IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni"

Transkrypt

1 IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO! BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM AKKA I CEZAREA NADMORSKA TEL AVIV I HAJFA MORZE MARTWE I MASSADA OPCJONALNIE TYDZIE W EJLACIE LUB TABIE! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k. Ejlatu odprawa paszportowo-celna, a nast pnie przejazd przez pustyni Negev w kierunku Jerozolimy. Po drodze zobaczymy (o ile czas pozwoli) krater Ramon o dł. 40 km i szer. 8 km, i gł. dochodzàcej do 300 m). Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu wjazd na Gór Oliwnà oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów poło onej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliwnym, znanym Polakom jako Ogrójec. Nast pnie przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez dzielnic muzułmaƒskà i bazar arabski Drogà Krzy owà (Via Dolorosa), na koƒcu której znajduje si Bazylika Grobu ze skałà Golgoty i Grobem Jezusa. Nast pnie udamy si do dzielnicy ormiaƒskiej i ydowskiej oglàdajàc po drodze Cardo Maximus - pozostałoêci po starej rzymskiej ulicy i dojdziemy do Bramy Syjoƒskiej. Przejazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice Narodzenia Paƒskiego. Kolacja i nocleg w Betlejem. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyjazd nad Morze Martwe, gdzie zwiedzimy Masad - twierdz Heroda Wielkiego i jednoczeênie miejsce walki zelotów - społeczno- Êci ydów, która najdłu ej opierała si Rzymowi (wjazd kolejkà linowà dodatkowo płatny ok. 15 USD). Nast pnie zwiedzimy staro ytnà wiosk Esseƒczyków, twórców słynnych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy kosmetyków z minerałami z Morza Martwego oraz przejazd na kàpiel w Morzu Martwym m poni ej poziomu morza. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. Dla ch tnych zwiedzanie Jerozolimy nocà w póênych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD). (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Bramy Gnojnej, przez którà dojdziemy do Âciany Płaczu i na Wzgórze Âwiàtynne (jeêli tylko b dzie udost pnione) z sanktuariami Kopuły Skały i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do Êwiàtyƒ). Nast pnie udamy si w kierunku Galilei. Dla ch tnych, o ile czas pozwoli, wycieczka do najstarszego miasta Êwiata - Jerycha (dodatkowo płatne - ok. 15 USD). Nast pnie Bet Shean, gdzie zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizantyjskà ulic, antyczne Êwiàtynie oraz łaênie rzymskie. Wizyta w Nazaret, gdzie odwiedzimy Bazylik Zwiastowania NajÊwi tszej Marii Panny (zbudowanej wokół Groty Zwiasto - wania). Odwiedzimy Jardenit nad Jordanem, symboliczne miejsce chrztu Chrystusa. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazaret lub Tyberiadzie. (Trasa ok. 230 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu mo liwoêç wycieczki fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo płatna - ok. 35 USD). Podczas lunchu b dzie mo na delektowaç si wy- Êmienitym obiadem z endemicznie wyst pujàcà w tym rejonie rybà Êw. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Nast pnie przejazd do koêciołów zwiàzanych z wa nymi dla chrzeêcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - koêciół Prymatu Êw. Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego nast pc na ziemi, Kafarnaum, wielokrotnie wspominanego w Biblii miejsca zamieszkania Jezusa oraz Góry Błogosławieƒstw (miejsce tzw. Kazania na Górze). Rejs łodzià po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie bàdê Nazarecie. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy twierdz krzy owców. Potem udamy si do Hajfy, gdzie zobaczymy efektowne Perskie Ogrody Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, chrzeêcijaƒstwa i islamu). Nast pnie udamy si do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, zobaczymy mi dzy innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzy owców z pot nà bramà. Jadàc dalej wybrze em Morza Âródziemnego dojedziemy do Tel Avivu. (przejazd przez najciekawsze cz Êci miasta). Dotrzemy do Jaffy - miasteczka pami tajàcego wydarzenia wspominane w Starym Testa - mencie. Spacer po starej Jaffie. Przejazd do Betlejem; zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zobaczymy witra e Chagalla w szpitalu Hadassah (przedstawiajàce 12 plemion Izraela), słynnà Menora przy Knesecie oraz wiosk Ein Karem z koêciołem Jana Chrzciciela który wg tradycji TU wlaênie si urodził. Zwiedzanie nowej 238 IZRAEL I JORDANIA

2 WYLOTY Z WARSZAWY Jerozolimy: Instytut Yad Vashem - swoiste muzeum upami tniajàce Holokaust. Nast pnie przejazd do kibucu - specyficznej, izraelskiej formy "spółdzielni. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w kibucu. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Ejlatu - na lotnisko Ovda. (Trasa ok. 300 km). w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu. Uwaga: zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD) i podatku egipskiego (ok. 15 USD). Zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD) konieczny tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Z uwagi na specyfik kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach Êwiàtecznych (lokalne Êwi ta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów mo e ulec zmianie (np. kolejnoêç zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i Êwiàtyƒ, godziny serwowanych posiłków i ich zawartoêç). W okresie najwa niejszego Êwi ta religijnego Yom Kippur, mogà wystàpiç zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym czasie sà serwowane na zimno, podawane sà tylko napoje bezalkoholowe. Hotele Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych) - 6 noclegów w hotelach 3* o Êrednim standardzie (wg programu), 1 nocleg w kibucu: wsz dzie pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz kolacje (wg opisu w programie). Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ovdy k. Ejlatu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców itp.): ok. 155 USD oraz ok. 15 USD zwiedzanie Masady (płatne obligatoryjnie na miejscu); napojów do kolacji, obiadów, wycieczek fakultatywnych (ceny podane w programie) oraz innych wydatków osobistych (najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA). KOD IMPREZY: IZT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Paszport. Ka dy podró ny musi mieç paszport wa ny przynajmniej 6-mscy od daty wyjazdu z Izraela. Obywatele polscy nie potrzebujà wiz do Izraela. UWAGA! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libanu, Libii, Arabii Saudyjskiej, Syrii. Dlatego jeêli planujecie Paƒstwo wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy wylocie (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich. DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 239

3 IZRAEL I JORDANIA 8 lub 15 dni od 3049 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO MORZE MARTWE I MASADA BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM TEL AVIV I JAFFA D ERASZ I AMMAN - STOLICA JORDANII PETRA - KAMIENNE MIASTO OPCJONALNIE TYDZIE W EJLACIE LUB TABIE! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k. Ejlatu odprawa paszportowo-celna, po czym przejazd przez pustyni Negev w kierunku Jerozolimy. Po drodze zobaczymy (o ile czas na to pozwoli) krater Ramon o długoêci 40 km, szerokoêci 8 km i gł bokoêci dochodzàcej do 300 m. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie Jerozolimy: koêciół Pater Noster (Ojcze Nasz), Bazylika Wszystkich Narodów poło ona przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliwnym (znanym Polakom jako Ogrójec), Góra Oliwna, nast pnie stare miasto w Jerozolimie: idàc kr tymi uliczkami arabskiego bazaru w dzielnicy muzułmaƒskiej przemierzaç b dziemy Drog Krzy owà (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu Âwi tego ze skałà Golgoty i Grobem Jezusa. Nast pnie udamy si przez dzielnic ydowskà do Bramy Jaffa. Przejedziemy do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa, gdzie zło ymy wizyt w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice Naro - dzenia Paƒskiego. Kolacja i nocleg w Betlejem. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyjazd nad Morze Martwe, gdzie zwiedzimy Qumran, staro ytnà wiosk Esseƒ - czyków, twórców słynnych zwojów z tekstami biblijnymi znad Morza Martwego oraz Masad - twierdz Heroda Wielkiego i jednoczeênie miejsce walki zelotów - społecznoêci ydowskiej, która najdłu ej opierała si Rzymowi (wjazd kolejkà linowà dodatkowo płatny ok. 15 USD/osoba). Zakupy kosmetyków z Morza Martwego oraz przejazd na kàpiel w Morzu Martwym m poni ej poziomu morza. Dla ch tnych (o ile czas pozwoli), wycieczka do najstarszego miasta Êwiata - Jerycha (dodatkowo płatna, ok. 15 USD). Powrót do hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Fakultatywnie zwiedzanie Jerozolimy nocà w póênych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Bramy Gnojnej, przez którà dojdziemy do Âciany Płaczu i na Wzgórze Âwiàtynne (jeêli tylko b dzie udost pnione) z sanktuariami Kopuły Skały i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do Êwiàtyƒ). Nast pnie udamy si do Jaffy - miasteczka pami tajàcego wydarzenia wspominane w Starym Tes - tamencie. Spacer po starej Jaffie. Jadàc dalej wybrze em Morza Âródziemnego dojedziemy do Tel Avivu (przejazd przez najciekawsze cz Êci miasta). Nast pnie udamy si do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, zobaczymy mi dzy innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzy owców z pot nà bramà. Kolejnym punktem programu b dzie wizyta w bazylice Zwiastowania NajÊwi tszej Marii Pannie w Nazarecie (zbudowanej wokół Groty Zwiasto - wania). Nast pnie przejedziemy do Jarde nitu - miejsca symbolicznego chrztu Jezusa w rzece Jordan. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu mo liwoêç wycieczki fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo płatna - ok. 35 USD). Podczas lunchu b dzie mo na delektowaç si wyêmienitym obiadem z endemicznie wyst pujàcà w tym rejonie rybà Êw. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Nast pnie przejazd do ko- Êciołów zwiàzanych z wa nymi dla chrzeêcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - koêciół Prymatu Êw. Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego nast pc na ziemi; Kafarnaum, wielokrotnie wspominanego w Biblii miejsca zamieszkania Jezusa oraz Góra Bło - gosławieƒstw (miejsce tzw. Kazania na Górze). Rejs łodzià po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie bàdê Nazarecie. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na granic izraelsko - jordaƒskà na moêcie Szejka Husajna. Po odprawie granicznej przejazd do D erasz (forum, Êwiàtynia Artemidy, ko- Êcioły wczesnochrzeêcijaƒskie z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim ulica 600 kolumn). Nast pnie przejazd do Ammanu, gdzie na wzgórzu mieszczàcym pozostałoêci pot nej niegdyê cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza b dziemy mogli podziwiaç panoram Ammanu, m.in. rzymski teatr i odeon, czyli staro ytnà filharmoni. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wyjazd z Ammanu. Przejazd na Gór Nebo, z której podziwiaç b dziemy panoram doliny rzeki Jordan i Ziemi Âwi tej, tak jak jà widział Moj esz. Według tradycji Góra Nebo, to miejsce z którego Moj esz po raz pierwszy i ostatni zobaczył Ziemi Obiecanà. Nast pnie przejazd do Madaby, gdzie szczególnej uwadze polecamy bizantyjskà mozaik -map Bliskiego Wschodu mieszczàcà si w koêciele Âw. Jerzego, składajàcà si pierwotnie z ponad 2 mln elementów. W dalszà drog udamy si do Petry (Lista UNESCO). Zwiedzanie miasta staro ytnych grobowców Nabatejczyków poło onego w trudno dost pnej dolinie górskiej. Całe miasto wykute jest w skale - zobaczymy niesamowicie olbrzymie grobowce, Êwiàtynie oraz pałace i skarbce. Miasto zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trz sieƒ ziemi, ponownie odkryto je w 1812 roku, a dopiero w 1958 otworzono dla turystów. 240 IZRAEL I JORDANIA

4 WYLOTY Z WARSZAWY Nast pnie przejazd do miasta Akaba, na wybrze u Morza Czerwonego. Zakwaterowanie kolacja i nocleg hotelu. (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wyjazd z hotelu w Akabie, przejazd na granic jordaƒsko - izraelskà (Araba Border - Yitzhak Rabin Border Crossing). (Trasa ok. 90 km z Akaby do lotniska w Ovda k.ejlatu) Po odprawie paszportowo - celnej:. w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu. w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli na stronach Egipt - Taba wczasy). Uwaga: zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD) i podatku egipskiego (ok. 15 USD). Zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD); konieczny tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Ze wzgl du na specyfik kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach Êwiàtecznych (lokalne Êwi ta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów mo e ulec zmianie (np. kolejnoêç zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i Êwiàtyƒ, godziny serwowanych posiłków i ich zawartoêç). W okresie najwa niejszego Êwi ta religijnego Yom Kippur, mogà wystàpiç zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym czasie sà serwowane na zimno, podawane sà tylko napoje bezalkoholowe. Hotele Cz Êç objazdowa - (7 rozpocz tych dób hotelowych) - 7 noclegów (5 w Izraelu, 2 w Jordanii) w hotelach 3* o Êrednim standardzie (wg programu), pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz kolacje (wg opisu w programie). Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia KOD IMPREZY: IJO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ejlatu - lotnisko w Ovdzie, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordaƒskiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii, transferu autobusem lokalnym przez granic jordaƒsko-izraelskà na moêcie szejka Husajna nad Jordanem, kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców, itp) - ok. 275 USD oraz ok. 15 USD zwiedzanie Masady (płatne obligatoryjnie na miejscu) napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych wydatków osobistych. Najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA. Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Wiza. do wizy jordaƒskiej potrzebne sà dane paszportowe: numer paszportu, data wydania, obywatelstwo i data wa noêci (paszport wa ny min. 6 miesi cy). Uwaga! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Dlatego jeêli Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost.od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na planujecie Paƒstwo w przyszłoêci wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu i Jordanii o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy przekraczaniu granic oraz wylocie z Izraela (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich.. DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 241

5 JORDANIA - ORIENTALNY KAPRYS 8 lub 15 dni od 2630 PLN cena po rabacie promocyjnym POBYT W AQABA NAD MORZEM CZERWONYM! KLEJNOTY BLISKIEGO WSCHODU UZNANE PRZEZ UNESCO ZAMEK AJLUN PETRA - NOWY CUD ÂWIATA! DOLINA JORDANU MORZE MARTWE DLA CH TNYCH TYDZIE WYPOCZYNKU W EJLACIE LUB TABIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k.ejlatu (Izrael) odprawa paszportowo celna a nast pnie transfer do hotelu *** w Ammanie (Jordania). Kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie rzymskiego miasta - Jerash, gdzie podziwiaç mo na łuk triumfalny, doskonale zachowane pot ne owalne forum, Êwiàtyni Zeusa i Êwiàtyni Artemidy, monumentalne schody i propyleje, łaênie oraz koêcioły wczesnochrzeêcijaƒskie z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim prawie 600 metrowà ulic kolumn. Nast pnie przejazd do twierdzy Ajlun zwanej zamkiem Ajjubidów. Dobrze zachowane ruiny z XI wieku, odkryte razem z Petrà w 1812 roku. Budowla strzegła szlaków handlowych pomi dzy Damaszkiem, Jerozolimà, Mekkà i Kairem. Po południu zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, w programie mi dzy innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli staro ytna filharmonia, pozostałoêci pot nej niegdyê cytadeli, panorama miasta. Kolacja i nocleg w hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu udamy si do królewskiej twierdzy Mukawir. Spacer na szczyt skàd rozpoêciera si wspaniała panorama morza Martwego i doliny Jordanu. Wizyta w Um Rasas - ruinach staro ytnego miasta słynàcego z bizantyjskich mozaik, na liêcie UNESCO od 2004 roku. Kàpiel w morzu Martwym 400 m poni ej poziomu morza. Kolacja i nocleg w hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Madaby - szczególnej uwadze polecamy Êredniowiecznà mozaik - map Bliskiego Wschodu mieszczàcà si w koêciele Âw. Jerzego. Nast pnie udamy si na gór Nebo, uznawanà za miejsce Êmierci Moj esza. Przy dobrej pogodzie mo na ze szczytu dojrzeç mury Jerozolimy. Kolejnym punktem programu b dzie wycieczka nad rzek Jordan do miejsca chrztu Chrystusa. Po południu wizyta w ruinach zamku krzy owców, słynnym Al Karak. Twierdza została zdobyta po rocznym obl eniu przez samego Saladyna. Nast pnie kolacja i nocleg w Petrze. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Petry (zabytek wpisany na list UNE- SCO) poło onej w trudno dost pnej dolinie górskiej. Całe miasto wykute jest w skale - zobaczymy niesamowite, olbrzymie Êwiàtynie, pałace, skarbce oraz grobowce. Miasto zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trz sieƒ ziemi, ponownie odkrył je w roku 1812 Szwajcar Johann Luis Burkhardt, w 1929 zacz ły si wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 otworzono Petr dla turystów. Niektóre budowle umieszczone sà tak e na pobliskich szczytach - polecamy spacer do malowniczo poło onego Klasztoru. Dla ch tnych (dodatkowo płatna ok.15 USD) wizyta w tzw. Małej Petrze, kanionie z wy łobionymi schodami i niewielkimi Êwiàtyniami. Po południu przejazd do Aqaby na nocleg i kolacj. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 6-7 Pobyt w Aqabie nad Morzem Czerwonym hotelu 3* (Crystal lub podobny) lub za dopłatà w wybranym hotelu 4* (Marina Plaza, Golden Tulip, Aqaba Gulf lub podobnym) - korzystanie z prywatnej (niepublicznej) pla y wliczone w cen. Czas na kàpiele morskie i słoneczne oraz wycieczki lokalne (m. in.): Pustynia Wadi Rum: 2 godzinne zwiedzanie (koszt ok. 60 USD, 4 godz. koszt ok. 80 USD), Rejs łodzià ze szklanym dnem (mo liwy snorkeling) z lunchem wliczonym w cen (koszt ok. 60 USD). Uwaga! Zamieszczone opisy wycieczek lokalnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wykwaterowanie (najpóêniej do godziny 10) i wyjazd z hotelu w Akabie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Przejazd na granic jordaƒsko - izraelskà (Araba Border - Yitzhak Rabin Border Crossing). (Trasa ok. 120 km Aqaba - Lotnisko Ovda k. Ejlatu). Po odprawie paszportowo - celnej:. w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu. 242 IZRAEL I JORDANIA

6 WYLOTY Z WARSZAWY w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli na stronach Egipt - Taba wczasy). Uwaga! Zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD, płatny ka dorazowo przy opuszczaniu terytorium Izraela) i podatku egipskiego (ok. 15 USD) oraz zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD); konieczna tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - transfer na lotnisko Ovda k. Ejlatu (Izrael) i wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Do urzàdzeƒ elektrycznych z grubymi bolcami potrzebne sà adaptory. Hotele Cz Êç objazdowa - (4 rozpocz te doby hotelowe): 4 noclegi (3 w Ammanie, 1 w Petrze w hotelach 3* o Êrednim standardzie; Cz Êç pobytowa - (3 rozpocz te doby hotelowe): 3 noclegi w Aqabie nad Morzem Czerwonym w hotelu 3* (Crystal lub podobny) lub wybranym hotelu 4* (np. Hotel Aqaba Gulf, Marina Plaza, Golden Tulip lub podobny) lub, pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia KOD IMPREZY: INA TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ejlatu - lotnisko w Ovdzie (Izrael), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordaƒskiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii, kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców, itp) - ok. 230 USD (płatne obligatoryjnie na miejscu); napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych wydatków osobistych. Najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA. Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Uwaga! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Dlatego jeêli planujecie Paƒstwo w przyszłoêci wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu i Jordanii o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy przekraczaniu granic oraz wylocie z Izraela (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do hotelu 4* w Aqabie 175 (3 rozpocz.e doby hotel.) od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich. Wiza. Do wizy jordaƒskiej potrzebne sà dane paszportowe: numer paszportu, data wydania, obywatelstwo i data wa noêci (paszport wa ny min. 6 miesi cy). DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 243

7 HOTEL LAGOONA BEACH + Ejlat Dla rodzin Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,7 NASZYM ZDANIEM Doskonała lokalizacja w centrum Ejlatu tu przy promenadzie i niedaleko pla y, dobrej klasy serwis oraz wy ywienie All Inclusive gwarantujà udany wypoczynek. STRONA INTERNETOWA Poło enie Nale àcy do sieci Isrotel hotel, zlokalizowany jest w centrum kompleksu hotelowego North Beach, tu obok portu jachtowego i ok. 200 m od piaszczysto- wirowej pla y. Obiekt poło ony jest ok. 100 m od promenady, wzdłu której znajdujà si liczne sklepy oraz restauracje. Pokoje Ponad 250 przestronnych pokoi, mieszczàcych si w 6-pi trowym budynku. Wygodnie urzàdzone 2-osobowe pokoje z mo liwoêcià dostawki (pobyt niemowl cia dodatkowo płatny na miejscu - ok. 7 EUR/dzieƒ - opłata obowiàzkowa). Na zamówienie dost pne sà pokoje rodzinne. Wszystkie pokoje posiadajà: łazienk (wanna, WC), klimatyzacj, telefon, TV-sat, zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz balkon. Widok na ulic lub basen (za dopłatà). Dost pny jest internet bezprzewodowy (dodatkowo płatny). Suszarki do włosów do wypo yczenia w recepcji (wymagany depozyt). Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja z sejfami (wymagany depozyt), kantor oraz 3 windy. W miejscach ogólnodost pnych mo na korzystaç z bezprzewodowego internetu (płatny). Hotel oferuje restauracj głównà, lounge bar oraz bar przy basenie. Przy hotelu znajduje si basen (podgrzewany w okresie zimowym) oraz brodzik dla dzieci. Le aki, parasole oraz r czniki pla owe dost pne przy basenie sà bezpłatne. Dla goêcie sieci Isrotel darmowy wst p na pi knie zagospodarowanà pla przy hotelu Isrotel Royal Beach (płatne le aki - 15 NIS/dzieƒ) oraz zni ki na show WOW w Isrotel Theater. Ponadto: przechowalnia baga u i ogólnie dost pna łazienka. Wy ywienie All Inclusive: Êniadania wegetariaƒskie ( ), obiady ( ) i kolacje ( ) w restauracji (bufet), 4 razy w tygodniu tematyczne menu obiadowe (np. kuchnia etniczna lub mi dzynarodowa). Przekàski serwowane mi dzy 10:00 a 16:00, a ciasta a Bar przy basenie ( ) oferuje zimne i goràce napoje (tylko bezalkoholowe). W cenie nielimitowana iloêç lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych oraz wina podczas lunchu, kolacji oraz w lounge barze ( ). Dost pne menu dzieci ce. Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny - m.in. tenis stołowy, bilard, wieczorne show, pokazy gotowania na ywo, muzyka na ywo, a dla najmłodszych miniklub oraz aerobik w wodzie. Mo na skorzystaç z sauny, siłowni oraz zabiegów piel gnacyjnych w Esprit SPA (niektóre zabiegi mogà byç dodatkowo płatne). Kategoria lokalna W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiajà kategoryzacj organizatorom turystyki. 244 IZRAEL

8 Ejlat HOTEL LEONARDO PRIVILEGE EJLAT Dla rodzin Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie Poło enie Niedawno wybudowany, komfortowy hotel nale àcy do znanej izraelskiej sieci Fattal Hotels, zlokalizowany jest w strefie hotelowej Ejlatu - North Beach, jedynie ok. 350 metrów od piaszczysto- wirowej pla y. W pobli u hotelu znajduje si promenada, skupiajàca liczne sklepy i restauracje, a tak e port jachtowy. Pokoje Hotel oferuje 247 pokoi, urzàdzonych w nowoczesnym i komfortowym stylu, mieszczàcych si w 3-pietrowym budynku. Pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (łó eczko dla niemowlàt dodatkowo płatne). Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzacj, TV-sat, oraz telefon. Pokoje posiadajà tak e zestawy do przygotowywania kawy i herbaty. Wi kszoêç pokoi posiada balkon. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, windy, bankomat, sale konferencyjne, sklep z pamiàtkami, restauracja główna Rainbow (oferowane jest specjalne menu dla dzieci), a tak e bar przy basenie, lobby bar i kawiarnia. Hotel dysponuje basenem zewn trznym oraz basenem dla dzieci. Mo na ponadto skorzystaç z dodatkowo płatnego bezprzewodowego Internetu. Na terenie hotelu działajà tak e: pralnia, parking oraz salon kosmetyczny (usługi te sà dodatkowo płatne). Wy ywienie Formuła AIl inclusive zawiera: wegetariaƒskie Êniadania (7:00-10:30), obiady (13:00-15:00) i kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu; podawane posiłki sà koszerne. Lokalne napoje alkoholowe (w tym wino domowe i piwo) oraz bezalkoholowe dost pne sà podczas posiłków a tak- e w ciàgu dnia (11:00-23:00) w wybranych barach i restauracjach. Program sportowy i animacyjny Prowadzone sà programy animacyjne, oparte na grach i zabawach, a tak- e wyst pach artystycznych. Dla najmłodszych przygotowano mini-club, oferujàcy zaj cia w kilku grupach wiekowych. Ponadto, w hotelu: sala gier, centrum SPA, oferujàce masa e i zabiegi kosmetyczne oraz saun, a tak e salon kosmetyczny (dodatkowo płatne). Kategoria lokalna W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiajà kategoryzacj organizatorom turystyki. NASZYM ZDANIEM Hotel przyciàga rzadko oferowanà w Izraelu formułà All Inclusive w rozsàdnej cenie. Wygodnie miejsce wypoczynku zarówno dla par jak i rodzin z dzieçmi. STRONA INTERNETOWA IZRAEL 245

9 HOTEL RADISSON BLU RESORT Taba Dla rodzin Przy pla y ALL INCLUSIVE w cenie NASZYM ZDANIEM Komfortowy, przestrzenny hotel z du ym zielonym terenem, polecany rodzinom z dzieçmi i osobom ceniàcym wysokà jakoêç usług! STRONA INTERNETOWA Poło enie Komfortowy hotel poło ony na ładnie zagospodarowanym, obfitym w zieleƒ, obszernym terenie, bezpoêrednio przy piaszczystej pla y z dost pem do rafy koralowej. Kompleks nale y do znanej i cenionej sieci hotelowej, Êwiadczàcej usługi na najwy szym poziomie. Oddalony jest od Taba Heights o ok. 10 min., zaê od granicy z Izraelem ok. 25 min jazdy samochodem. Pokoje Na terenie kompleksu hotelowego dost pnych jest ponad 340 przestronnych, 2-osobowych pokoi z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub jednej dostawki dla osoby dorosłej (łó eczka dla niemowlàt bezpłatne), mieszczàcych si w niskich budynkach. Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, tv-sat, telefon, sejf, mini-bar (dodatkowo płatny) oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, kantor wymiany walut, bankomat, mini centrum handlowe, jubiler, ksi garnia oraz sklep z pamiàtkami. Na terenie hotelu mo na korzystaç z bezpłatnego bezprzewodowego internetu. Dla goêci przygotowano 4 restauracje: głównà Olivos, Cucciana (kuchnia włoska), Al Khaymia (kuchnia egipska i beduiƒska) oraz Mirage (przekàski i dania z grilla), a tak e kilka barów - baru przy basenie Palm, baru na pla y Waves oraz lobby baru Coral. Na terenie kompleksu znajdujà si dwa baseny zewn trzne, w tym jeden przeznaczony dla najmłodszych goêci; wszystkie baseny ze słodkà wodà. Le aki, parasole i r czniki pla owe przy basenach i na pla y dost pne sà bezpłatnie. Ponadto na terenie hotelu mo na skorzystaç z salonu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego, usług medycznych czy pralni (za dodatkowa opłatà). Wy ywienie Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania ( ), obiady ( ), kolacje ( lub ) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto w ciàgu dnia serwowane sà owoce, croissanty, kanapki, ciasta, ciepłe przekàski, kawa, herbata, woda, lokalne napoje alkoholowe (Mirage ; ), a napoje tak e w Coral Barze (11:00-22:00), lody (Mirage ), póêne przekàski (Coral bar ). Wina serwowane tylko w trakcie obiadu oraz kolacji. Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny dla dorosłych i dzieci, obejmuje m.in. pokazy rozrywkowe w stylizowanym amfiteatrze (trzy pokazy w tygodniu). Ponadto mo na korzystaç z kortów tenisowych (godzinna sesja), bilarda, rzutek, badmintona, siłowni oraz tenisa stołowego (niektóre z atrakcji dodatkowo płatne). Na terenie hotelu działa tak e centrum SPA, gdzie za opłatà dost pne sà: sauna, łaênia parowa, jacuzzi, masa e. W pobli u: centrum nurkowe m.in. windsurfing, water skiing czy wakeboarding. Dla najmłodszych - mini club i plac zabaw. Kategoria lokalna: ***** 246 EGIPT TABA

10 Taba HOTEL SWISS INN DREAM RESORT Przy pla y Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,8 Poło enie Luksusowy, niedawno wybudowany hotel (oddany do u ytku w paêdzierniku 2009 r.), mieszczàcy si bezpoêrednio przy pi knej, piaszczystej pla- y w zatoce Aqaba. Malowniczo poło ony w otoczeniu Gór Synaju, jedynie około 4 km od Taba Haights i ok. 20 km od granicy w Tabie. Pokoje: Hotel oferuje ponad 160 przestrzennych pokoi, umiejscowionych w 2-3 pi trowych budynkach. Pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (podwójna rozkładana sofa; łó eczka dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, TV-sat, sejf, mini bar (płatny) oraz balkon. Wi kszoêç pokoi posiada boczny widok na morze oraz basen lub ogród. Do dyspozycji goêci: 24-godzinna recepcja, windy, bank, sklepy, perfumeria, jubiler oraz bankomat. Na terenie hotelu za dodatkowà opłatà mo na skorzystaç z internetu. Dla goêci przygotowano: restauracj głównà Zeytoun (posiłki w formie bufetu), restauracj a la carte Lagoona (kuchnia Êródziemnomorska), namiot beduiƒski oraz kilka barów - bar przy pla y, bar prz basenie oraz lobby bar. Przy hotelu znajduje si basen z podgrzewanà wodà (okresowo) oraz odr bny brodzik dla dzieci (równie podgrzewany). Le aki, parasole oraz r czniki pla owe dost pne sà bezpłatnie. Ponadto, za dodatkowà opłatà goêcie mogà korzystaç z centrum SPA, centrum sportów wodnych i wypo yczalni samochodów. Wy ywienie All inclusive: Êniadania ( ), póêne Êniadania w lobby barze ( ), obiady ( ), kolacje ( ) w formie bufetu w restauracji głównej (podczas posiłków podawane: napoje gazowane, woda mineralna, lokalne wino i piwo). Dodatkowo przekàski dost pne w barze przy basenie: pizza ( ), lody ( ), a w lobby barze - słodkie przekàski (16:00-17:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane równie w barze na pla y. Kawa, herbata oraz napoje alkoholowe (lokalne) i bezalkoholowe podawane w lobby barze przy recepcji. Program sportowy i animacyjny Animacje prowadzone sà na zewnàtrz, a tak e w namiocie beduiƒskim w ciàgu dnia, np.: piłka siatkowa, water polo, aqua aerobic, rzutki a wieczorami show. Za dodatkowà opłatà mo na tak e skorzystaç z kortów tenisowych, bilardu, Diving & Aqua Center oraz centrum SPA (jacuzzi, masa e, sauna). Dla najmłodszych mini klub (wieczorami mini disco). Kategoria lokalna: ***** NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy nowy hotel 5* za wyjàtkowo atrakcyjnà cen! Polecamy szczególnie rodzinom z dzieçmi jak równie wszystkim poszukujàcym relaksu w komfortowym otoczeniu! STRONA INTERNETOWA EGIPT TABA 247

EGIPT SHARM EL SHEIKH

EGIPT SHARM EL SHEIKH WYLOTY Z WARSZAWY, POZNANIA, KATOWIC I GDA SKA Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç

Bardziej szczegółowo

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA

IBERIADA 15 dni HISZPANIA I PORTUGALIA IBERIADA 15 dni SAMOLOTEM od 3949 PLN cena po rabacie promocyjnym SANTIAGO DE COMPOSTELA PRZEPI KNA BARCELONA I KRÓLEWSKI MADRYT PLA OWANIE NAD ATLANTYKIEM PORTUGALSKIE PERŁY: LIZBONA, SINTRA, FATIMA I

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Oferta 1 Turcja Alanya Millennium Park 25.04.2015 02.05.2015 1099.00 PLN 2198.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) Dorosły: 1099.00 PLN (20.04.1985) z: do Antalya dnia: 25.04.2015 godz.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA

SPIS TREÂCI OBJAÂNIENIA SPIS TREÂCI AUTOKAREM CHORWACJA Kompleks wakacyjny Komodor (Orebiç Perna) 2-3 Zwiedzaj i wypoczywaj! W słoƒcu Dalmacji 3 Orebiç, Dubrownik, Medjugorie, Mostar, Wodospady Kravica, Lovište, Nakovana CZARNOGÓRA

Bardziej szczegółowo

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015.

Maroko Agadir. Blue Sea Le Tivoli. PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) 06.02.2015. Oferta 1 Maroko Agadir Blue Sea Le Tivoli Warszawa 30.01.2015 06.02.2015 1359.00 PLN 2718.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) Dorosły: 1359.00 PLN (27.01.1985) z: Warszawa do Agadir

Bardziej szczegółowo

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985)

PLN* * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Oferta 1 Zakynthos Zante Village 01.05.2015 08.05.2015 1333.00 PLN 2667.71 * Cena całkowita: Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) Dorosły: 1333.85 PLN (28.04.1985) z: do Zakinthos dnia: 01.05.2015 godz. 02:45-06:10

Bardziej szczegółowo

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30

Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Hotel Usł. Cena. dnia 21.04 godz. 01:00. dnia 27.04 godz. 17:30 ... ŁĄCZNA CENA ZA OSOBY... Biuro Podróży TRAVELS tel. 81/ 532 39 53, fax. 81/ 532 39 51 Al. Tysiąclecia 3, 20-121 Lublin Termin Wyjazd Kierunek Zdjęcie Usł. Cena Sultan Beach Back View DB1 1349.00 PLN

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Gambia Bandżul Oferta 1 Gambia Bandżul Golden Beach Warszawa 27.11.2015 04.12.2015 3349.00 PLN 6699.06 * Cena całkowita: Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Dorosły: 3349.53 PLN (26.08.1985) Podróż tam: Wylot z: Warszawa

Bardziej szczegółowo

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni

WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni WŁOSKI NIEZB DNIK 7 dni KOMFORTOWYM AUTOKAREM od 1020 PLN cena po rabacie promocyjnym WENECJA - REJS GONDOLAMI PO CANALE GRANDE RZYM - POT GA IMPERIUM WATYKAN - AUDIENCJA PAPIESKA FLORENCJA - STOLICA TOSKANII,

Bardziej szczegółowo

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985)

2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah. * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Oferta 1 Emiraty Citymax 12.03.2015 2690.00 PLN 5380.00 Arabskie Sharjah 19.03.2015 Sharjah * Cena całkowita: Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) Dorosły: 2690.00 PLN (09.03.1985) z: do Dubaj dnia: 12.03.2015

Bardziej szczegółowo

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń

LATO 2012. Wygoda spełnionych marzeń LATO 2012 Wygoda spełnionych marzeń w grupie siła Comfort Club Sp. z o.o. ul. Grodzka 60 31-044 Kraków Adres korespondencyjny: ul. Puławska 257/107, 02-769 Warszawa, tel.: +48 22 379 79 29, tel.: +48 22

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Egipt Hurghada. Aladdin Beach 28.12.2012 04.01.2013 Oferta 1 Aladdin Beach 28.12.2012 2498 PLN 4996 * Cena całkowita: Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Dorosły: 2498.00 PLN (20.11.1982) Podróż tam: Wylot z: Warszawa do dnia: 28.12.2012 godz. 05:00-10:35

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya

Oferta Promocyjna. Oferta 1 Organizator Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Turcja Alanya Oferta 1 International Beach Wrocław 09.09.2015 16.09.2015 1588.00 PLN 3176.00 * Cena całkowita: Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Dorosły: 1588.00 PLN (15.07.1985) Podróż tam: Wylot z: Wrocław do Antalya

Bardziej szczegółowo

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012

Oferta 1 Kierunek Hotel Termin Kategoria Cena za os. Suma Hiszpania Teneryfa. Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 Oferta 1 Teneryfa Barcelo Santiago 07.12.2012 14.12.2012 2799 PLN 5598 PLN* * Brak dokładnych informacji o cenie całkowitej Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Teneryfa dnia: 07.12.2012 godz. 11:00-15:50

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE

BIURO PODRÓŻY. rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE BIURO PODRÓŻY rok założenia 1990 WCZASY LOTNICZE WYCIECZKI OBJAZDOWE OBOZY MŁODZIEŻOWE KOLONIE LETNIE podróże 2015 Spis treści: WYCIECZKI zwiedzanie: Złota Praga...1 Budapeszt...1 Chorwacja i Słowenia

Bardziej szczegółowo

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie

Jesteś najważniejszy na świecie. Zima 2009/2010. Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie Teneryfa, Hurghada, Maroko, Sharm El Sheikh, Tunezja, Zjednoczone Emiraty Arabskie 1 Spis treści Teneryfa Hotel Noelia Sur Hotel Gran Tinerfe Hotel Jardin Tropical Hotel Isla Bonita Hotel Grand Anthelia

Bardziej szczegółowo

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.

LATO 2015 GRECJA. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Grecja Lesbos. Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06. Oferta 1 Lesbos Studia Chrisoula Warszawa 06.06.2015 13.06.2015 1240 PLN Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Lesbos dnia: 06.06.2015 Powrót: Wylot z: Lesbos do Warszawa dnia: 13.06.2015 Zakwaterowanie: Studio

Bardziej szczegółowo

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael

www.sunfun.pl lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael www.sunfun.pl Lato 2012 lato 2012 Kreta Rodos Bułgaria Majorka Egipt Tunezja Turcja Maroko Izrael Szanowni Państwo, przed nami kolejne wakacje. Zazwyczaj na krótko przed rozpoczęciem urlopu dociera do

Bardziej szczegółowo

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

CYPR 1181 PLN. Katalog Grecja i Cypr. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl 178 CYPR CYPR MORZE ŚRÓDZIEMNE Skała Afrodyty Polis Latchi Klasztor Neophytos Coral Bay Paphos Limassol Petra tou Zamek Romion Kolossi G ó r y CYPR T r o o d o s Larnaca Alaminos Protaras Ayia Napa Stała

Bardziej szczegółowo

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37

LATO 2014. Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 LATO 2014 Związek Zawodowy Kolejarzy Okręgu Centralnego 03-734 Warszawa ul. Wileńska 2/4 ; III p. pok.37 Informacje i zgłoszenia: tel/fax: 47-33-683 tel kom 609-661-021 Kolonie 7-13 oraz 14-17 lat Jastrzębia

Bardziej szczegółowo

BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe.

BIURO PODRÓŻY O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy A. Mickiewicz. Pielgrzymki. autokarowe. BIURO PODRÓŻY "O ile się dusza wzruszy tyle Boga wzruszy; o ile dusza w Bogu, o tyle Bóg w duszy" A. Mickiewicz Pielgrzymki autokarowe i samolotowe Zapraszamy do wzięcia udziału w pielgrzymkach łączących

Bardziej szczegółowo

MARSA ALAM EGIPT. od 737 PLN. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl

MARSA ALAM EGIPT. od 737 PLN. Aktualne ceny i informacje na www.neckermann.pl Egipt MARSA ALAM MARSA ALAM MORZE ŚRÓDZIEMNE Aleksandria Kair Synaj EGIPT El Gouna Hurghada Dahab Sharm El Sheik MORZE CZERWONE Makadi Bay Luksor Marsa Alam Stała cena dla dzieci od 737 PLN Marsa Alam

Bardziej szczegółowo

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO

LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Spełniamy marzenia! LATO 2014 MAROKO TURCJA TUNEZJA DJERBA WYSPY GRECKIE BUŁGARIA EGIPT WYSPY KANARYJSKIE MAROKO Już dziś zaplanuj z nami swoje wakacje LATO 2014 Dziecko już od 690 PLN* Polska ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski

Region Z³ote Piaski. Z³ote Piaski Region Z³ote Piaski Burgas Warna Z³ote Piaski Œw. Konstantyn Z³ote Piaski Po³o one na pó³noc od Warny Z³ote Piaski to prawdziwa per³a Bu³garskiej Riwiery. S³yn¹ ze z³ocistej, kilkukilometrowej pla y szerokiej

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS

GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS GWARANCJA NIEZMIENNOŚCI CENY Rezerwacja tylko 300 zł Wycieczki GRATIS W zależności od lokalizacji imprezy i hotelu: Noc beduińska Shopping City Tour Rejs statkiem pirackim Karawana na wielbłądach Dzieci

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już sześć lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

Lato. Kwiecień Październik. Wakacje. Samolotem.

Lato. Kwiecień Październik. Wakacje. Samolotem. Lato 2015 Kwiecień Październik Wakacje. Samolotem. Kreta Zakynthos Rodos Korfu Kos Majorka Costa del Sol www.7islands.pl 3 Drodzy Klienci, Oddajemy w Państwa ręce katalog z propozycjami letnich wyjazdów

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl

CENTRUM PODRÓŻY KOLIBER Tomasz Jurkowski. ul. Chopina 7/26 20-026 Lublin tel. 81 534 66 30 tel/fax 81 534 66 40. www.e-koliber.pl Szanowni Państwo! Jesteśmy z Wami już siedem lat. W tym czasie ponad 15000 osób pojechało z nami na wymarzone wakacje. Ich zadowolenie motywuje nas do działania i podnoszenia jakości usług. Dlatego też

Bardziej szczegółowo

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl

WCZASY. młodzieżowe. awangarda wakacji www.steja.pl WCZASY obozy młodzieżowe 2014 awangarda wakacji www.steja.pl STEJA TRAVEL ul. Wielkopolska 77 44 335 Jastrzębie-Zdrój tel/fax: 32 470 20 61, 471 12 74, 728 04 64 Infolinia: 669 009 009 www.steja.pl email:

Bardziej szczegółowo