REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zasadach określonych poniżej (zwanego dalej: Konkursem ) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-105), przy ul. Kościuszki 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 (czterysta tysięcy) złotych, będąca wydawcą książki Tomasza Michniewicza pt. Swoją drogą, zwana dalej Organizatorem ). 2. Partnerami Konkursu są: a) KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w Holandii, Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen partner lotniczy książki i konkursu oraz fundator nagrody (zwany dalej Partnerem Lotniczym ), b) Allegro partner książki i partner medialny Konkursu, zwani dalej łącznie Partnerami. 3. Konkurs towarzyszy premierze książki Tomasza Michniewicza pt. Swoją drogą (dalej: Książka). Książka relacjonuje wyprawy, podczas których jej autor (dalej: Autor) zabrał trzy osoby w dowolne wybrane przez nie miejsce na świecie. Konkurs służy wytypowaniu uczestnika, który, wraz z Autorem, weźmie udział w czwartej wyprawie tego samego typu. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Udział w Konkursie jest w pełni dobrowolny, wolny od opłat i, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Regulaminie, nie wymaga od uczestników udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów handlowych czy marketingowych. 6. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, a publikowane na stronie strona 1 z 17

2 internetowej (dalej zwanej Serwisem ). 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. II. ZASIĘG GEOGRAFICZNY I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs organizowany jest na terenie całego kraju. 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia r. do dnia r. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu, nie dłużej jednak niż o 30 dni w stosunku do daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, określonej w ustępie powyżej. Ewentualna informacja o wydłużeniu Konkursu zostanie opublikowana w Serwisie. III. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłaszając swój udział w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III Regulaminu, taka osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ). 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami Organizatora lub Partnerów, pracownikami innych podmiotów współpracujących z Organizatorem w związku z organizacją lub obsługą Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdzone poprzez wejście w czasie trwania Konkursu na stronę zawierającą formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz), oraz jego prawidłowe wypełnienie i wysłanie oznacza jednocześnie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i wraz z chwilą wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zaakceptował postanowienia Regulaminu. 4. Z chwilą wysłania Formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi Lotniczemu zgody na wykorzystywanie danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu. strona 2 z 17

3 IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Udział w Konkursie jest uzależniony od łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych Regulaminem i wymaga prawidłowego wypełnienia i wysłania Formularza dostępnego w Serwisie, tj. na stronie internetowej pod adresem 2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza rozumie się uzupełnienie wszystkich pól Formularza zgodnie z towarzyszącą mu instrukcją. W Konkursie będą brały udział wyłącznie zgłoszenia dokonane w czasie trwania Konkursu. 3. Zwycięzcą Konkursu (dalej: Zwycięzca) zostanie osoba, która najlepiej, zdaniem Jury, uzasadni swoją motywację do podróży i zdefiniuje jej cel, wyrażony jako konkretna destynacja albo chęć zmiany, potrzeba czy zamierzenie konfrontacji z własnymi słabościami, uprzedzeniami lub ograniczeniami. Mając na uwadze, że Książka Swoją drogą opisuje zmiany w postrzeganiu świata, dokonujące się poprzez konfrontację z obcymi nam kulturami oraz decyzje dotyczące zmian w życiu, stanowiące przyczynę lub efekt dalekich wypraw, Jury wybierze osobę, której zgłoszenie najlepiej wpisuje się w tak rozumiane znaczenie podróży. 4. Uczestnik wypełniający formularz może zrzec się prawa wyboru destynacji i skorzystać z rekomendacji Tomasza Michniewicza, który zaproponuje mu miejsce na świecie będące celem ich wspólnej wyprawy. Obydwa warianty będą traktowane jako równorzędne i nie będą miały wpływu na ocenę zgłoszenia przez Jury. 5. O rozstrzygnięciu Konkursu i wyborze Zwycięzcy zadecyduje Jury w składzie: a) Tomasz Michniewicz, autor książki Swoją drogą przewodniczący Jury; b) Agnieszka Plewczyńska (KLM) członek Jury; c) Aleksandra Kubicka (Allegro) - członek Jury; d) Robert Chojnacki (przedstawiciel Organizatora) członek Jury. 6. Jury zastrzega sobie prawo zasięgnięcia od Uczestników dodatkowych informacji przed dokonaniem ostatecznego wyboru Zwycięzcy. 7. Jury może podać do publicznej wiadomości pisemne uzasadnienie swojego wyboru, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin. 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia r. Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Formularzu. strona 3 z 17

4 9. Zgłoszenia nieprawidłowe, niepełne lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. V. NAGRODA 1. Nagrodą w Konkursie jest pokrycie kosztów wyprawy Zwycięzcy w towarzystwie Tomasza Michniewicza do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę w Formularzu zgłoszeniowym (dalej: Cel Wyprawy), obejmujące: a) jeden powrotny bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na trasie z Warszawy do/z dowolnego miasta, do którego latają linie lotnicze KLM, będącego Celem Wyprawy lub znajdującego się najbliżej Celu Wyprawy wskazanego przez Uczestnika lub, w przypadku o którym mowa w punkcie IV ust. 4 Regulaminu, wskazanego przez Autora. Bilet obejmuje opłaty i podatki lotniskowe. Za przelot nie zostaną przyznane mile w programie Flying Blue. Lista Destynacji linii lotniczych KLM stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, b) pokrycie kosztów transferów do/z lotniska do Celu Wyprawy oraz transferów do/z miejsc(a) zakwaterowania w trakcie Wyprawy, c) pokrycie kosztów wyżywienia Zwycięzcy w trakcie Wyprawy w zakresie co najmniej dwóch posiłków dziennie, d) pokrycie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Zwycięzcy w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków, dalej określane łącznie jako Nagroda. 2. Rodzaj i standard świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt b)-d powyżej, będą konsultowane ze Zwycięzcą po otrzymaniu jego zgody na przyjęcie Nagrody, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do głosu decydującego w zakresie wyboru rodzaju świadczenia składającego się na Nagrodę i określenia jego standardu. 3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić Organizator Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. 4. W terminie 7 dni od otrzymania informacji mailowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu, Zwycięzca powiadomi Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres mailowy: bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres siedziby Organizatora), czy wyraża zgodę na przyjęcie Nagrody. W przypadku, strona 4 z 17

5 jeżeli Zwycięzca Konkursu nie wyrazi zgody na przyjęcie Nagrody lub nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, Jury dokona wyboru kolejnego Uczestnika z listy rankingowej przygotowanej przez Jury. Proces wskazany powyżej powtarza się do czasu wyłonienia beneficjenta Nagrody. 5. Realizacja Nagrody nastąpi nie później niż w grudniu 2014r. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca zobowiązuje się uzgodnić z Organizatorem termin realizacji Nagrody, z uwzględnieniem dostępności miejsc. 6. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca wskaże Organizatorowi adres, pod który Organizator dokona wysyłki Nagrody, o ile właściwości poszczególnych jej części składowych nie będą pozwalały na przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody lub jej części, ani też prawo do zamiany Nagrody lub jej części na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody w miejscu wskazanym w ust. 6 powyżej. VI. PRAWO DO NAGRODY 1. Wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody, o którym mowa w pkt. V ust. 4 Regulaminu, jest równoznaczne z zobowiązaniem się Zwycięzcy do: a) relacjonowania przygotowań do Wyprawy, tj. do przygotowywania i publikowania relacji z przygotowań do Wyprawy za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Organizatora, w sposób i w terminach uzgodnionych z Organizatorem po wyrażeniu zgody na przyjęcie Nagrody, oraz do przekazywania tych relacji Organizatorowi, b) codziennego relacjonowania przebiegu Wyprawy, tj. do codziennego przygotowywania i publikowania relacji z przebiegu Wyprawy za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Organizatora, w sposób uzgodniony z Organizatorem po wyrażeniu zgody na przyjęcie Nagrody, oraz do przekazywania tych relacji Organizatorowi. strona 5 z 17

6 2. Wraz z przekazaniem Organizatorowi relacji, o których mowa w ustępie poprzednim, Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej (dalej: Licencja) na korzystanie z relacji zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi materiałami, w nieograniczonej liczbie wydań lub innych rozpowszechnień, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności drukarskich, na taśmie światłoczułej, na wszelkich znanych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, cyfrowych, optycznych, laserowych oraz innych urządzeniach obejmujących w szczególności płyty CD, karty chipowe, odtwarzacze multimedialne, w tym telefony komórkowe; b) wprowadzenie do obrotu w Polsce i za granicą egzemplarzy zwielokrotnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, we wszelkich kanałach dystrybucji, bez względu na grupę odbiorców, a w szczególności poprzez siedzi handlowe, sprzedaż kioskową, inserty z prasą, sprzedaż wysyłkową i bezpośrednią, a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo; c) publiczna prezentacja; d) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, udostępnianie w telewizji interaktywnej, cyfrowej; e) publiczne udostępnienie relacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na zasadach dostępu czasowego, jak i pobrania na żądanie; f) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach; g) rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w Internecie, oraz innych mediach takich, jak w szczególności teletekst, WAP, GSM, SMS, MMS; h) nieodpłatne udostępnianie we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora lub Partnera Lotniczego oraz w mediach urządzeń umożliwiających odczytanie lub odsłuchanie zamieszczonej treści i wprowadzenie tak zamieszczonych relacji wraz z takim urządzeniem do obrotu; 3. Udzielenie Licencji obejmuje również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego do relacji, a w szczególności do dokonywania wszelkich opracowań relacji w pełnym zakresie objętym postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu. strona 6 z 17

7 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i w ciągu pierwszych 6 lat od jej udzielenia nie może zostać wypowiedziana. 5. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca wyraża zgodę na umieszczenie logotypów Organizatora i Partnerów oraz informacji o ich udziale w informacjach w formie wpisów na blogu czy relacji prasowej, telewizyjnej, radiowej lub internetowej informującej o wyprawie przed, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu, na których znajdować się będzie nazwisko i zdjęcie Uczestnika. 6. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na publikację wizerunku Zwycięzcy, w tym wizerunku utrwalonego podczas Wyprawy, o ile publikacja wizerunku dokonuje się w związku z promocją Książki, Organizatora lub Autora. 7. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca bierze na siebie całe ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, których może doświadczyć w związku z realizacją Nagrody. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że miejsca które będą odwiedzane i działania, które będą podejmowane podczas Wyprawy, mogą być niebezpieczne. Organizator Konkursu nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych i nie przysługują wobec niego żadne roszczenia odszkodowawcze powstałe lub mogące powstać w związku z realizacją Nagrody. 8. Organizator oświadcza, że w ramach Nagrody pokrywa koszty ubezpieczeń w zakresie kosztów leczenia co najmniej do kwoty zł i kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków co najmniej do kwoty zł. Organizator nie pokrywa kosztu szczepień, które Zwycięzca poniesie ze własnym zakresie. 9. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Wyprawie. 10. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w poszczególnych obiektach podczas Wyprawy. 11. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone ze swojej winy podczas Wyprawy. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady Nagrody, które nie powstały z jego winy. strona 7 z 17

8 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie roszczeń. 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 Organizator pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie zawiadomi na piśmie wnoszącego reklamację. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania oznacza wyczerpanie trybu reklamacyjnego. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. 6. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. VIII. DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy dokonają zgłoszenia w Serwisie, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, adekwatnie do celu ich udostępnienia. 2. Administratorem danych jest Organizator. 3. Uczestnicy Konkursu, akceptując warunki Regulaminu, przyjmują do wiadomości, że zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w celach marketingowych zdjęć i innych informacji o Zwycięzcy Konkursu, jak również wywiadów z nim na łamach prasy, radia, w Internecie oraz telewizji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, numer 201, poz. 1540). strona 8 z 17

9 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. strona 9 z 17

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA DESTYNACJI Zwycięzcy przysługuje prawo wyboru trasy przelotu (wylot z i powrót do Warszawy) do jednego z następujących miejsc: miasto kod leci KLM leci Air France kraj Aalborg AAL KL Dania Aberdeen ABZ KL AF Wielka Brytania Abidjan ABJ AF Wybrzeze Kosci Sloniowej Abu Dhabi AUH KL Zjednoczone Emiraty Arabskie Abuja ABV AF Nigeria Accra ACC KL Ghana Alesund AES KL Norwegia Almaty ALA KL Kazakhstan Amman AMM AF Jordania Amsterdam AMS KL Holandia Antananarivo TNR AF Madagaskar Aruba AUA KL Antyle Holenderskie Ateny ATH KL AF Grecja Atlanta ATL KL AF USA Bahrain BAH KL Bahrain Bamako BKO AF Mali Bangalore BLR AF Indie Bangkok BKK KL AF Tajlandia Bangui BGF AF Republika Centralnej Afryki Barcelona BCN KL AF Hiszpania strona 10 z 17

11 Bejrut BEY AF Liban Bergen BGO KL Norwegia Berlin BER KL AF Niemcy Bilbao BIO KL AF Hiszpania Billund BLL KL AF Dania Birmingham BHX KL AF Wielka Brytania Bogota BOG AF Kolumbia Bolonia BLQ KL AF Wlochy Bombaj BOM AF Indie Bonaire BON KL Antyle Holenderskie Bordeaux BOD KL AF Francja Boston BOS AF USA Brasilia BSB AF Brazylia Brazzaliville BZV AF Kongo Bremen BRE KL Niemcy Bristol BRS KL Wielka Brytania Bruksela BRU KL AF Belgia Budapeszt BUD KL AF Wegry Buenos Aires BUE KL AF Argentyna Bukareszt BUH KL AF Rumunia Calgary YYC KL Kanada Cancun CUN AF Meksyk Caracas CCS AF Wenezuela Cardiff CWL KL Wielka Brytania Cayenne CAY AF Gujana Francuska Chengdu CTU KL Chiny Chicago ORD KL AF USA strona 11 z 17

12 Conakry CKY AF Gwinea Cotonou COO AF Benin Curacao CUR KL Antyle Holenderskie Dakar DKR AF Senegal Damman DMM KL Arabia Saudyjska Dar es Salaam DAR KL Tanzania Delhi DEL KL AF Indie Denpasar DPS KL Indonezja Detroit DTW AF USA Djibouti JIB AF Djibouti Doha DOH KL Katar Douala DLA AF Cameroon Dubaj DXB KL AF Emiraty Arabskie Dublin DUB AF Irlandia Dusseldorf DUS KL Niemcy Edynburg EDI KL Szkocja Entebbe EBB KL Uganda Florencja FLR KL AF Wlochy Fort de France FDF AF Martynika Frankfurt FRA KL Niemcy Freetown FNA AF Sierra Leone Fukuoka FUK KL Japonia Genewa GVA KL AF Szwajcaria Glasgow GLA KL Wielka Brytania Gothenburg GOT KL AF Szwecja strona 12 z 17

13 Guayaquil GYE KL Ekwador Hamburg HAM KL AF Niemcy Hangzhou HGH KL Chiny Hanover HAJ KL Niemcy Harare HRE KL Zimbabwe Hawana HAV KL AF Kuba Helsinki HEL KL Finlandia Hong Kong HKG KL AF Hong Kong Houston IAH KL AF USA Humberside HUY KL Wielka Brytania Istambuł IST KL AF Turcja Jakarta JKT KL AF Indonezja Johannesburg JNB KL AF RPA Kair CAI KL AF Egipt Kanton CAN KL AF Chiny Kapsztad CPT KL AF RPA Kigali KGL KL Rwanda Kijów KBP KL AF Ukraina Kilimandżaro JRO KL Tanzania Kinshasa FIH AF Demokratyczna Republika Kongo Kolonia CGN KL AF Niemcy Kopenhaga CPH KL AF Dania Kristiansand KRS KL Norwegia Kuala Lumpur KUL KL AF Malezja Kuwejt KWI KL Kuwejt Lagos LOS KL AF Nigeria Leeds LBA KL Wielka Brytania Libreville LBV AF Gabon Lima LIM KL AF Peru Linkoping LPI KL Szwecja strona 13 z 17

14 Lizbona LIS KL AF Portugalia Ljubjliana LJU AF Slowenia Lome LFW AF Togo Londyn LHR KL AF Wielka Brytania Los Angeles LAX KL AF USA Luanda LAD AF Angola Lusaka LUB KL Zambia Luxemburg LUX KL Luxemburg Lyon LYS KL AF Francja Madryt MAD KL AF Hiszpania Malabo SSG AF Gwinea Rownikowa Manchester MAN AF Wielka Brytania Manila MNL KL Filipiny Mauritius MRU AF Mauritius Mediolan MXP KL AF Wlochy Mexico City MEX KL AF Meksyk Miami MIA AF USA Minneapolis MSP AF USA Monahium MUC KL AF Niemcy Monrovia MLW AF Liberia Montevideo MVD AF Urugwaj Montreal YUL KL AF Kanada Moskwa MOW KL AF Rosja Muscat MCT KL Oman Nairobi NBO KL Kenia Ndjamena NDJ AF Chad Neapol NAP AF Wlochy strona 14 z 17

15 New Castle NCL KL Wielka Brytania Niamey NIM AF Nigeria Norwich NWI KL Wielka Brytania Norymberga NUE KL AF Niemcy Nouakchott NKC AF Mauretania Noumea NOU AF Nowa Kaledonia Nowy Jork JFK KL AF USA Osaka OSA KL AF Japonia Oslo OSL KL Norwegia Ouagadougou OUA AF Burkina Faso Panama PTY KL AF Panama Papeete PPT AF Polinezja Francuska Paramaribo PBM KL Surinam Paryż PAR KL Francja Pekin BJS KL AF Chiny Pointe Noire PNR AF Kongo Poite a Pitre PTP AF Gwadelupa Port Harcourt PHC AF Nigeria Praga PRG KL AF Czechy Punta Cana PUJ AF Dominikana Quito UIO KL Ekwador Reunion RUN AF Reunion Rio de Janeiro RIO KL AF Brazylia Riyadh RUH AF Arabia Saudyjska Rzym FCO KL AF Wlochy Saint Martin SXM KL AF Antyle Holenderskie strona 15 z 17

16 Sajgon SGN AF Wietnam San Francisco SFO AF USA Sandefjord TFR KL Norwegia Santiago de Chile SCL KL AF Chile Santo Domingo SDQ AF Dominikana Sao Paulo SAO KL AF Brazylia Seoul SEL KL AF Korea Pld Shanghaj PVG KL AF Chiny Singapur SIN KL AF Singapur Sofia SOF AF Bulgaria St. Petersburg LED KL AF Rosja Stavanger SVG KL AF Norwegia Stuttgart STR KL AF Niemcy Sztokholm ARN KL Szwecja Taipei TPE KL Tajwan Tel Aviv TLV KL Izrael Tokio TYO KL AF Japonia Toronto YYZ KL AF Kanada Tripoli TIP KL Libia Trondheim TRD KL Norwegia Tuluza TLS KL AF Francja Turyn TRN KL AF Wlochy Vancouver YVR KL Kanada Vigo VGO AF Hiszpania Waszyngton IAD KL AF USA Wenecja VCE KL Wlochy Wiedeń VIE KL AF Austria Wuhan WUH AF Chiny Xiamen XMN KL Chiny strona 16 z 17

17 Yaounde YAO/NSI AF Kamerun Yerevan EVN AF Armenia Zagrzeb ZAG KL AF Chorwacja Zurich ZRH KL AF Szwajcaria strona 17 z 17

Regulamin konkursu WYMYŚL TYTUŁ V tomu Wybranych

Regulamin konkursu WYMYŚL TYTUŁ V tomu Wybranych Regulamin konkursu WYMYŚL TYTUŁ V tomu Wybranych I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa warunki uczestnictwa w konkursie SMS prowadzonym pod nazwą WYMYŚL TYTUŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka

Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka Regulamin Konkursu Miłość od pierwszego bicia serduszka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Miłość od pierwszego

Bardziej szczegółowo

OFERTY SPECJALNE EUROPE CITY AIR FRANCE KLM PARIS 479 PLN X AFRICA CITY AIR FRANCE KLM

OFERTY SPECJALNE EUROPE CITY AIR FRANCE KLM PARIS 479 PLN X AFRICA CITY AIR FRANCE KLM EUROPE PARIS 479 PLN X AFRICA ACCRA X 4070 PLN CAPE TOWN 3090 PLN 3090 PLN DAR ES SALAAM X 2890 PLN DAKAR 3790 PLN X ENTEBBE X 3190 PLN KINSHASA 4280 PLN X JOHANNESBURG 2770 PLN 2770 PLN KILIMANJARO X

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU promującego książkę pt. Złe psy. Po ciemnej stronie mocy autorstwa Patryka Vegi (zwany dalej Regulaminem) I. 1. Postanowienia ogólne Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN KONKURSU pt. Wymyśl magiczne zaklęcie (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB

REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB REGULAMIN KONKURSU COMBINERS LAB 1. Organizator, Fundator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą "COMBINERS LAB, zwanego dalej "Konkursem" jest Agencja Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Cennik połączeń telefonicznych VOIP

Cennik połączeń telefonicznych VOIP SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250 20 11 email: biuro@sl-net.pl strona. www.sl-net.pl Cennik połączeń telefonicznych VOIP Usługi Netto Cena za usługę Brutto Połączenia

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA - ZIMĄ ZAMRAŻAMY CENY

PROMOCJA - ZIMĄ ZAMRAŻAMY CENY EUROPE PARIS 480 PLN X AFRICA ABIDJAN 3590 PLN X ACCRA X 3690 PLN BAMACO 3290 PLN X DAKAR 3890 PLN X DOUALA 4690 PLN X ENTEBBE X 3290 PLN JOHANNESBURG 2490 PLN 2490 PLN KILIMANJARO X 5250 PLN LAGOS 3390

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Święta z Kapitanem (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Konkurs Święta z Kapitanem" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Konkurs Święta z Kapitanem zwanego dalej Konkursem jest Edgard Mariusz Jachimczuk z

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim,

REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu. 3. Organizatorem Konkursu jest Galeria Neptun Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, REGULAMIN KONKURSU Warsztaty stylu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Warsztaty stylu 2. Regulamin określa w szczególności: zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze

Połączenia głosowe SMS. Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B. Albania 112 TAK TAK TAK TAK B. Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze Afganistan 112 TAK TAK TAK TAK B Albania 112 TAK TAK TAK TAK B Algieria 112 TAK TAK TAK TAK C Amerykańskie Wyspy Dziewicze 911 TAK TAK TAK TAK C Andora 112 TAK TAK TAK TAK C Angola 116 TAK TAK TAK TAK

Bardziej szczegółowo

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH

STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH ZaЁ cznik nr 1 do OSR Proj. ustawy o cudzoziemcach STATYSTYKA PODJйTYCH DECYZJI DLA WIZ C I D W PODZIALE NA CEL WYDANIA WIZY, OBYWATELSTWO APLIKUJ CYCH Nazwa placсwki: WSZYSTKIE Cel wydania: WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka

Regulamin Konkursu. Promocja konsumencka Regulamin Konkursu Promocja konsumencka 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Promocja Konsumencka 2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej

REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej REGULAMIN KONKURSU Pokaż swoje świąteczne dekoracje zwany dalej Regulaminem 1. Organizacja Konkursu 1 Organizatorem Konkursu Świąteczne dekoracje (zwany dalej Konkursem ), jest Ceneo sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu HONOR7

Regulamin konkursu HONOR7 Regulamin konkursu HONOR7 Sekcja 1. Organizator, czas i miejsce konkursu Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady konkursu pod nazwą HONOR 7, zwanego dalej Konkursem. Konkurs organizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Kartka Wakacyjna Mamba Paradise ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ ROWER MIEJSKI NHW 1 Postanowienia Ogólne 1.1. Organizatorem Konkursu Wygraj rower miejski NHW (zwanego dalej Konkursem), skierowanego do fanów profilu Natalia Honorata Witalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię. Postanowienia wstępne REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia wstępne 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU DIVERSE INSTAGRAM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Diverse Instagram zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej 23,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne

R E G U L A M I N K O N K U R S U. pod nazwą Szalone kibicowanie. 1 Postanowienia ogólne R E G U L A M I N K O N K U R S U pod nazwą Szalone kibicowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szalone kibicowanie (dalej Konkurs ) jest Agros Nova Brands, zarejestrowana w

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki

Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki Regulamin Konkursu Konkurs pt. Przepis na Walentynki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu pt. Przepis na Walentynki zwanego dalej Konkursem, jest Bandai Polska sp. z o.o., z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?.

Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Regulamin konkursu pod nazwą Po której jesteś stronie?. Definicje Użytym w treści niniejszego regulaminu zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej: 1. Organizator BMW Vertriebs GmbH działająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU "Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje" (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Organizatorem konkursu Kapitan Nauka moje wymarzone wakacje zwanego dalej Konkursem jest Edgard

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje

Regulamin Konkursu dla Konsumentów. Kampania Bądź pierwszy. 1 Definicje Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Bądź pierwszy 1 Definicje 1) Organizatorem niniejszego konkursu (dalej jako Konkurs ) jest CURSOR SA z siedzibą w Warszawie (kod 02-235), przy ulicy Równoległej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem.

REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY. Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. REGULAMIN KONKURSU PRZYGOTOWANIE DO WIELKIEGO TESTU NA PRAWO JAZDY Niniejszy regulamin w dalszej części zwany będzie Regulaminem. 1 Organizator Konkursu Organizatorem konkursu oraz fundatorem nagród w

Bardziej szczegółowo

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition

Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition Regulamin konkursu Nagraj reklamę Playstation i wygraj konsolę PS4 20th Anniversary Edition 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love"

Regulamin konkursu Jatomi Love Pure Love Regulamin konkursu "Jatomi Love Pure Love" 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jatomi Love Pure Love", zwanego dalej "Konkursem", jest Pure Health and Fitness Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem)

REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) REGULAMIN akcji promocyjnej książki pt. Jak być szczęśliwym (albo chociaż mniej smutnym) (zwany dalej Regulaminem) I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w akcji promocyjnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy!

Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! Regulamin Akcji marketingowej Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! 1 Definicje 1. Akcja marketingowa - Domowa Strefa Kibica Zwrot Pieniędzy! (dalej Akcja marketingowa ) jest sprzedażą premiową przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego

Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego Zdrowo i radośnie w ciąży - Regulamin konkursu fotograficznego 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Zdrowo i radośnie w ciąży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

1. REGULAMIN KONKURSU

1. REGULAMIN KONKURSU 1. REGULAMIN KONKURSU POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest Ministerstwo Cyfryzacji, ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa, zwane dalej Ministerstwem lub Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Gdzie Cię Grześkość Poniesie (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Gdzie Cię Grześkość Poniesie (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Gdzie Cię Grześkość Poniesie (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Gdzie Cię Grześkość Poniesie (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Ameryka Północna i Środkowa

Ameryka Północna i Środkowa Ameryka Północna i Środkowa Bahamy - - Barbados - - Bermudy - - Dominikana - Grenada - - Jamajka - Kanada - błonica, tężec, polio - Kostaryka - tężec, polio; dur Kuba - Meksyk - ; Nikaragua - WZW b; Trynidad

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy!

Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! Regulamin konkursu Baw się z nami! W instagramy! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Określenie organizatora Konkursu Organizatorem konkursu pod nazwą Baw się z nami! W instagramy!, zwanego dalej Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN Konkursu Röben dla klientów indywidualnych Wiosenna promocja średzkich cegieł Röben 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest firma Röben Polska Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję

Regulamin konkursu. Skomentuj i wygraj limitowaną edycję Regulamin konkursu Skomentuj i wygraj limitowaną edycję 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU Slogan reklamowy serwisu RuskieWypadki.pl (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą Slogan reklamowy

Bardziej szczegółowo

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu.

3. Uczestnik osoba spełniająca warunki określone w III niniejszego Regulaminu. Regulamin zabawy: Dbam o siebie zimą I. Organizacja Zabawy Zabawa Dbam o siebie zimą organizowana jest przez Grupę Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka.

Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. Regulamin konkursu Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka. 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu fotograficznego pod nazwą. Piękne i zdrowe dbam o włosy mojego dziecka., zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl

Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl Regulamin konkursu Play-Doh Kreatywne Śniadanie ogłoszonego przez Serwis Internetowy Ciufcia.pl 1. Informacje ogólne 1. Prowadzący Serwis Internetowy Ciufcia.pl (dalej zwany Serwisem ) HanBright S.A. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: Regulamin konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorami konkursu pod nazwą Konkurs Cyfrowego Polsatu oraz MTV Networks Polska (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają:

Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: Regulamin konkursu Pokój Twojego dziecka 1. ORGANIZACJA KONKURSU Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Organizator organizator Konkursu, Loyalty Point spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo

Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo Regulamin konkursu Philips Avent Miłość, bliskość, macierzyństwo 1 Postanowienia ogólne 1.! Konkurs fotograficzny Miłość, bliskość, macierzyństwo, zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA

Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA Regulamin Konkursu MOJE CENTRUM MIASTA INNE CENTRUM MIASTA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki, na jakich odbywa się konkurs prowadzony pod nazwą MOJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Przytulam, bo lubię. Postanowienia WSTĘPNE

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO. Przytulam, bo lubię. Postanowienia WSTĘPNE REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Przytulam, bo lubię 1 Postanowienia WSTĘPNE 1. Konkurs plastyczny odbywać się będzie zgodnie z niniejszym regulaminem, zwanym dalej Regulaminem", oraz przepisami prawa polskiego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu WATAHA

Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu WATAHA Regulamin konkursu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem niniejszego konkursu (zwanego dalej Konkursem ) jest ASTA-NET ASTA GROUP Sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Pile, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze?

Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Regulamin konkursu Jak się czujesz w swojej skórze? Postanowienia ogólne 1 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jak się czujesz w swojej skórze? (dalej Konkurs ) jest Data Solutions spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r.

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ. Payback. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 17 czerwca 2010r. i trwać będzie do dnia 10 sierpnia 2010r. REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Payback 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking

Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking Regulamin Konkursu Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu i Fundatorem nagród w Konkursie Pokaż nam czym jest dla Ciebie slow cooking (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute

Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute Regulamin konkursu internetowego pt. Last minute I. Postanowienia ogólne 1. Nazwa konkursu internetowego Konkurs internetowy, zwany dalej konkursem, będzie prowadzony pod nazwą Last minute. 2. Nazwa Organizatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin Konkursu Płacimy za przepis I. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Płacimy za przepis (zwanego dalej Konkursem ) jest Prószyński Media Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą

REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą REGULAMIN KONKURSU Piękna naturalnie zimą 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu i podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za wydanie nagród zwycięzcom jest Agora S.A. z siedzibą w (00-732) Warszawie

Bardziej szczegółowo

Przygotuj stół na Crocktober

Przygotuj stół na Crocktober Regulamin Konkursu Przygotuj stół na Crocktober POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Organizatorem Konkursu Przygotuj stół na Crocktober (dalej Konkurs ) i Fundatorem nagród w Konkursie jest z siedzibą w Gdyni (81-529)

Bardziej szczegółowo

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT :

Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Kraj Prefixy Cena brutto z VAT : Afganistan 0093 1,84 zl/min Afganistan 009370 009375 009377 009379 009378 1,93 zl/min Albania 00355 0,98 zl/min Albania 0035538 0035568 0035569 1,48 zl/min Algeria 002136

Bardziej szczegółowo

Dying Light zaprojektuj schronienie

Dying Light zaprojektuj schronienie Regulamin konkursu Dying Light zaprojektuj schronienie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Dying Light zaprojektuj schronienie (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Symulator Farmy Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Symulator Farmy 2015 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin konkursu (dalej Regulamin") określa zasady udziału w konkursie Symulator Farmy 2015 (dalej Konkurs"), w szczególności

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa" (dalej zwanym: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu pt. "SKOK Kujawiak zawsze blisko rolnictwa", zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje

REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI. 1. Definicje REGULAMIN KONKURSU NA TŁUMACZENIE POEZJI CHORWACKIEJ NA JĘZYK POLSKI 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs na tłumaczenie poezji chorwackiej

Bardziej szczegółowo

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego.

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 Kodeksu cywilnego. REGULAMIN PROMOCJI KUBEK MIEJSKI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Kubek miejski (dalej: Promocja ) jest Royal Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej

Bardziej szczegółowo

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

2 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH REGULAMIN Krzyżówki Agro-Sieć opublikowanej w Katalogu Wiosna 2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w krzyżówce 2. Organizatorem krzyżówki jest: Agro-Sieć Sp. z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki

Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Sezon na dynię konkurs kulinarny Stokrotki 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu prowadzonego pod nazwą Sezon na dynię (dalej Konkurs ) tj. zasady udziału

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Skąd czerpać siłę do walki z chorobą?

Regulamin konkursu Skąd czerpać siłę do walki z chorobą? Regulamin konkursu Skąd czerpać siłę do walki z chorobą? 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie na odpowiedź na pytanie Skąd czerpać siłę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM. Postanowienia ogólne REGULAMIN Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Akcji Specjalnej WYPRAWKA OD RMF FM (zwanej dalej: Akcją Specjalną) jest Radio Muzyka Fakty Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN KONKURSU

Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II REGULAMIN KONKURSU Marszałek Województwa Kujawsko Pomorskiego Piotr Całbecki oraz Prezes Portu Lotniczego Bydgoszcz S.A. Tomasz Moraczewski zapraszają do udziału w konkursie Z BYDGOSZCZY DO RZYMU ŚLADAMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.

Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in. DELEGACJE KRAJOWE Diety należą się osobie odbywającej podróż służbową na terenie kraju na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia oraz zwrot wydatków z tytułu m.in.: noclegów, przejazdu do miejsca delegowania

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r.

Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych drogą światłowodową obowiązujący od 01.10.2014 r. SL-NET s.c. ul. Wiosenna 1c/1 35-303 Rzeszów Tel. 665-706-108 Tel. 017 250-20-11 email: biuro@sl-net.pl Cennik Pakietu Internet+Telewizja HD+Telefon stacjonarny dla Klientów indywidualnych podłączonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki. (dalej: Regulamin) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Jedyny z Dziesiątki (dalej: "Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Jedyny z Dziesiątki jest Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-144), przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB

REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB REGULAMIN KONKURSÓW LEGO CLUB LEGO A/S z siedzibą w Billund, Danii, Aastvej, 1DK-7190 Billund, ustala regulamin konkursów ogłaszanych na łamach magazynu wydawanego przez LEGO Club, zwanego dalej Magazynem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nietypowe Kasze 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku - Ankieta Magazyn, zwanego dalej Konkursem, jest Brainbow Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka

Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka Regulamin BLIŻEJPRZEDSZKOLNEGO konkursu filmowego Wiosenne Piosenki Przedszkolaka I. Definicje 1. Wyrażeniom pisanym w treści Regulaminu wielką literą należy nadawać znaczenie wskazane poniżej: 1.1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

S P E C I A L O F F E R S E U R O P E

S P E C I A L O F F E R S E U R O P E E U R O P E CITY AMSTERDAM MANCHESTER NICE EDINBURGH MARSEILLE BIRMINGHAM LONDON BERGEN OSLO TOULOUSE BRUSSELS NEWCASTLE STAVANGER GENEVA LYON IBIZA BILLUND TRONDHEIM VENICE GLASGOW KLM 479 PLN 701 PLN

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii

Regulamin Konkursu. Lato pełne energii Regulamin Konkursu Lato pełne energii I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu Lato pełne energii, zwanego dalej Konkursem, jest El Padre Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Galopu 6,

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU POKAŻ NAM SWOJĄ PASJĘ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokaż nam swoją pasję zwanego dalej Konkursem, jest ETOS S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bysewskiej

Bardziej szczegółowo

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin

Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin Maluszkowe radości i zabawy konkurs Regulamin 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs Maluszkowe radości i zabawy zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez firmę: babyboom.pl zwaną dalej Organizatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki

Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki Regulamin konkursu Bieg minimini Bonarki 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Eura7 Sp. z o.o., os. 2 Pułku lotniczego 47A, 31-870 Kraków, NIP: 6762429093, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B.

Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. Regulamin konkursu 25 lat Wydawnictwa W.A.B. I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą 25 lat wydawnictwa W.A.B. (zwanego dalej Konkursem ) jest Grupa Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air

REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air REGULAMIN KONKURSU Choinka Wizz Air 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa i zasady przeprowadzania konkursu pod nazwą Choinka Wizz Air (Konkurs). 2. Organizatorem konkursu i

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ

REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ REGULAMIN KONKURSU PODAJ DALEJ I. ORGANIZATOR KONKURSU Organizatorem Konkursu Podaj dalej Firmy KOL-DENTAL, zwanego dalej Konkursem, jest KOL-DENTAL z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r.

SEPOS. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 23 lutego 2011r. i trwać będzie do dnia 20 czerwca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J SEPOS 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP

REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP REGULAMIN KONKURSU 2000 PACZEK Z NOWYMI PRODUKTAMI HiPP 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest firma HiPP Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 303, wpisana do

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Między nami kobietami. 1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Między nami kobietami 1. Postanowienia ogólne 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: a) Konkurs konkurs Między nami kobietami prowadzona na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne]

REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY. [Postanowienia ogólne] REGULAMIN KONKURSU NA HASŁO (CLAIM) DLA EKSTRAKLASY 1. [Postanowienia ogólne] 1. Niniejszy regulamin (określany dalej jako: Regulamin ) określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Hasło dla Ekstraklasy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ WYGRAJ BILETY DO KINA I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej WYGRAJ BILETY DO KINA zwanej dalej Promocją, jest Spółka Alcon Polska Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r.

Odjazdowa Loteria. 1.2. Loteria rozpoczyna się w dniu 5 listopada 2010r. i trwać będzie do dnia 7 marca 2011r. R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J Odjazdowa Loteria 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej, zwanej dalej "Loterią" jest "Fortuna PS" Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Regulamin ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą: Samsung Knox Triathlon IT (dalej: Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU. How Goyello are you edycja świąteczna. (dalej Regulamin ) DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU How Goyello are you edycja świąteczna (dalej Regulamin ) 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: a. Konkurs konkurs prowadzony pod nazwą How Goyello are you

Bardziej szczegółowo

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel"

Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel Regulamin Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel" 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem Testu pod nazwą Klub Recenzentki Rimmel (dalej zwanego: Testem ) jest Edipresse-Wizaż Sp. z.o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Pokaż swoje NESCAFÉ Frappé (dalej: Konkurs ) jest MEC Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Mobile Vikings - Podróż Vikinga 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs konkurs pod nazwą #PodróżVikinga prowadzony na zasadach określonych Regulaminem, 2. Organizator VikingCo Poland Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Nagrody w dobrym smaku 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu Nagrody w dobrym smaku, zwanego dalej Konkursem, jest Point4Art Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-066, ul.

Bardziej szczegółowo

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę 1. PRZEDMIOT REGULAMINU I DEFINICJE 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia konkursu przez firmę RED Real Estate Development Rhapsody sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą pod

Bardziej szczegółowo