of some poems of his. We found it very interesting, the whole concept of style, and there s a famous poetry quote: Whatever I write I m going to burn it on the next day, because it s no longer true. So these texts were building up an intensity, which helped me go, sort of, across the barrier of madness onstage. So I did that. There was an authenticity to it that I heard - it wasn t embarrassing to me, it was just intense - so it helped me to go further, to not be afraid on stage, to not be anxious the whole time, to not want to keep total conscious control. Barwin: Absolutely. So, you go to the limit of that, you explore what s possible as a performance, on stage, what s possible in terms of playing a performance through your body and through the resources that you can summon. This is the thing that I m wondering about: Once you get to the point of crossing the line where everything is open - you ve gone beyond standard language, beyond standard conventions of vocal performance, you have, as Schoenberg s song says, the air of another planet open to you, and so the question is, then what happens, not only in terms of exploring extreme states but also

19 exploring non-extreme states but with the new resources - new musical resources, new vocal and sound resources that you now can use? Because you ve knocked down the walls. So, now what? What kind of civilization are you now going to build onstage? Blonk: Yeah, there s of course several different approaches to that, one of which is improvisation, which I did a lot, mainly with instrumentalists - different types of instruments - these bring different types of challenge: what kinds of sound to come up with to make sensible music with them. So that s one thing - just, intuition and so I ve done completely improvised solo performances, also. So sometimes it s purely intuitive and automatic, but sometimes there s a specific thing: I take a structure to use which kind of accumulates, something simple like counting syllables in sound I use an extended notion of a syllable: syllables of the same sound that s continuous without a specific break in it, so for instance: [examples of sounds 7:31 to 7:42] So that brings me to a totally different area and I feel that the materials of the work are very restricted and then based on that I make the piece. Barwin: It s restricted but also varied, because the syllable, that notion, is so open to so many things. So many different kinds of performative weight, psychological weight, musical weight are possible, so it s very flexible. Blonk: And then, of course there s also prepared pieces, which can be really hard to learn. There s a piece of mine - the title is Barred, which really consists of - I learned all the symbols of the International Phonetic Alphabet and I used a system that could be written on a typewriter so there were, I think, about seventeen phonetic symbols that could be written using a letter with a bar, or stroke through it, so I used those, for example, in a system of permutations of certain things. So I d written that, and I d performed it three days after. It was really trouble - so, terribly hard to do it. Barwin: A number of your performances of both your own work and other s work push toward performative extremes so that they become a sort of performative challenge. The audience sees you, the performer, faced with the challenge of trying to realize this extremely difficult piece and so there s an extra tension that is generated. Not only the excitement and delight of witnessing a virtuoso performer, but watching a virtuoso engage with material that is at the limits of his virtuosity. Blonk: I ve never been after virtuosity for virtuosity s sake. The first time I realized it was when I was working learning Kurt Schwitters Ursonate ( Primordial Sonata ), and I ve always been recording myself, listening to back it, judging my performance. I d listen to myself and I found myself boring, there are very repetitive passages that go like [sound poetry insert from 10:28 32] and I couldn t do that one fast enough and I didn t want to really do it fast to be a virtuoso but to keep them interesting, not boring. So then I made consonant exercises for myself, all different combinations of particular sounds in [insert sound poetry 10:55ish] different orders and I wrote them down and

20 METAMUZEUM practiced them with a metronome every day but so that the articulation was better. Barwin: Yeah, I can see children begrudgingly practicing from their book of Jaap Blonk sound poetry études in the conservatory, trying to move up to Grade 6 in sound poetry, working on their required sound poetry graduation repertoire... Blonk: [11:18] Yeah, one time I was renting space where musicians were practicing - I d have the space for two hours or so - and I m sitting there with the metronome going [sound poetry 11:28 29]. The next student entered with an instrument and was watching me like, what s this crazy guy doing? [Laughter] Of course, really, it s the same as practicing scales and that kind of thing. Barwin: I remember when I first came home from university, from music school, and I was learning how to circular breathe and I was told to practice with a straw and a glass of water, and so I spent all weekend in my parents backyard blowing bubbles in a glass of water and my parents were looking wondering what had happened to their child at university why was he blowing bubbles all weekend? Of course, I assured them that this was an important part of my musical education... Blonk: I was in this group in Holland where there was this famous reed player and he used to come early at rehearsals and practice high notes on the clarinet and he d be sitting there practicing very high tones on the clarinet and I d sit down in the chair beside him and practice uvular trills. He d ask me, What are you doing - are you crazy? Whereas we both were just working on those things in our vocabulary that we were focused on at that particular time. Barwin: You re crazy, yeah. [laughter] But just like the instrumentalist, you ve got a certain repertoire of techniques that you evolve as a writer, as a speaker, and then you work on that with focused practice, just like any art form, any physical activity. You explore what you can do with it and how you can extend it. But perhaps the voice is more obviously both medium and carrier of content. Gregory Betts: Absolutely. But I think of that guy who comes after you in the music room and his experience on the other side. It d be fascinating. It s hard to imagine him being bored by the kind of vocal exercises that you were doing. But I was thinking about last night too, when people were laughing at strange moments, at interesting moments in your performance, even though there was a darkness there. Does it surprise you when and where people laugh? That they laugh at all at things like this? Blonk: No no, it s predictable for me that people laugh. But I never calculate moments that you should laugh, like a comedian. I don t try and repeat it. But I ve learned - especially at points in Artaud where there s no humour at all - it depends on the performance. Betts: Where does the humour come from? It s a fascinating moment in a performance. Blonk: Yes, that s pretty mysterious.

21 19 Barwin: But there are some more predictable places in a piece which make people laugh. When the performer is in a strange position, when something suddenly changes. And sometimes people laugh when there s an extreme kind of vocalization or an extreme facial expression. And I think people laugh sometimes because the work is so different in that it s being played through the instrument of the body. But there are certain of your works that are deliberately playful, deliberately humorous, not that you re a stand-up comedian, but I d say that they show that you re aware of humor, that humor is one of your aesthetic interests. Blonk: Uh, yeah, well, I think it helps a lot even to bring across other aspects of the work. If there s humor in one part of the story, it can make another part more bearable. Barwin: Last night toward the end of the Artaud piece, there was a part where you play two roles: Artaud and a very serious BBC documentary interviewer. Are you mad? the interviewer asks Artaud and Artaud responds by saying all this crazy stuff and then continues with some explanatory material. It s a funny juxtaposition, a funny little scene between this very serious interviewer and Artaud. Blonk: Yeah. Also, I think it s important to be able to have access to all the sounds the whole time. It s more important to me than being able to do virtuoso imitations or copy specific things. It s important for me to do extreme sounds and then immediately go into a very calm explanatory action [sound poetry 16:19 25] as a demonstration, a transversal unvoiced frictative. [sound poetry 16:30 33] Barwin: Yeah. There s is that kind of performative play but there s also, I think, the possibility of opening up the performance to a whole range of vocal and emotional possibilities by imitating of tones as used in society a dictator or radio announcer, for example these are all sounds, codes, or tones that are available in the vocal repertoire. So it makes sense that these are part of your tools at least as part of these performances, and then you can use them for whatever aesthetic ends that you want. Blonk: Yes. Barwin: I m still really interested how you see the distinction between abstract instrumental sound and vocal sound. For example, there s musical juxtaposition: you can have a piece that s, say, a pretty quiet chamber music and then all of a sudden it goes to a death metal crazy loud freak-out, that s one kind of thing. But if a performer - a vocalist - goes from a really quiet low-affect expression to a very heightened state, there s also a psychological aspect, an affective aspect, which adds another level to the performance. Blonk: Yeah, yeah, I see what you mean...well, in every performance for me there s an aspect that s always there: this joy of making sound. And so, I have this piece, about the Prime Minister where I start to say the Prime Minister finds such utterances extremely inappropriate and I start taking out the vowels and it ends up like this. [sound poetry 18:38 41]. And people always ask me, How do you manage at every performance to be

22 METAMUZEUM that angry? That s what they think - that I m angry! But for me, it s the joy in making the sounds. Of course it s being conveyed that the Prime Minister is very angry or something like that. Barwin: I love that piece because it works on all those levels. It works on the political level of the Prime Minister and the use of political language, oppression, and censorship the removal the letters, so there s that element. There s the watching-a-performance element of it where you can see a formal process unfolding. So that s a completely structural formal interest of watching these dropped vowels and the sounds that result. There s a level where you end up contorted and spluttering as you attempt to pronounce the results of the process. That s the level where you see that the body is to sound poetry as the page is to textual poetry. There are all these different levels and elements to that particular piece, which does seem different than some of your pieces which are more abstractly musical. They don t have the extra-music associations, but are more about delving directly into musical meaning or exploration than the Prime Minister piece where you re talking about language, involving metalevels and all that. Blonk: I have a series of phonetic etudes that s what I them the first explores the r and the different ways of pronouncing it. Of course the r is fascinating it s pronounced so differently in different languages [sound poetry 20:51] so that was the first. It s a piece for solo voice. I think for me it s useful to think about r. But it s also so much about poetry so much of our environment has to do with phonetics. Barwin: Oh absolutely some of your work explores vocal sounds and some of it explores language. So some words actually mean something, and some don t mean anything but they re in the structure of language. For example, much of the CD Dworr Buun, recorded by your group Braaxtaal, is in an invented language, so it s about language, not just sound. Blonk: I explain in this CD that the texts are written in Onderlands, a parallel language to the Dutch. It sounds like Dutch but even native speakers of that language cannot understand it. People who don t speak Dutch can enjoy its sounds without worrying about meaning because there is no meaning, so they re not losing anything. But at the same time, they re exploring different ways of speech in Dutch. There s a piece in the speech of very upper-class people at a garden party; the drinking song, which is very much in the dialect of where I was born, and there s one evoking an experience of a preacher or reverend in a very strict Calvinist church. I remember one moment where I was a kid sitting in the church and suddenly the power went out and it got dark and the old preacher was, I think, reminding the congregation that the earthly light has gone out but the eternal light keeps shining. He kept speaking for like fifteen minutes after. Barwin: While you sat in the dark. That s an amazing image.

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2 CHAPTER 2 NOTHING TO BE TRANSFORMED ROZDZIAŁ 2 NIC DO PRZEMIANY Q-1: Is there any such thing as your own experience? UG: Whatever you experience has already been experienced by someone else. Your telling

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize

Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Krzysztof Usakiewicz Not Just For Kicks Do zakopania jeden krok Poland Second Prize Not Just For Kicks The match-up between Makabi and Inter did not attract many spectators. The weather was likely the

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

All characters appearing in the work are anonymous personae. Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental

All characters appearing in the work are anonymous personae. Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental This work is based on true stories All characters appearing in the work are anonymous personae Any resemblance to real persons, living or dead, is coincidental Kennedy Browne 1 HOW CAPITAL MOVES A script

Bardziej szczegółowo

DŹWIĘKOWISKA SOUNDPLAY

DŹWIĘKOWISKA SOUNDPLAY DŹWIĘKOWISKA SOUNDPLAY DŹWIĘKOWISKA SOUNDPLAY DŹWIĘKOWISKA SOUNDPLAY Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia Laznia Centre for Contemporary Art 2012/2013 kurator curated by Krzysztof Topolski Spis treści Contents

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO CO-FINANCED WITH MEANS OF THE MINISTER OF CULTURE AND NATIONAL HERITAGE OF THE REPUBLIC OF POLAND Spis treści 4 8 10 12 14 16 18 24 28

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

2006.09/10 (015) roboczy

2006.09/10 (015) roboczy 2006.09/10 (015) roboczy t y t u ł nasza okładka/ front cover Zygmunt Rytka Leżąc/ Lying 1999 4. okładka/ back cover Józef Żuk Piwkowski Most Gdański/ Gdański Bridge 2006 Materiałów nie zamówionych nie

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska.

Inara Wiłkaste. Wierzę w wartości europejskie. magazyn ludzi biznesu. Ewa Ewart. Czesław Czapliński. Janina Ochojska. magazyn ludzi biznesu Wydanie specjalne 2014 ISSN 2300-0333 Ewa Ewart Musi być istotna historia do opowiedzenia Czesław Czapliński Nie czatuję z aparatem Janina Ochojska Jestem ciekawa świata Jacek Pałkiewicz

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss Publikacja towarzyszy wystawie zorganizowanej przez Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA w ramach cyklu Art & Science Meeting w dniach 16.04 26.06.2011 PERFORMING DATA Monika Fleischmann & Wolfgang Strauss

Bardziej szczegółowo

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe

kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development 20 years after the fall of communism in europe kultura A rozwój 20 lat po upadku komunizmu w europie culture and development

Bardziej szczegółowo

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job, Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także

Bardziej szczegółowo

Mendelssohn Elijah 1846

Mendelssohn Elijah 1846 50mm or less Mendelssohn Elijah 1846 75mm recording Watford Colosseum, 29 August to 1 September 2011 and Birmingham Town Hall 26 February 2012 recording producer Nicholas Parker balance engineer Neil

Bardziej szczegółowo

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02

Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Konwersacje w biznesie 341[02].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection.

zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ HISTORY Contemporaneity ADAM CZYŻEWSKI zdjęcie Antropologia, historia i granica współczesności 1 Anthropology, history and the boundary of contemporaneity 1 W 1965 roku ukazała się

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch. polskich tłumaczeń Podróży Guliwera Uniwersytet Warszawski Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Wschodniosłowiańskich Michał Kluz Nr albumu: 1170 Archaizacja i starzenie się języka na podstawie dwóch polskich tłumaczeń Podróży Guliwera

Bardziej szczegółowo

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland

Journal. Christian Psychology Around The World. The. Focus Country: Poland The Journal Christian Psychology Around The World Christian psychology is moving world wide The Main Articles: Nature of despair The Role of Religious Trust in Overcoming Conflicts Personal and impersonal

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes

Aleksander Nowak. Georgi Gospodinov. libretto libretto by. opera w dwóch aktach i szesnastu scenach an opera in two acts and sixteen scenes Aleksander Nowak pod honorowym patronatem Ambasadora Republiki Bułgarii w Polsce Vassiliya Takeva under the honourable auspices of Ambassador of the Republic of Bulgaria in Poland Vassiliy Takev światowa

Bardziej szczegółowo

Podróżowanie z Servasem

Podróżowanie z Servasem STOWARZYSZENIE SERVAS POLSKA Podróżowanie z Servasem Wrocław Warszawa 2014 3 Spis treści Część I Relacje POLSKICH podróżników Ted Karolak Od Florydy po Kalifornię 8 From Florida to California 8 Anna Sala-Wojnowska

Bardziej szczegółowo

Podziękowania Acknowledgements

Podziękowania Acknowledgements MTG PrintArt Kraków Katowice 2012 horyzont horizon Witoldowi Skuliczowi, pomysłodawcy Międzynarodowego Triennale Grafiki i wieloletniemu dyrektorowi tej imprezy, dobremu duchowi grafiki, Przyjacielowi

Bardziej szczegółowo