STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 STATUT FUNDACJI Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze Bez Barier zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bogumiła Kanika zwanym dalej fundatorem ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Stejskala w Kancelarii Notarialnej notariuszy: Dariusza Wojciecha Rzadkowskiego, Jarosława Stejskala i Tomasza Janika Spółka Cywilna w dniu r. Repetytorium A numer: 946/2014 działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w językach obcych. 3. Czas trwania fundacji jest nieograniczony. Fundacja powstała w celu wspierania rozwoju przedsiębiorczości regionalnej, promowania i rozwoju regionu, integrowania środowisk lokalnych z przygranicznych terenów Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, promowania transgranicznej mobilności zawodowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, zwiększenia bezpieczeństwa w regionie, promowania kultury i sztuki regionu, historii regionu promowania ekologicznych źródeł energii odnawialnych oraz niesienia pomocy potrzebującym Fundacja nosi nazwę Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych Pogranicze bez Barier, zwana dalej Fundacją. 2. Fundacja, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz niniejszego statutu oraz obowiązujących przepisów prawnych. 3. Fundacja podlega nadzorowi Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Strona 1 z 12

2 3 1. Terenem działania Fundacji jest przede wszystkim obszar Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej, a także pozostałe kraje. 2. Działalność prowadzona przez Fundację poza granicami kraju, prowadzona jest z poszanowaniem tamtejszego porządku prawnego. 3. Siedzibą Fundacji jest miasto Bielsko-Biała Fundacja posiada osobowość prawną. 4 5 Fundacja może używać znaku graficznego odróżniającego ją od innych tego typu jednostek, chronionego prawem. Celami Fundacji są: Dział II Cele i zasady działania Fundacji 6 1. Wspieranie samorządów pogranicza. 2. Znoszenie wszelkich barier dla osób niepełnosprawnych 3. Pomoc osobom młodym w wejściu na rynek pracy, aktywizacja zawodowa osób trwale bezrobotnych oraz niepełnosprawnych, promowanie transgranicznej mobilności zawodowej. 4. Tworzenie warunków do kształtowania i rozwoju człowieka jako jednostki stanowiącej duchową, psychologiczną i intelektualną całość, funkcjonującą w określonych warunkach społecznych poprzez; edukację, pracę, inicjowanie aktywności zawodowej, w tym przedsiębiorczości. 5. Integrowanie środowisk lokalnych z terenów przygranicznych wokół problemów młodzieży, osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz niesienie pomocy potrzebującym. 6. Integracja środowisk lokalnych wokół skutecznego rozwiązywania problemów społecznych, rozwój społeczeństwa obywatelskiego 7. Rozwój oferty turystycznej, sportowej i regionalnej kultury. 8. Promowanie historii regionu. 9. Promowanie i rozwój zawodów regionalnych. Strona 2 z 12

3 10. Zwiększenie bezpieczeństwa w górach, poprzez tworzenie grup ratownictwa medycznego i narciarskiego. 11. Promowanie ekologicznych źródeł energii odnawialnych i budownictwa pasywnego. 7 Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Wspieranie samorządów pogranicza, które przyłączą się do działań Fundacji, poprzez rozwój przedsiębiorczości regionalnej, w tym społecznej, inicjowanie i wdrażanie programów służących rozwojowi przedsiębiorczości. 2. Prowadzenie transgranicznego ośrodka aktywizacji młodzieży organizującego międzynarodowe wymiany młodzieży i dorosłych. Tworzenie innowacyjnych programów nauki zawodów tak zwaną pedagogiką przeżyć 3. Prowadzenie kawiarni obywatelskiej jako miejsca wymiany pomysłów i inicjatyw. 4. Współpraca i wspólne projekty m. in. z PTTK, PTT mające na celu zniesienie wszelkich barier w górach uniemożliwiających osobom niepełnosprawnym uprawianie turystyki i narciarstwa górskiego. 5. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i zagranicy zajmującymi się osobami niepełnosprawnymi. 6. Współpracę z uczelniami wyższymi z Polski, Republiki Czeskiej i Republiki Słowackiej a także pozostałych krajów- tworzenie i wdrażanie wspólnych projektów o charakterze międzynarodowym, których celem będzie rozwój regionu i aktywizacja mieszkańców. 7. Pomoc merytoryczna mieszkańcom pogranicza w rozpoczęciu i w prowadzeniu działalności gospodarczej w regionie. 8. Wspieranie nowych kierunków, strategii rozwoju lokalnych firm i organizacji, zwłaszcza poprzez promowanie zawodów i rzemiosła o charakterze regionalnym, zespołów folklorystycznych i kuchni regionalnej 9. Promowanie i pomoc we wdrażaniu nowoczesnych technologii proekologicznych, budownictwa pasywnego, źródeł energii odnawialnej, rozwiązań zmniejszających emisje dwutlenku węgla. 10. Współpracę międzyregionalną i międzynarodową, regionów przygranicznych - udzielanie wsparcia osobom, instytucjom i organizacjom prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji. 11. Współpracę i wspólne projekty z instytucjami i organizacjami z Polski i z zagranicy zajmującymi się bezpieczeństwem w górach, takimi jak GOPR i Horska Służba. Strona 3 z 12

4 12. Organizowanie kampanii i usług reklamowych w celu promowania działalności Fundacji. 13. Wyposażenie obiektów, zakup aparatów i urządzeń niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Fundacji. 14. Tworzenie i pomoc w tworzeniu nowych miejsc pracy, 15. Krajowe i zagraniczne pośrednictwo pracy, pomoc z znalezieniu pracy i aktywizację zawodową. 16. Promowanie transgranicznej mobilności zawodowej. 17. Prowadzenie doradztwa zawodowego i personalnego dla osób fizycznych i prawnych. 18. Prowadzenie i organizowanie szkoleń zawodowych, kursów, sesji naukowych w kraju i za granicą, wspieranie uczniów, studentów i pracowników naukowych. 19. Organizowanie spotkań, imprez, obozów rekreacyjnych i sportowych, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej, studentów a zwłaszcza osób niepełnosprawnych. 20. Organizowanie regionalnych zespołów muzycznych 21. Działalność promocyjna Fundacji. 22. Organizowanie międzynarodowych grup aktywności społecznej. 23. Organizowanie i prowadzenie klubów i sekcji sportowych w tym dla osób niepełnosprawnych 24. Organizowanie zawodów sportowych dla młodzieży, dorosłych i osób niepełnosprawnych 25. Prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków na prowadzenie działalności statutowej. 26. Prowadzenie działalności handlowej i kolportaż. 27. Prowadzenie działalności wytwórczej produktów regionalnych, oraz sprzedaż tych produktów. 28. Usługi transportowe. 29. Renowację i ochronę zabytków oraz obiektów zabytkowych. 30. Wydawanie własnych czasopism i samodzielnych publikacji. 31. Uruchomienie pogotowia interwencji społecznych dla dzieci i kobiet dotkniętych przemocą. 32. Organizowanie imprez o charakterze charytatywnym, np. konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych. 33. Organizowanie przedsięwzięć integrujących osoby i środowiska zaangażowane w działalność fundacji, takich jak imprezy o regionalnym charakterze kulturalnym i towarzysko-rekreacyjnym. 34. Promowanie, pośrednictwo, pomoc i organizacja wolontariatu 35. Aktywizowanie dzieci i młodzieży poprzez różne formy wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych, starszych i chorych, zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współdziałanie z różnymi środowiskami zajmującymi się edukacją młodzieży. Strona 4 z 12

5 36. Poszukiwanie, inicjowanie i wdrażanie modelowych rozwiązań dla podmiotów sektora ekonomii społecznej. 37. Prowadzenie obiektów o charakterze turystycznym i sportowym 38. Zabezpieczanie obiektów i imprez w zakresie ratownictwa narciarskiego i medycznego 39. Tworzenie muzeów tematycznych 40. Współpracę z pokrewnymi organizacjami i instytucjami. Dział III Majątek i dochody Fundacji 8 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100) oraz 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł) z przeznaczeniem na działalność gospodarcza a także inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania. Dochodami Fundacji są w szczególności: 1. Odsetki bankowe od funduszu założycielskiego. 2. Dotacje. 3. Darowizny, spadki i zapisy. 4. Subwencje od osób prawnych. 5. Dochody z działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy wysokość spadku jest większa od długów spadkowych. Dział IV Prowadzenie działalności gospodarczej przez Fundację 11 Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie: 1. Pozostałe drukowanie (PKD Z) 2. Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD Z) Strona 5 z 12

6 3. Introligatorstwo i podobne usługi (PKD Z) 4. Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD Z) 5. Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich (PKD Z) 6. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana (30.99.Z) 7. Produkcja pozostałych mebli (PKD Z) 8. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (32.99.Z) 9. Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD Z) 10. Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) 11. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD Z) 12. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z) 13. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z) 14. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z) 15. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z) 16. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z) 17. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD Z) 18. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z) 19. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 20. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD Z) 21. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD Z) 22. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B) 23. Działalność wspomagająca edukację (PKD Z) 24. Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem (PKD Z) 25. Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych (PKD Z) 26. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z) 27. Artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD Z) 28. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych (PKD Z) Strona 6 z 12

7 29. Pozostała działalność związana ze sportem (PKD Z) 30. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z) 31. Działalność organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD Z) Dział V Organy Fundacji Organami Fundacji są: Rada Fundacji i Zarząd Fundacji. 2. Fundator może być członkiem organów Fundacji. Rada Fundacji Rada Fundacji, zwana dalej Radą składa się z 3-7 osób. 2. Kadencja Rady stanowi czas nieokreślony Skład i liczebność pierwszej Rady określa Fundator. W skład Rady Fundacji mogą wchodzić osoby delegowana przez samorządy współpracujące z Fundacją. 2. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada Fundacji. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić na wniosek Fundatora w wyniku uchwały Rady podjętej zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków. Osoba, której dotyczy wniosek jest wyłączona od głosowania. 4. W przypadku rezygnacji lub odwołania z funkcji w Radzi Fundacji pozostali członkowie Rady dobierają nowych członków w miejsce ustępujących spośród kandydatów przedstawionych przez Fundatora. Wybór następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. 5. Odwołanie członka Rady Fundacji może nastąpić w przypadku: niewywiązywania się członka Rady z obowiązków, działanie na szkodę Fundacji, niewykonywania postanowień Rady. Strona 7 z 12

8 6. Członkostwo w Radzie ustaje również w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady. 7. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z pełnieniem funkcji w Zarządzie Fundacji lub ze stosunkiem pracy z Fundacją. 15 Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych i opiniotwórczych. 16 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza Posiedzenia Rady odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w roku. 2. W posiedzeniach Rady, oprócz członków Rady, mają prawo uczestniczyć członkowie Zarządu Fundacji z głosem doradczym. 3. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. Członkowie Rady otrzymują zawiadomienie o posiedzeniu Rady przy pomocy poczty elektronicznej. 18 Uchwały Rady Fundacji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanoiw inaczej, bez względu na liczbę członków obecnych z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza. 19 Do wyłącznej kompetencji Rady należy: a) wyrażanie opinii w sprawach przewidzianych w Statucie, b) opiniowanie długoterminowych kierunków działalności Fundacji, c) opiniowanie zmian w Statucie, d) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych Fundacji, e) zatwierdzenie uchwał Zarządu o połączeniu z inną Fundacją. Strona 8 z 12

9 20 Zarząd Fundacji 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezes Zarządu. 2. Pierwszym Prezesem Zarządu jest Fundator. 3. Fundator może wchodzić w skład Zarządu Fundacji. 4. Prezes Zarządu powołuje pozostałych członków Zarządu. 5. Prezes Zarządu wyznacza kolejnego Prezesa Zarządu. 6. Prezes Zarządu może udzielić pełnomocnictwa ogólnego lub szczególnego do prowadzenia spraw Fundacji. 7. Zarząd jest powoływany na czas nieokreślony. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Zarządu i przez to pozbawienie go członkostwa w Zarządzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Zarządu Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Zarządzie Fundacji. 9. Odwołanie Prezesa, nie będącego Fundatorem, może nastąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach na skutek uchwały Zarządu Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Fundacji. 10. Odwołanie członka Zarządu Fundacji może nastąpić w przypadku: a) niewłaściwego wywiązywania się z nałożonych obowiązków, b) działanie na szkodę Fundacji, c) niewykonywanie uchwał Zarządu i Rady Fundacji. 21 Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do zakresu działania Rady Fundacji. 22 Zarząd w szczególności: a) jest organem wykonawczym Fundacji, b) reprezentuje Fundację na zewnątrz, c) kieruje działalnością Fundacji, d) uchwala okresowe i wieloletnie programy działania, e) uchwala regulaminy, f) dokonywanie zmian w Statucie, g) sprawuje ogólny zarząd nad majątkiem Fundacji, h) tworzy i znosi jednostki organizacyjne Fundacji, i) powołuje i odwołuje osób zajmujących stanowiska kierownicze i samodzielne w jednostkach organizacyjnych Fundacji, Strona 9 z 12

10 j) ustala wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla pracowników, w tym Dyrektora Biura Fundacji, k) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów, l) przyjmuje darowizny, spadki i zapisy, subwencje i dotacje, m) podejmuje uchwały o rozwiązaniu Fundacji i o połączeniu z inną Fundacją, n) występuje z wnioskiem do Rady Fundacji o opinię dotyczącą zmiany Statutu, o) powołuje Biuro Fundacji i jego Dyrektora Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się raz na kwartał. 2. Posiedzenie Zarządu Fundacji może być zwołane z ważnych prowdów w każdym czasie. 3. Posiedzenia Zarządu Fundacji zwołuje Prezes Zarządu w informacji pisemnej Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy czym do ważności uchwały wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków. 2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. 3. Zakres działania członków i Prezesa Zarządu Fundacji, określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji. 4. Do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Fundacji zobowiązań majątkowych i niemajątkowych upoważniony jest Prezes Zarządu lub członkowie Zarządu dwuosobowo. 25 Jednostkami organizacyjnymi Fundacji są jednostki zamiejscowe, oddziały nie posiadające osobowości prawnej. Strona 10 z 12

11 26 1. Biuro Fundacji powoływane jest w celu prowadzenia działalności administracyjnej, informacyjnej, koordynacji programów realizowanych przez jednostki Fundacji. 2. W zakresie działania Biura jest także gospodarowanie nieruchomościami Fundacji, oraz prowadzenie każdej innej działalności zleconej przez Zarząd. 3. Biurem Fundacji kieruje Dyrektor wybrany przez Zarząd. 4. Szczegółowy zakres obowiązków Dyrektora ustala Zarząd. 5. Dyrektor zobowiązany jest do składania Zarządowi okresowych, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, sprawozdań z działalności Biura. 27 Zakres działania Biura Fundacji, jednostek Fundacji a także uprawnienia i obowiązki osób na stanowiskach kierowniczych w tym Dyrektora Biura określa regulamin organizacyjny Fundacji ustalony uchwałą Zarządu Fundacji. 28 Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia swoich funkcji. Dział VI Zmiana Statutu Fundacji 29 Zmiana Statutu nie może naruszać w istotny sposób celów realizowanych przez Fundację. 30 Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji zwykłą większością głosów w obecności wszystkich członków Zarządu. Dział VII Połączenie z inna fundacją Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania sowich celów. Strona 11 z 12

12 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mogłyby ulec istotniej zmianie cel Fundacji. 32 W sprawach połączenia z inną fundacją właściwy jest Zarząd, przy czym jego decyzje zapadają w drodze uchwały wymagającej większości 2/3 głosów składu Zarządu Fundacji, w tym głosu Prezesa Zarządu i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji. Dział VIII Likwidacja Fundacji 33 Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 34 Decyzje w przedmiocie likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały Zarządu, przy czym uchwała ta wymaga opinii Rady Fundacji opinia nie jest wiążąca. 35 Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacja przekaże mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz gmin współpracujących z Fundacją, proporcjonalnie do udzielonego przez gminy wsparcia lub na rzecz organizacji pozarządowej która realizuje cele zbieżne z celami Fundacji. Dział IX Postanowienia szczególne 36 Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe oraz przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla samej Fundacji lub realizującym jej cele. Strona 12 z 12

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji OVILE, wspierającej rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą OVILE, fundacja wspierająca rodziny z osobami dotkniętymi chorobą nowotworową,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nasze Dzieci Ojca Wirgiliusza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wirgiliusza Tomczaka zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pogotowie Artystyczne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Klaudię Halejcio, zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY

STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY STATU FUNDACJI RODZINY PODLEŚNY ze zmianami dokonanymi w dniu 09 października 2008 roku Postanowienia ogólne Paragraf 1 1. Fundacja pod nazwą: "Fundacja Rodziny Podleśny" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji PASJONACI. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji PASJONACI. Dział I Postanowienia ogólne STATUT Fundacji PASJONACI Dział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja zostaje ustanowiona przez Annę Gabryś i Przemysław Gabryś zamieszkałych w Cieszynie 43-400 przy ul. Wielodroga 28 D, zwanych dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja Dzika Polska, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Olgierda Dilis, nazywanego dalej Fundatorem. Fundację ustanowiono

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH

STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH Leszno, dn. 14.10.2011r. STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH Rozdział l Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja JESIENNY UŚMIECH, zwana dalej Fundacją", ustanowiona przez Jerzego Rymwid i Halinę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRZYJACIELE STASIA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PRZYJACIELE STASIA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wojciech Przemysław Rawecki zwany dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne Warszawa, dn. 27 stycznia 2016 roku STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Docemus Discimus im. Prof. Janusza Jurczaka, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Kultury Świata. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Kultury Świata. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Kultury Świata Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kultury Świata zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: Aleksandrę Gutowską zwaną dalej fundatorką, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI 5 PORA ROKU. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI 5 PORA ROKU. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI 5 PORA ROKU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA 5 PORA ROKU, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Sebastiana Michailidis i Pawła Romańskiego zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI TEATR REALISTYCZNY Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Teatr Realistyczny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundatora Roberta Paluchowskiego zwanego dalej fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja o nazwie: Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej Statut Fundacja Edukacji Polonijnej w Krakowie Kraków Maj 2015 r. 1 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 3 Rozdział II - Cele Fundacji... 3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji... 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Fundacja ALMA z siedzibą w Toruniu STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Alma zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jacka Bogusława Błażejewskiego, PESEL 55012205657, zamieszkałego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. In Corpore

STATUT FUNDACJI. In Corpore STATUT FUNDACJI In Corpore Ustanowiony dnia 20.11.2004 w Katowicach przez Fundatora Jarosława Wieczorek Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą In Corpore zwana dalej Fundacją

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BUSINESS FOR FUTURE TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja zostaje ustanowiona przez Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Rybniku przy ul.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach.

STATUT. Rozdział I. postanowienia ogólne. 3 1. Fundacja posiada osobowość prawną. 2. Fundacja może używać swojej nazwy w innych językach. STATUT Rozdział I. postanowienia ogólne. 1 1. Fundacja chorych na stwardnienie rozsiane - Neuro-wita zwana dalej Fundacją, działa na podstawie odpowiednich przepisów Prawa polskiego oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI,,MOŻESZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Możesz wiedzieć więcej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Bożenę Cholewę, zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku

INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku STATUT FUNDACJI INNOPOLIS Tekst jednolity z dnia 12 maja 2010 roku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Innopolis, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Piotra

Bardziej szczegółowo

STATUT. FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental

STATUT. FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental STATUT FUNDACJI ROZWOJU OSOBISTEGO F.R.O. - Mental Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Rozwoju Osobistego F.R.O. Mental, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Krzysztanowicza

Bardziej szczegółowo

Fundacja WOLNEJ MYŚLI

Fundacja WOLNEJ MYŚLI Fundacja WOLNEJ MYŚLI Statut I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Wolnej Myśli, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Mariusza Gawlika, Michała Przecha i Andrzeja Koraszewskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólna Europa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Horbowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ

S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ S T A T U T FUNDACJI ZWOLNIJ sporządzony w Krakowie, dnia 11 lipca 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Zwolnij, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez osoby: - Michał Teodorowski, -

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r.

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Opracowano na podstawie Uchwał Fundatorów z dnia 17.02.2012 r. i 21.03.2012 r. 1 1. Fundacja Animacji Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Graceland Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Graceland zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Janik- Hornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ z dnia 27 marca 2006 roku zmieniony uchwałami Rady Fundacji nr 2/2011 z dnia 22 marca 2011 r. oraz nr 4/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA

STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA STATUT FUNDACJI DOGOŃ MARZENIA 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą DOGOŃ MARZENIA, zwaną dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI GENDER CENTER. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI GENDER CENTER. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI GENDER CENTER Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą GENDER CENTER, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: dr Monikę Rudaś-Grodzką oraz Agnieszkę Zawadowską zwane dalej Fundatorkami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nagle Sami

Statut Fundacji Nagle Sami Statut Fundacji Nagle Sami (tekst jednolity) Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Nagle Sami, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INICJATYWA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INICJATYWA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INICJATYWA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą INICJATYWA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jakuba Janiaka i Patrycję Wajs zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA

STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA STATUT FUNDACJA DOBRA STRONA 25.11.2015 Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Dobra Strona, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Kozik i Michała Kozik, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej

STATUT. Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej STATUT Fundacji Polski Instytut Myśli Gospodarczej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Polski Instytut Myśli Gospodarczej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa Pisarskiego zam.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA

FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA 17.12.2014r. STATUT FUNDACJA ROZWOJU SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI HELISA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Pomorska Platforma Społecznej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI WSPIERANIA DIALOGU MIĘDZYKULTUROWEGO I POMOCY MIGRANTOM KOMPAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Wspierania Dialogu Międzykulturowego i Pomocy Migrantom Kompas, zwana

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu Statut Fundacji Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Rozwoju Terapii Autyzmu zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy o fundacjach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA PROMOCJI I WSPIERANIA TWÓRCZOŚCI CONVIVO, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY. Postanowienia ogólne

STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY. Postanowienia ogólne STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Artura Niemczyka,zwanego dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRO OMNIS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRO OMNIS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRO OMNIS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą PRO OMNIS zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Olszewskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Historia Vita ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Historia Vita ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Historia Vita ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Historia Vita, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona z woli fundatorów Agnieszki Szereny Dragosz i Pawła Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FONTE

STATUT FUNDACJI FONTE STATUT FUNDACJI FONTE Fundacja pod nazwą Fundacja Fonte zwana dalej Fundacją, jest ustanowiona przez: 1. Wojciecha Antoniego Soczewicę oraz Macieja Tadeusza Szmigiero, zwanych dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Trzy Kroki Original Nordic Walking Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Radców Prawnych. Rozdział I Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Radców Prawnych. Rozdział I Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Radców Prawnych Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Radców Prawnych z siedzibą w Bydgoszczy zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Polsko-Rosyjski. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Instytut Polsko-Rosyjski. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Instytut Polsko-Rosyjski Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Instytut Polsko-Rosyjski, zwana dalej Fundacją ustanowiona została przez Rafała Czachora oraz Inne Popadeykmę zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa. Rozdział II. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa. Rozdział II. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Dla Dziedzictwa Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Dla Dziedzictwa, zwana w dalszej treści Statutu Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NA SWOIM MIEJSCU

STATUT FUNDACJI NA SWOIM MIEJSCU STATUT FUNDACJI NA SWOIM MIEJSCU Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Na Swoim Miejscu, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Paulinę Gajewską, Zofię Sunderland i Stefana Bernata zwanych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji ART2YOU. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji ART2YOU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja ART2YOU, zwana dalej FUNDACJĄ", ustanowiona przez fundatorów oświadczeniem woli w formie aktu notarialnego, sporządzonego w Kancelarii

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Promocji Sztuki im. Feliksa Nowowiejskiego" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Patryka Podwojskiego oraz Angelikę Podwojską, zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA

STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA STATUT FUNDACJI WSPIERANIA SPORTU I ZDROWIA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa Fundacji Fundacja pod nazwą Fundacja wspierania Sportu i Zdrowia (zwana dalej fundacją) jest osobą prawną i działa

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Polonijnej

Fundacja Edukacji Polonijnej Statut Fundacja Edukacji Polonijnej w Krakowie Tekst jednolity - grudzień 2016 r. 1 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne...3 Rozdział II - Cele Fundacji...3 Rozdział III Majątek i dochody Fundacji...4

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA BEZ BARIER STATUT. Postanowienia ogólne

FUNDACJA BEZ BARIER STATUT. Postanowienia ogólne FUNDACJA BEZ BARIER STATUT Postanowienia ogólne 1 Fundacja BEZ BARIER, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: RENATĘ URBANIAK i KATARZYNĘ BOROWIAK, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspieramy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Wspieramy. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Wspieramy Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja Wspieramy zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona aktem notarialnym w dniu 06.12.2013r. Rep. A nr 8376/2013. Fundacja działa

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Junior

Statut Fundacji Junior Statut Fundacji Junior Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Junior, zwana dalej Fundacją, prowadzi działalność na podstawie przepisów prawa polskiego dotyczących fundacji oraz postanowień niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011. Rozdział 1 Postanowienia ogólne STATUT Polskiej Fundacji dla Afryki sporządzony w dniu 16 listopada 2011 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Justyna Kiliańczyk-Zięba oraz Wojciech Zięba zwani dalej Fundatorami ustanowili aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami. Układu Krążenia DAR SERCA. Rozdział I

STATUT. Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami. Układu Krążenia DAR SERCA. Rozdział I STATUT Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia DAR SERCA Rozdział I Postanowienia ogólne Pkt. 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Układu Krążenia DAR SERCA zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą KARKONOSZE MUZYKA SERC, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Gniewka, zwanego dalej Fundatorem; aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji

STATUT. Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji STATUT Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Europejska Akademia Dyplomacji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa Pisarskiego zam. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Emilia s Heart

Statut Fundacji Emilia s Heart Statut Fundacji Emilia s Heart Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Emilia s Heart, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Faustinę Hama i Łukasza Chrząszcza, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DZIENNIKARSKIEJ MEDIUM PUBLICZNE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI DZIENNIKARSKIEJ MEDIUM PUBLICZNE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI DZIENNIKARSKIEJ MEDIUM PUBLICZNE Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dziennikarska Medium Publiczne, zwana dalej Fundacją, zostaje ustanowiona przez: Rafała Betlejewskiego

Bardziej szczegółowo

ADRES FUNDACJI: Rybnik, ul. Żeromskiego 5 DANE: KRS: REGON: NIP: KONTO: mbank

ADRES FUNDACJI: Rybnik, ul. Żeromskiego 5 DANE: KRS: REGON: NIP: KONTO: mbank ADRES FUNDACJI: 44-203 Rybnik, ul. Żeromskiego 5 DANE: KRS: 0000626710 REGON: 364868771 NIP: 6423195936 KONTO: mbank 39 1140 2004 0000 3102 7631 3036 KONTAKT: biuro@fundacja-feniks.pl www.fundacja-feniks.pl

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse

Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Statut Fundacja Dzieciom,,Wyrównajmy ich szanse Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom Wyrównajmy ich szanse została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (tekst jednolity z dnia 03.01.2011 r.) Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja została ustanowiona przez Mykola Vodzyanskiy zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Studio Psychologii Zdrowia Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą: Studio Psychologii Zdrowia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Annę Kruk Katarzynę Piotrowicz Alicję

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie

STATUT FUNDACJI. Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie STATUT FUNDACJI Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Bądźmy razem z niepełnosprawnymi w Tanowie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: -

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym jerzyk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura

Bardziej szczegółowo

Cele i zasady działania Fundacji. 8

Cele i zasady działania Fundacji. 8 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Pomocy Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym Niepełnosprawnym,,Być jak inni, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Katarzynę, Agnieszkę Kowalską, Marię

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY. Rozdział I Postanowienia ogólne 1.3. Statut fundacji STATUT FUNDACJI KOŁO KULTURY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Koło Kultury, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona Aktem Założycielskim sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI. Tekst jednolity

STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI. Tekst jednolity STATUT FUNDACJI SZTUKA DLA LUDZI Tekst jednolity Rozdział I [Postanowienia Ogólne] 1 Dagmara Angier-Sroka i Bartłomiej Sroka, zwani z osobna w dalszej części Fundatorem, niniejszym aktem nadali Statut

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą EDUKACJA, TOLERANCJA I RÓWNOUPRAWNIENIE, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Podoba, PESEL:

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI. Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet TEKST JEDNOLITY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą "Fundacja Funtasto - Funtastyczny Internet" zwana dalej Fundacją ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut FUNDACJI KIERUNEK ROZWÓJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA KIERUNEK ROZWÓJ zwana w dalszej części Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym na czas nieokreślony, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CULTURE SHOCK W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja CULTURE SHOCK, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Piotra Grabowskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1

STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 STATUT FUNDACJI RUN & FUN ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE & 1 1. Fundacja pod nazwą "Run and Fun" zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Bartosza Badzyńskiego oraz Mateusza Roberta Skolimowskiego

Bardziej szczegółowo