WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE"

Transkrypt

1 Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. B. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. ZAKRES OCENIANIA II. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO. III. ZASADY OCENIANIA W NAUCE. IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. V. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW. VI. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. VII. INFORMACJA O JAWNOŚCI OCENY I SPOSOBY INFORMOWANIA O NIEJ UCZNIÓW I RODZICÓW. VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA. IX ZASADA USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNIKI, MUZYKI, PLASTYKI, ORAZ WARUNKI ZWOLNIENIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO. C. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE. D. PROMOWANIE. E. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM. F. ZAŁĄCZNIKI

2 Strona2 A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Niniejszy dokument został opracowany na podstawie: Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przyjęto następujące założenia: Ocenianie powinno być: procesem gromadzenia informacji, integralną częścią procesu edukacyjnego, wspieraniem szkolnej kariery uczniów, podnoszeniem ich motywacji do uczenia się. Ocenianie powinno uwzględniać wszystkie formy aktywności uczniów. Za najważniejsze uznaje się ocenianie bieżące, dokonywane na każdej lekcji. Ocenianie sumujące opierać się będzie na sprawdzianach, mających odniesienie w standardach osiągnięć. Proces oceniania powinien stworzyć każdemu uczniowi możliwości pełnego zaprezentowania swych osiągnięć, żeby każdy, nawet najmniejszy postęp, mógł być zauważony, doceniony i odnotowany. /Pozytywne patrzenie na ucznia: ocenianie bardziej tego, co umie./ Większą wagę przywiązuje się do kompetencji ucznia. Za istotną funkcję motywującą uważa się samoocenę ucznia. B. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. OCENIANIU PODLEGAJĄ: osiągnięcia edukacyjne ucznia, zachowanie ucznia, 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. II.1. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

3 Strona3 dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalenie kryteriów oceny zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w szkole, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom/informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 3. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 4. Systematyczne i wnikliwa kontrola osiągnięć uczniów obejmuje: stosunek ucznia do przedmiotu, aktywność ucznia podczas zajęć, rytmiczność pracy, obowiązkowość, dokładność, znajomość i zrozumienie materiału dydaktycznego przekazywanego w toku zajęć i drogą samokształcenia, analizę przyrostu wiedzy, prawidłowości ogólnego rozwoju intelektualnego uczniów. III. ZASADY OCENIANIA W NAUCE. 1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o zbliżonej długości kalendarzowej. Czas trwania półrocza ustala dyrektor szkoły. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną. Konkretne daty posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz oceny zachowania. 3. Stopień/ocena/na świadectwie jest oceną osiągnięć edukacyjnych za rok szkolny, a stopień na świadectwie ukończenia szkoły jest oceną sumującą osiągnięcia całego etapu kształcenia. 4. Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia. Stopień przez nich ustalony nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną. 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali: Stopień celujący 6 Stopień bardzo dobry 5 Stopień dobry 4 Stopień dostateczny 3 Stopień dopuszczający 2 Stopień niedostateczny 1 6. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, a przy śródrocznych plusów.

4 Strona4 7. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej: a) stopień celujący/6/- oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu: uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i wykonuje dodatkowe prace, b) stopień bardzo doby/5/- oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie, c) stopień dobry/4/- oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, d) stopień dostateczny/3/- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach dalszego przedmiotu/dziedziny edukacji, e) stopień dopuszczający/2/- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela programie jest tak niewielkie, iż budzi obawy dotyczące możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie/dziedzinie edukacji i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych, f) stopień niedostateczny/1/- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu/dziedziny edukacji i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych. IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrekcji szkoły Przedmiotowy System Oceniania oraz zapoznać z nim uczniów. 4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapoznać się w każdym okresie roku szkolnego ze sformułowanymi na piśmie przedmiotowym sposobie oceniania: a) bezpośrednio u nauczyciela, b) za pośrednictwem wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

5 Strona5 V. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW. 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze po szkole podstawowej, odpowiedź ustna, prace domowe, wypracowanie, kartkówka, sprawdzian, praca klasowa, test, referat, praca w grupach, praca samodzielna, praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, rozmowy z uczniem, aktywność na zajęciach. 2. Pisemne prace sprawdzające większe partie materiału z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a ich terminy uzgodnione z innymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 3. W tygodniu mogą być tylko trzy prace klasowe (chyba, że klasa wyrazi zgodę na więcej), lecz tylko jedna tego samego dnia. Ustalone z uczniami terminy prac sprawdzających powinny zostać wpisane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem. Nad równomiernym obciążeniem uczniów czuwa wychowawca klasy. 4. Prace klasowe/sprawdziany z większych partii materiału powinny być poprzedzone powtórzeniem. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie, który nie przekracza 14 dni. W przypadku nieobecności nauczyciela termin oddania prac ulega przesunięciu. 5. Sprawdziany wiedzy, zarówno ustne jak pisemne, z jednej do trzech ostatnich lekcji, nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela. 6. Przy sprawdzianach działowych i większych, badaniu wyników nauczania, testach kompetencyjnych, egzaminach próbnych oraz egzaminach klasyfikacyjnych, poprawkowych i odwoławczych przyjmuje się następującą skalę ocen: 0-19 % - niedostateczny (1) % - plus niedostateczny (1+) % - dopuszczający (2) % - plus dopuszczający (2+) % - dostateczny % - plus dostateczny (3+) % - dobry (4) % - plus dobry (4+) % - bardzo dobry ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wiadomościami i umiejętnościami przekracza wymagania na ocenę bardzo dobrą ujęte w Przedmiotowym Systemie Oceniania z danych zajęć edukacyjnych. 7. Uczeń ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi (z opinią poradni psychologicznopedagogicznej lub innej specjalistycznej) powinien mieć przy sprawdzianie testowym możliwość zakreślania odpowiedzi bezpośrednio na arkuszu, a nie na karcie odpowiedzi.

6 Strona6 8. Jeśli w przypadku nieobecności nauczyciela nie odbył się zapowiedziany sprawdzian, kolejny termin należy ponownie uzgodnić z klasą (nie obowiązuje w tym wypadku jednotygodniowe wyprzedzenie). 9. W przypadku zmiany terminu pracy klasowej przez klasę nie musi być zachowany warunek ograniczenia do trzech klasówek tygodniowo oraz tygodniowy termin zapowiedzi. 10. Na każdej lekcji są sprawdzane ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w semestrze. 11. Uczeń może być w semestrze nieprzygotowany do lekcji tyle razy, ile ma godzin danego przedmiotu w tygodniu (lecz nie więcej niż 3 razy), z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed zajęciami; nauczyciel odnotowuje je, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową z przedmiotu.za każde następne nieprzygotowanie uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 12. Pojęcie nieprzygotowania do lekcji precyzują wymagania podane w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 13. Klasowe prace pisemne ucznia przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne do końca roku szkolnego. VI. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. Po każdej pracy klasowej (język polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów i ich poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, zalicza ją pisemnie lub ustnie na pierwszej lekcji danego przedmiotu po powrocie do szkoły. 3. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni; ostateczną oceną jest ostatnia uzyskana przez niego nota. 4. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 5. Samorząd klasowy może organizować pomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce. 6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru ma obowiązek zaliczyć nieopanowaną partię materiału nie później niż dwa tygodnie po feriach zimowych. VII. INFORMACJA O JAWNOŚCI OCENY I SPOSOBY INFORMOWANIA O NIEJ UCZNIÓW I RODZICÓW. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 2. Wszystkie prace pisemne po omówieniu i ogłoszeniu wyników dawane są do wglądu uczniom. 3. Informacje o ocenach przekazuje się: ustnie, niekoniecznie wobec klasy, przez wpisanie do zeszytu lub dzienniczka, w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej rodzicom/prawnym opiekunom, podczas cyklicznych spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami, podczas indywidualnych rozmów z rodzicami/prawnymi opiekunami w przypadku uczniów mających problemy z nauką. 4. Na prośbę ucznia bądź rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. Procedura uzasadniania ocen przedstawia się następująco: uzasadnienie oceny za odpowiedź ustną następuje bezpośrednio po zakończeniu odpowiedzi w obecności innych uczniów, uzasadnienie oceny za kartkówkę polega na, dokonanej przez nauczyciela, ustnej analizie odpowiedzi w obecności ucznia; uzasadnienie to nie powinno odbywać się w trakcie trwania lekcji, uzasadnienie ocen za pracę pisemną polega na błędów popełnionych przez ucznia w danej pracy.

7 Strona7 5. Prace pisemne uczniów stanowią dokumentację nauczyciela. Rodzice/prawni opiekunowie o otrzymanej ocenie są informowani na bieżąco po dokonaniu sprawdzenia pracy; na każde życzenie mają prawo wglądu do prac klasowych i sprawdzianów swojego dziecka. Może to być: podczas zebrań z rodzicami, podczas dni otwartych, podczas indywidualnych spotkań w umówionym z nauczycielami terminie. VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA. 1. Kryteria oceny powinny uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów, ocena winna odnosić się do danego ucznia, a nie poziomu klasy. 2. Na podstawie pisemnej opinii publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych lub poradni specjalistycznych (także prywatnych) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 3. Dla uczniów wymienionych w punkcie 2 indywidualny zakres wymagań edukacyjnych opracowuje nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, uwzględniając wskazówki i wnioski zawarte w opinii specjalistów. 4. O obniżeniu wymagań lub stwierdzonych deficytach wychowawca umieszcza adnotację w dzienniku lekcyjnym. IX. ZASADA USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNIKI, MUZYKI, PLASTYKI ORAZ WARUNKI ZWOLNIENIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. C. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE. 1. Uczeń Gimnazjum w Złotokłosie jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej: po 5 ocen cząstkowych, w tym dwie z prac klasowych, z języka polskiego i matematyki, po 3 z innych przedmiotów. 2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice/prawni opiekunowie/ są zobowiązani usprawiedliwić je pisemnie, w dzienniczku ucznia, lub osobiście, telefonicznie lub mailowo w ciągu 3 dni po powrocie dziecka do szkoły. Przy dłuższej chorobie /powyżej 10 dni/ obowiązuje zwolnienie lekarskie. 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8 Strona8 4. Na 7 dni przed wyznaczonym terminem klasyfikacji nauczyciel zobowiązany jest przedstawić wychowawcy, dyrekcji szkoły i rodzicom oświadczenie o niemożliwości sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn. 5. Uczeń nieklasyfikowny z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. O chęci przystąpienia do tego egzaminu rodzice ucznia/prawni opiekunowie/ powiadamiają pisemnie dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów/rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w głosowaniu zwykłą większością głosów. 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący indywidualny tok lub program nauczania, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor uzgadnia z uczniem, jego rodzicami i nauczycielem. Egzamin obejmuje materiał programowy zrealizowany w danym roku szkolnym i powinien być przeprowadzony nie później niż w ostatnim tygodniu sierpnia. 9. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu/dziedziny edukacji/. Uczeń nieklasyfikowany do końca sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję. 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 12. Pytania egzaminacyjne(ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień ich trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen przyjętym przez szkołę. 13. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę według przyjętej skali stopni. 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania(ćwiczenia, zadania praktyczne), egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. Przed egzaminem klasyfikacyjnym z wychowania fizycznego należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które eliminuje przeciwskazania do wzmożonego wysiłku fizycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 15. Uczniowi nieklasyfikowanemu ze wszystkich przedmiotów nie wystawia się oceny z zachowania. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 17. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania. Na co najmniej tydzień przed wystawieniem oceny śródrocznej/końcoworocznej, wychowawcy przekazują rodzicom/prawnym opiekunom pisemną informację za pośrednictwem uczniów. 18. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie wystawia się oceny zachowania.

9 Strona9 D. PROMOWANIE. 1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenę wyższą od niedostatecznej. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, zmianę oceny na celującą dokumentuje się w arkuszach ocen. 4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów lub konieczności obniżenia oceny zachowania na miesiąc, ale nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną przez: rozmowę osobistą i wręczenie pisemnego ostrzeżenia, list polecony. 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem punktu a. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. b. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. c. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa powyżej, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. d. W skład komisji wchodzą: dyrektor albo zastępca dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. e. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. f. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, którego termin wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 8. W wyjątkowych wypadkach, na prośbę ucznia lub jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, gdy: uczeń, mimo obniżenia wymagań nie mógł opanować określonej wiedzy i umiejętności, a czynił wysiłek w tym kierunku, w przypadkach losowych/choroba, silny stres wywołany sytuacją rodzinną/, 9. Tryb składania egzaminu poprawkowego jest taki sam jak egzaminu klasyfikacyjnego. 10. Egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów uczeń może zdawać tylko raz w cyklu kształcenia.

10 Strona Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły najpóźniej do końca września. 12. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 13. Uczeń, który z egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 14. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy tylko z jednej z dwóch wyznaczonych dziedzin edukacji, może być promowany za zgodą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej tylko raz w cyklu kształcenia. 15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, nie przystępując do egzaminu poprawkowego oraz uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego może raz w trakcie III etapu kształcenia zostać promowany do klasy programowo wyższej za zgodą rady pedagogicznej. 16. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez komisję zewnętrzną. 17. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; 2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym. 18. Uczeń kończący naukę w gimnazjum musi zrealizować projekt edukacyjny. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo zwolnić ucznia z tego obowiązku. E. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM Skala i sposób formułowania oceny zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: - wywiązywanie się z obowiązków ucznia, - postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycję szkoły, - dbałość o piękno mowy ojczystej, - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, - okazywanie szacunku innym osobom, - przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 2. Oceny zachowania dostarczają uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji zwrotnej o stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe (wz) bardzo dobre (bdb) dobre (db) poprawne (pop) nieodpowiednie (ndp) naganne (ng) 4. Skrócony sposób zapisu oceny zachowania jest możliwy w ocenianiu półrocznym.

11 Strona11 Zasady oceniania zachowania w Gimnazjum w Złotokłosie: 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i wynikającymi z niego kryteriami oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz trybem jej ustalania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt, w którym nauczyciele odnotowują uwagi i spostrzeżenia (dobre i złe) dotyczące ucznia. 3. W ciągu roku szkolnego wychowawca klasy współpracuje z rodzicami i informuje o zachowaniu ich dziecka w szkole. 4. W ustalaniu oceny zachowania wychowawca stosuje indywidualne podejście do każdego ucznia, biorąc pod uwagę aspekty rodzinne i środowiskowe. 5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając: samoocenę ucznia, opinię innych nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy, wpisy nauczycieli w zeszycie uwag i na karcie oceny, frekwencję, możliwości poprawy zachowania. 6. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o planowanej ocenie zachowania. 7. W przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej rodzice informowani są na piśmie na miesiąc, ale nie później niż 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 10. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od obowiązujących kryteriów oceny zachowania. O każdym takim odstępstwie musi powiadomić nauczycieli przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 14. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu Tryb odwoławczy: a. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. b. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania.

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE ZASADY SZKOLNEGO OCENIANIA GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Zasady Szkolnego Oceniania (ZSO) określają warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI

ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI ZASADY WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU PO KLASIE VI w Społecznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego STO

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku

Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w Ośrodku Szkolno Wychowawczym w Słupsku Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2007/2008 z dnia 31 marca 2008

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 im. JANUSZA KORCZAKA w ZIELONCE tekst jednolity po zmianach z dnia 29.10.2014 Wewnątrzszkolny System Oceniania (w skrócie WSO) oparty jest na Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

(Załącznik do Statutu Szkoły...)

(Załącznik do Statutu Szkoły...) WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH I KLASYFIKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W KONSTANCINIE-JEZIORNIE (Załącznik do Statutu Szkoły...)

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. PODSTAWA PRAWNA II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa. w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Nowa Prywatna Szkoła Podstawowa w Milanówku WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne. 1. Poniższy dokument (regulamin) sporządzono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Art. 2. Cele i podstawowe zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Zespole Szkół Nr 4 we Włocławku opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE. Podstawa prawna: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZIELONEJ GÓRZE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW Załącznik do Statutu Publicznego Gimnazjum w Popielawach WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW w Publicznym Gimnazjum w Popielawach Dokument

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 25 WE WROCŁAWIU Podstawa prawna: 1. Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH W OPOLU ROZDZIAŁ I Ogólne zasady oceniania wewnątrzszkolnego. str. 3 ROZDZIAŁ II Bieżące ocenianie oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZAŁĄCZNIK nr 1 do STATUTU SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA we WROCŁAWIU SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW SPORTOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 72 im. WŁADKA ZAREMBOWICZA

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.

1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego. Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Warszawie. Uaktualniony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 sierpnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW Załącznik do Statutu Szkoły Podstawowej SO Twoja Szkoła Opracowane na podstawie: 1. Art. 22 ustęp 2 punkt 4 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7 września

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 1. Cele wewnątrzszkolnego systemu oceniania. 1.1. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia służy klasyfikowaniu i promowaniu ucznia i polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną

Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej-Curie we Wrocławiu Tekst jednolity ze zmianami uchwalonymi przez Radę Pedagogiczną I. NAZWA SZKOŁY 1 1. Szkoła Podstawowa nr 12 we Wrocławiu nosi

Bardziej szczegółowo