IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni"

Transkrypt

1 IZRAEL NIE TYLKO DLA PIELGRZYMÓW 8 lub 15 dni od 2920 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO! BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM AKKA I CEZAREA NADMORSKA TEL AVIV I HAJFA MORZE MARTWE I MASSADA OPCJONALNIE TYDZIE W EJLACIE LUB TABIE! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k. Ejlatu odprawa paszportowo-celna, a nast pnie przejazd przez pustyni Negev w kierunku Jerozolimy. Po drodze zobaczymy (o ile czas pozwoli) krater Ramon o dł. 40 km i szer. 8 km, i gł. dochodzàcej do 300 m). Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu wjazd na Gór Oliwnà oraz zwiedzanie Bazyliki Wszystkich Narodów poło onej przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliwnym, znanym Polakom jako Ogrójec. Nast pnie przejazd do Starego Miasta. Przejdziemy przez dzielnic muzułmaƒskà i bazar arabski Drogà Krzy owà (Via Dolorosa), na koƒcu której znajduje si Bazylika Grobu ze skałà Golgoty i Grobem Jezusa. Nast pnie udamy si do dzielnicy ormiaƒskiej i ydowskiej oglàdajàc po drodze Cardo Maximus - pozostałoêci po starej rzymskiej ulicy i dojdziemy do Bramy Syjoƒskiej. Przejazd do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa - wizyta w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice Narodzenia Paƒskiego. Kolacja i nocleg w Betlejem. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyjazd nad Morze Martwe, gdzie zwiedzimy Masad - twierdz Heroda Wielkiego i jednoczeênie miejsce walki zelotów - społeczno- Êci ydów, która najdłu ej opierała si Rzymowi (wjazd kolejkà linowà dodatkowo płatny ok. 15 USD). Nast pnie zwiedzimy staro ytnà wiosk Esseƒczyków, twórców słynnych zwojów znad Morza Martwego. Zakupy kosmetyków z minerałami z Morza Martwego oraz przejazd na kàpiel w Morzu Martwym m poni ej poziomu morza. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. Dla ch tnych zwiedzanie Jerozolimy nocà w póênych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD). (Trasa ok. 220 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu przejazd do Bramy Gnojnej, przez którà dojdziemy do Âciany Płaczu i na Wzgórze Âwiàtynne (jeêli tylko b dzie udost pnione) z sanktuariami Kopuły Skały i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do Êwiàtyƒ). Nast pnie udamy si w kierunku Galilei. Dla ch tnych, o ile czas pozwoli, wycieczka do najstarszego miasta Êwiata - Jerycha (dodatkowo płatne - ok. 15 USD). Nast pnie Bet Shean, gdzie zobaczymy m. in. teatr rzymski, bizantyjskà ulic, antyczne Êwiàtynie oraz łaênie rzymskie. Wizyta w Nazaret, gdzie odwiedzimy Bazylik Zwiastowania NajÊwi tszej Marii Panny (zbudowanej wokół Groty Zwiasto - wania). Odwiedzimy Jardenit nad Jordanem, symboliczne miejsce chrztu Chrystusa. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazaret lub Tyberiadzie. (Trasa ok. 230 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu mo liwoêç wycieczki fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo płatna - ok. 35 USD). Podczas lunchu b dzie mo na delektowaç si wy- Êmienitym obiadem z endemicznie wyst pujàcà w tym rejonie rybà Êw. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Nast pnie przejazd do koêciołów zwiàzanych z wa nymi dla chrzeêcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - koêciół Prymatu Êw. Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego nast pc na ziemi, Kafarnaum, wielokrotnie wspominanego w Biblii miejsca zamieszkania Jezusa oraz Góry Błogosławieƒstw (miejsce tzw. Kazania na Górze). Rejs łodzià po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie bàdê Nazarecie. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Akki (lista UNESCO) - malowniczego starego miasta gdzie zwiedzimy twierdz krzy owców. Potem udamy si do Hajfy, gdzie zobaczymy efektowne Perskie Ogrody Bahaitów (bahaizm to mieszanka judaizmu, chrzeêcijaƒstwa i islamu). Nast pnie udamy si do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, zobaczymy mi dzy innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzy owców z pot nà bramà. Jadàc dalej wybrze em Morza Âródziemnego dojedziemy do Tel Avivu. (przejazd przez najciekawsze cz Êci miasta). Dotrzemy do Jaffy - miasteczka pami tajàcego wydarzenia wspominane w Starym Testa - mencie. Spacer po starej Jaffie. Przejazd do Betlejem; zakwaterowanie w hotelu, kolacja i nocleg. (Trasa ok. 240 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu zobaczymy witra e Chagalla w szpitalu Hadassah (przedstawiajàce 12 plemion Izraela), słynnà Menora przy Knesecie oraz wiosk Ein Karem z koêciołem Jana Chrzciciela który wg tradycji TU wlaênie si urodził. Zwiedzanie nowej 238 IZRAEL I JORDANIA

2 WYLOTY Z WARSZAWY Jerozolimy: Instytut Yad Vashem - swoiste muzeum upami tniajàce Holokaust. Nast pnie przejazd do kibucu - specyficznej, izraelskiej formy "spółdzielni. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w kibucu. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wyjazd w kierunku Ejlatu - na lotnisko Ovda. (Trasa ok. 300 km). w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu. Uwaga: zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD) i podatku egipskiego (ok. 15 USD). Zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD) konieczny tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Z uwagi na specyfik kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach Êwiàtecznych (lokalne Êwi ta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów mo e ulec zmianie (np. kolejnoêç zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i Êwiàtyƒ, godziny serwowanych posiłków i ich zawartoêç). W okresie najwa niejszego Êwi ta religijnego Yom Kippur, mogà wystàpiç zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym czasie sà serwowane na zimno, podawane sà tylko napoje bezalkoholowe. Hotele Cz Êç objazdowa (7 rozpocz tych dób hotelowych) - 6 noclegów w hotelach 3* o Êrednim standardzie (wg programu), 1 nocleg w kibucu: wsz dzie pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz kolacje (wg opisu w programie). Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ovdy k. Ejlatu, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje (lub lunche), transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota podczas zwiedzania i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców itp.): ok. 155 USD oraz ok. 15 USD zwiedzanie Masady (płatne obligatoryjnie na miejscu); napojów do kolacji, obiadów, wycieczek fakultatywnych (ceny podane w programie) oraz innych wydatków osobistych (najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA). KOD IMPREZY: IZT TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na Paszport. Ka dy podró ny musi mieç paszport wa ny przynajmniej 6-mscy od daty wyjazdu z Izraela. Obywatele polscy nie potrzebujà wiz do Izraela. UWAGA! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libanu, Libii, Arabii Saudyjskiej, Syrii. Dlatego jeêli planujecie Paƒstwo wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy wylocie (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich. DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 239

3 IZRAEL I JORDANIA 8 lub 15 dni od 3049 PLN cena po rabacie promocyjnym JEROZOLIMA - ÂWI TE MIASTO MORZE MARTWE I MASADA BETLEJEM, NAZARET I KAFARNAUM TEL AVIV I JAFFA D ERASZ I AMMAN - STOLICA JORDANII PETRA - KAMIENNE MIASTO OPCJONALNIE TYDZIE W EJLACIE LUB TABIE! Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k. Ejlatu odprawa paszportowo-celna, po czym przejazd przez pustyni Negev w kierunku Jerozolimy. Po drodze zobaczymy (o ile czas na to pozwoli) krater Ramon o długoêci 40 km, szerokoêci 8 km i gł bokoêci dochodzàcej do 300 m. Kolacja i nocleg w hotelu w Betlejem. (Trasa ok. 280 km). Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie Jerozolimy: koêciół Pater Noster (Ojcze Nasz), Bazylika Wszystkich Narodów poło ona przy Getsemani, czyli Ogrodzie Oliwnym (znanym Polakom jako Ogrójec), Góra Oliwna, nast pnie stare miasto w Jerozolimie: idàc kr tymi uliczkami arabskiego bazaru w dzielnicy muzułmaƒskiej przemierzaç b dziemy Drog Krzy owà (Via Dolorosa) do Bazyliki Grobu Âwi tego ze skałà Golgoty i Grobem Jezusa. Nast pnie udamy si przez dzielnic ydowskà do Bramy Jaffa. Przejedziemy do Betlejem - miejsca narodzin Jezusa, gdzie zło ymy wizyt w Grocie Narodzenia i wybudowanej na niej bazylice Naro - dzenia Paƒskiego. Kolacja i nocleg w Betlejem. (Trasa ok. 60 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu wyjazd nad Morze Martwe, gdzie zwiedzimy Qumran, staro ytnà wiosk Esseƒ - czyków, twórców słynnych zwojów z tekstami biblijnymi znad Morza Martwego oraz Masad - twierdz Heroda Wielkiego i jednoczeênie miejsce walki zelotów - społecznoêci ydowskiej, która najdłu ej opierała si Rzymowi (wjazd kolejkà linowà dodatkowo płatny ok. 15 USD/osoba). Zakupy kosmetyków z Morza Martwego oraz przejazd na kàpiel w Morzu Martwym m poni ej poziomu morza. Dla ch tnych (o ile czas pozwoli), wycieczka do najstarszego miasta Êwiata - Jerycha (dodatkowo płatna, ok. 15 USD). Powrót do hotelu w Betlejem. Kolacja i nocleg. (Trasa ok. 220 km). Fakultatywnie zwiedzanie Jerozolimy nocà w póênych godzinach wieczornych (dodatkowo płatne ok. 25 USD). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Bramy Gnojnej, przez którà dojdziemy do Âciany Płaczu i na Wzgórze Âwiàtynne (jeêli tylko b dzie udost pnione) z sanktuariami Kopuły Skały i Meczetem Al-Aksa (nie wchodzimy do Êwiàtyƒ). Nast pnie udamy si do Jaffy - miasteczka pami tajàcego wydarzenia wspominane w Starym Tes - tamencie. Spacer po starej Jaffie. Jadàc dalej wybrze em Morza Âródziemnego dojedziemy do Tel Avivu (przejazd przez najciekawsze cz Êci miasta). Nast pnie udamy si do Cezarei Nadmorskiej, wspaniałego portowego miasta wybudowanego przez króla Heroda Wielkiego, zobaczymy mi dzy innymi hipodrom, teatr, akwedukt z II w. oraz mury krzy owców z pot nà bramà. Kolejnym punktem programu b dzie wizyta w bazylice Zwiastowania NajÊwi tszej Marii Pannie w Nazarecie (zbudowanej wokół Groty Zwiasto - wania). Nast pnie przejedziemy do Jarde nitu - miejsca symbolicznego chrztu Jezusa w rzece Jordan. Kolacja i nocleg w hotelu w Nazarecie lub Tyberiadzie. (Trasa ok. 200 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu mo liwoêç wycieczki fakultatywnej na Wzgórza Golan (dodatkowo płatna - ok. 35 USD). Podczas lunchu b dzie mo na delektowaç si wyêmienitym obiadem z endemicznie wyst pujàcà w tym rejonie rybà Êw. Piotra (dodatkowo płatne ok. 20 USD). Nast pnie przejazd do ko- Êciołów zwiàzanych z wa nymi dla chrzeêcijan wydarzeniami: Mała Tabgha - koêciół Prymatu Êw. Piotra, gdzie Jezus Chrystus wskazał apostoła Piotra jako swego nast pc na ziemi; Kafarnaum, wielokrotnie wspominanego w Biblii miejsca zamieszkania Jezusa oraz Góra Bło - gosławieƒstw (miejsce tzw. Kazania na Górze). Rejs łodzià po Jeziorze Galilejskim do Tyberiady. Kolacja i nocleg w hotelu w Tyberiadzie bàdê Nazarecie. (Trasa ok. 50 km). Dzieƒ 6 Po Êniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd na granic izraelsko - jordaƒskà na moêcie Szejka Husajna. Po odprawie granicznej przejazd do D erasz (forum, Êwiàtynia Artemidy, ko- Êcioły wczesnochrzeêcijaƒskie z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim ulica 600 kolumn). Nast pnie przejazd do Ammanu, gdzie na wzgórzu mieszczàcym pozostałoêci pot nej niegdyê cytadeli zwiedzimy m.in. Muzeum Archeologiczne. Ze szczytu wzgórza b dziemy mogli podziwiaç panoram Ammanu, m.in. rzymski teatr i odeon, czyli staro ytnà filharmoni. Zakwaterowanie, kolacja i nocleg w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 7 Po Êniadaniu wyjazd z Ammanu. Przejazd na Gór Nebo, z której podziwiaç b dziemy panoram doliny rzeki Jordan i Ziemi Âwi tej, tak jak jà widział Moj esz. Według tradycji Góra Nebo, to miejsce z którego Moj esz po raz pierwszy i ostatni zobaczył Ziemi Obiecanà. Nast pnie przejazd do Madaby, gdzie szczególnej uwadze polecamy bizantyjskà mozaik -map Bliskiego Wschodu mieszczàcà si w koêciele Âw. Jerzego, składajàcà si pierwotnie z ponad 2 mln elementów. W dalszà drog udamy si do Petry (Lista UNESCO). Zwiedzanie miasta staro ytnych grobowców Nabatejczyków poło onego w trudno dost pnej dolinie górskiej. Całe miasto wykute jest w skale - zobaczymy niesamowicie olbrzymie grobowce, Êwiàtynie oraz pałace i skarbce. Miasto zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trz sieƒ ziemi, ponownie odkryto je w 1812 roku, a dopiero w 1958 otworzono dla turystów. 240 IZRAEL I JORDANIA

4 WYLOTY Z WARSZAWY Nast pnie przejazd do miasta Akaba, na wybrze u Morza Czerwonego. Zakwaterowanie kolacja i nocleg hotelu. (Trasa ok. 450 km). Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wyjazd z hotelu w Akabie, przejazd na granic jordaƒsko - izraelskà (Araba Border - Yitzhak Rabin Border Crossing). (Trasa ok. 90 km z Akaby do lotniska w Ovda k.ejlatu) Po odprawie paszportowo - celnej:. w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu. w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli na stronach Egipt - Taba wczasy). Uwaga: zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD) i podatku egipskiego (ok. 15 USD). Zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD); konieczny tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Ze wzgl du na specyfik kraju wielowyznaniowego, szczególnie w okresach Êwiàtecznych (lokalne Êwi ta narodowe i religijne) organizacja objazdów i pobytów mo e ulec zmianie (np. kolejnoêç zwiedzania, godziny otwarcia obiektów muzealnych i Êwiàtyƒ, godziny serwowanych posiłków i ich zawartoêç). W okresie najwa niejszego Êwi ta religijnego Yom Kippur, mogà wystàpiç zmiany w organizacji objazdów i pobytów. Wszystkie posiłki w tym czasie sà serwowane na zimno, podawane sà tylko napoje bezalkoholowe. Hotele Cz Êç objazdowa - (7 rozpocz tych dób hotelowych) - 7 noclegów (5 w Izraelu, 2 w Jordanii) w hotelach 3* o Êrednim standardzie (wg programu), pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Wy ywienie: Êniadania oraz kolacje (wg opisu w programie). Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia KOD IMPREZY: IJO TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ejlatu - lotnisko w Ovdzie, opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordaƒskiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii, transferu autobusem lokalnym przez granic jordaƒsko-izraelskà na moêcie szejka Husajna nad Jordanem, kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców, itp) - ok. 275 USD oraz ok. 15 USD zwiedzanie Masady (płatne obligatoryjnie na miejscu) napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych wydatków osobistych. Najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA. Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Wiza. do wizy jordaƒskiej potrzebne sà dane paszportowe: numer paszportu, data wydania, obywatelstwo i data wa noêci (paszport wa ny min. 6 miesi cy). Uwaga! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Dlatego jeêli Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost.od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na planujecie Paƒstwo w przyszłoêci wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu i Jordanii o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy przekraczaniu granic oraz wylocie z Izraela (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich.. DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 241

5 JORDANIA - ORIENTALNY KAPRYS 8 lub 15 dni od 2630 PLN cena po rabacie promocyjnym POBYT W AQABA NAD MORZEM CZERWONYM! KLEJNOTY BLISKIEGO WSCHODU UZNANE PRZEZ UNESCO ZAMEK AJLUN PETRA - NOWY CUD ÂWIATA! DOLINA JORDANU MORZE MARTWE DLA CH TNYCH TYDZIE WYPOCZYNKU W EJLACIE LUB TABIE Program Dzieƒ 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godziny przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady prosimy sprawdzaç na: Po przylocie do Ovdy k.ejlatu (Izrael) odprawa paszportowo celna a nast pnie transfer do hotelu *** w Ammanie (Jordania). Kolacja i nocleg. Dzieƒ 2 Po Êniadaniu zwiedzanie rzymskiego miasta - Jerash, gdzie podziwiaç mo na łuk triumfalny, doskonale zachowane pot ne owalne forum, Êwiàtyni Zeusa i Êwiàtyni Artemidy, monumentalne schody i propyleje, łaênie oraz koêcioły wczesnochrzeêcijaƒskie z mozaikami podłogowymi, hipodrom, a przede wszystkim prawie 600 metrowà ulic kolumn. Nast pnie przejazd do twierdzy Ajlun zwanej zamkiem Ajjubidów. Dobrze zachowane ruiny z XI wieku, odkryte razem z Petrà w 1812 roku. Budowla strzegła szlaków handlowych pomi dzy Damaszkiem, Jerozolimà, Mekkà i Kairem. Po południu zwiedzanie stolicy kraju - Ammanu, w programie mi dzy innymi okazały rzymski amfiteatr, odeon - czyli staro ytna filharmonia, pozostałoêci pot nej niegdyê cytadeli, panorama miasta. Kolacja i nocleg w hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 3 Po Êniadaniu udamy si do królewskiej twierdzy Mukawir. Spacer na szczyt skàd rozpoêciera si wspaniała panorama morza Martwego i doliny Jordanu. Wizyta w Um Rasas - ruinach staro ytnego miasta słynàcego z bizantyjskich mozaik, na liêcie UNESCO od 2004 roku. Kàpiel w morzu Martwym 400 m poni ej poziomu morza. Kolacja i nocleg w hotelu w Ammanie. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 4 Po Êniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i przejazd do Madaby - szczególnej uwadze polecamy Êredniowiecznà mozaik - map Bliskiego Wschodu mieszczàcà si w koêciele Âw. Jerzego. Nast pnie udamy si na gór Nebo, uznawanà za miejsce Êmierci Moj esza. Przy dobrej pogodzie mo na ze szczytu dojrzeç mury Jerozolimy. Kolejnym punktem programu b dzie wycieczka nad rzek Jordan do miejsca chrztu Chrystusa. Po południu wizyta w ruinach zamku krzy owców, słynnym Al Karak. Twierdza została zdobyta po rocznym obl eniu przez samego Saladyna. Nast pnie kolacja i nocleg w Petrze. (Trasa ok. 350 km). Dzieƒ 5 Po Êniadaniu, wykwaterowanie z hotelu i zwiedzanie Petry (zabytek wpisany na list UNE- SCO) poło onej w trudno dost pnej dolinie górskiej. Całe miasto wykute jest w skale - zobaczymy niesamowite, olbrzymie Êwiàtynie, pałace, skarbce oraz grobowce. Miasto zostało prawdopodobnie opuszczone w VI w. n.e. na skutek licznych silnych trz sieƒ ziemi, ponownie odkrył je w roku 1812 Szwajcar Johann Luis Burkhardt, w 1929 zacz ły si wykopaliska archeologiczne, a dopiero w 1958 otworzono Petr dla turystów. Niektóre budowle umieszczone sà tak e na pobliskich szczytach - polecamy spacer do malowniczo poło onego Klasztoru. Dla ch tnych (dodatkowo płatna ok.15 USD) wizyta w tzw. Małej Petrze, kanionie z wy łobionymi schodami i niewielkimi Êwiàtyniami. Po południu przejazd do Aqaby na nocleg i kolacj. (Trasa ok. 150 km). Dzieƒ 6-7 Pobyt w Aqabie nad Morzem Czerwonym hotelu 3* (Crystal lub podobny) lub za dopłatà w wybranym hotelu 4* (Marina Plaza, Golden Tulip, Aqaba Gulf lub podobnym) - korzystanie z prywatnej (niepublicznej) pla y wliczone w cen. Czas na kàpiele morskie i słoneczne oraz wycieczki lokalne (m. in.): Pustynia Wadi Rum: 2 godzinne zwiedzanie (koszt ok. 60 USD, 4 godz. koszt ok. 80 USD), Rejs łodzià ze szklanym dnem (mo liwy snorkeling) z lunchem wliczonym w cen (koszt ok. 60 USD). Uwaga! Zamieszczone opisy wycieczek lokalnych sà podane wyłàcznie informacyjnie i nie stanowià oferty handlowej. Nie gwarantujemy, e b dà one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dost pnych atrakcji fakultatywnych wraz z ich aktualnymi cenami jest dost pny u naszych rezydentów. Dzieƒ 8 Po Êniadaniu wykwaterowanie (najpóêniej do godziny 10) i wyjazd z hotelu w Akabie. Dokładne godziny transferów poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Przejazd na granic jordaƒsko - izraelskà (Araba Border - Yitzhak Rabin Border Crossing). (Trasa ok. 120 km Aqaba - Lotnisko Ovda k. Ejlatu). Po odprawie paszportowo - celnej:. w Ejlacie - transfer do wybranego hotelu. 242 IZRAEL I JORDANIA

6 WYLOTY Z WARSZAWY w Tabie (Egipt) - transfer do granicy izraelskoegipskiej, przekroczenie granicy (pieszo, samodzielnie bez pilota - po stronie egipskiej b dzie czekał pilot opiekujàcy si naszymi klientami w Tabie), oraz transfer do wybranego hotelu (opisy hoteli na stronach Egipt - Taba wczasy). Uwaga! Zakup obowiàzkowej opłaty wyjazdowej z Izraela (ok. 30 USD, płatny ka dorazowo przy opuszczaniu terytorium Izraela) i podatku egipskiego (ok. 15 USD) oraz zakup wizy egipskiej (ok. 15 USD); konieczna tylko w wypadku wyjazdu poza półwysep Synaj podczas ew. wycieczek fakultatywnych). Klienci powracajàcy do Polski - transfer na lotnisko Ovda k. Ejlatu (Izrael) i wylot samolotem czarterowym do Polski. Uwagi! Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych. Do urzàdzeƒ elektrycznych z grubymi bolcami potrzebne sà adaptory. Hotele Cz Êç objazdowa - (4 rozpocz te doby hotelowe): 4 noclegi (3 w Ammanie, 1 w Petrze w hotelach 3* o Êrednim standardzie; Cz Êç pobytowa - (3 rozpocz te doby hotelowe): 3 noclegi w Aqabie nad Morzem Czerwonym w hotelu 3* (Crystal lub podobny) lub wybranym hotelu 4* (np. Hotel Aqaba Gulf, Marina Plaza, Golden Tulip lub podobny) lub, pokoje 2- osobowe (mo liwoêç dostawki), wszystkie klimatyzowane z łazienkami oraz najcz Êciej TV-sat. W hotelu restauracja oraz bar. Dla ch tnych za dopłatà istnieje mo liwoêç przedłu enia pobytu o tygodniowy pobyt w hotelach w Ejlacie lub Tabie. Opisy hoteli w dalszej cz Êci katalogu. Wi cej propozycji w katalogach Wypoczynek Izrael, Wypoczynek Taba i w systemie rezerwacyjnym. Âwiadczenia KOD IMPREZY: INA TERMINY I CENY (za os. w pok. 2 os. w zł) Wycieczka objazdowa Dopłata za tydzieƒ pobytu w Ejlacie lub Tabie w promocji ju od TERMIN Cena katalogowa W promocji ju od Cena obejmuje: przeloty samolotem czarterowym do/z Ejlatu - lotnisko w Ovdzie (Izrael), opłaty lotniskowe, zakwaterowanie (razem 7 lub za dopłatà 14 rozpocz tych dób hotelowych), wy ywienie Êniadania i obiadokolacje lub lunche, transfery klimatyzowanym autokarem, obsług polskiego przedstawiciela podczas odprawy na lotnisku w Polsce, opiek polskiego pilota i ubezpieczenie TU Europa - wariant standard (NW, KL, CP, Assistance oraz baga ). Cena podstawowa nie obejmuje: wizy jordaƒskiej, opłat wyjazdowych z Izraela i Jordanii, kosztów realizacji programu zwiedzania (biletów wst pu, obsługi przewodników, baga owych, kierowców, itp) - ok. 230 USD (płatne obligatoryjnie na miejscu); napojów do obiadokolacji, wycieczek fakultatywnych (ceny w programie) oraz innych wydatków osobistych. Najpopularniejszà walutà na miejscu jest dolar USA. Wa ne informacje Lagoona Beach ***+ Uwaga! Nale y pami taç, i stempel izraelski w paszporcie oznacza automatycznie brak mo liwoêci wjazdu do Emiratów Arabskich, Libii, Libanu, Arabii Saudyjskiej i Syrii. Dlatego jeêli planujecie Paƒstwo w przyszłoêci wizyt w tych krajach, nale y poprosiç urz dnika w Izraelu i Jordanii o niestemplowanie paszportu zarówno przy przylocie jak i przy przekraczaniu granic oraz wylocie z Izraela (na osobnej kartce wydawanej przez słu by graniczne jest stemplowana tzw. FLYING VISA). Nie ma natomiast problemu Leonardo Privilege Eilat Hotel *** Radisson Blu Taba ***** Swiss Inn Dream Resort ***** * * * * Dopłata za pok. 1 os. od Cena za os. dor. na dost. od Dopłata do hotelu 4* w Aqabie 175 (3 rozpocz.e doby hotel.) od Dopłata za pokój z bocznym 154 widokiem na morze od Dopłata za gwarancj zwrotu kosztów: katalogowa: 3%, w promocji: 0% Przedłu enie pobytu mo liwe tak e w innych hotelach. Wi cej propozycji w sekcji Wypoczynek Egipt i Izrael Podano pełne ceny dla wylotu/wyjazdu z Warszawy. Dost pnoêç miejsc w cenach promocyjnych mo e byç ograniczona. Aktualne ceny w tym dopłaty za wyloty/wyjazdy z innych miast, inne typy pokoi, dopłaty i usługi dost pne w punktach sprzeda y lub na z wjazdem do Izraela przy uprzedniej bytnoêci w krajach arabskich. Wiza. Do wizy jordaƒskiej potrzebne sà dane paszportowe: numer paszportu, data wydania, obywatelstwo i data wa noêci (paszport wa ny min. 6 miesi cy). DLA CH TNYCH WYPOCZYNEK W TABIE LUB EJLACIE IZRAEL I JORDANIA 243

7 HOTEL LAGOONA BEACH + Ejlat Dla rodzin Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,7 NASZYM ZDANIEM Doskonała lokalizacja w centrum Ejlatu tu przy promenadzie i niedaleko pla y, dobrej klasy serwis oraz wy ywienie All Inclusive gwarantujà udany wypoczynek. STRONA INTERNETOWA Poło enie Nale àcy do sieci Isrotel hotel, zlokalizowany jest w centrum kompleksu hotelowego North Beach, tu obok portu jachtowego i ok. 200 m od piaszczysto- wirowej pla y. Obiekt poło ony jest ok. 100 m od promenady, wzdłu której znajdujà si liczne sklepy oraz restauracje. Pokoje Ponad 250 przestronnych pokoi, mieszczàcych si w 6-pi trowym budynku. Wygodnie urzàdzone 2-osobowe pokoje z mo liwoêcià dostawki (pobyt niemowl cia dodatkowo płatny na miejscu - ok. 7 EUR/dzieƒ - opłata obowiàzkowa). Na zamówienie dost pne sà pokoje rodzinne. Wszystkie pokoje posiadajà: łazienk (wanna, WC), klimatyzacj, telefon, TV-sat, zestaw do przygotowania kawy i herbaty oraz balkon. Widok na ulic lub basen (za dopłatà). Dost pny jest internet bezprzewodowy (dodatkowo płatny). Suszarki do włosów do wypo yczenia w recepcji (wymagany depozyt). Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja z sejfami (wymagany depozyt), kantor oraz 3 windy. W miejscach ogólnodost pnych mo na korzystaç z bezprzewodowego internetu (płatny). Hotel oferuje restauracj głównà, lounge bar oraz bar przy basenie. Przy hotelu znajduje si basen (podgrzewany w okresie zimowym) oraz brodzik dla dzieci. Le aki, parasole oraz r czniki pla owe dost pne przy basenie sà bezpłatne. Dla goêcie sieci Isrotel darmowy wst p na pi knie zagospodarowanà pla przy hotelu Isrotel Royal Beach (płatne le aki - 15 NIS/dzieƒ) oraz zni ki na show WOW w Isrotel Theater. Ponadto: przechowalnia baga u i ogólnie dost pna łazienka. Wy ywienie All Inclusive: Êniadania wegetariaƒskie ( ), obiady ( ) i kolacje ( ) w restauracji (bufet), 4 razy w tygodniu tematyczne menu obiadowe (np. kuchnia etniczna lub mi dzynarodowa). Przekàski serwowane mi dzy 10:00 a 16:00, a ciasta a Bar przy basenie ( ) oferuje zimne i goràce napoje (tylko bezalkoholowe). W cenie nielimitowana iloêç lokalnych napoi alkoholowych i bezalkoholowych oraz wina podczas lunchu, kolacji oraz w lounge barze ( ). Dost pne menu dzieci ce. Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny - m.in. tenis stołowy, bilard, wieczorne show, pokazy gotowania na ywo, muzyka na ywo, a dla najmłodszych miniklub oraz aerobik w wodzie. Mo na skorzystaç z sauny, siłowni oraz zabiegów piel gnacyjnych w Esprit SPA (niektóre zabiegi mogà byç dodatkowo płatne). Kategoria lokalna W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiajà kategoryzacj organizatorom turystyki. 244 IZRAEL

8 Ejlat HOTEL LEONARDO PRIVILEGE EJLAT Dla rodzin Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie Poło enie Niedawno wybudowany, komfortowy hotel nale àcy do znanej izraelskiej sieci Fattal Hotels, zlokalizowany jest w strefie hotelowej Ejlatu - North Beach, jedynie ok. 350 metrów od piaszczysto- wirowej pla y. W pobli u hotelu znajduje si promenada, skupiajàca liczne sklepy i restauracje, a tak e port jachtowy. Pokoje Hotel oferuje 247 pokoi, urzàdzonych w nowoczesnym i komfortowym stylu, mieszczàcych si w 3-pietrowym budynku. Pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (łó eczko dla niemowlàt dodatkowo płatne). Wszystkie pokoje wyposa one sà w: łazienk (wanna/prysznic, wc, suszarka do włosów), klimatyzacj, TV-sat, oraz telefon. Pokoje posiadajà tak e zestawy do przygotowywania kawy i herbaty. Wi kszoêç pokoi posiada balkon. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, windy, bankomat, sale konferencyjne, sklep z pamiàtkami, restauracja główna Rainbow (oferowane jest specjalne menu dla dzieci), a tak e bar przy basenie, lobby bar i kawiarnia. Hotel dysponuje basenem zewn trznym oraz basenem dla dzieci. Mo na ponadto skorzystaç z dodatkowo płatnego bezprzewodowego Internetu. Na terenie hotelu działajà tak e: pralnia, parking oraz salon kosmetyczny (usługi te sà dodatkowo płatne). Wy ywienie Formuła AIl inclusive zawiera: wegetariaƒskie Êniadania (7:00-10:30), obiady (13:00-15:00) i kolacje (18:30-21:30) serwowane w formie bufetu; podawane posiłki sà koszerne. Lokalne napoje alkoholowe (w tym wino domowe i piwo) oraz bezalkoholowe dost pne sà podczas posiłków a tak- e w ciàgu dnia (11:00-23:00) w wybranych barach i restauracjach. Program sportowy i animacyjny Prowadzone sà programy animacyjne, oparte na grach i zabawach, a tak- e wyst pach artystycznych. Dla najmłodszych przygotowano mini-club, oferujàcy zaj cia w kilku grupach wiekowych. Ponadto, w hotelu: sala gier, centrum SPA, oferujàce masa e i zabiegi kosmetyczne oraz saun, a tak e salon kosmetyczny (dodatkowo płatne). Kategoria lokalna W Izraelu nie istnieje oficjalna kategoryzacja hoteli. Sieci hotelowe pozostawiajà kategoryzacj organizatorom turystyki. NASZYM ZDANIEM Hotel przyciàga rzadko oferowanà w Izraelu formułà All Inclusive w rozsàdnej cenie. Wygodnie miejsce wypoczynku zarówno dla par jak i rodzin z dzieçmi. STRONA INTERNETOWA IZRAEL 245

9 HOTEL RADISSON BLU RESORT Taba Dla rodzin Przy pla y ALL INCLUSIVE w cenie NASZYM ZDANIEM Komfortowy, przestrzenny hotel z du ym zielonym terenem, polecany rodzinom z dzieçmi i osobom ceniàcym wysokà jakoêç usług! STRONA INTERNETOWA Poło enie Komfortowy hotel poło ony na ładnie zagospodarowanym, obfitym w zieleƒ, obszernym terenie, bezpoêrednio przy piaszczystej pla y z dost pem do rafy koralowej. Kompleks nale y do znanej i cenionej sieci hotelowej, Êwiadczàcej usługi na najwy szym poziomie. Oddalony jest od Taba Heights o ok. 10 min., zaê od granicy z Izraelem ok. 25 min jazdy samochodem. Pokoje Na terenie kompleksu hotelowego dost pnych jest ponad 340 przestronnych, 2-osobowych pokoi z mo liwoêcià dwóch dostawek dla dzieci lub jednej dostawki dla osoby dorosłej (łó eczka dla niemowlàt bezpłatne), mieszczàcych si w niskich budynkach. Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, wc, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, tv-sat, telefon, sejf, mini-bar (dodatkowo płatny) oraz zestaw do parzenia kawy i herbaty. Do dyspozycji goêci 24-godzinna recepcja, kantor wymiany walut, bankomat, mini centrum handlowe, jubiler, ksi garnia oraz sklep z pamiàtkami. Na terenie hotelu mo na korzystaç z bezpłatnego bezprzewodowego internetu. Dla goêci przygotowano 4 restauracje: głównà Olivos, Cucciana (kuchnia włoska), Al Khaymia (kuchnia egipska i beduiƒska) oraz Mirage (przekàski i dania z grilla), a tak e kilka barów - baru przy basenie Palm, baru na pla y Waves oraz lobby baru Coral. Na terenie kompleksu znajdujà si dwa baseny zewn trzne, w tym jeden przeznaczony dla najmłodszych goêci; wszystkie baseny ze słodkà wodà. Le aki, parasole i r czniki pla owe przy basenach i na pla y dost pne sà bezpłatnie. Ponadto na terenie hotelu mo na skorzystaç z salonu kosmetycznego, salonu fryzjerskiego, usług medycznych czy pralni (za dodatkowa opłatà). Wy ywienie Formuła All Inclusive obejmujàca: Êniadania ( ), obiady ( ), kolacje ( lub ) serwowane w formie bufetu w restauracji głównej. Ponadto w ciàgu dnia serwowane sà owoce, croissanty, kanapki, ciasta, ciepłe przekàski, kawa, herbata, woda, lokalne napoje alkoholowe (Mirage ; ), a napoje tak e w Coral Barze (11:00-22:00), lody (Mirage ), póêne przekàski (Coral bar ). Wina serwowane tylko w trakcie obiadu oraz kolacji. Program sportowy i animacyjny Bogaty program animacyjny dla dorosłych i dzieci, obejmuje m.in. pokazy rozrywkowe w stylizowanym amfiteatrze (trzy pokazy w tygodniu). Ponadto mo na korzystaç z kortów tenisowych (godzinna sesja), bilarda, rzutek, badmintona, siłowni oraz tenisa stołowego (niektóre z atrakcji dodatkowo płatne). Na terenie hotelu działa tak e centrum SPA, gdzie za opłatà dost pne sà: sauna, łaênia parowa, jacuzzi, masa e. W pobli u: centrum nurkowe m.in. windsurfing, water skiing czy wakeboarding. Dla najmłodszych - mini club i plac zabaw. Kategoria lokalna: ***** 246 EGIPT TABA

10 Taba HOTEL SWISS INN DREAM RESORT Przy pla y Fit & fun ALL INCLUSIVE w cenie ocena: 4,8 Poło enie Luksusowy, niedawno wybudowany hotel (oddany do u ytku w paêdzierniku 2009 r.), mieszczàcy si bezpoêrednio przy pi knej, piaszczystej pla- y w zatoce Aqaba. Malowniczo poło ony w otoczeniu Gór Synaju, jedynie około 4 km od Taba Haights i ok. 20 km od granicy w Tabie. Pokoje: Hotel oferuje ponad 160 przestrzennych pokoi, umiejscowionych w 2-3 pi trowych budynkach. Pokoje sà 2-osobowe z mo liwoêcià dostawki (podwójna rozkładana sofa; łó eczka dla niemowlàt bezpłatne). Wszystkie pokoje wyposa one w: łazienk (prysznic/wanna, WC, suszarka do włosów), indywidualnie sterowanà klimatyzacj, telefon, TV-sat, sejf, mini bar (płatny) oraz balkon. Wi kszoêç pokoi posiada boczny widok na morze oraz basen lub ogród. Do dyspozycji goêci: 24-godzinna recepcja, windy, bank, sklepy, perfumeria, jubiler oraz bankomat. Na terenie hotelu za dodatkowà opłatà mo na skorzystaç z internetu. Dla goêci przygotowano: restauracj głównà Zeytoun (posiłki w formie bufetu), restauracj a la carte Lagoona (kuchnia Êródziemnomorska), namiot beduiƒski oraz kilka barów - bar przy pla y, bar prz basenie oraz lobby bar. Przy hotelu znajduje si basen z podgrzewanà wodà (okresowo) oraz odr bny brodzik dla dzieci (równie podgrzewany). Le aki, parasole oraz r czniki pla owe dost pne sà bezpłatnie. Ponadto, za dodatkowà opłatà goêcie mogà korzystaç z centrum SPA, centrum sportów wodnych i wypo yczalni samochodów. Wy ywienie All inclusive: Êniadania ( ), póêne Êniadania w lobby barze ( ), obiady ( ), kolacje ( ) w formie bufetu w restauracji głównej (podczas posiłków podawane: napoje gazowane, woda mineralna, lokalne wino i piwo). Dodatkowo przekàski dost pne w barze przy basenie: pizza ( ), lody ( ), a w lobby barze - słodkie przekàski (16:00-17:00). Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe serwowane równie w barze na pla y. Kawa, herbata oraz napoje alkoholowe (lokalne) i bezalkoholowe podawane w lobby barze przy recepcji. Program sportowy i animacyjny Animacje prowadzone sà na zewnàtrz, a tak e w namiocie beduiƒskim w ciàgu dnia, np.: piłka siatkowa, water polo, aqua aerobic, rzutki a wieczorami show. Za dodatkowà opłatà mo na tak e skorzystaç z kortów tenisowych, bilardu, Diving & Aqua Center oraz centrum SPA (jacuzzi, masa e, sauna). Dla najmłodszych mini klub (wieczorami mini disco). Kategoria lokalna: ***** NASZYM ZDANIEM Bardzo dobrej klasy nowy hotel 5* za wyjàtkowo atrakcyjnà cen! Polecamy szczególnie rodzinom z dzieçmi jak równie wszystkim poszukujàcym relaksu w komfortowym otoczeniu! STRONA INTERNETOWA EGIPT TABA 247

Izrael i Jordania 8 lub 15 dni

Izrael i Jordania 8 lub 15 dni Izrael i Jordania 8 lub 15 dni Program Jerozolima - święte miasto Amman i góra Nebo Petra - skarb Unesco Dżerasz i ulica 600 kolumn Via Dolorosa - Droga Krzyżowa Ściana Płaczu Betlejem - Grota Narodzenia

Bardziej szczegółowo

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta

Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta Cuda Bliskiego Wschodu - Ziemia Święta "Ziemia Święta - cuda Bliskiego Wschodu" Podróż samolotem Dzień 1: Przylot przylot na Lotnisko Ben Gurion w Tel Avivie przejazd do hotelu zakwaterowanie i nocleg

Bardziej szczegółowo

Izrael i Jordania. Plan wycieczki. Dzień 1

Izrael i Jordania. Plan wycieczki. Dzień 1 Izrael i Jordania Jerozolima - święte miasto Amman i góra Nebo Petra - skarb Unesco Dżerasz i ulica 600 kolumn Via Dolorosa - Droga Krzyżowa Ściana Płaczu Betlejem - Grota Narodzenia Nazaret - Bazylika

Bardziej szczegółowo

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni

Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Egipt, Jordania, Izrael bliskowschodni tercet 8 lub 15 dni Program 1 / 15 Sharm kurort Synaju Wadi Rum królowa pustyń Petra Nebo ostatnie spojrzenie Mojżesza Betlejem Dżerasz miasto tysiąca kolumn rzeka

Bardziej szczegółowo

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013

PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I JORDANII 17 28.08.2013 1. 17.08 sobota, godz. 20.30 zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie i odprawa paszportowo-celna; godz. 22.55 odlot samolotu PLL Lot do Tel Awiwu. 2.

Bardziej szczegółowo

IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA-

IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA- IZRAEL + JORDANIA wycieczka objazdowa WYLOT Z KATOWIC 07, 14 KWIECIEŃ 2015 CENA od 3469 zł (7+7) SHARM EL SHEIKH - AKABA - WADI RUM - PETRA - MADABA- GÓRA NEBO - AMMAN - MORZE MARTWE - BETLEJEM - JEROZOLIMA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie

KIERUNEK EGIPT TABA EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie KIERUNEK EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk,

Bardziej szczegółowo

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY:

- **** 150 35 2 3-12-23.06.2012 - CENA OD OSOBY: Słoneczny Brzeg - Hotel MARVEL **** znajduje się ok. 150 m od plaży, 35 km od lotniska w Burgas. Pokoje 2 osobowe z możliwością dostawki, posiadają klimatyzację /w cenie/, mini bar lub małą lodówkę, łazienkę,

Bardziej szczegółowo

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011

termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 termin: wylot z Katowic- 13.10.2011-20.10.2011 ALFA STAR Hotel: TRITON SEA BEACH RESORT (DAWNIEJ HOLIDAY BEACH)- ****+ All inclusive http://www.alfastar.com.pl/egipt,kraj/kurort,marsa+el+alam/hotel,triton+sea+beach+resort+%28dawniej+holiday+beach%29

Bardziej szczegółowo

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem

Program Motywacyjny. IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Program Motywacyjny IZRAEL Ten, który walczy z Bogiem Izrael Wyjazd firmowy do Izraela Caesarea Nazaret Kana Galilejska Jerozolima lat Morze Czarne Morze Czerwone Quran Kościół Narodzenia Pańskiego Ściana

Bardziej szczegółowo

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek

Hilton Long Beach**** Egipt - Hurghada wypoczynek Egipt - Hurghada wypoczynek Hilton Long Beach**** Położenie: Otoczony zadbanym egzotycznym ogrodem, przestronny hotel należący do sieci hotelowej Hilton, słynącej z usług na wysokim poziomie. Znakomicie

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Przewielebny Księże Proboszczu!

Przewielebny Księże Proboszczu! KURIA METROPOLITALNA Poznań, dnia 25 września 2010 roku ul. Ostrów Tumski 2 61-109 Poznań N. 5587/2010 tel. + 48 61 851 28 00 fax: + 48 61 851 28 00 kuria@archpoznan.org.pl www.archpoznan.pl Przewielebny

Bardziej szczegółowo

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA:

- *** - 250 500 2,3 : 15-26.06.2011 CENA: 1.990,- 14-1.090,- 3 14-10% W CENIE SKIEROWANIA: ALL INCLUSIVE W CENIE WYCIECZKA DO BARCELONY LLORET DE MAR - Hotel Samba *** - do plaży ok 250 m, do centrum Lloret ok. 500 m. Pokoje 2,3 os z wanną lub prysznicem, WC, telefonem, klimatyzacją, balkonem,

Bardziej szczegółowo

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5*

EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* EGIPT MAJ CZERWIEC Hotel Sea Star Beau Rivage 5* Termin: 01.06.2013r. do 08.06.2013r. Wylot Warszawa godzina: 12.00 (godzina wylotu może ulec zmianie) Wylot Hurghada godzina: 17.15 (godzina wylotu może

Bardziej szczegółowo

Vrissiana Beach Hotel ****

Vrissiana Beach Hotel **** Cypr, Larnaka - wypoczynek Vrissiana Beach Hotel **** Położenie: Przestronny i wygodny hotel, położony w miejscowości Protaras, należący do znanej i cenionej cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Hotel mieści

Bardziej szczegółowo

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012

**** **** **** Hotel MONTEMAR MARITIM **** Hotel LUNA CLUB. Hotel AUGUSTA CLUB. Hotel SIRIUS. Dostępny. Dostępny WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 .Hotele na Costa BRAVA. WIOSNA/JESIEŃ 2012 WIOSNA/JESIEŃ 2012 Hotel MONTEMAR MARITIM Hotel LUNA CLUB WIOSNA 2012 JESIEŃ 2012 Hotel SIRIUS Hotel AUGUSTA CLUB HOTEL MONTEMAR MARITIM * * * * Hotel położony

Bardziej szczegółowo

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ

XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ XI ARCHIDECEZJALNA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ Archidiecezja Poznańska z okazji Roku Wiary organizuje XI Archidiecezjalną Pielgrzymkę do Ziemi Świętej i Jordanii, w dniach od 4 do 13 kwietnia 2013 roku.

Bardziej szczegółowo

Pobyt : 02 10.10.2010

Pobyt : 02 10.10.2010 EGIPT Pobyt : 02 10.10.2010 wylot 02.10.2010 ( nr lotu LO 6861 ) z Warszawy o godz.20:30 lądowanie w Tabie godz.00:30 (03.10.2010 ) powrót 10.10.2010 ( nr lotu LO 6862) z taby wylot o godz. 01:30 lądowanie

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB. Blue Sea Bugibba*** Symbol oferty: 1340/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Blue Sea Bugibba*** - wylot Poznań - BB Symbol oferty: 1340/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba

Bardziej szczegółowo

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania

Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław. Fereniki Resort & SPA. Symbol oferty: 1624/6034. Georgiopolis-Kavros-Chania Fereniki Resort & SPA*** - all inclusive - wylot Wrocław Symbol oferty: 1624/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Grecja/Kreta

Bardziej szczegółowo

Constantinos the Great Beach Hotel*****

Constantinos the Great Beach Hotel***** Cypr, Larnaka - wypoczynek Constantinos the Great Beach Hotel***** Położenie: Ekskluzywny obiekt położony w miejscowości Protaras, należący do cypryjskiej sieci Tsokkos Hotels. Luksusowy pięciogwiazdkowy

Bardziej szczegółowo

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI OPIS. Symbol oferty: 1672/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Canifor**** - wylot Gdańsk - AI Symbol oferty: 1672/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Wrocław - HB Symbol oferty: 1402/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret De

Bardziej szczegółowo

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com

HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com HOTEL Bali Tropic Resort& Spa**** TERMINY 01.05.2015-31.03.2016 WYŻYWIENIE Formuła ALL INCLUSIVE STRONA www.balitropic-resort.com Miejscowa kategoria: 4 gwiazdki. Położenie: Hotel położony jest w miejscowości

Bardziej szczegółowo

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI

Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Hotel HTOP Palm Beach*** - wylot Warszawa Modlin - AI Symbol oferty: 1389/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Inne Lloret

Bardziej szczegółowo

Przejazd na Górę Karmel. Warszawa Poznań

Przejazd na Górę Karmel. Warszawa Poznań Dzień 1 (1 Ok. 3.30 wyjazd autobusem z Torunia do Warszawy. Godz. 9.55 wylot z Warszawy do Tel Avivu samolotem rejsowym PLL LOT. Przejazd do hotelu w Tyberiadzie. Dzień 2 (2 Nazaret Kana Galilejska Góra

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+!

HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! W marcu i kwietniu z Warszawy: Costa del Sol Costa de la Luz Majorka Ibiza WIOSNA 2012 Neckermann to udany urlop! HISZPANIA DLA SENIORÓW 55+! POLECAMY PUERTO BANUS GRATIS. MARBELLA Położenie: przy piaszczystej

Bardziej szczegółowo

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB. Hotel. Symbol oferty: 1705/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Hotel Blue Sea Bugibba - wylot Kraków - BB Symbol oferty: 1705/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Malta Wyspa Malta Bugibba Samolot

Bardziej szczegółowo

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna,

TUNEZJA HOTELE SOUSSE. 500 zł/os. 138 P.T. Martin Sp. Jawna, 1749 2299 1799 2249 1599 2199 1599 - Hill Diar HB SOUSSE Pierwsze dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce płaci tylko za przelot 1149 zł. Drugie dziecko w wieku 2-11 lat na dostawce 20% zniżki. do 31.03 rabat

Bardziej szczegółowo

Sardynia. Wrzesień 2016

Sardynia. Wrzesień 2016 Sardynia Wrzesień 2016 Hotel Palmasera Village Resort **** Włochy/Sardynia Termin 11.09 19.09 Cena za osobę: 3300 zł Pięknie położony w otoczeniu gór i morza, jest idealnym miejscem na wypoczynek w rodzinnym

Bardziej szczegółowo

Otrant**** Czarnogóra - wczasy

Otrant**** Czarnogóra - wczasy Czarnogóra - wczasy Otrant**** Położenie: Kompleks składający się z budynku głównego oraz willi Otrant, położony przy morzu, na samym początku malowniczej, szerokiej piaszczystej Velikiej Plaży o długości

Bardziej szczegółowo

BALI TROPIC RESORT & SPA ****

BALI TROPIC RESORT & SPA **** BALI TROPIC RESORT & SPA **** Czterogwiazdkowy hotel położony przy pięknej plaży w południowej części wybrzeża wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach superior oraz w luksusowych bungalowach urządzonych

Bardziej szczegółowo

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy

Laico Atlantic **** Gambia - wczasy Gambia - wczasy Laico Atlantic **** Położenie: Zadbany i dobrze utrzymany hotel Laico Atlantic znajduje się bezpośrednio przy szerokiej, piaszczystej plaży, w Banjul. Kompleks położony jest w spokojnej

Bardziej szczegółowo

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie:

Costa Caleta ***+ Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy. Położenie: Wyspy Kanaryjskie - Fuerteventura, wczasy Costa Caleta ***+ Położenie: Ten wybudowany w 2005 roku hotel położony jest w niewielkim, popularnym zwłaszcza wśród rodzin z dziećmi kurorcie Caleta de Fuste,

Bardziej szczegółowo

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne.

Hol z recepcją czynną całą dobę, 3 restauracje, kafeteria otwarta do późnych godzin wieczornych oraz sale konferencyjne. Wypoczynek na Malcie, Hotel Santana****, All inclusive Symbol oferty: 978/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Qawra Samolot

Bardziej szczegółowo

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK

Przedpłata: 500 zł SHARM EL SHEIK SHARM EL SHEIK Przedpłata: 500 zł RABATY za wczesną rezerwację! 12% zniżki do 31.01.2007 8%zniżki do 28.02.2007 SHARM EL SHEIK AL. DIWAN***+ PALMYRA RESORT**** REGENCY PLAZA RESORT***** TERMIN 8 DNI 15

Bardziej szczegółowo

RAMADA RESORT BENOA BALI ****

RAMADA RESORT BENOA BALI **** RAMADA RESORT BENOA BALI **** Czterogwiazdkowy hotel położony w spokojnej miejscowości Tanjung Benoa przy plaży Nusa Dua w południowej części wyspy Bali oferuje zakwaterowanie w pokojach urządzonych w

Bardziej szczegółowo

EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie. jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu

EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY. Wa ne informacje. Wylot. Âwiadczenia. W regionie. jest 30 dni, jest stemplowana do paszportu EGIPT TABA WYLOTY Z WARSZAWY Wa ne informacje Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub dolary. Pieniàdze mo na wymieniç w licznych kantorach w hotelach lub w bankach. Nale y zabraç gotówk, płacenie

Bardziej szczegółowo

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB

Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Hotel Perla Tenerife*** - wylot Warszawa Modlin - HB Symbol oferty: 1665/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa

Bardziej szczegółowo

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive

Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive Kuba są miejsca, które warto zobaczyć! Kuba Cayo Coco Hotel Melia All Inclusive 1. Ilość nocy/dni: 14 nocy/ 15 dni 2. Trasa: wg programu 3. Miejsce rozpoczęcia programu: Hawana 4. Miejsce zakończenia programu:

Bardziej szczegółowo

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg

BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina. Hotel Kotva 4* Symbol oferty: 1143/1176. Morze Czarne Słoneczny Brzeg BUŁGARIA - Słoneczny Brzeg - H. Kotva 4* - wylot z Lublina Symbol oferty: 1143/1176 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Bułgaria Morze

Bardziej szczegółowo

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui

Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui Hotel SCHEHERAZADE *** / Sousse-Port el Kantaoui KWIECIEŃ: 19**, 21**, 26, 28 CZERWIEC: 20, 21, 23, 27, LIPIEC: 11, 12, 14, 18, 19, 21, 28, 30 25, 26, 28 MAJ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24, 26 MAJ: 31 PAŹDZIERNIK:

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni

ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni. PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 8 dni ZIEMIA ŚWIĘTA BIBLIJNYM SZLAKIEM 8 dni 24.01-31.01 2890 ZŁ 21.02-28.02 2890 ZŁ 21.03-28.03 2890 ZŁ 25.04-02.05 2990 ZŁ 07.02-14.02 2890 ZŁ 07.03-14.03 2890 ZŁ 11.04-18.04 2890 ZŁ 09.05-16.05 2890 ZŁ 05.09-12.09

Bardziej szczegółowo

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel

Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe. Oferta informacyjna Adria Group Travel Zakwaterowanie na zielone szkoły oraz obozy młodzieżowe Hotel Brioni 2* Pula Hotel położony jest blisko morza. Oferuje 222 pokoje od strony morza, parku lub parkingu. Do dyspozycji gości: room service,

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER 2016/2017. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Izrael Wyc. Objazdowe

SYLWESTER 2016/2017. Oferta 1 Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma Izrael Wyc. Objazdowe Oferta 1 Weekend W u - Shalom Israel Warszawa 31.12.2016 03.01.2017 2648.00 PLN 5296.00 Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Tel Awiw-Jafa dnia: 31.12.2016 Powrót: Wylot z: Tel Awiw-Jafa do Warszawa dnia:

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL HOTEL PARK INN * * * * + ALL HOTEL ALOHA CLUB & RESORT * * * * ALL Położenie Położony w zatoce Om El Sid, dzielnicy Sharm el Sheikh - idealne miejsce dla miłośników

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo /

Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Wyspa Brac / Supetar / Velaris - Vlacica & Vrilo / Kategoria *** Region Wyspa Brac/Dalmacja/Chorwacja Atuty bezpośrednio przy morzu, animacje,

Bardziej szczegółowo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo

Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Zaprasza na wyjazd szkoleniowy z Molo Egipt Safaga 19.03.09 26.03.09 1. Miejsce Safaga to miejscowość oddalona o około 50 km od Hurghady. To jeden z najlepszych spotów windsurfingowych i kite owych w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje

Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Malta wypoczynek na słonecznej wyspie, Hotel Sunflower***, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 861/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) /

Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Dalmacja Południowa / Dubrownik / Valamar Club (Dubrovnik) / Kategoria *** Region Dubrovnik/Dalmacja/Chorwacja Atuty basen, animacje dla dzieci,

Bardziej szczegółowo

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+)

THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) THE ROYAL EIGHTEEN RESORT & SPA **** (w ocenie Organizatora ***/***+) Czterogwiazdkowy hotel położony w centrum miasta Kuta na wyspie Bali oferuje zakwaterowanie ze śniadaniem w pokojach dwuosobowych deluxe

Bardziej szczegółowo

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015

EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 EGIPT MARSA EL ALAM 7-14 LISTOPADA 2015 Marsa El Alam to nieduża egipska mieścina. W jej rejonie, wzdłuż brzegu, na przestrzeni kilkudziesięciu kilometrów usytuowane są hotele korzystające ze spokoju i

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras /

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / Kategoria *** Region Maso Corto-Val di Sole/Południowy Tyrol/Włochy Atuty basen, all

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises.

Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Costa Fortuna. Costa Cruises. Orientalna Podróż - sprzedane Termin: 31 marzec 2016-23 kwiecień 2016 (ilość dni: 24) Costa Fortuna Statek: Linia: Cena od: Costa Cruises na zapytanie/os. 1 z 6 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie Wypłynięcie

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras /

Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Senales - Maso Corto / Maso Corto / Sporthotel Kurzras / Kategoria *** Region Maso Corto-Val di Sole/Południowy Tyrol/Włochy Atuty basen, all

Bardziej szczegółowo

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183

Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki. Położenie hotelu. Pokoje. Do dyspozycji gości w hotelu. Symbol oferty: 762/183 Mauritius wczasy Twoich marzeń, Hotel Recif Attitude***, 2 posiłki Symbol oferty: 762/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Mauritius

Bardziej szczegółowo

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet /

Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Austria / Zillertal / Hart Im Zillertal / Ferienhotel Hoppet / Kategoria **** Region Zillertal/Tyrol/Austria Atuty All Inclusive, centrum wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Ecco Holiday. Lato 2013

Ecco Holiday. Lato 2013 MANUAL PRODUKTOWY Ecco Holiday Lato 2013 Bułgaria ZŁOTE PIASKI **** Golden Yavor duży basen ładne pokoje apartamenty z 2 pomieszczeniami oddzielone drzwiami dobrze wyposażone aneksy odpłatne niewielkie

Bardziej szczegółowo

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna.

313 pokoi, hall z recepcją czynną całą dobę, restauracja, night club, bary przy basenach, bar wewnętrzny, sala konferencyjna. Wczasy na Malcie, Hotel Mellieha Bay****, All Inclusive Symbol oferty: 672/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta Wyspa Malta Mellieha Samolot

Bardziej szczegółowo

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy

Detelina*** Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Bułgaria, Złote Piaski - wczasy Detelina*** Położenie: Kameralny hotel po niedawnej kompleksowej renowacji, położony jest ok. 300 m od plaży w spokojnej dzielnicy Złotych Piasków określanej jako Czajka,

Bardziej szczegółowo

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu

Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive. Położenie hotelu. Pokoje. Wyżywienie. Do dyspozycji gości w hotelu Cypr wczasy na bajecznej wyspie, Hotel Elias Beach****, All Inclusive Symbol oferty: 356/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Cypr Limassol Limassol

Bardziej szczegółowo

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises.

Termin: 29 marzec kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Statek: Linia: Cena od: na zapytanie/os. Monarch. Pullmantur Cruises. Karaiby z pobytem w Chogogo Resort () Termin: 29 marzec 2016-13 kwiecień 2016 (ilość dni: 16) Monarch Statek: Linia: Cena od: Pullmantur Cruises na zapytanie/os. 1 z 5 TRASA REJSU Data Port Wpłynięcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU

OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU EGIPT SHARM EL SHEKH HOTEL: GRAND PLAZA 5* Miejsce pobytu: Egipt / Sharm El Sheikh Wyżywienie: All Termin: listopad Cena: 2100,00 zł OGÓLNE INFORMACJE O HOTELU Świetnie położony przy złotej plaży, z widokiem

Bardziej szczegółowo

IZRAEL,JORDANIA,PALESTYNA: ZIEMIA ŚW. Z TEL AVIV INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 288/2647. Zakwaterowanie:

IZRAEL,JORDANIA,PALESTYNA: ZIEMIA ŚW. Z TEL AVIV INFO O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 288/2647. Zakwaterowanie: IZRAEL,JORDANIA,PALESTYNA: ZIEMIA ŚW. Z TEL AVIV Symbol oferty: 288/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Wycieczka objazdowa Inne

Bardziej szczegółowo

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com

Program Wyjazdu. do Wilna. Nowak Adventure Travel Sp. z o.o. www.nowakadventure.com Program Wyjazdu do Wilna WILNO 2011 Termin wyjazdu: 20 22.09.2011 Czas trwania programu: Orientacyjna cena netto na 1 uczestnika Cena za grupę 15 osobową Ilość uczestników: 3 dni 3 420 zł 51 293,39 zł

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl

Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Biuro Podróży Vivaldi tel. 515 199 194, e-mail: biuro@vivaldi.org.pl Zapraszamy do miasta niezwykłych kontrastów, gdzie tradycja z nowoczesnością tworzy doskonały mariaż. W Dubaju jest czas na wszystko

Bardziej szczegółowo

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski WYCIECZKA PARAFII

Biuro Turystyczno Pielgrzymkowe FRATER Adam Zielinski WYCIECZKA PARAFII WYCIECZKA PARAFII EWANGELICKICH W LASOWICACH I GOLASOWICACH DO IZRAELA BETLEJEM - JEROZOLIMA - GÓRA OLIWNA - EIN KAREM - JERYCHO MORZE MARTWE - HAJFA TABGHA KANA GALILEJSKA - NAZARET Zgłoszenia proszę

Bardziej szczegółowo

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE:

GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE GRECJA KOLEBKA ZACHODNIEJ CYWILIZACJI ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE: GRECJA (5 DNI) SŁOWO WSTĘPNE Zagraniczny wyjazd integracyjny typu Incentive kierowany do Państwa Firmy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb i wymagań. Destynacje, które Państwu oferujemy otwierają

Bardziej szczegółowo

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina /

Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Cortina d'ampezzo / Misurina / Grand Misurina / Kategoria **** Region Cortina d'ampezzo/veneto/włochy Atuty strefa wellness z basenem, nad brzegiem

Bardziej szczegółowo

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016

Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 Egipt/Hurghada Sea Star Beaurivage***** Termin: 28.04-05.05.2016 cena za os. w pok. standard 2 299zł wylot i powrót: Poznań wyżywienie: All Inclusive Położenie: Kameralny hotel, z którego rozpościera się

Bardziej szczegółowo

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE

IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE IBEROSTAR TAINOS 4* VARADERO ALL INCLUSIVE Zdjęcia Hotelu: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602731413080730.1073741832.1318566 23501547&type=3&uploaded=8 Informacje ogólne Iberostar Tainos jest

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Paradise Bay****, śniadania i obiadokolacje Symbol oferty: 776/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: Malta

Bardziej szczegółowo

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA

Tajlandia Fitness. Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Tajlandia Fitness według Witolda Szmańdy Autorski program Wellness Detoks-Dieta-Fitness-SPA Aktywny wypoczynek połączony ze zwiedzaniem i relaksem w tajskim wydaniu (14 DNI) Terminy wyjazdu: Pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

NOWOÂå KIERUNEK GRUZJA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA

NOWOÂå KIERUNEK GRUZJA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA NOWOÂå KIERUNEK GRUZJA WYLOTY Z WARSZAWY, KATOWIC, POZNANIA 126 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta GEL Lari. Mo na płaciç kartami kredytowymi oraz korzystaç z bankomatów. Bankomaty sà niemal e

Bardziej szczegółowo

CZAJKA TRAVEL ul. Szlak 65, pok. 803 (8 piętro) 31-153 Kraków

CZAJKA TRAVEL ul. Szlak 65, pok. 803 (8 piętro) 31-153 Kraków CZAJKA TRAVEL ul. Szlak 65, pok. 803 (8 piętro) 31-153 Kraków tel. 12 444 72 25; kom. 506 965 755 www.czajka.travel.pl NIP 685-216-22-22 JORDANIA, bajkowy kraj Orientu Dlaczego warto? 13 dni Zwiedzisz

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM

Bardziej szczegółowo

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora

Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora 61 852 45 72 biuro@oskar.com.pl Hotel INTERNATIONAL Albania / Riwiera Albańska / Vlora Dojazd: Autobus Dojazd własny Wyjazd z: Osoby: Noclegi: Dzień wyjazdu Terminy: Pokój: Wyży wienie: Najtańsza oferta

Bardziej szczegółowo

ZIEMIA ŚWIĘTA Z GÓRĄ SYNAJ INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 589/2647. Zakwaterowanie:

ZIEMIA ŚWIĘTA Z GÓRĄ SYNAJ INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 589/2647. Zakwaterowanie: ZIEMIA ŚWIĘTA Z GÓRĄ SYNAJ Symbol oferty: 589/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Jordania Inne Nebo Autokar, Samolot Pielgrzymka

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia

KIERUNEK egipt sharm el sheikh. Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia KIERUNEK egipt sharm el sheikh Wyloty z WarszaWy, Gdańska, katowic, krakowa, Łodzi, Poznania, rzeszowa, WrocŁaWia 188 INFORMACJE OGÓLNE INFORMACJE OGÓLNE Waluta EGP - funt egipski. Warto zabraç euro lub

Bardziej szczegółowo

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky.

Travel Club biuro podróży, 05-825 Grodzisk Maz., ul.harcerska 22, Tel: 22 755 53 48, fax: 22 433 53 40, e-mail: sungro@wp.pl, www.travelclub.jasky. HOTELE HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL HOTEL BEACH ALBATROS GARDEN * * * *+ ALL HOTEL SERENITY MAKADI HEIGHT * * * * * ALL Położenie Ok. 33 km na południe od Hurghady w słynnej Zatoce Makadi.

Bardziej szczegółowo

SRI LANKA EGZOTYKA CENNIK 2015-2016

SRI LANKA EGZOTYKA CENNIK 2015-2016 SRI LANKA KOD:SLSWP WYCIECZKA OBJAZDOWA PO SRI LANCE SRI LANKA W PIGUŁCE- 7 DNI (HB) Wyjazdy indywidualne (min.2 osoby) Hotele 4* Polskojęzyczny Wyjazdy indywidualne (min.2 osoby) Hotele 4* Anglojęzyczny

Bardziej szczegółowo

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy

Be Live Lanzarote****+ Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Wyspy Kanaryjskie - Lanzarote, wczasy Be Live Lanzarote****+ Położenie: Hotel znajduje się w kurorcie Costa Teguise, ok. 10 km od lotniska w Arrecife. Hotel położony jest przy małej, kameralnej plaży el

Bardziej szczegółowo

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3

AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 rekrea.pl http://www.rekrea.pl AQUAWORLD Resort (Ramada), Budapeszt, Węgry, Pobyt rekreacyjny, Promocja 4 = 3 Węgry, Budapeszt, baseny termalne, park wodny Aquaworld Ramada. Wczasy 2016 na Węgrzech. Terminn

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky /

Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Niskie Tatry - Chopok / Demanowska Dolina / Tri Studnicky / Kategoria **** Region Chopok/Tatry Niskie/Słowacja Atuty strefa wellness, Wi-Fi - gratis,

Bardziej szczegółowo

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy

Playacalida****+ Hiszpania - Costa del Sol wczasy Hiszpania - Costa del Sol wczasy Playacalida****+ Położenie: W arabskim stylu, usytuowany na wzgórzu, pomiędzy 2 niewielkim zatokowymi plażami (mieszanka ciemnego piasku, żwiru i kamyków), do większej

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera /

Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Chorwacja / Istria / Rabac / Hedera / Kategoria *** Region Rabac/Istria/Chorwacja Atuty ok. 50 m od plaży, baseny, atrakcyjna cena Położenie kompleks hoteli

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012

WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 WYCIECZKI SHARM EL SHEIKH OFERTA 2012 Dla Państwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: poczta@e-sharm.pl ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH.

ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM EL SHEIKH. Dla Paostwa wygody i komfortu wypoczynku zapraszamy do rezerwacji wycieczek w naszym Centrum Rezerwacji przed wylotem na wakacje: +48 503 97 48 43 ZAPRASZAMY NA WYCIECZKI Z JEDYNYM POLSKIM BIUREM W SHARM

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania

Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Wczasy na słonecznej Malcie, Hotel Blue Sea ST. GEORGE PARK *** ST JULIAN'S, śniadania Symbol oferty: 956/183 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie:

Bardziej szczegółowo

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni

Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Paryż - Rodzinne Parki Atrakcji 6 dni Program Zabawa i zwiedzanie - Dla dzieci i rodziców - Disneyland Paris - najlepszy na świecie - A quaboulevard odpoczynek na basenie - Asterix Park - moc śmiechu i

Bardziej szczegółowo

Iberotel Miramar *****

Iberotel Miramar ***** Zjednoczone Emiraty Arabskie - wypoczynek Iberotel Miramar ***** Położenie: Hotel należący do znanej i cenionej za wysoka jakość usług, sieci hotelowej Iberotel. Zlokalizowany w wypoczynkowym rejonie Fujairah

Bardziej szczegółowo

Ziemia Święta z Górą Synaj (charter lot z Taby/Sharm) INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 289/2647

Ziemia Święta z Górą Synaj (charter lot z Taby/Sharm) INFORMACJE O PIELGRZYMCE PROGRAM. Symbol oferty: 289/2647 Ziemia Święta z Górą Synaj (charter lot z Taby/Sharm) Symbol oferty: 289/2647 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Izrael Izrael Betlejem

Bardziej szczegółowo

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni)

Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Marsa Alam Nurkowy wyjazd do Egiptu. W cenie 11 nurkowań (5 dni) Termin wyjazdu» Cena wyjazdu» 31 styczeń 07 luty 2015 (wylot z Katowic) 2.999,00zł osoba nurkująca (cena z pakietem nurkowym) 2.339,00zł

Bardziej szczegółowo

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem

Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB. Palma Mazas. Symbol oferty: 1662/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem Hotel Palma Mazas** - Majorka - wylot Kraków - HB Symbol oferty: 1662/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania Majorka Majorka

Bardziej szczegółowo

BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA

BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA BOŻE NARODZENIE Z HOTELEM SKANSEN CONFERENCE & SPA oferta obowiązuje od 23 do 26 grudnia 2016 Święta Bożego Narodzenia to szczególny czas w roku, pachnący choinką, przepełniony życzliwością i spokojem.

Bardziej szczegółowo