Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń grudzień 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2010 31 grudzień 2010"

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń grudzień 2010 NOWY TARG, 21 marzec 2011

2 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych) Opis organizacji grupy kapitałowej Emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji. 1. Informacje o Emitencie (podmiot dominujący) Nazwa (firma): WOJAS Spółka Akcyjna Forma prawna Emitenta: spółka akcyjna Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska Siedziba i adres: ul. Ludźmierska 29, Nowy Targ Numer telefonu: Numer faksu: Adres Strona internetowa: Numer REGON: Numer NIP: Numer KRS: Spółką dominującą Grupy Kapitałowej jest WOJAS S.A. z siedzibą w Nowym Targu. Spółka została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS dla Krakowa-Śródmieście, XII Wydział Gospodarczy pod numerem w dniu 02 kwietnia 2007 r. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest Produkcja obuwia PKD Ponadto Spółka może świadczyć działalność: Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów skórzanych Sprzedaż detaliczna odzieży Sprzedaż detaliczna pamiątek i wyrobów rzemieślniczych Sprzedaż detaliczna dowolnych towarów wysłanych do zamawiającego na podstawie wyboru dokonanego w oparciu o ogłoszenia, katalogi, modele i inne środki reklamy, zamieszczane na stronach internetowych sprzedającego, zamawianych za pośrednictwem Internetu. Skład Zarządu na dzień roku przedstawia się następująco: Wiesław Wojas Prezes Zarządu Kazimierz Ostatek Wiceprezes Zarządu Skład Rady Nadzorczej na dzień roku przedstawia się następująco: Jan Rybicki Przewodniczący Rady Nadzorczej Sławomir Strycharz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Barbara Mazur Sekretarz Rady Nadzorczej Kazimierz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej Konieczny Jacek Członek Rady Nadzorczej Prokurenci: Barbara Kubacka Agnieszka Wojas Józef Topór

3 Podmioty zależne Nazwa (firma): WOJAS TRADE sp. z o.o. Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska Siedziba i adres: ul. Ludźmierska 29, Nowy Targ Numer REGON: Numer NIP: Numer KRS: Podstawowy przedmiot działalności: Podstawowym przedmiotem działalności jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - PKD Udziałowcy: 100% udziałów należy do WOJAS S.A. Kapitał zakładowy: zł Dnia 30 kwietnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS Trade sp. z o.o. jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona na terenie Polski, realizowana przez sieć własnych sklepów firmowych. Dane finansowe WOJAS TRADE sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 01 maja 2008 r. Dane finansowe WOJAS TRADE sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 01 maja 2008 r. Nazwa (firma): WOJAS SLOVAKIA s.r.o. Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Emitenta: Republika Słowacka Siedziba i adres: ul. Garbiarska 695, Liptovský Mikuláš Numer NIP: SK Numer rejestru sądowego: Udziałowcy: Kapitał zakładowy: 100% udziałów należy do WOJAS S.A euro Dnia 26 sierpnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej WOJAS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą w Liptovský Mikuláš (Słowacja). Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS SLOVAKIA s.r.o. jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Słowacji, realizowana w drodze tworzenia sieci dystrybucyjnej i jej późniejszego zarządzania. Dane finansowe WOJAS SLOVAKIA s.r.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 26 sierpnia 2008 r. Data utworzenia Emitenta i czas na jaki został utworzony Emitent został utworzony jako spółka WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu, na podstawie aktu założycielskiego z dnia roku, podpisanego w formie aktu notarialnego, sporządzonego przez notariusza Izabelę Górnik, prowadzącą Kancelarię Notarialną w Nowym Targu przy ul. Kolejowej 5 (Repertorium A numer 1044/2007) przez jedynego założyciela, jakim był Wiesław Wojas. Spółka akcyjna WOJAS S.A. została zarejestrowana w dniu 2 kwietnia 2007 r. w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (sygnatura akt: KR.XII NS- REJ.KRS/1650/07/303). Kapitał zakładowy w dniu rejestracji wynosił tys. zł i dzielił się na tys. akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Wszystkie akcje objął Wiesław Wojas w zamian za wniesiony aport w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa w rozumieniu art Kodeksu Cywilnego, obejmującej zespół składników majątkowych i niemajątkowych tworzących zakład produkcji obuwia Zakładów Produkcyjno - Handlowych WOJAS położonych w Nowym Targu przy ulicy Ludźmierskiej 29. Zgodnie ze Statutem, czas trwania spółki jest nieograniczony. 3

4 Istotne zdarzenia w rozwoju działalności gospodarczej Emitenta Po utworzeniu spółki akcyjnej, mając na względzie jej dalszy intensywny rozwój, Zarząd podjął decyzję o wprowadzeniu akcji Emitenta do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz przeprowadzeniu oferty publicznej akcji nowej emisji. W dniu 31 października 2007 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez publiczną emisję akcji serii B. W dniu 25 lutego 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta obejmującego akcje serii B. Publiczna subskrypcja akcji serii B przeprowadzona była w okresie od 13 do 20 marca 2008 r., a debiut Spółki WOJAS S.A. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nastąpił dnia 2 kwietnia 2008 r. Podwyższenie kapitału akcyjnego zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy KRS dla Krakowa-Śródmieście w dniu 30 kwietnia 2008 r. Dnia 30 kwietnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS TRADE sp. z o.o. jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Polski, realizowana w drodze zarządzania siecią własnych salonów firmowych. Dnia 26 sierpnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej WOJAS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą w Liptovský Mikuláš (Słowacja). Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS SLOVAKIA s.r.o. jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Słowacji, realizowana w drodze tworzenia sieci dystrybucyjnej i jej późniejszego zarządzania. Od 1 czerwca 2009 r. WOJAS S.A. realizuje projekt Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową dofinansowany w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka WOJAS S.A. kontynuuje działalność prowadzoną od roku 1990 przez jego jedynego założyciela Wiesława Wojasa w formie jednoosobowej działalności gospodarczej ZPH WOJAS. W początkowym okresie działalności firma funkcjonowała jako niewielki zakład produkcyjny, który zatrudniał kilkanaście osób i produkował kilkadziesiąt tysięcy par obuwia rocznie. W 1994 r. ZPH WOJAS nabyły część majątku dawnych Nowotarskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PODHALE. W kolejnych latach systematycznie rozwijano firmę poprzez zakup nowych urządzeń, wzrost zatrudnienia oraz zdobywanie nowych rynków sprzedaży. Do 1 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo działało pod nazwą Zakłady Produkcyjno-Handlowe WOJAS Wiesław Wojas. 2) informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeżeli są istotne) albo ich grup w sprzedaży Emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym; Podstawowym obszarem działalności Emitenta jest produkcja i sprzedaż obuwia skórzanego. Emitent jest jednym z największych producentów obuwia ze skóry w Polsce. Produkcja obuwia odbywa się w zakładzie Emitenta w Nowym Targu oraz w małym zakresie u zewnętrznych kooperantów. W 2010 r. Emitent wyprodukował par obuwia. Dzięki stosowanym nowoczesnym technologiom obuwie marki WOJAS charakteryzuje się wysoką jakością i jest cenione przez klientów zarówno na rynku krajowym, jak i na rynkach zagranicznych. W produkcji Emitent wykorzystuje cztery systemy montażu obuwia: flexiblowy, klejony, overflex oraz od końca 2010 r. nowoczesny system wtryskowy. Emitent produkuje obuwie zarówno pod marką WOJAS, oraz w coraz mniejszej skali, na zlecenie innych znanych producentów obuwia. Buty damskie, galanteria skórzana i akcesoria do butów oferowane pod marką WOJAS produkowane są przez zewnętrznych producentów. W ciągu roku Emitent przygotowuje dwie główne kolekcje obuwia: wiosenno letnią oraz jesienno zimową. Proces przygotowania jednej kolekcji jest rozłożony w czasie i trwa kilka miesięcy. Podstawowym źródłem przychodów Emitenta jest sprzedaż obuwia. Znacznie mniejsze przychody są realizowane ze sprzedaży różnego rodzaju towarów m.in. akcesoriów do butów i drobnej galanterii skórzanej. Emitent sprzedaje też materiały (skóry) oraz półprodukty. 4

5 Emitent posiada w swojej ofercie obuwie damskie, męskie i młodzieżowe. Ponadto zajmuje się produkcją obuwia ochronnego i obuwia o specjalnym przeznaczeniu (np. buty wojskowe). Źródła przychodów Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody ze sprzedaży towarów Przychody ze sprzedaży materiałów W 2010 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży ogółem osiągnęły wielkość tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2009 r. o tys. zł. tj. o 40,3%. Tabela. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie tys. zł (%) tys. zł (%) Przychody ze sprzedaży obuwia, w tym: ,3% ,0% - produkcja własna ,4% ,5% - towary handlowe (produkcja obca) ,9% ,5% Przychody ze sprzedaży pozostałych towarów (głównie galanteria skórzana i akcesoria do butów) ,8% ,7% Przychody ze sprzedaży materiałów ,7% ,3% Przychody ze sprzedaży półproduktów ,2% 922 1,0% Razem przychody ze sprzedaży ,0% ,0% Podstawowym źródłem przychodów Emitenta jest sprzedaż obuwia 86,3% w strukturze sprzedaży. Na drugim miejscu jest sprzedaż pozostałych towarów, głównie galanterii skórzanej (np. paski, torebki, portfele) i akcesoriów do butów (skarpety, pasty, środki czyszczące) - 6,8% w strukturze sprzedaży. Na trzecim miejscu jest sprzedaż materiałów, głównie skór 5,7% w strukturze. Sprzedaż półproduktów obuwia (cholewki, wykroje, zakładki itp.) stanowi 1,2% struktury sprzedaży. Sprzedaż ta odbywa się do kooperantów lub zewnętrznych odbiorców. Wszystkie źródła przychodów w 2010 r. dynamicznie wzrosły w stosunku do 2009 r. Najważniejszy wzrost nastąpił w przychodach ze sprzedaży obuwia, wzrost wartościowy o tys. zł, a procentowy o 34,6%, przy czym w porównaniu do 2009 r. większy wzrost nastąpił w sprzedaży obuwia własnej produkcji niż zakupionego od innych producentów (towary handlowe). Produkcja własna obuwia to głównie buty męskie, produkcja obca to głównie buty damskie. Drugą pozycją, która istotnie wzrosła w stosunku do 2009 r. jest sprzedaż materiałów, głównie skór wzrost o tys. zł, a procentowo o 242,4%. Wzrost sprzedaży materiałów wynika z procesu dokonywania większych ilościowo zakupów przez Emitenta, a tym samym uzyskiwaniu niższych jednostkowych cen. Materiały te są następnie odsprzedawane kooperantom lub zewnętrznym odbiorcom. Najwyższe marże brutto Emitent uzyskuje ze sprzedaży obuwia i pozostałych towarów. Sprzedaż materiałów, głównie skór odbywa się przy niskich marżach brutto. Skonsolidowana ilościowa sprzedaż obuwia w 2010 r. wyniosła par. 3) informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem - nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem; 5

6 Tabela. Struktura przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta wg kanałów dystrybucji (w tys. zł) Wyszczególnienie tys. zł (%) tys. zł (%) Przychody ze sprzedaży sieć detaliczna ,9% ,4% Przychody ze sprzedaży hurt i pozostałe ,1% ,6% Razem przychody ze sprzedaży ,0% ,0% 70,9% sprzedaży odbywa się poprzez sieć detaliczną realizowaną przez WOJAS Trade Sp. z o.o. i WOJAS Slovakia s.r.o., wzrost sprzedaży o 39,3% r/r. 29,1% sprzedaży realizowane jest przez hurtowe kanały dystrybucji, wzrost o 42,8% r/r. Na dzień 31 grudnia 2010 roku detaliczna sieć sprzedaży WOJAS obejmowała 114 placówek, na co składało się: salonów firmowych WOJAS w kraju (odpowiednio na salonów), - 9 salonów firmowych WOJAS na Słowacji (odpowiednio na salonów). W 2010 roku otwarto 15 salonów, likwidując 3. Przyrost w całym 2010 roku 12 salonów. Strategia Grupy WOJAS S.A. zakłada dalszy wzrost i powiększanie udziału rynkowego poprzez rozwój organiczny sieci sprzedaży. Wzrost liczby placówek własnych jest głównym elementem tej strategii. Tabela. Struktura przychodów ze sprzedaży obuwia wg głównych rynków zbytu (w tys. zł) Wyszczególnienie tys. zł (%) tys. zł (%) Sprzedaż detaliczna w kraju ,8% ,3% Przetargi krajowe ,9% ,7% Odbiorcy hurtowi i pozostali (krajowi) ,6% ,8% Odbiorcy zagraniczni hurtowi ,4% ,9% Produkcja zlecona (odbiorcy krajowi) ,4% ,6% Sprzedaż detaliczna za granicą ,5% ,3% Sprzedaż incydentalna oraz sklep internetowy 478 0,4% 346 0,4% Razem przychody ze sprzedaży obuwia ,0% ,0% Największa wartościowo sprzedaż obuwia odbywa się poprzez krajową sieć detaliczną 70,8% struktury sprzedaży obuwia. Drugim rynkiem zbytu z udziałem w strukturze sprzedaży obuwia 6,9 % są przetargi krajowe ogłaszane przez instytucje publiczne, głównie wojsko. Wzrost sprzedaży w tym segmencie w stosunku do roku poprzedniego wynika z wygranych przez Emitenta przetargów realizowanych dla Agencji Mienia Wojskowego, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 29/2010. Trzecim rynkiem zbytu z udziałem w strukturze sprzedaży 6,6 % są odbiorcy hurtowi i pozostali krajowi (tzw. sprzedaż na rynek) zaopatrujący się bezpośrednio u Emitenta. Czwartym rynkiem zbytu z udziałem w strukturze sprzedaży obuwia 6,4 % jest eksport do odbiorców hurtowych zagranicznych. Piątym pod względem wielkości rynkiem zbytu z udziałem w strukturze sprzedaży obuwia 5,4 % jest sprzedaż w systemie podwykonawstwa (produkcja zlecona). Na szóstym miejscu jest sprzedaż poprzez sieć detaliczną na Słowacji z udziałem 3,5%. Emitent kontynuuje też sprzedaż nowymi kanałami dystrybucji poprzez sklep internetowy oraz do pozostałych odbiorców udział w strukturze sprzedaży 0,4 %. We wszystkich segmentach sprzedaży z wyjątkiem sprzedaży do odbiorców hurtowych zagranicznych nastąpił wzrost sprzedaży w porównaniu do 2009 r. Segment przetargów krajowych oraz produkcji zleconej nie są wprost zależne od spółki i cechuje je spora zmienność w zamówieniach na przestrzeni ostatnich lat. Pozostałe segmenty działalności są bardziej zależne od Emitenta i przyjęta strategia rozwoju na lata r. nastawiona jest na rozwój tych kanałów dystrybucji. 6

7 Tabela. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta (w tys. zł) Wyszczególnienie tys. zł (%) tys. zł (%) Sprzedaż krajowa, w tym ,0% ,0% - produkty ,3% ,2% - towary i materiały ,8% ,8% Sprzedaż eksportowa, w tym ,0% ,0% - produkty ,3% ,3% - towary i materiały ,7% ,7% Przychody ze sprzedaży ogółem ,0% ,0% Zdecydowaną większość przychodów Emitent osiąga ze sprzedaży produktów i towarów na rynku krajowym. W 2010 r. udział przychodów ze sprzedaży krajowej w strukturze sprzedaży uległ zwiększeniu i wyniósł 91,0%, a udział sprzedaży eksportowej w strukturze sprzedaży uległ zmniejszeniu i wyniósł 9,0%, przy czym sprzedaż eksportowa wartościowo prawie nie uległa zmianie w porównaniu do 2009 r. Wzrost sprzedaży w kraju wynika ze strategii rozwoju Emitenta nastawioną na zwiększenie sprzedaży poprzez rozbudowę detalicznej sieci sprzedaży realizowaną przez jednostkę zależną WOJAS Trade sp. z o.o. Tabela. Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży eksportowej obuwia (w tys. zł) Wyszczególnienie tys. zł (%) tys. zł (%) Słowacja ,5% ,2% Rosja ,9% ,3% Ukraina ,0% ,9% Białoruś 804 7,3% 0 0,0% Niemcy 135 1,2% 0 0,0% Czechy 0 0,0% ,6% Pozostałe kraje 0 0,0% 111 0,9% Razem przychody ze sprzedaży eksportowej obuwia ,0% ,0% Największymi rynkami zagranicznymi dla Emitenta są kraje sąsiadujące z Polską. W strukturze sprzedaży eksportowej obuwia w 2010 r. na pierwszym miejscu jest Słowacja 35,5%, następnie Rosja 29,9% oraz Ukraina 26,0 %. Do sukcesów Emitenta w 2010 r. należy zaliczyć zwiększenie sprzedaży na rynku rosyjskim i ukraińskim, co wskazuje na rosnący potencjał tych rynków. Sprzedaż na Słowacji to sprzedaż detaliczna realizowana poprzez WOJAS Slovakia s.r.o., pozostałe kanały dystrybucji to sprzedaż hurtowa. Emitent w 2010 r. wycofał się ze sprzedażą hurtową w Czechach i to jest powód spadku całej sprzedaży eksportowej obuwia o 6,8 % r/r. Nie ma odbiorców, od których wartość zakupów netto w 2010 r. przekroczyłaby co najmniej 10 % przychodów netto ze sprzedaży Surowce i dostawcy Przy produkcji obuwia Emitent wykorzystuje szereg surowców i materiałów. Podstawowe grupy materiałów obejmują w szczególności: skóry (bydlęce, kozie, świńskie), podszewki, materiały tekstylne i termoplastyczne, galanterię metalową, pianki, podeszwy, nici, kleje sznurowadła i opakowania. W każdej z wymienionych grup można wyróżnić wiele konkretnych materiałów różniących się parametrami technicznymi. Emitent zaopatruje się w surowce zarówno u wielu producentów krajowych, jak i zagranicznych, w związku z czym nie występuje uzależnienie od żadnego z nich. Importowane są przede wszystkim wybrane rodzaje skór, 7

8 których ceny na rynkach dalekowschodnich są znacząco niższe niż w Polsce. Import surowców stanowi mniej niż 20% wszystkich dostaw. Nie ma dostawców, od których wartość zakupów netto w 2010 r. przekroczyłaby co najmniej 10 % przychodów netto ze sprzedaży. 4) omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność Emitenta i osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym, a także omówienie perspektyw rozwoju działalności Emitenta przynajmniej w najbliższym roku obrotowym; Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów w ujęciu rocznym: Lp. Wyszczególnienie dynamika (w %) w tys. zł w % w tys. zł w % 2010/2009 A. Przychody netto ze sprzedaży ,0% ,0% 40,3% Koszty sprzedanych produktów, towarów i B. materiałów ,8% ,7% 42,9% C. Zysk / Strata brutto na sprzedaży ,2% ,3% 36,6% D. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu ,7% ,5% 17,8% E. Pozostałe przychody operacyjne ,2% ,2% 34,7% F. Pozostałe koszty operacyjne ,9% 501 0,5% 141,1% Zysk / Strata na działalności operacyjnej G. (EBIT) ,7% ,6% H. Przychody finansowe ,2% ,3% 100,3% I. Koszty finansowe ,4% ,1% 127,3% J. Zysk / Strata brutto ,6% ,4% K. Podatek dochodowy i odroczony ,0% 418 0,5% 205,5% L. Zysk / Strata netto ,6% ,8% M. Pozostałe dochody całkowite 24 0,0% 793 0,9% -97,0% N. Całkowite dochody ogółem ,6% 43 0,0% 10765,1% O. Amortyzacja ,5% P. EBITDA (amortyzacja + EBIT) ,7% ,6% 319,8% W 2010 r. przychody ze sprzedaży ogółem osiągnęły wielkość tys. zł i wzrosły w porównaniu do 2009 r. o tys. zł. tj. o 40,3%. Szczegółowe wyjaśnienie źródeł wzrostu przychodów oraz ich struktury przedstawiono w pkt. 2 i 3 niniejszego sprawozdania. Skonsolidowana marża brutto na sprzedaży spadła o 1,1 p.p. r/r i wyniosła w 2010 r. 40,2%, przy czym dla Emitenta ważna jest skonsolidowana marża brutto na sprzedaży produktów i towarów (bez materiałów). Marża ta na sprzedaży produktów i towarów w 2010 roku wyniosła 42,3% - wzrost o 0,2 p.p r/r. Marża brutto na sprzedaży materiałów w 2010 roku wyniosła 4,4% - spadek o 3,5 p.p. r/r. Marża brutto na sprzedaży detalicznej w 2010 r. wyniosła 48,8% - spadek o 0,2 p.p. r/r. Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu wzrosły o 17,8% r/r. tj. o tys. zł. Wzrost ten wynika przede wszystkim z rozwoju własnej detalicznej sieci sprzedaży w kraju jak i na Słowacji przeciętny przyrost liczby sklepów 2010 do 2009 to 22,2%, co automatycznie przekłada się na wzrost kosztów sprzedaży takich jak czynsze i pochodne, wynagrodzenia z narzutami pracowników sklepów, koszty logistyki, amortyzacji, opłat bankowych, energii, opłat jednorazowych z tytułu wejścia do danego centrum handlowego. Inne ważne czynniki, które wpłynęły na tą pozycję kosztową, to: dochodzenie do progu rentowności części sklepów otwartych w 2009 i 2010 r., 8

9 remonty (remodeling) sklepów, spadek przeciętnego kursu euro r/r, a także efekty rozpoczętych w 2009 r. procesów redukujących koszty działalności (m. in. wycofanie się ze sponsorowania klubu sportowego WOJAS Podhale SSA, lepsze zarządzanie kosztami logistyki i produkcji obuwia). Emitent w 2010 nie dokonywał znaczących korekt odpisów aktualizujących na aktywach. Odpisy na aktywa przedstawione są w notach do sprawozdania finansowego. Wynik na działalności operacyjnej (EBIT) wyniósł w 2010 r tys. zł, w porównaniu do minus 516 tys. zł w 2009 r. Wskaźnik rentowności operacyjnej kształtuje się na poziomie 4,7%. EBITDA (EBIT skorygowany o amortyzację) wyniósł w 2010 r tys. zł, rentowność EBITDA 7,7%. Takiej poprawy wyników w 2010 r. nie udałoby się osiągnąć gdyby nie doszło do: ustabilizowania się ogólnej sytuacji makroekonomicznej w kraju i za granicą oraz powrotu krajowego popytu konsumpcyjnego. Na przychody i koszty działalności finansowej istotnie wpłynęły: koszty finansowania zewnętrznego (odsetki) oraz aktualizacja aktywów i zobowiązań finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy. Po uwzględnieniu tych przychodów i kosztów, wynik brutto wyniósł tys. zł, przy rentowności brutto 4,6%, a wynik netto tys. zł, przy rentowności netto 3,6%. Dla porównania wynik netto za 2009 r. wyniósł minus 750 tys. zł. Emitent zakłada, iż w 2011 r. nastąpi dalszy wzrost popytu konsumpcyjnego, tym samym wzrosną przychody ze sprzedaży w porównaniu do 2010 r., wzrośnie produkcja obuwia własnego, zwiększy nieznacznie swoje marże brutto. Kontynuowany będzie proces otwierania nowych sklepów, ukończony ma być remodeling starszych sklepów, a także zwiększone będą nakłady na promocję marki WOJAS oraz działania pro sprzedażowe. Oferta produktowa ma być jeszcze bardziej dopasowana do oczekiwań klientów, szczególnie kobiet. Sklepy otwarte w okresie 2009 i 2010 r. powinny osiągnąć swój próg rentowności, w przeciwnym wypadku będą likwidowane. Kontynuowana będzie praca w zakresie obniżania kosztów logistyki, zarządzania zapasem i produkcji obuwia. Pozytywne efekty powinna przynosić zakończona inwestycja rozbudowy zakładu produkcyjnego i wymiany części parku maszynowego. Spółka rozwijać też będzie sprzedaż eksportową. Wiarygodny szacunek tych czynników oraz ich wpływ na wynik 2011 r. na moment publikacji niniejszego sprawozdania z działalności nie jest możliwy, gdyż wiąże się to z wieloma ryzykami i zagrożeniami, o których Emitent szczegółowo pisze w pkt 5 sprawozdania. Wskaźniki rentowności Treść ekonomiczna Wynik finansowy netto (w tysiącach złotych) 4 648,0-750,0 2. Marża brutto na sprzedaży (produkty i towary) zysk (strata) brutto na sprzedaży produktów i towarów / przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 42,3% 42,1% 3. Marża brutto na sprzedaży materiałów 4. Rentowność na działalności operacyjnej (EBIT) 5. Rentowność EBITDA 6. Rentowność netto sprzedaży (ROS) 7. Rentowność majątku netto (ROA) 8. Rentowność kapitału własnego netto (ROE) zysk (strata) brutto na sprzedaży materiałów/ przychody netto ze sprzedaży materiałów wynik finansowy na działalności operacyjnej / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynik finansowy na działalności operacyjnej plus amortyzacja / przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów wynik finansowy netto / aktywa ogółem liczone jako średnia stanu na początek i koniec okresu wynik finansowy netto / kapitał własny liczony jako średnia stanu na początek i koniec okresu 4,4% 7,9% 4,7% -0,6% 7,7% 2,6% 3,6% -0,8% 4,5% -0,9% 10,7% -1,8% Wszystkie wskaźniki rentowności są dodatnie i uległy zdecydowanej poprawie w stosunku do 2009 r. 9

10 Rachunek zysków i strat w ujęciu kwartalnym: w tys. zł. Grupa Kapitałowa Wojas S.A kwartał 2010 r. kwartał kwartał kwartał Przychody netto ze sprzedaży Zysk / Strata na działalności operacyjnej EBITDA Zysk / Strata brutto Zysk / Strata netto w tys. zł. Grupa Kapitałowa Wojas S.A r. kwartał kwartał kwartał kwartał Przychody netto ze sprzedaży Zysk / Strata na działalności operacyjnej EBITDA Zysk / Strata brutto Zysk / Strata netto Najlepsze wyniki sprzedażowe oraz na działalności operacyjnej Emitent uzyskuje w IV kwartale, a następnie w II kwartale. I i III kwartał to okres sprzedaży hurtowej, a także okres wyprzedaży w detalu (styczeń luty, lipiec sierpień), charakteryzujący się niższymi marżami. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Stan na koniec (tys. zł) Struktura w % Dynamika (w %) /2009 Aktywa A Aktywa trwałe ,8% 32,7% 69,7% I. Wartości niematerialne i prawne ,4% 0,8% -23,1% II. Rzeczowe aktywa trwałe ,3% 28,5% 77,4% III Należności długoterminowe 0 0 0,0% 0,0% IV. Inwestycje długoterminowe ,0% 0,6% V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,1% 2,7% 55,2% B. Aktywa obrotowe ,2% 67,3% 19,4% I. Zapasy ,9% 42,0% 13,0% II. Należności krótkoterminowe ,1% 11,6% -16,5% III. Inwestycje krótkoterminowe ,6% 13,3% 69,9% IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe ,5% 0,5% 47,4% Suma aktywów ,0% 100,0% 35,8% Suma aktywów wzrosła o 35,8% r/r. tj. o tys. zł. W strukturze aktywów nastąpił wzrost udziału aktywów trwałych (40,8% sumy bilansowej) przy jednoczesnym spadku udziału aktywów obrotowych (59,2% sumy bilansowej). Aktywa trwałe wzrosły ogółem o 69,7% r/r, tj. o tys. zł, przy czym wzrosły głównie rzeczowe aktywa trwałe o tys. zł i związane jest to z rozbudową zakładu produkcyjnego Emitenta oraz wymianą części parku maszynowego, szerzej opisane w pkt. 16 sprawozdania. Aktywa obrotowe wzrosły ogółem o 19,4% r/r, tj. o tys. zł, przy czym największy wzrost jest w pozycji inwestycje krótkoterminowe wzrost o tys. zł tj. o 69,9% r/r i wynika on ze wzrostu środków pieniężnych, 10

11 a także z przeszacowania do wartości godziwej instrumentów finansowych (akcje Gino Rossi S.A.). Zapasy wzrosły o tys. zł. tj. o 13,0% r/r, a należności krótkoterminowe spadły o tys. zł tj. o 16,5 r/r. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Pasywa Stan na koniec (tys. zł) Struktura w % Dynamika (w %) /2009 A Kapitał (fundusz) własny ,8% 46,8% 9,6% B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ,2% 53,2% 58,9% I. Rezerwy na zobowiązania ,7% 2,7% 37,8% II. Zobowiązania długoterminowe ,6% 6,3% 127,8% III. Zobowiązania krótkoterminowe ,7% 44,2% 25,0% IV. Rozliczenia międzyokresowe ,2% 0,0% Suma pasywów ,0% 100,0% 35,8% Pasywa Emitenta pokazują źródła finansowania wzrostu aktywów. W strukturze pasywów nastąpił spadek udziału kapitału własnego (37,8% sumy bilansowej) przy jednoczesnym wzroście udziału zobowiązań i rezerw (62,2% sumy bilansowej). Kapitał własny wzrósł o 9,6% r/r tj. o tys. zł, a wzrost ten przede wszystkim wynika z wypracowanego w 2010 r. zysku netto w wysokości tys. zł. Zobowiązania i rezerwy wzrosły o 58,9%, tj. o tys. zł, przy czym z tego tys. zł to rozliczenia międzyokresowe (dotacje unijne) rozliczane na wynik finansowy proporcjonalnie do amortyzacji środków trwałych, czyli jest to quasi forma kapitału własnego. Największą pozycją zobowiązań i rezerw są zobowiązania krótkoterminowe i stanowią one 40,7% struktury pasywów. Zobowiązania krótkoterminowe wzrosły o 25,0% r/r tj. o tys. zł, a wzrost ten wynika ze zwiększenia finansowania kapitału obrotowego jak również realizowanej inwestycji rzeczowej. Zobowiązania długoterminowe wzrosły o tys. zł. tj. o 127,8% r/r i wynika to z zaciągniętego w 2010 r. kredytu długoterminowego (do 2015 r.) na finansowanie inwestycji rzeczowej. 1. Wskaźnik płynności I 2. Wskaźnik płynności II 3. Wskaźnik płynności III Wskaźniki płynności Treść ekonomiczna aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe 1,46 1,53 aktywa obrotowe - zapasy / zobowiązania krótkoterminowe 0,60 0,57 inwestycje krótkoterminowe / zobowiązania krótkoterminowe 0,41 0,30 Wskaźniki płynności na koniec 2010 r. kształtują się na poziomach bezpiecznych dla Spółki. Nieznaczne pogorszenie się wskaźnika płynności I wynika z rozpoczęcia od czerwca 2009 r. realizacji inwestycji rozbudowy zakładu produkcyjnego i wymiany części parku maszynowego. Inwestycję ostatecznie zakończono w grudniu 2010 r., tym samym wskaźnik płynności I powinien w 2011 r. ulec poprawie. Pozostałe wskaźniki płynności poprawiły się. Wskaźniki sprawności działania Treść ekonomiczna Okres spływu należności handlowych (w dniach) średni stan należności z tytułu dostaw i usług / przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów x liczba dni w okresie Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług / (wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x liczba dni w okresie

12 3. Okres obrotu zapasami (w dniach) 4. Cykl konwersji gotówki (w dniach) średni stan zapasów / (wartość sprzedanych towarów i materiałów + koszt wytworzenia sprzedanych produktów) x liczba dni w okresie okres obrotu zapasami + okres spływu należności okres spłaty zobowiązań handlowych Cykl konwersji gotówki uległ zmniejszeniu z 197 do 131 dni, co świadczy o dobrym zarządzaniu kapitałem obrotowym. Wskaźniki zadłużenia i struktury finansowania Treść ekonomiczna Wskaźnik zadłużenia ogólnego zobowiązania i rezerwy na zobowiązania/ suma aktywów *100% 62,2% 53,2% 2. Wskaźnik zadłużenia ogólnego skorygowany o dotacje 3. Pokrycie aktywów trwałych kapitałem stałym 4. Trwałość struktury finansowania (zobowiązania i rezerwy na zobowiązania - dotacje)/ suma aktywów *100% 54,0% 53,2% (kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe) / aktywa trwałe 1,25 1,71 (kapitały własne + rezerwy + zobowiązania długoterminowe) / suma pasywów 0,51 0,56 Standardowe wskaźniki zadłużenia i struktury finansowania uległy pogorszeniu, ale jeżeli skoryguje się je o dotacje jako część kapitału własnego, a nie obcego, to wskaźniki prezentują się na poziomie bezpiecznym dla Spółki. Wskaźniki rynku kapitałowego Treść ekonomiczna Zysk na jedną akcję zwykłą (E per share) zysk netto / ilość akcji zwykłych 0,37-0,06 2. Wartość księgowa akcji (BV per share) kapitał własny / ilość akcji 3,58 3,27 Wskaźnik przypadającego zysk netto na akcję wynosi 0,37 zł, a jego wzrost jest pochodną wzrostu zysku netto Emitenta w 2010 r. Wskaźnik wartość księgowa na akcję wynosi 3,58 zł. Podsumowując przeprowadzoną analizę oraz mając na względzie działania Zarządu opisane w dalszej części Sprawozdania, należy stwierdzić, iż w 2010 r. Emitent odzyskał swoją naturalną zdolność do generowania dodatnich wyników finansowych, a załamanie wyników w 2009 r. wynikało przede wszystkim z czynników makroekonomicznych, niezależnych od Emitenta. Wszystkie główne parametry finansowe w 2010 r. uległy poprawie. Dodatkowo w wyniku zakończenia rozbudowy zakładu produkcyjnego i wymiany części parku maszynowego, wprowadzenia nowoczesnego systemu montażu obuwia poprzez bezpośredni wtrysk, wprowadzenia kompleksowej oferty produktowej pod marką WOJAS, zwiększania detalicznej sieci sprzedaży, wprowadzenia ujednoliconego wystroju, ekspozycji oraz standardów obsługi klienta w sklepach czy też aktywnych działań na rzecz promocji marki WOJAS, należy oczekiwać, iż wyniki ekonomiczne Emitenta będą się poprawiały, a tym samym wartość firmy dla akcjonariuszy będzie rosła. 5) opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu Emitent jest na nie narażony; Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących akcji potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić wymienione poniżej czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu z działalności. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym może istotnie wpływać na cenę akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych akcji. 12

13 Ryzyka opisane poniżej nie są jedynymi ryzykami, na jakie narażona jest Spółka. Emitent przedstawił tylko te czynniki ryzyka, które uznał za istotne. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, które zdaniem Emitenta nie są obecnie istotne lub których obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. Przedstawiając czynniki ryzyka, Emitent nie kierował się prawdopodobieństwem ich zaistnienia, ani oceną ich ważności. Czynniki ryzyka oraz występujące zagrożenia związane z Grupą Kapitałową WOJAS S.A. można podzielić na dwie grupy: 1. Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej Wojas S.A. 2. Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej Wojas S.A Czynniki ryzyka związane z działalnością Grupy Kapitałowej WOJAS S.A Ryzyko związane z trendami w modzie Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. działa w branży, w której decyzje konsumentów są determinowane w znacznym stopniu panującymi trendami w modzie. Jak wszystkie liczące się przedsiębiorstwa w tej branży, Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. oferuje w ciągu roku dwie kolekcje obuwia: wiosna / lato oraz jesień / zima. Nietrafienie z ofertą w upodobania i gusty klientów może spowodować powstanie znacznych zapasów wyrobów gotowym lub konieczność wyprzedaży wyprodukowanego obuwia po obniżonych cenach. Może to wpłynąć negatywnie na osiągane przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. wyniki finansowe i jego sytuację finansową Ryzyko związane z tendencjami na rynku pracy Produkcja obuwia wymaga znacznego nakładu pracy ręcznej pracowników produkcyjnych. W latach widoczny był w Polsce systematyczny wzrost wynagrodzeń, ostatnio ta tendencja została wyhamowana. W chwili obecnej Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. nie odczuwa problemów z presją wzrostu wynagrodzeń. Nie jest jednak wykluczone, że wraz ze wzrostem popytu wewnętrznego lub wzrostem cen problemy tego typu pojawią się. W związku z tym Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. może być zmuszona do podwyższenia wynagrodzeń, co może wpłynąć na obniżenie rentowności prowadzonej działalności. Negatywne skutki tego zjawiska będą rekompensowane zwiększeniem wydajności pracy, dzięki wprowadzeniu do Spółki nowych, efektywniejszych niż obecne posiadane technologie produkcji oraz wdrożeniu systemu informatycznego Ryzyko związane z sezonowością sprzedaży Na rynku obuwia, podobnie jak na rynku odzieży, można wyróżnić dwa podstawowe sezony: jesienno zimowy oraz wiosenno letni. W związku z tym Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. przygotowuje każdego roku dwie kolekcje obuwia. Nietypowe warunki pogodowe w ciągu roku (ciepła zima, chłodne lato) mogą spowodować ograniczenie sprzedaży obuwia w poszczególnych sezonach. Efektem tego może być spadek przychodów ze sprzedaży, wzrost kosztów magazynowania niesprzedanego obuwia do następnego sezonu oraz pogorszenie płynności spowodowane zamrożeniem gotówki w zapasach wyrobów gotowych. Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. stara się ograniczać negatywne efekty tego typu zjawisk poprzez wyprzedaże obuwia w sklepach outletowych Ryzyko związane z wyborem lokalizacji nowych salonów sprzedaży Jednym z elementów strategii rozwoju Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. jest rozwój istniejącej sieci sklepów firmowych z obuwiem marki WOJAS zarządzanych przez spółkę WOJAS Trade Sp. z o.o. Wiąże się z tym ryzyko otwarcia sklepu w lokalizacji, która nie będzie spełniać oczekiwań odnośnie poziomu sprzedaży. Efektem tego może być spadek rentowności prowadzonej przez Grupę Kapitałową WOJAS S.A. działalności gospodarczej. Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. stara się ograniczyć to ryzyko poprzez staranną analizę wszystkich nowych lokalizacji. Nowe punkty sprzedaży będą lokowane przede wszystkim w centrach handlowych, zarówno już istniejących, jak też nowo otwieranych Ryzyko związane z dostarczeniem surowców o obniżonej jakości Istnieje ryzyko, że surowce dostarczone Emitentowi, w szczególności skóry, nie będą spełniać jego norm jakościowych. Z tego tytułu Emitent może ponieść dodatkowe koszty, związane z ich zakupem oraz składowaniem. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez współpracę ze sprawdzonymi dostawcami oraz poprzez 13

14 stosowanie rygorystycznych norm kontroli jakości, zarówno na etapie przyjmowania dostaw, jak i przekazywania surowców do produkcji oraz odbioru wyrobów gotowych. W wyników błędów w procesie produkcji lub niemożności całkowitej weryfikacji jakości dostarczanych przez dostawców półproduktów (np. klejów), istnieje ryzyko wprowadzenia na rynek produktów nie spełniających założonych przez Emitenta norm jakościowych. Mogłoby to spowodować obniżenie zaufania klientów do marki WOJAS oraz wzrost kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji. Ryzyko to jest jednak znacznie ograniczone przez funkcjonujący w Spółce system zarządzania jakością Ryzyko związane z planami inwestycyjnymi Przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji rzeczowych, jak i kapitałowych jest w znacznym stopniu uzależnione od pozyskania odpowiednich źródeł finansowania. W wyniku pozyskania z emisji akcji serii B mniejszych środków finansowych niż zakładano, doszło do wydłużenia w czasie zaplanowanych inwestycji. Konieczne było także skorzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (kredyty oraz leasing), co spowoduje wzrost kosztów finansowych działalności, a tym samym obniży rentowność działalności prowadzonej przez Emitenta. Emitent starał się to ryzyko ograniczyć poprzez pozyskanie dotacji ze źródeł unijnych na zaplanowaną inwestycję rzeczową. Pozyskanie środków unijnych wiąże się z dodatkowymi wymogami oraz może wpłynąć na zmianę projektową planowanej inwestycji, co ostatecznie może wpłynąć na wydłużenie w czasie zaplanowanych inwestycji rzeczowych Ryzyko związane z postanowieniami umów kredytowych zawartych przez Emitenta Emitent jest stroną umów kredytowych zawartych z BRE Bank Spółka Akcyjna, Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna oraz z Pekao Spółka Akcyjna. Zabezpieczeniem kredytu jest majątek nieruchomy i ruchomy oraz zapasy magazynowe Emitenta. W przypadku niewywiązania się przez Emitenta z zapisów umów kredytowych, Banki mogą zaspokoić swoje roszczenia z przedmiotu zabezpieczenia Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Inwestorzy powinni wziąć pod uwagę fakt, że największy akcjonariusz, będący jednocześnie założycielem Emitenta, posiada 78,89% kapitału zakładowego Spółki, co uprawnia do wykonywania 78,89% głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta Ryzyko związane z transakcjami z podmiotami powiązanymi Emitent w toku zwykłej działalności gospodarczej zawiera transakcje z podmiotami powiązanymi, tj. ze spółką WOJAS Trade Sp. z o.o., Wojas Slovakia s.r.o., Decolte sp. z o.o. Wo-Ma Sp. z o.o.. Regulacje podatkowe obowiązujące w Polsce obligują do ustalenia rynkowych warunków transakcji z podmiotami powiązanymi. Dodatkowo na podatniku ciąży obowiązek sporządzania odpowiedniej dokumentacji w tym zakresie. Naruszenie tych przepisów uprawnia władze podatkowe do oszacowania rynkowej wartości dochodu, w konsekwencji do określenia właściwej wysokości zobowiązania podatkowego oraz zastosowania sankcji. W ocenie Emitenta, transakcje z podmiotami powiązanymi zawierane są na warunkach rynkowych Ryzyko związane z niezrealizowaniem prognoz wyników finansowych zamieszczonych w Prospekcie W Prospekcie Emisyjnym Emitent przedstawił prognozy skonsolidowanych wyników finansowych na lata Przygotowanie prognoz dla tak odległego horyzontu czasowego wiąże się z ryzykiem przyjęcia błędnych założeń w szczególności dotyczących otoczenia, w którym działa Spółka, jak również działalności samej Spółki. Dlatego nie można wykluczyć, iż faktyczne wyniki finansowe osiągnięte przez Emitenta w przyszłości będą odbiegać od przedstawionych prognoz, co może negatywnie wpłynąć na wycenę rynkową akcji. 31 sierpnia 2010 r. Zarząd Emitenta odwołał zamieszczoną w prospekcie emisyjnym prognozę finansową na rok 2010 r., przedstawiając nową prognozę dotyczącą wyników skonsolidowanych na 2010 r. Emitent dokonuje co kwartał ocenę możliwości realizacji prognozowanych wyników. 14

15 5.2 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem Grupy Kapitałowej WOJAS S.A Ryzyko związane z ogólną sytuacją makroekonomiczną Polski Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. prowadzi działalność gospodarczą w szeroko pojętym sektorze dóbr konsumpcyjnych. Tym samym poziom przychodów ze sprzedaży jest uzależniony od stopnia zamożności społeczeństwa oraz nastrojów konsumenckich. Działalność Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. jest uzależniona od szeregu czynników zewnętrznych, takich jak poziom stóp procentowych, prowadzona przez państwo polityka fiskalna, kursy główny walut, czy poziom inwestycji w gospodarce. Wszystkie te czynniki mogą wpływać na skalę działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. oraz jej rentowność. Dążąc do ograniczenia wpływu koniunktury gospodarczej w kraju na działalność gospodarczą, Emitent systematycznie rozwija sprzedaż na rynkach zagranicznych Ryzyko zmiany przepisów prawnych oraz ich interpretacji i stosowania Zagrożeniem dla działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. mogą być zmieniające się przepisy prawa lub różne jego interpretacje. Ewentualne zmiany przepisów prawa, a w szczególności przepisów podatkowych, przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, mogą zmierzać w kierunku powodującym wystąpienie negatywnych skutków dla działalności Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. Przepisy prawa polskiego podlegają bieżącemu implementowaniu ewentualnych zmian prawa Unii Europejskiej i zmiany te mogą mieć wpływ na otoczenie prawne związane z działalnością gospodarczą Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. Szczególnie częste są zmiany interpretacyjne przepisów podatkowych. Brak jest jednolitości w praktyce organów skarbowych i orzecznictwie sądowym w sferze stosowania ustaw podatkowych Ryzyko związane z regulacjami celnymi i importowymi Istotnym zagrożeniem dla krajowych, ale również europejskich producentów obuwia jest import obuwia z krajów Dalekiego Wschodu (w szczególności z Chin), które charakteryzują się niskimi kosztami pracy. W związku z tym kraje Unii Europejskiej stosują cła antydumpingowe na obuwie sprowadzane z Chin i Wietnamu. Dla Emitenta, który pełne kolekcje obuwia wytwarza w swoim zakładzie produkcyjnym, taka sytuacja jest korzystna. Nie można jednak wykluczyć, iż po zakończeniu okresu obowiązywania obecnych stawek celnych, zostaną one obniżone lub całkowicie zniesione. Wpłynęłoby to korzystnie na sytuację przedsiębiorstw, które całość lub część sprzedawanego obuwia importują z tych krajów. Mogłoby to również wpłynąć niekorzystnie na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej WOJAS S.A., który zostałaby zmuszony do konkurowania z tańszym obuwiem importowanym Ryzyko walutowe Część surowców wykorzystywanych przez Emitenta do produkcji obuwia pochodzi z importu. Ponadto część sprzedaży trafia na rynki zagraniczne. Podstawowe waluty, w której jest rozliczany zarówno import, jak i eksport to EUR oraz USD. W związku z tym Emitent jest narażony na ryzyko zmiany kursów walutowych. Emitent, będąc importerem surowców i eksporterem produktów, stara się tak dopasowywać proporcje pomiędzy pozycjami walutowymi w EUR i USD, aby maksymalnie ograniczyć ekspozycję na ryzyko walutowe. Jednocześnie aby ograniczyć koszty finansowania zewnętrznego Emitent w 2008 r. zawarł 5 letni kontrakt typu CIRS (transakcja zamiany stóp procentowych) nominowany w JPY. Termin rozliczenia kontraktu to 2013 r., z możliwością wcześniejszego rozliczenia. Czynsze najmu w galeriach handlowych oraz część kosztów eksploatacyjnych zawierane są na ogół w EUR. Płatności z tego tytułu następują w cyklach miesięcznych i są przeliczane wg aktualnego kursu EUR. Wzrost kursu EUR do PLN powoduje wzrost kosztów z tytułu najmu dla Emitenta, a tym samym obniża rentowność działalności operacyjnej. Z kolei spadek kursu EUR do PLN powoduje spadek kosztów z tytułu najmu dla Emitenta, a tym samym poprawia rentowność działalności operacyjnej Ryzyko związane z otoczeniem konkurencyjnym Rynek, na którym prowadzi działalność Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. jest wysoce konkurencyjny. Działa na nim duża ilość podmiotów oraz nie istnieją istotne bariery wejścia. Rosnąca zamożność polskich konsumentów sprawia, że wydają oni coraz więcej pieniędzy na dobra ze średniej i wyższej półki, na których Grupa Kapitałowa WOJAS S.A pozycjonuje swoją ofertę. Tym samym nie można wykluczyć, iż coraz więcej producentów krajowych i zagranicznych będzie próbować wejść na ten rynek. W przypadku zaostrzenia konkurencji Grupa Kapitałowa 15

16 WOJAS S.A może zostać zmuszona do ponoszenia większych nakładów na promocję i reklamę oraz utrzymanie sieci sprzedaży. Czynnikiem, który zmniejsza to ryzyko jest konieczność posiadania rozpoznawalnej marki oraz rozbudowanej sieci sprzedaży. Innym negatywnym efektem związanym z rosnącą konkurencją na rynku obuwia, ale również innych dóbr konsumpcyjnych, mogą być problemy związane z pozyskaniem atrakcyjnych powierzchni handlowych dla nowo otwieranych sklepów firmowych. Dodatkowo, duża liczba potencjalnych najemców może spowodować szybki wzrost opłat za wynajem takich powierzchni, co może spowodować wzrost kosztów działalności prowadzonej przez Emitenta. Spółka stara się ograniczać to ryzyko, poprzez zawieranie umów długoterminowych o ściśle określonych warunkach finansowych oraz z góry wskazanych okolicznościach i zakresach ich zmian Ryzyko związane ze wzrostem cen surowców Emitent wykorzystuje w produkcji szereg różnych surowców (w szczególności skóry do produkcji cholewek oraz podeszwy), w które zaopatruje się zarówno w kraju, jak i zagranicą. Zdaniem Emitenta nie można wykluczyć, że w przyszłości może nastąpić wzrost cen surowców, który może z kolei przełożyć się na spadek realizowanych marż. Sytuacja ta dotknęłaby jednak wszystkich producentów obuwia w Polsce w tym samym stopniu. Emitent stara się ograniczać takie ryzyko poprzez dywersyfikowanie źródeł dostaw, np. zakupy skóry do produkcji obuwia na rynku dalekowschodnim. 6) informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności Emitenta, w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji; 1) W dniu 7 stycznia 2010 r. w związku z podjęciem informacji o rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Gino Rossi S.A. (dalej Spółka ) w KRS w dniu r. o akcje serii G, wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, WOJAS S.A. publicznie poinformował raportem bieżącym nr 02/2010, iż w wyniku wykonania warunkowej umowy sprzedaży warrantów subskrypcyjnych spółki Gino Rossi SA, objął i opłacił akcji serii G Spółki, a podmiot powiązany z WOJAS S.A. objął i opłacił akcji serii G Spółki. WOJAS S.A wraz z podmiotem powiązanym posiadają łącznie akcji Gino Rossi S.A. co stanowi 9,99% kapitału zakładowego Spółki. Pełne prawa z akcji przysługują od dnia 16 marca 2010 r. w wyniku zarejestrowania ich na rachunku KDPW. Do dnia publikacji raportu rocznego za 2010 r. udział kapitałowy w Gino Rossi S.A. nie uległ istotnej zmianie. 2a) Na mocy aneksu nr 2 zawartego pomiędzy WOJAS S.A. a BRE Bank O/ Kraków dnia 7 stycznia 2010 r. do umowy kredytowej o kredyt odnawialny złotowy Bank przedłużył umowę do 29 października 2010 r., a limit kredytowy uległ zmniejszeniu do kwoty zł (poprzednio zł). Następnie na mocy aneksu nr 3 zawartego 24 maja 2010 r. BRE Bank zwiększył limit kredytowy o kwotę zł do kwoty zł. Na mocy aneksu nr 4 zawartego 29 października 2010 r. Bank przedłużył okres kredytowania do dnia 28 października 2011 r. Kwota kredytu nie uległa zmianie i wynosi zł. Pozostałe istotne warunki umowy kredytowej nie uległy zmianie. Oprocentowanie kredytu równe jest zmiennej stopie WIBOR dla depozytów O/N powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem umowy jest weksel własny in blanco, wystawiony przez Emitenta, zaopatrzony w deklarację wekslową oraz hipoteka kaucyjna do wysokości zł na nieruchomości w Zakopanem. 2b) Na mocy aneksu do umowy współpracy i aneksów do umów kredytowych zawartych pomiędzy WOJAS S.A. a BRE Bank S.A. O/ Kraków dnia 29 października 2010 r. Bank przedłużył o rok do dnia 28 października 2011 r. prawo Emitenta do korzystania z produktów bankowych w ramach sublimitów przyznanych przez Bank do łącznej kwoty zł (kwota bez zmian). Pozostałe istotne warunki 16

17 umów kredytowych nie uległy zmianie. Na mocy powyższej umowy Emitent korzysta z następujących produktów bankowych: gwarancje, kredyty obrotowe, kredyt w rachunku bieżącym. Oprocentowanie dla kredytu obrotowego ustala się według zmiennej stopy referencyjnej WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. Oprocentowanie dla kredytu w rachunku bieżącym ustala się według zmiennej stopy referencyjnej WIBOR O/N, powiększonej o marżę banku. Zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu produktów bankowych udostępnianych w ramach powyższej umowy współpracy stanowią środki pieniężne przyznane Emitentowi na podstawie aneksu z dnia 29 października 2010 r. do umowy o kredyt odnawialny złotowy, tj. m.in.: a) hipoteka zwykła w wysokości zł oraz hipoteka kaucyjna do kwoty zł na nieruchomości położonej w Zakopanem. b) weksel własny in blanco Emitenta poręczony przez spółkę WOJAS Trade Sp. o.o. zaopatrzony w deklarację wekslową. c) blokada rachunku inwestycyjnego w DI BRE Banku S.A. 3) W dniu 31 maja 2010 r. został podpisany aneks do umowy kredytu linii wielozadaniowej wielowalutowej zawartej pomiędzy WOJAS S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank Pekao S.A. ) O/ Nowy Sącz, o której to umowie z dnia 31 stycznia 2003 r. Emitent informował w prospekcie emisyjnym. Na mocy powyższego aneksu Bank Pekao S.A. przedłużył okres kredytowania do dnia 30 kwietnia 2011 r. Limit kredytowy nie może przekroczyć kwoty tys. zł (limit bez zmian) i może być wykorzystywany zamiennie na kredyt w rachunku bieżącym, kredyt obrotowy i gwarancje bankowe. Oprocentowanie kredytu równe jest zmiennej stopie WIBOR 1M powiększonej o marżę banku. Zabezpieczeniem kredytu jest: hipoteka kaucyjna do kwoty tys. zł na nieruchomości będącej siedzibą Emitenta wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy wyrobów gotowych (obuwia) na magazynie M-10 o wartości nie mniejszej niż tys. zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, pełnomocnictwo do rachunków bankowych WOJAS S.A. i WOJAS Trade sp. z o.o. w Banku Pekao S.A., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez WOJAS Trade sp. z o.o. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 4) W dniu 30 marca 2010 r. została zawarta z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, POIG (POIG 4.4). Przedmiotem umowy jest udzielnie Emitentowi dofinansowania na realizację Projektu Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową". Wartość umowy, tj. wielkość dofinansowania z PARP wynosi tys. zł, co stanowi 50% całkowitej kwoty wydatków kwalifikującej się do objęcia wsparciem. Zgodnie z zapisami umowy, okres kwalifikowalności wydatków dla Projektu rozpoczyna się w dniu r. i kończy się w dniu r. Na podstawie aneksu do umowy z dnia r. wydłużono okres kwalifikowalności wydatków do dnia r. Aneks wynikał z potrzeby finansowania części zakupów maszyn poprzez leasing, którego okres spłaty wynosi 3 lata. Postanowienia umowy z PARP są zgodne ze standardem obowiązującym dla tego rodzaju umów. 5) W dniu 12 sierpnia 2010 r. zawarto umowę kredytu inwestycyjnego pomiędzy WOJAS S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. ( Bank ) O/ Nowy Sącz. Na mocy powyższej umowy Bank udziela Emitentowi nieodnawialnego kredytu inwestycyjnego w kwocie zł przeznaczonego na finansowanie nakładów inwestycyjnych w ramach projektu Innowacyjna technologia produkcji obuwia z antypoślizgową wielofunkcyjną podeszwą trójwarstwową realizowanego w ramach programu POIG 4.4. Kredyt spłacany będzie w miesięcznych ratach do dnia 31 grudnia 2015 r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalone jest na bazie stawki WIBOR 1M, powiększonej o marżę banku. 17

18 Zabezpieczeniem umowy jest m. in.: a) Hipoteka umowna zwykła w wysokości zł oraz hipoteka umowna kaucyjna w wysokości zł na nieruchomości położonej w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29. b) Zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach zakupionych w ramach Projektu. c) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Wojas Trade sp. z o.o. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 6) W dniu 04 października 2010 r. WOJAS S.A. jako wiodący uczestnik Konsorcjum zawarł umowę z Ministrem Obrony Narodowej w imieniu którego działa Agencja Mienia Wojskowego, której przedmiotem jest dostawa trzewików, z terminem realizacji w 2010 roku. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość umowy realizowanej przez Konsorcjum wynosi ,50 zł brutto. Zabezpieczeniem należytego wykonania umowy jest kwota stanowiąca 5% wartości zamówienia. Kary umowne związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zamówienia stanowią 10% niezrealizowanej wartości dostaw. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy wartość szkody przekroczy wysokość kar umownych. W okresie krótszym niż 12 miesięcy WOJAS S.A. zawarł z w/w podmiotem umowy o łącznej wartości ,50 zł brutto, a niniejsza umowa jest umową o najwyższej wartości. W/w umowy zostały zrealizowane w 2010 r. 7) wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, z uwzględnieniem informacji w zakresie: postępowania dotyczącego zobowiązań albo wierzytelności Emitenta lub jednostki od niego zależnej, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Emitenta, z określeniem: przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska Emitenta, W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem z działalności nie wszczęto postępowań przed sadem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego, ani organem administracji państwowej dotyczących zobowiązań lub wierzytelności, których wartość stanowiłaby co najmniej 10% kapitałów własnych WOJAS S.A. 8) informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych (papiery wartościowe, instrumenty finansowe, wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości), w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania; WOJAS S.A. jest powiązany kapitałowo z WOJAS Trade sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów, oraz z WOJAS Slovakia s.r.o., w której posiada 100 % udziałów. Podmioty te odpowiadają za sprzedaż detaliczna WOJAS S.A. Nabycie udziałów w spółkach zależnych zostało sfinansowane ze środków własnych Emitenta, pochodzących z publicznej emisji akcji, jako realizacja jednego z celów emisji. Łącznie z dokapitalizowaniem WOJAS Trade sp. z o.o. nakłady te wyniosły tys. zł. 18

19 Podmioty zależne Nazwa (firma): WOJAS TRADE sp. z o.o. Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Emitenta: Rzeczpospolita Polska Siedziba i adres: ul. Ludźmierska 29, Nowy Targ Numer REGON: Numer NIP: Numer KRS: Podstawowy przedmiot działalności: Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD Z Udziałowcy: 100% udziałów należy do WOJAS S.A. Kapitał zakładowy: zł Dnia 30 kwietnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w WOJAS TRADE sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu. Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS TRADE sp. z o.o. jest sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Polski, realizowana w drodze zarządzania siecią własnych salonów firmowych. Dane finansowe WOJAS TRADE sp. z o.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 01 maja 2008 r. Nazwa (firma): WOJAS SLOVAKIA s.r.o. Forma prawna Emitenta: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraj siedziby Emitenta: Republika Słowacka Siedziba i adres: ul. Garbiarska 695, Liptovský Mikuláš Numer NIP: SK Numer rejestru sądowego: Udziałowcy: Kapitał zakładowy: 100% udziałów należy do WOJAS S.A EURO Dnia 26 sierpnia 2008 r. WOJAS S.A. nabył 100% udziałów w nowo utworzonej spółce zależnej WOJAS SLOVAKIA s.r.o. z siedzibą w Liptovský Mikuláš (Słowacja). Podstawowym przedmiotem działalności WOJAS SLOVAKIA s.r.o. jest sprzedaż detaliczna oraz hurtowa obuwia i wyrobów skórzanych na terenie Słowacji, realizowana w drodze tworzenia sieci dystrybucyjnej i jej późniejszego zarządzania. Dane finansowe WOJAS SLOVAKIA s.r.o. podlegają konsolidacji metodą pełną od 26 sierpnia 2008 r. UDZIAŁY LUB AKCJE W JEDNOSTACH PODPORZĄDKOWANYCH - według stanu na dzień r L. p 1 2 Nazwa Siedziba WOJA S Trade sp. z o.o. WOJA S Slovaki a s.r.o. ul. Ludźmiers ka 29 Nowy Targ, Polska ul. Garbiarsk a 695, Liptovský Mikuláš, Slovakia Przedmiot przedsiębiors twa Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych Charakte r powiąza nia podmiot zależny w 100% podmiot zależny w 100% Metoda konsolida cji pełna pełna Data objęcia kontroli r r. Wartość udziałów/a kcji wg ceny nabycia Korekty aktualiz ujące wartość Wartość bilansowa udziałów/ akcji Procen t posiad anego kapitał u udział w liczbie ogólnej głosów na walnym zgromadzeni u % 100,00% % 100,00% 19

20 9) informacje o zawarciu przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli pojedynczo lub łącznie są one istotne i zostały zawarte na innych warunkach niż rynkowe; WOJAS S.A. nie przeprowadza transakcji z innymi podmiotami powiązanymi, które byłyby zawierane na warunkach innych niż rynkowe. Zestawienie transakcji z podmiotami powiązanymi zawarto w nocie nr 7.1 i 7.2 w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego. Jednocześnie Emitent zwraca uwagę, iż istotne podmioty powiązane z punktu widzenia wielkości realizowanych obrotów to: WOJAS Trade sp. z o.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta), WOJAS Slovakia s.r.o. (podmiot w 100% zależny od Emitenta), Decolte sp. z o.o. (Pan Wiesław WOJAS Prezes Zarządu Emitenta jest udziałowcem tej Spółki, posiada 100 udziałów, co stanowi 33,3(4) % kapitału zakładowego). 10) informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności; Szczegóły umów kredytowych zostały opisane w pkt 6. Poniżej Emitent prezentuje informację o zaciągniętych kredytach wg stanu na 31 grudnia 2010 r. Na dzień Nazwa Jednostki Rodzaj zobowiązania (kredytu/pożyczki) Kwota kredytu / pożyczki według umowy (w tysiącach złotych) w walucie Kwota kredytu / pożyczki do spłaty (w tysiącach złotych) w walucie Warunki oprocentowania Termin spłaty Zabezpieczenia Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.w Warszawie, oddział operacyjny w Krakowie Bank Pekao S.A. w Krakowie, Centrum Korporacyjne Małopolska w Nowym Sączu BRE S.A. w Warszawie, oddział korporacyjny w Krakowie Wiesław Wojas Kredyt obrotowy PLN PLN kr. w rach. bież. 100 PLN 0 PLN kr. w rach. bież PLN PLN kr. obrotowy odnawialny kr. obrotowy odnawialny kredyt inwestycyjny 500 PLN 503 PLN 800 PLN 804 PLN PLN PLN kr. w rach. bież PLN 0 PLN kr. odnawialny PLN PLN kr. odnawialny PLN PLN kr. odnawialny PLN PLN oprocentowanie zmienne, ustalane w oparciu o stopę referencyjną 3M WIBOR, powiększoną o marżę banku oprocentowanie zmienne, ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR, powiększoną o marżę banku oprocentowanie zmienne, ustalane w oparciu o stopę referencyjną O/N WIBOR, powiększoną o marżę banku oprocentowanie zmienne, ustalane na bazie stawki 1M WIBOR, powiększoną o marżę banku pożyczka PLN PLN 6,5 % w skali roku PLN PLN do do do do do zastaw rejestrowy na zapasach materiałów i surowców do produkcji do wartości 4 mln PLN wraz z cesją polisy ubezp. hipoteka kaucyjna do kw. 7 mln Ludźmierska 29 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, przewłaszczenie wyrobów gotowych M-10 na wartość tys. zł, pełnomocnictwo do rachunków bankowych Wojas S.A. i Wojas Trade sp. z o.o. w Pekao S.A., weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Wojas Trade sp. z o.o., hipoteka zwykła do kw. 7 mln oraz hipoteka kaucyjna do ksw. 2,1 mln, (Ludźmierska 29 oraz Hotel Skalny) zastawy rejestrowe na linii do prod. Obuwia, pełnomocnictwo do rach. Bank. ZPH Wojas. Wojas Trade i Wojas S.A., poręczenie wekslowe przez Wojas Trade do weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową poręczony przez Wojas Trade sp. z do do do do o.o., hipoteka zwykła tys zł + hipoteka kaucyjna do kwoty tys (na Hotelu Stamary w Zakopanem) weksel własny in blanco, hipoteka kaucyjna do kwoty tys. zł na nieruchomości w Zakopanem (Hotel Skalny) brak Stan kredytów na r. zamieszczono w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta za 2010 r. 20

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A.

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2009 31 grudzień 2009 NOWY TARG, 22 marzec 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE YELLOW HAT SPÓŁKA AKCYJNA MEDAPP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Warszawa, dnia 14 września 2015 r. str. 1 I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA W niniejszym Planie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za III KWARTAŁ 2015 r. od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE....4

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta TABLEO S.A. ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Raport kwartalny z działalności emitenta tel./fax +48 896487559 +48 896482131 e-mail: biuro@tableo.pl http://tableo.pl Iława, dnia 14.02.2013 r. IV kwartał 2012

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2012 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014 ROK MEGARON S.A. B. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ( W TYS. PLN) I.1.1. INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r.

Aneks nr 1 z dnia 20 listopada 2012 r. Aneks nr 1 z dnia 20 listopada r. do prospektu emisyjnego Marvipol S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 9 listopada r. Terminy pisane wielką literą w niniejszym dokumencie mają

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47

Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 POZOSTAŁE INFORMACJE Podstawowe informacje o Emitencie: Nazwa: Suwary S.A. Siedziba: Polska, 95-200 Pabianice, ul. Piotra Skargi 45/47 Strona internetowa: www.suwary.com.pl Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward.

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Charakterystyka instrumentów finansowych Inne krótkoterminowe aktywa finansowe - kontrakty forward. kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374, kurs realizacji: 4,0374,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2014 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2014 30 CZERWCA 2014 Wrocław, sierpień 2014 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY 2014 za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku GRUPA HRC SA z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r. 1 SPIS TREŚCI: 1. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY ORAZ JEDNOSTKOWY GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE 2. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Wojas S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010

Sprawozdanie Zarządu Wojas S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010 Sprawozdanie Zarządu Wojas S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za I półrocze 2010 NOWY TARG, 31 sierpień 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. Opis organizacji grupy kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12. POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ SUWARY ZA I KWARTAŁ 2013/2014 ROKU OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 01.10.2013 ROKU DO 31.12.2013 ROKU SPIS TREŚCI Udział emitenta w spółkach z na koniec

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku

Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. IV kwartał 2012 roku Raport kwartalny za okres od 01 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku IV kwartał 2012 roku Kancelaria Medius S.A. Ul. Sołtysa Dytmara 3 nr lok. 1 30-126 Kraków Tel./ Fax: + 48 12 265 12 76 e-mail:

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ 2012/2013 ROKU Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o jednostce dominującej

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku

RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku PYLON S.A. RAPORT jednostkowy za II kwartał 2013 roku 01.04.2013 r. - 30.06.2013 r. Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Spis treści Spis treści...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r.

RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. Szczecin 07.08.2015 r. RAPORT KWARTALNY Z DZIAŁALNOŚCI CALESCO S.A. za II KWARTAŁ 2015 r. od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE...3 2. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ORAZ DANE PORÓWNAWCZE...4

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

WOJAS S.A. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za I kwartał 2012

WOJAS S.A. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za I kwartał 2012 WOJAS S.A. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny Grupy Kapitałowej WOJAS S.A. za I kwartał 2012 NOWY TARG, 15 maj 2012 SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Genesis Energy Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy 2014 roku zakończony 31 grudnia 2014 roku Wojciech Skiba Prezes Zarządu Warszawa, 29 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2013 31 grudzień 2013

Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2013 31 grudzień 2013 Grupa Kapitałowa WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2013 31 grudzień 2013 NOWY TARG, 09 kwiecień 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust.

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r.

RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. ACARTUS S.A. RAPORT za II kwartał 2015 roku 01.04.2015r. 30.06.2015r. Spis treści: 1. Informacje podstawowe o Spółce, profil działalności, zatrudnienie, struktura akcjonariatu. 2. Wybrane dane finansowe.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2012 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r.

Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. Niezbadane skonsolidowane dane finansowe za pierwszy kwartał 2007 r. 30 maja 2007 r. PEGAS NONWOVENS S.A. ma przyjemność przedstawić niezbadane skonsolidowane dane dotyczące wyników za pierwszy kwartał

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe

Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny zawierający wybrane jednostkowe dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Kraków, 14 lutego 2013 roku Spis treści: 1. Podstawowe informacje o Emitencie... 3

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres

RAPORT KWARTALNY. III kwartał 2010 okres Wybrane dane finansowe: Jednostkowe III kwartał 2010 Waluta sprawozdawcza: tysiące PLN RAPORT KWARTALNY DIVICOM Spółka Akcyjna ul. Strzeszyńska 31 60-479 Poznań KRS 0000267611 NIP 779-22-95-628 Tel. 061/839-90-68

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14

Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku. Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Jednostkowy i skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2012 roku Adam Skrzypek Prezes Zarządu 2013-02-14 Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. Podstawowe dane o spółce... 2 2.STRUKTURA AKCJONARIATU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2012 31 grudzień 2012

WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2012 31 grudzień 2012 WOJAS S.A. Sprawozdanie z działalności za okres 01 styczeń 2012 31 grudzień 2012 NOWY TARG, 21 marzec 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJAS S.A. (zgodnie z 91 ust. 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

B. Dodatkowe noty objaśniające

B. Dodatkowe noty objaśniające B. Dodatkowe noty objaśniające Dodatkowa nota objaśniająca nr 1. 1. Informacja o instrumentach finansowych 1.1. Instrumenty finansowe w podziale na grupy: Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie

REGON 770682701. Kwota za rok poprzedni bieżący 2 3 1 131 303,49 zł 1 412 770,00 zł. Wyszczególnienie "TEEN CHALLENGE" Chrześcijańska Misja Społeczna Broczyna 11 77-235 Trzebielino NIP 842-13-31-951 Rachunek wyników sporządzony za 2005 r. REGON 770682701 Wyszczególnienie 1 A. Przychody z działalności statutowej

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015

INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU PÓŁROCZNEGO SA-P 2015 ZA OKRES 1 STYCZEŃ 2015 30 CZERWCA 2015 Wrocław, sierpień 2015 I. Zasady sporządzenia raportu półrocznego 1. Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

zbadanego sprawozdania rocznego

zbadanego sprawozdania rocznego Informacje podlegające upowszechnieniu w Ventus Asset Management S.A., w tym informacje w zakresie adekwatności kapitałowej według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na podstawie I. Wstęp zbadanego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo