Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem"

Transkrypt

1 Rozwój zarządzania ryzykiem w medycynie 1 Ogólnie o zarządzaniu ryzykiem Niepewność oraz ryzyko są stałym i nieodłącznym elementem rzeczywistości. Od zarania dziejów ludzie próbowali radzić sobie z sytuacją niepewności i jej społecznymi, politycznymi oraz ekonomicznymi konsekwencjami. Każdy z nas każdego dnia próbuje zapobiegać potencjalnym ryzykom i stosuje w tym celu narzędzia lub sposoby z obszaru zarządzania ryzykiem, nawet jeśli nazywamy to inaczej lub nie jesteśmy tego świadomi. Przykładów jest mnóstwo: zapinanie pasów, zakręcanie gazu, zamykanie mieszkania itd. Wszystko to można uznać za codzienne zarządzanie ryzykiem. Profesjonalne i metodyczne zarządzanie ryzykiem w organizacjach jest jednak stosunkowo młodą dziedziną nauki. Początki zarządzania ryzykiem w przemyśle i biznesie miały miejsce w latach 20. dwudziestego wieku, ale zasady zarządzania ryzykiem znane dzisiaj zaczęły się rodzić dopiero po II Wojnie Światowej, współczesnego kształtu nabierając w latach Otwarte pozostaje pytanie, czy dziedzinę tę rozwinęli naukowcy i jednostki akademickie czy praktycy, ale nie ma wątpliwości, że systemy zarządzania ryzykiem rozkwitły dzięki ubezpieczeniom. Dopiero w następnej kolejności zasady zarządzania ryzykiem zostały adoptowane przez organizacje finansowe, których działalność nie miała nic wspólnego z ubezpieczeniami. Mniej więcej w tym samym czasie zaczęto formułować metody i zakres pracy oraz rolę menedżerów ryzyka. Początkowo realizacja tych zadań odbywała się w ramach działu administracyjnego lub zasobów ludzkich i daleka była od niezależności, jak to ma miejsce obecnie. Wraz z rozwojem tej dziedziny oraz formułowaniem jej kolejnych celów i obszarów oddziaływania, zaczęły się pojawiać pewne konfliktowe pola (a w niektórych organizacjach istnieją one do dzisiaj) między menedżerami ryzyka o szerokim spektrum działania a zarządami, które starają się ograniczać rolę menedżerów ryzyka tylko do oceny ryzyka oraz zarządzania w zakresie finansów. Z pewnym opóźnieniem w stosunku do sektora prywatnego, zarządzanie ryzykiem zaczęło wkraczać również do sektora publicznego. Za jeden z powodów tego opóźnienia można uznać fakt, że organizacje rządowe i publiczne są zwykle znacznie ostrożniejsze w stosowaniu innowacyjnych metod zarządzania. Kolejnym powodem może być historyczna zaszłość z niektórych krajów, gdzie instytucje rządowe i publiczne przez wiele lat cieszyły się immunitetem chroniącym je przed roszczeniami. Sytuacja ta zaczęła się zmieniać w latach 60. i wydaje się, że to właśnie ekspozycja sektora publicznego na pozwy sądowe 1 Prof. M. Feigin, Adv. T. Halamish-Shani, Prof. O. Kaplan. Risk Management in Medicine, Ramot-Tel Aviv University, Williams CA, Smith ML, Young PC (eds.). An Introduction to Risk Management., Risk management and insurance (7th Edition). McGraw-Hill, Inc., 1995: 18-35

2 była jednym z czynników budującym jego świadomość w zakresie potrzeby rozwoju systemów zarządzania ryzykiem. Zarządzanie ryzykiem stało się jednak powszechne na świecie dopiero w połowie lat 70., choć w wielu krajach do dzisiaj pozostaje wciąż w fazie kształtowania. Dziedzina ta jest bardzo zróżnicowana i podlega stałej ewolucji, a jej charakter jest w dużym stopniu pochodną rodzaju instytucji, struktury społecznej i systemu prawa w danym kraju. Na przykład, sprawy związane z odpowiedzialnością cywilną są głównym obszarem zainteresowania zarządzających ryzykiem w szpitalach, a w instytucjach finansowych mają one znaczenie marginalne. Zarządzenie ryzykiem medycznym w kraju z dominującym publicznym systemem ochrony zdrowia będzie miało inne znaczenie i charakter niż w państwach, gdzie ochrona zdrowia jest w większej mierze prywatna. Pierwotnie, zarządzanie ryzykiem koncentrowało się na negatywnych skutkach ryzyka, jednak z czasem rozszerzyło swój zakres także o pozytywny rezultat działań i stało się częścią systemów gwarantujących jakość. Współcześnie, dziedzina zintegrowała się z innymi inżynierią bezpieczeństwa, zarządzaniem ryzykiem w prawie, bezpieczeństwem systemów informacyjnych i nie tylko. Nowoczesne zarządzanie ryzykiem nie jest już jedynie rozwikływaniem przyczyn wypadków i błędów oraz wprowadzaniem procedur i zasad w celu ich uniknięcia w przyszłości. Obecnie celem skutecznego zarządzania ryzykiem jest poprawa efektywności człowieka na wszystkich poziomach systemu. Rozwój zarządzania ryzykiem w medycynie Zjawisko ryzyka w działalności leczniczej oraz odpowiedzialność prawna świadczeniodawcy przed pacjentem i społeczeństwem były znane już w starożytności. Kodeks Hammurabiego wyznaczał surowe kary (np. utrata dłoni) dla uzdrowicieli, którzy leczyli pacjentów nieskutecznie bądź przyczyniali się do ich śmierci. Sami medycy zdając sobie sprawę, iż mogą nieść krzywdę swoim pacjentom ponosząc przy tym odpowiedzialność, sami sobie zaczęli wyznaczać zasady etyczne. Najbardziej znaną jest Przysięga Hipokratesa Po pierwsze, nie szkodzić (z łac. Primum non nocere), którą do dzisiaj składają świeżo upieczeni lekarze. W dwudziestym wieku oczekiwania i wymagania w stosunku do lekarzy znacząco wzrosły, choć dla wszystkich pozostaje oczywistym fakt, że całkowite zapobieżenie urazom i szkodom, będących skutkiem udzielanych świadczeń, jest niemożliwe. We wszystkich krajach systemy zarządzania ryzykiem medycznym rozwijały się w reakcji na rosnącą liczbę roszczeń spowodowanych błędami medycznymi, a także ich wysokimi kosztami. Miano pionierów w tej dziedzinie należy się Stanom Zjednoczonym 3,4,5. Przyczyn rozwoju zarządzania ryzykiem w medycynie było wiele, ale wśród najważniejszych wymienić można: 3 Youngberg BJ (ed.). The emergence of a profession,essentials of hospital risk management. Aspen Publishers, Inc., 1990: Youngberg BJ. (ed.). Introduction to risk management, The risk managers desk reference. Aspen Publishers, Inc., 1994: 1-7.

3 A. Zmiany w medycynie wprowadzanie innowacyjnych technologii i leków, które mogą powodować efekty uboczne i niepożądane skutki. Wdrażanie takich technologii zwykle przebiega zgodnie z krzywą czenia się, a wykorzystanie ich w codziennej praktyce lekarskiej przebiegało czasem stosunkowo szybko. Te dwa czynniki były powodem trudności i narażały pacjentów na ryzyko. Dodatkowo, postępująca profesjonalizacja medycyny sprawia, że proces leczenia pacjentów może się odbywać u wielu świadczeniodawców, przez co rośnie ryzyko jego dyskontynuacji. Jednocześnie, do coraz bardziej złożonych procesów leczenia kwalifikują się dużo poważniej chorzy pacjenci, a długość hospitalizacji systematycznie spada, zwiększając liczbę świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym. B. Komercjalizacja usług medycznych i rosnąca w ślad za tym konkurencja między świadczeniodawcami. Medycyna traci powoli swoją wyjątkowość i staje się kolejnym sektorem gospodarki, a dotychczasowi pacjenci są coraz częściej konsumentami usług medycznych. To zwiększa wymagania w stosunku do świadczeniodawców oraz oczekiwania co do pozytywnego rezultatu leczenia pozbawionego skutków ubocznych. C. Przyczyny społeczne i prawne rosnąca świadomość społeczna i powszechna dostępność informacji z zakresu medycyny, coraz większe zaangażowanie pacjenta w decyzje dotyczące przebiegu leczenia, coraz częstsza krytyka pod adresem lekarzy i szpitali oraz rosnące wartości odszkodowań i zadośćuczynień wszystko to przekłada się na rosnącą liczbę pozwów sądowych. D. Rosnąca złożoność systemów ochrony zdrowia proces leczenia w coraz większym stopniu opiera się na pracy zespołowej, a pacjenci są kierowani do różnych specjalistów, przyjmujących często w różnych miejscach. W takich okolicznościach ryzyko błędów i zdarzeń niepożądanych wzrasta. Kolejną zmianą, która przyspieszyła rozwój zarządzania ryzykiem było obciążenie placówek medycznych odpowiedzialnością. W przeszłości często traktowano je jako swego rodzaju hospicja, a odpowiedzialność za swoich pacjentów ponosił jedynie lekarz. Proces ewolucji w tym zakresie zaczął się od zmiany linii orzeczniczej amerykańskich sądów. W jej następstwie zaczęto wprowadzać przepisy i procedury, które narzucały szpitalom obowiązek nadzorowania pracy lekarzy. Dzięki coraz większej wiedzy zaczęto uświadamiać sobie skalę problemu jatrogennych urazów doznanych przez pacjentów. Okazało się, że koszty dodatkowych zabiegów, hospitalizacji, utraconych dni pracy czy rent inwalidzkich znacznie przekraczają koszty roszczeń prawnych. Dodatkowo, mniej więcej od początku lat 90. XX wieku zaczęło rosnąć zainteresowanie rolą czynnika ludzkiego w medycynie. Problem błędów ludzkich, ich przyczyn, prewencji, a także skutków dla personelu medycznego stał się przedmiotem wielu opracowań w publikacjach branżowych. W rezultacie, znaczenie zarządzania ryzykiem w medycynie zaczęło rosnąć, a jego cele i zakres wyszły poza pierwotnie przypisane mu ramy, 5 Carroll R. (ed.). Development of a risk management program, Risk management handbook for health care organizations (3rd Edition). Jossey-Bass Inc., 2001:

4 obejmując wiele różnych obszarów, m.in.: wspieranie działań legislacyjnych w odniesieniu do zagadnień medycznych i stałe doradztwo w tym zakresie. Tym sposobem zarządzanie ryzykiem wpływa na całą politykę zdrowotną. Początkowo, zarządzanie ryzykiem klinicznym było oparte na retrospektywnej analizie działań niepożądanych, ale z biegiem lat znaczenia zaczęły nabierać również aspekty prewencji i kontroli jakości. Proaktywne zarządzanie ryzykiem medycznym (prewencyjne lub proaktywne zarządzanie ryzykiem klinicznym) opiera się na ocenie bieżącego funkcjonowania systemu leczenia. Takie podejście ma wspierać zapobieganie i ograniczanie występowania zdarzeń niepożądanych, w tym również takich, które w przeszłości nie miały miejsca. Zarządzanie błędami i ryzykiem w medycynie czynnik ludzki i błędy systemowe Pierwotnym powodem rozwoju zarządzania ryzykiem w medycynie był, jak już wspomniano wcześniej, kryzys związany z odpowiedzialnością podmiotów leczniczych za błędy medyczne, określony w krajach anglosaskich mianem medical malpractice crisis. Jednak podstawowe reguły zarządzania ryzykiem i jego rozwój opierały się na formułowaniu wniosków z obserwacji oraz analizie ludzkich zachowań i błędów. Jeszcze na początku lat 90. XX w. grono ekspertów w dziedzinie nauk behawioralnych, zarządzania jakością oraz analizie błędów medycznych było nieliczne. Uwaga opinii publicznej skupiała się wówczas raczej na katastrofach, takich jak wypadki lotnicze lub morskie, awarie reaktorów atomowych czy wypadki w zakładach chemicznych. Takie zdarzenia pochłaniały zwykle wiele istnień ludzkich i powodowały poważne straty ekonomiczne oraz szkody dla środowiska. Mniej spektakularne błędy medyczne, które dotykały tylko pojedyncze osoby w wielu różnych szpitalach, nie były traktowane priorytetowo w hierarchii spraw publicznych. W kolejnych latach współpraca pomiędzy ekspertami z różnych dziedzin i specjalistami zajmującymi się błędami medycznymi rozszerzyła się jednak na tyle, że modele oceny zachowań np. pilotów czy operatorów elektrowni atomowych, zaczęto wykorzystywać również w medycynie. Modele te obejmowały weryfikację funkcjonowania systemu na dwóch poziomach: człowieka i metod jego pracy oraz organizacyjnym. Metody badania przyczyn niepożądanych skutków leczenia tradycyjnie koncentrowały się na człowieku. Nowsze metody zaczęły się koncentrować również na modus operandi szpitali oraz całego systemu lecznictwa. Rola czynnika ludzkiego jako przyczyny wypadków i błędów jest coraz większa zarówno w medycynie, jak i innych dziedzinach. Szacuje się, że od roku 1960 do 1990 udział ten wzrósł z poziomu około 20% do ponad 90% 6. Z pewnością jednym z powodów jest rosnąca niezawodność maszyn i urządzeń sterowanych przez komputery, ale wydaje się, że to złożoność ludzkich działań i zachowań jest głównym wytłumaczeniem tego zjawiska. Błędy można klasyfikować pod kątem ich przyczyn oraz skutków. Klasyfikacja według skutku ma szerokie zastosowanie w medycynie - na przykład w wyniku błędnego 6 Vincent C. (ed.). The development of clinical risk management,. Clinical risk management (2nd Edition). BMJ Books. 2001:

5 przepisania leku. Klasyfikacja według przyczyny opiera się bardziej na mechanizmach psychologicznych, które doprowadzają do błędu. Psychologowie dzielą błędy ludzkie na dwie grupy: pierwszą są błędy w realizacji, które kolokwialnie można by określić mianem potknięć, a drugą błędy w planowaniu. Należy również wspomnieć o "naruszeniach", które są zamierzonymi odstępstwami od określonych schematów działania. Badania wykazały, iż ważne jest rozróżnienie pomiędzy "aktywnymi błędami" i "ukrytymi czynnikami". Aktywne błędy są zazwyczaj popełniane w ramach ostatniego ogniwa szeregu procesów (np. lekarza przy stole operacyjnym) i zazwyczaj wychodzą na jaw niedługo po wystąpieniu zdarzenia. Z kolei czynniki ukryte mają swoje źródło w strukturze organizacyjnej oraz modus operandi i może upłynąć sporo czasu nim zostaną zidentyfikowane. W przeszłości, badanie ludzkich błędów tradycyjnie koncentrowało się na aktywnych błędach. Współcześnie, badania nad zarządzaniem ryzykiem koncentrują się również na czynnikach ukrytych. Zastosowanie takiego podejścia w zarządzaniu ryzykiem medycznym szybko dowiodło, że rzeczywistymi przyczynami wielu zdarzeń niepożądanych są czynniki ukryte w szpitalach lub na poziomie organizacji opieki medycznej, np. procesach podejmowania decyzji, komunikacji czy nadzorze. Czynniki te występują na długi czas przed wystąpieniem zdarzenia niepożądanego, a zatem zarządzanie ryzykiem powinno skupić się właśnie na nich, ponieważ zajmowanie się ogniwami odpowiedzialnymi za aktywne błędy jest tylko częściowo skuteczne. Zwłaszcza, jeśli ogniwem tym jest wykwalifikowany i doświadczony personel. Ryzyko i błędy popełniane przez lekarzy na ostatnim etapie jakim jest fizyczne wykonanie określonej procedury medycznej są często skutkiem zapomnienia czy chwilowego braku koncentracji lub finalnym skutkiem całego łańcucha zdarzeń, w którym czynnik ludzki jest tylko jednym z elementów. Jest powszechnie przyjęte, że człowiek, a zwłaszcza personel medyczny, nie działa z zamiarem popełnienia błędu lub wyrządzanie krzywdy. Ważnym w powyższych rozważań jest wniosek, że człowiek zawsze będzie popełniał błędy, ale z uwagi na fakt, że niepożądane zdarzenia w medycynie są często wynikiem niedoskonałości systemowych, a nie winą lub błędem profesjonalistów działających w tym systemie 7, preferowaną metodą postępowania z niepowodzeniami jest usprawnienie systemu i jego modus operandi. Błędy i zdarzenia niepożądane w medycynie Pierwsze pogłębione badania w obszarze zdarzeń niepożądanych były prowadzone w reakcji na wzrost liczby i wartości roszczeń pacjentów. Podstawowym pytaniem było, czy za zjawisko to odpowiada rzeczywisty wzrost ryzyka i liczby błędów oraz związanych z nimi szkód pacjentów. Warto zaznaczyć, że już na początku lat 70. specjalny zespół powołany przez amerykański rząd w celu analizy pozwów sądowych o błędy medyczne orzekł, że nie da się uniknąć wszystkich urazów będących skutkiem błędów w trakcie leczenia. Wyniki pierwszego badania naukowego w tej dziedzinie opublikowano w 1974 r., a kilka lat później wyniki innego badania sondażowego, zleconego przez American Hospitals Organization, dowiodły, że zdarzenia niepożądane dotyczą nawet 7,5% hospitalizacji. W podobnym badaniu sondażowym przeprowadzonym w Wielkiej Brytanii na początku lat 90. uzyskano wskaźnik ok. 10%. Na 7 Leape LL. Error in medicine. JAMA 1994; 272:

6 przestrzeni ostatnich dwóch dekad przeprowadzono kilka projektów akademickich. Warto podkreślić, że płynące z nich wnioski często różniły się, ponieważ uzyskane częstości występowania zdarzeń niepożądanych wahały się między 3,7% 8 a 17,7% 9. Głównymi przyczynami tych różnic były rozbieżności metodologiczne, szczególnie w zakresie definicji i klasyfikacji zdarzeń niepożądanych. Różnice te utrudniały naukowcom dokonywanie porównań między wynikami oraz formułowanie bardziej reprezentatywnych i ogólnych wniosków. Niemniej jednak, publikacje dostarczały danych o skali problemu i zachęcały do kolejnych badań. Na przykład, na podstawie danych ze stanów Utah i Kolorado oszacowano, że w 1992 roku w całych Stanach Zjednoczonych w wyniku zdarzeń niepożądanych, którym można było zapobiec, zmarło pacjentów (warto dodać, że wielu z tych pacjentów cierpiało na poważne choroby, ale nie były one w danym momencie bezpośrednim zagrożeniem dla ich życia), a koszt tych zdarzeń przekroczył 20 mld dolarów amerykańskich 10. W 1999 roku US IOM (Amerykański Instytut Medycyny) opublikował raport oparty danych z Kolorado i Utah oraz innym badaniu przeprowadzonym w Nowym Jorku. Jego wnioski były jeszcze surowsze. Według raportu, który okazał się kamieniem milowym w szerzeniu świadomości dotyczącej błędów medycznych, na skutek błędów i pomyłek podczas udzielania świadczeń opieki medycznej co roku umierało od 44,000 do 98,000 Amerykanów. Stwierdzono ponadto, że zdarzenia niepożądane dotyczą 2,9% - 3,7% wszystkich hospitalizacji, a 8,8% - 13,6% zdarzeń niepożądanych prowadzi do śmierci pacjenta. Oznaczało to, że błędy medyczne są ósmą najczęstszą przyczyną zgonów w Stanach Zjednoczonych, a liczba pacjentów, którzy umierają co roku z ich powodu, jest większa niż liczba osób, które giną w wypadkach drogowych (43.458), a także umierają z powodu raka piersi (42.297) oraz AIDS (16.516) 11. Większość działań niepożądanych dotyczyła pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym. Skutki uboczne terapii lekowych były najczęstszą przyczyną nie-chirurgicznych działań niepożądanych, a wiele innych zdarzeń miało miejsce na szpitalnych oddziałach ratunkowych. Dodatkowo, autorzy raportu stwierdzili, że za większość zdarzeń winę ponosi nie człowiek, a raczej niedoskonałości systemu. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych w Colorado, Utah i Nowym Jorku, IOM oszacował, że około 50% błędów lekarskich można uniknąć, a celem systemowym powinna być redukcja liczby błędów lekarskich o 50% w ciągu pięciu lat. Główne rekomendacje raportu były następujące: (a) utworzenie federalnego centrum bezpieczeństwa pacjenta, które będzie prowadziło badania i projektowało modele systemów bezpieczeństwa; 8 Brennan TA, Leape LL, Laird NM et al. Incidence of adverse events and negligence in hospitalized patients: results of the Harvard Medical Practice Study. N Eng J Med 1991; 324: Andrews LB, Stocking C, Krizek T et al. An alternative strategy for studying adverse events in medical care. Lancet 1997; 349: Thomas EJ, Studdert DM, Burstin HR et al. Incidence and types of adverse events and negligent care in Utah and Colorado in 1992, Med Care 2000; 38: Kohn LT, Corrigan JM, domaldson Ms (eds.). To err in human: building a safer health system. Institute of Medicine, National Academy Press, 1999.

7 (b) wprowadzenie wymogu rejestracji błędów lekarskich w celu łatwiejszej identyfikacji trendów i charakteru problemów w opiece medycznej oraz formułowania sposobów ich rozwiązywania (c) wprowadzenie egzaminów dla praktykujących lekarzy w celu potwierdzenia ich wiedzy na temat bezpieczeństwa pacjentów. Szacunki przeprowadzone w roku 1999 w Wielkiej Brytanii wykazały, że w tamtejszych szpitalach rocznie ma miejsce ok. 90 tys. zdarzeń niepożądanych i ok. 13,5 zgonów spowodowanych błędami lekarskimi 12. Zarówno badania amerykańskie i brytyjskie dowiodły, że liczba urazów spowodowanych błędami w leczeniu jest o wiele większa niż liczba roszczeń wnoszonych przez poszkodowanych pacjentów. Wnioski z powyższych badań przebiły się do głównych mediów oraz opinii społecznej i nie ma wątpliwości, że znacząco przyczyniły się do rozwoju zarządzania ryzykiem medycznym. Jednym z tych głównych problemów poruszanych w badaniach i branżowych publikacjach z zakresu zarządzania ryzykiem okazała się kwestia komunikacji między personelem medycznym a pacjentem. Panowała powszechna zgoda co do tego, że poprawa w tym zakresie powinna prowadzić do ograniczenia skali problemu zdarzeń niepożądanych oraz poprawy jakości leczenia. Dotyczyło to również komunikacji z pacjentem po wystąpieniu zdarzenia. Warto w tym kontekście wspomnieć o doświadczeniach Kentucky Veterans Affairs Medical Center we wdrażaniu polityki pełnej jawności w zakresie zdarzeń niepożądanych 13. Z powodu niewłaściwego przygotowania adwokatów, instytut poniósł znaczne koszty w dwóch sprawach sądowych. W 1987 roku dyrekcja placówki zdecydowała, że należy staranniej przygotowywać się do procesów sądowych poprzez identyfikację i analizę zdarzeń niepożądanych. Zakomunikowano jednocześnie, że instytut ma etyczny obowiązek informowania pacjenta i/lub jego rodziny o wnioskach płynących z takich analiz. Dodatkowo, placówka powinna informować pacjenta lub jego rodzinę o prawie do wniesienia roszczenia, a jeśli stwierdzono błąd w sztuce lekarskiej, również proponować ugodę. W części przypadków ujawnienie informacji o błędzie prowadziło do złożenia skargi przez pacjenta i konieczności zawarcia uwagi, ale z drugiej strony takie podejście pozwalało szpitalowi być lepiej przygotowanym na odpieranie nieuzasadnionych zarzutów. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że taka polityka nie zwiększyła całkowitej kwoty kosztów z tytułu roszczeń za błędy medyczne, ponieważ częściej kończyły się one ugodą i zmniejszały koszty postępowań sądowych. Jednocześnie podejście takie służyło interesom pacjentów, umożliwiało wypłacanie odszkodowań pacjentom, którym naprawdę ono przysługiwało oraz podtrzymywało relacje na linii pacjent-lekarz oraz pacjenta-szpital. W 1995 r. politykę jawności wprowadzono we wszystkich szpitalach Veterans Affairs. Podobnie jak pracownicy innych sektorów, także i wielu lekarzy miało trudność z przyznawaniem się do błędu, ale nikt nie kwestionował faktu, że lekarz ma etyczny obowiązek ujawniać wszystkie informacje związane z leczeniem pacjenta Towse A, Danzon P.,Medical negligence and the NHS: an economic analysis, Health Econ 1999; 8: Kraman SS, Hamm G., Risk management: extreme honesty may be the best policy.. Ann Int Med 1999; 131: Finkelstein D, Wu AW, Holtzman NA, Smith MK., When a physician harms a patient by a medical error: ethical, legal, and risk-management considerations., J Clin Ethics 1997; 8:

8 Powyższe doświadczenia dowiodły całkiem przekonująco, że obawy o to, że wypełnianie obowiązków etycznych i zawodowych przez lekarza może mu zaszkodzić i zwiększyć liczbę roszczeń są bezpodstawne. Współczesne zasady zarządzania ryzykiem w medycynie są zgodne z tymi wytycznymi.

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ BŁĄD MEDYCZNY JAKO ZAGROŻENIE PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ MEDICAL ERRORS AS A THREAT TO PROPER FUNCTIONING OF THE HEALTH CARE SYSTEM Katarzyna Przybylska 1, Andrzej Klamerek 2,

Bardziej szczegółowo

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji

O problemach dotyczących rozstrzygania spraw o błędy lekarskie i o roli mediacji Ewa Gmurzyńska doktor nauk prawnych, adiunkt na WPiA Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA UW oraz członek zarządu i mediator w Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów

Bardziej szczegółowo

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article

Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article Praca Pogl dowa Zdr Publ 2009;119(3):325-330 Review Article MARTA D BROWSKA-BENDER, MONIKA STE Bezpiecze stwo pacjenta jako cz systemu jako ci opieki zdrowotnej na przyk adzie Polski i Szwecji Patient

Bardziej szczegółowo

AKREDYTACJA SZPITALI

AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALI Akredytacja organizacji opieki zdrowotnej to dobrowolny, usystematyzowany proces oceny nakierowany na stymulowanie poprawy jakości i bezpieczeństwa opieki, prowadzony przez niezależnych

Bardziej szczegółowo

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze

Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Kaczmarek Orzecznictwo T, Marcinkowski Lekarskie 2011, JT. 8(2): Odszkodowania 79-90 za niepowodzenia lecznicze 79 Odszkodowania za niepowodzenia lecznicze Damages for healing failures Tadeusz Kaczmarek

Bardziej szczegółowo

Korupcja w systemie ochrony zdrowia

Korupcja w systemie ochrony zdrowia Transparency International Global Corruption Report 2006 Special Focus: Corruption and Health Globalny Raport Korupcji 2006 Wydanie specjalne: Korupcja w systemie ochrony zdrowia Tłumaczenie na język polski

Bardziej szczegółowo

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4

1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Teoretyczne i prawne aspekty programów rekompensat i łagodzenia negatywnych skutków funkcjonowania lotnisk... 4 1.1. Hałas lotniczy jako źródło negatywnych skutków funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU

BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY PRZY STOSOWANIU BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA PRZY STOSOWANIU SUBSTANCJI CHEMICZNYCH W PRACY Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 28 kwietnia 2014 r. Copyright International Labour Organization 2013

Bardziej szczegółowo

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014

Krajowy indeks sprawności ochrony zdrowia 2014 Jaki jest system ochrony zdrowia w Polsce? Czy może być lepszy? Czy propozycje zmian mogą poprawić jego funkcjonowanie? W jakim zakresie? Niezadowolenie mieszkańców kraju z systemu ochrony zdrowia jest

Bardziej szczegółowo

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce

Raport Aon Polska 2013/2014. Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska 2013/2014 Autorzy raportu Mateusz Przywecki,

Bardziej szczegółowo

Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010

Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010 Badania kliniczne w Polsce eksperyment na ludziach czy dla ludzi? Warszawa, 2010 Obok stałej współpracy doradczej public relations, dla klientów działających biznesowo w obszarze szeroko pojętego rynku

Bardziej szczegółowo

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r.

10 czerwca 2014. 10 czerwca 2014 r. 10 czerwca 2014 10 czerwca 2014 r. Koordynator projektu Biuro projektu 2 Powinniśmy myśleć o dużych rzeczach, robić małe, nie obawiać się porażek i szybko zacząć działać Lucien Engelen 3 4 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością w komercyjnej placówce ochrony zdrowia

Zarządzanie jakością w komercyjnej placówce ochrony zdrowia 60 KWARTALNIK NAUK O PRZEDSIĘBIORSTWIE 2012 / 4 Mariusz Florkiewicz Zarządzanie jakością w komercyjnej placówce ochrony zdrowia System zarządzania jakością jest charakterystycznym zbiorem norm zarządzania

Bardziej szczegółowo

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2

Powyższe posiedzenia Zespołu odbyły się według następujących porządków obrad. 2 INFORMACJA OKRESOWA o pracy Zespołu do spraw przeciwdziałania oszustwom i korupcji w ochronie zdrowia w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. Zespół do spraw przeciwdziałania oszustwom

Bardziej szczegółowo

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie.

Od szybkich oszczędności do poprawy jakości działania systemu w dłuższej perspektywie. raport 2011 Optymalizacja systemu ochrony zdrowia w Polsce: mapa wyzwań Obszary zmian, w których można poprawić wydajność systemu ochrony zdrowia i dzięki temu zwiększyć satysfakcję pacjentów. Nowe technologie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska

Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce. Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Zarządzanie ryzykiem i ubezpieczeniami w firmach w Polsce Raport Aon Polska Autorzy raportu Janusz Słobosz i Radosław Ziomko,

Bardziej szczegółowo

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości

Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Zdrowie i medycyna wyzwania przyszłości Redakcja naukowa Mieczysław Pasowicz Kraków 2013 Rada Wydawnicza Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego:

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI

INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI INNOWACYJNA ROLA OUTSOURCINGU RACHUNKOWOŚCI 1. Definicja i formy outsourcingu Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku jest uzależnione od ich efektywności w działaniu, która przejawia się przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce

RAPID REVIEW. Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce RAPID REVIEW Kryteria włączania i wykluczania z koszyka świadczeń gwarantowanych w wybranych krajach możliwości wykorzystania w Polsce Wersja 1.0 Kraków 2006 Pod redakcją: Krzysztofa Łandy Autorzy: Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 11

Zeszyty Naukowe nr 11 Zeszyty Naukowe nr 11 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2011 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Działalność regulacyjna państwa w sferze finansowania ochrony zdrowia 1. Wprowadzenie W polskim systemie

Bardziej szczegółowo

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw

Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów ochrony zdrowia innych państw ANNALES ACADEMIAE MEDICAE STETINENSIS ROCZNIKI POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ W SZCZECINIE 2010, 56, 3, 131 143 Marcin Kolwitz Polski system ochrony zdrowia perspektywy i możliwości zastosowania systemów

Bardziej szczegółowo

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015

Indeks Sprawności Ochrony Zdrowia 2015 Druga edycja Indeksu daje nowe możliwości analityczne. Oprócz porównań międzywojewódzkich, jesteśmy po raz pierwszy w stanie zaobserwować zmiany zachodzące w czasie, w tym samym województwie. Indeks Sprawności

Bardziej szczegółowo

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM

ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM ROLA AUDYTU W ZARZADZANIU SEKTOREM PUBLICZNYM 1 Spis treści STRESZCZENIE...3 WPROWADZENIE...4 Zarządzanie sektorem publicznym...7 Audyt sektora publicznego...11 Komitet ds. Audytu oraz inne komisje nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia

Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Koncepcje zarządzania jakością w służbie zdrowia Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Finansów, Korporacji i Inwestycji, Zakład Zarządzania Ryzykiem, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie W artykule

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia

Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 4 http://piz.sanedu.pl Zarządzanie kosztami, informacją i jakością w ochronie zdrowia Redakcja Roman Lewandowski Łódź 2012 Koszt wydania Zeszytu 4 refundowany

Bardziej szczegółowo

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA

PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA PPP W SYSTEMACH OCHRONY ZDROWIA W WYBRANYCH KRAJACH ŚWIATA Z CYKLU: DOBRE PRAKTYKI PPP Praca zbiorowa pod redakcją Jolanty Kalecińskiej i dr Ireny Herbst Autorzy: dr Irena Herbst,Przemysław Zaremba, Bartosz

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań w pielęgniarstwie

Metodologia badań w pielęgniarstwie Człowiek najlepsza inwestycja Metodologia badań w pielęgniarstwie Anna Stodolak Skrypt dla studentów II stopnia kierunku Pielęgniarstwo Copyright by Wyższa Szkoła Medyczna w Legnicy Wydanie I, Legnica

Bardziej szczegółowo

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce

Polityka Zdrowotna. PAźDZIERNIK 2006. Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Polityka Zdrowotna VI PAźDZIERNIK 2006 Polityka zdrowotna i system ochrony zdrowia w Polsce Adresy do korespondencji: 1. 00-669 Warszawa, ul. E. Plater 9/11 III p., tel. (022) 628 99 30, fax (022) 628

Bardziej szczegółowo