Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià"

Transkrypt

1 CEDE Poznaƒ wrzeê nia 2013 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Insite today W tegorocznym wydaniu today znaleêç mo na niezb dne informacje o CEDE, program wykładów, list wystawców z numerami stoisk, plan hal i nowoêci produktowe.»strona 4 DT Study Club Osoby zwiedzajàce targi zapraszamy na wykłady w ramach Dental Tribune Study Club bezpłatne wykłady w Speakers Corner w pawilonie 6A, codziennie w godz »Strona 11 NowoÊci produktowe CEDE to znakomita okazja do zaprezentowania najnowszych technologii, trendów i rozwiàzaƒ w stomatologii. Jak co roku, na łamach today prezentujemy niektóre z nich.»strona 13 Ani na chwil nie mo emy straciç kontaktu z rzeczywistoêcià Wydawało by si, e nic nas ju nie zaskoczy i nie zdziwi. A jednak... samochody same parkujà bez kierowcy, same wyje d ajà z gara u i podje d ajà na zawołanie właêciciela, uczestnictwo w CEDE jest bezpłatne wystarczyło si zalogowaç w odpowiednim czasie, a w stomatologii równie post p nieustanny... Niezliczone innowacje, nowe technologie, a zwłaszcza dynamiczny rozwój sto- płatne karty wst pu po zalogowaniu, wizytówka w postaci kodu QR ułatwiajàca kontakt bez pieczàtki, długopisów, notatników, bezpłatna aplikacja mobilna dost pna na ró ne urzàdzenia cyfrowe, zamawianie hoteli, parkingów, uczestnictwa w imprezach towarzyszàcych, wykładach itd. wystarczy jedno klikni cie! Zastanawiam si, jak wyglàdało nasze ycie, kiedy nie było digital si poza godzinami otwarcia Wystawy i sesji szkoleniowych. B dziemy niewyspani, ale jak e szcz Êliwi, e udało si nam uczestniczyç w Gali CEDE, na której wysłuchamy zespół Big Bit The Beatles Show, w koncercie Raya Wilson a z legendarnego zespołu Genesis czy w koncercie z cyklu A Dental Jazz Story. Zwiedzajcie, uczcie si, bawcie si, cieszcie si yciem w zdrowiu i dostatku! Prof. dr n. med. Stanisław Suliborski Prof. Stanisław Suliborski matologii wspomaganej komputerowo. Przechodzimy w zawrotnym tempie na digital technology w diagnozowaniu, projektowaniu, modelowaniu, frezowaniu wszystko po to, by było precyzyjniej, skuteczniej, bardziej ekonomicznie, mniej inwazyjnie. Na szcz Êcie, mamy w Polsce CEDE ogromnà wystaw produktów stomatologicznych, która umo liwia utrzymanie kontaktu z rzeczywisto- Êcià. A rzeczywistoêç jest coraz bardziej digital. Wystarczy popatrzeç na organizacj tegorocznej CEDE bez- Mimo tych ułatwieƒ i uproszczeƒ, nadal jesteêmy zapracowani i zalatani. Czytajàc liczne informacje o CEDE, zastanawiamy si, jak efektywnie wykorzystaç te 3 dni w Poznaniu, bo program XXIII CEDE jest wyjàtkowo bogaty. Obok tradycyjnych elementów, takich jak Zjazd Zespołów Stomatologicznych z licznymi sesjami tematycznymi, Dental Tribune Study Club w Speakers Corner czy Areny, pojawiły si nowe interesujàce punkty programowe: Strefa Testów, Muzeum Stomatologii, niezliczone szkolenia, pokazy, wykłady organizowane przez producentów i wystawców. Sesje naukowo-szkoleniowe odbywaç si b dà w nowych, znakomicie wyposa onych salach wykładowych. OczywiÊcie, głównà uwag uczestników CEDE zarówno z Polski, jak i licznych krajów europejskich b dà skupiaç stoiska wystawowe jak co roku, liczne i nastawione na prezentacje tego, co najnowoczeêniejsze w stomatologii. A 52 produkty zostały zgłoszone do organizatorów jako nowoêci wystawy Nie zapominajmy o imprezach towarzyszàcych, które odbywajà 23. Ârodkowoeuropejska Wystawa Produktów Stomatologicznych XIX. Zjazd Zespołów Stomatologicznych Poznaƒ wrzeênia 2013 Miejsce wystawy: Mi dzynarodowe Targi Poznaƒskie Poznaƒ ul. Głogowska 14 Pawilony: 6A, 7, 7A i 8 Godziny zwiedzania targów: czwartek i piàtek: sobota: Wi cej informacji na:

2 news 2 CEDE Poznaƒ 2013 W tym roku, wzorem lat poprzednich, w czasie dni targowych na CEDE 2013 odbywaç si b dà wykłady Dental Tribune Study Club w zorganizowanym w tym celu Speaker s Corner. W programie wykładów zaplanowano m.in. prezentacje z zakresu stomatologii estetycznej, implantoprotetyki, higieny i prawa medycznego. NowoÊcià tegorocznego DTSC na CEDE b dzie akcja charytatywna, której celem b dzie zebranie Êrodków z przeznaczeniem na działalnoêç Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia. Dr Małgorzata Borowska opowie o codziennej pracy na rzecz dzieci obj tych opiekà hospicjum, potem odb dzie si prezentacja przedmiotów wykonanych przez podopiecznych placówki, której towarzyszyç b dzie publiczna zbiórka funduszy. Organizatorem akcji UÊmiech bez barier jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia, a partnerem medialnym Dental Tribune International. Wi cej informacji na temat Dental Tribune Study Club i akcji UÊmiech bez barier na stronach i Szczegółowy program wykładów DTSC w Speaker s Corner znajduje si na str. 11. PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeperone 4 Nowości: 4 podstawowe tryby podawania anestetyku, optymalne SleeperOne 4 tylko koszty Nowości: Implant Dental New Wave Sp. J. 10 LAT QUICKSLEEPERA W POLSCE PROMOCJA - 10%* PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeper PROMOCJA - 10%* * dotyczy urządzeń quicksleeper 4 i sleeperone 4 10 L T QUIC 10 LAT T QUICKSLEEPERA W POLSCE T QUICKSLEEPERA W POLSCE T QUICKSLEEPERA W POLSCE Nowości: Nowości: SleeperOne 4 SleeperOne 4 SleeperOne 4 t tylko koszty SleeperOne 4 Nowości: SleeperOne 4 Nowości: SleeperOne 4 4 pods 4 podstawowe tryby podawania anes optymalne ania anestetyku, Implant Dental New W w Wave Sp. J. Dental Tribune Study Club z aukcjà charytatywnà na CEDE 2013! Jak ka dego roku, równie i w tym, Komisja Konkursowa przyzna nagrody GRAND PRIX CEDE 2013 zgłoszonym produktom. Komisji Konkursowej nagrody GRAND PRIX CEDE przewodniczy Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego dr hab. n. med. Bartłomiej W. Loster. Nagrodzone zostanà produkty zgłoszone w 6 kategoriach: sprz t stomatologiczny, sprz t techniczny, materiały dla stomatologii, materiały dla techniki, materiały pomocnicze, preparaty i urzàdzenia profilaktyczne, wydawnictwa i edukacja. Statuetki GRAND PRIX CEDE 2013 zostanà wr czone podczas Gali CEDE, która odb dzie si 12. wrzeênia 2013 r. w Teatrze Wielkim w Poznaniu. Informacja o nagrodzonych ukazuje si równie w artykułach prasowych po wystawie i na stronie internetowej Produkty zgłoszone do nagrody Grand Prix CEDE 2013: zestaw kolekcji edukacyjnych Tech- Dent i Dental Assisting, autoklaw Detinge Quadro Avanti, Bluem Professional Implant Care el do higieny implantów, Aktywne Szkolenia dla Dentystów, OraliTest, wielofunkcyjny laser diodowy Smart M, Enamel Plus Hri Function, projekt praktycznych szkoleƒ OMD dla lekarzy dentystów, unit stomatologiczny A-dec 400, ArthrodontCLASSIC pasta do z bów na podra nione dziàsła, Lupa medyczna ze zmiennà ogniskowà i powi kszeniem VIDE Z10/Z11, Pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym i czasopisma wàskospecjalistyczne dla lekarzy endodontów i ortodontów. GRAND PRIX CEDE 2013

3

4 4 lista wystawców CEDE Poznaƒ , 4 3M UNITEK TUNE.IT A A.B. BERREN HANDLOWY ABOOK ACERYS 6A.1.2 ACTEON SATELEC 7A.1.7 A-dec - Dystrybutor w Polsce - AMAR 6A.2.1 Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska TOP COMPANIES FROM THE INDUSTRY WILL BE PRESENT Professional partners Media partners A-dec - Dystrybutor w Polsce - OPTIDENT 6A.3.2 IN IMPLANT Polska TOP IMPLANT AESCULAP CHIFA AKEMIA AQUAFRESH/ GLAXOSMITHKLINE ALFA 6A.3.11 ALL-DENT ALMAS ENTERPRISES ALPRO MEDICAL ALTERMEDIA AMAR 6A.2.1 ANDERSZ dental boutique ANEKS ANGER G&A ANPOL 6A.3.7 AP DENTAL ARDENT ARKONA 7A.2.3 ARS DENTAL ASAH ROENTGEN IND. 6A.1.9 AS MEDIA Wydawnictwo st INTERNATIONAL DENTAL FAIR Prague Exhibition Grounds Holesovice ATZ FARMONT 6A.1.7, 7.3.2, A-Z ORTO, CORGA B BALLITO BAŁTYCKI INSTYTUT STOMATOLOGII BAUSCH BE ACTIVE DENTIST 6A.2.17 BESTOM DENTONET.PL 6A.3.23, 7.2.8,7A.4.2, 7A.P1, 7A.P2 BETAFARMA BEYOND EUROPE BIEN-AIR DENTAL 6A.2.5 BIODENT JANKOWIAK 6A.2.7 BIOLOREN BIOMEDIX Jan Kalita 7A.1.7 BOYD ENTERPRISES BRE LEASING 6A.2.11 BREDENT BTL POLSKA 6A.3.4 BZ WBK LEASING 6A.3.4a C C. WITT - Constans-Med CARESTREAM DENTAL 6A.3.2 CERKAMED 7.3.9, 7A.1.10 CHAMPIONS IMPLANTS CHEMA-ELEKTROMET CHIRANA MEDICAL 6A.3.7 CHIRMED CHIROMEGA 6A.3.11 CLINIC DRESS 7A.3.6 COLGATE-PALMOLIVE (Poland) COLTENE / WHALEDENT 7A.1.6 CTL-LASERINSTRUMENTS 6A.1.12 CURAPROX INDENT CZM CEZAL SA we Wrocławiu D DEGUDENT, Biuro Dentsply 7A.2.6 DENMAX DENMED DENTAG DENTAL BP DENTAL CONNECTION DENTAL PLUS 6A.1.2 DENTAL RIO 7.P3 DENTAL TECHNICS SOLUTIONS DENTAL TRIBUNE INTERNATIONAL 7.2.2a DENTALHOLDING 7A.2.4, 7A.3.4 DENTAL-S 6A.2.16 DENTEX PHU DENTOOL 7A.3.2 DENTSPLY DETREY 7A.2.6 DENTSPLY IH 7A.2.6 DENTSPLY-MAILLEFER 7A.2.6 DIPLOMAT DENTAL 6A.2.5 DK DENTAL DMG Dental Material 7A.3.8 DONAU TRING CORP. 7A.3.15 DORNWELL 6A.1.9 DREVE DENTAMID 7A.1.1 DRUX DÜRR DENTAL 6A.1.1 E ECOLAB EKODENT-X 6A.2.14 EKOM 6A.4.1 ELDAN ELSEVIER URBAN & PARTNER 7.1.7

5 CEDE Poznaƒ 2013 lista wystawców 5 EMZ MED EQUENT ESDENT DENTAL EQUIPMENT 6A.1.3 ESTOMED - HAKON SOFTWARE EUR-MED POLSKA 6A.2.5 EURONDA 7A.3.7 F FALCON MEDICAL POLSKA FARMPOL FARUM 6A.1.11 FLAVIO MEDICOS FONA DENTAL 7A.3.1 FORMED G GARMED GC EUROPE N.V. 7A.1.3 GETIN NOBLE BANK 6A.1.5 GETWELL 6A.3.16 H HAGER POLONIA 7A.1.7b HEDAT HERAEUS 7A.1.4 HERBAPOL POZNA HERBAPOL S.A. WROCŁAW HOL-DENTAL DEPOT 7A.2.2 HOLTRE HUBER MEDICAL 6A.3.6a HUMANCHEMIE I IMPLACORE IMPLANT DENTAL NEW WAVE INCI DENTAL INFODENT INFODENT24.PL 7.2.2b INLAY IVOCLAR-VIVENT POLSKA 7A.1.2 Izba Gospodarcza Techników Dentystycznych IZODENT 6A.2.10 J JBJ Anker JENERIX 7A.3.12 JOIDENT 6A.2.15 K KERR 7A.1.9 KETTENBACH K-lLINE EUROPE 7A.3.14a KMS SZURKOWSKI 6A.3.9 KODAK DENTAL SYSTEMS 6A.3.2 KOL-DENTAL 7A.2.5 KOMET DENTAL L Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska LASOTRONIX 6A.2.8 LEMIX LEMIX LISTERINE/ JOHNSON & JOHNSON POLAND LOSER 7A.1.11 ŁUKIDENT M M COSMETICS MAJOR PL MAKROMED 6A.2.4, 7A.4.3 MARIANNA Odzie Medyczna MARKU 7A.4.5, 7A.4.6 MARMED MEBLE-FROST MED DESIGN 6A.2.12 MED TOUR PRESS MED-DENT SERWIS 6A.3.5 MEDI KOLL 6A.3.8 MEDIAFLOR MEDICAL BROKERS MEDIDENT ITALIA MEDITRANS 7A.2.1, 7A.3.1 MEDORA MEDYCYNA PRAKTYCZNA MEGENTA , MELAG 7A.3.3 MERCONTROL 7A.1.7a MERKANTA MICERDENT 7A.1.12 MICROBRUSH INTERNATIONAL MILLENNIUM LEASING 6A.3.15 MIRALEX MOLTENI FARMACEUTICI POLSKA MULTIDENTAL MUSTAF N NATRODENT 7A.3.10 NERV ENTERPRISE NEVENT NORIS MEDICAL NOUVAG NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY 7.1.2, O OLIDENT 7A.2.7 OMD

6 6 lista wystawców CEDE Poznaƒ 2013 Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska Nazwa firmy Pawilon/Nr stoiska OMEGA PHARMA OMS POLSKA 6A.1.6, 6A.2.6 OPTIDENT 6A.3.2 ORAL-B Instytut Blend-a-med ORIMED 7A.3.9 ORTO-FAN OVODENT P P.H.U. Medical Czesław Dàbrowski 6A.3.21 PHARMINDEX/ UBM MEDICA POLSKA PHILIPS POLSKA PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA PLANMECA OY 6A.2.2 PL-MED SOFTWARE PLUS ULTRA POLAND SMILE CEGIELSKI POLAPEXIM GROUP 6A.2.9 POLDENT 7A.1.8 POL-DENTAX 6A.2.12 POL-INTECH , POLKARD POLKARD BIS POLSKIE TOWARZYSTWO STOMATOLOGICZNE POLSKIE STOWARZYSZENIE IMPLANTOLOGICZNE Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii 6A.2.17 Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych PREVEST DENPRO 7A.3.14 PRODENTIS - INFOTEL SOFTWARE PROFIDENT 6A.3.12 PROMEDUS 7A.3.7 PROTO-FAN Q QUROSTOM QUEISSER PHARMA R REDEE RENOMED Centrum Frezowania 7A.2.8 ROBOCAM 6A.3.6 RODENTICA POLSKA ROKO , S SCHARF INSTRUMENTS SELIGA MICROSCOPES , 6A.3.3 SENSODYNE/ GLAXOSMITHKLINE SEPTODONT POLSKA 7A.1.5 SHOP DENT SIEMENS FINANCE 6A.4.2 SILESIA DENTAL 7A.2.6 SKAMEX STERN WEBER POLSKA 6A.3.1 STOMED STUDIO JZK Programy komputerowe T TARGI W KRAKOWIE TECHNETSA TECHNODENT 6A.1.4 TRACHEM U ULTRENT PRODUCTS INC. 6A.1.9 UNIDENTOMED 7A.3.16 UNIFORMIX UNIMED 6A.1.10 V VERDENT VISIOMED 6A.3.18 VOCO 7A.4.4 W W&H POLAND 6A.2.3 WIEDENT WW DENT TRE , WYDAWNICTWO CZELEJ WYDAWNICTWO ELAMED , WYDAWNICTWO FORUM WYDAWNICTWO KWINTESENCJA X XPEDENT Z ZENI MED 6A.1.8, ZHERMAPOL 7A.3.11 ZIRKONZAHN POLAND ZNAM Âwidnica 6A.2.2 ZNAMiL ZUMAX MEDICAL 7A.3.5

7 CEDE Poznaƒ 2013 program targów 7 Program XIX Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Czwartek, 12. wrzeênia 2013 r Pawilon 15/Sala 1D Współczesna koncepcja estetyki Prof. Camillo D Arcangelo 1. Materiały odtwórcze. 2. Materiały i techniki adhezyjne. 3. Odbudowy w odcinku przednim. 4. Odbudowy w odcinku bocznym. 5. Pacjenci z parafunkcjami. Wykład zorganizowany we współpracy z firmà MICERDENT Pawilon 15/Sala 1E Pierwsza pomoc w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Wykładowcy: Instruktorzy z wykształceniem medycznym: ratownicy medyczni i lekarze Stanowisko I - dro noêç dróg odechowych, Stanowisko II - posługiwanie si workiem samorozpr alnym oraz zestawem do tlenoterapii czynnej i biernej. Stanowisko III - zatrzymanie akcji serca, brak oddechu u osób dorosłych i dzieci. Stanowisko IV - Pozycje ratownicze zdj cie poszkodowanego z fotela dentystycznego, omdlenie, padaczka, zawał, pozycja boczna bezpieczna. Stanowisko V - dost p do yły, wkłucia domi Êniowe. Stanowisko VI - sprz t i zestawy do udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłych. Lek. stom. Magdalena Pawelczyk - Madaliƒska Badanie periodontologiczne pacjenta w praktyce dentystycznej - opis podstawowego badania perio z u yciem wybranych instrumentów, opracowanych kart i wskaêników. Dr n. med. Wojciech Bednarz Post powanie profilaktyczne i lecznicze w chorobach dziàseł i przyz bia Pawilon 15/Sala 1G Ekonomia, która daje policzalne zyski. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Pawilon 15/Sala 1F Przygotowanie tkanek przyz bia do zasadniczego leczenia stomatologicznego w celu uzyskania optymalnych rezultatów klinicznych i estetycznych. Dr n. med. Wojciech Bednarz Pawilon 15/Sala 1G Psychologia zachowaƒ konsumenckich. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Piàtek, 13. wrzeênia 2013 r Pawilon 15/Sala 1D Dlaczego tak trudno uzyskaç idealny kolor odbudowy kompozytowej i ceramicznej? Jak wymodelowaç kształt, aby odbudowa idealnie naêladowała natur? Prof. Alessandro Vichi Dlaczego tak trudno uzyskaç idealny kolor odbudowy kompozytowej i ceramicznej? Jak przybli yç si do doskonałoêci? Prof. Ulf Kreuger-Janson Jak wymodelowaç kształt, aby odbudowa idealnie naêladowała natur? Jakie techniki i instrumenty mogà pomóc w wykonaniu idealnego kompozytu? Pawilon 15/Sala 1F Sesja dla higienistek i asystentek stomatologicznych - cz Êç 1 Dezynfekcja, sterylizacja, procedury post powania z narz dziami... Przygotowanie pacjentów do zabiegów ortodontycznych i chirurgicznych przez higienistk, a tak e zalecenia oraz wskazania pozabiegowe, kolejnoêç... Mechaniczna kontrola płytki - kierunki rozwoju. Nowoczesne technologie w zwalczaniu i profilaktyce stanów zapalnych dziàseł. Mgr in. Andrzej Kołodziejczyk Dezynfekcja, sterylizacja, procedury post powania z narz dziami i sprz tem w gabinecie stomatologicznym. Lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madaliƒska Przygotowanie pacjentów do zabiegów ortodontycznych i chirurgicznych przez higienistk, a tak e zalecenia oraz wskazania pozabiegowe, kolejnoêç post powania, schematy fazy recall dla pacjentów gabinetu stomatologicznego. Dr n. med. Agnieszka Mielczarek Mechaniczna kontrola płytki - kierunki rozwoju Pawilon 15/Sala 1G Rekrutacja ekonomicznie opłacalna: kreacja zespołu, który pracuje dla gabinetu: asystentek, lekarzy, recepcjonistek, podwykonawców. Od naszych wyobra eƒ do satysfakcjonujàcej realizacji. Dr n. ekon. Magdalena Szumska Pawilon 15/Sala 1F Badanie periodontologiczne pacjenta. Podstawowe post powanie profilaktyczne i lecznicze w chorobach dziàseł i przyz bia.

8 8 program targów CEDE Poznaƒ 2013 Lic. hig. dent. Paulina Radoma Nowoczesne technologie w zwalczaniu i profilaktyce stanów zapalnych dziàseł. Patronat: Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych Partner merytoryczny: Instytut Blend-a-med Oral B Uczestnicy wykładów otrzymujà: Szczoteczk elektrycznà od firmy Oral-B, oraz płyt CD z filmem dydaktycznym Usuwanie złogów naz bnych Pawilon 15/Sala 1E Idealny wycisk protetyczny. Korona ceramiczna. Dr n. med. Aneta Doliwa-Augustowska Jak uzyskaç Idealny wycisk protetyczny za ka dym razem. Czynniki decydujàce o sukcesie. Optymalna technika, materiały, przygotowanie periodontologiczne. Lek. stom. Jerzy Pytko Korona ceramiczna - planowanie, szlifowanie, rokowanie Pawilon 15/Sala 1G Nakład (onlay) kompozytowy, nakład (onlay) ceramiczny jako sposób odbudowy rozległych ubytków w z bach bocznych z ywà miazgà i leczonych endodontycznie. Lek. stom. Monika Dzieciàtkowska Sobota, 14. wrzeênia 2013 r Pawilon 7/Sala 1D Stres i wypalenie zawodowe w pracy lekarza dentysty i zespołu stomatologicznego. Mgr Wojciech Krówczyƒski Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu w praktyce stomatologicznej: Obowiàzki pracodawcy w zapobieganiu stresowi zwiàzanemu z pracà Pawilon 15/Sala 1D Sesja dla higienistek i asystentek stomatologicznych - cz Êç 2 Nowe wyzwania w opiece nad pacjentem implantologicznym i periodontologicznym oraz bezpieczeƒstwo i higiena pracy w zawodzie asystentki. Martijn Rosema 100-lecie zawodu higienistki stomatologicznej - trendy i perspektywy na nast pne 100 lat. Brigitte Schoeneich Nowe wyzwania w opiece nad pacjentem implantologicznym i w niechirurgicznym leczeniu choroby przyz bia. Christian Stempf Organizacja pracy i protokół higieniczny: Zrób to dobrze! - Podstawy teoretyczne i wskazówki praktyczne. Martijn Rosema Protokół higieniczny w krajach Europy Zachodniej zalecany po leczeniu stomatologicznym. Patronat: Polskie Towarzystwo Higienistek Stomatologicznych Partner merytoryczny: Instytut Blend-a-med Oral B Uczestnicy wykładów otrzymujà: Szczoteczk elektrycznà od firmy Oral-B, oraz płyt CD z filmem dydaktycznym Usuwanie złogów naz bnych Pawilon 15/Sala 1E Podstawy interpretacji radiologicznej w stomatologii. Emily Zilm for Tufts University Amadar Optident Unity Fotele Lampy Meble Kontrola higieny Prof. dr hab. n. med. Ingrid Ró yło-kalinowska Wprowadzenie do systematycznej analizy i semiotyki zdj ç rentgenowskich. Anatomia radiologiczna zdj ç wewnàtrzustnych i pantomograficznych oraz badaƒ CBCT. Zdj cia pantomograficzne okiem radiologa. Interpretacja badaƒ CBCT - przykłady zastosowaƒ w implantoprotetyce, ortodoncji, chirurgii stomatologicznej, endodoncji, periodontologii, diagnostyce dysfunkcji narzàdu ucia, laryngologii, inne Pawilon 15/Sala 1G Inlay (wkład), Onlay (nakład), Endokorona - przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia. Lek. stom. Monika Dzieciàtkowska Inlay (wkład), Onlay (nakład), Endokrona przekraczamy granice, pokazujemy niepowodzenia. Wykład z pokazem praktycznym. Prof. dr hab. n. med. Stanisław Suliborski Ekstremalne rozwiàzania odtwórcze a techniki adhezyjne Pawilon 15/Sala 1F Wdra anie Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) i ochrona danych osobowych. Mgr Wojciech Krówczyƒski

9 CEDE Poznaƒ 2013 program targów Arena CEDE 2013 PAWILON 6A Pokazy zabiegów i procedur stomatologicznych na pacjentach i fantomach. Czwartek, 12. wrzeênia :00 11:30 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:30 12:30 OPTIDENT Zobacz jak pantomografia, tomografia oraz cyfrowe systemy C/CAM zmieniajà stomatologi i komunikacj z pacjentem. Wyprzedê konkurencj. 12:30 13:30 Dr n. med. Jacek Iracki, AMAR Jak ułatwiç sobie ycie - czyli ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym, pokaz na pacjencie. 13:30 14:00 Dr n. med. Bartosz Suliborski, Mgr in. Michał Kawczyƒski, ROBOCAM Cyfrowe wykonywanie prac implantologicznych - pokaz na pacjencie 14:00 15:30 Dr Przemysław Kustra, POLDENT BezpoÊrednie licówki kompozytowe jako szybka i ekonomiczna metoda estetycznej odbudowy z bów oraz jako alternatywa dla procedur wybielania, pokaz na pacjencie. 15:30 16:30 Dr n. med. Marzena Lorkowska-Precht, POLDENT Modelowanie twarzy kwasem hialuronowym jako alternatywa lub uzupełnienie zabiegów stomatologicznych, pokaz na pacjencie. 16:30 17:30 Prof. dr n. med. Tomasz Konopka Profilaktyka onkologiczna jamy ustnej. Piàtek, 13. wrzeênia :30 11:00 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:00 12:00 Dr n. med. Jacek Iracki, AMAR Jak ułatwiç sobie ycie - czyli ergonomia pracy w gabinecie stomatologicznym, pokaz na pacjencie. 12:00 13:00 OPTIDENT Zobacz jak pantomografia, tomografia oraz cyfrowe systemy C/CAM zmieniajà stomatologi i komunikacj z pacjentem. Wyprzedê konkurencj. 13:00 14:00 Lek. stom. Wojciech K dra, Lek. stom. Marcin K dra, AMAR Cyfrowa rewolucja w stomatologii estetycznej - jak C/CAM zmienia prac w gabinecie, pokaz na modelu i pacjencie. 14:00 14:30 Rudy Labor, ROBOCAM Cyfrowe projektowanie aparatów ortodontycznych. 14:30 16:30 Lek. dent. Izabella Bielak, BTL Polska Zastosowanie lasera w codziennej praktyce stomatologicznej na przykładzie lasera Light Walker firmy FOTONA - pokaz na pacjentach. 16:30 17:00 Dr Tomasz Kiełkowicz, POLDENT Koferdam w zabiegach endodontycznych na przykładzie wypełniania kanału goràcà gutaperkà, pokaz na fantomie. Sobota, 14. wrzeênia :30 11:00 Mgr farm. Barbara Podsadna, MEDILAB Przygotowanie gabinetu do procedur higienicznych pokaz praktyczny. 11:00 12:00 Lek. stom. Wojciech K dra, Lek. stom. Marcin K dra, AMAR Cyfrowa rewolucja w stomatologii estetycznej - jak C/CAM zmienia prac w gabinecie, pokaz na modelu i pacjencie. 12:00 13:00 Dr n. med. Marzena Lorkowska-Precht, POLDENT Dermapen - mikrodemabrazja kwasem hialuronowym w gabinecie stomatologicznym jako rozszerzenie procedur stomatologii estetycznej, pokaz na pacjencie. 13:00 13:30 Dr n. med. Bartosz Suliborski, Mgr in. Michał Kawczyƒski, ROBOCAM Cyfrowe wykonywanie prac implantologicznych - pokaz na pacjencie Dr Piotr Wujec, POLDENT, AMAR Praca w powi kszeniu instrumentami rotacyjnymi - wyzwanie czy pomoc dla dentysty? - pokaz na fantomie lub pacjencie. 14:30 15:30 Lek. stom. Magdalena Pawelczyk-Madaliƒska, FUNDACJA Z UÂMIECHEM PRZEZ YCIE Profilaktyka onkologiczna w gabinecie stomatologicznym. Pokaz standardowego, prawidłowego badania jamy ustnej na pacjencie Ro ne systemy do badaƒ przesiewowych w kierunku raka jamy ustnej. IMPREZY TOWARZYSZÑCE Czwartek, 12 wrzeênia 2013 r. godz : Gala CEDE Miejsce: Teatr Wielki im. Stanisława Moniuszki Poznaƒ, ul. Fredry 9 W cz Êci oficjalnej m.in. wr czenie nagród Grand Prix CEDE 2013, BIG BIT THE BEATLES SHOW Koktajl w teatralnym foyer Piàtek, 13 wrzeênia 2013 r. godz : RAY WILSON - 20 years and more! Miejsce: Kino Apollo Poznaƒ, ul. Ratajczaka 18

10 10 program targów CEDE Poznaƒ 2013 Szkolenia firm Czwartek, 12. wrzeênia Pawilon 7/Sala 1G OMD Mariusz Oboda MàdroÊç myêlenia, màdroêç działania, màdroêç ycia - psychologia a ycie zawodowe i osobiste lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1H DENTOMAX W trosce o spokojny sen czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce Pawilon 7/Sala 1B ARS DENTAL Leczenie chrapania i bezdechu sennego w gabinecie stomatologicznym - od czego zaczàç? Pawilon 15/Sala 1A DENTAL-S Dobrze siedzisz, dobrze widzisz dobrze pracujesz Pawilon 7/Sala 1H DENTOMAX Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji l ku stomatologicznego Pawilon 7/Sala 1F COLGATE - PALMOLIVE POLAND Fluorki złotym standardem profilaktyki - kiedy, dlaczego i jak je stosowaç? Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesny system implantów francuskiej firmy EUROTEKNIKA gwarancjà trwałych efektów estetycznych Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1F COLGATE - PALMOLIVE POLAND Podstawowe leczenie periodontologiczne dla lekarzy ogólnie praktykujàcych. Jak wyleczyç krwawiàce dziàsła Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesne technologie w gabinecie stomatologicznym - Êwiatło pod kontrolà lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1H HOLTRE EKSPORT-IMPORT Zastosowanie nowoczesnych elementów retencyjnych systemu Rhein 83 w leczeniu protetycznym i implantoprotetycznym. Piàtek, 13. wrzeênia 2013 SLOVAK DENTAL DAYS 14 th EXHIBITION OF STOMATOLOGY AND DENTAL TECHNICS Pawilon 7/Sala 1H OPTIDENT Mechanizmy wykorzystania tomografii CBCT i pantomografii dla rozwoju praktyki. Jak osiàgnàç sukces z nowoczesnà radiologià Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Âwiatło i kolor w odbudowie estetycznej - Enamel Plus HRi. - KURS I Pawilon 7/Sala 1A DENTAL CONNECTION Od licówek po implanty - Sukces osiàgni ty zespołowo INCHEBA, a.s., Viedenská cesta 3-7, Bratislava T F E Pawilon 7/Sala 1F NOWOCZESNY TECHNIK DENTYSTYCZNY III Sympozjum Nowoczesnej Techniki Dentystycznej Pawilon 15/Sala 1B+C NOWY GABINET STOMATOLOGICZNY Kongres Prawa Medycznego Wydawnictwa Nowy Gabinet Stomatologiczny Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesny system implantów francuskiej firmy EUROTEKNIKA gwarancjà trwałych efektów estetycznych Pawilon 7/Sala 1G PIERRE FABRE MEDICAMENT POLSKA Sp. z o.o. Wyzwania i ograniczenia w leczeniu recesji dziàsła Pawilon 7/Sala 1A C.Witt Z respektem dla anatomii - Nowe podejêcie do opracowywania kanałów korzeniowych. Dwa w jednym pilnik i irygacja Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1B PZM MARKU Nowoczesne technologie w gabinecie stomatologicznym - Êwiatło pod kontrolà lekarza dentysty Pawilon 7/Sala 1C EQUENT System szyn NTI-TSS w praktyce - mo liwoêci i ograniczenia. Deprogramacja jako element przygotowania do rekonstrukcji protetycznej Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 7/Sala 1B MULTIDENTAL-MED Leczenie patologii okołowierzchołkowych - rekomendowane strategie i techniki współczesnej endodoncji Pawilon 7/Sala 1G EQUENT Stomatologia adhezyjna - Nowe spojrzenie na adhezj przy zastosowaniu technologii Embrace Pawilon 7/Sala 1H COLGATE - PALMOLIVE POLAND Fluorki złotym standardem profilaktyki - kiedy, dlaczego i jak je stosowaç? Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Materiały Stomatologiczne Âwiatło i kolor w odbudowie estetycznej - Enamel Plus HRi. - KURS II Pawilon 7/Sala 1B ARS DENTAL Stomatologia XXI wieku - Zastosowanie laserów do tkanek mi kkich w codziennej praktyce Pawilon 7/Sala 1G CHAMPIONS IMPLANTS GmbH (R)Evolution w implantologii. MIMIflapless & implantacja natychmiastowa Pawilon 7/Sala 1H COLGATE - PALMOLIVE POLAND Znaczenie chemomechanicznej kontroli płytki naz bnej w fazie podtrzymujàcej leczenia implantoprotetycznego Sobota, 14. wrzeênia Pawilon 15/Sala 1A Komisja ds. Szkolenia Przed i Podyplomowego PTS, Komisja Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Stomatologii PTS, Instytut Blend-a-Med Oral-B Lepiej zapobiegaç ni leczyç. Stomatologia prewencyjna Pawilon 7/Sala 1B GETWELL Sp. z o.o. Pierwsze Implanty 3D printing TIXOS - nowe mo liwoêci dzi ki innowacyjnej technologii. Prezentacja przypadków, Planowanie z wykorzystaniem tomografii CBCT VOLUX. Najnowszy System znieczulenia komputerowego Calajet Pawilon 7/Sala 1F 3SHAPE Nowoczesne rozwiàzania 3SHAPE w stomatologii i implantoprotetyce Pawilon 7/Sala 1E MICERDENT Odbudowa po leczeniu endodontycznym z zastosowaniem wkładów z włókna szklanego Pawilon 7/Sala 1G DENTAL CONNECTION Rewolucyjne rozwiàzania: Protetyka cyfrowa i estetyka Pawilon 7/Sala 1H CERKAMED Kliniczne metody wykorzystania cementu MTA w codziennej pracy lekarza stomatologa Pawilon 15/Sala 1C DENTOMAX W trosce o spokojny sen czyli alternatywy i dylematy we współczesnej protetyce Pawilon 7/Sala 1A EQUENT System szyn NTI-TSS w praktyce - mo liwoêci i ograniczenia. Leczenie bólu mi Êniowego w układzie ruchowym narzàdu ucia Pawilon 7/Sala 1C DENTOMAX Sedacja wziewna podtlenkiem azotu jako metoda eliminacji l ku stomatologicznego Pawilon 7/Sala 1C EQUENT Leczenie endodontyczne i odbudowa w pigułce - poradnik lekarza praktyka Pawilon 7/Sala 1H CHAMPIONS IMPLANTS GmbH (R)Evolution w implantologii. MIMIflapless & implantacja natychmiastowa Pawilon 7/Sala 1C ARS DENTAL Stomatologia XXI wieku - Zastosowanie laserów do tkanek mi kkich w codziennej praktyce.

11 CEDE Poznaƒ 2013 program targów 11 jpegwiz/shutterstock.com Dental Tribune Study Club Speakers Corner na CEDE 2013! Czwartek, 12. wrzeênia dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia STREFA TESTÓW Pawilon 6A Nowa forma prezentacji produktów przygotowana po raz pierwszy dla zwiedzajàcych wystaw CEDE Nie musisz kupowaç, ale mo- esz wypróbowaç! Strefa Testów została zorganizowana we współpracy z BE ACTIVE DENTIST dr Małgorzata Borowska i o. Filip Buczyƒski UÊmiech bez barier stomatologia dla dzieci niepełnosprawnych w praktyce Aukcja charytatywna Sabine Nahme Cone Beam Imaging vs tradycyjne obrazowanie traditional 2D wady i zalety dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia Piàtek, 13. wrzeênia dr n. med. Janina Walczyƒska Componeer bezpoêrednie licówki kompozytowe innowacyjne i niezwykle proste odtworzenie z bów przednich lek. stom. Monika Minor Porcelanowe licówki LUMINEERS bez szlifowania z bów mec. Paulina Kutrzebka Dokumentacja medyczna w gabinecie w jakim zakresie trzeba i warto jà prowadziç dr Małgorzata Borowska i o. Filip Buczyƒski UÊmiech bez barier stomatologia dla dzieci niepełnosprawnych w praktyce Aukcja charytatywna 14:00 15:00 dr med. dent. Armin Nedjat, dr n. med. chir. stom. Jolanta Nowakowska- Socha, ZTM Norbert Bomba (R)Evolution w implantologii MIMI - flapless & implantacja natychmiastowa (MIMI Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji) lek. stom. Monika Minor Duo:PCH gotowe licówki porcelanowe Sabine Nahme Cone Beam Imaging vs tradycyjne obrazowanie traditional 2D wady i zalety Sobota, 14. wrzeênia dr med. dent. Armin Nedjat, dr n. med. chir. stom. Jolanta Nowakowska- Socha, ZTM Norbert Bomba (R)Evolution w implantologii MIMI - flapless & implantacja natychmiastowa (MIMI Minimalnie Inwazyjna Metoda Implantacji) dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia mec. Małgorzata Âwieca Warunki przedawnienia roszczeƒ w sprawach o bł dy medyczne Aukcja charytatywna lek. stom. Monika Minor Snap-on Smile estetyczna proteza nakładkowa dr Jan Dethloff Artykulacja. Podnoszenie zwarcia Sabine Nahme Cone Beam Imaging jak dokonaç dobrego wyboru, kierujàc si potrzebami klinicznymi? W Strefie testów mo na m. in.: przetestowaç narz dzia chirurgiczne przeprowadzajàc ekstrakcj z bów na uchwach zwierz cych, a po wykonaniu zabiegu zaszyç rany i przeçwiczyç krok po kroku technik zakładania szwów porównaç systemy implantologiczne, oraz poznaç zasady pracy obowiàzujàce podczas zabiegu implantacji. B dziecie mieç Paƒstwo mo liwoêç samodzielnego wprowadzenia implantu w samodzielnie wykonane ło e w zwierz cych uchwach. przetestowaç materiały kompozytowe. B dziecie mieç Paƒstwo nie tylko okazj do wykonania wypełnieƒ na modelach w odcinku przednim i bocznym, ale równie okazj do wykonania procedur polerowania. Do wykonania wypełnieƒ oraz artystycznych charakteryzacji b dziecie mo na wykorzystaç nakładacze silikonowe, p dzelki i inne narz dzia do modelowania. poznaç zasady pracy oraz doboru odpowiednich lup To tylko cz Êç programu Strefy Testów. Be Active Dentist w myêl zasady NFZ (Nauka-Fun-Zdrowie) zakładajàcej łàczenie przyjemnoêci z po ytecznym sp dzaniem czasu, przygotował równie szereg atrakcji i konkursów.

12 12 news CEDE Poznaƒ 2013 Du e odbudowy wykonywane w gabinecie przy u yciu GC everx Posterior Wraz z everx Posterior, GC, specjalista w dziedzinie innowacyjnych technologii do wypełnieƒ, opracowała wzmocniony włóknem szklanym kompozyt, którego specjalna struktura materiału otwiera nowe mo liwoêci bezpoêredniej odbudowy ubytków. Krótkie włókna szklane skutecznie zapobiegajà powstawaniu i rozprzestrzenianiu si p kni ç i czynià go idealnà podbudowà dla wzmocnienia wszelkich wypełnieƒ kompozytowych. Ponadto, wraz z everx Posterior, GC odpowiedziała na rosnàce zapotrzebowanie na ekonomicznà alternatyw do odbudowy rozległych ubytków. Wzmocniony włóknem szklanym materiał kompozytowy jest stosowany jako substytut z biny w połàczeniu z konwencjonalnym kompozytem w zast pstwie szkliwa, takim jak G-aenial Posterior. Włókna szklane zapewniajà minimalny liniowy skurcz i zapobiegajà złamaniom pojawiajàcym si w ostatecznym wypełnieniu i rozprzestrzeniajàcym si na struktur z ba, co jest uwa- ane za jednà z głównych przyczyn niepowodzenia w odbudowach kompozytowych i amalgamatowych. Bezprecedensowà wytrzymałoêç odbudowa zawdzi cza głównie wysokiej odporno- Êci materiału na p kanie, która odpowiada odpornoêci z biny i jest prawie dwukrotnie wy sza w porównaniu z wieloma innymi kompozytami. Plus, jego niezawodna adhezja zarówno do kompozytu pokrywajàcego, jak i do pokrywanej struktury z ba gwarantuje niezawodne wypełnienia. Aby uzyskaç estetyk i odpornoêç na Êcieranie, everx Posterior powinien byç zawsze pokryty utwardzanym Êwiatłem uniwersalnym kompozytem, takim jak jeden z rodziny produktów G-aenial. Jako materiał wzmacniajàcy do bezpoêrednich odbudów kompozytowych, everx Posterior szczególnie nadaje si do du ych ubytków w odcinku bocznym i jako substytut z biny umo liwia bezpoêrednie leczenie bardzo rozległych uszkodzeƒ. W szczególnoêci sà to: ubytki z 3 lub wi kszà liczbà powierzchni do odbudowy, ubytki z brakujàcymi guzkami z bowymi, gł bokie ubytki (w tym ubytki klasy I i II oraz z bów leczonych endodontycznie), ubytki po usuni ciu amalgamatu, ubytki, w których wkłady i nakłady byłyby równie wskazane. Nowy Rooter technologie w leczeniu stomatologicznym Firma FKG Dentaire SA z La Chaux de Fonds w Szwajcarii ogłasza Êwiatowà premier nowego mikrosilnika Rooter, przeznaczonego do leczenia endodontycznego, nazywanego te leczeniem kanałowym (ang. root canal treatment). In ynierowie wprowadzili innowacje na ka dym etapie procesu projektowania mikrosilnika, a ka da z nich ma słu yç podniesieniu komfortu pacjenta i funkcjonalnoêci pracy lekarza dentysty. Efekt ostateczny to lepsza akceptacja zabiegu przez pacjenta. Leczenie endodontyczne rzadko jest przyjemne dla pacjenta, pomimo e nowoczesne narz dzia i procedury opracowywane sà z myêlà o ograniczeniu jego dyskomfortu. Mikrosilnik Rooter firmy FKG Dentaire tak e koncentruje si na przydatno- Êci dla lekarza dentysty i endodonty. Odpowiadamy na potrzeby i oczekiwania specjalistów, ułatwiajàc przeprowadzanie zło onych zabiegów dzi ki wielu innowacyjnym funkcjom mówi Thierry Rouiller, dyrektor wykonawczy firmy FKG Dentaire. Sà to np. fabrycznie zaprogramowane zapami tane lokalizacje, wi ksza swoboda wyboru ruchów dzi ki technologii bezprzewodowej, wyjàtkowa ergonomia urzàdzenia, a nawet dioda LED w celu poprawy widocznoêci podczas zabiegu. Wszystkie te cechy to naprawd innowacyjne rozwiàzania, cechujàce mikrosilnik Rooter dodaje. Wybrane dane techniczne: silna biała dioda LED, zogniskowana na obszarze roboczym, Wraz z everx Posterior, GC stworzyła wysokiej jakoêci materiał, który otwiera nowe mo liwoêci, estetycznej odbudowy kompozytowej i jest odpowiedzià specjalisty w dziedzinie produktów stomatologicznych na rosnàce zapotrzebowanie na niedrogà alternatyw do odbudowy du ych i rozległych ubytków. Wi cej na temat everx Posterior mo na znaleêç na com. szeroki zakres ustawieƒ pr dkoêci: rpm, 10 programowalnych zapami tanych lokalizacji, z których 3 sà zaprogramowane fabrycznie, 360 obrotu w 5 pozycjach, automatyczne zatrzymywanie pilnika w razie zablokowania lub przekroczenia wybranego momentu obrotowego, urzàdzenie bezprzewodowe, wyposa- one w bateri Li-Ion, zapewniajàcà stałà pr dkoêç obrotowà. RECIPROC system do leczenia endodontycznego W krótkim czasie system RECI- PROC osiàgnàł na całym Êwiecie sukces jako produkt do preparacji kanałów korzeniowych przy u yciu tylko jednego narz dzia. System pozwala nie tylko na preparacj, ale tak e na skuteczne usuwanie gutaperki i materiałów wypełniajàcych na noêniku podczas rewizji leczenia endodontycznego. Dzi ki odpowiedniej budowie narz dzia oraz ruchowi recyprokacyjnemu R25 pozwala na wydajne usuwanie materiału wypełniajàcego i bezpieczne dotarcie na długoêç roboczà bez stosowania rozpuszczalników. Je- Êli konieczne jest nast pnie dalsze poszerzenie kanału, system RECIPROC zawiera dodatkowe narz dzia w innych rozmiarach. Rewizja leczenia kanałowego z systemem RECIPROC jest prosta, szybka i bezpieczna. System zawiera mikrosilnik VDW.GOLD RECIPROC motor, którzy po mistrzowsku kontroluje prac wszystkimi najwa niejszymi systemami narz dzi. W dowolnym momencie podczas preparacji mo na włàczyç symultanicznà kontrol długoêci. Mo na jà połàczyç z funkcjà Apical Auto Stop, zatrzymujàcà mikrosilnik po osiàgni ciu wierzchołka. Prawdziwà innowacjà jest wygodna funkcja RECIPROC REVERSE: wskazuje ona, kiedy nale y przełàczyç na ruch posuwisty pilnika, aby ułatwiç dalsze posuwanie si w kierunku wierzchołkowym. Dzi ki prostocie obsługi i ogromnej ró norodnoêci funkcji i zabezpieczeƒ urzàdzenie VDW.GOLD RECIPROC jest dobrze przygotowane na dalsze wyzwania, dzi ki czemu jest to opłacalna inwestycja. Wypełnianie kanałów jest dzisiaj wyjàtkowo wygodne dzi ki GUTTAFU- SION dla systemu RECIPROC. Obturatory tego nowego systemu majà stabilny rdzeƒ wykonany z gutaperki z wiàzaniami krzy owymi, pokryty gutaperkà przeznaczonà do upłynniania. Takie połàczenie zapewnia trójwymiarowe wypełnienie na ciepło o wysokim stopniu kondensacji i prostej metodzie aplikacji. Trzy rozmiary obturatorów odpowiadajà narz dziom w rozmiarach R25, R40 i R50. Wi cej informacji i filmów z instrukcjami krok po kroku znajdziesz w webcastach w witrynie internetowej Dane kontaktowe: lub faks

13 CEDE Poznaƒ 2013 news 13 A-dec poszerza kanał dystrybucji A-dec Inc. amerykaƒski i Êwiatowy lider rynku unitów stomatologicznych poinformował, e jego nowym partnerem w dystrybucji została spółka Optident. Podpisanie umowy dystrybucyjnej z firmà Optident znaczàco poprawi mo liwoêci dotarcia A-dec do klientów i partnerów biznesowych oczekujàcych najwy szej jakoêci produktu i usług posprzeda owych. Tym samym klienci A- dec uzyskajà dost p do bogatej oferty najwy szej klasy zaawansowanych technologicznie foteli stomatologicznych. BezpoÊrednia współpraca z Optident to wa ny krok w rozwoju polskiego rynku stomatologicznego. Dzi ki rozbudowanej sieci handlowo-serwisowej oraz firmom współpracujàcym z Optident zarówno małe, jak i du e praktyki stomatologiczne uzyskajà łatwiejszy dost p do najbardziej ergonomicznych unitów na Êwiecie mówi Simon Baxter, Dyrektor Sprzeda y A-dec Europe. Wybierajàc lokalnego przedstawiciela, długo przyglàdamy si jego doêwiadczeniu i metodyce działania jako podstawowym czynnikom determinujàcym sukces przedsi wzi cia. dodaje. A-dec to kolejny producent, który docenia potencjał kanału dystrybucyjnego Optident, szczególnie w segmencie klientów kierujàcych si w swoim wyborze najpierw jakoêcià, doêwiadczeniem, obsługà i serwisem, a nast pnie cenà. Współpraca z A-dec w istotny sposób uzupełnia portfolio naszych produktów w zakresie kompleksowego wyposa enia w sprz t stomatologiczny. DziÊ jesteêmy w stanie zaoferowaç klientom pełne spektrum najbardziej ergonomicznych unitów połàczone z diagnostykà obrazowà najwy szej klasy, które spełnià oczekiwania nawet najbardziej wymagajàcych u ytkowników zapewnia Dariusz Stój, Prezes Zarzàdu Optident. Warto podkreêliç, e firma A-dec jest nie tylko jednym ze Êwiatowych liderów w sprzeda y unitów stomatologicznych, ale tak e jednym z niewielu liderów innowacyjnoêci i ergonomii w tej kategorii. Nieprzypadkowo wi c udział rynku A-dec w USA przekracza 50%. Podobny udział w kategorii radiologicznej na Êwiecie ma Carestream Dental. Dlatego te, gdy zostaliêmy zaproszeni przez A-dec do rozmów o współpracy, nie mieliêmy wàtpliwoêci, e połàczymy nasze siły dodaje Dariusz Stój. Obecnie firma Optident oferuje wszystkie modele unitów A-Dec z linii 200, 300, 400, a tak e model A-Dec 500 uznawany przez lekarzy dentystów za najbardziej przyjazny i ergonomiczny. Endo Easy Efficient Systemy kompresji powietrza Ekom Ekom to firma produkujàca urzàdzenia medyczne, specjalizujàca si w opracowywaniu i produkcji bezolejowych kompresorów powietrznych przeznaczonych do u ytku w stomatologii, medycynie i przemyêle, a tak e ssaków stomatologicznych, urzàdzeƒ filtrujàcych i akcesoriów do nich. Firma zało- ona w 1992 r. ugruntowała swojà pozycj jako jeden z wiodàcych producentów systemów kompresji powietrza. Obecnie produkcja najnowocze- Êniejszych cichych kompresorów zbli a si do rocznie. Na całym Êwiecie działa ich ju około Nad projektowaniem i produkcjà urzàdzeƒ pracuje zespół liczàcy 190 pracowników. Szeroki zakres zastosowaƒ w połàczeniu z wysokà jakoêcià i technologià bezolejowà zapewniajà zapotrzebowanie na kompresory Ekom na mi dzynarodowym rynku. Do 99% produkcji firmy mo na znaleêç w 75 krajach na całym Êwiecie od Azji, przez Federacj Rosyjskà i Ârodkowy Wschód a po USA i Europ. Firma Ekom jest obecna na najbardziej presti owych wystawach i targach, a jej rodukty spełniajà wszystkie standardy Unii Europejskiej. Obowiàzujàcy w firmie system zarzàdzania jakoêcià uzyskał certyfikaty z normà ISO 9001:2008 oraz z normà dotyczàcà urzàdzeƒ medycznych, zaktualizowanà do CAN/CSA-ISO 13485:2003. Wizja firmy Ekom to: zapewniaç partnerom biznesowym precyzyjne i niezawodne rozwiàzania, koncentrowaç si na znajomoêci potrzeb klientów, rozpoznawaç i wykorzystywaç mo liwoêci przy jednoczesnej wysokiej innowacyjnoêci, produkcji oraz pełnym zaanga owaniu ka dego pracownika. RECYPROKACJA z Moje do wiadczenia z RECIPROC s niesamowite! Ten system udowadnia, e mo na zmieni podej cie do mechanicznej preparacji kanałów korzeniowych tak, aby ka dy lekarz miał du o wi ksze szanse na osi ganie powtarzalnych, przewidywalnych efektów. RECIPROC zapewnia bezpieczniejsz i prostsz metod opracowywania kanałów ni jakikolwiek inny system. Je li to nie sprawi, e pokochasz endodoncj, nic innego tego nie dokona! Dr. Bjørn Besserman-Svendsen, Frederiksberg Kopenhaga, Dania Poz, one file endo

14 14 service CEDE Poznaƒ 2013 Plany hal z numerami stoisk CEDE 2013 Pawilon Warsztaty /Prezentacje Workshops / Presentations strefa - VIP - zone strefa - VIP - zone Warsztaty /Prezentacje Workshops / Presentations A,8, b 7.2.2a exactus Biuro Targów Exhibition Reception 7A 7A 7A,8,15 DENTAL RIO 7.P3 Pawilon 7A

15

16 16 service CEDE Poznaƒ 2013 Plany hal z numerami stoisk CEDE 2013 Pawilon 6A Pawilon 8 7, 7A 7, 7A A O wydawcy Wydawca Dental Tribune International GmbH Holbeinstraße Leipzig Niemcy Telefon +49 (341) Faks +49 (341) Adres internetowy Prezes Dan Wunderlich Redaktor prowadzàcy Marzena Bojarczuk Marketing i Reklama Grzegorz Rosiak Opracowanie graficzne Dental Tribune International GmbH today b dzie dystrybuowany na targach CEDE wrzeênia Publikacja, zawarte w niej artykuly i zdj cia sà chronione prawami autorskimi. Zabronione jest jej reprodukowanie w jakikolwiek sposób, w jakimkolwiek j zyku, w catoêci lub w czéêci, bez wczeêniejszej pisemnej zgody wydawcy i redakcji. Wydawca i redakcja nie ponoszà odpowiedzialnoêci za treêç reklam i ogtoszeƒ

17 6 Months Clinical Masters Program in Implant Dentistry 12 days of intensive live training with the Masters in Como (IT), Maspalomas (ES), Heidelberg (DE) Live surgery and hands-on with the masters in their own institutes plus online mentoring and on-demand learning at your own pace and location. Learn from the Masters of Implant Dentistry: Registration information: 12 days of live training with the Masters in Como, Heidelberg, Maspalomas + self study Curriculum fee: 11,900 contact us at tel.: / ( 900 when registering, 3,500 prior to the first session, 3,500 prior to the second session, 4,000 prior to the last session) Collaborate on your cases and access hours of premium video training and live webinars University of the Pacific you will receive a certificate from the University of the Pacific Latest ipad with courses all early birds receive an ipad preloadedwith premium dental courses 100 A CERP C.E. CREDITS Tribune America LLC is the A CERP provider. A CERP is a service of the American Dental Association to assist dental professionals in identifying quality providers of continuing dental education. A CERP does not approve or endorse individual courses or instructors, nor does it imply acceptance of credit hours by boards of dentistry.

18 news CEDE Poznaƒ targi CEDE 2013 w Poznaniu: wrzeênia 2013 Połowa z tego, czego nauczyliêcie si jako studenci medycyny w ciàgu 10 lat oka e si nieaktualna, problem tylko z tym, e aden z waszych nauczycieli nie wie, która to połowa ten cytat z publikacji prof. C. Sidney Burwell z British Medical Journal z r. 1956, skierowanej do studentów medycyny nadal jest aktualny i dotyczy równie stomatologii. Tegorocznej edycji wystawy CEDE towarzyszy bardzo bogaty program szkoleniowy zarówno dla lekarzy dentystów, jak i techników, higienistek i asystentek stomatologicznych. 2-3-godzinne wykłady i całodzienne sesje zorganizowane zostały tak, aby ka dy mógł znaleêç coê ciekawego dla siebie z ka dej dziedziny stomatologii, ale równie prawa medycznego, psychologii, komunikacji i marketingu. Warto połàczyç pobyt na CEDE z wykładem czy warsztatem. Arena CEDE to rodzaj pokazów zabiegów dentystycznych cieszàcy si bardzo du ym zainteresowaniem, stàd w kolejnej edycji zostaje powtórzony. Stomatologia estetyczna czy ju medycyna estetyczna, Endodoncja zawsze potrzebna, Zastosowanie nowoczesnych urzàdzeƒ w gabinecie stomatologicznym, Profilaktyka w stomatologii do zobaczenia na ywo. W tym roku, wzorem lat poprzednich, w czasie dni targowych na CEDE 2013 odbywaç si b dà wykłady Dental Tribune Study Club w zorganizowanym w tym celu Speaker s Corner. W programie wykładów zaplanowano m.in. prezentacje z zakresu stomatologii estetycznej, implantoprotetyki, higieny i prawa medycznego. specjalnie dedykowanym kalendarzu ( Moje CEDE ), szukanie wykładów wg tematyki, wykładowców, słów kluczowych, wybranie wystawców (wg listy alfabetycznej lub wg grup towarowych), których chcemy odwiedziç i łatwe znalezienie stoiska firmy na mapie. Aplikacja umo liwia równie podzielenie si swoimi uwagami ze znajomymi na portalach społecznoêciowych, czy te zorganizowanie spotkania znajomych podczas CEDE W pawilonie 6A przy MTP Cafe oraz przy restauracji PWK zostały zlokalizowane 2 bezpłatne punkty Hot Spot. Aby zainstalowaç aplikacj, wystarczy zeskanowaç kod QR skanerem w telefonie lub wejêç do: Itunes dla posiadaczy Iphone lub Ipad z systeme IOS 4 lub wy ej, Google Play dla posiadaczy smartfonów z systemem Android, BlackBerry App World dla posiadaczy smartfonów/tabletów BlackBerry z systemem OS 5 lub wy ej, Windows Phone Apps dla posiadaczy smartfonów z systemem Windows w wersji 7.5 lub póêniejszych. W wyszukiwark nale y wpisaç: CEDE2013 i zainstalowaç aplikacj. Wi cej informacji na: Wystawa CEDE 2013 odbywa si na terenie Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich w pawilonach 6A, 7, 7A, 8 oraz 15 (tylko wykłady). 22. Stomatologia estetyczna - Dentopomoc marca 2014 Kraków targi NowoÊcià tegorocznego DTSC na CEDE b dzie akcja charytatywna, której celem b dzie zebranie Êrodków z przeznaczeniem na działalnoêç Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia. Dr Małgorzata Borowska opowie o codziennej pracy na rzecz dzieci obj tych opiekà hospicjum, potem odb dzie si prezentacja przedmiotów wykonanych przez podopiecznych placówki, której towarzyszyç b dzie publiczna zbiórka funduszy. Organizatorem akcji UÊmiech bez barier jest Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Ksi cia, a partnerem medialnym Dental Tribune International. Dla wszystkich posiadaczy smartfonów i tabletów przygotowywana została aplikacja CEDE na urzàdzenia mobilne. Zadaniem aplikacji jest pomoc w zaplanowaniu pobytu na targach CEDE 2013, a szczególnie: zorganizowaniu swojego programu wykładów poprzez znalezienie, wybranie, zaznaczenie najbardziej interesujàcych pojawià si one w W dn wrzeênia 2013 r. pawilony wystawowe b dà czynne dla zwiedzajàcych w godz , 14 wrzeênia w godz WejÊcia na teren Mi dzynarodowych Targów Poznaƒskich: WejÊcie Północne od ul. Bukowskiej WejÊcie Wschodnie od ul. Roosevelta (dworzec PKP) WejÊcie Zachodnie od ul. Âniadeckich Wykłady Zjazdu Zespołów Stomatologicznych pawilon 15 poziom I oraz pawilon 7 antresola W dn wrzeênia 2013 r. identyfikator uczestnika Zjazdu Zespołów Stomatologicznych b dzie uprawniał do bezpłatnego korzystania ze Êrodków komunikacji miejskiej ZTM w Poznaniu. Recepcja Zjazdu znajduje si na wprost wej- Êcia od ul. Âniadeckich.

19 Planmeca ProMax 3D Stwórz wirtualnego pacjenta Do zobaczenia w Pawilonie 6A, Stoisko 6A.2.2 CBCT + 3D skan modelu + 3D zdjcie twarz Digital perfection See more. Get closer. Work better. Jeden aparat rtg, trzy typy danych 3D. Wszystko w jednym programie. icej inormacji: Planmeca Poland tel , Dystrybucja: Amadar , Eur-Med Kol-Dental , Znam

20 Odkryj moc włókien szklanych everx Posterior z GC Najmocniejsza* podbudowa kompozytowa. everx Posterior z GC jest pierwszym kompozytem wzmocnionym włóknami przeznaczonym do odbudowy zębiny w ubytkach o dużej wielkości. Pokonuje ograniczenia uzupełnień bezpośrednich. *Dane dostępne na życzenie GC EUROPE N.V. EEO Poland Tel

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANA I REKOMENDOWANA RADIOLOGIA NA ŚWIECIE CS 9300 Tomografy CBCT CS 9000 i CS 9300 / rata od 2999 pln CS 8100 Pantomograf cyfrowy CS 8100 / rata od 1264 pln CS 7600 Skaner CS 7600 / rata

Bardziej szczegółowo

Patronat medialny: Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Prof. Stanisław Suliborski

Patronat medialny: Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych Prof. Stanisław Suliborski Organizator CEDE 2011 Exactus Sp.j. al. Kościuszki 17, Ip., 90-418 Łódź tel.: 42 632 28 66, fax: 42 632 28 59 e-mail: info@exactus.pl, cede@cede.pl www.cede.pl Kierownik Naukowy Zjazdu Zespołów Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje!

Targi Stomatologiczne Krakdent 2011 tradycja, która zobowiàzuje! KRAK DENT Kra ków 3-5. mar ca 2011 Nie za le ne in for mac je dla wy staw ców i zwie dza jà cych Inside today W tegorocznym wydaniu today znajdziecie Paƒstwo przeglàd informacji o 19. Targach Stomatologicznych

Bardziej szczegółowo

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600

Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Skaner wewnątrzustny RVG CS 7600 Doskonała jakość poparta latami doświadczeń Inteligentny System Smart Plate Plate do do identyfikacji pacjentów Innowacyjna płytka fosforowa Scan Scan & Go & Go Natychmiastowe

Bardziej szczegółowo

XI GDAŃSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE

XI GDAŃSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE XI GDAŃSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE Gdańsk, 1-2 czerwca 2012 XI GDAŃSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE 2 XI GDAŃSKIE FORUM STOMATOLOGICZNE Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, Zaczynając z firmą EXACTUS, już ponad

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM

PROGRAM KONGRESU CONGRESS PROGRAM 6. MIĘDZYNARODOWY KONGRES 6 th INTERNATIONAL CONGRESS PSI / ICOI / DGOI COOPERATION MEETING 14-17.05.2009, Hotel Gołębiewski, Wisła Kongresowi towarzyszą Targi Stomatologiczne Congress with accompanying

Bardziej szczegółowo

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop

nr 3 (81) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo Zgoda na leczenie protetyczne Niebezpieczny pacjent w gabinecie Wybieramy mikroskop nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 3 (81) 2015 r. ISSN 1644-4892 Nowo ci IDS 2015 Zgoda na leczenie protetyczne Wybieramy mikroskop Niebezpieczny pacjent

Bardziej szczegółowo

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE

POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE POSTAW NA INNOWACJĘ I DOŚWIADCZENIE NASZE ROZWIĄZANIA BUDUJĄ TWÓJ SUKCES PREMIERA Aparaty RTG LEGENDARNA JAKOŚĆ W NOWEJ ODSŁONIE RTG wysokiej częstotliwości (najwyższa na rynku 300 khz) Nowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015

Program 23. Międzynarodowych Targów Stomatologicznych KRAKDENT 2015 2 KRAKDENT Kraków 2015 Udział w programie naukowym Krakdent-edu wymaga wcześniejszej rejestracji informacje i zapisy w punkcie Krakdent-edu rejestracja uczestników w lobby EXPO Kraków. 19. marca 2015 czwartek

Bardziej szczegółowo

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki

CAD/CAM. digital dentistry. 32014 wydanie polskie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery. _Implantologia Indywidualizowane łączniki ISSN 2353-9313 Cena: 30 PLN (w tym 5% VAT) Vol. 1 2014 international magazine of digital dentistry 32014 wydanie polskie Skanowanie. Projektowanie. Wytwarzanie. _Innowacje Korony teleskopowe nowej ery

Bardziej szczegółowo

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012

Kerr News. Twoja praktyka jest naszà inspiracjà. Czasopismo dla lekarzy stomatologów Paêdziernik 2012 Prof. Angelo Putignano dzieli si wiedzà na temat nowego przewodnika nak adania warstwowego materia u Herculite XRV Ultra. Czytaj wi cej na stronie 13. Nowy zestaw Aesthetic Kit zawierajàcy materia kompozytowy

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015

STOMATOLOGA. Przewodnik 2014/2015. Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 1 2 Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 www.dentaladvisor.com Editors Choice ++++ / Przewodnik STOMATOLOGA 2014/2015 Nowoczesne wyposażenie i sprzęt Innowacyjne technologie Skuteczne leczenie Standardy współczesnej

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. The World s Orthodontic New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X WRZESIEŃ 2010 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 8, NR 9 DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish

Bardziej szczegółowo

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL.

The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion. ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50 zł VOL. 1 News Wewnątrz numeru: Cosmetic Tribune DENTAL TRIBUNE Polish Edition DEN TAL TRI BUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion ISSN 1730-315 X SIERPIEŃ 2011 www.dental-tribune.com CENA: 9,50

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry

EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012. For better dentistry EDUKACJA W STOMATOLOGII 2012 For better dentistry DENTSPLY International Założona w 1899 roku w York (USA, Pensylwania) Ponad 12.000 pracowników na całym świecie Sprzedaż na poziomie 2 mld USD Dywizje:

Bardziej szczegółowo

ARTYKU Y ALERGIA...7,

ARTYKU Y ALERGIA...7, Bran a 601 709 818 NR 39 - JESIE 2011 PR MARKETING ARTYKU Y ALERGIA ALERGIA...7,...7, 11 11 LEPIEJ LEPIEJ S YSZEå S YSZEå...8...8 APLERENON APLERENON AA NADCIÂNIENIE... NADCIÂNIENIE......12,...12, 21 21

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion

DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion DEN TAL TRIBUNE The World s Den tal New spa per Po lish Edi tion www.dental-tribune.com cena: 15 PLN ISSN 1730-315X VOL. 12, NR 2 2 Praktyka Dental Tribune Polish Edition Haczyk kotwiczki (element błystki

Bardziej szczegółowo

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil!

NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY? SZYBKI? TANI? Czas na Fulfil! Resin-based dental restorative system Mıgyanta alapú kompozit tömœanyag Sistem restaurativ direct pe baza de rasina 27g Composite 4.5ml Bonding For dental use only NR 15 2004 ISSN 1505-487X UNIWERSALNY?

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12

The World s Dental Newspaper Polish Edition. ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 DENTAL TRIBUNE The World s Dental Newspaper Polish Edition ISSN 1730-315X LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2009 CENA: 9,50 zł VOL. 7, NR 11+12 Opinie Specjalista Lorne Lavine o marketingu szeptanym Strona 6 Praktyka

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna

Bezpieczna, skuteczna i ekologiczna NR 1 (69) 26 stycznia 2009 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

2 INSPIRATION EDUCATION FUN

2 INSPIRATION EDUCATION FUN 1 2 INSPIRATION EDUCATION FUN Proponujemy pełnowymiarowy program edukacyjny skierowany i stworzony z myślą o wszystkich zainteresowanych implantologią, stomatologią estetyczną oraz dziedzinami z nimi związanymi.

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

nr 6 (84) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl Prawne konsekwencje błędu lekarskiego

nr 6 (84) 2015 r. magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl Prawne konsekwencje błędu lekarskiego nowy dwumiesięcznik www.nowygabinet.pl magazyn branżowy wyposażenie materiały prawo nr 6 (84) 2015 r. ISSN 1644-4892 Dokumentacja medyczna - nowe regulacje Prawne konsekwencje błędu lekarskiego Woski w

Bardziej szczegółowo

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009

ZDROWE ZĘBY NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 7 WRZEŚNIA 2009 Prof. dr hab. Marek Ziętek o stanie stomatologii w Polsce Prosty sposób na białe zęby dowiedz się więcej o wybielaniu Inne

Bardziej szczegółowo