STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp."

Transkrypt

1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273, poz. 2703, nr 281, poz. 2781; 2005 r. nr 17, poz. 141, nr 94, poz. 788, nr 122, poz. 1020, nr 131, poz. 1091, nr 167, poz. 1400, nr 249, poz. 2104; 2006 r. nr 144, poz. 1043, nr 208, poz. 1532, nr 227, poz. 1658; 2007 r. nr 42, poz. 273, nr 80, poz. 542, nr 115, poz. 791, nr 120, poz. 818, nr 180, poz.1280 i nr 181, poz.1292; 2008 r. nr 70, poz. 416, nr 145, poz. 917 i nr 216, poz. 1370; 2009 r. nr 6, poz.33, nr 131, poz. 206, nr 56, poz. 458) z późniejszymi zmianami oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624) zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75, z 2007 r. Dz. U. Nr 35 poz. 222.) z późniejszymi zmianami ZARZĄDZENIE DYREKTORA ZS 13 W GORZOWIE WLKP. z dnia 12 marca 2014 r. Nr 8/2014 1

2 1. W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532), wykonując treść przyjętej w dniu 12 marca 2014r. większością głosów Uchwały nr 3/2013/2014 Rady Pedagogicznej., zarządza się co następuje: 1) W rozdziale V Statutu Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. uchyla się 15 36, o treści cyt.: 15. Pomoc psychologiczno pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności z: 1) niepełnosprawności, 2) niedostosowania społecznego, 3) zagroŝenia niedostosowaniem społecznym, 4) szczególnych uzdolnień, 5) specyficznych trudności w uczeniu się, 6) zaburzeń komunikacji językowej, 7) choroby przewlekłej, 8) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 9) niepowodzeń edukacyjnych, 10) zaniedbań środowiskowych, 11) trudności adaptacyjnych. 16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 17. Pomoc psychologiczno pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły. 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści, w szczególności pedagodzy, logopedzi, psycholodzy, doradcy zawodowi. 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i realizowana we współpracy z: a) rodzicami, b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 2

3 c) placówkami doskonalenia nauczycieli, d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, e) instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 18. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: a) ucznia, b) rodziców ucznia, c) nauczyciela wychowawcy klasy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem, d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 19. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie: a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, c) zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, d) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, e) porad i konsultacji dla uczniów. 20. Zajęcia dydaktyczno wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających znaczne trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. 21. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 22. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji oraz utrudniają naukę. 23. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 24. O zakończeniu zajęć dydaktyczno - wyrównawczych decyduje Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii zespołu. 25. Nauczyciel prowadzący zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze jest zobowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują zespoły d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 2. Zespół powołuje Dyrektor Zespołu Szkół dla ucznia: a) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, b) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, 3

4 c) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, d) ucznia zgłoszonego przez wychowawcę lub nauczyciela przedmiotu do objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 3. W skład kaŝdego zespołu wchodzą: wychowawca jako przewodniczący, nauczyciele obowiązkowych zajęć ucznia, specjaliści prowadzący zajęcia z uczniem. 4. Do zadań zespołu naleŝy: a) ustalenie zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii. 27. Dyrektor Zespołu Szkół, na podstawie zaleceń zespołu, ustala dla ucznia formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin i przekazuje te informacje rodzicom ucznia na piśmie. 28. Zespół opracowuje dla ucznia lub grupy uczniów plan działań wspierających. 29. Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wskazanej przez zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez Dyrektora Szkoły, zespół dokonuje okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz przedstawia propozycje form i sposobów udzielania pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin, w którym powinny być realizowane Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w spotkaniach zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. 2. O terminie spotkania zespołu dyrektor informuje rodziców ucznia. 3. Na wniosek Dyrektora Szkoły w spotkaniach zespołu moŝe uczestniczyć takŝe przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a na wniosek rodzica - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista. 31. Zespół zakłada i prowadzi Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia zgodnie z rozporządzeniem Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. 2. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców. 33. Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, Dyrektor Szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Występuje do organu prowadzącego z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin i etatów. 4

5 34. W szkole zatrudniony jest pedagog (psycholog) i logopeda, którzy udzielają porad rodzicom i nauczycielom w zaleŝności od potrzeb. Ich zadania określa stosowne rozporządzenie. 35. Indywidualne nauczanie W szkole organizowane jest nauczanie indywidualne na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów) na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej. 36. Opieka nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej oraz grupowe ubezpieczenie ucznia 1. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez: a) udzielanie pomocy materialnej w miarę posiadanych środków finansowych i zasobów rzeczowych, b) występowanie o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji. 2. KaŜdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków: a) decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców, b) obowiązkiem rodziców jest zapewnienie posiadania przez dziecko ubezpieczenia od kosztów leczenia podczas wycieczek szkolnych poza granice kraju (wymóg ten dotyczy takŝe nauczycieli). 2) W miejsce w/w uchylonych postanowień rozdziału V Statutu Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. wprowadza się aneksem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia o następującym brzmieniu, cyt.: 15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 5

6 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 11) z trudności adaptacyjnych związanych z róŝnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor szkoły. 17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje wychowawca klasy. 18 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 19 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody rodzica. Rodzice mają prawo do rezygnacji z udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 20 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora szkoły; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 6

7 11) kuratora sądowego. Osoby wskazane w 5-11 składają pisemny wniosek w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły. 22 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieŝącej pracy z uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum; 6) warsztatów; 7) porad i konsultacji. 23 Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 24 godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niŝ 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 25 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem Zespołu powołanego przez dyrektora szkoły. Koordynatorem Zespołu jest wychowawca klasy. 26 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 2. W związku z w/w zmianami dokonanymi w treści Statutu Zespołu Szkół nr 13 7

8 w Gorzowie Wlkp. przyjmuje się aneks stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia. Załącznik: 1) Aneks do Statutu Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. Do wiadomości: 1) uczniowie Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem wychowawców 2) rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. poprzez stronę internetową szkoły Załącznik do Zarządzenia Dyrektora ZS 13 W Gorzowie Wlkp. z dnia 12 marca 2014 r. Nr 8/2014 ANEKS DO STATUTU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 13 W GORZOWIE WLKP. W miejsce uchylonych postanowień rozdziału V Statutu Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. wprowadza się aneksem stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia o następującym brzmieniu, cyt.: 15 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych moŝliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: 1) z niepełnosprawności; 2) z niedostosowania społecznego; 3) z zagroŝenia niedostosowaniem społecznym; 4) ze szczególnych uzdolnień; 5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 6) z zaburzeń komunikacji językowej; 7) z choroby przewlekłej; 8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 9) z niepowodzeń edukacyjnych; 10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 8

9 11) z trudności adaptacyjnych związanych z róŝnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 16 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizuje dyrektor szkoły. 17 Pomoc psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje wychowawca klasy. 18 Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 19 Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Udzielenie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody rodzica. Rodzice mają prawo do rezygnacji z udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 20 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 1) rodzicami uczniów; 2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 21 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy: 1) ucznia; 2) rodziców ucznia; 3) dyrektora szkoły; 4) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem; 5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 6) poradni; 7) asystenta edukacji romskiej; 8) pomocy nauczyciela; 9) pracownika socjalnego; 10) asystenta rodziny; 11) kuratora sądowego. Osoby wskazane w 5-11 składają pisemny wniosek w sprawie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną do dyrektora szkoły. 22 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieŝącej pracy z 9

10 uczniem oraz w formie: 1) klas terapeutycznych; 2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej w przypadku uczniów gimnazjum; 6) warsztatów; 7) porad i konsultacji. 23 Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno- pedagogicznej, dyrektor szkoły ustala, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 24 godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych trwa 45 minut, a godzina zajęć specjalistycznych 60 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć specjalistycznych w czasie krótszym niŝ 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 25 W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest zadaniem Zespołu powołanego przez dyrektora szkoły. Koordynatorem Zespołu jest wychowawca klasy. 26 W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 10

11 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE ROZDZIAŁ III CELE I ZADANIA SZKOŁY ROZDZIAŁ IV SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE. 25 ROZDZIAŁ VI ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE ROZDZIAŁ VII ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY ROZDZIAŁ VIII ORGANIZACJA NAUCZANIA I WYCHOWANIA ROZDZIAŁ IX FORMY PRACY DYDAKTYCZNEJ I WYCHOWAWCZEJ ROZDZIAŁ X WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI ROZDZIAŁ XI DOKUMENTOWANIE PRZEBIEGU NAUCZANIA, WYCHOWANIA I OPIEKI ROZDZIAŁ XII SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA ROZDZIAŁ XIII PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 56 ROZDZIAŁ XIV UCZNIOWIE SZKOŁY ROZDZIAŁ XV WARUNKI BEZPIECZNEGO POBYTU UCZNIÓW W SZKOLE ROZDZIAŁ XVI ORGANIZACJA WYCIECZEK SZKOLNYCH ROZDZIAŁ XVII NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 76 ROZDZIAŁ XVIII WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ROZDZIAŁ XIX SPOSOBY INFORMOWANIA RODZICÓW O OSIĄGNIĘCIACH ICH DZIECI ROZDZIAŁ XX BIBLIOTEKA ROZDZIAŁ XXI ŚWIETLICA ROZDZIAŁ XXII MONITORING ROZDZIAŁ XXIII GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY ROZDZIAŁ XXIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Zasady organizacji Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. 1. Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp., zwany dalej Szkołą, jest placówką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami). W jej skład wchodzą: a) oddział przedszkolny grupa 0, b) Szkoła Podstawowa nr 13 imienia Arkadego Fiedlera, c) Gimnazjum nr Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp.: a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej kształcenia ogólnego, b) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, c) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach, d) realizuje ustalone przez Ministra Edukacji zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów. 3. Zespół Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. posiada następujące uwarunkowania organizacyjno- prawne: a) siedzibą główną szkoły jest budynek przy ulicy SzwoleŜerów 2 w Gorzowie Wlkp., b) zajęcia odbywają się w budynku przy ul. SzwoleŜerów 2 oraz w budynku przy ul. Paderewskiego 5, c) organem prowadzącym jest Gmina Gorzów Wlkp., d) nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator Oświaty. 4. Szkoła uŝywa nazwy: a) Zespół Szkół nr 13, b) Zespół Szkół nr 13 Szkoła Podstawowa nr 13 im. Arkadego Fiedlera, c) Zespół Szkół nr 13 Gimnazjum nr

13 5. Szkoła jest jednostką budŝetową, gospodarka finansowa prowadzona jest na zasadzie odrębnych przepisów. 6. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest zespół klasowy (oddział) złoŝony z uczniów, którzy w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem i programem nauczania danej klasy. 7. W szkole organizowane są oddziały: ogólne, integracyjne, terapeutyczne, sportowe oraz inne wg potrzeb w danym roku szkolnym. 8. Okres kształcenia wynosi: a) w oddziale przedszkolnym jeden rok, b) w szkole podstawowej sześć lat, c) w gimnazjum trzy lata. 2. Dane identyfikacyjne szkoły 1. Nazwa Szkoły Zespół Szkół nr Typ szkoły publiczna 3. Adres szkoły ul. SzwoleŜerów 2, Gorzów Wlkp. 4. Telefon (95) , (95) Faks (95) Adres strony Rozdział II Podstawowe informacje o szkole 3. Misja szkoły oraz model absolwenta 1. Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a osiągnięcie zawartych w nich załoŝeń jest jednym z głównych celów szkoły. 13

14 Misja szkoły We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej. Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo - wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a takŝe ich dalszy los. Przygotowujemy młodzieŝ do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia waŝnych ról społecznych. Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrznymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju. Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich bezpośrednich klientów szkoły. 2. Model absolwenta szkoły 1) Absolwent Zespołu Szkół nr 13 w Gorzowie Wlkp. to obywatel Europy XXI wieku, który: a) w swoim postępowaniu dąŝy do prawdy, b) jest świadomy Ŝyciowej uŝyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych, c) posługuje się dwoma językami obcymi, d) wykorzystuje najnowsze techniki multimedialne, e) wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złoŝonych problemów, f) jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, g) zna historię, kulturę oraz tradycje swojego regionu i narodu. 14

15 2) Absolwent Zespołu Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. to człowiek: a) umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole, b) twórczo myślący, c) umiejący skutecznie się porozumiewać, d) umiejący stale się uczyć i doskonalić, e) umiejący planować i organizować swoją pracę. 3) Absolwent Zespołu Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp. to człowiek tolerancyjny, dbający o bezpieczeństwo własne i innych, aktywny, ciekawy świata, uczciwy i prawy, przestrzegający prawa, kulturalny, obowiązkowy, samodzielny, promujący zdrowy styl Ŝycia, Ŝyczliwie nastawiony do świata i ludzi, kierujący się empatią. ROZDZIAŁ III Cele i zadania szkoły 4. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a takŝe zawarte w programie wychowawczym i programie profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. 1. Główne cele szkoły to: a) prowadzenie kształcenia i wychowania słuŝącego rozwijaniu u młodzieŝy poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata, b) zapewnienie kaŝdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, c) dbałość o wszechstronny rozwój kaŝdego ucznia, d) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, e) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w ustawach, statucie i stosownie do formy 15

16 organizacyjnej szkoły oraz prawa dzieci i młodzieŝy do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju. 2. Celem kształcenia ogólnego w szkole jest: a) przyswojenie przez uczniów określonego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad i praktyki, zgodnie z aktualnym stanem nauki, na wysokim poziomie merytorycznym, określonym w dokumentacji pedagogicznej szkoły, b) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów, c) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie, d) przygotowanie uczniów do Ŝycia w społeczeństwie informacyjnym, e) kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałości o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów, f) przygotowanie uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym oraz uczenia się przez całe Ŝycie. 3. Do zadań szkoły naleŝy: a) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczniów w szkole oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez szkołę, b) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących potrzeb, c) kształtowanie środowiska wychowawczego, umoŝliwiającego pełny rozwój umysłowy, emocjonalny i fizyczny uczniów w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, d) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową kształcenia ogólnego dla przedmiotów objętych ramowym planem nauczania, e) rozpoznawanie moŝliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów i wykorzystywanie wyników diagnoz w procesie uczenia i nauczania, f) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami, g) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej, 16

17 h) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania do moŝliwości psychofizycznych uczniów lub poszczególnego ucznia, i) wyposaŝanie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt umoŝliwiający realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych szkoły, j) organizacja kształcenia, wychowania i opieki dla uczniów niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych przepisach, k) wspomaganie wychowawczej roli rodziców, l) umoŝliwianie uczniom podtrzymywania poczucia toŝsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, m) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki i pomocy materialnej uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i Ŝyciowej, n) sprawowanie opieki nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umoŝliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania, o) skuteczne nauczanie języków obcych poprzez dostosowywanie ich nauczania do poziomu przygotowania uczniów, p) przygotowanie uczniów do dokonania świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia lub wykonywania wybranego zawodu poprzez doradztwo edukacyjno- zawodowe, q) zapewnienie doraźnej pomocy zdrowotnej przez słuŝbę zdrowia, r) upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagroŝeń i sytuacji nadzwyczajnych, s) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz wykorzystywanie róŝnych form organizacyjnych nauczania, t) przygotowanie uczniów do podejmowania przemyślanych decyzji, poprzez umoŝliwienie im samodzielnego wyboru części zajęć edukacyjnych, u) kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu, v) rozwijanie u uczniów dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu, w) zapewnienie opieki uczniom dojeŝdŝającym lub wymagających opieki ze względu na inne okoliczności poprzez zorganizowanie świetlicy szkolnej, x) zorganizowanie stołówki lub innej formy doŝywiania uczniów, 17

18 y) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w szkole, z) kształtowanie i rozwijanie u uczniów postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, kultura osobista, kreatywność, przedsiębiorczość, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw i pracy zespołowej, aa) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a takŝe postaw poszanowania dla innych kultur i tradycji, bb) upowszechnianie wśród młodzieŝy wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska, cc) zapobieganie wszelkiej dyskryminacji, dd) stworzenie warunków do nabywania przez uczniów umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z róŝnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej na zajęciach z róŝnych przedmiotów, ee) prowadzenie edukacji medialnej w celu przygotowania uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów, ff) ochrona uczniów przed treściami, które mogą stanowić zagroŝenie dla ich prawidłowego rozwoju, a w szczególności instalowanie programów filtrujących i ograniczających dostęp do zasobów sieciowych w Internecie, gg) egzekwowanie obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, hh) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji. 5. Szkoła kładzie bardzo duŝy nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania wobec szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające moŝliwość realizacji tych oczekiwań. 6. Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów, stopień zadowolenia uczniów i rodziców, realizację zadań wykonywanych przez pracowników szkoły i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań szkoły. 18

19 7. Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Szkoły, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z uczniami, rodzicami, poradnią pedagogiczno-psychologiczną, z organizacjami oraz instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę i nadzorującym szkołę. ROZDZIAŁ IV Sposoby realizacji zadań szkoły 8. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w szkole 1. Prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową kształcenia ogólnego, zgodnie z przyjętymi programami nauczania dla poszczególnych edukacji przedmiotowych w poszczególnych typach szkół oraz programem wychowania przedszkolnego dla oddziałów przedszkolnych grup Nauczyciel moŝe wybrać program nauczania spośród programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub: a) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, b) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów), c) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 3. W szkole zasady opracowania programów nauczania i dopuszczania ich do uŝytku szkolnego określa szczegółowo Procedura dopuszczania programów do uŝytku szkolnego w Zespole Szkół Nr Nauczyciel lub zespół nauczycieli, wybierając lub opracowując autorski program, obowiązani są uwzględniać poniŝsze zasady: a) program nauczania ogólnego opracowuje się na cały etap edukacyjny, b) zachowanie zgodności programu nauczania z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej, c) uwzględnienie w całości podstaw programowych edukacji kształcenia ogólnego, d) zachowanie poprawności pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 5. Program nauczania ogólnego obejmuje jeden etap edukacyjny. 19

20 6. Program nauczania zawiera : a) szczegółowe cele kształcenia i wychowania, b) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego, c) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem moŝliwości indywidualizacji pracy w zaleŝności od potrzeb i moŝliwości uczniów oraz warunków, w jakich program będzie realizowany, d) opis załoŝonych osiągnięć ucznia, e) propozycje kryteriów oceny i metod sprawdzania osiągnięć ucznia. 7. Wniosek o dopuszczenie programów, które będą obowiązywały w kolejnym roku szkolnym, nauczyciel lub nauczyciele składają w formie pisemnej do dnia 15 czerwca poprzedniego roku szkolnego. 8. Dyrektor Szkoły lub upowaŝniona przez niego osoba, wykonująca zadania z zakresu nadzoru pedagogicznego dokonuje analizy formalnej programu nauczania zaproponowanego przez nauczyciela/nauczycieli. W przypadku wątpliwości czy przedstawiony program spełnia wszystkie warunki opisane w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, Dyrektor Szkoły moŝe zasięgnąć opinii o programie innego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyŝsze i kwalifikacje wymagane do prowadzenia zajęć edukacyjnych, dla których program jest przeznaczony, doradcy metodycznego lub zespołu przedmiotowego funkcjonującego w szkole. 10. Opinia, o której mowa w ust. 7, zawiera w szczególności ocenę zgodności programu z podstawą programową kształcenia ogólnego i dostosowania programu do potrzeb edukacyjnych uczniów. 11. Opinia o programie powinna być wydana w ciągu 14 dni, nie później niŝ do 31 lipca. 12. Program nauczania do uŝytku wewnętrznego w szkole dopuszcza Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w terminie do 31 sierpnia kaŝdego roku szkolnego. Dopuszczone programy nauczania stanowią Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 20

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl

WYZWANIA. Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl WYZWANIA Nowa podstawa programowa - szanse i wyzwania dla szkół Mirosław Krajewski mirkraj@wp.pl Zmiana jest tym, co GÓRA prosi, żeby ŚRODEK zrobił DOŁOWI. Rosabeth Moss Kanter w: Liz Clarke Zarządzanei

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania

Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan. Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania Beata Domerecka Izabela Leśniewska Ryszard Sikora Piotr Tałan Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej Ramowe plany nauczania Beata Domerecka & Izabela Leśniewska & Ryszard Sikora & Piotr Tałan PORADNIK

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO)

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Edited with the trial version of Foxit Advanced PDF Editor To remove this notice, visit: www.foxitsoftware.com/shopping WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA (WSO) Zespołu Szkół Gospodarki Żywnościowej i Agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity)

z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jednolity) DZIENNIK USTAW Z 2008 R. NR 115 POZ. 728 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity) DZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy

w brzmieniu obowiązującym Dyrektorów szkół podstawowych organizujących w roku szkolnym 2013/2014 sprawdzian dla uczniów szóstej klasy Wyciąg z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów

Bardziej szczegółowo