KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE"

Transkrypt

1 KRAKOWSKIE ZESZYTY SĄDOWE BIULETYN SĄDU APELACYJNEGO W KRAKOWIE W SPRAWACH KARNYCH Rok XXIII Listopad 2013 Nr 11 (275)

2 Numer zamknięto w dniu 29 listopad 2013 roku Redakcja: Sędziowie Wydziału II Karnego SA Opracowanie: Ryszard Kałwa Rysunek na okładce: Bogdan Bukowski Sąd Apelacyjny w Krakowie, Wydział II Karny Kraków, ul. Przy Rondzie 3 tel. (12) , Skład, łamanie: Agata Waksmundzka ISSN Nakład 670 egz. Zbiór orzecznictwa karnego Sądu Apelacyjnego w Krakowie:

3 Spis treści I. Z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 5 A. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego 5 B. Sprawy nowo wniesione 5 II. Z biuletynów 10/13 Sądu Najwyższego 6 A. Uchwała Sądu Najwyższego 6 B. Pytania prawne 6 C. Orzeczenia tezowane Izby Karnej 9 III. Inne orzeczenia Sądu Najwyższego 11 A. Formy popełnienia przestępstwa 11 B. Środki karne 11 C. Probacja 12 D. Przedawnienie i zatarcie skazania 12 E. Wyrażenia ustawowe 13 F. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 14 G. Przestępstwa przeciwko rodzinie 14 H. Wstępne przepisy procesowe 15 I. Sąd 15 J. Strony 17 K. Czynności procesowe 18 L. Dowody 19 Ł. Postępowanie przed sądem I instancji 19 M. Kasacja 23 N. Wznowienie postępowania 25 O. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 26 P. Wyrok łączny 27 Q. Wykroczenia 28 R. Lustracja 29 IV. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego 29 A. Konstytucja 29 B. Wymiar kary 30 C. Probacja 31 D. Kara łączna 32 E. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 33 F. Przestępstwa przeciwko wolności 33 G. Przestępstwa seksualne 33 H. Przestępstwa przeciwko mieniu 34 3

4 I. Przestępstwa gospodarcze 36 J. Wstępne przepisy procesowe 36 K. Dowody 37 L. Wyrokowanie 37 Ł. Postępowanie odwoławcze 38 M. Wznowienie postępowania 39 N. Dozór elektroniczny 40 O. Ustawa rehabilitacyjna 40 P. Prawo bankowe 42 V. Orzeczenia innych sądów apelacyjnych 42 A. Formy popełnienia przestępstwa 42 B. Wymiar kary 43 C. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 44 D. Przestępstwa przeciwko dokumentom 44 E. Przestępstwa przeciwko mieniu 45 F. Przestępstwa w obrocie gospodarczym 46 G. Wstępne przepisy procesowe 46 H. Strony 48 I. Czynności procesowe 48 J. Dowody 50 K. Postępowanie przed sądem I instancji 51 L. Postępowanie odwoławcze 51 Ł. Wznowienie postępowania 52 M. Odszkodowanie za niesłuszne skazanie 52 N. Wyrok łączny 53 O. Postępowanie w stosunkach międzynarodowych 54 P. Wykonanie 54 Q. Wykroczenia 55 R. Rehabilitacja 56 VI. Personalia 56 VII. Bibliografia prawa karnego 57 A. Artykuły 57 B. Glosy 59 C. Przeglądy 61 D. Recenzje 61 E. Sprawozdania. Informacje 61 F. Varia 62 VIII. Poczet sędziów krakowskich cz. X 63 IX. Skorowidz 78 4

5 I. Z ORZECZNICTWA TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO A. Wyroki Trybunału Konstytucyjnego 1. Nie ogłoszono wyroków w sprawach karnych. B. Sprawy nowo wniesione 2. Grupa posłów o zbadanie zgodności: /1/ z art. 2 Konstytucji RP przepisu art. 38 k.p.s.w. w zakresie w jakim narusza on konstytucyjną zasadę ochrony zaufania obywateli do Państwa; /2/ z art. 42 ust. 2 i 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przepisu art. 38 k.p.s.w. w zakresie, w jakim uniemożliwia on obywatelowi skuteczną obronę oraz stawia go przed wyborem zrzeczenia się konstytucyjnego prawa domniemania niewinności albo narażenia na postępowanie sądowe, a także w zakresie w jakim znajdujące się w nim rozwiązania są nieproporcjonalne do celów osiąganych przez Państwo; /3/ z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP przepisu art. 38 k.p.s.w. w zakresie w jakim różnicuje on prawo obywateli do równego traktowania przez władze publiczne w zależności od rodzaju służby państwowej dokonującej kontroli (K 51/13) 3. Rzecznik Praw Obywatelskich o zbadanie zgodności z art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP przepisu art. 217c k.k.w. w zakresie, w jakim wyłącza 5

6 możliwość telefonicznego porozumiewania się tymczasowo aresztowanego z obrońcą (K 54/13) 4. A.W. o zbadanie zgodności z art. 54 ust. 1, art. 61 ust. 1 oraz art. 63 w zw. z art. 31 ust. 3 i art. 32 ust. 1 i 2 Konstytucji RP przepisu art k.k., w zakresie w jakim penalizuje niepublicznie dokonane znieważenie funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej. II. Z BIULETYNU 10/13 SĄDU NAJWYŻSZEGO A. Uchwała Sądu Najwyższego 5. Pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego nie może uchylić się od ujemnych konsekwencji procesowych zaniedbań wynikających z udzielenia mu mylnego pouczenia przez organ procesowy; w szczególności nie stanowi to przyczyny niezależnej od strony, uzasadniającej przywrócenie terminu zawitego. Uchwała z dnia 1 października 2013 roku I KZP 6/13 na pytanie SO Zamość, OSNKW 11/13 poz. 93 B. Pytania prawne 6. a) Czy badanie przez sąd dopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa, wniesionego przez osobę, o której mowa w art pkt 3 k.p.k. przed dniem wejścia w życie ustawy 6

7 z dnia 22 marca 2013 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, tj. przed 23 lipca 2013 roku, jest aktualne pod kątem zastosowania art k.p.k., gdy rozpoznanie ma nastąpić po tej dacie?, a w razie odpowiedzi pozytywnej: b) Czy badając dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przez osobę, o której mowa w art k.p.k., sąd ma obowiązek czynić własne ustalenia faktyczne pod kątem weryfikacji, czy wskutek przestępstwa doszło (mogło dojść) do naruszenia praw skarżącego (art pkt 3 k.p.k. in fine), czy też wystarczające jest, aby okoliczność ta wynikała ze stanowiska procesowego zawiadamiającego w sprawie? (I KZP 21/13, SR Warszawa-Mokotów) 7. a) Czy badanie przez sąd dopuszczalności wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia, wniesionego przez osobę, o której mowa w art a pkt 3 k.p.k. przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 marca 2013 roku o zmianie ustawy kodeks postępowania karnego, tj. przed 23 lipca 2013 roku, jest aktualne pod kątem zastosowania art k.p.k., gdy rozpoznanie ma nastąpić po tej dacie?, a w razie odpowiedzi pozytywnej: b) Czy badając dopuszczalność wniesienia zażalenia na postanowienie o umorzeniu dochodzenia przez osobę, o której mowa w art a pkt 3 k.p.k., sąd ma obowiązek czynić własne ustalenia faktyczne pod kątem weryfikacji, czy wskutek przestępstwa doszło (mogło dojść) do naruszenia praw skarżącego, czy też wystarczające jest, aby okoliczność ta wynikała z jego stanowiska procesowego w sprawie? (I KZP 22/13, SR Warszawa-Mokotów) 7

8 8. Czy w sytuacji, gdy skazany po odroczeniu wykonania kary na podstawie art k.k.w. na okres jednego roku, uzyskał następnie przewidziane w art. 152 k.k.w. warunkowe zawieszenie wykonania tej kary, a wykonanie kary warunkowo zawieszonej zostało następnie zarządzone, możliwe jest ponowne odraczanie wykonania tej kary na podstawie art k.k.w. mimo, że była ona już odroczona łącznie na maksymalny okres jednego roku? (I KZP 23/13, SO Szczecin) 9. Czy prokurator, biorący na podstawie art k.p.k. udział w sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego, występuje w takiej sprawie w charakterze strony? (I KZP 24/13, SO Szczecin) 10. Czy sędzia zniesionego sądu rejonowego, przeniesiony na inne miejsce służbowe decyzją wydaną i podpisaną w zastępstwie Ministra Sprawiedliwości w trybie artykułu 75 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 roku poz. 427) przez sekretarza lub podsekretarza stanu, jest osobą nieuprawnioną do orzekania w sprawie, w rozumieniu artykułu pkt 1 k.p.k.? (I KZP 25/13, SO Gorzów Wielkopolski) 11. Czy Sąd Rejonowy w Jędrzejowie orzekający od dnia 1 stycznia 2013 roku w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym we Włoszczowie w sprawie prowadzonej pod sygnaturą akt VII Kp 145/13 jest sądem ustanowionym ustawą, a więc uprawnionym do rozstrzygania w spra- 8

9 wach karnych w rozumieniu art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz. U. z 1993 roku Nr 61 poz. 284 ze zm.) w sytuacji, gdy decyzja Ministra Sprawiedliwości o przeniesieniu sędziego referenta rozpoznającego sprawę o sygn. akt VII Kp 145/13 na inne miejsce służbowe, wydana na podstawie art w zw. z art pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku prawo o ustroju sądów powszechnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2013 roku poz. 427), została podpisana przez podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, zaś wymieniony Sąd Rejonowy w VII Zamiejscowym Wydziale Karnym działa jako sąd odwoławczy, rozpoznający zażalenie pokrzywdzonego na postanowienie prokuratora o umorzeniu dochodzenia? (I KZP 26/13, SR Jędrzejów Wydział Zamiejscowy we Włoszczowie) C. Orzeczenia tezowane Izby Karnej 12. W przypadku skazania za przestępstwo określone w art. 258 k.k. na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczenie dozoru kuratora jest obligatoryjne. Wyrok z dnia 28 maja 2013 roku II KK 339/12, OSNKW 10/13 poz. 87; inna teza z tego wyroku w Zeszycie 9 poz. 24, OSNKW 10/13 poz Kasacja strony wniesiona na niekorzyść oskarżonego od wyroku umarzającego postępowanie karne z przyczyn innych niż wskazane w art pkt 3 i 4 k.p.k., oparta na zarzucie niewystąpienia negatywnej przesłanki procesowej, ze względu na którą umorzono postępowanie, nie 9

10 może być uznana za wniesioną z powodu uchybienia wymienionego w art. 439 k.p.k., a zatem z uwagi na ograniczenie wyrażone w art k.p.k., powinna zostać uznana za niedopuszczalną. Wyrok z dnia 5 czerwca 2013 roku IV KK 77/13, OSNKW 10/13 poz Stopień obawy u adresata groźby, równoznaczny z zaistnieniem znamienia skutku przestępstwa określonego w art k.k., jest niższy od przekonania o pewności zrealizowania zapowiedzianej groźby. Zostaje on osiągnięty wtedy, gdy zagrożony przewiduje, że groźba może się urzeczywistnić, a więc że nastąpienie zapowiadanego zdarzenia jest realne. Wyrok z dnia 24 czerwca 2013 roku V KK 94/13, OSNKW 10/13 poz W razie zasadnego zarzutu kasacji o pociągnięciu podmiotu zbiorowego do odpowiedzialności przewidzianej w ustawie z dnia 28 października 2002 roku o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 roku poz. 768), pomimo braku podstaw tej odpowiedzialności, a więc w sytuacji, gdy przypisanie tej odpowiedzialności jest oczywiście niesłuszne, Sąd Najwyższy, stosownie do art k.p.k. w zw. z art. 22 tej ustawy, powinien uniewinnić ten podmiot od przypisanej mu odpowiedzialności. Wyrok z dnia 4 lipca 2013 roku V KK 149/13, OSNKW 10/13 poz

11 16. Osoba uprawniona na podstawie art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe (Dz. U. z 2012 roku poz ze zm.) do dokonywania kontroli dokumentów przewozu osób i bagażu w pojazdach publicznego transportu zbiorowego, w tym osoba będąca pracownikiem samorządu terytorialnego, nie jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu art pkt 4 k.k. Postanowienie z dnia 25 września 2013 roku I KZP 9/13, OSNKW 10/13 poz. 85, OSNPG 12/13 poz Pominięto postanowienie z dnia 10 lipca 2013 roku II KK 20/13 dot. wyłudzenia VAT, zamieszczone poprzednio w Zeszycie 9/13 poz. 68, a postanowienie z tegoż dnia I KZP 7/13 zamieszczono jako tezę 2 pod poz. 21. III. INNE ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO A. Formy popełnienia przestępstwa Zob. poz. 38 teza 3 ustalenie innej od zarzuconej formy popełnienia przestępstwa a granice czynu zarzuconego B. Środki karne 18. Art k.k. zawiera alternatywę łączną (wyraz: lub ) wskazującą na uprawnienie sądu do jednoczesnego orzeczenia wobec skazanego obowiązku naprawienia 11

12 szkody majątkowej (odszkodowania) i wynagrodzenia za szkodę niemajątkową (krzywdę) w postaci zadośćuczynienia. Postanowienie z dnia 9 lipca 2013 roku II KK 161/13, Biul. PK 8/13, s. 8, OSNKW 11/13 poz. 95 C. Probacja 19. Artykuł 70 2 k.k. stanowi, że w wypadku zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności wobec sprawcy młodocianego lub określonego w art k.k. okres próby wynosi od 3 do 5 lat. Na podstawie art k.k., unormowanie zawarte w art k.k. ma zastosowanie również do sprawcy skazanego w warunkach wskazanych w tym przepisie. Wyrok z dnia 1 sierpnia 2013 roku II KK 74/13, OSNPG 11/13 poz. 1 D. Przedawnienie i zatarcie skazania 20. Skutkiem natomiast zatarcia skazania jest fakt, że za niebyłe uważa sie nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. W aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe z punktu widzenia porządku prawnego jest zatem stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono. Wyrok z dnia 29 sierpnia 2013 roku IV KK 168/13, OSNPG 11/13 poz. 2 12

13 Zasięg stosowania art. 102 k.k., co wynika z art. 15 p.w.k.k., obejmuje także postępowania, w tym przygotowawcze (zakończone i niezakończone), prowadzone przed 1 września 1998 roku, o ile termin przedawnienia przestępstwa nie upłynął do tej daty. 2. Nie ma normatywnych podstaw, ani w kodeksie postępowania karnego z 1969 roku, ani też w aktualnie obowiązującym kodeksie postępowania karnego, do przyjęcia, że wszczęcie postępowania karnego przeciwko osobie następuje przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu jej zarzutów albo przystąpieniem zgodnie z przepisami tych procedur, do przesłuchania jej w charakterze podejrzanego bez wydania takiego postanowienia. W szczególności nie wywołuje takiego skutku samo podjęcie czynności dowodowej ukierunkowanej na ściganie określonej osoby z powodu popełnienia przestępstwa. Postanowienie z dnia 25 września 2013 roku I KZP 7/13, LEX , teza 2 OSNKW 10/13 poz. 84 i OSNPG 12/13 poz. 2 E. Wyrażenia ustawowe Protokół odbioru końcowego nie jest dokumentem księgowym w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z 1994 roku o rachunkowości. Skoro zatem nie jest dowodem księgowym, to nie odnoszą się do niego wymogi określone w art. 22 ust. 1 tej ustawy. 2. Protokoły odbioru końcowego nie są dokumentami księgowymi, ale także nie są dokumentami w rozumieniu art k.k., gdyż z ich treści nie wynika, by były dowodami prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. Wyrok z dnia 10 sierpnia 2013 roku WA 16/13, LEX

14 F. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu 23. Odpowiedzialność lekarza gwaranta na płaszczyźnie art. 160 k.k. nie musi polegać tylko na popełnieniu przez niego błędu diagnostycznego czy medycznego. Mogą to być różne inne podejmowane albo zaniechane przez niego czynności, narażające człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Wyrok z dnia 3 września 2013 roku WK 14/13, LEX G. Przestępstwa przeciwko rodzinie 24. Przepis art k.k. stanowi, że za przestępstwo uporczywego uchylania się od alimentacji wymierzyć można karę grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Z kolei przepis art k.p.k. przewiduje możliwość wydania wyroku nakazowego w sprawach o przestępstwa podlegające rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, gdy sąd na podstawie zebranego w postępowaniu przygotowawczym materiału uzna, że wystarczające jest orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny. Sąd Rejonowy w P. uznał, że karą współmierną w odniesieniu do przypisanego A. W. czynu jest kara grzywny w wymiarze 100 stawek dziennych, przy czym ustalił wysokość jednej stawki dziennej na kwotę 20 złotych. Dokonując takiego wyboru rodzaju kary, sąd nie miał możliwości orzec wobec skazanego obowiązku z art. 72 k.k., takie obowiązki bowiem orzec można jedynie w razie wymierzenia kary ograniczenia wolności art k.k. albo wtedy, gdy orzeczono o warunkowym zawieszeniu wykonania kary. Obowiązki z art

15 k.k. mają bowiem przede wszystkim charakter probacyjny i związane są z poddaniem sprawcy próbie. Wyrok z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KK 213/13, OSNPG 11/13 poz. 12 H. Wstępne przepisy procesowe 25. Zgodnie z treścią art. 8 1 k.p.k. sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i prawne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub organu. Zasada ta doznaje tylko ściśle określonych ograniczeń. Postanowienie z dnia 4 września 2013 roku III KO 115/12, LEX Art k.p.k., określając wymogi formalne wniosku o ściganie, zezwala na wskazanie w nim także sprawców anonimowych. 2. Przepisy prawa karnego materialnego i procesowego nie nakładają na uprawnionego do złożenia wniosku o ściganie obowiązku imiennego wskazania sprawców. Postanowienie z dnia 9 lipca 2013 roku II KK 169/13, Biul. PK 8/13, 1.2.3, s. 10, teza 2 w OSNKW 11/13 poz. 96 w nieco innym brzmieniu I. Sąd 27. Przekazanie sprawy w trybie art. 37 k.p.k. może nastąpić tylko wtedy, gdy w sposób realny, a nie pozorny, 15

16 występują okoliczności, które mogą stwarzać uzasadnione przekonanie o braku warunków do obiektywnego i bezstronnego rozpoznania sprawy w danym sądzie. Przekonanie o braku możliwości do obiektywnego rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy musi być oparte na racjonalnych i rzeczywistych przesłankach. Samo zaś przekonanie oparte tylko na przypuszczeniach i założeniach o charakterze hipotetycznym, w tym również wyrażane przez stronę postępowania, nie jest wystarczające dla odstąpienia od zasady właściwości miejscowej. Postanowienie z dnia 13 sierpnia 2013 roku V KO 55/13 poz Przekazanie sprawy innemu równorzędnemu sądowi w trybie art. 37 k.p.k. ma charakter wyjątkowy, zaś odstąpienie od zasady rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy może nastąpić tylko w razie zaistnienia sytuacji jednoznacznie świadczącej o tym, że pozostawienie sprawy w gestii tego sądu sprzeciwiałoby się dobru wymiaru sprawiedliwości. Jest to kryterium podstawowe, zaś przepis art. 37 k.p.k. nie może podlegać wykładni rozszerzającej. Nie może uzasadniać przekazania sprawy ze względu na dobro wymiaru sprawiedliwości zła sytuacja materialna oskarżonego, określana nawet jako jego ubóstwo, podobnie jak inne względy natury technicznej, czy też organizacyjnej, utrudniające rozpoczęcie sprawy. Postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KO 44/13, OSNPG 11/13 poz Przepis art. 37 k.p.k. ma charakter wyjątkowy, przez co odstąpienie od zasady rozpoznania sprawy przez sąd miejscowo właściwy może nastąpić tylko w razie zaistnienia sytuacji jednoznacznie świadczącej o tym, iż pozosta- 16

17 wieniu sprawy w gestii tego sądu sprzeciwiałoby się dobro wymiaru sprawiedliwości. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KO 64/13, LEX Dobrem wymiaru sprawiedliwości stanowiącym przesłankę skorzystania z instytucji określonej w art. 37 k.p.k. jest również, a może nawet przede wszystkim, potrzeba uniknięcia jakichkolwiek sugestii, że sprawa mogłaby zostać rozpoznana w sposób nieobiektywny. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KO 66/13, LEX ; identycznie w poz Dobrem wymiaru sprawiedliwości, stanowiącym przesłankę skorzystania z instytucji określonej w art. 37 k.p.k. jest również, a może nawet przede wszystkim, potrzeba uniknięcia jakichkolwiek sugestii, że proces w danej sprawie mógłby być prowadzony w sposób nieobiektywny. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KO 68/13, LEX ; identycznie w poz. 30 J. Strony 32. Zarządzenie o odmowie wyznaczenia adwokata z urzędu do sporządzenia i podpisania wniosku o wznowienie postępowania nie podlega badaniu w trybie odwoławczym. 17

18 Postanowienie z dnia 4 września 2013 roku III KZ 56/12, LEX Notka: Inaczej będzie po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 października br K 30/11 (KZS 10/10 poz. 1), wymagającym sądowej kontroli decyzji sędziego (prezesa sądu) o odmowie wyznaczenia obrońcy. Zob. też art pkt 2 k.p.k. Co do art. 547 k.p.k. Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w wyroku z dnia 11 czerwca br (KZS 7-8/13 poz. 1). 33. Przepis art k.p.k. jednoznacznie określa zakres uprawnień obrońcy z urzędu, upoważniając go do działania w całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia. Obrońcy działającemu na mocy tego uprawnienia nie przysługuje wynagrodzenie. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KZ 60/13, LEX Prokurator nie ma generalnego uprawnienia do udziału w posiedzeniach sądu, ale traktowany jest zgodnie z zasadą równości broni tak samo jak inni uczestnicy postępowania. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KZ 67/13, LEX K. Czynności procesowe 35. Przepis art k.p.k. odwołuje się do kryterium obiektywnego przyczyny niezależnej od strony, lecz jej ocena powinna zostać dokonana przez pryzmat strony. 18

19 Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KZ 66/13, LEX L. Dowody Informatyka śledcza to dziedzina dynamicznie rozwijająca się, co obliguje organy wymiaru sprawiedliwości do dążenia do uzyskiwania wiedzy o jak najdoskonalszych metodach zabezpieczania dowodów w sprawie. 2. Mając na uwadze specyfikę danych elektronicznych (informatycznych), które na równi z innymi dowodami są podstawą wyrokowania, ich ocena musi być niezwykle ostrożna, gdyż doświadczenie życiowe każdego użytkownika sprzętu komputerowego wskazuje, że statystycznie bardzo często dane te ulegają modyfikacjom. Wyrok z dnia 20 czerwca 2013 roku III KK 12/13, Biul. PK 8/13, 1.2.4, s. 11 Ł. Postępowanie przed sądem I instancji 37. Orzekając w trybie art. 343 k.p.k., sąd jest zobligowany do zbadania, złożonego na podstawie art k.p.k. przez prokuratora, wniosku pod względem formalnym, a także merytorycznym, i wydając w oparciu o ten wniosek wyrok na posiedzeniu, bez przeprowadzenia rozprawy, jest obligowany uwzględnić wszystkie te postulaty, które on zawiera, będące następstwem porozumienia procesowego zawartego w toku postępowania przygotowawczego przez prokuratora i podejrzanego. Sąd może ten wniosek zmodyfikować, i tym samym wydać wyrok nie respektujący jego pierwotnej treści, tylko wówczas, 19

20 gdy, na te wprowadzone przez siebie zmiany, uzyska zgodę obu stron tego porozumienia. Gdy tak się jednak nie stanie, wówczas - mocą treści przepisu art k.p.k. sąd powinien rozpoznać tę sprawę na zasadach ogólnych. Wyrok z dnia 1 sierpnia 2013 roku II KK 80/13, OSNPG 11/13 poz Związanie ramami zdarzenia faktycznego oznacza, że sąd może dokonywać zmian w opisie zarzucanego czynu, a w konsekwencji jego kwalifikacji prawnej, choć tylko takich, które nie spowodują przypisania oskarżonemu innego zachowania aniżeli odzwierciedlającego to zdarzenie. Sąd ma więc prawo do opisania tego zdarzenia odmiennie od oskarżyciela, przy użyciu znamion właściwie określających zachowanie sprawcy, i do nadania mu odpowiedniej (adekwatnej) kwalifikacji prawnej. Mimo takiej zmiany nie dojdzie do naruszenia tożsamości czynu. 2. Ocena, czy została zachowana tożsamość czynu, musi być dokonywana na tle okoliczności konkretnej sprawy, ponieważ nie da się w sposób abstrakcyjny, a zarazem ścisły określić kryteriów tej tożsamości. 3. Uznanie przypisanego czynu za formę zjawiskową (pomocnictwa) zamiast postaci stadialnej (usiłowania) i w konsekwencji zamiana art k.k. na art k.k., nie było wyjściem poza granice tego samego zdarzenia faktycznego historycznego). Postanowienie z dnia 7 sierpnia 2013 roku II KK 15/13, Biul. PK 8/13, 1.2.1, s. 5 20

21 39. Zgodnie z zasadą bezpośredniości należy w toku postępowania dążyć do tego, aby sąd bezpośrednio zetknął się z poszczególnymi dowodami, zaś w odniesieniu do świadków, by składali swe zeznania w toku rozprawy przed sądem, odpowiadając na pytania stron i członków składu orzekającego. Takie bezpośrednie zetknięcie się z dowodem pozwala sądowi na jego najpełniejszą ocenę. Bezwzględne przestrzeganie tej zasady spowodowałoby jednak, że w szeregu spraw wydanie orzeczenia nie byłoby możliwe. Stąd ustawodawca wprowadził do kodeksu postępowania karnego przepisy stanowiące wyjątki od zasady bezpośredniości. Wyjątkiem takim jest przepis art k.p.k. Postanowienie z dnia 7 sierpnia 2013 roku II KK 153/13, OSNPG 11/13 poz Prowadzenie rozprawy bez udziału oskarżonego, w oparciu o przepis art k.p.k., w razie jego niestawiennictwa jest możliwe tylko wówczas, gdy oskarżony został osobiście zawiadomiony o terminie rozprawy (art k.p.k.). Wyrok z dnia 8 sierpnia 2013 roku III KK 254/13, OSNPG 11/13 poz Zgodnie z treścią art k.p.k. udział oskarżonego w rozprawie głównej jest, co do zasady (jeżeli ustawa nie stanowi inaczej), obowiązkowy. Złamanie zaś tej zasady kwalifikuje się ze względu na szczególną wagę tego naruszenia jako przesłanka uchylenia obciążonego taką wadą wyroku, i to już bez badania wpływu tej wady na jego treść (art pkt 11). 21

22 Wyrok z dnia 21 sierpnia 2013 roku IV KK 230/13, OSNPG 11/13 poz Celem art. 377 k.p.k. jest przeciwdziałanie praktykom utrudniania postępowania, przy zachowaniu jednak podstawowych gwarancji prawa oskarżonego. Artykuł 377 k.p.k. jest ważnym środkiem służącym zapobieganiu próbom oskarżonego przejęcia inicjatywy w postępowaniu i jego utrudnianiu, przez wykorzystywanie istniejących w procedurze karnej rygorów dotyczących obecności oskarżonego na rozprawie. Przyjęte rozwiązanie, z jednej strony, nie narusza prawa oskarżonego do obrony przez pozbawienie go możliwości udziału w rozprawie, bowiem dopuszcza możliwość prowadzenia rozprawy pod jego nieobecność tylko wtedy, gdy oskarżony sam z przysługującego mu prawa zrezygnował, czy to przez wyraźne wyrażenie takiej woli, czy też przez doprowadzenie się do stanu niezdolności do udziału w rozprawie. Postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KK 181/13, OSNPG 11/13 poz Oczywistą sprawą jest, że sąd pierwszej instancji, orzekając na posiedzeniu w trybie art k.p.k., jest związany treścią uzgodnień pomiędzy oskarżonym i prokuratorem, poczynionych na podstawie art k.p.k., i nie może wydać innego wyroku niż skazujący i orzec innej kary lub środka karnego od uzgodnionych przez strony. Rozpoznając zaś wniosek o wydanie wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego bez przeprowadzenia rozprawy, Sąd nie może się uchylić od zbadania sprawy zarówno pod kątem ustaleń faktycznych i zawinienia, a także zastosowanych przepisów prawa materialnego i w sytuacji 22

23 dostrzeżenia jakichkolwiek wad propozycji oskarżyciela publicznego nie tylko nie może wniosku takiego uwzględnić, ale zobligowany jest treścią art k.p.k. skierować sprawę do rozpoznania na zasadach ogólnych, chyba że w toku posiedzenia prokurator za zgodą oskarżonego dokona modyfikacji wniosku w kierunku przez sąd postulowanym. Wyrok z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KK 199/13, OSNPG 11/13 poz. 7 M. Kasacja 44. W nadzwyczajnym środku zaskarżenia, jakim jest kasacja, nie można podnosić zarzutu rażącej niewspółmierności kary. Tego zakazu wynikającego z ustawy, nie da się też obejść poprzez podniesienie zarzutu rażącego naruszenia art. 53 k.k. Postanowienie z dnia 8 sierpnia 2013 roku IV KK 220/13, LEX Kasacja nie przysługuje od prawomocnych wyroków sądu odwoławczego, które nie kończą postępowania, a więc od wyroków uchylających zaskarżony wyrok i przekazujących sprawę do ponownego rozpoznania, gdyż sformułowanie kończące postępowanie", użyte w art. 519 k.p.k., nie dotyczy zakończenia postępowania w danej instancji, lecz całego postępowania stanowiącego przedmiot procesu. Uznać zatem należy, że stronie nie będzie przysługiwała kasacja także od wyroku sądu odwoławczego, którym choćby w odniesieniu do jednego z zawartych w nim rozstrzygnięć dotyczących tego samego przestęp- 23

24 stwa uchylono wyrok i sprawę przekazano do ponownego postępowania. Postanowienie z dnia 13 sierpnia 2013 roku V KK 208/13, OSNPG 11/13 poz Zgodnie z art. 501 pkt 1 k.p.k., wydanie wyroku nakazowego nie jest dopuszczalne w stosunku do osoby pozbawionej wolności w tej lub innej sprawie. Z utrwalonej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego wynika, że nie ma znaczenia dla określenia zakresu owego ustanowionego w art. 501 pkt 1 k.p.k. zakazu podstawa prawna danego pozbawienia wolności, a istotny i wystarczający dla zastosowania tej normy jest sam fakt, że dana osoba jest (była) pozbawiona wolności w tej lub innej sprawie. Określony w art. 501 pkt 1 k.p.k. zakaz wydania wyroku nakazowego nie ogranicza się do osoby pozbawionej wolności (w tej lub innej sprawie) w czasie wyrokowania. Ma on zastosowanie również do osoby, która w tym czasie nie jest pozbawiona wolności, lecz była jej pozbawiona wcześniej, w toku prowadzonego w sprawie postępowania. Wyrok z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KK 186/13, OSNPG 11/13 poz Kasacja jest nadzwyczajnym środkiem zaskarżenia skierowanym przeciwko orzeczeniu wydanemu przez sąd odwoławczy na skutek rozpoznania środka odwoławczego. Celem postępowania kasacyjnego jest bowiem wyeliminowanie z obrotu prawnego orzeczeń dotkniętych poważnymi wadami w postaci bezwzględnych przyczyn odwoławczych lub innych naruszeń prawa, ale o charakterze rażącym, a jednocześnie takich, które miały istotny wpływ na treść orzeczenia. Możliwość wniesienia skutecznej kasacji jest zatem istotnie ograniczona. Postępo- 24

25 wanie kasacyjne nie jest z pewnością postępowaniem, które ponawiać ma kontrolę odwoławczą. W toku tego postępowania z założenia nie dokonuje się zatem kontroli poprawności oceny poszczególnych dowodów, nie weryfikuje zasadności ustaleń faktycznych i nie bada współmierności orzeczonej kary. Postanowienie z dnia 22 sierpnia 2013 roku II KK 190/13, OSNPG 11/13 poz Ocena istnienia podstaw do wniesienia kasacji oparta jest wyłącznie na analizie istnienia prawnych podstaw do wniesienia kasacji, a nie na spełnianiu oczekiwań skazanego. Postanowienie z dnia 4 września 2013 roku III KZ 49/13, LEX Sam fakt podnoszenia w apelacji jedynie rażącej niewspółmierności kary nie powoduje sam przez się, iż kasacja nie może zostać oparta na innych przesłankach, które zgodnie z art k.p.k., będą mogły stanowić jej podstawę. Postanowienie z dnia 18 września 2013 roku V KZ 65/13, LEX N. Wznowienie postępowania 50. Przepis art k.p.k. przewiduje wznowienie postępowania na korzyść oskarżonego wtedy, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu międzynarodowego działającego na mocy umowy międzynarodowej raty- 25

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej

Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej INSTYTUT WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI dr Tomasz Szanciło Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej Warszawa 2013 Spis treści 1. Zagadnienia wstępne... 1 1.1. Cel i zakres

Bardziej szczegółowo

Obywatel w postępowaniu cywilnym

Obywatel w postępowaniu cywilnym Obywatel w postępowaniu cywilnym Prawa i obowiązki Małgorzata Pyrcak Tomasz Sroka Ewa Stańczyk Grzegorz Szudy Redakcja naukowa: Tomasz Sroka Broszura współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska

Raport. Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu. Polska Raport Pomoc Prawna Pokrzywdzonemu Polska Spis treści 1. Definicja pokrzywdzonego i historia ustawodawstwa jemu poświęconego... 4 1.1 Definicja pomocy prawnej w krajowym ustawodawstwie... 6 1.2 Pomoc prawna

Bardziej szczegółowo

Zasada proporcjonalności

Zasada proporcjonalności BIURO TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO ZESPÓŁ ORZECZNICTWA I STUDIÓW Zasada proporcjonalności (w odniesieniu do prawa publicznego) w tezach Trybunału Konstytucyjnego czerwiec 2009 Wykaz uwzględnionych orzeczeń:

Bardziej szczegółowo

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt V KK 187/09 W Y R O K W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: SSN Henryk Gradzik (przewodniczący) SSN Antoni Kapłon Dnia 16 listopada 2009 r. SSA (del.) Barbara Skoczkowska

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Kancelaria Sejmu s. 1/73 USTAWA z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy TYTUŁ I Przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe DZIAŁ I C z ę ś ć o g ó l n a Rozdział 1 Przepisy wstępne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych

Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Skuteczne prawo do obrony w sprawach karnych Raport Polska wersja oryginalna: Dorris de Vocht, Chapter 10 Poland [w:] Taru Spronken, Ed Cape, Zaza Namoradze, Roger Smith (red.) Effective Criminal Defence

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie

PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI. Streszczenie ROBERT MATYSIAK PROBLEMATYKA STOSOWANIA ŚRODKA KARNEGO PODANIA WYROKU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI Streszczenie Środek karny w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w polskim porządku prawnym był

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270. USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2002 Nr 153 poz. 1270 USTAWA z dnia 30 sierpnia 2002 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101, 1529, z 2014 r. poz. 183, 543. Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych Raport z monitoringu pod redakcją Moniki Wieczorek i Katarzyny Bogatko prawo antydyskryminacyjne w praktyce polskich sądów powszechnych

Bardziej szczegółowo

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych

Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa roszczeń pracowniczych SSN Katarzyna Gonera artykuł dla Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego Naruszenie przez pracodawcę obowiązków dotyczących przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi jako samodzielna podstawa

Bardziej szczegółowo

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH

ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH SZKOŁA POLICJI W PILE ZASADY ETYKI ZAWODOWEJ W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH III SEMINARIUM z cyklu ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH PIŁA 2013 Biblioteka Kwartalnika Prawno-Kryminalistycznego

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Świadczenie pienięŝne jako środek probacyjny I. Wprowadzenie Kodeks karny wzbogacił katalog środków karnych o nowe środki karne, w tym o świadczenie pienięŝne

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI

TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI TEORETYCZNE PODSTAWY PROBACJI Ryszard A. Stefański Zakaz prowadzenia pojazdów jako środek probacyjny I. Wprowadzenie W polskim prawie karnym zakaz prowadzenia pojazdów nie ma jednolitego charakteru prawnego,

Bardziej szczegółowo

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych

Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Informacja prawnicza dla osób uczestniczących w internetowych grach hazardowych Opracowanie przygotowane przez radcę prawnego Agnieszkę Modras, adwokata Cezarego Cieńkowskiego oraz aplikanta adwokackiego

Bardziej szczegółowo

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik

Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi. Kwartalnik Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Łodzi Kwartalnik Nr 4/2012 Wyboru i opracowania orzeczeń dokonało Kolegium Redakcyjne Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Łodzi w składzie: Przewodniczący: Z-ca Przewodniczącego:

Bardziej szczegółowo

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji,

ZAŻALENIE. Wyjątek od reguły z art. 394, że zażalenie przysługuje w stosunku do postanowień sądu pierwszej instancji, ZAŻALENIE Środek odwoławczy > co do zasady ( podobnie jak apelacja) od orzeczeń s. pierwszej instancji > ale w art. 394 1 wprowadzono katalog postanowień sądu drugiej instancji zaskarżalnych zażaleniem

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU.

ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. ISTOTA, CELE I ZAKRES POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO OD 1 LIPCA 2015 ROKU. Motto: Podstawę wszelkich rozstrzygnięć w postępowaniu przygotowawczym powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne (art. 2 2

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM

WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM STUDIA IURIDICA XXXIII/1997 Beata T. Bieńkowska Uniwersytet Warszawski WYBRANE ZAGADNIENIA PRAWA STRON DO SPORU W POLSKIM PROCESIE KARNYM 1. Bez zasady kontradyktoryjności trudno sobie wyobrazić charakterystykę

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys

PODSTAWY PRAWA PRACY. materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PODSTAWY PRAWA PRACY materiał wykładowy dla słuchaczy Studium Podyplomowego, wykładowca mgr Lidia Matys PRAWO PRACY - gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela

Anna Surówka 1. Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Anna Surówka 1 Miejsce konstytucyjnego prawa do ochrony zdrowia w systemie praw i wolności człowieka i obywatela Prawo do ochrony zdrowia chroni jedno z podstawowych dóbr każdego człowieka, dlatego też

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym

Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Wiesław Juchacz* Zasada kontradyktoryjności w nowym procesie karnym Streszczenie: W artykule przeprowadzono analizę kierunku zmian w funkcjonowaniu w procesie karnym zasady kontradyktoryjności. Najpierw

Bardziej szczegółowo

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

40/4/A/2012. WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 40/4/A/2012 WYROK z dnia 18 kwietnia 2012 r. Sygn. akt K 33/11 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Stanisław Biernat Zbigniew Cieślak Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r.

WYROK. z dnia 9 stycznia 2013 r. Sygn. akt: KIO 1629/11 KIO 1643/11 WYROK z dnia 9 stycznia 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Anna Packo Marzena Teresa Ordysińska Katarzyna Prowadzisz Protokolant: Paweł Nowosielski

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo