PLAZA CENTERS N.V. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAZA CENTERS N.V. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie"

Transkrypt

1 27 sierpnia 2008 r. PLAZA CENTERS N.V. WYNIKI ZA SZEÚà MIESIÆCY ZAKOÑCZONE 30 CZERWCA 2008 R. Plaza ogùasza silny wzrost, realizacjê inwestycji oraz rozwój swojego portfela licz¹cego 32 bie ¹ce projekty deweloperskie Plaza Centers N.V. ( Plaza / Spóùka / Grupa ), wiod¹cy deweloper na rynkach wschodz¹cych, ogùasza w dniu dzisiejszym wyniki za okres 6 miesiêcy zakoñczony 30 czerwca 2008r. Najwa niejsze fakty finasowe: Wzrost wartoœci bilansowej nieruchomoœci przeznaczonych na sprzeda w przyszùoœci do 401 milionów (31 grudnia 2007 r.: 298 milionów) Aktywa ogóùem w wysokoœci 939 milionów (31 grudnia 2007 r.: 761 milionów) Przychody brutto oraz zysk netto ze sprzeda y i zarz¹dzania aktywami nieruchomoœci wyniosùy 80 milionów (30 czerwiec 2007 r.: 97 milionów) Zysk przed opodatkowaniem w wysokoœci 44,5 milionów (30 czerwca 2007 r.: 22,6 milionów) gùównie dziêki sprzeda y Plzen Plaza oraz zyskom finansowym Podstawowy i rozwodniony zysk na akcjê 0,15 (30 czerwca 2007r.: 0,08) Na dzieñ 30 czerwca bie ¹ce saldo gotówki wyniosùo 309 milionów (31 grudnia 2007 r.: 93 milionów), przy kapitale obrotowym 723 milionów (31 grudnia 2007 r.: 625 milionów); na dzieñ dzisiejszy bie ¹ce saldo gotówki 280 milionów. Najwa niejsze fakty operacyjne w okresie sprawozdawczym: Udana sprzeda Pilzen Plaza w Czechach spóùce Klepierre. Cena liczona wedùug wartoœci aktywów wyniosùa 61.4 milionów, co stanowiùo wzrost o 43% w porównaniu do oczekiwañ w pierwotnej ofercie. Zakup dwóch dodatkowych projektów w Hunedoara oraz Targu Mures w Rumunii o przewidywanej ù¹cznej powierzchni na wynajem ( powierzchni najmu ) wynosz¹cej odpowiednio mkw. oraz mkw. Pozyskanie dwóch nowych projektów deweloperskich w Polsce w Kielcach (powierzchni najmu mkw.) oraz w Lesznie (powierzchni najmu mkw.) Konsorcjum utworzone przez udziaùowców Dream Island, w której Plaza posiada 30% udziaù, wygraùo, w otwartym przetargu, pierwsz¹ licencjê na prowadzenie kasyna w Budapeszcie na Wêgrzech dla jej planowanego projektu Dream Island o mieszanym i rozrywkowym przeznaczeniu w centrum Budapesztu Wpùyw brutto w kwocie okoùo 153 milionów z emisji obligacji do instytucjonalnych inwestorów w Izraelu w okresie pomiêdzy lutym i majem 2008 r., daj¹cy znacz¹ elastycznoœã finansow¹. Kluczowe wydarzenia po zakoñczeniu okresu sprawozdawczego: Joint venture podpisane z Elbit Imaging na wybudowanie trzech projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach o przewidywanym bud ecie wynosz¹cym okoùo $3,4 miliardów (100%, wartoœã JV wynosi okoùo $1,9 miliardów), zlokalizowanych w Bangalore, Chennai oraz Kochi.

2 Komentuj¹c wyniki, Mordechay Zisser, Chairman, powiedziaù: Plaza w dalszym ci¹gu osi¹ga znacz¹cy postêp w realizacji swoich planów strategicznych wyznaczonych przy ofercie publicznej. Mamy ugruntowane osi¹gniêcia budowy centrów handloworozrywkowych dla konkretnego klienta, zwùaszcza na rynkach i w lokalizacjach gdzie zidentyfikowaliœmy wysoki poziom wzrostu populacji i rozwoju ekonomicznego. W rezultacie, nasz obecny i potencjalny portfel najemców wydaje siê niepodatny na wystêpuj¹ce obecnie naciski na sprzedawców detalicznych a jednoczeœnie, typ oferowanych przez nas aktywów w dalszym ci¹gu przyci¹ga szerokie zainteresowanie ze strony najemców oraz klientów. Zgodnie z tym, ju przekazaliœmy centrum handlowo-rozrywkowe w Pilênie, które miaùo 100% obùo enia przy otwarciu, oraz jesteœmy bliscy rozpoczêcia prac budowlanych przy kilku innych lokalizacjach w naszych krajach docelowych. Dziêki wsparciu naszego znacznego salda gotówki, mo emy dalej prowadziã nasze obecne projekty i jednoczeœnie pozyskiwaã nowe projekty po jeszcze korzystniejszych cenach, bior¹c pod uwagê obecne spowolnienie gospodarki globalnej. W zwi¹zku z tym, jesteœmy przekonani, e Spóùka jest w dobrej sytuacji dla dalszego zwiêkszania przychodów oraz wzrostu kapitaùu dla udziaùowców i z przekonaniem patrzymy w przyszùoœã. Ran Shtarkman, President and Chief Executive Officer of Plaza Centers N.V., dodaù: Naszym zaùo onym celem jest dalsze dostarczanie wysokiej klasy projektów deweloperskich w zachodnim stylu na naszych obecnych rynkach, oraz jesteœmy przygotowani do realizacji naszych obecnych planów. Jednak e, nasze ambicje rozwoju dziaùania siêgaj¹ poza nasze obecne rynki i sektory. Nasze nowe joint venture z Elbit w Indiach oznacza, e z du ym prawdopodobieñstwem, bêdziemy w stanie dostarczyã projektów pocz¹wszy od 2010 r., poniewa budujemy nasze trzy istniej¹ce mega projekty o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, a ponadto szukamy innych projektów deweloperskich o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, oraz w innych, nowych obszarach, takich jak Rosja i Ukraina. Nasze indyjskie joint venture zapewni znacz¹cy wkùad w przyszùe mo liwoœci Spóùki w regionie, w którym istnieje ogromne zapotrzebowanie na wszelkiego typu produkty bran y nieruchomoœci. Bêdzie ono równie pomocne, aby Spóùka utrzymaùa swoje tempo wzrostu i zyski, nawet w trudniejszych warunkach gospodarczych dominuj¹cych w Europie i Ameryce. Dalsze informacje dostêpne: Plaza Mordechay Zisser, Prezes Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Wykonawczy (CEO) Roy Linden, Dyrektor Finansowy (CFO) Financial Dynamics Stephanie Highett/Laurence Jones Notes to Editors Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiod¹cym deweloperem centrów handloworozrywkowych na rynkach wschodz¹cych, koncentruj¹cym siê na budowie nowych centrów, oraz w miejscach, w których istnieje znaczny potencjaù na przebudowê, przebudowie istniej¹cych centrów, zarówno w stolicach pañstw jak i wa nych centrach regionalnych. Spóùka jest poœrednio zale na od

3 Elbit Imaging Ltd. ( EI ), izraelskiej spóùki publicznej, której akcje s¹ notowane zarówno na Gieùdzie w Tel Awiwie w Izraelu, oraz na NASDAQ Global Market w Stanach Zjednoczonych. Plaza Centers N.V. jest jedn¹ ze spóùek nale ¹cych do Europe Israel Group, która jest kontrolowana przez jej zaùo yciela pana Mordechaya Zissera. Spóùka jest obecna na rynku deweloperskim na rynkach wschodz¹cych od ponad 12 lat. LIST PREZESA I DYREKTORA WYKONAWCZEGO Z najwy sz¹ przyjemnoœci¹ prezentujemy doskonaùe rezultaty i wysokie natê enie dziaùañ we wszystkich aspektach dziaùalnoœci Plazy w okresie szeœciu miesiêcy zakoñczonym 30 czerwca 2008 r. oraz w drugiej poùowie roku do dnia dzisiejszego. Najwa niejsze Wydarzenia Spóùka zainwestowaùa ù¹cznie okoùo 140 milionów w przejêcie czterech nowych projektów, oraz w bie ¹cy rozwój istniej¹cych aktywów podczas szeœciu pierwszych miesiêcy 2008 r. Ponadto, zanotowaliœmy znacz¹cy postêp w jednym z naszych gùównych projektów deweloperskich, wraz z przyznaniem, konsorcjum utworzonemu przez udziaùowców Dream Island, w którym Plaza posiada 30% udziaùów, pierwszej licencji na prowadzenie du ego kasyna w Budapeszcie na Wêgrzech, dla swojego planowanego projektu Dream Island w centralnym Budapeszcie o rozrywkowym i mieszanym przeznaczeniu o wartoœci ok. 1.5 miliardów. Spowodowaùo to rozpoczêcie fazy budowlanej dla tego projektu, maj¹cego ogromne znaczenie dla Plazy. Ponadto, w tym okresie Spóùka pozyskaùa okoùo 153 milionów z emisji obligacji skierowanej do izraelskich inwestorów instytucjonalnych w okresie pomiêdzy lutym a majem 2008 r., co zapewniùo dodatkow¹ znacz¹c¹ elastycznoœã finansow¹. Po zakoñczeniu okresu, Plaza udanie przeprowadziùa przekazanie do spóùki Klépierre Plzen Plaza w Czechach. Wartoœã aktywów wyniosùa 61.4 milionów, co stanowi wzrost o 43% w porównaniu do kwoty oczekiwanej przy ofercie publicznej. Ponadto, zgodnie z informacj¹ przekazan¹ akcjonariuszom 26 sierpnia, Spóùka podpisaùa joint venture z Elbit Imaging dla wybudowania trzech projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach o przewidywanym bud ecie wynosz¹cym okoùo $3,4 miliardów, zlokalizowanych w Indiach w Bangalore, Chennai oraz Kochi. Plaza wstêpnie wpùaci kwotê okoùo $126 milionów ( 85 milionów), pokrywaj¹c¹ udziaù w zakupie gruntu oraz inne ju poniesione nakùady. Przejmowanie lokalizacji odbywa siê w czêœciach, przy przybli onym, ostatecznym koszcie wynosz¹cym US$410 milionów za te trzy lokalizacje (udziaù JV). Wyniki Zakoñczyliœmy pierwsze szeœã miesiêcy 2008 r. z przychodami brutto na poziomie 80 milionów oraz zyskiem netto wynosz¹cym 44.5 milionów, gùównie w wyniku sprzeda y Klépierre projektu Plzen Plaza w Czechach, oraz z przychodów z dziaùalnoœci finansowej. Po podjêciu strategicznej decyzji o koncentracji wysiùków na aktywach wybudowanych w celu sprzeda y, w latach 2007 i 2008 mocno inwestowaliœmy w istniej¹ce aktywa w trakcie budowy, oraz w pozyskiwanie solidnych, przyszùych projektów. Wartoœã naszych ù¹cznych inwestycji w zapasy nieruchomoœci w trakcie budowy ( nieruchomoœci na sprzeda ) wzrosùy do 401 milionów, a ponadto, oczekujemy osi¹gaã znaczne przychody z tych zapasów, pocz¹wszy od roku 2009.

4 Dziêki naszemu saldu gotówki wynosz¹cemu okoùo 309 milionów na koniec okresu (oraz okoùo 280 milionów na dzieñ dzisiejszy), Plaza jest w dobrej pozycji, aby zrealizowaã swój potencjaù, zabezpieczyã dodatkowe przyszùe projekty inwestycyjne, a przez to wytworzyã znaczn¹ wartoœã dla swoich udziaùowców. Co równie cieszy, to fakt, i to wysokie saldo gotówki ma ogromne znacznie, poniewa w dalszym ci¹gu prowadzimy negocjacje z bankami na temat bie ¹cego finansowania naszych projektów i przejêã. Wartoœã Aktywów Netto (NAV) Jak ju wspomniano w Prospekcie Spóùki opublikowanym przy wejœciu na Londyñsk¹ Gieùdê, wartoœã portfela nieruchomoœci jest aktualizowana na koniec ka dego roku obrotowego, a wiec w zwi¹zku z tym, nie przewiduje siê uaktualnienia wartoœci na okres po zakoñczeniu poùowy roku. Prowadzenie bardziej regularnych wycen portfela wi¹zaùoby siê ze znacznymi kosztami, a szeœciomiesiêczne wahania wyceny, przy projektach o tak du ej skali prowadzonych przez kilka lat, nie zapewniaùyby sensownego wyobra enia o wynikach Spóùki, które siê za nimi kryj¹. Strategia Spóùka dziaùa na rynkach wschodz¹cych w Europie Úrodkowowschodniej od 1996 r., kiedy wprowadziùa na rynek i otworzyùa pierwsze centra handlowo-rozrywkowe w zachodnim stylu w Europie Úrodkowowschodniej na Wêgrzech i zaczêùa realizowaã swoj¹ wizjê oferowania centrów handloworozrywkowych w zachodnim stylu rosn¹cej liczbie przedstawicieli klasy œredniej oraz bazie coraz bogatszych klientów. Strategia wskazana w Dokumencie o Dopuszczeniu do Obrotu pozostaje bez zmian. Nasze cele to: budowa nowoczesnych centrów handlowo-rozrywkowych w zachodnim stylu w stolicach i regionalnych centrach wybranych krajów, gùównie w obszarze Europy Úrodkowowschodniej (przy œredniookresowej koncentracji na Polsce, Czechach, Rumunii, Serbii, Buùgarii, Sùowacji oraz Grecji) oraz na projektach o mieszanym przeznaczeniu na Ukrainie, w Rosji, oraz w Indiach w œrednim i dùugim okresie; przejêcie dziaùaj¹cych centrów handlowych, wykazuj¹cych znaczny potencjaù do przebudowy (zarówno jako indywidualne aktywa jak i portfele) dla odnowienia a nastêpnie odsprzeda y; przedsprzeda, tam, gdzie warunki rynkowe i ekonomiczne s¹ korzystne, centrów przed, lub po rozpoczêciu budowy, lub przebudowy; oraz tam gdzie istniej¹ warunki w Europie Úrodkowowschodniej, oraz w Indiach, wyjœcie poza projekty centrów handlowo-rozrywkowych, poprzez wykorzystanie naszych siù, oraz doœwiadczenia i umiejêtnoœci wy szego kierownictwa Spóùki oraz Europe Israel Group poprzez uczestnictwo w projektach mieszkaniowych, hotelowych biurowych oraz innych programach deweloperskich, tam gdzie projekty takie stanowi¹ czêœã zintegrowanych projektów biznesowo-wypoczynkowych. Przykùady to: o o Dream Island, z mkw. Powierzchni Caùkowitej ( GBA ), który bêdzie obejmowaù renomowany hotel, obiekty wypoczynkowe, kasyno, powierzchnie dla handlu detalicznego, oraz kompleks biznesowy i wypoczynkowy. Projekt ten znajduje siê w pierwszorzêdnej lokalizacji w œrodku Europy Kontynentalnej, w odlegùoœci dwóch godzin lotu dla 350 milionów jej mieszkañców. Wspomniane trzy projekty deweloperskie w Indiach w ramach ostatnio podpisanej umowy joint-venture z Elbit, obejmuj¹ce szeroko zakrojone projekty mieszkalne, biura, powierzchnia dla handlu detalicznego, hotele, oraz inne elementy infrastruktury.

5 Poza wy ej wspomnianymi projektami, naszym nastêpnym du ym celem jest Casa Radio, projekt o mieszanym przeznaczeniu, obejmuj¹cy ù¹cznie mkw. powierzchni caùkowitej w centrum Bukaresztu i bêdzie obejmowaù jedno z najwiêkszych i najbardziej presti owych centrów handlowych w Europie Úrodkowowschodniej. Jak pokazaù to przykùad nowego Joint Venture podpisanego z Elbit, Plaza obecnie wykorzystuje swoje doœwiadczenie zdobyte na rynkach wschodz¹cych w celu rozszerzenia dziaùania poza Europê Úrodkowowschodni¹ i jest zaanga owana w kilka projektów w Indiach - rynku, który wedùug nas ma kilka atrakcyjnych cech: o o o o o znaczny wzrost gospodarczy wystêpuj¹cy w kraju w ci¹gu ostatnich piêciu lat, który wedùug oczekiwañ potrwa przez nadchodz¹c¹ dekadê; szybki wzrost w przychodach gospodarstw domowych; trend, który Grupa dostrzegùa w Europie Úrodkowowschodniej, gdy rozpoczynaùa swoje dziaùania; doœwiadczenie Grupy zdobyte na rynkach wschodz¹cych o podobnym do indyjskiego stopniu skomplikowania otoczenia prawnego i przepisów; zainteresowanie ze strony najwa niejszych sprzedawców detalicznych w obszarze rozwa anym przez Grupê; nierozwiniêta bran a detaliczna w Indiach, która, wedùug oczekiwañ, wejdzie w fazê gwaùtownego wzrostu; oraz brak lokalnej wiedzy fachowej, a przez to konkurencji w budowie centrów handlowo-rozrywkowych. Ponadto, Grupa weêmie pod uwagê inne kraje w Europie Úrodkowowschodniej oraz Azji, które speùniaj¹ kryteria rozwoju Grupy, w celu identyfikacji dalszych szans istniej¹cych w sektorze. Úmiaùo patrzymy w przyszùoœã, wiedz¹c e mo emy oprzeã siê na naszym sprawdzonym modelu biznesowym dla rozwoju dziaùañ Spóùki, zarówno w regionie Europy Úrodkowowschodniej, oraz na nowych obszarach, takich jak Indie, a dziêki temu poprawiã przychody i wzrost kapitaùu dla naszych akcjonariuszy. Rozwój portfela Spóùka jest obecnie zaanga owana w 32 aktywa i projekty w trakcie budowy znajduj¹ce siê w caùym regionie Europy Úrodkowowschodniej i w Indiach. Lokalizacja aktywów w trakcie budowy, oraz biurowców jest nastêpuj¹ca: Liczba aktywów Lokalizacja W trakcie budowy Biura Rumunia 7 1 Czechy 4 1 Wêgry 3 1 Polska 6 - otwa 1 - Grecja 1 - Serbia 3 - Buùgaria 1 - Indie 6 - Razem 32 3

6 Spóùka zainwestowaùa ù¹cznie 34 milionów w cztery przejêcia w ci¹gu roku do dnia dzisiejszego, a konkretnie w dwa projekty sprzeda y detalicznej w Polsce (Kielce oraz Leszno); dwie lokalizacje w Rumunii w Hunedoara oraz Targu Mures, oraz kolejne 85 milionów w nowe przedsiêwziêcie joint venture z Elbit w Indiach. Ponadto, Plaza dokonaùa kilku znacz¹cych transakcji. Najwa niejsz¹ z nich, byùo domkniêcie transakcji sprzeda y Plzen Plaza w Pilênie (Czechy). Transakcja ta, byùa ostatni¹ przeprowadzon¹ w ramach drugiej umowy z Klépierre. Centrum to zostaùo w 100% wynajête przed dat¹ przekazania, co podniosùo jego wartoœã sprzeda y do 61,4 milionów w porównaniu do 42,8 milionów, które opublikowano w dokumencie o dopuszczeniu Spóùki do obrotu publicznego przy wejœciu na gieùdê. W maju 2008 r., konsorcjum inwestorów, w którym Plaza posiada 30% poœredniego udziaùu, zostaùa ogùoszona zwyciêzc¹ przetargu na licencjê pierwszej klasy na prowadzenie kasyna (o du ej skali), które dziaùaùo bêdzie na Wyspie Obuda w Budapeszcie. Przyznanie tej licencji umo liwi Plazie rozpoczêcie budowy tego projektu o mieszanym przeznaczeniu, któremu nadaliœmy nazwê Dream Island. Maj¹c ponad mkw. ù¹cznej powierzchni, projekt ten obejmie okoùo pokoi hotelowych w kilku hotelach ró nych kategorii, oraz okoùo apartamentów wypoczynkowych, centrum konferencyjne dla delegatów, operê o miejsc, wielofunkcyjny teatr o miejsc, marinê na 300 okrêtów, centrum handlowo-rozrywkowe obejmuj¹ce presti ow¹ Alejê Projektantów, Rzymskie muzeum kultury, oraz parking na okoùo pojazdów, oraz kasyno o powierzchni mkw.. Projekt ten znajduje siê na poùudniowej czêœci Wyspy Obuda na Dunaju w Centrum Budapesztu. Wyù¹czna licencja na kasyno zostaùa przyznana Plazie i Konsorcjum jej partnerów na 20 lat od daty otwarcia kasyna, z mo liwoœci¹ przedùu enia na kolejne 10 lat. W tym okresie, nie zostanie przyznana przez rz¹d Wêgier adna licencja na prowadzenie du ego kasyna na terenie Budapesztu. Kasyno posiadaã bêdzie ponad 200 stoùów do gry i ponad 4000 automatów i wedùug oczekiwañ, bêdzie to najwiêksze i najbardziej presti owe miejsce docelowe tego rodzaju w Europie, gdzie obecnie nie istnieje aden inny kompleks wypoczynkowo-hotelowy na tak¹ skalê. Polityka Dywidendy Zgodnie z wyjaœnieniami zawartymi w Prospekcie Spóùki, Dyrektorzy zamierzaj¹ przyj¹ã politykê dywidendy, która odzwierciedli dùugoterminowe zyski i potencjaù przepùywów pieniê nych Grupy, bior¹c pod uwagê wymogi kapitaùowe Grupy, a jednoczeœnie utrzymuj¹c dywidendê na odpowiednim poziomie. Oczekujemy wypùaty dywidendy na poziomie 25% od pierwszych 30 milionów rocznego zysku netto, oraz nastêpnie na poziomie pomiêdzy 20% oraz 25%, zgodnie z ustaleniami Dyrektorów, od ka dego dodatkowego zysku netto, który przekracza 30 milionów. W wynikach œródrocznych opublikowanych przez Plazê we wrzeœniu 2007 r., Dyrektorzy okreœlili swój zamiar dokonania podziaùu na podstawie rocznego zysku netto grupy pocz¹wszy od roku finansowego W œwietle znakomitych wyników Spóùki w 2007 r., wynikaj¹cych z wysoce rentownej sprzeda y aktywów, Rada Dyrektorów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, które odbyùo siê 27 maja 2008 r. wyst¹piùa o zgodê Akcjonariuszy w sprawie dywidendy w wysokoœci 57 milionów, co stanowi okoùo 0,16 na akcjê. Zgoda taka zostaùa wydana przez akcjonariuszy, a dywidenda wypùacona w czerwcu 2008 r. Perspektywy Plaza w dalszym ci¹gu udanie realizuje swoje strategiczne plany wyznaczone w momencie debiutu. Mamy doskonaùe osi¹gniêcia w budowaniu docelowych centrów handlowych i rozrywkowych,

7 zwùaszcza na rynkach i w lokalizacjach, w których zidentyfikowaliœmy silny wzrost populacji i rozwój ekonomiczny. W zwi¹zku z tym, chocia nasza obecna i potencjalna baza klientów nie mo e byã uznana za caùkowicie odporn¹ na obecnie wystêpuj¹c¹ presjê na sprzedawców detalicznych, rodzaj naszych aktywów w dalszym ci¹gu przyci¹ga silne zainteresowanie ze strony najemców i klientów. Zgodnie z powy szym, ju przekazaliœmy centrum handlowo-rozrywkowe w Pilênie, które zostaùo w 100% wynajête przy otwarciu, oraz jesteœmy gotowi rozpocz¹ã budowê kilku innych lokalizacji w naszych docelowych krajach. Jesteœmy zdeterminowani, aby w dalszym ci¹gu dostarczaã wysokiej klasy projektów w zachodnim stylu na naszych obecnych rynkach, oraz aby dalej prowadziã nasze obecne projekty. Jednak e, nasze ambicje dziaùania siêgaj¹ poza nasze obecne rynki i sektory. Nasze nowe joint venture w Indiach z Elbit oznacza, e najprawdopodobniej bêdziemy w stanie dostarczaã wiêcej projektów pocz¹wszy od 2010 r., w wyniku realizacji naszych trzech istniej¹cych mega projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach, oraz dziêki poszukiwaniu innych projektów o mieszanym przeznaczeniu w Indiach oraz w nowych rejonach takich jak Rosja i Ukraina. Nasze indyjskie joint venture zapewni znaczny wkùad w przyszùy rozwój Spóùki, w regionie, w którym istnieje ogromny popyt na wszelkiego rodzaju produkty z bran y nieruchomoœci. Pomo e nam równie wesprzeã Spóùkê w utrzymaniu jej stopy wzrostu i osi¹ganego zysku, nawet w trudniejszych warunkach ekonomicznych dominuj¹cych w Europie i Ameryce. Dziêki wsparciu ze strony silnego salda gotówki, (gdzie najwiêksze zadùu enie stanowi jedynie 44% kapitaùu wùasnego) mo emy w dalszym ci¹gu rozwijaã nasze obecne programy, oraz pozyskiwaã nowe projekty przy jeszcze bardziej atrakcyjnych cenach, spowodowanych obecnym spowolnieniem globalnej gospodarki. W zwi¹zku z tym, jesteœmy przekonani, e Spóùka w dalszym ci¹gu bêdzie w doskonaùej pozycji, aby dostarczaã znacznych przychodów, powiêkszaã kapitaù dla swoich udziaùowców, oraz pozwoliã patrzeã w przyszùoœã z pewnoœci¹. Mordechay Zisser Ran Shtarkman Prezes Prezes i Dyrektor Wykonawczy 27 sierpnia 2008 r. 27 sierpnia 2008 r.

8 PRZEGL D SPÓ KI Pierwsze póùrocze 2008 r. oraz tygodnie, które minêùy od jego zakoñczenia byùy bardzo aktywne we wszystkich obszarach dziaùalnoœci Plazy. Najwa niejsze wydarzenia z tego okresu to: Sprzeda : Przekazanie udziaùów w Plzen Plaza spóùce Klépierre, na warunkach jeszcze korzystniejszych, ni te opisane w naszym Prospekcie; Przejêcia dla przyszùych projektów: pozyskanie czterech nowych projektów, dwóch w Polsce, oraz dwóch w Rumunii (20 nowych dziaùek pozyskanych od momentu debiutu, oraz 23 do dnia dzisiejszego); Siùa i elastycznoœã finansowa: Wysokie saldo gotówki, oraz ocena A+/positive przyznana przez Izraelsk¹ Agencjê wspóùpracuj¹c¹ ze Standard & Poor s, która zostaùa poprawiona do Aa3 przez Moody s, na zebranie do $400 milionów przy korzystnych stopach procentowych, z czego okoùo 206 milionów ju zostaùo zebrane poprzez kilka emisji obligacji, w tym 153 miliony pomiêdzy lutym a majem 2008 r. Plaza jest obecnie zaanga owana w budowê 32 projektów, z czego siedem znajduje siê w Rumunii, szeœã w Polsce, cztery w Czechach, trzy na Wêgrzech, trzy w Serbii, szeœã w Indiach, jeden w Buùgarii, jeden na otwie, oraz jeden w Grecji. Projekty te s¹ na ró nym etapie budowy, od zakupu gruntu, poprzez planowanie, oraz zakoñczenie budowy. Ponadto, Plaza negocjuje zakup dziaùek pod zabudowê dla kilku innych projektów w regionie Europy Úrodkowowschodniej i Indiach. Projekty obejmuj¹ce aktywa obrotowe Spóùki znajduj¹ siê w poni szej tabeli: Aktywa/Projekt Lokalizacja Typ aktywów Rozmiar w mkw. (powierzchni najmu) Efektywny udziaù Plazy % Status Arena Plaza Rozbudowa Budapeszt, Wêgry Projekt biurowy Faza planowania Budowa rozpocznie siê w latem 2008; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Dream Island (Obuda) Budapeszt, Wêgry Wa ny kurort wypoczynkowobiznesowy mkw. (GBA) (pod wynajem i na sprzeda ) 30 Rozpoczête wstêpne prace ziemne, zakoñczenie przewidywane na r. Pozyskana wyù¹czna licencja na prowadzenie kasyna

9 Uj Udvar Budapeszt, Wêgry Projekt handloworozrywkowy Dziaùaj¹ce, obecnie opracowywane plany modernizacji David House Budapeszt, Wêgry Centrala/Biura Dziaùaj¹ce biura Suwaùki Plaza Suwaùki, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. ódê ódê, Polska Projekt mieszkalny Faza planowania Zgorzelec Plaza Zgorzelec, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2008; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Toruñ Plaza Toruñ, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Kielce Plaza Kielce, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Leszno Plaza Leszno, Polska Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Praga 3 Praga, Czechy Biura, przyszùe przeznaczenie mieszkalne (mieszkalne na sprzeda ) 100 Obecnie dziaùaj¹cy jako biurowiec, obecnie przeksztaùcany na zastosowanie mieszkalne Opava Plaza Opava, Czechy Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na

10 2010 r. Liberec Plaza Liberec, Czechy Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na pierw. poù r. Roztoky Praga, Czechy Jednostki mieszkalne Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Casa Radio Bukareszt, Rumunia Projekt handlowowypoczynkowy o mieszanym przeznaczeniu, oraz biurowy (GBA) (wraz z parkingiem) 75 Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Timisoara Plaza Timisoara, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Miercurea Ciuc Plaza Miercurea Ciuc, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na 2009 r. Iasi Plaza Iasi, Rumunia Projekt handlowobiurowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Slatina Plaza Slatina, Rumunia Projekt handloworozrywkowomieszkalny Budowa rozpocznie siê w 2008 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Hunedoara Plaza Hunedoara, Rumunia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Targu Mures Plaza Targu Mures, Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w

11 Palazzo Ducale Rumunia Bukareszt, Rumunia 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Biura Dziaùaj¹cy Belgrade Plaza Belgrad, Serbia Centrum hotelowe i biznesowe z galeri¹ handlow¹ (GBA) 100 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na r. Sport Star Plaza Belgrad, Serbia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2011 r. Kragujevac Plaza Kragujevac, Serbia Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w Q r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Shumen Plaza Shumen, Buùgaria Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie przewidywane na 2010 r. Riga Plaza Ryga, otwa Projekt handloworozrywkowy Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie przewidywane na 2009 r. Helios Plaza Ateny, Grecja Projekt handloworozrywkowy, lub biurowy Faza planowania oraz wydawania zezwoleñ Koregaon Park Pune, Indie Projekt handlowobiurowy (GBA) 50 Budowa rozpoczêta w 2007 r.; zakoñczenie oczekiwane w 2010 r. Kharadi Pune, Indie Projekt handlowy, rozrywkowy, biurowy, oraz wolnostoj¹cy hotel (GBA) 50 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie oczekiwane w

12 r. Trivandrum Trivandrum, Indie Projekt handlowy, rozrywkowy, biurowy, oraz wolnostoj¹cy hotel (GBA) 50 Budowa rozpocznie siê w 2009 r.; zakoñczenie oczekiwane w r. Bangalore Bangalore, Indie Projekt o mieszanym przeznaczeniu mieszkalny, biura, handel, hotel, szpital, oraz inna infrastruktura (GBA) 23.75% Faza planowania; Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Chennai Chennai, Indie Projekt mieszkalny, handlowy, biurowy, sprzeda y detalicznej, o mieszanym przeznaczeniu (GBA) 38% Faza planowania Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Kochi Island Kochi, Indie Projekt o mieszanym przeznaczeniu; mieszkalny, park nauki, handel detaliczny, infrastruktura wypoczynkowa, oraz marina (GBA) 23.75% Faza planowania; Budowa rozpocznie siê w r.; zakoñczenie przewidywane na r. Dane o dziaùalnoœci z podziaùem na kraje przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co: Wêgry W roku 2007 Plaza ukoñczyùa budowê Arena Plaza, swojego flagowego projektu centrum handlowego w centralnym Budapeszcie, skùadaj¹cego siê z okoùo mkw. powierzchni najmu, co czyni je jednym z najwiêkszych w Europie Úrodkowowschodniej. Galeria zostaùa sprzedana aaim w listopadzie 2007 r. Jednak e Plaza w dalszym ci¹gu pracuje nad rozbudow¹ Arena Plaza, przy której prace maj¹ rozpocz¹ã siê pod koniec 2008 r. Rozbudowa obejmie kompleks biurowy licz¹cy mkw. powierzchni najmu. Rozpoczêcie budowy jest oczekiwane w 4 kwartale 2008 r. Ponadto, Plaza posiada 30% udziaùów w Dream Island, presti owym projekcie na Wyspie Obuda w centrum Budapesztu, o powierzchni gruntu mkw., która zostanie zabudowana kurortem obejmuj¹cym hotele, obiekty wypoczynkowe, kasyno, oraz kompleks biznesowo-wypoczynkowy o bud ecie zabudowy wynosz¹cym okoùo 1,5 miliarda, oraz mkw. powierzchni caùkowitej. Wstêpny projekt i prace ziemne ju trwaj¹. Jak to zauwa ono powy ej, konsorcjum stworzone przez wùaœcicieli projektu Dream Island wygraùo koncesjê na prowadzenie du ego kasyna przez 20 lat (pierwsze w Budapeszcie), z opcj¹ przedùu enia o dalsze 10 lat. Zgodnie ze strategi¹ pozyskiwania dziaùaj¹cych centrów handlowych, które wykazuj¹ znaczny potencjaù przebudowy i remontu, oraz póêniejszej sprzeda y, we wrzeœniu 2007 r., Spóùka kupiùa 35%

13 procent udziaùów w centrum handlowym Uj Udvar w Budapeszcie, Wêgry. Centrum handlowe obecnie dziaùa a udziaùowcy pracuj¹ nad nowym projektem jego zagospodarowania. Grupa w dalszym ci¹gu jest wùaœcicielem swoich budynków - biur w Budapeszcie, David House oraz Andrassy Boulevard. Polska Podczas 2008 r., Plaza dalej prowadziùa realizacjê i zagospodarowywanie czterech projektów deweloperskich w odzi (przeznaczone dla zastosowania mieszkalnego), w Toruniu (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem), w Suwaùkach (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem), oraz w Zgorzelcu (obejmuj¹cy okoùo mkw. powierzchni pod wynajem). W raportowanym okresie, Plaza pozyskaùa dwa dalsze projekty w Polsce - w Kielcach, oraz Lesznie. Leszno bêdzie mieã caùkowit¹ powierzchniê mkw., oraz parking na 450 samochodów, zapewniaj¹c miejsce dla ponad 70 sklepów, o ù¹cznej powierzchni wynajmu mkw.. Projekt w Kielcach zostaùa pozyskana w przetargu otwartym i bêdzie miaù ù¹czn¹ powierzchniê zabudowy wynosz¹c¹ mkw., oraz ù¹czn¹ powierzchniê przeznaczon¹ na wynajem mkw.. Czechy Na dzieñ 30 czerwca 2008 r., Plaza udanie zakoñczyùa przekazanie swojego centrum handloworozrywkowego w Pilênie (okoùo mkw. powierzchni najmu) Klépierre. Zostaùo ono sprzedane za ù¹czn¹ kwotê 61,4 milionów, w porównaniu do kwoty 42,8 milionów wskazanej przy debiucie w listopadzie 2006 r., co stanowiùo wzrost o 43%. Centrum byùo wynajête w 100% przy otwarciu. Budowa centrum handlowo-rozrywkowego Liberec Plaza (okoùo mkw. powierzchni najmu) rozpoczêùa siê w 2007 r. a jego zakoñczenie jest spodziewane na pierwsz¹ poùowê 2009 r. Podczas 2008 r., Plaza dalej prowadziùa realizacjê i zagospodarowywanie swojego projektu w Opawie. Ponadto, Plaza zakupiùa mkw. prywatnego gruntu w Roztoky, mieœcie w pobli u Pragi, który posiada wa ne pozwolenie na budowê 81 domów jednorodzinnych. Rozpoczêcie budowy spodziewane jest w 2009 r. Spóùka w dalszym ci¹gu jest wùaœcicielem przynosz¹cego zyski budynku biurowego i magazynowego w Pradze, który ma zostaã przeksztaùcony na projekt mieszkalny o powierzchni mkw. Rumunia W listopadzie 2006 r., Plaza przejêùa 75% udziaùów w spóùce bêd¹cej partnerem w spóùce z Rz¹dem Rumunii zawartej dla zagospodarowania Casa Radio (Dambovica), najwiêkszej dziaùki budowlanej dostêpnej w centrum Bukaresztu. Obejmowaã ona bêdzie okoùo mkw. ù¹cznej powierzchni zabudowy, w tym mkw. powierzchni centrum handlowo-wypoczynkowego (jedno z najwiêkszych w Europie), biura, hotele, kasyno, hipermarket, oraz centrum konferencyjne. Prace budowlane rozpoczêùy siê w 2007 r., a ich zakoñczenie jest spodziewane w latach Podczas 2007 r., grupa kontynuowaùa swoj¹ gwaùtown¹ ekspansjê w Rumunii, poprzez zakup czterech dziaùek znajduj¹cych siê w Timisoara, Iasi, Miercurea Ciuc, oraz w Slatinie. Miercurea Ciuc jest w trakcie budowy, a jej zakoñczenie spodziewane jest w poùowie 2009 r. Timisoara jest w koñcowej fazie projektu i planowania, która zostanie zakoñczona pod koniec 2008 r. W Iasi, Spóùka spodziewa siê rozpocz¹ã prace wyburzeniowe w najbli szej przyszùoœci, a w Slatinie uzgodniono projekt, pozyskano wiêkszoœã zezwoleñ, a budowa ma siê rozpocz¹ã pod koniec 2008 r. W pierwszej poùowie roku Plaza pozyskaùa dwa dalsze projekty, znajduj¹ce siê w Hunedoara, oraz Targu Mures. W Hunedoara, Plaza ma wybudowaã centrum handlowe, o 20,000 mkw. powierzchni

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY. Polnord Spółka Akcyjna PROSPEKT EMISYJNY Polnord Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. marca 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S. A. za 2013 rok 151 8 marca 2014 r. List Prezesa Zarz¹du TAURON Polska Energia S.A. Szanowni Pañstwo, Z przyjemnoœci¹ oddajê w Pañstwa

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF.

Prospekt został zatwierdzony w dniu 12 października 2010 r. przez KNF. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Książęcej 4, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000082312)

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1

BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego Bank Millennium S.A. BANK MILLENNIUM S.A. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 11 STYCZNIA 2010 R. DECYZJ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/WE/410/6/2/10

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Annual Report

Raport Roczny Annual Report Raport Roczny Annual Report 2000 1 2 Spis treœci 3 4 Zarz¹d Banku 7 Sprawozdanie Zarz¹du z dzia³alnoœci Banku SPRAWOZDANIE FINANSOWE 17 Opinia bieg³ego rewidenta 19 Rachunek zysków i strat 20 Bilans 22

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A.

PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. PROSPEKT EMISYJNY UNIBEP S.A. z siedzibą w Bielsku Podlaskim ul. 3 Maja 19 www.unibep.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: Ofertą Publiczną składającą się z oferty subskrypcji 6.700.000

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci

RAPORT. Eurofaktor. analityczny. faktoring 9 listopad 2004 r. IPO. Charakter dzia³alnoœci 9 listopad 2004 r. IPO RAPORT analityczny Charakter dzia³alnoœci Podstawowym przedmiotem dzia³alnoœci jest œwiadczenie us³ug faktoringowych. W pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci spó³ka by³a brokerem banków

Bardziej szczegółowo

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg

Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe. JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg Niezrewidowane Pólroczne Sprawozdanie Finansowe JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable, Luxembourg 31 grudnia 2014 JPMorgan Investment Funds Zrewidowane roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku

ródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ING Banku l skiego S.A. za III kwartał 2008 roku Spis tre ci I. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 1 1. Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 1 2. Skonsolidowany bilans.... 2 3. Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym... 3 4. Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA

ARCUS SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY ARCUS SPÓ KA AKCYJNA www.arcus.pl Niniejszy Prospekt sporz¹dzono w zwi¹zku z: publiczn¹ ofert¹ objêcia 2.500.000 (dwa miliony piêæset tysiêcy) akcji zwyk³ych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim)

BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROSPEKT EMISYJNY PODSTAWOWY BEST S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdyni utworzona zgodnie z prawem polskim) PROGRAM EMISJI OBLIGACJI O WARTOŚCI DO 300.000.000 PLN Na podstawie niniejszego programu emisji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna

PROSPEKT EMISYJNY LPP Spó³ka Akcyjna Emitent: LPP Spó³ka Akcyjna z siedzib¹ w Gdañsku Bran a stanowi¹ca o wynikach finansowych Emitenta: dystrybucja odzie y Wprowadzaj¹cy Akcje serii F: Handlowy Inwestycje II Sp. z o.o. z siedzib¹ w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R.

SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA 2014 R. SKONSOLIDOWANY RAPORT ŚRÓDROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GLOBE TRADE CENTRE S. A. ZA OKRESY TRZECH I DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 WRZEŚNIA R. Miejsce i data publikacji: Warszawa 13 listopada r. 1 GLOBE

Bardziej szczegółowo

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie

BRE BANK S.A. Globalny Koordynator i Wyłączny Prowadzący Księgę Popytu Deutsche Bank AG Oddział w Londynie BRE BANK S.A. (spółka utworzona i działająca zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10.

RAPORT. Swissmed. analityczny IPO. sektor: ochrona zdrowia. 31 sierpieñ 2004 r. analityk: Sebastian Słomka. tel. (0-22)521-79-10. sektor: ochrona zdrowia 31 sierpieñ 2004 r. IPO RAPORT analityczny Unikalny model dzia³alnoœci prowadzi dzia³alnoœæ na rynku us³ug medycznych. Podstawowym za³o eniem strategii dzia³ania spó³ki jest wydzielenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy

RAPORT PBG. analityczny 34,20 PLN. sektor: budownictwo przemys³owe. 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ. kurs docelowy sektor: budownictwo przemys³owe 06 sierpnia 2004 r. rekomendacja REDUKUJ kurs docelowy 34,20 PLN RAPORT analityczny Po wejœciu do UE na rynek budowlany wp³yn¹ nowe œrodki Jeszcze w roku 2004 ze œrodków

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl

PROSPEKT EMISYJNY. Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl PROSPEKT EMISYJNY Benefit Systems S.A. z siedzib w Warszawie, ul. Fredry 6, 00-097 Warszawa www.benefitsystems.pl Niniejszy Prospekt zosta sporz dzony w zwi zku z: publiczn subskrypcj 200.000 akcji zwyk

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna

Globe Trade Centre Spółka Akcyjna Globe Trade Centre Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem przy ul. Wołoskiej 5, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 61500) Oferta

Bardziej szczegółowo