ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA ( ) ZESZYTY HISTORYCZNE ( ) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ( )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA (1988-1996) ZESZYTY HISTORYCZNE (1988-1996) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1988-1996)"

Transkrypt

1 ANNA SUPRUNIUK MIROSŁAW ADAM SUPRUNIUK BIBLIOGRAFIA KULTURA ( ) ZESZYTY HISTORYCZNE ( ) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA ( ) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1997

2 WSTĘP Niniejsza bibliografia jest kontynuacją wydanych wcześniej czterech tomów Bibliografii «Kultury» (i Zeszytów Historycznych ) Jana Kowalika i Marii Danilewicz Zielińskiej, i powstała niezależnie od opublikowanej w początkach 1996 roku Bibliografii «Zeszytów Historycznych)) Rejestruje ona zawartość treści publikacji Instytutu Literackiego powstałych w latach : Kulturę, Zeszyty Historyczne oraz książki wydane w serii Biblioteka Kultury, w tym również nadbitki i kolejne wydania tomów, które ukazały się przed rokiem 1988, a także wydawnictwa okolicznościowe i antologie tekstów z Kultury. Bibliografią objęliśmy również pierwsze tomy serii Archiwum Kultury, wspólnej inicjatywy wydawniczej Instytutu Literackiego i Wydawnictwa Czytelnik. Schemat tematyczny bibliografii, układ treści oraz kontynuacja numeracji w dziale: Wydawnictwa książkowe, oparte zostały na propozycjach Marii Danilewicz Zielińskiej, której Bibliografię za lata przyjęliśmy jako podstawę. Wprowadzone przez nas nieznaczne zmiany wymagają kilku słów wyjaśnienia. Bibliografia składa się ze wstępu, bibliografii zawartości Kultury, bibliografii zawartości Zeszytów Historycznych wraz ze spisem zawartości każdego numeru, szczegółowego spisu wydawnictw książkowych oraz indeksu osobowego. Układ każdego z działów dostosowany został do poprzednich tomów, z tą różnicą, że pojawiły się zagadnienia wymagające nowych podrozdziałów np. w dziale Polityka, Kraj bibliografii zawartości Kultury dodaliśmy temat Okrągły Stół, wybory parlamentarne i prezydenckie w Polsce: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski oraz Ustawodawstwo i zagadnienia prawne. Obcokrajowcy i mniejszości narodowe. Rzecznik Praw Obywatelskich, których nie było wcześniej. Wyraźnie też rozdzieliliśmy podrozdział Kraj od Emigracja, co dało większą przejrzystość i ułatwiło klasyfikację. W kilku innych wypadkach, ze względu na niewielką liczbę opisów, połączyliśmy podobne do siebie lub uzupełniające się zagadnienia, np. Życiorysy. Przyczynki Biograficzne. Nekrologi czy Opozycja polityczna. Ruchy młodzieżowe, występujące wcześniej oddzielnie. W bibliografii zawartości Zeszytów Historycznych dodany został rozdział Trzecia Rzeczpospolita (Od 1989 r.) Okrągły stół. Wybory do parlamentu. Wybory prezydenckie 1990 i 1995 r.. W latach ukazało się w Polsce ponad dwadzieścia różnych wyborów z Kultury, które przygotowały przede wszystkim: krakowska Oficyna Literacka (pod nazwą Pod prąd w latach ) i warszawskie wydawnictwo CDN Czesława Bieleckiego (w latach ). Od lipca 1987 roku (od numeru 7-8/1987 do 7-8/1991) oficyna Myśl w Warszawie wydawała pełny fotoofsetowy przedruk miesięcznika w prawie normalnym formacie (nieco zmniejszony druk, początkowo czarno-biała okładka, od numeru 1/1989 z kolorowymi napisami, a od 11/1989 barwna) w całości dotowany przez Jerzego Giedroycia. Ukazywał się on z niewielkim opóźnieniem (oraz niewielkimi zmianami) w stosunku do wydania paryskiego aż do jesieni 1991 roku. Przez pewien czas Kultura wychodziła również w wydawnictwie SW Prawy Margines (w 1988, czarno-biała okładka). Prócz tego pojedyncze numery pisma wydały: lubelski FIS numer 1/1947 i gdańska SW (również bez kolorów). Dzięki inicjatywie Myśli, Kultura stała się drugim, obok Zeszytów Literackich, pismem emigracyjnym, które doczekało się w miarę regularnej krajowej edycji 2. W 1992 roku (od nru 1-2/1992) druk Kultury w kraju rozpoczęło wydawnictwo PoMost, które nieco wcześniej (w polowie 1989 roku) zainaugurowało pełną reedycję Zeszytów Historycznych (rozpoczynając od nr ), zrealizowaną jednak dopiero w 1995 roku reprintem pierwszych 100 tomów. W wydawnictwie Myśl ukazały się przedruki numerów: 1-12/1988; 1-12/1989; 1-12/1990; 1-8/1991. W wydawnictwie Prawy Margines, wyszły co najmniej: nr 3/486; 6/489; 7-8/ z 1988 roku, wreszcie w wydawnictwie Solidarności Walczącej Oddział Trójmiasto, nr 5/500: Jedynie przedruki wydawnictwa Myśl zawierały, za zgodą paryskiego wydawcy, niewielkie zmiany treści, polegające na sporadycznym dodawaniu artykułów, które nie znalazły się w wydaniu oryginalnym. Reedycja wydawnictwa PoMost jest wierną kopią wydania paryskiego, z zachowaniem barw, czcionki i formatu, zawiera jednak inne (krajowe) reklamy oraz ogłoszenia i informacje Oficyny Wydawniczej PoMost, a od końca 1995 roku, również Towarzystwa Opieki nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia zawartości Kultury rejestruje wszystkie istotne zmiany w wydaniach krajowych. Opisy z reedycji zaznaczono literą a tuż po numerze, np. 78a. Dotyczy to również wkładki do numeru 7-8/1989 (lub 6/1989) w wydaniu krajowym (osobnej broszury), artykułu Roberta Kaczmarka O wychodzeniu ubogich państw z nędzy, który dotarł do Kultury już w czasie druku i, aby nie odkładać jego wydania, Jerzy Giedroyc dał go jako aneks do wydania Myśli. Artykuł ten ukazał się tylko w wydaniu krajowym. Pominęliśmy jedynie publikowane w wydaniu krajowym płatne reklamy krajowych nowości wydawniczych oraz reklamy czasopism. W pracy nad bibliografią przyjęliśmy metodę bibliograficzną i system klasyfikacji zastosowane przez Marię Danilewicz Zielińską w trzech tomach Bibliografii za lata Zdecydowaliśmy się zachować ten układ, inny od stosowanego 1 J. Kowalik, Kultura Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 maj 1959). Paryż 1959; M. Danilewicz Zielińska, Bibliografia. [T. 1:],,Kultura ( ). Zeszyty Historyczne ( ). Działalność wydawnicza ( ). Paryż 1975; T. 2: Paryż 1981; T. 3: Paryż 1989; Jacek Krawczyk, Janusz Szymański, Bibliografa: Zeszyty Historyczne ( ). Paryż M.A. Supraniuk, Kultura : Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu, T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach Warszawa 1995, s

3 w bibliografiach krajowych, aby nie zmieniać kształtu całej bibliografii Kultury oraz z myślą o konieczności scalenia w przyszłości wszystkich jej tomów. Dlatego też zrezygnowaliśmy z kłopotliwych odsyłaczy na rzecz rozbudowania działów oraz szczegółowego, możliwie szerokiego indeksu osobowego (wspólnego dla obu pism), obejmującego nie tylko autorów tekstów, ale też wszystkie nazwiska pojawiające się w opisach: autorów recenzowanych prac, autorów przytaczanych materiałów źródłowych, osób, którym poświęcone są artykuły itp. Dział Noty biograficzne, wyszczególniony w III tomie Bibliografii M. Danilewiczowej, wydał nam się zbędną komplikacją. Zdecydowaliśmy, przyjmując w tym wypadku wcześniejsze ustalenia autorki, umieścić noty biograficzne przy odpowiednich artykułach, zaznaczając to w opisie. To samo dotyczy Listów do Redakcji oraz artykułów polemicznych i sprostowań, zamieszczonych petitem w opisach artykułów, które je wywołały. Odrębnie potraktowaliśmy LdR, które odnoszą się do tekstów sprzed 1988 roku, podejmują nowe zagadnienia albo są wyróżnione tytułem lub rozmiarem. Wprowadziliśmy kilka drobnych zmian w budowie opisu bibliograficznego. Dotyczy to przede wszystkim wywiadów Kultury i Zeszytów Historycznych oraz publikowanych materiałów źródłowych. W pierwszym wypadku przyjęliśmy, że autorem artykułu jest osoba udzielająca wywiadu (w opisie: w nawiasie kwadratowym), w drugim dotyczy to głównie ZH materiały źródłowe umieszczone zostały pod własnymi tytułami, nie zaś nazwiskami opracowujących je osób. Rozbudowane zostało pole adnotacji drukowane petitem przy poszczególnych pozycjach, co, jak sądzimy, ułatwi czytelnikom korzystanie z bibliografii. W adnotacjach znalazły się informacje o: a) recenzowanych lub omawianych książkach, b) materiałach źródłowych cytowanych lub przywoływanych w tekście, c) osobach lub wydarzeniach, którym poświęcony jest artykuł, jeżeli nie wynika to z tytułu, d) datach omawianego wydarzenia, e) nocie biograficznej, pseudonimach itp. Rozbudowane zostały też Wydarzenia miesiąca, w których zaznaczyliśmy nazwiska zmarłych emigrantów i współpracowników Instytutu Literackiego z kraju oraz informacje o nagrodach emigracyjnych. Przy opracowaniu bibliografii korzystaliśmy głównie z księgozbioru Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, księgozbioru Instytutu Literackiego w Maisons-Laffitte oraz zbiorów i kolekcji prywatnych. Pseudonimy i kryptonimy rozwiązane zostały na podstawie Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy: (Pod red. D. Świerczyńskiej. Warszawa 1995) oraz informacji uzyskanych w Instytucie Literackim lub zawartych w tekście artykułów. Szczególnie cenna okazała się pomoc Jacka Krawczyka. Bibliografia przygotowana została w Bibliotece UMK w Toruniu. Anna i Mirosław A. Supruniukowie 3

4 BIBLIOGRAFIE KULTURY I ZESZYTÓW HISTORYCZNYCH Wydany obecnie tom jest kontynuacją i uzupełnieniem opracowań: 1. KOWALIK, Jan: Kultura Bibliografia zawartości treści. Działalność wydawnicza (1946 maj 1959). Paryż: Instytut Literacki 1959, 392, [4] s. (Biblioteka Kultury, l. 43). 2. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1975, 430 s. (Biblioteka Kultury, t. 257). 3. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1981, 314 s. (Biblioteka Kultury, t. 345). 4. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Bibliografia. Kultura ( ), Zeszyty Historyczne ( ), Działalność wydawnicza ( ). Paryż: Instytut Literacki 1989, 348 s. (Biblioteka Kultury, t. 448). 5. KRAWCZYK, Jacek, SZYMAŃSKI, Janusz: Bibliografia. Zeszyty Historyczne ( ). Paryż: Instytut Literacki 1996, 240 s. (Biblioteka Kultury, t. 493). 6. SUPRUNIUK, Mirosław Adam: Kultura. Materiały do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. Bibliografia działalności wydawniczej (Uzupełnienia). Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1994, 123, [2] s. 7. SUPRUNIUK, Mirosław Adam: Kultura. Materiały źródłowe do dziejów Instytutu Literackiego w Paryżu. T. 2: Bibliografia przedruków wydawnictw Instytutu Literackiego w Paryżu w niezależnych oficynach wydawniczych w Polsce w latach Warszawa: Towarzystwo Opieki Nad Archiwum Instytutu Literackiego w Paryżu 1995, 229, [2] s. 4

5 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA I PROBLEMY WYDAWNICZE. BIBLIOGRAFIE, BIBLIOTEKI I MUZEA. KSIEGARNIE. ENCYKLOPEDIE. NAUKA (zagadnienia organizacyjne). PRASA. KULTURA PROBLEMY WYDAWNICZE Opracowania ogólne. Niezależny ruch wydawniczy 1. AGENCJA MOST. 1988: 11/494, 134. Informacja o powołaniu Agencji Publicystyczno-Wydawniczej MOST. 2. BERDYCHOWSKA, Bogumiła: O Białorusinach w Polsce. 1995:4/571, Rec: Wiesław Choruży: Białoruski dragi obieg w Polsce Białystok BEREŚ, Witold: Drugi obieg: historia, sława, zmierzch. 1990: 11/518, CDN Przedstawiciel na Zachodzie: Teresa Affeltowicz. 1988: 7/490-8/491, CHILECKI, Andrzej: Frankfurt książkowy: cztery plus jedno. 1988: 11/494, Międzynarodowe Targi Książki. 6. CHODAKOWSKI, Jan: Oświadczenie. 1990: 10/517, 96. Informacja Dyrektora Wydawnictwa Polonia o zakończeniu działalności wydawniczej z dniem 31 grudnia 1990 roku. 7. [CHRZANOWSKI, Tadeusz] Szrett, Józef (ps.): Sprawy KULinarne. 1988: 4/487, W związku z LdR Krzysztofa Dybciaka. 1987: 4/ [CZTERDZIESTE] 40-TE TARGI KSIĄŻKI WE FRANKFURCIE/M, 5-10 października Polskie wydawnictwa emigracyjne: Instytut Literacki, Polonia Book. 1988: 9/492, 8. Miejsce ekspozycji. 9. DYSKUSJA O WYDAWANIU KSIĄŻEK JÓZEFA MACKIEWICZA W POLSCE: Kozłowska Nina, Karsov Nina, Orłoś Kazimierz. 1993: 7/550-8/551, Zawiera nolę Redakcji informującą o zamknięciu dyskusji. 10. [GEBERT, Konstanty] Warszawski, Dawid (ps.): Drugi obieg plusy i minusy. Z Dawidem Warszawskim rozmawia Krzysztof Czabański. 1989: 6/501, Jedyna w Bawarii Polska Drukarnia Offsetowa Kontrast. 1988: 1/484-2/485, 156; 7/490-8/491, : 7/502-8/503, 25; 12/507, : 1/508-2/509, 98, 204; 5/511, 95; 7/514-8/515, : 1/520-2/521, 108; 7/526-8/527, : 1/544-2/545, 106; 3/546, 175; 7/550-8/551, 209 (jako DRUKARNIA POLSKA KONTRAST ). 1994: 1/556-2/ KARSOV, Nina: LdR oświadczenie w sprawie sprzedawania w Polsce publikowanych przez londyńskie wydawnictwo KONTRA, dziel Józefa Mackiewicza wbrew woli zmarłego pisarza i wbrew własnym przekonaniom. 1993: 5/548, KOMITET KULTURY NIEZALEŻNEJ. Rozliczenie. 1988: 7/490-8/491, Za lata KOMUNIKAT FUNDUSZU WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH [CDN, KRĄG, NOW-a, OFICYNA LITERACKA, PRZEDŚWIT, WSKOS]. 1988: 1/484-2/485, Fundusz powstał w grudniu 1985 roku. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 222/1987. Zawiera dopis Redakcji. 15. KOMUNJKAT NOW-ej. 1988: 3/486, 102. Apel wybitnych intelektualistów zachodnioeuropejskich o pomoc dla niezależnych wydawnictw w Polsce, który ukazał się w Le Monde z dnia 16 listopada 1987 roku. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze nr 232/ KOMUNIKAT SPOŁECZNEJ RADY WYDAWNJCTW NIEZALEŻNYCH. 1988: 3/486, Z 28 listopada 1987 roku w sprawie oceny polityki finansowej Funduszu Wydawnictw Niezależnych. 17. KOMUNIKAT SPOŁECZNEJ RADY WYDAWNICTW NIEZALEŻNYCH. 1988: 4/487, Ze stycznia 1988 roku w sprawie zadań Rady oraz zasad obowiązujących w niezależnym ruchu wydawniczym. 18. MORŻOŁ, Ilona, OGÓREK, Michał: Wymiana poglądów. 1988: 10/493, O książkach przekazanych na przemiał w 1988 roku. Przedruk z: Przegląd Tygodniowy, 7 sierpnia 1988 roku. 19. NIEMOJEWSKI, Marcin: Tydzień książki litewskiej w Warszawie. 1993: 5/548, marca 1993 roku. 20. O KOMITECIE KULTURY NIEZALEŻNEJ. 1988: 1/484-2/485, Zawiera: J. P. Lasota: Odpowiedź Bogdanowi Stasikowskiemu; [Andrzej Osęka, Wiktor Kulerski] Jan Rawski (ps.): Opozycjonista zsowietowany i społeczeństwo niezależne; Bogdan Stasikowski (ps.): Od autora wątpliwości (odpowiedź). 5

6 Dotyczy artykułu [Aleksandra Wirpszy] Bogdana Stasikowskiego (ps.) Komitet Kultury Niezależnej. 1987: 9/ [OSĘKA. Andrzej] Saber, Jan (ps.): Odpowiedź na anonimowy donos. 1988: 3/486, Polemika z artykułem [Aleksandra Wirpszy] B. Stasikowskiego (ps.) Komitet Kultury Niezależnej. 1987: 9/480, wyrażająca stanowisko KKN. Wiktor Kulerski: W uzupełnieniu Odpowiedzi... Jana Sabera. 1988: 3/486, Bogdan Stasikowski: Moim zdaniem. 1988: 3/486, odpowiedź na zarzuty zawarte w artykułach Jana Sabera i Wiktora Kulerskiego. Zawiera dopisek Redakcji zamykający dyskusję na ten temat. 22. OŚWIADCZENIE [WYDAWNICTW EMIGRACYJNYCH]. 1989: 5/500, 168. Odmowa udziału w majowych Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie. Podpisały: Aneks, Editions du Dialogue, IDEE, Independent Polish Agency, Instytut Literacki, Instytut Polski i Muzeum im. gen. Sikorskiego, Libella, Odnowa, Polonia, Puls, Zeszyty Literackie. 23. OŚWIADCZENIE. Wydawnictwo ERRATA, Szczecin. 1990: 1/508-2/509, 222. Naruszenie praw wydawniczych Studium Polski Podziemnej w Londynie w krajowej edycji wydawnictwa Armia Krajowa w dokumentach. 24. OŚWIADCZENIE NIEZALEŻNYCH WYDAWNICTW. 1989: 3/498, 104. Wolność słowa w Polsce. 25. OŚWIADCZENIE WYDAWNICTWA PoMOST. 1989: 9/504, Sprostowanie notatki o wydawnictwie PoMOST zamieszczonej w Gazecie Wyborczej nr 32 (21 czerwca 1989 roku). 26. OŚWIADCZENIE WYDAWNICTWA PoMOST. Do uczestników Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1990: 1/508-2/509, Apel o podjęcie kroków w celu zniesienia cenzury i umożliwienia swobodnego działania partiom politycznym i ugrupowaniom społecznym z ich wydawnictwami i gazetami. 27. OŚWIADCZENIE Z DNIA 6 KWIETNIA 1989 ROKU [Konsorcjum Wydawnictw Niezależnych]. 1989: 5/500, 205. O możliwości korzystania z pomocy finansowej Konsorcjum w momencie zalegalizowania działalności wydawniczej. 28. PECIAK, Andrzej: Inauguracja działalności wydawnictwa FIS. 1991: 1/520-2/521,213. Komunikat o planach wydawniczych Funduszu Inicjatyw Społecznych w Lublinie. 29. POMIAN, Krzysztof: Książka w niebezpieczeństwie. 1990: 3/510, O sytuacji na polskim rynku wydawniczym. 30. SOWULA, Grzegorz: Bigos bez kapusty. 1990: 11/518, Polskie stoiska na 42. Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie nad Menem. 31. ŚWIDERSKA, Hanna: Wydawnictwa emigracyjne : 5/536, Zmieniona wersja artykułu ogłoszonego w piśmie: Sołanus. International joumal for Russian & East European Bibliographic, Library & Publishing Studies. New Series, vol. 5/1991, London. 32. VINCENZ, Andrzej: Czy koniec Biblioteki Narodowej? 1994: 3/558, Biblioteka Narodowa, seria wydawana od 1924 roku przez Ossolineum w Krakowie i we Wrocławiu. 33. [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Papierowa rewolucja. 1993: 3/546, Rec: Papierowa rewolucja. Underground Publishing in Communist Poland. Freiburg ZIÓŁKOWSKA-BOEHM, Aleksandra: Wydawnictwo Hippocrene. 1995: 3/570, Polonika wydawane w wydawnictwie Hippocrene znanym na rynku amerykańskim z wydawnictw słownikowych, przewodników i książek o tematyce historycznej. Nowości Wydawnicze. Zapowiedzi i Subskrybcje 35. Anons książki Henryka A. KOWALCZYKA Czy w Polsce może być lepiej?, Chicago, nakład własny. 1988: 9/492, 175; 10/493, Anons książki Tomasza KRZYWICKIEGO Przewodnik Literacko-Turystyczny po Nowogródczyźnie, Wilnie i Kownie. Wilno, Wyd. Towarzystwo Polskie. 1994: 12/567, 44; 1995: 1/568-2/569, Filmy Video-Kontaktu. 1988: 5/488, 160; 6/489, : 3/498, 145; 5/500, 206. Reklama paryskiego wydawnictwa. 38. KOMUNIKAT WYDAWNICTWA TOWARZYSTWA HISTORYCZNO-LITERACKIEGO W PARYŻU. 1996: 9/588, 162. Informacja o książkach, które można nabyć w Bibliotece Polskiej w Paryżu oraz ich cenach. 39. NADESŁANE NOWOŚCI WYDAWNICZE. 1988: 1/484-2/485, ; 3/486, ; 4/487, ; 5/488, ; 6/489, ; 7/490-8/491, 211; 9/492, ; 10/493, ; 11/494, ; 12/495, 154; 1989: 1/ /497, ; 3/498, 161; 4/499, ; 5/500, 199; 6/501, 146; 7/502-8/503, 202; 9/504, ; 10/505, 146; 11/506, ; 12/507, 141; 1990: 1/508-2/509, ; 3/510, ; 4/511, ; 5/512, ; 6/513, ; 7/514-8/515, ; 9/516, 149; 11/518, ; 12/519, ; 1991: 1/520-2/521, ; 3/522, ; 4/523, ; 5/524, ; 6/525, ; 7/526-8/527, ; 9/528, 153; 10/529, ; 11/530, ; 12/531, ; 1992: 1/532-2/533, ; 3/534, 154; 4/535, ; 5/536, ; 6/537, ; 9/540, ; 10/541, ; 11/542, ; 1993: 1/544-2/545, ; 3/546, ; 4/547, ; 5/548, ; 6/549, ; 7/550-8/551, ; 9/552, 152; 10/553, ; 11/554, ; 12/555, ; 1994: 1/ /557, ; 3/558, ; 4/559, ; 5/560, ; 6/561, 140; 7/562-8/563, ; 10/565, ; 6

7 11/566, ; 12/567, ; 1995: 1/568-2/569, ; 4/571, ; 5/572, ; 6/573, ; 7/ /575, ; 9/576, ; 11/578, ; 12/579, 112; 1996: 1/580-2/582, ; 3/582, 155; 4/583, 154; 5/584, ; 6/585, 152; 7/586-8/587, ; 9/588, ; 10/589, 153; 11/590, 152; 12/591, Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych 1989: 9/504, 157: autorem książki Kontrola zewnętrznych transakcji gospodarczych jest Józef Świdrowski, a nie Karol. 1989: 12/507, 141; Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych 1990: 1/508-2/510, : poprawne opisy pozycji: Samorzutne procesy rozkładu systemów typu sowieckiego, red. Jan Drewnowski. Londyn 1989 oraz Rudolf Steiner: Zasadnicze podstawy nowego ustroju społeczeństwa i państwa 1990: 3/510, 155; Sprostowanie do Nadesłanych Nowości Wydawniczych 1990: 12/519, 137: tom Dany Platter: Spętanie w obcości wydany został przez FIMAS, Haninge Szwecja. 1991: 3/522, 155; Sprostowanie błędu w Nadesłanych Nowościach Wydawniczych, 1993: 12/555, 140 dotyczące wydawcy Poezji zebranych Adama Czerniawskiego, którym jest łódzka Biblioteka. 1994: 4/559, Nakładem Aktis S.A.R.L., Paris: Ryszard LEGUTKO, Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1989: 5/500, Nowa książka Wacława SOLSKIEGO Żółta trójka. Trzydzieści opowiadań o losach ludzkich. London, Aneks. 1989; 9/504, Nowość Editions-Spotkania: W blasku legendy. Kronika poetycka życia Józefa Piłsudskiego z 14 drzeworytami Stanisława Ostoi-Chrostowskiego i Michała Byliny. Opracowanie, noty i posłowie Krzysztof A. JEŻEWSKI. Paryż : 11/494, Nowość wydawnictwa Poets and Painters Press: Józef WYRWA, Pamiętniki partyzanta. 1992: 3/534, Nowość wydawnicza: Joanna POLLAKÓWNA, Czapski. Warszawa Wyd. Krupski i Ska. 1994: 11/566, 160; 12/567, 39; 1995: 1/568-2/569, Nowość wydawnicza: [Tadeusz CHCIUK] Marek Celt (ps.), Raport z Podziemia : 9/516, 176; 10/517, Nowości POLSKIEJ FUNDACH KULTURALNEJ: Album Pamiątkowy Teatru Syrena. Ogłoszenie subskrypcji. 1989: 9/504, 146. Od Herberta do Herberta. Historia Nagrody Wiadomości Opracowanie i przedm. Stefania KOS- SOWSKA. Londyn : 9/552, Nowości wydawnicze Oficyny Poetów i Malarzy. Peter RAINA: Stefan Kardynał Wyszyński. T. 3. Londyn 1988; Peter RAINA: Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego. Londyn : 12/495, Reklama książki Feliksa MANTELA Polityczny elementarz, Księgarnia Polska w Paryżu. 1988: 1/484-2/485, TOWARZYSTWO HISTORYCZNO-LITERACKIE W PARYŻU. Z okazji 200-lecia Konstytucji 3 Maja ogłasza subskrybcję na luksusowe wydawnictwo pamiątkowe pt.: Konstytucja 3 Maja w tradycji Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu w latach Obchody Mowy Relacje. 1991: 3/522, Współczesna poezja polska wydana w języku niemieckim i polskim: Tomasz JASTRUN, Fast zweihundert Jahre schon Od prawie 200 lat. Wybór i posłowie Zjhigniew] Dominiak. Przekład W[anja] M. Ronge. Berlin (West) Antoni PAWLAK, Schwierige Gedicht-Auswahl Ciężki wybór wierszy. Wiersze z lat Wybór i przedmowa K[onrad] W. Tatarowski. Przekład A[lfons] Gruber. Berlin (West) : 1/496-2/497, 212; 3/498, Wydawnictwo Puls Publications. 1988: 12/495, 122. Zestawienie treści Nr 38 kwartalnika Puls, omówienie nowości książkowych wydawnictwa oraz warunki prenumeraty. BIBLIOGRAFIE 52. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Wiadomości bibliograficzne. 1994: 11/566, Rec: Współcześni polscy pisarze i badacze literatury. Słownik biobibliograficzny. T. 1-2: A-F. Opracował zespól pod red. Jadwigi Czachowskiej i Alicji Szałagan. Warszawa DOBOSZ, Andrzej: O bibliografii. 1990: 10/517, Przegląd dokonań polskiej bibliografii od Karola Estreichera do Jana Kowalika. 54. [HERLING-GRUDZIŃSKI, Gustaw] G. H. G.: Bartoszewski: pół wieku pisarstwa ( ). 1993: 3/546, Rec: Zolla Steczowicz-Sajderowa: 50 lat pisarstwa Władysława Bartoszewskiego Bibliografia z glosą wstępną Aleksandra Gieysztora. Vienna KANDZIORA, Jerzy: Glos w sprawie Polskiej Bibliografii Literackiej. 1994: 5/560, [WIRPSZA, Aleksander] L. S. (ps.): Nowa bibliografia druków niezależnych. 1994: 1/556-2/557, Rec: Szczepan Rudka: Wrocławskie pisma bezdebitowe Bibliografia. Wrocław : Niemiecki katalog polskiej prasy niezależnej. 1990: 12/519, Rec: Angela Murche-Kikut: Unabhängige Periodika aus Polen IV Bestandskatalog. Bremen : Nowa bibliografia wydawnictw podziemnych. 1992: 5/536, Rec: Jadwiga Czachowska, Beata Dorosz: Literatura i krytyka poza cenzurą Wrocław : Ważna bibliografia. 1988: 9/492, Rec: Polnische Literatur in deutscher Übersetzung. Ein Bibliographie von Krzysztof A. Kuczyński. Darmstadt : Wydane w podziemiu. 1989: 9/504, Rec: [Marek Jastrzębski] Józef Gajewski (ps.): Materiały do bibliografii druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury Archiwum Solidarności, T. 19. Seria: Relacje i opracowania. Kraków

8 BIBLIOTEKI I MUZEA Materiały sprawozdawcze, apele, komunikaty, polemiki 61. DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Akta Towarzystwa Hist[oryczno]-Literackiego w Paryżu. 1991: 10/529, Rec: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 1. Red. Marek P. Prokop. Paryż : Książki słowiańskie w Anglii. 1989: 12/507, O kolekcji słowiańskiej w zbiorach British Museum. 63. : Leningradzki Czarnobyl kulturalny. 1988: 5/488, 132. Informacja o pożarze Biblioteki Akademii Nauk w Leningradzie i stratach wśród poloników. 64. : LdR w sprawie Biblioteki Narodowej w Warszawie i jej sytuacji lokalowej, o której pisało Życie Warszawy. 1993: 3/546, : Odsłanianie przeszłości. (Z prac Biblioteki Polskiej w Paryżu). 1994:4/559, Rec: Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu. T. 2. Red. Marek P. Prokop. Paryż DASZKIEWICZ, Piotr: O poszukiwaniu i ratowaniu pamiątek związanych z J. E. Gilibertem. 1994: 1/556-2/557, Dotyczy Jean-Emmanuela Giliberta, botanika francuskiego z XVIII wieku, przez krótki czas przebywającego w Wilnie. 67. FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM. 1990: 11/518, Informacje o rejestracji Fundacji 18 września 1990 roku, jej składzie, celach i zadaniach. LdR Przemysław Zagierski. 1991: 5/524, o propagowaniu książki polskiej w Norwegii. 68. FUNDACJA POMOCY BIBLIOTEKOM POLSKIM. 1991: 1/520-2/521, 172; 7/526-8/527, ; 9/528, 170; 10/529, 40; 1992: 1/532-2/533, 112; 12/543, 111; 1993: 3/546, ; 4/547, 124; 9/552, 28; 1994: 3/558, 139; 4/559, 156; 11/566, 120; 12/567, 128; 1995: 6/573, 98; 12/579, 94; 1996: 6/585, 132; 10/589, 82; Komunikaty Fundacji, w których potwierdza i dziękuje za otrzymane dary. 69. K. Z.: Dział polski w British Library. (Czy praca Hanny Świderskiej pójdzie na marne?). 1991: 10/529, Tekst zawiera rozwiązanie pseudonimów Hanny Swiderskiej używanych w Kulturze (Grażyna Nowak) oraz w Wiadomościach i książkach autorskich (Janina Kowalska). 70. MRUCZEK (ps.): Czy muszą być cymelia? 1989: 1/496-2/497, Książki wydawane w 2 obiegu i na emigracji w bibliotekach polskich. Przedruk z: Kurier Akademicki, pismo NZS, nr 10/ NOWA PLACÓWKA BIBLIOTEKI NARODOWEJ. 1994: 11/566, Pracownia Badań nad Książką Polską za Granicą powstała 31 lipca 1994 roku, jej statutowe zadania i cele. 72. [PROKOP, Marek P] Rodowicz, Maria (ps.): Biblioteka Polska w Paryżu. 1989: 7/502-8/503, LdRA. 1989: 10/505, 157 informacja, że artykuł został opracowany na podstawie wywiadu z Markiem P. Prokopem, kierownikiem Działu Rękopisów BP. 73. [SKALMOWSKI, Wojciech] Broński, Maciej (ps.): Mickiewicziana z Bilburga. 1990: 10/517, Rec: Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu. Teksty odczytali: M. Danilewicz Zielińska i T. Niewodniczański, opracowała i komentarzem opatrzyła M. Danilewicz Zielińska. Warszawa SZYSZMAN, Szymon: LdR z apelem o oddzielną kolekcję i ex-libris imienia prof. Stanisława Koscialkowskiego w Muzeum w Rapperswilu. 1989: 7/502-8/503, 222. LdR. Zoiia Mękarska-Kozlowska. 1990: 6/513, sprostowanie. 75. [ŚWIDERSKA, Hanna]: Warto by pomóc. Rozmowa z p. Hanną Świderską o sprawach polskich w British Library. Rozmowę przeprowadził [Leszek Brzoza] Piotr Skrzynecki (ps.). 1989: 9/504, WYRWA, Tadeusz: LdR z odpowiedzią na list Marka P. Prokopa (1987: 9/480). 1988: 1/489-2/485, Dotyczy Biblioteki Polskiej w Paryżu i jej działalności. 77. : LdR w sprawie powstania w maju 1992 roku pierwszego w Polsce Muzeum Historii Armii Krajowej z siedzibą w Krakowie. 1992: 12/543, 144. KSIĘGARNIE 78a. Ars Polona. Ogłoszenie importera książek i czasopism. 1996: 5/584, 159; 6/585, a. Ogłoszenie Domu Księgarskiego Stowarzyszenia Wolnego Słowa. 1990: 12/519, 4 okł. 1991: 4/522, 4 oki.; 1992: 1/532-2/533, 4 okł. (także: Sprzedaż detaliczna Kultury ); 3/534, 3-4 okł. 80. ROMANOWICZ, Kazimierz: LdR informujący o zamknięciu z dniem 31 grudnia 1993 roku Księgarni Libella oraz Galerie Lambert. 1993: 11/554, : LdR z podziękowaniem za liczne listy w związku z informacją o zamknięciu Libelli oraz Galerie Lambert. 1994: 4/559, 157. KSIĘGARNIE POLSKIE POZA KRAJEM (Informacje o zakresie działalności, wydawnictwach, katalogach itp. w formie ogłoszeń w kolejnych numerach Kultury ). 8

9 AUSTRIA 82. Księgarnia Polska (Polnische Buchhandlung) w Wiedniu. 1988: 1/484-2/485, 178; 3/486, 173; 4/487, 94; 6/489, 131; 7/490-8/491, 79; 9/492, 118; 11/494, 109; 12/495, : 1/ /497, 30; 4/499, 137; 6/501, 96; 7/502-8/503, 189; 9/504, 139; 10/505, 52; 11/506, 33; 12/507, : 1/508-2/509, 141; 3/510, 55; 4/511, 159; 5/512, 113; 6/513, 125; 7/514-8/515, 209; 9/516, 117; 10/517, 123; 11/518, 72; 12/519, : 1/520-2/521, 83; 3/522, 133; 4/523, 76; 5/524, 23; 7/526-8/527, 182; 9/528, 76; 10/529, 154; 11/530, 51; 12/531, : 1/532-2/533, 124; 3/534, 92; 4/535, 62; 5/536, 84; 6/537, 38; 7/538-8/539, 207; 9/540, 2; 10/541, 76; 11/542, 156; 12/543, : 1/544-2/545, 114; 3/546, 47; 4/547, 85; 5/548, 160; 6/549, 136; 7/550-8/551, 184; 9/552, 141; 10/553, 26; 11/554, 46; 12/555, : 1/556-2/557, 153; 3/558, 51, 164; 4/559, 46; 5/560, 160; 6/561, 126; 7/ /563, 200; 9/564, 155; 10/565, 160; 11/566, 111; 12/567, : 1/568-2/569, 207; 3/570, 162; 4/571, 143; 5/572, 88; 6/573, 28; 7/574-8/575, 49; 9/576, 176; 11/578, : 1/580-2/581, 194; 3/582, 49; 4/583, 109; 5/584, 50; 6/585, 160; 7/586-8/587, 136; 9/ 588, 136; 10/589, 110; 11/590, 132; 12/591,116. Seria Konfrontacje wydawana przez Instytut na rzecz Demokracji w Europie Wschodniej (IDEE) do nabycia w Księgarni Polskiej w Wiedniu. 1990: 1/508-2/509,223. FRANCJA 83. Księgarnia Andrzeja Dobosza. Paryż. 1994: 7/562-8/563, 112; 9/564, 40; 10/ ; 12/567, : 1/568-2/569, 223; 3/570, 175; 4/571, 124; 5/572, 52; 6/573, 71; 7/574-8/575, 150; 9/576, 99; 11/578, : 1/580-2/ ; 3/582, 84; 4/583, 118; 5/584, 57; 6/585, 15; 7/586-8/587, 167; 9/588, 74; 10/589, 90; 11/590, 128; 12/591, Libella (księgarnia i wydawnictwo w Paryżu). 1988: 1/484-2/485, 16; 3/486, 40; 4/487, 11; 5/ ; 6/489, 159; 7/490-8/491, 79; 9/492, 63; 10/493, 128; 11/494, 101; 12/495, : 1/496-2/497, 101; 3/498, 39; 4/499, 105; 5/500, 141; 6/501, 39; 7/502-8/503, 172; 9/504, 74; 10/ ; 11/506, 102; 12/507, : 1/508-2/509, 176; 3/510, 176; 4/511, 23; 5/512, 14; 6/513, 154; 7/514-8/515, 182; 9/516, 167; 10/517, 26; 11/518, 32; 12/519, : 1/520-2/521, 152; 3/522, 138; 4/523, 93; 5/524, 73; 6/525, 50; 7/526-8/527, 182; 9/528, 126; 10/529, 56; 11/530, 79; 12/531, : 1/532-2/533, 90; 3/534, 14; 4/535, 11; 5/ ; 6/537, 52; 7/538-8/539, 137; 9/540, 144; 10/541, 91; 11/542, 160; 12/543, : 1/544-2/545, 153; 3/546, 174; 4/547, 124; 5/548, 110; 6/549, 52; 7/550-8/551, 220; 9/552, 69; 10/553, Marc S. Franciszkowski. Lettres Slaves. Librairie Editions. Paryż. 1994:91564, 192; 10/ ; 11/566, 49; 12/567, : 1/568-2/569, 223; 7/574-8/575, : 4/583, 160; 5/584, 104; 6/585, 115; 7/586-8/ ; 9/588, WYRWA. Tadeusz: LdR w sprawie Księgarni Polskiej w Paryżu. 1990:9/516, 175. IZRAEL 87. Księgarnia Polska A. i E. Neustein, Tel-Aviv. 1988: 3/486, 165; 4/487, 65; 5/488, : 1/496-2/497, 212; 11/506, : 5/512, : 1/544-2/545, 80. NIEMCY 88. Arkady. Polnische Kunst und Buchhandlung (Księgarnia i Galeria Polska). Hamburg. 1989: 4/499, 105; 5/500, 32; 6/501, 60; 7/502-8/503, Księgarnia WAWEL w Kolonii (Koln). 1988: 1/484-2/485, 178; 3/486, 165; 4/487, 112; 6/489, 131; 7/490-8/491, 166; 9/492, 118; 10/493, 160; 11/494, 48; 12/495, : 1/496-2/497, 101; 3/498, 61; 4/499, 141; 5/500, 206; 6/501, 96; 7/502-8/503, 99; 9/504, 113; 10/505, 137; 11/506, 22; 12/507, : 1/508-2/509, 83; 3/510, 115; 4/511, 81; 5/512, 154; 6/513, 85; 7/514-8/515, 214; 10/517, 103; 11/518, 72; 12/519, : 1/520-2/521, 193; 3/522, 125; 4/523, 44; 5/524, 88; 6/525, 33; 7/526-8/527, 223; 9/528, 176; 10/529, 160; 11/530, 37; 12/531, : 1/532-2/533, 198; 3/534, 160; 4/535, 90; 5/536, 41; 6/537, 50; 7/538-8/539, 224; 9/540, 171; 10/541, 25; 11/542, 140; 12/543, : 1/ /545, 54; 3/546, 134; 4/547, 85; 5/548, 57; 6/549, 90; 7/550-8/551, 223; 9/552, 55; 10/553, 55; 11/554, 160; 12/555, : 1/556-2/557, 96; 3/558, 115; 4/559, 153; 5/560, 160; 6/561, 17; 7/562-8/563, 134; 9/564, 186; 10/565, 104; 11/566, 150; 12/567, : 1/568-2/569, 149; 3/570, 114; 4/571, 153; 5/572, 124; 6/573, 54; 7/574-8/575, 210; 9/576, 155; 11/578, : 1/580-2/581, 134; 3/582, 101; 4/583, 129; 5/584, 26; 6/585, 85; 7/586-8/587, 97; 9/588, 175: 10/589, 64; 11/590, 140; 12/591,

10 90. Stodieck Buchhandlung (Księgarnia Polska) w Berlinie Zachodnim. 1988: 1/484-2/485, 96; 3/486, 102; 4/487, : 1/496-2/497, 222; 3/498, 105; 4/499, 77; 5/500, 20; 6/501, 34; 7/502-8/503, : 9/516, 98; 10/517, 159. STANY ZJEDNOCZONE 91. Księgarnia Polska Polonia (Polonia Bookstore). Chicago. 1990: 6/513, 159; 7/514-8/515, 200; 9/516, 152; 10/517, : 1/520-2/521, 211; 5/524, : 1/532-2/533, 219; 5/536, 160; 6/537, 77. WIELKA BRYTANIA 92. Katolicki Ośrodek Wydawniczy Veritas oraz Księgarnia Veritas. 1988: 9/492, 45. ENCYKLOPEDIE I SŁOWNIKI 93. DOBOSZ, Andrzej: O słownikach biograficznych. 1989: 6/501, DYBCIAK, Krzysztof, KUDELSKI, Zdzisław: Komunikat o pracach nad Słownikiem Emigracyjnej Kultury. 1996: 3/582, 136. Informacja o zakończeniu prac nad pierwszym tomem Leksykonu kultury polskiej poza krajem po 1939 roku. 95. FOX, KABEJUN, EPTE, EGO, KTO SIĘ BAWI W CHOWANEGO? 1991: 3/522, Apel Redakcji Słownika pseudonimów pisarzy polskich o informacje mające pomóc w rozwiązaniu pseudonimów od XVI wieku do roku JURKSZUS-TOMASZEWSKA, Jadwiga: Cenne opracowanie. 1992: 11/542, Rec: Bolesław Klimaszewski, Ewa R. Nowakowska, Wojciech Wyskiel: Mały słownik pisarzy polskich na obczyźnie Warszawa NAUKA Zagadnienia ogólne, naukoznawstwo, badania naukowe 97. [FRĄCKOWIAK, Jan Krzysztof]: Polska polityka naukowa. Wywiad z dr. Janem Krzysztofem Frąckowiakiem prof. Michał Tymowski i prof. Wanda Krzemińska. 1996: 10/589, Zawiera krótkie biogramy osób biorących udział w rozmowie. 98. KACZMAREK, Robert: Eksplozja ignorancji. 1995: 6/573, Rec.: Juliusz Łukasiewicz: The Ignorance Explosion. Understanding Industrial Civilisation. Ottawa KUBOWSKI, Jerzy: Rewizja Czarnobyla. 1993: 11/554, Dotyczy reaktorów atomowych w elektrowniach [LASOTA, Piotr]: O błyskach promieniowania gamma. Rozmowa z Piotrem Lasotą. Rozmawiał Marek Abramowicz. 1989: 6/501, O problemach współczesnej astronomii POSPIESZALSKI, Antoni: Jedna ludzkość wystarczy. 1992: 4/535,5-11. Program SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence) poszukiwania istot inteligentnych poza Ziemią : Odpowiedź na listy. 1992: 7/538-8/539, W związku z artykułem Jedna ludzkość wystarczy. LdR. Jerzy Daszkiewicz 1992: 9/540, : Szemranie w Katedrze, czyli gdzie się podziała dusza? 1994:7/562-8/563,3-11. Na marginesie artykułu Daniela C. Dennett: Murmurs in the Cathedral. Times Literary Supplement, Sept Oct. 5, Dotyczy sztucznej inteligencji. Maciej Lipowski, Adam Nasielski, Zygmunt Stankiewicz: O szemraniu w Katedrze inaczej. Polemika. 1994: 10/565, Odpowiedź A. Pospieszalskiego. 1994: 10/565, RATYNIECKI, Paweł: Nauki polskiej droga przez mękę. 1996: 10/589, Komitet Badań Naukowych ZAGÓRSKI, Zbigniew Paweł: Dziedzictwo Czarnobyla. 1993: 4/547, Energetyka nuklearna : Odpowiedź oponentom. 1993: 7/550-8/551, Zagrożenia energetyki nuklearnej. LdR. M. Dakowski. 1993: 9/552, polemika z Z. Zagórskim. LdRA. 1994: 4/559, odpowiedźna list M. Dakowskiego. Instytuty i towarzystwa naukowe 107. APEL INSTYTUTU JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W AMERYCE. 1992: 9/540, 171. O wsparcie finansowe i pomoc. 10

11 108. BIERNACKI, Andrzej: Spór o spory (w związku z artykułem prof. Andrzeja Wyczańskiego). 1994: 3/558, Dotyczy Polskiej Akademii Nauk (PAN) HAVEL, Vaclav: Godot nie przyjdzie, bo go nie ma. (Mowa Vaclava Havla z okazji przyjęcia go do Francuskiej Akademii Nauk Moralnych i Politycznych ). 1992: 12/543, POWICHNOWSKI, Lech K: LdR postulujący powołanie Instytutu Europy Wschodniej, który zajmowałby się sprawami stosunków Polski z państwami sąsiednimi. 1990: 11/518, SONIK, Bogusław: Oświadczenie. 1993: 5/548, 159. W sprawie pożaru w Instytucie Polskim w Paryżu, w dniu 13 kwietnia 1993 roku STACJA NAUKOWA PAN W PARYŻU (placówka niedochodowa). 1993: 6/549, 127. Komunikat o celach i zadaniach Stacji oraz warunkach naboru nowych członków STUDIA DOKTORANCKIE. Instytut Chemii i Techniki Jądrowej ogłasza rekrutację na studia doktoranckie. 1994: 5/560, 26. Specjalności, warunki przyjęcia STULECIE POLSKIEJ STACJI NAUKOWEJ W PARYŻU. 1994: 7/562-8/563, Uroczystości obchodów 100-lecia, które miały miejsce w dniach 8 i 9 czerwca 1994 roku oraz krótka historia Stacji WYCZAŃSKI, Andrzej: Spory o Polską Akademię Nauk. 1993:9/552, Kongresy, zjazdy, kolokwia, programy badawcze itp [BIEŃKOWSKA, Ewa] E. B. (ps): Paryska Sesja historyków. 1994: 1/556-2/557, Zorganizowana przez paryską Stację Naukową PAN i École des Hautes Études en Sciences Sociale (Wyższą Szkolę Badań Społecznych) w dniach 9 i 10 grudnia 1993 roku CENTRUM STUDIÓW KULTURY POLSKIEJ. Komunikat. 1991: 1/520-2/521, Międzynarodowe Kolokwium na temat: Polska proza współczesna: indywidualizm czy poczucie wspólnoty? Jedna czy wiele tożsamości? w Centre d Études de la Culture Polonaise przy Uniwersytecie Charles de Gaulle w Lille III, w dniach kwietnia 1991 roku DELAPERRIERE, Maria: Pisarz emigracyjny? 1993: 12/555, Międzynarodowa sesja naukowa w Państwowym Instytucie Języków Cywilizacji Wschodnich (INALCO) w Paryżu nt.: Literatura i emigracja krajów Europy Środka ( ), zorganizowana pod auspisjami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Spraw Zagranicznych (październik 1993 roku) DNI LITERATURY POLSKIEJ WE FRANCJI (Les Belles Étrangères). 1990: 12/519, 117. Paryż, 26 listopada 8 grudnia 1990 roku. Redakcja Kultury : Sprostowanie. 1991: 4/523, 159 nt. fragmentu artykułu Alicji Zawadzkiej Polska piękna cudzoziemka, przedrukowanego w Kulturze bez nazwiska FESTIWAL GOMBROWICZA W PARYŻU. 1989: 11/506, Z okazji 20. rocznicy śmierci Gombrowicza. Obchody obejmowały spektakle, wystawy oraz kolokwium na Uniwersytecie Paris IV Sorbonne FILIPOWICZ, Mirosław: Konferencja w Lille. 1993: 11/554, Kolokwium poświęcone wizerunkowi Europy Środkowo-Wschodniej w myśli i historiografii europejskiej od XVIII wieku aż po czasy współczesne, odbyło się w Villeneuve d Ascq kolo Lille w dniach września 1993 roku GÖMÖRI, George: Konferencja o literaturach emigracyjnych. (Przekład Camilla Mondral). 1996: 3/582, Konferencja pt. Słowiańskie Literatury Emigracyjne przeszłość, teraźniejszość, przyszłość? zorganizowana w dniach 25 i 26 listopada 1995 roku przez Wydział Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Glasgow, poświęcona pamięci czeskiego emigracyjnego krytyka Igora Hajka, zmarłego w 1995 roku GORCZYŃSKA, Renata: Następcy Faulknera poszukiwani. 1989: 1/496-2/497, Sesja zorganizowana latem 1987 roku w nowojorskim Columbia University HERNANDEZ-PALUCH. Maria de: Festiwal Europy Środkowej w Paryżu. 18 do 25 maja : 7/538-8/539, Zorganizowany przez Association Le Pont Neuf przy pomocy ambasad: Polski, Czech, Słowacji i Węgier JARZĘBSK1, Jerzy: Tożsamość polska w zwierciadle prozy. 1991: 7/526-8/527, Konferencja zorganizowana w dniach kwietnia 1991 roku w Centre d Études de la Culture Polonaise na Uniwersytecie Lille III przez prof. Daniela Beauvois i dr. Marka Tomaszewskiego pt.: Polska proza współczesna: indywidualizm czy duch wspólny? Tożsamość jednolita czy wieloraka? KACZMAREK, Robert: Bałtyckie Forum Ekologiczne. 1992: 3/534, III Sympozjum pt.: Ku integracji krajów bałtyckich w listopadzie 1991 roku. Zawiera notę biograficzną autora KONGRES KULTURY POLSKIEJ NA OBCZYŹNIE, LONDYN : 7/562-8/563, Zapowiedź Kongresu oraz przedstawienie programu prac kongresowych KOŹMIŃSKI, Leszek M.: Literatura i życie. 1992: 9/540, Omówienie sesji pt. Literatura i życie osoba i twórczość Andrzeja Bobkowskiego, która odbyła się 3 marca 1992 roku na KUL-u KULIK, Adam W.: Sztuka grekokatolików. 1996: 7/586-8/587, Omówienie konferencji pt. Sztuka cerkiewna w diecezji przemyskiej zorganizowanej w dniach marca 1996 roku w Muzeum Zamku w Łańcucie przez Jarosława Giemzę MAKSIMÓW, Władimir E.: Cud naszego istnienia. [Z rosyjskiego tl. Julia Juryś]. 1988: 1/484-2/485, Wystąpienie W. Maksimowa, na temat roli literatury wobec władzy, wygłoszone w Paryżu, 21 listopada 1987 roku w czasie spotkania intelektualistów MAURER, Jadwiga: Nowojorska konferencja o Józefie Wittlinie. 1996: 12/591, Konferencja Józef Wittlin ( ). New Perspectives. International Academic Conference zorganizowana przez Annę Frajlich-Zając odbyła się w dniach września 1996 roku w salach Fundacji Kościuszkowskiej na Manhattanie i na Uniwersytecie Columbia. 11

12 132. MONDRY, Janusz: Budowanie nowej Europy. 1990: 9/516, Omówienie jednodniowej konferencji w Londynie nt. zjednoczenia Europy POLACZEK, Stanisław: Po Kongresie Ekonomistów Polskich. 1994: 1/556-2/557, VI Kongres Ekonomistów Polskich, który odbył się 4 listopada 1993 roku w Warszawie QUIDNUNC (ps.): Kongres Kultury Polskiej na Obczyźnie. 1995: 10/577, Londyn, sierpnia 1995 roku. LdR. Zbigniew Gąsiewicz. 1995: 12/579, 140 polemika. LdR. Nina Taylor. 1995: 12/579, data powstania Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie SEZON BAŁTYCKI W PARYŻU. 1993: 3/546, Konferencja Niepodległość państw bałtyckich: początki, przyczyny, konsekwencje. Porównanie krytycznych lat 1918/1919 i 1990/1991, zorganizowana przez M. Eberharda Domma, prof Uniwersytetu Lyońskiego III, w październiku 1992 roku IV1NCENZ, Andrzej] Tor. (ps.): Stanisław Vincenz : Konferencja w La Combę. 1989: 3/498, 138. La Combe k/grenoble W KRĘGU IMPERIUM. 1994: 10/565, Spotkanie Związek Radziecki Polska W kręgu imperium, które odbyło się w dniach 6-10 października 1994 roku w Podkowie Leśnej i w Warszawie [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Europa i narody. 1989: 11/506, Kongres poświęcony przyszłości Europy, zorganizowany w Krakowie w dniach 31 VIII 3 IX 1989 roku przez Deutsches Polen-Institut w Darmstadt oraz Towarzystwo Lotnicze Lufthansa : Sympozjum o Juliuszu Mieroszewskim. 1992: 3/534, 63. Planowane w czerwcu 1992 roku w Pradze ZIELIŃSKI, Marek: Granica sprzeciwu. 1988: 1/484-2/485, Spotkanie pisarzy, publicystów, historyków i sowietologów w Paryżu w dniach listopada 1987 roku (rola literatury wobec władzy). Uniwersytety. Studia polonistyczne i sławistyczne 141. BNIŃSKI, Wacław H.: Dar rodziny Bnińskich. 1995: 9/576, Przekazanie, w imieniu Marii Bilińskiej (zm. 26 czerwca 1995 roku), Uniwersytetowi im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zespołu palacowo-parkowego Guttowy BUJNICKI, Tadeusz: Wileńskie konteksty romantyczne. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na Uniwersytecie Wileńskim r. 1995:4/571, CHMIELECKA, Ewa: Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie. 1995: 9/576, [DWUNASTY] XII UNIWERSYTET LETNI. Komunikat. 1993: 9/552, 28. Organizowany przez Wspólnotę Polsko-Francuską oraz Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu, w dniach września 1993 roku FOLEJEWSKI, Zbigniew: Polski Uniwersytet w Wilnie a rzeczywistość. 1993: 9/552, Na marginesie artykułu [Grażyny Strumillo-Miłosz] Wilnianki z Zarzecza (ps.) pt. Uniwersytet Polski w Wilnie. 1993: 5/ KOMUNIKAT NR 1 ZARZĄDU FUNDACJI POLSKA KATEDRA W UNIWERSYTECIE JEROZOLIMSKIM. 1995: 5/572, Informacja o zawiązaniu 22 grudnia 1994 roku Fundacji oraz cele, zadania i propozycja współpracy KOMUNIKAT NR 2 ZARZĄDU FUNDACJI POLSKA KATEDRA W UNIWERSYTECIE JEROZOLIMSKIM. 1996: 3/582, Rejestracja Fundacji 7 listopada 1995 roku przez Sąd Rejonowy w Warszawie oraz apel o pomoc w gromadzeniu funduszy niezbędnych do powołania i utrzymania Katedry KOMUNIKAT POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ. 1990: 4/511, letnie studia inżynierskie dla obcokrajowców KOSS, Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. 1991: 1/520-2/521, I Tydzień Polonistów pt.: Kultura polska lat 80-tych zorganizowany przez Koło Naukowe Polonistów KUL-u w dniach listopada 1990 roku ORŁOŚ, Kazimierz: Tydzień polonistów w Lublinie. 1993: 1/544-2/545, III Tydzień Polonistów w dniach 9-14 listopada 1992 roku PAKULSKI, Jan: Studia litewskie na Tasmanii. 1996: 4/583, 153. Towarzystwo Studiów Litewskich powstałe w 1987 roku na Uniwersytecie Tasmańskim oraz pismo Lithuanian Papers PRZYSTAWA, Jerzy: Atmosfera na Uniwersytecie Wrocławskim. 1989: 7/502-8/503, Zawiera listy: J. Przystawy do Dziekana i Rady Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego z 7 kwietnia 1989 roku i Dyrektora Instytutu Fizyki Teoretycznej z 11 kwietnia 1989 roku. LdRA. 1989: 9/504, 172 wyjaśnienia ROKOSZOWA, Jolanta: Jubileusz Państwowego Instytutu Języków i Cywilizacji Wschodu w Paryżu. 1995: 4/571, LdR. Maria Delaperrière. 1995: 7/574-8/575, 222 dotyczy studiów polonistycznych w INALCO [STRUMIŁŁO-MIŁOSZ, Grażyna] Wilnianka z Zarzecza (ps.): Uniwersytet Polski w Wilnie. 1993: 5/548, UNIWERSYTET KULTURY POLSKIEJ, RZYM Komunikat. 1994: 1/556-2/557, 218. Od 20 czerwca do 9 lipca 1994 roku. Informacja o programie, warunkach uczestnictwa, terminie oraz kosztach pobytu. 12

13 156. UNIWERSYTET LETNI KULTURY POLSKIEJ RZYM Komunikat. 1996: 3/582, Od 17 czerwca do 6 lipca 1996 roku. Informacja o programie, warunkach uczestnictwa, terminie oraz kosztach pobytu WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA SESJA II LIPCA Zorganizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. 1993: 4/547, Informacje o wykładach i warunkach uczestnictwa WSCHODNIA SZKOŁA LETNIA SESJA III. 1994: 7/562-8/563, Organizowana przez Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 1-21 lipca 1994 roku informacja o wykładach. Fundacje. Stypendia. Nagrody (Zob. także Wydarzenia miesiąca z lat ) A. Fundacje i Stypendia 159. DOMAŃSKI, Tadeusz: Stypendia Stanisława Lama oraz Jana i Susanne Brzękowskich. 1992: 11/542, : 11/554, : 10/565, Stypendia przyznawane przez Towarzystwo Historyczno-Literackie w Paryżu FUNDUSZ JORDANOWSKICH. Komunikat. 1994: 7/562-8/563, 151. Powstał przy Instytucie Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku dla upamiętnienia osoby śp. Stanisława Jordanowskiego GRABOWSKA, Alina: Nomenklaturowy mutant. 1991: 9/528, Dotyczy Fundacji Kultury Polskiej założonej w 1987 roku przez Jana Dobraczyńskiego i zorganizowanej przez nią dwutygodniowej imprezy kulturalnej pn. Dialog z Polską, która odbyła się w Monachium w lipcu 1991 roku. Wojciech Giełżyński: Fundacje, pożyteczne grzesznice. 1993: 1/544-2/545, Fundusz Kultury Polskiej i Fundusz Kultury. Alina Grabowska: Jeszcze o Fundacji. 1993: 5/548, polemika KOMUNIKAT FUNDUSZU POMOCY NIEZALEŻNEJ LITERATURZE I NAUCE POLSKIEJ. (Zasady przyznawania stypendiów i sprawozdania). 1990: 5/512, 77-78; 9/516, : 3/534, : 4/559, : 10/577, : 4/583, KOMUNIKAT KOMISJI FUNDACJI STYPENDIALNEJ IM. JANA I SUZANNE BRZĘKOWSKICH. 1991: 1/520-2/521, : 10/589, Informacja o konkursie na stypendia KOMUNIKAT KOMISJI FUNDACJI STYPENDIALNEJ IM. STANISŁAWA LAMA. 1989: 1/496-2/497, : 7/550-8/551, : 9/564, : 10/589, MOND, Jerzy: Stypendia im. Stanisława Lama. 1990: 1/508-2/509, 176. Informacja o zasadach przyznawania stypendiów na rok NED NATIONAL ENDOWMENT FOR DEMOCRACY (NARODOWEGO FUNDUSZU DEMOKRACJI) W STA- NACH ZJEDNOCZONYCH: Doroczne sprawozdanie 1 października września : 9/528, O FUNDACJI EKUMENICZNEJ TOLERANCJA. 1993: 6/549, Cele i zadania Fundacji powstałej na początku roku OSTOJA-KOŹNIEWSKI, Jerzy, SZCZEPANIK, Edward: The Polonia Aid Foundation Trust. 1994: 3/558, Sprawozdanie z kwartalnego posiedzenia, odbytego 15 grudnia 1993 roku w Londynie PLESZCZYŃSKA, Irena: LdR z informacją o stypendium im. Wiktora Podoskiego dla czterech artystów plastyków z Polski. 1991: 10/529, POLONIA AID FOUNDATION TRUST. Komunikat. 1992: 7/538-8/539, O posiedzeniu Rady Powierników PAFT z 1 czerwca 1992 roku (Londyn) STYPENDIUM IM. BENEDYKTA HEYDENKORNA (The Benedykt Heydenkorn Yisiting Fellowship). 1994:9/564, B. Nagrody, Wyróżnienia 172. HAVEL, Vaclav: Słowo o słowie. Przekład z niemieckiego Julia Juryś. 1989: 11/506, Mowa wygłoszona w imieniu V. Havla podczas ceremonii wręczenia mu zaocznie Nagrody Pokoju niemieckich wydawców NAGRODA IM. ROMERÓW. 1994: 7/562-8/563, 153. Otrzymali ją ex aequo Leszek Balcerowicz i Jacek Kuroń NAGRODY. 1989: 12/507, ) Nagrody im. Kościelskich Włodzimierz Bolecki, Jerzy Pilch, Krzysztof Rutkowski. 2) Nagrody Pen Clubu. Za przekłady poezji polskiej na język obcy Kenneth Mackenzie, Genadij Ajgi. Za przekłady poezji polskiej na język polski Stanisław Barańczak, Eligia Sakowska i Jerzy Schwakopf. Nagroda im. komandora Kazimierza Szczęsnego dla Zdzisława Najdera; nagroda edytorska dla Anny Staniewskiej. Za zasługi dla piśmiennictwa polskiego Jerzy Giedroyc. 3) Nagrody im. Jerzego Łojka Jan Brzoza [Bohdan Skaradziński], Marek Ney-Krwawicz, Karol Liszewski [Ryszard Szawłowski]. Wyróżnienia: Wydawnictwo Spotkania, Wiesław Chrzanowski, Jerzy Węgierski. 13

14 175. [NAGRODY], 1990: 3/510, ) Nagrody Fundacji Jurzykowskich (w roku 1989) Stefan Niewiadomski, Kazimierz Urbanik, Mieczysław Chojnowski, Wiesław Czyż, Antoni Mączak, Ryszard Krynicki, Wojciech Karpiński, Józef Ryckwert, Marek Stachowski i Jerzy Jarnuszkiewicz. 2) Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Stefan Bratkowski, Stefan Kisielewski, siostra Cecylia Kłos, Tadeusz Konwicki, Jadwiga Krajewska, Andrzej Łapicki, Czesław Laszek, Jan Nielubicz, Janina i Zbigniew Porczyńscy, Franciszek Starowieyski, Maria Wieman-Hilchen. 3) Nagroda Dziennikarska Fundacji Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich dla Iwony Jacyny za cykl artykułów o tematyce ekologicznej. 4) Zarząd Pen Clubu przyznał doroczne nagrody im. Ksawerego Pruszyńskiego Jan Józef Szczepański, Kazimierz Dziewanowski, Józef Kuśmierek. 5) Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Europa-Cinema 89 dla filmu Krzysztofa Zanussiego Stan posiadania za najlepszy scenariusz i najlepszą rolę męską. 6) Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego dla Dariusza Fikusa. 7) Towarzystwo Naukowe KUL-u przyznało nagrodę im. ks. Idziego Radziszewskiego Tymonowi Terleckiemu. 8) Apel Pen Clubu o wpłaty na konto nagrody im. Jana Strzeleckiego. 9) Nagrodę PULS ROKU miesięcznik Puls - dla redakcji krakowskiego pisma Arka i jego eseisty Ryszarda Legutki NAGRODY. 1990: 12/519, ) Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku. Przyznano nagrody za prace historyczne, które otrzymali: 1. Anna Sudlitz za prace dotyczące działalności WiN-u oraz procesu przywódców tej organizacji; 2. Danuta Suchorowska za prace dotyczące zbrojnego podziemia niepodległościwego po roku 1945; 3. Jan A. Siła i Zdzisław Kowalski za pracę o Zamku lubelskim. Nagroda specjalna Muzeum w Katowicach za wystawę dotyczącą wydarzeń w grudniu 1981 roku w kopalnii węgla kamiennego Wujek. 2) Kongres Polonii Amerykańskiej, Wydział na Stan Illinois przyznał nagrody specjalne za wybitne osiągnięcia działaczy polonijnych zasłużonych w pracy społecznej i politycznej dla Bonawentury Migały, Juliusza Szygowskiego i Myry Lenarda. 3) Nagrody Literatury za rok 1990 Krzysztof Karasek, Ryszard Kapuściński. Wyróżnienia Zbigniew Herbert ( Elegia na odejście ) i Czesław Miłosz ( Rok myśliwego ). 4) Nagrody Fundacji Kościelskich w Genewie Grzegorz Musiał, Bronisław Wildstein, Marek Zieliński. Nagroda im. Zygmunta Kallenbacha Wisława Szymborska. 5) Nagroda im. Stefanii Niekrasowej dla Grahama Scotta uznanego za najwybitniejszego wykonawcę utworów Chopina w Wielkiej Brytanii NAGRODY. 1991: 3/522, ) Nagroda Publicystyczna im. Adolfa Bocheńskiego za rok 1990 dla Stanisława Podemskiego. 2) Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego za rok Jan Walc za tom esejów i felietonów z lat pt.: Wybierane. 3) Polskie Towarzystwo Naukowe na Obczyźnie przyznało nagrody im. Alfreda Lenkszewicza ks. prof Józefowi Bocheńskiemu i prof. Czesławowi Lejewskiemu. 4) Nagroda Jana Cybisa Józef Czapski. 5) Nagroda Miesięcznika Odra Leszek Kołakowski za książkę Horror metliaphysicus. 6) Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz w Zamościu Danuta Mostwin. 7) Nagroda Jerozolimy za rok 1990 Zbigniew Herbert. 8) Nagrody Fundacji Jurzykowskich (w roku 1990) Leopold Koss, Charles Sterling, Teresa Pągowska, Edward Balcerzan, Henryk Grynberg, Kamil Dziewanowski, Józef Kozielecki, Ilja Lazari-Pawłowska, Andrzej Białynicki-Birula, Andrzej Białas NAGRODY. 1991: 9/528, ) Nagrody Redakcji Polityki w dziedzinie najnowszej historii polski Krystyna Kersten, Marta Fik, Maciej Kozłowski, Włodzimierz Borodziej, Marek K. Kamiński, Barbara Skarga. 2) Nagroda im. Goethego Wisława Szymborska. 3) Nagrody miesięcznika Literatura na Świecie Jerzy Pomianowski, Elżbieta Komarnicka, Oskar Hedemann. 4) Nagroda pisarska Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego w Londynie przyznana została Stanisławowi Nicieji za pracę Cmentarz obrońców Lwowa. 5) Nagroda im. Franciszka Skowyry przyznawana za prace naukowe powstające w środowisku KUL-u ks. Piotr Taras i ks. Antoni Dembowski NAGRODY. 1992: 12/543, ) Nagrody Fundacji im. Wł[adysława] i N[elli] Turzańskich za rok 1991 Bogdan Czaykowski, Jacek Z. Sawicki, Romuald Mieczkowski. Dotacje kwartalnik Akcent (Lublin), czasopismo Pielgrzym (Torronto), Fundusz im. Prezydenta E. Raczyńskiego w Wilnie. 2) Wieczysta Nagroda Jana Karskiego i Poli Nireńskiej prof. J. Karski ustanawia wieczystą nagrodę dla autorów książek nt. udziału Polaków żydowskiego pochodzenia lub Żydów w polskiej kulturze i nauce. 3) Nagrody ZAIKS-u za rok 1992 Irena Lewandowska za tłumaczenia z języka rosyjskiego; Janina Kaczinarewicz-Fedorowska za przekłady z języka rosyjskiego; Teresa Dzieduszycka za przekłady na język francuski; Wiesław S. Kuniczak za przekład Trylogii Henryka Sienkiewicza na angielski. 4) Nagrody Pen Clubu. Nagrody dla tłumaczy Jadwiga Dackiewicz za przekłady literatury francuskiej; Sławomir Blaut za przekłady z literatury niemieckojęzycznej; Helena Stachova za przekłady literatury polskiej na język czeski; Lennard Kiellberg za przekłady literatury polskiej na język szwedzki; Maria Ofierska za całokształt pracy edytorskiej. 5) Nagroda Jana Cybisa Zbigniew Makowski. 6) Nagrody im. Jerzego Łojka - Marek Tarczyński, Longin Tomaszewski, Czesław Hołub, Adolf Pilch i ks. Tadeusz Fedorowicz. 7) Nagroda Fundacji Pruszyńskich dla najlepszego dziennikarza Aleksander Małachowski NAGRODY. 1993: 10/553, ) Nagrody Fundacji Mieczysława Pruszyńskiego Leon Bójko i Kazimierz Traciewicz. 2) Nagroda im. Jana Strzeleckiego Ireneusz Krzemieński. 3) Nagroda stypendialna Fundacji Czesława Seiferta Erwin Kruk. 4) Nagroda im. Leona Schillera Rafał Węgrzyniak za książkę Wokół Wesela (Wrocław 1992). 5) Nagrody miesięcznika Literatura na Świecie Andrzej Szuba, Ireneusz Kania, Katarzyna Skawina. 6) Nagrody Fundacji Piotra Büchnera Ewa Lipska, Piotr Wojciechowski, Stanisław Stomma. 7) Nagroda im. Fillipo Sacchi Włoskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Filmowych za rok 1992 Katarzyna Jabłońska. 8) Nagroda Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Londynie za rok 1992 ex aequo Danuta Mostwin i Eugeniusz Kruszewski. 9) Nagrody Klubu Złotej Karety Magdalena Abakanowicz, Witold Lutosławski, Julian Stryjkowski, Stefan Sułkowski, Janusz Warmiński. 14

15 181. NAGRODY. 1996: 3/582, ) Nagroda pisarska Polskiej Fundacji Kulturalnej w Londynie im. Edwarda Raczyńskiego Andrzej Friszke i Tadeusz Dubicki. 2) Nagroda Odry 1995 Michał Głowiński NAGRODY. 1996: 5/584, ) Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (w roku 1996) Stanisław Dubiski, Jerzy Woy-Wojciechowski, Krystyna Kuperber, Wanda Błeńska, Alicja Iwańska, Tadeusz Żenczykowski, Ryszard Kiersnowski, Karol Berger, Józef Szajna i Ursula von Rydingsvard. 2) Nagroda Przeglądu Wschodniego Roman Aftanazy, Jan Ostrowski i Jerzy Petrus. Laureatem nagrody w kategorii zagranicznej został Bohdan Osadczuk NAGRODY. 1996: 6/585, ) Towarzystwo Demokratyczno-Spoleczne przyznało nagrody i wyróżnienia im. Jana Józefa Lipskiego za prace magisterskie obronione w 1995 roku Barbara Kosecka, Krzysztof Persak i Kazimiera Szczuka. Wyróżnienia dla Joanny Bałuki, Joanny Grądziel, Marcina Mellera i Moniki Karoliny Sobótki. 2) Nagrody Literatury na Świecie za rok 1995 Wiktor Woroszylski, Jan Garewicz, Krystyna Rodowska, Andrzej Dąbrówka, Ewa Geller, Ryszard Turczyn, Paweł Hertz oraz dwie warszawskie oficyny wydawnicze Spacja i Aletheia NAGRODY. 1996: 9/588, ) Gustaw Herling-Grudziński został laureatem włoskiej nagrody literackij,premio Vittorini za tom opowiadań Portret wenecki. 2) Nagroda im. prof Zbigniewa Raszewskiego ufundowana przez miesięcznik Ruch Teatralny dla najciekawszego krytyka teatralnego publikującego w prasie codziennej Janusz R. Kowalczyk. 3) Amerykański PEN-Club przyznał nagrodę za tłumaczenia na język angielski Stanisławowi Barańczakowi. 4) Jerzy Turowicz otrzymał specjalną nagrodę polskiego PEN-Clubu za wybitne zasługi dla piśmiennictwa polskiego i kultury polskiej NAGRODY. 1996: 11/590, ) Nagroda Polskiego PEN-Clubu im. Jana Strzeleckiego Krystyna Kersten; Nagroda Edytorska PEN-Clubu Maria Danilewicz Zielińska; Nagroda im. komandora Kazimierza Szczęsnego Jan Kazimierz Sawicki. 2) Nagroda Ikar 96 Władysław Kopaliński; wyróżnienie ks. prof. Józef Tischner. 3) Łódzki miesięcznik Tygiel Kultury zawiadamia o ustanowieniu nagrody literackiej im. Jerzego Kosińskiego za najlepsze książki wydane w języku polskim przez żyjącego autora w 1994 i 1995 roku. 4) Nagrody PEN-Clubu za rok 1995 w dziale poezji - Wisława Szymborska, w dziale prozy Władysław Terlecki, w dziale eseju - Jacek Łukasiewicz. 5) Nagroda im. Barbary Sadowskiej poeta Janusz Szuber NAGRODY. 1996: 12/591, ) Nagrody Fundacji im. Kościelskich Marcin Świetlicki za całokształt twórczości poetyckiej i Jacek Baczak za debiutancki tom prozy Zapiski z nocnych dyżurów (Kraków 1995). 2) Nagroda im. Andrzeja Kijowskiego Ryszard Legutko. 3) Nagroda im. Jana Cybisa za twórczość malarską - Ewa Rosenstern. 4) Nagroda Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Złota Gruszka Jerzy Piekarczyk. 5) Nagrody Kisiela dla: polityka Andrzeja Bączkowskiego (pośmiertnie), przedsiębiorcy Sobiesława Zasady, publicysty - Michała Zielińskiego. 6) Nagrody Polskiej Fundacji Kulturalnej im. Prezydenta Edwarda Raczyńskiego za najlepszą książkę historyczno-polityczną Dariusz Stola za pracę Nadzieja i zagląda. Ignacy Schwarzbart żydowski przedstawiciel w Radzie Narodowej oraz Maria Pestkowska za pracę Kazimierz Sosnkowski. 7) Nagroda Poetycka im. Kazimiery Iłłakowiczówny za najlepszy książkowy debiut roku Janusz Szuber poeta z Sanoka. 8) Europejska nagroda poetycka miasta Munster: Zbigniew Herbert za tom poezji Rovigo NAGRODY FUNDACJI IM. WŁ[ADYSŁAWA] I N[ELLI] TURZAŃSKICH ZA ROK : 12/555, 156. Janusz Krasiński, Stanisław Knof, Jerzy Kopczewski-Bułeczka. Dotacje dla Biblioteki Polskiej w Montrealu, kwartalnika Kresy, redakcji Rocznika Lwowskiego w Warszawie NAGRODY IM. ŚW. BRATA ALBERTA ZA 1993 R. 1994: 1/556-2/557, 219. Zdzisław Tranda, Markiza Salisbury Hatfield z Anglii, Stanisław Kulon, Uniwersytet III wieku w Krakowie, Jerzy Giedroyc i Zofia Hertz, Maciej Oczkowski, Krystyna Sienkiewicz, Marek Kotański POLCUL FUNDATION, SYDNEY, AUSTRALIA. Niezależna Fundacja Popierania Kultury Polskiej. Komunikat. Wyróżnienia. 1988: 3/486, 112; 9/492, : 4/511, ; 9/516, : 3/546, ; 9/552, : 3/558, ; 9/564, : 4/571, ; 11/578, : 4/ ; 11/ [W1RPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): O elitach. 1993:6/549, Nagroda im. Georga Trakla ufundowana przez konsulat austriacki w Krakowie w roku 1992, którą za rok 1993 otrzymał poeta Bohdan Urbankowski WYRÓŻNIENIE DLA MICHAŁA GIEDROYCIA. 1989: 9/504, 139. Otrzymał tytuł magistra [sic!] honoris causa Uniwersytetu w Orfordzie. Konkursy. Apele A. Konkursy 192. Kolo Naukowe Polonistów przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza Konkurs Literacki Młodych Twórców. 1994: 1/556-2/557, 166. Informacje o kategoriach i terminie nadsyłania prac oraz o warunkach konkursu i składzie jury KOMUNIKAT FUNDACJI IM. KOŚCIELSKICH W GENEWIE. 1990:4/511, 133. Dotyczy konkursu na jednorazową nagrodę im. Zygmunta Kallenbacha KONKURS IM. TOLI KORIAN NA PIEŚŃ LUB PIOSENKĘ. 1989:6/501,

16 195. KONKURS NA PLAKAT Z OKAZJI 70-TEJ ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. 1988: 4/487, KONKURS RES PUBLIKI. 1988: 7/490-8/491, 144. Na tekst dokumentalny, który byłby świadectwem naszego czasu KONKURSY BRULIONU. 1993: 5/548, III Konkurs na Brulion Poetycki; Konkurs na Brulion Prozatorski. Informacja o warunkach uczestnictwa, terminie nadsyłania prac i nagrodach Nagroda srebrnojubileuszowa P[olskiej] F[undacji] Kulturalnej] im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego. 1989: 9/504, 24; 1990: 5/512, 39. Informacja o nagrodzie dla prac o tematyce historycznej Społeczny Instytut Wydawniczy Znak ogłasza konkurs. 1988: 7/490-8/ Na wspomnienia byłych żołnierzy AK oraz Batalionów Chłopskich z okresu od 22 lipca 1944 do końca 1957 roku. B. Apele 200. ADAMCZYK, Zdzisław Jerzy: LdR z apelem o informacje dotyczące rękopisów Stefana Żeromskiego, w związku z przygotowaniem wydania listów pisarza. 1990: 4/ APEL [Wydziału Historii Adwokatury przy Ośrodku Badawczym Adwokatury o pomoc w zbieraniu materiałów do kartotek: adwokatów cudzoziemców, zasłużonych dla sprawy polskiej; adwokatów, którzy działalnością zapisali się trwale w historii adwokatury]. 1989: 9/504, FUNDUSZ STYPENDIALNY IM. PREZYDENTA K[AZIMIERZA] SABBATA. 1989: 9/504, 138. Apel o pomoc w stworzeniu funduszu dla historyków badających dzieje emigracji niepodległościowej HERA, Janina: Apel. 1994: 1/556-2/557, 220. Prośba o materiały, fotografie, wspomnienia do książki o losach aktorów w czasie wojny i tuż po jej zakończeniu KRZYŻANOWSKI, Jerzy R.: LdR z apelem o pomoc w przygotowaniu antologii utworów literackich poświęconych tematyce katyńskiej. 1992: 10/541, LEWANDOWSKI, Wacław: LdR z apelem o pomoc i wsparcie dla białoruskiego piśmiennictwa w Polsce. 1995: 7/ /575, PERETIATKOWICZ, Adam: Wolyniacy. 1991: 7/526-8/527, 223. Apel o pomoc w opracowaniu tematu Samoobrona ludności polskiej na Wołyniu w latach (wspomnienia, relacje) REDAKCJA KULTURY : Apel. 1995: 5/572, 105. O pomoc finansową dla powstającej polskiej Katedry na Uniwersytecie Jerozolimskim SŁOMIANOWSKI, Andrzej: Antologia poezji niemiecko-języcznej schyłku dwudziestego wieku. 1995: 3/570, 142. Zaproszenie do współpracy skierowane do młodych tłumaczy poezji niemiecko-języcznej TRZNADEL, Jacek: Apel. 1989: 6/501, 159. Poszukiwanie korespondencji wojennej ofiar Katynia, dokumentów, fotografii w związku z przygotowywaną publikacją. PRASA 210. BARAN, Zbigniew: 50-lecie miesięcznika Znak. 1996: 6/585, BERDYCHOWSKA, Bogumiła: Niezwykłe czasopismo. 1996: 11/590, Ziemia Kłodzka Od Kladskeho Pomezi. Glatzer Bergland. Miesięcznik założony w 1989 roku przez Wydawnictwo Ziemia Kłodzka i Solidarność Polsko-Czesko-Słowacką : Rzecz o trudnym dialogu. 1996: 10/589, Zustriczi, nr 9/1995 pismo ukraińskie ukazujące się w Warszawie BIERNACKI, Andrzej: Akcent - dwunastolatek. 1992: 9/540, Jubileusz dwunastolecia lubelskiego kwartalnika Akcent : Niegodziwość. 1992: 7/538-8/539, Wiersz Wisławy Szymborskiej Nienawiść zamieszczony w Gazecie Wyborczej z 5 czerwca 1992 roku oraz oblicze ideowe pisma. LdR. Jan Pieszczachowicz. 1993: 1/544-2/545, polemika BOLECKI, Włodzimierz: Książka dla nagrody. 1994: 4/559, Rec: Od Herberta do Herberta. Nagroda Wiadomości, Opracowanie i przedmowa Stefania Kossowska. Postscriptum Tadeusz Nowakowski. Londyn Brulion. Niezależny polski kwartalnik literacki. 1990: 7/514-8/515, 186. Warunki prenumeraty BRYŁOWSKI, Jan, DOKTOR, Jan, DOMAGALSKA, Stanisława, SKALSKI, Ernest: LdR z rozliczeniem tygodnika PWA [Przegląd Wiadomości Agencyjnych]. 1991: 5/524, CYWIŃSKA, Krystyna: Dekonfitura w publicystyce. 1991: 7/526-8/527, Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza i Tydzień Polski wychodzące w Londynie, ich sytuacja i poziom publicystyki DANILEWICZ ZIELIŃSKA, Maria: Myśli o Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie. 1990: 4/511, Rec: Pamiętnik Literacki, T. 14 (Londyn). 16

17 220. DASZKIEWICZ, Piotr: Archiwum Biologii Słowiańskiej. 1994: 7/562-8/563, ,.Archives Slaves de Biologie wychodzący w Paryżu od 1886 roku [DOBOSZ, Andrzej] Ziemięcka, Zofia (ps.): Czytając prasę [krajową]. 1990: 10/517, 91-95; 11/518, 57-61; 12/519, : 1/520-2/521, ; 3/522, ; 4/523, ; 6/525, Przegląd i omówienie najważniejszych czasopism ukazujących się w Polsce DOBOSZ, Andrzej: Karta. 1994: 4/559, Omówienie numerów 1-11 z lat : Prośba o opamiętanie. 1994: 1/556-2/557, M.in. nt. pisma Debata oraz publicystyki prasowej : Trudności czytania po polsku. 1993: 12/555, Kwartalniki literackie: Fa-Art (Bytom) i Opcje (Katowice) oraz miesięcznik Fraza (Rzeszów). LdR. Stanisław Dłuski. 1994: 4/558, 171 w sprawie Frazy DUBAWIEC, Siarhiej: Warszawski dziennik. 1995: 6/573, Przygotowywany wspólnie przez Twórczość i Naszą Niwę, numer poświęcony białoruskiej literaturze DUŻYK, Józef: Nowe pismo Krakowa. 1993: 1/544-2/545, Kraków wydawany od listopada 1992 roku FRAJLICH, Anna: Wietrzne miasto pod znakiem manifestu. 1993: 4/547, Pierwszy numer chicagowskiego kwartalnika Dwa Końce Języka HERNANDEZ-PALUCH, Maria de: LdR w sprawie pisma Bez Dekretu (założonego w listopadzie 1984 roku), którego autorka listu była współzałożycielem i do którego pisała pod pseudonimem Konrad Struga. 1989: 7/502-8/503, HEYDENKORN, Benedykt, ŚMIEJA, Florian: Prasa polonijna w Kanadzie dziś. 1995: 12/579, LdR. K. Orłowska. 1996: 3/582, 171 sprostowanie informacji o Wiciach Harcerskich i Kwartalniku SPK KATZ-HEWETSON, Janina: Polskie czasopismo literackie w Izraelu. 1989: 3/498, Kontury. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu. Ukazują się od 1988 roku w Tel-Aviv [KIRIANOW, Władimir]: Rosyjski Kurier Warszawski. [Z Władimirem Kirianowem] rozmawiał Walerij Mastierow. 1991: 12/531, 110. Wychodzi w Warszawie od 1991 roku. Przedruk z: Moskowskije Nowosti nr 42/ [KIZNY, Tomasz]: Dyktatorzy nie lubią fotoreporterów. Rozmowa z Tomaszem Kizny z Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi z Wrocławia, którą przeprowadził Rafał Bubnicki. 1990: 1/508-2/509, O działalności Niezależnej Agencji Fotograficznej Dementi KOMUNIKAT REDAKCJI KONTYNENTU. 1989: 11/506, O zakończeniu współpracy z wydawnictwem Axela Springera. Zawiera apel o pomoc i poparcie finansowe podpisany przez: Josifa Brodskiego, Milovana Dżilasa, Eugene a Ionesco, Czesława Miłosza, Andrieja Sacharowa. Redakcja Kontynentu : Podziękowanie. 1992: 10/541, 152 za pomoc i wsparcie finansowe KONFISKATA SŁOWA OJCZYSTEGO. 1988: 4/487, Słowo Ojczyste. Pismo Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. Reakcja Stowarzyszenia Polskich Kombatantów na artykuł Lekcja historii. LdR. Czesław Zychowicz. 1988: 6/489, 158 wyjaśnienie Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich w WB Kontakt. Miesięcznik redagowany przez członków i sympatyków Solidarności w Paryżu. 1989: 4/499, KOSSOWSKA, Stefania: Ratowanie Wiadomości. 1996: 1/580-2/582, Odpowiedź na artykuł Zdzisława Jagodzińskiego w londyńskim Pamiętniku Literackim (t. XX, 1995). Polemika: Zdzisław Jagodziński: Prawda jest inna. 1996: 5/584, [KOSSOWSKA, Stefania, PIETRKIEWICZ, Jerzy]: O Prosto z Mostu. Rozmawiają Stefania Kossowska i Jerzy Pietrkiewicz. 1996: 7/586-8/587, Prosto z Mostu i Stanisław Piasecki KULCZYCKI, J.: LdR na temat wywiadu zamieszczonego w Panoramie Polskiej bez autoryzacji. 1989: 10/505, [LESKI, Krzysztof]: Dziennik opozycji. Z Krzysztofem Leskim z warszawskiej Gazety Wyborczej rozmawia Renata Gorczyńska. 1989: 11/504, Gazeta Wyborcza, nr 1/ MAGALA, Sławomir: Przeciw zbowidrzeniu. 1993: 1/544-2/545, Student. Dwutygodnik spoleczno-kulturalny, Kraków. Pismo wychodziło z przerwami od 1967 do 1991 roku. LdR. Adam Nasielski. 1993: 12/555, [MAKSIMÓW, Władimir]: Pożegnanie Kontynentu Maksimowa. Rozmowę z Władimirem Maksimowem przeprowadziła Natalia Gorbaniewska. 1992: 11/542, Zawiera wstęp Redakcji Kultury NASIELSKI, Adam: Polska prasa w Australii. 1995: 7/574-8/575, LdR Jerzy Sonnewend. 1995: 9/576, uwagi i uzupełnienia. LdR. Jerzy Grot-Kwaśniewski. 1995: 10/577, uzupełnienia i sprostowanie. LdRA. 1995: 11/578, 157 odpowiedź na list Jerzego Sonnewenda. LdR. Stefan Strugarek. 1995: 11/578, uzupełnienie dotyczące Wiadomości Polskich wychodzących w Australii. LdRA. 1995: 12/579, 144 odpowiedź na list Jerzego Grota-Kwaśniewskiego. 17

18 243. NIEMIEC, Maciej: Izraelskie Kontury. 1993: 4/547, Kontury. Wybór prozy i poezji autorów piszących po polsku w Izraelu (Tel-Aviv). Z. 1-4: OLSZER, Krystyna S.: 2B or not to be polskiego czasopiśmiennictwa w Ameryce. 1995: 11/578, Pogląd. Dwutygodnik Towarzystwa Solidarność w Berlinie Zachodnim. 1988: 1/484-2/485, 66; 3/486, 173; 4/487, 65; 11/494, 109; 12/495, 176; 1989: 1/496-2/497, Prasa Polska. Dwutygodnik polonijny. 1994: 6/561, 86; 7/562-8/563, 160; 9/564, 181; 1995: 1/568-2/569, 57; 3/570, 142; 7/574-8/575, RODAK, Paweł: Notatki po jubileuszu (50 lat Twórczości ). 1996: 4/583, : Sympozjum redaktorów pism literackich. 1995: 6/573, Odbyło się w dniach 6-8 kwietnia 1995 roku w Poznaniu, z okazji 10-lecia Czasu Kultury [SAJ, Andrzej]: Pismo artystyczne Format. (Rozmowa z Andrzejem Sajem). Rozmawiała Renata Głowacka. 1996: 12/591, Pismo ukazuje się od 1990 roku przy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu [SMOLEŃSKI, Paweł]: Tłok w stopkach i sensacje z Poronina. 1988: 1/484-2/485, Prasa kulturalna w Polsce ( Kultura, Życie Literackie, Literatura, Przegląd Kulturalny ) SOLIŃSKI, Leszek: LdR z oświadczeniem spadkobiercy praw autorskich Mirona Białoszewskiego, w związku z drukiem utworów jakoby Białoszewskiego w Zeszytach Literackich. 1990: 3/510, STACH, Andrzej: Dialog na temat Polonii w Niemczech. 1996: 10/589, Rec: Dialog. Deutsch-Polnisches Magazin, Magazyn Polsko-Niemiecki, Nr 1, kwiecień A. Stach. 1996: 11/590, 33 errata STRUMIŃSKI, Bohdan: Sućasnisf ( ). 1992: 5/536, Dotyczy czasopisma emigracji ukraińskiej Sućasnist, wydawanego w Monachium [SZCZĘSNA, Joanna] Klincz, Jan (ps.): Co kwartał 5000 stron. 1988: 6/489, Prasa podziemna. Przedruk z: Tygodnik Mazowsze, nr 245/ WĘGRZYNIAK, Rafał: Poznański Przegląd Teatralny. 1993: 4/547, Ukazuje się od początku 1991 roku [WIRPSZA, Aleksander] Szaruga, Leszek (ps.): Bunt w butonierce. 1991: 6/525, O czasopiśmie Brulion, Niezależnym Kwartaniku Literackim (Kraków), wydawanym od 1987 roku : Kultura ty, polska kultura : 1/556-2/557, Polska prasa kulturalna i wydawnictwa : Niemieckie wydanie Dekady literackiej 1993: 11/554, LdR. Zbigniew Baran: 1994: 5/560, 157 nt. niemieckiego wydania Dekady Literackiej, wydanej przy wsparciu finansowym konsula Austrii w Krakowie dr. Emila Brix : O prasie literackiej po 1989 roku. 1995: 4/571, : Upadek prasy tygodniowej [w Polsce]. 1995: 3/570, : Życie na pograniczu. 1996: 3/582, Prasa literacka na emigracji m.in. dwujęzyczne czasopismo Wir, ukazujące się w Berlinie od 1994 roku ZAGÓRSKI, W.: Laboratorium bez murów. 1996: 12/591, Biochimie, pismo wydawane przez Polsko-Francuskie Centrum Biotechnologii Roślin od 1993 roku Zawartość: ANEKS 48 (Londyn). 1988: 5/488, 159; 6/489, ZIELIŃSKI, Marek: Pomysł na pismo. 1990: 9/516, Kwartalnik literacki Kresy (Lublin) [ZIMAND, Roman] Leopolita (ps.): O czym informuje przemilczanie? 1988: 3/486, Dotyczy wydawanego w 2 obiegu Tygodnika Mazowsze : LdR z protestem w związku z usunięciem Post Scriptum po tekście Leopolity przez redakcję dwutygodnika Świat z 17 października 1989 roku. 1990: 3/510, 168. LdR. Seweryn Palicki. 1990: 7/514-8/515, uzupełnienie i sprostowanie. KULTURA Oświadczenia i komunikaty Redakcji 267a. [GIEDROYC, Jerzy]: Czytelnikom Kultury w Kraju z życzeniami by 1989 r. przybliżył nas do niepodległości. 1989: 1/496-2/497. Ulotka dołączona do numeru w edycji krajowej. Faksimile odręcznego listu GIEDROYC, Jerzy: Jak wyjść z impasu? 1992: 1/532-2/533, 3-7. Postulat powołania Rządu Ocalenia Narodowego : Jawność. 1988: 9/492, 97. Dotyczy jawności finansów organizacji opozycyjnych w Polsce. 18

19 270. : Notatki Redaktora. 1993: 10/553, Projekt likwidacji urzędu Rady Ministrów; Kampania przedwyborcza; Lustracja : Notatki Redaktora. 1993: 11/554, Miesiąc od wyborów do Sejmu i Senatu; Zagrożony stan polskich czasopism przechowywanych w kościele pojezuickim we Lwowie; Znajomość języka rosyjskiego w Polsce; Otwarcie Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie Wileńskim; Solżenicyn u papieża; Dyskusja w Czechach na temat sytuacji materialnej polityków : Notatki Redaktora. 1994: 1/556-2/557, Odbudowany Ukraiński Cmentarz Wojskowy w Aleksandrowie; Sprowadzanie zwłok emigrantów do Polski; Polska służba dyplomatyczna; Polityka łupów rządu Pawlaka; Kultura rezygnuje ze współpracy z Józefem Garlińskim : Notatki Redaktora. 1994: 3/558, Wspólnota Polska ; 50. Rocznica Powstania Warszawskiego; Mniejszość ukraińska w Polsce; Wyjazdy polskich naukowców na Zachód : Notatki Redaktora. 1994: 4/559, Nagrody dla rządu premiera Pawlaka; Kadry i budżet Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Wizyta premiera Pawlaka w Moskwie; Sprawy związane z Radiem Wolna Europa i Radiem Liberty w związku z planowanym przeniesieniem obu radiostacji do Pragi : Notatki Redaktora. 1994: 5/560, Zaproszenie przez Lecha Wałęsę, na uroczystości 50. rocznicy Powstania Warszawskiego, kanclerza Niemiec Helmuta Kohla; Współpraca polsko- -ukraińska; Artykuł Jacka Żakowskiego z Gazety Wyborczej pt. Coś w Polsce pękło, coś się skończyło ; Rozgrywki personalne w Polsce : Notatki Redaktora. 1994: 6/561, Pamięci Mai Prądzyńskiej zmarłej 1 maja 1994 roku w Montrealu; Adam Bień odznaczony Orderem Orla Białego; 50. rocznica bitwy pod Monte Cassino i związany z nią skandal; Plany ministra finansów Grzegorza Kołodki; Sprawa Stanisława Cioska; Komisja kodyfikacyjna; Powrót do kraju Polaków z byłego ZSSR : Notatki Redaktora. 1994: 7/562-8/563, Sprawa biskupa polowego gen. Sławoja Leszka Głódzia; Henryk Goryszewski szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego; Sprawa mniejszości polskiej na Litwie i Białorusi; Wybory samorządowe; Polityka Ministerstwa Kultury i Sztuki; Ostatnie wystąpienie kardynała Glempa. LdR Jerzy Moskała: Czy Polacy umieją liczyć? 1995: 1/568-2/569, nt. wyborów i ordynacji wyborczej : Notatki Redaktora. 1994: 9/564, Dziennik pisany nocą G. Herlinga-Grudzińskiego wypowiedź na temat Leszka Kołakowskiego; Kolonie dla dzieci polskich z Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu; Skandale z obchodami rocznicy Powstania Warszawskiego i Bitwy pod Monte Cassino; Marian Zacharski szefem Urzędu Ochrony Państwa. LdR. W. S. Adamus. 1994: 11/566, nt. Mariana Zacharskiego, jego roli w KGB oraz książki Johna Barrona. LdR. Andrzej Mietkowski. 1995: 3/570, na marginesie listu W.S. Adamusa : Notatki Redaktora. 1994: 10/565, Współpraca polsko-niemiecka; Wysokie wynagrodzenia prezydentów samorządowych; Pododdział wojsk polskich wysłany na Haiti; Podróż premiera Pawlaka do Japonii : Notatki Redaktora. 1994: 11/566, Rosnąca destabilizacja w Polsce; Powstanie Uniwersytetu Opolskiego i problem Śląska; Niszczenie Puszczy Białowieskiej : Notatki Redaktora. 1994: 12/567, Incydent na Dworcu Wschodnim z obywatelami rosyjskimi; Rezygnacja z nauki języka rosyjskiego na KUL-u; Kolejna gafa prezydenta Wałęsy; Działalność biskupa polowego Głódzia; Rozkład struktury państwa i polityki zagranicznej; Stosunek władz Polski do emigracji : Notatki Redaktora. 1995: 1/568-2/569, Pomnik ku czci UPA w Hruszowicach; Sprawa pułkownika Ryszarda Kuklińskiego; Powrót z Haiti jednostki GROM; Sprawa pensji dla katechetów ; Notatki Redaktora. 1995: 4/571, Wojna w Czeczenii; Podróż prezydenta Wałęsy do krajów Ameryki Południowej; Upolitycznienie wojska; Prasa parafialna w Polsce; Ofiarność polskiego społeczeństwa; Budżet na pomoc dla mniejszości narodowych w Polsce. LdR Kazimierz Dejmek. 1995: 7/574-8/575, 221 wyjaśnienie w sprawie dotacji i pomocy dla mniejszości narodowych : Notatki Redaktora. 1995: 5/572, Katedra Filologii Białoruskiej w filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku; Rosnące zainteresowanie Litwą w Niemczech; Rocznica zbrodni katyńskiej; Polski wywiad i kontrwywiad; Sytuacja w wojsku; Problem uciekinierów z krajów b. ZSSR : Notatki Redaktora. 1995: 6/573, Jean-Marie Le Pen zaproszony do Polski; 55. rocznica bitwy o Narwik; Pomoc ministra Kazimierza Dejmka dla sanktuarium w Grabarce : Notatki Redaktora. 1995: 7/574-8/575, Reforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Rabunkowe wycinanie Puszczy Białowieskiej; Wybryki ks. Henryka Jankowskiego; Kościół w Polsce; Expose ministra spraw zagranicznych Władysława Bartoszewskiego; Spadek poczytności Kultury. LdR. Anna Raczkowska. 1995: 11/578, 158 wyjaśnienie Rzecznika Prasowego PKP w sprawie zatrudniania kapelanów w kolejnictwie : Notatki Redaktora. 1995: 9/576, Wojna domowa w krajach b. Jugosławii; Memoriał Rady Polonii Belgijskiej do marszałków Sejmu i Senatu; Sprawa bezpieczeństwa komunikacji między Polską a Wschodem; Niepokojący rozrost biurokracji; Klerykalizm w wojsku; Budowa katedry w Licheniu Starym; Polacy w Wilnie; Odsłonięcie pomnika Józefa Piłsudskiego w Warszawie : Notatki Redaktora. 1995: 12/579, Prezydent Aleksander Kwaśniewski : Notatki Redaktora. 1996: 1/580-2/581, Faux pas prezydenta elekta Aleksandra Kwaśniewskiego życzenia do rosyjskich socjaldemokratów; Kłopoty finansowe Lecha Wałęsy; Oskarżenie premiera Józefa Oleksego; Nominacje generalskie Lecha Wałęsy. 19

20 290. : Notatki Redaktora. 1996: 3/582, Emerytura dla Lecha Wałęsy; Ukraińskie wydawnictwo Proswita rozpoczęło druk serii Biblioteka Polskiej Literatury XX wieku ; Chaos w Ministerstwie Spraw Zagranicznych; Oświadczenie rządu w sprawie Puszczy Białowieskiej; Sprawa konfiskaty Pałacyku Sobańskich znajdującego się w Alejach Ujazdowskich w Warszawie i jego kolejni dzicy lokatorzy ; Artykuł Wojna polsko-litewska, który ukazał się w Trybunie z 15 stycznia 1996 roku; Decyzja prezydenta Kwaśniewskiego o ujawnieniu teczek; Minister kultury w gabinecie premiera Cimoszewicza; Uroczystości kościuszkowskie na Białorusi zorganizowane przez Zenona Pażniaka, szefa Białoruskiego Frontu Narodowego : Notatki Redaktora. 1996: 4/583, rocznica Instytutu Literackiego oraz 90. urodzin Redaktora; Projekt zbudowania i autostrady łączącej Kaliningrad przez Białoruś z Rosją, przechodzącej przez terytorium Polski; Drak dzienników Karola Irzykowskiego w opracowaniu Andrzeja Dobosza; Kryzys Stoczni Gdańskiej; Prywatna wizyta gen. Jaruzelskiego w Stanach Zjednoczonych z serią odczytów na temat wprowadzenia stanu wojennego; Zmarł w Anglii Bogdan Znowski, sekretarz redakcji Przy Kierownicy w Tobruku : Notatki Redaktora. 1996: 5/584, Zagraniczne wizyty prezydenta Kwaśniewskiego; Skandal w Oświęcimiu w związku z manifestacją antysemicką Polskiej Wspólnoty Narodowej Tejkowskiego; Wizyta w Moskwie ministra Obrony Stanisława Dobrzańskiego; Sprawa budowy autostrady łączącej obwód kaliningradzki z Rosją; Następstwa skandalu na Dworcu Wschodnim w Warszawie : Notatki Redaktora. 1996: 6/585, Obowiązek ściągania podatku VAT od książek i czasopism uchwalony przez rząd; Brak obsady w ambasadzie polskiej w Mińsku; Stosunki z Ukrainą; Polityka personalna MSZ-u; Polacy ze Wschodu studiujący w Polsce; Akcja Kultury z 1983 roku rozsyłanie do osób w Polsce, zasługujących na napiętnowanie kopii medalu Za iismirenje polskowo miatieża nadawanego Polakom i Rosjanom zasłużonym w tłumieniu powstania styczniowego wraz z odpowiednim dyplomem. Otrzymał go m.in. Wiesław Górnicki : Notatki Redaktora. 1996: 7/586-8/587, Problem Polaków na Litwie i koncepcja tworzenia polskiego uniwersytetu w Wilnie; Budżet Sejmu oraz rozszerzenie immunitetu poselskiego; Ustawa o państwowej służbie cywilnej; Uchwała podjęta przez IV Zjazd Delegatów Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w związku z polityką Ministra Kultury i Sztuki; Wizyta prezydenta Ukrainy Kuczmy w Polsce; Zniszczenie wywiadu polskiego przez sprawę Józefa Oleksego ; Losy Stoczni Gdańskiej; Stanowisko Redaktora w sprawie marszałka sejmu - Józefa Zycha; Jerzy Łukaszewski, Ambasador RP w Paryżu zakończył kadencję; Inflacja orderowa w Polsce przyznawanie Orderu Orla Białego. LdR. Jerzy Łukaszewski. 1996: 9/588, sprostowanie na temat Collège d Europe : Notatki Redaktora. 1996: 9/588, Podziękowanie za życzenia w związku z 50. rocznicą założenia Instytutu Literackiego i 90. rocznicą urodzin Redaktora; Rada Polityki Zagranicznej powstała 17 sierpnia 1996 roku; Uroczystości na Świętej Górze Grabarce bez premiera Włodzimierza Cimoszewicza; Groby Polaków na Litwie : Notatki Redaktora. 1996: 10/589, Książka Artura Hutnikiewicza To co najważniejsze. Trzy eseje o Polsce (cytowany obszerny fragment); Polityka personalna Ministerstwa Spraw Zagranicznych; Komentarz Redaktora J. Giedroycia do listu ministra Potkańskiego zawiera tekst listu Ministra Kultury i Sztuki Mariana Potkańskiego z 12 września 1996 roku : Notatki Redaktora. 1996: 11/590, Forum Ekonomiczne Polska-Wschód zorganizowane 10 października 1996 roku przez Fundację Instytut Wschodni w Krynicy; Akcje charytatywne pomocy dla Bośni i Czeczenii organizowane w Polsce; Słaba znajomość języków obcych w Polsce; Nietakty Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego : Notatki Redaktora. 1996: 12/591, Biała księga w sprawie Józefa Oleksego; Nowa ustawa o aborcji; Kryzys na Białorusi; Wypowiedż Antoniego Styrczuli rzecznika prasowego Prezydenta RP : Obserwatorium. 1988: 6/489, Zawiera fragment artykułu (P.) [Aleksandra Paszyńskiego] przedrukowany z Wiadomości (Warszawa) nr 279/ : Obserwatorium. 1988: 10/493, 3-7. Strajki w kwietniu 1988 roku; Wizyta Lecha Wałęsy u gen. Czesława Kiszczaka : Obserwatorium. 1988: 11/494, 3-8. Sytuacja w Polsce; Solidarność ; Rząd Mieczysława F. Rakowskiego : Obserwatorium. 1988: 12/495, 3-5. Reakcje Papieża Jana Pawia II, prymasa Glempa i Episkopatu Polski na zamknięcie Stoczni Gdańskiej przez Mieczysława F. Rakowskiego : Oświadczenie. 1991: 3/522, 174. W związku z informacją Jerzego Milewskiego, Kierownika Biura Koordynacyjnego Solidarności w Brukseli, że wszystkie informacje Redaktora zawarte w tekście W poszukiwaniu dróg wyjścia dotyczące pomocy finansowej z USA są niezgodne z rzeczywistością. Dotyczy pomocy USA dla Solidarności : Prezydent RP. 1990: 11/518, 7-8. Stanowisko Redaktora w sprawie oświadczenia Prezydenta RP na Uchodźstwie i sytuacji w Polsce przed wyborami prezydenckimi : W poszukiwaniu dróg wyjścia. 1991: 1/520-2/521, Dotyczy sytuacji politycznej w Polsce. Tekst odrzucony przez Życie Warszawy i Rzeczpospolitą. Tekst ten ukazał się pt.: W poszukiwaniu dróg wyjścia z kryzysu w numerze: 1990: 12/519, 1-5 w wydaniu krajowym Kultury (wyd. Myśl) REDAKCJA: Bezkarne gangsterstwo. 1989: 11/506, Dotyczy druku w Wydawnictwie Alfa Jerzego Wysokińskiego antologii My deportowani, zawierającej kilka rozdziałów z książki Józefa Czapskiego Na nieludzkiej ziemi i z książki Gustawa Herlinga-Grudzińskiego Inny świat bez zgody autorów. Zawiera także list Józefa Czapskiego do red. Wysokińskiego i Oświadczenie złożone przez G. Herlinga-Grudzińskiego : Fragment listu wysłanego 8 marca 1990 roku do Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego o uznanie niepodległości Litwy. 1990:4/511,2. 20

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980)

MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) MARIA DANILEWICZ ZIELIŃSKA BIBLIOGRAFIA KULTURA (1974-1980) ZESZYTY HISTORYCZNE (1974-1980) DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1974-1980) INSTYTUT LITERACKI PARYŻ 1981 CZĘŚĆ PIERWSZA KULTURA 1974-1980 I PROBLEMY

Bardziej szczegółowo

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) *

Głosy opinie. (Warszawa 8 IX 2011) * (Koszalin 9 IX 2011) * Rok 2011 tom II Głosy opinie W sierpniu 2011 roku ukazał się tom I Ekspresji Rocznik 2010, wprowadzający Czytelnika w różne przestrzenie kultury nowo powstałego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich za Granicą.

Bardziej szczegółowo

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści

»KULTURA« JAN KOWALIK 1947-1957. DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Bibliografia zawartości treści JAN KOWALIK»KULTURA«1947-1957 Bibliografia zawartości treści DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA (1946 maj 1959) Redakcji, współpracownikom i czytelnikom Kultury pracę tę poświęcają Jan i Emmy Kowalik INSTYTUT LITERACKI

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki za rok 2012 Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa I. Program promocji literatury i czytelnictwa

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego. Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego Agata Pilawa Czesław Miłosz w zbiorach Przemyskiej Biblioteki Publicznej Bibliografia podmiotowo przedmiotowa w wyborze Przemyśl 2011 WSTĘP 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009

ISSN 0137-2734. Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 ISSN 0137-2734 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Sprawozdanie Biblioteki Narodowej za rok 2009 Warszawa 2010 Biblioteka Narodowa Spis treści Wstęp Tomasz Makowski 5 Kalendarium 11 Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2010 Biblioteka Narodowa Warszawa 2011 Spis treści Republika Książki dr Tomasz Makowski 6 Kalendarium 8 Gromadzenie zbiorów 16 Opracowanie zbiorów. Bibliografia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ

SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ISSN 0137-2734 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 SPRAWOZDANIE BIBLIOTEKI NARODOWEJ ZA ROK 2011 Biblioteka Narodowa Warszawa 2012 spis treści Nowa strategia opracowania i udostępniania zbiorów

Bardziej szczegółowo

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka

Na marginesie swobody. Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka 1 Andrzej Kansy Na marginesie swobody Notatki Płockie (1956-2011) historia i polityka Warszawa 2012 3 Recenzent: prof. n. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 30 marca 2011 r. Druk nr 1162 PREZES Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Pan Bogdan BORUSEWICZ

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI

PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 7 (30) Rok IV lipiec sierpień 1998 Cena 1 zł ISSN 1425-798X 2 PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Numer 7 NOMINACJE, HABILITACJE, DOKTORATY, WYRÓŻNIENIA Stanowisko

Bardziej szczegółowo

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004

POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY. Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 POLONIA WLOSKA BIULETYN INFORMACYJNY Rok 9 numer 1 (30) WIOSNA 2004 Spis treści Historia - Polacy w Padwie 3 Rozmowa z prof. A. Litwornią 6 Rozmowa z prof. J. Miziołkiem 8 Amatorski chór z Capeny 9 V Zjazd

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii. Magdalena Heruday-Kiełczewska

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii. Magdalena Heruday-Kiełczewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Historyczny Instytut Historii Magdalena Heruday-Kiełczewska Solidarność nad Sekwaną: działalność Komitetu Koordynacyjnego NSZZ Solidarność w Paryżu

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ

ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ ROCZNIK MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ TOM III WYDAWNICTWO MUZEUM I ARCHIWUM POLONII AUSTRALIJSKIEJ MELBOURNE 20009 Komitet Redakcyjny: Piotr P. Bajer, Zdzisław A. Derwiński, Helena Evert Copyright

Bardziej szczegółowo

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad

History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad T. XV (2012) Z. 1 (29) ISSN 1509-1074 ROCZNIK HISTORII PRASY POLSKIEJ DOI: 10.2478/v10272-012-0008-8 History of the Polish press 1918 1939: Research directions Part 2: Polish press abroad Kierunki badań

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska

UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY. Marzena Kowalska UNIWERSYTET ŁÓDZKI WYDZIAŁ FILOLOGICZNY Marzena Kowalska Polskie przekłady literatury światowej przed uhonorowaniem autorów Nagrodą Nobla - na przykładzie literatury francuskojęzycznej Studium bibliograficzne

Bardziej szczegółowo

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny

POMAGAMY SOBIE W PRACY. Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela Smółki w Opolu POMAGAMY SOBIE W PRACY Opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny c /133& Rocznik XLn Nr 1 Opole 1997 Zespół redakcyjny: Małgorzata Bartoszewska

Bardziej szczegółowo

Przegląd Uniwersytecki

Przegląd Uniwersytecki 12/2008 Przegląd Uniwersytecki PISMO INFORMACYJNE UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO Wydział Chemii UWr Stulecie urodzin prof. Bogusławy Jeżowskiej-Trzebiatowskiej prezentacje Wydział Chemii UWr WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz

ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, Agnieszka Aleksandra Archicińska Ryszard Bandosz, Krzysztof J.Barański Jerzy Barczyński Marek Baterowicz ALFABETARIUSZ Svatava Antošová, ur. 3.06.1957. Poetka i prozaik. Mieszka w Teplicach (Czechy).Wydała tomy poezji: Říkají mi poezie (Mówią mi poezja, 1987), Ta ženská musí být opilá (Ta kobieta musi być

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1

Copyright by Wydawnictwo Iskry, Warszawa 2011 Copyright by Stanisław Milewski i Adam Redzik, Warszawa 2011 ISBN 978-83-244-0158-1 Opracowanie graficzne: Janusz Barecki Korekta: Bogusława Jędrasik Redakcja merytoryczna: Adam Redzik Opracowanie indeksów: Danuta Redzik, Adam Redzik Edytor: Agnieszka Dziewulska Recenzent naukowy: prof.

Bardziej szczegółowo

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny

2/3 (10) / 2011. Po r t al PL ISSN 1899-6965 KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU. Uniwersytet Ekonomiczny 2/3 (10) / 2011 Po r t al KWARTALNIK UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU PL ISSN 1899-6965 Profesor Marek Belka dhc Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Profesor Andrzej Gospodarowicz dhc Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego

PRZEGLĄD. Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI Pismo Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 5 (19) Rok III 1997 Cena 1 zł ISSN 1425-798X Z 4 na 5 czerwca br. w nocy z Auli Leopoldyńskiej, perły architektury barokowej, zrabowano 8 olejnych

Bardziej szczegółowo

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik

Poznań 4-2005 PORADNIK. Bibliograficzno Metodyczny. Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury. / Kwartalnik Poznań 4-2005 PORADNIK Bibliograficzno Metodyczny Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury 7 / Kwartalnik Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu PORADNIK

Bardziej szczegółowo

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU

CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU ARCHIWUM EMIGRACJI Studia Szkice Dokumenty Toruń, Rok 2011, Zeszyt 1 2 (14 15) CZESŁAW MIŁOSZ W KRĘGU POLSKIEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO W NOWYM JORKU Beata DOROSZ (Warszawa) Gdyby próbować jednym słowem scharakteryzować

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo