? # $1 6> ) "5!" name="description"> ? # $1 6> ) "5!"> ? - PDF">

!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ #0 1 23 /#! / 4 /)# *) "3 5 /) )+ 0 & 8"4 # $ 0 (/ # / # & %4 3 "2 )5# /; 6 ?"
?.pdf" class="btn bg-purple-seance" href="#" target="_blank" style="margin-top: 10px; display: none;"> Download Document

Transkrypt

1

2 1

3 !"!" " # "$ % # & ' ( #)* + ), -./ # /#! / 4 /)# $ ) # *) "3 5 /) )+ 0 6 ) /. #' ( 7 % #3 " # / # & 8"4 # $ 0 (/ # / # &! "39 ):(/ %4 3 "2 )5# /; 6 </3 ) & <!39!! 1& 1= 2 /) ) $ $>? # $1 6> ) "5! /85" $6 7) $0 6 #$%"&'( 2! ) " "2 3 2

4 ) > )4 3 ## # 39# #2' ( A 2 # # / # / ) ) 3# 5" / ) /? / # 4? )! 8"439 ) " 2 /!) # # ) "4?)"? # ) )" / "/ ) ) 5 / #2! 5# / ) ) #! 4 ) " )#2 9 ) 2) # ) ) =,# # //!B* + 5 4! #5!" "2 /# / " /. 5 // / ) # # # " 5 #))4 35? / C#2 #2' ):(/ ' ( #) # )#)5! #2 / 3# )#! 9# 5 " /! # # )# #! " #) #4 "3 *"2 DE< #! / 07.71F+ #2 "? <! ## # ##!5 # # " ) " ) # )4 3 /? #)! 3 #) 5 ))) #! // )))# /# / )# 44)! " '#*&+, -. -&#"/+0( #" 5!)4 ) / /3 )!5# /# /A4# 3

5 " )#2 ) )! )8" " ") 5!4!3 2# )#!4 / A 5 " 9 " 5" ) # / 3 ) 2#4) 2"39 )2 9 "3 / "! 4 " #?# ) 2 /.)2 94 ) C# 2 #2 2 3 # " / #) /"3.! 9) ) / G # )#2 # # # / # ' ( 4

6 +&1&#$2-3+,+$#'#($#1+4#'&#"/##"- +$* ##,)'- 8 ) 2 " 5 2 / # /5#!4 #* )3 /+ ))?)#2 )) ) # #!#H ) "! /. ## ) )) "!! 9 / #! #! / / # D 8 " / 3#!# " #? % : 5 % / >) # % <! G# 1 % - $ #)#;) 6 =' ( 7 # % & % " 0 82 /; /> GC! E ' F " / # () % %) ;)= C C)' = ' ( <3 ) ) ) ) =2' ( *='(+ ) 2D ) # ' ( "?) #!#*##E")F+5 "># " G 2 8" ># " "% = ' ( 5

7 = #2 D +!8" 8"!2) " / * + " I2! 9! =' ( + (/8" C ))? 8" #) "!2) " /? #! /!2 )3! #% / ) )2 /) 9 " 8"2 4 5!"3 )#2#3 D E<3 )4?)#5 ) ")J")!/ 9 ) 3&$ 63?)#! # *C=0&)+F + 5!3 # 5 = 4 #!2 #) 3 2 "5* # )/ #! # /8"! " #5 4# "!! #"5 # # K 5 "5 #2! " 2 8"+ 1+ "8" = 4 3 )4! " " 8" ) / /! # /8"#"! 9 2 ) ) ) 5 #2 ) " / "5 4! " 9)= 44/ 8"!2 # 5 4?)" 4 #/ )#2 /! # / / # )4! 54 / # 3 / 5 5"#2 / 8") #2 / ) 3#&##,#'+,#'-"5#" +$* 2 ) ) "! 8" 5 2 " " ) D % L! / /=' ( G "' ( 6

8 82 )G ""D85"! # '! #3 " "?#' ( * 4 ##3 # + G / 4 " 8" #2 / ) )!#)#2 )D. #) ")2 /K. 5 # /K.) ) "5 / 2 /# / # K #2 # "3 / 5 # /* /)4 /+ 2 # /, ) #2# 2 8" ) # # "5# *5 /+ #!! )5 ) /" /?# / 7

9 +&1&#$6 /##'+*0+'"& 4+,+0" ) ##? # )) ),! #?! / "3? ## # ##, # 9 ) # / #5 5# ) 8 /, 8/ # 3 /5 /#2 #2#"8! 4#2 #3 4! 9 # / ' ( 8! ) #5, 8/ #? ) # # ) ) ) ) 2# # % # 3#'#1&)1'-( *' ( 1&#$#7 8#/%"- -8*0+,#9+#&*8+:0,9.(-,'%8+30'+!9&;1+;& &+0() A D -? 2 ) #?# 4! #22 / ) 5 # - # # # ) # # # -! - ) ) # /53 # "' ( )# 9 4#? #) # 4 9 )## # # #4! 9 ))) )# 8

10 +&1&#$< +0#&'#"& ' +'(# '#0' 4+10#+0(/#(+(0*"&+, '*;+4',#; - 8*#'++, 4+*+-=+1(+,+>"5+1' / 8 )!2#23 ) +#"2 5 /) # ) #" #2 )? # ) 3) 54 / 5 "3 "2 ) )* )# )+ " #2 "))4! 9 % ) ) )#2) ") * ) 3 2 )J/+2#! # <!54 4 )!)35#,')&' =+1 ( #' "&-&"& ' 6 C#$# -#1( 4D$ 8 #'+*!+1+,(# )/5 16 1$ 0 &0 &0 2 0 & 7 )

11 /E!>M FN> > HFHM 2# # ) #3 #! # ) 3 ) D "# #) # /" # 42 ) # I! # *$)J/+#" 4 #)# ) # ) ) # # 3 # ' ( 4 9## "39 3 ###! 4 ) # ) )/?? 7 /) #4 )/!I 10

12 @,C,O.#! # ) ##2 /! /5./5 J# 4 >(N),=J )4 229 ## 3 #2(' %<;> N! 2 ) ) *P<+ C) *C%,+"2)2 2#2 ) ##2 #"! ") I >H> N! )!!"# 7) 45 G ##7R 5 / 11

13 >! 9 ) ) 9 # / # # # ) # #? # 5 / )! ) #3 5 #) #! # " / ) Dostosowanie lokalizacji lotnisk oraz infrastruktury transportowej transportowej do rozkł rozkładu adu najwi kszych generatoró generatorów MOBILNO CI na terenie Polski W kontek cie rozkładu demograficznego ludno ci strategicznie wa ne dla Polski s dwa nowoczesne lotniska oraz sprawny system zasilania naziemnego 13 mln mieszka ców 14mln mieszka ców Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 12 grudzie 2003

14 +&1&#$E & 40%1!,#+,-"5(+'" "/3*1+,-'+,-"50+'(10#1*:-"5#40+8 #"/ 8! / ) # / 4 / )# # "2 ) )) 5" / 5 5 / #2 ) ) #) )5 / G 3 # 3 ) / # / # )5 "5 G 2 " 4 # /! / / ) ))! /5 ( # ) 2 / #5 " / ) ) #) *"5 #/ # /+ 2! 4 2 #2' ( G#! # ) ") /!! "! #3 0,+' #0* 2! #2 ) ) < ) # ) "4 ) "! 9 5 #2 ) )CM "4 )! 4# ) )# ) # #) " 9 " % #29" )/!)" )4R! > (! "!9## "2 39! 2 ) #"## #2 CM ) 2 R ' %!39 2"39)*6$)+"! 9 #? "/ /)#2 / )4 3 # ) "# ##)! #") ##? / # )5)#2 2#2D #" % " " K G! "! ) " "! 2! ) )) )K I! " # # ) 24 ) CM / )#? 4%# 4 3 )#2 #2 3 %! 'F! # #2 4 # ))5" 9 ) )? 4! 4 " ) ) # "") # 5!! ) #2 4 ) /!) 2 / R 5 #2 5!" / ) " "! ) # 13

15 #) 2 / 24 39) 5!# #2 " # /) +'#"5*8 5/ 5" / / / "?#9 )4 8" " ).!.) E: ( F 2 ) 5 $ )! 9 ") # # 54 # ) # A 9 "2# ) %/ ) # # ) ) ) # )! )4 ) )4 3 ) # ) 5 R 5 /# / 14

16 I!2 # ) %! # ) /) #!? ) # /! 2 ; # )) : 24 )! " ) ")! " # ) # # 5/ 5 ) " ) # A? / # "/ 5! / )< ) " "6 ) " S.! 2 5 ) # #!" # 2 / 2 2 % "!" # 2 3 '#"5 2 ) # # 4$ S 5 #! 2 5 /! ) ) 2! 9!" /#! ) 3 #) # /# # 2 3 "/ 5 " ) ) ) 0 + / # ) 45 )4 45, 9' ) # )# 5/ / Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 15 grudzie 2003

17 G 52 "#! #! # 2# ## ) #1#7(>)3 "5+,+ 5 #2 H ) # 5#)! / "#2 D +'(+ 1#7( )3 "5+,+ +,#$+,&#8#'&#&0(,1+,#' 0+'(+ 1#7(> & &"& '# (D-8 +,#1&+'# 3-$# 1&#$#0'+!9 0+'",# (+8*'(#"-/' 4+ ++, 4+#'#' #"& 4+ 8 /"2 G 1J6 % 5 06 # 8".% # H N H H.) " # 0& A ) 5#8".% # H.H " ) #5 # G# # 3 ## # H. #4 07 / 5!! ) # #*! N E )F+ ) # ) 24 " ) 0& < ) # 071 H.! /! "#2D.#% "4 N07K. # ;) # % 5 N 85"; # #207J7 1&07K. # # N$071*! " # +K. # / 3 ## N 1071 I! "? 5 ) ") ) # ) #5 # )! " I I ' ;) #! / " 2 ) % ;) # 82 / ' ' ;) # / ) # 39 )# / # " # I 5 #5' / H"5 ) 2!5! " H!!5 C / 071 "! #) # C " 2 / 3 4 9# 2 / / "3 ) )# 52!"#2 8" ) 4#! 16

18 #' - "#,>C 81 *.F 0 1+'"#,>C +'(+*! $+!9 +1" '*8 #40+8 #"/ I(8J +, &"5' #I5#J 0(+!9*"5* ##:;+( "&3# + #"/;+( / J $ & $ TTTTT $ TTTTT :?/ J% *06+ & 0 >/S *) + 1 CM*) + $ % / )*) + 6 I 67 TTTTTT 6$ TTTTTT 7 GU'H * $ & 8V /; 0 & 01& % ) 1 TTT 116$ TTT >S? *0$+ 1$ $ 'I* + 1$ < *06+ 1$ $ &76 $1 TTTT >))J/ / $ 0$ JS TTT 761 TTT $ (/H* CM! / PPP 01 TTT 7 &07$0 70$0 & GUA/:; 1 *0$&.06+ 0'S/* (/ <WS*0$$ % /:A? $& $ $ *00+ GUJG $$$$ >/JP 7 6 & TTT 6 TTT 1 *06$

19 *0+ $ 1 6 I> J, $ 1 7 IGGS*+ 7! / & *00&+ 7! / 0 *001+ &7 6 / C*0$&.06+ 1$! / &0 06&1 'H 1$ & /)>*06+ 1$! / 61 TTT 1$7 TTT % J% 1$ 60776$ TTTTT 671 TTTTT 1 <H)*00&+ 17! / &6 TT &$$& TT $ <J; $ $ 061&&& 007 6%%!*07$+ 61$! / 0007 TTT 0 TTT 18

20 +&1&#$L " '#*& +4'+-"&' 0 8 '--&-(# #0&#"/& 1),&)"#?#8+0+-&-&$+!"+4'+&#&,+&D, +,#' *"5 80+'"&-8B <! #! ))!5 # 2 )3 45#/ # #)55!2) " #! 46.&" 39 # 3 %) #? (B* #? ) ) / # + #! /)5E ( F # 4 3 )!2) " ##>&JI7,7 2 39)5 E AF 19

21 &#0#' '#& 8' G #'(+,#' &#,+- #0,# +,#' +, &# #'(+,#' 8,+1# '# - 8 +#0 & +(+!91+4 #+, / 20

22 #2 ) ) )?#) 2 ) 3 ) )#D# ) 4 )! # )4 3 "4 ##" ' # ) ) ) */! # 4! 23! %!%+ //5 ) # / /*" /. #!#2 / E< F EC F M M+ 5 # 9.## / /# #2 ## 8 /45 5 /"4 4$.&2!)" #A#2R5")4 93 / ) $.&X #.$ A 3 ) " ) #2 )! 4 5 )?# ) *! )?Y #2 / # # 5 4 ) /)#2 3 # 2 / 4 )5! " ) # / 2 ) /" )4 #)3 # X J P%. P % )J G / / # / )5" ) ) ) " )4 # #2 2 /3 " )/ +&1&#$M (#0# ##8 - "5'"&'+> (0+##"-/' '+, 4+ +'(# '#0' 4+ 10#+0( ' # #!4# # J" 394 5) ) # 3 JK %" ## 4 J43! ) " 54 / / E M F?##2 1/! "2!3 2 2 #2 ) ) ) # ) )! /K M / /Z6/! 4 K 21

23 M C 4 / )" / )5. 39? K M,? )4 3!" / JF/!FJ%(.$.) K M (#) 3) )D.$) K M 5" ) /D1J6),.#2)K [ % ))4 2 39D$ # J7) 45JK x. ;? # (>2 4K +&1&#$K +1-(#+,# 4++1 /!"#1+,-$+' '#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ % #3 " # / #!#)# #2 ) D # # / # / " )2#5) "5 K! ")2 # #?) 8"K 85" 5" / 4# # / )K! )) "5 / " )2 8""!2R /# # K 22

24 #) / # # K? # 85" ) /) "5 / 5! # 8" ># " "! # ) " $) ) 3 " 5 4 4! ) )) / /!2 # ") )2 ) #5) "5 #!3 ) )4 3 2 " ## # /) # # ) 4!2 ) #5 ) "5 ) " )2 # # / #!2 9 / 8" 2 8" " * ) ='(.''.?.$J10J + ) / #5 4) ) "3 "3 4 5 / ) )25 49!! ) 85" #2"#) 3 4D + 6!5)2 2 # #?) 8"K + #!2 # K + #!2)"! 9 " 5" 5?) /) "5!3 8" G "23935)2 /D) G )C% )/ /.I!G )% 3 2 % # # # ") " " ) # G4 )) #3 944 " 35 ")2 / 5 5 ) " ) " 2 #2 5 )# # "! 5 / # ;# ) ) 8"!" 5" / 4# # )#2 / "! ) # " )2 / #2 /)4 39" # ) " ) # 60* ) ) ) 7+ 23

25 )) ='(.'I.$$HJJ " #) ) ) "5 )?)# ) #) 85" / # # # #" 8"2 22?2!! 3 8" +&1&#$N #$+: '#(- #+" '-0+(#0&#"/ < #2 3 //5 / # /)//. # / # #2&#$+: '#! # J D " / /.# 8"4 # #D.# # 3 2# " R 5 4 " /455!#2 / *!" / / ) / 9 5? #+ G!2? / " /! ) " " )4 3 # #?# 5 " / > #? ) / 24

26 " / / ) 9! #2 5 /K.# #5# "39 2 ) ## #?# ) # /J /) / " / 2# G 4 9#) ) ) )# # #*,G+## # # # 524 9#2?#.)45 ) ) /! 9 ) "?#!" 5 / )5 /*/ " D # ) 3 ) /. H >M + ) "4 #) 5 /)5/ 2 4 )5#? # #, 39 # 2 ) 2" )5# 5 / ) # ") # )2 9!" C 4 ) "4 )! # # 39 # #!# # )4 3 # 54 / # 2 /!" / )5 )? # 5 /! 24 1 / *# # / /!! + 8"4 3 # #3?##2/ 4 //? " / / 4" "3 # 393? # 5 ) ##! 4 ) $ 8! # # # ; )"4 )#! # "# # 2#) ) 2 ) D/ 3!) "3 5 / " 3? 4 5" 4 #

27 8 /"4 #2(- # # ##) ; )4) 9D - (- #&,%&#' &*,#*'(+,#'#80+(#0'-8D 39 ) # #D #2 "2 # 39) # /)# K! 39 / */+! K"3 )/ ) 5K! 24 / K #5K # *39 #! # /1/! # ) ) 3 ) +K? # *! / #? # / )# # 4 4#! +K 2 ) / #2 /!2R! # /K / # "2 ) # #K # #2 / K - (- #&,%&#' &"&-''(#8!+1+,(+,-8Q /3 # 4 3 /)?# K - (- #+"5##( & (+'+8"&'+>.'#'+,-8Q " 5# #K! ) ) /) K "?? K 39 ) # K # K? /! K! K / / 39" / 26

28 27

29 +&1&#$O5##( --(#+ '"/#0'-"50+(#0&#"/ Lokalizacja /cechy Mocne strony Nowy Dwór Mazowiecki/ Modlin.39! "3 5 *$&/2 >%$11/ 2 >G.2 #2 ) +.! "39 # ) *$)+ Mszczonów Nowe Miasto n/pilic Radom Skierniewice/Babsk Sochaczew Wołomin."4 ) )4 ) )#) *1$) 0)L +K."4 ) ) 25*! 39 ##&.; ##$+ "2 2#2 *!3 (%; 4 5# /I. % (%;. 39! 5 / 5+K.!R5") K )/ /) ) K.6/! " # 42! #2 2! "!.)4 39 ) K.!) " 22.39*/ ) "3 *$X #"3 2!D %" $X/5/"3 /+K."4 ) ) )#) D2 "52 )#2 "! 24 K.!) 2 2*! 39 ##&.; +K.!?/ / 3 /.39*66/ #N! )4 3 2 $6/+ ; "3 *1/" ># "3 # #"3 $/+K."4 ) )#) 2*$6)+ "52*& )+K."4 "2# / )#2 # # 5 /"2 #22 2#2."39 *$)+K."!! Słabe strony. 39 #2#? #! K. 3.! #5"8 8 K.E/)F!#)#" )#2 "N/K. 39! # # *)+. /!! *7 /+K.! "4 ".") /N/K.! " /)# * 0) 0)L +K. 39 #2#? #! K."!39) #D" ) ") ) # )*$)(;%+K. )!! %> " ) ;.;3! ) " " 5 C! K. #39!>( ) # )K. 39 ) )# L ) #22 #3 #. *)+K. 39 #2#? #! K."4!! ) *?#3 ) 3 + )4 3 # "23 K. 39* 2 %<G / 7/+= 39 " /5*! # "3!3 ) ) # +K.! 39? 5 #."39 *7)+K. 4 # # )42 9 %>!. L )4) 9" 5# / *4 %<G+K. ##!) # L 2 )!! ##) (%; 2.; *)+. $6) >2 ;) # 5 #3 2 K.)4 39 #3 # /) )< K.# / ))! )K. 39 #2#? #!."3 5K.! 24 )# # %K.?5 #K."2 ) # "./K.)4 39 #3 # /) )< K "3 /*5R # + Szanse.5# # ".!,.# ) K.# /)4 3 #.)4 395"4 5 /%<G.)K.!,% *$)+.# ).! #,G"22# 22=,. ##! # )# # / ) Zagroenia. # / 2! # /8 8 ;) #K.#3 2 )! ) *) /5+K.!3 2 5 #3.3 5 "3 * "4 5 5 # +.) ! # "3 #* "4 5 5 # +K.! " #. # *" )) #+. ". # *" ) ) #+ 28

30 Babsk PLANOWANE LOKALIZACJE Mi dzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji Lotniska Centralnego dla Polski 29 grudzie 2003

31 #'+3 "'-&-&$+!9+*+'"& 4+8R5+'#,#&#, 0! / 00%. 08" /" 9 % ) 0%. E>F# 5 / 00 '''< < 4 < 01&' # /% / 0$0= 82/' ' ;) # / 06<"!) 4 060< %C'*) 4 +)45 07<.) 45J 07$< ;#C' 7 070! 5.ES : #F 070<.) 545J 0&6 )2! < 0&7 F ' F 00< ) 3 $)J 00< )$) ## / 006< ) 545J 00&" % 8"; #! ' < 006< ()82 /)' ) < 1) 545J 30

32 C # 8 8!) 3 6$)J " ;!)?2/ 2 < $) 545J $ 4 )?2 22 ' ) : (/ # # ) #3 # / #! # /5, / # <!"#7$X/4 6 /"2# ) ) #5, >) ># >? G# /) /D' :? 4>)) ) # ##D;5"H " "! $) $ 4!"4 / ) Przykłady odległoci cywilnych portów lotniczych od centrum miast Kraj Miasto Port Lotniczy Odległo od centrum miasta w km "4# Austria Wiede SCHWECHAT 16 "3 )5 Belgia Bruksela ZAVENTEM 12 "./5) Bułgaria Sofia VRAJDEBNA 10 Cypr Larnaka LARNAKA INTERNATIONAL ) 6,5 Czechy Praga RUZYNE 20 Dania Kopenhaga KASTRUP 8 8#)# / & Finlandia Helsinki VANTAA 18 /5 Francja Pary ORLY 14 CHARLES DE GAULLE 23 Marsylia MARSEILLE PROVENCE <# 2 25 Grecja Ateny ELEFTHERIOS VENIZELOS 27 5/ 4#2 / 5 Saloniki MAKEDONIA 16 / ) /D7)[ Hiszpania Madryd BARAJAS 13 6) &)[$) Barcelona INTERNATIONAL 12 Holandia Amsterdam SCHIPHOL 15 Irlandia Dublin DUBLIN AIRPORT 10 ) #2&/ Izrael Tel Aviv BEN GURION 25 " K#26 Niemcy Berlin TEGEL 8 /# /* )1 Frankfurt FLUGHAFEN FRANKFURT 12 Hamburg FUHLSBUTTEL " / 8 Monachium MUNCHEN INTERNATIONAL 28 /+5 / ) Norwegia Oslo GARDERMOEN 47!3 "2 Polska Warszawa F. CHOPIN 10 ) )) Portugalia Lizbona ALAMEDA 7 Rumunia Bukareszt OTOPENI 4 16 Słowacja Bratysława M.R.STEFANIKA 9 Szwajcaria Zurich KLOTEN 12 2 ) Genewa GENEVA INTERNATIONAL 5 : (/ Szwecja Sztokholm ARLANDA 43 Turcja Istambuł ATATURK )2! 9 1# 24 Wielka Brytania Londyn HEATHROW Londyn GATWICK 45 Menchester INTERNATIONAL 17 Wgry Budapeszt FERIHEGY 24 Włochy Rzym FIUMICINO 26 Mediolan MALPENSA 45 Midzyresortowy, interdyscyplinarny Zespół ds. wyboru lokalizacji ródło: Columbus Lotniska Centralnego Guides (http://www.worldairportguide.com) dla Polski grudzie

33 8RC, #1-Q.? #! 5"#.3 ) #.#"2 \.!55" N#3 = "/ =. 39# * 4# # #0 -Q - "4."39)) ) - ) # 5*> G+ # / - )4! ) # )H) "/ -? CR 4!) # 7 #C. "4 C. C. ) *7$Z$ J+ \ ) " #!"5" " # *$)J+ "!") # ) ( /)' )" #!H 4# # # SRCC ' ): (/ # ) 3 #/.3 # 3! 4 )!)? ) 4 ) ") ) # )! " ) )! #!" / N )4 3 2 " /! # 53 5/ / ' 4DC."3 &) C."3 60) ")5" " 4) # 32

34 +:0,+!"+ #"-/' 0+'(#Q - " 5 / ) ) 3 # )$)J*6 # /J+ -? # D1,JC*#2 ) 4 )4 #29! #23 5 /+ - / &/* ) / $6/+ - $" #)5D. ).1 #* )&"2 / )) 4 ) ) )+.# ;C'.0 # /)" /)5 1. # / " (. # #3*1+,)0+'(#8+:'#+1& 09'#.- $'#/%" D:'.*'("/ Q +'#D$'+"'#Q - ) 4 D! D4 $) 39 # $) J*39 ) #/ 4 )!" $)J+ - ) )5*%+ - 39#.!"2 5# / - 39'''<.!")5D1/!.) # - 39 ;# C ' 39 )./ -!(.! "5" / +'#+$*1'+,#Q ! ()82 /)' ) +'#&#"5+1'#Q - //,>M +'#,"5+1'#Q - ) (.39#$J ' " )5. 4#"." 42 ) # 3 5 / ' 5 /< ' 4# )) /" ' ) ) ' 4 33

35 ' 4# ) ) 2 *+ /)' )! /5" 5! #3 *C;.'C;.;C8.A+!" /*.6.+ ) #3 # 3 "#3! 5! ) # ) # )) /" # ) " /) 5 / )5 2! )5)3 /!" ) T <! < =4 *<<=+ 4 D "/ = 5 = ) D '% /" 5 5 <45% / <<= $1) "! * /3 /5 /5 o +1+3&# 2 N 5 2 ' < ## 2N# #2 "4 "" 3 R > ) 6$ I $$I o +1+3&# ! 8* 5 /) #/ + 2 N # #2 "4 ""3 R > ) 6I $I o +1+3&# <. 5 2!8 2N# #2 "4 "" 3 R > ) $$ I 1$I G <<=D 34

36 - ) $0 5! - #! 5! / )6! 5 - ## 1! 5/ / /#" Lata Obsłueni pax/rok

37 +&1&#$22 +:0,+!",$%"& '#+'(# '#0' 4+,- 8&,+&D,(+0 /+,-"5 A ) 5 /! #)4 39 #!" #5/! /) # L ' # " 9#"3 5 # L #!" ) ## )4## "4 /!" ## ) 9! 2 #22 2#2) #! /# # /# /!#" )# / # #2 /#/D ") N$) % N$$.6) ## )N) G% J 2N0) I!*# +N7) %5N$$) /N1$) -' -"&'#"5##( --(#,;,0+(#0&#"/+Q +$+8' +10' #1+8. #D " #2 2 L 2 +10'. )4 "2 9 / ## # "4 (%;H" ) "2 ) #2# N H ^,6$_ "? # " ## )4 "2 L 2 2 +, #+';0"%. # #2# (%;# L5RN)5%N)C!3 2 ) ) )! /"2 # / "3 )5 J # /# L *0)+ 1 #3((;( ',"> # )"2 ) (%; *#I "+ 2 N; *5+"3 #2 36

38 "2 L5RN)5%N(%;NI! 2 " ## $ &"&+'D,. ## 4 (%; 2 NL5*! + ) # 5 /"2 2!3! ) ) J ##! " ## 5 # L 5 ) # NL5R 6 +"5#"&, > #)4! 9 #2 )!3 # 5 # /*L + / / / # /"2 )4! 9 2 G J# / 4 )9 # #3 # #/&"&+'+,# +"5#"&,# G 4 ) #2 )") # /! "! "2 2 L #2 "4 4# 2 ) ) 9) 1'+"&!'," 0*+. /+'#0' /,#-4+1' /+" '-0+(#0&#"/'+, 4+0+'(# '#0 :#$+3-+#"+,#9&-'#/8' /*+&"&+' *1*8,-(+'#0'+!"10#,, 0+(#0&#"/$%"&' &,-#+,#' 8'+,-"5+$%"& 7(+0 /+,-"5 37

39 +&1&#$26 "5+'#!+1+,(#'#*#0' 4++#&*,#*'(+,#'# "&' C / # </ - #2" #2 *5 2 / ) ) 5) /)5 /#3 +D "39#! 4#! " 5 1? /#9 / $!./ 6! #?)# /D% L NC / - 82H % H # ' % "4#"3 $) 5" /5 ## / ) # / G C % H ) * $& /+ 2 ># % # 2 ># G /)3 #)4 39! 8 5"# / # " # #) 2#2""3 ) ## ## ) #398 ) #% I #2 ) #3 DG C5*1)+ ) /5*$)+ ' / 5" #! 4 / " 66</)4 3 2 /< 5"# " ### 3 *" $/+ 4! 5 / / 5" 38

40 * "5!J/+< /# )! # 2"5 * G#! 4# "4#) /* )+ ) #39 *$)+<"39) $) ' *.%.I!+ ' #)#/ )) ) 5 / % > #5" ## * 2. +A )))? #) 2! 2"4 G&5"!#!"!! <"39 ) $)) % #)G#! 4#"42# ) #39I!*)+ ' %5 ' % ""./5) "4 N; 8## #! 3 ) 4 " # ) ) # ) 5" #"!! 4#! 3 3<"39 1$)L 0) ' ) ' ) "4# / ) # /) *$ ) )+!#)#! / 71&&/ < 5"# / # #!8 )))#)! " # )#4!!23 4 ) 3 ) < / #! ) # #) ' G.% ' G.% 2!#)#! $/ 5 # >#% # 5"# " # ) #$/!2 '5 /? #22 5 #2 / 5" #! # "!2#39! 2 ## ) #39L % 2#)<"39H5# 6) % #6) # #2 / 2R )! // ) ) 8 /D " / # 4 ) ) /# 3 2 #!#3 ' % 39

41 # % #2D 4 3.$µJ) 4 3.&µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' / ) / #2 # / #2 #2D 4 3.$µJ) 4 3.µJ) 4 3.$µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) ' * N%.I!+ # )# 4#D 4 3.µJ) 4 3.6µJ) 4 3.1µJ) 4 3 G< [ G<.$µJ) 4 3 " %.$µj) )4! "? >. ) 4 #23 /* ) /3 ' %5 C#% #24 3#2 D 4 3.1µJ) 4 3.µJ) 4 3.&µJ) 4 3!.$µJ) 4 3 " %.µj) 40

42 ' ) ) / #2 # ) #2 #2D 4 3.6µJ) 4 3.µJ) 4 3.µJ) 4 3!.&µJ) 4 3 " %.$µj) ' G% C#G% 2 #2) D 4 3.1µJ) 4 3.&µJ) 4 3.1µJ) 4 3!.µJ) 4 3 " %.$µj) >U8,'<Q>;Q 5 5## ) 5# /5) / /#3 # 2# 3 2 ) 2% #2 #2! ## 4 " ) # 5 /239) " 4#2 / "22 / #2 /; 5 5!5 / / ) "5 / 5 5 / 5 " 4 ) ' % ' ## 524#2 /5"//5 " /5 ' / ' # ##!4/ 55"/ /5 ' ' # #"5 ) ) 55 ' %5 ' ## "5 ) ) 55 41

43 ' ) ' # 5 5" / " "./5 ' G% ' G )% 3 2 #"5 ) ) 5 5,:U<(S<GG,=Aa`<CGU(S #5 ) )"5 ) ))4 )5 ) /# ) C #2 )#! 5#" # / 39 "!39 ##2! #9 ) / # ) 2 "!3 2 $)542) ) ) ) # " 5 / / 3 2 / 2 ) #/ /" )2 # ) // /! "5!3 2? #5 /"!/! /5 // /G #5##2 "5! 5 ) /*H8+ )!) / G 5 / )#2# 4#/ 5 # ' % /+' 0+'(#' 8#0+(#0'-"5*/)9,+1- '' &'#/1*/ )D,' :, +3&#& +"5+'-,-&'#"&+'-810#/)",D1+, &"5'+,-"510#8## #&#,-& &+# 4&-7( 4+&'#/1*/ )1+ +, 0&, ' / # ) /#9 ) #/##!/ )"5! 5 ) / )#2 #/ ' * N% + 2 ##2 )"# #3 # ) #3 / I! ##!) / ) "5 /! 5 / ' %5 2 )#9! #!# /2 #"5 /! 55 ) / ' ) 42

44 # ) ##!/ "5! 5 ) / )#2# 4#/ # )#9 % #2 # 2) # ' G% # ) #9 % # / / 2# ) C # ## ) #3 \4 # )' ## # "5! 5 ) / )#2/ G!./ "#2 "5 #!! / #!4 ".#!C 4 /?)/ 5 4 ) # ) "#5 ) )! /!#)#2"$ / )D&&176/. 7$/ 111$1/. #!&60&/N! / #! $06$/N".#! # ) 5 ) # 2"06/ ' % 2 # % ## ;) G A) 3 / &$11 /<!" 5!# //3 "2!5!# //23 2!5!# //2#!2 ;) 4!"/ * "IGI+8 ), / 2 5"? /* + 2!77$6/;) )G ) ) #2 *"7X+35 /! ) =! )/#2! / 3 4* ) 2!!+) )"! 4 #)#2/ *) #/+!! #2 25)!.! ) =) 7&5? )$55 /G!? 21$53 / 53 /? 5 ) / /)? / "! 3 /#4! / # 4 )4 )4 ) ' / 43

45 ' / #" /5;) G5!5./ / # % ' * N%.I!+! 4 # ## EI!F / 1/C ) 2R$X #)#2! " "X! 2! ")/!. ")! #39! # / &.7 ' %5 2 %##2!4I ) ;#!5!#)#! / )$ /5I ));#! ) 4#2! ) 2 ) 2! 2#! 2 #")<5") #&753 / 2 /17/ /6 2/ / 65 2" /</2!#&) 52! 3 2I ) ;# N 5 "3 /"5# /#3 /!/ 1 2# G" %## 3 2 H5</ / #2 ) / ##2 # 4 ) G % # / 007$/ " / 54 /! 2 /!!!#!/ " # 25" 3!5!5# /% ##2 "!2) ) 4 ##2 / ' ) ' # ' ) 2#! 3 2; ;#!/ 5 ; # ; ;#! / "$ / "$ / #0X) ( ) ) 2D!3 3 2 #! C!#2/225 #)# "2# / 0/ <" 6 # # / ) I #55 )175 / 44

46 )) ) 60/!5 / / 7! 5 / ) ' G% /G% 2 )5 ) #2!!" " / #2 #/ #) ) / / ) ) / # 3# " ##2 #/ / *" "2 + '#0&#0+!"+,#1#'-"51+-"&%"-"5*,#*'(+,#7#8+. -"&'-"5 4 "!5 / ) / )? () % %) /D J )J C!#)#2 007 N )4# ) 9 / G) # )? /!, =;%<?? ) 2 4 # / # # /!, -#) ) / =? % ) 5! / )! /! # //2 /R5" 8"2 / 4#! 5 / 5 2 / 5 / / ) / (/ "! 5 #53 "2 8"2 #2 3 /) 5 / "5)2! 9 #)#3 / 5 /5 5!! 5" #2 )? #4## / # D,%,>=> <>CU>%<:,U(8G, <C>>(S%= 45

47 46

48 " / # #! 4 ""2# #54 55 / # I 2"" / / )? /)4! 9 # D ## 4 ) D)K # ) ) D% G% /K ## # / /D%5 *I!+ 47

49 +&1&#$2< 3+''+!9#7,#3 & "& 7,+*30"&' 3+''+!9#7,# " 8!# )#2 39 # ) # 54 / /! 5/!/D - )) )# )# - ) )# 43! # # " 8!# #2) #2 D - #2 )#2 39 " 4 ) ) )K - ) #2 / #2! K - "#2! 2 " # 5 ) /4 /K -! 2 "#/ /G><=, <G8 #2 / / ) ) /K - # # /) / / # ) 2 K - " #/ / 2 / #2 5? 4 " / ) " /K - ) ") ) /! #! /! K - "#/ ) #/ # / #) 5 #2 ) /! )#" #2 ) 239K - #!# ) ) # )! )K - "#!#!)#! 2# / 2!)) # # ' ( ) ) )!! )4 3 8 # / <# )2! 9 )!# 39 # "2# # ## " 3 )! )/ # / 9 4 ) 39 /) " 4 ) ) 48

50 !!D - )4 3! #K - )4 3 /! #'2K - )4 3? 4" "! 3! K - )4 39 " 2 3) "5! "! * "!+K - 39! "8!# / # K - )4 39? ) ##* #+! " ) 4 #K -! ) " )4 3 2! # )5 # /K - )4 39 2"3 *"3 +?#? # # 2 4 / ) K -!! # 3! # K - )4 3 #!" # / *!# /+ 5 / )4 3?# N*SG+ "?"4! /' 8 2!2 /)5# #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 )5 ##2 ) # # )(! " )%>.< " # )#2 ( ) %> C2 #2 (.5! ) )5*! 4 # # + #2 %>.< # )4 3 5# )4 39 5) 4 4 /5 //2 / 2 5 / /! ) / %>.< # )42 9 %>!.L ' # ) )9! #! %> " ) D;.;3 " # 9 2 / ) %>. < 49

51 G ) ## ) %>.< * + # / ) /# ) 22?) > 2 4 ) )! ) # 5 /5#2 /? / #D. #%.>K. #).>1>$K. #/.>6>& # ) # ") 2!2 / )5 # #8 " 39? # (! 95?2 25".< 2 4 ) 2 2#2 / )D ( 24 ) 2)5*! 4 # # + #2%>.< # )4 3 5) 4 K 4 / 5 / /2 / 2! ) /%>.< K ) %>.< * + # / ) / # ) 2 2?) > 2 4 ) )! ) # 5 / 5 #2 /? / #D.> >&K!, 0 +,-:& /#'#0&-'#/8' /&-,$-,'#+4#'"& '#0+D,0+'",#,+/(+, 4+ 3)1% 8#$- 0+(#0&#"/ Q +10' +"5#"&, &"&+'D, *:+,)(& +4#'"& '#+"%4#/%&#+3%0+(#0&#"/ Q#1+8( '," & "& 7,+*30"&' % / >) #! ) " )4 )5 9 # ) 54 ) / #! # ) / ) # / # / #/ ) "5 /! /! 3! # 50

52 51 C / ) 3 )4 9! # # 3?# # / 5!2!#)"! 3! 52!

53 +&1&#$2E,#*'(+,#'#1+-"&%" +,#'#*"5 80+'"&-8 > #2 # # ) 4# 5)2) 9 " ) ) # ) / * ) + # #/ #2 )" ) 2 ) 4 92" " ) ) / ) #/ #4 #2 # # # #2 #) ) # ) ) 2 +(#0&#"/#;( '," G# 4 ) 39))82 # #! 39 P<JC%,;G ) #)"! 9 2 ) / #39 2 #(&#& : 7 1+ / 0+(#0&#"/ 6 +(#0&#"/#;+,-,D#&+, "( <! 3 7))G# 4N) G )C % ) 3 $) )#? #3 / I /2 /5#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ < +(#0&#"/#U G# 4) 3 N1))5 4! 39P<JC%,;G# I>I;> I # / 4 I>I;>! 39 J< 8++3#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ E +(#0&#"/#';0"% ' 3 6))I /5?/#3 9 4 <(S # /! ) 9 ) %4 39 #3 >( ) # ) #( &#& : 71+ /0+(#0&#"/ L +(#0&#"/# ' 3 &$)) #2 ) 3 ) 3 / & 7) ) &- +3 "'-8*-*+,#'* 1+4 #+, / 8+4%,-%9($++-&5#$# 8G'#&#"5D1+10+'(#&0+(#0&+,#'#&#3*1+,#8## 52

54 M +(#0&#"/#C ' 3 0))G# 4 N) / 3 6) )! 4# # 3 17) ) C ) / # /! <(S! 9 N! 41)#(&#& : 71+ /0+(#0&#"/ K +(#0&#"/# '! "! EIF %> ) 5 # / ##2 39 D) ") )) ;! " 6) ) 8 / 5 N 0+(#0&#"/# 8+: +,+1+,#9,' +4#'"& '#'#*-+ #"-/' /& &(+1+, / 53

55 +&1&#$2L (-.'#'+,#'#', -"/ I (' )? # 4 # )? / #? / # )! )! ) " ) "! #2 2)4 3!4 #! 4 *3!4 #! + #2 * #2+ "# # # 39 2#2 /4 /R5"?!9 ) " #"5R5"? # 4# 29! 2 /!2 ) ) # " ) C! )!. *+)4) 9# I 2 ) R5")? #? / #! 4 / /!2 5 3! N? #*?,C: : 5# /? # #/ / # / # )4 ) 35? # /! "#?)? =, # #! # #2# /)4 # " /35 3 &$X*:5#3 + 7$X? /A! # 2 /*$+ 1! 9 8 # ) 9/! #2 2 / ) 2 "5 # 4? *30"&' -,#'!+1(.'#'+, %(+' "&' 1+& #0&+,#'#', -"/: #4! "! 4#X5 # G4 294 ) 4 =, # #!. 4# # / )/ $ G ) # ) )) # #? # #2# 45 ) ) / "5? # #)4 " # )4 # #? : 5#3 2? )2 " 9 ) # # )# "4 # / / /:#24)4 39? 35"! / 25# / 54

56 6 ) # ) *PN5"# + # # 2 "! / / 4 / )25 # # "5 2 / )) ) " ) # )>#J " #5" )2 9 "! 9!)? #3 # 55

57 +&1&#$2M '#0&#,'+(&+" '-8# #$D,& 3#'-"5& & D$ < # " & 5 5 / " "2 ; " / 5 54 / 4 " )4 39! / # ) 5* # ) #2 /+I 2#)2 5") )439# 5 / 5 "? / 85" #2"#! 2 2 5" 8"2 223?# )! 3?# 5 / # 3?# # "2# ) # 4 3 ) 43?# 3! / )5 # / 53 3 )5 3 3 *8"2 + 5"!5 4 #)#2# ) 3?# 8" 4# 3 )! ) ) 5 ) ) A ) 33! ).39?)# )5 / #! "! # " # 5 #2 4 3?# ))2) " )4 / 3 "3?)# #3 / 8D, ',-'(D,+" 1*-,-3+* #! 35 ) / # 85" " R / " * / ) 2?!!! 4#+D +10'&"&+'D, ( ',"?#3(B+"5#"&, +, #+';0"%#1+8+$+8' 85" "# 4 J 2 ) ") ) 4?#5/" /C " # / 5 )?# " 4 3! " ) )5 * 5+ # / 56

58 @?#5 / # 2#)! 4 "## * NI!/+ )454 ) )?# ) ) ) # ) # 454 H ) #2 / /?# # )" 4!5 3 )5! *) ("39! # #3 " / ) # ) )/ # # # 4 ) )?# 5 " 4#!5/ 4 ) )?#! " #!!! /# # " / # 5"?# %5+?# 5 " )!3 #4 #) /?# /5/ # #)#2X# ) 54 3 / 85" " 4?# 4# / # 2 5 D & 5?! "% & 5%5 " " 54?# (-#--"&' +" 1*-,-3+* 5! " 5 / 5 / " ) / ) )! " 4 )4 9/! ) "" D! "# # )?# # 4#?" /! 35 1 # 4 /?#/ 5/ # #) 57

59 +1*8+,#' 8" "# #! # ) / # " " 4 )?# "D% C2 #3! #22 # ) )?# 2D *I!+ / 4 )?# # "#!#)#2#D G% J 2)") < " /54 ) # G #! ) ) ) " / 58

60 +&1&#$2K +1*8+,#' #+* 85" " "4 ) ) # # /' ( ) $) # " " " # 3 / 5 "4 /#/#2 /) #3 D *#3?! #+D. %. %. G% 2. ).. /. ") # 85" " 5 / / 4" G # ) ) 85" 2 " / ) ) # =45 ) " )2!2 ) /? / 9?#) " " 5! " 5 /)5# / $ % " " 4 9# )!!# #2 #2# " ) # 5 52 % " 4# ) )#2 / ) # / )5## ) # " 2 / 9 5 ) 6!) ")2) #" /24 # #! 5J 5! # # # / # 5 /5 2 / #2! / / /")2 " "3 / # / 59

61 7 8"#)#2 ' N # # ) N)4! 9 "3 "2 ) # # )! D 5#? # #5# 5#4! A 4!2 / 24 3 #2 /4/ 2# )!#)? # 5 # & 2 /) "5 / #22 8"! /#!# / / )) =,# # ) / 5 # 53 )3 )5 / / 3 5#) /! ) "!3 "4 " 0 G / / " 85" " # 85" " 4 )4 3 ## #! " #2 2 5?# /# # #2 / ) 2)4 39" 5 60

62 +&1&#$2N (+8 '1#"/ +$*10#'#'.#*(*- #/%")'#Q 3 / 3 /* 53 # /+ # # 4 /)# K #/ # / ), -. / #K ) "/ / 3 ) ) "5 8") K #)3 ) / 5 / )/ # /!2 /) ) #K )/ /" "3 K ) "/!#/!5 / # +%"+1*,#4) ) # ) ) )D #2 o! 85"K o 2) " K )?)" 2 /! 85" #2)# 2! # ' ( D &'#9 D,'+&)1' 0+(#0&#"/, +(+0"#"5 +10'# &"&+'+,# /#(+ '#/(+&-' /& +!D1+&#-,#'-"5 &-/%9 #2 2 / " 2 / # # ' ( D!5 / # # /N # ))!!!! #) )! # ) # "4!! ) / # #2 D 61

63 .. )?..#.?. /)3 ".) 3 4 5" 9 # # ) G# 4 9! # ' ( < # #' K < ) 3 N 3 9) #! ' ) / / # * ) ):(/ + " ) ) 3 # # # ) ) 4! " #' K? # # # ) #) " )* ) " ) # ) 4 ) +K <3 )! # *.!. # ") 3 )) 5!+K / < #' K " K # /) ' # "4 /) ' ) ))? 3 # ##" /5 # 4 9 #2 ) ) ) D ;#2"5K <3 )3 " /) /K <3 ) #)/ )? K 8 ) ## 62

64 (-) Wojciech Michalski Dane z 2001 r. ** Dane z 1998 r. *** Dane z 2002 r. **** Dane z 1996 r. ***** Dane z 1999 r. ****** Dane z 2000 r. 63

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X )

Wykr. 1. SPOŁECZNY ASPEKT JAKOŚCI ŻYCIA W STOLICACH KRAJÓW UE (X ) w % 75 60 45 30 15 0 Helsinki Amsterdam Luksemburg Kopenhaga Wiedeń Lublana Bruksela Paryż Dublin Sztokholm Valletta Praga Londyn Berlin Rzym Nikozja Madryt Tallinn Lizbona Ryga Budapeszt Bratysława Warszawa

Bardziej szczegółowo

Zakończenie Summary Bibliografia

Zakończenie Summary Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział I Zakresy i ich wpływ na pojmowanie bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1. Zakresy pojmowania bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.1. Zakres wąski bezpieczeństwa wewnętrznego 1.1.2. Zakres

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 2010 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 stycznia 2010 r. 39 9 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajem lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

1. Odczytywanie danych statystycznych prezentowanych w różny sposób

1. Odczytywanie danych statystycznych prezentowanych w różny sposób 1. Odczytywanie danych statystycznych prezentowanych w różny sposób Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości rozróżnia różne sposoby prezentowania danych statystycznych (wykres, tabela, diagram

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28. DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 28 Departament Administracyjny DECYZJA Nr 28 /MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochronę zdrowia w

Wydatki na ochronę zdrowia w Wydatki na ochronę zdrowia w wybranych krajach OECD Seminarium BRE CASE Stan finansów ochrony zdrowia 12 czerwca 2008 r. Agnieszka Sowa CASE, IZP CM UJ Zakres analizy Dane OECD Health Data 2007 (edycja

Bardziej szczegółowo

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant.

Euro 2016 QUALIFIERS. Presenter: CiaaSteek. Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore. Participant. Presenter: CiaaSteek Date: 10.01.2017 Time: 10:00 City: France, Paris Spieldauer: 10min Placement mode: Punkte, Direkter Vergleich, Tordifferenz, Anzahl Tore Participant Gruppe A 1 Niemcy 7 Belgia 2 Polska

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat

Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat Młodzieżowe Mistrzostwa Europy Mężczyzn do 21 lat 1976 Hamburg 2. Hiszpania 3. RFN 4. POLSKA (RFN) 5. Belgia 6. Irlandia 7. Francja 8. Walia 1977 Folkestone 1. RFN 2. Holandia 3. Hiszpania 4. Anglia (Anglia)

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2011 r.

OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 20 grudnia 2011 r. 453 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego na wynajęcie lokali mieszkalnych oraz ryczałtu na pokrycie niektórych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP

Instrukcja obsługi Produkt dopuszczony do obrotu na terenie RP 300M ia sy mf on symfonia I Instrukcja osługi Produkt dopuszczony do orotu na terenie RP Dziękujemyhzahzakuphnaszegohproduktu,h Proszęhprzeczytaćhprzedhzainstalowaniemhihrozpoczęciemhużytkowaniah radiotelefonuh300m.hh

Bardziej szczegółowo

Wietnam Płd. - Saigon- Vung-Tau (Cap St.Jaques) (1 m-c) Laos Vientiane (2 dni)

Wietnam Płd. - Saigon- Vung-Tau (Cap St.Jaques) (1 m-c) Laos Vientiane (2 dni) Jerzy Moch Moje podróże okres Kraj m.docelowa inne miejscowości / międzylądowania 1958 VII. Słowacja - Łomnica, Smokowiec i okolice 1960 Czechy Praga Karlstein Uwagi pryw. pociąg (z Tanią) pryw. pociąg

Bardziej szczegółowo

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr.

AMBASADY i KONSULATY. CYPR Ambasada Republiki Cypryjskiej Warszawa, ul. Pilicka 4 telefon: 22 844 45 77 fax: 22 844 25 58 e-mail: ambasada@ambcypr. AMBASADY i KONSULATY AUSTRIA Ambasada Republiki Austrii Warszawa, ul. Gagarina 34 telefon: 22 841 00 81-84 fax: 22 841 00 85 e-mail: warschau-ob@bmeia.gv.at Internet: www.ambasadaaustrii.pl BELGIA Ambasada

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro)

ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) ZESTAWY ROCZNIKOWE (1 cent 2 euro) Austria Belgia Finlandia Francja Grecja Hiszpania Holandia Irlandia Luksemburg Portugalia Słowacja Słowenia Włochy 1999-911,90 zł 92,90 zł 131,90 zł - 82,90 zł 68,90

Bardziej szczegółowo

Kraje Unii Europejskiej

Kraje Unii Europejskiej Kraje Unii Europejskiej Mapa państw członkowskich Unii Europejskiej Austria Data wstąpienia do UE: 1 stycznia 1995 Stolica: Wiedeń Język urzędowy: niemiecki Powierzchnia: 83 871 km² Liczba ludności: 8

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM

UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM UNIA EUROPEJSKA W FORMACIE KIESZONKOWYM Wiele informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w Internecie w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg:

Bardziej szczegółowo

Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy

Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy Rozwój siatki połączeń transportu lotniczego w krajach centralnej, wschodniej i południowo- wschodniej Europy Piotr Ołowski Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego VII Europejski Kongres Gospodarczy, Katowice,

Bardziej szczegółowo

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.)

Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok 2009 (wg stanu na dzień 1 stycznia 2010 r.) Statystyki programu Młodzież w działaniu za rok (wg stanu na dzień stycznia r.) Statystyki ogólne Budżet programu "Młodzież w działaniu" w roku wg Akcji (wg stanu na dzień..),,,,,,, Akcja. Akcja. Akcja.

Bardziej szczegółowo

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ

TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ TEST WIEDZY O UNII EUROPEJSKIEJ 1. Ile państw jest obecnie w UE? a) 15 b) 25 c) 27 2. Głównymi instytucjami UE są: a) Komisja Europejska, Rada UE, Parlament Europejski, Rada Europejska b) Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2005 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2005 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Czechy. Dania. Niemcy

Czechy. Dania. Niemcy Belgia axation/vat_ec/belgium/vat_ec_be-en.htm - Vademecum VAT na stronie http://minfin.fgov.be - strona Ministerstwa Finansów http://www.fisconet.fgov.be/fr/?frame.dll&root=v:/fisconetfra.2/&versie= 04&type=btw-com!INH&&

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności

Liczba samochodów osobowych na 1000 ludności GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Europa» Polska» Lotnisko

Europa» Polska» Lotnisko 2011-03-27 - Nasz stołeczny port lotniczy, numer 1 w Polsce. Corocznie lotnisko obsługuje około 9 milionów pasażerów. Od 2001 roku nosi imię naszego wielkiego kompozytora Fryderyka Chopina. Lotnisko Chopina

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani.

Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Konspekt zajęć w Szkolnym Klubie Europejskim Eurofani. Temat: Europa wielokulturowa w ramach cyklu spotkań związanych z Europejskim Rokiem Dialogu Międzykulturowego. Cele główne: - rozwijanie zdolności

Bardziej szczegółowo

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014

Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 FACULTY of ELECTRONICS and INFORMATION TECHNOLOGY Warsaw University of Technology (1) Lifelong Learning- Erasmus 2013/2014 14 Dr inż. Dariusz Turlej Dr inż. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników.

C. 4 620,00 Euro z przeznaczeniem na organizację wymiany studentów i pracowników. 16-400 Suwałki tel. (87) 562 84 32 ul. Teofila Noniewicza 10 fax (87) 562 84 55 e-mail: sekretariat@pwsz.suwalki.pl Zasady rozdziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej

Bardziej szczegółowo

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA

Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Komunikat w sprawie pacjentów uprawnionych do świadczeń na podstawie dokumentów wystawionych przez inne kraje UE/EFTA Wydział Spraw Świadczeniobiorców i Współpracy Międzynarodowej/Dział Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz.

Komitet Redakcyjny. Zam. 230/2010 nakład 600 egz. Komitet Redakcyjny Zam. 230/2010 nakład 600 egz. PRZEDMOWA - - - - - - - - - PRZEDMOWA johoka shakai - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE

ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE ANALIZA RYNKU TRANSPORTU LOTNICZEGO w 2012 roku w POLSCE Warszawa, październik 2013 Wstęp Poniższa analiza obejmuje rok 2012. Poszczególne rozdziały niniejszego opracowania opisują odpowiednio wyniki przewozowe

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 216 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY

ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY FOTORADARY MAPY TOMTOM TRAFFIC ZASIĘG USŁUGI FOTORADARY EUROPA I NIEBEZPIECZNE STREFY Usługi Fotoradary Europa i Niebezpieczne strefy TomTom są dostępne w krajach wymienionych poniżej. Z usług tych można

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015

Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Dom Development S.A. Prezentacja wyników za rok 2014 26 lutego 2015 Budujemy wartość na solidnych fundamentach Jarosław Szanajca Prezes Zarządu Współzałożyciel Dom Development S.A. Od ponad 20 lat w branży

Bardziej szczegółowo

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). TY TY EUROP i Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu). Dane katalogowe znajdują się na końcu publikacji. Luksemburg: Urząd Publikacji Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w załączniku nr 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH.

Lista uczelni w załączniku nr 1 UNIWERSYTET WARSZAWSKI. Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH. 1 WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI TERMIN SKŁADANIA: do 13 lutego 2007r UNIWERSYTET WARSZAWSKI Tu proszę nakleić zdjęcie WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Imię i nazwisko: INSTYTUT NAUK POLITYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO

PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO PRZESYŁKI KURIERSKIE CENNIK USŁUG BUBALO 01 Spis treści 1. Paczki Kraj.... Usługi dodatkowe kraj.... Paczki Europa Standard Pack.1. Usługa Standard..... Usługa Premium... 6 1. Paczki Europa Mega Pack.1.

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2011 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA?

Ile kosztuje leczenie z EKUZ w państwach UE oraz EFTA? Kraj Pomoc lekarza Pobyt w szpitalu Leczenie stomatologiczne Transport na terenie kraju Transport do Polski Austria Bezpłatna 12 20,10 Częściowo odpłatne w sytuacji zależne od stomatologa Belgia Udział

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na grudzień 2013 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH

RYNEK JAJ SPOŻYWCZYCH MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ Podstawa prawna : Ustawa z dnia 30 marca 2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 471

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 3 marca 2017 r. (OR. en) 6936/17 ADD 4 JAI 189 ASIM 22 CO EUR-PREP 14 PISMO PRZEWODNIE Od: Data otrzymania: 2 marca 2017 r. Do: Sekretarz Generalny Komisji Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia

(4) Belgia, Niemcy, Francja, Chorwacja, Litwa i Rumunia podjęły decyzję o zastosowaniu art. 11 ust. 3 rozporządzenia L 367/16 23.12.2014 ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) NR 1378/2014 z dnia 17 października 2014 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz załączniki

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie

Twoje prawa konsumenckie. nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa konsumenckie nie kończą się na granicy ECC-Net: porady dla podróżujących i kupujących w Europie Twoje prawa... 1 Kiedy robisz zakupy w sklepach innego państwa UE 1, masz prawo do: towaru, który

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk

POŁĄCZENIA LOTNICZE. Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Sztokholm Kopenhaga Gdańsk POŁĄCZENIA LOTNICZE Dotyczy połączeń ze Szwecji, Niemiec i na terenie Polski do Gdańska, Szczecina oraz Poznania. Ostatnia aktualizacja: kwiecień 2009. Ze Szwecji: Sztokholm linie regularne: Sztokholm

Bardziej szczegółowo

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Zielona Góra, 30.06.2009 ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW STYPENDIALNYCH STUDENTÓW i PRACOWNIKÓW UCZELNI W RAMACH PROGRAMU LLP/ERASMUS W ROKU AKADEMICKIM 2009/10 Wysokość miesięcznych stawek stypendialnych

Bardziej szczegółowo

gizycko.turystyka.pl

gizycko.turystyka.pl Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 213 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r.

Report Card 13. Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych. Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. Report Card 13 Równe szanse dla dzieci Nierówności w zakresie warunków i jakości życia dzieci w krajach bogatych Warszawa, 14 kwietnia 2016 r. O UNICEF UNICEF jest agendą ONZ zajmującą się pomocą dzieciom

Bardziej szczegółowo

Litwa. Łotwa. Czechy. Estonia. 112 Jednolity numer alarmowy

Litwa. Łotwa. Czechy. Estonia. 112 Jednolity numer alarmowy Litwa 102 Policja 103 Pogotowie ratunkowe 370 Kierunkowy. Wewnątrz państwa zmienia się na cyfrę 8. Na przykład: (370)123-45-67 = 8-123-45-67 (370) 372 47 951 numery wewnątrz kraju składają się z 8 cyfr

Bardziej szczegółowo

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA NAUKOMETRYCZNA CHARAKTERYSTYKA POZIOMU BADAŃ NAUKOWYCH PROWADZONYCH W DYSCYPLINIE INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Lucjan Pawłowski Politechnika Lubelska, Wydział Inżynierii Środowiska, ul. Nadbystrzycka 40B, 20-618

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2012 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r.

Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie r. Doradztwo zawodowe na rzecz planowania ścieżek edukacyjnych w kraju przebywania i po powrocie 23.10.2014 r. Rozwój doradztwa zawodowego na poziomie europejskim Kierunki rozwoju poradnictwa zawodowego:

Bardziej szczegółowo

Recykling odpadów opakowaniowych

Recykling odpadów opakowaniowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy

Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Wyzwania polityki ludnościowej wobec prognoz demograficznych dla Polski i Europy Grażyna Marciniak Główny Urząd Statystyczny IV. Posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego, Wrocław 8 grudnia 215 r.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ

JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ JĘZYK HASEŁ PRZEDMIOTOWYCH BIBLIOTEKI NARODOWEJ WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (14-20.10.2011) 1 010 a p 2004315258 180 x zjednoczenie + data roczna 2 010 a p 2004500148 150 a Sztuka sakralna polska x zabytki

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2015. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2015 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Publikacja chroniona jest prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy

Bardziej szczegółowo

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko

Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Czy równe dopłaty bezpośrednie w UE byłyby sprawiedliwe? Prof. J. Kulawik, Mgr. inż. A. Kagan, Dr B. Wieliczko Teza do potwierdzenia Zawodność rynku i państwa a rolnictwo Efektywne dostarczanie dobra publicznego

Bardziej szczegółowo

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE. Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług KOLEJE DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE Prof. Juliusz Engelhardt Uniwersytet Szczeciński Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług 2 Długość linii kolejowych dużych prędkości eksploatowanych w krajach Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

mapy cyfrowe dla biznesu

mapy cyfrowe dla biznesu Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na czerwiec 2009 1. MapSet Polska:...3 2. MultiNet Europa:...5 3. MapSet Europa:...8 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009

XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 XXXI MARATON WARSZAWSKI Warszawa, 27.09.2009 Alex.Celinski@gmail.com Rozkład wyników Przedziały 30-minutowe Lp. Przedział Liczebność Częstość czasowy Liczebność Częstość skumulowana skumulowana 1 2:00-2:30

Bardziej szczegółowo

Opis MultiNet Europa. - szczegółowej mapy Europy dostępnej w ofercie. Emapa sp. z o.o.

Opis MultiNet Europa. - szczegółowej mapy Europy dostępnej w ofercie. Emapa sp. z o.o. mapy cyfrowe dla biznesu 2 Opis MultiNet Europa - szczegółowej mapy Europy dostępnej w ofercie Emapa sp. z o.o. - stan na marzec 2013 2 mapy cyfrowe dla biznesu 3 ZESTAWIENIE ZBIORCZE MAP WSZYSTKICH KRAJÓW

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI EKSPORTU / EXPORT DIRECTIONS Belgia / Belgium Białoruś / Byelarussia Bułgaria / Bulgaria Dania / Denmark Estonia / Estonia Francja / France Hiszpania / Spain Holandia / Holland Litwa / Lithuania

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 214 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning

Narodowe Biuro Kontaktowe. etwinning. 5 lat doświadczeń w programie etwinning Narodowe Biuro Kontaktowe etwinning 5 lat doświadczeń w programie etwinning 2004/2005 01/09/2004 utworzenie Narodowego Biura Kontaktowego etwinning Utworzenie I wersji portalu www.etwinning.pl Grudzień

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski

Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Wyzwania w rozwoju gospodarczym Polski : jaka rola JST i spółek komunalnych? Witold M.Orłowski Lubelska Konferencja Spółek Komunalnych, 22.10.2014 Od 20 lat Polska skutecznie goni bogaty Zachód 70.0 PKB

Bardziej szczegółowo

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi

www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi www.survio.com Ankieta badajaca zainteresowanie studentów AON praktykami zagranicznymi Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 2 Podglad ankiety 4 3 Wizyt ankiety 7 4 Przeglad odpowiedzi 8 1. Czy jest Pan/i

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 212 roku. opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje :

Narodowa Agencja zapewni dofinansowanie działań do kwoty maksymalnej nieprzekraczającej 97090 EUR, która obejmuje : Uczelniane zasady podziału funduszy otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (Agencji Narodowej Programu LLP Erasmus) na działania zdecentralizowane Programu LLP Erasmus na rok akademicki 2011/12

Bardziej szczegółowo

1. Mechanizm alokacji kwot

1. Mechanizm alokacji kwot 1. Mechanizm alokacji kwot Zgodnie z aneksem do propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przejęcia przez kraje UE 120 tys. migrantów znajdujących się obecnie na terenie Włoch, Grecji oraz Węgier, algorytm

Bardziej szczegółowo

TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ.

TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Nauczyciel: Ewa Więckowska Klasa: III Przedmiot: nauczanie zintegrowane. BLOK TEMATYCZNY: UNIA EUROPEJSKA. TEMAT DNIA: PODRÓŻUJEMY PO KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ. Zapis w dzienniku: Wypowiedzi uczniów na

Bardziej szczegółowo

1/6. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania www.idp.org.pl

1/6. Stowarzyszenie Inwestycje dla Poznania www.idp.org.pl Wyniki ankiety preferencji lotniczych poznańskich pasażerów podsumowanie Czas trwania 29 maja 10 sierpnia 2009 r.; ankieta internetowa na serwisie www.ankietka.pl; 642 ankietowanych Stowarzyszenie Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy

Opole 12.05.2011. Serdecznie witamy Opole 12.05.2011 Serdecznie witamy Sonda rozpoczęła się 02.11.2010 a zakończyła się 30.04.2011 Wyniki badania mają pozwolić na zobrazowanie przyszłych zmian na rynku pracy związanych z otwarciem kolejnych

Bardziej szczegółowo

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV

A4 Klub Polska Audi A4 B6 - sprężyny przód (FWD/Quattro) Numer Kolory Weight Range 1BA / 1BR 1BE / 1BV Audi A4 B6 - sprężyny przód E0 411 105 BA żółty niebieski różowy 3 E0 411 105 BB żółty niebieski różowy różowy 4 E0 411 105 BC żółty zielony różowy 5 E0 411 105 BD żółty zielony różowy różowy 6 E0 411

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia

ERASMUS+ 2014/2015. Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia ERASMUS+ 2014/2015 Spotkanie organizacyjne dla studentów zakwalifikowanych do wyjazdu na studia PRZESZEDŁEŚ POMYŚLNIE REKRUTACJĘ Pierwszy krok po zakwalifikowaniu się do wyjazdu to złożenie do BWM FORMULARZA

Bardziej szczegółowo

Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w strzelectwie sportowym

Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w strzelectwie sportowym Medaliści Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy w strzelectwie sportowym L.p. Imię i Nazwisko Ranga zawodów Termin i miejsce zawodów Konkurencja 1. Jerzy Igrzyska Olimpijskie 17.07.-01.08.1976

Bardziej szczegółowo

dla Pracowników i Doktorantów

dla Pracowników i Doktorantów dla Pracowników i Doktorantów Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN uzyskał w 2014 roku status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW), jako partner Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego

realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Opłacalno acalność realizacji inwestycji zagranicznych w gminach woj. małopolskiego Prof. UG dr hab. Przemysław Kulawczuk Andrzej Poszewiecki Kraków, 4 lutego 2009 roku Tabela 1. NajwyŜsze stawki nominalnego

Bardziej szczegółowo

Mapa Unii Europejskiej

Mapa Unii Europejskiej Mapa Unii Europejskiej 1. Cele lekcji a) Wiadomości Uczeń zna: nazwy państw Unii Europejskiej, nazwy stolic państw Unii Europejskiej, flagi państw Unii Europejskiej. b) Umiejętności Uczeń potrafi: wskazać

Bardziej szczegółowo

Procedura Europejska EPO

Procedura Europejska EPO Procedura Europejska EPO Projekt Enterprise Europe Network Central Poland jest współfinansowany przez Komisję Europejską ze środków pochodzących z programu COSME (na lata 2014 2020) na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki

Obniżenie wieku emerytalnego: Straty dla przyszłych emerytów, pracujących i gospodarki Rząd przyjął najgorszy z rozważanych wariantów decydując się na bezwarunkowe obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Na tej decyzji stracą wszyscy przyszli emeryci, pracujący

Bardziej szczegółowo

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A.

Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. Opis danych kartograficznych dostępnych w ofercie Emapa S.A. - stan na grudzień 2015 1. MapSet Polska:... 3 2. MultiNet Europa:... 5 3. MapSet Europa:... 7 5. MapSet Azja:... 10 2 1. MapSet Polska szczegółowa

Bardziej szczegółowo

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ WOLNOŚCI GOSPODARCZEJ dr Anna Stępniak-Kucharska Uniwersytet Łódzki Plan wystąpienia 1. 2. 3. 4. Cel referatu Dane źródłowe Pojęcie wolności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012

BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU. Gala Stolarki Budowlanej 2012 BRANŻA STOLARKI BUDOWLANEJ PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Gala Stolarki Budowlanej 2012 Warszawa, 26.09.2012 SYTUACJA GOSPODARCZA ORAZ NASTROJE SPOŁECZNE W UNII EUROPEJSKIEJ SYTUACJA GOSPODARCZA W UE

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych.

Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Przezorny zabezpieczony, choćby i świstkami, czyli rzecz o kwestiach transplantacyjnych w państwach europejskich i kilku innych. Z całej mocy papierzysk, jakie mamy ze sobą brać w drogę, nie zapominajmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012

PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013. 12 grudnia 2012 PROGRAM MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU 2007-2013 12 grudnia 2012 Cele Programu Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu społecznym Europy Budowanie wzajemnego zrozumienia między młodymi ludźmi Solidarność między młodymi

Bardziej szczegółowo

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł

5. Miejscowości włączone do Warszawy: (Dostarczane do 4 godzin) Falenica, Miedzeszyn, Radość, Wesoła, Stara Miłosna, Anin - 35,00 zł CENNIK USŁUG 1. PRZESYŁKI EKONOMICZNE NA TERENIE WARSZAWY - 13,00 zł (Dostarczane do 24h od momentu odebrania. Usługa wyłącznie dla klientów z umową) ( z pominięciem miejscowości wymienionych w punkcie

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r.

Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia r. Cennik połączeń telefonicznych w AleKontakt Obowiązujący od dnia 15.04.2015 r. 1. Cennik połączeń - pełny wykaz krajów. Lp. KRAJ netto brutto 1. Afganistan 1,22 zł 1,50 zł 2. Albania 0,65 zł 0,80 zł 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD

Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce. Sekretariat Krajowej Rady BRD Rozwijanie zdolności instytucjonalnych celem skutecznego zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego w Polsce Sekretariat Krajowej Rady BRD Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Kraków, 26/02/2015

Bardziej szczegółowo

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r.

Unijny rynek gazu model a rzeczywistość. Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Unijny rynek gazu model a rzeczywistość Zmiany na europejskich rynkach gazu i strategie największych eksporterów Lidia Puka PISM, 21.06.2012 r. Analiza trendów Wydobycie gazu w UE w 2010 r. Holandia Wielka

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r.

Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy. Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. Sytuacja osób po 50 roku życia na śląskim rynku pracy Konferencja Kariera zaczyna się po 50-tce Katowice 27 stycznia 2012 r. W grudniu 2011 roku potencjał ludności w województwie szacowany był na 4,6 mln

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PRAKTYCZNY PRZEWODNIK DLA WNIOSKODAWCÓW PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI AKCJA - ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INSTYTUCJONALNYCH (VETPRO_COM) I. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

www.stat.gov.pl GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY @ www.stat.gov.pl W jakim stopniu jesteśmy wyposażeni w komputery, i urządzenia przenośne? Do jakich celów wykorzystujemy? Rozwój telekomunikacji i informatyki w ostatnich latach

Bardziej szczegółowo

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA

Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Analiza rynków turystyki wyjazdowej TURCJA Opracowanie: Witold Bartoszewicz na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, grudzień 2013 Turcja Liczba wyjazdów zagranicznych i wielkość wydatków

Bardziej szczegółowo