PLAZA CENTERS N.V. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAZA CENTERS N.V. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie"

Transkrypt

1 27 sierpnia 2008 r. PLAZA CENTERS N.V. WYNIKI ZA SZEÚà MIESIÆCY ZAKOÑCZONE 30 CZERWCA 2008 R. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie Plaza Centers N.V. ( Plaza / Spóùka / Grupa ), wiod¹cy deweloper na rynkach wschodz¹cych, ogùasza w dniu dzisiejszym wyniki za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2008r. Najwa niejsze fakty finasowe: Wzrost wartoœci bilansowej nieruchomoœci przeznaczonych na sprzeda w przyszùoœci do 401 milionów (31 grudnia 2007 r.: 298 milionów) Aktywa ogóùem w wysokoœci 939 milionów (31 grudnia 2007 r.: 761 milionów) Przychody brutto oraz zysk netto ze sprzeda y i zarz¹dzania aktywami nieruchomoœci wyniosùy 80 milionów (30 czerwiec 2007 r.: 97 milionów) Zysk przed opodatkowaniem w wysokoœci 44,5 milionów (30 czerwca 2007 r.: 22,6 milionów) gùównie dziêki sprzeda y Plzen Plaza oraz zyskom finansowym Podstawowy i rozwodniony zysk na akcjê 0,15 (30 czerwca 2007r.: 0,08) Na dzieñ 30 czerwca bie ¹ce saldo gotówki wyniosùo 309 milionów (31 grudnia 2007 r.: 93 milionów), przy kapitale obrotowym 723 milionów (31 grudnia 2007 r.: 625 milionów); na dzieñ dzisiejszy bie ¹ce saldo gotówki 280 milionów. Najwa niejsze fakty operacyjne w okresie sprawozdawczym: Udana sprzeda Pilzen Plaza w Czechach spóùce Klepierre. Cena liczona wedùug wartoœci aktywów wyniosùa 61.4 milionów, co stanowiùo wzrost o 43% w porównaniu do oczekiwañ w pierwotnej ofercie. Zakup dwóch dodatkowych projektów w Hunedoara oraz Targu Mures w Rumunii o przewidywanej ù¹cznej powierzchni na wynajem ( powierzchni najmu ) wynosz¹cej odpowiednio mkw. oraz mkw. Pozyskanie dwóch nowych projektów deweloperskich w Polsce w Kielcach (powierzchni najmu mkw.) oraz w Lesznie (powierzchni najmu mkw.) Konsorcjum utworzone przez udziaùowców Dream Island, w której Plaza posiada 30% udziaù, wygraùo, w otwartym przetargu, pierwsz¹ licencjê na prowadzenie kasyna w Budapeszcie na Wêgrzech dla jej planowanego projektu Dream Island o mieszanym i rozrywkowym przeznaczeniu w centrum Budapesztu Wpùyw brutto w kwocie okoùo 153 milionów z emisji obligacji do instytucjonalnych inwestorów w Izraelu w okresie pomiêdzy lutym i majem 2008 r., daj¹cy znacz¹ elastycznoœã finansow¹. Kluczowe wydarzenia po zakoñczeniu okresu sprawozdawczego: Joint venture podpisane z Elbit Imaging na wybudowanie trzech projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach o przewidywanym bud ecie wynosz¹cym okoùo $3,4 miliardów (100%, wartoœã JV wynosi okoùo $1,9 miliardów), zlokalizowanych w Bangalore, Chennai oraz Kochi.

2 Komentuj¹c wyniki, Mordechay Zisser, Chairman, powiedziaù: Plaza w dalszym ci¹gu osi¹ga znacz¹cy postêp w realizacji swoich planów strategicznych wyznaczonych przy ofercie publicznej. Mamy ugruntowane osi¹gniêcia budowy centrów handloworozrywkowych dla konkretnego klienta, zwùaszcza na rynkach i w lokalizacjach gdzie zidentyfikowaliœmy wysoki poziom wzrostu populacji i rozwoju ekonomicznego. W rezultacie, nasz obecny i potencjalny portfel najemców wydaje siê niepodatny na wystêpuj¹ce obecnie naciski na sprzedawców detalicznych a jednoczeœnie, typ oferowanych przez nas aktywów w dalszym ci¹gu przyci¹ga szerokie zainteresowanie ze strony najemców oraz klientów. Zgodnie z tym, ju przekazaliœmy centrum handlowo-rozrywkowe w Pilênie, które miaùo 100% obùo enia przy otwarciu, oraz jesteœmy bliscy rozpoczêcia prac budowlanych przy kilku innych lokalizacjach w naszych krajach docelowych. Dziêki wsparciu naszego znacznego salda gotówki, mo emy dalej prowadziã nasze obecne projekty i jednoczeœnie pozyskiwaã nowe projekty po jeszcze korzystniejszych cenach, bior¹c pod uwagê obecne spowolnienie gospodarki globalnej. W zwi¹zku z tym, jesteœmy przekonani, e Spóùka jest w dobrej sytuacji dla dalszego zwiêkszania przychodów oraz wzrostu kapitaùu dla udziaùowców i z przekonaniem patrzymy w przyszùoœã. Ran Shtarkman, President and Chief Executive Officer of Plaza Centers N.V., dodaù: Naszym zaùo onym celem jest dalsze dostarczanie wysokiej klasy projektów deweloperskich w zachodnim stylu na naszych obecnych rynkach, oraz jesteœmy przygotowani do realizacji naszych obecnych planów. Jednak e, nasze ambicje rozwoju dziaùania siêgaj¹ poza nasze obecne rynki i sektory. Nasze nowe joint venture z Elbit w Indiach oznacza, e z du ym prawdopodobieñstwem, bêdziemy w stanie dostarczyã projektów pocz¹wszy od 2010 r., poniewa budujemy nasze trzy istniej¹ce mega projekty o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, a ponadto szukamy innych projektów deweloperskich o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, oraz w innych, nowych obszarach, takich jak Rosja i Ukraina. Nasze indyjskie joint venture zapewni znacz¹cy wkùad w przyszùe mo liwoœci Spóùki w regionie, w którym istnieje ogromne zapotrzebowanie na wszelkiego typu produkty bran y nieruchomoœci. Bêdzie ono równie pomocne, aby Spóùka utrzymaùa swoje tempo wzrostu i zyski, nawet w trudniejszych warunkach gospodarczych dominuj¹cych w Europie i Ameryce. Dalsze informacje dostêpne: Plaza Mordechay Zisser, Prezes Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Wykonawczy (CEO) Roy Linden, Dyrektor Finansowy (CFO) Financial Dynamics Stephanie Highett/Laurence Jones Notes to Editors Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiod¹cym deweloperem centrów handloworozrywkowych na rynkach wschodz¹cych, koncentruj¹cym siê na budowie nowych centrów, oraz w miejscach, w których istnieje znaczny potencjaù na przebudowê, przebudowie istniej¹cych centrów, zarówno w stolicach pañstw jak i wa nych centrach regionalnych. Spóùka jest poœrednio zale na od

3 Elbit Imaging Ltd. ( EI ), izraelskiej spóùki publicznej, której akcje s¹ notowane zarówno na Gieùdzie w Tel Awiwie w Izraelu, oraz na NASDAQ Global Market w Stanach Zjednoczonych. Plaza Centers N.V. jest jedn¹ ze spóùek nale ¹cych do Europe Israel Group, która jest kontrolowana przez jej zaùo yciela pana Mordechaya Zissera. Spóùka jest obecna na rynku deweloperskim na rynkach wschodz¹cych od ponad 12 lat. LIST PREZESA I DYREKTORA WYKONAWCZEGO Z najwy sz¹ przyjemnoœci¹ prezentujemy doskonaùe rezultaty i wysokie natê enie dziaùañ we wszystkich aspektach dziaùalnoœci Plazy w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w drugiej poùowie roku do dnia dzisiejszego. Najwa niejsze Wydarzenia Spóùka zainwestowaùa ù¹cznie okoùo 140 milionów w przejêcie czterech nowych projektów, oraz w bie ¹cy rozwój istniej¹cych aktywów podczas szeœciu pierwszych miesiêcy 2008 r. Ponadto, zanotowaliœmy znacz¹cy postêp w jednym z naszych gùównych projektów deweloperskich, wraz z przyznaniem, konsorcjum utworzonemu przez udziaùowców Dream Island, w którym Plaza posiada 30% udziaùów, pierwszej licencji na prowadzenie du ego kasyna w Budapeszcie na Wêgrzech, dla swojego planowanego projektu Dream Island w centralnym Budapeszcie o rozrywkowym i mieszanym przeznaczeniu o wartoœci ok. 1.5 miliardów. Spowodowaùo to rozpoczêcie fazy budowlanej dla tego projektu, maj¹cego ogromne znaczenie dla Plazy. Ponadto, w tym okresie Spóùka pozyskaùa okoùo 153 milionów z emisji obligacji skierowanej do izraelskich inwestorów instytucjonalnych w okresie pomiêdzy lutym a majem 2008 r., co zapewniùo dodatkow¹ znacz¹c¹ elastycznoœã finansow¹. Po zakoñczeniu okresu, Plaza udanie przeprowadziùa przekazanie do spóùki Klépierre Plzen Plaza w Czechach. Wartoœã aktywów wyniosùa 61.4 milionów, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu do kwoty oczekiwanej przy ofercie publicznej. Ponadto, zgodnie z informacj¹ przekazan¹ akcjonariuszom 26 sierpnia, Spóùka podpisaùa joint venture z Elbit Imaging dla wybudowania trzech projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach o przewidywanym bud ecie wynosz¹cym okoùo $3,4 miliardów, zlokalizowanych w Indiach w Bangalore, Chennai oraz Kochi. Plaza wstêpnie wpùaci kwotê okoùo $126 milionów ( 85 milionów), pokrywaj¹c¹ udziaù w zakupie gruntu oraz inne ju poniesione nakùady. Przejmowanie lokalizacji odbywa siê w czêœciach, przy przybli onym, ostatecznym koszcie wynosz¹cym US$410 milionów za te trzy lokalizacje (udziaù JV). Wyniki Zakoñczyliœmy pierwsze szeœã miesiêcy 2008 r. z przychodami brutto na poziomie 80 milionów oraz zyskiem netto wynosz¹cym 44.5 milionów, gùównie w wyniku sprzeda y Klépierre projektu Plzen Plaza w Czechach, oraz z przychodów z dziaùalnoœci finansowej. Po podjêciu strategicznej decyzji o koncentracji wysiùków na aktywach wybudowanych w celu sprzeda y, w latach 2007 i 2008 mocno inwestowaliœmy w istniej¹ce aktywa w trakcie budowy, oraz w pozyskiwanie solidnych, przyszùych projektów. Wartoœã naszych ù¹cznych inwestycji w zapasy nieruchomoœci w trakcie budowy ( nieruchomoœci na sprzeda ) wzrosùy do 401 milionów, a ponadto, oczekujemy osi¹gaã znaczne przychody z tych zapasów, pocz¹wszy od roku 2009.

4 Dziêki naszemu saldu gotówki wynosz¹cemu okoùo 309 milionów na koniec okresu (oraz okoùo 280 milionów na dzieñ dzisiejszy), Plaza jest w dobrej pozycji, aby zrealizowaã swój potencjaù, zabezpieczyã dodatkowe przyszùe projekty inwestycyjne, a przez to wytworzyã znaczn¹ wartoœã dla swoich udziaùowców. Co równie cieszy, to fakt, i to wysokie saldo gotówki ma ogromne znacznie, poniewa w dalszym ci¹gu prowadzimy negocjacje z bankami na temat bie ¹cego finansowania naszych projektów i przejêã. Wartoœã Aktywów Netto (NAV) Jak ju wspomniano w Prospekcie Spóùki opublikowanym przy wejœciu na Londyñsk¹ Gieùdê, wartoœã portfela nieruchomoœci jest aktualizowana na koniec ka dego roku obrotowego, a wiec w zwi¹zku z tym, nie przewiduje siê uaktualnienia wartoœci na okres po zakoñczeniu poùowy roku. Prowadzenie bardziej regularnych wycen portfela wi¹zaùoby siê ze znacznymi kosztami, a szeœciomiesiêczne wahania wyceny, przy projektach o tak du ej skali prowadzonych przez kilka lat, nie zapewniaùyby sensownego wyobra enia o wynikach Spóùki, które siê za nimi kryj¹. Strategia Spóùka dziaùa na rynkach wschodz¹cych w Europie Úrodkowowschodniej od 1996 r., kiedy wprowadziùa na rynek i otworzyùa pierwsze centra handlowo-rozrywkowe w zachodnim stylu w Europie Úrodkowowschodniej na Wêgrzech i zaczêùa realizowaã swoj¹ wizjê oferowania centrów handloworozrywkowych w zachodnim stylu rosn¹cej liczbie przedstawicieli klasy œredniej oraz bazie coraz bogatszych klientów. Strategia wskazana w Dokumencie o Dopuszczeniu do Obrotu pozostaje bez zmian. Nasze cele to: budowa nowoczesnych centrów handlowo-rozrywkowych w zachodnim stylu w stolicach i regionalnych centrach wybranych krajów, gùównie w obszarze Europy Úrodkowowschodniej (przy œredniookresowej koncentracji na Polsce, Czechach, Rumunii, Serbii, Buùgarii, Sùowacji oraz Grecji) oraz na projektach o mieszanym przeznaczeniu na Ukrainie, w Rosji, oraz w Indiach w œrednim i dùugim okresie; przejêcie dziaùaj¹cych centrów handlowych, wykazuj¹cych znaczny potencjaù do przebudowy (zarówno jako indywidualne aktywa jak i portfele) dla odnowienia a nastêpnie odsprzeda y; przedsprzeda, tam, gdzie warunki rynkowe i ekonomiczne s¹ korzystne, centrów przed, lub po rozpoczêciu budowy, lub przebudowy; oraz tam gdzie istniej¹ warunki w Europie Úrodkowowschodniej, oraz w Indiach, wyjœcie poza projekty centrów handlowo-rozrywkowych, poprzez wykorzystanie naszych siù, oraz doœwiadczenia i umiejêtnoœci wy szego kierownictwa Spóùki oraz Europe Israel Group poprzez uczestnictwo w projektach mieszkaniowych, hotelowych biurowych oraz innych programach deweloperskich, tam gdzie projekty takie stanowi¹ czêœã zintegrowanych projektów biznesowo-wypoczynkowych. Przykùady to: o o Dream Island, z mkw. Powierzchni Caùkowitej ( GBA ), który bêdzie obejmowaù renomowany hotel, obiekty wypoczynkowe, kasyno, powierzchnie dla handlu detalicznego, oraz kompleks biznesowy i wypoczynkowy. Projekt ten znajduje siê w pierwszorzêdnej lokalizacji w œrodku Europy Kontynentalnej, w odlegùoœci dwóch godzin lotu dla 350 milionów jej mieszkañców. Wspomniane trzy projekty deweloperskie w Indiach w ramach ostatnio podpisanej umowy joint-venture z Elbit, obejmuj¹ce szeroko zakrojone projekty mieszkalne, biura, powierzchnia dla handlu detalicznego, hotele, oraz inne elementy infrastruktury.

5 Poza wy ej wspomnianymi projektami, naszym nastêpnym du ym celem jest Casa Radio, projekt o mieszanym przeznaczeniu, obejmuj¹cy ù¹cznie mkw. powierzchni caùkowitej w centrum Bukaresztu i bêdzie obejmowaù jedno z najwiêkszych i najbardziej presti owych centrów handlowych w Europie Úrodkowowschodniej. Jak pokazaù to przykùad nowego Joint Venture podpisanego z Elbit, Plaza obecnie wykorzystuje swoje doœwiadczenie zdobyte na rynkach wschodz¹cych w celu rozszerzenia dziaùania poza Europê Úrodkowowschodni¹ i jest zaanga owana w kilka projektów w Indiach - rynku, który wedùug nas ma kilka atrakcyjnych cech: o o o o o znaczny wzrost gospodarczy wystêpuj¹cy w kraju w ci¹gu ostatnich piêciu lat, który wedùug oczekiwañ potrwa przez nadchodz¹c¹ dekadê; szybki wzrost w przychodach gospodarstw domowych; trend, który Grupa dostrzegùa w Europie Úrodkowowschodniej, gdy rozpoczynaùa swoje dziaùania; doœwiadczenie Grupy zdobyte na rynkach wschodz¹cych o podobnym do indyjskiego stopniu skomplikowania otoczenia prawnego i przepisów; zainteresowanie ze strony najwa niejszych sprzedawców detalicznych w obszarze rozwa anym przez Grupê; nierozwiniêta bran a detaliczna w Indiach, która, wedùug oczekiwañ, wejdzie w fazê gwaùtownego wzrostu; oraz brak lokalnej wiedzy fachowej, a przez to konkurencji w budowie centrów handlowo-rozrywkowych. Ponadto, Grupa weêmie pod uwagê inne kraje w Europie Úrodkowowschodniej oraz Azji, które speùniaj¹ kryteria rozwoju Grupy, w celu identyfikacji dalszych szans istniej¹cych w sektorze. Úmiaùo patrzymy w przyszùoœã, wiedz¹c e mo emy oprzeã siê na naszym sprawdzonym modelu biznesowym dla rozwoju dziaùañ Spóùki, zarówno w regionie Europy Úrodkowowschodniej, oraz na nowych obszarach, takich jak Indie, a dziêki temu poprawiã przychody i wzrost kapitaùu dla naszych akcjonariuszy. Rozwój portfela Spóùka jest obecnie zaanga owana w 32 aktywa i projekty w trakcie budowy znajduj¹ce siê w caùym regionie Europy Úrodkowowschodniej i w Indiach. Lokalizacja aktywów w trakcie budowy, oraz biurowców jest nastêpuj¹ca: Liczba aktywów Lokalizacja W trakcie budowy Biura Rumunia 7 1 Czechy 4 1 Wêgry 3 1 Polska 6 - otwa 1 - Grecja 1 - Serbia 3 - Buùgaria 1 - Indie 6 - Razem 32 3

6 Spóùka zainwestowaùa ù¹cznie 34 milionów w cztery przejêcia w ci¹gu roku do dnia dzisiejszego, a konkretnie w dwa projekty sprzeda y detalicznej w Polsce (Kielce oraz Leszno); dwie lokalizacje w Rumunii w Hunedoara oraz Targu Mures, oraz kolejne 85 milionów w nowe przedsiêwziêcie joint venture z Elbit w Indiach. Ponadto, Plaza dokonaùa kilku znacz¹cych transakcji. Najwa niejsz¹ z nich, byùo domkniêcie transakcji sprzeda y Plzen Plaza w Pilênie (Czechy). Transakcja ta, byùa ostatni¹ przeprowadzon¹ w ramach drugiej umowy z Klépierre. Centrum to zostaùo w 100% wynajête przed dat¹ przekazania, co podniosùo jego wartoœã sprzeda y do 61,4 milionów w porównaniu do 42,8 milionów, które opublikowano w dokumencie o dopuszczeniu Spóùki do obrotu publicznego przy wejœciu na gieùdê. W maju 2008 r., konsorcjum inwestorów, w którym Plaza posiada 30% poœredniego udziaùu, zostaùa ogùoszona zwyciêzc¹ przetargu na licencjê pierwszej klasy na prowadzenie kasyna (o du ej skali), które dziaùaùo bêdzie na Wyspie Obuda w Budapeszcie. Przyznanie tej licencji umo liwi Plazie rozpoczêcie budowy tego projektu o mieszanym przeznaczeniu, któremu nadaliœmy nazwê Dream Island. Maj¹c ponad mkw. ù¹cznej powierzchni, projekt ten obejmie okoùo pokoi hotelowych w kilku hotelach ró nych kategorii, oraz okoùo apartamentów wypoczynkowych, centrum konferencyjne dla delegatów, operê o miejsc, wielofunkcyjny teatr o miejsc, marinê na 300 okrêtów, centrum handlowo-rozrywkowe obejmuj¹ce presti ow¹ Alejê Projektantów, Rzymskie muzeum kultury, oraz parking na okoùo pojazdów, oraz kasyno o powierzchni mkw.. Projekt ten znajduje siê na poùudniowej czêœci Wyspy Obuda na Dunaju w Centrum Budapesztu. Wyù¹czna licencja na kasyno zostaùa przyznana Plazie i Konsorcjum jej partnerów na 20 lat od daty otwarcia kasyna, z mo liwoœci¹ przedùu enia na kolejne 10 lat. W tym okresie, nie zostanie przyznana przez rz¹d Wêgier adna licencja na prowadzenie du ego kasyna na terenie Budapesztu. Kasyno posiadaã bêdzie ponad 200 stoùów do gry i ponad 4000 automatów i wedùug oczekiwañ, bêdzie to najwiêksze i najbardziej presti owe miejsce docelowe tego rodzaju w Europie, gdzie obecnie nie istnieje aden inny kompleks wypoczynkowo-hotelowy na tak¹ skalê. Polityka Dywidendy Zgodnie z wyjaœnieniami zawartymi w Prospekcie Spóùki, Dyrektorzy zamierzaj¹ przyj¹ã politykê dywidendy, która odzwierciedli dùugoterminowe zyski i potencjaù przepùywów pieniê nych Grupy, bior¹c pod uwagê wymogi kapitaùowe Grupy, a jednoczeœnie utrzymuj¹c dywidendê na odpowiednim poziomie. Oczekujemy wypùaty dywidendy na poziomie 25% od pierwszych 30 milionów rocznego zysku netto, oraz nastêpnie na poziomie pomiêdzy 20% oraz 25%, zgodnie z ustaleniami Dyrektorów, od ka dego dodatkowego zysku netto, który przekracza 30 milionów. W wynikach œródrocznych opublikowanych przez Plazê we wrzeœniu 2007 r., Dyrektorzy okreœlili swój zamiar dokonania podziaùu na podstawie rocznego zysku netto grupy pocz¹wszy od roku finansowego W œwietle znakomitych wyników Spóùki w 2007 r., wynikaj¹cych z wysoce rentownej sprzeda y aktywów, Rada Dyrektorów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyùo siê 27 maja 2008 r. wyst¹piùa o zgodê Akcjonariuszy w sprawie dywidendy w wysokoœci 57 milionów, co stanowi okoùo 0,16 na akcjê. Zgoda taka zostaùa wydana przez akcjonariuszy, a dywidenda wypùacona w czerwcu 2008 r. Perspektywy Plaza w dalszym ci¹gu udanie realizuje swoje strategiczne plany wyznaczone w momencie debiutu. Mamy doskonaùe osi¹gniêcia w budowaniu docelowych centrów handlowych i rozrywkowych,

7 zwùaszcza na rynkach i w lokalizacjach, w których zidentyfikowaliœmy silny wzrost populacji i rozwój ekonomiczny. W zwi¹zku z tym, chocia nasza obecna i potencjalna baza klientów nie mo e byã uznana za caùkowicie odporn¹ na obecnie wystêpuj¹c¹ presjê na sprzedawców detalicznych, rodzaj naszych aktywów w dalszym ci¹gu przyci¹ga silne zainteresowanie ze strony najemców i klientów. Zgodnie z powy szym, ju przekazaliœmy centrum handlowo-rozrywkowe w Pilênie, które zostaùo w 100% wynajête przy otwarciu, oraz jesteœmy gotowi rozpocz¹ã budowê kilku innych lokalizacji w naszych docelowych krajach. Jesteœmy zdeterminowani, aby w dalszym ci¹gu dostarczaã wysokiej klasy projektów w zachodnim stylu na naszych obecnych rynkach, oraz aby dalej prowadziã nasze obecne projekty. Jednak e, nasze ambicje dziaùania siêgaj¹ poza nasze obecne rynki i sektory. Nasze nowe joint venture w Indiach z Elbit oznacza, e najprawdopodobniej bêdziemy w stanie dostarczaã wiêcej projektów pocz¹wszy od 2010 r., w wyniku realizacji naszych trzech istniej¹cych mega projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, oraz dziêki poszukiwaniu innych projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach oraz w nowych rejonach takich jak Rosja i Ukraina. Nasze indyjskie joint venture zapewni znaczny wkùad w przyszùy rozwój Spóùki, w regionie, w którym istnieje ogromny popyt na wszelkiego rodzaju produkty z bran y nieruchomoœci. Pomo e nam równie wesprzeã Spóùkê w utrzymaniu jej stopy wzrostu i osi¹ganego zysku, nawet w trudniejszych warunkach ekonomicznych dominuj¹cych w Europie i Ameryce. Dziêki wsparciu ze strony silnego salda gotówki, (gdzie najwiêksze zadùu enie stanowi jedynie 44% kapitaùu wùasnego) mo emy w dalszym ci¹gu rozwijaã nasze obecne programy, oraz pozyskiwaã nowe projekty przy jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach, spowodowanych obecnym spowolnieniem globalnej gospodarki. W zwi¹zku z tym, jesteœmy przekonani, e Spóùka w dalszym ci¹gu bêdzie w doskonaùej pozycji, aby dostarczaã znacznych przychodów, powiêkszaã kapitaù dla swoich udziaùowców, oraz pozwoliã patrzeã w przyszùoœã z pewnoœci¹. Mordechay Zisser Ran Shtarkman Prezes Prezes i Dyrektor Wykonawczy 27 sierpnia 2008 r. 27 sierpnia 2008 r.

8 PRZEGL D SPÓ KI Pierwsze póùrocze 2008 r. oraz tygodnie, które minêùy od jego zakoñczenia byùy bardzo aktywne we wszystkich obszarach dziaùalnoœci Plazy. Najwa niejsze wydarzenia z tego okresu to: Sprzeda : Przekazanie udziaùów w Plzen Plaza spóùce Klépierre, na warunkach jeszcze korzystniejszych, ni te opisane w naszym Prospekcie; Przejêcia dla przyszùych projektów: pozyskanie czterech nowych projektów, dwóch w Polsce, oraz dwóch w Rumunii (20 nowych dziaùek pozyskanych od momentu debiutu, oraz 23 do dnia dzisiejszego); Siùa i elastycznoœã finansowa: Wysokie saldo gotówki, oraz ocena A+/positive przyznana przez Izraelsk¹ Agencjê wspóùpracuj¹c¹ ze Standard & Poor s, która zostaùa poprawiona do Aa3 przez Moody s, na zebranie do $400 milionów przy korzystnych stopach procentowych, z czego okoùo 206 milionów ju zostaùo zebrane poprzez kilka emisji obligacji, w tym 153 miliony pomiêdzy lutym a majem 2008 r. Plaza jest obecnie zaanga owana w budowê 32 projektów, z czego siedem znajduje siê w Rumunii, szeœã w Polsce, cztery w Czechach, trzy na Wêgrzech, trzy w Serbii, szeœã w Indiach, jeden w Buùgarii, jeden na otwie, oraz jeden w Grecji. Projekty te s¹ na ró nym etapie budowy, od zakupu gruntu, poprzez planowanie, oraz zakoñczenie budowy. Ponadto, Plaza negocjuje zakup dziaùek pod zabudowê dla kilku innych projektów w regionie Europy Úrodkowowschodniej i Indiach. Projekty obejmuj¹ce aktywa obrotowe Spóùki znajduj¹ siê w poni szej tabeli: Aktywa/Projekt Lokalizacja Typ aktywów Rozmiar w mkw. (powierzchni najmu) Efektywny udziaù Plazy % Status Arena Plaza Rozbudowa Budapeszt, Wêgry Projekt biurowy Faza planowania Budowa rozpocznie siê w latem 2008; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Dream Island (Obuda) Budapeszt, Wêgry Wa ny kurort wypoczynkowobiznesowy mkw. (GBA) (pod wynajem i na sprzeda ) 30 Rozpoczête wstêpne prace ziemne, zakoñczenie przewidywane na r. Pozyskana wyù¹czna licencja na prowadzenie kasyna

9 Uj Udvar Budapeszt, Wêgry Projekt handloworozrywkowy Dziaùaj¹ce, obecnie opracowywane plany modernizacji David House Budapeszt, Wêgry Centrala/Biura Dziaùaj¹ce biura Suwaùki Plaza Suwaùki, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. ódê ódê, Polska Projekt mieszkalny Faza planowania Zgorzelec Plaza Zgorzelec, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2008; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Toruñ Plaza Toruñ, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Kielce Plaza Kielce, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Leszno Plaza Leszno, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Praga 3 Praga, Czechy Biura, przyszùe przeznaczenie mieszkalne (mieszkalne na sprzeda ) 100 Obecnie dziaùaj¹cy jako biurowiec, obecnie przeksztaùcany na zastosowanie mieszkalne Opava Plaza Opava, Czechy Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na

10 2010 r. Liberec Plaza Liberec, Czechy Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na pierw. poù r. Roztoky Praga, Czechy Jednostki mieszkalne Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Casa Radio Bukareszt, Rumunia Projekt handlowowypoczynkowy o mieszanym przeznaczeniu, oraz biurowy (GBA) (wraz z parkingiem) 75 Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Timisoara Plaza Timisoara, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Miercurea Ciuc Plaza Miercurea Ciuc, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na 2009 r. Iasi Plaza Iasi, Rumunia Projekt handlowobiurowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Slatina Plaza Slatina, Rumunia Projekt handloworozrywkowomieszkalny Budowa rozpocznie siê w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Hunedoara Plaza Hunedoara, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Targu Mures Plaza Targu Mures, Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w

11 Palazzo Ducale Rumunia Bukareszt, Rumunia 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Biura Dziaùaj¹cy Belgrade Plaza Belgrad, Serbia Centrum hotelowe i biznesowe z galeri¹ handlow¹ (GBA) 100 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Sport Star Plaza Belgrad, Serbia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Kragujevac Plaza Kragujevac, Serbia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w Q r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Shumen Plaza Shumen, Buùgaria Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Riga Plaza Ryga, otwa Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na 2009 r. Helios Plaza Ateny, Grecja Projekt handloworozrywkowy, lub biurowy Faza planowania oraz wydawania zezwoleñ Koregaon Park Pune, Indie Projekt handlowobiurowy (GBA) 50 Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie oczekiwane w 2010 r. Kharadi Pune, Indie Projekt handlowy, rozrywkowy, biurowy, oraz wolnostoj¹cy hotel (GBA) 50 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie oczekiwane w

12 r. Trivandrum Trivandrum, Indie Projekt handlowy, rozrywkowy, biurowy, oraz wolnostoj¹cy hotel (GBA) 50 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie oczekiwane w r. Bangalore Bangalore, Indie Projekt o mieszanym przeznaczeniu mieszkalny, biura, handel, hotel, szpital, oraz inna infrastruktura (GBA) 23.75% Faza planowania; Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Chennai Chennai, Indie Projekt mieszkalny, handlowy, biurowy, sprzeda y detalicznej, o mieszanym przeznaczeniu (GBA) 38% Faza planowania Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Kochi Island Kochi, Indie Projekt o mieszanym przeznaczeniu; mieszkalny, park nauki, handel detaliczny, infrastruktura wypoczynkowa, oraz marina (GBA) 23.75% Faza planowania; Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Dane o dziaùalnoœci z podziaùem na kraje przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Wêgry W roku 2007 Plaza ukoñczyùa budowê Arena Plaza, swojego flagowego projektu centrum handlowego w centralnym Budapeszcie, skùadaj¹cego siê z okoùo mkw. powierzchni najmu, co czyni je jednym z najwiêkszych w Europie Úrodkowowschodniej. Galeria zostaùa sprzedana aaim w listopadzie 2007 r. Jednak e Plaza w dalszym ci¹gu pracuje nad rozbudow¹ Arena Plaza, przy której prace maj¹ rozpocz¹ã siê pod koniec 2008 r. Rozbudowa obejmie kompleks biurowy licz¹cy mkw. powierzchni najmu. Rozpoczêcie budowy jest oczekiwane w 4 kwartale 2008 r. Ponadto, Plaza posiada 30% udziaùów w Dream Island, presti owym projekcie na Wyspie Obuda w centrum Budapesztu, o powierzchni gruntu mkw., która zostanie zabudowana kurortem obejmuj¹cym hotele, obiekty wypoczynkowe, kasyno, oraz kompleks biznesowo-wypoczynkowy o bud ecie zabudowy wynosz¹cym okoùo 1,5 miliarda, oraz mkw. powierzchni caùkowitej. Wstêpny projekt i prace ziemne ju trwaj¹. Jak to zauwa ono powy ej, konsorcjum stworzone przez wùaœcicieli projektu Dream Island wygraùo koncesjê na prowadzenie du ego kasyna przez 20 lat (pierwsze w Budapeszcie), z opcj¹ przedùu enia o dalsze 10 lat. Zgodnie ze strategi¹ pozyskiwania dziaùaj¹cych centrów handlowych, które wykazuj¹ znaczny potencjaù przebudowy i remontu, oraz póêniejszej sprzeda y, we wrzeœniu 2007 r., Spóùka kupiùa 35%

13 procent udziaùów w centrum handlowym Uj Udvar w Budapeszcie, Wêgry. Centrum handlowe obecnie dziaùa a udziaùowcy pracuj¹ nad nowym projektem jego zagospodarowania. Grupa w dalszym ci¹gu jest wùaœcicielem swoich budynków - biur w Budapeszcie, David House oraz Andrassy Boulevard. Polska Podczas 2008 r., Plaza dalej prowadziùa realizacjê i zagospodarowywanie czterech projektów deweloperskich w odzi (przeznaczone dla zastosowania mieszkalnego), w Toruniu (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem), w Suwaùkach (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem), oraz w Zgorzelcu (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem). W raportowanym okresie, Plaza pozyskaùa dwa dalsze projekty w Polsce - w Kielcach, oraz Lesznie. Leszno bêdzie mieã caùkowit¹ powierzchniê mkw., oraz parking na 450 samochodów, zapewniaj¹c miejsce dla ponad 70 sklepów, o ù¹cznej powierzchni wynajmu mkw.. Projekt w Kielcach zostaùa pozyskana w przetargu otwartym i bêdzie miaù ù¹czn¹ powierzchniê zabudowy wynosz¹c¹ mkw., oraz ù¹czn¹ powierzchniê przeznaczon¹ na wynajem mkw.. Czechy Na dzieñ 30 czerwca 2008 r., Plaza udanie zakoñczyùa przekazanie swojego centrum handloworozrywkowego w Pilênie (okoùo mkw. powierzchni najmu) Klépierre. Zostaùo ono sprzedane za ù¹czn¹ kwotê 61,4 milionów, w porównaniu do kwoty 42,8 milionów wskazanej przy debiucie w listopadzie 2006 r., co stanowiùo wzrost o 43%. Centrum byùo wynajête w 100% przy otwarciu. Budowa centrum handlowo-rozrywkowego Liberec Plaza (okoùo mkw. powierzchni najmu) rozpoczêùa siê w 2007 r. a jego zakoñczenie jest spodziewane na pierwsz¹ poùowê 2009 r. Podczas 2008 r., Plaza dalej prowadziùa realizacjê i zagospodarowywanie swojego projektu w Opawie. Ponadto, Plaza zakupiùa mkw. prywatnego gruntu w Roztoky, mieœcie w pobli u Pragi, który posiada wa ne pozwolenie na budowê 81 domów jednorodzinnych. Rozpoczêcie budowy spodziewane jest w 2009 r. Spóùka w dalszym ci¹gu jest wùaœcicielem przynosz¹cego zyski budynku biurowego i magazynowego w Pradze, który ma zostaã przeksztaùcony na projekt mieszkalny o powierzchni mkw. Rumunia W listopadzie 2006 r., Plaza przejêùa 75% udziaùów w spóùce bêd¹cej partnerem w spóùce z Rz¹dem Rumunii zawartej dla zagospodarowania Casa Radio (Dambovica), najwiêkszej dziaùki budowlanej dostêpnej w centrum Bukaresztu. Obejmowaã ona bêdzie okoùo mkw. ù¹cznej powierzchni zabudowy, w tym mkw. powierzchni centrum handlowo-wypoczynkowego (jedno z najwiêkszych w Europie), biura, hotele, kasyno, hipermarket, oraz centrum konferencyjne. Prace budowlane rozpoczêùy siê w 2007 r., a ich zakoñczenie jest spodziewane w latach Podczas 2007 r., grupa kontynuowaùa swoj¹ gwaùtown¹ ekspansjê w Rumunii, poprzez zakup czterech dziaùek znajduj¹cych siê w Timisoara, Iasi, Miercurea Ciuc, oraz w Slatinie. Miercurea Ciuc jest w trakcie budowy, a jej zakoñczenie spodziewane jest w poùowie 2009 r. Timisoara jest w koñcowej fazie projektu i planowania, która zostanie zakoñczona pod koniec 2008 r. W Iasi, Spóùka spodziewa siê rozpocz¹ã prace wyburzeniowe w najbli szej przyszùoœci, a w Slatinie uzgodniono projekt, pozyskano wiêkszoœã zezwoleñ, a budowa ma siê rozpocz¹ã pod koniec 2008 r. W pierwszej poùowie roku Plaza pozyskaùa dwa dalsze projekty, znajduj¹ce siê w Hunedoara, oraz Targu Mures. W Hunedoara, Plaza ma wybudowaã centrum handlowe, o 20,000 mkw. powierzchni

14 najmu. Znajduje siê ono wzdùu gùównej drogi do centrum miasta, oraz ma du y obszar oddziaùywania licz¹cy osób w regionie. W Targu Mures, Spóùka ma dostarczyã mkw. powierzchni najmu, obejmuj¹cej ponad 120 jednostek handlowych i bêdzie równie obejmowaã mkw. powierzchni biurowej, oraz miejsc parkingowych. Proponowany projekt jest w idealnej lokalizacji blisko centrum miasta. Ponadto, Plaza posiada 50,1% udziaùów w joint venture Plaza-BAS. Obecnie to spóùka posiada siedem projektów w Bukareszcie, Brasov, oraz Ploiest o bud ecie 327,8 milionów i oczekiwanej wartoœci sprzeda y 462 milionów: Fountain Acacia Primavera Green Poiana Primavera Pinetree ¹cznie Park Park Tower Land Brasov Tower Glade Lokalizacja Bukareszt Ploiest Ploiest Ploiest Brasov Brasov Brasov - Udziaù 25% 50% 50% 50% 50% 50% 50% - Plaza-Bas Rodzaj Mieszkalny Mieszkalny Biura Mieszkalny Mieszkalny Biura Mieszkalny - Rozmiar (mkw.) Bud et (mln. EUR) (100%) Wartoœã sprzeda y (mln. EUR) (100%) ,3 31,1 18,4 20,7 169,2 16,7 51,4 327,8 22, ,1 27,7 259,2 20,7 62,9 462 Wszelka wartoœã aktywów powy ej wartoœci ksiêgowej przedsiêwziêcia Plaza-BAS nie zostaùa ujêta w Wartoœci Aktywów Netto (NAV) na koniec roku i nie zostaùa wyceniona przez King Sturge. W œwietle tego, oraz zgodnie z naszym raportem dla udziaùowców opublikowanym w maju 2008 r., uwa amy, e maj¹ one potencjaù wzrostu wartoœci dla udziaùowców w przyszùoœci. otwa W marcu 2007 r. rozpoczêto prace budowlane przy projekcie Riga Plaza, obejmuj¹cym okoùo mkw. powierzchni najmu w Rydze na otwie (50% udziaùów). Projekt ten znajduje siê na zachodnim brzegu rzeki Daugava, przy Moœcie Sala, a Plaza spodziewa siê zrealizowaã ten projekt do poùowy 2009 r. Spóùka doœwiadcza bardzo silnego popytu ze strony sprzedawców detalicznych i centrum to jest ju wynajête w ponad 80%. Serbia Plaza jest przekonana, e rynek belgradzki oferuje szczególny potencjaù, przy obszarze oddziaùywania obejmuj¹cym okoùo 2,5 miliona osób. Plaza udanie zaznaczyùa swoj¹ obecnoœã w Serbii w 2007 r. poprzez pozyskanie trzech dziaùek. Pierwsza z nich to dziaùka i budynek w Belgradzie nale ¹ce do pañstwa, któr¹ Plaza pozyskaùa w przetargu otwartym. Budynek ten byù poprzednio zajmowany przez federalne ministerstwo spraw wewnêtrznych w byùej Jugosùawii i znajduje siê centrum Belgradu w s¹siedztwie biur rz¹dowych i ambasad zagranicznych. Po zakoñczeniu, projekt, Belgrade Plaza, obejmowaù bêdzie hotel, biura, oraz galeriê handlow¹ o ù¹cznej powierzchni mkw. powierzchni caùkowitej. W grudniu 2007 r., Spóùka wygraùa drug¹ otwart¹ aukcjê publiczn¹ ogùoszon¹ przez Rz¹d Serbii na nowe centrum handlowo-rozrywkowe pod nazw¹ Sport Star Plaza o ù¹cznej powierzchni najmu okoùo mkw. w Belgradzie. Kolejny projekt w Serbii znajduje siê w Kragujevac, mieœcie licz¹cym mieszkañców. Planowane centrum handlowo-rozrywkowe bêdzie miaùo okoùo mkw. powierzchni najmu a rozpoczêcie jego budowy jest planowane na 3 kwartaù 2008 r.

15 Grecja Plaza jest wùaœcicielem dziaùki gruntu o powierzchni mkw. znajduj¹cej siê przy Piraeus Avenue, w Atenach. Plaza obecnie pracuje nad pozyskaniem zezwoleñ na budowê centrum handlowego, lub alternatywnie kompleksu biurowego, o ù¹cznej powierzchni najmu wynosz¹cej okoùo mkw. Buùgaria Grupa jest wùaœcicielem mkw. dziaùki w Shumen, najwiêkszego miasta Regionu Shumen, gdzie zamierza ona wybudowaã nowe centrum handlowo-rozrywkowe o ù¹cznej powierzchni najmu mkw. Obecnie Spóùka jest na etapie finalizacji projektu, a budowa rozpocznie siê w 2009 r. Rosja i Ukraina Powoùano nowych dyrektorów i zespoùy w tych krajach w celu koncentracji na mo liwych inwestycjach, oraz w celu uzyskania gùêbszego zrozumienia rynków lokalnych. Obecnie trwaj¹ negocjacje w celu zakupu dziaùek w gùównych miastach tych krajów i obecnie oczekujemy, e pierwsze inwestycje zostan¹ podjête w drugiej poùowie 2008 r. Indie Plaza zidentyfikowaùa znaczny potencjaù w rozwijaj¹cych siê Indiach, oraz, podczas 2007 r., przejêùa dwa kolejne projekty deweloperskie w Joint Venture w Regionie Kharadi w Pune, o ù¹cznej powierzchni zabudowy mkw., oraz w Trivandrum, stolicy Stanu Kerala, o ù¹cznej powierzchni zabudowy okoùo mkw.. Oba projekty maj¹ mieszane przeznaczenie (centrum handlowe, biura, hotel oraz apartamenty z obsùug¹), a w Kharadi bêdzie przestrzeñ ze sklepami licz¹ca mkw., powierzchnie biurowe licz¹ce okoùo mkw., oraz mkw. apartamentów z obsùug¹. Projekt w Trivandrum zapewni powierzchniê sprzeda y detalicznej o wielkoœci okoùo mkw., kompleks biurowy licz¹cy mkw., oraz mkw. apartamentów z obsùug¹. Po zakoñczeniu okresu, Plaza podpisaùa umowê joint venture o wartoœci $3,4 miliarda (z czego JV bêdzie odpowiedzialne za okoùo US$1,9 miliarda) z Elbit Imaging w celu wybudowania trzech mega projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach w miastach: Bangalore, Chennai, oraz Kochi. Zgodnie z t¹ umow¹ Plaza przejmie 47,5% udziaùów w Elbit India Real Estate Holding Limited ( joint venture, lub JV ), które ju posiada udziaùy w wysokoœci pomiêdzy 50% i 80% w mieszanych projektach w Indiach, w poù¹czeniu z lokalnymi indyjskimi partnerami. Prawa gùosu w JV zostan¹ podzielone 50:50 pomiêdzy Elbit i Plazê. Plaza wpùaci pocz¹tkowe $126 milionów (okoùo 85 milionów), odzwierciedlaj¹ce udziaù w zakupie gruntu, oraz powi¹zane wydatki. Przejecie lokalizacji odbywa siê partiami, osi¹gaj¹c ù¹czny ostateczny koszt US$410 milionów za trzy lokalizacje (udziaù JV). S¹ to trzy nastêpuj¹ce projekty: Bangalore Projekt o mieszanym przeznaczeniu, w 50% wùasnoœã JV oraz 50% wùasnoœã znacz¹cego lokalnego dewelopera, znajduje siê we wschodniej czêœci Bangalore, pi¹tego najwiêkszego miasta Indii o populacji licz¹cej siedem milionów ludzi. Przy caùkowitej powierzchni zabudowy licz¹cej ponad 2,1 milionów mkw., skùadaã siê bêdzie z luksusowych jednostek mieszkalnych (Wolnostoj¹cych i Wielopiêtrowych), kompleksy biurowe, du y obiekt sprzeda y detalicznej, kompleks hotelowy, szpital, pole golfowe, domki klubowe oraz dodatkowe obiekty. Chennai - Projekt o mieszanym przeznaczeniu, w 80% wùasnoœã JV oraz w 20% wùasnoœã znacz¹cego lokalnego dewelopera, zostanie zagospodarowana w zintegrowany projekt o mieszanym przeznaczeniu skùadaj¹cy siê z wysokiej jakoœci jednostek mieszkalnych (zarówno w budynkach wielopiêtrowych jak i wolnostoj¹cych), pomocnicze obiekty, takie jak domki klubowe, baseny, oraz

16 obiekty sportowe, lokalny obiekt handlowy, oraz kompleks biurowy, o ù¹cznej powierzchni zabudowy 1,1 milionów mkw.. Chennai jest czwartym co do wielkoœci miastem o liczbie ludnoœci wynosz¹cej ponad 10 milionów ludzi. Kochi Island Spóùka 50:50 z lokalnym znacz¹cym deweloperem, projekt o mieszanym przeznaczeniu, który bêdzie obejmowaù ponad mkw. najwy szej klasy apartamentowce, kompleksy biurowe, hotel oraz kompleks apartamentów z obsùug¹, powierzchnie handlowe, oraz marina. Znajduje siê ona na wyspie na starorzeczu, w pobli u centrum administracyjnego, handlowego i sprzeda y detalicznej miasta Kochi, w stanie Kerala, o lokalnej populacji licz¹cej ponad trzy miliony osób. Wszystkie trzy projekty s¹ w fazie planowania i projektu, a budowa ma siê na nich rozpocz¹ã w latach r. Oczekuje siê ukoñczenia czêœci handlowej w ci¹gu trzech do piêciu lat, podczas gdy czêœã mieszkalna zostanie ukoñczona fazami, œrednio w przeci¹gu piêciu lat. JV bêdzie równie szukaùo dalszych mo liwoœci deweloperskich w Indiach dla du ych projektów o mieszanym przeznaczeniu, zdominowane przez projekty mieszkalne, biurowe, lub hotelowe. Ponadto, w dalszym ci¹gu Plaza bêdzie budowaã, zarz¹dzaã, oraz poszukiwaã nowych mo liwoœci dla projektów skoncentrowanych wokóù centrów handlowych w Indiach, niezale nie od JV. Transakcja ta, nie bêdzie miaùa wpùywu na trzy istniej¹ce projekty centrów handlowych Plazy w tym regionie. Nale y zauwa yã, e zgodnie z warunkami umowy z Elbit, Pan Abraham Goren, Wiceprezes Elbit Imaging ( Goren ), jest uprawniony do objêcia akcji stanowi¹cych do 5% JV ( Udziaùy Gorena ). Po caùkowitym przyznaniu Akcji Gorena, struktura wùasnoœci spóùki JV bêdzie nastêpuj¹ca: 47,5% Plaza, 47,5% Elbit, oraz 5% Goren.

17 Perspektywy Grupa nieustannie sprawdza kolejne projekty deweloperskie w celu przejêcia aktywów w swoich lokalizacjach docelowych, oraz bada mo liwoœci istniej¹ce na innych wschodz¹cych rynkach, które uwa a za posiadaj¹ce znaczny popyt na projekty deweloperskie Plazy ze strony klientów. Obecne warunki rynkowe, oraz globalne spowolnienie daj¹ Plazie wiele mo liwoœci dla pozyskiwania aktywów i portfeli po korzystnych cenach. Pomimo problemów na globalnym rynku kredytowym, Spóùka w dalszym ci¹gu cieszy siê silnym zaufaniem ze strony swoich banków finansuj¹cych, które chêtnie udzielaj¹ kredytów deweloperom najwy szej jakoœci, szczyc¹cych siê osi¹gniêciami.

18 PRZEGL D FINANSOWY Wyniki Poniewa Plaza skupia swoje zainteresowani biznesowe na budowie i sprzeda y centrów handloworozrywkowych, Grupa klasyfikuje swoje bie ¹ce projekty w trakcie budowy, jako nieruchomoœci na sprzeda, a nie nieruchomoœci inwestycyjne. W wyniku tego, przychody ze sprzeda y nieruchomoœci obrotowych s¹ prezentowane w kwotach brutto. Przychody za okres zakoñczony 30 czerwca 2008 r. wyniosùy 80 milionów (pierwsze póùrocze 2007 r.: 95 milionów), gùównie dziêki sprzeda y Plzen Plaza ( 61,4 milionów) oraz korzystnej korekcie ceny wobec uprzednio sprzedanych projektów, oraz przychodom z tytuùu czynszów i przychodom z dziaùalnoœci rozrywkowej. Zyski ze sprzeda y nieruchomoœci inwestycyjnych spadùy do zera (pierwsze póùrocze 2007 r.: 2,4 milionów), zgodnie z polityk¹ Grupy aby klasyfikowaã nieruchomoœci jako nieruchomoœci na sprzeda a nie inwestycyjne. Zyski w pierwszym póùroczu 2007 r. stanowi¹ wynik netto ze sprzeda y Biur Duna Plaza w Budapeszcie. Obecnie Grupa posiada jedynie jedn¹ nieruchomoœã inwestycyjn¹ zlokalizowan¹ w Pradze w Czechach. Koszty operacyjne pochodz¹ gùównie z kosztów sprzedanych projektów wymienionych powy ej (Pilzno, 42,8 milionów), które zostaùy zaklasyfikowane jako nieruchomoœci na sprzeda (zapasy), oraz kosztów operacyjnych aktywów, oraz kosztów wynikaj¹cych z dziaùañ rozrywkowych, oraz szeœciomiesiêcznych kosztów operacyjnych centrum handlowego Pilzno. Ponadto, ustanowiono rezerwê w wysokoœci 2 milionów na niepewne kwoty, które Spóùka mo e ponieœã w odniesieniu do budowy projektu Plzen Plaza. W rezultacie, nabywca wstrzymaù te kwoty, dopóki nie zostan¹ usuniête niejasnoœci. Koszty administracyjne wzrosùy do 10,1 milionów (pierwsze póùrocze 2007 r.: 8,2 milionów), ze wzglêdu na wzrostu obrotów Spóùki, oraz penetracjê nowych rynków. Finanse netto wskazywaùy pozytywny stan w pierwszym póùroczu 2008 r. na poziomie 24 milionów (pierwsze póùrocze 2007 r.: 3,3 milionów) ze wzglêdu na wy sze saldo gotówki, oraz przychody odsetkowe od nale noœci ( 10 milionów), zyski z ró nic kursowych ( 7 milionów), oraz w wyniku zysku zrealizowanego na transakcji zabezpieczaj¹cej zawartej w zwi¹zku z emisj¹ obligacji ( 7 milionów). Spóùka posiada ù¹czne obci¹ enie podatkowe jedynie w wysokoœci (pierwsze póùrocze 2007 r.: ), wynikaj¹ce z korzystnej struktury podatkowej Grupy. Zysk za ten okres wyniósù 44,5 milionów w pierwszym póùroczu 2008 r., co jest powy ej oczekiwañ rynku, w porównaniu do 22,6 milionów w pierwszym póùroczu 2007 r.. Podstawowy i rozwodniony zysk na akcjê za pierwsze póùrocze 2008 r. wyniósù 0,15 na akcjê (pierwsze póùrocze 2007 r.: 0,08). Bilans i przepùywy pieniê ne Bilans na dzieñ 30 czerwca 2008 r. wykazywaù aktywa obrotowe w wysokoœci 817 milionów w porównaniu do aktywów obrotowych w wysokoœci 721 milionów na koniec 2007 r. Wzrost ten wnikaù gùównie z inwestycji netto w przejêcie nowych projektów zrealizowanych przez Plazê w Pilênie, oraz z emisji obligacji serii B.

19 Saldo gotówki i depozytów krótkoterminowych wzrosùo do 309 milionów (2007 r.: 93 milionów), oraz obecnie wynosi okoùo 280 milionów, gùównie z powodu pùatnoœci za Arena Plaza sprzedan¹ listopadzie 2007 r., oraz emisji obligacji serii B w wysokoœci okoùo 71 milionów, oraz otrzymaniu przychodów ze sprzeda y Pilzna, netto po wypùacie dywidendy w kwocie 57 milionów, oraz wejœcie w JV w Indiach z Elbit. Nieruchomoœci inwestycyjne pozostaùy na tym samym poziomie 13 milionów, poniewa, zgodnie z polityk¹ Grupy, wszystkie nowe aktywa s¹ klasyfikowane jako aktywa obrotowe. Jedynie budynek logistyczny Prague 3 jest klasyfikowany, jako nieruchomoœã inwestycyjna. Kredyty bankowe ù¹cznie (dùugo i krótko terminowe) wzrosùy do 51 milionów (2007 r.: 6 milionów) odzwierciedlaj¹c wzrost dziaùalnoœci budowlanej i inwestycyjnej. Poza finansowaniem bankowym, Plaza ma w swoim Bilansie zobowi¹zanie w wysokoœci 210 milionów z emisji obligacji na Gieùdzie w Tel Awiwie. Obligacje te s¹ ujête wedùug wartoœci rynkowej. Plaza zabezpieczyùa przyszùe oczekiwane pùatnoœci w Nowych Szeklach Izraelskich (kapitaù i odsetki powi¹zane z izraelskim indeksem cen konsumpcyjnych) w celu skorelowania ich z EUR, stosuj¹c cross currency interest rate swap. Zobowi¹zania z tytuùu usùug i dostaw spadùy do 17 milionów, a pozostaùe zobowi¹zania spadùy do 38 milionów, (odpowiednio w 2007 r.: 19 milionów oraz 52 milionów). Pozostaùe zobowi¹zania spadùy gùównie z powodu pùatnoœci obligacji w odniesieniu do zakupu dziaùki przez grupê. Salda z Podmiotami Powi¹zanymi s¹ prezentowane wedùug wartoœci brutto (zarówno w czêœci aktywów jak i pasywów bilansu), poniewa salda te istniej¹ z ró nymi spóùkami zale nymi grupy Plaza i netowanie ich nie byùo mo liwe wedùug zasad MSSF. Jednak e, saldo netto Grupy Plaza z jej udziaùowcami kontroluj¹cymi wynosi okoùo 3,3 milionów (zobowi¹zania), gùównie z powodu rezerw na usùugi zarz¹dcze i nadzorcze, które zostaùy potem opùacone.

20 Skrócony skonsolidowany œródroczny rachunek wyników Za okres szeœciu miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2008 r r. Niebadane Niebadane '000 '000 Przychody Zysk netto ze sprzedanych nieruchomoœci inwestycyjnych Koszty dziaùalnoœci operacyjnej Zysk brutto Koszty administracyjne (*) Zysk z dziaùalnoœci operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (8.282) (586) Przychody finansowe netto Pozostaùe przychody Pozostaùe koszty (664) (441) Udziaù w stracie jednostki stowarzyszonej (285) (33) Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za okres Nale ny: akcjonariuszom Spóùki: udziaùowcom mniejszoœciowym Zysk podstawowy i rozwodniony na akcjê nale ny akcjonariuszom Spóùki (EUR) 0,15 0,08 (*) Zawiera koszty niepieniê ne wynikaj¹ce z planu opcji w kwocie 2,8 milionów za okres szeœciu miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 208 r. (za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwców 2007 r.: 3,6 milionów).

Korekta raportu nr 18 z dnia 27 marca 2008 r. w zakresie bùêdów w tùumaczeniu niektórych terminów finansowych i innych.

Korekta raportu nr 18 z dnia 27 marca 2008 r. w zakresie bùêdów w tùumaczeniu niektórych terminów finansowych i innych. KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bie ¹cy nr 18 / 2008 Data sporz¹dzenia: 2008-03-27 Skrócona nazwa emitenta PLAZA CENTERS N.V. Temat Plaza Centers NV - korekta raportu nr 18 dotycz¹cego wstepnych wyników

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Przewaga konkurencyjna. Rozdział pierwszy OGÓLNY ZARYS. Rozdział drugi PRZEGLĄD SPÓŁKI. Rozdział trzeci DYREKCJA I ŁAD KORPORACYJNY

SPIS TREŚCI. Przewaga konkurencyjna. Rozdział pierwszy OGÓLNY ZARYS. Rozdział drugi PRZEGLĄD SPÓŁKI. Rozdział trzeci DYREKCJA I ŁAD KORPORACYJNY PLAZA CENTERS Raport roczny 2007 1 2 3 4 5 SPIS TREŚCI Rozdział pierwszy OGÓLNY ZARYS 1 Kim jesteśmy 4 Grupa w przekroju 6 Nasze rynki 9 Nasz portfel i wartość aktywów netto 10 Obecne projekty Rozdział

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 roku

Warszawa, 14 listopada 2016 roku PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2016

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013

INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 INFORMACJA PRASOWA 14 maja 2013 Publikacja wyników osiągniętych w I kw. 2013 roku Kontynuacja poprawy wyników finansowych i operacyjnych, przy wpływie negatywnej wyceny nieruchomości na zysk netto Globe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2010 WARSZAWA 31 MARCA 2011 R. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO KRAJOWEJ IZBY BIEGŁYCH REWIDENTÓW ZA ROK 2010 1. Krajowa Izba Biegłych

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r.

Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., na dzień r. Sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s., W myśl 19, ust. 9 ustawy o księgowości sprawozdanie finansowe ČEZ, a. s. na dzień 31.12.2009 r. sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r.

Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego ACTION S.A. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. zatwierdzonego decyzj¹ KPWiG w dniu 21 czerwca 2006 r. str. 10, pkt 3.2. 3.2. Przyczyny oferty i wykorzystanie wp³ywów pieniê nych Wp³ywy z emisji Akcji Serii B Spó³ka przeznaczy na nastêpuj¹ce cele: 26

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy

5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy 5.4. Wycena instrumentów finansowych na dzieñ bilansowy Aktywa finansowe, w tym zaliczone do aktywów instrumenty pochodne, wycenia się nie później niż na koniec okresu sprawozdawczego, w wiarygodnie ustalonej

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA

MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA MLP GROUP S.A. KONFERENCJA PRASOWA 23 marca 2011 roku Zastrzeżenie Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro

GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku. Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro PRESS RELEASE 2 MARCA 2009 GTC osiągnęła 189 mln euro zysku w 2008 roku Przychody wzrosły o 55% r/r do 114 mln euro w 2008 r. Kapitały własne osiągnęły poziom 1,2 mld euro Zysk netto w IV kwartale 2008

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A.

KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ PEPEES S.A. za I kwartał 2016 roku (01.01.2016 31.03. 2016) SPORZĄDZONA WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ W WERSJI ZATWIERDZONEJ

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Wyniki i strategia Grupy NG2

Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki i strategia Grupy NG2 Wyniki Grupy NG2 w I kwartale stanowią bardzo dobry prognostyk na cały rok. W roku Grupa NG2 zwiększ y znacząco tempo ekspansji, umacniając się na poz ycji zdecydowanego lidera

Bardziej szczegółowo

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. GLOBE TRADE CENTRE S.A. Report bieżący: 4/2015 Data: 16 stycznia 2015 r. Temat: Zdarzenia, które mogą mieć wpływ na skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy Globe Trade Centre S.A. za rok zakończony

Bardziej szczegółowo

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem

BILANS. zgodnie z MSSF na (w mln CZK) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444. Praha 4 IČ: Aktywa razem BILANS Aktywa razem 314 241 312 654 Aktywa trwałe 280 247 280 667 Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie 171 561 171 494 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 293 963 293 915 Skumulowana

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r.

Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Wyniki finansowe Sanok Rubber Company i Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 r. Skonsolidowana sprzedaż Grupy Kapitałowej za 6 m-cy 2016 6 m-cy 2015 455,5 mln PLN 6 m-cy 2016 463,0 mln PLN 10,3% 3,4% 12,2%

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK

ČEZ, a. s. BILANS zgodnie z MSSF na w mln CZK BILANS Aktywa Rzeczowe aktywa trwałe, paliwo jądrowe oraz środki trwałe w budowie: 31.3.2013 31.12.2012 Rzeczowe aktywa trwałe, brutto 310 287 318 139 Skumulowana amortyzacja (umorzenie) oraz odpisy aktualizujące

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 lutego 2017

GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE ZA OKRES OD DO Zielona Góra, 28 lutego 2017 GRUPA KAPITAŁOWA STELMET SPÓŁKA AKCYJNA SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.10.2016 DO 31.12.2016 Zielona Góra, 28 lutego 2017 SPIS TREŒCI 1. INFORMACJE OGÓLNE 3 1.1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE SPIS TREŒCI MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 520 PROCEDURY ANALITYCZNE (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych sporz¹dzonych za okresy rozpoczynaj¹ce siê 15 grudnia 2009 r. i póÿniej) Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo