Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002. dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy"

Transkrypt

1 nr 1 (150) styczeƒ 2003 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 dla Leszka Sztyraka! 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Nasz GoÊç Marek Borowski Wywiad z Marsza kiem Sejmu RP

2 Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 Fina Klub Olimpijski w warszawskim Grand Hotelu, grudnia 2002 roku W tym momencie S awek ZawiÊlak by jeszcze liderem wyêcigu o Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 Puchary oraz czeki na okràg e sumy wr czali zwyci zcom Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski (pierwszy z lewej) oraz przedstawicielka sponsora, Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, pani Beata Stelmach. W Êrodku nagrodzeni, kolejno: Marcin Krupowicz (3. miejsce), Leszek Sztyrak (1.) oraz S awomir ZawiÊlak (2.) ale Leszek Sztyrak rozpoczà ju swój d ugi finisz Pojedynek na szczycie, czyli gra o wszystko, od lewej: S awek ZawiÊlak, Leszek Sztyrak, Marcin Krupowicz i Bogus aw Gierulski. Fina Prokom Software Grand Prix Polski 2002 zosta rozegrany w wytwornych salach Klubu Olimpijskiego, mieszczàcego si na dziesiàtym pi trze warszawskiego Grand Hotelu. Na zwyciezc czeka y wspania e puchary. Dwa dni ci kiej pracy (nie liczàc okresu przygotowawczego), ale i zap ata ca kiem godziwa przed chwilà Leszek Sztyrak (w Êrodku) odebra czek na niebagatelnà sum z otych z ràk przedstawicielki sponsora, pani Beaty Stelmach, oraz Prezesa PZBS Rados awa Kie basiƒskiego. Leszek Sztyrak tryumfujàcy: zwyci zca Prokom Software GPP 2002 ugina si pod ci arem trofeów ogromnego pucharu przechodniego (trzyma go w prawej r ce) oraz jego nieco mniej okaza ej repliki (którà jednak dosta na w asnoêç wieczystà). Pani Beata Stelmach Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, oraz Renata Dancewicz Ambasador Bryd a, podczas uroczystoêci zakoƒczenia turnieju. Wspania y sukces Leszka Sztyraka (z lewej) nie by by mo liwy bez pomocy Bogus awa Gierulskiego, reprezentanta Polski na niedawne mistrzostwa Êwiata w Montrealu. Sam BoguÊ uplasowa si na zaszczytnej piàtej pozycji. Gdyby pos ucha namów partnera i przyjecha na ostatni turniej eliminacyjny do Stargardu

3 Kàcik pesymistycznego optymisty Pokój otwarty Jan Pawlikaniec Noworoczne W Nowym Roku wypada yczyç pomyêlnoêci powszechnej i szcz Êcia chorym powrotu do zdrowia niezagospodarowanym pannom zam Êcia Bryd ystom par wolnych niedziel im te si nale y odpoczynek ma y a dzieciom ich ycz gdy ojciec z kart wróci eby szcz Êliwie tatk rozpozna y Wielu innych sukcesów wszystkim Czytelnikom z USA Australii Lubania czy miasta Radzionków naszemu Zwiàzkowi zaê ycz wi cej (za przeproszeniem) cz onków Ojczyênie sukcesów w Nowej Europie i lepszych w dzia aniu skutków a naszym elitom w Warszawie i Pcimiu jak najmniej treflowych dupków. Przepraszamy W ÂB 12/02 wiersz mia byç zatytu owany Bal Sylwestrowy, a w rzeczywistoêci pojawi si tytu Uczyç si trzeba (z nru ÂB 11/02). OczywiÊcie, to nie nasza wina! Zawini chochlik drukarski! Serdecznie przepraszamy Autora i Czytelników. W adys aw Izdebski To ju 150. numer Âwiata Bryd a Mam przed sobà pierwszy numer Âwiata Bryd a ten z sierpnia 1990 r. Jak e skromnie wyglàda na tle dzisiejszego. 40 stron ma o czytelnego tekstu, format A5, kiepski papier. A dziê, a przyjemnie wziàç do r ki nasze eleganckie czasopismo, o dwukrotnie wi kszej obj toêci, pe ne kolorowych zdj ç, na znakomitym papierze. Tak dobrze podany obiad smakuje lepiej! Ten skok jakoêciowy nastàpi w ciàgu ostatniego roku, wielka to zas uga prezesa PZBS Rados awa Kie basiƒskiego i ca ego Zarzàdu PZBS. Naprawd wiele zmieni o si na lepsze w naszym Zwiàzku pod nowymi rzàdami. A e Nowy Rok to czas podsumowaƒ i yczeƒ, dzi kujemy za to, co ju, i yczymy Prezesowi i Zarzàdowi G ównemu PZBS, a tym samym sobie, kolejnych dobrych dni. Âwiat Bryd a ( ) Ten tytu owy bryd owy Êwiat rozumiemy dwojako. Po pierwsze, jako Êwiat asów i blotek, szlemików i cz Êciuchów, szaleƒczych kontraktów, natchnionych wistów i finezyjnych rozgrywek. Ale s owo Êwiat oznacza w polszczyênie równie zagranic. I w aênie otwarciu na nià Âwiat Bryd a równie ma s u yç ( ) Tak pisa do Czytelników 12 lat temu pierwszy naczelny ÂB redaktor Marian Szulc. Czy dzisiejszy Âwiat Bryd a wype nia to zadanie? MyÊl, e tak. Coraz wi cej w naszym piêmie relacji ze Êwiata, coraz wi cej w Polsce imprez mi dzynarodowych najwy szej rangi, coraz wi cej stron internetowych poêwi conych bryd owi, coraz wi cej sylwetek znanych bryd ystów, ale tak e znanych osobistoêci Êwiata polityki, sztuki i sportu grajàcych w bryd a. Co miesiàc na Ich biurkach pojawia si Âwiat Bryd a, na który z uznaniem spoglàdajà, a nawet czytajà! To ma konkretne prze o enie na postrzeganie naszej dyscypliny sportu, na pozyskiwanie nowych sponsorów. Âwiat stoi przed nami otworem, jest na wyciagni cie r ki. To mi dzy innymi dlatego prezentujemy na naszych amach Êwiatowe standardy licytacji. PowinniÊmy przecie znaç i rozumieç bryd owy j zyk Êwiata. By- Êmy jadàc s u bowo czy te zupe nie prywatnie w Êwiat, zagrali w bryd a z Johnem czy Pierrem. Bo bryd a mo na i trzeba traktowaç jako mi à form sp dzenia czasu, pretekst do nawiàzania kolejnej interesujàcej znajomoêci, jak wspania y dodatek do naszego ycia. Mojà najwi kszà bryd owà satysfakcjà by list od uczestnika wczasów bryd owych (dla poczàtkujàcych) ze Âwiatem Bryd a. ( ) Panie W adys awie, planowa em ze sobà skoƒczyç A jednak Na wczasach pozna em wspania ych, yczliwych sobie ludzi. Nie krzyczeli, nie wytykali mojej bryd owej g upoty. Jakie to by y wspania e wczasy Âwiat sta si znowu pi kny Pozna em dziewczyn, za miesiàc Êlub ( ). 3 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

4 Spis treêci To ju 150. numer ÂB 5 Od prezesa Relacje 8 Leszek Sztyrak zdobywcà Prokom Software SA GPP 2002! Mistrzostwa Polski Par na Maksy 18 Udana wyprawa do Pragi 20 Mój pierwszy raz Mistrzyni Êwiata Sabine Auken wspomina 22 Niedawno temu w Ameryce 76. Jesienne Pó nocnoamerykaƒskie Mistrzostwa Bryd owe 30 Warszawski Puchar Mistrzów Okiem angielskiego dziennikarza 36 Gra em w Monte Carlo i Mediolanie Teoria 32 B dna antycypacja?! 33 Polityka systemowa Kàcik s dziowski 37 Dyskusyjne rozstrzygni cia (2) Porozmawiajmy o licytacji 38 NASZ SYSTEM PLUS & WSPÓLNY J ZYK 42 JTB i TEXAS kombinacje Kàcik konwencji 43 Licytacja po otwarciu 1 w kolor i wejêciu kolorem bez przeskoku Problemy licytacji dwustronnej Technika 12 Pierwszy wist Problemy wistowe 12 Problemy 19 Co zalicytujesz? 19 Zagrajmy to razem! 34 Pojedynek licytacyjny Pokój otwarty 7 Marek Borowski Nasz GoÊç 25 Grudzieƒ najpi kniejszy z miesi cy! 36 Krzywy uêmiech Barbórki 31 Wiktoria uczy si liczenia podatków KubuÊ w Krainie Bryd a 40 Wspólny J zyk w praktyce Skrzynka pocztowa 41 Ciep y Eilat To nie jest nazwa konwencji (dziwny jest ten bryd ) Szko a 12 Bryd owe fundamenty 27 Nasz System. Kiedy wskoczyç? Szkó ka Bryd owych Mistrzów Varia 40 Kalendarz sportowy Rozwiàzania KONKURSU 11/02 48 Konkurs ÂB 1/03 49 KMP Wyniki 51 Ksi garnia wysy kowa Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

5 Od prezesa Drogi Czytelniku, Nie b d ukrywa, e piszàc te s owa, jestem wzruszony, gdy po raz pierwszy w historii PZBS, jako Prezes, mam okazj zwróciç si do wszystkich osób zrzeszonych w naszym Zwiàzku. Mo liwoêç bezpoêredniego dotarcia stworzy y zmiany, jakie zasz y w PZBS na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Gdy pod koniec roku 2000, jako nowy Zarzàd, rozpoczynaliêmy swojà dzia alnoêç, zdecydowaliêmy, e uporzàdkowanie spraw zwiàzanych z przynale noêcià do Zwiàzku b dzie jednym z naszych priorytetów. Sprawy te by y bowiem w op akanym stanie. Na przestrzeni ostatnich 15 lat (a mo e i w ca- ej w 45-letniej historii) nie mo na by o podaç dok adnej liczby, ile osób zapisa o si do PZBS. Osoby fizyczne zapisujà si do Zwiàzku poprzez sekcje, które odprowadzajà wszystkie sk adki (równie cz Êç nale nà ZG) do OZBS-ów, a te z kolei przekazujà je do Warszawy. Jest tajemnicà poliszynela, i niektóre okr gi celowo zani a y liczb cz onków, nie przekazywa y nale nych sk adek lub robi y to z du ym opóênieniem. Powodowa o to spore problemy finansowe ZG oraz rozgoryczenie osób, które rzetelnie i terminowo rozlicza y si ze swoich zobowiàzaƒ. Co gorsza, liczb cz onków podawanych do EBL i WBF brano z sufitu, co oznacza o, e cz sto dofinansowywaliêmy te organizacje, p acàc za martwe dusze. Jak z a by a sytuacja, pokaza rok W pierwszym terminie (koniec kwietnia) tylko 2 WZBS-y by y w stanie przekazaç dane o swoich cz onkach. W wi kszoêci okr gów brak by o podstawowych informacji, w jednym WBZS-ie nie by o w ogóle adnej dokumentacji finansowo organizacyjnej. Tworzenie Centralnej Bazy Danych (CBD) ukaza o, e osoby nie b dàce cz onkami PZBS startowa y w rozgrywkach I ligi, a nawet w rozgrywkach kadrowych. Drugà istotna sprawà by o stworzenie systemu, który zach ca by bryd ystów do zapisywania si do Zwiàzku. Do tej pory praktycznie nie by o ró nicy, czy si jest w Zwiàzku, czy te nie. Op aty za udzia w turniejach by y takie same, zni ki naliczano wszystkim, podobnie jak punkty klasyfikacyjne (pkl). Od 1 stycznia 2003 osobie posiadajàcej wa nà legitymacj PZBS (co jest dowodem, e osoba ta jest cz onkiem naszego Zwiàzku) przys uguje zni ka w wysokoêci 33% wpisowego do wszystkich imprez organizowanych w strukturach PZBS, a wi c zarówno w kongresach, jak i turniejach lokalnych. Licz na to, e organizator b dzie egzekwowa ten przepis, gdy jest to nasza wspólna sprawa. Co to oznacza dla ka dego z nas? Otó, gdy wpisowe do turnieju wynosi np. 30 z, cz onek PZBS b dzie p aci od 10 z mniej. W 2-sesyjnym turnieju OTP oszcz dnoêci wyniosà ju wi c 20 z. Bioràc pod uwag, e roczna op ata za przynale noêç do PZBS wynosi z. (tj. 70 dla ZG plus z na rzecz WZBS-u), to udzia np. w 5 6 turniejach z cyklu Prokom Software Grand Prix Polski zwraca ca- oêç sk adki. Dla osób, które du o grajà, oszcz dnoêci w ciàgu roku b dà spore. Ponadto zni ki dla osób powy ej 65 lat i m odzie- y szkolnej b dà przys ugiwa y tylko cz onkom PZBS. Tylko cz onkowie Zwiàzku b dà mogli graç w mistrzostwach Polski i zdobywaç punkty i tytu y klasyfikacyjne. Po raz pierwszy kategorycznie wyegzekwowano ten zapis podczas fina u MP Par (listopad 2002). Okaza o si, e by y osoby, które wywalczy y prawo gry z eliminacji lub mia y prawo gry bezpoêrednio w finale, a nie by y cz onkami Zwiàzku i zapisa y si na rok 2002 dopiero tu przed Turniejem. Ka dy cz onek PZBS jest automatycznie cz onkiem EBL i WBF i tylko te osoby b dà mog y braç udzia w imprezach rangi mistrzostw Europy czy Êwiata. I wreszcie ostatnia sprawa, która wzbudzi a wiele niepotrzebnych emocji. Otó ka dy cz onek PZBS otrzymuje na swój adres domowy (korespondencyjny) oficjalny magazyn naszego Zwiàzku Âwiat Bryd a. Do àczamy wi c do czo owych federacji europejskich, które w ten sposób, ju od wielu lat, kontaktujà si ze swoimi cz onkami. Jednà ze spraw regularnie poruszanych na ka dym Zjeêdzie PZBS by a tzw. àcznoêç z terenem. Warszawka coê tam robi, a my w terenie nic nie wiemy to jeden z wielu typowych zarzutów. Teraz ka dy cz onek PZBS b dzie wiedzia, co si dzieje w naszej organizacji. OczywiÊcie, ile i jakie b dà to informacje, zale y ju tylko od nas samych. Âwiat Bryd a jest pismem Zwiàzku i w pierwszej kolejnoêci zawsze b dzie zamieszcza artyku y o tym, co dzieje si w kraju. Dlatego te goràco namawiam i zach cam organizatorów imprez i dzia aczy, aby przekazywali relacje ze swoich imprez i prowadzonej dzia alnoêci. Mo e relacja z turnieju i zdj cie z dekoracji zwyci zców pozwoli utrzymaç sponsora lub pozyskaç nowego. Mo e informacja o prowadzonych zaj ciach w szko ach, imprezach m odzie owych, wspó pracy z w adzami lokalnymi b dzie zach tà dla innych, by zrobiç coê na swoim terenie. Wysoka jakoêç edytorska naszego magazynu pozwala na zamieszczanie atrakcyjnie przygotowanych reklam, co jest tak przecie istotne dla pozyskiwania sponsorów. Korzystajcie z tych mo liwoêci. Chcia bym podkreêliç, e sk adka na rzecz ZG PZBS nie jest adnà rocznà prenumeratà magazynu. Pismo otrzymuje si za przynale noêç do Zwiàzku. Osoby, które b dà zapisywaç si do PZBS w ciàgu roku, b dà otrzymywaç Âwiat Bryd a od nast pnego miesiàca, w którym si wpiszà, a sk adk zap acà takà samà jak za ca y rok. (Osoby spoza Zwiàzku nadal b dà mog y zakupiç ÂB w wybranych punktach lub w redakcji, w cenie detalicznej, czyli 9 z za egzemplarz). Ponadto, fakt, e ka dy cz onek Zwiàzku otrzymuje pismo oznacza, e b dziemy znali dok adnà liczb, ilu mamy zarejestrowanych zawodników. 5 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

6 Pokój otwarty Zdaj sobie spraw, e te wszystkie zmiany odbywajà si w niekorzystnym momencie. Bardzo trudna sytuacja ekonomiczna kraju, a zw aszcza wysokie bezrobocie powodujà istotne ograniczenia, co mog o spowodowaç, e liczba cz onków zmniejszy si, zw aszcza w rejonach szczególnie dotkni tych bezrobociem. Z drugiej strony, nie brakowa o optymistów, którzy twierdzili, e jasne regu y i korzystna oferta (w koƒcu dla osób, które kupowa y nasz magazyn, sk adka na rok 2003 wynosi zaledwie kilkanaêcie z otych) mogà spowodowaç wr cz zwi kszenie liczby cz onków. Taki by oczywiêcie zamiar ZG i ciesz si, e w wielu WZBS-ach optymiêci mieli racj. W obecnej sytuacji uwa am to za du y sukces. Tworzenie CBD w lipcu 2002 r. wymaga o od WZBS-ów sporego wysi ku organizacyjnego. W listopadzie wystarczy o wykreêliç z Bazy osoby, które zrezygnowa y z cz onkostwa i dopisaç nowe. Jednak ku naszemu zdziwieniu spora liczba WZBS-ów rozpocz a tworzenie swojej bazy jakby od nowa i mia a k opoty z prawid owym i terminowym dostarczeniem wszystkich danych. Du y niepokój budzi fakt, e kilka WZBS- -ów nie jest w stanie dostarczyç liczby pkl swoich cz onków. Rodzi si pytanie, na jakiej podstawie WZBS-y te wyst powa y do ZG o przyznanie wy szych stopni klasyfikacyjnych? I co teraz z tym zrobiç? Warto doprowadziç spraw CBD do koƒca. Przyjmowanie cz onków na nast pne lata b dzie ju niezwykle proste, a obecne rozwiàzania b dà nam s u yç przez co najmniej kilkanaêcie najbli szych lat. Wszystkim kolegom, którzy zarówno w WZBS-ach, jak i tu w Warszawie pracowali nad stworzeniem i przygotowaniem naszej CBD, serdecznie dzi kuj. Mimo obecnej trudnej sytuacji ekonomicznej nasz Zwiàzek radzi sobie ca kiem dobrze. W bardzo dobrych warunkach odbywajà si rozgrywki I i II ligi. Obok sta ego oêrodka w Starachowicach pozyskaliêmy nowy, w Pile (hotel Gromada ). To efekt du ego zaanga owania pilskich dzia aczy na czele z kol. Zdzis awem Romaniszynem. Pokazujà oni, e nawet w mniejszych miejscowoêciach mo na zrobiç wiele dobrego dla rozwoju bryd a. Zresztà wspó praca z dzia aczami terenowymi jest wa nym elementem dzia alnoêci ZG i mamy ju kilka udanych przyk adów wspólnego dzia ania. W Stargardzie Szczeciƒskim odby y si mistrzostwa Êwiata juniorów, we Wroc awiu odby y si Êwietnie zorganizowane fina y naszej I ligi, a w tym roku planujemy akademickie mistrzostwa Europy. Ch ç organizacji imprezy rangi mistrzostw Europy (Êwiata) juniorów zg aszajà dzia acze z Gdaƒska. W OÊwi cimiu i Szamotu ach dzia ajà gimnazjalne klasy bryd owe. Ciekawe pomys y na imprezy m odzie owe majà koledzy w Warszawie. Wszystko to sprawia, e z pewnym optymizmem mo emy patrzeç na najbli szy rok. Ju dziê zaplanuj swoje Mistrzostwo Europy!!! 1. Miejsce: Menton, Lazurowe Wybrze e, Francja 2. Termin: czerwca 2003 r. 3. Formu a: otwarta, wszystkie imprezy typu transnational (tzn. pary i teamy mogà byç z o one z zawodników z ró nych federacji, nawet pozaeuropejskich) 4. Format: teamy mikst pary mikst teamy kobiece teamy m skie teamy seniorów pary kobiece pary m skie pary seniorów 5. Rejestracja: poprzez PZBS (mailem, pocztà) do 25 kwietnia Wpisowe: p atne we frankach szwajcarskich (SFr), lub $ przed rozpocz ciem ka dej imprezy; wysokoêç wpisowego we frankach szwajcarskich (1 SFr = 2,80 z na r.). teamy mikstowe i seniorów 1200 SFr pary mikstowe 400 SFr teamy kobiece i m skie 1400 SFr teamy seniorów 1200 SFr pary kobiece i m skie 700 SFr pary seniorów 500 SFr 7. Zakwaterowanie: Syndicat des Hoteliers de Menton, tel , fax , 8. Dojazd: samolotem lotnisko Nice Côte d Azur 30 minut, pociàgiem: stacja Menton Railway lub samochodem 9. Program: teamy mikstowe, pary mikstowe (teamy, które wesz y do fina- u mogà graç bezpoêrednio w finale par mikstowych), teamy kobiece, m skie i seniorów, pary kobiece, m skie i seniorów (teamy, które wesz y do fina u, mogà graç bezpoêrednio w pó finale par) Gra b dzie si rozpoczynaç ok. 10/10:30 i koƒczyç ok. 20/20:30 ka dego dnia, z wyjàtkiem soboty (poczàtek po po udniu). 6 (-) Rados aw Kie basiƒski Prezes PZBS Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

7 Nasz GoÊç Wozi em si na Martensie Wywiad z Marsza kiem Sejmu Markiem Borowskim Panie Marsza ku, w ostatnich miesiàcach widzia em, jak gra Pan w turniejach VIP-ów siatkówki pla owej ko o Pa acu Kultury i Nauki, tenisa sto owego na Torwarze i bryd owym w hotelu Bristol. Prosz powiedzieç, ile w tym by- o przyjemnoêci, a ile dbania o w asny, polityczny wizerunek? Uczestnicz w sportowych imprezach z przyjemnoêcià, gdy odczuwam takà potrzeb. Je eli mnie gdzieê zapraszajà, a ja w tej dziedzinie nie jestem ofermà, bo gdy jestem, to si nie pcham, to ch tnie w takiej rywalizacji bior udzia. Chc te pomóc organizatorom. Je eli moja obecnoêç w jakiê sposób im pomo e, zwi kszy zainteresowanie widowni, to moja radoêç jest jeszcze wi ksza. A wizerunek? Nie wiem, czy politycy kogokolwiek do czegokolwiek zach cajà, ale swoim zachowaniem mogà dawaç przyk ad. Uwa am, e polityk powinien mieç swój sportowy wizerunek. Nie wiem, jakby banalnie to nie zabrzmia o, ale sport jest wa ny, wyrabia charakter i uczy przyjaêni. Gdy zapytano mnie w jakiejê ankiecie o idealnà szko, to wêród jej cech wymieni em m.in. dobrà sal gimnastycznà. Czy d ugo Pan si przygotowywa do turnieju VIP-ów w Bristolu, w którym z Krzysztofem Martensem zaj liêcie drugie miejsce? SpotkaliÊmy si na dwie godziny przed grà. UstaliliÊmy pewne podstawowe zasady trefla przygotowawczego, wejêcia z dwóch, trzech, czterotreflówk, kontr zwyk à i karnà. PrzelecieliÊmy konkurs licytacyjny i to by o wszystko. Jak si gra w parze z arcymistrzem? W tym przypadku u y bym porównania pingpongowego. Powiedzmy, e gram z Andrzejem Grubbà debla. Mistrz prosi mnie, ebym zaserwowa i odsunà si od sto u, bowiem on zajmie si resztà. Podobnie by o z Krzysztofem Martensem. Gracze tej miary sà w stanie korygowaç moje b dy. Mo na powiedzieç, e wozi em si na Martensie. Takich woziwodów w turnieju VIP-ów by o wi cej (Êmiech) Powiedzmy, e mnie uda o si cz Êciej ni innym mocno i precyzyjnie uderzyç pi k. Dlatego te zaj liêmy drugie, zaszczytne miejsce. Kiedy nauczy si Pan graç w bryd a? W bryd a nauczy em si graç chyba jeszcze w szkole podstawowej. Póêniej uczy em si w dzisiejszym Liceum im. Staszica, szkole o profilu matematycznym. Na pewno zdolnoêci i zainteresowania matematyczne sprzyjajà tej grze, choç na pewno wêród naszych najlepszych bryd ystów jest wielu o wykszta ceniu humanistycznym. Mój uk ad szarych komórek pomaga mi rozwiàzywaç amig ówki. Rozgrywka bryd owa jest swego rodzaju amig ówkà, której nigdy si nie ba em. Karty le à i nikt tu ju nic nie mo e zmieniç. Oczywi- Êcie, przeciwnik mo e blefowaç, ale wszystko zosta o ju u o one. A licytacja? To jest j zyk, dà enie do porozumienia. Z tych dwóch bryd owych elementów licytacja by a dla mnie zawsze wy szym stopniem wtajemniczenia. Uczy si i studiowa Pan w czasach, gdy bryd w Polsce stawa si bardzo popularny. Czy ta pasja dotkn a równie Pana? Na uczelni bryd yêci przypominali czasem tabor cygaƒski, który w drowa po budynku w poszukiwaniu wolnej sali. Gdy przychodzi a grupa na zaj cia, to przenosiliêmy si do nast pnej. W pierwszym semestrze sp dzi em du o czasu przy bryd u i niewiele brakowa o, a doprowadzi oby to mnie do skreêlenia z listy studentów. W moim domu rodzinnym mama gra a, a tata nie. Z kolei moja ona, którà zresztà pozna em przy bryd u, siedzàc na kolanach ojca poznawa a tajniki licytacji, wistu i rozgrywki. Grano w domu moich teêciów cz sto i d ugo, a nie byli oni prawnikami czy lekarzami. Mój teêç by kolejarzem, a teêciowa nie pracowa a. Czy doczekamy si meczu Sejm Senat w bryd u albo mistrzostw parlamentu? Próby podejmowano chyba od pierwszej kadencji. W poprzedniej pos em by pan ak, jak wiadomo bryd ysta i krótko prezes PZBS. Proponowa on mecz AWS SLD. Nie sposób by- o si dogadaç. Ka dy jest od rana do wieczora zaj ty. Zebraç wszystkich o tej samej porze i eby mieli kilka godzin wolnego, jest to praktycznie niemo liwe. Próbowa em, gdy mam dusz organizatora, robiç w Sejmie ró ne zawody. Uda- y mi si tylko mistrzostwa w kr glach. Jak Pan ocenia olimpijskie perspektywy bryd a? Bryd yêci w relacjach z igrzysk olimpijskich to na pewno by aby Êwietna propaganda dyscypliny. Obecnie zdaje si w MKOl-u bardziej kombinujà, jak coê wyrzuciç z programu, ni do niego dodaç. Igrzyska sà bardzo skomercjalizowane i ich organizatorzy kierujà si przede wszystkim widowiskowoêcià i potrzebami telewizji. Âwiat si strasznie komercjalizuje, przyêpiesza, yjemy skrótowo. Wszystkie gry i zabawy, które wymagajà namys u, zaczynajà schodziç na margines. Ubolewam nad tym. Jakby zach ci Pan m odego cz owieka do gry w bryd a? S ownie nie da si go przekonaç. Musi zaczàç graç. Bryd wciàga sam z siebie. Potrzebny jest, tak bym to okreêli, dobry mecenas, który pewne rzeczy wyt umaczy. Mimo ca ej przypadkowoêci bryd ma pewne regu y, które si sprawdzajà. Je eli m ody cz owiek zrozumie, o co chodzi w tej grze, a potem jeszcze odniesie kilka zwyci stw, to ona go wciàgnie. Rozmawia Eugeniusz Andrejuk Marek Borowski, Marsza ek Sejmu IV kadencji, onaty, jeden syn; absolwent Wydzia u Handlu Zagranicznego SGPiS. W latach prezes AZS w SGPiS oraz kapitan uczelnianej reprezentacji siatkówki. W marcu 1968 r. organizowa protesty studentów przeciwko policyjnym metodom ówczesnej w adzy. Prac zaczyna od zwyk ego sprzedawcy w Domu Towarowym Junior, a skoƒczy w 1982 roku jako g ówny specjalista ds. ekonomicznych. Od 1991 r. pose na Sejm; od paêdziernika 1993 roku do lutego 1994 roku wicepremier i minister finansów. Hobby: amig ówki logiczne, bowling, gry towarzyskie, muzyka powa na i niepowa na, twórczoêç Stanis awa Lema. 7 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

8 Relacje Wojciech Siwiec Leszek Sztyrak zdobywcà Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002! 8 Fina owe sesje rozgrywek o Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 zosta y rozegrane w dniach grudnia ubieg ego roku w eleganckiej scenerii Klubu Olimpijskiego, Olimpem zwanego, mieszczàcego si na dziesiàtym pi trze warszawskiego Grand Hotelu. Zwieƒczy y one ca oroczne wspó zawodnictwo kilkuset polskich bryd ystów, którzy od lutego 2002 roku rywalizowali w dziesi ciu turniejach eliminacyjnych. Rozegrano je kolejno w: Radomiu, Starachowicach, Krakowie, Pile, Wroc awiu, Dàbrowie Górniczej, Olsztynie, Sopocie, Ciechanowie i Stargardzie Szczeciƒskim. Do punktacji àcznej ka demu zawodnikowi liczy o si szeêç najlepszych wyników z tych turniejów. Po zakoƒczeniu fazy wst pnej pierwszych szesnastu graczy, wraz z wybranymi przez siebie partnerami (ka dy z których musia jednak rozegraç co najmniej cztery turnieje eliminacyjne), uzyska o prawo startu w finale. A ten sk ada si z trzech sesji 30 rozdaniowych (trzy razy po dwa rozdania ka dy z ka dym), rozgrywanych na zas onach systemem barometr. W finale ka demu z uczestników zalicza o si carry over w wysokoêci 1/6 sumy wyników procentowych z eliminacji (sze- Êciu turniejów). Potem dochodzi y do niego procentowe rezultaty kolejnych trzech sesji fina owych. Eliminacje stanowi y zatem jednà z czterech sesji obliczeniowych. Na starcie fina u stawce pretendentów do Prokom Software SA GPP 2002 przewodzili Artur Rutkowski (62,94%), Sylwester M ynarczuk (62,44) oraz Tomasz Czajer (58,17%). KolejnoÊç ta nie przetrwa a jednak nawet kilku pierwszych rund. Wkrótce na czo o tabeli wysforowa si bowiem S awomir ZawiÊlak i przewodzi jej a do koƒca pierwszego dnia (drugiej sesji fina- u). ZawiÊlak ze swoim partnerem Marcinem Krupowiczem wygrali te pierwszà sesj fina owà, z rezultatem 61,22%. Ju od poczàtku drugiej sesji atak na podium rozpoczà jednak Leszek Sztyrak, grajàcy w parze z reprezentantem Polski na niedawne mistrzostwa Êwiata w Montrealu, Bogus awem Gierulskim. Leszek wystartowa w finale dopiero z 19. pozycji (56,31%), a jego partner z samego dna, tzn. ostatniego 32. miejsca, z carry overem zaledwie 35,93% (Gierulski bra udzia tylko w czterech turniejach eliminacyjnych). Wkrótce sta o si jasne, i Sztyrak z Gierulskim b dà si powa nie liczyç w walce o medale, grali bowiem znakomicie i systematycznie pi li si w gór tabeli. Zdecydowanie zwyci yli w 2. sesji, z budzàcym respekt wynikiem 64,52%, a po jej zakoƒczeniu Leszek by ju czwarty. Prawdziwy benefis tej pary rozpoczà si jednak dopiero rankiem dnia nast pnego w trzeciej sesji fina u. Ich gra by a zbli ona do perfekcji tego dnia doprawdy nie by o na nich mocnych. Po kilku rozdaniach Leszek Sztyrak przywdzia ó tà koszulk lidera i do koƒca turnieju systematycznie powi ksza swojà przewag nad konkurentami. W trzeciej sesji Sztyrak z Gierulskim uzyskali a 69,76%, wyprzedzajàc nast pnà par o ponad pi tnaêcie punktów procentowych (!!!). Zapewni o to Leszkowi zdecydowane zwyci stwo, a Bogus awowi 5. miejsce (awans w finale a o 27 pozycji!). Gdyby Gierulski pos ucha namów partnera i przyjecha na ostatni turniej eliminacyjny do Stargardu mia by ogromne szanse na wywalczenie 2. miejsca (i zwiàzanej z nim wysokiej premii pieni nej). A ostateczna klasyfikacja Prokom Software SA Grand Prix Polski 2002 przedstawia si nast pujàco: M-ce % 1. Leszek Sztyrak 60,00 2. S awomir ZawiÊlak 56,15 3. Marcin Krupowicz 56,14 4. Adam Robak 55,63 5. Bogus aw Gierulski 54,90 6. Artur Rutkowski 54,00 7. Sylwester M ynarczuk 53,88 8. Bogus aw Pazur 53,75 9. Rafa Jagniewski 53, Ireneusz Jarosz 53,29 Zdobywcom czo owych lokat oraz wszystkim uczestnikom fina u serdecznie gratulujemy! Pula nagród fina u Prokom Software SA GPP 2002 przekroczy a z otych, a medaliêci otrzymali kolejno , oraz z otych. Czeki na powy sze sumy wr czyli im Prezes PZBS Rados aw Kie basiƒski oraz przedstawicielka sponsora, Cz onek Zarzàdu Prokom Software SA, pani Beata Stelmach. Ponadto Leszek Sztyrak otrzyma ogromny puchar przechodni, a na w asnoêç wieczystà jego nieco mniej okaza à replik. Wiadomo ju, e Prokom Software SA b dzie te sponsorowa rozgrywki o Grand Prix Polski 2003, a pula nagród w finale ma w tym roku przekroczyç magicznà barier z otych. Zapraszamy wszystkich do udzia u w tej wspania ej imprezie! A w oczekiwaniu na nià przyjrzyjmy si najciekawszym rozdaniom fina u Prokom Software GPP Rozd. 19/I; WE po partii, rozdawa S A D W 6 A K 10 A D W 8 7 N 6 5 W S A D W 3 K K 10 9 K D Wcale nie tak rzadko zdarza si, e w rozdaniu przegrywane jest 3BA, podczas gdy z r kami pary, która dozna a tej pora ki, mo liwe by o zrealizowanie szlemika w kolor m odszy. Tutaj te cztery duety WE zademonstrowa y nast pujàcà (lub bardzo do niej zbli onà) sekwencj : pas 1 pas 1 BA pas 3 BA (?) pas Wist: K; 8 lew, 100 dla NS. Punktacja: 78,6% NS 21,4% WE. Obroƒcy bez trudu Êciàgn li pi ç kar. Dwóm parom uda o si jednak nie tylko ominàç raf kontraktu firmowego, ale Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

9 Relacje te wykorzystaç swà kart do maksimum. Oto licytacja jednej z nich: ZawiÊlak Narkiewicz Krupowicz Lutostaƒski pas 1 pas 1 BA 1 2 (?) 3 pas 3 2 pas 4 3 pas 4 BA 4 pas 6 pas 1 pó forsujàce; 2 wskazanie dobrego fitu treflowego; 3 krótkoêç; 4 anty-blackwood wskazanie dwóch wartoêci na uzgodnionych treflach Wist: K; 12 lew, 1370 dla WE. Punktacja: 92,9% NS 7,1% WE. W Êwietle (wielce wàtpliwego!) wejêcia do licytacji gracza S szlemik by kontraktem znakomitym, szansa na udanie si impasu kierowego znacznie bowiem przekracza a zwyk e 50%. Rozd. 28/I; NS po partii, rozdawa W. A W W 3 6 A K W 9 K D A 10 N D K S A W D K D Gierulski Krupowicz Sztyrak ZawiÊlak pas 1 ktr. pas 1 BA 2 pas pas ktr. pas 3 ktr. (!?) pas Wist: 4; 9 lew, 470 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. Pierwsza runda pojedynku pomi dzy najlepszymi zawodnikami turnieju (chocia w tym momencie nie by o to jeszcze wcale oczywiste) przynios a to dramatyczne rozdanie. Krupowicz pobi pierwszà lew A, Êciàgnà rozpoznawczo K, po czym kontynuowa 10. Sztyrak wyrzuci z r ki kiera, wzià lew K na stole, a nast pnie Êciàgnà A i K i zagra z dziadka trefla. Krupowicz wskoczy A, najwyraêniej nie przemyêla jednak do koƒca sytuacji, w której za chwil znajdzie si jego partner, odszed bowiem mechanicznie treflem. Leszek wzià wi c lew D i wyszed w karo, wpuszczajàc ZawiÊlaka. I S awek musia zawistowaç spod K, dajàc rozgrywajàcemu dziewiàtà lew. OczywiÊcie, po dostaniu si do r ki A Marcin powinien by zagraç w pika. Partner przebi by t lew D i spokojnie odszed by treflem, wi c w koƒcówce obroƒcy dostaliby nale nà im lew kierowà. Rozd. 4/II; obie po partii, rozdawa W. A K 6 2 K D D W A D 8 3 N W A W 10 3 S K A K D W Go biowski Krupowicz Kwieciƒski ZawiÊlak 1 ktr. 2 pas (!) 2 1 (!?) pas pas 5 pas pas 1 silny trefl na kierach Wist: A; 10 lew, 100 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Wi kszoêç par WE zrealizowa a tu spokojne 5, Go biowski natomiast ca y czas pami ta, i gra si na maksy, i doprowadzi do kontraktu w wy ej punktowane kiery. Na pierwszy rzut oka wydawa o si, i Bubu kolejny raz trafi w dziesiàtk, by o to jednak wra enie mylne. Krupowicz zaatakowa bowiem dwa razy w piki i rozgrywajàcy musia dokonaç przebitki w r ce. Poniewa grozi kolejny skrót, Go biowski nie móg atutowaç z góry, jak by o mo liwe najlepiej wyszed wi c z r ki D. Krupowicz przepuêci t lew (gdyby zabi jà K i kontynuowa pikiem, Bubu atwo zrobi by swoje), wi c rozgrywajàcy kontynuowa 3. Marcin wskoczy wówczas K i znakomicie wyszed singlowà D, pozbawiajàc przeciwnika jakichkolwiek szans. Go biowski zabi w r ce A, zgra A i próbowa dostaç si na stó karem, ale Marcin przebi t lew, obk adajàc kontrakt. Ka de inne zagranie obroƒcy (po dostaniu si do r ki K) pozwoli oby natomiast 5 zrealizowaç. Rozd. 7/II; obie po partii, rozdawa S. K D 10 3 A 3 W A W 6 5 N K W 10 9 D A S 8 A 7 5 D W K D 5 4 K 4 2 Sztyrak Krupowicz Gierulski ZawiÊlak pas 1 pas 1 pas 2 pas 4 pas Wist: K; 11 lew, 650 dla WE. Punktacja: 14,3% NS 85,7% WE. Pojedynek na szczycie drugie starcie. Rozgrywka standardowego kontraktu 4 znalaz a si w r kach Bogus awa Gierulskiego i sprowadzi a si do walki o dodatkowà lew, tak istotnà w turnieju na maksy. BoguÊ pobi K asem, przebi karo w r ce i wyszed stamtàd D na impas. Wzià t lew, po czym zagra blotk kier do dziewiàtki w dziadku i asa w r ce N. I tu otrzyma wydatnà pomoc od prawego obroƒcy, Krupowicz bowiem nie tylko nie po àczy drugi raz atutów (co by oby dla obrony zagraniem optymalnym), ale i zawistowa K. A gdy lewa ta zosta a mu oddana (!), kontynuowa karem (nawet kontynuacja kierem by aby ju jednak spóêniona bowiem po dokonanu w r ce jeszcze jednej przebitki karowej oraz przerzuceniu zatrzymania treflowego z r ki S do N rozgrywajàcy ustawi by obroƒc N w pikowo-treflowym przymusie). Gierulski skwapliwie wykorzysta ofiarowanà mu szans przebi w r ce, wszed na stó A, zaimpasowa piki waletem, na A wyrzuci z dziadka ostatniego trefla, przebi tam trefla 10, po czym ostatnie karo ze sto u przebi w r ce damà atu. W ten sposób skompletowa jedenaêcie lew. Nikomu wi cej na sali taka sztuka si nie uda a. Rozd. 17/II; obie przed, rozdawa N. A K K D W 10 2 W N D 7 K S A 8 K 4 2 D A D W 2 A W 8 3 Pazur Sztyrak Jagniewski Gierulski pas 1 1 pas 1 1 pas 2 pas ktr. 3 pas 2 pas 3 pas pas ktr. (!) pas 1 Nasz System; 2 wyklucza trzy kiery; 3 kontra wywo awcza 9 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

10 Relacje 10 Wist: 6; 7 lew, 300 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Pazur sàdzi, e jego partner jest silniejszy, gdy ze s abà r kà powinien by zejêç na 2 w poprzednim okrà eniu (wznowienie licytacji przez W by o obowiàzkowe). Stàd podniesienie do 3, które by o ju wyraênym przelicytowaniem karty. A e zdarzy o si to w pojedynku przeciwko graczom tej klasy, co Gierulski ze Sztyrakiem, nie mog o si obejêç bez kontry. Obroƒcy wzi li po dwie lewy w pikach, kierach i treflach, obk adajàc przeciwników bez dwóch. Da o im to pe nego maksa. Rozd. 19/II; WE po partii, rozdawa S. D K D W A W A W N D S A 3 A D W K 3 K 9 5 K Jarosz Krupowicz Krzemiƒski ZawiÊlak pas pas pas 6 pas pas 7 (!) ktr. pas Wist: 2; 8 lew, 1100 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. Kolejne rozdanie charakterystyczne dla gry na maksy. A przy tym przyk ad dobrej oceny niebogatej w honory karty oraz mo liwoêci, jakie ona mimo wszystko stwarza, przez par NS. Obroƒcy wzi li wszystko, co mogli: cztery lewy z góry oraz pikowà przebitk (nawet bez niej dostaliby jednak drugà lew w pikach), mimo to ich przeciwnicy zapisali sobie czystego maksa. Wszystkie pozosta e pary WE wygra y bowiem licytowane szlemiki kierowe, notujàc po 1460 punktów. Rozd. 26/II; obie po partii, rozdawa E. 9 4 A D A K D W 6 N D W A 5 4 S K A K K D W 7 W 8 5 Jagniewski Narkiewicz Pazur Lutostaƒski 1 pas 2 pas 3 1 pas 3 pas 4 2 pas 4 pas 5 3 (!) pas 6 (!) pas 1 naturalne, na razie inwit do koƒcówki; 2 cue- -bid; 3 renons Wist: D; 12 lew, 1430 dla WE. Punktacja: 7,1% NS 92,9% WE. Tylko dwie pary WE dosz y do tej szcz Êliwej gry premiowej. Zapytany, dlaczego po 5 partnera do o y szlemika, Rafa Jagniewski odpar : Nigdy w yciu nie da em jeszcze (z jednà r kà) czterech negatów! Rozd. 1/III; obie przed, rozdawa N. K D D 2 A D W 8 N A K 6 3 A 7 3 S K W A 8 W 4 W D K Sztyrak Krupowicz Gierulski ZawiÊlak pas 1 pas 2 pas 3 pas 4 pas 4 1 pas 4 BA 2 pas 5 3 pas 6 pas 1 cue-bid; 2 Blackwood; 3 dwie wartoêci bez D Wist: 7; 13 lew, 940 dla WE. Punktacja: 14,3% NS 85,7% WE. Gierulski wyrobi przebitkami piki (w mi dzyczasie Êciàgajàc K, co wyjaêni o sytuacj w kolorze atutowym) i wzià wszystkie lewy. Jeszcze tylko trzy inne pary WE wylicytowa y w tym rozdaniu szlemika karowego, chocia jedna z nich po pierwszym wiêcie treflowym, przedwczeênie wytràcajàcym kluczowe dojêcie do sto u wzi a tylko lew dwanaêcie (po przebiciu na stole dwóch blotek kierowych). Chocia w widne karty i wówczas mo na by o zdobyç trzynaêcie lew raz atutujàc, przebijajàc w dziadku dwa kiery oraz wyrabiajàc sobie dodatkowà lew w pikach (poprzez zagranie w drugiej albo trzeciej rundzie tego koloru damà ze sto u!). Rozd. 6/III; WE po partii, rozdawa E. W 9 K W 10 8 W 4 A A D N S A D 9 6 K W 7 A K D 8 4 K D Kwieciƒski Sztyrak Go biowski Gierulski pas 1 1 pas 1 BA pas 3 pas 3 BA pas 4 (!) pas 4 (!!) pas 1 Wspólny J zyk Wist: A; 12 lew, 480 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Bardzo dobra ocena karty i celna maksowa konkluzja zwyci zców. Jeszcze tylko dwie inne pary NS wylicytowa y tu kontrakt 4, jedna z nich wzi a jednak jedenaêcie (po wiêcie treflowym), a druga tylko dziesi ç lew (po wiêcie karowym i przebite w tym kolorze). Gierulski dosta natomiast przyjazny atak A, przebi go i wyszed K. Go biowski od razu zabi asem i znów przychylnie dla rozgrywajàcego kontynuowa blotkà atu, wi c Gierulski nie mia ju problemu z wzi ciem dwóch nadróbek. Pozosta e pary NS gra y w bez atu albo w kara. Rozd. 12/III; NS po partii, rozdawa W. W 7 K D 6 4 D W A A K D A 9 3 N W 2 A K 5 S 8 4 D K W Narkiewicz Sztyrak Lutostaƒski Gierulski 1 BA (!) ktr. (!??) pas pas pas PC; 2 dwukolorówka z kierami Wist: A; 8 lew, 200 dla WE. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

11 Relacje Tego dnia zwyci zcom udawa o si wszystko. Nawet ten bardzo w pierwszej chwili bolesny poca unek Êmierci (obroƒcy wzi li cztery lewy z góry oraz przebitk karowà) okaza si ostatecznie pe nym maksem dla Leszka z Bogusiem. Pozosta e pary WE wygra y bowiem licytowane koƒcówki: trzykrotnie odgórne 3BA i czterokrotnie mo liwe do ob o enia na przebitce treflowej 4 (po dokonaniu przebitki treflowej gracz S musia by jednak jeszcze zachowaç do koƒca chronionà 9, inaczej w koƒcówce jego partner znalaz by si w karowo-kierowym przymusie). Inna sprawa, e karna kontra gracza W na 3 by a odzywkà prawdziwie m odzie owà. Rozd. 15/III; NS po partii, rozdawa S D D A K 10 K W N A S K W K D A 10 6 W 2 D A 6 4 W Sztyrak Robak Gierulski Wojtusiak pas 2 1 pas 2 2 pas 2 3 pas 3 4 pas 3 BA pas 4 5 pas 4 6 pas 4 BA 7 pas 5 8 pas 5 9 pas 5 BA 10 pas 6 pas. 1 Precision; 2 pytanie; ; 4 naturalne, forsing; 5 uzgodnienie trefli; 6 cue-bid; 7 Blackwood; 8 jedna wartoêç; 9 atutowa; 10 jest D! Wist: 10; 12 lew, 920 dla WE. Punktacja: 14,3% NS 85,7% WE. W tym momencie by to pojedynek na szczycie Adam Robak nast powa bowiem na pi ty prowadzàcemu w tabeli Sztyrakowi. Leszek wstawi w pierwszej lewie ze sto u W, wi c potem bez trudu ju szlemika zrealizowa (wyatutowa, impasujàc obroƒcy S czwartego waleta, a nast pnie sprawdzi podzia kar, majàc jeszcze w odwodzie szans pikowà). By to wicemaks, Piotr Lutostaƒski z Grzegorzem Narkiewiczem wygrali bowiem kontrakt jeszcze lepszy (przynajmniej jeêli chodzi o wartoêç zapisowà) szlemika bezatutowego. Sztuka ta nie uda a si natomiast rutynowanemu Jurkowi Russyanowi, który sta si w tym rozdaniu ofiarà podst pnych knowaƒ Marka Witka. Russyan Witek Klapper Czajer pas 1 pas 1 1 pas 1 pas 2 BA 2 pas 3 3 pas 3 4 pas 3 BA pas 4 5 pas 4 6 pas 6 pas pas ktr. (!!) pas 1, 2 wskazanie r ki w sk adzie zrównowa onym w sile 16 + PC; 3, 4 naturalne, kolory pi ciokartowe; 5 uzgodnienie trefli; 6 cue-bid Wist: 10; 11 lew, 100 dla NS. Punktacja: 92,9% NS 7,1% WE. Marek wiedzia z licytacji, e karowe zatrzymanie przeciwników znajduje si w dziadku (po 4 W zg osi 4, a nie 4 ), skontrowa wi c szlemika (!!) i wymaszerowa 10. Jurek wiedzia, e coê jest grane, musia jednak odgadnàç, czy Marek rzeczywiêcie zawistowa spod asa, czy te tylko udaje, e zawistowa spod asa? Decyzj podjà bez chwili namys u, czyli intuicyjnie: wstawi z dziadka króla i przegra taki pi kny kontrakt Rozd. 28/III; NS po partii, rozdawa W. D A D A D A W K A D 10 N K W K 3 S W W 6 5 K Sztyrak Figlus Gierulski Góra pas 3 4 pas pas pas (!?) 1 kiery plus fit pikowy, inwit do koƒcówki Wist: W; 8 lew, 200 dla WE. Punktacja: 28,6% NS 71,4% WE. Najprawdopodobniej ze wzgl du na brak kontry rozgrywajàcy zagra kara z góry, wi c wpad bez dwóch. W pierwszej chwili Leszek nie by specjalnie zadowolony ze swojej decyzji wydawa o si bowiem, e 4 sà bardzo atwe do wypuszczenia. Tak te sta o si na dwóch sto ach, Grand Prix Polski 2003 Pula nagród z! Gorzów Radom Kraków Pi a Starachowice Wroc aw Bia ystok Poznaƒ S awa Sopot Warszawa Fina Warszawa Wpisowe do turniejów eliminacyjnych: 60 z od uczestnika nie b dàcego cz onkiem PZBS, 40 z od cz onka PZBS, 20 z od cz onka PZBS do 25 lat lub od 65 lat. Szczegó owy regulamin na stronie Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego na pozosta ych pi ciu gracze WE wzi li jednak na kontrakty pikowe tylko lew dziewi ç (czterokrotnie ob o ono 4, a raz wygrane zosta y bez nadróbki 3 ). By o to efektem nietrafienia przez rozgrywajàcych D albo: Jagniewski Pazur ZawiÊlak Krupowicz pas Wist: A; 9 lew, 50 dla NS. Punktacja: 78,6% NS 21,4% WE. ZawiÊlak zawistowa A i wy o ony zosta dziadek r ka E. W pierwszej lewie Krupowicz do o y swoje najm odsze karo piàtk, co by o lawintalem na trefle. S awek kontynuowa wi c A i D. Marcin zorientowa si, e ob o enie kontraktu b dzie mo liwe tylko wówczas, gdy partner mia w treflach dubletona przejà zatem D królem (!) i pos a trefla do przebitki. Brawo! Istnia a jeszcze druga, teoretyczna, przes anka do wykonania zwyci skiego zagrania gdyby gracz N posiada A Dx, to po Êciàgni ciu asa powinien kontynuowaç nie damà, tylko blotkà. 11 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

12 Technika Problemy 12 Bryd owe fundamenty Licytacja W (Ty) E 1 BA 2 (transfer)? Którà z poni szych kart oceniasz najwy ej? a) A K D 6 A D W 6 W 6 b) A A K 10 3 K D W 7 6 c) A A K D A 6 Rozgrywka Mecz; WE po partii, rozd. W. W 7 A K D 10 A K D 9 8 N S A K pas pas 4 pas 4 pas N zawistowa D. S przejà królem, zagra asa i waleta karo. Przebi eê 8, a N do o y pika. Jak rozgrywasz? Wist Mecz; obie strony po partii, rozd. S K 8 A D A W 9 2 N S 8 5 A pas 1 pas 2 pas 3 pas 3 BA pas Partner zawistowa 3 (wist naturalny). Jak planujesz obron? Rozwiàzanie problemów na str. 24 Jak b dziesz si broni? Mecz; obie przed, rozdawa S. dziadek 9 7 K W K 5 3 K 5 3 Ty K 6 N A D 4 S A D W N Ty S 1 BA 1 pas 2 2 ktr. pas 3 pas rktr. 4 pas 2 pas PC; 2 transfer na kiery; 3 w kierach tylko dubleton; 4 transfer powtórny Kontrakt: 2 (S). Pierwszy wist (odmienny): 9. Ze sto u blotka, wzià eê lew D. Jak b dziesz si broni? Rozwiàzanie problemu na str. 42 Jak rozegrasz? Mecz; obie przed partià, rozdawa S. Ty dziadek A K D N K W S A A K Ty N E S pas pas 3 pas 4 pas 4 BA 2 pas 5 3 pas 6 pas 1 fit kierowy, co najmniej inwit do koƒcówki; 2 Blackwood; 3 dwie wartoêci bez damy atu Kontrakt: 6 (W). Gracz N zaatakowa A, a potem wyszed 5. Jego partner dwa razy doda kiery do koloru. Jak rozegrasz tego szlemika? Rozwiàzanie problemu na str. 32 WYDARZENIA, WYNIKI, LINKI Pierwszy wist W ka dym z problemów grasz w meczu, zajmujesz pozycj W i stajesz przed zadaniem wyboru karty pierwszego wistu. 1. Mecz; strona NS po partii, rozdawa N. Ty N E S 1 pas 2 pas 2 pas 3 BA pas Twoja (W) r ka: A W 9 5 A D W K W co zawistujesz? 2. Mecz; strona NS po partii, rozdawa E. Ty N E S pas Twoja (W) r ka: D D W co zawistujesz? 3. Mecz; strona NS po partii, rozdawa E. Ty N E S 3 3 pas 4 ktr. pas pas pas Twoja (W) r ka: A 5 W W 3 D 10 4 W co zawistujesz? Rozwiàzania problemów na str. 26 Ksi garnia Âwiata Bryd a poleca! Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

13 Relacje Wojciech Siwiec 45. Mistrzostwa Polski Par na Maksy Tym razem w tradycyjnym ju dla tych rozgrywek miejscu starachowickim hotelu Senator stawi o si w dniach listopada 2002 roku 127 duetów. A wêród nich zdecydowana wi kszoêç krajowej czo ówki. Oprawa, organizacja i s dziowanie mistrzostw jak zwykle sta- y na najwy szym Êwiatowym poziomie. Eliminacje sk ada y si z 90 rozdaƒ, w wielkim finale natomiast najlepszych 28 par rozegra o 54 rozdania po dwa ka da z ka dà. 45. MPP na Maksy zakoƒczy y si wyraênym i jak najbardziej zas u onym zwyci stwem m odej, ale mocno ju utytu owanej pary warszawskiego Relpolu Bartosza Chmurskiego z Mariuszem Puczyƒskim (57,83%; eliminacje traktowano jako jednà z trzech, a fina jako dwie sesje obliczeniowe). Dopiero na drugim miejscu uplasowa a si najlepsza para Êwiata ostatnich czterech lat Micha Kwiecieƒ z Jackiem Pszczo à (56,69%), bràzowe medale zawieszono natomiast na szyjach gdaƒszczan S awomira Henclika i Krzysztofa Sikorskiego (56,63%). Najlepszym duetom, które b dà te reprezentowaç Polsk na tegorocznych (czerwiec 2003 roku) mistrzostwach Europy w Menton, serdecznie gratulujemy! Przyjrzyjmy si bli ej senatorskim zmaganiom najlepszych polskich bryd ystów. Rozd. 29/E1; obie przed, rozdawa N. A D A 6 A W D N K W 4 K S W K D K D 7 6 A W 8 5 Bestrzyƒski Balicki P dziƒski Winciorek 1 pas 1 BA pas 3 pas 4 pas Wist: W; 11 lew, 650 dla NS. Punktacja: 91,1% NS 8,9% WE. Cezary doda ze sto u blotk, zabi lew w r ce A i Êciàgnà pi ç razy piki, wyrzucajàc na nie z dziadka trzy kiery. Niewygodnych zrzutek musieli te dokonywaç obroƒcy i w oparciu o nie Balicki rozczyta dok adny obraz ca ego rozdania. Gracz W pozby si trzech kar, zachowujàc sobie K 10, wi c dla rozgrywajàcego sta o si jasne, i pierwszy wist pad z singletona. Natomiast obroƒca E wyrzuci dwa trefle, co wobec le àcego na stole czterokartowego longera w tym kolorze zosta o zinterpretowane przez Cezarego jako obrzutki z szeêciokartu. W siódmej lewie Balicki wyszed wi c z r ki w trefla, a na wstawionà przez E dziewiàtk doda z dziadka blotk (!). I rzeczywiêcie, W musia poprawiç t lew singlowym królem. Nast pnie prawy obroƒca Êciàgnà K i zagra w kiera. Cezary pobi w r ce asem i konsekwentnie wykona impas waletem trefl (!), co da o mu jedenaêcie wziàtek. Rozd. 7/E2; obie po partii, rozdawa S W D 7 A K A N K 4 A K 10 S 9 2 K A D 4 W D W D W 9 7 Grela D. Kowalski Paczkowski Bizoƒ pas 1 BA pas 2 1 ktr. 2 pas 4 BA 2 pas 5 BA 3 pas 7 BA pas 1 transfer na piki; 2 Blackwood; 3 dwa asy + dwa króle Wist: 5; 12 lew, 100 dla NS. Punktacja: 86,3% NS 13,7% WE. KilkanaÊcie par WE dosz o w tym rozdaniu do superprawid owego wielkiego szlema i przegra o go ze wzgl du na po- Oni byli w Starachowicach najszcz Êliwsi, ale przedtem solidnie sobie na to zapracowali i jak najbardziej zas u yli: Mariusz Puczyƒski (z lewej) i Bartosz Chmurski ze wspania ymi pucharami oraz z otymi medalami 45. Mistrzostw Polski na Maksy. atwiej jest zdobyç mistrzostwo Êwiata, ni byç najlepszym w Polsce. Stàd niek amana radoêç na twarzach Micha a Kwietnia (z lewej) i Jacka Pszczo y w chwil po wr czeniu im srebrnych medali 45. Mistrzostw Polski Par na Maksy. 13 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

14 Relacje dzi pików 4-1. Królami polowania okazali si Piotr GawryÊ z Krzysztofem Jassemem: Jassem Zimniak GawryÊ Lippik pas 1 BA pas 2 pas 2 pas 3 1 pas 4 (!?) pas 4 2 pas 5 3 pas 7 (!) pas 1 quasi-naturalne, forsing do koƒcówki 2, 3 cue- -bidy 14 Wist: D; 13 lew, 2210 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. GawryÊ spodziewa si u partnera piàtego K (oraz na pewno dwóch czerwonych asów), wiedzia te, i w jego r ce znajdujà si tylko dwa piki, uzna zatem, i wielki szlem w trefle b dzie porzàdnym kontraktem. Za o enia okaza y si nieco b dne, ale konkluzja pozosta a trafna przy podziale atutów 3-3 zrealizowanie Krzysztof Sikorski (z lewej) i S awomir Henclik, a na ich szyjach bràzowe medale 45. Mistrzostw Polski Par na Maksy. 7 nie przedstawia o adnych problemów. Co wi cej, by to jedyny szlem na linii WE wychodzàcy. Rozd. 28/E2; NS po partii, rozdawa W. W A K W A K D 3 2 K W 6 4 N A D 9 D S 4 D 3 A K W GawryÊ Krysiak Jassem Spodenkiewicz 1 BA pas 6 BA (!?) pas pas ktr. (??) 7 (!!) pas pas pas Tomek Winciorek (pierwszy z lewej) i Cezary Balicki kontra Jerzy Kowalski (drugi z lewej) i Jaros aw Micha owski. Wist: 7; 13 lew, 1440 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. Bardzo podobne rozdanie opisywali- Êmy przed miesiàcem w problemach Pierwszy wist. Tu te maksowe 6BA nie wypali o, co wi cej Krzysztof zosta o tym poinformowany przez gracza N zdecydowanà kontrà (??). Jassem nie po o- y jednak potulnie g owy pod topór, tylko bez chwili wahania poprawi si na 7, ustawiajàc na wiêcie partnera kontrujàcego. I ten, nie dysponujàc adnymi przes ankami, nie trafi po o y przed sobà kiera i trzynaêcie lew wypad o z r ki. Tego dnia kontrakt 7 najwyraêniej sobie Gawrysia z Jassemem upodoba Nie mo na natomiast tego samego powiedzieç o Jerzym Micha ku i Grzegorzu Lewaciaku: Lewaciak Koziorowska Micha ek Fija kowski 1 BA pas 6 BA (!?) pas pas ktr. (??) 7 (!!) pas pas ktr. (!) pas Wist: 2; 12 lew, 100 dla NS. Punktacja: 86,3% NS 13,7% WE. Po wzorcowym poczàtku tak e tu pad a karna kontra na 6BA (uprzednio zawodniczka N upewni a si, czy jest na wi- Êcie!) i Jurek zagra na jedynà szans, przenoszàc na 7. Przeciwnicy okazali si jednak zawodnikami najwy szej klasy N bezb dnie wyciàgn a drugà kontr, a jej partner blotk karo. Rozd. 1/E3; obie przed, rozdawa N. D A W A W 8 7 K 5 4 K D N W S A A K K D W D 8 By zadziwiajàcy ciàg wydarzeƒ, jakie mia y miejsce w tym rozdaniu, sta si bardziej zrozumia y, spiesz wyjaêniç, i by a to pierwsza partia gier sobotnich, a jej bohaterami stali si zawodnicy, którzy w hotelowym barze do póênych godzin nocnych analizowali co ciekawsze zagrania dnia poprzedniego. Wczesna pora rozpocz cia nowych gier nie sprzyja a wi c ani troch koncentracji zainteresowanych. M. in. dlatego oraz z powodu swoich porannych dokonaƒ w prezentowanym rozdaniu pozostanà oni teraz anonimowi. pas 1 BA pas 2 ktr. 1 (!!?) 2 (??) ktr. 3 2 pas 3 pas 3 BA pas 1 kontra wistowa, a jak e!; 2 pytanie o starszà trójk Pierwszy wist: K. Gracz E zabi trzecià rund tego koloru (uprzednio zrzucajàc ze sto u blotk pik), po czym jak najbardziej s usznie zabra si do rozgrywki przez kiery. Zagra w tym ko- Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

15 Relacje lorze blotk do króla na stole, a potem blotk do waleta w r ce (!??). Zas pi si nieco, gdy wzià obie te lewy, gdy nagle dojrza, i kolor kierowy zosta zablokowany. Ale có, przecie stó wcale nie musia byç jeszcze martwy. Rozgrywajàcy kontynuowa zatem blotkà do waleta pik, a gdy impas ten uda si (!?), ponownie poczà witaç si z gàskà. Poniewa jednk kiery mog y dzieliç si rozmaicie (?), a kontra N na 2 by a dla E mimo nieludzkiej pory faktem absolutnie bezspornym, nasz bohater w tym w aênie kolorze dojrza brakujàcà mu do szcz - Êcia lew. Zagra w zwiàzku z tym z dziadka blotk trefl, a gdy tak e od N spad a blotka pewnym ruchem wy o y przed siebie dziesiàtk. I przygotowywa si do pokazania obroƒcom kart, gdy nagle sufit zwali mu si na g ow. Gracz S z kamiennà minà skasowa bowiem t wziàtk D, a nast pnie Êciàgnà jeszcze trzy kara i zagra w kiera, do asa w r ce partnera. Bez trzech, 150 dla NS i 93,4% maksa dla tej strony. A w pewnym momencie E móg ju wziàç dziesi ç lew. Có si naprawd sta o? Otó w porannym poêpiechu i przy niepe nej jeszcze ÊwiadomoÊci gracz N niezbyt dok adnie uporzàdkowa swoje karty i od pierwszej chwili do samego koƒca rozdania odnosi wra enie, i jego r ka (N) prezentuje si nast pujàco: A D W Có zarówno D, jak i D sà koloru czarnego Rozd. 4/E3; obie po partii, rozdawa W. D 10 7 A W A D W 8 4 W 8 6 A D N K K 10 8 S K 3 2 A D W K 10 Bestrzyƒski D. Kowalski P dziƒski Bizoƒ pas pas 3 BA pas 4 2 pas 6 (!) pas pas (!) pas 1 forsing do koƒcówki na dobrych karach; 2 renons kierowy, inwit szlemikowy Jacek Pszczo a (pierwszy z lewej) i Micha Kwiecieƒ walczà przeciwko Piotrowi Gawrysiowi (drugi z lewej) z Krzysztofem Jassemem. Nic dziwnego, e stolik otoczony jest wianuszkiem kibiców. Wist: A; 12 lew, 1370 dla NS. Punktacja: 89,2% NS 10,8% WE. Wiele par NS wpad o tu na szlemika karowego, Piotr Bizoƒ Darek Kowalski jako jedni z nielicznych doszli jednak do wyk adanych 6. Po wiêcie A, pik wystarcza o zaekspasowaç K. Szlemika mo na by jednak by o zrealizowaç nawet po najgroêniejszym ataku karowym, np. przebijajàc dwa kara honorami treflowymi w r ce, atutujàc, a potem zagrywajàc w pika. Rozd. 15/E3; NS po partii, rozdawa S. D 8 5 D K 7 A 9 3 K W 10 6 K W 5 N S D 8 D A W A 8 A K W Kardas Filipowicz Gàsiorowski Stadnicki pas 3 1 (!) pas 3 BA pas 1 stoper pikowy (!) Wist: W; 2 (!) lewy, 700 dla WE. Punktacja: 6,6% NS 93,4% WE. Jaros aw Gàsiorowski z Radomska, który ju pó tora roku temu na Kongresie Ba tyckim w Sopocie zapracowa sobie na zaszczytny przydomek Króla wistu, i tym razem nie spuêci z tonu. Gàsior zaatakowa W (!). Na pierwszy rzut oka nie widaç w tym zagraniu niczego niezwyk ego, jednak w systemie wistowym pary Gàsiorowski Kardas pierwsze wyjêcie waletem wyklucza posiadanie starszego honoru (podczas gdy wist dziesiàtkà przyrzeka dwa starsze od niej honory jest to konwencja znana pod nazwà Silna dycha). W Êwietle powy szego partner Gàsiorowskiego, Darek Kardas, nie mia adnych problemów ze znalezieniem optymalnej obrony zabi W asem i odwróci 10. Broniàcy wzi li wi c siedem lew treflowych oraz cztery pikowe, obk adajàc popartyjnych przeciwników a bez siedmiu, za 700. Inna sprawa, e na WE wychodzi o to prawda, e na paru sztosach 6. Rozd. 28/E3; NS po partii, rozdawa W A K W K D W 8 N W 9 2 D 8 5 S 7 K D W A 3 2 A K D A 2 15 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

16 Relacje 16 Wyszyƒski Chmurski Bartkowski Puczyƒski pas pas 1 1 (!) ktr. 1 BA 2 3 pas 3 pas 3 3 ktr. rktr. 4 pas 3 BA pas 4 5 pas 6 pas 1 otwarcie trzecior czne; PC z fitem pikowym; 3 wywiad bezatutowy; 4 zatrzymanie niepodgrywalne: modelowo trzeci as; 5 cue-bid Wist: K; 12 lew, 1370 dla NS. Punktacja: 98,3% NS 1,7% WE. Po raz pierwszy, ale nie ostatni prezentujemy póêniejszych mistrzów. W tym rozdaniu Bartosz Chmurski z Mariuszem Puczyƒskim jako jedyni na sali wylicytowali i zrealizowali szlemika karowego. Chmurski zabi K asem, Êciàgnà A, zgra A, przebi w r ce kiera, wróci na stó A i Êciàgnà trzy dobre kiery, wyrzucajàc z r ki pika oraz dwa trefle. Nikt nie przebi adnej z tych lew, wi c w nast pnej Ba wanek zaimpasowa obroƒcy W dam karo. Gdyby zaê W przebi piàtego kiera, rozgrywajàcy nadbi by w r ce, Êciàgnà by K, odda by przeciwnikom trefla, a potem ostatniego trefla z r ki przebi by w dziadku. Póêniejszych mistrzów pobili jednak w tym rozdaniu Cezary Balicki z Tomkiem Winciorkiem: Koproƒ Winciorek Atalski Balicki pas pas pas 1 pas 3 pas 6 BA (!?) pas Wist: 8; 12 lew, 1440 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Licytacja du o mniej precyzyjna ni na poprzednim stole, ale i tyle mniej informacyjna dla przeciwników. No i kontrakt prawdziwie maksowy. W nietrafnie wyszed w kiera, którego Cezary zabi w r ce asem i gra dalej w ten kolor, oddajàc lewemu obroƒcy lew na 10. Ten kontynuowa blotkà karo Balicki zabi w dziadku asem i wróci do r ki A, do którego W chytrze wyrzuci króla. Cezary zorientowa si jednak, e musia a to byç zrzutka z mariasza sec i w chwil póêniej rozczyta ca à r k W. Wed ug Balickiego, gracz ten, który ujawni ju cztery kiery i dwa trefle, gdyby posiada te pi ç pików, móg by wejêç do licytacji 1 (z mariaszem treflowym i figurà/-ami w pikach) po otwarciu 1. Zatem uk ad r ki lewego obroƒcy to W oparciu o t przes ank Cezary zaimpasowa dam karo i ten prawdziwie maksowy kontrakt zrealizowa. Tak e fina rozpoczà si dla póêniejszych zwyci zców pod dobrà gwiazdà, czego nie mo na powiedzieç o ich g ównych rywalach i ostatecznych srebrnych medalistach. Rozd. 1/F; obie przed, rozdawa N K D A W K D 7 A W N A W 4 K D W S A K D Kwiecieƒ Puczyƒski Pszczo a Chmurski 1 1 pas 4 (?) 5 ktr. pas pas (??) pas Wist: 5; 12 lew, 650 dla NS. Punktacja: 100,0% NS 0,0% WE. Micha nie wyczu, e partner nie ma w treflach koronki, i spasowa na jego kontr. Przeciwnicy wygrali swój kontrakt z nadróbkà, albowiem po zabiciu w drugiej lewie K asem Jacek kontynuowa 10, wi c na dobre kiery wylecia y z dziadka oba piki (w pierwszej lewie Kwiecieƒ zrzuci K). A na WE wychodzi o bezproblemowe 7 i6 (szlema w piki k ad a tylko przebitka karowa). 650 by to jedyny zapis dla NS, pozosta e figurowa y po stronie przeciwnej, nierzadko w wysokoêci przekraczajàcej tysiàc punktów. Rozd. 8/F; obie przed, rozdawa W. K D 10 6 A W A D A A N K K S D W W 5 D W K J. Kowalski Chmurski Micha owski Puczyƒski pas 1 ktr. 1 (!?) ktr. 3 pas pas pas 1 po pasie partnera kontra (du o) s absza od normalnej!? 2 signoff na kierach; 3 kontra wywo awcza, silny trefl Wist: K; 6 lew, 500 dla NS. Punktacja: 96,2% NS 3,8% WE. Kolejny krok Ba wanka z Mariuszem na drodze do mistrzowskiego tytu u. Najwyraêniej gracz W nie wzià pod uwag, e jego partner mo e byç a tak s aby (wyglàda na to, e WE grali kontrà bi) i z ofensywnà r kà w sk adzie 6-4 podjà w rozdaniu walk. Trudno mu si dziwiç, niemniej relpolowcy nie wypuêcili ju przeciwników z saka i górala trzeba by o wyp aciç. Rozd. 28/F; NS po partii, rozdawa W. K D W 9 2 D A N A K D S W 10 5 K D W W A K 8 6 A Romaƒski Chmurski Szymanowski Puczyƒski (!) pas (!!) pas 5 6 (??) ktr. pas 1 Precision; 2 naturalne, forsing; 3 cue-bid, dobre podniesienie do 4 ; 4 cue-bid, a jednoczeênie wskazanie wistu Wist: 7; 9 lew, 500 dla NS. Punktacja: 92,4% NS 7,7% WE. Marek Szymanowski wykaza si tu zupe nym brakiem dyscypliny. Wprawdzie najpierw dok adnie opisa swojà r k (kiery plus fit treflowy z szansami na wygranie 5 ), póêniej jednak po 5 Chmurskiego nie dopuêci do g osu swojego partnera, wzià rozdanie wy àcznie w swoje r ce i jeszcze raz przelicytowa przeciwników. A ci, oczywiêcie, nie tylko 6 skontrowali, ale te dzi ki inteligentnym 5 Puczyƒskiego wyegzekwowali maksymalnà wpadk, odbierajàc trzy lewy karowe oraz asa atu (na kilku innych sto ach broniàcy si przeciwko treflowym kontraktom przeciwników gracze NS wzi li o dwie lewy mniej). Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

17 Relacje Rozd. 39/F; obie po partii, rozdawa S D A A K W N 7 6 A K 9 S W A K D W D K D W 10 3 Kwiecieƒ Gierulski Pszczo a Skrzypczak 1 ktr. pas 2 4 (!) ktr. pas Wist: A; 10 lew, 790 dla NS. Punktacja: 80,8% NS 19,2% WE. Kwiecieƒ zawistowa A, a w drugiej lewie wyszed K. Rozgrywajàcy przebi i zagra W, a potem K. Micha zabi asem i nadal wierzàc, e kontrakt ob o y si sam kontynuowa K. To ju rozgrywajàcemu wystarczy o: przebi, Êciàgnà D i odda obroƒcom jeszcze tylko lew na A. Zapis 790 dla NS figurowa w protokole szeêciokrotnie znaczy to, e jeszcze pi ciu innych graczy W zawierzy o pot dze swoich asów i króli do tego stopnia, e z góry zrezygnowali z jakiejkolwiek pomocy ze strony partnerów. A ci lawintalowali przecie na pewno kolorem atutowym swoje wartoêci treflowe. I nie powinny nimi byç dama czy nawet król z waletem. Trefle nie mog y na nic uciec, jedynym w tym kolorze honorem wartym lawintalowania by wi c as. Rozd. 48/F; WE po partii, rozdawa W. K W A W A D 5 D 10 N A W S D 7 4 D K 9 6 A K W 2 K 9 7 Wójcicki Gierulski Polety o Skrzypczak pas pas 1 pas pas 1 pas 2 ktr. (!) pas pas 2 pas 3 pas Wist: 5; 9 lew, 140 dla NS. Punktacja: 34,6% NS 65,4% WE. Bardzo adnym wistem, przygotowanym w trakcie licytacji, popisali si tu Jacek Polety o z Markiem Wójcickim. Przeciko 3 przeciwników Jacek zaatakowa singlowà 5, po dojêciu D wyszed 2 (którà rozgrywajàcy zabi w dziadku królem), a po kolejnym dostaniu si do r ki tym razem asem atu kontynuowa 4. Wójcicki doszed obiecanà D i da partnerowi przebiç trefla. Mistrzowski turniej zbli a si do koƒca i atakujàcy pozycj lidera Micha Kwiecieƒ z Jackiem Pszczo à ostro finiszowali. Niestety, w rozdaniu poni szym spad na nich tyle niespodziewany, co pot ny cios w plecy. Rozd. 50/F; NS po partii, rozdawa E. A A K D D 3 2 W N W 9 6 S A K A W K D 10 7 W D 7 K 10 4 Buras Pszczo a Czajer Kwiecieƒ 1 pas 3 1 ktr. 6 (!!?) pas pas ktr. rktr. (!!) pas 1 blokujàce Wist: K; 12 lew, 1380 dla WE. Punktacja: 0,0% NS 100,0% WE. Przy wielce askawych dla strony rozgrywajàcej podzia ach w kolorach m odszych z realizacjà zrekontrowanego szlemika nie by o adnych problemów. Ksi garnia Âwiata Bryd a poleca: W adys aw Izdebski SZKO A BRYD A PODSTAWOWA doskona a dla nowicjuszy Nauka bryd a od podstaw rabat do 25% Rozd. 51/F; WE po partii, rozdawa S. A K 8 4 A D W K A N D 6 3 K S K D A 6 D W 10 9 W W 8 5 Gàsiorowski Bizoƒ Kardas D. Kowalski pas pas 1 pas (?) pas ktr. pas 1 pas 2 pas Wist: D; 10 lew, 170 dla WE. Punktacja: 30,8% NS 69,2% WE. Obroƒcy tytu u mistrzowskiego sprzed roku Piotr Bizoƒ z Darkiem Kowalskim tym razem wypadli wyraênie s abiej ukoƒczyli turniej dopiero na 20. pozycji. W ich poczynaniach brakowa o spokoju i pewnoêci siebie, zauwa y em te, e grali niezwykle obrotowo (zw aszcza jeden z nich) tak, jakby ka de rozdanie mia o byç ostatnim w ich (jego) yciu. Tu np. rozgrywajàcy Dariusz Kardas pobi D królem i wyszed ze sto u K, a Bizoƒ zabi go asem i zawistowa blotkà kier spod asa z królem (!?). Kardas wydedukowa jednak, e z ujawnionymi ju D W oraz królem bàdê asem w kierach Kowalski odpowiedzia by na otwarcie partnera, wstawi wi c z r ki D (!!). Nast pnie Darek przebi w dziadku karo, wróci do r ki asem atu, przebi ostatnie karo, po czym na trefle wyrzuci z r ki obie blotki kierowe. Jako jedyny na sali z grajàcych w piki wzià wi c dziesi ç lew. Takiego szcz Êcia nie mia natomiast Cezary Balicki. Winciorek Chmurski Balicki Puczyƒski pas pas 1 1 pas 3 3 pas 4 pas pas 4 ktr. pas Wist: 9; 8 lew, 500 dla NS. Punktacja: 92,3% NS 7,7% WE. I kolejny znakomity rezultat zasili konto m odych relpolowców. 17 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

18 Relacje Udana wyprawa do Pragi 18 W dniach listopada ubieg ego roku w stolicy Czech Pradze rozegrany zosta interesujàcy turniej pod nazwà 1. Puchar Europy Centralnej. Wzi y w nim udzia reprezentacje pi ciu krajów: Austrii, Czech, Niemiec, Polski oraz W gier, i to w czterech kategoriach: open, kobiet, juniorów i seniorów. Ka da z dru yn rozegra a w swojej kategorii cztery szesnastorozdaniowe mecze przeciwko reprezentacjom innych krajów. O ostatecznej klasyfikacji decydowa a suma VP z wszystkich szesnastu spotkaƒ. Polsk reprezentowali: Krzysztof Jassem z Dariuszem Kowalskim i Mariusz Puczyƒski z Tomaszem Winciorkiem (open), Katarzyna Adamczyk z Hannà Kowalskà i Anna Grunt z Annà Sarniak (panie), Jacek Baranowski z Adamem Skalskim i Jakub i Krzysztof Kotorowiczowie (juniorzy) oraz Karol Mykietyn z Jerzym Zarembà i Kazimierz Omernik z Józefem Pochroniem (seniorzy). Nasza dru yna odnios a pewne zwyci stwo, oto koƒcowa tabela turnieju: M-ce Kraj VP impy 1. Polska Czechy Niemcy Austria W gry Najwi kszy udzia w tym sukcesie mieli polscy juniorzy, którzy zgromadzili a 89 VP, pozosta e punkty zdobyli: dru yna open (66), seniorzy (63) i panie (48VP). O dwóch rozdaniach z Pragi, które najbardziej utkwi y mu w pami ci, opowie nam Darek Kowalski: Mecz Polska Czechy Rozd. 3/III; WE po partii, rozdawa S A A K 10 6 A D W N D K D 8 2 S W 7 3 D W 10 6 K 9 K 5 4 W A Na podbój Pragi ruszy a liczna i silna ekipa. Na zdj ciu stojà, od lewej: Adam Skalski, Jacek Baranowski, Katarzyna Adamczyk, Hanna Kowalska, Krzysztof Kotorowicz, Anna Grunt, Józef Pochroƒ, Krzysztof Jassem, Jerzy Zaremba, Karol Mykietyn i Tomasz Winciorek. Kl czà, od lewej: Jakub Kotorowicz, Kazimierz Omernik, Anna Sarniak, Mariusz Puczyƒski i Dariusz Kowalski. D. Kowalski Jassem pas pas 1 pas 1 BA ktr. (!) rktr. pas pas 2 ktr. pas Mój partner Krzysztof Jassem mia prawo oczekiwaç grubej wyp aty, a tymczasem Gracz N zawistowa A przebi- em i zagra em blotk trefl do króla. S pobi go A i wyszed w pika, a N wzià lew A i kontynuowa K. Do tej pory przeciwnicy wistowali poprawnie przyj ta przez nich linia obrony by a prostà drogà do po o enia kontraktu. Ale tylko do czasu Kiedy bowiem przebi em króla kier i zagra em D, zawodnik S pobi jà K i wyszed w karo, jego partner nie zabi jednak tej lewy asem karo, aby nast pnie wyjêç w kiera W ten sposób kontrakt zosta wypuszczony, wzià- em bowiem lew W, wróci em do r ki treflem, Êciàgnà em 10 i gra em trefle oraz kara. Gracz N dosta jeszcze tylko lewy na A i 9. A gdy w dwukartowej koƒcówce wyszed w kiera, zaimpasowa em w dziadku dziewiàtkà. A jeêli lewy obroƒca pobi by pierwszà rund kar asem i zagra by w kiera, jego partner przebi by go swym ostatnim atutem i niezale nie od tego, czy nadbi bym w r ce 10, czy nie musia bym jeszcze oddaç dwie lewy atutowe, wpad bym zatem bez jednej. Rozdanie pokazuje, jak wa na jest g stoêç karty: ka da czarna dziesiàtka warta by- a lew, bardzo przyda a si te 9 na stole. Mecz Polska Austria Rozd. 14/III; obie przed partià, rozd E. D W K D 9 N A 7 2 W 4 S A K D 6 3 A K D W A 4 3 K W D. Kowalski Jassem pas 3 BA pas pas (?) pas 1 blokujàce To rozdanie wspominam mniej przyjemnie, tym bardziej e na drugim stole przeciwnicy po otwarciu przez gracza E silnym treflem atwo doszli do szlemika. Moim zdaniem, w systemie naturalnym zadanie naszej pary (by osiàgnàç 6BA z r ki E!) po skaczàcej interwencji S by o znacznie trudniejsze. Mog em jednak niewàtpliwie wykonaç po 3BA partnera jeszcze jakiê krok do przodu, zg aszajàc 4 lub inwitujàce 4BA Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

19 Zagrajmy to razem Co zalicytujesz? NASZ SYSTEM PLUS Mecz; obie przed, rozd. W. 1 BA pas 2 pas 2 pas? Przechodzimy do ostatniej fazy bryd owej edukacji, tj. prezentowania zaawansowanej wersji Naszego Systemu (NS Plus) dla grajàcych w bryd a sportowego. Nasz System Plus opisany jest w ksià ce Nowoczesna licytacja naturalna. Wprowadzenie do sekwencji, która jest przedmiotem kwizu Po otwarciu 1BA stosujemy polski wzorzec licytacji, który ukszta towa si na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. 1. Stayman wyklucza pi ciokart starszy (wtedy transfer). 2. Na Staymana otwierajacy ma tylko trzy odpowiedzi (2 / / ). 3. Nie stosujemy Staymana rozk adowego (uwierzcie nam praktycznie jest on niepotrzebny, jedynie usztywnia licytacj, a okazja jego racjonalnego zastosowania trafia si mniej wi cej raz na 10 lat). Dalsze szczegó y licytacji po 1BA omówimy sobie w nast pnych kwizach, a teraz zastanów si nad licytacjà z nast pujàcymi r kami: 1. K W 10 5 W K W D K 10 K D 9 7 A D W 5 7. A 7 K W A W K 6 D A W 7 Kwiz licytacyjny 2. D W D W D 10 K K K D 7 6 A K K 9 A K 10 6 D W 9 2 K W 2 Odpowiedzi znajdziesz na str. 45 Ryszard Kie czewski Znowu arytmetyka prosta W turnieju na maksy wylàdowa eê w kontrakcie 3BA granym z r ki W, co jest zas ugà stosowanego przez waszà par systemu Precision Club. Licytacja by a typowa dla tego systemu: 1 pas 1 BA pas 3 BA pas Przeciwnik z lewej zaatakowa 2 do dziesiàtki, damy i króla. Przeciwnicy wistujà standardowo. R ce Twoja i dziadka: K 6 W 10 W N K 10 5 K 5 2 S A D 9 4 W A K D 8 Mo esz byç zadowolony z zaj cia kontraktu z w aêciwej r ki. Z r ki partnera po oczywistym wiêcie pikowym mo na przegraç od razu po nietrafnym rozwiàzaniu pierwszej lewy, i to co najmniej bez dwóch. Ty na razie jeszcze nie przegra eê. Zagrywasz 4 razy trefle, eby si coê wi cej dowiedzieç o rozdaniu. Los si znowu do ciebie uêmiecha, bo trefle okazujà si byç roz o one z czwórkà u S (N do o y do trzech trefli trzy blotki kierowe). Rozk ad 3-2 by by mniej informacyjny nieprawda? Dlaczego mo esz zapytaç? Ano dlatego, o czym si za chwil przekonasz. Rozumiesz doskonale, e nie mo esz oddaç si w r ce przeciwników, bo oni natychmiast Ci ob o à. Próbujesz zatem kolejnego koloru kar. Do asa i króla obaj przeciwnicy dodajà do koloru, z tym, e S do drugiej lewy dok ada 10. Do trzeciego kara zagranego z r ki N dodaje blotk. Impasujesz czy grasz górà? Byç mo e pomyêlisz tak skoro gram kontrakt z dobrej r ki, to nawet wpadka bez jednej powinna daç zapis oko o Êredniej. Wpadka zaê bez dwóch to na pewno kiepski zapis. Gdyby to by a koƒcówka turnieju i mia byê w tym momencie znakomity wynik, to zagra byê górà. JeÊli jednak potrzebny Ci zapis dobry, a nie Êredni, to przypomnij sobie, jakà kartà zawistowa N. Pami tasz? JeÊli nie, to musisz çwiczyç umiej tnoêç gromadzenia i przetwarzania informacji dla budowy lewa po lewie obrazu rozdania. Przypominam Ci, je- Êli rzeczywiêcie zapomnia eê, e pierwszy wist by 2 i e przeciwnicy wistujà standardowo czyli czwartà najlepszà równie. Ile zatem pików posiada N na poczàtku? Cztery. Trefli mia sztuk jeden. Czy móg mieç 5 kierów? Chyba nie, bo wtedy zawistowa by, jak Bóg przykaza, z pi ciu kierów, a nie z czterech pików, i to, jak widaç z pierwszej lewy, nie za mocnych i w dodatku spod asa. Jaki z tego wniosek? MyÊl, e do 13-tu od czasu do czasu liczysz przy grze w bryd a, cieszàc si przy tym, e nie grasz w zechcyka albo tysiàca. JeÊli zadasz sobie ten trud, to doliczysz si, e N mia trójkolorówk z singlem trefl i Êmia o zaimpasujesz waleta, bioràc 9 lew. Ca e rozdanie: A A W K 6 W 10 W N K 10 5 K 5 2 S A D 9 4 W A K D 8 D D Wartym zapami tania jest to, aby dokonaç przynajmniej hipotetycznego rozk adu koloru wistu, a tak e by nie uroniç z pami ci niczego, co zdarzy o si w rozdaniu. 19 nr 1 (150) styczeƒ 2003 Âwiat Bryd a

20 Relacje Sabine Auken Mój pierwszy raz 20 Wszyscy gracze europejscy b dà mogli w tym sezonie wystartowaç w nowych Otwartych Mistrzostwach Europy, zaplanowanych na czerwca 2003 r. w Palais de l Europe w Menton, francuskim kurorcie Êródziemnomorskim. Z okazji rozpocz cia cyklu takich imprez mistrzyni Êwiata Sabine Auken wspomina swojà pierwszà du à imprez. Bia e pla e, luksusowe jachty, Policjanci z Miami, Don Johnson, b kitne oczy takie myêli powinny chyba zaprzàtaç g owy dwóm m odym Niemkom wybierajàcym si do Miami w 1986 r. Nic z tych rzeczy! Asy, króle i damy, piki, kiery, kara, trefle i goràczkowe wysi ki, by wziàç jak najwi cej lew to chyba lepiej oddaje ówczesny stan naszych umys ów. JakimÊ cudem Niemiecki Zwiàzek Bryd owy dopatrzy si w nas talentu i, liczàc mo- e na jakiê medal w przysz oêci, sfinansowa mi i Danieli wyjazd do Miami w 1986 r. Tak wi c, pe ne nadziei, wyruszy yêmy na nasze pierwsze mistrzostwa Êwiata. W samolocie do Miami spotka yêmy dwóch m odych goêci z Anglii, wysokiego chudzielca i ni szego, w okularach. Czy pomi dzy bryd ystami dzia a jakiê magnetyzm? DoÊç, e oni te byli w drodze na mistrzostwa, a wobec tego trudno o bardziej naturalny sposób skrócenia sobie podró y, jak granie w bryd a z ty u samolotu. Byli to Glynn Liggins i Andrew Robson. Kto by przypuêci, e kilka lat póêniej zdob dà Êwiatowà s aw, a Andy z Tonnym Forresterem utworzà jeden z najwybitniejszych brytyjskich duetów, przez d ugi czas dominujàcy na Êwiatowej scenie turniejowej. Moje pierwsze zetkni cie z amerykaƒskà rzeczywistoêcià nie by o zbyt udane. Stara am si jak najdok adniej wype niç formularz wjazdowy, ale miejsce przeznaczone na wpisanie adresu pobytu w Stanach musia am pozostawiç puste po prostu go nie zna am. Umówi yêmy si z dwojgiem znajomych, którzy ju od tygodnia byli w Miami na wakacjach, e zamieszkamy razem z nimi. Mieli nas odebraç z lotniska. Skàd niby mia am wiedzieç, jaki jest adres tego mieszkania? Urz dnik nie czu si jednak usatysfakcjonowany tymi wyjaênieniami; niewiele brakowa o, a nie wpuêci by mnie do kraju. Zeêli am si : nie jego sprawa, gdzie b d mieszkaç! Trafi am do ziemi obiecanej, s awnej krainy wolnoêci czy do wi zienia? Kipia am wêciek oêcià. W koƒcu dosta am pozwolenie na pobyt dok adnie na czas mistrzostw i ani dnia d u ej, choç myêl, e facet powa nie rozwa a wsadzenie mnie do najbli szego samolotu powrotnego do Niemiec. Od tego momentu wszystko sz o jak po maêle. Po dwugodzinnej odysei nasi znajomi Georg Nippgen i Jockel Bitchene znaleêli wreszcie wjazd na lotnisko i zabrali nas w miejsce, gdzie mia yêmy sp dziç najlbli sze dwa tygodnie: hotel Beekman Suites przy Collins Avenue 9499 na Bal Harbour. Voila, panie Urz dniku Imigracyjny. Miami wyglàda dok adnie tak, jak na filmach, taki te by nasz apartament wielki, z szafami, do których mo na by o wchodziç. Nigdy przedtem takich nie widzia am i pami tam, e bardzo mi si spodoba y! Od samego poczàtku zawodów dawa o si wyczuç atmosfer turniejów mi dzynarodowych. Zacz o si od mikstów, w których startowa am z dobrym znajomym z Augsburga Andreasem Pawlikiem, zdecydowanie najprzystojniejszym grajàcym w bryd a okulistà w Niemczech. Po jednym z moich licznych g upich b dów mój partner wydawa si nieco zmartwiony. Nie wiesz, z kim w aênie graliêmy? zapyta To by Eric Rodwell. Przytakn am ze zrozumieniem, ale tak naprawd nie mia am o nim zielonego poj cia. Nie da si ukryç, e Eric Rodwell nie móg by byç dublerem Dona Johnsona, kim wi c, do licha, by? Dwa tygodnie póêniej Eric Rodwell i Jeff Meckstroth zostali nowymi mistrzami Êwiata w konkurencji par. Wymarzona okazja, by poprosiç go o autograf, uciek a mi sprzed nosa! Z tego turnieju pami tam jeszcze tylko, e ca y czas graliêmy na WE i chodziliêmy za pewnà amerykaƒskà damà, która na paznokciach wymalowa a sobie piki, kiery, kara i trefle i notorycznie opóênia a si co najmniej o pi ç minut. Moje b dy nie zas ugujà na wzmiank, wylàdowaliêmy daleko od czo a tabeli, a mimo to ka da minuta gry sprawia a mi wielkà radoêç. W kolejnym turnieju zawodach teamów o puchar Rosenbluma towarzyszyli nam nasi znajomi Hasi Gwinner i Andreas oraz inna niemiecka para, znana ze swej niesumiennoêci. Nigdy nie by o pewne, czy pojawià si na dany mecz. DoÊç szybko zostaliêmy wyeliminowani i wylàdowaliêmy w niekoƒczàcym si turnieju na dochodzenie. Wydawa o si, e przerwy mi dzy rundami trwajà wiecznoêç, ale sama gra by a ekscytujàca i do ka dego meczu zasiadali- Êmy silnie zmotywowani do walki. W jednej z rund natrafiliêmy na par Anglików, ojca z synem. Ch opak nie móg mieç wi cej ni lat; jak si okaza o, na drugim stole gra jego brat bliêniak. Radzi sobie znakomicie i najwyraêniej by przekonany, e ja i Daniela staniemy si atwym upem. Musia yêmy wi c, rzecz jasna, udowodniç, e nie jesteêmy jakimiê tam dwoma siksami, które, nieustannie chichoczàc, wymieniajà si Âwiat Bryd a nr 1 (150) styczeƒ 2003

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem

System Licytacyjny. Wspólny Język 2005. Opis skrócony. Krzysztof Jassem System Licytacyjny Wspólny Język 2005 Krzysztof Jassem 2 Licytacja jednostronna Otwarcie 1 1) 12 14 bez starszej piątki i czwórki karo; piątka trefl możliwa jest tylko w układzie zrównoważonym; w drugim

Bardziej szczegółowo

Kolory młodsze po otwarciu 1BA

Kolory młodsze po otwarciu 1BA Kolory młodsze po otwarciu 1BA Do tego artykułu sprowokowała mnie dyskusja, którą zawiera na Forum post Znów ten blackwood.... Nim jednak przejdziemy do rozdania w nim zamieszczonego proponuję wprowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum)

SYSTEM LICYTACYJNY WSPÓLNY JĘZYK wersja mini(mum) YTEM LICYTACYJY WPÓLY JĘZYK wersja mini(mum) I. OTWARCIA 1 a) 12-17 PC, co najmniej 5 trefli b) 12-17 PC, skład bez koloru pięciokartowego c) 18-22 PC, skład dowolny 1 12-17 PC, co najmniej 5 kar 1 12-17

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych

Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych Beskidzki Szlem czyli wystarczy nie robić błędów prostych To prawda oczywista i po raz kolejny pokazało się jak bardzo bolesna. Równie oczywistą prawdą jest to, że nawet jeśli nie będziesz robił błędów

Bardziej szczegółowo

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE

KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE KONKURSY SPRAWNOŚCIOWE STRZAŁ DO BRAMKI HOKEJOWEJ ZADANIEM UCZESTNIKÓW JEST TRAFIENIE DO PUSTEJ BRAMKI OD UNIHOKEJA ZE STOPNIOWO ZWIĘKSZANEJ ODLEGŁOŚCI. ODLEGŁOŚĆ POCZĄTKOWA 5M. WYGRYWA OSOBA KTÓRA POZOSTANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016

6ka.pl Użytkownik:, Data: 28.05.2016 Angielski na Szóstkę - Część 1 URL: http://www.angielski.6ka.pl/lekcja/cz1/1 Lekcja 1 Jak masz na imię? What's your name? Lesson 1, Topic: What's your name? Lekcja 1, Temat: Jak masz na imię? Hello! (Cześć!)

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Regulamin Poznaj Poznań Nocą

Regulamin Poznaj Poznań Nocą Regulamin Poznaj Poznań Nocą Organizator Stowarzyszenie Biegaj z Mapą Zespół Organizacyjny Kierownik zawodów - Łukasz Nowacki Sędzia Główny Tadeusz Rutkowski Obsługa sportident Dawid Stefański Forma zawodów

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY

PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY PODLASKI WOJEWÓDZKI SZKOLNY ZWIĄZEK SPORTOWY ORGANIZACJA POś YTKU PUBLICZNEGO Kr edyt Bank S.A. II O/Białystok Nr 56 1500 1344 1213 4005 5225 0000 REGON 050359274 NIP 542-24-72-327 15-087 Białystok, ul.

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Otwórzmy drzwi do fantazji

Otwórzmy drzwi do fantazji XIII Mały Powiatowy Konkurs Recytatorski Otwórzmy drzwi do fantazji Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju zaprasza uczniów klas 0, I, II, III oraz nauczycieli i opiekunów

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta

1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta 1. LOGOWANIE do portalu studenta/doktoranta Aby zalogować się na stronie portalu studenta/doktoranta należy wybrać stronę: https://ps.ug.edu.pl (na stronie logowanie odbywa się wyłącznie poprzez podanie

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle

Moja praca zawodowa. Ewelina Nowak. I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Moja praca zawodowa Ewelina Nowak I Liceum Ogólnokształcące im. Kr. St. Leszczyńskiego W Jaśle Prezentacja pracy zawodowej Pracę zawodową rozpoczęłam w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Stanisława Leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z

Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Władysław Izdebski Roman Krzemień WSZYSTKO O WIŚCIE poszerzona wersja książki Wist od A do Z Wydawnictwo PZBS Władysław Izdebski 3 Copyright W. Izdebski & R. Krzemień Projekt okładki: Aleksandra BERKOWSKA

Bardziej szczegółowo

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Prokom Software SA. Grand Prix Polski 2005. dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii nr 1/2 (186/187) styczeƒ/luty 2006 cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 12 000 egz. Prokom Software SA Grand Prix Polski 2005 dla W odzimierza Starkowskiego! Alfredo Versace geniusz bryd owej psychologii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ

Lekcja 5. Zaczynam licytowaæ Podczas licytacji pary podejmuj¹ zobowi¹zania co do wziêcia pewnej liczby lew przy za³o eniu, e kolorem atutowym bêdzie wybrany przez parê kolor. Minimalna deklaracja to wziêcie ponad po³owy, czyli siedmiu,

Bardziej szczegółowo

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski

Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski Magazyn Polskiego Zwiàzku Bryd a Sportowego nr 5 6 (225/226) maj/czerwiec 2009 r. cena 9,00 z (w tym 0% VAT), nak ad 2 000 egz. Dworan-Jocker OÊwi cim dru ynowym mistrzem Polski MISTRZOWIE POLSKI PAR OPEN

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk

Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Marzena Kococik Olga Kuśmierczyk Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Krzemieniewicach Regulamin szkolnego konkursu matematycznego dla uczniów klasy II i III: Mały Matematyk Konkursy wyzwalają aktywność

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie

Warunki formalne dotyczące udziału w projekcie Witaj. Interesuje Cię udział w projekcie Trener w rolach głównych. Zapraszamy więc do prześledzenia dokumentu, który pozwoli Ci znaleźć odpowiedź na pytanie, czy możesz wziąć w nim udział. Tym samym znajdziesz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014

REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 Warszawa, lipiec 2013 POLSKI ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ KOMISJA DS. PIŁKARSTWA KOBIECEGO REGULAMIN ROZGRYWEK O KLUBOWE MISTRZOSTWO POLSKI JUNIOREK W PIŁCE NOŻNEJ W SEZONIE 2013/2014 1 Celem rozgrywek jest: popularyzacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ

REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ REGULAMIN POWOŁYWANIA PAR ZAWODNIK / KOŃ do KADRY NARODOWEJ w DYSCYPLINIE UJEŻDŻENIE Obow. od: U/864/19/Z/2015 z dnia 21.12.2015 Niniejszy regulamin okre la zasady powo ywania par zawodnik / ko do Kadry

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd

WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd WITAMY W KOMPANII DR. NONA INTERNATIONAL Ltd 3 Podstawowe założenia Plan marketingowy mówi TAK! Rejestracja Aby zostać Klubowiczem Kompanii należy: Aby zostać Konsultantem Kompanii należy: Plan marketingowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne

Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej. Metryczka zajęć edukacyjnych. Cele operacyjne. Środki dydaktyczne Scenariusz nr 30 zajęć edukacji wczesnoszkolnej Metryczka zajęć edukacyjnych Miejsce realizacji zajęć: sala szkolna Ośrodek tematyczny realizowanych zajęć: Świat wokół nas Temat zajęć: Tradycyjne potrawy

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3.

REGULAMIN STREETBALL. 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. REGULAMIN STREETBALL 1. Przepisy gry stworzone zostały na podstawie regulaminu FIBA Przepisy gry w koszykówkę 3x3. 2. Mecze rozgrywane są na boisku Hali Mosir w Sosnowcu przy ul. Żeromskiego 3. Zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku.

Protokół kontroli został przez Pana Prezesa podpisany w dniu 12 lipca 2011 roku. Szczecin, dnia 20 lipca 2011 r. Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie WK-0913-1026/33/D/2011 Szanowny Pan Jan Andrusieczko Prezes Ludowego Klubu Sportowego Mewa Resko Uprzejmie informuję Pana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Magiczna moc

Rozdział 6. Magiczna moc Rozdział 6 Magiczna moc Złoty Ptak potrząsnął złocistymi piórami i powiedział: Dam ci czarodziejską moc w zamian za twój czarny parasol. Parasol?! zawołał Hieronim. Mój czarny parasol?! Nigdy! Wiatr zaświstał

Bardziej szczegółowo

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają pracy, a chcą pracować. Jeżeli potrzebujesz pomocy, by znaleźć pracę, przyjdź do

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA

SPIS TREŚCI. Część pierwsza: SOWA PI TREŚCI 3 PI TREŚCI Część pierwsza: OWA Uniwersytet obrony... owa, mądra głowa... Minimalizacja... Oczywiste?... Konfuzja sowy... owa, czy lis?... Z bólem serca... iewinna częściówka... Przewidujący

Bardziej szczegółowo

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska

Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Witamy w Bibliotece Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Przygotowała mgr Ewelina Pilarska Biblioteka Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Adres: ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań Telefon:

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa

Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Toruń, dnia 10.09.2015r. Regulamin Wydarzenia pod nazwą Otwarty Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników Wydarzenia Turniej Szachowy o Puchar C.H. Kometa"(

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego?

KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? KRAKÓW ZNANY I MNIEJ ZNANY AUDIO A2/B1 (wersja dla studenta) - Halo! Mówi Melisa. Paweł, to ty? - Cześć! Miło cię słyszeć! Co u ciebie dobrego? - Wiesz, za dwa miesiące przyjeżdżam do Krakowa na stypendium,

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie

WSPÓLNY JĘZYK Otwarcie PC, układ zrównoważony, a także z singletonem karo i słaba. piątka trefli w układzie WSPÓLNY JĘZYK 2015 Otwarcie 1-12-14 PC, układ zrównoważony, a także 4-4-4-1 z singletonem karo i słaba piątka trefli w układzie 5-3-3-2 15+PC, 5 trefli w układzie niezrównoważonym 18+PC, układ dowolny

Bardziej szczegółowo

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów

Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Sponsorzy projektu Obozy Zdobywców Biegunów Obozy Zdobywców Biegunów to cykl wyjazdów na letnie i zimowe obozy rekreacyjne, których celem jest wspieranie aktywności dzieci niepełnosprawnych ruchowo, przewlekle

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika

Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku. tak zwane ABC Plusika Instrukcja poruszania się po stronie www.plusbus.pl krok po kroku tak zwane ABC Plusika Spis treści 1. Rejestracja użytkownika 2. Kupno biletu 3. Wymiana biletu 4. Zwrot biletu 5. Doładowanie konta 6.

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK

Wnioskodawca : Naczelnik. Urzędu Skarbowego WNIOSEK Wnioskodawca :.. (miejsce i data ). (imię i nazwisko oraz pełen adres) PESEL Naczelnik Urzędu Skarbowego w. (właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika) WNIOSEK o zwolnienie podatnika z obowiązku płacenia

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT.

Cena lodówki wraz z 7% podatkiem VAT wynosi 1337 zł 50 gr. Oblicz ile wynosi podatek VAT. www.zadania.info NAJWIEKSZY INTERNETOWY ZBIÓR ZADAŃ Z MATEMATYKI ZADANIE 1 Cenę płaszcza zimowego obniżono wiosna o 15% i wówczas cena wynosiła 510 zł. Oblicz cenę płaszcza przed obniżka. ZADANIE 2 Ksiażka

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie

Nawigacja podwodna. Nurkowanie głębokie Kurs Advanced Open Water Diver dedykowany jest dla młodzieży od 15 roku życia. Podczas szkolenia wprowadzimy Was do podwodnego Świata i nauczymy zaawansowanych umiejętności. Kurs bazuje na tym czego nauczyłeś

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo