Tytuł oryginału TEXTILE. Redaktor prowadzący Monika Koch. Redakcja Regina Gromacka. Redakcja techniczna Agnieszka Gąsior

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tytuł oryginału TEXTILE. Redaktor prowadzący Monika Koch. Redakcja Regina Gromacka. Redakcja techniczna Agnieszka Gąsior"

Transkrypt

1

2

3

4 Tytuł oryginału TEXTILE Redaktor prowadzący Monika Koch Redakcja Regina Gromacka Redakcja techniczna Agnieszka Gąsior Korekta Jadwiga Przeczek Maciej Korbasiński Copyright by Orly Castel Bloom Worldwide translation copyright by The Institute for the Translation of Hebrew Literature Copyright for the Polish translation by Agnieszka Jawor-Polak, 2011 Copyright for the e-book edition by Weltbild Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011 Świat Książki Grupa Wydawnicza Weltbild Warszawa 2011 Weltbild Polska Sp. zo.o. ul. Hankiewicza 2, Warszawa Księgarnia internetowa: Weltbild.pl Niniejszy produkt objęty jest ochroną prawa autorskiego. Uzyskany dostęp upoważnia wyłącznie do prywatnego użytku osobę, która wykupiła prawo dostępu. Wydawca informuje, że wszelkie udostępnianie osobom trzecim, nieokreślonym adresatom lub w jakikolwiek inny sposób upowszechnianie, upublicznianie, kopiowanie oraz przetwarzanie w technikach cyfrowych lub podobnych jest nielegalne i podlega właściwym sankcjom. ISBN Nr

5 Danieli Skhuri May Skhuri i Michelin Samuel

6 CZÊŒÆ PIERWSZA

7 1 Na ulicy Jochewed Bat Miriam, róg Aleksandra Penna, sta³a taksówka z zapalonymi œwiat³ami i wy³¹czonym silnikiem. Na tylnej szybie wypisano wielkimi, bia- ³ymi literami: Je d ê na gaz, a ty?. W blask eleganckich latarni wtapia³y siê snopy ³agodnego œwiat³a, przezieraj¹cego spomiêdzy jednolitych nasadzeñ w wypielêgnowanych ogródkach: w ka dym ros³y trzy cyprysy wielkoszyszkowe, trzy do piêciu figowców benjamiñskich i jedno dziwne, nieznane drzewo gubi¹ce w³aœnie liœcie. Jego pieñ pokrywa³y naroœle o krótkich, twardych, groÿnie stercz¹cych kolcach. Górowa³a nad nimi wiotka palma, której du e pierzaste liœcie zdawa³y siê wytryskiwaæ ze smêtnie ciurkaj¹cej fontanny. Drzewo to, sprowadzone do Izraela pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych zwane palm¹ królowej b¹dÿ kokosow¹ (Syargus romanzoffiania), choæ nie ma adnego zwi¹zku z kokosem jadalnym wymaga niewielkiej iloœci wody, a przy tym roœnie szybko i bujnie, co pozwoli³o sprytnie uzyskaæ efekt korzystny w wymiarze historycznym: mia³o siê wra enie, e dzielnica Tel Baruch-Pó³noc nie powsta³a wczoraj czy przedwczoraj, lecz istnieje ju 9

8 od ³adnych paru lat. Oto dowód: wysokie i coraz wy sze palmy królowej. Wyj¹tkowa dzielnica Tel Baruch-Pó³noc ró ni³a siê znacznie od swych okolicznych nijakich sióstr. Chocia wybudowano j¹ w mgnieniu oka i by³a zupe³nie nowa emanowa³a trwa³oœci¹ i stabilnoœci¹, jakby nie podlega³a przemijaniu. To zacne osi¹gniêcie t³umaczy³o wysokie ceny mieszkañ. Geograficznie rzecz ujmuj¹c, Tel Baruch-Pó³noc le y na pó³noc od starego Tel Baruch, a zarazem na po³udnie od licz¹cej sobie wiele lat dzielnicy Kiriat Szaul, s³yn¹cej z dwóch ogromnych cmentarzy: jednego dla poleg³ych w wojnach izraelskich, drugiego dla zwyk³ych zmar³ych, których ju prawie siê tam nie chowa na koszt pañstwa, bo jest przepe³niony po brzegi, a wolne kwatery s¹ rzadkoœci¹ i kosztuj¹ maj¹tek. Pomimo bliskoœci Kiriat Szaul adnemu z projektantów nowej dzielnicy, powsta³ej niemal z dnia na dzieñ, przez myœl nie przesz³o, by nazwaæ j¹ Kiriat Szaul-Po³udnie. I s³usznie. S³owo po³udnie u wielu mieszkañców pó³nocy wywo³uje lêk, a ju nazwanie pó³nocnego przedmieœcia Tel Awiwu po³udniow¹ dzielnic¹ Kiriat Szaul by- ³oby finansowym samobójstwem i oznak¹ braku wra liwoœci spo³ecznej. Za³o yciele Tel Baruch-Pó³noc (TB-P³n.) nie byli g³upi. Zg³êbiwszy tajniki myœli ludzkiej, wziêli pod uwagê zarówno istniej¹c¹ w powszechnej œwiadomoœci ró nicê miêdzy Tel wzgórzem albo kopcem powsta³ym na staro ytnych ruinach, a Kiriat przedmieœciem lub miasteczkiem, jak i ró nicê miêdzy pó³noc¹ a po³udniem. W swojej znakomitej koncepcji nader trafnie 10

9 zawarli œmieræ, rozk³ad i unicestwienie, a œciœlej mówi¹c, ich nieobecnoœæ. Chcieli i uzyskali presti ow¹ dzielnicê, która zdawa³a siê wo³aæ: jestem tu na wieki i wkrótce wyroœnie pokolenie, które nie bêdzie wiedzia³o, em kiedyœ nie istnia³a. Wszelkie ironiczne uwagi pod adresem tego kosztownego skrawka ziemi cich³y jednak w porze zmierzchu, gdy na dzielnicê sp³ywa³a naturalna czerwona poœwiata, a jasne, lœni¹ce marmurem œciany domów odbija³y najró - niejsze formy sztucznego œwiat³a. Czêœæ budynków zdawa³a siê wtedy otaczaæ aureola, przenosz¹ca w wymiar duchowy kaskadowe bry³y, licz¹ce od dwóch do piêciu piêter, z naprzemiennie w imiê prywatnoœci i estetyki rozmieszczonymi balkonami, kryj¹ce w sobie dwu- i trzypoziomowe apartamenty, penthouse y oraz zwyk³e czteropokojowe mieszkania, którym te z pewnoœci¹ niczego nie brakowa³o. W owych czasach w Izraelu nie³atwo by³o czymkolwiek siê zachwyciæ, ale to miejsce robi³o wra enie tak silne, e nawet w osch³ych i najbardziej nieczu³ych sercach wzbudza³o ywe pragnienia, które zdawa³y siê dawno dla nich stracone. Tak e ludzie wylêknieni i tacy, którym mózgi podziurawi³ czas, pustosz¹c je niemal doszczêtnie, nie byli zdolni siê oprzeæ cudnym aluzjom elektrycznym ani wdziêcznym balkonom otoczonym barierk¹ z czystego hartowanego szk³a. Wszystkie owe zdruzgotane, nieszczêsne istoty musia³y przecie dostrzegaæ w tym piêknie i luksusie swego rodzaju raj, dla nich niedostêpny. I choæby znalaz³ siê ktoœ, kogo aluzje, balkony i sztuczne oœwietlenie nie wprawia³y w zachwyt uczyni³yby to 11

10 wisz¹ce ogrody, które z bezprzyk³adn¹ lojalnoœci¹ estetyczn¹ strzeg³y stylistycznej harmonii miêdzy balkonami i tarasami a roœlinnoœci¹ frontowych ogródków. Gwoli uczciwoœci zaznaczyæ nale y, e niejednokrotnie wraz z najg³êbszym uznaniem i podziwem budzi³a siê zazdroœæ, ogarniaj¹ca nawet tych, co mieli siê za powœci¹gliwych i nie tracili g³owy w najbardziej skrajnych sytuacjach. Zazdroœæ ta, zapiek³a i dzika, zbiera³a niwo nawet wœród wszelkiej maœci socjaldemokratów, którzy z zasady nie zamieszkaliby w miejscu, gdzie pieni¹dze tak bardzo siê licz¹. Niczym jesienny liœæ opada³a z dotkniêtych zawiœci¹ maska hipokryzji, rozdziawiali usta i ogarnia³a ich gorycz, e nie maj¹ adnego udzia³u w tym deweloperskim cudzie. Kierowc¹ taksówki je d ¹cej tylko na gaz by³ brodaty trzydziestopiêciolatek w czarnej mycce. Ten by³y œrodkowy napastnik Maccabi Tel Awiw, prawdziwa gwiazda pi³karska, nawróci³ siê i odszed³ z dru yny. Czeka³ przy samochodzie na pasa era, który zamówi³ taksówkê, zastanawiaj¹c siê, czy dzwoniæ po niego, czy zaczekaæ jeszcze parê minut. Ostatecznie to on przyjecha³ za wczeœnie. By³y pi³karz przygl¹da³ siê piêknym budynkom nowego przedmieœcia, które wyros³o na po³udnie od Kiriat Szaul, eby dobrze zapamiêtaæ to miejsce, wzniesione niedawno, pomimo recesji, przez najzamo niejsze dziesiêæ procent ludnoœci. 12

11 Pomyœla³ sobie, e ci, którzy tu mieszkaj¹, yj¹ dok³adnie tak, jak y³by on sam, gdyby nie przerwa³ swojej wspania³ej kariery pi³karskiej. On tak e czu³, jak zalewa go fala zazdroœci, ale e przepe³nia³a go m¹droœæ tysi¹cleci, natychmiast zdo³a³ okie³znaæ po ¹dliwoœæ. Po prostu wzniós³ oczy ku niebu, jak kaza³ mu czyniæ rabbi co najmniej raz dziennie, by uprzytomniæ sobie pozycjê jednostki wobec reszty œwiata, wzi¹³ kilka g³êbokich oddechów i odgrodzi³ siê od owego wiecznego szczêœcia, z³udnego czy te nie, jakie emanowa³o z dzielnicy TB-P³n. Irad Gruber, który wprawdzie mia³ lat piêædziesi¹t, ale w ostatnim miesi¹cu by³ tak przygnêbiony, e wygl¹da³ na szeœædziesi¹t piêæ, kroczy³ dró k¹ wœród roœlin sezonowych i nerwowo rozgl¹da³ siê za taksówk¹, któr¹ zamierza³ udaæ siê na lotnisko. Jedn¹ rêk¹ ci¹gn¹³ œredniej wielkoœci walizkê na kó³kach, w drugiej trzyma³ ciê k¹ teczkê z wa nymi dokumentami i laptopem. Taksówkarz, w którym Gruber natychmiast rozpozna³ ekspi³karza Maccabi, otworzy³ baga nik i dopiero kiedy pasa er znalaz³ siê tu przy nim, raczy³ wzi¹æ od niego walizkê i ciê k¹ teczkê. Pchchch... mrukn¹³ z pogard¹ Gruber, poniewa w licznych krajach, jakie odwiedza³, tragarze i kierowcy wybiegali mu naprzeciw, eby odebraæ baga e, nawet jeœli nie wiedzieli, kim jest. Gdyby Irad Gruber by³ w typowym dla siebie nastroju, da³by zapewne popaliæ bezczelnemu taryfiarzowi. Ale w ostatnim czasie, z powodu ró nych zmartwieñ, ów zdol- 13

12 ny naukowiec cierpia³ na depresjê, tote zignorowa³ tupet taksówkarza i dalej przygl¹da³ siê œwiatu z ponur¹ i cierpiêtnicz¹ min¹ osoby, która niedawno prze y³a wstrz¹s. Rozsiad³ siê na tylnym siedzeniu, d³ugi we³niany p³aszcz z³o y³ na kolanach, i ruszy³ w dziesiêciodniow¹ podró do najpotê niejszego mocarstwa œwiata. Zd¹ y³ jeszcze obrzuciæ pustym wzrokiem lokalne centrum handlowe Mikado i szybko odwróci³ oczy, bo razi³o go bia³e œwiat³o jarzeniówek. Pozostawa³o mu tylko mieæ nadziejê, e decydenci z Ministerstwa Obrony i z Agencji Rozwoju Œrodków Bojowych i Infrastruktury (ARŒBI) nie zaoszczêdzili kosztem jego wygody i kupili mu bilet w klasie biznes, nale - ny naturalnie postaci jego formatu. W ci¹gu niespe³na minuty eksgwiazdor futbolu i genialny wynalazca, laureat Nagrody Izraela, znaleÿli siê przy trasie Ajalon i przyjazny dla œrodowiska samochód w³¹czy³ siê do ruchu na drodze prowadz¹cej do Portu Lotniczego im. Ben Guriona. Kilka godzin po jego odjeÿdzie z trzypoziomowego apartamentu przy ulicy Jochewed Bat Miriam, róg Aleksandra Penna, w Tel Baruch-Pó³noc wysz³a ona Irada Grubera, Amanda Gruber, i swoim bordowym buickiem uda³a siê do kliniki Medical Frontline w nowym skrzydle luksusowego budynku Sea and Sun na skomplikowan¹ operacjê u doktora Karmiego Jagody, eks-izraelczyka, numeru dwa na œwiecie w dziedzinie inwazyjnej chirurgii plastycznej. Doktora Jagodê wezwano pilnie z Drezna na operacjê wszczepienia implantów ³opatek, niezwykle popularn¹ 14

13 w krêgu zamo nych kobiet, u których z up³ywem lat krusza³y naturalne grzebienie kostne, co czyni³o ich plecy p³askimi i nudnymi tak w ruchu, jak i w stanie spoczynku. Karmi Jagoda zyska³ miêdzynarodow¹ s³awê dziêki pomyœlnym operacjom dzieci z Trzeciego Œwiata, urodzonych z deformacjami twarzy. W jego drezdeñskim domu mo na by³o podziwiaæ imponuj¹ce zdjêcia przed i po. W ostatnich latach znu y³y go próby naprawiania zniekszta³conych fizjonomii, których nigdy nie doprowadzi siê do ³adu, wiêc wyspecjalizowa³ siê w du ych operacjach plastycznych, takich jak dzisiejsza. Szczególne sukcesy odnosi³ w odsysaniu t³uszczu z bioder i wszczepianiu implantów ³opatek. Jagoda by³ wirtuozem lancetu: szybko i precyzyjnie ³¹czy³ endoprotezy z obojczykiem, œciêgnami i miêœniami, które wprawiaj¹ w ruch ³opatkê (Scapula), takimi jak miêsieñ czworoboczny (Trapezius) oraz miêœnie napinaj¹ce grzbiet i zbli aj¹ce barki. Œwietna motoryka ma³a eks-izraelczyka pozwala³a pacjentkom unikn¹æ ograniczeñ ruchowych po operacji. Lekarz zapewni³ Mandy, e w ci¹gu miesi¹ca bêdzie mog³a wróciæ na basen. M¹ Mandy nie wiedzia³ o zaplanowanej hospitalizacji ony w Medical Frontline, ta zaœ nie widzia³a sensu, by mu o tym mówiæ, bo by³ wiecznie skupiony na sobie i swoich sprawach, a w ostatnim czasie z powodu problemów i zgrzytów zwi¹zanych z aktualnym projektem nie widzia³ dalej ni czubek w³asnego nosa. Zreszt¹ jego ona 15

14 wi¹za³a du e nadzieje z problemami zawodowymi mê a, dziêki którym mog³a pozbyæ siê go z domu na dziesiêæ dni. Z napiêciem i obaw¹ œledzi³a doniesienia o groÿbie wielkiego strajku sfery bud etowej, modl¹c siê, by wybuch³ po opuszczeniu kraju przez jej mê a, rozprzestrzeni³ siê i obj¹³ tak e linie El Al i wszystkich pracowników lotniska. Tym sposobem Irad utkn¹³by za granic¹ na co najmniej dwa-trzy kolejne tygodnie, a ona ca³kowicie wydobrzeje i mo e nawet w ogóle nie bêdzie musia³a mu mówiæ o operacji. Min¹³ rok, odk¹d Dael, m³odsza latoroœl Gruberów, wst¹pi³ do wojska i zosta³ snajperem w elitarnej Brygadzie Giwati. To jego dziewczyna, Aja Ben Jaisz, wyjawi³a Mandy, dok¹d przydzielono Daela. Od tamtej pory Mandy stara³a siê w miarê mo noœci przebywaæ w stanie uœpienia lub nieprzytomnoœci, by nie wiedzieæ, co siê wokó³ dzieje, i nie martwiæ siê daremnie o zmilitaryzowanego syna. Poniewa by³a zdrowa, poddawa³a siê operacjom plastycznym. Przesz³a ich ju siedem, wiêkszoœæ w rejonie twarzy. Nos zoperowa³a sobie ju jako m³oda dziewczyna. Ku zadowoleniu Mandy jej koñskie rysy zanika³y dos³ownie z zabiegu na zabieg. Operacja, na któr¹ przylatywa³ do Izraela Jagoda, by³a jej ósm¹. Ze wszystkich pracowników rodzinnej fabryki pi am Luli Laj, produkuj¹cej g³ównie dla odbiorców ortodoksyjnych, a zlokalizowanej w strefie przemys³owej we wschodniej Netanii, tylko Karmela Lewi, sekretarka 16

15 Mandy i brygadzistka szwalni, zna³a g³êbsz¹ przyczynê zabiegów, jakie przechodzi³a szefowa. Jedynie biedna Karmela, której syn Jehuda Lewi zgin¹³ w Libanie, wiedzia- ³a, e powodem jest znieczulenie ogólne podczas operacji i stan oszo³omienia towarzysz¹cy rekonwalescencji. Podczas ostatniego remanentu, dwa miesi¹ce temu, Mandy wyzna³a jej wprost: Wziêli mojego ch³opaka na liniê ognia, zrobili z niego snajpera i nikt siê mnie nie pyta³. Nie wyrabiam nerwowo, chcê spaæ i spaæ, i budziæ siê coraz m³odsza, a go wypuszcz¹. Urz¹dzi siê przyjêcie i bêdê wygl¹daæ na nim na trzydzieœci piêæ lat. Tak artowa³a Amanda, maj¹c ju za sob¹ podniesienie biustu, sp³aszczenie brzucha, usuniêcie cellulitu z ud, lifting brwi, przeszczep koœci policzkowych i napinanie skóry podbródka i szyi. Tylko jej d³ugie w³osy pozosta³y siwe. Piêkne, gêste, faliste i bia³e, poniewa mia³a alergiê na wszystkie farby. Wycyzelowana twarz i perfekcyjny nos, zrobiony podczas ferii z okazji œwiêta Pesach, gdy mia³a siedemnaœcie lat, w zestawieniu z bia³ymi falami w³osów czyni³y z tej kobiety chodz¹ce dzie³o sztuki. Tym bardziej e ubiera³a siê zawsze w piêkne, zdaniem Karmeli, zestawienia barw: bia³ej, kremowej, czarnej i oliwkowej. Karmela kocha³a Mandy z ca³ej duszy, a i Mandy nie trzyma³a jej na dystans. Uczyni³a z niej swoj¹ powiernicê we wszelkich sprawach zwi¹zanych z fabryk¹. Karmela nigdy nie zapomni, jak Mandy j¹ wspiera³a po stracie b³ogos³awionej pamiêci Jehudy, jak przychodzi³a co dzieñ podczas siedmiodniowej a³oby, p³aka³a razem z ni¹ i kilka razy na w³asny koszt zrobi³a w pobliskim supermarkecie wielkie zakupy dla t³umu a³obników. Karmela zapa- 17

16 miêta na zawsze jej wielkodusznoœæ w owych strasznych dniach. Dael by³ wtedy dzieckiem, ale Mandy ju zaczê³a planowaæ, jak sama zniesie ten ciê ki czas. Lojalnoœæ Karmeli i jej dog³êbna znajomoœæ tajników tkanin, niezbêdna w fabryce pi am, sprawia³y, e Mandy powtarza³a jej raz po raz: Jesteœ prawdziw¹ ozdob¹ Luli Laj. Ze wszystkich moich pracownic ty jedna masz ten b³ysk w oczach. Karmela by³a zwi¹zana z Luli Laj jeszcze od czasów, gdy fabryk¹ kierowa³a matka Amandy, Audrey Grinholz. Z pocz¹tku wpada³a do zak³adu raz na parê tygodni, wysy³ana przez firmê Singer, eby naoliwiæ maszyny do szycia i oczyœciæ je specjalnymi œciereczkami. Po œmierci Audrey Mandy pomog³a jej rozwin¹æ skrzyd- ³a. Wys³a³a na kurs szycia zorganizowany przez Ministerstwo Pracy, p³aci³a jej pensjê przez ca³e trzy miesi¹ce trwania kursu i da³a zawód. Karmela by³a przeœwiadczona, e gdyby nie Mandy, skoñczy³aby marnie, jako zw³oki wyrzucone przez morze gdzieœ na pla ê w Netanii. Po siedmiodniowej a³obie Karmela straci³a chêæ ycia. Nie mog¹c na to patrzeæ, Mandy wys³a³a j¹ do znakomitej psychiatry, a ta w ci¹gu dwóch miesiêcy postawi³a j¹ na nogi. Pomimo wszelkich ró nic Karmelê i Mandy ³¹czy³a mocna, rzadko spotykana przyjaÿñ, rodzaj tajnego przymierza, a w Luli Laj mówiono, e Karmela Lewi zarabia ponad szeœæ i pó³ tysi¹ca netto, dostaje wiêcej bonów na œwiêta i wiêcej urlopu.

17 2 Dwa tygodnie przed operacj¹ Amanda zadzwoni³a do swojej pierworodnej Lirit i wtajemniczy³a j¹ w ca³¹ sprawê. Lirit mieszka³a w moszawie Brosz ko³o Teaszur ze swoim ch³opakiem Szlomim. Zajêtym sob¹ Gruberom bardzo odpowiada³o, e ich dwudziestodwuletnia córka znalaz³a sobie czterdziestodwuletniego partnera (chocia Mandy s¹dzi³a, e mia³ pod piêædziesi¹tkê) i yje z nim w organicznym raju na Negewie, z dala od ich oczu. Co miesi¹c wrzucali jej na konto parê tysiêcy szekli i niech z tym robi, co chce. Zdaniem Amandy przysz³oœæ Lirit rysowa³a siê doœæ mglisto, a wybór partnerów by³ przypadkowy i pozbawiony g³êbszej treœci. Pod koniec kursu dla podoficerów do spraw poleg³ych i rannych zakocha³a siê w ciemnoskórym rastamanie z Jamajki imieniem Lucas, którego pozna³a w klubie reggae. Prowadza³a siê z tym Lucasem prawie dwa lata, przez ca³¹ s³u bê wojskow¹, a wreszcie na trzy miesi¹ce przed opuszczeniem przez Lirit szeregów Si³ Obronnych Izraela Mandy wezwa³a go na spotkanie sam na sam w parku Gan Meir przy ulicy King George. Zaoferowa³a mu dwadzie- 19

18 œcia tysiêcy dolarów w gotówce, jeœli zerwie kontakty z jej córk¹ i bezpowrotnie wyniesie siê z Izraela. Lucas wyrazi³ zgodê i tydzieñ póÿniej siê ulotni³, zostawiaj¹c list, a raczej kartkê, na której wypisa³ po hebrajsku ³aciñskimi literami: Tak jest lepiej. Przepraszam. Odejœcie Lucasa z³ama³o Lirit serce. Ca³ymi dniami szlocha³a albo milcza³a uparcie. Psychiatra z bazy w Crifin da³ jej miesi¹c zwolnienia, eby siê pozbiera³a i dokoñczy³a s³u bê. Kiedy wysz³a z depresji i wróci³a do przykrych obowi¹zków podoficera do spraw poleg³ych i rannych, jej m³od¹ zagubion¹ duszê drêczy³o pytanie: dlaczego tak nagle? Czemu nie zauwa y³a u Jamajczyka adnych oznak zmierzchu mi³oœci? Dlaczego znikn¹³ w jednej chwili? Wreszcie uzna³a, e jest z gruntu niezdolna zrozumieæ drugiego cz³owieka. Od tamtej pory Lirit nabi³a sobie do g³owy, e mê - czyÿni s¹ z ni¹ z litoœci albo w ramach pokuty karmicznej, i nic nie wskazywa³o, by kiedykolwiek mia³a siê uwolniæ od tej bzdurnej myœli. Po wojsku Lirit posz³a do seminarium nauczycielskiego, eby zdobyæ zawód przedszkolanki, bo dobrze jej robi³o towarzystwo niewinnych maleñstw, które jeszcze nie wiedz¹, co je czeka. Rozœmiesza³a je i zachwyca³a za pomoc¹ ró nych min i odg³osów, a w seminarium mówiono, e ma w sobie to coœ. Szlomi by³ znacznie mniej problematyczny ni Lucas, chocia Amandzie raczej nie chodzi³o o tak¹ dawkê ezoteryki. Nie rozumia³a, dlaczego córka nie mo e sobie znaleÿæ mi³ego ch³opca (a wielu mi³ych chodzi dziœ po 20

19 œwiecie) w tym samym wieku, tego samego wyznania, najlepiej urodzonego i mieszkaj¹cego w Izraelu, z centrum kraju i z porz¹dnej rodziny i niechby zdoby³a jakiœ zawód (mo e byæ przedszkolank¹) i wysz³a za niego za m¹. Mandy s¹dzi³a, e jeœli Lirit zostanie mê atk¹, wiêcej nie bêdzie musia³a siê o ni¹ martwiæ. Myœla³a o dobrze rokuj¹cym studencie zarz¹dzania albo nawet m³odym nauczycielu matematyki, byle nie by³ pedofilem. Ba³a siê, e córka powtórzy b³¹d, jaki pope³ni³a ona sama, poœlubiaj¹c Irada Grubera. W m³odoœci by³ on wprawdzie uroczym przystojniakiem z burz¹ gêstych w³osów, nie panem z zakolami jak dziœ, ale jak wielu wychowanków kibucu, cierpia³ na niewydolnoœæ zarobkow¹. Mandy wyda³a maj¹tek na finansowanie doktoratów i utrzymanie mê a, gdy je robi³. Z biegiem lat rozwin¹³ siê, jeÿdzi³ po œwiecie, a ona tkwi³a po uszy w pi amach ze stuprocentowej bawe³ny, bez zakazanych domieszek. Nawet po uzyskaniu rozlicznych tytu³ów z biologii, technologii i in ynierii i ukoñczeniu studiów podyplomowych z zakresu organizacji i zarz¹dzania Irad Gruber nie przesta³ byæ ekonomicznym brzemieniem dla swojej ony. Z w³asnych œrodków finansowa³ prace nad przeró nymi wynalazkami z wszelkich mo liwych dziedzin i utrzymywa³ otoczenie w przekonaniu, e jest o krok od prze³omowego odkrycia. Ciê ko jest wy ywiæ geniusza artowa³a Mandy, co nie œmieszy³o nikogo, ³¹cznie z ni¹ sam¹. A jednak po up³ywie pewnej niebagatelnej liczby lat Gruber wynalaz³ i zaprojektowa³ spiralne schody ruchome, które zdoby³y uznanie i popularnoœæ na ca³ym 21

20 œwiecie. Ministerstwo Kultury, Nauki i Sportu wyasygnowa³o fundusze, dziêki którym Gruber rozs³awi³ Izrael w fatalnym okresie, kiedy wiêkszoœæ pañstw mia³a du e zastrze enia do jego polityki. W spiralne schody ruchome wyposa ono liczne schrony, a tak e lotniska i zag³êbia handlowe na ca³ym œwiecie. Geniusz Izraelczyka pozwoli³ na wielk¹ oszczêdnoœæ przestrzeni, co w wielu rejonach ocali³o przed wyciêciem cenne lasy lub zapobieg³o innym formom dewastowania przyrody. Przyniós³ swojemu krajowi wiele milionów dochodu i kilka milionów sobie. Mandy natychmiast zgarnê³a zarobione pieni¹dze i ulokowa³a je korzystnie w funduszach inwestycyjnych. Gruber by³ ponad to i nie protestowa³. Pieni¹dze to nie jego dzia³ka, zwyk³ mawiaæ. W piêædziesi¹tym czwartym roku istnienia pañstwa dosta³ Nagrodê Izraela za przysporzenie ojczyÿnie chwa³y w tak trudnym czasie i za powa ny zastrzyk walutowy dla jej bud etu. W piêædziesi¹tym pi¹tym roku istnienia pañstwa dost¹pi³ zaszczytu zapalenia pochodni podczas oficjalnych obchodów Dnia Niepodleg³oœci na Wzgórzu Herzla w Jerozolimie. Tydzieñ po zamachu, który zrówna³ z ziemi¹ wie e WTC, do Grubera zwróci³a siê ARŒBI (Agencja Rozwoju Œrodków Bojowych i Infrastruktury przy Ministerstwie Obrony), zapraszaj¹c go na spotkanie z wa nymi osobistoœciami najwy szej rangi. Agencjê irytowa³o, e domoros³y talent s³u y przypadkowym przechodniom z portów lotniczych i centrów handlowych œwiata, gdy tymczasem pal¹cym problemem ludzkoœci jest po prostu przetrwanie. Gruber odby³ seriê spotkañ z ró nymi VIP-ami i po 22

21 krótkiej rzeczowej rozmowie z wiceministrem obrony w kawiarni w centrum Tel Awiwu resort wynaj¹³ tego genialnego cz³owieka do zaprojektowania munduru ochronnego, lekkiego kombinezonu, który nie krêpowa³by ruchów w przeciwieñstwie do œredniowiecznej zbroi i wspó³czesnych ciê kich kamizelek kuloodpornych, wydawanych tylko tym, którzy s¹ na linii frontu. Wynalazkowi nadano kryptonim MAT (mundur antyterrorystyczny). Planowano dostarczyæ go wszystkim o³nierzom si³ regularnych i rezerwowych, po czym wyposa- yæ w MAT ca³¹ ludnoœæ cywiln¹ na wypadek, gdyby sta³a siê celem zamachów. Taka formu³a odpowiada³a potrzebom Irada Grubera. Schody da³y mu pieni¹dze, krajow¹ nagrodê, œwiatowy rozg³os i presti, a MAT przyniesie mu Nobla. Mandy uwa a³a, e pañstwo, które zapewni³o jej mê owi wszelkie warunki do pracy nad mundurem ochronnym, powinno pilnie zainwestowaæ w dren do odprowadzania wody sodowej, która uderzy³a mu do g³owy, odk¹d dosta³ Nagrodê Izraela. Inaczej gotów pêkn¹æ z samozadowolenia. Gruber zarejestrowa³ na swoje nazwisko niemal szeœædziesi¹t patentów. Nad kilkoma zacz¹³ pracowaæ jeszcze przed nawi¹zaniem wspó³pracy z ministerstwem. Mandy z lêkiem myœla³a o ewentualnym sukcesie ambitnych przedsiêwziêæ mê a. Wystarcza³o jej to, co osi¹gn¹³ dotychczas. Irad natomiast widzia³ dla siebie szansê udowodnienia, e nie jest tylko goni¹cym za s³aw¹ chciwcem, jak mu zarzuca³a jedna z gazet, lecz tak e wielkim humanist¹. Od³o y³ na bok inne pomys³y i ju od trzech lat by³ ca³kowicie poch³oniêty jedynym w swoim rodzaju mundurem ratunkowym MAT. * 23

22 Amanda od zawsze wychowywa³a dzieci sama. Planowa³a, e gdy tylko dojdzie do siebie po operacji ³opatek, wyskoczy do ksiêgarni Steimatzky ego w Newe Awiwim i kupi córce kosmitce podrêczniki, z których bêdzie siê mog³a przygotowaæ do testów psychometrycznych. Jako e Lirit wyros³a na niewyszukanej twórczoœci Galili Ron-Feder, dorzuci jej kilka urnali do przegl¹dania w chwilach odpoczynku od nauki. Mandy lubi³a chodziæ do centrum handlowego w Newe Awiwim, gdzie robi³a zakupy przez dwadzieœcia lat, gdy mieszka³a w penthousie na pobliskiej ulicy Tagorego 44. Zwykle kupowa³a tam tak e dzie³a, o które prosi³ j¹ Dael, chocia czasem zamawia³a je przez internet. Dowiedzia³a siê ponownie od Ai Ben Jaisz e tu po eliminacji celu jej Daelowi zostawa³ na rêkach sw¹d prochu, choæby nie wiem ile razy je my³ najlepszym myd³em, i e tylko lektura literatury wysokiej odwraca³a jego uwagê od tego zapachu. Ch³opak wykorzystywa³ zatem d³ugie przerwy miêdzy zasadzkami i likwidacjami na czytanie arcydzie³ literatury œwiatowej: Stendhala, Pani Bovary, Don Kichota, Tomasza Manna, Turgieniewa, To³stoja, Sartre a, Zbrodni i kary, Dzienników Kafki itp. Nie pomija³ te wybitnych twórców literatury hebrajskiej, szczególnie lubi³ Mendelego Mojchera Sforima i ró ne stare ksi¹ ki zaczynaj¹ce siê od s³ów Dzie³a zebrane.... Mia³ te drogi swemu sercu zeszyt, gdzie notowa³ nieznane zwroty hebrajskie, które dawno wysz³y z u ytku, i w weekendy, gdy koñczy³ surfowanie po ulubionych stronach porno, t³umaczy³ je na wspó³czesny hebrajski, logowa³ siê na stronie Akademii Jêzyka Hebrajskiego i zg³asza³ swoje propozycje. Opracowa³ metodê lektury wszerz, to znaczy czyta³ 24

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Narodziny Pana Jezusa

Narodziny Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Narodziny Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: ***

*** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: *** *** Przeczytaj najpierw, ponieważ to WAŻNE: Niniejszy materiał możesz dowolnie wykorzystywać. Możesz rozdawać go na swoim blogu, liście adresowej, gdzie tylko chcesz za darmo lub możesz go dołączyć, jako

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia

II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia II edycja akcji Przedszkolak pełen zdrowia Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie i higienę dbamy I tydzień: Uświadomienie dzieciom, co oznaczają pojęcia : zdrowie i choroba. Jakie są objawy choroby

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa

Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba po śmierci osoby bliskiej, która zginęła w wyniku morderstwa lub zabójstwa Żałoba Śmierć bliskiej osoby to dramatyczne wydarzenie. Nagła śmierć w wyniku morderstwa lub zabójstwa wywołuje szczególny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014

REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014. 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią) prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 REGULAMIN LOTERII Żniwa Piwa 2014 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA LOTERII 1.1. Loteria promocyjna (dalej zwana Loterią") prowadzona jest pod nazwą Żniwa Piwa 2014 1.2. Organizatorem Loterii jest: Carlsberg

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE

ADUNEK RODZAJ ZAGRO ENIA OCHRONA OSOBISTA PODSTAWOWE CZYNNOήI KIEROWCY DODATKOWE I SPECJALNE CZYNNOήI KIEROWCY PO AR PIERWSZA POMOC INFORMACJE INSTRUKCJA DLA UN1263 FARBA, UN1263 MATERIA POKREWNY DO FARBY, UN1866 YWICA W ROZTWORZE, zapalna, UN1120 BUTANOLE, UN1993 MATERIA ZAPALNY CIEK Y I.N.O., klasa 3 - bezbarwna ciecz o zapachu ostrym, przenikliwym;

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A.

Projekty uchwał XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLNORD S.A. Projekty uchwał POLNORD S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014 oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014 Na podstawie art. 393

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs )

REGULAMIN. KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) REGULAMIN KONKURSU pod nazwą Urodzinowe Liczenie (dalej Konkurs ) 1 Organizator i czas trwania Konkursu 1. Organizatorem Konkursu jest Monika Ledóchowska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Qra

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de

Witajcie. Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de Witajcie Trening metapoznawczy dla osób z depresją (D-MCT) 09/15 Jelinek, Hauschildt, Moritz & Kowalski; ljelinek@uke.de D-MCT: Pozycja satelity Dzisiejszy temat Pamięć Zachowanie Depresja Postrzeganie

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie

Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie Protokół z 05.03.2010r. z posiedzenia W posiedzeniu udział wzięli następujący członkowie Zarządu: Andrzej Kurowski, Barbara Powązka, Alicja Bogdanowicz, zgodnie z listą obecności załącznik. Zebranie otworzył

Bardziej szczegółowo

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. z siedzibą PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI INTERNETOWE BIURA SPRZEDAŻY NETSHOPS.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 czerwca 2016 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ WIZY DLA NASZYCH WSCHODNICH SĄSIADÓW I PROBLEM KALININGRADU BS/134/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie

Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie Vademecum selekcji, czyli jak przeglądać i oceniać swoje fotografie 2 Wstęp Kiedy zaczyna, a kiedy kończy się rola fotografa w procesie fotografowania? Czy jego zadaniem jest jedynie przykładanie aparatu

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r.

Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. Zarządzenie nr 538 Wójta Gminy Zarszyn z dnia 9 czerwca 2014 r. w sprawie: ustalenia instrukcji dokumentowania i rozliczania wyjść prywatnych pracowników Urzędu Gminy w Zarszynie Na podstawie art. 151

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Część matematyczna sprawdzian 2013 r.

Część matematyczna sprawdzian 2013 r. Część matematyczna sprawdzian 2013 r. 1. Szyfr zabezpieczający zamek jest liczbą czterocyfrową podzielną przez 9. Trzy cyfry szyfru są już ustawione. Brakującą cyfrą jest A. 5 B. 2 C. 0 D. 9 4 2? 7 2.

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Niniejszy ebook jest własnością prywatną.

Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejszy ebook jest własnością prywatną. Niniejsza publikacja, ani żadna jej część, nie może być kopiowana, ani w jakikolwiek inny sposób reprodukowana, powielana, ani odczytywana w środkach publicznego

Bardziej szczegółowo

Edukacja ekologiczna

Edukacja ekologiczna Edukacja ekologiczna Urząd Gminy w Bolimowie od listopada 2008 roku do czerwca 2009 roku realizuje program edukacji ekologicznej pn. Integracja mieszkańców gminy Bolimów wokół działań służących ochronie

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla twojej rodziny

Pomoc dla twojej rodziny 1 Pomoc dla twojej rodziny przewodnik po przyjaznym i oferującym wsparcie programie organizacji Home-Start www.home-start.org.uk Darmowy numer telefonu: 0800 068 63 68 2 Każdy czasami potrzebuje odrobiny

Bardziej szczegółowo

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki

Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach Polska i świat wyniki Badanie Kobiety na kierowniczych stanowiskach i świat wyniki Badanie Manpower Kobiety na kierowniczych stanowiskach zostało przeprowadzone w lipcu 2008 r. w celu poznania opinii dotyczących kobiet pełniących

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych UCHWAŁ A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 18 października 2012 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi

Rys Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi 5.3. Regula falsi i metoda siecznych 73 Rys. 5.1. Mo liwe postacie funkcji w metodzie regula falsi Rys. 5.2. Przypadek f (x), f (x) > w metodzie regula falsi 74 V. Równania nieliniowe i uk³ady równañ liniowych

Bardziej szczegółowo

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics

Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Maria Kościelna, Wroclaw University of Economics Working paper Prognoza przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z gastronomi. Słowa kluczowe: Przychody ze sprzedaży, koszt kapitału pracującego,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. ZARZĄDZENIE Nr 18/2009 WÓJTA GMINY KOŁCZYGŁOWY z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników w Urzędzie Gminy w Kołczygłowach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wydział Humanistyczny

Wydział Humanistyczny Wydział Humanistyczny W badaniu wzięło udział 343 absolwentów (obrona pracy w roku 212) Kierunki: Administracja 62 osób Filozofia 31 osób Historia 6 osoby Politologia 8 osób Socjologia 36 osób Stosunki

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA

10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA ŻYJ ZDROWO! 10 ZASAD ZDROWEGO ODŻYWIANIA Jedz regularnie co 3 godziny. Jedz ostatni posiłek 2-3 godziny przed snem. Dbaj by twoja dieta była bogata we wszystkie składniki odżywcze(węglowodany, białko i

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT

WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT WÓJT GMINY LIPINKI O G Ł A S Z A OTWARTY KONKURS OFERT NA WYKONANIE ZADANIA PUBLICZNEGO ZWIAZANEGO Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY LIPINKI W ROKU 2016 PRZEZ ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I INNE UPRAWNIONE

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo