SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych przeloty na trasach europejskich i międzykontynentalnych Opis przedmiotu zamówienia. 1. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych przeloty na trasach europejskich i międzykontynentalnych na zamówienie Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie przy ul. Tuwima 10, Olsztyn. 2. W ramach realizacji zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy działań: 1) zakładania rezerwacji oraz zmian rezerwacji biletów lotniczych według zapotrzebowania Zamawiającego. W ramach niniejszego działania Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia minimum trzech propozycji cenowo najkorzystniejszych wariantów połączeń występujących na rynku, mając na uwadze wymóg wskazania niekolidujących ze sobą połączeń (w przypadku połączeń wieloetapowych), najkrótszych czasowo połączeń na danej trasie, a także informacje przekazane przez Zamawiającego dotyczące czasu rozpoczęcia i zakończenia podróży; 2) wystawiania biletów lub innych właściwych dokumentów podróży; 3) wystawiania faktur z wyszczególnieniem trasy i daty przelotu, ceny całkowitej biletu (na którą składają się: cena taryfowa przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem), podanego w ofercie Wykonawcy, imienia i nazwiska pasażera oraz dołączenia wydruku z systemu rezerwacyjnego potwierdzającego cenę biletu; 4) zorganizowania oraz pełnego zabezpieczenia kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych (ewentualnie docelowych portów lotniczych) dotyczy wszelkiego rodzaju opłat np. opłat lotniskowych, podatków, obowiązkowych ubezpieczeń itp., opłat dodatkowych za bagaż ponadwagowy/ponadwymiarowy, 5) posiadanie strony internetowej ułatwiającej Zamawiającemu także samodzielne wyszukiwanie połączeń; 6) wyznaczenie osoby do całodobowego kontaktu we wszystkie dni tygodnia w sprawie zamawiania, anulowania i sprawdzania cen biletów. 3. Zamawiający przewiduje, że bilety lotnicze na trasach europejskich stanowić będą ok. 80% wszystkich zakupionych biletów, natomiast bilety lotnicze na trasach międzykontynentalnych stanowić będą ok. 20% wszystkich zakupionych biletów. 4. Szczegółowy opis realizacji zamówienia został zawarty w 3 umowy.

2 Dla potrzeb niniejszego postępowania Wykonawca: a) przedstawi cenę biletów lotniczych dla 8 tras europejskich oraz 5 tras międzykontynentalnych wyznaczonych przez Zamawiającego (w oparciu o dane historyczne najczęstszych podróży pracowników naukowych) określonych poniżej, wraz z wydrukiem rezerwacji biletu lotniczego z elektronicznego systemu rezerwacji; b) poda ceny brutto biletów; c) przedstawi ceny biletów tylko dla osoby dorosłej (powyżej 16. roku życia, jeśli regulamin przewoźnika nie stanowi inaczej), nieuprawnionej do rabatów i zniżek z bagażem podręcznym; d) poda nazwę przewoźnika/przewoźników i godzinę wylotów/przylotów. 1. Przedstawiona przez Wykonawcę cena brutto biletów lotniczych służyć będzie jedynie do porównania cen złożonych ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zawrze umowę na maksymalną wartość zamówienia. 2. Wykonawca poda wysokość opłaty transakcyjnej za wystawienie jednego biletu. Opłata musi być większa od zera. 3. Wyliczona i podana w formularzu ofertowym opłata transakcyjna, będzie obowiązywała przez cały okres trwania umowy i będzie dotyczyła zarówno usługi wystawienia biletu na trasie europejskiej i międzykontynentalnej. 4. Opłata transakcyjna podana przez Wykonawcę obejmuje rzeczywisty koszt realizacji zamówienia, w szczególności: koszt rezerwacji i wystawienia biletu, dostawa biletu w cenie brutto, przypomnienie o zbliżającym się terminie wykupu biletu, ofertę wariantów połączeń, zorganizowanie i zabezpieczenie kompleksowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i państw docelowych, koszty powtórzenia rezerwacji, zmiany rezerwacji, zwrotu biletu, wymiany biletu, reklamacji, odprawy oraz wszelkie inne koszty związane z należytym i zgodnym z SIWZ, wykonaniem przedmiotu zamówienia. Ceny 8 biletów lotniczych według zamówienia Zamawiającego: a) cena musi obejmować koszty związane z realizacją zamówienia: cenę taryfową przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem, bez kosztów dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego oraz kosztu wystawienia biletu b) oferta cenowa sprzedaży na niżej wyszczególnione trasy musi uwzględniać klasę ekonomiczną z bagażem podręcznym i bagażem rejestrowanym; c) do kalkulacji cenowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć wydruk rezerwacji biletu lotniczego w formie potwierdzenia z elektronicznego systemu rezerwacji 1. Warszawa Bruksela Warszawa wylot w dniu 22 kwietnia 2015 r. godzina:. przewoźnik:. powrót w dniu 24 kwietnia 2015 r. godzina:

3 przewoźnik: 2. Warszawa Praga Warszawa wylot w dniu 27 maja 2015 r. godzina:. przewoźnik:.. powrót w dniu 31 maja 2015 r. godzina: przewoźnik: 3. Warszawa Neapol Warszawa wylot w dniu 23 czerwiec 2015 r. godzina: przewoźnik:.. powrót w dniu 25 czerwiec 2015 r. godzina:. przewoźnik:.. 4. Warszawa Kopenhaga Warszawa wylot w dniu 22 lipca 2015 r. godzina:.. powrót w dniu 24 lipca 2015 r. godzina:.. przewoźnik: 5. Warszawa Belgrad Warszawa wylot w dniu 31 sierpnia 2015 r. godzina: powrót w dniu 2 września 2015 r. godzina: przewoźnik:..

4 6. Gdańsk Turku Gdańsk wylot w dniu 28 września 2015 r. godzina: powrót w dniu 2 października 2015 r. godzina: przewoźnik:.. 7. Warszawa Zurych Warszawa wylot w dniu 14 października 2015 r. godzina: powrót w dniu 17 października 2015 r. godzina: przewoźnik:.. 8. Warszawa Monachium Warszawa wylot w dniu 08 listopada 2015 r. godzina: powrót w dniu 11 listopada 2015 r. godzina: przewoźnik:.. Łącznie kwota za 8 przelotów europejskich: PLN Ceny 5 biletów lotniczych na trasach międzykontynentalnych według zamówienia Zamawiającego: a) cena musi obejmować koszty związane z realizacją zamówienia: cenę taryfową przewoźnika, podatki, opłaty lotniskowe oraz inne opłaty i należności związane bezpośrednio z przelotem, bez kosztów dostarczenia biletów do siedziby Zamawiającego oraz kosztu wystawienia biletu

5 b) oferta cenowa sprzedaży na niżej wyszczególnione trasy musi uwzględniać klasę ekonomiczną z bagażem podręcznym i bagażem rejestrowanym; c) do kalkulacji cenowej Wykonawca zobowiązany jest załączyć wydruk rezerwacji biletu lotniczego w formie potwierdzenia z elektronicznego systemu rezerwacji 1. Warszawa Tel Aviv Warszawa wylot w dniu 30 sierpnia 2015 r. godzina: przewoźnik:. powrót w dniu 5 września 2015 r. godzina:.. przewoźnik:. 2. Warszawa Tokio Warszawa wylot w dniu 10 października 2015 r. godzina:. przewoźnik: powrót w dniu 24 października 2015 r. godzina:. przewoźnik: 3. Warszawa Nanjing Warszawa Lot maksymalnie z dwiema przesiadkami wylot w dniu 5 listopada 2015 r. godzina: przewoźnik:.. powrót w dniu 14 listopada 2015 r. godzina: 4. Warszawa Boston Warszawa wylot w dniu 17 sierpnia 2015 r. godzina: przewoźnik:.. powrót w dniu 29 sierpnia 2015 r. godzina:

6 5. Warszawa Chicago Warszawa wylot w dniu 10 maja 2015 r. godzina: przewoźnik:.. powrót w dniu 16 maja 2015 r. godzina: Łącznie kwota za 5 przelotów: PLN Suma cen brutto ośmiu biletów lotniczych na trasach europejskich i pięciu biletów na trasach międzykontynentalnych.. Powyższą kwotę należy przenieść do Formularza ofertowego załącznik nr 2 do SIWZ.... dnia (podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

7 02/48 Pneumatyczna metoda pozyskiwania ikry ryb - możliwości aplikacyjne oraz wpływ na parametry jakościowe i ilościowe gamet oraz dobrostan tarlaków realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Projekt pilotażowy. Oś priorytetowa 3.5 Umowa nr R /100R /10 z dnia r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony ony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Nutrition and ambienttemperatureduringearly development canreducesusceptibility to obesity realizowanego w ramach programu WELCOME Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 PO IG Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki Umowa nr WELCOME/2010-4/3 z dnia 14 czerwca 2011 dla IRZiBŻ PAN w Olsztynie. DOTACJE NA INNOWACJE Inwestujemy w waszą przyszłość Elektrochemiczne bioczujniki do detekcji aktywacji receptorów RAGE narzędzia taniej teranostyki realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata , 2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.1 Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy, Poddziałanie Strategiczne

8 programy badań naukowych i prac rozwojowych. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Warszawa, dnia.16.01.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2014 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: przetargu nieograniczonego na usługę:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowe Centrum Sportu sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada 2009 r. Al. Ks. Józefa Poniatowskiego 1 03-901 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy 3/2014. do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 3/2014 do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego na: zapewnienie świadczenia usług dla potrzeb Ośrodka Studiów Wschodnich im.

Bardziej szczegółowo

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO

NA: ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE REZERWACJI, WYSTAWIANIA, SPRZEDAŻY I SUKCESYWNEJ DOSTAWY BILETÓW LOTNICZYCH NA RZECZ POLSKIEGO ZWIAZKU SZERMIERCZEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ

Bardziej szczegółowo

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku

Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych. dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku Przetarg pisemny na wybór podmiotu do zakupu biletów lotniczych dla zawodników i pracowników Polskiego Związku Zapaśniczego w 2014 roku I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Zapaśniczy (PZZ), zwany

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu.

Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668. Ogłoszenie o zamówieniu. 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:440668-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2013/S 251-440668

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia

Zapytanie ofertowe. II Przedmiot, cel i charakter prawny zamówienia Zapytanie ofertowe I Zamawiający Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości Ul. Kościelna 21 60-536 Poznań Telefon: 61 665 76 70 Fax: 61 665 76 71 e-mail: info@paip.pl Poznański Akademicki Inkubator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (siwz) Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii ul. G.Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NIP 584-020-35-93 REGON P-000001620 Nr postępowania: ZP/400/018/U/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Ogłoszenia I. Przedmiot zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kompleksowa organizacja dwóch zagranicznych wizyt w jednym z następujących państw członkowskich UE: Finlandia,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH

PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH PRZETARG PISEMNY NA WYBÓR PODMIOTU DO OBSŁUGI PODRÓŻY ZAGRANICZNYCH ZAWODNIKÓW I PRACOWNIKÓW POLSKIEGO ZWIĄZKU TOWARZYSTW WIOŚLARSKICH I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Towarzystw Wioślarskich

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPERATOR LOGISTYCZNY W PROJEKCIE SIMS

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPERATOR LOGISTYCZNY W PROJEKCIE SIMS Załącznik Nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPERATOR LOGISTYCZNY W PROJEKCIE SIMS ZAKRES: usługi transportowe, hotelarskie i ubezpieczeniowe 1. Przedmiot zamówienia Zamówienie obejmuje kompleksową

Bardziej szczegółowo

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej

Data: 23 grudnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/DWES/OST/FFW/2014. Świadczenie usług księgowych dla Podmiotów Ekonomii Społecznej Fundacja Fundusz Współpracy, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810, fax: +48 22 4509 803, cofund@cofund.org.pl, www.cofund.org.pl NIP: 526-000-54-68 REGON: 002179760 KRS: 0000112576

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia dla postępowania prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych p.n.: USŁUGA PRZEPROWADZENIA KURSU MAKLER PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ I INSTALACJĘ UZBROJENIA SERWEROWNI DO PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 8.2 PO IG Eddie Consulting Groups Eger

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur

ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur ZAPYTANIE OFERTOWE nr F/01/POIG 8.2/2015 w związku z realizacją projektu Budowa systemu do elektronicznej walidacji faktur przez BPC - Online Sp. z o.o. W ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość Zielona Góra, dnia 24 lutego 2014r. Zamawiający: Kancelaria Finansowa Dariusz Orzechowski ul. Bohaterów Westerplatte 11 65-034 Zielona Góra Tel. 601 805 960 Fax.: 68 363 61 22 www.czyszczeniebik.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony na Znak sprawy: ZP/7/2014/R SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Opracowanie, druk oraz dostawę wydawnictw dla Projektu Trasy Rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cmkp.edu.pl/?cat=15 Warszawa: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I WDROŻENIE SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP USŁUG SZKOLENIOWYCH Z ZAKRESU TECHNOLOGII GOOGLE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na zakup usług szkoleniowych z zakresu technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Organizacja i przygotowanie podróży studyjnej do Reykjaviku oraz podróży

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2015 z dnia 21.01.2015 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej realizuje projekt SKILLS współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program

Bardziej szczegółowo