REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU Tomek Michniewicz: Swoją drogą I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu na zasadach określonych poniżej (zwanego dalej: Konkursem ) jest Wydawnictwo Otwarte Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (30-105), przy ul. Kościuszki 37, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: , posiadająca NIP: , REGON: , wysokość kapitału zakładowego: ,00 (czterysta tysięcy) złotych, będąca wydawcą książki Tomasza Michniewicza pt. Swoją drogą, zwana dalej Organizatorem ). 2. Partnerami Konkursu są: a) KLM Royal Dutch Airlines z siedzibą w Holandii, Amsterdamseweg 55, 1182 GP Amstelveen partner lotniczy książki i konkursu oraz fundator nagrody (zwany dalej Partnerem Lotniczym ), b) Allegro partner książki i partner medialny Konkursu, zwani dalej łącznie Partnerami. 3. Konkurs towarzyszy premierze książki Tomasza Michniewicza pt. Swoją drogą (dalej: Książka). Książka relacjonuje wyprawy, podczas których jej autor (dalej: Autor) zabrał trzy osoby w dowolne wybrane przez nie miejsce na świecie. Konkurs służy wytypowaniu uczestnika, który, wraz z Autorem, weźmie udział w czwartej wyprawie tego samego typu. 4. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (zwanym dalej Regulaminem ) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Udział w Konkursie jest w pełni dobrowolny, wolny od opłat i, z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Regulaminie, nie wymaga od uczestników udzielenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów handlowych czy marketingowych. 6. Poza postanowieniami zawartymi w Regulaminie, obowiązujące będą także komunikaty i informacje w sprawie Konkursu, pochodzące od Organizatora, a publikowane na stronie strona 1 z 17

2 internetowej (dalej zwanej Serwisem ). 7. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w Serwisie. II. ZASIĘG GEOGRAFICZNY I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Konkurs organizowany jest na terenie całego kraju. 2. Czas trwania Konkursu obejmuje okres od dnia r. do dnia r. 3. Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu trwania Konkursu, nie dłużej jednak niż o 30 dni w stosunku do daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń, określonej w ustępie powyżej. Ewentualna informacja o wydłużeniu Konkursu zostanie opublikowana w Serwisie. III. UCZESTNICY KONKURSU 1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłaszając swój udział w Konkursie, zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie III Regulaminu, taka osoba staje się uczestnikiem Konkursu (dalej Uczestnik ). 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć osoby będące pracownikami lub pełnomocnikami Organizatora lub Partnerów, pracownikami innych podmiotów współpracujących z Organizatorem w związku z organizacją lub obsługą Konkursu, jak również członkowie ich najbliższych rodzin. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: rodziców, opiekunów prawnych, rodzeństwo, małżonka, rodziców małżonka i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie, potwierdzone poprzez wejście w czasie trwania Konkursu na stronę zawierającą formularz zgłoszeniowy (dalej: Formularz), oraz jego prawidłowe wypełnienie i wysłanie oznacza jednocześnie, że Uczestnik zapoznał się z Regulaminem i wraz z chwilą wysłania prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego zaakceptował postanowienia Regulaminu. 4. Z chwilą wysłania Formularza zgłoszeniowego zgodnie z postanowieniami Regulaminu Uczestnik udziela Organizatorowi oraz Partnerowi Lotniczemu zgody na wykorzystywanie danych podanych w Formularzu zgłoszeniowym dla celów związanych z prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu. strona 2 z 17

3 IV. WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE 1. Udział w Konkursie jest uzależniony od łącznego spełnienia wszystkich warunków określonych Regulaminem i wymaga prawidłowego wypełnienia i wysłania Formularza dostępnego w Serwisie, tj. na stronie internetowej pod adresem 2. Przez prawidłowe wypełnienie formularza rozumie się uzupełnienie wszystkich pól Formularza zgodnie z towarzyszącą mu instrukcją. W Konkursie będą brały udział wyłącznie zgłoszenia dokonane w czasie trwania Konkursu. 3. Zwycięzcą Konkursu (dalej: Zwycięzca) zostanie osoba, która najlepiej, zdaniem Jury, uzasadni swoją motywację do podróży i zdefiniuje jej cel, wyrażony jako konkretna destynacja albo chęć zmiany, potrzeba czy zamierzenie konfrontacji z własnymi słabościami, uprzedzeniami lub ograniczeniami. Mając na uwadze, że Książka Swoją drogą opisuje zmiany w postrzeganiu świata, dokonujące się poprzez konfrontację z obcymi nam kulturami oraz decyzje dotyczące zmian w życiu, stanowiące przyczynę lub efekt dalekich wypraw, Jury wybierze osobę, której zgłoszenie najlepiej wpisuje się w tak rozumiane znaczenie podróży. 4. Uczestnik wypełniający formularz może zrzec się prawa wyboru destynacji i skorzystać z rekomendacji Tomasza Michniewicza, który zaproponuje mu miejsce na świecie będące celem ich wspólnej wyprawy. Obydwa warianty będą traktowane jako równorzędne i nie będą miały wpływu na ocenę zgłoszenia przez Jury. 5. O rozstrzygnięciu Konkursu i wyborze Zwycięzcy zadecyduje Jury w składzie: a) Tomasz Michniewicz, autor książki Swoją drogą przewodniczący Jury; b) Agnieszka Plewczyńska (KLM) członek Jury; c) Aleksandra Kubicka (Allegro) - członek Jury; d) Robert Chojnacki (przedstawiciel Organizatora) członek Jury. 6. Jury zastrzega sobie prawo zasięgnięcia od Uczestników dodatkowych informacji przed dokonaniem ostatecznego wyboru Zwycięzcy. 7. Jury może podać do publicznej wiadomości pisemne uzasadnienie swojego wyboru, na co każdy Uczestnik wyraża zgodę przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy Regulamin. 8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia r. Zwycięzca zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w Formularzu. strona 3 z 17

4 9. Zgłoszenia nieprawidłowe, niepełne lub zawierające nieprawdziwe dane nie będą uprawniały do otrzymania nagrody. V. NAGRODA 1. Nagrodą w Konkursie jest pokrycie kosztów wyprawy Zwycięzcy w towarzystwie Tomasza Michniewicza do miejsca wskazanego przez Zwycięzcę w Formularzu zgłoszeniowym (dalej: Cel Wyprawy), obejmujące: a) jeden powrotny bilet lotniczy w klasie ekonomicznej na trasie z Warszawy do/z dowolnego miasta, do którego latają linie lotnicze KLM, będącego Celem Wyprawy lub znajdującego się najbliżej Celu Wyprawy wskazanego przez Uczestnika lub, w przypadku o którym mowa w punkcie IV ust. 4 Regulaminu, wskazanego przez Autora. Bilet obejmuje opłaty i podatki lotniskowe. Za przelot nie zostaną przyznane mile w programie Flying Blue. Lista Destynacji linii lotniczych KLM stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, b) pokrycie kosztów transferów do/z lotniska do Celu Wyprawy oraz transferów do/z miejsc(a) zakwaterowania w trakcie Wyprawy, c) pokrycie kosztów wyżywienia Zwycięzcy w trakcie Wyprawy w zakresie co najmniej dwóch posiłków dziennie, d) pokrycie kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia Zwycięzcy w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia oraz kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków, dalej określane łącznie jako Nagroda. 2. Rodzaj i standard świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt b)-d powyżej, będą konsultowane ze Zwycięzcą po otrzymaniu jego zgody na przyjęcie Nagrody, przy czym Organizator zastrzega sobie prawo do głosu decydującego w zakresie wyboru rodzaju świadczenia składającego się na Nagrodę i określenia jego standardu. 3. Nagroda zostanie powiększona o dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości odpowiadającej wartości podatku, jaki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa zobowiązany będzie potrącić i odprowadzić Organizator Konkursu. Dodatkowa nagroda pieniężna nie podlega wypłacie. 4. W terminie 7 dni od otrzymania informacji mailowej w przedmiocie rozstrzygnięcia Konkursu, Zwycięzca powiadomi Organizatora za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres mailowy: bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej (na adres siedziby Organizatora), czy wyraża zgodę na przyjęcie Nagrody. W przypadku, strona 4 z 17

5 jeżeli Zwycięzca Konkursu nie wyrazi zgody na przyjęcie Nagrody lub nie skontaktuje się z Organizatorem w terminie wskazanym w poprzednim zdaniu, Jury dokona wyboru kolejnego Uczestnika z listy rankingowej przygotowanej przez Jury. Proces wskazany powyżej powtarza się do czasu wyłonienia beneficjenta Nagrody. 5. Realizacja Nagrody nastąpi nie później niż w grudniu 2014r. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca zobowiązuje się uzgodnić z Organizatorem termin realizacji Nagrody, z uwzględnieniem dostępności miejsc. 6. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca wskaże Organizatorowi adres, pod który Organizator dokona wysyłki Nagrody, o ile właściwości poszczególnych jej części składowych nie będą pozwalały na przesłanie ich za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Zwycięzcę błędnych danych adresowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Uczestnika danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 8. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody lub jej części, ani też prawo do zamiany Nagrody lub jej części na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie Nagrody w miejscu wskazanym w ust. 6 powyżej. VI. PRAWO DO NAGRODY 1. Wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody, o którym mowa w pkt. V ust. 4 Regulaminu, jest równoznaczne z zobowiązaniem się Zwycięzcy do: a) relacjonowania przygotowań do Wyprawy, tj. do przygotowywania i publikowania relacji z przygotowań do Wyprawy za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Organizatora, w sposób i w terminach uzgodnionych z Organizatorem po wyrażeniu zgody na przyjęcie Nagrody, oraz do przekazywania tych relacji Organizatorowi, b) codziennego relacjonowania przebiegu Wyprawy, tj. do codziennego przygotowywania i publikowania relacji z przebiegu Wyprawy za pośrednictwem kanałów wskazanych przez Organizatora, w sposób uzgodniony z Organizatorem po wyrażeniu zgody na przyjęcie Nagrody, oraz do przekazywania tych relacji Organizatorowi. strona 5 z 17

6 2. Wraz z przekazaniem Organizatorowi relacji, o których mowa w ustępie poprzednim, Zwycięzca udziela Organizatorowi licencji niewyłącznej (dalej: Licencja) na korzystanie z relacji zarówno samodzielnie, jak i w zestawieniu z innymi materiałami, w nieograniczonej liczbie wydań lub innych rozpowszechnień, na następujących polach eksploatacji: a) utrwalanie oraz zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką, w tym sporządzanie egzemplarzy na wszelkich znanych nośnikach, w szczególności drukarskich, na taśmie światłoczułej, na wszelkich znanych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, cyfrowych, optycznych, laserowych oraz innych urządzeniach obejmujących w szczególności płyty CD, karty chipowe, odtwarzacze multimedialne, w tym telefony komórkowe; b) wprowadzenie do obrotu w Polsce i za granicą egzemplarzy zwielokrotnienia, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, we wszelkich kanałach dystrybucji, bez względu na grupę odbiorców, a w szczególności poprzez siedzi handlowe, sprzedaż kioskową, inserty z prasą, sprzedaż wysyłkową i bezpośrednią, a także poprzez bezpłatne rozdawnictwo; c) publiczna prezentacja; d) nadanie za pomocą wizji przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną oraz za pośrednictwem satelity, udostępnianie w telewizji interaktywnej, cyfrowej; e) publiczne udostępnienie relacji w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności na zasadach dostępu czasowego, jak i pobrania na żądanie; f) odpłatne i nieodpłatne udostępnianie fragmentów dla przedruku w prasie codziennej oraz magazynach; g) rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w Internecie, oraz innych mediach takich, jak w szczególności teletekst, WAP, GSM, SMS, MMS; h) nieodpłatne udostępnianie we wszelkich materiałach promocyjnych Organizatora lub Partnera Lotniczego oraz w mediach urządzeń umożliwiających odczytanie lub odsłuchanie zamieszczonej treści i wprowadzenie tak zamieszczonych relacji wraz z takim urządzeniem do obrotu; 3. Udzielenie Licencji obejmuje również prawo wykonywania zależnego prawa autorskiego do relacji, a w szczególności do dokonywania wszelkich opracowań relacji w pełnym zakresie objętym postanowieniami punktu VI niniejszego Regulaminu. strona 6 z 17

7 4. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony i w ciągu pierwszych 6 lat od jej udzielenia nie może zostać wypowiedziana. 5. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca wyraża zgodę na umieszczenie logotypów Organizatora i Partnerów oraz informacji o ich udziale w informacjach w formie wpisów na blogu czy relacji prasowej, telewizyjnej, radiowej lub internetowej informującej o wyprawie przed, w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu, na których znajdować się będzie nazwisko i zdjęcie Uczestnika. 6. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca udziela Organizatorowi nieodwołalnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie zgody na publikację wizerunku Zwycięzcy, w tym wizerunku utrwalonego podczas Wyprawy, o ile publikacja wizerunku dokonuje się w związku z promocją Książki, Organizatora lub Autora. 7. Wyrażając zgodę na przyjęcie Nagrody, Zwycięzca bierze na siebie całe ryzyko poniesienia uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, których może doświadczyć w związku z realizacją Nagrody. Zwycięzca przyjmuje do wiadomości, że miejsca które będą odwiedzane i działania, które będą podejmowane podczas Wyprawy, mogą być niebezpieczne. Organizator Konkursu nie jest organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy o usługach turystycznych i nie przysługują wobec niego żadne roszczenia odszkodowawcze powstałe lub mogące powstać w związku z realizacją Nagrody. 8. Organizator oświadcza, że w ramach Nagrody pokrywa koszty ubezpieczeń w zakresie kosztów leczenia co najmniej do kwoty zł i kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków co najmniej do kwoty zł. Organizator nie pokrywa kosztu szczepień, które Zwycięzca poniesie ze własnym zakresie. 9. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala na uczestnictwo w Wyprawie. 10. Poprzez wyrażenie zgody na przyjęcie Nagrody Zwycięzca zobowiązuje się do przestrzegania zasad obowiązujących w poszczególnych obiektach podczas Wyprawy. 11. Zwycięzca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone ze swojej winy podczas Wyprawy. VII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za braki i wady Nagrody, które nie powstały z jego winy. strona 7 z 17

8 2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej, listem poleconym na adres siedziby Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu. Decyduje data stempla pocztowego. 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji oraz wskazanie roszczeń. 4. Reklamacje zgłoszone po upływie terminu wskazanego w ust. 2 Organizator pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie zawiadomi na piśmie wnoszącego reklamację. Pozostawienie reklamacji bez rozpoznania oznacza wyczerpanie trybu reklamacyjnego. 5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. 6. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji jest ostateczna. VIII. DANE OSOBOWE 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu, którzy dokonają zgłoszenia w Serwisie, będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, adekwatnie do celu ich udostępnienia. 2. Administratorem danych jest Organizator. 3. Uczestnicy Konkursu, akceptując warunki Regulaminu, przyjmują do wiadomości, że zostali poinformowani o dobrowolności podania danych, prawie do wglądu i poprawiania danych oraz prawie żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. 4. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania w celach marketingowych zdjęć i innych informacji o Zwycięzcy Konkursu, jak również wywiadów z nim na łamach prasy, radia, w Internecie oraz telewizji. IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu. 3. Konkurs nie podlega przepisom Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, numer 201, poz. 1540). strona 8 z 17

9 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego ostatecznego rozstrzygnięcia, w tym do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia ewentualnych postępowań reklamacyjnych. strona 9 z 17

10 ZAŁĄCZNIK NR 1 LISTA DESTYNACJI Zwycięzcy przysługuje prawo wyboru trasy przelotu (wylot z i powrót do Warszawy) do jednego z następujących miejsc: miasto kod leci KLM leci Air France kraj Aalborg AAL KL Dania Aberdeen ABZ KL AF Wielka Brytania Abidjan ABJ AF Wybrzeze Kosci Sloniowej Abu Dhabi AUH KL Zjednoczone Emiraty Arabskie Abuja ABV AF Nigeria Accra ACC KL Ghana Alesund AES KL Norwegia Almaty ALA KL Kazakhstan Amman AMM AF Jordania Amsterdam AMS KL Holandia Antananarivo TNR AF Madagaskar Aruba AUA KL Antyle Holenderskie Ateny ATH KL AF Grecja Atlanta ATL KL AF USA Bahrain BAH KL Bahrain Bamako BKO AF Mali Bangalore BLR AF Indie Bangkok BKK KL AF Tajlandia Bangui BGF AF Republika Centralnej Afryki Barcelona BCN KL AF Hiszpania strona 10 z 17

11 Bejrut BEY AF Liban Bergen BGO KL Norwegia Berlin BER KL AF Niemcy Bilbao BIO KL AF Hiszpania Billund BLL KL AF Dania Birmingham BHX KL AF Wielka Brytania Bogota BOG AF Kolumbia Bolonia BLQ KL AF Wlochy Bombaj BOM AF Indie Bonaire BON KL Antyle Holenderskie Bordeaux BOD KL AF Francja Boston BOS AF USA Brasilia BSB AF Brazylia Brazzaliville BZV AF Kongo Bremen BRE KL Niemcy Bristol BRS KL Wielka Brytania Bruksela BRU KL AF Belgia Budapeszt BUD KL AF Wegry Buenos Aires BUE KL AF Argentyna Bukareszt BUH KL AF Rumunia Calgary YYC KL Kanada Cancun CUN AF Meksyk Caracas CCS AF Wenezuela Cardiff CWL KL Wielka Brytania Cayenne CAY AF Gujana Francuska Chengdu CTU KL Chiny Chicago ORD KL AF USA strona 11 z 17

12 Conakry CKY AF Gwinea Cotonou COO AF Benin Curacao CUR KL Antyle Holenderskie Dakar DKR AF Senegal Damman DMM KL Arabia Saudyjska Dar es Salaam DAR KL Tanzania Delhi DEL KL AF Indie Denpasar DPS KL Indonezja Detroit DTW AF USA Djibouti JIB AF Djibouti Doha DOH KL Katar Douala DLA AF Cameroon Dubaj DXB KL AF Emiraty Arabskie Dublin DUB AF Irlandia Dusseldorf DUS KL Niemcy Edynburg EDI KL Szkocja Entebbe EBB KL Uganda Florencja FLR KL AF Wlochy Fort de France FDF AF Martynika Frankfurt FRA KL Niemcy Freetown FNA AF Sierra Leone Fukuoka FUK KL Japonia Genewa GVA KL AF Szwajcaria Glasgow GLA KL Wielka Brytania Gothenburg GOT KL AF Szwecja strona 12 z 17

13 Guayaquil GYE KL Ekwador Hamburg HAM KL AF Niemcy Hangzhou HGH KL Chiny Hanover HAJ KL Niemcy Harare HRE KL Zimbabwe Hawana HAV KL AF Kuba Helsinki HEL KL Finlandia Hong Kong HKG KL AF Hong Kong Houston IAH KL AF USA Humberside HUY KL Wielka Brytania Istambuł IST KL AF Turcja Jakarta JKT KL AF Indonezja Johannesburg JNB KL AF RPA Kair CAI KL AF Egipt Kanton CAN KL AF Chiny Kapsztad CPT KL AF RPA Kigali KGL KL Rwanda Kijów KBP KL AF Ukraina Kilimandżaro JRO KL Tanzania Kinshasa FIH AF Demokratyczna Republika Kongo Kolonia CGN KL AF Niemcy Kopenhaga CPH KL AF Dania Kristiansand KRS KL Norwegia Kuala Lumpur KUL KL AF Malezja Kuwejt KWI KL Kuwejt Lagos LOS KL AF Nigeria Leeds LBA KL Wielka Brytania Libreville LBV AF Gabon Lima LIM KL AF Peru Linkoping LPI KL Szwecja strona 13 z 17

14 Lizbona LIS KL AF Portugalia Ljubjliana LJU AF Slowenia Lome LFW AF Togo Londyn LHR KL AF Wielka Brytania Los Angeles LAX KL AF USA Luanda LAD AF Angola Lusaka LUB KL Zambia Luxemburg LUX KL Luxemburg Lyon LYS KL AF Francja Madryt MAD KL AF Hiszpania Malabo SSG AF Gwinea Rownikowa Manchester MAN AF Wielka Brytania Manila MNL KL Filipiny Mauritius MRU AF Mauritius Mediolan MXP KL AF Wlochy Mexico City MEX KL AF Meksyk Miami MIA AF USA Minneapolis MSP AF USA Monahium MUC KL AF Niemcy Monrovia MLW AF Liberia Montevideo MVD AF Urugwaj Montreal YUL KL AF Kanada Moskwa MOW KL AF Rosja Muscat MCT KL Oman Nairobi NBO KL Kenia Ndjamena NDJ AF Chad Neapol NAP AF Wlochy strona 14 z 17

15 New Castle NCL KL Wielka Brytania Niamey NIM AF Nigeria Norwich NWI KL Wielka Brytania Norymberga NUE KL AF Niemcy Nouakchott NKC AF Mauretania Noumea NOU AF Nowa Kaledonia Nowy Jork JFK KL AF USA Osaka OSA KL AF Japonia Oslo OSL KL Norwegia Ouagadougou OUA AF Burkina Faso Panama PTY KL AF Panama Papeete PPT AF Polinezja Francuska Paramaribo PBM KL Surinam Paryż PAR KL Francja Pekin BJS KL AF Chiny Pointe Noire PNR AF Kongo Poite a Pitre PTP AF Gwadelupa Port Harcourt PHC AF Nigeria Praga PRG KL AF Czechy Punta Cana PUJ AF Dominikana Quito UIO KL Ekwador Reunion RUN AF Reunion Rio de Janeiro RIO KL AF Brazylia Riyadh RUH AF Arabia Saudyjska Rzym FCO KL AF Wlochy Saint Martin SXM KL AF Antyle Holenderskie strona 15 z 17

16 Sajgon SGN AF Wietnam San Francisco SFO AF USA Sandefjord TFR KL Norwegia Santiago de Chile SCL KL AF Chile Santo Domingo SDQ AF Dominikana Sao Paulo SAO KL AF Brazylia Seoul SEL KL AF Korea Pld Shanghaj PVG KL AF Chiny Singapur SIN KL AF Singapur Sofia SOF AF Bulgaria St. Petersburg LED KL AF Rosja Stavanger SVG KL AF Norwegia Stuttgart STR KL AF Niemcy Sztokholm ARN KL Szwecja Taipei TPE KL Tajwan Tel Aviv TLV KL Izrael Tokio TYO KL AF Japonia Toronto YYZ KL AF Kanada Tripoli TIP KL Libia Trondheim TRD KL Norwegia Tuluza TLS KL AF Francja Turyn TRN KL AF Wlochy Vancouver YVR KL Kanada Vigo VGO AF Hiszpania Waszyngton IAD KL AF USA Wenecja VCE KL Wlochy Wiedeń VIE KL AF Austria Wuhan WUH AF Chiny Xiamen XMN KL Chiny strona 16 z 17

17 Yaounde YAO/NSI AF Kamerun Yerevan EVN AF Armenia Zagrzeb ZAG KL AF Chorwacja Zurich ZRH KL AF Szwajcaria strona 17 z 17

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Lato pełne witalności!

Regulamin konkursu Lato pełne witalności! Regulamin konkursu Lato pełne witalności! 1. Definicje Zawarte w punkcie 1. wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć sposób jak zostały opisane: 1.1 Organizator

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu [Wymyślamy nowe produkty] (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wymyślamy nowe produkty (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej

OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej OGÓLNY REGULAMIN KONKURSÓW NA NAJLEPSZĄ PRACĘ SMS 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSÓW 1.1. Organizatorem działań konkursowych zwanych dalej konkursem lub konkursami, jest: G+J Gruner + Jahr Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r.

Regulamin Konkursu. h. Etap 8 ( Etap 8 ) od 9 grudnia 2013r. do 15 grudnia 2013r. Regulamin Konkursu A. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Doładuj się słońcem" ( Konkurs ) jest Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i

3. Program SERVICE PRO - Program SERVICE PRO, którym objęte są 5-letnie i Regulamin Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs dla uczestników Programu SERVICE PRO. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu Pochwal się przebiegiem i zgarnij nagrody! Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1

Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat. Postanowienia ogólne 1 Regulamin Konkursu Michniewicz - Inny świat Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki przeprowadzenia konkursu na najlepszą pracę w formie wypowiedzi pisemnej, zdjęcia

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wyślij rodzinę na wakacje (dalej zwany Regulaminem ) 1. Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs organizowany jest pod nazwą Wyślij rodzinę na wakacje (zwany dalej Konkursem ). 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy

Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy Regulamin Konkursu Wedlowy konkurs deserowy 1. Definicje Zawarte w punkcie 1 wyjaśnienia stanowią definicje pojęć zawartych w regulaminie i należy je rozumieć w taki sposób jaki zostały tu opisane. 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu. Woda dla bohatera. 1 Postanowienia ogólne Regulamin konkursu Woda dla bohatera 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu Woda dla bohatera (dalej: Konkurs ) jest Heureka Huge Idea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo