? # $1 6> ) "5!" name="description"> ? # $1 6> ) "5!"> ?">

!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ #0 1 23 /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?"
?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1

2 1

3 !"!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# $ ) # *) "3 5 /) )+ 0 6 ) /. #' ( 7 % #3 " # / # & 8"4 # $ 0 (/ # / # &! "39 ):(/ %4 3 "2 )5# /; 6 </3 ) & <!39!! 1& 1= 2 /) ) $ $>? # $1 6> ) "5! /85" $6 7) $0 6 #$%"&'( 2! ) " "2 3 2

4 ) > )4 3 ## # 39# #2' ( A 2 # # / # / ) ) 3# 5" / ) /? / # 4? )! 8"439 ) " 2 /!) # # ) "4?)"? # ) )" / "/ ) ) 5 / #2! 5# / ) ) #! 4 ) " )#2 9 ) 2) # ) ) =,# # //!B* + 5 4! #5!" "2 /# / " /. 5 // / ) # # # " 5 #))4 35? / C#2 #2' ):(/ ' ( #) # )#)5! #2 / 3# )#! 9# 5 " /! # # )# #! " #) #4 "3 *"2 DE< #! / 07.71F+ #2 "? <! ## # ##!5 # # " ) " ) # )4 3 /? #)! 3 #) 5 ))) #! // )))# /# / )# 44)! " '#*&+, -. -&#"/+0( #" 5!)4 ) / /3 )!5# /# /A4# 3

5 " )#2 ) )! )8" " ") 5!4!3 2# )#!4 / A 5 " 9 " 5" ) # / 3 ) 2#4) 2"39 )2 9 "3 / "! 4 " #?# ) 2 /.)2 94 ) C# 2 #2 2 3 # " / #) /"3.! 9) ) / G # )#2 # # # / # ' ( 4

6 +&1&#$2-3+,+$#'#($#1+4#'&#"/##"- +$* ##,)'- 8 ) 2 " 5 2 / # /5#!4 #* )3 /+ ))?)#2 )) ) # #!#H ) "! /. ## ) )) "!! 9 / #! #! / / # D 8 " / 3#!# " #? % : 5 % / >) # % <! G# 1 % - $ #)#;) 6 =' ( 7 # % & % " 0 82 /; /> GC! E ' F " / # () % %) ;)= C C)' = ' ( <3 ) ) ) ) =2' ( *='(+ ) 2D ) # ' ( "?) #!#*##E")F+5 "># " G 2 8" ># " "% = ' ( 5

7 = #2 D +!8" 8"!2) " / * + " I2! 9! =' ( + (/8" C ))? 8" #) "!2) " /? #! /!2 )3! #% / ) )2 /) 9 " 8"2 4 5!"3 )#2#3 D E<3 )4?)#5 ) ")J")!/ 9 ) 3&$ 63?)#! # *C=0&)+F + 5!3 # 5 = 4 #!2 #) 3 2 "5* # )/ #! # /8"! " #5 4# "!! #"5 # # K 5 "5 #2! " 2 8"+ 1+ "8" = 4 3 )4! " " 8" ) / /! # /8"#"! 9 2 ) ) ) 5 #2 ) " / "5 4! " 9)= 44/ 8"!2 # 5 4?)" 4 #/ )#2 /! # / / # )4! 54 / # 3 / 5 5"#2 / 8") #2 / ) 3#&##,#'+,#'-"5#" +$* 2 ) ) "! 8" 5 2 " " ) D % L! / /=' ( G "' ( 6

8 82 )G ""D85"! # '! #3 " "?#' ( * 4 ##3 # + G / 4 " 8" #2 / ) )!#)#2 )D. #) ")2 /K. 5 # /K.) ) "5 / 2 /# / # K #2 # "3 / 5 # /* /)4 /+ 2 # /, ) #2# 2 8" ) # # "5# *5 /+ #!! )5 ) /" /?# / 7

9 +&1&#$6 /##'+*0+'"& 4+,+0" ) ##? # )) ),! #?! / "3? ## # ##, # 9 ) # / #5 5# ) 8 /, 8/ # 3 /5 /#2 #2#"8! 4#2 #3 4! 9 # / ' ( 8! ) #5, 8/ #? ) # # ) ) ) ) 2# # % # 3#'#1&)1'-( *' ( 1&#$#7 8#/%"- -8*0+,#9+#&*8+:0,9.(-,'%8+30'+!9&;1+;& &+0() A D -? 2 ) #?# 4! #22 / ) 5 # - # # # ) # # # -! - ) ) # /53 # "' ( )# 9 4#? #) # 4 9 )## # # #4! 9 ))) )# 8

10 +&1&#$< +0#&'#"& ' +'(# '#0' 4+10#+0(/#(+(0*"&+, '*;+4',#; - 8*#'++, 4+*+-=+1(+,+>"5+1' / 8 )!2#23 ) +#"2 5 /) # ) #" #2 )? # ) 3) 54 / 5 "3 "2 ) )* )# )+ " #2 "))4! 9 % ) ) )#2) ") * ) 3 2 )J/+2#! # <!54 4 )!)35#,')&' =+1 ( #' "&-&"& ' 6 C#$# -#1( 4D$ 8 #'+*!+1+,(# )/5 16 1$ 0 &0 &0 2 0 & 7 )

11 /E!>M FN> > HFHM 2# # ) #3 #! # ) 3 ) D "# #) # /" # 42 ) # I! # *$)J/+#" 4 #)# ) # ) ) # # 3 # ' ( 4 9## "39 3 ###! 4 ) # ) )/?? 7 /) #4 )/!I 10

12 @,C,O.#! # ) ##2 /! /5./5 J# 4 >(N),=J )4 229 ## 3 #2(' %<;> N! 2 ) ) *P<+ C) *C%,+"2)2 2#2 ) ##2 #"! ") I >H> N! )!!"# 7) 45 G ##7R 5 / 11

13 >! 9 ) ) 9 # / # # # ) # #? # 5 / )! ) #3 5 #) #! # " / ) Dostosowanie lokalizacji lotnisk oraz infrastruktury transportowej transportowej do rozkł rozkładu adu najwi kszych generatoró generatorów MOBILNO CI na terenie Polski W kontek cie rozkładu demograficznego ludno ci strategicznie wa ne dla Polski s dwa nowoczesne lotniska oraz sprawny system zasilania naziemnego 13 mln mieszka ców 14mln mieszka ców Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 12 grudzie 2003

14 +&1&#$E & 40%1!,#+,-"5(+'" "/3*1+,-'+,-"50+'(10#1*:-"5#40+8 #"/ 8! / ) # / 4 / )# # "2 ) )) 5" / 5 5 / #2 ) ) #) )5 / G 3 # 3 ) / # / # )5 "5 G 2 " 4 # /! / / ) ))! /5 ( # ) 2 / #5 " / ) ) #) *"5 #/ # /+ 2! 4 2 #2' ( G#! # ) ") /!! "! #3 0,+' #0* 2! #2 ) ) < ) # ) "4 ) "! 9 5 #2 ) )CM "4 )! 4# ) )# ) # #) " 9 " % #29" )/!)" )4R! > (! "!9## "2 39! 2 ) #"## #2 CM ) 2 R ' %!39 2"39)*6$)+"! 9 #? "/ /)#2 / )4 3 # ) "# ##)! #") ##? / # )5)#2 2#2D #" % " " K G! "! ) " "! 2! ) )) )K I! " # # ) 24 ) CM / )#? 4%# 4 3 )#2 #2 3 %! 'F! # #2 4 # ))5" 9 ) )? 4! 4 " ) ) # "") # 5!! ) #2 4 ) /!) 2 / R 5 #2 5!" / ) " "! ) # 13

15 #) 2 / 24 39) 5!# #2 " # /) +'#"5*8 5/ 5" / / / "?#9 )4 8" " ).!.) E: ( F 2 ) 5 $ )! 9 ") # # 54 # ) # A 9 "2# ) %/ ) # # ) ) ) # )! )4 ) )4 3 ) # ) 5 R 5 /# / 14

16 I!2 # ) %! # ) /) #!? ) # /! 2 ; # )) : 24 )! " ) ")! " # ) # # 5/ 5 ) " ) # A? / # "/ 5! / )< ) " "6 ) " S.! 2 5 ) # #!" # 2 / 2 2 % "!" # 2 3 '#"5 2 ) # # 4$ S 5 #! 2 5 /! ) ) 2! 9!" /#! ) 3 #) # /# # 2 3 "/ 5 " ) ) ) 0 + / # ) 45 )4 45, 9' ) # )# 5/ / Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 15 grudzie 2003

17 G 52 "#! #! # 2# ## ) #1#7(>)3 "5+,+ 5 #2 H ) # 5#)! / "#2 D +'(+ 1#7( )3 "5+,+ +,#$+,&#8#'&#&0(,1+,#' 0+'(+ 1#7(> & &"& '# (D-8 +,#1&+'# 3-$# 1&#$#0'+!9 0+'",# (+8*'(#"-/' 4+ ++, 4+#'#' #"& 4+ 8 /"2 G 1J6 % 5 06 # 8".% # H N H H.) " # 0& A ) 5#8".% # H.H " ) #5 # G# # 3 ## # H. #4 07 / 5!! ) # #*! N E )F+ ) # ) 24 " ) 0& < ) # 071 H.! /! "#2D.#% "4 N07K. # ;) # % 5 N 85"; # #207J7 1&07K. # # N$071*! " # +K. # / 3 ## N 1071 I! "? 5 ) ") ) # ) #5 # )! " I I ' ;) #! / " 2 ) % ;) # 82 / ' ' ;) # / ) # 39 )# / # " # I 5 #5' / H"5 ) 2!5! " H!!5 C / 071 "! #) # C " 2 / 3 4 9# 2 / / "3 ) )# 52!"#2 8" ) 4#! 16

18 #' - "#,>C 81 *.F 0 1+'"#,>C +'(+*! $+!9 +1" '*8 #40+8 #"/ I(8J +, &"5' #I5#J 0(+!9*"5* ##:;+( "&3# + #"/;+( / J $ & $ TTTTT $ TTTTT :?/ J% *06+ & 0 >/S *) + 1 CM*) + $ % / )*) + 6 I 67 TTTTTT 6$ TTTTTT 7 GU'H * $ & 8V /; 0 & 01& % ) 1 TTT 116$ TTT >S? *0$+ 1$ $ 'I* + 1$ < *06+ 1$ $ &76 $1 TTTT >))J/ / $ 0$ JS TTT 761 TTT $ (/H* CM! / PPP 01 TTT 7 &07$0 70$0 & GUA/:; 1 *0$&.06+ 0'S/* (/ <WS*0$$ % /:A? $& $ $ *00+ GUJG $$$$ >/JP 7 6 & TTT 6 TTT 1 *06$

19 *0+ $ 1 6 I> J, $ 1 7 IGGS*+ 7! / & *00&+ 7! / 0 *001+ &7 6 / C*0$&.06+ 1$! / &0 06&1 'H 1$ & /)>*06+ 1$! / 61 TTT 1$7 TTT % J% 1$ 60776$ TTTTT 671 TTTTT 1 <H)*00&+ 17! / &6 TT &$$& TT $ <J; $ $ 061&&& 007 6%%!*07$+ 61$! / 0007 TTT 0 TTT 18

20 +&1&#$L " '#*& +4'+-"&' 0 8 '--&-(# #0&#"/& 1),&)"#?#8+0+-&-&$+!"+4'+&#&,+&D, +,#' *"5 80+'"&-8B <! #! ))!5 # 2 )3 45#/ # #)55!2) " #! 46.&" 39 # 3 %) #? (B* #? ) ) / # + #! /)5E ( F # 4 3 )!2) " ##>&JI7,7 2 39)5 E AF 19

21 &#0#' '#& 8' G #'(+,#' &#,+- #0,# +,#' +, &# #'(+,#' 8,+1# '# - 8 +#0 & +(+!91+4 #+, / 20

22 #2 ) ) )?#) 2 ) 3 ) )#D# ) 4 )! # )4 3 "4 ##" ' # ) ) ) */! # 4! 23! %!%+ //5 ) # / /*" /. #!#2 / E< F EC F M M+ 5 # 9.## / /# #2 ## 8 /45 5 /"4 4$.&2!)" #A#2R5")4 93 / ) $.&X #.$ A 3 ) " ) #2 )! 4 5 )?# ) *! )?Y #2 / # # 5 4 ) /)#2 3 # 2 / 4 )5! " ) # / 2 ) /" )4 #)3 # X J P%. P % )J G / / # / )5" ) ) ) " )4 # #2 2 /3 " )/ +&1&#$M (#0# ##8 - "5'"&'+> (0+##"-/' '+, 4+ +'(# '#0' 4+ 10#+0( ' # #!4# # J" 394 5) ) # 3 JK %" ## 4 J43! ) " 54 / / E M F?##2 1/! "2!3 2 2 #2 ) ) ) # ) )! /K M / /Z6/! 4 K 21

23 M C 4 / )" / )5. 39? K M,? )4 3!" / JF/!FJ%(.$.) K M (#) 3) )D.$) K M 5" ) /D1J6),.#2)K [ % ))4 2 39D$ # J7) 45JK x. ;? # (>2 4K +&1&#$K +1-(#+,# 4++1 /!"#1+,-$+' '#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ % #3 " # / #!#)# #2 ) D # # / # / " )2#5) "5 K! ")2 # #?) 8"K 85" 5" / 4# # / )K! )) "5 / " )2 8""!2R /# # K 22

24 #) / # # K? # 85" ) /) "5 / 5! # 8" ># " "! # ) " $) ) 3 " 5 4 4! ) )) / /!2 # ") )2 ) #5) "5 #!3 ) )4 3 2 " ## # /) # # ) 4!2 ) #5 ) "5 ) " )2 # # / #!2 9 / 8" 2 8" " * ) ='(.''.?.$J10J + ) / #5 4) ) "3 "3 4 5 / ) )25 49!! ) 85" #2"#) 3 4D + 6!5)2 2 # #?) 8"K + #!2 # K + #!2)"! 9 " 5" 5?) /) "5!3 8" G "23935)2 /D) G )C% )/ /.I!G )% 3 2 % # # # ") " " ) # G4 )) #3 944 " 35 ")2 / 5 5 ) " ) " 2 #2 5 )# # "! 5 / # ;# ) ) 8"!" 5" / 4# # )#2 / "! ) # " )2 / #2 /)4 39" # ) " ) # 60* ) ) ) 7+ 23

25 )) ='(.'I.$$HJJ " #) ) ) "5 )?)# ) #) 85" / # # # #" 8"2 22?2!! 3 8" +&1&#$N #$+: '#(- #+" '-0+(#0&#"/ < #2 3 //5 / # /)//. # / # #2&#$+: '#! # J D " / /.# 8"4 # #D.# # 3 2# " R 5 4 " /455!#2 / *!" / / ) / 9 5? #+ G!2? / " /! ) " " )4 3 # #?# 5 " / > #? ) / 24

26 " / / ) 9! #2 5 /K.# #5# "39 2 ) ## #?# ) # /J /) / " / 2# G 4 9#) ) ) )# # #*,G+## # # # 524 9#2?#.)45 ) ) /! 9 ) "?#!" 5 / )5 /*/ " D # ) 3 ) /. H >M + ) "4 #) 5 /)5/ 2 4 )5#? # #, 39 # 2 ) 2" )5# 5 / ) # ") # )2 9!" C 4 ) "4 )! # # 39 # #!# # )4 3 # 54 / # 2 /!" / )5 )? # 5 /! 24 1 / *# # / /!! + 8"4 3 # #3?##2/ 4 //? " / / 4" "3 # 393? # 5 ) ##! 4 ) $ 8! # # # ; )"4 )#! # "# # 2#) ) 2 ) D/ 3!) "3 5 / " 3? 4 5" 4 #

27 8 /"4 #2(- # # ##) ; )4) 9D - (- #&,%&#' &*,#*'(+,#'#80+(#0'-8D 39 ) # #D #2 "2 # 39) # /)# K! 39 / */+! K"3 )/ ) 5K! 24 / K #5K # *39 #! # /1/! # ) ) 3 ) +K? # *! / #? # / )# # 4 4#! +K 2 ) / #2 /!2R! # /K / # "2 ) # #K # #2 / K - (- #&,%&#' &"&-''(#8!+1+,(+,-8Q /3 # 4 3 /)?# K - (- #+"5##( & (+'+8"&'+>.'#'+,-8Q " 5# #K! ) ) /) K "?? K 39 ) # K # K? /! K! K / / 39" / 26

28 27

29 +&1&#$O5##( --(#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ Lokalizacja /cechy Mocne strony Nowy Dwór Mazowiecki/ Modlin.39! "3 5 *$&/2 >%$11/ 2 >G.2 #2 ) +.! "39 # ) *$)+ Mszczonów Nowe Miasto n/pilic Radom Skierniewice/Babsk Sochaczew Wołomin."4 ) )4 ) )#) *1$) 0)L +K."4 ) ) 25*! 39 ##&.; ##$+ "2 2#2 *!3 (%; 4 5# /I. % (%;. 39! 5 / 5+K.!R5") K )/ /) ) K.6/! " # 42! #2 2! "!.)4 39 ) K.!) " 22.39*/ ) "3 *$X #"3 2!D %" $X/5/"3 /+K."4 ) ) )#) D2 "52 )#2 "! 24 K.!) 2 2*! 39 ##&.; +K.!?/ / 3 /.39*66/ #N! )4 3 2 $6/+ ; "3 *1/" ># "3 # #"3 $/+K."4 ) )#) 2*$6)+ "52*& )+K."4 "2# / )#2 # # 5 /"2 #22 2#2."39 *$)+K."!! Słabe strony. 39 #2#? #! K. 3.! #5"8 8 K.E/)F!#)#" )#2 "N/K. 39! # # *)+. /!! *7 /+K.! "4 ".") /N/K.! " /)# * 0) 0)L +K. 39 #2#? #! K."!39) #D" ) ") ) # )*$)(;%+K. )!! %> " ) ;.;3! ) " " 5 C! K. #39!>( ) # )K. 39 ) )# L ) #22 #3 #. *)+K. 39 #2#? #! K."4!! ) *?#3 ) 3 + )4 3 # "23 K. 39* 2 %<G / 7/+= 39 " /5*! # "3!3 ) ) # +K.! 39? 5 #."39 *7)+K. 4 # # )42 9 %>!. L )4) 9" 5# / *4 %<G+K. ##!) # L 2 )!! ##) (%; 2.; *)+. $6) >2 ;) # 5 #3 2 K.)4 39 #3 # /) )< K.# / ))! )K. 39 #2#? #!."3 5K.! 24 )# # %K.?5 #K."2 ) # "./K.)4 39 #3 # /) )< K "3 /*5R # + Szanse.5# # ".!,.# ) K.# /)4 3 #.)4 395"4 5 /%<G.)K.!,% *$)+.# ).! #,G"22# 22=,. ##! # )# # / ) Zagroenia. # / 2! # /8 8 ;) #K.#3 2 )! ) *) /5+K.!3 2 5 #3.3 5 "3 * "4 5 5 # +.) ! # "3 #* "4 5 5 # +K.! " #. # *" )) #+. ". # *" ) ) #+ 28

30 Babsk PLANOWANE LOKALIZACJE Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 29 grudzie 2003

31 #'+3 "'-&-&$+!9+*+'"& 4+8R5+'#,#&#, 0! / 00%. 08" /" 9 % ) 0%. E>F# 5 / 00 '''< < 4 < 01&' # /% / 0$0= 82/' ' ;) # / 06<"!) 4 060< %C'*) 4 +)45 07<.) 45J 07$< ;#C' 7 070! 5.ES : #F 070<.) 545J 0&6 )2! < 0&7 F ' F 00< ) 3 $)J 00< )$) ## / 006< ) 545J 00&" % 8"; #! ' < 006< ()82 /)' ) < 1) 545J 30

32 C # 8 8!) 3 6$)J " ;!)?2/ 2 < $) 545J $ 4 )?2 22 ' ) : (/ # # ) #3 # / #! # /5, / # <!"#7$X/4 6 /"2# ) ) #5, >) ># >? G# /) /D' :? 4>)) ) # ##D;5"H " "! $) $ 4!"4 / ) Przykłady odległoci cywilnych portów lotniczych od centrum miast Kraj Miasto Port Lotniczy Odległo od centrum miasta w km "4# Austria Wiede SCHWECHAT 16 "3 )5 Belgia Bruksela ZAVENTEM 12 "./5) Bułgaria Sofia VRAJDEBNA 10 Cypr Larnaka LARNAKA INTERNATIONAL ) 6,5 Czechy Praga RUZYNE 20 Dania Kopenhaga KASTRUP 8 8#)# / & Finlandia Helsinki VANTAA 18 /5 Francja Pary ORLY 14 CHARLES DE GAULLE 23 Marsylia MARSEILLE PROVENCE <# 2 25 Grecja Ateny ELEFTHERIOS VENIZELOS 27 5/ 4#2 / 5 Saloniki MAKEDONIA 16 / ) /D7)[ Hiszpania Madryd BARAJAS 13 6) &)[$) Barcelona INTERNATIONAL 12 Holandia Amsterdam SCHIPHOL 15 Irlandia Dublin DUBLIN AIRPORT 10 ) #2&/ Izrael Tel Aviv BEN GURION 25 " K#26 Niemcy Berlin TEGEL 8 /# /* )1 Frankfurt FLUGHAFEN FRANKFURT 12 Hamburg FUHLSBUTTEL " / 8 Monachium MUNCHEN INTERNATIONAL 28 /+5 / ) Norwegia Oslo GARDERMOEN 47!3 "2 Polska Warszawa F. CHOPIN 10 ) )) Portugalia Lizbona ALAMEDA 7 Rumunia Bukareszt OTOPENI 4 16 Słowacja Bratysława M.R.STEFANIKA 9 Szwajcaria Zurich KLOTEN 12 2 ) Genewa GENEVA INTERNATIONAL 5 : (/ Szwecja Sztokholm ARLANDA 43 Turcja Istambuł ATATURK )2! 9 1# 24 Wielka Brytania Londyn HEATHROW Londyn GATWICK 45 Menchester INTERNATIONAL 17 Wgry Budapeszt FERIHEGY 24 Włochy Rzym FIUMICINO 26 Mediolan MALPENSA 45 Midzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji ródło: Columbus Lotniska Centralnego Guides (http://www.worldairportguide.com) dla Polski grudzie

33 8RC, #1-Q.? #! 5"#.3 ) #.#"2 \.!55" N#3 = "/ =. 39# * 4# # #0 -Q - "4."39)) ) - ) # 5*> G+ # / - )4! ) # )H) "/ -? CR 4!) # 7 #C. "4 C. C. ) *7$Z$ J+ \ ) " #!"5" " # *$)J+ "!") # ) ( /)' )" #!H 4# # # SRCC ' ): (/ # ) 3 #/.3 # 3! 4 )!)? ) 4 ) ") ) # )! " ) )! #!" / N )4 3 2 " /! # 53 5/ / ' 4DC."3 &) C."3 60) ")5" " 4) # 32

34 +:0,+!"+ #"-/' 0+'(#Q - " 5 / ) ) 3 # )$)J*6 # /J+ -? # D1,JC*#2 ) 4 )4 #29! #23 5 /+ - / &/* ) / $6/+ - $" #)5D. ).1 #* )&"2 / )) 4 ) ) )+.# ;C'.0 # /)" /)5 1. # / " (. # #3*1+,)0+'(#8+:'#+1& 09'#.- $'#/%" D:'.*'("/ Q +'#D$'+"'#Q - ) 4 D! D4 $) 39 # $) J*39 ) #/ 4 )!" $)J+ - ) )5*%+ - 39#.!"2 5# / - 39'''<.!")5D1/!.) # - 39 ;# C ' 39 )./ -!(.! "5" / +'#+$*1'+,#Q ! ()82 /)' ) +'#&#"5+1'#Q - //,>M +'#,"5+1'#Q - ) (.39#$J ' " )5. 4#"." 42 ) # 3 5 / ' 5 /< ' 4# )) /" ' ) ) ' 4 33

35 ' 4# ) ) 2 *+ /)' )! /5" 5! #3 *C;.'C;.;C8.A+!" /*.6.+ ) #3 # 3 "#3! 5! ) # ) # )) /" # ) " /) 5 / )5 2! )5)3 /!" ) T <! < =4 *<<=+ 4 D "/ = 5 = ) D '% /" 5 5 <45% / <<= $1) "! * /3 /5 /5 o +1+3&# 2 N 5 2 ' < ## 2N# #2 "4 "" 3 R > ) 6$ I $$I o +1+3&# ! 8* 5 /) #/ + 2 N # #2 "4 ""3 R > ) 6I $I o +1+3&# <. 5 2!8 2N# #2 "4 "" 3 R > ) $$ I 1$I G <<=D 34

36 - ) $0 5! - #! 5! / )6! 5 - ## 1! 5/ / /#" Lata Obsłueni pax/rok

37 +&1&#$22 +:0,+!",$%"& '#+'(# '#0' 4+,- 8&,+&D,(+0 /+,-"5 A ) 5 /! #)4 39 #!" #5/! /) # L ' # " 9#"3 5 # L #!" ) ## )4## "4 /!" ## ) 9! 2 #22 2#2) #! /# # /# /!#" )# / # #2 /#/D ") N$) % N$$.6) ## )N) G% J 2N0) I!*# +N7) %5N$$) /N1$) -' -"&'#"5##( --(#,;,0+(#0&#"/+Q +$+8' +10' #1+8. #D " #2 2 L 2 +10'. )4 "2 9 / ## # "4 (%;H" ) "2 ) #2# N H ^,6$_ "? # " ## )4 "2 L 2 2 +, #+';0"%. # #2# (%;# L5RN)5%N)C!3 2 ) ) )! /"2 # / "3 )5 J # /# L *0)+ 1 #3((;( ',"> # )"2 ) (%; *#I "+ 2 N; *5+"3 #2 36

38 "2 L5RN)5%N(%;NI! 2 " ## $ &"&+'D,. ## 4 (%; 2 NL5*! + ) # 5 /"2 2!3! ) ) J ##! " ## 5 # L 5 ) # NL5R 6 +"5#"&, > #)4! 9 #2 )!3 # 5 # /*L + / / / # /"2 )4! 9 2 G J# / 4 )9 # #3 # #/&"&+'+,# +"5#"&,# G 4 ) #2 )") # /! "! "2 2 L #2 "4 4# 2 ) ) 9) 1'+"&!'," 0*+. /+'#0' /,#-4+1' /+" '-0+(#0&#"/'+, 4+0+'(# '#0 :#$+3-+#"+,#9&-'#/8' /*+&"&+' *1*8,-(+'#0'+!"10#,, 0+(#0&#"/$%"&' &,-#+,#' 8'+,-"5+$%"& 7(+0 /+,-"5 37

39 +&1&#$26 "5+'#!+1+,(#'#*#0' 4++#&*,#*'(+,#'# "&' C / # </ - #2" #2 *5 2 / ) ) 5) /)5 /#3 +D "39#! 4#! " 5 1? /#9 / $!./ 6! #?)# /D% L NC / - 82H % H # ' % "4#"3 $) 5" /5 ## / ) # / G C % H ) * $& /+ 2 ># % # 2 ># G /)3 #)4 39! 8 5"# / # " # #) 2#2""3 ) ## ## ) #398 ) #% I #2 ) #3 DG C5*1)+ ) /5*$)+ ' / 5" #! 4 / " 66</)4 3 2 /< 5"# " ### 3 *" $/+ 4! 5 / / 5" 38

40 * "5!J/+< /# )! # 2"5 * G#! 4# "4#) /* )+ ) #39 *$)+<"39) $) ' *.%.I!+ ' #)#/ )) ) 5 / % > #5" ## * 2. +A )))? #) 2! 2"4 G&5"!#!"!! <"39 ) $)) % #)G#! 4#"42# ) #39I!*)+ ' %5 ' % ""./5) "4 N; 8## #! 3 ) 4 " # ) ) # ) 5" #"!! 4#! 3 3<"39 1$)L 0) ' ) ' ) "4# / ) # /) *$ ) )+!#)#! / 71&&/ < 5"# / # #!8 )))#)! " # )#4!!23 4 ) 3 ) < / #! ) # #) ' G.% ' G.% 2!#)#! $/ 5 # >#% # 5"# " # ) #$/!2 '5 /? #22 5 #2 / 5" #! # "!2#39! 2 ## ) #39L % 2#)<"39H5# 6) % #6) # #2 / 2R )! // ) ) 8 /D " / # 4 ) ) /# 3 2 #!#3 ' % 39

41 # % #2D 4 3.$µJ) 4 3.&µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' / ) / #2 # / #2 #2D 4 3.$µJ) 4 3.µJ) 4 3.$µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' * N%.I!+ # )# 4#D 4 3.µJ) 4 3.6µJ) 4 3.1µJ) 4 3 G< [ G<.$µJ) 4 3 " %.$µj) )4! "? >. ) 4 #23 /* ) /3 ' %5 C#% #24 3#2 D 4 3.1µJ) 4 3.µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) 40

42 ' ) ) / #2 # ) #2 #2D 4 3.6µJ) 4 3.µJ) 4 3.µJ) 4 3!.&µJ) 4 3 " %.$µj) ' G% C#G% 2 #2) D 4 3.1µJ) 4 3.&µJ) 4 3.1µJ) 4 3!.µJ) 4 3 " %.$µj) >U8,'<Q>;Q 5 5## ) 5# /5) / /#3 # 2# 3 2 ) 2% #2 #2! ## 4 " ) # 5 /239) " 4#2 / "22 / #2 /; 5 5!5 / / ) "5 / 5 5 / 5 " 4 ) ' % ' ## 524#2 /5"//5 " /5 ' / ' # ##!4/ 55"/ /5 ' ' # #"5 ) ) 55 ' %5 ' ## "5 ) ) 55 41

43 ' ) ' # 5 5" / " "./5 ' G% ' G )% 3 2 #"5 ) ) 5 5,:U<(S<GG,=Aa`<CGU(S #5 ) )"5 ) ))4 )5 ) /# ) C #2 )#! 5#" # / 39 "!39 ##2! #9 ) / # ) 2 "!3 2 $)542) ) ) ) # " 5 / / 3 2 / 2 ) #/ /" )2 # ) // /! "5!3 2? #5 /"!/! /5 // /G #5##2 "5! 5 ) /*H8+ )!) / G 5 / )#2# 4#/ 5 # ' % /+' 0+'(#' 8#0+(#0'-"5*/)9,+1- '' &'#/1*/ )D,' :, +3&#& +"5+'-,-&'#"&+'-810#/)",D1+, &"5'+,-"510#8## #&#,-& &+# 4&-7( 4+&'#/1*/ )1+ +, 0&, ' / # ) /#9 ) #/##!/ )"5! 5 ) / )#2 #/ ' * N% + 2 ##2 )"# #3 # ) #3 / I! ##!) / ) "5 /! 5 / ' %5 2 )#9! #!# /2 #"5 /! 55 ) / ' ) 42

44 # ) ##!/ "5! 5 ) / )#2# 4#/ # )#9 % #2 # 2) # ' G% # ) #9 % # / / 2# ) C # ## ) #3 \4 # )' ## # "5! 5 ) / )#2/ G!./ "#2 "5 #!! / #!4 ".#!C 4 /?)/ 5 4 ) # ) "#5 ) )! /!#)#2"$ / )D&&176/. 7$/ 111$1/. #!&60&/N! / #! $06$/N".#! # ) 5 ) # 2"06/ ' % 2 # % ## ;) G A) 3 / &$11 /<!" 5!# //3 "2!5!# //23 2!5!# //2#!2 ;) 4!"/ * "IGI+8 ), / 2 5"? /* + 2!77$6/;) )G ) ) #2 *"7X+35 /! ) =! )/#2! / 3 4* ) 2!!+) )"! 4 #)#2/ *) #/+!! #2 25)!.! ) =) 7&5? )$55 /G!? 21$53 / 53 /? 5 ) / /)? / "! 3 /#4! / # 4 )4 )4 ) ' / 43

45 ' / #" /5;) G5!5./ / # % ' * N%.I!+! 4 # ## EI!F / 1/C ) 2R$X #)#2! " "X! 2! ")/!. ")! #39! # / &.7 ' %5 2 %##2!4I ) ;#!5!#)#! / )$ /5I ));#! ) 4#2! ) 2 ) 2! 2#! 2 #")<5") #&753 / 2 /17/ /6 2/ / 65 2" /</2!#&) 52! 3 2I ) ;# N 5 "3 /"5# /#3 /!/ 1 2# G" %## 3 2 H5</ / #2 ) / ##2 # 4 ) G % # / 007$/ " / 54 /! 2 /!!!#!/ " # 25" 3!5!5# /% ##2 "!2) ) 4 ##2 / ' ) ' # ' ) 2#! 3 2; ;#!/ 5 ; # ; ;#! / "$ / "$ / #0X) ( ) ) 2D!3 3 2 #! C!#2/225 #)# "2# / 0/ <" 6 # # / ) I #55 )175 / 44

46 )) ) 60/!5 / / 7! 5 / ) ' G% /G% 2 )5 ) #2!!" " / #2 #/ #) ) / / ) ) / # 3# " ##2 #/ / *" "2 + '#0&#0+!"+,#1#'-"51+-"&%"-"5*,#*'(+,#7#8+. -"&'-"5 4 "!5 / ) / )? () % %) /D J )J C!#)#2 007 N )4# ) 9 / G) # )? /!, =;%<?? ) 2 4 # / # # /!, -#) ) / =? % ) 5! / )! /! # //2 /R5" 8"2 / 4#! 5 / 5 2 / 5 / / ) / (/ "! 5 #53 "2 8"2 #2 3 /) 5 / "5)2! 9 #)#3 / 5 /5 5!! 5" #2 )? #4## / # D,%,>=> <>CU>%<:,U(8G, <C>>(S%= 45

47 46

48 " / # #! 4 ""2# #54 55 / # I 2"" / / )? /)4! 9 # D ## 4 ) D)K # ) ) D% G% /K ## # / /D%5 *I!+ 47

49 +&1&#$2< 3+''+!9#7,#3 & "& 7,+*30"&' 3+''+!9#7,# " 8!# )#2 39 # ) # 54 / /! 5/!/D - )) )# )# - ) )# 43! # # " 8!# #2) #2 D - #2 )#2 39 " 4 ) ) )K - ) #2 / #2! K - "#2! 2 " # 5 ) /4 /K -! 2 "#/ /G><=, <G8 #2 / / ) ) /K - # # /) / / # ) 2 K - " #/ / 2 / #2 5? 4 " / ) " /K - ) ") ) /! #! /! K - "#/ ) #/ # / #) 5 #2 ) /! )#" #2 ) 239K - #!# ) ) # )! )K - "#!#!)#! 2# / 2!)) # # ' ( ) ) )!! )4 3 8 # / <# )2! 9 )!# 39 # "2# # ## " 3 )! )/ # / 9 4 ) 39 /) " 4 ) ) 48

50 !!D - )4 3! #K - )4 3 /! #'2K - )4 3? 4" "! 3! K - )4 39 " 2 3) "5! "! * "!+K - 39! "8!# / # K - )4 39? ) ##* #+! " ) 4 #K -! ) " )4 3 2! # )5 # /K - )4 39 2"3 *"3 +?#? # # 2 4 / ) K -!! # 3! # K - )4 3 #!" # / *!# /+ 5 / )4 3?# N*SG+ "?"4! /' 8 2!2 /)5# #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 )5 ##2 ) # # )(! " )%>.< " # )#2 ( ) %> C2 #2 (.5! ) )5*! 4 # # + #2 %>.< # )4 3 5# )4 39 5) 4 4 /5 //2 / 2 5 / /! ) / %>.< # )42 9 %>!.L ' # ) )9! #! %> " ) D;.;3 " # 9 2 / ) %>. < 49

51 G ) ## ) %>.< * + # / ) /# ) 22?) > 2 4 ) )! ) # 5 /5#2 /? / #D. #%.>K. #).>1>$K. #/.>6>& # ) # ") 2!2 / )5 # #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 ) 2 2#2 / )D ( 24 ) 2)5*! 4 # # + #2%>.< # )4 3 5) 4 K 4 / 5 / /2 / 2! ) /%>.< K ) %>.< * + # / ) / # ) 2 2?) > 2 4 ) )! ) # 5 / 5 #2 /? / #D.> >&K!, 0 +,-:& /#'#0&-'#/8' /&-,$-,'#+4#'"& '#0+D,0+'",#,+/(+, 4+ 3)1% 8#$- 0+(#0&#"/ Q +10' +"5#"&, &"&+'D, *:+,)(& +4#'"& '#+"%4#/%&#+3%0+(#0&#"/ Q#1+8( '," & "& 7,+*30"&' % / >) #! ) " )4 )5 9 # ) 54 ) / #! # ) / ) # / # / #/ ) "5 /! /! 3! # 50

52 51 C / ) 3 )4 9! # # 3?# # / 5!2!#)"! 3! 52!

53 +&1&#$2E,#*'(+,#'#1+-"&%" +,#'#*"5 80+'"&-8 > #2 # # ) 4# 5)2) 9 " ) ) # ) / * ) + # #/ #2 )" ) 2 ) 4 92" " ) ) / ) #/ #4 #2 # # # #2 #) ) # ) ) 2 +(#0&#"/#;( '," G# 4 ) 39))82 # #! 39 P<JC%,;G ) #)"! 9 2 ) / #39 2 #(&#& : 7 1+ / 0+(#0&#"/ 6 +(#0&#"/#;+,-,D#&+, "( <! 3 7))G# 4N) G )C % ) 3 $) )#? #3 / I /2 /5#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ < +(#0&#"/#U G# 4) 3 N1))5 4! 39P<JC%,;G# I>I;> I # / 4 I>I;>! 39 J< 8++3#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ E +(#0&#"/#';0"% ' 3 6))I /5?/#3 9 4 <(S # /! ) 9 ) %4 39 #3 >( ) # ) #( &#& : 71+ /0+(#0&#"/ L +(#0&#"/# ' 3 &$)) #2 ) 3 ) 3 / & 7) ) &- +3 "'-8*-*+,#'* 1+4 #+, / 8+4%,-%9($++-&5#$# 8G'#&#"5D1+10+'(#&0+(#0&+,#'#&#3*1+,#8## 52

54 M +(#0&#"/#C ' 3 0))G# 4 N) / 3 6) )! 4# # 3 17) ) C ) / # /! <(S! 9 N! 41)#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ K +(#0&#"/# '! "! EIF %> ) 5 # / ##2 39 D) ") )) ;! " 6) ) 8 / 5 N 0+(#0&#"/# 8+: +,+1+,#9,' +4#'"& '#'#*-+ #"-/' /& &(+1+, / 53

55 +&1&#$2L (-.'#'+,#'#', -"/ I (' )? # 4 # )? / #? / # )! )! ) " ) "! #2 2)4 3!4 #! 4 *3!4 #! + #2 * #2+ "# # # 39 2#2 /4 /R5"?!9 ) " #"5R5"? # 4# 29! 2 /!2 ) ) # " ) C! )!. *+)4) 9# I 2 ) R5")? #? / #! 4 / /!2 5 3! N? #*?,C: : 5# /? # #/ / # / # )4 ) 35? # /! "#?)? =, # #! # #2# /)4 # " /35 3 &$X*:5#3 + 7$X? /A! # 2 /*$+ 1! 9 8 # ) 9/! #2 2 / ) 2 "5 # 4? *30"&' -,#'!+1(.'#'+, %(+' "&' 1+& #0&+,#'#', -"/: #4! "! 4#X5 # G4 294 ) 4 =, # #!. 4# # / )/ $ G ) # ) )) # #? # #2# 45 ) ) / "5? # #)4 " # )4 # #? : 5#3 2? )2 " 9 ) # # )# "4 # / / /:#24)4 39? 35"! / 25# / 54

56 6 ) # ) *PN5"# + # # 2 "! / / 4 / )25 # # "5 2 / )) ) " ) # )>#J " #5" )2 9 "! 9!)? #3 # 55

57 +&1&#$2M '#0&#,'+(&+" '-8# #$D,& 3#'-"5& & D$ < # " & 5 5 / " "2 ; " / 5 54 / 4 " )4 39! / # ) 5* # ) #2 /+I 2#)2 5") )439# 5 / 5 "? / 85" #2"#! 2 2 5" 8"2 223?# )! 3?# 5 / # 3?# # "2# ) # 4 3 ) 43?# 3! / )5 # / 53 3 )5 3 3 *8"2 + 5"!5 4 #)#2# ) 3?# 8" 4# 3 )! ) ) 5 ) ) A ) 33! ).39?)# )5 / #! "! # " # 5 #2 4 3?# ))2) " )4 / 3 "3?)# #3 / 8D, ',-'(D,+" 1*-,-3+* #! 35 ) / # 85" " R / " * / ) 2?!!! 4#+D +10'&"&+'D, ( ',"?#3(B+"5#"&, +, #+';0"%#1+8+$+8' 85" "# 4 J 2 ) ") ) 4?#5/" /C " # / 5 )?# " 4 3! " ) )5 * 5+ # / 56

58 @?#5 / # 2#)! 4 "## * NI!/+ )454 ) )?# ) ) ) # ) # 454 H ) #2 / /?# # )" 4!5 3 )5! *) ("39! # #3 " / ) # ) )/ # # # 4 ) )?# 5 " 4#!5/ 4 ) )?#! " #!!! /# # " / # 5"?# %5+?# 5 " )!3 #4 #) /?# /5/ # #)#2X# ) 54 3 / 85" " 4?# 4# / # 2 5 D & 5?! "% & 5%5 " " 54?# (-#--"&' +" 1*-,-3+* 5! " 5 / 5 / " ) / ) )! " 4 )4 9/! ) "" D! "# # )?# # 4#?" /! 35 1 # 4 /?#/ 5/ # #) 57

59 +1*8+,#' 8" "# #! # ) / # " " 4 )?# "D% C2 #3! #22 # ) )?# 2D *I!+ / 4 )?# # "#!#)#2#D G% J 2)") < " /54 ) # G #! ) ) ) " / 58

60 +&1&#$2K +1*8+,#' #+* 85" " "4 ) ) # # /' ( ) $) # " " " # 3 / 5 "4 /#/#2 /) #3 D *#3?! #+D. %. %. G% 2. ).. /. ") # 85" " 5 / / 4" G # ) ) 85" 2 " / ) ) # =45 ) " )2!2 ) /? / 9?#) " " 5! " 5 /)5# / $ % " " 4 9# )!!# #2 #2# " ) # 5 52 % " 4# ) )#2 / ) # / )5## ) # " 2 / 9 5 ) 6!) ")2) #" /24 # #! 5J 5! # # # / # 5 /5 2 / #2! / / /")2 " "3 / # / 59

61 7 8"#)#2 ' N # # ) N)4! 9 "3 "2 ) # # )! D 5#? # #5# 5#4! A 4!2 / 24 3 #2 /4/ 2# )!#)? # 5 # & 2 /) "5 / #22 8"! /#!# / / )) =,# # ) / 5 # 53 )3 )5 / / 3 5#) /! ) "!3 "4 " 0 G / / " 85" " # 85" " 4 )4 3 ## #! " #2 2 5?# /# # #2 / ) 2)4 39" 5 60

62 +&1&#$2N (+8 '1#"/ +$*10#'#'.#*(*- #/%")'#Q 3 / 3 /* 53 # /+ # # 4 /)# K #/ # / ), -. / #K ) "/ / 3 ) ) "5 8") K #)3 ) / 5 / )/ # /!2 /) ) #K )/ /" "3 K ) "/!#/!5 / # +%"+1*,#4) ) # ) ) )D #2 o! 85"K o 2) " K )?)" 2 /! 85" #2)# 2! # ' ( D &'#9 D,'+&)1' 0+(#0&#"/, +(+0"#"5 +10'# &"&+'+,# /#(+ '#/(+&-' /& +!D1+&#-,#'-"5 &-/%9 #2 2 / " 2 / # # ' ( D!5 / # # /N # ))!!!! #) )! # ) # "4!! ) / # #2 D 61

63 .. )?..#.?. /)3 ".) 3 4 5" 9 # # ) G# 4 9! # ' ( < # #' K < ) 3 N 3 9) #! ' ) / / # * ) ):(/ + " ) ) 3 # # # ) ) 4! " #' K? # # # ) #) " )* ) " ) # ) 4 ) +K <3 )! # *.!. # ") 3 )) 5!+K / < #' K " K # /) ' # "4 /) ' ) ))? 3 # ##" /5 # 4 9 #2 ) ) ) D ;#2"5K <3 )3 " /) /K <3 ) #)/ )? K 8 ) ## 62

64 (-) Wojciech Michalski Dane z 2001 r. ** Dane z 1998 r. *** Dane z 2002 r. **** Dane z 1996 r. ***** Dane z 1999 r. ****** Dane z 2000 r. 63

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X )

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X ) w % 75 60 45 30 15 0 Helsinki Amsterdam Luksemburg Kopenhaga Wiedeń Lublana Bruksela Paryż Dublin Sztokholm Valletta Praga Londyn Berlin Rzym Nikozja Madryt Tallinn Lizbona Ryga Budapeszt Bratysława Warszawa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali

Bardziej szczegółowo

Wietnam Płd. - Saigon- Vung-Tau (Cap St.Jaques) (1 m-c) Laos Vientiane (2 dni)

Wietnam Płd. - Saigon- Vung-Tau (Cap St.Jaques) (1 m-c) Laos Vientiane (2 dni) Jerzy Moch Moje podróże okres Kraj m.docelowa inne miejscowości / międzylądowania 1958 VII. Słowacja - Łomnica, Smokowiec i okolice 1960 Czechy Praga Karlstein Uwagi pryw. pociąg (z Tanią) pryw. pociąg

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro)

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) Austria Belgia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Portugalia Słowacja Słowenia Włochy 1999-911,90 zł 92,90 zł 131,90 zł - 82,90 zł 68,90

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP

Instrukcja obsługi Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP 300M ia sy mf on symfonia I Instrukcja osługi Produkt dopuszczony do orotu na terenie RP Dziękujemyhzahzakuphnaszegohproduktu,h Proszęhprzeczytaćhprzedhzainstalowaniemhihrozpoczęciemhużytkowaniah radiotelefonuh300m.hh

Bardziej szczegółowo

Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy

Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego VII Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Kraje Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej Kraje Unii Europejskiej Mapa państw członkowskich Unii Europejskiej Austria Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995 Stolica: Wiedeń Język urzędowy: niemiecki Powierzchnia: 83 871 km² Liczba ludności: 8

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). TY TY EUROP i Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Europa» Polska» Lotnisko

Europa» Polska» Lotnisko 2011-03-27 - Nasz stołeczny port lotniczy, numer 1 w Polsce. Corocznie lotnisko obsługuje około 9 milionów pasażerów. Od 2001 roku nosi imię naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Lotnisko Chopina

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa konsumenckie nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa... 1 Kiedy robisz zakupy w sklepach innego państwa UE 1, masz prawo do: towaru, który

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Budujemy wartość na solidnych fundamentach Jarosław Szanajca Prezes Zarządu Współzałożyciel Dom Development S.A. Od ponad 20 lat w branży

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk POŁĄCZENIA LOTNICZE Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2009. Ze Szwecji: Sztokholm linie regularne: Sztokholm

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.10.2011) 1 010 a p 2004315258 180 x zjednoczenie + data roczna 2 010 a p 2004500148 150 a Sztuka sakralna polska x zabytki

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

1/6. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania www.idp.org.pl

1/6. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania www.idp.org.pl Wyniki ankiety preferencji lotniczych poznańskich pasażerów podsumowanie Czas trwania 29 maja 10 sierpnia 2009 r.; ankieta internetowa na serwisie www.ankietka.pl; 642 ankietowanych Stowarzyszenie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych.

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Z całej mocy papierzysk, jakie mamy ze sobą brać w drogę, nie zapominajmy

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia.

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl www.rynekpracy.pl www.wynagrodzenia. Oferta sprzedaży raportu: Wydajność pracy w Polsce OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU Wydajność pracy w Polsce Kraków 2012 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (12) 426 20 61 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 2011 roku ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w POLSCE w 211 roku Warszawa, marzec 212 Wstęp Poniższa analiza jest kontynuacją publikacji ULC z lat poprzednich i dotyczy roku 211. Rok 211 charakteryzował się dalszym

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 48/2014 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Ceny krajowe w przedsiębiorstwach prowadzących zakupy W ostatnim tygodniu listopada 2014 r. w krajowym skupie odnotowano umiarkowany wzrost cen zbóż. Według danych Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII

WYZWANIA NA RYNKU ENERGII BLOK TEMATYCZNY: Zrównoważone finansowanie infrastruktury WYZWANIA NA RYNKU ENERGII Nowe oferty dostawców i zmienione zachowania użytkowników dr Andrzej Cholewa dr Jana Pieriegud Sopot, 26 czerwca 2013

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH

PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH PLACÓWKA STRAŻY GRANICZNEJ we WROCŁAWIU STRACHOWICACH ul. GRANICZNA 190 54-530 WROCŁAW tel. 071 376 9600 fax. 071 376 9605 STRAŻ GRANICZNA NA LOTNISKU: przeprowadza kontrolę ruchu granicznego przeciwdziała

Bardziej szczegółowo

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów)

Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) Oferta wyjazdów w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2016/2017 (wraz z podanymi limitami miejsc w ramach podpisanych umów) AUSTRIA 1. Kunstuniversität Linz (Arts Rzeźba, Malarstwo, Grafika, Intermedia,

Bardziej szczegółowo

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych

Program GRUNDTVIG wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych wspieranie niezawodowej edukacji dorosłych, w tym osób starszych Alina Respondek, Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH ANEKS I WYKAZ NAZW, POSTACI)FARMACEUTYCZNYCH, MOCY PRODUKTÓW LECZNICZYCH, DRÓG PODANIA, WNIOSKODAWCA W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH 1 AT - Austria AT - Austria AT - Austria BE - Belgia BE - Belgia BE - Belgia

Bardziej szczegółowo

Ankieta internetowa dla inspektorów

Ankieta internetowa dla inspektorów Ankieta internetowa dla inspektorów Drodzy inspektorzy rolnictwa ekologicznego! Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w projekt poświęcony doskonaleniu szkoleń, poprzez udział w ankiecie internetowej. Stanowi

Bardziej szczegółowo

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu

Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Paszport do eksportu unijny program wsparcia ofert eksportowych regionu Zakres działań ZARR S.A w ramach RIF Program Paszport do przedsiębiorczości Charakterystyka kierunków eksportu Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu

Odsetek gospodarstw domowych posiadających szerokopasmowy dostęp do Internetu w domu GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria

Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria Dodaj najnowszy element. Aktualne mapy drogowe i nowe punkty zainteresowania w aktualizacji nawigacji 2016 dają pełny obraz. Audi Oryginalne akcesoria System nawigacji plus (RNS-D) System nawigacji (BNS

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. Opolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Opole, 3 marca 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Stabilność cen dlaczego jest ważna także dla ciebie? Broszura dla uczniów

Stabilność cen dlaczego jest ważna także dla ciebie? Broszura dla uczniów Stabilność cen dlaczego jest ważna także dla ciebie? Broszura dla uczniów Co można kupić za dziesięć euro? Może dwa single na CD, albo ulubiony tygodnik przez cały miesiąc? Czy zastanawialiście się jednak

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż).

2. Pobyt na uczelni przyjmującej może trwać maksymalnie 6 dni łącznie z podróżą (5 dni roboczych + 1 dzień na podróż). Zasady wyjazdów pracowników Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach Programu Erasmus + na rok akademicki 2014/2015 1. W ramach Programu Erasmus + pracownicy

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu

Katarzyna Maciejewska. Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu Katarzyna Maciejewska Urząd Statystyczny w Poznaniu Oddział w Kaliszu DEFINICJE ŚWIADOMOŚCI Świadomość: zdolność człowieka do zdawania sobie sprawy ze swego istnienia i z tego co jest przedmiotem jego

Bardziej szczegółowo

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą

Świat stoi otworem. Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą Świat stoi otworem Informacje o możliwościach realizacji studiów częściowych w innej uczelni w kraju i za granicą mgr Katarzyna Rotter-Jarzębińska, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej katarzyna.rotter@uj.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2015/2016. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2015/2016 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Rekrutacja poprzez stronę USOSweb Uzupełnia koordynator + student Informacja

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, grudzień 2013 Turcja Liczba wyjazdów zagranicznych i wielkość wydatków

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI

Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI Rzeczpospolita Polska RAPORT MIĘDZYRESORTOWEGO, INTERDYSCYPLINARNEGO ZESPOŁU DS. WYBORU LOKALIZACJI LOTNISKA CENTRALNEGO DLA POLSKI Warszawa, grudzień 2003 1 Spis treści Wstęp...........................................................

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017

ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ studia i praktyki 2016/2017 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r.

Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych. Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócony VAT szanse i zagrożenia w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych Warszawa, 11 grudnia 2014 r. Odwrócone obciążenie art. 199 Dyrektywy VAT 2 Prace budowlane Transakcja Zapewnienie personelu

Bardziej szczegółowo

Bagaż: Wymiary i waga - British Airways

Bagaż: Wymiary i waga - British Airways Ostatnia aktualizacja: 28.09.2015 1. esky.pl 2. Porady dla podróżnych Porady dla podróżnych Loty Bagaż Bagaż: Wymiary i waga Co można zabrać do samolotu? Jak spakować bagaż podręczny do samolotu? Jakie

Bardziej szczegółowo

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny

dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny dr Sławomir Nałęcz Z-ca dyr. Dep. Badań Społecznych i Warunków Życia Główny Urząd Statystyczny Wyniki Narodowego Spisu Ludności i Mieszkań 2002, 2011. Wskaźnik NEET w Polsce na tle innych krajów Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99

Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Ewolucja taryf telefonicznych SPT Telecom i Matáv w latach 1992-99 Jerzy Kubasik Wybrane telekomy Europy Środkowej Český Telecom Matáv Telekomunikacja Polska S.A. Historia PPT Monopol Wydzielenie telekomu

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016

ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ studia i praktyki 2015/2016 ERASMUS+ Wymiana studentów w Erasmus+ obejmuje: wyjazdy na część studiów do zagranicznej uczelni wyjazdy na praktykę do zagranicznego przedsiębiorstwa, instytucji lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo