ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym"

Transkrypt

1 ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym I. Stan działań na poziomie europejskim II. Zdrowie i zamoŝność III. Procedura procesu konsultacji IV. Struktury i narzędzia stosowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej IV.1. Dieta, Aktywność Fizyczna i Zdrowie - Europejska Platforma Działania IV.2. Europejska Sieć OdŜywiania i Aktywności Fizycznej IV.3. Zagadnienie zdrowia w polityce Unii Europejskiej IV.4. Program Działań w dziedzinie Zdrowia Publicznego IV.5. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) V. Obszary działań V.1. Informacja konsumencka, reklama i marketing V.2. Edukacja konsumencka V.3. Skupienie uwagi na dzieciach i młodzieŝy V.4. Dostępność Ŝywności, aktywność fizyczna i edukacja zdrowotna w miejscu pracy V.5. Włączanie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w działania systemu opieki zdrowotnej V.6. Środowisko sprzyjające walce z otyłością V.7. RóŜnice socjoekonomiczne V.8. Wzmacnianie zintegrowanego i zrozumiałego podejścia do promocji zdrowego odŝywiania i aktywności fizycznej V.9. Instrukcje dotyczące składników odŝywczych oraz tworzenia przewodników dietetycznych V.10. Współpraca poza Unią Europejską V.11. Pozostałe kwestie VI. Przyszłe działania Aneks 1: Aneks 2: Aneks 3: Wykresy i tabele Powiązania pomiędzy dietą, aktywnością fizyczną i zdrowiem Bibliografia 1

2 ZIELONA KARTA Promowanie zdrowego odŝywiania i aktywności fizycznej: europejski wymiar zapobiegania nadwadze, otyłości i chorobom przewlekłym I Niezdrowy sposób odŝywiania oraz brak aktywności fizycznej są wiodącymi przyczynami moŝliwych do uniknięcia chorób i przedwczesnych zgonów oraz zwiększającej się częstości występowania otyłości w Europie jako jednego z głównych problemów zdrowia publicznego. Rada Europy zaprosiła Komisję Europejską do współpracy w promowaniu zdrowego stylu Ŝycia oraz badania sposobów promowania zdrowego sposobu odŝywiania w krajach Unii Europejskiej. Rada Europy wezwała ponadto Kraje Członkowskie i Komisję Europejską do inicjowania i wprowadzania działań mających na celu promocję zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej. Art. 152 Traktatu Europejskiego mówi o tym, by wysoki poziom ochrony Ŝycia ludzkiego był zapewniony w fazie definiowania i wdraŝania wszystkich działań wspólnotowych. Działania podejmowane na poziomie krajowym mogą być uzupełniane przez te realizowane poprzez Wspólnotę Europejską. Nie ograniczając działań, które Kraje Członkowskie zechciałyby inicjować, interwencje wspólnotowe mogą wykorzystywać synergię oraz efekt skali (obniŝenie kosztów poprzez zwiększenie produkcji), umoŝliwiając tym samym szeroko zakrojoną akcję na poziomie europejskim, źródła finansowania, rozpowszechnianie dobrej praktyki, a tym samym wspomagać ogólny wpływ inicjatyw Krajów Członkowskich. Rada Europy podkreśla, Ŝe wieloprzyczynowy charakter epidemii otyłości wymaga wielosektorowego podejścia i działań na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, czego doskonałym przykładem jest Dieta, Aktywność Fizyczna i Zdrowie - Europejska Platforma Działania. Rada Europy z radością przyjęła działania wspólnotowe zmierzające do stworzenia niniejszej Zielonej Karty i zaprezentowania w 2006 roku wyników publicznej debaty będącej wynikiem jej publikacji. Działania realizowane na poziomie Wspólnoty Europejskiej mogą wzmocnić efekt inicjatyw podejmowanych przez krajowe władze, sektor prywatny i organizacje pozarządowe. Wiele Państw Członkowskich juŝ rozpoczęło realizację krajowych programów lub akcji na polu odŝywiania, aktywności fizycznej i zdrowia. Działania wspólnotowe mogą wspierać i uzupełniać te działania oraz pomagać w identyfikacji i dzieleniu się doświadczeniami z innymi krajami. II Szczególnie istotne oprócz cierpienia ludzkiego są finansowe skutki zwiększającej się częstości występowania otyłości. Szacuje się, Ŝe w Unii Europejskiej koszty związane z otyłością przekraczają 7% kosztów opieki zdrowotnej i będą wzrastać zgodnie z trendami dotyczącymi zwiększającej się częstości otyłości. ChociaŜ szczegółowe dane nie są dostępne we wszystkich krajach Unii Europejskiej wyniki analiz wykazują wysokie ekonomiczne koszty otyłości: - w 2001 roku w Anglii wyłącznie otyłość była przyczyną 18 mln dni nieobecności w pracy, 30 tys. przedwczesnych zgonów przy rocznych bezpośrednich kosztach opieki zdrowotnej co najmniej 500 mln funtów brytyjskich. Koszty ekonomiczne, włączając w to zmniejszoną produktywność i straty w produkcji, zostały oszacowane na 2 mld funtów rocznie. Raport Krajowego Lekarza Wielkiej Brytanii z 2004 r. o aktywności fizycznej i jej wpływie na zdrowie szacuje, Ŝe koszty braku aktywności 2

3 fizycznej wynoszą 8,2 mld funtów rocznie (włączając w to zarówno koszty opieki zdrowotnej, jak i inne, np. dni nieobecności w pracy etc.); - w Irlandii w 2002 roku bezpośrednie koszty leczenia otyłości szacowano na 70 mln euro; - w USA koszty opieki zdrowotnej związane z otyłością były rzędu 75 mld dolarów. Wyniki analiz wskazują, Ŝe średnie wydatki na otyłą dorosłą osobę są 0 37% wyŝsze niŝ na osobę o normalnej wadze. Te koszty nie uwzględniają zmniejszonej produktywności spowodowanej niesprawnością i przedwczesnej śmiertelności; - Szwedzki Instytut Zdrowia Publicznego donosi, Ŝe w Unii Europejskiej 4,5% DALYs, czyli lat Ŝycia utraconych w wyniku przedwczesnej śmierci lub lat Ŝycia produkcyjnego utraconych w wyniku niesprawności, są wynikiem niewłaściwego odŝywiania, 3,7% i 1,4% - spowodowane odpowiednio otyłością i brakiem aktywności fizycznej, czyli ogólnie 9,6% w porównaniu do 9% spowodowanych paleniem tytoniu; - jednym z wniosków płynących z raportu Holenderskiego Instytutu Zdrowia Publicznego i Środowiska jest, Ŝe nadmierne spoŝycie tłuszczów (nasycone i izomery trans kwasów tłuszczowych) powoduje 25% wzrost występowania zaleŝnych chorób układu sercowo-naczyniowego, podczas gdy spoŝywanie ryb raz bądź dwukrotnie w tygodniu, zmniejszyłoby to ryzyko o 25%. W Holandii kaŝdego roku 38 tys. przypadków chorób sercowo-naczyniowych wśród osób dorosłych (20 lat i powyŝej) moŝe być spowodowanych niewłaściwym sposobem odŝywiania (niewłaściwą kompozycją diet). Zmniejszenie częstotliwości występowania nadwagi i otyłości jest istotne nie tylko z punktu widzenia zdrowia publicznego, ale równieŝ ze względu na redukcję długoterminowych kosztów opieki zdrowotnej i stabilizację sytuacji gospodarczej, co umoŝliwia obywatelom wieść produktywne Ŝycie do późnej starości. III Zgodnie z tym, co głosi komunikat Zdrowszy, bezpieczniejszy, bardziej pewny obywatel - Strategia dotycząca Zdrowia Konsumentów, Komisja Europejska przygotowuje serie strategii związanych z najbardziej istotnymi czynnikami warunkującymi zdrowie, włączając w to odŝywianie i otyłość. W związku z tym niniejsza Zielona Karta ma na celu zainicjowanie procesu konsultacji, pogłębionej dyskusji, z włączeniem instytucji Unii Europejskiej, Kraje Członkowskie, społeczeństwo obywatelskie, dzięki którym moŝliwe będzie określenie zakresu współpracy na poziomie Wspólnoty Europejskiej w zakresie promowania zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej. Komisja Europejska wzywa wszystkie zainteresowane organizacje, by dostarczały odpowiedzi na zagadnienia poruszane w niniejszej Zielonej Karcie nie później niŝ do 15 marca 2006 r. na poniŝszy adres (najlepiej pocztą elektroniczną): European Commission Directorate-General Health and Consumer Protection Unit C4 Health Determinants Postal address: L-2920 Luxembourg Fax: (+352) Odpowiedzi nie powinny być pracami naukowymi, lecz konkretnymi i opartymi na dowodach propozycjami działań, które będą mogły być podejmowane głównie na poziomie Unii Europejskiej. W szczególności oczekiwane są propozycje od ekonomistów w kwestiach związanych z ich obszarem zainteresowania (np. reklama, marketing, 3

4 znakowanie), zrzeszeń pacjentów i organizacji pozarządowych zajmujących się zagadnieniami zdrowia i ochrony konsumentów. ZwaŜywszy na wieloprzyczynową naturę chorób związanych z niezdrowymi nawykami Ŝywieniowymi i brakiem aktywności fizycznej oraz konieczność wielosektorowej współpracy, niniejsza Zielona Karta zawiera niektóre zagadnienia, które przede wszystkim leŝą w kompetencjach Krajów Członkowskich Unii Europejskiej (np. edukacja, planowanie urbanistyczne). Powinno równieŝ słuŝyć określeniu, gdzie Unia Europejska mogłaby wnieść wartość dodaną, np. poprzez wspieranie sieci istniejącej pomiędzy partnerami w działaniu oraz rozpowszechnianie dobrej praktyki w danym zakresie. IV IV.1. Dieta, Aktywność Fizyczna i Zdrowie - Europejska Platforma Działania W celu stworzenia forum dla działań w marcu 2005 roku zainicjowano Europejską Platformę Działania. Platforma jednoczy wszystkie podmioty aktywne na poziomie europejskim, które wykazują chęć tworzenia zobowiązań mających na celu zahamowanie i odwrócenie obecnych trendów dotyczących nadwagi i otyłości. Celem Platformy jest motywowanie do podejmowania dobrowolnych działań przez sektor prywatny, społeczeństwo obywatelskie i sektor publiczny. W Unii Europejskiej wśród członków Platformy znajdują się kluczowi na poziomie europejskim reprezentanci przemysłu spoŝywczego, handlu, zakładów wprowadzających Ŝywność do obrotu, reklamy, pozarządowych organizacji zdrowotnych i konsumenckich. Platforma stanowi przykład skoordynowanych, ale autonomicznych działań róŝnych części społeczeństwa. Została stworzona, by stymulować inne działania na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym oraz współpracować z podobnymi forami na poziomie krajowym. Platforma moŝe jednocześnie stanowić wkład w integrację działań w obszarze walki z otyłością w ramach polityki Unii Europejskiej. Komisja Europejska uwaŝa Platformę za najbardziej obiecujący sposób działań (nie uwarunkowanych prawnie), co umoŝliwia budowanie zaufania pomiędzy kluczowymi partnerami. Pierwsze wyniki działań Platformy są zachęcające, zaangaŝowanie innych sektorów wspólnotowych jest duŝe, członkowie Platformy planują zawrzeć w 2006 roku długoterminowe zobowiązania i spotkanie z amerykańskimi partnerami w celu umoŝliwienia wymiany doświadczeń. Ponadto Ministrowie Sportu obiecali wesprzeć Platformę. Pierwsza ewaluacja wyników funkcjonowania Platformy będzie miała miejsce w połowie 2006 roku. IV.2. Europejska Sieć OdŜywiania i Aktywności Fizycznej Sieć OdŜywiania i Aktywności Fizycznej, złoŝona z ekspertów z Krajów Członkowskich, Światowej Organizacji Zdrowia oraz konsumenckich i zdrowotnych organizacji pozarządowych, została utworzona w 2003 roku przez słuŝby Komisji Europejskiej jako ciało doradcze Komisji w kwestii rozwoju działań dotyczących poprawy sposobu Ŝywienia, zmniejszenia częstotliwości występowania i profilaktyki chorób zaleŝnych od diety, promocji aktywności fizycznej i walki z nadwagą i otyłością. Członkowie Sieci będą ściśle zaangaŝowani w proces analizy reakcji (informacji zwrotnej) na kwestie poruszane w niniejszym dokumencie. IV.3. Zagadnienie zdrowia w polityce Unii Europejskiej - Jaki jest konkretny wkład, jaki działania Wspólnoty Europejskiej mogą wnieść na rzecz promowania zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej oraz w celu tworzenia środowisk, w których dokonywanie zdrowych wyborów stanowi prosty wybór?, 4

5 - Jaki rodzaj mierników krajowych lub wspólnotowych mógłby przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności, dostępności i moŝliwości pozwolenia sobie na zakup owoców i warzyw?, - W jakich obszarach powiązanych z odŝywianiem i aktywnością fizyczną rozwój narzędzi do analizy zaburzeń oraz zachowań konsumenckich jest potrzebny z badawczego punktu widzenia?. IV.4. Program Działań w dziedzinie Zdrowia Publicznego - W jaki sposób moŝe być udoskonalana dostępność i porównywalność danych dotyczących otyłości, w szczególności zwaŝywszy na geograficzne i socjoekonomiczne uwarunkowanie występowania otyłości?, - W jaki sposób program moŝe się przyczynić do podniesienia świadomości o roli zdrowszych nawyków Ŝywieniowych i aktywności fizycznej w redukcji ryzyka występowania chorób przewlekłych w odniesieniu do decydentów, profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej, przedstawicieli mediów i ogółu społeczeństwa?, - Jakie są bazując na istniejących danych - najbardziej właściwe kanały rozpowszechniania informacji?. IV.5. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa śywności (EFSA) Poprzez fachowe doradztwo i wsparcie EFSA moŝe znacznie wzmocnić proponowane działania (np. dotyczące zalecanych ilości składników odŝywczych, strategii komunikacyjnych mówiących o wpływie diety na zdrowie odnoszących się do pracowników opieki zdrowotnej, pracowników zajmujących się produkcją i dystrybucją Ŝywności oraz ogółu społeczeństwa). V. V.1. Informacja konsumencka, reklama i marketing - Jakie składniki odŝywcze i kategorie produktów naleŝałoby brać przede wszystkim pod uwagę, dostarczając konsumentom informacji na temat produktów?, - Jaki powinien być system edukacji, który jest wymagany w celu umoŝliwienia konsumentom pełnego zrozumienia informacji znajdujących się na etykietach; kto powinien zapewniać ten rodzaj edukacji?, - Czy dobrowolne zbiory przepisów, własne regulacje, stanowią właściwe narzędzie mające na celu ograniczenie reklamy wysokoenergetycznych i ubogich w składniki odŝywcze produkty spoŝywcze? Jaka alternatywa powinna być rozwaŝana w przypadku, gdy wyŝej wspomniane własne regulacje nie odniosą skutku?, - W jaki sposób definiować, wdraŝać i monitorować efektywność wspomnianych wyŝej własnych regulacji? Jakie mierniki powinny być brane pod uwagę, by zapewnić, Ŝe podatność wraŝliwych konsumentów (np. dzieci) nie będzie wykorzystywana poprzez reklamę, marketing, akcje promocyjne?. V.2. Edukacja konsumencka W celu identyfikacji najlepszych rozwiązań Komisja Europejska zaprasza do dyskusji w obszarze następujących zagadnień: - Jaki jest najlepszy sposób, by umoŝliwić konsumentom podejmowanie właściwych wyborów i podejmować efektywne działania?, - Jaki moŝe być wkład współdziałającego sektora publicznego i prywatnego w dziedzinie edukacji konsumenckiej?, 5

6 - Jakie powinny być przekazywane konsumentom kluczowe informacje w kwestii odŝywiania i aktywności fizycznej; jak i przez kogo powinny być dostarczane?. V.3. Skupienie uwagi na dzieciach i młodzieŝy W celu identyfikacji najlepszych rozwiązań Komisja Europejska zaprasza do dyskusji w obszarze następujących zagadnień: - Jakie są dobre przykłady zwiększania wartości odŝywczej posiłków szkolnych; w jaki sposób informować rodziców o tym jak zwiększać wartość odŝywczą posiłków domowych?, - Jaka jest najlepsza metoda zapewnienia regularnej aktywności fizycznej w szkołach?, - Jakie są najlepsze metody promocji zdrowych wyborów Ŝywieniowych w szkołach, szczególnie ze względu na zbyt duŝe spoŝycie wysokoenergetycznych przekąsek oraz słodzonych napojów?, - W jaki sposób media, system opieki zdrowotnej, społeczeństwo i powiązane sektory przemysłu mogą wspierać wysiłki szkół podejmowane na polu edukacji zdrowotnej? Jaką rolę odgrywają w tym zakresie działające w partnerstwie sektor publiczny i prywatny?. V.4. Dostępność Ŝywności, aktywność fizyczna i edukacja zdrowotna w miejscu pracy W celu identyfikacji najlepszych rozwiązań Komisja Europejska zaprasza do dyskusji w obszarze następujących zagadnień: - W jaki sposób pracodawcy mogą wpłynąć na obecność zdrowych jadłospisów w stołówkach w zakładach pracy i zapewnić zwiększenie wartości odŝywczej posiłków?, - Jakie mierniki mogłyby zachęcić i umoŝliwić uprawianie aktywności fizycznej podczas przerw, w drodze do i z pracy?. V.5. Włączanie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości w działania systemu opieki zdrowotnej - Jakie mierniki i na jakim poziomie stosowane są konieczne, by zapewnić silniejszą integrację mającą na celu promocję zdrowszego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej w obszarze opieki zdrowotnej?. V.6. Środowisko sprzyjające walce z otyłością - W jaki sposób polityka państwa moŝe zapewnić włączenie aktywności fizycznej do codziennego rozkładu zajęć?, - Jakie mierniki są konieczne, by promować rozwój środowisk sprzyjających aktywności fizycznej?. V.7. RóŜnice socjoekonomiczne - Jakie mierniki i na jakim poziomie promowałyby zdrowy sposób odŝywiania i aktywność fizyczną populacji i właścicieli gospodarstw domowych naleŝących do określonych kategorii społeczno-ekonomicznych oraz umoŝliwiałyby tym grupom adaptację zdrowszego stylu Ŝycia?, - W jaki sposób walczyć z grupowaniem się niezdrowych nawyków, które często są znamienne dla niektórych grup społeczno-ekonomicznych?. 6

7 V.8. Wzmacnianie zintegrowanego i zrozumiałego podejścia do promocji zdrowego odŝywiania i aktywności fizycznej - Jakie są najistotniejsze części składowe zintegrowanego i zrozumiałego podejścia do promocji zdrowego sposobu odŝywiania i aktywności fizycznej?, - Role na poziomie krajowym i Wspólnoty Europejskiej. V.9. Instrukcje dotyczące składników odŝywczych oraz tworzenia przewodników dietetycznych - W jaki sposób róŝnice społeczne i kulturowe oraz róŝne w regionalne i krajowe nawyki Ŝywieniowe mogą zostać zebrane w wytycznych dotyczących kwestii Ŝywieniowych opracowywanych na poziomie europejskim?, - W jaki sposób przezwycięŝyć róŝnice pomiędzy zaleceniami Ŝywieniowymi i panującymi w tej kwestii zwyczajami? - W jaki sposób wytyczne Ŝywieniowe powinny być przekazywane konsumentom?. V.10. Współpraca poza Unią Europejską - Jakie powinny być reguły zaangaŝowania Wspólnoty Europejskiej w procesie wymiany doświadczeń i próby identyfikacji najlepszych rozwiązań pomiędzy krajami Unii Europejskiej i pozostałymi? V.11. Pozostałe kwestie - Czy istnieją pozostałe kwestie nie poruszone w niniejszym dokumencie, które powinny być wzięte pod rozwagę z punktu widzenia promocji zdrowego sposobu odŝywiania, aktywności fizycznej i zdrowia w europejskim wymiarze?, - Które z zagadnień zasygnalizowanych w Zielonej Karcie powinny być priorytetowe, a na które naleŝy połoŝyć mniejszy nacisk? VI. Przyszłe działania Podsumowujący raport zostanie opublikowany na stronach internetowych Komisji Europejskiej w czerwcu 2006 roku. W świetle wyników procesu konsultacji Komisja Europejska rozwaŝy najbardziej adekwatny sposób dalszego postępowania, zastosowanie zaproponowanych mierników, jak równieŝ instrumentów słuŝących ich wdroŝeniu. Ocena wpływu zostanie dokonana w zaleŝności od zastosowanego instrumentu. 7

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

Andrzej Gantner. Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców Działania na poziomie międzynarodowym i Unii Europejskiej w zakresie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem i aktywnością fizyczną w kontekście zdrowego stylu życia Andrzej Gantner Dyrektor Generalny

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89. NOTA Komitet Stałych Przedstawicieli

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89. NOTA Komitet Stałych Przedstawicieli RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 8 maja 2007 r. (23.05) (OR. en) 9363/07 SAN 89 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 8850/07 SAN 73 Dotyczy: POSIEDZENIE RADY DS. ZATRUDNIENIA,

Bardziej szczegółowo

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka

NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka NORMY śywienia CZŁOWIEKA Normy Ŝywienia człowieka to standardy określające takie ilości energii i składników odŝywczych, które zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, uznaje się za wystarczające dla zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska

Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska Od Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie do programu Szkoły dla Zdrowia w Europie Maria Sokołowska Rada Europy Światowa Organizacja Zdrowia Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie - kamienie milowe

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2005 r. 9803/05 SAN 99

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 6 czerwca 2005 r. 9803/05 SAN 99 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 6 czerwca 2005 r. 9803/05 SAN 99 NOTA INFORMACYJNA Od: Sekretariat Generalny Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 9181/05 SAN 67 Dotyczy: Konkluzje Rady w sprawie otyłości, żywienia

Bardziej szczegółowo

TFPL2006/018-180.03.02

TFPL2006/018-180.03.02 Znaczenie komunikacji w procesie wdraŝania sieci Natura 2000 doświadczenia polsko hiszpańskie w ramach projektu TFPL2006/018-180.03.02 Komunikacja, świadomość społeczna i wzmocnienie instytucjonalne dla

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Nr XV/109/07 Rady Powiatu w Śremie z dnia 19 grudnia 2007 r. A B C Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2007-2013 Spis Treści: 1. Wprowadzenie...3-4 2.

Bardziej szczegółowo

W kierunku prawdopodobnego europejskiego programu owoców w szkołach Dokument do konsultacji publicznych

W kierunku prawdopodobnego europejskiego programu owoców w szkołach Dokument do konsultacji publicznych W kierunku prawdopodobnego europejskiego programu owoców w szkołach Dokument do konsultacji publicznych 1. Kontekst i Cele konsultacji We wrześniu 2007 Unia Europejska przyjęła wszechstronną reformę Wspólnej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zadanie 2 Edukacja i wdraŝanie zasad prawidłowego Ŝywienia i aktywności fizycznej w przedszkolach, szkołach: podstawowych, gimnazjalnych i średnich oraz ocena wpływu tej edukacji na sposób Ŝywienia, stan

Bardziej szczegółowo

POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI

POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI POLSKA FEDERACJA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa Tel.: (48 22) 35 44 373, tel./fax (48 22) 35 44 374 e-mail: biuro@pfpz.pl www.pfpz.pl 13 stycznia 2006 Postulaty Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem"

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem" 26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. GLOBALNA STRATEGIA DOTYCZĄCA DIETY, AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA (zatwierdzona przez rezolucję WHA57.17)

ZAŁĄCZNIK. GLOBALNA STRATEGIA DOTYCZĄCA DIETY, AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA (zatwierdzona przez rezolucję WHA57.17) ZAŁĄCZNIK GLOBALNA STRATEGIA DOTYCZĄCA DIETY, AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ I ZDROWIA (zatwierdzona przez rezolucję WHA57.17) 1. Dostrzegając powaŝny problem jakim jest wzrost zachorowań na choroby niezakaźne Państwa

Bardziej szczegółowo

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007

Fundusz dla Organizacji. Pozarządowych. Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Prowadząca: ElŜbieta Kowalczyk Warszawa, 14 grudnia 2007 FUNDUSZ DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Fundusz dla organizacji pozarządowych Fundusz stworzony przez kraje

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością doświadczenia Europejskiej Platformy

Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością doświadczenia Europejskiej Platformy Strategia dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością doświadczenia Europejskiej Platformy Warszawa 24 marca 2009 Andrzej Ryś Dyrektor do spraw zdrowia publicznego

Bardziej szczegółowo

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE

REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE DO LEPSZYCH SZKÓŁ PRZEZ ZDROWIE (Better Schools Through Health) Trzecia Europejska Konferencja Szkół Promujących Zdrowie 15-17 czerwca 2009 r. Wilno, Litwa REZOLUCJA Z KONFERENCJI W WILNIE Wstęp Sektor

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż,

Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Ogólnopolski Dobrowolny Program Znakowania Wartością Odżywczą GDA Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi informuje iż, Główny Inspektorat Sanitarny i Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów

Bardziej szczegółowo

5 lipca 2013 4 5 lipca 2013. Zdrowie 2020

5 lipca 2013 4 5 lipca 2013. Zdrowie 2020 WORLD HEALTH ORGANIZATION REGIONAL OFFICE FOR EUROPE ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ BUREAU RÉGIONAL DE L'EUROPE WELTGESUNDHEITSORGANISATION REGIONALBÜRO FÜR EUROPA ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0147/2012 PROJEKT REZOLUCJI. zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji

Dokument z posiedzenia B7-0147/2012 PROJEKT REZOLUCJI. zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 7.3.2012 B7-0147/2012 PROJEKT REZOLUCJI zamykającej debatę nad oświadczeniami Rady i Komisji zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu w sprawie zwalczania

Bardziej szczegółowo

NATURALNA I BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ PODSTAWĄ NOWOCZESNEJ DIETY

NATURALNA I BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ PODSTAWĄ NOWOCZESNEJ DIETY NATURALNA I BEZPIECZNA ŻYWNOŚĆ PODSTAWĄ NOWOCZESNEJ DIETY KATEDRA I ZAKŁAD ZDROWIA PUBLICZNEGO Prof. dr hab. n med.dr h.c. Piotr Książek W zdrowym ciele zdrowy duch Decimus Junius Juvenalis Prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją?

Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Dlaczego promocja zdrowia i profilaktyka jest opłacalną inwestycją? Prof. dr hab. med. Barbara Woynarowska Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego Komitet Zdrowia Publicznego PAN Plan prezentacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r.

Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. Uchwała Nr XXXII/254/2005 Rady Miasta Krasnystaw z dnia 25 października 2005r. w sprawie Programu Współpracy Miasta Krasnystaw z Organizacjami Pozarządowymi w 2006 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA

Przedszkole Miejskie Nr 12 Integracyjne w Jaworznie CUKRZYCA Cukrzyca CUKRZYCA Cukrzyca jest przyczyną niedomagania i cierpienia około 60 mln. osób, które żyją z tą chorobą w Europejskim Regionie WHO. Stanowi również poważne obciążenie dla gospodarki i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES

PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY WYDZIAŁ ZDROWIA 2007 r. Opracowała Barbara Świętek PROMOCJA ZDROWIA TO PROCES UMOŻLIWIAJĄCY JEDNOSTKOM, GRUPOM, SPOŁECZNOŚCIĄ ZWIĘKSZENIE KONTROLI NAD WŁASNYM ZROWIEM I JEGO

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając art. 168 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, P7_TA(2012)0082 Zwalczanie epidemii cukrzycy w UE Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie działania w walce z epidemią cukrzycy w UE (2011/2911 (RSP)) Parlament Europejski,

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC

Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC Załącznik 1: przykłady projektów 1 INTERREG IVC 1 Fragment z Punktu 5 Programu Operacyjnego INTERREG IVC Przykłady projektów w ramach 1 Priorytetu Innowacje oraz gospodarka oparta na wiedzy Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 2009 2007/2285(INI) 1.4.2008 OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: /14:10: listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą 14 listopada - Światowym Dniem Walki z Cukrzycą Cukrzyca jest chorobą, która staje się obecnie jednym z najważniejszych problemów dotyczących zdrowia publicznego. Jest to przewlekły i postępujący proces

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ZAŁĄCZNIK RADA UNII EUROPEJSKIEJ, ZAŁĄCZNIK Projekt konkluzji Rady Wczesne wykrywanie i leczenie zaburzeń komunikacyjnych u dzieci, z uwzględnieniem zastosowania narzędzi e-zdrowia i innowacyjnych rozwiązań RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 1. PRZYPOMINA,

Bardziej szczegółowo

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki

3. Umowa ws. Grantu Blokowego. 4. Kwalifikowalność kosztów i poziom dofinansowania. 5. Zadania i obowiązki Aneks nr 3: Zasady i Procedury dla Grantów Blokowych, Funduszu na Przygotowanie Projektów, Funduszu Pomocy Technicznej oraz Funduszu Stypendialnego w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TELEMEDYCYNA I E-ZDROWIE KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych

Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Program Współpracy Międzyregionalnej (INTERREG IV C) wspierający inicjatywę Komisji Europejskiej Regiony na rzecz zmian gospodarczych Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Współpracy Międzyregionalnej

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo"

Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020. partnerstwo 1 Zasady udziału w projektach Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia 2014-2020 partnerstwo" Trzeci Program działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014-2020) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008.

Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Program Współpracy Powiatu Świdnickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2008. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Przyjmuje się Program Współpracy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak

Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE. Doc. Adam Fronczak Finansowanie Zdrowia Publicznego i badań naukowych w UE Doc. Adam Fronczak Zdrowie obywateli jest podstawowym priorytetem Unii Europejskiej. Unijna polityka w dziedzinie zdrowia funkcjonuje równolegle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XXIII/532/12 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia Wrocławskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych pod nazwą Bez barier na lata 2012-2014 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści

Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość. Spis treści Księgarnia PWN: Aleksandra Łuszczyńska - Nadwaga i otyłość Spis treści Od autorki.... 11 CZĘŚĆ I. Nadwaga i otyłość jako problem biopsychospołeczny. Zachowania prowadzące do zmiany wagi.... 13 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS

Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy Rola i zadania kadry EURES w świetle rekomendacji Komisji Europejskiej i MPiPS Edyta Czarnocka Wydział Europejskich SłuŜb Zatrudnienia Warszawa,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZDROWIA TIENS

KONCEPCJA ZDROWIA TIENS 1 Spis treści: Dbanie o zdrowie Czym jest zdrowie Negatywne skutki niepełnego zdrowia Czynniki zdrowia Chińska kultura ochrony zdrowia Historia Metody i istota chińskiej kultury zdrowia Koncepcja zdrowia

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE

Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Opracowanie: Katarzyna Stępniak, ORE Materiał informacyjny oraz odpowiedzi na pytania dotyczące dwóch programów upowszechnianych w Ośrodku Rozwoju Edukacji przez Zespół ds. Promocji Zdrowia w Szkole. 1.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.

PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook. PROPOZYCJA WYKORZYSTANIA KONCEPCJI SZPITALA DOMOWEGO W ORGANIZACJI ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. TEL. 509 088 528; pawel.podsiadlo@outlook.com KONCEPCJA SZPITALA DOMOWEGO Analiza chorób przewlekłych w Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU

Sewilla, lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU Sewilla, 11-12 lutego 2010 DEKLARACJA FORUM DORADCZEGO NA TEMAT OGÓLNOEUROPEJSKIEGO BADANIA KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI EUROPEJSKIE MENU OGÓLNOEUROPEJSKIE BADANIE KONSUMPCJI ŻYWNOŚCI (EU Menu) Propozycja przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje

Polska Liga Walki z Rakiem. Międzynarodowe inspiracje Polska Liga Walki z Rakiem Międzynarodowe inspiracje Stowarzyszenie Europejskich Lig Walki z Rakiem (ECL) www.europeancancerleagues.org Bruksela, Belgia info@europeancancerleagues.org ECL WIZJA: Europa

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci

Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji. Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Zdrowie publiczne z perspektywy społecznej. Wyniki konsultacji Ewa Borek, Fundacja My Pacjenci Konsultacje Kwestionariusz online - opracowany przez ekspertów z zakresu zdrowia publicznego i systemu ochrony

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE

GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE GMINNY SYSTEM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W BYTOWIE Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. W celu efektywnego przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszania jej negatywnych następstw w Ŝyciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Załącznik do Uchwały Nr Rady Miasta Lublin z dnia 2008 roku PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLIN NA LATA 2009 2013 Lublin 2008 SPIS TERŚCI I. ZAŁOśENIA PROGRAMU AKTYWNOŚCI LOKALNEJ 3 II.

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM GMINA SIERAKOWICE. PROFILAKTYCZNO-śYWIENIOWY. Posiłek dla ucznia

GMINNY PROGRAM GMINA SIERAKOWICE. PROFILAKTYCZNO-śYWIENIOWY. Posiłek dla ucznia Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/82/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 28 sierpnia 2007r. GMINA SIERAKOWICE GMINNY PROGRAM PROFILAKTYCZNO-śYWIENIOWY Posiłek dla ucznia sierpień 2007 Wprowadzenie Wyniki

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r.

U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. U C H W A Ł A nr XLII/ 291 /2014 RADY GMINY BIERAWA z dnia 27 marca 2014 r. W sprawie: przyjęcia Programu szczepień profilaktycznych przeciwko wirusowi HPV wywołującego raka szyjki macicy na lata 2014-2016

Bardziej szczegółowo

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi.

Światowa Organizacja Zdrowia, co roku koncentrując się na innym aspekcie tej globalnej epidemii. Stop nielegalnemu obrotowi wyrobami tytoniowymi. Światowy Dzień Bez Tytoniu 31 maja 2015 31 maja to waŝna data w kalendarzu promocji zdrowia - dzień, który słuŝy zwróceniu uwagi na konieczność ochrony obecnych i przyszłych pokoleń przed następstwami

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

ZDROWIE DLA POMORZAN WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO ZDROWIE DLA POMORZAN 2005-2013 WIELOLETNI PROGRAM ROZWOJU SYSTEMU ZDROWIA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Referat Zdrowia Publicznego Departament Zdrowia UMWP Sopot 8 listopad 2011 Przygotowała dr Jolanta Wierzbicka

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Przestrzeń Twojego sukcesu! Projekt Określone w czasie działanie podejmowane w celu stworzenia niepowtarzalnego produktu lub usługi Projekt - cechy słuŝy realizacji

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich

Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Strona1 Polityka informacyjno - promocyjna Gminy Miasto Płock wobec organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i inicjatyw obywatelskich Opracowanie w ramach projektu Potencjał Działanie Rozwój: nowy

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują:

PL 1 PL. Konkluzja pokonferencyjna. Uczestnicy Konferencji z zadowoleniem przyjmują: 1st European Day of the Brain. Ageing, Stroke, and Alzheimer s Disease - Finding Innovative Solutions - Experts Conference during Polish Presidency of the European Union Council (18 November 2011, Learning

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA

PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA PROGRAM PROFILAKTYKI I WCZESNEGO WYKRYWANIA CHORÓB UKŁADU KRĄŻENIA - 2006 1. UZASADNIENIE POTRZEBY PROGRAMU Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność z tego

Bardziej szczegółowo

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła projekt konkluzji Rady przedstawiony w załączniku.

1. Grupa Robocza ds. Zdrowia Publicznego omówiła i uzgodniła projekt konkluzji Rady przedstawiony w załączniku. RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 25 listopada 2011 r. 16620/1/11 REV 1 (pl) SAN 234 NOTA Od: Do: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady Komitet Stałych Przedstawicieli (część I) / Rada POSIEDZENIE RADY DS.

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością dr n. hum. Izabela Tabak Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Dlaczego warto zajmować się

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej

Rozdział 5. System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej Rozdział 5 System monitorowania i oceny realizacji LPR i komunikacji społecznej 5.1 Zestaw wskaźników do oceny wdroŝenia programu Jednym z celów monitoringu jest dostarczanie informacji o postępie realizacji

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK.

GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. GMINNY PROGRAM KOMISJI ROZWIĄZYWANIA Załącznik nr 1, do Uchwały nr XVIII/129/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 r. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2008 ROK. Gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych

Bardziej szczegółowo

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą

Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Powiązania norm ISO z Krajowymi Ramami Interoperacyjności i kontrolą zarządczą Punkt widzenia audytora i kierownika jednostki Agnieszka Boboli Ministerstwo Finansów w 22.05.2013 r. 1 Agenda Rola kierownika

Bardziej szczegółowo

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba

KaŜdego roku z powodu palenia tytoniu umiera w Polsce średnio 67 tysięcy osób dorosłych (51 tysięcy męŝczyzn i 16 tysięcy kobiet). W 2010 roku liczba CELE STRATEGICZNE PROGRAMU NA LATA 2014-2018: Zmniejszanie zachorowań, inwalidztwa i zgonów wynikających z palenia tytoniu (choroby układu krąŝenia, nowotwory złośliwe, nienowotworowe choroby układu oddechowego,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011.

Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. Uchwała Nr 125/XIII/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20.10.2011. w sprawie: przyjęcia Programu Promocji Zdrowia Psychicznego dla Gminy Szczekociny na lata Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska

ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY. dr inż. Zofia Pawłowska ROLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ W KSZTAŁTOWANIU BEZPIECZEŃSTWA PRACY dr inż. Zofia Pawłowska 1. Ład organizacyjny jako element społecznej odpowiedzialności 2. Podstawowe zadania kierownictwa w zakresie BHP wynikające

Bardziej szczegółowo

realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012"

realizacji w 2009 roku Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2009-2012 Załącznik do Uchwały Nr 15/105/09/III Zarządu Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 2 marca 2009 roku HARMONOGRAM realizacji w 2009 roku "Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania na lata 2009-2012" Priorytet

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku

UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku UCHWAŁA Nr XXXVIII/278/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 23 września 2014 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych na rok 2015 Problemów Na podstawie art.18 ust.2

Bardziej szczegółowo

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga

Deklaracja dotycząca inwestowania w. badania nad astmą Londyn- Malaga Deklaracja dotycząca inwestowania w badania nad astmą Londyn- Malaga Wprowadzenie Astma jest schorzeniem wpływającym na codzienne życie 30 milionów Europejczyków i 300 milionów osób na świecie, przy czym

Bardziej szczegółowo

Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji

Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji Tekst przemówienia dla Pani Minister prezentujący priorytety zdrowotne polskiej prezydencji Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowne Panie i Panowie Posłowie, Szanowni Państwo, Jestem zaszczycona, mogąc

Bardziej szczegółowo

Responsible Care Cefic vision

Responsible Care Cefic vision Responsible Care Cefic vision Ramowy System Zarzadzania i Kwestionariusz Samooceny Forum Ekologiczne BranŜy Chemicznej Toruń 3. 10. 2007 Joanna Karolina Warnel Realizacja programu Responsible Care- wizja

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność

Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska. Platforma Biznes i Bioróżnorodność Marta Kaczyńska Dyrekcja Generalna ds. Środowiska Komisja Europejska Platforma Biznes i Bioróżnorodność 1 Plan prezentacji I. Unijna polityki bioróżnorodności II. III. Unijna Inicjatywa Biznes i Bioróżnorodność

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare

Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści. 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Uwarunkowania Rozwoju Telemedycyny w Polsce Potrzeby, bariery, korzyści 1 10/9/2014 Synchronizing Healthcare Badania medyczne zrobiły tak niebywały postęp, że dziś praktycznie nie ma już ani jednego zdrowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r.

UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. UCHWAŁA NR XLI/504/08 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr CIV/1053/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie przyjęcia Programu rozwoju ekonomii społecznej,

Bardziej szczegółowo

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów

266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów 266 milionów dorosłych Europejczyków pije średnio dziennie alkohol w ilości nieprzekraczającej 20g (kobiety) lub 40g (mężczyźni), Ponad 58 milionów dorosłych (15 %) przekracza ten poziom; 20 milionów (6

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zrêcinie

Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Zrêcinie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zręcinie Projekt,,Trzymaj Formę śycie i zdrowie największym bogactwem człowieka I. Wstęp Współczesny człowiek naraŝony jest na wiele chorób cywilizacyjnych, m.in.: układu

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE PROJEKT Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE Plan działań Czas realizacji 2014 2017 PROJEKT W szkole, gdzie naturalnym procesem jest nauczanie i kształtowanie postaw,

Bardziej szczegółowo

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA

Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Telemedycyna i farmakoterapia jak stymulować postęp? Jerzy Toczyski, Wiceprezes Zarządu ZPIFF INFARMA Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny GlaxoSmithKline w Polsce Kongres Innowacyjnej Gospodarki Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja

Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja 1 PROGRAM FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH NA LATA 2014-2020 2020 Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament PoŜytku Publicznego 2 Projekt Programu FIO na lata 2014-2020 Kontynuacja Projekt jest

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

V PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

V PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE Zestawienie stanowisk w sprawie projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2016 Lp. Aktualny zapis programu Proponowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych. Czynniki wpływające na zdrowie. Styl życia i zachowania zdrowotne %

Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych. Czynniki wpływające na zdrowie. Styl życia i zachowania zdrowotne % Szczepienia w samorządowych programach zdrowotnych Warszawa, 26.05.2011 Michał Brzeziński Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych Czynniki wpływające na zdrowie Czynniki warunkujące zdrowie wg. Lalonda:

Bardziej szczegółowo