Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości zł

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości 15.000.000 zł"

Transkrypt

1 Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych serii F o łącznej wartości zł Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna Z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, Poznań Oferujący Data sporządzenia: 25 kwietnia 2012 R.

2 1. Cel misji Celem emisji Obligacji jest spłata zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji Serii C składająca się z części kapitałowej w kwocie ,00 zł (słownie: dziewięć milionów sześćset tysięcy) oraz z części odsetkowej w kwocie ,00 zł (słownie: jeden milion szesnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć). Do pozostałych uzyskanych środków z emisji cel nie został określony. 2. Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje na okaziciela, roczne, zabezpieczone, o stałym oprocentowaniu. 3. Wielkość emisji (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii F. 4. Wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej jednej obligacji i wynosi zł (jeden tysiąc złotych) każda. 5. Warunki wykupu i oprocentowania Wykup obligacji nastąpi w dniu 8 marca 2013 r. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 dzień roboczy przed dniem wykupu, co oznacza, że kwota z tytułu wykupu obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacji w dniu ustalenia prawa do wykupu. Obligacje będą oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 12,65% w skali roku. Przy obliczaniu kwoty należnych odsetek przyjmuje się, że rok ma 365 dni. Odsetki będą wypłacane w Dniu wykupu. Dniem ustalenia praw do wykupu jest 6 (szósty) dzień roboczy przed dniem wypłaty odsetek, co oznacza, że odsetki zostaną wypłacone Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do wykupu. 6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji Przedmiotem zabezpieczenia obligacji jest zastaw rejestrowy na 18 wierzytelnościach przysługujących Emitentowi od OZEN Plus Sp. z o.o. z tytułu pożyczek, w których łączna wartość kapitału pożyczek wynosi ,10 PLN (słownie: trzydzieści milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i dziesięć groszy). 7. Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 roku oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2011 r. roku, na poziomie jednostkowym wynosiła: WYSZCZEGÓLNIENIE 31 grudnia 2011 r. (tys. zł) Zadłużenie z tyt. wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych Zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów 2 425

3 (pożyczek) Inne zobowiązania 276 Zadłużenie łącznie Podane wartości zobowiązań wynikają z wstępnego oszacowania i mogą ulec zmianie do czasu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za rok Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Biorąc pod uwagę perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przewiduje się, że zobowiązania Emitenta na dzień wykupu w znacznej mierze determinowane będą scenariuszami rozwoju poszczególnych projektów realizowanych przez Fundusz. Fundusz, za pośrednictwem spółek celowych, prowadzi obecnie działalność w następujących liniach biznesowych: 1. Energia z biomasy stałej (OZEN PLUS Sp. z o.o.) 2. Energia z biogazu (BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o., BIOGAZ ZENERIS Tech Sp. z o.o., Biogazownia Bielany Sp. z o.o.) 3. Termiczne przetwarzanie odpadów (ENERGO-EKO I S.A., Energia Trojanowo Sp. z o.o.) 4. Energia wodna (Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o., Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o., Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o.) 5. Energia wiatrowa (VIATRON S.A.) Poniżej scharakteryzowano źródła generowania przyszłych zobowiązań z tytułu realizacji projektów w wymienionych obszarach, zarówno będących obecnie w fazie realizacji, jak i planowanych. Podane wielkości przewidywanych zobowiązań przypisanych poszczególnym spółkom/obszarom działalności nie uwzględniają pożyczek udzielanych przez BBI ZENERIS NFI S.A. spółkom celowym. OZEN PLUS Sp. z o.o. Spółka OZEN Plus Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję budowy zakładu produkcji węgla drzewnego oraz energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w Wałczu i rozpoczęła działalność operacyjną. Spółka korzysta obecnie z następujących kredytów udzielonych przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.: kredytu inwestycyjnego (zadłużenie na r zł) kredytu w rachunku bieżącym (limit zł) Do dnia wykupu obligacji zobowiązania kredytowe Spółki powinny się kształtować następująco: Szacowane zadłużenie na r. zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego: zł zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym: zł BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. Spółka BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. zrealizowała inwestycję budowy biogazowni o mocy 0,526 MW w miejscowości Skrzatusz. Biogazownia prowadzi działalność operacyjną z wykorzystaniem pełnej zainstalowanej mocy.

4 Spółka BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. korzysta obecnie z następujących kredytów udzielonych przez Bank Ochrony Środowiska S.A. w związku z realizacją inwestycji: kredytu inwestycyjnego (obecne zadłużenie zł), kredytu w rachunku bieżącym (limit zł) Do dnia wykupu obligacji zobowiązania kredytowe Spółki powinny się kształtować następująco: Szacowane zadłużenie na r. zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego: zł, zobowiązania z tytułu kredytu w rachunku bieżącym: 0 zł. Oprócz działalności związanej z obsługą własnej biogazowni BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. od czerwca 2011 roku świadczy usługi w zakresie generalnego wykonawstwa biogazowni rolniczych. W związku z kontraktem na budowę biogazowni o mocy 1,0 MW w miejscowości Boleszyn została udzielona przez Bank Ochrony Środowiska S.A. gwarancja należytego wykonania umowy do kwoty zł w okresie do roku oraz do kwoty zł w okresie od r. do r. Spółka planuje realizację kilku kontraktów rocznie w charakterze generalnego wykonawcy inwestycji. Szacowane zadłużenie z tytułu planowanych kontraktów związanych z budową biogazowni: - na r. zobowiązania z tytułu linii kredytowej na finansowanie realizowanych kontraktów: ok zł, zobowiązania z tytułu wystawionych gwarancji należytego wykonania umów: ok zł, zadłużenie z tytułu kredytu obrotowego na finansowanie bieżącej działalności: zł. BIOGAZ ZENERIS TECH Sp. z o.o. BIOGAZ ZENERIS Tech Sp. z o.o została powołana w celach pomocniczych w zakresie udziału BIOGAZ ZENERIS Sp. z o.o. w postępowaniach przetargowych dotyczących budowy biogazowni. Na dzień wykupu obligacji nie zakłada się wystąpienia zobowiązań związanych z działalnością tej spółki. Biogazownia Bielany Sp. z o.o. Projekt realizowany przez Spółkę Biogazownia Bielany Sp. z o.o. jest obecnie na etapie uzyskiwania decyzji środowiskowej. Na dzień wykupu obligacji nie zakłada się wystąpienia zobowiązań związanych z realizacją tej inwestycji. ENERGO-EKO I S.A. Fundusz przygotowuje się do realizacji poprzez spółkę zależną Energo-Eko I S.A. projektu inwestycyjnego pod nazwą Budowa innowacyjnego zakładu przetwórstwa odpadów komunalnych i przemysłowych w Jastrzębiu-Zdroju. Spółka Energo-Eko I S.A. jest na końcowym etapie przygotowań do rozpoczęcia realizacji inwestycji. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie z PARP w grudniu 2011 roku kluczowe jest obecnie doprowadzenie do spięcia jej finansowania oraz uzyskanie wiarygodnej oferty na realizację inwestycji na zasadach Generalnego Realizatora Inwestycji (GRI) w uzasadnionej i akceptowalnej cenie. Na sfinansowanie inwestycji, której budżet zakładany jest na poziomie 140 mln zł, planuje się zaciągnięcie bankowego kredytu inwestycyjnego na poziomie ok. 60 mln zł. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest na początku II kwartału 2012 roku, a jej zakończenie w połowie 2014 roku. Szacowane zadłużenie na r. zobowiązania z tytułu kredytu inwestycyjnego: ok zł, zobowiązania z tytułu kredytu na finansowanie podatku VAT: ok zł. Energia Trojanowo Sp. z o.o.

5 Spółka Energia Trojanowo Sp. z o.o. powołana została w celu przygotowania i realizacji projektu nastawionego na produkcję zielonej energii elektrycznej i cieplnej, pochodzącej z przetworzenia odpadów w instalacji termicznego przetwarzania odpadów, biogazowni lub innej. Ze względu na wstępny etap przygotowań projektu zakłada się, że na dzień wykupu obligacji nie wystąpią zobowiązania związane z realizacją tej inwestycji. Elektrownie Wodne ZENERIS Sp. z o.o. Elektrownie Wodne ZENERIS Plus Sp. z o.o. Zespół Elektrowni Wodnych ZENERIS Sp. z o.o. Fundusz zakłada, iż prowadzone obecnie przez Spółki zależne Funduszu projekty związane z energetyką wodną (przygotowywanie lokalizacji, uzyskiwanie decyzji środowiskowych, wykonywanie dokumentacji projektowej z zakresu hydroenergetyki) nie będą obciążane kredytami i podmioty te na dzień wykupu obligacji nie będą wykazywać zadłużenia. VIATRON Sp. z o.o. Spółka zależna VIATRON S. A. realizuje projekt pod nazwą Wdrożenie innowacyjnej technologii instalacji turbin wiatrowych i innych specjalistycznych usług dźwigowych. W związku zakupem urządzeń niezbędnych do realizacji projektu (specjalistycznego żurawia GTK 1100 wraz z wyposażeniem) Spółka VIATRON Sp. z o.o. zawarła z De Lage Landen Leasing Polska S.A. umowy pożyczki, z tytułu których posiada zadłużenie w następującej wysokości: EUR - zadłużenie na r. z tytułu pożyczki długoterminowej udzielonej w 2010 roku EUR - z tytułu pożyczki udzielonej w styczniu 2012 roku Łącznie: euro, tj. około zł (wg śr. kursu NBP z r. wynoszącego 4,2855) Szacowane zadłużenie na r. zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej w roku 2010: euro, zobowiązania z tytułu pożyczki udzielonej w roku 2012: euro, Łącznie: euro, tj. około zł (wg śr. kursu NBP z r. wynoszącego 4,2855). Zbiorcze zestawienie szacowanych wartości zobowiązań (bez uwzględnienia bieżącej emisji obligacji): L.p. Spółka / obszar działania Funduszu Szacowane zobowiązania na r. 1 OZEN Plus Sp. z o.o. Kredyt inwestycyjny: tys. zł Kredyt obrotowy: tys. zł RAZEM: tys. zł 2 Kredyt inwestycyjny: tys. zł BIOGAZ ZENERIS Sp. Planowana linia kredytowa na finansowanie kontraktów: ok tys. zł z o.o. Planowane gwarancje należytego wykonania umów: ok tys. zł i inne przedsięwzięcia Kredyt obrotowy na finansowanie bieżącej działalności: 500 tys. zł z obszaru biogazu RAZEM: tys. zł 3 ENERGO-EKO I S.A. Kredyty inwestycyjny: tys. zł Kredyt na VAT: tys. zł RAZEM: tys. zł Elektrownie Wodne 4 ZENERIS Sp. z o.o. i Nie zakłada się inne przedsięwzięcia z obszaru energetyki

6 wodnej 5 VIATRON Sp. z o.o. Pożyczki łącznie: tys. zł Razem Spółki celowe tys. zł 6 BBI ZENERIS NFI S.A. Obligacje serii E tys. zł OGÓŁEM tys. zł Biorąc pod uwagę powyższe Fundusz szacuje, iż w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju realizacji projektów zadłużenie Funduszu na poziomie skonsolidowanym może zawierać się w przedziale od około 115,4 mln zł do 129,7 mln zł. Należy jednak zwrócić uwagę na to, iż np. w wyniku sprzedaży akcji lub udziałów spółek z portfela lub podjęcia nowych, nie uwzględnionych w powyższym wykazie projektów, szacowane na dzień wykupu obligacji zadłużenie może być istotnie różne od wskazanego powyżej. Fundusz stoi na stanowisku, iż bezpiecznym poziomem zadłużenia jest zadłużenie sięgające wielkości sumy kapitałów własnych i ich ekwiwalentów (stosunek ok. 1:1). Biorąc pod uwagę wielkość kapitałów własnych na r., tj. 85,7 mln zł (na poziomie skonsolidowanym: 70,6 mln zł) oraz kwoty dotacji będących ekwiwalentem kapitałów własnych, wynoszących 96 mln zł (w tym 52,3 mln zł - dotacje wypłacone oraz 43,7 mln zł - dotacje przyznane), co daje łącznie wartość ok. 181,7 mln zł (166,6 mln zł na poziomie skonsolidowanym), szacujemy, że spodziewany maksymalny poziom zadłużenia na dzień wykupu obligacji jest bezpieczny. 8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji serii F orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji serii F, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji serii F, jeżeli przedsięwzięcie zostało określone. Celem emisji został określony wykup obligacji serii C Emitenta, o którego realizacji poinformował raportem bieżącym nr 11/2012 w dniu 20 marca 2012 r. 9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Nie są przewidziane żadne świadczenia niepieniężne z Obligacji serii F. 10. Wycena przedmiotu zastawu na 18 wierzytelnościach spółki OZEN Plus Sp. z o.o.

7

8

9

10

11

12

13 11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji; Obligacje serii F nie są obligacjami zamiennymi na akcje. 12. w przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji. Obligacje serii F nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/49 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. GRUPA KAPITAŁOWA Skystone Capital S.A. Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej 1/48 I. ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent:

NOTA INFORMACYJNA. dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł. Emitent: NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł Emitent: Pragma Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40-748 Katowice,

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna

NOTA INFORMACYJNA. PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna NOTA INFORMACYJNA dla 10.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł wyemitowanych przez PRAGMA FAKTORING Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach przy

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie

NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie NOTA INFORMACYJNA Kancelaria Medius S.A. z siedzibą w Krakowie sporządzona na potrzeby wprowadzenia zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C do obrotu na Catalyst prowadzony jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A.

NOTA INFORMACYJNA. Mo-BRUK S.A. NOTA INFORMACYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia 20.000 obligacji na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda wyemitowanych przez Mo-BRUK S.A. z siedzibą w Niecwi, nr 68, 33-322

Bardziej szczegółowo

N O T A I N F O R M A C Y J N A

N O T A I N F O R M A C Y J N A N O T A I N F O R M A C Y J N A sporządzona w związku z wprowadzeniem do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na Catalyst dwuletnich obligacji

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii C do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo

KRUK S.A. Raport Roczny

KRUK S.A. Raport Roczny KRUK S.A. Raport Roczny Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie danych finansowych za 2011 r.... 4 2 OTOCZENIE

Bardziej szczegółowo

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA

AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI AOW FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii D i E do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2007 ROKU Kraków, 03 kwietnia 2008 roku Spis treści 1. Informacje o firmie... 3 1.1 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5 % w ogólnej liczbie głosów na WZA

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA

NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA NOTA INFORMACYJNA SPÓŁKI KANCELARIA MEDIUS SPÓŁKA AKCYJNA sporządzona na potrzeby wprowadzenia obligacji serii A do obrotu na Catalyst prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI OPTIMUS S.A. ZA ROK 2010 I. INFORMACJE O OPTIMUS S.A. HISTORIA OPTIMUS S.A. OPTIMUS został utworzony dnia 15 stycznia 2001 r. (pod firmą Optimus Technologie S.A.) a

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 6 marca 2014 roku

Gdańsk, 6 marca 2014 roku Gdańsk, 6 marca 2014 roku SPIS TREŚCI PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE ENERGA SA ZA ROK 2013... 4 INFORMACJE O SPÓŁCE I GRUPIE KAPITAŁOWEJ ENERGA... 5 Struktura Spółki ENERGA SA... 5 Działalność Spółki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ARTERIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU Zawierający: 1. Pismo Prezesa Zarządu Arteria S.A. spółki

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia roku zgodne z MSSF (w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS W 2012 ROKU Spis treści Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku I. PODSTAWOWE INFORMACJE O GRUPIE KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r.

DOM DEVELOPMENT S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 ROKU. Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W 2013 ROKU Warszawa, 25 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI ZATWIERDZENIE PRZEZ ZARZĄD SPÓŁKI SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI DOM DEVELOPMENT S.A. W

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku

Nota Informacyjna. Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa. Emitent : Agent emisji: Wołomin, 25 kwietnia 2014 roku Nota Informacyjna Niniejsza nota informacyjna została sporządzona w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A.

Oferujący: Millennium Dom Maklerski S.A. PROSPEKT EMISYJNY ZWIĄZANY Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII F ORAZ WPROWADZENIEM DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D, E i F ORAZ PRAW DO AKCJI SERII F SKYLINE INVESTMENT S.A. Oferujący:

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Raport roczny skonsolidowany GRUPY KAPITAŁOWEJ GIEŁDA PRAW MAJĄTKOWYCH VINDEXUS w roku sprawozdawczym od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. KONSEKWENCJA TO ZYSK Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2014 ROKU 15 maja 2014 r. 2 Spis treści 1. Informacje ogólne... 11 2. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KRUK S.A. Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI KRUK S.A. ZA 2012 ROK Spis treści: 1 KLUCZOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 4 1.1 Podstawowe informacje o Spółce... 4 1.2 Model działalności... 4 1.3 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY dla obligacji na okaziciela serii A AIRON INVESTMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie

Bardziej szczegółowo