ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ZFN, zarządza się co następuje: 1 1. Zamówienia na dostawy, wykonanie usług i wykonanie robót budowlanych, finansowane w całości lub w części ze środków będących w dyspozycji Politechniki Śląskiej wymagają od osób dysponujących środkami finansowymi na ten cel stosowania procedur, określonych niniejszym Zarządzeniem. 2. Ilekroć w Zarządzeniu jest mowa o: a) wartości należy przez to rozumieć całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy bez podatku VAT, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością, b) kwotach w Euro należy przez to rozumieć kwotę wyrażoną w złotych będącą równowartością kwoty w Euro, przeliczoną zgodnie z ustawą Pzp, 3. Na Politechnice Śląskiej postępowania w sprawie zamówień publicznych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, prowadzone są przez Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, zwany dalej Działem OZ, przy udziale jednostki lub komórki zamawiającej, a dla robót i usług budowlanych również przy udziale zarządcy obiektu budowlanego i kierownika zadania inwestycyjnego lub remontowego. 4. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej oraz Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej realizują we własnym zakresie wnioski o udzielenie zamówienia o wartości nieprzekraczającej kwoty Euro, za wyjątkiem wniosków o wykonanie robót i usług budowlanych. 5. Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej prowadzi procedury o wartości zamówienia przekraczającej kwotę Euro i nieprzekraczającej kwoty Euro we własnym zakresie, po uprzednim zaparafowaniu umów przez radcę prawnego, za wyjątkiem procedur na wykonanie robót i usług budowlanych. 6. W zakresie usług realizowanych w ramach projektów badawczych i edukacyjnych finansowanych ze środków krajowych, europejskich i strukturalnych (objętych działaniem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej) ma zastosowanie aktualnie obowiązujące Zarządzenie Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Pzp W celu określenia właściwej procedury przy realizacji zamówień, wprowadza się obowiązek bilansowania dostaw, usług i robót budowlanych. Przez bilansowanie należy rozumieć ustalanie wartości przedmiotu zamówienia w sposób wyłączający świadomy podział zamówienia na części w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. Bilansowania dokonuje Dział OZ, na podstawie złożonych przez jednostki i komórki zamawiające planów, zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora

2 Politechniki Śląskiej w sprawie zasad planowania zamówień publicznych na Politechnice Śląskiej, z wyłączeniem dostaw oprogramowania komputerów, które bilansuje Centrum Komputerowe. 3. Dział OZ zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje o obowiązujących procedurach zamówień publicznych dla poszczególnych grup towarów, usług i robót budowlanych. Informacje te są aktualizowane w miarę potrzeb. 4. Zobowiązuje się jednostki i komórki zamawiające do bieżącego analizowania informacji, o których mowa w ust Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie robót budowlanych podejmuje Rektor lub Kanclerz. 2. Decyzje o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pozostałym zakresie podejmują, zgodnie ze swoimi uprawnieniami: a) Rektor, Prorektorzy, Kanclerz, b) Dziekani w zakresie dysponowania środkami: na działalność statutową, na inwestycje wydziałowe, otrzymanymi z ministerstwa właściwego ds. szkolnictwa wyższego, na realizację prac naukowo-badawczych, c) inne osoby posiadające pełnomocnictwo do dysponowania środkami finansowymi w tym zakresie. 3. Do szczególnych zadań Działu OZ należy: a) proponowanie trybu udzielenia zamówienia, b) opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) we współpracy z przedstawicielami jednostki lub komórki zamawiającej, c) przygotowanie projektów/wzorów umów, d) zamieszczanie ogłoszeń o procedurach przetargowych w Biuletynie Zamówień Publicznych, Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń (obok pomieszczeń Działu OZ) zgodnie z wymogami ustawy Pzp, e) przygotowanie i przeprowadzenie z udziałem osób oddelegowanych przez jednostkę lub komórkę zamawiającą procedur postępowania, zgodnie z zatwierdzonym trybem udzielania zamówień, f) prowadzenie korespondencji z Urzędem Zamówień Publicznych, Urzędem Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich, Krajową Izbą Odwoławczą, g) rejestracja faktur i potwierdzanie ich zgodności z wnioskiem, zamówieniem lub umową oraz ustawą Pzp. 4. Zarządca obiektu budowlanego i/ lub kierownik zadania inwestycyjnego lub remontowego zobowiązani są do współpracy w realizacji wszystkich zadań z zakresu robót i usług budowlanych prowadzonych przez Dział OZ, a w szczególności: do opracowywania specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów/ wzorów umów oraz uczestnictwa w pracach komisji przetargowej. 5. Przedstawiciele jednostki lub komórki zamawiającej oraz Kwestury zobowiązani są do współpracy z Działem OZ, w szczególności przy opracowywaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, projektów/wzorów umów, uczestnictwa w pracach komisji przetargowej, weryfikacji stawki VAT w złożonych ofertach. 6. Osobami uprawnionymi do zawierania umów o zamówienia publiczne są: a) Rektor, b) Prorektorzy, Kanclerz, bądź inne osoby posiadające pełnomocnictwo Rektora do reprezentowania w tym zakresie Politechniki Śląskiej.

3 7. Prowadzone procedury o udzielenie zamówień publicznych, do których bezwzględnie mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp, muszą być dokumentowane w sposób w niej określony Rozpoczęcie uprzednio zatwierdzonej przez uprawnione osoby procedury o udzielenie zamówienia publicznego następuje na podstawie wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wnioski należy składać w Dziale OZ bez względu na przedmiot i wartość dostaw, usług oraz robót budowlanych. Przyjmowane będą tylko wnioski wraz z dokumentacją zawierającą wszystkie niezbędne informacje. 2. Wnioski na dostawy sprzętu komputerowego powinny uwzględniać typowe konfiguracje, których wykaz Rektor ogłasza pismem okólnym. 3. Wzory: zapotrzebowania do magazynu oraz wniosku o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty i usługi budowlane oraz dostawy i inne usługi są dostępne w programie komputerowym ZAM, zwanym dalej systemem ZAM. 4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego można wszcząć, jeżeli wartość zamówienia znajduje pokrycie w planie rzeczowo-finansowym zamawiającego lub jest potwierdzona odrębną decyzją Rektora. 5. Wypełniony wniosek, zaakceptowany przez osobę uprawnioną zgodnie z 3 ust.1 i 2 niniejszego Zarządzenia, po potwierdzeniu przez Kwestora wysokości stawki VAT oraz posiadania środków finansowych, zgodnie ze źródłem wskazanym przez wnioskującego, należy złożyć w Dziale OZ. W przypadku wniosków opracowanych przez Centrum Komputerowe Politechniki Śląskiej i Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej potwierdzenia środków dokonują dyrektorzy tych jednostek. 6. Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia określa zgodnie z posiadanymi danymi, zbilansowaną wartość zamówień stanowiącą podstawę do określenia procedury udzielenia zamówienia. Informacja o zastosowanym trybie jest podawana w systemie ZAM. 7. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, na żądanie Działu OZ, uzupełnić wniosek o dokumentację zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia procedury wymaganej ustawą Pzp. Brak uzupełnienia dokumentacji skutkuje odrzuceniem wniosku. 8. W przypadku współfinansowania dostaw/usług/robót budowlanych ze środków, którymi Uczelnia dysponuje na podstawie odrębnych umów, należy stosować zasady wydatkowania środków wymagane daną umową lub zawarte w dokumentach, do których odsyła umowa. Jeżeli zapisy umowne nie regulują w sposób odrębny procedur wydatkowania środków, należy stosować zasady określone w niniejszym Zarządzeniu. 9. Jednostka lub komórka zamawiająca jest zobowiązana, wraz ze złożeniem wniosku, do pisemnego poinformowania Działu OZ o wszystkich wymaganiach odrębnych, o których mowa w ust. 8, dotyczących danego źródła finansowania, np. umieszczaniu logo na dokumentach, zawiadamianiu właściwych instytucji zewnętrznych o procedurach lub stosowaniu innych trybów udzielania zamówień, itp Zamówienia na dostawy niektórych towarów powszechnego użytku, bez względu na ich wartość oraz źródło finansowania, z zastrzeżeniem 4 ust. 8, należy realizować za pośrednictwem Magazynu Centralnego. Szczegółowe informacje o dostępnych asortymentach zawarte są w systemie ZAM. 2. Podstawą do zrealizowania zamówienia jest zapotrzebowanie przekazane w systemie ZAM oraz w formie wydruku podpisanego przez upoważnioną osobę. 3. W innym trybie, opisanym w 6 i 7, mogą być kupowane wyłącznie towary o znacząco innych parametrach technicznych od dostępnych w magazynie.

4 6 1. Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej przez jednostkę lub komórkę zamawiającą wartości nieprzekraczającej kwoty Euro, których nie obejmuje obowiązek stosowania procedur zamówień publicznych wskazanych przez Dział OZ (zgodnie z 2 ust. 3 niniejszego Zarządzenia), stosuje się zasady gospodarki finansowej, o których mowa w ustawie o finansach publicznych, a w szczególności: środki publiczne powinny być wydatkowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów; wydatkowanie środków publicznych powinno być najkorzystniejsze i racjonalne, umożliwiające terminową realizację zadań; wydatki powinny być dokonywane z zachowaniem zasady jawności i uczciwej konkurencji oraz należytej staranności dla wyboru najkorzystniejszej oferty; wydatki publiczne powinny być dokonywane zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu OZ. 3. Zakup może być dokonany dopiero po zaakceptowaniu przez Dział OZ wniosku w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej przez jednostkę lub komórkę zamawiającą, wartości większej od kwoty Euro i nie przekraczającej kwoty Euro, jednostka lub komórka zamawiająca przeprowadza bezstronne, obiektywne i staranne rozeznanie cenowe rynku. a) rozeznanie obejmuje co do zasady co najmniej trzech wykonawców prowadzących działalność o profilu i zakresie pozwalającym na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia. W zależności od specyfiki tego przedmiotu w uzasadnionych przypadkach, zamówienie może zostać zrealizowane przez jednego lub dwóch wykonawców. Jako postawę wyboru najkorzystniejszej oferty jednostka lub komórka zamawiająca może przyjąć jedno kryterium jakim jest cena lub, obok ceny, uwzględnić inne dodatkowe kryteria, uzależnione od specyfiki przedmiotu zamówienia i/lub sposobu jego realizacji. b) oferty cenowe, zawierające wszystkie koszty realizacji zamówienia (zawierające oprócz ceny także inne niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i/lub sposobu jego realizacji) mogą być zbierane w formie pisemnej, faksowej, mailowej, przedstawionej na stronach internetowych lub pozyskane w inny, dostępny powszechnie sposób. c) rozeznanie cenowe dokumentowane jest w formie Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego (Załącznik nr 1). Gdy rozeznanie cenowe obejmuje co najmniej trzech wykonawców, należy wypełnić cały Protokół, a w punkcie IV wystarczy zaznaczyć odpowiednie miejsce (kwadrat). Jeżeli nie jest możliwe dokonanie rozeznania cenowego wśród co najmniej trzech wykonawców lub w przypadku zamówień, o których mowa w ust. 5, gdy stosowanie kryterium cenowego przy wyborze wykonawcy jest niecelowe, oprócz zaznaczenia właściwego miejsca (kwadratu), należy to uzasadnić w ww. Protokole w punkcie IV i wypełnić jedynie punkty I i III. d) rozeznanie cenowe może być prowadzone z wykorzystaniem przykładowych druków: Zaproszenie do składania ofert (Załącznik nr 2); Oferta (Załącznik nr 3). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca, w oparciu o ofertę wybranego wykonawcy, sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk przekazuje do Działu OZ, dołączając do niego wypełniony i podpisany Protokół z przeprowadzenia

5 rozeznania cenowego. Wniosek powinien być zgodny z wynikiem przeprowadzonego rozeznania cenowego pod względem przedmiotu zamówienia, wartości oraz wybranego wykonawcy. 3. Dział OZ weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku oraz Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. Zakup może być dokonany dopiero po zaakceptowaniu wniosku przez Dział OZ. 4. Do zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 należy stosować zasady zapewniające zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Czynności, o których mowa w ust. 1 wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm oraz które: a) nie ubiegają się o udzielenie tych zamówień, b) nie pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub są związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z wykonawcą, jego zastępcą prawnym lub członkami organów zarządzających lub organów nadzorczych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia. 5. W przypadku gdy dla poniższych zamówień stosowanie kryterium cenowego przy wyborze wykonawcy jest niecelowe, wymaga się złożenia stosownego uzasadnienia na druku Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego w punkcie IV (Załącznik nr 1), tj. dla: a) usług innych niż realizowane w ramach projektów objętych działaniem CZP i dotyczących: opłaty za udział pracowników w konferencjach organizowanych przez inne podmioty, publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym, opłaty za udział pracowników w szkoleniach organizowanych przez inne podmioty, b) usług podlegających zatwierdzeniu przez Radę Wydziału zamówienia dotyczącego: usługi dydaktycznej (przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć ze studentami wykład, ćwiczenia, laboratorium, itp.), postępowania o nadanie tytułu profesora, postępowania habilitacyjnego, itp., usługi sporządzania recenzji, opinii (np. recenzje prac doktorskich, habilitacyjnych, naukowych, itp., nie dotyczy audytów), c) usług artystycznych (występy artystów, np. w CKS Mrowisko, w czasie Igrów, koncert wiosenny, itp.), d) zakupu praw autorskich, e) nabycia, przygotowania, produkcji materiałów programowych do emisji w radiu, telewizji, internecie, f) zakupu czasu antenowego, g) zakupu paliwa do samochodów służbowych, h) zakupu wieńców, wiązanek okolicznościowych Dla zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane o zbilansowanej, zgodnie z 2, wartości większej od kwoty Euro, Dział OZ przeprowadza procedury zgodnie z ustawą Pzp. 2. Jednostka lub komórka zamawiająca przeprowadza bezstronne, obiektywne, staranne i adekwatne do przedmiotu zamówienia szacowanie jego wartości. Ustalenia wartości zamówienia dokonuje się nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia

6 postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane. W przypadku gdy na dzień wszczęcia postępowania (ogłoszenia postępowania) ww. oszacowanie wartości będzie nieaktualne, jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest do jego aktualizacji. 3. Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na dostawy lub usługi: a) kompletnie wypełniony załącznik do wniosku, pobrany ze strony internetowej Działu OZ, b) dokument (podpisany i opatrzony datą), na podstawie którego oszacowano wartość przedmiotu zamówienia, o której mowa w ust Jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku na roboty i usługi budowlane: a) kompletnie wypełniony załącznik do wniosku, pobrany ze strony internetowej Działu OZ, b) kosztorys inwestorski, wycenę przedmiotu zamówienia (dokument podpisany i opatrzony datą), c) opis przedmiotu zamówienia, w tym: przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, opis techniczny, projekt, rysunki, program funkcjonalnoużytkowy (w zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia), 5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 i 4, należy przekazać do Działu OZ w formie papierowej (podpisane) oraz w formie elektronicznej. 6. Dział OZ sprawdza termin oszacowania wartości zamówienia oraz kompletność i poprawność załączonych do wniosku dokumentów, a następnie przystępuje do przygotowania i przeprowadzenia właściwej procedury zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 7. Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zatwierdza uprawniona osoba (wym. w 3 ust. 1 i 2). Dział OZ, w terminie określonym ustawą Pzp, przygotowuje umowę zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej, w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. Podpisana umowa zostaje przekazana do realizacji właściwej jednostce lub komórce, która jest odpowiedzialna za: a) dokonanie odbioru przedmiotu umowy pod względem ilościowym, jakościowym i terminowym, b) egzekwowanie uprawnień gwarancyjnych, c) realizację uprawnień z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w tym zwrot wymienionego zabezpieczenia Dla zamówień, których przedmiotem są usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych oraz świadczenie usług badawczych, które nie są w całości opłacane przez zamawiającego, lub z których korzyści nie przypadają wyłącznie zamawiającemu dla potrzeb jego własnej działalności nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp). 2. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk wraz z oświadczeniem zgodnym z Załącznikiem nr 4, potwierdzającym spełnienie przesłanek art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp dostarcza do Działu OZ. Dział OZ na podstawie złożonego ww. oświadczenia, stosuje przepisy określone w art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp i dokonuje na druku wniosku właściwego zapisu. 3. W przypadku usług w ramach projektów objętych działaniem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, obowiązuje oświadczenie składane w trybie i formie zgodnej z Załącznikiem nr 1 do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Rektora

7 Politechniki Śląskiej w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Do Działu OZ dostarcza się jedynie odpowiedni wniosek. 4. Dział OZ weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku Dla zamówień z dziedziny nauki, tj. zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju, a ich wartość jest mniejsza od kwoty Euro, nie stosuje się przepisów ustawy Pzp (art. 4 pkt 8a ustawy Pzp). 2. Dla zamówień z dziedziny nauki o wartości większej od kwoty Euro i do kwoty Euro, stosuje się zasady analogiczne jak opisane w 7 ust. 1 niniejszego Zarządzenia, dotyczące rozeznania cenowego rynku oraz sporządzenia Protokołu z przeprowadzenia rozeznania cenowego. 3. Za merytoryczne uzasadnienie zakwalifikowania dostaw lub usług do zamówień z dziedziny nauki, odpowiedzialna jest jednostka lub komórka zamawiająca. Ww. uzasadnienie stanowi podstawę wyłączenia ww. usług ze stosowania ustawy PZP. 4. Jednostka lub komórka zamawiająca sporządza odpowiedni wniosek w systemie ZAM i podpisany wydruk wraz z oświadczeniem zgodnym z Załącznikiem nr 5, potwierdzającym spełnienie przesłanek art. 4 pkt 8a ustawy Pzp dostarcza do Działu OZ. Dział OZ na podstawie złożonego ww. oświadczenia, stosuje przepisy określone w art. 4 pkt 8a ustawy Pzp i dokonuje na druku wniosku, właściwego zapisu. 5. W przypadku usług w ramach projektów objętych działaniem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej, obowiązuje oświadczenie składane w trybie i formie zgodnej z Załącznikiem nr 1 do aktualnie obowiązującego Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie realizacji prac i usług w projektach krajowych, europejskich i strukturalnych na podstawie umów cywilnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Do Działu OZ dostarcza się jedynie odpowiedni wniosek. 6. Dział OZ weryfikuje prawidłowość wypełnienia wniosku, a następnie akceptuje wniosek w systemie ZAM oraz na dostarczonym wydruku. 7. Jednostka lub komórka zamawiająca, udzielając zamówienia z dziedziny nauki, o którym mowa w ust. 1, o wartości większej od Euro i mniejszej od Euro, zgodnie z art. 30a-d ustawy ZFN: a) sporządza ogłoszenie o udzielanym zamówieniu, które następnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej (BIP) zamieszcza Dział OZ, b) udziela zamówienia w sposób zapewniający przejrzystość, równe traktowanie podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz z uwzględnieniem okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie, c) nie udostępnia informacji związanych z zamówieniem z dziedziny nauki stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli podmiot zainteresowany wykonaniem zamówienia, nie później niż przed zawarciem umowy o wykonanie tego zamówienia, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane, d) sporządza niezwłocznie informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarł umowę o wykonanie zamówienia, albo informację o nieudzieleniu tego zamówienia, którą

8 następnie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Politechniki Śląskiej (BIP) zamieszcza Dział OZ. 8. Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu powinno zawierać co najmniej określenie przedmiotu zamówienia, warunki jego realizacji (np. termin, miejsce, okres gwarancji, warunki serwisu), kryteria wyboru wykonawcy, sposób, miejsce i termin składania ofert oraz załączyć przykładowy formularz ofertowy (np. druk Załącznika nr 3). 9. Postępowanie dokumentowane jest w formie protokołu z przeprowadzonych czynności, który musi zawierać co najmniej informacje na temat złożonych ofert i wybranego wykonawcy. 10. Na podstawie złożonych ofert, po dokonaniu wyboru wykonawcy (zgodnie z kryterium podanym w ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu), jednostka lub komórka zamawiająca zawiera umowę z wybranym wykonawcą, a następnie sporządza informację o udzieleniu zamówienia, zgodnie z ust. 7 pkt d). 11. Oryginały dokumentacji z przeprowadzanych czynności jednostka lub komórka zamawiająca przekazuje do Działu OZ, który dokumentację tę przechowuje Jednostka lub komórka zamawiająca nie może dzielić na części zamówienia, dotyczącego jednego rodzaju towarów lub usług, w celu obejścia procedur ustawy Pzp. 2. Jeżeli dla wniosków, o których mowa w 6 i 7, jest wymagane przygotowanie pisemnej umowy, jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest dołączyć do wniosku: a) aktualny dokument rejestracyjny wykonawcy, numer NIP/ pesel; b) obowiązującą ofertę wykonawcy; c) ewentualne inne wymagania szczególne. Jednostka lub komórka zamawiająca może samodzielnie przygotować umowę i wraz z dokumentem rejestracyjnym wykonawcy dołączyć do wniosku. 3. Przygotowywanie wszystkich SIWZ, w tym projektów/ wzorów umów oraz wszystkich umów w zakresie zamówień publicznych wymaga postępowania zgodnie z aktualnie obowiązującym Zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie ustalenia zasad kontroli finansowej w Politechnice Śląskiej. 4. Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotowego zamówienia jest odpowiednio opisana faktura/rachunek (zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w ust. 3) oraz w razie potrzeby protokół odbioru. 5. Jednostka lub komórka zamawiająca potwierdza na odwrocie faktury wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz podaje źródło finansowania, a następnie przekazuje fakturę (zgodnie z Zarządzeniem, o którym mowa w ust. 3) do Działu OZ. 6. Dział OZ weryfikuje zgodność faktury z wnioskiem, zamówieniem lub umową oraz ustawą Pzp, potwierdza tryb realizacji zamówienia, rejestruje fakturę w systemie ZAM oraz przekazuje fakturę do Kwestury celem dokonania zapłaty lub rozliczenia i zaksięgowania. 7. Dział OZ jest uprawniony do naliczania kar umownych w zakresie dostaw i usług, wyłącznie na podstawie pisemnego zawiadomienia jednostki lub komórki zamawiającej o zaistnieniu okoliczności stanowiących podstawę ich naliczenia. 8. Dział Techniczny i Inwestycji jest uprawniony do naliczania kar umownych w zakresie robót budowlanych.

9 12 Nadzór nad realizacją niniejszego Zarządzenia powierza się Kanclerzowi. 13 Traci moc Zarządzenie Nr 44/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie obowiązków komórek i jednostek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. 14 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Otrzymują: R,RD,RW,RO,RA,AK wszystkie komórki i jednostki organizacyjne Uczelni ZNP, NSZZ Solidarność

10 Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 65/13/14 Gliwice, dnia r. PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA ROZEZNANIA CENOWEGO I. Nazwa jednostki / komórki zamawiającej. NA DOSTAWĘ / USŁUGĘ / ROBOTĘ BUDOWLANĄ* W dniu pracownik jednostki/ komórki zamawiającej: Pan/ Pani..... dokonał/a rozeznania cenowego. II. Rozeznanie cenowe przeprowadzono na podstawie ofert: UWAGA! Dla zapewnienia właściwego porównania cen należy ceny oferowane przez osoby prawne podać wraz z VAT, a ceny oferowane przez osoby fizyczne powiększyć o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską. 1) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe)... oferowana cena: zł (brutto), w załączeniu oferta. 2) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe) oferowana cena: zł (brutto), w załączeniu oferta. 3) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe) oferowana cena: zł (brutto), w załączeniu oferta. 4) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe) oferowana cena: zł (brutto), w załączeniu oferta. 5) Imię i nazwisko/ nazwa wykonawcy (dane teleadresowe) oferowana cena: zł (brutto), w załączeniu oferta.

11 Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 65/13/14 Gliwice, dnia..20. r.... (pieczęć jednostki Zamawiającej) ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) 1. Pełna nazwa Zamawiającego: oraz nazwa, adres, telefon i fax jednostki zamawiającej: Opis przedmiotu zamówienia: a) okres gwarancji:... b) warunki płatności:... c) inne szczegółowe wymagania Zamawiającego: Termin wykonania zamówienia: Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć (należy wybrać proponowane sposoby komunikacji): a) osobiście w:... b) przesłać na adres: d) przesłać faxem na numer:... e) w wersji elektronicznej na ... w nieprzekraczalnym terminie: do dnia... f) całkowita oferowana cena musi obejmować kompleksową realizację zamówienia i uwzględniać wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp., tzn. cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską.

12 5. Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 6. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty: a) wypełniony (i podpisany- jeżeli jest to wymagane) formularz oferty, b) inne dokumenty Kryteria oceny ofert: Zaproszenie do składania ofert sporządził/sporządziła:. data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę) Zaproszenie do składania ofert ze strony Zamawiającego zostało zaaprobowane dnia r.... (podpis z imienną pieczątką osoby z jednostki/komórki zamawiającej) Uwagi dla jednostki lub komórki zamawiającej: - w przypadku załączenia przez Wykonawcę do oferty projektu umowy, projekt ten musi być zatwierdzony przez radcę prawnego Politechniki Śląskiej, - w uzasadnionych przypadkach najniższa cena nie musi być jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty. W takich przypadkach jednostka lub komórka zamawiająca zobowiązana jest określić w pkt. 7niniejszego Zaproszenia do składania ofert dodatkowe kryteria oceny ofert (dotyczące np. terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji, kosztów eksploatacji lub innych rozwiązań) oraz wykazać w protokole, że rozpatrywana oferta jest najkorzystniejsza.

13 III. Na podstawie dokonanego rozeznania cenowego proponuję wybrać ofertę/zlecić wykonanie zamówienia Wykonawcy: 1) Imię i nazwisko/ nazwa Wykonawcy (dane teleadresowe) 2) Cena oferowana przez Wykonawcę: zł (słownie:. zł IV. Powyższy Wykonawca/ złożona oferta (należy wybrać jedną z poniższych opcji i uzupełnić jeżeli zachodzi stosowna okoliczność): przedstawia najniższą cenę z oferowanych, W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego rozeznania uzyskano oferty od co najmniej trzech wykonawców wystarczy zaznaczyć powyższy kwadrat, a gdy zostały złożone mniej niż trzy oferty, należy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy, opisać przebieg dokonanego rozeznania cenowego: uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów ustalonych wg zasad określonych w zaproszeniu do składania ofert, W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonego rozeznania uzyskano oferty od co najmniej trzech wykonawców wystarczy zaznaczyć powyższy kwadrat, a gdy zostały złożone mniej niż trzy oferty, należy wyjaśnić przyczynę takiego stanu rzeczy, opisać przebieg dokonanego rozeznania cenowego: została złożona przez wykonawcę, który jako jedyny jest zdolny zrealizować zamówienie Należy podać merytoryczne, oparte na obiektywnych przesłankach uzasadnienie udzielenia zamówienia wskazanemu wykonawcy w przypadku gdy zamówienie może być zrealizowane tylko przez jednego wykonawcę:

14 został/a wybrany/a w celu realizacji zamówienia, o którym mowa w 7 ust. 5 Zarządzenia Nr 65/13/14, tj. zamówienia, w przypadku którego stosowanie kryterium cenowego przy wyborze wykonawcy jest niecelowe Należy uzasadnić wydatek/ wyjaśnić przyczyny wyboru i wskazać okoliczności stanowiące podstawę udzielenia zamówienia ww. Wykonawcy: data... (imię, nazwisko i podpis pracownika prowadzącego sprawę) Zatwierdzam:... (data oraz podpis z imienną pieczątką dysponenta środków)

15 Zał. Nr 3 do Zarz. Nr 65/13/14 OFERTA na Nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy NIP:... REGON:... Numer rachunku bankowego: Oferujemy: a) wykonanie całości przedmiotu zamówienia: ogółem za cenę... PLN słownie złotych: /100 Oświadczamy, że ww. całkowita cena dotyczy kompleksowej realizacji zamówienia i uwzględnia wszystkie składniki cenotwórcze, w tym wszelkie podatki, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, itp. UWAGA! cena oferowana przez osobę prawną musi zawierać podatek VAT, a cena oferowana przez osobę fizyczną musi zostać powiększona o obciążenia na ubezpieczenia społeczne ponoszone przez Politechnikę Śląską. b) termin realizacji zamówienia:... dni/tygodni, licząc od dnia otrzymania zamówienia/podpisania umowy; c) okres gwarancji:... d) warunki płatności: Oświadczam, iż zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń. 4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi jej integralną część są: a)... b)... c)... d)......, dnia..., 20.. roku.... (pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

16 ... (pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej) Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 65/13/14 OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU/ PRACY NAUKOWEJ, BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ do wniosku nr, dotyczące charakteru czynności/usług, będących przedmiotem umów cywilnoprawnych, realizowanych w ramach projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej o symbolu., pt.:... Czas trwania projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej: od. do... Jako kierownik projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej oświadczam, że niżej wymienieni wykonawcy będą realizować czynności, o których mowa w 9 ust. 1 Zarządzenia Rektora Nr 65/13/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku (art. 4 pkt 3 lit. e ustawy Pzp). Lp. Imię i nazwisko lub nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Wykonywane czynności... imię, nazwisko i podpis kierownika projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej data, miejsce UWAGA! dotyczy usług innych niż usługi w ramach projektów objętych działaniem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

17 ... (pieczęć jednostki lub komórki zamawiającej) Zał. Nr 5 do Zarządzenia Nr 65/13/14 OŚWIADCZENIE KIEROWNIKA PROJEKTU/ PRACY NAUKOWEJ, BADAWCZEJ, ROZWOJOWEJ do wniosku nr, o symbolu., pt.:... Czas trwania projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej: od. do... Jako kierownik projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej oświadczam, że niniejsze zamówienie (dostawa/ usługa) jest zamówieniem, o którym mowa w 10 ust. 1 Zarządzenia Rektora Nr 65/13/14 z dnia 24 czerwca 2014 roku (art. 4 pkt 8a ustawy Pzp), tj. służy wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju. Lp. Przedmiot zamówienia... imię, nazwisko i podpis kierownika projektu/ pracy naukowej, badawczej, rozwojowej data, miejsce UWAGA! dotyczy usług innych niż usługi w ramach projektów objętych działaniem Centrum Zarządzania Projektami Politechniki Śląskiej

2. Bilansowania dokonuje Dział OZ, na podstawie złożonych przez jednostki i komórki zamawiające planów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/13/14, z

2. Bilansowania dokonuje Dział OZ, na podstawie złożonych przez jednostki i komórki zamawiające planów, zgodnie z Zarządzeniem Nr 43/13/14, z ZARZĄDZENIE Nr 44/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 14 kwietnia 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r.

ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. ZARZĄDZENIE Nr 26/10 Wójta Gminy Kruklanki z dnia 31 maja 2010r. w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 /17 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30.000 EURO W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy Załącznik do Zarządzenia Nr 3 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy z dnia 02.01.2017 roku Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 30 000 euro w Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.67.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr DO.021.14.2014 Dyrektora MGOPS w Więcborku z dnia 16 kwietnia 2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

REGULAMIN POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2015 Dyrektora Zespołu Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 2 marca 2015r. REGULAMIN udzielania przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie zamówień na dostawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wyrażonej w złotych równowartości 14 000 euro netto. W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Nowe możliwości Nową szansą współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 14 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 14 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA MROZÓW z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury dotyczącej postępowania przy dokonywaniu wydatków publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ANEKS nr 1. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ANEKS nr 1 do REGULAMINU UDZIELANIA PRZEZ Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 827/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 sierpnia 2017r.

Załącznik do zarządzenia nr 827/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 sierpnia 2017r. Załącznik do zarządzenia nr 827/RZP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 14 sierpnia 2017r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY WSKAZANEJ W ART. 4 PKT

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Sanatorium Gruźlicy i Chorób Płuc w Poniatowej z dnia 4 lutego 2015r. R E G U L A M I N udzielania zamówień publicznych o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Załącznik nr 1 do ZW nr 15/2014 Regulamin opracowano na podstawie następujących przepisów prawnych: 1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień

Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień Regulamin Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Brzegu w sprawie realizacji zamówień 1 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie będzie mowa o: a) Grupie zamówienia należy przez to rozumieć określony zbiór dostaw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r.

Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. Zarządzenie Nr 69/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 Dyrektora MGZO z dnia 1 marca 2011r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI OKREŚLONE w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz art.4 pkt.8a i 8b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 76/14. BURMISTRZA SZYDŁOWCA z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie:: wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r.

Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. Zarządzenie Nr 43/2014 Wójta Gminy Ostróda z dnia 28 kwietnia 2014r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Ostróda regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 euro. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 10/2015 Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 41 w Łodzi z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok

Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich. z dnia rok Zarządzenie nr 33/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich z dnia 03.11.2010 rok w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 14 000 euro. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 STAROSTY WĘGROWSKIEGO z dnia 7. maja 2014 r. w sprawie regulaminu procedur udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30,000 euro

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2014 Dyrektora Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie z dnia 01 września 2014r. WEWNĘTRZNY REGULAMIN ZASAD REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r.

Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Dębno z dnia 30 września 2014r. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków z dnia 30 września 2014r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 25/2017 Rektora UMCS REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ Z DZIEDZINY NAUKI, DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ, NA USŁUGI SPOŁECZNE I INNE SZCZEGÓLNE USŁUGI Zamówienia z dziedziny nauki,

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 stycznia 2015 r.

z dnia 15 stycznia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 3/2015 WÓJTA GMINY RUDKA z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r.

Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. Zarządzenie Dyrektora GZEASiP nr 2/2014 z dnia 16 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia nr 19/2016 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 z dnia 17.05.2016 r.. PROCEDURY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ W ZŁOTYCH NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 września 2014 r.

z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 89/2014 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad postępowania w zakresie udzielenia zamówień publicznych finansowych ze

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi

do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Zespołu Szkół Samochodowych w Łodzi nr 20/2014/2015z dnia 23.02.2015r. Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury we Fromborku z dnia 30.10.2015 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W

Bardziej szczegółowo

Procedura WIP-ZP-P02 Udzielanie zamówień publicznych nieobjętych ustawą PZP. dr inż. Eryk Głodziński prof. dr hab. inż. Andrzej Aktualizacja

Procedura WIP-ZP-P02 Udzielanie zamówień publicznych nieobjętych ustawą PZP. dr inż. Eryk Głodziński prof. dr hab. inż. Andrzej Aktualizacja Strona 1 z 9 Procedura Udzielanie zamówień publicznych nieobjętych ustawą PZP 0.03.2009 Pierwsze wydanie Rew. Data Opis Nazwisko Data Nazwisko Data Opracowanie Zatwierdzenie dr inż. Eryk Głodziński 1.03.2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Załącznik do Zarządzenia Nr 2/14 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Oleśnie REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr73/2014 Burmistrza Miasta Bartoszyce z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Bartoszyce Regulaminu udzielania zamówień publicznych o których mowa w art. 4 pkt.8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 kwietnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 kwietnia 2012 r. Zarządzenie Nr 40 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14

Bardziej szczegółowo

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09

Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Z A R Z ĄD Z E N I E Nr 22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria z dnia 12 maja 2009r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy Góra Kalwaria, Regulaminu udzielania zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

... 2 Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. ZARZĄDZENIE NR 9/2010 Nadleśniczego Nadleśnictwa Zwoleń z dnia 01.07.2010 r. Zn. spr.: N-270-1/10 w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu Zwiększanie możliwości

Bardziej szczegółowo

(* niepotrzebne skreślić) ...

(* niepotrzebne skreślić) ... 1 2 3 4 Załącznik nr 6 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie (Zarządzenie Rektora nr 4/2009 z dnia 19.01.2009)....... pieczęć komórki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI. Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki Nr 32 z dnia 16.04.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W PŁOCKIM OŚRODKU KULTURY I SZTUKI Rozdział I INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. Zarządzenie wewnętrzne Nr 25 / 2012 Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku z dnia 01 sierpnia 2012 r. w- sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK 3 Z A T W I E R D ZA M. Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK 3 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. Z A T W I E R D ZA M Katowice, 21.06. 2012 r. R E G U L A M I N w sprawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia

REGULAMIN. Szacowanie wartości zamówienia REGULAMIN udzielania zamówień publicznych dla Domu Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie, których wartość szacunkowa nie przekracza równowartości w złotych kwoty 14 000 euro netto sporządzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2016 z dnia 30 grudnia 2016 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego Sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZAMÓWIEŃ NA DOSTAWY I USŁUGI OKREŚLONE w art. 4 pkt 3 lit. e) oraz art.4 pkt.8a i 8b - ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto)

Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro (netto) Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016 Wójta Gminy Pysznica z dnia 14 stycznia 2016 roku Regulamin w sprawie określenia zasad udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r.

Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. Zarządzenie Nr 42 /2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica

INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 126/2012 Wójta Gminy Damnica z dnia12.11.2012 INSTRUKCJA postępowania w sprawie udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Damnica Instrukcja udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Regulamin. udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości poniżej EURO przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Regulamin. udzielania zamówień publicznych na dostawy i usługi o wartości poniżej EURO przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2015 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 08.06.2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 13/2014 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie z dnia 22 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY 14 000 EURO netto Załącznik do Zarządzenia Nr 80/2011 Starosty Gołdapskiego z dnia 17 października 2011 roku REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH KWOTY

Bardziej szczegółowo

Część I udzielanie zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej PLN netto

Część I udzielanie zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej PLN netto Zarządzenie nr 8 Dziekana Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad wydatkowania środków finansowych na realizację zamówień, do których nie stosuje się

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 7/2015. Dyrektor Zespołu Obsługi Oświaty i Wychowania. w Kędzierzynie-Koźlu. z dnia 3 września 2015 roku Zarządzenie Nr 7/2015 z dnia 3 września 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu określającego zasady udzielania w Zespole Obsługi Oświaty zamówień, których wartość netto nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO.

REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. REGULAMIN REALIZACJI DOSTAW, USŁUG I ROBÓT BUDOWLANYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO. DEFINICJE Ilekroć w postanowieniach niniejszego regulaminu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach

Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 40 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach z dnia 1 lipca 2014r. Regulamin postępowania w sprawie planowania i udzielania zamówień publicznych w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 4/2015 Kierownika GJUK w Bobowej z dnia 02.02.2015r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ W GMINNEJ JEDNOSTCE USŁUG KOMUNALNYCH W BOBOWEJ 1 REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ o wartości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku

ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku ZARZĄDZENIE NR 5/12/2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku Prezesa Zarządu Szpitala Powiatowego sp. z o.o. w Pasłęku W sprawie: Instrukcji wydatkowaniu środków publicznych na zamówienia, nie objęte ustawą Prawo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r.

Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie. z dnia 01.01.2016r. Zarządzenie Nr 4/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Szubinie w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro w

Bardziej szczegółowo

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro

POMOCY SPOŁECZNEJ. ustanowienia nowego Regulaminu udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 30.000,00 Euro DOM WIELKIE WYRĘBY 23 83-230 Smętowo Graniczne NIP 593-10-90-551; REGON 191887940 (058) 560-84-70, 561-90-95 fax. (058) 561-90-95 email: dpswyreby@wp.pl POMOCY SPOŁECZNEJ Wielkie Wyręby, dnia 01.09.2014r

Bardziej szczegółowo

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO

UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO NETTO Załącznik do Zarządzenia Nr 168/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 02 grudnia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ URZĄD MIASTA I GMINY W PELPLINIE ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ

Bardziej szczegółowo

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014

NIE. Zarządzenie Nr 22 /2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014 Zarządzenie nr 22/2014 Wójta Gminy Wieprz z dnia 16.04.2014r. W sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Data

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO WYRAŻONEJ W ZŁOTYCHRÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO 1 1. Do zamówień i konkursów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy zwany dalej regulaminem I. Zasady ogólne 1. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie organizacji udzielania zamówień publicznych i dokonywania zakupów na Katolickim

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie Załącznik do zarządzenia Rektora nr z dnia.. w sprawie wprowadzenia Instrukcji dokonywania zakupów i zlecania usług w ASP w Krakowie Instrukcja dokonywania zakupów i zlecania usług w Akademii Sztuk Pięknych

Bardziej szczegółowo

2 /2015 17 2015 2/2014 7 2014 30 000 EURO

2 /2015 17 2015 2/2014 7 2014 30 000 EURO Zarządzenie nr 2 /2015 z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomicznej Szkół Gminy Augustów z dnia 7 kwietnia 2014 roku w sprawie ramowych procedur

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie

wartości zamówienia zamówieniach najkorzystniejszej ofercie REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY, USŁUGI I ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH WARTOŚĆ SZACUNKOWA NETTO NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 1. Stosując przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji

R E G U L A M I N. Podstawa prawna. 2 Zakres regulacji Załącznik do Zarządzenia nr 10 dyrektora I LO w Tychach z dnia 9 października 2014 r. R E G U L A M I N UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania Zamówień

Regulamin Udzielania Zamówień Regulamin Udzielania Zamówień w Zakładzie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kątach Wrocławskich z siedzibą: ul. 1 Maja 26 b, 55 080 Kąty Wrocławskie których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o wartości nie przekraczającej kwoty 30 000 euro przez Przedszkole Nr 1 im. Czesława Janczarskiego w Węgrowie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Nr 8U/14 Wójta Gminy Branice z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu ramowych procedur udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. INSTRUKCJA

Załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. INSTRUKCJA Załącznik do Zarządzenia nr 17/2014 z dnia 1 lipca 2014 r. INSTRUKCJA Określająca wydatki, których wartość szacunkowa nie przekracza w danym roku budżetowym równowartości kwoty 30 000 euro, dokonywane

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane

Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Regulamin przeprowadzania przetargów i udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 58.1/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 r. Regulamin określa zasady i tryb udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1. 1. Do zamówień i konkursów, których szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

2 Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników przeprowadzających zamówienia, do których nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych. Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Morzeszczynie w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Regulamin udzielania zamówień publicznych Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY im. Jędrzeja Śniadeckiego 15-950 Białystok, ul. M. Skłodowskiej - Curie 26 DA.SO.021.Z.22.2017 ZARZĄDZENIE NR 22/2017 DYREKTORA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA

REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA Załącznik do Zarządzenia Nr 12/2014 z dnia 18 kwietnia 2014 r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Aleksandrowie Kujawskim REGULAMIN UDZIELANIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ZAMÓWIEN

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r.

Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. Uchwała nr 131/543/2014 Zarządu Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r.

REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ. Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN W SPRAWIETRYBU POSTĘPOWANIAW ZAKRESIE DOKONYWANIAWYDATKÓW ZEŚRODKÓW PUBLICZNYCH IUDZIELANIAZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Warszawa,listopad2015r. REGULAMIN w sprawie trybu postępowania w zakresie dokonywania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2014

ZARZĄDZENIE NR 19/2014 ZARZĄDZENIE NR 19/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie z dnia 26 maja 2014 roku w sprawie zamówień o wartości nieprzekraczającej równowartości 30.000 euro Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012

ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 ZARZĄDZENIE NR 5/2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W ŚWIERADOWIE-ZDRÓJ z dnia 2 lutego 2012 w sprawie: ustalenia zasad udzielania przez Miejski Zespół Szkół w Świeradowie-Zdroju zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO Zał. do zarz. Nr 4/2010 Wójta Gminy Brojce z dnia 18 stycznia 2010 r. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku

Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku Zarządzenie nr 47/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 14 października 2014 roku w sprawie określenia zasad udzielania zamówień publicznych o których mowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO

REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Nr 10/2012/2013 REGULAMIN RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO 11 marzec 2012 rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r.

Uchwała Nr Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. Uchwała Nr 137.293.2014 Zarządu Powiatu Lesku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH w URZĘDZIE GMINY SKRWILNO Rozdział I Zakres stosowania Załącznik do Zarządzenia nr 47/2012 Wójta Gminy Skrwilno z dnia 13 listopada 2012 r. 1. Wprowadza się do

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014

ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA. z dnia 12 czerwca 2014 ZARZĄDZENIE NR 249/14 WÓJTA GMINY NAREWKA z dnia 12 czerwca 2014 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

Ą of MośCiCki DAG-021-2/13. Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku

Ą of MośCiCki DAG-021-2/13. Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku DAG-021-2/13 Zarządzenie Nr 6/13 Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie z dnia 11 marca 2013 roku w sprawie Regulaminu dialogu technicznego w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury.

3 Do zamówień, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 5000 netto (włącznie) nie stosuje się postanowień niniejszej procedury. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNO - INFORMATYCZNTCH W BUSKU-ZDROJU 1 1. Do zamówień, których wartość

Bardziej szczegółowo

Słowniczek. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Słowniczek. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej Pod Brzozami w Warszawie z dnia 16.08.2017 r. REGULAMIN udzielania przez Dom Pomocy Społecznej Pod Brzozami w Warszawie zamówień o wartości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE.

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH DO 30 0000 EURO W MIEJSKIM ZAKŁADZIE GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W PILE. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady i tryb udzielania w Miejskim Zakładzie

Bardziej szczegółowo

2 Szacowanie wartości zamówienia

2 Szacowanie wartości zamówienia Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 1. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r.

Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. Zarządzenie Nr 21/2013 Wójta Gminy Mieścisko z dnia 18 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej do 14 000 euro bez podatku VAT w Urzędzie Gminy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3.

PRZEPISY OGÓLNE 1. SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA 2. PLANOWANIE ZAMÓWIEŃ 3. REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W UCZELNI O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY OKREŚLONEJ W ART. 4 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEPISY OGÓLNE 1. 1. Przedmiotowy Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO.

REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY EURO. Zał. Nr 1 do Zarządzenia nr.. Dyrektora Gimnazjum Nr 1 w Brzozowie z dnia 2015r. REGULAMIN W SPRAWIE RAMOWYCH PROCEDUR UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 17 kwietnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 477/2014 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza progu stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46. z dnia 10 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 15 listopada 2016 r. Poz. 46 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 3 6 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 listopada 2016 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE PODSTAWA PRAWNA. 1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) 2.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE. z dnia roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 10/2014 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWINIE z dnia 16.04.2014 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu zamówień publicznych Na podstawie: Ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo