K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) poniedziałek, 10 stycznia 2011 roku"

Transkrypt

1 K O M U N I K A T R. 9: 2011, nr 2 (300) pniedziałek, 10 stycznia 2011 rku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p w i e d z i Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts Östersund, 30 march - 1 April, 2011 We nw welcme abstracts t the upcming wrkshp in Östersund, 30 march 1 April, 2011 In the spring f 2011, the Mid Sweden University welcme yu t the annual wrkshp given by The Reginal Studies Assciatin Research Netwrk n Turism and Reginal Develpment, this year arranged by ETOUR [Eurpean Turism Research Institute]. The theme fr the wrkshp is Innvatin Prcesses and Destinatin Develpment in Turist Resrts. Send yur abstract t participate in the wrkshp, at latest 15 January, Fr mre infrmatin, read r dwnlad the First Call fr abstracts: Institutes/Etur/News/ETOUR-News /~/link/3b6a2c63f91d4fd1afb1d e91.pdf Źródł: Marek Kzak, Uniwersytet Warszawski, za: Mid Sweden University, data dstępu Od redaktra: w załączeniu d KT znajdziecie Państw Kmunikat dtyczący sptkania naukweg w Östersund. WR Kultura fizyczna a kultura maswa gólnplskie sympzjum naukwe, Warszawa, 22 października 2011 rku Mam zaszczyt zaprsić d autrskieg udziału w przygtwywanej mngrafii Kultura fizyczna a kultura maswa, która zstanie wydana przez Akademię Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg w Warszawie raz Salezjańską Organizację Sprtwą Rzeczypsplitej Plskiej. Wybrane artykuły zstaną zaprezentwane pdczas Ogólnplskieg Sympzjum Naukweg, które dbędzie się w Dmu Reklekcyjn-Frmacyjnym w Warszawie przy ul. Dewajtis 3 w dniu 22 października 2011 rku (sbta). Celem prjektwanej mngrafii jest ukazanie zależnści występujących w spłeczeństwie nwczesnym między kulturą fizyczną a kulturą maswą. Oczekujemy zatem na ryginalne teretyczne i empiryczne pracwania, napisane z pzycji filzfii i telgii, scjlgii i antrplgii kulturwej, pedaggiki i psychlgii, prawa, rganizacji i histrii. prf. AWF dr hab. Zbigniew Dziubiński Prezes Zarządu Ddatkwe infrmacje prgramwe i rganizacyjne w liście prfesra Zbigniewa Dziubińskieg, dłącznym d bieżąceg kmunikatu Knfraterni Turystycznej SBP Kntakt: Drta Kacperska, sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sprtwej, Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel.: (22) ; (22) , fax: (22) , www: Źródł: Zbigniew Dziubiński, krespndencja nadesłana Infrmacje Zbacz również pzstałe zaprszenia na knferencje pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji naukwych pd adresem: Zbacz również terminarz knferencji branżwych pd adresem: 1

2 NOWOŚCI WYDAWNICZE Kultura fizyczna a glbalizacja : praca zbirwa Kultura fizyczna a glbalizacja : praca zbirwa / pd red. Zbigniewa Dziubińskieg i Pitra Rymarczyka ; Akademia Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg w Warszawie, Salezjańska Organizacja Sprtwa Rzeczypsplitej Plskiej. Warszawa : Akademia Wychwania Fizyczneg Józefa Piłsudskieg : Salezjańska Organizacja Sprtwa Rzeczypsplitej Plskiej, s. : il. ; 24 cm. (Mngrafie SALOS RP). ISBN (SALOS RP) Zaintereswanie prcesami glbalizacji w kulturze fizycznej sprawił, że bk craz liczniejszych publikacji pświecnych temu zagadnieniu, prblematyka ta zagściła także w literaturze pdręcznikwej, czeg przykładem mże być Scjlgia kultury fizycznej zawierająca rzdział jej pświęcny. W ten nurt wpisuje się niniejsza mngrafia. Jej zaletą jest glbalny zakres tematyczny, ujęty w frmalne ramy czterech części. Wśród 48 tekstów składających się na mawiana pzycję znajdujemy pełen wachlarz stanwisk reprezentwanych przez przedstawicieli praktycznie wszystkich dziedzin współczesnej humanistyki. Glbalizacja w pinii większści autrów będącą prcesem niedwracalnym, wywłuje biegunw przeciwstawne ceny. Taki też wydźwięk maja zamieszczne teksty, które pzwalają czytelnikwi zapznać się z zakresem zjawiska, lecz i jeg krańcw różnymi cenami, zwłaszcza gdy weźmiemy pd uwagę skutki zachdzących przemian. Z recenzji dra Krzysztfa W. Jankwskieg Publikacja bezpłatna. Kntakt: Drta Kacperska, sekretarz generalny Salezjańskiej Organizacji Sprtwej, Warszawa, ul. Kawęczyńska 53, tel.: (22) ; (22) , fax: (22) , www: Źródł: Zbigniew Dziubiński, krespndencja nadesłana Przewdnik Archelgiczny p Plsce Przewdnik Archelgiczny p Plsce : praca zbirwa. Warszawa : Arkady, 2010, 704 s.; il. ISBN: P raz pierwszy d prawie czterech dekad ukazał się bgat ilustrwany, kmplekswy, ppularnnaukwy pis najciekawszych stanwisk archelgicznych w Plsce. Przewdnik Archelgiczny p Plsce publikwał Wydawnictw Arkady. W książce nie zabrakł infrmacji na temat interesujących klekcji muzealnych i reknstrukcji starżytnych budwli dstępnych dla zwiedzających. Praca ma charakter mnumentalny - składa się z pnad 700 strn. Duża liczba zdjęć, rysunków, schematów, reknstrukcji i map mgła zstać wykrzystana w publikacji tylk dzięki pmcy pracwników licznych muzeów, instytucji kulturalnych i uniwersytetów. Dlateg infrmacje d przewdnika zbierał kilkr autrów. Trje z nich, Agnieszka Malinwska - Sypek, Daniel Sukniewicz i Wjciech Brzeziński, t z wykształcenia archeldzy. Natmiast Rbert Sypek t histryk, publicysta i dziennikarz. Wszyscy ze współautrów mają na swim kncie teksty upwszechniające przeszłść dalszą i bliższą raz szerki drbek naukwy, c zagwarantwał Przewdnikwi Archelgicznemu p Plsce wyski pzim merytryczny i dsknałe walry ppularyzatrskie. Książka składa się z krótkieg wprwadzenia w tematykę archelgii i jej metd. W dalszej części pkrótce mówin sytuację na becnych ziemiach plskich w klejnych epkach pcząwszy d palelitu p wczesne średniwiecze. Miejsca warte zwiedzenia pgrupwan według aktualneg pdziału administracyjneg na 16 wjewództw - w każdym z nich wytypwan z reguły kilkanaście atrakcji. W pisach dminują stanwiska związane z kresem średniwiecza, jednak nie zabrakł ciekawstek rdem ze starżytneg Egiptu - np. pisan mumię z XXII-XXIII w. ekspnwaną w Muzeum w Racibrzu. Pśród licznych stanwisk archelgicznych rzsianych p becnych plach uprawnych pisan również ciekawstki z pgranicza histrii i archelgii - plskie pszukiwania grbu Kpernika we Frmbrku. Autrzy zaprpnwali również kilka archelgicznych tras - szlakiem grdów półncneg Mazwsza czy śladami palelitycznych łwców w Małplsce. Atutem publikacji jest duża liczba ftgrafii prezentujących becny stan stanwisk, zabytków i klekcji. Ciekawstką są zdjęcia archiwalne. Dtarcie d pisywanych miejsc ułatwiają klrwe, szczegółwe 2

3 mapy. Pnadt pdan zwięzłe wskazówki dtyczące djazdu czy gdzin twarcia. W publikacji znajduje się również duża liczba rysunkwych reknstrukcji zabytkwych budwli - głównie sad i zamków. Ftgrafie prezentujące najciekawsze zabytki wydbyte przez archelgów będą dbrym uzupełnieniem szczególnie pdczas zwiedzania słab zachwanych pzstałści. Wiele ze stanwisk prócz zwięzłeg pisu dtycząceg funkcji czy chrnlgii patrzn ddatkwymi ciekawstkami lub anegdtami, c urzmaica narrację. W książce uwzględnin aktualne wyniki badań wykpaliskwych, których rezultaty są pisane w kntekście pszczególnych stanwisk archelgicznych. Pruszanie się p publikacji wspmaga dkładny indeks miejscwści i nazw własnych. Autrzy prpnują zwięzły wybór aktualnej literatury na temat pradziejów i plskieg średniwiecza. Przewdnik w dsknały spsób prezentuje bgactw archelgiczne Plski. Autrzy wypunktwują pśród licznych znanych stanwisk jak Biskupin, również te mniej ppularne, ale znaczeniu międzynardwym. Jednym z nich są Brncice, gdzie archeldzy pdczas badań dkryli wazę z najstarszym dtąd znanym przedstawieniem czterkłweg wzu datwaneg na płwę IV tysiąclecia p.n.e. Ta unikatwa publikacja na plskim rynku wydawniczym jest skierwana d wszystkich hbbystów, amatrów zaintereswanych archelgią w Plsce. Dla nich jest t bwiązkwa pzycja w dmwej bibliteczce. Opisy miejsc mgą kazać się jednak zbyt krótkie i lakniczne dla specjalistów - archelgów. Szymn Zdziebłwski Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Zbacz również: Arkady : księgarnia internetwa, dkument nline: data dstępu Wybrane zagadnienia z pdstaw rekreacji i turystyki Wybrane zagadnienia z pdstaw rekreacji i turystyki = Selected prblems f the fundatins f recreatin and turism / red. nauk. Marek Napierała [et al.]. Bydgszcz; Pznań: Ośrdek Rekreacji, Sprtu i Edukacji, s.: il.; 24 cm. (Mngrafie / Wyższa Szkła Gspdarki w Bydgszczy; nr 03/09). Tekst częśc. ang. Streszcz. pl. przy rzdz. Bibligr. przy rzdz. ISBN Publikacja dstępna na prtalu Ggle.bks: staw+rekreacji+i+turystyki+%22&surce=bl&ts=8is8k5jjrs&sig=3k8dcddx3- BYfmmf2ee94pV5KpA&hl=pl&ei=fAUmTbucMIaTswaQ12kAg&sa=X&i=bk_result&ct=result&resnum=4&ved =0CCwQ6AEwAw#v=nepage&q&f=false, data dstępu EKSPERTYZY i WYNIKI BADAŃ Zbacz również pzstałe ekspertyzy i wyniki badań pd adresem: Sprawdź również: Pdróże ltnicze Plaków w 2010 rku - raprt W mininym rku na plskim rynku ltniczym wiele się wydarzył. Nieprzewidziane wydarzenia, tj. wybuch wulkanu na Islandii spwdwały chwilwe, acz uciążliwe blkady ruchu pwietrzneg i straty linii ltniczych raz ltnisk. Zmiany kazały się jednak nie tak drastyczne, jak pierwtnie przewidywan. Pdsumwanie minineg rku, a przy tym prgnzy ekspertów na klejny są ptymistyczne. Plski rynek ltniczy rzwija się dynamicznie pdróżni craz chętniej wybierają samlt jak śrdek transprtu. Ruch ltniczy w Plsce. Dynamika wzrstu liczby pasażerów linii i ltnisk jest biecująca. W 2010 rku plskie prty ltnicze dntwały wzrst ruchu k. 5%. Rekrdwym miesiącem pd względem ruchu pasażerskieg był sierpień. Również z kńcem rku dynamika plskich ltnisk nie słabła. W listpadzie wynisła na 9%. W 2010 rku tanie linie ltnicze bsłużyły 4,56% więcej pdróżnych, a plscy przewźnicy - pnad 7%. PLL LOT, pdbnie jak w 2009 rku był liderem wśród przewźników działających na plskim rynku ltniczym. Jak pkazują statystyki plski rynek ltniczy rzwija się znacznie szybciej niż rynek eurpejski. Według AEA rynek przewzów eurpejskich linii tradycyjnych w statnich 6 miesiącach dntwywał wzrst na pzimie d 3 d 6%, przy czym w Plsce stanwi n kł 45% całeg rynku (w Eurpie 66%). 3

4 Najppularniejsi przewźnicy i kierunki pdróży. Klienci Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl wciąż najchętniej krzystają z usług przewźników tradycyjnych. Okł 70% rezerwacji dknanych w 2010 rku za pmcą serwisu stanwiły właśnie te na lty liniami regularnymi. Najppularniejsi przewźnicy t: PLL LOT, Lufthansa i KLM. Na liście najczęściej rezerwwanych kierunków ltów przduje niezmiennie Lndyn. Pdbnie jak w rku 2009 pnad 10% rezerwacji w serwisie dknan na lt w tym kierunku. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje - tak jak przed rkiem Paryż. Dużą ppularnścią klientów cieszą się również amerykańskie metrplie: Nwy Jrk, Chicag i Ls Angeles. Prcent sprzedaży biletów d egztycznych miast tj.: Pekin, Stambuł i Delhi i Tel Aviv, wzrósł w stsunku d 2009 rku pnad dwukrtnie. Najczęściej rezerwwane kierunki ltów i średnie ceny biletów w serwisie Tanie-Lty.cm.pl: Miast Sprzedane bilety (%) Średnia cena biletu 1 Lndyn ,00 zł 2 Paryż ,00 zł 3 Berlin Nwy Jrk ,62 zł 4 273,5 zł 4 Rzym 4, ,00 zł 5 Barcelna ,00 zł 6 Frankfurt Madryt Mnachium 3,5 3,5 3, ,00 zł 1 402,00 zł 990,80 zł 7 Bruksela Lizbna ,00 zł 1 657,00 zł 8 Ateny Chicag Kpenhaga Medilan Pekin Stambuł Trnt 916,00 zł 2 702,82 zł 750,74 zł 807 zł 3 634,00 zł 1 787,50 zł 4 294,43 zł 9 Delhi ,73 zł 10 Larnaka Ls Angeles Nicea Tel Aviv 1,5 1,5 1,5 1, ,00 zł 2 559,13 zł 1 121,87 zł 1 479,65 zł Najppularniejsze prty ltnicze. W mininym rku liderem pd względem bsługi pasażerskiej była Warszawa z ltniska Chpina dleciał 45% klientów serwisu. Drugie miejsce pd względem ruchu pasażerów rezerwujących bilety na Tanie-Lty.cm.pl zajmuje Kraków (10%). Udział pzstałych prtów przedstawia się następując: Gdańsk 8% Pznań 6% Wrcław 5% Katwice 4,5% Szczecin 1,5% Łódź 1% Bydgszcz 1% Dynamika ruchu w plskich prtach ltniczych utrzymywała się w 2010 rku na pzimie 10%. Tendencję tę przerwał kwietniwy kryzys islandzki, czyli blkada eurpejskiej przestrzeni pwietrznej spwdwana wybuchem wulkanu. Klejne miesiące przynisły jednak żywienie i pkazały, że tendencja jest wyraźnie wzrstwa. We dwje, w dwie strny. Klienci serwisu Tanie-Lty.cm.pl latali głównie parami 65% zakupów w serwisie stanwiły rezerwacje biletów dla dwóch sób. 25% pasażerów pdróżwał w mininym rku samdzielnie, 10% natmiast w grupach 3-sbwych i większych. Pnad 70% pasażerów rezerwwał bilety pwrtne, na pdróż w dwie strny. 4

5 Klienci craz większą uwagę przywiązują d ubezpieczenia pdróżneg - 14% sób wykupił pakiet ubezpieczeń (bejmujący: kszty leczenia, Assistance, bagaż, NNW i kszty rezygnacji z pdróży). Prgnza na 2011 rk - Artur Kwalczyk, dyrektr serwisu Tanie-lty.cm.pl Dane napływające z gspdarki światwej sugerują umiarkwany ptymizm c d wzrstu sprzedaży w rku Rynek ltniczy ma szansę na dbicie, pd warunkiem, że nie zaskczą nas nieprzewidziane katastrfy naturalne lub długtrwałe utrudnienia pracy prtów ltniczych z pwdu trudnych warunków atmsferycznych. Rynek turystyczny me tę specyfikę, że w czasie kryzysu kurczy się w większym stpniu niż gspdarka, ale z klei w czasach dbrej kniunktury rśnie bardziej niż gspdarka. Reasumując, w rku 2011 spdziewamy się wzrstu sprzedaży. Jedncześnie intensywnie pracujemy nad pszerzeniem ferty turystycznej, a także twrzeniem i usprawnianiem innwacyjnych narzędzi, które dają naszym klientm dstęp d najciekawszych i najtańszych fert na rynku. Źródł: dane AEA, IATA, PRTL.pl raz dane sprzedażwe Centrum Rezerwacji Tanie-Lty.cm.pl. Kamila Kaczmarczyk Specjalista PR tel. km.: , tel.: Ruch turystyczny w Krakwie w 2010 rku Ruch turystyczny w Krakwie w 2010 rku / Krzysztf Brkwski. Kraków: Małplska Organizacja Turystyczna, 2010, 92 slajdy Dkument nline: enager_id=362 Źródł: Małplska Organizacja Turystyczna, data dstępu Rynek turystyczny Czech Rynek turystyczny Czech / Daniel Owczarek, Anna Dmwska, Łukasz Ksmala, Bartsz Bera; Plska Organizacja Turystyczna. Szczecin: Zachdnipmrską Grupę Dradczą, 2010, 68 s.; tab., wykr. Dkument nline na strnie internetwej Plskiej Organizacji Turystycznej, w zakładce D pbrania Badania i analizy : data dstępu Pznań i Wrcław raz śląskie i małplskie liderami prmcji wśród plskich samrządów Według wyników badania Prmcja jednstek samrządu terytrialneg w pinii szefów prmcji przeprwadzneg przez Fundację Best Place Eurpejski Instytut Marketingu Miejsc szefwie prmcji największych plskich jednstek samrządu terytrialneg najbardziej dceniają starania prmcyjne Pznania i Wrcławia, a spśród wjewództw: śląskieg i małplskieg. Na dalszych miejscach w tym rankingu pjawiały się miasta: Gdańsk, Lublin, Gdynia, Szczecin i Kraków. Pznań znalazł się także na czele klejneg rankingu na najbardziej widczne działania prmcyjne. Zdeklaswał w tym zestawieniu klejne samrządy wj. śląskie i miast Łódź. Wrcław, Pznań, Warszawa i Spt t z klei miasta, na których wizerunek najsilniej wpływa wizerunek i pstawa ich liderów prezydentów: Rafała Dutkiewicza, Ryszarda Grbelneg, Hanny Grnkiewicz- Waltz raz Jacka Karnwskieg. Każde miast czy regin, niezależnie d atrakcyjnści swych walrów, chce przyciągać turystów. Według respndentów z teg zadania najlepiej wywiązują się Małplska i jej stlica Kraków. C ciekawe ranking zdminwały reginy, na klejnych miejscach wymieniane są bwiem wjewództwa śląskie i pmrskie. W prmcji dla biznesu liderami znów zstali: Pznań i Wrcław. 5

6 Wśród największych barier, które utrudniają działalnść prmcyjną plskich miast i reginów, szefwie biur prmcji wymienili: niewystarczającą współpracę z sektrem prywatnym, prcedury związane z zamówieniami publicznymi, pstawę radnych, pstawę prezydenta/marszałka, brak dpwiednich kwalifikacji pracwników wydziałów/referatów prmcji. Pełna wersja Raprtu d pbrania pd tym adresem: Źródł: Dziennik Turystyczny.pl, data dstępu Zbacz również: Fundacja Best Place Eurpejski Instytut Marketingu Miejsc, dkument nline: data dstępu Uczciwi, niezawdni i uprzejmi takich gści lubimy najbardziej Uczciwść t najbardziej cenina cecha gści htelwych wynika z ankiet przeprwadznych przez serwis rezerwacyjny htel.inf wśród eurpejskich hteli partnerskich. Według htel.inf htelarze najbardziej cenią sbie gści, którzy terminw regulują rachunki za pbyt, a p ich wyjeździe niczeg nie brakuje w pkjach htelwych. Prawie 100 prcent ankietwanych htelarzy uznał ten punkt za bardz ważny alb ważny. Uzyskując wynik 95 prcent, klejną z ceninych cech jest niezawdnść, np. niedwływanie rezerwacji w statniej chwili alb przestrzeganie czasów zameldwania i wymeldwania. Trzecie miejsce zajęł uprzejme zachwanie wbec bsługi htelwej ważne jest t dla śmiu na dziesięciu managerów hteli. Pnad 80 prc. htelarzy uznał czystść za cechę bardz ważną i ważną, mając nadzieję zastać puszczany przez gści pkój w jak takim prządku. Szczdrść natmiast nie jest zbyt isttną cechą. Tylk c piąty z ankietwanych uznał napiwki zstawiane przez gści za ważną cechę. Ankieta zstała zrealizwana przez htel.inf wśród eurpejskich htelarzy w ramach biuletynu htelweg. Wzięł w niej udział pnad 700 htelarzy. Źródł: Dziennik Turystyczny, za: htel.inf, data dstępu Infrmacje Dziennik Turystyczny: cdzienne infrmacje z branży turystycznej: Baza Traper: definicje, analizy, dane liczbwe i prgnzy: Instytut Turystyki, infrmacje publikacjach: Eurmnitr Internatinal: Bank Danych Reginalnych Główneg Urzędu Statystyczneg: EUROSTAT Urząd Statystyczny Unii Eurpejskiej: UNWTO: Facts and Figures: INFORMACJE DLA FACHOWCÓW Zbacz również pzstałe infrmacje dla fachwców pd adresem: Sprawdź również narzędzia infrmacji naukwej pd adresem: Sprawdź terminy najbliższych targów turystycznych pd adresem: W Sejmie płatach za studia Drugi kierunek studiów dziennych na publicznych uczelniach nie będzie za darm, tylk najlepsi studenci zstaną z płaty zwlnieni - takie prpzycje przyjęła we wtrek sejmwa pdkmisja ds. nauki i szklnictwa wyższeg. Pdkmisja zakńczyła pracę nad rządwym prjektem ustawy Praw szklnictwie wyższym raz nad prjektem nwelizacji ustawy stpniach i tytule naukwym raz stpniach i tytule w zakresie sztuki. Według przyjętych przez psłów przepisów, każdy student będzie mógł rzpcząć studia na drugim kierunku. P pierwszym rku jeg wyniki w nauce zstaną cenine i, jeśli będą szczególnie dbre, będzie mógł dalej studiwać za darm. Bezpłatnie będą mgli studiwać ci studenci, którzy spełnią kryteria takie, jakie muszą spełnić sby trzymujące nagrdy rektra za wybitne siągnięcia w nauce - pwiedziała minister nauki i szklnictwa wyższeg Barbara Kudrycka. Jeśli jednak mu się t nie uda, zapłaci za ukńczny pierwszy rk i za każdy klejny, jeśli zdecyduje się na kntynuację studiów. Zastrzeżenia d prpzycji wstecznych płat za pierwszy rk studiów zgłsił przewdniczący Parlamentu Studentów RP Bartłmiej Banaszak. Psłwie, d czeg przychyliła się minister nauki, przyjęli zapis, że z tej płaty (lub z jej części) student będzie mógł zstać zwlniny z ważnych przyczyn. Jakie t będą przyczyny, kreśli uczelnia. 6

7 W myśl przyjętych przez psłów zapisów, tylk na jednej uczelni wykładwca będzie zaliczany d tzw. minimum kadrweg, wymaganeg przy ubieganiu się pzwlenie na prwadzenie kierunku studiów; nie będzie stanwiska dcenta, a uczelnia (pza szkłami artystycznymi) będzie musiała uzyskać zgdę ministra na zwiększenie liczby przyjmwanych na studia dzienne studentów więcej niż 2 prc. Psłwie przyjęli m.in. przepisy pzwalające uczelnim twrzyć własne, interdyscyplinarne kierunki studiów. Rządwy prjekt nwelizacji wprwadza zamiast becnej listy zatwierdznych prgramów kierunków studiów tzw. Krajwe Ramy Kwalifikacji - wytyczne, według których nwe kierunki będą mgły być twrzne. Pnadt, najlepsze wydziały na uczelniach (zarówn publicznych jak i prywatnych) będą mgły ubiegać się status Krajweg Naukweg Ośrdka Widąceg (KNOW). Status ten wydział trzyma na pięć lat i w tym czasie trzyma zwiększną dtację na działalnść, jeg pracwnicy dstaną ddatki d wynagrdzeń, a dktranci wyższe stypendia. KNOW będą też miały pierwszeństw przy ubieganiu się granty na badania raz dfinanswanie zakupu sprzętu. W rządwych prjektach nie znalazła się, dyskutwana wcześniej, prpzycja likwidacji stpnia dr. habilitwaneg. Jednak rektr będzie mógł zatrudnić dktra na stanwisk prfesrskie i przyznać mu uprawnienia takie, jakie mają samdzielni pracwnicy naukwi, czyli dktrzy habilitwani. Naukwiec, który nie ma habilitacji (ale ma znaczne, twórcze siągnięcia) będzie mógł zstać samdzielnym pracwnikiem naukwym i np. być prmtrem prac dktrskich, pd warunkiem, że Centralna Kmisja d Spraw Stpni i Tytułów wyrazi na t zgdę. Praw d zatrudnienia jak samdzielni pracwnicy naukwi zyskają też dktrzy, którzy przez c najmniej pięć lat pracwali jak samdzielni pracwnicy naukwi za granicą, w krajach, w których habilitacji nie ma. Pnadt, dktrwi, który uzyska uprawnienia dktra habilitwaneg prezydent będzie mógł, na wnisek Centralnej Kmisji ds. Stpni i Tytułu Naukweg raz Stpni i Tytułu w zakresie Sztuki, nadać tytuł prfesra. Obecnie tytularnymi prfesrami mgą zstać tylk sby z habilitacją. Według rządweg prjektu nwelizacji ustawy stpniach i tytułach, hnrwane będą też dyplmy magisterskie i dktrskie uzyskane w państwie człnkwskim Unii Eurpejskiej, państwie człnkwskim Organizacji Współpracy Gspdarczej i Rzwju (OECD) lub państwie człnkwskim Eurpejskieg Przumienia Wlnym Handlu (EFTA). Nie będzie ptrzebna, wymagana becnie, nstryfikacja. Pdkmisja ds. nauki i szklnictwa wyższeg działa przy sejmwej Kmisji Edukacji, Nauki i Młdzieży. Przyjęte we wtrek przez pdkmisję sprawzdanie zstanie przedstawine kmisji w pełnym składzie, a następnie prjektami ustaw zajmie się Sejm. Rząd liczy, że ustawy zstaną uchwalne i pdpisane przez prezydenta d kwietnia, c pzwli im wejść w życie z pczątkiem nweg rku akademickieg 1 października 2011 r. ULA Źródł: PAP - Nauka w Plsce, data dstępu Plski cllege? Szkła wyższa, niec niższa Abslwenci najlepszych amerykańskich cllege ów, mim niepsiadania tytułów naukwych, cieszą się spłecznym prestiżem i świetnie zarabiają. Dlaczeg takie szkły są ptrzebne w Plsce i c należałby zmienić, by ich utwrzenie był mżliwe. Zasadnicza różnica między dbrym uniwersytetem a dbrym cllege em plega na tym, że uniwersytet jest dla prfesra, cllege zaś dla studenta. Na uniwersytecie prfesr prwadzi badania, kształcąc przy kazji dktrantów. Jeśli musi uczyć studentów pierwszych lat, rbi t częst niestarannie. Wli mówić tym, czym się sam zajmuje, niż tym, c jest studentm ptrzebne i c ptrafią ni zrzumieć. W cllege u zaś prfesr nie ma dktrantów, nie musi prwadzić badań naukwych. Rzliczany jest z jakści pracy dydaktycznej, a uczelnia, przyjmując nweg pracwnika, abslwenta studiów dktranckich prestiżwych uniwersytetów badawczych, zrbi wszystk, żeby nauczyć g prwadzenia wykładów w przystępny spsób. [ ] Leszek Pachlski Cały artykuł znajdziesz tutaj: data dstępu Turystyka sprtwa - śladami eurpejskich stadinów Piłka nżna tylk pzrnie nie ma nic wspólneg z turystyką jednak każdy kibic wie, że pdróż na wyjazdwe mecze swjej drużyny t także kazja, by pznać dmienne kultury, zwyczaje innych nardów czy atrakcje turystyczne danej miejscwści. W pniższym tekście przedstawimy Państwu Świątynie Futblu, które pwinny być pzycją bwiązkwą pdczas urlpu czy wakacji. Jednym z najatrakcyjniejszych Państw w Eurpie dla turystów jest słneczna Hiszpania natmiast dla kibiców t jczyzna aktualnych Mistrzów Świata raz dwóch największych klubów w histrii piłki nżnej Realu Madryt i Barcelny. Stlica Katalnii t ppularny kierunek wycieczek niepwtarzalna architektura i styl Barcelny, wiele zabytkwych budwli przyciągają d miasta mnóstw turystów. Słynna aleja La Rambla, XIX-wieczna 7

8 hala targwa La Bqueria czy jeden z najważniejszych teatrów perwych na świecie -Gran Teatre del Liceu t główne atrakcje Barcelny. W Katalnii znajduje się także jeden z największych klubów na świecie - FC Barcelna. Dla Katalńczyków t cś więcej niż klub pdczas krwawych rządów generała Franc, stadin Nu Camp był jedynym miejscem, gdzie miejscwi mgli manifestwać swją przynależnść nardwą. Każde zwycięstw nad znienawidznym Realem Madryt, z którym sympatyzwał Franc, miał i nadal ma wielkie znaczenie dla Katalńczyków. Wielu turystów dwiedzających t piękne miast, pierwsze krki kieruje właśnie na grmny stadin Camp Nu (największy w Eurpie), by zrbić sbie pamiątkwe zdjęcia w świątyni futblu. Znajduje się tu także muzeum klubu i dwupiętrwy sklep z pamiątkami klubwymi - FC Btiga Megastre, gdzie każdy kibic mże zapatrzyć się w najróżniejsze gadżety związane z BlauGrana. Największy rywal Dumy Katalnii, czyli Real, także rzgrywa swje sptkania w miejscu, które jest znane każdemu kibicwi futblu. Estadi Santiag Bernabeu t bk muzeum Prad, placu Plaza Mayr nazywaneg teatrem pd niebem Madrytu czy Pałacu Królewskieg t jedn z najcharakterystyczniejszych miejsc w stlicy Hiszpanii. Gspdarze biektu, Real jest bez wątpienia jedną z najlepiej rzpznawalnych wizytówek Madrytu. Królewscy są najbardziej utytułwaną drużyną na świecie, a pdczas każdeg sptkania na trybunach Santiag Bernabeu zasiada kł 80 tysięcy kibiców. W klubwym sklepiku mżna kupić trykt największych gwiazd drużyny p transferze Cristian Rnald z Manchesteru United, kszulki z jeg nazwiskiem są rzchwytywane przez Hiszpanów i turystów z innych państw, zapewniając pkaźne wpływy finanswe d klubwej kasy. Turyści - kibice chętnie pdróżują także d stlicy Andaluzji Sevilli, gdzie bk wspaniałych zabytków wart zbaczyć także z bliska rywalizację dwóch klubów z teg miasta- Sevilli FC i Betisu. Zacięta rywalizacja pmiędzy tymi drużynami z pewnścią mże udzielić się każdemu, kt zasiadł na trybunach Estadi Ramón Sánchez Pizjuán lub Manuel Ruiz de Lpera. Obecnie drużyny grają w innych klasach rzgrywkwych, jednak t tylk kwestia czasu, kiedy derby Sevilli będą znów emcjnwać kibiców w Primera Divisn. Anglia, nazywana jczyzną futblu t klejna prpzycja dla kibiców zwiedzających Eurpę. Punktem bwiązkwym pdczas wizyty w Anglii jest czywiście zwiedzanie rzpznawalnych na całym świecie zabytków Lndynu jak Big Ben czy Pałac Buckingham, jednak dla kibiców futblu Lndyn t miast wielkich klubów piłkarskich. W mieście znajduje się mnóstw drużyn, a najppularniejsze z nich t Arsenal, Chelsea i Tttenham. Pdczas wizyty w Lndynie wart dwiedzić stadin jednej z nich. Najkazalej prezentuje się nwczesny Emirates Stadin - dla kibiców z Plski spre znaczenie mże mieć fakt, że w barwach rzgrywająceg tam mecze Arsenalu występuje na c dzień dwóch Plaków. Najsłynniejszym stadinem w Anglii, a dla wielu nawet na całym świecie jest bez wątpienia Wembley miejsce jedneg z najważniejszych triumfów w histrii plskiej piłki. W 1973 rku Plska zantwała tam zwycięski remis, który dał jej praw gry w MŚ, pzbawiając jedncześnie gspdarzy awansu. P tym sptkaniu zszkwana prasa angielska pisała kńcu świata. Jednak Wembley t także miejsce największeg triumfu Anglii- w 1966 rku zdbyli tam pierwsze i jak na razie jedyne Mistrzstw Świata. W 2003 rku zburzn niec archaiczny już biekt i kilka lat później pwstał nwe Wembley, które aktualnie jest jednym z największych biektów sprtwych na świecie. W maju 2011 rku rzegrany tam zstanie finał prestiżwej Ligi Mistrzów a szansę na występ przed własną publicznścią mają 4 kluby z Anglii, w tym aż trzy z Lndynu. Piłkarska Anglia t nie tylk Lndyn kibice Manchesteru United z pewnścią nie przepuszczą kazji, by pdczas wizyty w mieście włókniarzy dwiedzić słynne Old Traffrd, nazywane Teatrem Marzeń. Pdczas każdeg sptkania Czerwnych Diabłów biekt wypełniny jest d statnieg miejsca przez fanów MU. W Manchesterze, ale na stadinie City - drugieg wielkieg klubu z teg miasta gścili niedawn kibice Lecha Pznań, którzy zaimpnwali Anglikm swim żywiłwym i niepwtarzalnym dpingiem. Na kniec wizyty na wyspach prpnujemy wizytę w mieście Beatlesów Liverplu. Prtwe miast znane jest także dzięki drużynie Liverplu każdy, kt dwiedzi Anfield Rad i usłyszy piękny hymn drużyny Yu never walk alne (nigdy nie zstaniesz sam) śpiewany przez 40 tysięcy ludzi, zapamięta t wydarzenie d kńca życia. Kntynuując naszą pdrż p najwspanialszych stadinach Eurpy, nie mżemy pminąć słnecznej Italii. Mafia, spaghetti i piłka nżna t elementy, które łatw skjarzyć z Włchami. Płżny u pdnóża Wezuwiusza Neapl, gdzie siedzibę ma słynna Gmrra, znajduje się też klub piłkarski, będący chlubą wszystkich Sycylijczyków z Neaplu miejscwy Scietà Sprtiva Calci. Pwiedzenie zbaczyć Neapl i umrzeć jest tu jak najbardziej na miejscu - grąca atmsfera panująca na 80 tysięcznym Sa Pal znakmicie ddaje wybuchwy charakter miasta. Jedn z najppularniejszych miast na świecie - Rzym jest siedzibą dwóch rywalizujących ze sbą drużyn - Lazi i AS Rma. Oba kluby mają wspólny stadin- Stadi Olimpic, który jest jedyną rzeczą, która je łączy. Na c dzień Lazi i Rma rywalizują panwanie w Wiecznym Mieście, a grąca atmsfera pdczas derbów Rzymu ddaje klrytu rzgrywkm Serie A. Także kluby w Medilanie mają wspólny stadin legendarne San Sir t charakterystyczna budwla, która stanwi niedłączny element architektury Medialnu. Inter i Milan t światwe ptęgi piłkarskie, a każdy pjedynek pmiędzy tymi drużynami, pdbnie jak wiele innych meczów derbwych we Włszech, elektryzuje cały kraj i najczęściej musi być rzgrywany pd ścisłym nadzrem plicji. Ostatnim miastem, które pwinien dwiedzić każdy fan futblu i mtryzacji jest Turyn znajduje się tu siedziba kncernu Fiat raz Nardwe Muzeum Autmbilizmu, które jest jednym z największych mu- 8

9 zeów zabytkwych samchdów i mtcykli w Eurpie. Stlica Piemntu t także siedziba dwóch wielkich klubów zapmnianeg już trchę Trin i Juventusu. Piłkarze Starej Damy, której pisenki śpiewał słynny Ers Ramazztti, gścili niedawn w Pznaniu, pdczas meczów w Lidze Eurpejskiej. Nasi piłkarze sprawili sprą niespdziankę i wyeliminwali Włchów, remisując zarówn w Turynie, jak i w Pznaniu. Włsi traktują futbl niczym religię- widać t na największych stadinach w tym kraju, a fanatyczny dping tifsich ddaje klrytu jednej z najlepszych lig na świecie - Serie A. W artykule przedstawiliśmy stadiny z trzech najsilniejszych lig w Eurpie, jednak inne kraje jak Francja, Hlandia czy Niemcy także mgą pszczycić się wspaniałymi biektami: Stade Veldrmme w Marsylii, Saint Denis w Paryżu, De Kuip w Rtterdamie, Arena w Amsterdamie, Veltins Arena w Gelsenkirchen, Allianz Arena w Mnachium czy Signal Iduna Park t miejsca znane każdemu kibicwi, które wart dwiedzić każdej prze rku. Pdróżwanie za swją ukchaną drużyna t niesamwite przeżycie a już pd kniec luteg wszyscy fani Lecha będą mieli kazje wyjechać d Prtugalii, gdzie Lech zmierzy się ze Sprtingiem Braga. Stadin tej drużyny t jeden z najbardziej niesamwitych biektów piłkarskich na świecie- płżny jest przy zbczu góry Castr w specjalnym zagłębieniu - trybuny wybudwane zstały tylk wzdłuż dłuższych bków płyty biska, twrząc niesamwite wrażenie. Już dziś wiadm, że kibice z Pznania stwrzą tam niesamwitą atmsferę, wzbgacając t piłkarskie święt. Piłka nżna t bez wątpienia najppularniejszy sprt na świecie mecze piłkarskie częst prównywane są d spektaklów teatralnych, gdzie kibice stanwią integralną całść. Nawet najpiękniejszy i najnwcześniejszy stadin piłkarski nie będzie nic znaczył, jeśli zamiast żywiłwych kibiców będą widnieć tylk puste krzesełka, dlateg zachęcamy plskich kibiców d wizyt na krajwych stadinach, które pwli zamieniają się w nwczesne eurpejskie areny piłkarskie. B nawet wizyta na Santiag Bernabeu nie zagwarantuje takich emcji jak występ plskiej drużyny na jednym z naszych nw pwstających pięknych stadinów. Krzysztf Janik Źródł: Turystyka24h.pl, dkument nline: data dstępu Singiel knsument usług rekreacyjn-turystycznych wykład, Warszawa, 14 stycznia 2011 rku Czym jest singlizm? Kim jest singiel? Cllegium Civitas zaprasza na cykl całrcznych wykładów twartych Singlizm jak nwy styl życia w pnwczesnym świecie. 14 stycznia 2011 rku, gdz.16:00, sala 1226, Pałac Kultury i Nauki, XII p. Singiel knsument usług rekreacyjn-turystycznych, wykład dra Adriana Przemysława Lubwieckieg-Vikuka z Wyższej Szkły Kultury Fizycznej i Turystyki im. Haliny Knpackiej w Pruszkwie, Wydział Wychwania Fizyczneg i Turystyki Prsimy zgłszenie uczestnictwa, przesyłając na adres: Infrmacje seminarium: Więcej infrmacji: mgr inż. Katarzyna L. Kuklińska, tel Źródł: Adrian Przemysław Lubwiecki-Vikuk, krespndencja nadesłana TravelCamp Kraków, 29 stycznia 2011 rku W Krakwie sptkają się praktycy i eksperci, by rzmawiać na temat efektywneg wykrzystania strategii marketingwych w turystyce i htelarstwie. W czwartek, 20 stycznia, w htelu Orient rusza klejna, trzecia już edycja sptkania TravelCamp. TravelCamp służy przede wszystkim integracji śrdwiska turystyczneg z branżą internetwą. Sptkać tu mżna z jednej strny turperatrów, htelarzy, przedstawicieli rganizacji turystycznych, z drugiej zaś blgerów, ekspertów zajmujących się marketingiem internetwym, prgramistów i internetwych geeków. Wszystkich łączy wspólny mianwnik: e-turystyka. Każda edycja TravelCamp przyciąga kł setki uczestników, którzy chwalą sbie twarty niefrmalny charakter sptkań, mżliwść integracji w różnych miastach w Plsce, bezpśredni kntakt z praktykami, a także dbrą zabawę. Warunkiem udziału jest bezpłatna rejestracja na strnie internetwej Pdczas tej edycji sptkania tematami przewdnimi będą: Scial Media Marketing raz Marketing w turystyce i sektrze hreca. Nie zabraknie start-upów, nwych prjektów, dyskusji trendach i prgnzach na rk 2011, a także pdsumwania ubiegłeg rku. Każdy z uczestników mże zgłsić własną prezentację i pdzielić się swim dświadczeniem z innymi. 9

10 Spnsrami styczniwej edycji Travelcamp są firmy: Gevita, TravelTECH i Freshmail. Spnsrem strategicznym p raz drugi zstała firma Travelprt. Patrnat branżwy nad całym cyklem sptkań bjęła Plska Izba Turystyki. Więcej infrmacji cyklicznych sptkaniach TravelCamp mżna znaleźć na strnie: Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu Zamki krzyżackie światwym dziedzictwem Samrząd wjewództwa rzpczął działania na rzecz wpisania na Listę Światweg Dziedzictwa Kulturweg UNESCO zespłu gtyckich zamków krzyżackich w półncn-wschdniej Eurpie. Chcemy, by w przygtwaniu stswnej aplikacji uczestniczyli wspólnie z nami także partnerzy z sąsiednich reginów raz Rsji, Litwy, Łtwy i Estnii. - Pwstałe w ciągu 150 lat zamki krzyżackie są niewątpliwym świadectwem dziedzictwa kulturweg naszeg reginu, a także dziedzictwa kulturweg wielu innych ziem w naszej części kntynentu. Stanwią jednrdną, wyjątkwą grupę zabytków charakterze wielkprzestrzenneg, zespłweg pmnika histrii. Umieszczenie teg zespłu na Liście Dziedzictwa UNESCO będzie miał wielkie znaczenie dla chrny tych wspaniałych zabytków architektury i rganizacji gspdarczej. Z drugiej zaś strny z całą pewnścią będzie t działanie na rzecz ich ppularyzacji, c pwinn się przełżyć na rsnącą liczbę dwiedzających także nasze ziemie turystów. Wierzę w międzynardwy ddźwięk i w sukces naszej inicjatywy pdkreśla marszałek Pitr Całbecki. Jesienią gspdarz naszeg wjewództwa wystswał pism d szefa Plskieg Kmitetu Nardweg Międzynardwej Rady Ochrny Zabytków ICOMOS prfesra Bgusława Szmygina, w którym przedstawił prpzycję międzyrządwej aplikacji w tej sprawie. Zstała przyjęta z uznaniem. Jeszcze w październiku Kmisja Architektury Militarnej PKN ICOMOS udzieliła pmysłwi swjeg pparcia, deklarując współpracę w klejnych działaniach z tym związanych. W listpadzie dszł d sptkania przedstawicieli Urzędu Marszałkwskieg z zawiadującym ptężnym, dbrze zachwanym i słynnym w Eurpie kmpleksem zamkwym w Malbrku, dyrektrem Mariuszem Mierzwińskim, który także akceptuje nasze plany w tej mierze i zapwiedział uczestnictw we wszystkich klejnych psunięciach. Klejnym krkiem będzie uruchmienie prcedury uznania zespłu zamków za pmnik histrii, c znacza zaangażwanie generalneg knserwatra zabytków i ministra kultury, a na kniec właściwy akt prawny w staci rzprządzenia prezydenta RP. T twrzy nam drgę d zaprszenia d współpracy marszałków wjewództw pmrskieg i warmińsk-mazurskieg, którzy także mają na swich terenach pkrzyżackie zespły militarn-administracyjn-mieszkalne, a także przedstawicieli nardwych kmitetów Międzynardwej Rady Ochrny Zabytków z Litwy, Łtwy, Estnii i Rsji. W Kujawsk-Pmrskiem mamy kilkanaście zamków krzyżackich, większść w stanie malwniczej trwałej ruiny. Jedna z takich ruin, zamek w Truniu, jak integralny element truńskieg zespłu starmiejskieg ma już certyfikat wyjątkwej uniwersalnej wartści i swój wpis na Listę Światweg Dziedzictwa. Zamek w hełmnie, któreg pzstałści w pstaci zaadaptwanych d współczesnych celów biektów mżna glądać d dziś, był przez pewien czas stlicą państwa zaknneg. Inne - na przykład w Zamku Bierzgłwskim, Radzyniu Chełmińskim, Świeciu, czy Rgźnie wciąż jeszcze niedkryte dla turystyki, mgą stać się w przyszłści napędem dla zarówn reginalneg, jak i lkalneg przemysłu turystyczneg. Beata Krzemińska rzecznik praswa Urzędu Marszałkwskieg 30 grudnia 2010 rku Źródł: Kujawsk-Pmrskie, data dstępu Status Pmnik Histrii dla Meczetów w Bhnikach i Kruszynianach Meczety w Bhnikach i Kruszynianach raz leżące tam cmentarze mają szansę na uznanie za pmnik histrii. Dkumentacja w tej sprawie trafiła d Wjewódzkieg Knserwatra Zabytków. Pmnik Histrii t szczególna frma chrny najcenniejszych zabytków w Plsce. Taki tytuł mże trzymać zabytek szczególnej wartści histrycznej, naukwej i artystycznej. W wjewództwie pdlaskim becnie jest tylk jeden zabytek z takim statusem - t Kanał Augustwski. Meczety i mizary dzięki takiemu tytułwi zyskają głównie prestiż - mówi przewdnicząca gminy muzułmańskiej w Bhnikach - Mirsława Krycka. Chdzi pkazanie naszych najcenniejszych zabytków, jakie w tej chwili w Plsce są, jeżeli chdzi muzułmanów. Kierwnik białstckieg ddziału Nardweg Instytutu Dziedzictwa Iwna Górska mówi, że uzyskanie statusu pmnika histrii umżliwia starania klejny prestiżwy tytuł - wpisanie na listę Światweg Dziedzictwa UNESCO. Obiekty, które nie są uznane za pmnik histrii nie mgą ubiegać się wpisanie na listę UNESCO. Craz trudniej przebić się na tę listę, natmiast biekty, które spełniają kryterium unikatwści zawsze taką szansę mają, więc jakaś nadzieja jest - ddaje Iwna Górska. Obecnie Plska ma na Liście UNESCO 12 biektów. Natmiast status pmnika histrii ma 39 zabytków. 10

11 Dkumentacja meczetów i mizarów w Kruszynianach i Bhnikach statecznie trafi d prezydenta, który nadaje status Pmnik Histrii w drdze rzprządzenia. Źródł: Wrta Pdlasia [za:] Radi Białystk, data dstępu Rk 2011 czy będzie lepszy?: debata Rynku Turystyczneg Zbliża się kniec rku, a z nim nieuchrnnie czas pdsumwań i prgnz na przyszłść. Dlateg Rynek Turystyczny zrganizwał 8 grudnia 2010 rku w redakcji debatę z udziałem ekspertów, którzy dpwiedzieli na najbardziej aktualne pytania dtyczące turystyki. Wzięli w niej udział na zdjęciu w klejnści d lewej: Marek Andryszak, Prezes Zarządu TUI Pland Anna Kłsswska, Redaktr Naczelna Rynku Turystyczneg Dariusz Wjtal, Prezes Oddziału Mazwieckieg Plskiej Izby Turystyki Maria Napiórkwska, Dyrektr Departamentu Turystyki Ministerstwa Sprtu i Turystyki Rafał Szmytke, Prezes Plskiej Organizacji Turystycznej Krzysztf Wjtkiewicz, Dyrektr Generalny Izby Gspdarczej Htelarstwa Plskieg Zapis dyskusji znajdziesz tutaj: czneg.html, data dstępu Przewdnik p 1047 tajemnicach Wisły Aby przybliżyć Wisłę Plakm Fundacja Marka Kamińskieg wydała przewdnik p Wiśle Wisła 1047 tajemnic raz stwrzyła infrmacyjny prtal Przemierzyłem Wisłę kilkakrtnie i za każdym razem dkrywałem ją na nw. Stąd pmysł przewdnika, który byłby interesujący nie tylk dla kajakarzy, ale również dla rdziców z dziećmi, rwerzystów, amatrów pieszych wędrówek czy miłśników dbrej kuchni tłumaczy swją inicjatywę Marek Kamiński, pdróżnik, załżyciel fundacji swjeg imienia. Wisła 1047 tajemnic t wydawnictw które ma zachęcać d dkrywania terenów nadwiślańskich raz wiślanych szlaków lądwych i wdnych. Ma stanwić inspirację d aktywnści fizycznej, d pszerzania swjej wiedzy raz mądreg krzystania z kurczących się zasbów wdy. Przewdnik wydany przez Fundację Marka Kamińskieg zawiera pis tras dedykwanych m.in. żeglarzm, piechurm, ftgrafm czy pasjnatm histrii. D każdeg z nich dłączn mapy raz infrmacje praktyczne, np. ptrzebnym sprzęcie czy znaczeniach. Dla sób, które chcą pszerzyć swją wiedzę Wiśle pwstaje prtal infrmacyjny Stanwi n rzszerzenie przewdnika. Z prtalu będzie mżna dwiedzieć się wydarzeniach spłecznkulturalnych nad Wisłą, przeczytać kmentarze i relacje internautów czy artykuły związane z tematyką rzek i wdy. Całść zilustrwana jest zdjęciami pwstałymi pdczas bu ekspedycji Wisła. Wisła 1047 tajemnic t pierwsza teg typu publikacja d lat 60-tych XX w. Przewdnik w wersji drukwanej raz elektrnicznej jest elementem długfalweg prjektu Fundacji Marka Kamińskieg Szlak Wisły. Jeg celem jest przywrócenie Wisły Plsce i Plakm. Pływałem p wielu rzekach świata, w tym tych najbardziej dzikich i nieujarzminych jak Amaznka czy Ri Usumacinta. I z całym przeknaniem mgę stwierdzić, że Wisła im nie ustępuje. Wisła t 1047 kilmetrów przygód i tajemnic, które wart przeżyć i dkryć. Odkryjmy ją razem! ddaje Kamiński. Fundacja Marka Kamińskieg przygtwała również kalendarz ścienny tematyce wiślanej. Jest n wypełniny zdjęciami z letniej raz zimwej ekspedycji Wisła. Wydawnictwa Fundacji Marka Kamińskieg mżna nabyć przez Internet na strnie w zakładce sklepik raz pdczas sptkań i wydarzeń rganizwanych przez Fundację. Źródł: Dziennik Turystyczny, data dstępu

12 Cnventin Bureaux łączą siły Cnventin Bureau f Pland POT pdpisał pierwsze przumienia współpracy, które są kartą praw i bwiązków Cnventin Bureaux w Plsce i mają na celu usystematyzwanie działań prwadzących d wspólnej prmcji Plski, reginów i miast pd kątem rzwju turystyki bizneswej. Pnadt mają kreślić zasady współpracy i wybru rzetelnych partnerów, którzy w prfesjnalny spsób bsługują pdmity zaintereswane rganizacją sptkań i wydarzeń na terenie Plski. Najważniejsze załżenia przumienia kreślają, że Cnventin Bureau jest pierwszym kntaktem dla wszystkich pszukujących infrmacji dtyczących mżliwści rganizacji sptkań w Plsce / reginie / mieście i pełni rlę dradcy i knsultanta w zakresie mżliwści knferencyjnych ferwanych na terenie kraju. Pnadt Cnventin Bureau prwadzi prgram certyfikacji lkalnych partnerów zajmujących się prfesjnalną bsługą sptkań i wydarzeń raz grmadzi i pracwuje dane statystyczne na temat sptkań i wydarzeń dbywających się na terenie kraju, zgdnie z zaleceniami przygtwanymi przez Światwą Organizację Turystyki. Jak pierwsze zstały pdpisane przumienia z Gdańsk Cnventin Bureau raz Cnventin Bureau Szczecin. Prace nad dkumentem zaprpnwanym przez Cnventin Bureau f Pland POT były prwadzne w cztersbwym zesple: Anna Górska (Gdańsk Cnventin Bureau), Katarzyna Parysek (Pznań Cnventin Bureau), Anna Witkwska (Warsaw Cnventin Bureau), Krzysztf Celuch (Cnventin Bureau f Pland). Anna Górska, Prezes Gdańsk Cnventin Bureau: Bardz się cieszę, że przumienie zstał pdpisane pnieważ systematyzuje n współpracę pmiędzy CBP a lkalnymi Cnventin Bureaux (jakim jest GCB) w ramach działań w nim zawartych. Mam również nadzieję, że dzięki niemu unikniemy zarzutów, z którymi częst się d tej pry sptykaliśmy, iż rganizujemy knferencje, a tym samym knkurujemy z pmrskimi firmami. Krzysztf Celuch, Kierwnik Cnventin Bureau f Pland: Cnventin Bureaux w Plsce t nadal instytucje, które prężnie się rzwijają i budują swój wizerunek pprzez aktywne działania marketingweg raz pracę z partnerami w reginach. Mam nadzieję, że wypracwane przumienie pzwli nam jeszcze efektywniej prmwać plski przemysł sptkań za granicą. Treść Przumienia znajdziesz tutaj: Źródł: Plska Organizacja Turystyczna, data dstępu Na jakie szklenie wysłać pracwnika? Rynek szkleniwy w Plsce craz bardziej się rzrasta. Oferta jest szerka d szkleń ekskluzywnych za tysiące złtych za 1 dzień, p szklenia płatne częściw, lub zupełnie darmwe dzięki dfinanswaniu unijnemu z Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg. Mżna dyskutwać tym, czy EFS nie zepsuł w jakimś sensie rynku szkleniweg, ale pewne jest, że dla klientów większy wybór t większy kłpt. Pstaramy się w trzech prstych krkach pmóc wybrać szklenie dpwiednie dla danej firmy. Cały artykuł znajdziesz tutaj: Źródł: Turystyka małplska.pl, data dstępu Uchwała Sądu Najwyższeg wraz z uzasadnieniem w sprawie dpwiedzialnści biura pdróży za tzw. zmarnwany urlp Pniżej zamieszczam publikwaną uchwalę z uwagi na jej wagę dla praktyki wraz z uzasadnieniem in extens - w sprawie dpwiedzialnści biura pdróży za tzw. zmarnwany urlp (sygn. akt III CZP 79/10). [ ] Pitr Cybula. Źródł: Praw turystyczne, dkument nline: data dstępu

13 Prśba wzajemnść Będę wdzięczny niezmiernie za aktywne redagwanie naszeg elektrniczneg czaspisma infrmacyjneg, czyli nadsyłanie infrmacji: planwanych knferencjach i seminariach naukwych (wraz z adresem strny internetwej), nwściach wydawniczych z zakresu nauk turystyce, w tym materiałach pknferencyjnych będę wdzięczny za elektrniczną wersje: kładki raz spisu treści), spsbie ich bezpłatneg pzyskania lub warunkach zakupu, zakńcznych badaniach naukwych, zakńcznych przewdach dktrskich i habilitacyjnych. innych faktach, które mżna zamieścić w krnice dkumentującej działalnść naukw-badawczą w turystyce. Zapewniam rzpwszechnienie infrmacji: w frmie listów elektrnicznych (Kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP), umieszczenie ich na blgu Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich. Serdecznie dziękuję i pzdrawiam Wjciech Rzwadwski Bieżące infrmacje Knfraterni Turystycznej Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich znajdziesz na Facebku raz na blgu : Adres redakcji kmunikatów Knfraterni Turystycznej SBP. Redaktr: Wjciech Rzwadwski. Bibliteka Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa, ul. 17 Stycznia 32, Warszawa, tel , , fax , . * * Stale współpracują: Wiesław Alejziak Akademia Wychwania Fizyczneg im. Brnisława Czecha w Krakwie, Wydział Turystyki i Rekreacji raz Wyższa Szkła Infrmatyki i Zarządzania w Rzeszwie, Katedra Gspdarki Turystycznej; Karlina Buczkwska Akademia Wychwania Fizyczneg im. Eugeniusza Piaseckieg w Pznaniu, Wydział Turystyki i Rekreacji, Zakład Kulturwych Pdstaw Turystyki; Julian Bystrzanwski Wyższa Szkła Organizacji Turystyki i Htelarstwa; Mirsław Czerny Centrum Turystyki Wdnej PTTK; Krzysztf M. Mazurski Plitechnika Wrcławska, Wydział Architektury; Katedra Planwania Przestrzenneg raz Wyższa Szkła Zarządzania Edukacja, Wydział Turystyki w Kłdzku, Katedra Turystyki; Aleksander Panasiuk Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Eknmiki Usług; Katedra Zarządzania Turystyką Knfraternia Turystyczna Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich, działająca pd auspicjami Bibliteki Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa w Warszawie, dkłada wszelkich starań, aby nie rzsyłać niechcianej pczty. Uprzejmie infrmujemy, iż Państwa adres zstał pzyskany bezpśredni z Państwa strny internetwej lub z ficjalnych i gólnie dstępnych baz danych i w związku z tym, w myśl art.10 par. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku, świadczeniu usług drgą elektrniczną (Dz. U ) niniejszy nie stanwi przesyłki mającej znamina spamu. Jeżeli jednak nie życzycie sbie Państw dalszych infrmacji na temat naszej ferty prsimy dpwiedź z NIE w tytule. 13

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a

Komunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) poniedziałek, 19 lipca 2010 roku. KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p r o s z e n i a Kmunikat R. 8: 2010, nr 29 (271) pniedziałek, 19 lipca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) poniedziałek, 14 czerwca 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 24 (266) pniedziałek, 14 czerwca 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) poniedziałek, 10 maja 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 19 (261) pniedziałek, 10 maja 2010 rku Zapraszam d dwiedzin blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje Knfraterni

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku

Komunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) poniedziałek, 13 grudnia 2010 roku Kmunikat R. 8: 2010, nr 45 (297) pniedziałek, 13 grudnia 2010 rku Zapraszam d dwiedzenia blgów, aktualizwanych w zasadzie cdziennie, Twój Wjciech, redaktr, Wjciech.Rzwadwski@gmail.cm Bieżące infrmacje

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 33 (330) 19 września 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku

Profesjonalne narzędzia informatyczne brokera informacji biznesowych seminarium szkoleniowe, Warszawa, 15 lipca 2008 roku ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Idzie lat zajrzyj : http://kartki.wp.pl/kat,67,kid,2261,main,65,title,uwaga-naraka,nwakartka.html

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W AM WROCŁAW W nawiązaniu d artykułu "Nasza drga d ISO 9001", który ukazał się w numerze 8(57) Gazety Uczelnianej w maju 2001 r. pragnę przedstawić kilka faktów związanych

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015

Strategia Rozwoju Gdańska do roku 2015 Strategia Rzwju Gdańska d rku 2015 Opracwanie dkumentu Kmitet ds. aktualizacji Strategii Rzwju Gdańska i mnitrwania prgramów peracyjnych pd kierwnictwem Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamwicza i Zastępcy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA EŁK NA LATA 2010-2013 SPRAWOZDANIE ZA OKRES 01.10.2012-30.09.2014 Opracwał: W YDZIAŁ STRATEGII I ROZW OJU URZĘDU MIASTA EŁKU LISTOPAD 2014 Gminny Prgram Opieki

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Rabka-Zdrój. na lata 2014-2020 Strategia Rzwju Gminy Rabka-Zdrój na lata 2014-2020 RABKA-ZDRÓJ, STYCZEŃ 2014 Spis treści 1. Wstęp... 4 2. Miejsce strategii w zarządzaniu gminą... 8 2.1. Wielletni Plan Finanswy (WPF)... 8 2.2. Budżet...

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI MIASTA GDYNI WRAZ Z PROGRAMEM ROZWOJU PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH CZĘŚĆ I AUDYTOWO-ANALITYCZNA ZAMAWIAJĄCY GMINA MIASTA GDYNI Warszawa - Gdynia marzec sierpień 2007 Strategia Rzwju

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l

40-045 Katowice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41. w w w. n i z i e l s k i b o r y s. p l Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32 203 30 41 e-m ail: biur@nizi els k ibr ys.pl w w w. n i z i e l s k i b r y s. p l na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020

Załącznik do uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 Załącznik d uchwały nr 208/XXVIII/12 Rady Gminy Nwa Ruda z dnia 25 września 2012 r. Z Strategia rzwju Aglmeracji Wałbrzyskiej na lata 2013-2020 5 wrzesień 2012 Spis treści Spis treści...2 I. Wprwadzenie...4

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015. Lokalna Grupa Działania. Bractwo Kuźnic LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU NA LATA 2008-2015 Lkalna Grupa Działania Bractw Kuźnic Styczeń 2009 Niniejsze pracwanie zstał przygtwane przez: 40-045 Katwice, ul. Astrów 10 tel.: 0 / 32 203 30 79, fax 0 / 32

Bardziej szczegółowo