WYBIERZ RÓ NORODNO PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBIERZ RÓ NORODNO PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACY"

Transkrypt

1 WYBIERZ RÓNORODNO PROMOWANIE POSTAW ANTYDYSKRYMINACYJNYCH W ORGANIZACJI, SZKOLE I MIEJSCU PRACY pd redakcj Anny Kamiskiej Stwarzyszenie Inicjatyw Niezalenych Mikuszew Mikuszew 2007

2 Wydanie w jzyku angielskim: Making a Difference. Training materials t prmte diversity and tackle discriminatin. Wydawca: Save the Children 1 st. Jhn s Lane Lndyn EC1M4AR UK Save the Children 2005 Wszelkie prawa zastrzene. Publikacja jest chrnina prawem autrskim, ale me by upwszechniana dla celów szkleniwych bez paty i uprzedniej zgdy pd warunkiem, e nie bdzie sprzedawana. W przeciwnym wypadku niezbdne jest uzyskanie wczeniejszej, pisemnej zgdy wydawcy, c me si wiza z pat. Wydanie w jzyku plskim: Wybierz Rónrdn. Prmwanie pstaw antydyskryminacyjnych w rganizacji, szkle i miejscu pracy. Redakcja: Anna Kamiska Tumaczenie: Aleksandra Slik Krekta: Iwna dak Stryjska Wydawca: Stwarzyszenie Inicjatyw Niezalenych Mikuszew Mikuszew 23, Misaw Wydanie I, nakad 500 egzemplarzy Stwarzyszenie Inicjatyw Niezalenych Mikuszew Wydawnictw zsta sfinanswane ze rdków Wspólnty Eurpejskiej raz Ministerstwa Pracy i Plityki Specznej w ramach Eurpejskieg Rku Równych Szans dla Wszystkich Wspólnta Eurpejska raz Ministerstw Pracy i Plityki Specznej nie pnsz adnej dpwiedzialnci w zwizku z infrmacjami znajdujcymi si w tej publikacji. Wydawnictw pwsta w ramach prjektu Galeria Tlerancji realizwaneg przez Stwarzyszenie Inicjatyw Niezalenych Mikuszew w ramach Eurpejskieg Rku Równych Szans dla Wszystkich Wydawnictw ukaza si za zgd i we wspópracy z rganizacj Save the Children ISBN

3 SPIS TREŚCI Przedmwa d wydania plskieg... 6 Przedmwa d wydania angielskieg... 8 Wprwadzenie d materiałów szkleniwych Część I Ćwiczenia budujące świadmść Ćwiczenie Wprwadzenie d sesji szkleniwej Ćwiczenie Kim jesteś? Ćwiczenie Linia władzy Ćwiczenie C znacza ten żargn? Ćwiczenie Zgadzam się nie zgadzam Ćwiczenie Jak wiele tych tematów?! Ćwiczenie Osbiste dświadczenie dyskryminacji Ćwiczenie Władza jak źródł dyskryminacji Ćwiczenie Gra w etykietki Ćwiczenie Opresja Część II Ćwiczenia z zakresu ceny i analizy Ćwiczenie Reklamując różnrdnść Ćwiczenie Bariery Schemat pdejścia parteg na analizie barier/rzwiązań Narzędzia d analizy kreślnych prblemów Ćwiczenie Rzwiązania i strategie Ćwiczenie W śrdku, jednak wciąż na zewnątrz Część III Planwanie działań Ćwiczenie Schemat planwania działań Ćwiczenie Nie jesteś sam, nie jesteś sama Część IV Zbieranie i weryfikwanie infrmacji Ćwiczenie Pdejrzany autbus Ćwiczenie Album ze zdjęciami

4 6 Przedmwa d wydania plskieg Z radci ddajemy w Wasze rce ksik Wybierz rónrdn. Prmwanie pstaw antydyskryminacyjnych w rganizacji, szkle i miejscu pracy. Jest na parta na tumaczeniu i adaptacji pdrcznika Making a Difference. Training materials t prmte diversity and tackle discriminatin, wydaneg przez Save the Children 1 midzynardw rganizacj prwadzc dziaaln na rzecz pprawy sytuacji dzieci i mdziey. Zadaniem tej publikacji jest nauczenie sób pracujcych w prgramach realizwanych przez rganizacje pzarzdwe uwzgldniania w swich dziaaniach perspektywy rónrdnci i prmwania pstaw antydyskryminacyjnych. C t tak naprawd znaczy? Wiksz rganizacji zajmujcych si prac z sbami wyklucznymi i grupami dyskryminwanymi pstrzega swich beneficjentów i beneficjentki przez pryzmat jednej, krelnej, bcinej cechy i kncentruje si na niej, jak ródle i przyczynie nierówneg traktwania. Zapmina si czst, e kady czwiek pdlega wielu wpywm, wchdzi w róne relacje i w efekcie me dznawa wielkrtnej dyskryminacji w zalenci d teg, jakie steretypy i uprzedzenia dminuj w krelnym rdwisku. Planujc dziaania, naley kadrazw pamita tym, eby rzeczywist pstrzega wielwymiarw kady czwiek ma pe, jest w pewnym wieku, ma krelny klr skóry, pchdzi z grupy wikszciwej lub mniejszciwej, psuguje si pewnym jzykiem, jest sprawny lub nie, by me cierpi na jakie chrby, ma krelne pchdzenie speczne i status eknmiczny. Te, i inne elementy skadaj si na nasz tsam i determinuj nasze lsy, dlateg wic, dziaania, w których nie bierze si pd uwag kncepcji znej tsamci, nie s w stanie dpwiedzie na realne ptrzeby sób, które chcemy wspiera w deniu d prawa d równeg i sprawiedliweg traktwania. Zamieszczne w tej ksice wiczenia mg pmóc w zaeniu rónrdnciwych sczewek, dziki którym atwiej bdzie planwa, analizwa 1 Save the Children jest midzynardw rganizacj nn-prfit, prwadzc dziaaln humanitarn. Zstaa zana w 1919 przez Eglantyne Jebb i jej sistr Drthy Buxtn w Wielkiej Brytanii w dpwiedzi na tragedi I wjny wiatwej. Eglantyne Jebb jak pierwsza nalegaa na gólnwiatw chrn dzieci. Knwencja prawach dziecka, przyjta przez ONZ w 1989 i becnie ratyfikwana przez prawie wszystkie pastwa wiata, ma swje krzenie w jej pinierskiej dziaalnci. Opierajc swje dziaania na "Knwencji Praw Dziecka", Save the Children pracuje na caym wiecie na rzecz wprwadzenia nadzwyczajnych rdków pmcy jak równie dugfalweg rzwju midzynardweg i dziaalnci prewencyjnej na rzecz pmcy dziecim, ich rdzinm i wspólntm lkalnym, eby byy samwystarczalne. 27 rganizacji Save the Children pwa Midzynardwe Przymierze Save the Children, najwikszy na i mnitrwa prjekty, tak, eby bjy jak najwiksz grup i day wymierne efekty w wczaniu grup dyskryminwanych d gówneg nurtu. Wszyscy/wszystkie, którzy dziaaj na rzecz równci, sprawiedliwci i tlerancji, wiedz, e nie da si zmienia wiata z ludmi, którzy chc t rbi, ale nie uprali si ze swimi uprzedzeniami, czy te kieruj si i mnitrwa krzywdzcymi prjekty, steretypami. tak, eby Dlateg bjy te jak wane najwiksz jest, eby grup nie i day skupia wymierne si tylk efekty na prgramach, w wczaniu ale grup przede dyskryminwanych wszystkim na zespach, d gówneg które nurtu. je realizuj. Wszyscy/wszystkie, W pierwszej którzy czci pdrcznika dziaaj na rzecz znajdziecie równci, prpzycje sprawiedliwci zaj, i które tlerancji, maj wiedz, na celu e zwikszenie nie da si zmienia wiadmci, wiata czym z ludmi, jest rónrdn którzy chc t i dyskryminacja rbi, ale nie uprali raz jakie si s ze róda swimi nierówneg uprzedzeniami, traktwania. czy te kieruj Wybierz si krzywdzcymi rónrdn steretypami. jest wcem Dlateg prjektu te realizwaneg wane jest, eby przez nie Stwarzyszenie skupia si Inicjatyw tylk na Niezalenych prgramach, ale Mikuszew przede wszystkim z kazji Eurpejskieg na zespach, Rku które Równych je realizuj. Szans W dla pierwszej Wszystkich, czci pd nazw pdrcznika Galeria znajdziecie Tlerancji. prpzycje Celem prjektu zaj, które by maj wypracwanie na celu zwikszenie nwych metd wiadmci, i technik edukacji czym jest rónrdn rónrdnci, i dyskryminacja a take przeszklenie raz jakie grupy s róda trenerów nierówneg i trenerek traktwania. przygtwanych d Wybierz prwadzenia rónrdn zaj jest uczcych wcem jak prjektu edukwa realizwaneg na temat rónrdnci przez Stwarzyszenie i w jaki Inicjatyw spsób wczy Niezalenych t tematyk Mikuszew w prgramy z kazji szklne Eurpejskieg i plany pracy Rku pedaggicznej. Równych Szans dla Wszystkich, pd nazw W Galeria ramach Tlerancji. prjektu Celem pwstaa prjektu strna by internetwa wypracwanie nwych metd i technik zawierajca edukacji rónrdnci, baz materiaów a take dla nauczycieli przeszklenie i sób grupy pracujcych trenerów z i dziemi trenerek i mdzie przygtwanych (m.in. gtwe d prwadzenia knspekty zaj lekcyjne uczcych nt. jak grup edukwa wyklucznych na temat i rónrdnci prblemu nietlerancji i w jaki spsób wbec mniejszci) wczy t tematyk raz teksty w prgramy dla rdziców szklne z i plany pdpwiedziami pracy pedaggicznej. jak rzmawia z dzieckiem na tematy W zwizane ramach z prawami prjektu mniejszci, pwstaa strna rónrdnci internetwa czy nietlerancj. Inspiracj i cz tekstów zawierajca zaczerpnlimy, baz materiaów za zgd dla nauczycieli Teaching Tlerance, i sób pracujcych ze strny z wwww.tlerance.rg dziemi i mdzie 2. (m.in. Przygtwany gtwe knspekty zsta lekcyjne take pradnik nt. grup dla wyklucznych dziennikarzy i i dziennikarek prblemu nietlerancji Jak pisa i mówi wbec mniejszci) dyskryminacji. raz Pradnik teksty dla dla rdziców mediów. z pdpwiedziami jak rzmawia z dzieckiem na Prjekt tematy zwizane i wydanie z prawami niniejszej mniejszci, publikacji wspara rónrdnci Unia Eurpejska czy nietlerancj. raz Ministerstw Inspiracj i Pracy cz i tekstów Plityki zaczerpnlimy, Specznej. za zgd Teaching Tlerance, ze strny wwww.tlerance.rg 2. Przygtwany zsta take pradnik dla dziennikarzy i dziennikarek Jak pisa i mówi dyskryminacji. Pradnik dla mediów. Prjekt i wydanie niniejszej publikacji wspara Unia Eurpejska raz Ministerstw Pracy i Plityki Specznej. 2 Organizacja Teaching Tlerance pwstaa w 1991 z inicjatywy Suthern Pverty Law Center, jak dpwied na wzrst pzimu nietlerancji i liczby przestpstw na tle rasistwskim wród mdziey. Gównym celem rganizacji jest wspieranie wysików nauczycieli w prmwaniu, nie tylk w salach lekcyjnych, szacunku wbec drbnci. Strna zawiera infrmacje dtyczce prgramów nauczania prmujcych tlerancj i walk z uprzedzeniami, gtwe sylabusy zaj raz pisy dziaa wprwadzanych w rónych czciach Stanów Zjedncznych. Najciekawsze inicjatywy s prezentwane zarówn na strnie jak i w magazynie Teaching Tlerance, wydawanym dwa razy w rku. Znale tu mna równie najnwsze wiadmci z prasy amerykaskiej 2 Organizacja Teaching na temat Tlerance tlerancji i pwstaa walki z uprzedzeniami. w 1991 z inicjatywy Za: Suthern Pverty Law Center, jak dpwied na wzrst pzimu nietlerancji i liczby przestpstw na tle rasistwskim wród mdziey. Gównym celem rganizacji jest wspieranie wysików nauczycieli w prmwaniu, nie tylk w salach lekcyjnych, szacunku wbec drbnci. Strna zawiera infrmacje dtyczce prgramów nauczania prmujcych tlerancj i walk 2 z uprzedzeniami, gtwe sylabusy zaj raz pisy dziaa wprwadzanych w rónych czciach Stanów Zjedncznych. Najciekawsze inicjatywy s prezentwane zarówn na strnie jak i w magazynie Teaching Tlerance, wydawanym dwa razy w rku. Znale tu mna równie najnwsze wiadmci z prasy wiecie midzynardwy ruch na rzecz dzieci, dziaajcy w pnad 111 pastwach. Za: S t w a r z y s z e n i e I n i c j a t y w N i e z a l e ż n y c h M i k u s z e w amerykaskiej S t na wtemat a r z ytlerancji s z e n ii e walki I nz i uprzedzeniami. c j a t y w N iza: e zhttp://tlerance.research.uj.edu.pl a l e ż n y c h M i k u s z e w 7

5 Przedmwa d wydania brytyjskieg Pdrcznik Making a Difference. Training materials t prmte diversity and tackle discriminatin pracwan dla brytyjskiej rganizacji Save the Children, eby pmóc w dknywaniu analizy wpywu, jaki na ycie dzieci wywiera dyskryminacja, tak, by mna by w spsób planwy na ni reagwa. Materiay te przystswan d uytku w strukturach rganizacyjnych Save the Children UK, w tym d sprzdzania planów krajwych i tematycznych raz d ceniania i mnitrwania teg wpywu w ujciu glbalnym. Materiay zstay zebrane i pracwane przez Ingrid Lewis. Przetestwan je w ramach prgramów krajwych Save the Children UK w Angli, Bangladeszu i Walii. Dzikujemy zespm tam pracujcym za pwicenie swjeg czasu i za sugestie, które przyczyniy si d teg, e stay si ne lepsze. Opracwanie teg zbiru wicze nie byby take mliwe bez pracy wyknanej przez pierwszy zespó prjektu Issues f Difference and Discriminatin (zagadnienia rónicy i dyskryminacji). W aktualnej wersji skrzystan take z zaj pracwanych przez Enabling Educatin Netwrk EENET. Pmysów wpywajcych na stateczny ksztat materiaów dstarczyy równie inne, liczne dkumenty prgramwe Save the Children raz raprty z zaj warsztatwych. Dzikujemy wszystkim sbm, które wnisy ten wkad, a s zbyt liczne, by je tu wymienia. Cenne uwagi wnieli take: Shla Awlesi, Helen Bañs Smith, Guy Cave, Katharine Chambers, Michael Ethertn, Marin Mlten, Caitlin Sctt, Jez Stner, Eleri Thmas, Marilyn Thmsn, Duncan Rtter and Nayeem Wahra. Dzikujemy równie rganizacjm zaangawanym w twrzenie pdrcznika Get glbal! przedstawine w nim wiczenia zstay, za dpwiednim przyzwleniem, zaadaptwane i zamieszczne w tym pdrczniku. Ingrid Lewis Tina Hyder, Dradca ds. Rónrdnci Save the Children Padziernik

6 Wprwadzenie d materiaów szkleniwych Prawa czwieka pieraj si na pszanwaniu gdnci i wartci kadej sby i wszystkich ludzi Prawa czwieka bejmuj tak jak ycia, d której uprawnina jest kada sba, bez wzgldu na wiek, pe, ras, religi, nardw lub jakklwiek inn cech. The Internatinal Save the Children Alliance (2005) Child Rights prgraming 1. W czym te materiay mg pmóc? Zajcia warsztatwe zstay pdzielne na cztery kategrie: A. wiadm wiczenia przeznaczne s dla sób granicznej znajmci lub wiadmci zagadnie wicych si z innci i dyskryminacj. Zajcia z zakresu wiadmciweg mg si te przyda sbm psiadajcym szczegów wiedz na temat jedneg z zagadnie innci, którym brakuje jednak dwiadczenia w uwzgldnianiu w swjej pracy innych rónic. B. Ocena i analiza wiczenia plecane dla uczestników i uczestniczek psiadajcych pdstaww wiedz na temat rónrdnci i dyskryminacji, ale którym brakuje wiedzy jak zacz stswa teri dtyczc wczania i rónrdnci w praktyce pracy prjektwej na etapie planwania, wdraania i ewaluacji. Niektóre z tych zaj mna równie wykrzysta w pracy z partnerami lub innymi zaintereswanymi strnami, jak pdstaw d bada w prcesach planwania i ewaluacji dziaa. C: Dziaanie Zajcia z zakresu planwania dziaa dstarczaj ram pmagajcych uczestniczkm i uczestnikm wdraa dziaania ukierunkwane na prmcj rónrdnci i niedyskryminacji. D. Zbieranie i weryfikwanie infrmacji Zajcia prwadzne wedug zaprpnwanych przez nas wicze sprawi, e sby uczestniczce: 1) Pczuj si pewniej (mim braku specjalizacji) pdejmujc si dziaa na rzecz rónrdnci i walki z dyskryminacj. 2) Zrzumiej c czyni czwieczestw rónrdnym. 3) Zrzumiej skd bierze si dyskryminacja (uwiadamiajc sbie relacje wadzy i cykl presji). 4) Bd miay kazj pznania kncepcji barier i zrzumienia, w jaki spsób nierówne relacje wadzy, presja i dyskryminacja przejawiaj si w cdziennej rzeczywistci. 5) Przyjrz si ptencjalnym spsbm przeamywania barier. Dbrze sknstruwane warsztaty pzwl na wzajemne pwizanie wszystkich tych faz w jedn struktur, c umliwi uczestnikm i uczestniczkm analiz swich dziaa, pd ktem uwzgldniania perspektywy rónrdnci i prmwania antydysryminacji. Materiay te nie dstarcz wam gtwej recepty na rzwizanie specyficznych prblemów, z którymi mecie si sptka mierzc si z prblemem dyskryminacji w swjej pracy. w kadym prgramie pjawi si inne przyczyny i przejawy dyskryminacji, inne grupy uczestniczce, inna sytuacja wyjciwa. Nie jest, wic mliwe pracwanie takich rzwiza, które dpwiadayby na wszystkie ptrzeby. wiczenia pmg wam jednak sign pewn siebie i dpwiednie wyczucie, dziki czemu bdziecie w stanie sprsta knkretnym prblemm. Nie ma ptrzeby twrzenia specjalnych/drbnych prjektów ukierunkwanych na pszczególne zagadnienia innci Prblematyka innci jest w wikszym stpniu prblemem nastawienia ni zasbów. Kmentarze sób uczestniczcych w warsztatach Prblematyka rónic i dyskryminacji zrganizwanych przez Save the Children w Etipii w 1998 rku W tej czci przedstawiamy wiczenia uatwiajce zrzumienie zagadnie zwizanych ze zbieraniem i sprawdzaniem infrmacji dtyczcych dyskryminacji i rónrdnci

7 2. Jak krzysta z teg pdrcznika Nie pieszcie si Prezentwane w pdrczniku pdejcie ma suy wprwadzeniu zasadniczych zmian d spsbu, w jaki pstrzegamy dmienn i dyskryminacj raz d spsbu, w jaki realizujemy nasze prjekty. Teg nie mna zrbi w cigu kilku gdzin, tu przed zakczeniem prac nad planwaniem lub ewaluacj. Rzplanujcie krzystanie z teg pdrcznika na cay kres realizacji prjektu lub rzócie szklenia na kilka tygdni. Da t sbm uczestniczcym wicej czasu na przyswjenie teg, czeg si ucz i dniesienie tej wiedzy d rzeczywistych dwiadcze. Bdcie elastyczni/elastyczne Wybierajc zajcia z czterech czci pdrcznika dstsujcie je d pzimu wiadmci sób w nich uczestniczcych. Kade wiczenie ma jasn przedstawine cele. Mecie zdecydwa si na frmalne zajcia warsztatwe lub p prstu wprwadzi kilka wicze d prgramu regularnych sptka zespu. Metda te jest infrmacj Wiele sób wli, gdy si je naucza tradycyjn metd wykadów. Jednak pdczas teg szklenia naley zrezygnwa z relacji nauczyciel-ucze. Osby prwadzce pwinny dy d teg, by zajcia bazway na penym uczestnictwie i wczaniu wszystkich becnych na tyle, na ile bdzie t mliwe. Innymi swy, jeli sby uczestniczce pczuj si wczne i same dwiadcz swbdy wypwiedzi, wsparcia ze strny rówieników/wspóuczestników, itp., t - dziki metdm przekazu zastswanym pdczas zaj - atwiej zrzumiej i przyswj sbie infrmacje dtyczce rónrdnci, niedyskryminacji, uczestniczenia i speczneg wczania. Kwestie dtyczce zespu Jakklwiek pdrcznik ten nie jest przeznaczny d szkle dtyczcych prblematyki zasbów ludzkich, t sby uczestniczce w tym szkleniu bd zapewne zaintereswane przedyskutwaniem dwiadcze wicych si z dyskryminacj w swim miejscu pracy. Zachcamy, eby nie gasi takiej dyskusji, pniewa nie memy czekiwa prmwania rónrdnci i przeciwdziaania dyskryminacji, jeli nie bdziemy w stanie rbi teg w swjej rganizacji. Gdy wyczujecie, e dyskusje zbytni kncentruj si na tematyce zasbów ludzkich i w niewystarczajcym stpniu dnsz si d kwestii prgramwych, t radzimy utwrzy swisty parking. Umiecie na cianie arkusz, na którym uczestniczki i uczestnicy bd mgli zapisa kwestie dtyczce spraw pracwniczych, które ich zdaniem zasuguj na uwag, lecz nie zstay w dstatecznym stpniu mówine pdczas szklenia. List t bdzie mna póniej wykrzysta w prgramie jak pdstaw d przygtwania nastpnych sptka lub warsztatów lub te d pracwania strategii zmierzajcej d zbadania lub rzwizania prusznych prblemów. Czas trwania zaj Wiele zaj mna przeprwadzi w stsunkw krótkim czasie (k 45 minut). Mna je jednak przeduy, dpwiedni d teg dstswujc. Niektóre wiczenia wymagaj wicej czasu (zwaszcza sesje dtyczce wadzy, presji, barier i rzwiza). Pruszaj ne dsy zne kwestie i dlateg ppiech me sprawi, e nie zstan ne d kca zrzumiane. Pwinn si, wic przeznaczy na nie tyle czasu, ile t tylk mliwe. Tak jak przy kadym szkleniu me zaistnie ptrzeba przeznaczenia wikszej ilci czasu na jedne zajcia, gdy: Krzystacie z materiaów p raz pierwszy; W trakcie pracy krzysta si z tumaczenia jzykweg lub migweg lub te psuguje si jzykiem, który dla uczestniczek i uczestników jest ich drugim lub trzecim jzykiem; Pracujecie z sbami, które nie s zaznajmine technikami aktywneg nauczania (np. praca w grupie, dgrywanie ról, itp.); Pracujecie z sbami, których wiedza prblemach przedstawianych pdczas szkle jest bardz graniczna; Pracujecie z sbami, u których mawiane kncepcje budz pór. W niektórych sytuacjach zajcia wiadmciwe mna przeprwadzi w cigu jedneg dnia, a cen i analiz raz planwanie dziaa w czasie dwóch ddatkwych dni. Dla innych grup, zajcia wiadmciwe mg by na tyle trudne, e jeden dzie me nie wystarczy d signicia pdaneg efektu. Me te zaj ptrzeba wyduenia czasu

8 zaj przeznacznych na cen i analiz raz planwanie dziaa, jeli chce si przeszkli kadr, a ptem wczy partnerów i inne strny zaintereswane prjektem. Odpwiedzialn sbista Rónrdn t zagadnienie dtyczce ludzi i relacji midzy nimi. Mna je tylk uj w zbiór zasad i zapisa na listach kntrlnych. Ale w pewnym mmencie, kada i kady z nas musi uwiadmi sbie sbist dpwiedzialn, jaka na nas spczywa za relacje, jakie mamy z innymi, aby pracwa nad budwaniem przumienia, uczestnictwem i wczaniem

9 I. wiczenia budujce wiadm (Zajcia wiadmciwe ) Cel gólny Zwikszenie wiadmci teg, czym jest rónrdn i dyskryminacja raz pmc sbm uczestniczcym w szkleniach w nabraniu zaufania, które pzwli im wcza t prblematyk d planwania prjektów, wdraania, mnitrwania i ewaluacji dziaa raz d swjej pracy zwizanej z rzecznictwem. S t w a r z y s z e n i e I n i c j a t y w N i e z a l e ż n y c h M i k u s z e w 1 17

10 WICZENIE Wprwadzenie d sesji szkleniwej Dda wam pewnci siebie, gdy bdziecie prsi swich klegów/kleanki, partnerów/partnerki, by take prmwali rónrdn i przeciwdziaali dyskryminacji, b nie mecie rbi teg sami. Cele Przedstawienie celów szklenia raz zebranie i uprzdkwanie czekiwa sób w nim uczestniczcych Przedstawienie grupie uczestniczek i uczestników Materiay i pmce Dugpisy Kartki papieru Przebieg zaj 1. Osba prwadzca szklenie prsi uczestników i uczestniczki przedstawienie si grupie. Me równie pprsi sby uczestniczce w zajciach dbranie si w pary. Nastpnie kada z sób pwinna przedstawi si partnerwi/partnerce (imi, miejsce pracy, rdzaj pracy). P czym kada z sób przestawia swj partnerk lub partnera pzstaej czci grupy. 2. Osba prwadzca rzdaje wszystkim p dwie kartki papieru (lub kartki samprzylepne pst-it ). Nastpnie prsi wypisanie na jednej z nich swich baw, a na drugiej czekiwa zwizanych ze szkleniem. 3. P kilku minutach prsi wszystkich przedstawienie grupie swich czekiwa, a ptem baw. 4. Nastpnie przdkuje i grupuje czekiwania i bawy, pczym przedstawia nastpujce stwierdzenia dtyczce m.in. celów szklenia: Ten warsztat nie me: Przygtwa was d rli ekspertów/ekspertek w kadej kwestii zwizanej z rónrdnci i dyskryminacj (Kmitet Praw Dziecka ONZ wydrbni pnad 50 takich zagadnie!). Przygtwa was d rli ekspertek/ekspertów w pszczególnych dziedzinach zwizanych z rónrdnci i dyskryminacj. Ten warsztat me: Pkaza róne mliwci pzwalajce uwzgldnia rónrdn i niedyskryminacj w waszej pracy zwizanej z prawami czwieka. Pzwli dbrze zrzumie c naprawd znacza pdejcie uwzgldniajce rónrdn i niedyskryminacj i dlaczeg jest n tak isttne dla waszej rganizacji. Sprawi, e pczujecie si pewniej pdczas mawiania tych zagadnie, jak równie wtedy, gdy bdziecie zwraca si d kg rad. W bu wypadkach wikszy zasób wiedzy wyjciwej pzwli unikn zaenwania, które si pjawia, gdy musimy przyzna, e nie znamy dpwiedzi na zadawane pytania

11 WICZENIE Kim jeste? Cele Pmc uczestniczkm i uczestnikm w zrzumieniu kncepcji znej tsamci (wielu tsamci). Zwikszenie wiadmci kniecznci adreswania dziaa d pdgrup wchdzcych w skad szerszych grup beneficjentów i beneficjentek. Materiay i pmce Kartki papieru Flipchart Dugpisy Opis przebiegu zaj 1. Osba prwadzca zajcia dzieli uczestniczki i uczestników na dwlne pary, p czym wrcza kadej sbie dwie kartki papieru i wydaje nastpujce plecenia: Na jednej kartce napisz swa, które pisuj, kim jeste (swa, które pisuj twj tsam). Pdkrel lub zakrel sw, które pisuje tsam, z któr najbardziej si identyfikujesz. Na drugiej kartce papieru napisz sw, które wedug ciebie najlepiej pisuje tsam sby, z któr jeste w parze. Nie mawiaj teg ze swim partnerem/partnerk i jeszcze nie pkazuj jemu/jej teg swa. Wskazówka dla sby prwadzcej Uczestniczki i uczestnicy mg czekiwa przykadów, które wska im, jakie rdzaje sów dnsz si d tsamci. Pmyl przykadzie, który pasuje d twjej sytuacji. Pniszy przykad stanwi wskazówk dla ciebie: Nszca kulary zamna matka, która pchdzi z maeg miasta i która pracuje jak krdynatrka prjektów w rganizacji pzarzdwej mgaby - eby pisa, kim jest (pisa swj tsam) - uy takich krele, jak kbieta, krdynatrka, sba majca wad wzrku, silna, matka, na, altruistka, pchdzca z maeg miasta. Mgaby pdkreli, e jest Plk, jeli czuaby si szczególnie zwizana ze swim krajem i chciaaby by pstrzegana jak cz grupy nardwciwej. 2. P kilku minutach sba prwadzca zajcia przekazuje nastpujce plecenia: Omówcie krelenia, które wypisalicie z partnerem lub partnerk. Czy uyli ni/ne tych samych, czy te innych sów, eby kreli wasz tsam? Jak ich spjrzenie na wasz tsam róni si d waszeg? C czujecie wiedzc, jak jestecie pstrzegani? Bdcie uczciwi, ale nie zcie si na siebie nawzajem, jeli kt kreli was w spsób, któreg nie lubicie. Skrzystajcie z kazji i przmawiajcie tym, dlaczeg kt was tak pstrzega i dlaczeg jest t nieprzyjemne i denerwujce. 3. P kilku minutach sba prwadzca zajcia pyta kad par t, czy ich wzajemne pstrzeganie by takie sam, czy róne. Na flipczarcie dntwuje ile razy tsamci byy zgdne, a ile razy nie. 4. Nastpnie prsi sby uczestniczce pisanie teg, c czuli, gdy dwiedzieli si jak partnerka lub partner pstrzega ich tsam. Ptem zapisuje t na flipczarcie. Jeli t mliwe, zaznacza krelenia, które si pwtarzaj lub - we wspópracy z uczestniczkami i uczestnikami - dzieli je wedug teg, czy wyraaj pzytywne, czy negatywne uczucia. 5. Osba prwadzca przedstawia nastpujce prblemy kluczwe: Wiksz z was uya prawdpdbnie, c najmniej trzech sów, eby siebie pisa. Pstrzegacie siebie jak sb zn mglicie mie nawet trudnci z wybrem teg jedneg, najwaniejszeg swa, z którym najbardziej si utsamiacie, pniewa wszystkie ne s dla was wane. Patrzc na t, c was napisan, mglicie si przekna, e ludzie mg was pstrzega zupenie inaczej ni wy sami. Przypinaj wam inn etykietk. Czulicie si tym braeni/dtknite, lub sprawi wam t przyjemn (trener/trenerka pwinien dstswa t wypwied d rzeczywistych wyników wiczenia!). Wszyscy mamy wiele tsamci. Nie mna nas kreli jednym swem lub przypisa tylk d jednej grupy. Niektóre z tsamci mg by dla nas waniejsze, inne mg by atwiej dstrzegane przez innych ludzi. Jeli nie znamy danej sby zbyt dbrze, mamy tendencj d zauwaania tylk tych jej tsamci, które s najbardziej widczne (kbieta, sba z niepensprawnci). W kntekcie pracy w naszych rganizacjach znacza t, e memy usiwa zaspki ptrzeby beneficjentów/beneficjentek pierajc si na pwierzchwnym pstrzeganiu ich tsamci. Ale przecie te sby mg mie inne tsamci, wic jeli nie pwicimy wicej czasu, eby dkry kim s nasi beneficjenci/beneficjentki, memy w rezultacie niewaciwie lub nie w peni dpwiedzie na ich ptrzeby

12 WICZENIE Jeli chcecie, mecie i tym razem dyskutwa z innymi sbami. Linia wadzy Cele Przedstawienie kncepcji wadzy i tsamci, które maj kluczwe znaczenie dla zrzumienia zagadnie wicych si z wykluczeniem i dyskryminacj Zajcia te mna ptraktwa jak rzgrzewk Materiay i pmce Etykietki lub kartki samprzylepne Dwa znaki z kartek (patrz punkt 1) Tama malarska lub kreda (pcjnalnie) Przebieg zaj 1. Osba prwadzca zajcia rysuje lini wzdu sali (rzeczywist lub umwn). Na jednym kcu linii umieszcza znak z napisem najatwiej im dnie sukces, na drugim znak mówicy najtrudniej im dnie sukces. Nastpnie wrcza kadej sbie etykietk z nazw jej zawdu (lub zawdu, który maj zamiar zdby) i wydaje nastpujce plecenia: Pmylcie nadanej wam przed chwil tsamci. Ustawcie si w takim miejscu na linii, które, wedug was, dpwiada temu, na jak duy sukces me liczy sba z waszym zawdem na ile atw, lub na ile trudn, bdzie jej ten sukces dnie. Mecie swbdnie wymienia uwagi z innymi sbami, jeli sdzicie, e umiejscwiy si na linii zbyt wysk lub zbyt nisk. 2. Osba prwadzca rzdaje wszystkim klejne etykietki, które infrmuj ich tym, jak maj pe, p czym wydaje nastpujce plecenia: Pmylcie, czy ta ddatkwa tsam (bycie kbiet lub mczyzn) wpywa na wasz pzycj na linii. Czy pe uatwi wam lub utrudni signicie sukcesu? Mecie przemieci si na linii lub pzsta w tym samym miejscu. Take i tym razem mecie rzmawia z innymi uczestnikami/uczestniczkami swich decyzjach. 3. Prwadzcy/prwadzca daje kadej sbie statni etykietk (np. HIV-pzytywny/pzytywna, samtny rdzic, niewidma/niewidmy, analfabeta/analfabetka, ma bgatych rdziców, abslwent/abslwentka wyszej uczelni, itp.). Ptem wydaje nastpujce plecenia: Przesucie si w gór lub w dó linii alb pzstacie na swim miejscu, w zalenci d teg, jak ta trzecia tsam wpyna na wasze szanse na sukces. 4. Gdy ju wszystkie sby uczestniczce w zajciach zajm swje stateczne pzycje, mna pprwadzi dyskusj, która bejmie nastpujce prblemy: Dlaczeg ustawia/ustawie si wanie w tym miejscu na linii? Czemu sdzisz, e twja tsam zmniejszya lub zwikszya szans na dniesienie sukcesu? Dlaczeg zmienia/zmienie swj pzycj lub pzstae/pzstaa w tym samym miejscu, gdy ujawnine zstay twje nwe tsamci? Jakie dziaania z twjej strny lub ze strny innych sób, mna byby pdj, eby zwikszy twje szanse na sukces? Wskazówka dla sby prwadzcej T wiczenie pwinn by wiczeniem aktywnym, sprawiajcym przyjemn. Nie ma w nim zych ani dbrych dpwiedzi. Ma n jednak d wyknania pwane zadanie i czekuje si, e sby, które w nim uczestnicz prusz pdczas dyskusji nastpujce, przykadwe zagadnienia: Otrzymaem tsam lekarza. Przesunem si w dó linii, gdy kaza si, e jestem uchdc i prawdpdbnie miabym prblemy z certyfikwaniem dyplmu. Pza tym menaderwie placówek zdrwtnych czst zakadaj, e lekarze uchdcy nie bd w stanie pprawnie kmunikwa si z pacjentami. Sdz wic, e mam mniejsz szans na dniesienie sukcesu w zawdzie lekarza z pwdu steretypów dminujcych wród menaderów i instytucjnalnej dyskryminacji uchdców. Alternatywne wykrzystanie brazków Zamiast psugiwa si etykietkami z napisami, mna wykrzysta sylwetki sób wycite z gazet lub czaspism. Osby uczestniczce w zajciach mgyby umieszcza te rysunki na linii sukcesu i mawia pwdy, które wpyny na ich decyzj

13 WICZENIE C znacza ten argn? Cele Refleksja nad kluczwymi swami/pjciami, które bd stswane pdczas klejnych zaj raz stwrzenie atmsfery zachcajcej d dyskusji i zadawania pyta. Materiay i pmce Osba prwadzca me chcie psuy si arkuszem z definicjami (patrz Zacznik A1) Flipchart i dugpisy Przebieg zaj 1. Osba prwadzca zajcia dzieli uczestniczki i uczestników na pary. (Me te przydzieli pszczególnym parm wybrane terminy, p t, eby wszystkie zstay mówine). Wywiesza na cianie list kluczwych terminów wicych si z prblematyk rónrdnci i dyskryminacji, p czym zwraca si d grupy z nastpujcymi pleceniami: Omówcie w swich parach znaczenie jedneg z tych terminów. Jak, wedug was, naley je zdefiniwa w jednym, lub dwóch zdaniach? Przedyskutujcie t i zantujcie w parach, a nastpnie przyklejcie na cianie definicje, które uzgdnicie. 3. Osby uczestniczce chdz p sali gldajc definicje i mawiajc wyaniajce si prblemy. 4. Osba prwadzca przedstawia wersj nastpujcych kluczwych zagadnie, w zalenci d charakteru klejnych zaplanwanych zaj: Terminlgia dnszca si d rónrdnci i dyskryminacji me by mylca i skmplikwana. T szklenie pme wam zrzumie wszystkie kluczwe pjcia, tak ebycie nabrali/nabray pewnci siebie stsujc je w swjej pracy. Jeli w jakimklwiek mmencie nie zrzumiecie znaczenia sów wypwiadanych przeze mnie lub przez inne sby uczestniczce, mecie swbdnie tym pwiedzie i pprsi wyjanienia. Alternatywa W zalenci d wiedzy i wiadmci grupy, sba prwadzca me graniczy si d pkazania listy definicji i zrezygnwa z tej czci zaj, w której prsi uczestników/uczestniczki dyskusj na temat definicji pj. Wskazówka dla sby prwadzcej Lista kluczwych terminów d wykrzystania bejmuje: - Rónrdn - (nie)dyskryminacj - Wczanie - Uprzedzenia - Wadz - Speczn tsam - Steretyp - Sprawiedliw - Opresj Swnik kluczwej terminlgii mna znale w aneksie A1 upewnij si, e masz g ze sb pdczas zaj. Mesz pprsi sby uczestniczce przedyskutwanie zamieszcznych tam pj, jeli masz dpwiedni du czasu. 2. Osba prwadzca umieszcza definicje pbrane z Zacznika A1 przy definicjach pracwanych przez uczestników/uczestniczki zaj

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej

podawanie lub udostępnianie gotowej wiedzy kierowanie procesem rozwiązywania zagadnień organizowanie działalności praktycznej METODY REALIZACJI TREŚCI PROGRAMU Kmpetencje kluczwe umiejętnść rzwiązywania prblemów umiejętnść pracy w zesple umiejętnść wysłuchiwania innych i brania pd uwagę ich punktu widzenia umiejętnść psługiwania

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 1. Kmunikwanie spłeczne definicja, cechy Kmunikacja definiwana jest jak ruch plegający na utrzymaniu łącznści pmiędzy dległymi d siebie miejscami przumiewanie się, przekazywanie myśli,

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Dzieñ Rodzinny ZS3 w Skoczowie

Dzieñ Rodzinny ZS3 w Skoczowie PUBLICYSTYCZNE CZASOPISMO MIESZKAÑCÓW ZIEMI SKOCZOWSKIEJ I OKOLIC POLUDNIK 18 47 miesiêcznik numer -1 (minus pierwszy) listpad BEZP ATNY WITAMY SKOCZÓW! LECZ LUDZI DOBREJ WOLI JEST WIÊCEJ I MOCNO WIERZÊ

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa

1. Outlook Express: konfiguracja i obsługa 1. Outlk Express: knfiguracja i bsługa Prgram Micrsft Outlk Express 6 jest klientem mailwym czyli prgramem słucym d bsługi knt pczty e-mail. Prgram Outlk Express jest czci systemu Windws XP i jest instalwany

Bardziej szczegółowo

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020

Podręcznik systemu programowania i wdrażania programów operacyjnych 2014-2020 Pdręcznik systemu prgramwania i wdrażania prgramów peracyjnych 2014-2020 MRR, Luty 2012 Wprwadzenie Niniejszy pdręcznik zawiera pdstawwe wskazówki nt. prgramwania i wdrażania przyszłej edycji plityki spójnści,

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Prgramwanie perspektywy finanswej na lata 2014-2020 21 maja 2014 r. Prgramwanie perspektywy finanswej 2014-2020 - Umwa Partnerstwa - Ministerstw Infrastruktury i Rzwju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

Polskie Archiwum Psychologji

Polskie Archiwum Psychologji Tm III Warszawa, październik grudzień 1930 Ns 4 Plskie Archiwum Psychlgji kwartalnik załżny przez prf. dr. J. JOTEYKO, pświęny zagadnienim psychlgji teretycznej i sswanej, wydawany przez Związek Plsk.

Bardziej szczegółowo