I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 02-007 Warszawa"

Transkrypt

1

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym o wartości poniżej 134 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi rezerwacji, zakupu i terminowego dostarczania do siedziby Zamawiającego międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Wielkość zamówienia ustalona została (wraz z cenami biletów) na kwotę do ,00 zł netto (stawka VAT: 0%). Kod CPV główny: ) Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy do niewykorzystania w całości wielkości zamówienia. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, PODWYKONAWCY 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W tym celu Wykonawca składa wraz z Formularzem ofertowym wypełniony druk oświadczenia o podwykonawcach, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. (UWAGA: oświadczenia tego nie składają Wykonawcy realizujący zamówienie samodzielnie). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Realizacja umowy będzie odbywała się sukcesywnie, w zależności od potrzeb Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy, chyba że wcześniej wyczerpią się środki finansowe przewidziane w umowie na jej realizację. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: - posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. Strona 2 z 13

3 VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VI pkt. 1). 1) W celu wykazania spełnienia warunków wymienionych w rozdziale VI pkt 1) Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie, w szczególności w zakresie: a) posiadania wiedzy i doświadczenia; w tym zakresie Wykonawca oświadczy, że należycie wykonał, a w przypadku świadczenia okresowego lub ciągłego wykonuje jako strona umowy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną usługę o charakterze/rodzaju podobnym do przedmiotu zamówienia (rezerwacja, sprzedaż międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych), przy czym wartość tej usługi (w ramach jednego kontraktu, zamówienia czy umowy) była/jest nie mniejsza niż ,00 zł brutto; b) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; w tym zakresie Wykonawca oświadczy, że dysponuje serwisem telefonicznym oraz stroną internetową lub adresem , przez które Zamawiający będzie mógł dokonywać rezerwacji biletów w systemie dwudziestoczterogodzinnym (24h/dobę) przez siedem dni w tygodniu, nie wyłączając dni świątecznych; c) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia; w tym zakresie Wykonawca oświadczy, że posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie niższą niż równowartość ,00 zł brutto (przeliczoną wg. średniego kursu NBP na dzień r.). Spełnianie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1). Ocena spełniania warunku określonego w rozdziale VI pkt. 2). W celu wykazania spełnienia warunków wymienionych w rozdziale VI pkt. 2) Wykonawca musi wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 składając stosowne oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2) SIWZ. 2) Zasady dokonywania oceny spełnienia warunków. a) spełnienie warunków wymienionych w rozdziale VI SIWZ należy wykazać poprzez złożenie stosownych oświadczeń, o których mowa w rozdziale VIII; b) ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, oceny spełniania warunków nie stopniuje się; c) z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to wynikało z oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy; d) nie spełnienie lub nie wykazanie spełniania chociażby jednego z warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. e) przy ocenie oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania działalności/czynności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową. Strona 3 z 13

4 VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda (na podstawie art. 26 ust. 2 oraz art. 5 ust. 1): - pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ. UWAGA: dotyczy Rozdziału VII pkt. 1) ppkt. a), b) i c) - Wykonawca polegający na wiedzy i doświadczeniu oraz na potencjale technicznym innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonywania zamówienia. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda: - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, zgodnie z Załącznikiem nr 4a lub 4b do SIWZ. VIII.A. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć (zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy): - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) zgodnie z Załącznikiem 4b do SIWZ albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ. IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 1) Wymagania dotyczące dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII reguluje m. in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem. 2) Oświadczenie oraz zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w rozdziale VIII pkt. 1) SIWZ muszą być złożone w formie oryginału. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2) SIWZ może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 3) Zgodnie z 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z tych wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez każdego z wykonawców z osobna lub pełnomocnika mającego umocowanie do działania w imieniu danego wykonawcy z osobna (umocowanie do działania w imieniu konsorcjum, o którym mowa w pkt. 6 SIWZ jest niewystarczające). 4) Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w formie tzw. konsorcjum) zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Strona 4 z 13

5 6) Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożyli dokument (np. pełnomocnictwo), o którym mowa w pkt. 5) oraz, jeśli dotyczy, o którym mowa w pkt. 3), określający, co najmniej jego zakres, strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę). 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (wszyscy członkowie konsorcjum) ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 8) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy: a) złożyć ofertę podpisaną przez pełnomocnika; b) złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie wymienione w rozdziale VIII pkt. 2) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VIII.A., składane są przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika. UWAGA: Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, natomiast wspólnicy s.c. w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy). 9) Wszelkie pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez wystawcę pełnomocnictwa. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ. Zamawiający może żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu w wymaganej formie (art. 27 ust. 2 ustawy). 2) Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, zobowiązani są do ich pisemnego złożenia w wymaganej w rozdziale IX formie na zasadach określonych dla składania ofert (rozdział XIV SIWZ). 3) Obowiązkiem Zamawiającego jest wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 4) Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Zamawiającego w języku polskim: a) faksem na nr ; b) drogą elektroniczną na adres c) w formie pisemnej na adres: Sekretariat Biura Administracyjnego SKW Zamówienia Publiczne ul. W. Oczki Warszawa z adnotacją: oznaczenie sprawy, nazwisko osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami (wymienionej w rozdziale XI SIWZ) lub dostarczyć osobiście (wejście przy Strona 5 z 13

6 ul. T. Chałubińskiego / róg W. Oczki 1, tel lub ). 5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią. W związku z tym wszelka korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie rozpatrywana z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego, licząc od daty otrzymania. XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ W sprawach dotyczących procedury: Aleksandra GĄSIOROWSKA-SITEK - faks W sprawach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia: Tomasz Cudny - faks XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku, o którym mowa w art. 182 ust. 6 ustawy bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć ofertę w postaci wypełnionego w języku polskim Formularza ofertowego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. Do oferty należy dołączyć wszystkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą i jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3) Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy. 4) Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się: a) parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę; b) zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty. 5) Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę). 6) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku: a) osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym; Strona 6 z 13

7 b) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do ewidencji działalności gospodarczej; c) podpisania oferty przez osobę upoważnioną, oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę; d) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez osobę upoważnioną przez wszystkich Wykonawców (pełnomocnika). 7) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej według poniższego wzoru: nazwa Wykonawcy, adres, tel. kontaktowe Sekretariat Biura Administracyjnego SKW Zamówienia Publiczne ul. W. Oczki Warszawa oferta na świadczenie usługi rezerwacji, wystawienia, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych oznaczenie sprawy: ZP-39-SKW-2015 nie otwierać do dnia.. r. do godz... wpisać termin otwarcia ofert wpisać godzinę otwarcia ofert 8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 9) Zamawiający nie będzie ujawniał informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz ze zm.), jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacje, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być publicznie udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dołączone odrębnie do oferty. 10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 11) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Strona 7 z 13

8 Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE OFERTY. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz. 08:00 do Sekretariatu Biura Administracyjnego SKW w Warszawie poprzez Kancelarię Jawną SKW mieszczącą się przy ul. T. Chałubińskiego / róg ul. W. Oczki 1 (tel w dni robocze), lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego, opisaną według wzoru określonego w rozdziale XIV pkt. 7. 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia r. o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego - wejście od ul. Koszykowej 82 c. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) 1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r., poz. 915). 2) Cena jednostkowa cena ustalona za jednostkę określonego towaru, którego ilość lub liczba jest wyrażona w jednostkach miar, w rozumieniu przepisów o miarach. Cena jednostkowa to cena określonego asortymentu przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. 3) Wykonawca zobowiązany jest określić cenę jednostkową brutto biletu dla każdej trasy rozumianej jako przelot tam i z powrotem wymienionej w Załączniku nr 1 do SIWZ Formularz ofertowy - tabela - kolumna 2 (30 różnych tras). W każdej cenie jednostkowej biletu należy zawrzeć wszystkie elementy składowe, które wpływają na jego cenę, w tym należny podatek VAT, a także wszelkie koszty związane z realizacją umowy, w szczególności koszty jego wystawienia i dostarczenia, a także wszystkie inne koszty podróży. a) Ceny jednostkowe należy wyliczyć przy założeniu, że wszystkie połączenia realizowane są z lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Cena jednostkowa musi uwzględniać klasę ekonomiczną. b) Na trasach europejskich wyłącznie połączenia bezpośrednie, a w przypadku tras pozaeuropejskich odpowiednio: - USA / Waszyngton, Norflok połączenia przesiadkowe - Afganistan / Kabul połączenia przesiadkowe - Republika Korei / Seul połączenia przesiadkowe - Izrael / Tel Awiw połączenia bezpośrednie - Kanada / Toronto, Ottawa połączenia bezpośrednie Na trasach pozaeuropejskich przy połączeniach przesiadkowych (w jedną stronę) dopuszcza się maksymalnie jedną przesiadkę (międzylądowanie). c) Ceny jednostkowe należy określić na konkretny dzień wylotu: - dla lotów europejskich wylot w dniu r., powrót do Warszawy w dniu r. (po 1- dniowym pobycie w miejscu docelowym). Strona 8 z 13

9 - dla lotów pozaeuropejskich wylot w dniu r., powrót do Warszawy w dniu r., (po 2 dniach pobytu w miejscu docelowym). 4) Wykonawca oblicza cenę oferty w następujący sposób: a) dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia - każdej trasy przelotu, obliczoną cenę jednostkową (jak wskazano w pkt. 3) należy przemnożyć z ilością, a następnie zsumować wszystkie wartości brutto biletów (kolumna nr 5) oddzielnie dla tras europejskich oraz pozaeuropejskich i wpisać tę wartość odpowiednio w wierszu 3 i 7. b) łączną wartość za bilety (oddzielnie dla tras europejskich i pozaeuropejskich) należy odpowiednio pomniejszyć o oferowany upust cenowy uzyskując w ten sposób wartości brutto dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (wiersz 5 i 9); c) następnie tak wyliczone wartości brutto dla poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia (tras przelotów) należy zsumować, uzyskując w ten sposób cenę oferty; 5) Cenę oferty należy podać cyfrowo zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny. 6) Do wyliczenia ceny należy zastosować stawkę VAT według obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień, o którym mowa w pkt. 3 lit. c). 7) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem. 8) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy, zgodnie z kolejnością działań określoną w pkt. 4), przyjmując, że właściwie została podana, cena jednostkowa brutto dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia, oferowany upust oraz przyjmując jego ilość zgodnie z SIWZ. O poprawieniu oczywistych omyłek Zamawiający powiadomi Wykonawcę, którego cena oferty została poprawiona. Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (spośród ofert niepodlegających odrzuceniu) Zamawiający będzie się kierował kryteriami: a) cena oferty 30% b) upust cenowy 50% w tym: - upust na bilety na trasach europejskich 70%; - upust na bilety na trasach pozaeuropejskich 30%. c) czas na bezkosztowe zmiany na bilecie - 20 % 2) Sposób obliczania wartości kryteriów: a) ilość punktów w zakresie kryterium cena (C) oferty obliczana będzie wg wzoru: C = Cof min Cof x x 30 gdzie: Cof min najniższa cena z ofert badanych Cof x cena oferty badanej 30 waga kryterium b) ilość punktów w zakresie kryterium upust (U) obliczana będzie wg wzoru: Strona 9 z 13

10 U = ( UEof x x UPof x x 0.3 ) x 50 gdzie: UEof max UPof max UEof max najwyższy upust cenowy na bilety na trasach europejskich UEof x upust cenowy oferty badanej na bilety na trasach europejskich 0.7 waga podkryterium trasy europejskie UPof max najwyższy upust cenowy na bilety na trasach pozaeuropejskich UPof x upust cenowy oferty badanej na bilety na trasach pozaeuropejskich 0.3 waga podkryterium trasy pozaeuropejskie 50 waga całego kryterium UWAGA: jeżeli wartość UEof max lub UPof max wynosić będzie 0, wówczas każdemu Wykonawcy, odpowiednio w danym podkryterium, zostanie przyznane 0 pkt. bez wstawiana tej wartości do w/w wzoru. c) Wykonawcy zostaną przydzielone punkty w zakresie kryterium czas na bezkosztowe zmiany na bilecie (Z) w przypadku, gdy Wykonawca zobowiąże się realizować 1 ust. 2 pkt. 11) wzoru umowy (Załącznik nr 6 do SIWZ) bez żadnych kosztów dla Zamawiającego, tj. dokonywać wszelkich zmian dotyczących biletów w klasach innych niż business, pod warunkiem zgłoszenia takich konieczności nie później niż: 1 dzień 20 pkt. 2 dni - 10 pkt. 3 dni 5 pkt. 4 dni 3 pkt. 5 dni i więcej 0 pkt. 3) Oferty będą oceniane metodą punktową w skali od 0 do 100, a punkty za każde kryterium zostaną zsumowane (C+U+Z). 4) Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tą, która spełnia wymogi ustawy i SIWZ oraz uzyska największą liczbę punktów. 5) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 6) Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która spełnia wymogi ustawy i SIWZ oraz posiada najniższą cenę, uwzględniając dokonane przez Zamawiającego poprawki, zgodnie z art. 87 ustawy. 7) Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 8) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy). XVIII. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku, gdy ww. zawiadomienie zostanie przesłane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 10 dni o od dnia przesłania zawiadomienia. Strona 10 z 13

11 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać wezwani do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. w formie konsorcjum umowa o konsorcjum) zawierającą co najmniej : a) oznaczenie zasad reprezentacji i odpowiedzialności w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, c) wyznaczenie lidera, d) nazwę Zamawiającego, e) określenie celu gospodarczego, f) zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia. 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy) tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku zaciągania zobowiązania przekraczającego dwukrotność kapitału zakładowego, może zostać wezwany do przedłożenia stosownego dokumentu wymaganego w art. 230 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.). (Punkt ten dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). 6) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą przedłoży: a) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż równowartość ,00 zł brutto (przeliczoną wg. średniego kursu NBP na dzień r.). b) wykaz/spis z numerem telefonicznym oraz adresem strony internetowej lub , przez które Zamawiający będzie mógł dokonywać rezerwacji biletów w systemie dwudziestoczterogodzinnym (24h/dobę) przez siedem dni w tygodniu, nie wyłączając dni świątecznych. 7) W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 3), 4), 5) i 6) w wymaganym terminie, Zamawiający uzna ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. 8) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy, który wygra przetarg wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XX. WZÓR UMOWY 1) Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. Strona 11 z 13

12 2) Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1) Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy, tj. odwołanie i skarga do sądu. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 8) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. XXII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach. XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1ustawy Załącznik nr 4a lub 4b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Oświadczenie o podwykonawcach Załącznik nr 6 Wzór umowy Strona 12 z 13

13 Strona 13 z 13

14 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy Zamawiający: FORMULARZ OFERTOWY Służba Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki Warszawa Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... REGON...; NIP... (nazwa i siedziba wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienie należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika (lidera), a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika, w przypadku przedsiębiorcy w nazwie należy podać imię i nazwisko) Nr telefonu/faksu:... Osoby uprawnione do porozumiewania się z Zamawiającym: W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonym jako ZP-39-SKW-2015, na świadczenie usługi rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych, składamy niniejszą ofertę. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia, z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego określonych w SIWZ po cenach przewoźnika i z oferowanym upustem, zgodnie z poniższą tabelą. Ponadto oświadczamy, że: a) zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na warunkach określonych w SIWZ w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; b) oświadczamy, że będziemy oferować bilety wyłącznie przewoźników posiadających aktualny certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA=International Air Transport Association) lub posiadających aktualną autoryzację IATA; c) oświadczamy, że usługa świadczona będzie z zachowaniem wymagań określonych art. 5 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm); d) wyżej wskazany numer faksu i a jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania. 1/3

15 Kalkulacja ceny oferty Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Przedmiot zamówienia Cena jednostkowa Ilość* biletów Wartość brutto biletów PRZELOT Z WARSZAWY DO N/W MIEJSCA W DNIU r. I Z POWROTEM W DNIU r. : 2 Bilety lotnicze zagraniczne - trasy europejskie 1) Austria Wiedeń 20 2) Francja Paryż 10 3) Belgia Bruksela 40 4) Holandia Amsterdam, Haga 10 5) Hiszpania Madryt 10 6) Niemcy Monachium 20 7) Finlandia Helsinki 10 8) Norwegia Oslo 10 9) Dania Kopenhaga 10 10) Wielka Brytania Londyn 10 11) Grecja Ateny 10 12) Chorwacja Zagrzeb 10 13) Węgry Budapeszt 10 14) Czechy Praga 10 15) Słowacja Bratysława 10 16) Rumunia Bukareszt 20 17) Kosowo Prisztina 15 18) Litwa - Wilno 15 19) Estonia - Tallin 10 20) Łotwa - Ryga 15 21) Bułgaria Sofia, Warna 10 22) Turcja Ankara, Stambuł 10 23) Szwecja Sztokholm 10 24) Włochy Rzym 10 25) Bośnia i Hercegowina 15 3 Łącznie: 4 Oferowany upust wyrażony w %** 5 Wartość brutto wszystkich biletów na trasach europejskich z uwzględnieniem oferowanego upustu (wartość z wiersza 3 pomniejszona o wartość procentową z wiersza 4) PRZELOT Z WARSZAWY DO N/W MIEJSCA W DNIU r. I Z POWROTEM W DNIU r. PO DWÓCH DNIACH POBYTU: 6 Bilety lotnicze zagraniczne - trasy pozaeuropejskie 26) USA Waszyngton, Norfolk 20 27) Kanada Toronto, Ottawa 2 28) Afganistan Kabul 8 29) Republika Korei Seul 4 30) Izrael Tel Aviv 6 7 Łącznie: 8 Oferowany upust wyrażony w %** 9 Wartość brutto wszystkich biletów na trasach pozaeuropejskich z uwzględnieniem oferowanego upustu (wartość z wiersza 7 pomniejszona o wartość procentową z wiersza 8) ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO - CENA OFERTY (suma wartości z wiersza 5 i 9).. * Zamawiający umieścił symulacyjną ilość zapotrzebowanych biletów, których ilość może ulec zmianie lecz wartość realizacji umowy nie przekroczy wartości granicznej określonej w umowie. 2/3

16 Załącznik nr 1 do SIWZ ** Upust jest stały, obowiązuje przez cały okres realizacji umowy i dotyczy każdego oferowanego biletu i będzie obliczany od rzeczywistej ceny jednostkowej biletu. Wykonawca w formularzu ofertowym tabela, wiersz 4 i 8 - zobowiązany jest do podania wartości upustu wyrażonego w % (np. 10 %) od całkowitego kosztu biletów uwzględniającego wszelkie opłaty wymagane prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłaty: lotniskowe, paliwowe, rezerwacyjne, podatkowe oraz wynikającego z obowiązku ubezpieczeniowego podróżnych - ujętego w cenie tego biletu. Jednocześnie zobowiązujemy się realizować 1 ust. 2 pkt. 11) umowy bez żadnych kosztów dla Zamawiającego, tj. dokonywać wszelkich zmian dotyczących biletów w klasach innych niż business, pod warunkiem zgłoszenia takich konieczności nie później niż...***dni. *** wpisać oferowaną liczbę dni na bezkosztowe zmiany na bilecie w klasach innych niż business (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 3/3

17 Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa rezerwacji, sprzedaży i terminowego dostarczenia do siedziby Zamawiającego międzynarodowych biletów lotniczych wraz z ubezpieczeniem podróżnych. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo w trakcie realizacji umowy do niewykorzystania w całości wielkości zamówienia. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Mówiąc o jednej sztuce biletu rozumie się bilet na trasie tam i z powrotem, dla jednej osoby. 2. Zamawiający preferuje wystawienie biletów w formie papierowej (bez dodatkowych z tego tytułu opłat). Jeżeli dany przewoźnik nie wystawia lub zaprzestanie w trakcie realizacji umowy wystawianie biletów w formie papierowej, wówczas Zamawiający dopuszcza wystawienie biletu elektronicznego. 3. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług obejmujących: a) sukcesywną, kompleksową rezerwację i sprzedaż biletów lotniczych w klasach wymaganych przez Zamawiającego, m. in.: ekonomicznej i biznes oraz biletów lotniczych tzw. tanich przelotów na trasach europejskich i reszty świata, z zastrzeżeniem, że przeloty muszą być realizowane przez przewoźników zrzeszonych w IATA; b) pośrednictwo między Zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych; c) dostarczanie dokumentów podróży (biletów), dokumentów ubezpieczeniowych oraz faktur do siedziby Zamawiającego bez dodatkowych opłat; d) sprzedaż biletów wraz z wszelkimi opłatami wymaganymi prawem krajowym i międzynarodowym, w szczególności opłatami: lotniskowymi, paliwowymi, rezerwacyjnymi, podatkowymi oraz obowiązkiem ubezpieczeniowym, ujętych w cenie tego biletu; e) dostarczanie biletów (dostawa uwzględniona w cenie usługi - biletu) do siedziby Zamawiającego w terminie wymaganym przez Zamawiającego, nie później niż 36 godzin przed planowanym wylotem, w godzinach pracy Zamawiającego (w godz ), jednakże w wyjątkowych sytuacjach, sposób dostarczenia może ulec skróceniu i być wymagany w innym terminie niż dni i godziny pracy Zamawiającego; f) dostarczanie (w sytuacjach nagłych) biletu/ów do siedziby Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 6 godzin; g) przyjmowanie zamówień: pocztą elektroniczną, w formie telefonicznej, pisemnie lub faksem przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego; h) przypominanie o zbliżających się terminach wykupu biletów przy dokonanych wcześniejszych rezerwacjach; i) proponowanie optymalnego połączenia oraz połączeń alternatywnych z uwzględnieniem podróży z etapami tranzytowymi (transferami między lotniskami), w których ważny jest łączny czas podróży i powinien być jak najkrótszy. Wykonawca zobowiązuje się do wyszukania z zachowaniem najwyższej staranności - najkorzystniejszych połączeń, dokonywania rezerwacji i sprzedaży biletów określonych w przedmiocie zamówienia, z zastosowaniem najniższych możliwych taryf i stawek dostępnych na rynku na danej trasie; j) oferowanie zróżnicowanych wariantów połączeń (minimum dwóch najtańszych związanych z jedną podróżą), z uwzględnieniem najkorzystniejszych warunków przelotu (czasu podróży, 1/2

18 Załącznik nr 2 do SIWZ długości trasy, jak najmniejszej ilości międzylądowań, promocji cenowych i zniżek) przy zachowaniu odpowiedniego standardu podróży wymaganego przez Zamawiającego; k) w nagłych sytuacjach, na własny koszt Wykonawcy dokonywanie zmian (przepisania) na bilecie nazwiska (wszelkich innych wymaganych danych) osoby, na którą wystawiono bilet, zmiany trasy, terminu podróży lub klasy oraz bezkosztowego anulowania (rezygnacji) zaplanowanego przelotu, zgodnie z zasadami określonymi w regulaminach przewoźnika, którego dana sytuacja dotyczy, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż 24 godziny - dotyczy biletów w klasie business oraz nie później niż. dni dotyczy biletów w pozostałych klasach (zgodnie z ofertą Wykonawcy) przed planowanym wylotem, chyba, że dopuszczalny będzie w danym przypadku termin krótszy. Jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji ceny biletu, tylko w takim przypadku Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty. Poza tą różnicą, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe opłaty i nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie; l) negocjowanie z określonym przewoźnikiem korzystnych dla Zamawiającego warunków rezygnacji z zamówionych oraz zakupionych biletów; m) zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami umownymi; n) w razie zaistnienia konieczności pilnych wyjazdów Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań umożliwiających taką aranżację podróży, która zapewni terminowe przybycie na miejsce przeznaczenia osób podróżujących. 4. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest: a) oferować bilety wyłącznie przewoźników posiadających aktualny certyfikat Międzynarodowego Stowarzyszenia Transportu Lotniczego (IATA) lub posiadających aktualną autoryzację IATA. b) świadczył usługę z zachowaniem wymagań określonych art. 5 i nast. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz.U. 2004, Nr 223, poz. 2268, z późn. zm). 2/2

19 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUGI REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA BILETÓW LOTNICZYCH oznaczenie sprawy: ZP-39-SKW-2015 Oświadczam, że na dzień składania ofert, spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) oraz w rozdziale VII SIWZ dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 1/1

20 Załącznik nr 4a do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy /OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW NIE NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/ OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUGI REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA BILETÓW LOTNICZYCH oznaczenie sprawy: ZP-39-SKW-2015 Oświadczam, że na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: ŚWIADCZENIE USŁUGI REZERWACJI, SPRZEDAŻY I DOSTARCZANIA BILETÓW LOTNICZYCH oznaczenie sprawy: ZP-39-SKW-2015 Informuję, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca: nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.); (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 02-007 Warszawa

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 02-007 Warszawa I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Administracyjne Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 02-007 Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony, którego przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nina.gov.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2015-07-09 08:30 Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160170-2015

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 30-04-2013 r. Oznaczenie sprawy: 2/PN/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Świadczenie usług

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO

POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO POLSKI ZWIĄZEK PIĘCIOBOJU NOWOCZESNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na obsługę podróży zagranicznych zawodników i pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr...

Załącznik nr 7 do SIWZ. UMOWA nr... UMOWA nr... Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: I. Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika PAN z siedzibą w Warszawie, ul. Bartycka 18, wpisanym do rejestru instytutów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Znak sprawy: A/ZP/SZP.251-1/15 Warszawa, 14 stycznia 2015 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nazwa i adres zamawiającego: Instytut Matki i Dziecka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym oraz zwracania przesyłek do nadawcy po wyczerpaniu możliwości ich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Znak sprawy: PK 38/2015/R ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Zamówienie na obsługę portalu greenvelo.pl

Bardziej szczegółowo

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych Zakup nowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia publicznego Akademii Muzycznej w Katowicach o nazwie: Zorganizowanie wycieczki zagranicznej Oznaczenie postępowania: ZP/AM/2/2012 Pełna nazwa Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011

ZAMAWIAJĄCY: GMINA RYN Ul. Świerczewskiego RYN. reprezentowana przez BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN ZP-341/2/2011 Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego. zawarcia umowy ramowej

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: X zamówienia publicznego. zawarcia umowy ramowej Warszawa: Rezerwacja, zakup i dostarczenie do siedziby Centrali NFZ biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne pasażerskie przewozy lotnicze oraz biletów kolejowych na zagraniczne pasażerskie przewozy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług noclegowych podczas udziału w krajowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO w KIELCACH ul. Żeromskiego 5, 25-369 Kielce tel. 41 349-72-77 Numer sprawy: DP/2310/97/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: Dostawa odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro

Zapytanie. dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro Wrocław, dnia 22 grudnia 2014 r. Numer referencyjny postępowania: Z/51/2014 Zapytanie dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej 30.000 euro pn. Usługa szkolenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, Katowice, woj. śląskie, tel , faks Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych (cateringowych) na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w czasie spotkań/konferencji organizowanych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku. oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko Olecko, 25 września 2012 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na obsługę prawną Urzędu Miejskiego w Olecku oraz jednostek organizacyjnych Gminy Olecko w postępowaniu o zamówienie publiczne

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej.

Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10 nośnikach typu billboard wraz z wydrukiem i wyklejeniem powierzchni billboardowej. PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na: Wynajęcie powierzchni reklamowej na 10

Bardziej szczegółowo