STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bogumiła Kanika zwanym dalej fundatorem ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Stejskala w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika Spółka Cywilna w dniu r. Repetytorium A numer: 946/2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych. 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. Fundacja powstała w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, promowania i rozwoju regionu, integrowania środowisk lokalnych z przygranicznych terenów Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, promowania transgranicznej mobilności zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększenia bezpieczeństwa w regionie, promowania kultury i sztuki regionu, historii regionu promowania ekologicznych źródeł energii odnawialnych oraz niesienia pomocy potrzebującym Fundacja nosi nazwę Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier, zwana dalej Fundacją. 2. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawnych. 3. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Strona 1 z 12

2 3 1. Terenem działania Fundacji jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, a także pozostałe kraje. 2. Działalność prowadzona przez Fundację poza granicami kraju, prowadzona jest z poszanowaniem tamtejszego porządku prawnego. 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała Fundacja posiada osobowość prawną. 4 5 Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, chronionego prawem. Celami Fundacji są: Dział II Cele i zasady działania Fundacji 6 1. Wspieranie samorządów pogranicza. 2. Znoszenie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych 3. Pomoc osobom młodym w wejściu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób trwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, promowanie transgranicznej mobilności zawodowej. 4. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych poprzez; edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości. 5. Integrowanie środowisk lokalnych z terenów przygranicznych wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz niesienie pomocy potrzebującym. 6. Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego 7. Rozwój oferty turystycznej, sportowej i regionalnej kultury. 8. Promowanie historii regionu. 9. Promowanie i rozwój zawodów regionalnych. Strona 2 z 12

3 10. Zwiększenie bezpieczeństwa w górach, poprzez tworzenie grup ratownictwa medycznego i narciarskiego. 11. Promowanie ekologicznych źródeł energii odnawialnych i budownictwa pasywnego. 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Wspieranie samorządów pogranicza, które przyłączą się do działań Fundacji, poprzez rozwój przedsiębiorczości regionalnej, w tym społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości. 2. Prowadzenie transgranicznego ośrodka aktywizacji młodzieży organizującego międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych. Tworzenie innowacyjnych programów nauki zawodów tak zwaną pedagogiką przeżyć 3. Prowadzenie kawiarni obywatelskiej jako miejsca wymiany pomysłów i inicjatyw. 4. Współpraca i wspólne projekty m. in. z PTTK, PTT mające na celu zniesienie wszelkich barier w górach uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki i narciarstwa górskiego. 5. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. 6. Współpracę z uczelniami wyższymi z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej a także pozostałych krajów- tworzenie i wdrażanie wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym, których celem będzie rozwój regionu i aktywizacja mieszkańców. 7. Pomoc merytoryczna mieszkańcom pogranicza w rozpoczęciu i w prowadzeniu działalności gospodarczej w regionie. 8. Wspieranie nowych kierunków, strategii rozwoju lokalnych firm i organizacji, zwłaszcza poprzez promowanie zawodów i rzemiosła o charakterze regionalnym, zespołów folklorystycznych i kuchni regionalnej 9. Promowanie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technologii proekologicznych, budownictwa pasywnego, źródeł energii odnawialnej, rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla. 10. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową, regionów przygranicznych - udzielanie wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 11. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i z zagranicy zajmującymi się bezpieczeństwem w górach, takimi jak GOPR i Horska Służba. Strona 3 z 12

4 12. Organizowanie kampanii i usług reklamowych w celu promowania działalności Fundacji. 13. Wyposażenie obiektów, zakup aparatów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji. 14. Tworzenie i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, 15. Krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy, pomoc z znalezieniu pracy i aktywizację zawodową. 16. Promowanie transgranicznej mobilności zawodowej. 17. Prowadzenie doradztwa zawodowego i personalnego dla osób fizycznych i prawnych. 18. Prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych, kursów, sesji naukowych w kraju i za granicą, wspieranie uczniów, studentów i pracowników naukowych. 19. Organizowanie spotkań, imprez, obozów rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, studentów a zwłaszcza osób niepełnosprawnych. 20. Organizowanie regionalnych zespołów muzycznych 21. Działalność promocyjna Fundacji. 22. Organizowanie międzynarodowych grup aktywności społecznej. 23. Organizowanie i prowadzenie klubów i sekcji sportowych w tym dla osób niepełnosprawnych 24. Organizowanie zawodów sportowych dla młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych 25. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej. 26. Prowadzenie działalności handlowej i kolportaż. 27. Prowadzenie działalności wytwórczej produktów regionalnych, oraz sprzedaż tych produktów. 28. Usługi transportowe. 29. Renowację i ochronę zabytków oraz obiektów zabytkowych. 30. Wydawanie własnych czasopism i samodzielnych publikacji. 31. Uruchomienie pogotowia interwencji społecznych dla dzieci i kobiet dotkniętych przemocą. 32. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, np. konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych. 33. Organizowanie przedsięwzięć integrujących osoby i środowiska zaangażowane w działalność fundacji, takich jak imprezy o regionalnym charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym. 34. Promowanie, pośrednictwo, pomoc i organizacja wolontariatu 35. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziałanie z różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją młodzieży. Strona 4 z 12

5 36. Poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań dla podmiotów sektora ekonomii społecznej. 37. Prowadzenie obiektów o charakterze turystycznym i sportowym 38. Zabezpieczanie obiektów i imprez w zakresie ratownictwa narciarskiego i medycznego 39. Tworzenie muzeów tematycznych 40. Współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami. Dział III Majątek i dochody Fundacji 8 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) oraz 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) z przeznaczeniem na działalność gospodarcza a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Dochodami Fundacji są w szczególności: 1. Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego. 2. Dotacje. 3. Darowizny, spadki i zapisy. 4. Subwencje od osób prawnych. 5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest większa od długów spadkowych. Dział IV Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację 11 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie: 1. Pozostałe drukowanie (PKD Z) 2. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z) Strona 5 z 12

6 3. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD Z) 4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD Z) 5. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD Z) 6. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z) 7. Produkcja pozostałych mebli (PKD Z) 8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z) 9. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z) 10. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) 11. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) 12. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) 13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z) 14. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) 15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z) 16. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z) 17. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z) 18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z) 19. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) 21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) 22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) 23. Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) 24. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD Z) 25. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 26. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 27. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD Z) 28. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD Z) Strona 6 z 12

7 29. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) 30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) 31. Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD Z) Dział V Organy Fundacji Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 2. Fundator może być członkiem organów Fundacji. Rada Fundacji Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 3-7 osób. 2. Kadencja Rady stanowi czas nieokreślony Skład i liczebność pierwszej Rady określa Fundator. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby delegowana przez samorządy współpracujące z Fundacją. 2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na wniosek Fundatora w wyniku uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Osoba, której dotyczy wniosek jest wyłączona od głosowania. 4. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji w Radzi Fundacji pozostali członkowie Rady dobierają nowych członków w miejsce ustępujących spośród kandydatów przedstawionych przez Fundatora. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 5. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku: niewywiązywania się członka Rady z obowiązków, działanie na szkodę Fundacji, niewykonywania postanowień Rady. Strona 7 z 12

8 6. Członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 15 Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych. 16 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 2. W posiedzeniach Rady, oprócz członków Rady, mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Członkowie Rady otrzymują zawiadomienie o posiedzeniu Rady przy pomocy poczty elektronicznej. 18 Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanoiw inaczej, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza. 19 Do wyłącznej kompetencji Rady należy: a) wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych w Statucie, b) opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji, c) opiniowanie zmian w Statucie, d) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji, e) zatwierdzenie uchwał Zarządu o połączeniu z inną Fundacją. Strona 8 z 12

9 20 Zarząd Fundacji 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu. 2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator. 3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 4. Prezes Zarządu powołuje pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes Zarządu wyznacza kolejnego Prezesa Zarządu. 6. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do prowadzenia spraw Fundacji. 7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji. 9. Odwołanie Prezesa, nie będącego Fundatorem, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji. 10. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku: a) niewłaściwego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, b) działanie na szkodę Fundacji, c) niewykonywanie uchwał Zarządu i Rady Fundacji. 21 Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji. 22 Zarząd w szczególności: a) jest organem wykonawczym Fundacji, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) kieruje działalnością Fundacji, d) uchwala okresowe i wieloletnie programy działania, e) uchwala regulaminy, f) dokonywanie zmian w Statucie, g) sprawuje ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji, h) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, i) powołuje i odwołuje osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, Strona 9 z 12

10 j) ustala wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w tym Dyrektora Biura Fundacji, k) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, l) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje, m) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i o połączeniu z inną Fundacją, n) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji o opinię dotyczącą zmiany Statutu, o) powołuje Biuro Fundacji i jego Dyrektora Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się raz na kwartał. 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane z ważnych prowdów w każdym czasie. 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu w informacji pisemnej Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 3. Zakres działania członków i Prezesa Zarządu Fundacji, określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji. 4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu dwuosobowo. 25 Jednostkami organizacyjnymi Fundacji są jednostki zamiejscowe, oddziały nie posiadające osobowości prawnej. Strona 10 z 12

11 26 1. Biuro Fundacji powoływane jest w celu prowadzenia działalności administracyjnej, informacyjnej, koordynacji programów realizowanych przez jednostki Fundacji. 2. W zakresie działania Biura jest także gospodarowanie nieruchomościami Fundacji, oraz prowadzenie każdej innej działalności zleconej przez Zarząd. 3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor wybrany przez Zarząd. 4. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Zarząd. 5. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, sprawozdań z działalności Biura. 27 Zakres działania Biura Fundacji, jednostek Fundacji a także uprawnienia i obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych w tym Dyrektora Biura określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji. 28 Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Dział VI Zmiana Statutu Fundacji 29 Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację. 30 Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Dział VII Połączenie z inna fundacją Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania sowich celów. Strona 11 z 12

12 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotniej zmianie cel Fundacji. 32 W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały wymagającej większości 2/3 głosów składu Zarządu Fundacji, w tym głosu Prezesa Zarządu i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Dział VIII Likwidacja Fundacji 33 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 34 Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu, przy czym uchwała ta wymaga opinii Rady Fundacji opinia nie jest wiążąca. 35 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacja przekaże mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz gmin współpracujących z Fundacją, proporcjonalnie do udzielonego przez gminy wsparcia lub na rzecz organizacji pozarządowej która realizuje cele zbieżne z celami Fundacji. Dział IX Postanowienia szczególne 36 Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele. Strona 12 z 12

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GIESCHE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GIESCHE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Giesche, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Mariusza Lachowicza Rafała Wyszyńskiego Zenona Nowaka 1 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT

FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT FUNDACJA FUNDACJA EUROPOMOST STATUT Rozdział I [Postanowienia ogólne] 1. 1. Fundacja Fundacja Europomost, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: - Szczepana Boguckiego zwanego dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. -

STATUT FUNDACJI. 2 Fundacja posiada osobowość prawną od chwili wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. - STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1 Stawający, mając na uwadze przepisy ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 roku o Fundacjach (tekst jednolity: Dz.U. z 1991r., nr 46, poz. 203 z późniejszymi zmianami) ustanawia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ SILESIAN SAIL STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO

STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO STATUT FUNDACJI PIŁKARSTWA POLSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Piłkarstwa Polskiego, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją ustanowiona przez Polski Związek Piłki Nożnej zwany w dalszej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut. Fundacji Mental & Business Academy. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Mental & Business Academy Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Jacka Siewierskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 06.09.2013r. zawartym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art

STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art STATUT Fundacji Re:Akcji Artystycznych FREA-art Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Fundacja Re:Akcji Artystycznych FREA-art, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Annę Kobielę zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH PRO PERSONA tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA INICJATYW SPOŁECZNYCH I KULTURALNYCH "PRO PERSONA" tekst jednolity ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych "PRO

Bardziej szczegółowo