? # $1 6> ) "5!" name="description"> ? # $1 6> ) "5!"> ?">

!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ #0 1 23 /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?"
?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1

2 1

3 !"!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# $ ) # *) "3 5 /) )+ 0 6 ) /. #' ( 7 % #3 " # / # & 8"4 # $ 0 (/ # / # &! "39 ):(/ %4 3 "2 )5# /; 6 </3 ) & <!39!! 1& 1= 2 /) ) $ $>? # $1 6> ) "5! /85" $6 7) $0 6 #$%"&'( 2! ) " "2 3 2

4 ) > )4 3 ## # 39# #2' ( A 2 # # / # / ) ) 3# 5" / ) /? / # 4? )! 8"439 ) " 2 /!) # # ) "4?)"? # ) )" / "/ ) ) 5 / #2! 5# / ) ) #! 4 ) " )#2 9 ) 2) # ) ) =,# # //!B* + 5 4! #5!" "2 /# / " /. 5 // / ) # # # " 5 #))4 35? / C#2 #2' ):(/ ' ( #) # )#)5! #2 / 3# )#! 9# 5 " /! # # )# #! " #) #4 "3 *"2 DE< #! / 07.71F+ #2 "? <! ## # ##!5 # # " ) " ) # )4 3 /? #)! 3 #) 5 ))) #! // )))# /# / )# 44)! " '#*&+, -. -&#"/+0( #" 5!)4 ) / /3 )!5# /# /A4# 3

5 " )#2 ) )! )8" " ") 5!4!3 2# )#!4 / A 5 " 9 " 5" ) # / 3 ) 2#4) 2"39 )2 9 "3 / "! 4 " #?# ) 2 /.)2 94 ) C# 2 #2 2 3 # " / #) /"3.! 9) ) / G # )#2 # # # / # ' ( 4

6 +&1&#$2-3+,+$#'#($#1+4#'&#"/##"- +$* ##,)'- 8 ) 2 " 5 2 / # /5#!4 #* )3 /+ ))?)#2 )) ) # #!#H ) "! /. ## ) )) "!! 9 / #! #! / / # D 8 " / 3#!# " #? % : 5 % / >) # % <! G# 1 % - $ #)#;) 6 =' ( 7 # % & % " 0 82 /; /> GC! E ' F " / # () % %) ;)= C C)' = ' ( <3 ) ) ) ) =2' ( *='(+ ) 2D ) # ' ( "?) #!#*##E")F+5 "># " G 2 8" ># " "% = ' ( 5

7 = #2 D +!8" 8"!2) " / * + " I2! 9! =' ( + (/8" C ))? 8" #) "!2) " /? #! /!2 )3! #% / ) )2 /) 9 " 8"2 4 5!"3 )#2#3 D E<3 )4?)#5 ) ")J")!/ 9 ) 3&$ 63?)#! # *C=0&)+F + 5!3 # 5 = 4 #!2 #) 3 2 "5* # )/ #! # /8"! " #5 4# "!! #"5 # # K 5 "5 #2! " 2 8"+ 1+ "8" = 4 3 )4! " " 8" ) / /! # /8"#"! 9 2 ) ) ) 5 #2 ) " / "5 4! " 9)= 44/ 8"!2 # 5 4?)" 4 #/ )#2 /! # / / # )4! 54 / # 3 / 5 5"#2 / 8") #2 / ) 3#&##,#'+,#'-"5#" +$* 2 ) ) "! 8" 5 2 " " ) D % L! / /=' ( G "' ( 6

8 82 )G ""D85"! # '! #3 " "?#' ( * 4 ##3 # + G / 4 " 8" #2 / ) )!#)#2 )D. #) ")2 /K. 5 # /K.) ) "5 / 2 /# / # K #2 # "3 / 5 # /* /)4 /+ 2 # /, ) #2# 2 8" ) # # "5# *5 /+ #!! )5 ) /" /?# / 7

9 +&1&#$6 /##'+*0+'"& 4+,+0" ) ##? # )) ),! #?! / "3? ## # ##, # 9 ) # / #5 5# ) 8 /, 8/ # 3 /5 /#2 #2#"8! 4#2 #3 4! 9 # / ' ( 8! ) #5, 8/ #? ) # # ) ) ) ) 2# # % # 3#'#1&)1'-( *' ( 1&#$#7 8#/%"- -8*0+,#9+#&*8+:0,9.(-,'%8+30'+!9&;1+;& &+0() A D -? 2 ) #?# 4! #22 / ) 5 # - # # # ) # # # -! - ) ) # /53 # "' ( )# 9 4#? #) # 4 9 )## # # #4! 9 ))) )# 8

10 +&1&#$< +0#&'#"& ' +'(# '#0' 4+10#+0(/#(+(0*"&+, '*;+4',#; - 8*#'++, 4+*+-=+1(+,+>"5+1' / 8 )!2#23 ) +#"2 5 /) # ) #" #2 )? # ) 3) 54 / 5 "3 "2 ) )* )# )+ " #2 "))4! 9 % ) ) )#2) ") * ) 3 2 )J/+2#! # <!54 4 )!)35#,')&' =+1 ( #' "&-&"& ' 6 C#$# -#1( 4D$ 8 #'+*!+1+,(# )/5 16 1$ 0 &0 &0 2 0 & 7 )

11 /E!>M FN> > HFHM 2# # ) #3 #! # ) 3 ) D "# #) # /" # 42 ) # I! # *$)J/+#" 4 #)# ) # ) ) # # 3 # ' ( 4 9## "39 3 ###! 4 ) # ) )/?? 7 /) #4 )/!I 10

12 @,C,O.#! # ) ##2 /! /5./5 J# 4 >(N),=J )4 229 ## 3 #2(' %<;> N! 2 ) ) *P<+ C) *C%,+"2)2 2#2 ) ##2 #"! ") I >H> N! )!!"# 7) 45 G ##7R 5 / 11

13 >! 9 ) ) 9 # / # # # ) # #? # 5 / )! ) #3 5 #) #! # " / ) Dostosowanie lokalizacji lotnisk oraz infrastruktury transportowej transportowej do rozkł rozkładu adu najwi kszych generatoró generatorów MOBILNO CI na terenie Polski W kontek cie rozkładu demograficznego ludno ci strategicznie wa ne dla Polski s dwa nowoczesne lotniska oraz sprawny system zasilania naziemnego 13 mln mieszka ców 14mln mieszka ców Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 12 grudzie 2003

14 +&1&#$E & 40%1!,#+,-"5(+'" "/3*1+,-'+,-"50+'(10#1*:-"5#40+8 #"/ 8! / ) # / 4 / )# # "2 ) )) 5" / 5 5 / #2 ) ) #) )5 / G 3 # 3 ) / # / # )5 "5 G 2 " 4 # /! / / ) ))! /5 ( # ) 2 / #5 " / ) ) #) *"5 #/ # /+ 2! 4 2 #2' ( G#! # ) ") /!! "! #3 0,+' #0* 2! #2 ) ) < ) # ) "4 ) "! 9 5 #2 ) )CM "4 )! 4# ) )# ) # #) " 9 " % #29" )/!)" )4R! > (! "!9## "2 39! 2 ) #"## #2 CM ) 2 R ' %!39 2"39)*6$)+"! 9 #? "/ /)#2 / )4 3 # ) "# ##)! #") ##? / # )5)#2 2#2D #" % " " K G! "! ) " "! 2! ) )) )K I! " # # ) 24 ) CM / )#? 4%# 4 3 )#2 #2 3 %! 'F! # #2 4 # ))5" 9 ) )? 4! 4 " ) ) # "") # 5!! ) #2 4 ) /!) 2 / R 5 #2 5!" / ) " "! ) # 13

15 #) 2 / 24 39) 5!# #2 " # /) +'#"5*8 5/ 5" / / / "?#9 )4 8" " ).!.) E: ( F 2 ) 5 $ )! 9 ") # # 54 # ) # A 9 "2# ) %/ ) # # ) ) ) # )! )4 ) )4 3 ) # ) 5 R 5 /# / 14

16 I!2 # ) %! # ) /) #!? ) # /! 2 ; # )) : 24 )! " ) ")! " # ) # # 5/ 5 ) " ) # A? / # "/ 5! / )< ) " "6 ) " S.! 2 5 ) # #!" # 2 / 2 2 % "!" # 2 3 '#"5 2 ) # # 4$ S 5 #! 2 5 /! ) ) 2! 9!" /#! ) 3 #) # /# # 2 3 "/ 5 " ) ) ) 0 + / # ) 45 )4 45, 9' ) # )# 5/ / Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 15 grudzie 2003

17 G 52 "#! #! # 2# ## ) #1#7(>)3 "5+,+ 5 #2 H ) # 5#)! / "#2 D +'(+ 1#7( )3 "5+,+ +,#$+,&#8#'&#&0(,1+,#' 0+'(+ 1#7(> & &"& '# (D-8 +,#1&+'# 3-$# 1&#$#0'+!9 0+'",# (+8*'(#"-/' 4+ ++, 4+#'#' #"& 4+ 8 /"2 G 1J6 % 5 06 # 8".% # H N H H.) " # 0& A ) 5#8".% # H.H " ) #5 # G# # 3 ## # H. #4 07 / 5!! ) # #*! N E )F+ ) # ) 24 " ) 0& < ) # 071 H.! /! "#2D.#% "4 N07K. # ;) # % 5 N 85"; # #207J7 1&07K. # # N$071*! " # +K. # / 3 ## N 1071 I! "? 5 ) ") ) # ) #5 # )! " I I ' ;) #! / " 2 ) % ;) # 82 / ' ' ;) # / ) # 39 )# / # " # I 5 #5' / H"5 ) 2!5! " H!!5 C / 071 "! #) # C " 2 / 3 4 9# 2 / / "3 ) )# 52!"#2 8" ) 4#! 16

18 #' - "#,>C 81 *.F 0 1+'"#,>C +'(+*! $+!9 +1" '*8 #40+8 #"/ I(8J +, &"5' #I5#J 0(+!9*"5* ##:;+( "&3# + #"/;+( / J $ & $ TTTTT $ TTTTT :?/ J% *06+ & 0 >/S *) + 1 CM*) + $ % / )*) + 6 I 67 TTTTTT 6$ TTTTTT 7 GU'H * $ & 8V /; 0 & 01& % ) 1 TTT 116$ TTT >S? *0$+ 1$ $ 'I* + 1$ < *06+ 1$ $ &76 $1 TTTT >))J/ / $ 0$ JS TTT 761 TTT $ (/H* CM! / PPP 01 TTT 7 &07$0 70$0 & GUA/:; 1 *0$&.06+ 0'S/* (/ <WS*0$$ % /:A? $& $ $ *00+ GUJG $$$$ >/JP 7 6 & TTT 6 TTT 1 *06$

19 *0+ $ 1 6 I> J, $ 1 7 IGGS*+ 7! / & *00&+ 7! / 0 *001+ &7 6 / C*0$&.06+ 1$! / &0 06&1 'H 1$ & /)>*06+ 1$! / 61 TTT 1$7 TTT % J% 1$ 60776$ TTTTT 671 TTTTT 1 <H)*00&+ 17! / &6 TT &$$& TT $ <J; $ $ 061&&& 007 6%%!*07$+ 61$! / 0007 TTT 0 TTT 18

20 +&1&#$L " '#*& +4'+-"&' 0 8 '--&-(# #0&#"/& 1),&)"#?#8+0+-&-&$+!"+4'+&#&,+&D, +,#' *"5 80+'"&-8B <! #! ))!5 # 2 )3 45#/ # #)55!2) " #! 46.&" 39 # 3 %) #? (B* #? ) ) / # + #! /)5E ( F # 4 3 )!2) " ##>&JI7,7 2 39)5 E AF 19

21 &#0#' '#& 8' G #'(+,#' &#,+- #0,# +,#' +, &# #'(+,#' 8,+1# '# - 8 +#0 & +(+!91+4 #+, / 20

22 #2 ) ) )?#) 2 ) 3 ) )#D# ) 4 )! # )4 3 "4 ##" ' # ) ) ) */! # 4! 23! %!%+ //5 ) # / /*" /. #!#2 / E< F EC F M M+ 5 # 9.## / /# #2 ## 8 /45 5 /"4 4$.&2!)" #A#2R5")4 93 / ) $.&X #.$ A 3 ) " ) #2 )! 4 5 )?# ) *! )?Y #2 / # # 5 4 ) /)#2 3 # 2 / 4 )5! " ) # / 2 ) /" )4 #)3 # X J P%. P % )J G / / # / )5" ) ) ) " )4 # #2 2 /3 " )/ +&1&#$M (#0# ##8 - "5'"&'+> (0+##"-/' '+, 4+ +'(# '#0' 4+ 10#+0( ' # #!4# # J" 394 5) ) # 3 JK %" ## 4 J43! ) " 54 / / E M F?##2 1/! "2!3 2 2 #2 ) ) ) # ) )! /K M / /Z6/! 4 K 21

23 M C 4 / )" / )5. 39? K M,? )4 3!" / JF/!FJ%(.$.) K M (#) 3) )D.$) K M 5" ) /D1J6),.#2)K [ % ))4 2 39D$ # J7) 45JK x. ;? # (>2 4K +&1&#$K +1-(#+,# 4++1 /!"#1+,-$+' '#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ % #3 " # / #!#)# #2 ) D # # / # / " )2#5) "5 K! ")2 # #?) 8"K 85" 5" / 4# # / )K! )) "5 / " )2 8""!2R /# # K 22

24 #) / # # K? # 85" ) /) "5 / 5! # 8" ># " "! # ) " $) ) 3 " 5 4 4! ) )) / /!2 # ") )2 ) #5) "5 #!3 ) )4 3 2 " ## # /) # # ) 4!2 ) #5 ) "5 ) " )2 # # / #!2 9 / 8" 2 8" " * ) ='(.''.?.$J10J + ) / #5 4) ) "3 "3 4 5 / ) )25 49!! ) 85" #2"#) 3 4D + 6!5)2 2 # #?) 8"K + #!2 # K + #!2)"! 9 " 5" 5?) /) "5!3 8" G "23935)2 /D) G )C% )/ /.I!G )% 3 2 % # # # ") " " ) # G4 )) #3 944 " 35 ")2 / 5 5 ) " ) " 2 #2 5 )# # "! 5 / # ;# ) ) 8"!" 5" / 4# # )#2 / "! ) # " )2 / #2 /)4 39" # ) " ) # 60* ) ) ) 7+ 23

25 )) ='(.'I.$$HJJ " #) ) ) "5 )?)# ) #) 85" / # # # #" 8"2 22?2!! 3 8" +&1&#$N #$+: '#(- #+" '-0+(#0&#"/ < #2 3 //5 / # /)//. # / # #2&#$+: '#! # J D " / /.# 8"4 # #D.# # 3 2# " R 5 4 " /455!#2 / *!" / / ) / 9 5? #+ G!2? / " /! ) " " )4 3 # #?# 5 " / > #? ) / 24

26 " / / ) 9! #2 5 /K.# #5# "39 2 ) ## #?# ) # /J /) / " / 2# G 4 9#) ) ) )# # #*,G+## # # # 524 9#2?#.)45 ) ) /! 9 ) "?#!" 5 / )5 /*/ " D # ) 3 ) /. H >M + ) "4 #) 5 /)5/ 2 4 )5#? # #, 39 # 2 ) 2" )5# 5 / ) # ") # )2 9!" C 4 ) "4 )! # # 39 # #!# # )4 3 # 54 / # 2 /!" / )5 )? # 5 /! 24 1 / *# # / /!! + 8"4 3 # #3?##2/ 4 //? " / / 4" "3 # 393? # 5 ) ##! 4 ) $ 8! # # # ; )"4 )#! # "# # 2#) ) 2 ) D/ 3!) "3 5 / " 3? 4 5" 4 #

27 8 /"4 #2(- # # ##) ; )4) 9D - (- #&,%&#' &*,#*'(+,#'#80+(#0'-8D 39 ) # #D #2 "2 # 39) # /)# K! 39 / */+! K"3 )/ ) 5K! 24 / K #5K # *39 #! # /1/! # ) ) 3 ) +K? # *! / #? # / )# # 4 4#! +K 2 ) / #2 /!2R! # /K / # "2 ) # #K # #2 / K - (- #&,%&#' &"&-''(#8!+1+,(+,-8Q /3 # 4 3 /)?# K - (- #+"5##( & (+'+8"&'+>.'#'+,-8Q " 5# #K! ) ) /) K "?? K 39 ) # K # K? /! K! K / / 39" / 26

28 27

29 +&1&#$O5##( --(#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ Lokalizacja /cechy Mocne strony Nowy Dwór Mazowiecki/ Modlin.39! "3 5 *$&/2 >%$11/ 2 >G.2 #2 ) +.! "39 # ) *$)+ Mszczonów Nowe Miasto n/pilic Radom Skierniewice/Babsk Sochaczew Wołomin."4 ) )4 ) )#) *1$) 0)L +K."4 ) ) 25*! 39 ##&.; ##$+ "2 2#2 *!3 (%; 4 5# /I. % (%;. 39! 5 / 5+K.!R5") K )/ /) ) K.6/! " # 42! #2 2! "!.)4 39 ) K.!) " 22.39*/ ) "3 *$X #"3 2!D %" $X/5/"3 /+K."4 ) ) )#) D2 "52 )#2 "! 24 K.!) 2 2*! 39 ##&.; +K.!?/ / 3 /.39*66/ #N! )4 3 2 $6/+ ; "3 *1/" ># "3 # #"3 $/+K."4 ) )#) 2*$6)+ "52*& )+K."4 "2# / )#2 # # 5 /"2 #22 2#2."39 *$)+K."!! Słabe strony. 39 #2#? #! K. 3.! #5"8 8 K.E/)F!#)#" )#2 "N/K. 39! # # *)+. /!! *7 /+K.! "4 ".") /N/K.! " /)# * 0) 0)L +K. 39 #2#? #! K."!39) #D" ) ") ) # )*$)(;%+K. )!! %> " ) ;.;3! ) " " 5 C! K. #39!>( ) # )K. 39 ) )# L ) #22 #3 #. *)+K. 39 #2#? #! K."4!! ) *?#3 ) 3 + )4 3 # "23 K. 39* 2 %<G / 7/+= 39 " /5*! # "3!3 ) ) # +K.! 39? 5 #."39 *7)+K. 4 # # )42 9 %>!. L )4) 9" 5# / *4 %<G+K. ##!) # L 2 )!! ##) (%; 2.; *)+. $6) >2 ;) # 5 #3 2 K.)4 39 #3 # /) )< K.# / ))! )K. 39 #2#? #!."3 5K.! 24 )# # %K.?5 #K."2 ) # "./K.)4 39 #3 # /) )< K "3 /*5R # + Szanse.5# # ".!,.# ) K.# /)4 3 #.)4 395"4 5 /%<G.)K.!,% *$)+.# ).! #,G"22# 22=,. ##! # )# # / ) Zagroenia. # / 2! # /8 8 ;) #K.#3 2 )! ) *) /5+K.!3 2 5 #3.3 5 "3 * "4 5 5 # +.) ! # "3 #* "4 5 5 # +K.! " #. # *" )) #+. ". # *" ) ) #+ 28

30 Babsk PLANOWANE LOKALIZACJE Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 29 grudzie 2003

31 #'+3 "'-&-&$+!9+*+'"& 4+8R5+'#,#&#, 0! / 00%. 08" /" 9 % ) 0%. E>F# 5 / 00 '''< < 4 < 01&' # /% / 0$0= 82/' ' ;) # / 06<"!) 4 060< %C'*) 4 +)45 07<.) 45J 07$< ;#C' 7 070! 5.ES : #F 070<.) 545J 0&6 )2! < 0&7 F ' F 00< ) 3 $)J 00< )$) ## / 006< ) 545J 00&" % 8"; #! ' < 006< ()82 /)' ) < 1) 545J 30

32 C # 8 8!) 3 6$)J " ;!)?2/ 2 < $) 545J $ 4 )?2 22 ' ) : (/ # # ) #3 # / #! # /5, / # <!"#7$X/4 6 /"2# ) ) #5, >) ># >? G# /) /D' :? 4>)) ) # ##D;5"H " "! $) $ 4!"4 / ) Przykłady odległoci cywilnych portów lotniczych od centrum miast Kraj Miasto Port Lotniczy Odległo od centrum miasta w km "4# Austria Wiede SCHWECHAT 16 "3 )5 Belgia Bruksela ZAVENTEM 12 "./5) Bułgaria Sofia VRAJDEBNA 10 Cypr Larnaka LARNAKA INTERNATIONAL ) 6,5 Czechy Praga RUZYNE 20 Dania Kopenhaga KASTRUP 8 8#)# / & Finlandia Helsinki VANTAA 18 /5 Francja Pary ORLY 14 CHARLES DE GAULLE 23 Marsylia MARSEILLE PROVENCE <# 2 25 Grecja Ateny ELEFTHERIOS VENIZELOS 27 5/ 4#2 / 5 Saloniki MAKEDONIA 16 / ) /D7)[ Hiszpania Madryd BARAJAS 13 6) &)[$) Barcelona INTERNATIONAL 12 Holandia Amsterdam SCHIPHOL 15 Irlandia Dublin DUBLIN AIRPORT 10 ) #2&/ Izrael Tel Aviv BEN GURION 25 " K#26 Niemcy Berlin TEGEL 8 /# /* )1 Frankfurt FLUGHAFEN FRANKFURT 12 Hamburg FUHLSBUTTEL " / 8 Monachium MUNCHEN INTERNATIONAL 28 /+5 / ) Norwegia Oslo GARDERMOEN 47!3 "2 Polska Warszawa F. CHOPIN 10 ) )) Portugalia Lizbona ALAMEDA 7 Rumunia Bukareszt OTOPENI 4 16 Słowacja Bratysława M.R.STEFANIKA 9 Szwajcaria Zurich KLOTEN 12 2 ) Genewa GENEVA INTERNATIONAL 5 : (/ Szwecja Sztokholm ARLANDA 43 Turcja Istambuł ATATURK )2! 9 1# 24 Wielka Brytania Londyn HEATHROW Londyn GATWICK 45 Menchester INTERNATIONAL 17 Wgry Budapeszt FERIHEGY 24 Włochy Rzym FIUMICINO 26 Mediolan MALPENSA 45 Midzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji ródło: Columbus Lotniska Centralnego Guides (http://www.worldairportguide.com) dla Polski grudzie

33 8RC, #1-Q.? #! 5"#.3 ) #.#"2 \.!55" N#3 = "/ =. 39# * 4# # #0 -Q - "4."39)) ) - ) # 5*> G+ # / - )4! ) # )H) "/ -? CR 4!) # 7 #C. "4 C. C. ) *7$Z$ J+ \ ) " #!"5" " # *$)J+ "!") # ) ( /)' )" #!H 4# # # SRCC ' ): (/ # ) 3 #/.3 # 3! 4 )!)? ) 4 ) ") ) # )! " ) )! #!" / N )4 3 2 " /! # 53 5/ / ' 4DC."3 &) C."3 60) ")5" " 4) # 32

34 +:0,+!"+ #"-/' 0+'(#Q - " 5 / ) ) 3 # )$)J*6 # /J+ -? # D1,JC*#2 ) 4 )4 #29! #23 5 /+ - / &/* ) / $6/+ - $" #)5D. ).1 #* )&"2 / )) 4 ) ) )+.# ;C'.0 # /)" /)5 1. # / " (. # #3*1+,)0+'(#8+:'#+1& 09'#.- $'#/%" D:'.*'("/ Q +'#D$'+"'#Q - ) 4 D! D4 $) 39 # $) J*39 ) #/ 4 )!" $)J+ - ) )5*%+ - 39#.!"2 5# / - 39'''<.!")5D1/!.) # - 39 ;# C ' 39 )./ -!(.! "5" / +'#+$*1'+,#Q ! ()82 /)' ) +'#&#"5+1'#Q - //,>M +'#,"5+1'#Q - ) (.39#$J ' " )5. 4#"." 42 ) # 3 5 / ' 5 /< ' 4# )) /" ' ) ) ' 4 33

35 ' 4# ) ) 2 *+ /)' )! /5" 5! #3 *C;.'C;.;C8.A+!" /*.6.+ ) #3 # 3 "#3! 5! ) # ) # )) /" # ) " /) 5 / )5 2! )5)3 /!" ) T <! < =4 *<<=+ 4 D "/ = 5 = ) D '% /" 5 5 <45% / <<= $1) "! * /3 /5 /5 o +1+3&# 2 N 5 2 ' < ## 2N# #2 "4 "" 3 R > ) 6$ I $$I o +1+3&# ! 8* 5 /) #/ + 2 N # #2 "4 ""3 R > ) 6I $I o +1+3&# <. 5 2!8 2N# #2 "4 "" 3 R > ) $$ I 1$I G <<=D 34

36 - ) $0 5! - #! 5! / )6! 5 - ## 1! 5/ / /#" Lata Obsłueni pax/rok

37 +&1&#$22 +:0,+!",$%"& '#+'(# '#0' 4+,- 8&,+&D,(+0 /+,-"5 A ) 5 /! #)4 39 #!" #5/! /) # L ' # " 9#"3 5 # L #!" ) ## )4## "4 /!" ## ) 9! 2 #22 2#2) #! /# # /# /!#" )# / # #2 /#/D ") N$) % N$$.6) ## )N) G% J 2N0) I!*# +N7) %5N$$) /N1$) -' -"&'#"5##( --(#,;,0+(#0&#"/+Q +$+8' +10' #1+8. #D " #2 2 L 2 +10'. )4 "2 9 / ## # "4 (%;H" ) "2 ) #2# N H ^,6$_ "? # " ## )4 "2 L 2 2 +, #+';0"%. # #2# (%;# L5RN)5%N)C!3 2 ) ) )! /"2 # / "3 )5 J # /# L *0)+ 1 #3((;( ',"> # )"2 ) (%; *#I "+ 2 N; *5+"3 #2 36

38 "2 L5RN)5%N(%;NI! 2 " ## $ &"&+'D,. ## 4 (%; 2 NL5*! + ) # 5 /"2 2!3! ) ) J ##! " ## 5 # L 5 ) # NL5R 6 +"5#"&, > #)4! 9 #2 )!3 # 5 # /*L + / / / # /"2 )4! 9 2 G J# / 4 )9 # #3 # #/&"&+'+,# +"5#"&,# G 4 ) #2 )") # /! "! "2 2 L #2 "4 4# 2 ) ) 9) 1'+"&!'," 0*+. /+'#0' /,#-4+1' /+" '-0+(#0&#"/'+, 4+0+'(# '#0 :#$+3-+#"+,#9&-'#/8' /*+&"&+' *1*8,-(+'#0'+!"10#,, 0+(#0&#"/$%"&' &,-#+,#' 8'+,-"5+$%"& 7(+0 /+,-"5 37

39 +&1&#$26 "5+'#!+1+,(#'#*#0' 4++#&*,#*'(+,#'# "&' C / # </ - #2" #2 *5 2 / ) ) 5) /)5 /#3 +D "39#! 4#! " 5 1? /#9 / $!./ 6! #?)# /D% L NC / - 82H % H # ' % "4#"3 $) 5" /5 ## / ) # / G C % H ) * $& /+ 2 ># % # 2 ># G /)3 #)4 39! 8 5"# / # " # #) 2#2""3 ) ## ## ) #398 ) #% I #2 ) #3 DG C5*1)+ ) /5*$)+ ' / 5" #! 4 / " 66</)4 3 2 /< 5"# " ### 3 *" $/+ 4! 5 / / 5" 38

40 * "5!J/+< /# )! # 2"5 * G#! 4# "4#) /* )+ ) #39 *$)+<"39) $) ' *.%.I!+ ' #)#/ )) ) 5 / % > #5" ## * 2. +A )))? #) 2! 2"4 G&5"!#!"!! <"39 ) $)) % #)G#! 4#"42# ) #39I!*)+ ' %5 ' % ""./5) "4 N; 8## #! 3 ) 4 " # ) ) # ) 5" #"!! 4#! 3 3<"39 1$)L 0) ' ) ' ) "4# / ) # /) *$ ) )+!#)#! / 71&&/ < 5"# / # #!8 )))#)! " # )#4!!23 4 ) 3 ) < / #! ) # #) ' G.% ' G.% 2!#)#! $/ 5 # >#% # 5"# " # ) #$/!2 '5 /? #22 5 #2 / 5" #! # "!2#39! 2 ## ) #39L % 2#)<"39H5# 6) % #6) # #2 / 2R )! // ) ) 8 /D " / # 4 ) ) /# 3 2 #!#3 ' % 39

41 # % #2D 4 3.$µJ) 4 3.&µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' / ) / #2 # / #2 #2D 4 3.$µJ) 4 3.µJ) 4 3.$µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' * N%.I!+ # )# 4#D 4 3.µJ) 4 3.6µJ) 4 3.1µJ) 4 3 G< [ G<.$µJ) 4 3 " %.$µj) )4! "? >. ) 4 #23 /* ) /3 ' %5 C#% #24 3#2 D 4 3.1µJ) 4 3.µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) 40

42 ' ) ) / #2 # ) #2 #2D 4 3.6µJ) 4 3.µJ) 4 3.µJ) 4 3!.&µJ) 4 3 " %.$µj) ' G% C#G% 2 #2) D 4 3.1µJ) 4 3.&µJ) 4 3.1µJ) 4 3!.µJ) 4 3 " %.$µj) >U8,'<Q>;Q 5 5## ) 5# /5) / /#3 # 2# 3 2 ) 2% #2 #2! ## 4 " ) # 5 /239) " 4#2 / "22 / #2 /; 5 5!5 / / ) "5 / 5 5 / 5 " 4 ) ' % ' ## 524#2 /5"//5 " /5 ' / ' # ##!4/ 55"/ /5 ' ' # #"5 ) ) 55 ' %5 ' ## "5 ) ) 55 41

43 ' ) ' # 5 5" / " "./5 ' G% ' G )% 3 2 #"5 ) ) 5 5,:U<(S<GG,=Aa`<CGU(S #5 ) )"5 ) ))4 )5 ) /# ) C #2 )#! 5#" # / 39 "!39 ##2! #9 ) / # ) 2 "!3 2 $)542) ) ) ) # " 5 / / 3 2 / 2 ) #/ /" )2 # ) // /! "5!3 2? #5 /"!/! /5 // /G #5##2 "5! 5 ) /*H8+ )!) / G 5 / )#2# 4#/ 5 # ' % /+' 0+'(#' 8#0+(#0'-"5*/)9,+1- '' &'#/1*/ )D,' :, +3&#& +"5+'-,-&'#"&+'-810#/)",D1+, &"5'+,-"510#8## #&#,-& &+# 4&-7( 4+&'#/1*/ )1+ +, 0&, ' / # ) /#9 ) #/##!/ )"5! 5 ) / )#2 #/ ' * N% + 2 ##2 )"# #3 # ) #3 / I! ##!) / ) "5 /! 5 / ' %5 2 )#9! #!# /2 #"5 /! 55 ) / ' ) 42

44 # ) ##!/ "5! 5 ) / )#2# 4#/ # )#9 % #2 # 2) # ' G% # ) #9 % # / / 2# ) C # ## ) #3 \4 # )' ## # "5! 5 ) / )#2/ G!./ "#2 "5 #!! / #!4 ".#!C 4 /?)/ 5 4 ) # ) "#5 ) )! /!#)#2"$ / )D&&176/. 7$/ 111$1/. #!&60&/N! / #! $06$/N".#! # ) 5 ) # 2"06/ ' % 2 # % ## ;) G A) 3 / &$11 /<!" 5!# //3 "2!5!# //23 2!5!# //2#!2 ;) 4!"/ * "IGI+8 ), / 2 5"? /* + 2!77$6/;) )G ) ) #2 *"7X+35 /! ) =! )/#2! / 3 4* ) 2!!+) )"! 4 #)#2/ *) #/+!! #2 25)!.! ) =) 7&5? )$55 /G!? 21$53 / 53 /? 5 ) / /)? / "! 3 /#4! / # 4 )4 )4 ) ' / 43

45 ' / #" /5;) G5!5./ / # % ' * N%.I!+! 4 # ## EI!F / 1/C ) 2R$X #)#2! " "X! 2! ")/!. ")! #39! # / &.7 ' %5 2 %##2!4I ) ;#!5!#)#! / )$ /5I ));#! ) 4#2! ) 2 ) 2! 2#! 2 #")<5") #&753 / 2 /17/ /6 2/ / 65 2" /</2!#&) 52! 3 2I ) ;# N 5 "3 /"5# /#3 /!/ 1 2# G" %## 3 2 H5</ / #2 ) / ##2 # 4 ) G % # / 007$/ " / 54 /! 2 /!!!#!/ " # 25" 3!5!5# /% ##2 "!2) ) 4 ##2 / ' ) ' # ' ) 2#! 3 2; ;#!/ 5 ; # ; ;#! / "$ / "$ / #0X) ( ) ) 2D!3 3 2 #! C!#2/225 #)# "2# / 0/ <" 6 # # / ) I #55 )175 / 44

46 )) ) 60/!5 / / 7! 5 / ) ' G% /G% 2 )5 ) #2!!" " / #2 #/ #) ) / / ) ) / # 3# " ##2 #/ / *" "2 + '#0&#0+!"+,#1#'-"51+-"&%"-"5*,#*'(+,#7#8+. -"&'-"5 4 "!5 / ) / )? () % %) /D J )J C!#)#2 007 N )4# ) 9 / G) # )? /!, =;%<?? ) 2 4 # / # # /!, -#) ) / =? % ) 5! / )! /! # //2 /R5" 8"2 / 4#! 5 / 5 2 / 5 / / ) / (/ "! 5 #53 "2 8"2 #2 3 /) 5 / "5)2! 9 #)#3 / 5 /5 5!! 5" #2 )? #4## / # D,%,>=> <>CU>%<:,U(8G, <C>>(S%= 45

47 46

48 " / # #! 4 ""2# #54 55 / # I 2"" / / )? /)4! 9 # D ## 4 ) D)K # ) ) D% G% /K ## # / /D%5 *I!+ 47

49 +&1&#$2< 3+''+!9#7,#3 & "& 7,+*30"&' 3+''+!9#7,# " 8!# )#2 39 # ) # 54 / /! 5/!/D - )) )# )# - ) )# 43! # # " 8!# #2) #2 D - #2 )#2 39 " 4 ) ) )K - ) #2 / #2! K - "#2! 2 " # 5 ) /4 /K -! 2 "#/ /G><=, <G8 #2 / / ) ) /K - # # /) / / # ) 2 K - " #/ / 2 / #2 5? 4 " / ) " /K - ) ") ) /! #! /! K - "#/ ) #/ # / #) 5 #2 ) /! )#" #2 ) 239K - #!# ) ) # )! )K - "#!#!)#! 2# / 2!)) # # ' ( ) ) )!! )4 3 8 # / <# )2! 9 )!# 39 # "2# # ## " 3 )! )/ # / 9 4 ) 39 /) " 4 ) ) 48

50 !!D - )4 3! #K - )4 3 /! #'2K - )4 3? 4" "! 3! K - )4 39 " 2 3) "5! "! * "!+K - 39! "8!# / # K - )4 39? ) ##* #+! " ) 4 #K -! ) " )4 3 2! # )5 # /K - )4 39 2"3 *"3 +?#? # # 2 4 / ) K -!! # 3! # K - )4 3 #!" # / *!# /+ 5 / )4 3?# N*SG+ "?"4! /' 8 2!2 /)5# #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 )5 ##2 ) # # )(! " )%>.< " # )#2 ( ) %> C2 #2 (.5! ) )5*! 4 # # + #2 %>.< # )4 3 5# )4 39 5) 4 4 /5 //2 / 2 5 / /! ) / %>.< # )42 9 %>!.L ' # ) )9! #! %> " ) D;.;3 " # 9 2 / ) %>. < 49

51 G ) ## ) %>.< * + # / ) /# ) 22?) > 2 4 ) )! ) # 5 /5#2 /? / #D. #%.>K. #).>1>$K. #/.>6>& # ) # ") 2!2 / )5 # #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 ) 2 2#2 / )D ( 24 ) 2)5*! 4 # # + #2%>.< # )4 3 5) 4 K 4 / 5 / /2 / 2! ) /%>.< K ) %>.< * + # / ) / # ) 2 2?) > 2 4 ) )! ) # 5 / 5 #2 /? / #D.> >&K!, 0 +,-:& /#'#0&-'#/8' /&-,$-,'#+4#'"& '#0+D,0+'",#,+/(+, 4+ 3)1% 8#$- 0+(#0&#"/ Q +10' +"5#"&, &"&+'D, *:+,)(& +4#'"& '#+"%4#/%&#+3%0+(#0&#"/ Q#1+8( '," & "& 7,+*30"&' % / >) #! ) " )4 )5 9 # ) 54 ) / #! # ) / ) # / # / #/ ) "5 /! /! 3! # 50

52 51 C / ) 3 )4 9! # # 3?# # / 5!2!#)"! 3! 52!

53 +&1&#$2E,#*'(+,#'#1+-"&%" +,#'#*"5 80+'"&-8 > #2 # # ) 4# 5)2) 9 " ) ) # ) / * ) + # #/ #2 )" ) 2 ) 4 92" " ) ) / ) #/ #4 #2 # # # #2 #) ) # ) ) 2 +(#0&#"/#;( '," G# 4 ) 39))82 # #! 39 P<JC%,;G ) #)"! 9 2 ) / #39 2 #(&#& : 7 1+ / 0+(#0&#"/ 6 +(#0&#"/#;+,-,D#&+, "( <! 3 7))G# 4N) G )C % ) 3 $) )#? #3 / I /2 /5#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ < +(#0&#"/#U G# 4) 3 N1))5 4! 39P<JC%,;G# I>I;> I # / 4 I>I;>! 39 J< 8++3#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ E +(#0&#"/#';0"% ' 3 6))I /5?/#3 9 4 <(S # /! ) 9 ) %4 39 #3 >( ) # ) #( &#& : 71+ /0+(#0&#"/ L +(#0&#"/# ' 3 &$)) #2 ) 3 ) 3 / & 7) ) &- +3 "'-8*-*+,#'* 1+4 #+, / 8+4%,-%9($++-&5#$# 8G'#&#"5D1+10+'(#&0+(#0&+,#'#&#3*1+,#8## 52

54 M +(#0&#"/#C ' 3 0))G# 4 N) / 3 6) )! 4# # 3 17) ) C ) / # /! <(S! 9 N! 41)#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ K +(#0&#"/# '! "! EIF %> ) 5 # / ##2 39 D) ") )) ;! " 6) ) 8 / 5 N 0+(#0&#"/# 8+: +,+1+,#9,' +4#'"& '#'#*-+ #"-/' /& &(+1+, / 53

55 +&1&#$2L (-.'#'+,#'#', -"/ I (' )? # 4 # )? / #? / # )! )! ) " ) "! #2 2)4 3!4 #! 4 *3!4 #! + #2 * #2+ "# # # 39 2#2 /4 /R5"?!9 ) " #"5R5"? # 4# 29! 2 /!2 ) ) # " ) C! )!. *+)4) 9# I 2 ) R5")? #? / #! 4 / /!2 5 3! N? #*?,C: : 5# /? # #/ / # / # )4 ) 35? # /! "#?)? =, # #! # #2# /)4 # " /35 3 &$X*:5#3 + 7$X? /A! # 2 /*$+ 1! 9 8 # ) 9/! #2 2 / ) 2 "5 # 4? *30"&' -,#'!+1(.'#'+, %(+' "&' 1+& #0&+,#'#', -"/: #4! "! 4#X5 # G4 294 ) 4 =, # #!. 4# # / )/ $ G ) # ) )) # #? # #2# 45 ) ) / "5? # #)4 " # )4 # #? : 5#3 2? )2 " 9 ) # # )# "4 # / / /:#24)4 39? 35"! / 25# / 54

56 6 ) # ) *PN5"# + # # 2 "! / / 4 / )25 # # "5 2 / )) ) " ) # )>#J " #5" )2 9 "! 9!)? #3 # 55

57 +&1&#$2M '#0&#,'+(&+" '-8# #$D,& 3#'-"5& & D$ < # " & 5 5 / " "2 ; " / 5 54 / 4 " )4 39! / # ) 5* # ) #2 /+I 2#)2 5") )439# 5 / 5 "? / 85" #2"#! 2 2 5" 8"2 223?# )! 3?# 5 / # 3?# # "2# ) # 4 3 ) 43?# 3! / )5 # / 53 3 )5 3 3 *8"2 + 5"!5 4 #)#2# ) 3?# 8" 4# 3 )! ) ) 5 ) ) A ) 33! ).39?)# )5 / #! "! # " # 5 #2 4 3?# ))2) " )4 / 3 "3?)# #3 / 8D, ',-'(D,+" 1*-,-3+* #! 35 ) / # 85" " R / " * / ) 2?!!! 4#+D +10'&"&+'D, ( ',"?#3(B+"5#"&, +, #+';0"%#1+8+$+8' 85" "# 4 J 2 ) ") ) 4?#5/" /C " # / 5 )?# " 4 3! " ) )5 * 5+ # / 56

58 @?#5 / # 2#)! 4 "## * NI!/+ )454 ) )?# ) ) ) # ) # 454 H ) #2 / /?# # )" 4!5 3 )5! *) ("39! # #3 " / ) # ) )/ # # # 4 ) )?# 5 " 4#!5/ 4 ) )?#! " #!!! /# # " / # 5"?# %5+?# 5 " )!3 #4 #) /?# /5/ # #)#2X# ) 54 3 / 85" " 4?# 4# / # 2 5 D & 5?! "% & 5%5 " " 54?# (-#--"&' +" 1*-,-3+* 5! " 5 / 5 / " ) / ) )! " 4 )4 9/! ) "" D! "# # )?# # 4#?" /! 35 1 # 4 /?#/ 5/ # #) 57

59 +1*8+,#' 8" "# #! # ) / # " " 4 )?# "D% C2 #3! #22 # ) )?# 2D *I!+ / 4 )?# # "#!#)#2#D G% J 2)") < " /54 ) # G #! ) ) ) " / 58

60 +&1&#$2K +1*8+,#' #+* 85" " "4 ) ) # # /' ( ) $) # " " " # 3 / 5 "4 /#/#2 /) #3 D *#3?! #+D. %. %. G% 2. ).. /. ") # 85" " 5 / / 4" G # ) ) 85" 2 " / ) ) # =45 ) " )2!2 ) /? / 9?#) " " 5! " 5 /)5# / $ % " " 4 9# )!!# #2 #2# " ) # 5 52 % " 4# ) )#2 / ) # / )5## ) # " 2 / 9 5 ) 6!) ")2) #" /24 # #! 5J 5! # # # / # 5 /5 2 / #2! / / /")2 " "3 / # / 59

61 7 8"#)#2 ' N # # ) N)4! 9 "3 "2 ) # # )! D 5#? # #5# 5#4! A 4!2 / 24 3 #2 /4/ 2# )!#)? # 5 # & 2 /) "5 / #22 8"! /#!# / / )) =,# # ) / 5 # 53 )3 )5 / / 3 5#) /! ) "!3 "4 " 0 G / / " 85" " # 85" " 4 )4 3 ## #! " #2 2 5?# /# # #2 / ) 2)4 39" 5 60

62 +&1&#$2N (+8 '1#"/ +$*10#'#'.#*(*- #/%")'#Q 3 / 3 /* 53 # /+ # # 4 /)# K #/ # / ), -. / #K ) "/ / 3 ) ) "5 8") K #)3 ) / 5 / )/ # /!2 /) ) #K )/ /" "3 K ) "/!#/!5 / # +%"+1*,#4) ) # ) ) )D #2 o! 85"K o 2) " K )?)" 2 /! 85" #2)# 2! # ' ( D &'#9 D,'+&)1' 0+(#0&#"/, +(+0"#"5 +10'# &"&+'+,# /#(+ '#/(+&-' /& +!D1+&#-,#'-"5 &-/%9 #2 2 / " 2 / # # ' ( D!5 / # # /N # ))!!!! #) )! # ) # "4!! ) / # #2 D 61

63 .. )?..#.?. /)3 ".) 3 4 5" 9 # # ) G# 4 9! # ' ( < # #' K < ) 3 N 3 9) #! ' ) / / # * ) ):(/ + " ) ) 3 # # # ) ) 4! " #' K? # # # ) #) " )* ) " ) # ) 4 ) +K <3 )! # *.!. # ") 3 )) 5!+K / < #' K " K # /) ' # "4 /) ' ) ))? 3 # ##" /5 # 4 9 #2 ) ) ) D ;#2"5K <3 )3 " /) /K <3 ) #)/ )? K 8 ) ## 62

64 (-) Wojciech Michalski Dane z 2001 r. ** Dane z 1998 r. *** Dane z 2002 r. **** Dane z 1996 r. ***** Dane z 1999 r. ****** Dane z 2000 r. 63

Piotr Trzepacz, Tomáš Boruta, Miroslav Marada, Rich Quodomine

Piotr Trzepacz, Tomáš Boruta, Miroslav Marada, Rich Quodomine Prace Geograficzne, zeszyt 131 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2012, 35 53 doi : 10.4467/20833113PG.12.026.0951 Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy Piotr

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Piotr Trzepacz, Tomáš Boruta, Miroslav Marada, Rich Quodomine. The century-long experience of airports in Europe

Piotr Trzepacz, Tomáš Boruta, Miroslav Marada, Rich Quodomine. The century-long experience of airports in Europe Prace Geograficzne, zeszyt 131 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2012, 35 53 doi : 10.4467/20833113PG.12.026.0951 Sto lat doświadczeń portów lotniczych w przestrzeni Europy Piotr

Bardziej szczegółowo

Port Lotniczy Gdańsk

Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk Port Lotniczy Gdańsk lokalizacja i infrastruktura 15 mln ludzi mieszka w promieniu 300 km od Portu Lotniczego Gdańsk Nowe inwestycje rozszerzają zasięg obszaru ciążenia: - Budowa autostrady

Bardziej szczegółowo

Transport drogowy w Polsce wybrane dane

Transport drogowy w Polsce wybrane dane Zrzeszenie Mi dzynarodowych Przewo ników Drogowych w Polsce Transport drogowy w Polsce wybrane dane RAPORT ZMPD 2010 Grudzie 2011 Liczba firm transportowych w mi dzynarodowym transporcie drogowym rzeczy

Bardziej szczegółowo

Kryzys w strefie euro osłabił nasz rynek. Pytanie jak mocno i na jak długo? dr Dariusz Tłoczyński

Kryzys w strefie euro osłabił nasz rynek. Pytanie jak mocno i na jak długo? dr Dariusz Tłoczyński Kryzys w strefie euro osłabił nasz rynek. Pytanie jak mocno i na jak długo? dr Dariusz Tłoczyński Agenda światowy rynek przewozów lotniczych; rynek przewozów lotniczych w Polsce; perspektywy rozwoju rynku

Bardziej szczegółowo

Green Towers. Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu

Green Towers. Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu Green Towers Naturalna przestrzeń biurowa dla twojego biznesu Green Towers Ty wiesz najlepiej jak prowadzić swój biznes. My wiemy, jak stworzyć mu stymulujące otoczenie. Prawdziwie zielony, przyjazny naturze,

Bardziej szczegółowo

Połączenia lotnicze z polskich miast w sezonie zimowym 2014/2015

Połączenia lotnicze z polskich miast w sezonie zimowym 2014/2015 Połączenia lotnicze z polskich miast w sezonie zimowym 2014/2015 4 Bydgoszcz 7 Gdańsk 11 Katowice 14 Kraków 18 Lublin 21 Łódź 24 Modlin 27 Poznań 30 Rzeszów 33 Szczecin 36 Warszawa 41 Wrocław 44 Zielona

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS

INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁU SMS Warunkiem koniecznym aby skorzystać z oferty SMS e-logis jest wykupienie abonamentu standardowego z dodatkową opcją sms-50 lub pakietu premium z dodatkową opcją sms-100. Cennik

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY

Spis tre ci. Wojewódzki Urz d Pracy w Bia ymstoku ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR TURYSTYCZNY Wojewódzki Urzd Pracy w Biaymstoku Spis treci Wstp... 4 1. Sektor turystyczny na wiecie i w Polsce... 6 2. Diagnoza stanu sektora turystycznego w województwie podlaskim... 20 2.1. Dziaalno usugowa zwizana

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Twój niezawodny operator logistyczny

Twój niezawodny operator logistyczny Twój niezawodny operator logistyczny K im jesteśmy? Firma Omida Logistics oferuje sprawdzone rozwiązania z zakresu logistyki oraz spedycji krajowej i międzynarodowej. Nasza centrala mieści się w Sopocie.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 25 listopada 2005 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Analiz i Statystyki Regionalnej Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS PORÓWNANIE WARUNKÓW ŻYCIA W MIASTACH

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk.

Szanowni Państwo, >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk. >> Centrum Obsługi Inwestora >> Pomorski Portal Gospodarczy investinpomerania.pl >> ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk >> tel.: 58 32 33 256 >> faks: 58 30 11 341 >> Marcin Piątkowski >> Kierownik >> tel: 58

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH

PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH MINISTERSTWO TRANSPORTU PROGRAM ROZWOJU SIECI LOTNISK I LOTNICZYCH URZĄDZEŃ NAZIEMNYCH Projekt Warszawa grudzień 2006 r. Program powstał we współpracy z Zespołem powołanym Zarządzeniem nr 6 Ministra Transportu

Bardziej szczegółowo

Fu n k c j e m e t r o p o l i t a l n e Wa r s z aw y,

Fu n k c j e m e t r o p o l i t a l n e Wa r s z aw y, Studia Regionalne i Lokalne Nr 1(35)/2009 ISSN 1509 4995 Katarzyna A. Kuć-Czajkowska* Fu n k c j e m e t r o p o l i t a l n e Wa r s z aw y, Pragi i Budapesztu Stolice państw Europy Środkowo-Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Polska Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy

Polska Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy KPMG w Polsce Polska Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy Edycja 2015 kpmg.pl 2 Polska Nowoczesne Centrum Usług Biznesowych w Centrum Europy Polska jest w tej chwili najbardziej atrakcyjną

Bardziej szczegółowo

Punkty sprzedaży biletów można znaleźć w poszczególnych województwach w kategorii PODRÓŻE I TRANSPORT.

Punkty sprzedaży biletów można znaleźć w poszczególnych województwach w kategorii PODRÓŻE I TRANSPORT. FIRMY PRZEWOZOWE I ICH TRASY W KRAJU ORAZ ZA GRANICĄ Punkty sprzedaży biletów można znaleźć w poszczególnych województwach w kategorii PODRÓŻE I TRANSPORT. PROMY POLFERRIES Polska Żegluga Bałtycka S.A.:

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010

ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE w 2010 roku FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ZAGRANICZNE INWESTYCJE BEZPOŚREDNIE W POLSCE FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN POLAND 2010 ANEKS STATYSTYCZNY ANNEX Warszawa, październik 2011 rok Warsaw, October 2011 1 2 CZĘŚĆ A (mln EUR) PART A (mio EUR)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt

Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja obsługi funkcji rejestru transakcji dla GIIF w programie Fakt Instrukcja GIIF, wersja 10.2010 1. Wstęp Instrukcja opisuje instalację programu Fakt oraz sposób użytkowania funkcji programu Fakt

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje nadchodzących opłat za

Konsekwencje nadchodzących opłat za SPOŁECZNA RADA DS. ROZWOJU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Konsekwencje nadchodzących opłat za emisje CO2 dla sektora budowlanego oraz przemysłu Krzysztof Żmijewski Prof. PW Sekretarz Generalny SR RGN Konferencja

Bardziej szczegółowo

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16

Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA. 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Biuro Planowania Rozwoju Warszawy SPÓŁKA AKCYJNA 02-591 Warszawa, ul. Batorego 16 Przegląd ekologiczny Portu Lotniczego im. F. Chopina w Warszawie w zakresie oddziaływania akustycznego wraz z dokumentacją

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne

Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne Opracowanie przewidziane do finansowania ze środków Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Koncepcja Lotniska Centralnego dla Polski Prace analityczne Raport

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego.

- jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Fundusze hedgingowe i private equity - jako alternatywne inwestycje rynku kapitałowego. Dr Małgorzata Mikita Wyższa Szkoła a Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie Do grupy inwestycji alternatywnych

Bardziej szczegółowo

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń.

CENNIK TELEFON. 15 zł 25 zł 50 zł 110,58 zł. bez ograniczeń. bez ograniczeń. bez ograniczeń. 0,06 zł. 0 zł. 0 zł. 0 zł. bez ograniczeń. NAZWA ABONAMENTU OSZCZĘDNY KORZYSTNY KOMFORTOWY BEZ LIMITU 15 zł 25 zł 5 110,58 zł Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe 1 usługa (TEL) 0 50 100 Darmowe minuty na rozmowy lokalne i międzystrefowe

Bardziej szczegółowo

Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI. Broszura sektorowa

Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI. Broszura sektorowa Broszura sektorowa Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Europejski Bank Inwestycyjny Finansowanie sieci transeuropejskich przez EBI Wsparcie EBI dla TEN

Bardziej szczegółowo