Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy"

Transkrypt

1 nr 1 (150) styczeƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Nasz GoÊç Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP

2 Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 Fina Klub Olimpijski w warszawskim Grand Hotelu, grudnia 2002 roku W tym momencie S awek ZawiÊlak by jeszcze liderem wyêcigu o Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 Puchary oraz czeki na okràg e sumy wr czali zwyci zcom Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski (pierwszy z lewej) oraz przedstawicielka sponsora, Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, pani Beata Stelmach. W Êrodku nagrodzeni, kolejno: Marcin Krupowicz (3. miejsce), Leszek Sztyrak (1.) oraz S awomir ZawiÊlak (2.) ale Leszek Sztyrak rozpoczà ju swój d ugi finisz Pojedynek na szczycie, czyli gra o wszystko, od lewej: S awek ZawiÊlak, Leszek Sztyrak, Marcin Krupowicz i Bogus aw Gierulski. Fina Prokom Software Grand Prix Polski 2002 zosta rozegrany w wytwornych salach Klubu Olimpijskiego, mieszczàcego si na dziesiàtym pi trze warszawskiego Grand Hotelu. Na zwyciezc czeka y wspania e puchary. Dwa dni ci kiej pracy (nie liczàc okresu przygotowawczego), ale i zap ata ca kiem godziwa przed chwilà Leszek Sztyrak (w Êrodku) odebra czek na niebagatelnà sum z otych z ràk przedstawicielki sponsora, pani Beaty Stelmach, oraz Prezesa PZBS Rados awa Kie basiƒskiego. Leszek Sztyrak tryumfujàcy: zwyci zca Prokom Software GPP 2002 ugina si pod ci arem trofeów ogromnego pucharu przechodniego (trzyma go w prawej r ce) oraz jego nieco mniej okaza ej repliki (którà jednak dosta na w asnoêç wieczystà). Pani Beata Stelmach Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, oraz Renata Dancewicz Ambasador Bryd a, podczas uroczystoêci zakoƒczenia turnieju. Wspania y sukces Leszka Sztyraka (z lewej) nie by by mo liwy bez pomocy Bogus awa Gierulskiego, reprezentanta Polski na niedawne mistrzostwa Êwiata w Montrealu. Sam BoguÊ uplasowa si na zaszczytnej piàtej pozycji. Gdyby pos ucha namów partnera i przyjecha na ostatni turniej eliminacyjny do Stargardu

3 Kàcik pesymistycznego optymisty Pokój otwarty Jan Pawlikaniec Noworoczne W Nowym Roku wypada yczyç pomyêlnoêci powszechnej i szcz Êcia chorym powrotu do zdrowia niezagospodarowanym pannom zam Êcia Bryd ystom par wolnych niedziel im te si nale y odpoczynek ma y a dzieciom ich ycz gdy ojciec z kart wróci eby szcz Êliwie tatk rozpozna y Wielu innych sukcesów wszystkim Czytelnikom z USA Australii Lubania czy miasta Radzionków naszemu Zwiàzkowi zaê ycz wi cej (za przeproszeniem) cz onków Ojczyênie sukcesów w Nowej Europie i lepszych w dzia aniu skutków a naszym elitom w Warszawie i Pcimiu jak najmniej treflowych dupków. Przepraszamy W ÂB 12/02 wiersz mia byç zatytu owany Bal Sylwestrowy, a w rzeczywistoêci pojawi si tytu Uczyç si trzeba (z nru ÂB 11/02). OczywiÊcie, to nie nasza wina! Zawini chochlik drukarski! Serdecznie przepraszamy Autora i Czytelników. W adys aw Izdebski To ju 150. numer Âwiata Bryd a Mam przed sobà pierwszy numer Âwiata Bryd a ten z sierpnia 1990 r. Jak e skromnie wyglàda na tle dzisiejszego. 40 stron ma o czytelnego tekstu, format A5, kiepski papier. A dziê, a przyjemnie wziàç do r ki nasze eleganckie czasopismo, o dwukrotnie wi kszej obj toêci, pe ne kolorowych zdj ç, na znakomitym papierze. Tak dobrze podany obiad smakuje lepiej! Ten skok jakoêciowy nastàpi w ciàgu ostatniego roku, wielka to zas uga prezesa PZBS Rados awa Kie basiƒskiego i ca ego Zarzàdu PZBS. Naprawd wiele zmieni o si na lepsze w naszym Zwiàzku pod nowymi rzàdami. A e Nowy Rok to czas podsumowaƒ i yczeƒ, dzi kujemy za to, co ju, i yczymy Prezesowi i Zarzàdowi G ównemu PZBS, a tym samym sobie, kolejnych dobrych dni. Âwiat Bryd a ( ) Ten tytu owy bryd owy Êwiat rozumiemy dwojako. Po pierwsze, jako Êwiat asów i blotek, szlemików i cz Êciuchów, szaleƒczych kontraktów, natchnionych wistów i finezyjnych rozgrywek. Ale s owo Êwiat oznacza w polszczyênie równie zagranic. I w aênie otwarciu na nià Âwiat Bryd a równie ma s u yç ( ) Tak pisa do Czytelników 12 lat temu pierwszy naczelny ÂB redaktor Marian Szulc. Czy dzisiejszy Âwiat Bryd a wype nia to zadanie? MyÊl, e tak. Coraz wi cej w naszym piêmie relacji ze Êwiata, coraz wi cej w Polsce imprez mi dzynarodowych najwy szej rangi, coraz wi cej stron internetowych poêwi conych bryd owi, coraz wi cej sylwetek znanych bryd ystów, ale tak e znanych osobistoêci Êwiata polityki, sztuki i sportu grajàcych w bryd a. Co miesiàc na Ich biurkach pojawia si Âwiat Bryd a, na który z uznaniem spoglàdajà, a nawet czytajà! To ma konkretne prze o enie na postrzeganie naszej dyscypliny sportu, na pozyskiwanie nowych sponsorów. Âwiat stoi przed nami otworem, jest na wyciagni cie r ki. To mi dzy innymi dlatego prezentujemy na naszych amach Êwiatowe standardy licytacji. PowinniÊmy przecie znaç i rozumieç bryd owy j zyk Êwiata. By- Êmy jadàc s u bowo czy te zupe nie prywatnie w Êwiat, zagrali w bryd a z Johnem czy Pierrem. Bo bryd a mo na i trzeba traktowaç jako mi à form sp dzenia czasu, pretekst do nawiàzania kolejnej interesujàcej znajomoêci, jak wspania y dodatek do naszego ycia. Mojà najwi kszà bryd owà satysfakcjà by list od uczestnika wczasów bryd owych (dla poczàtkujàcych) ze Âwiatem Bryd a. ( ) Panie W adys awie, planowa em ze sobà skoƒczyç A jednak Na wczasach pozna em wspania ych, yczliwych sobie ludzi. Nie krzyczeli, nie wytykali mojej bryd owej g upoty. Jakie to by y wspania e wczasy Âwiat sta si znowu pi kny Pozna em dziewczyn, za miesiàc Êlub ( ). 3 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

4 Spis treêci To ju 150. numer ÂB 5 Od prezesa Relacje 8 Leszek Sztyrak zdobywcà Prokom Software SA GPP 2002! Mistrzostwa Polski Par na Maksy 18 Udana wyprawa do Pragi 20 Mój pierwszy raz Mistrzyni Êwiata Sabine Auken wspomina 22 Niedawno temu w Ameryce 76. Jesienne Pó nocnoamerykaƒskie Mistrzostwa Bryd owe 30 Warszawski Puchar Mistrzów Okiem angielskiego dziennikarza 36 Gra em w Monte Carlo i Mediolanie Teoria 32 B dna antycypacja?! 33 Polityka systemowa Kàcik s dziowski 37 Dyskusyjne rozstrzygni cia (2) Porozmawiajmy o licytacji 38 NASZ SYSTEM PLUS & WSPÓLNY J ZYK 42 JTB i TEXAS kombinacje Kàcik konwencji 43 Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejêciu kolorem bez przeskoku Problemy licytacji dwustronnej Technika 12 Pierwszy wist Problemy wistowe 12 Problemy 19 Co zalicytujesz? 19 Zagrajmy to razem! 34 Pojedynek licytacyjny Pokój otwarty 7 Marek Borowski Nasz GoÊç 25 Grudzieƒ najpi kniejszy z miesi cy! 36 Krzywy uêmiech Barbórki 31 Wiktoria uczy si liczenia podatków KubuÊ w Krainie Bryd a 40 Wspólny J zyk w praktyce Skrzynka pocztowa 41 Ciep y Eilat To nie jest nazwa konwencji (dziwny jest ten bryd ) Szko a 12 Bryd owe fundamenty 27 Nasz System. Kiedy wskoczyç? Szkó ka Bryd owych Mistrzów Varia 40 Kalendarz sportowy Rozwiàzania KONKURSU 11/02 48 Konkurs ÂB 1/03 49 KMP Wyniki 51 Ksi garnia wysy kowa Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, Nie b d ukrywa, e piszàc te s owa, jestem wzruszony, gdy po raz pierwszy w historii PZBS, jako Prezes, mam okazj zwróciç si do wszystkich osób zrzeszonych w naszym Zwiàzku. Mo liwoêç bezpoêredniego dotarcia stworzy y zmiany, jakie zasz y w PZBS na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Gdy pod koniec roku 2000, jako nowy Zarzàd, rozpoczynaliêmy swojà dzia alnoêç, zdecydowaliêmy, e uporzàdkowanie spraw zwiàzanych z przynale noêcià do Zwiàzku b dzie jednym z naszych priorytetów. Sprawy te by y bowiem w op akanym stanie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat (a mo e i w ca- ej w 45-letniej historii) nie mo na by o podaç dok adnej liczby, ile osób zapisa o si do PZBS. Osoby fizyczne zapisujà si do Zwiàzku poprzez sekcje, które odprowadzajà wszystkie sk adki (równie cz Êç nale nà ZG) do OZBS-ów, a te z kolei przekazujà je do Warszawy. Jest tajemnicà poliszynela, i niektóre okr gi celowo zani a y liczb cz onków, nie przekazywa y nale nych sk adek lub robi y to z du ym opóênieniem. Powodowa o to spore problemy finansowe ZG oraz rozgoryczenie osób, które rzetelnie i terminowo rozlicza y si ze swoich zobowiàzaƒ. Co gorsza, liczb cz onków podawanych do EBL i WBF brano z sufitu, co oznacza o, e cz sto dofinansowywaliêmy te organizacje, p acàc za martwe dusze. Jak z a by a sytuacja, pokaza rok W pierwszym terminie (koniec kwietnia) tylko 2 WZBS-y by y w stanie przekazaç dane o swoich cz onkach. W wi kszoêci okr gów brak by o podstawowych informacji, w jednym WBZS-ie nie by o w ogóle adnej dokumentacji finansowo organizacyjnej. Tworzenie Centralnej Bazy Danych (CBD) ukaza o, e osoby nie b dàce cz onkami PZBS startowa y w rozgrywkach I ligi, a nawet w rozgrywkach kadrowych. Drugà istotna sprawà by o stworzenie systemu, który zach ca by bryd ystów do zapisywania si do Zwiàzku. Do tej pory praktycznie nie by o ró nicy, czy si jest w Zwiàzku, czy te nie. Op aty za udzia w turniejach by y takie same, zni ki naliczano wszystkim, podobnie jak punkty klasyfikacyjne (pkl). Od 1 stycznia 2003 osobie posiadajàcej wa nà legitymacj PZBS (co jest dowodem, e osoba ta jest cz onkiem naszego Zwiàzku) przys uguje zni ka w wysokoêci 33% wpisowego do wszystkich imprez organizowanych w strukturach PZBS, a wi c zarówno w kongresach, jak i turniejach lokalnych. Licz na to, e organizator b dzie egzekwowa ten przepis, gdy jest to nasza wspólna sprawa. Co to oznacza dla ka dego z nas? Otó, gdy wpisowe do turnieju wynosi np. 30 z, cz onek PZBS b dzie p aci od 10 z mniej. W 2-sesyjnym turnieju OTP oszcz dnoêci wyniosà ju wi c 20 z. Bioràc pod uwag, e roczna op ata za przynale noêç do PZBS wynosi z. (tj. 70 dla ZG plus z na rzecz WZBS-u), to udzia np. w 5 6 turniejach z cyklu Prokom Software Grand Prix Polski zwraca ca- oêç sk adki. Dla osób, które du o grajà, oszcz dnoêci w ciàgu roku b dà spore. Ponadto zni ki dla osób powy ej 65 lat i m odzie- y szkolnej b dà przys ugiwa y tylko cz onkom PZBS. Tylko cz onkowie Zwiàzku b dà mogli graç w mistrzostwach Polski i zdobywaç punkty i tytu y klasyfikacyjne. Po raz pierwszy kategorycznie wyegzekwowano ten zapis podczas fina u MP Par (listopad 2002). Okaza o si, e by y osoby, które wywalczy y prawo gry z eliminacji lub mia y prawo gry bezpoêrednio w finale, a nie by y cz onkami Zwiàzku i zapisa y si na rok 2002 dopiero tu przed Turniejem. Ka dy cz onek PZBS jest automatycznie cz onkiem EBL i WBF i tylko te osoby b dà mog y braç udzia w imprezach rangi mistrzostw Europy czy Êwiata. I wreszcie ostatnia sprawa, która wzbudzi a wiele niepotrzebnych emocji. Otó ka dy cz onek PZBS otrzymuje na swój adres domowy (korespondencyjny) oficjalny magazyn naszego Zwiàzku Âwiat Bryd a. Do àczamy wi c do czo owych federacji europejskich, które w ten sposób, ju od wielu lat, kontaktujà si ze swoimi cz onkami. Jednà ze spraw regularnie poruszanych na ka dym Zjeêdzie PZBS by a tzw. àcznoêç z terenem. Warszawka coê tam robi, a my w terenie nic nie wiemy to jeden z wielu typowych zarzutów. Teraz ka dy cz onek PZBS b dzie wiedzia, co si dzieje w naszej organizacji. OczywiÊcie, ile i jakie b dà to informacje, zale y ju tylko od nas samych. Âwiat Bryd a jest pismem Zwiàzku i w pierwszej kolejnoêci zawsze b dzie zamieszcza artyku y o tym, co dzieje si w kraju. Dlatego te goràco namawiam i zach cam organizatorów imprez i dzia aczy, aby przekazywali relacje ze swoich imprez i prowadzonej dzia alnoêci. Mo e relacja z turnieju i zdj cie z dekoracji zwyci zców pozwoli utrzymaç sponsora lub pozyskaç nowego. Mo e informacja o prowadzonych zaj ciach w szko ach, imprezach m odzie owych, wspó pracy z w adzami lokalnymi b dzie zach tà dla innych, by zrobiç coê na swoim terenie. Wysoka jakoêç edytorska naszego magazynu pozwala na zamieszczanie atrakcyjnie przygotowanych reklam, co jest tak przecie istotne dla pozyskiwania sponsorów. Korzystajcie z tych mo liwoêci. Chcia bym podkreêliç, e sk adka na rzecz ZG PZBS nie jest adnà rocznà prenumeratà magazynu. Pismo otrzymuje si za przynale noêç do Zwiàzku. Osoby, które b dà zapisywaç si do PZBS w ciàgu roku, b dà otrzymywaç Âwiat Bryd a od nast pnego miesiàca, w którym si wpiszà, a sk adk zap acà takà samà jak za ca y rok. (Osoby spoza Zwiàzku nadal b dà mog y zakupiç ÂB w wybranych punktach lub w redakcji, w cenie detalicznej, czyli 9 z za egzemplarz). Ponadto, fakt, e ka dy cz onek Zwiàzku otrzymuje pismo oznacza, e b dziemy znali dok adnà liczb, ilu mamy zarejestrowanych zawodników. 5 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

6 Pokój otwarty Zdaj sobie spraw, e te wszystkie zmiany odbywajà si w niekorzystnym momencie. Bardzo trudna sytuacja ekonomiczna kraju, a zw aszcza wysokie bezrobocie powodujà istotne ograniczenia, co mog o spowodowaç, e liczba cz onków zmniejszy si, zw aszcza w rejonach szczególnie dotkni tych bezrobociem. Z drugiej strony, nie brakowa o optymistów, którzy twierdzili, e jasne regu y i korzystna oferta (w koƒcu dla osób, które kupowa y nasz magazyn, sk adka na rok 2003 wynosi zaledwie kilkanaêcie z otych) mogà spowodowaç wr cz zwi kszenie liczby cz onków. Taki by oczywiêcie zamiar ZG i ciesz si, e w wielu WZBS-ach optymiêci mieli racj. W obecnej sytuacji uwa am to za du y sukces. Tworzenie CBD w lipcu 2002 r. wymaga o od WZBS-ów sporego wysi ku organizacyjnego. W listopadzie wystarczy o wykreêliç z Bazy osoby, które zrezygnowa y z cz onkostwa i dopisaç nowe. Jednak ku naszemu zdziwieniu spora liczba WZBS-ów rozpocz a tworzenie swojej bazy jakby od nowa i mia a k opoty z prawid owym i terminowym dostarczeniem wszystkich danych. Du y niepokój budzi fakt, e kilka WZBS- -ów nie jest w stanie dostarczyç liczby pkl swoich cz onków. Rodzi si pytanie, na jakiej podstawie WZBS-y te wyst powa y do ZG o przyznanie wy szych stopni klasyfikacyjnych? I co teraz z tym zrobiç? Warto doprowadziç spraw CBD do koƒca. Przyjmowanie cz onków na nast pne lata b dzie ju niezwykle proste, a obecne rozwiàzania b dà nam s u yç przez co najmniej kilkanaêcie najbli szych lat. Wszystkim kolegom, którzy zarówno w WZBS-ach, jak i tu w Warszawie pracowali nad stworzeniem i przygotowaniem naszej CBD, serdecznie dzi kuj. Mimo obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej nasz Zwiàzek radzi sobie ca kiem dobrze. W bardzo dobrych warunkach odbywajà si rozgrywki I i II ligi. Obok sta ego oêrodka w Starachowicach pozyskaliêmy nowy, w Pile (hotel Gromada ). To efekt du ego zaanga owania pilskich dzia aczy na czele z kol. Zdzis awem Romaniszynem. Pokazujà oni, e nawet w mniejszych miejscowoêciach mo na zrobiç wiele dobrego dla rozwoju bryd a. Zresztà wspó praca z dzia aczami terenowymi jest wa nym elementem dzia alnoêci ZG i mamy ju kilka udanych przyk adów wspólnego dzia ania. W Stargardzie Szczeciƒskim odby y si mistrzostwa Êwiata juniorów, we Wroc awiu odby y si Êwietnie zorganizowane fina y naszej I ligi, a w tym roku planujemy akademickie mistrzostwa Europy. Ch ç organizacji imprezy rangi mistrzostw Europy (Êwiata) juniorów zg aszajà dzia acze z Gdaƒska. W OÊwi cimiu i Szamotu ach dzia ajà gimnazjalne klasy bryd owe. Ciekawe pomys y na imprezy m odzie owe majà koledzy w Warszawie. Wszystko to sprawia, e z pewnym optymizmem mo emy patrzeç na najbli szy rok. Ju dziê zaplanuj swoje Mistrzostwo Europy!!! 1. Miejsce: Menton, Lazurowe Wybrze e, Francja 2. Termin: czerwca 2003 r. 3. Formu a: otwarta, wszystkie imprezy typu transnational (tzn. pary i teamy mogà byç z o one z zawodników z ró nych federacji, nawet pozaeuropejskich) 4. Format: teamy mikst pary mikst teamy kobiece teamy m skie teamy seniorów pary kobiece pary m skie pary seniorów 5. Rejestracja: poprzez PZBS (mailem, pocztà) do 25 kwietnia Wpisowe: p atne we frankach szwajcarskich (SFr), lub $ przed rozpocz ciem ka dej imprezy; wysokoêç wpisowego we frankach szwajcarskich (1 SFr = 2,80 z na r.). teamy mikstowe i seniorów 1200 SFr pary mikstowe 400 SFr teamy kobiece i m skie 1400 SFr teamy seniorów 1200 SFr pary kobiece i m skie 700 SFr pary seniorów 500 SFr 7. Zakwaterowanie: Syndicat des Hoteliers de Menton, tel , fax , 8. Dojazd: samolotem lotnisko Nice Côte d Azur 30 minut, pociàgiem: stacja Menton Railway lub samochodem 9. Program: teamy mikstowe, pary mikstowe (teamy, które wesz y do fina- u mogà graç bezpoêrednio w finale par mikstowych), teamy kobiece, m skie i seniorów, pary kobiece, m skie i seniorów (teamy, które wesz y do fina u, mogà graç bezpoêrednio w pó finale par) Gra b dzie si rozpoczynaç ok. 10/10:30 i koƒczyç ok. 20/20:30 ka dego dnia, z wyjàtkiem soboty (poczàtek po po udniu). 6 (-) Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

7 Nasz GoÊç Wozi em si na Martensie Wywiad z Marsza kiem Sejmu Markiem Borowskim Panie Marsza ku, w ostatnich miesiàcach widzia em, jak gra Pan w turniejach VIP-ów siatkówki pla owej ko o Pa acu Kultury i Nauki, tenisa sto owego na Torwarze i bryd owym w hotelu Bristol. Prosz powiedzieç, ile w tym by- o przyjemnoêci, a ile dbania o w asny, polityczny wizerunek? Uczestnicz w sportowych imprezach z przyjemnoêcià, gdy odczuwam takà potrzeb. Je eli mnie gdzieê zapraszajà, a ja w tej dziedzinie nie jestem ofermà, bo gdy jestem, to si nie pcham, to ch tnie w takiej rywalizacji bior udzia. Chc te pomóc organizatorom. Je eli moja obecnoêç w jakiê sposób im pomo e, zwi kszy zainteresowanie widowni, to moja radoêç jest jeszcze wi ksza. A wizerunek? Nie wiem, czy politycy kogokolwiek do czegokolwiek zach cajà, ale swoim zachowaniem mogà dawaç przyk ad. Uwa am, e polityk powinien mieç swój sportowy wizerunek. Nie wiem, jakby banalnie to nie zabrzmia o, ale sport jest wa ny, wyrabia charakter i uczy przyjaêni. Gdy zapytano mnie w jakiejê ankiecie o idealnà szko, to wêród jej cech wymieni em m.in. dobrà sal gimnastycznà. Czy d ugo Pan si przygotowywa do turnieju VIP-ów w Bristolu, w którym z Krzysztofem Martensem zaj liêcie drugie miejsce? SpotkaliÊmy si na dwie godziny przed grà. UstaliliÊmy pewne podstawowe zasady trefla przygotowawczego, wejêcia z dwóch, trzech, czterotreflówk, kontr zwyk à i karnà. PrzelecieliÊmy konkurs licytacyjny i to by o wszystko. Jak si gra w parze z arcymistrzem? W tym przypadku u y bym porównania pingpongowego. Powiedzmy, e gram z Andrzejem Grubbà debla. Mistrz prosi mnie, ebym zaserwowa i odsunà si od sto u, bowiem on zajmie si resztà. Podobnie by o z Krzysztofem Martensem. Gracze tej miary sà w stanie korygowaç moje b dy. Mo na powiedzieç, e wozi em si na Martensie. Takich woziwodów w turnieju VIP-ów by o wi cej (Êmiech) Powiedzmy, e mnie uda o si cz Êciej ni innym mocno i precyzyjnie uderzyç pi k. Dlatego te zaj liêmy drugie, zaszczytne miejsce. Kiedy nauczy si Pan graç w bryd a? W bryd a nauczy em si graç chyba jeszcze w szkole podstawowej. Póêniej uczy em si w dzisiejszym Liceum im. Staszica, szkole o profilu matematycznym. Na pewno zdolnoêci i zainteresowania matematyczne sprzyjajà tej grze, choç na pewno wêród naszych najlepszych bryd ystów jest wielu o wykszta ceniu humanistycznym. Mój uk ad szarych komórek pomaga mi rozwiàzywaç amig ówki. Rozgrywka bryd owa jest swego rodzaju amig ówkà, której nigdy si nie ba em. Karty le à i nikt tu ju nic nie mo e zmieniç. Oczywi- Êcie, przeciwnik mo e blefowaç, ale wszystko zosta o ju u o one. A licytacja? To jest j zyk, dà enie do porozumienia. Z tych dwóch bryd owych elementów licytacja by a dla mnie zawsze wy szym stopniem wtajemniczenia. Uczy si i studiowa Pan w czasach, gdy bryd w Polsce stawa si bardzo popularny. Czy ta pasja dotkn a równie Pana? Na uczelni bryd yêci przypominali czasem tabor cygaƒski, który w drowa po budynku w poszukiwaniu wolnej sali. Gdy przychodzi a grupa na zaj cia, to przenosiliêmy si do nast pnej. W pierwszym semestrze sp dzi em du o czasu przy bryd u i niewiele brakowa o, a doprowadzi oby to mnie do skreêlenia z listy studentów. W moim domu rodzinnym mama gra a, a tata nie. Z kolei moja ona, którà zresztà pozna em przy bryd u, siedzàc na kolanach ojca poznawa a tajniki licytacji, wistu i rozgrywki. Grano w domu moich teêciów cz sto i d ugo, a nie byli oni prawnikami czy lekarzami. Mój teêç by kolejarzem, a teêciowa nie pracowa a. Czy doczekamy si meczu Sejm Senat w bryd u albo mistrzostw parlamentu? Próby podejmowano chyba od pierwszej kadencji. W poprzedniej pos em by pan ak, jak wiadomo bryd ysta i krótko prezes PZBS. Proponowa on mecz AWS SLD. Nie sposób by- o si dogadaç. Ka dy jest od rana do wieczora zaj ty. Zebraç wszystkich o tej samej porze i eby mieli kilka godzin wolnego, jest to praktycznie niemo liwe. Próbowa em, gdy mam dusz organizatora, robiç w Sejmie ró ne zawody. Uda- y mi si tylko mistrzostwa w kr glach. Jak Pan ocenia olimpijskie perspektywy bryd a? Bryd yêci w relacjach z igrzysk olimpijskich to na pewno by aby Êwietna propaganda dyscypliny. Obecnie zdaje si w MKOl-u bardziej kombinujà, jak coê wyrzuciç z programu, ni do niego dodaç. Igrzyska sà bardzo skomercjalizowane i ich organizatorzy kierujà si przede wszystkim widowiskowoêcià i potrzebami telewizji. Âwiat si strasznie komercjalizuje, przyêpiesza, yjemy skrótowo. Wszystkie gry i zabawy, które wymagajà namys u, zaczynajà schodziç na margines. Ubolewam nad tym. Jakby zach ci Pan m odego cz owieka do gry w bryd a? S ownie nie da si go przekonaç. Musi zaczàç graç. Bryd wciàga sam z siebie. Potrzebny jest, tak bym to okreêli, dobry mecenas, który pewne rzeczy wyt umaczy. Mimo ca ej przypadkowoêci bryd ma pewne regu y, które si sprawdzajà. Je eli m ody cz owiek zrozumie, o co chodzi w tej grze, a potem jeszcze odniesie kilka zwyci stw, to ona go wciàgnie. Rozmawia Eugeniusz Andrejuk Marek Borowski, Marsza ek Sejmu IV kadencji, onaty, jeden syn; absolwent Wydzia u Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach prezes AZS w SGPiS oraz kapitan uczelnianej reprezentacji siatkówki. W marcu 1968 r. organizowa protesty studentów przeciwko policyjnym metodom ówczesnej w adzy. Prac zaczyna od zwyk ego sprzedawcy w Domu Towarowym Junior, a skoƒczy w 1982 roku jako g ówny specjalista ds. ekonomicznych. Od 1991 r. pose na Sejm; od paêdziernika 1993 roku do lutego 1994 roku wicepremier i minister finansów. Hobby: amig ówki logiczne, bowling, gry towarzyskie, muzyka powa na i niepowa na, twórczoêç Stanis awa Lema. 7 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

8 Relacje Wojciech Siwiec Leszek Sztyrak zdobywcà Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002! 8 Fina owe sesje rozgrywek o Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 zosta y rozegrane w dniach grudnia ubieg ego roku w eleganckiej scenerii Klubu Olimpijskiego, Olimpem zwanego, mieszczàcego si na dziesiàtym pi trze warszawskiego Grand Hotelu. Zwieƒczy y one ca oroczne wspó zawodnictwo kilkuset polskich bryd ystów, którzy od lutego 2002 roku rywalizowali w dziesi ciu turniejach eliminacyjnych. Rozegrano je kolejno w: Radomiu, Starachowicach, Krakowie, Pile, Wroc awiu, Dàbrowie Górniczej, Olsztynie, Sopocie, Ciechanowie i Stargardzie Szczeciƒskim. Do punktacji àcznej ka demu zawodnikowi liczy o si szeêç najlepszych wyników z tych turniejów. Po zakoƒczeniu fazy wst pnej pierwszych szesnastu graczy, wraz z wybranymi przez siebie partnerami (ka dy z których musia jednak rozegraç co najmniej cztery turnieje eliminacyjne), uzyska o prawo startu w finale. A ten sk ada si z trzech sesji 30 rozdaniowych (trzy razy po dwa rozdania ka dy z ka dym), rozgrywanych na zas onach systemem barometr. W finale ka demu z uczestników zalicza o si carry over w wysokoêci 1/6 sumy wyników procentowych z eliminacji (sze- Êciu turniejów). Potem dochodzi y do niego procentowe rezultaty kolejnych trzech sesji fina owych. Eliminacje stanowi y zatem jednà z czterech sesji obliczeniowych. Na starcie fina u stawce pretendentów do Prokom Software SA GPP 2002 przewodzili Artur Rutkowski (62,94%), Sylwester M ynarczuk (62,44) oraz Tomasz Czajer (58,17%). KolejnoÊç ta nie przetrwa a jednak nawet kilku pierwszych rund. Wkrótce na czo o tabeli wysforowa si bowiem S awomir ZawiÊlak i przewodzi jej a do koƒca pierwszego dnia (drugiej sesji fina- u). ZawiÊlak ze swoim partnerem Marcinem Krupowiczem wygrali te pierwszà sesj fina owà, z rezultatem 61,22%. Ju od poczàtku drugiej sesji atak na podium rozpoczà jednak Leszek Sztyrak, grajàcy w parze z reprezentantem Polski na niedawne mistrzostwa Êwiata w Montrealu, Bogus awem Gierulskim. Leszek wystartowa w finale dopiero z 19. pozycji (56,31%), a jego partner z samego dna, tzn. ostatniego 32. miejsca, z carry overem zaledwie 35,93% (Gierulski bra udzia tylko w czterech turniejach eliminacyjnych). Wkrótce sta o si jasne, i Sztyrak z Gierulskim b dà si powa nie liczyç w walce o medale, grali bowiem znakomicie i systematycznie pi li si w gór tabeli. Zdecydowanie zwyci yli w 2. sesji, z budzàcym respekt wynikiem 64,52%, a po jej zakoƒczeniu Leszek by ju czwarty. Prawdziwy benefis tej pary rozpoczà si jednak dopiero rankiem dnia nast pnego w trzeciej sesji fina u. Ich gra by a zbli ona do perfekcji tego dnia doprawdy nie by o na nich mocnych. Po kilku rozdaniach Leszek Sztyrak przywdzia ó tà koszulk lidera i do koƒca turnieju systematycznie powi ksza swojà przewag nad konkurentami. W trzeciej sesji Sztyrak z Gierulskim uzyskali a 69,76%, wyprzedzajàc nast pnà par o ponad pi tnaêcie punktów procentowych (!!!). Zapewni o to Leszkowi zdecydowane zwyci stwo, a Bogus awowi 5. miejsce (awans w finale a o 27 pozycji!). Gdyby Gierulski pos ucha namów partnera i przyjecha na ostatni turniej eliminacyjny do Stargardu mia by ogromne szanse na wywalczenie 2. miejsca (i zwiàzanej z nim wysokiej premii pieni nej). A ostateczna klasyfikacja Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 przedstawia si nast pujàco: M-ce % 1. Leszek Sztyrak 60,00 2. S awomir ZawiÊlak 56,15 3. Marcin Krupowicz 56,14 4. Adam Robak 55,63 5. Bogus aw Gierulski 54,90 6. Artur Rutkowski 54,00 7. Sylwester M ynarczuk 53,88 8. Bogus aw Pazur 53,75 9. Rafa Jagniewski 53, Ireneusz Jarosz 53,29 Zdobywcom czo owych lokat oraz wszystkim uczestnikom fina u serdecznie gratulujemy! Pula nagród fina u Prokom Software SA GPP 2002 przekroczy a z otych, a medaliêci otrzymali kolejno , oraz z otych. Czeki na powy sze sumy wr czyli im Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski oraz przedstawicielka sponsora, Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, pani Beata Stelmach. Ponadto Leszek Sztyrak otrzyma ogromny puchar przechodni, a na w asnoêç wieczystà jego nieco mniej okaza à replik. Wiadomo ju, e Prokom Software SA b dzie te sponsorowa rozgrywki o Grand Prix Polski 2003, a pula nagród w finale ma w tym roku przekroczyç magicznà barier z otych. Zapraszamy wszystkich do udzia u w tej wspania ej imprezie! A w oczekiwaniu na nià przyjrzyjmy si najciekawszym rozdaniom fina u Prokom Software GPP Rozd. 19/I; WE po partii, rozdawa S A D W 6 A K 10 A D W 8 7 N 6 5 W S A D W 3 K K 10 9 K D Wcale nie tak rzadko zdarza si, e w rozdaniu przegrywane jest 3BA, podczas gdy z r kami pary, która dozna a tej pora ki, mo liwe by o zrealizowanie szlemika w kolor m odszy. Tutaj te cztery duety WE zademonstrowa y nast pujàcà (lub bardzo do niej zbli onà) sekwencj : pas 1 pas 1 BA pas 3 BA (?) pas Wist: K; 8 lew, 100 dla NS. Punktacja: 78,6% NS 21,4% WE. Obroƒcy bez trudu Êciàgn li pi ç kar. Dwóm parom uda o si jednak nie tylko ominàç raf kontraktu firmowego, ale Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

9 Relacje te wykorzystaç swà kart do maksimum. Oto licytacja jednej z nich: ZawiÊlak Narkiewicz Krupowicz Lutostaƒski pas 1 pas 1 BA 1 2 (?) 3 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 BA 4 pas 6 pas 1 pó forsujàce; 2 wskazanie dobrego fitu treflowego; 3 krótkoêç; 4 anty-blackwood wskazanie dwóch wartoêci na uzgodnionych treflach Wist: K; 12 lew, 1370 dla WE. Punktacja: 92,9% NS 7,1% WE. W Êwietle (wielce wàtpliwego!) wejêcia do licytacji gracza S szlemik by kontraktem znakomitym, szansa na udanie si impasu kierowego znacznie bowiem przekracza a zwyk e 50%. Rozd. 28/I; NS po partii, rozdawa W. A W W 3 6 A K W 9 K D A 10 N D K S A W D K D Gierulski Krupowicz Sztyrak ZawiÊlak pas 1 ktr. pas 1 BA 2 pas pas ktr. pas 3 ktr. (!?) pas Wist: 4; 9 lew, 470 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. Pierwsza runda pojedynku pomi dzy najlepszymi zawodnikami turnieju (chocia w tym momencie nie by o to jeszcze wcale oczywiste) przynios a to dramatyczne rozdanie. Krupowicz pobi pierwszà lew A, Êciàgnà rozpoznawczo K, po czym kontynuowa 10. Sztyrak wyrzuci z r ki kiera, wzià lew K na stole, a nast pnie Êciàgnà A i K i zagra z dziadka trefla. Krupowicz wskoczy A, najwyraêniej nie przemyêla jednak do koƒca sytuacji, w której za chwil znajdzie si jego partner, odszed bowiem mechanicznie treflem. Leszek wzià wi c lew D i wyszed w karo, wpuszczajàc ZawiÊlaka. I S awek musia zawistowaç spod K, dajàc rozgrywajàcemu dziewiàtà lew. OczywiÊcie, po dostaniu si do r ki A Marcin powinien by zagraç w pika. Partner przebi by t lew D i spokojnie odszed by treflem, wi c w koƒcówce obroƒcy dostaliby nale nà im lew kierowà. Rozd. 4/II; obie po partii, rozdawa W. A K 6 2 K D D W A D 8 3 N W A W 10 3 S K A K D W Go biowski Krupowicz Kwieciƒski ZawiÊlak 1 ktr. 2 pas (!) 2 1 (!?) pas pas 5 pas pas 1 silny trefl na kierach Wist: A; 10 lew, 100 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Wi kszoêç par WE zrealizowa a tu spokojne 5, Go biowski natomiast ca y czas pami ta, i gra si na maksy, i doprowadzi do kontraktu w wy ej punktowane kiery. Na pierwszy rzut oka wydawa o si, i Bubu kolejny raz trafi w dziesiàtk, by o to jednak wra enie mylne. Krupowicz zaatakowa bowiem dwa razy w piki i rozgrywajàcy musia dokonaç przebitki w r ce. Poniewa grozi kolejny skrót, Go biowski nie móg atutowaç z góry, jak by o mo liwe najlepiej wyszed wi c z r ki D. Krupowicz przepuêci t lew (gdyby zabi jà K i kontynuowa pikiem, Bubu atwo zrobi by swoje), wi c rozgrywajàcy kontynuowa 3. Marcin wskoczy wówczas K i znakomicie wyszed singlowà D, pozbawiajàc przeciwnika jakichkolwiek szans. Go biowski zabi w r ce A, zgra A i próbowa dostaç si na stó karem, ale Marcin przebi t lew, obk adajàc kontrakt. Ka de inne zagranie obroƒcy (po dostaniu si do r ki K) pozwoli oby natomiast 5 zrealizowaç. Rozd. 7/II; obie po partii, rozdawa S. K D 10 3 A 3 W A W 6 5 N K W 10 9 D A S 8 A 7 5 D W K D 5 4 K 4 2 Sztyrak Krupowicz Gierulski ZawiÊlak pas 1 pas 1 pas 2 pas 4 pas Wist: K; 11 lew, 650 dla WE. Punktacja: 14,3% NS 85,7% WE. Pojedynek na szczycie drugie starcie. Rozgrywka standardowego kontraktu 4 znalaz a si w r kach Bogus awa Gierulskiego i sprowadzi a si do walki o dodatkowà lew, tak istotnà w turnieju na maksy. BoguÊ pobi K asem, przebi karo w r ce i wyszed stamtàd D na impas. Wzià t lew, po czym zagra blotk kier do dziewiàtki w dziadku i asa w r ce N. I tu otrzyma wydatnà pomoc od prawego obroƒcy, Krupowicz bowiem nie tylko nie po àczy drugi raz atutów (co by oby dla obrony zagraniem optymalnym), ale i zawistowa K. A gdy lewa ta zosta a mu oddana (!), kontynuowa karem (nawet kontynuacja kierem by aby ju jednak spóêniona bowiem po dokonanu w r ce jeszcze jednej przebitki karowej oraz przerzuceniu zatrzymania treflowego z r ki S do N rozgrywajàcy ustawi by obroƒc N w pikowo-treflowym przymusie). Gierulski skwapliwie wykorzysta ofiarowanà mu szans przebi w r ce, wszed na stó A, zaimpasowa piki waletem, na A wyrzuci z dziadka ostatniego trefla, przebi tam trefla 10, po czym ostatnie karo ze sto u przebi w r ce damà atu. W ten sposób skompletowa jedenaêcie lew. Nikomu wi cej na sali taka sztuka si nie uda a. Rozd. 17/II; obie przed, rozdawa N. A K K D W 10 2 W N D 7 K S A 8 K 4 2 D A D W 2 A W 8 3 Pazur Sztyrak Jagniewski Gierulski pas 1 1 pas 1 1 pas 2 pas ktr. 3 pas 2 pas 3 pas pas ktr. (!) pas 1 Nasz System; 2 wyklucza trzy kiery; 3 kontra wywo awcza 9 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001.

Jacek Socha. Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 2001. Pula nagród podzielona Rozstrzygni cie Grand Prix Polski 200 asz goêç Jacek Socha Ch tnych do gry w bryd a nie brakuje Dramatyczny pojedynek Mecz Polska USA o fina MÂ w Pary u Kàcik optymistycznego pesymisty

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 R E K L A M A CZ STOCHOWY Nr 111 (164) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 20-22 WRZEÂNIA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zapraszamy na czat!

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Kwiecieƒ 2006 nr 118 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.

ISSN 1508-6971 Marzec 2007. P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa. ISSN 1508-6971 Marzec 2007 nr 120 Biuletyn Komisji Mi dzyzak adowej NSZZ SolidarnoÊç Przy Philip Morris Polska SA P (012) 646 35 78, fax: 644 80 76, http://www.solidarnosc.strefa.pl, e-mail: biuro@solidarnosc.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013

CZ STOCHOWY. I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Patrz str. 24 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu Nr 87 (140) Nr ISSN 22 99 4440 PIÑTEK-NIEDZIELA, 26-28 LIPCA 2013 Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) Pijana mama odpowie za porzucenie dziecka Wyrodna matka

Bardziej szczegółowo

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA

I ju po feriach... PRALNIA CHEMICZNA TANIO TERMINOWO Pranie chemiczne: UBEZPIECZENIA WSZYSTKO DLA DROBIU I GO BI kukurydza, pszenica, otr by... mieszanki dla drobiu, specjalistyczne mieszanki i od ywki mineralne dla go bi czynne w godz. 7.00 19.00 soboty w godz. 7.00 15.00 tel. 722 94

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

Ci cia w Kolejach Âlàskich

Ci cia w Kolejach Âlàskich SPORT str. 5 R E K L A M A Wiosenne sprzàtanie z w dkarzami W dkarze z kó Okoƒ i Hutmar Art.-Fish zamiast ryb owili Êmieci na brzegach zbiorników Elsnen. Przysz y im z pomocà dzieci ze Szko y Podstawowej

Bardziej szczegółowo

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi

20-lecie firmy KLION : Nie szukaliêmy atwej drogi W Y D A N I E M A G A Z Y N O W E SOBOTA 30 CZERWCA PONIEDZIA EK 2 LIPCA 2007 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 123 (15673) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Bardziej szczegółowo

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne

Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 31 07 2008 Numer: 16/280 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Spo ecznoêç powiatu polkowickiego ufundowa a sztandar dla policji. W telegraficznym

Bardziej szczegółowo

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie

Uszkodzi eê auto na dziurze? Ubiegaj si o odszkodowanie R E K L A M A Ukrad butle gazowe Policjanci z Poczesnej zatrzymali 31-letniego m czyzn, który ukrad 41 butli gazowych z jednej z posesji w Wanatach. Z odziej trafi za kratki. 1 lutego, po pó nocy 31-letni

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013

I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 R E K L A M A Nr 56 (109) Nr ISSN 22 99 4440 www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu ÂRODA-CZWARTEK, 15-16 MAJA 2013 Cena 1,00 z (w tym 8% VAT) KONSULTACJE YCIA Zadzwoƒ! Dzisiaj od godz. 10 do 12 w naszej

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2007 nr 6/132 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 1 Podpisanie umowy pomi dzy GBW SA i Asseco Poland SA Wielka Orkiestra Âwiàtecznej Pomocy gra a

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny

Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Luty 2015 ISSN 1731-738X egzemplarz bezp atny Informacje Rady Powiatu, Zarzàdu Powiatu i Komisji Sta ych Rady Powiatu w Rypinie XV Bal RadoÊci Orszak Trzech Króli Komendant Powiatowy Paƒstwowej Stra y

Bardziej szczegółowo

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB

Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1. str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB Lokata SGB przynios a szcz Êcie klientowi KDBS str. 1 str. 3 Letnie Targi Ogrodnicze w Marszewie odbywa y si w czerwcu z udzia em SGB str. 4-7 Z cyklu z wizytà u Bank Spó dzielczy w Dzier oniowie str.

Bardziej szczegółowo