WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE"

Transkrypt

1 Strona1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA ORAZ PRZEPROWADZENIA EGZAMINÓW KLASYFIKACYJNYCH I POPRAWKOWYCH W GIMNAZJUM W ZŁOTOKŁOSIE SPIS TREŚCI A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA. B. POSTANOWIENIA OGÓLNE I. ZAKRES OCENIANIA II. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO. III. ZASADY OCENIANIA W NAUCE. IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. V. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW. VI. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. VII. INFORMACJA O JAWNOŚCI OCENY I SPOSOBY INFORMOWANIA O NIEJ UCZNIÓW I RODZICÓW. VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA. IX ZASADA USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNIKI, MUZYKI, PLASTYKI, ORAZ WARUNKI ZWOLNIENIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO. C. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE. D. PROMOWANIE. E. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM. F. ZAŁĄCZNIKI

2 Strona2 A. PODSTAWA PRAWNA DO OPRACOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA Niniejszy dokument został opracowany na podstawie: Art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996r. poz. 329 z późniejszymi zmianami) 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przyjęto następujące założenia: Ocenianie powinno być: procesem gromadzenia informacji, integralną częścią procesu edukacyjnego, wspieraniem szkolnej kariery uczniów, podnoszeniem ich motywacji do uczenia się. Ocenianie powinno uwzględniać wszystkie formy aktywności uczniów. Za najważniejsze uznaje się ocenianie bieżące, dokonywane na każdej lekcji. Ocenianie sumujące opierać się będzie na sprawdzianach, mających odniesienie w standardach osiągnięć. Proces oceniania powinien stworzyć każdemu uczniowi możliwości pełnego zaprezentowania swych osiągnięć, żeby każdy, nawet najmniejszy postęp, mógł być zauważony, doceniony i odnotowany. /Pozytywne patrzenie na ucznia: ocenianie bardziej tego, co umie./ Większą wagę przywiązuje się do kompetencji ucznia. Za istotną funkcję motywującą uważa się samoocenę ucznia. B. POSTANOWIENIA OGÓLNE I.1. OCENIANIU PODLEGAJĄ: osiągnięcia edukacyjne ucznia, zachowanie ucznia, 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. II.1. OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE MA NA CELU: informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie, udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

3 Strona3 dostarczenie rodzicom/prawnym opiekunom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia, umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktycznowychowawczej. 2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, ustalenie kryteriów oceny zachowania, ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania według skali przyjętej w szkole, przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających, ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny zachowania, ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom/prawnym opiekunom/informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce. 3. Zasady oceniania z religii/etyki regulują odrębne przepisy. 4. Systematyczne i wnikliwa kontrola osiągnięć uczniów obejmuje: stosunek ucznia do przedmiotu, aktywność ucznia podczas zajęć, rytmiczność pracy, obowiązkowość, dokładność, znajomość i zrozumienie materiału dydaktycznego przekazywanego w toku zajęć i drogą samokształcenia, analizę przyrostu wiedzy, prawidłowości ogólnego rozwoju intelektualnego uczniów. III. ZASADY OCENIANIA W NAUCE. 1. Każdy rok szkolny składa się z dwóch semestrów o zbliżonej długości kalendarzowej. Czas trwania półrocza ustala dyrektor szkoły. Semestr I zostaje zamknięty radą klasyfikacyjną. Konkretne daty posiedzeń rad klasyfikacyjnych są ustalane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z radą pedagogiczną. 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia oraz oceny zachowania. 3. Stopień/ocena/na świadectwie jest oceną osiągnięć edukacyjnych za rok szkolny, a stopień na świadectwie ukończenia szkoły jest oceną sumującą osiągnięcia całego etapu kształcenia. 4. Oceny osiągnięć edukacyjnych dokonują nauczyciele prowadzący zajęcia. Stopień przez nich ustalony nie może być uchylony ani zmieniony decyzją administracyjną. 5. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się w stopniach według następującej skali: Stopień celujący 6 Stopień bardzo dobry 5 Stopień dobry 4 Stopień dostateczny 3 Stopień dopuszczający 2 Stopień niedostateczny 1 6. Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów, a przy śródrocznych plusów.

4 Strona4 7. Ustala się następujące kryteria wymagań edukacyjnych na poszczególne stopnie szkolne obowiązujące przy ocenie bieżącej oraz klasyfikacyjnej śródrocznej i końcoworocznej: a) stopień celujący/6/- oznacza, że osiągnięcia ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność w ich uzyskiwaniu: uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą i wykonuje dodatkowe prace, b) stopień bardzo doby/5/- oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie, c) stopień dobry/4/- oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowaniu kolejnych treści kształcenia, d) stopień dostateczny/3/- oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie, co może oznaczać jego kłopoty przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach dalszego przedmiotu/dziedziny edukacji, e) stopień dopuszczający/2/- oznacza, że opanowanie przez ucznia wiadomości i umiejętności, przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela programie jest tak niewielkie, iż budzi obawy dotyczące możliwości dalszego kształcenia w danym przedmiocie/dziedzinie edukacji i utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych, f) stopień niedostateczny/1/- oznacza, że uczeń wyraźnie nie spełnia oczekiwań określonych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co uniemożliwia mu bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści danego przedmiotu/dziedziny edukacji i zasadniczo utrudnia naukę przedmiotów pokrewnych. IV. SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SPRAWDZANIA I OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o: wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 3. Każdy nauczyciel jest zobowiązany przedstawić dyrekcji szkoły Przedmiotowy System Oceniania oraz zapoznać z nim uczniów. 4. Rodzice/prawni opiekunowie mogą zapoznać się w każdym okresie roku szkolnego ze sformułowanymi na piśmie przedmiotowym sposobie oceniania: a) bezpośrednio u nauczyciela, b) za pośrednictwem wychowawcy lub dyrekcji szkoły.

5 Strona5 V. ZASADY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ I POSTĘPÓW UCZNIÓW. 1. Sposoby sprawdzania osiągnięć i postępów uczniów: test kompetencji dotyczący przedmiotów kontynuowanych ze po szkole podstawowej, odpowiedź ustna, prace domowe, wypracowanie, kartkówka, sprawdzian, praca klasowa, test, referat, praca w grupach, praca samodzielna, praca pozalekcyjna np. konkursy, olimpiady, koła zainteresowań, ćwiczenia praktyczne, ćwiczenia laboratoryjne, pokaz, prezentacje indywidualne i grupowe, opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych, wytwory pracy własnej ucznia, rozmowy z uczniem, aktywność na zajęciach. 2. Pisemne prace sprawdzające większe partie materiału z poszczególnych przedmiotów muszą być zapowiadane uczniom przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, a ich terminy uzgodnione z innymi nauczycielami poszczególnych przedmiotów. 3. W tygodniu mogą być tylko trzy prace klasowe (chyba, że klasa wyrazi zgodę na więcej), lecz tylko jedna tego samego dnia. Ustalone z uczniami terminy prac sprawdzających powinny zostać wpisane do dziennika lekcyjnego z tygodniowym wyprzedzeniem. Nad równomiernym obciążeniem uczniów czuwa wychowawca klasy. 4. Prace klasowe/sprawdziany z większych partii materiału powinny być poprzedzone powtórzeniem. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje w terminie, który nie przekracza 14 dni. W przypadku nieobecności nauczyciela termin oddania prac ulega przesunięciu. 5. Sprawdziany wiedzy, zarówno ustne jak pisemne, z jednej do trzech ostatnich lekcji, nie muszą być wcześniej zapowiadane przez nauczyciela. 6. Przy sprawdzianach działowych i większych, badaniu wyników nauczania, testach kompetencyjnych, egzaminach próbnych oraz egzaminach klasyfikacyjnych, poprawkowych i odwoławczych przyjmuje się następującą skalę ocen: 0-19 % - niedostateczny (1) % - plus niedostateczny (1+) % - dopuszczający (2) % - plus dopuszczający (2+) % - dostateczny % - plus dostateczny (3+) % - dobry (4) % - plus dobry (4+) % - bardzo dobry ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który wiadomościami i umiejętnościami przekracza wymagania na ocenę bardzo dobrą ujęte w Przedmiotowym Systemie Oceniania z danych zajęć edukacyjnych. 7. Uczeń ze specjalnymi wymaganiami edukacyjnymi (z opinią poradni psychologicznopedagogicznej lub innej specjalistycznej) powinien mieć przy sprawdzianie testowym możliwość zakreślania odpowiedzi bezpośrednio na arkuszu, a nie na karcie odpowiedzi.

6 Strona6 8. Jeśli w przypadku nieobecności nauczyciela nie odbył się zapowiedziany sprawdzian, kolejny termin należy ponownie uzgodnić z klasą (nie obowiązuje w tym wypadku jednotygodniowe wyprzedzenie). 9. W przypadku zmiany terminu pracy klasowej przez klasę nie musi być zachowany warunek ograniczenia do trzech klasówek tygodniowo oraz tygodniowy termin zapowiedzi. 10. Na każdej lekcji są sprawdzane ilościowo prace domowe, zaś jakościowo w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w semestrze. 11. Uczeń może być w semestrze nieprzygotowany do lekcji tyle razy, ile ma godzin danego przedmiotu w tygodniu (lecz nie więcej niż 3 razy), z wyjątkiem zapowiedzianych prac klasowych. Nieprzygotowanie uczeń musi zgłosić przed zajęciami; nauczyciel odnotowuje je, nie ma to jednak wpływu na ocenę końcową z przedmiotu.za każde następne nieprzygotowanie uczeń dostaje ocenę niedostateczną. 12. Pojęcie nieprzygotowania do lekcji precyzują wymagania podane w Przedmiotowych Systemach Oceniania. 13. Klasowe prace pisemne ucznia przechowuje nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne do końca roku szkolnego. VI. ZASADY I FORMY POPRAWIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW. 1. Po każdej pracy klasowej (język polski, matematyka) dokonuje się analizy błędów i ich poprawy; z innych przedmiotów w zależności od potrzeb zespołu klasowego. 2. Uczeń nieobecny na pracy klasowej, zalicza ją pisemnie lub ustnie na pierwszej lekcji danego przedmiotu po powrocie do szkoły. 3. Uczeń może poprawić niekorzystny wynik pracy klasowej w ciągu 14 dni; ostateczną oceną jest ostatnia uzyskana przez niego nota. 4. Uczniowie mający kłopoty ze zrozumieniem pewnych partii materiału mogą korzystać z indywidualnych konsultacji z nauczycielem. 5. Samorząd klasowy może organizować pomoc koleżeńską uczniom mającym kłopoty w nauce. 6. Uczeń, który uzyskał ocenę niedostateczną na koniec pierwszego semestru ma obowiązek zaliczyć nieopanowaną partię materiału nie później niż dwa tygodnie po feriach zimowych. VII. INFORMACJA O JAWNOŚCI OCENY I SPOSOBY INFORMOWANIA O NIEJ UCZNIÓW I RODZICÓW. 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców/prawnych opiekunów. 2. Wszystkie prace pisemne po omówieniu i ogłoszeniu wyników dawane są do wglądu uczniom. 3. Informacje o ocenach przekazuje się: ustnie, niekoniecznie wobec klasy, przez wpisanie do zeszytu lub dzienniczka, w rozmowie bezpośredniej lub telefonicznej rodzicom/prawnym opiekunom, podczas cyklicznych spotkań z rodzicami/prawnymi opiekunami, podczas indywidualnych rozmów z rodzicami/prawnymi opiekunami w przypadku uczniów mających problemy z nauką. 4. Na prośbę ucznia bądź rodzica/prawnego opiekuna nauczyciel wystawiający ocenę powinien ją uzasadnić. Procedura uzasadniania ocen przedstawia się następująco: uzasadnienie oceny za odpowiedź ustną następuje bezpośrednio po zakończeniu odpowiedzi w obecności innych uczniów, uzasadnienie oceny za kartkówkę polega na, dokonanej przez nauczyciela, ustnej analizie odpowiedzi w obecności ucznia; uzasadnienie to nie powinno odbywać się w trakcie trwania lekcji, uzasadnienie ocen za pracę pisemną polega na błędów popełnionych przez ucznia w danej pracy.

7 Strona7 5. Prace pisemne uczniów stanowią dokumentację nauczyciela. Rodzice/prawni opiekunowie o otrzymanej ocenie są informowani na bieżąco po dokonaniu sprawdzenia pracy; na każde życzenie mają prawo wglądu do prac klasowych i sprawdzianów swojego dziecka. Może to być: podczas zebrań z rodzicami, podczas dni otwartych, podczas indywidualnych spotkań w umówionym z nauczycielami terminie. VIII. DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHFIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIA. 1. Kryteria oceny powinny uwzględniać zdolności poszczególnych uczniów, ocena winna odnosić się do danego ucznia, a nie poziomu klasy. 2. Na podstawie pisemnej opinii publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych lub poradni specjalistycznych (także prywatnych) nauczyciel jest zobowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe. 3. Dla uczniów wymienionych w punkcie 2 indywidualny zakres wymagań edukacyjnych opracowuje nauczyciel w porozumieniu z pedagogiem szkolnym, uwzględniając wskazówki i wnioski zawarte w opinii specjalistów. 4. O obniżeniu wymagań lub stwierdzonych deficytach wychowawca umieszcza adnotację w dzienniku lekcyjnym. IX. ZASADA USTALANIA OCENY Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, TECHNIKI, MUZYKI, PLASTYKI ORAZ WARUNKI ZWOLNIENIA UCZNIA Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO, INFORMATYKI I DRUGIEGO JĘZYKA OBCEGO. 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 2. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii wydanej przez lekarza. 3. Dyrektor szkoły na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologicznopedagogicznej zwalnia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego. 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się zwolniony. C. OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE ŚRÓDROCZNE I KOŃCOWOROCZNE. 1. Uczeń Gimnazjum w Złotokłosie jest klasyfikowany, jeśli w każdym semestrze uzyskał przynajmniej: po 5 ocen cząstkowych, w tym dwie z prac klasowych, z języka polskiego i matematyki, po 3 z innych przedmiotów. 2. W przypadku nieobecności ucznia na zajęciach rodzice/prawni opiekunowie/ są zobowiązani usprawiedliwić je pisemnie, w dzienniczku ucznia, lub osobiście, telefonicznie lub mailowo w ciągu 3 dni po powrocie dziecka do szkoły. Przy dłuższej chorobie /powyżej 10 dni/ obowiązuje zwolnienie lekarskie. 3. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych z powodu nieobecności na zajęciach przekraczających połowę czasu przeznaczonego na zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8 Strona8 4. Na 7 dni przed wyznaczonym terminem klasyfikacji nauczyciel zobowiązany jest przedstawić wychowawcy, dyrekcji szkoły i rodzicom oświadczenie o niemożliwości sklasyfikowania ucznia wraz z podaniem przyczyn. 5. Uczeń nieklasyfikowny z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. O chęci przystąpienia do tego egzaminu rodzice ucznia/prawni opiekunowie/ powiadamiają pisemnie dyrektora szkoły przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. 6. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów/rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny w głosowaniu zwykłą większością głosów. 7. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń: realizujący indywidualny tok lub program nauczania, spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą. 8. Termin egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor uzgadnia z uczniem, jego rodzicami i nauczycielem. Egzamin obejmuje materiał programowy zrealizowany w danym roku szkolnym i powinien być przeprowadzony nie później niż w ostatnim tygodniu sierpnia. 9. Uczeń nieklasyfikowany po I semestrze może kontynuować naukę w semestrze II, ale jego klasyfikacja końcoworoczna obejmuje materiał całego roku nauczania z danego przedmiotu/dziedziny edukacji/. Uczeń nieklasyfikowany do końca sierpnia nie jest promowany i powtarza ostatnią programowo klasę, do której uzyskał promocję. 10. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu. 11. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej z wyjątkiem przedmiotów: muzyka, plastyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę ćwiczeń praktycznych. 12. Pytania egzaminacyjne(ćwiczenia, zadania praktyczne) ustala egzaminator. Stopień ich trudności powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen przyjętym przez szkołę. 13. Na podstawie przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminator ustala ocenę według przyjętej skali stopni. 14. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania(ćwiczenia, zadania praktyczne), egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz stopień ustalony przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne odpowiedzi ucznia i zwięzłą informację o jego odpowiedziach ustnych. Przed egzaminem klasyfikacyjnym z wychowania fizycznego należy dostarczyć zaświadczenie lekarskie, które eliminuje przeciwskazania do wzmożonego wysiłku fizycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen, w którym wpisuje się datę egzaminu oraz ustalony stopień. 15. Uczniowi nieklasyfikowanemu ze wszystkich przedmiotów nie wystawia się oceny z zachowania. 16. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się nieklasyfikowany. 17. Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele są zobowiązani do poinformowania uczniów i ich rodziców/prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania. Na co najmniej tydzień przed wystawieniem oceny śródrocznej/końcoworocznej, wychowawcy przekazują rodzicom/prawnym opiekunom pisemną informację za pośrednictwem uczniów. 18. Uczniowi spełniającemu obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie wystawia się oceny zachowania.

9 Strona9 D. PROMOWANIE. 1. Uczeń uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał ze wszystkich zajęć edukacyjnych ocenę wyższą od niedostatecznej. 2. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem. 3. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną, a w przypadku zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasie programowo niższej celującą końcową ocenę klasyfikacyjną z tych zajęć, zmianę oceny na celującą dokumentuje się w arkuszach ocen. 4. Wychowawca klasy jest zobowiązany do poinformowania rodziców o zagrożeniach oceną niedostateczną z przedmiotów lub konieczności obniżenia oceny zachowania na miesiąc, ale nie później niż trzy tygodnie przed klasyfikacją końcoworoczną przez: rozmowę osobistą i wręczenie pisemnego ostrzeżenia, list polecony. 5. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem punktu a. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą, w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna(semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona nie zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. b. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych. c. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa powyżej, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami/prawnymi opiekunami. d. W skład komisji wchodzą: dyrektor albo zastępca dyrektora szkoły- jako przewodniczący komisji, nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne. e. Nauczyciel, o którym mowa w punkcie 4 b), może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły. f. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. 7. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy, którego termin wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich. 8. W wyjątkowych wypadkach, na prośbę ucznia lub jego rodziców, rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych, gdy: uczeń, mimo obniżenia wymagań nie mógł opanować określonej wiedzy i umiejętności, a czynił wysiłek w tym kierunku, w przypadkach losowych/choroba, silny stres wywołany sytuacją rodzinną/, 9. Tryb składania egzaminu poprawkowego jest taki sam jak egzaminu klasyfikacyjnego. 10. Egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów uczeń może zdawać tylko raz w cyklu kształcenia.

10 Strona Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, określonym przez dyrektora szkoły najpóźniej do końca września. 12. Ocena z egzaminu poprawkowego jest ostateczna. 13. Uczeń, który z egzaminu poprawkowego otrzymał ocenę niedostateczną, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę. 14. Uczeń, który zdał egzamin poprawkowy tylko z jednej z dwóch wyznaczonych dziedzin edukacji, może być promowany za zgodą rady pedagogicznej do klasy programowo wyższej tylko raz w cyklu kształcenia. 15. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z zajęć edukacyjnych, nie przystępując do egzaminu poprawkowego oraz uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego może raz w trakcie III etapu kształcenia zostać promowany do klasy programowo wyższej za zgodą rady pedagogicznej. 16. Uczeń kończy gimnazjum, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał wszystkie oceny wyższe od niedostatecznej i ponadto przystąpił do egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego przez komisję zewnętrzną. 17. W klasie III gimnazjum jest przeprowadzany egzamin obejmujący: 1) w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych; 2) w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematycznoprzyrodniczych; 3) w części trzeciej - wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego, ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej egzaminem gimnazjalnym. 18. Uczeń kończący naukę w gimnazjum musi zrealizować projekt edukacyjny. W szczególnych i uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły ma prawo zwolnić ucznia z tego obowiązku. E. OCENA ZACHOWANIA UCZNIA GIMNAZJUM Skala i sposób formułowania oceny zachowania 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: - wywiązywanie się z obowiązków ucznia, - postępowanie zgodne z dobrem szkolnej społeczności, dbałość o honor i tradycję szkoły, - dbałość o piękno mowy ojczystej, - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, - godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, - okazywanie szacunku innym osobom, - przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności. 2. Oceny zachowania dostarczają uczniowi i jego rodzicom (prawnym opiekunom) informacji zwrotnej o stopniu respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych. 3. Ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według następującej skali: wzorowe (wz) bardzo dobre (bdb) dobre (db) poprawne (pop) nieodpowiednie (ndp) naganne (ng) 4. Skrócony sposób zapisu oceny zachowania jest możliwy w ocenianiu półrocznym.

11 Strona11 Zasady oceniania zachowania w Gimnazjum w Złotokłosie: 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego zapoznaje uczniów i rodziców z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i wynikającymi z niego kryteriami oceny klasyfikacyjnej zachowania oraz trybem jej ustalania oraz skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania. 2. Wychowawca klasy prowadzi zeszyt, w którym nauczyciele odnotowują uwagi i spostrzeżenia (dobre i złe) dotyczące ucznia. 3. W ciągu roku szkolnego wychowawca klasy współpracuje z rodzicami i informuje o zachowaniu ich dziecka w szkole. 4. W ustalaniu oceny zachowania wychowawca stosuje indywidualne podejście do każdego ucznia, biorąc pod uwagę aspekty rodzinne i środowiskowe. 5. Ocenę zachowania ucznia ustala wychowawca klasy nie później niż na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej, uwzględniając: samoocenę ucznia, opinię innych nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów danej klasy, wpisy nauczycieli w zeszycie uwag i na karcie oceny, frekwencję, możliwości poprawy zachowania. 6. Wychowawca informuje uczniów i rodziców o planowanej ocenie zachowania. 7. W przypadku oceny nieodpowiedniej i nagannej rodzice informowani są na piśmie na miesiąc, ale nie później niż 3 tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej rady pedagogicznej. 8. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 9. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 10. W wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach wychowawca może odstąpić od obowiązujących kryteriów oceny zachowania. O każdym takim odstępstwie musi powiadomić nauczycieli przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. 11. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły. 12. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. 13. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły nie kończy szkoły. 14. Ustalona przez wychowawcę klasy semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem punktu Tryb odwoławczy: a. Uczeń lub jego rodzice/prawni opiekunowie mogą w terminie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi ustalania tej oceny. b. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę zachowania.

12 Strona12 c. W skład komisji wchodzą: dyrektor szkoły albo zastępca dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji, wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie, pedagog, psycholog, przedstawiciele samorządu uczniowskiego i rady rodziców jako obserwatorzy. d. Komisja ustala ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania przy równej liczbie głosów, decyduje głos przewodniczącego. e. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. f. Z prac komisji sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji. Kryteria oceny zachowania Ocena zachowania powinna wyrażać: 1. Stopień zaangażowania i systematyczności ucznia w wypełnianiu obowiązków szkolnych, sumienność w nauce, samodzielność, rozwijanie własnych zainteresowań, systematyczność i punktualność w uczęszczaniu na lekcje. 2. Udział i wkład pracy ucznia w realizacji projektu edukacyjnego. 3. Kontrolowanie własnych zachowań i pracę nad wykształceniem pozytywnych cech charakteru. 4. Uczciwość i rzetelność w codziennym postępowaniu. 5. Okazywanie szacunku innym osobom. 6. Dbałość o mienie szkolne. 7. Poszanowanie tradycji szkolnych i dbałość o jej honor, udział w życiu klasy i szkoły. 8. Właściwe postawy wobec siebie, kolegów, nauczycieli i innych osób w szkole i poza nią. 9. Udzielanie pomocy innym, słabszym w nauce. Umiejętność współżycia w zespole, rzetelne i terminowe wywiązywanie się z powierzonych zadań i poleceń. 10. Poziom kultury osobistej, dbałość o kulturę słowa, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, wygląd zewnętrzny, w tym stosowanie się do zasad określających strój i wygląd ucznia na terenie szkoły, zamieszczonych w Regulaminie Gimnazjum. 11. Tolerancję religijną i światopoglądową, sposób bycia nie naruszający godności własnej i innych. 12. Właściwe reagowanie na zło i krzywdę. Treść oceny. 1. Podstawą oceny klasyfikacyjnej zachowania jest system opisowy, według następujących kryteriów: Ocena wzorowa Uczeń spełnia wzorowo wszystkie wymagania i może być wzorem do naśladowania dla innych: prezentuje wzorową postawę wobec innych osób osiąga maksymalne wyniki w stosunku do swoich możliwości nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalna liczba spóźnień -3 inicjuje różne działania na rzecz środowiska, szkoły, klasy i aktywnie w nich uczestniczy rozwija swoje zainteresowania i zdolności także poprzez regularne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych zawsze prezentuje wysoki poziom kultury osobistej ze szczególnym uwzględnieniem kultury słowa

13 Strona13 jest koleżeński i pomaga innym w nauce dba o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, zawsze jest stosownie ubrany do okoliczności przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na występujące zagrożenia zawsze dba o zdrowie własne i w miarę możliwości innych nie używa żadnych środków psychoaktywnych jest obowiązkowy, sumienny, rzetelny, pracowity i odpowiedzialny zawsze dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań zawsze postępuje zgodnie z zapisami Regulaminu Gimnazjum Ocena bardzo dobra Uczeń prawie zawsze spełnia wszystkie wymagania zawarte w treści oceny, wyróżniając się przy tym w realizacji niektórych jej elementów: prezentuje wzorową postawę wobec innych osób osiąga wysokie wyniki w stosunku do swoich możliwości i wkładu pracy nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, dopuszczalna liczba spóźnień w semestrze -4 aktywnie pracuje na rzecz szkoły lub środowiska rozwija swoje zainteresowania i zdolności także poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych jest taktowny i zawsze zachowuje kulturę słowa jest koleżeński i w miarę możliwości pomaga innym w nauce dba o higienę osobistą, wygląd zewnętrzny i stosowny ubiór szkolny przestrzega zasad bezpieczeństwa i właściwie reaguje na występujące zagrożenia dba o zdrowie własne i w miarę możliwości o cudze nie używa żadnych środków psychoaktywnych jest obowiązkowy, sumienny, pracowity i zazwyczaj dotrzymuje ustalonych terminów i zobowiązań przestrzega zapisów w Regulaminie Gimnazjum Ocena dobra Uczeń najczęściej spełnia wymagania szkolne zawarte w treści oceny, wyróżniając się przy tym w realizacji niektórych jej elementów. najczęściej prezentuje właściwą postawę wobec innych osób najczęściej osiąga wyniki adekwatne do swoich możliwości systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, ma nieliczne nieusprawiedliwione spóźnienia - 5 często uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i klasy wywiązuje się ze swoich obowiązków, zazwyczaj dotrzymuje zobowiązań stara się rozwijać swoje zainteresowania także poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych jest taktowny, dba o kulturę słowa jest koleżeński dba o higienę osobistą, zdrowie, wygląd zewnętrzny i stosowny ubiór przestrzega zasad bezpieczeństwa nie używa żadnych środków psychoaktywnych zazwyczaj przestrzega zapisów Regulaminu Gimnazjum

14 Strona14 Ocena poprawna Uczeń przeważnie spełnia wymagania szkolne zawarte w treści oceny. przejawia ogólnie właściwe zachowania na lekcjach i przerwach stara się wypełniać obowiązki szkolne stara się uczestniczyć w zajęciach szkolnych poprawnie zachowuje się wobec kolegów i innych osób poprawnie zachowuje się w szkole i poza nią nie używa wulgaryzmów dba o mienie szkolne zdarzają mu się pojedyncze nieusprawiedliwione spóźnienia (do 6 w semestrze) zdarzają mu się niewłaściwe zachowania ale wykazuje dążenie do ich poprawy w razie zwrócenia mu uwagi zazwyczaj przestrzega zapisów Regulaminu Gimnazjum Wymagania na ocenę poprawną traktuje się jako podstawowe. Ocena nieodpowiednia Uczeń uchybia niektórym wymaganiom zawartym w treści oceny: osiąga wyniki w nauce poniżej swoich możliwości i nie wypełnia obowiązków ucznia czasami opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia(do 15 w ciągu semestru) i często spóźnia się na lekcje (do 10 spóźnień w semestrze) nie podejmuje działań w kierunku własnego rozwoju, np.: nie uczestniczy w zalecanych, deklarowanych zajęciach pozalekcyjnych niechętnie i niestarannie wykonuje powierzone mu zadania lub nie wykonuje poleceń nauczyciela często jest nietaktowny używa wulgaryzmów często trzeba mu przypominać o potrzebie dbałości o higienę i stosowny ubiór szkolny, często nie wykonuje prac domowych, jest nieprzygotowany do lekcji często niewłaściwie reaguje na przejawy zła, uczestniczy i prowokuje negatywne sytuacje (kradzieże, wyłudzenia, agresja, wandalizm, narażenie bezpieczeństwa innych uczniów) często prezentuje zachowania uwłaczające godności własnej i innych często nie szanuje pracy własnej i innych osób unika pracy na rzecz klasy i szkoły naraża na uszczerbek mienie publiczne lub prywatne często przeszkadza w przebiegu lekcji często prezentuje postawę świadczącą o braku dbałości o honor i tradycje szkoły zdarzyło mu się użyć środków psychoaktywnych, np.: alkoholu, narkotyków, dopalaczy, innych wyrobów tytoniowych zazwyczaj nie przestrzega zapisów regulaminów Ocena naganna Uczeń uchybia wymaganiom zawartym w treści oceny: osiąga wyniki w nauce zdecydowanie poniżej swoich możliwości i notorycznie lekceważy obowiązki ucznia

15 Strona15 nagminnie się spóźnia lub opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (powyżej 15 godz. w semestrze) nie jest zainteresowany samorozwojem i manifestuje swoją niechęć do obowiązków ucznia, notorycznie lekceważy polecenia nauczyciela i innych osób pracujących w szkole jest niekulturalny, używa wulgaryzmów, jest agresywny w słowach i działaniu na terenie szkoły i poza nią zwykle jest niestosownie ubrany lub nie dba o higienę osobistą notorycznie nie wykonuje zadań domowych, lekceważy obowiązki szkolne notorycznie zakłóca tok lekcji postępuje nieuczciwie i inicjuje złe i niebezpieczne zachowania oraz stwarza sytuacje zagrażające bezpieczeństwu swojemu i innych na terenie szkoły i poza nią niszczy wytwory pracy własnej i innych osób odmawia podejmowania jakichkolwiek działań na rzecz innych osób lub zespołu zachowuje się w sposób uwłaczający sobie i innym notorycznie prezentuje postawę wykazującą brak poszanowania honoru i tradycji szkoły dopuszcza się zachowań o charakterze chuligańskim i popada w konflikt z prawem (kradzieże, bójki, pobicia, wymuszenia, zastraszanie, pogróżki, szantaże, mobbing, handel środkami psychoaktywnymi itp.) dopuszcza się aktów wandalizmu np.: niszczy mienie szkolne i mienie prywatne używa środków psychoaktywnych i namawia inne osoby do ich używania łamie zapisy regulaminów gimnazjum 2. Uczeń otrzymuje ocenę nieodpowiednią lub naganną wówczas, gdy nie spełnia wymogów oceny poprawnej i gdy stosowane środki m.in. uwagi, rozmowy z uczniem, z rodzicami, rozmowy ucznia z wychowawcą, pedagogiem, dyrektorem, komisje wychowawcze itp. nie wywołały pozytywnych zmian w zachowaniu ucznia. 3. Ostateczną decyzję o ocenie z zachowania podejmuje wychowawca. 4. Przypadki czynów chuligańskich i używania środków psychoaktywnych są rozpatrywane indywidualnie i w sposób szczególnie rygorystyczny. 5. Uczeń, któremu obniżono ocenę zachowania do nieodpowiedniej lub nagannej nie może reprezentować szkoły na zewnątrz oraz nie może być wyróżniany na forum całej szkoły za swoje osiągnięcia do czasu stwierdzenia przez wychowawcę poprawy jego postępowania do co najmniej zachowania poprawnego. 6. W stosunku do ucznia, który mimo obniżonej w pierwszym półroczu do nieodpowiedniej lub nagannej oceny zachowania, nadal rażąco narusza regulamin szkolny i w stosunku do tego, który nie wykazuje woli poprawy i pozytywnych zmian w zachowaniu w trakcie półrocza można zastosować ograniczenie przywilejów uczniowskich na przykład uczeń ten: nie może korzystać z przywileju zgłaszania nieprzygotowania nie bierze udziału w najbliższej dyskotece szkolnej, nie bierze udziału w klasowej wycieczce, może być przeniesiony do klasy równoległej, jeśli pochodzi z poza obwodu szkolnego może zostać relegowany do szkoły macierzystej na wniosek dyrektora szkoły do Kuratorium Oświaty może być przeniesiony do innego gimnazjum.

16 Strona16 7. Decyzję o pozbawieniu ucznia przywilejów (lub o ich przywróceniu, gdy nastąpi poprawa) podejmuje wychowawca klasy, a w uzasadnionych przypadkach w porozumieniu z zespołem pedagogiczno-psychologicznym, dyrektorem szkoły. Wychowawca informuje o zastosowaniu tego rodzaju kary: radę pedagogiczną, dyrekcję szkoły, zespół klasowy i Samorząd Uczniowski.

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6

średnia ważona od do ocena 1,00 1,99 1 2,00 2,69 2 2,70 3,69 3 3,70 4,69 4 4,70 5,29 5 5,30 6,00 6 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Toruniu Podstawa prawna: 1) Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami. 2) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU. Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 1 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO STATUTU ZESPOŁU Wewnątrzszkolny regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Regulamin opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Załącznik nr 18 do Statutu Zespołu Szkół Szkoła Podstawowa im. Św. Królowej Jadwigi w Jerzmanowicach OCENA OPISOWA ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASACH I - III Szkoła Podstawowa im. Świętej Królowej Jadwigi w

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu

Wewnątrzszkolny System Oceniania. Gimnazjum w Kamieńcu. Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Wewnątrzszkolny System Oceniania w Gimnazjum w Kamieńcu Wyciąg ze Statutu Gimnazjum w Kamieńcu Rozdział 8 Zasady wewnątrzszkolnego systemu oceniania ZAŁOŻENIA OGÓLNE Podstawa prawna - Rozporządzenie MEN

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania 1 Szkolny system oceniania 19 Szkolny system oceniania ma na celu: 1) poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie, 2) pomoc

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku

Wewnątrzszkolny System Oceniania w Zespole Szkół Sportowych Nr 1 w Białymstoku Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. nr 67) z późniejszymi zmianami oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia.

1. Przepisy ogólne. 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 8 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO:

1 NORMY PRAWNE I DOKUMENTY REGULUJĄCE WO: Załącznik nr 1 do Statutu PSP 26 WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE w Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 im Książąt Opolskich w Opolu został opracowany przez nauczycieli przy współudziale uczniów i rodziców. 1

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała Nr 25/2014/2015. Rady Pedagogicznej. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała Nr 25/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie: zmian w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ryczowie Na podstawie art. 42

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku

Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku Wewnątrzszkolny System Oceniania pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w dniu 9 września 2015 roku 7a 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach Wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania str. 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania l. Oceny są jawne zarówno dla ucznia jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie)

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WSO) w Zespole Szkół nr 1 w Suwałkach Szkole Policealnej nr 1 w Suwałkach Załącznik nr 5 Zespół Szkół nr 1 w Suwałkach Szkoła Policealna nr 1 w Suwałkach ul. T. Noniewicza 83, 16 400 Suwałki e-mail: loginsuw@o2.pl http://www.zs1.suwalki.edu.pl tel: 566 66 07 fax: 566 34 98 Wewnątrzszkolne

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów...

Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów... Warunki i sposoby oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w Publicznym Gimnazjum nr 52 Ojców Pijarów w Krakowie. 1 1. Ocenianiu wewnątrzszkolnemu podlegają:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu

KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA. w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu KRYTERIA OCENIANIA ZACHOWANIA w Gimnazjum nr 24 im. Henryka Jordana w Zabrzu Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.). zwana dalej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZYCACH MAŁYCH Zawiera następujące części /paragrafy/: 1. Porządek roku szkolnego 2. Skala ocen 3. Jawność oceny 4. Niezmienialność oceny 5. Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka Załącznik nr 2 do Statutu szkoły Uchwała nr 13/2015 Rady Pedagogicznej z dnia 28.08.2015 r REGULAMIN OCENIANIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 211 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO)

Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Załącznik nr 9 do Statutu SOSW w Poznaniu Wewnątrzszkolny system oceniania (WSO) Ustawa o systemie oświaty (Dz.U. 1991 Nr 95 poz. 425) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 czerwca 2015 r. w

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W CZARKOWIE Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany został zgodnie z wymogami zawartymi w art.22 ust.2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Opracowany na podstawie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w Zespole Szkół Plastycznych w Rzeszowie oraz Statutu Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 do uchwały nr G4 11/2007 z dnia 27 września 2007r. WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA opracowany dla Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach

Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w Zespole Szkół w Zygrach (Zaktualizowano w dniu 9 października 2015 r.) Warunki i sposób oceniania opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA /Wyciąg ze Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Białymstoku, wg. stanu prawnego na dzień 1 września 2015 r./ ROZDZIAŁ VIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA 39. 113 1. Postawę prawną

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 września 2006 w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Załącznik nr 3 REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 18 IM. ARKADEGO FIEDLERA W TORUNIU Spis treści: Załącznik nr 3... 1 I. Zasady ustalania oceny... 2 II. Ogólne kryteria ustalania oceny

Bardziej szczegółowo

1. Podział roku szkolnego:

1. Podział roku szkolnego: WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA I SPOŁECZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. EMANUELA BUŁHAKA W WARSZAIE WESOŁEJ (z uwzględnionymi poprawkami z 3 września 2012 r.) 1. Podział roku szkolnego: 1. Rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów.

Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Regulamin oceniania, klasyfikowania, i promowania uczniów. Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty art. 22 z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami (Dz. U. z 2004 r Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO Załącznik nr 8 do Statutu REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych z powodu usprawiedliwionej nieobecności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA SŁUCHACZY SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ im. ORLĄT LWOWSKICH W URZĘDOWIE Na podstawie rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW

ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW ROZDZIAŁ IV WARUNKI OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH I KLASYFIKOWANIA UCZNIÓW 17 1. Ustala się dwukrotną klasyfikacje uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Żarnowie w obrębie roku szkolnego: 1) śródroczną

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła

Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Załącznik nr 1 Regulamin oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów Niepublicznej Szkoły Podstawowej Zamkowa Szkoła Postanowienia ogólne Regulamin oparty jest na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW AKADEMICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁOMŻY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum

ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE. Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum ZASADY OCENIANIA ZACHOWANIA STOSOWANE WOBEC UCZNIÓW GIMNAZJUM W KOSTRZYNIE Załącznik nr 5 do Statutu Gimnazjum Na podstawie Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku

OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku OCENIANIE WEWNĄTRZSZKOLNE Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Toszku 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie

Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie Ze Statutu Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 im. Janusza Korczaka w Krakowie 47 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności: 1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia, 2) postępowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. Aneks z dnia 27 sierpnia 2015 r. zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 27 sierpnia 2015r. do Regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku

REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO. w Gimnazjum nr 12 w Rybniku REGULAMIN EGZAMINU KLASYFIKACYJNEGO w Gimnazjum nr 12 w Rybniku Podstawa prawna 1) Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. (Dz. U. Z 2007 r. Nr 80 poz. 542), 2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA - 1 - WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Wewnątrzszkolny System Oceniania utworzony został w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA I. TRYB I ZASADY USTALANIA OCENY ZACHOWANIA 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego 37 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

Bardziej szczegółowo

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1

O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 O C E N I A N I E P R Z E D M I O T O W E E D U K A C J I W C Z E S N O S Z K O L N E J ( KLASY I III) Rozdział 1 FORMUŁOWANIE PRZEZ NAUCZYCIELI WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ORAZ INFORMOWANIE O NICH UCZNIÓW I

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10

ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 ZESPÓŁ SZKÓŁ KATOLICKICH IM. ŚW.JANA BOSKO PARAFII ŚW.TOMASZA APOSTOŁA W SOSNOWCU 41-205 Sosnowiec ul.mariacka 18 tel/fax 32-266 36 10 www.katolik.sosnowiec.pl e-mail: klososn@sosnowiec.opoka.org.pl konto:

Bardziej szczegółowo

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie

Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Sycowie REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA UCZNIÓW Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Sycowie 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO

REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO Załącznik nr 2 Statutu Gimnazjum STO REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA GIMNAZJUM STO I. Postanowienia ogólne 1. Ocenianie zachowania ma na celu : a) poinformowanie ucznia o jego postawie i zachowaniu oraz

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 2 PRZYMIERZA RODZIN im. ks. JANA TWARDOWSKIEGO Wewnątrzszkolny system oceniania ma na celu informowanie uczniów o poziomie ich osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania klasy I-III

Regulamin oceniania klasy I-III Regulamin oceniania klasy I-III I PODSTAWA PRAWNA 1 Rozporządzenie MEN z dnia 7września 2004r. w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów

Bardziej szczegółowo

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania

Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania Załącznik nr 1 do statutu Tryb ustalania rocznej (klasyfikacyjnej) oceny zachowania 1. Przekazanie uczniom i rodzicom przez wychowawcę klasy w terminie do końca września każdego roku szkolnego informacji

Bardziej szczegółowo

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi

1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi załącznik nr 2 do statutu I LO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Podstawę prawną Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Zachowania Uczniów stanowi Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 30

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznym Gimnazjum nr 1 im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu Społecznego Towarzystwa Oświatowego Wewnątrzszkolny System Oceniania jest doprecyzowaniem Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Data Podpis Numer zmiany

Data Podpis Numer zmiany EDYCJ 1 / 9 TYTUŁ PROCEDURY: System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008 Procedura klasyfikowania uczniów PEŁNOMOCNIK DS. SZJ OPRCOWŁ mgr inŝ. Jolanta Prokop PODPIS DT. DYREKTOR WYDŁ mgr inŝ. Radosław Herudziński

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania Wewnątrzszkolny System Oceniania ROZDZIAŁ I Cele ogólne 1 1. W zespole obowiązuje wewnątrzszkolny system oceniania, w którym określa się szczegółowe zasady oceniania wewnątrzszkolnego na podstawie rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 7 W KATOWICACH ul. Zamkowa 2a 40-414 Katowice tel/fax 32/ 255-71-95 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ZSS NR 7 W KATOWICACH Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z RELIGII Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU, UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 Załącznik nr 1 do Statutu Medycznego Studium Zawodowego ul. Szamarzewskiego 99 60-568 P o z n a ń WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA MEDYCZNEGO STUDIUM ZAWODOWEGO W POZNANIU,

Bardziej szczegółowo

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego

Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego Procedury przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania,

Bardziej szczegółowo

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08

KATECHEZA SZKOLNA KWEP-C- 464/08 KATECHEZA SZKOLNA Słowo "katecheza" pierwotnie znaczyło "wołać z góry" (ex alto), również "wywoływać echo", następnie "pouczać", gdy głos nauczyciela staje się świadomym niejako echem pytania ucznia, a

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Załącznik nr 1. do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA Załącznik nr 1 do Statutu Liceum Ogólnokształcącego Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA dokument opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem

Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Wewnątrzszkolny system oceniania postępów w nauce. 1. Liceum posiada własny system oceniania postępów ucznia w nauce zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie. 1 Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: Załącznik do Statutu Społecznej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA w Społecznej Szkole Muzycznej I stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie Podstawa

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy system ustala zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Zasady wewnątrzszkolnego oceniania

Bardziej szczegółowo

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w

3) ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć, o których mowa w Ocenianie w szkole podstawowej z ustawy o systemie oświaty zmiany obowiązujące od 1 września 2015 Rozdział 3a Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych Art. 44a. Ilekroć w niniejszym

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM

ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM ZMIANA NR 4 DO STATUTU GIMNAZJUM Na podstawie art. 50 ust.2. pkt 1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póź. zm.) w statucie

Bardziej szczegółowo

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K.

TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. TRYB I KRYTERIA USTALANIA ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ ZACHOWANIA W II LO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. C. K. NORWIDA W TYCHACH na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 2015roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w szkole podstawowej specjalnej z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 IM. EDWARDA SZYMAŃSKIEGO W WARSZAWIE I Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r.(dz.u.nr83,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OCENIANIA ZACHOWANIA ZESPÓŁ SZKÓŁ W RYCHLIKACH Opracowanie: Małgorzata Rogalska Anna Dudowicz Głuch Anna Olejnik Ewelina Hoszwa Beata Jaranowska Obowiązuje od 26.09.2013 1. Przy

Bardziej szczegółowo

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie

Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Załącznik nr 1 do Szkolnego Systemu Oceniania Zasady wystawiania oceny zachowania w Gimnazjum Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie I. Cele oceniania Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1/. informowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy.

Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie. f) zapewnienie uczniom z trudnościami fachowej pomocy. Regulamin oceniania wewnątrzszkolnego w Prywatnym Gimnazjum nr 22 w Warszawie 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway. 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego Wewnątrzszkolny System Oceniania Polskiej Szkoły w Galway 1 Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego 1. Przedmiotem oceniania wewnątrzszkolnego są wiadomości i umiejętności ucznia. 2. Ocenianie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA

SZKOLNE ZASADY OCENIANIA załącznik nr 1 do Statutu SZKOLNE ZASADY OCENIANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA PAWŁA II W ELBLĄGU 1 1. Szkolne Zasady Oceniania stosowane w Liceum zgodne są z Rozporządzeniem Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016

Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 Wewnątrzszkolne Ocenianie obowiązujące w Gimnazjum w Zaniemyślu z siedzibą w Łęknie w roku szkolnym 2015/2016 1. Wewnątrzszkolne ocenianie stanowi załącznik do statutu. 2. W szkole obowiązuje podstawa

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO

POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 1. Ocenianiu podlegają: 1.1 osiągnięcia edukacyjne ucznia, 1.2 zachowanie ucznia. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE WSO 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI I. WYMAGANIA EDUKACYJNE, SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIA I KRYTERIA OCENIANIA Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego na zajęciach

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA. Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy Załącznik nr 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Policealnej Szkoły Farmaceutycznej w Bydgoszczy nowelizowany 14 sierpnia 2012 r. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA GIMNAZJUM NR 9 im. M. Kopernika w Toruniu I. Podstawy prawne. 1. 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego

REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego REGULAMIN oceniania wewnątrzszkolnego Szkoły Podstawowej Niepublicznej Nr 49 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. 2. W klasach IV-VI każdy semestr dzieli się na dwa okresy. 3. Rada Pedagogiczna dokonuje

Bardziej szczegółowo

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania

FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania FRAGMENT STATUTU SZKOŁY Wewnątrzszkolny system oceniania. 18 1. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007r wraz ze zmianami ( Dz. Ust. Nr 83 2007 r.) w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Gimnazjum nr 8 opracowany na podstawie art. 22 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.) oraz Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu. Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme

Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu. Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5 we Wrocławiu Ocenianie w oddziałach realizujących program International Baccalaureate Diploma Programme Tekst jednolity Ze względu na międzynarodowy charakter oddziałów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania

Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania 1. Wszystkich uczniów i nauczycieli obowiązuje Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania. Regulamin Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania składa się z części ogólnej,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI ROZDZIAŁ I: Przepisy ogólne 1. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne uczniów poprzez rozpoznawanie przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Wewnątrzszkolny system oceniania Gimnazjum nr1 im.m.kopernika Strona 1 z 7 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA GIMNAZJUM Zasady oceniania wewnątrzszkolnego w Gimnazjum nr 1 im.mikołaja Kopernika w Kruszwicy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW GIMNAZJUM SPOŁECZNE MILANOWSKIEGO TOWARZYSTWA EDUKACYJNEGO W MILANÓWKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Część ogólna.

Rozdział I. Część ogólna. nr 1 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie Załącznik Nr 6 do statutu Centrum Kształcenia Ustawicznego WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA SŁUCHACZY W SZKOŁACH DLA DOROSŁYCH WCHODZĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2015 r. mgr Jerzy Stelmach Uchwała Nr 16/2015 Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Nisku z dnia 28 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w statucie szkoły Na podstawie art. 42 ust.1 oraz art. 52

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu

REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu REGULAMIN oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów w Gimnazjum nr 22 im. Dezyderego Chłapowskiego w Poznaniu tekst jednolity z dnia 29 sierpnia 2013r. ze zmianami z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA. 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie się pracę WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA 1. Wiedza i umiejętności ucznia oceniane będą na podstawie: 1) odpowiedzi ustnych, 2) prac pisemnych (kartkówki,testy, sprawdziany, opracowania), przez kartkówkę rozumie

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87)

Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) Kryteria ocen zachowania uczniów i sposób ich ustalania (Status PZS Nr 1 w Krzyżowicach 86-87) 86. 1.Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu )

Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Szczegółowe zasady systemu oceniania w Zespole Szkół w Czarnowąsach ( załącznik nr 1 do statutu ) Wewnątrzszkolny system oceniania stosowany w szkole zgodny jest z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo