Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok"

Transkrypt

1 Zestawienie wskaźników za 2014 i 2013 rok Załącznik nr 1 Lp. Nazwa Definicja Rok 2014 Rok 2013 Dynamika Rok 2014 Rok =4-5 1 Rentowność operacyjna brutto wynik brutto na sprzedaży/przychody netto na sprzedaży (%) ze sprzedaży towarów i produktów 10,2% 5,7% 4,4% 2 Rentowność operacyjna netto wynik netto na sprzedaży/przychody netto na sprzedaży (%) ze sprzedaży towarów i produktów 3,7% -4,1% 7,8% 3 Rentowność na działalności operacyjnej (%) wynik na działalności operacyjnej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 3,2% -4,0% 7,2% 4 Rentowność na działalności gospodarczej (%) wynik na działalności gospodarczej*/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów 2,9% -18,8% 21,7% 5 Rentowność netto (%) 6 Zwrot z aktywów (%) 7 Zwrot z kapitału (%) wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/suma aktywów wynik netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej/kapitał własny 1,9% -18,1% 20,0% 2,0% -12,7% 14,7% 7,5% -47,8% 55,3% 8 Wsk. płynności bieżącej (krotność) aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 1,0 1,1 0,0 8A Wsk. płynności bieżącej bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (krotność) aktywa obrotowe+korekta wyceny kontraktów długoterminowych dot. zapasów/zobowiązania krótkoterminowe 1,3 1,4-0, A 11 11A 12 12A Wsk. płynności "szybkiej" (krotność) Wskaźnik obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług (w dniach) Wsk. obrotu należnościami z tytułu dostaw i usług przed korektą sprzedaży dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Wsk. obrotu zapasami (w dniach) Wsk. obrotu zapasami bez korekty zapasów dot. wyceny kontraktów długoterminowych (w dniach) Okres spłaty zobowiązań handlowych (w dniach) Okres spłaty zobowiązań handlowych (bazą wartość zakupów ) (w dniach) 13 Wsk. zadłużenia (%) 14 Wsk. zadłużenia bankowego (%) Wsk. trwałości struktury finansowania majątku (%) Wsk. udziału kapitału własnego w finansowaniu majątku (%) aktywa obrotowe-zapasy/ zobowiązania krótkoterminowe należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów należności z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów (sprzedaż fakturowa) zapasy x 360/koszt sprzedanych towarów i produktów (zapasy przed korektą dot.wyceny kontraktów długoterminowych) x 360/ (koszt sprzedanych towarów i produktów przed korektą dot. wyceny kontraktów długoterminowych ) zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ koszt sprzedanych towarów i produktów zobowiązania z tytułu dostaw i usług krótkoterminowe x 360/ wartość zakupów zobowiązania długoterminowe + zobowiązania krótkoterminowe/kapitał własny kredyty i pożyczki krótko- i długoterminowe/kapitał własny kapitały własne+zobowiązania długoterminowe/suma aktywów 1,0 1,0 0, ,6% 272,6% -1,0% 42,7% 90,8% -48,1% 30,8% 30,9% 0,0% kapitał własny/suma aktywów 26,3% 26,6% -0,3% 17 Wsk. pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym (%) kapitał własny/aktywa trwałe 102,3% 96,9% 5,4% 18 Wsk. obciążenia majątku zobowiązaniami (%) zobowiązania długoterminowe +zobowiązania krótkoterminowe/suma aktywów 71,4% 72,4% -1,0%

2 Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2014 i 31 grudnia 2013 roku struktura, zmiana stanów i dynamika Załącznik nr 2 Lp. Wyszczególnienie 31 grudnia grudnia 2013 TPLN STRUKTURA TPLN STRUKTURA Zmiana stanów Dynamika % =3-5 8=3/5 I Aktywa trwałe ,7% ,4% ,9% 1 Rzeczowe aktywa trwałe ,0% ,6% (25 728) 87,0% 2 Nieruchomości inwestycyjne - - 0,0% 3 Wartości niematerialne ,8% ,1% (2 521) 78,7% 4 Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe ,6% ,4% ,4% 5 Aktywa finansowe długoterminowe: ,9% ,1% ,4% 5.1 Akcje/udziały w pozostałych jednostkach 388 0,0% 338 0,0% ,8% 5.2 Udzielone pożyczki długoterminowe ,0% 5.3 Lokaty długoterminowe 0,0% 905 0,1% (905) 0,0% 5.4 Inne aktywa finansowe długoterminowe ,9% ,9% ,2% 6. Aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego ,3% ,2% ,2% 7. Pozostałe aktywa niefinansowe długoterminowe - - 0,0% II Aktywa obrotowe ,8% ,5% ,7% 1 Zapasy ,9% ,5% (5 154) 80,8% 1.1 Zapasy przed korektą dot. umów o budowę ,8% ,9% (4 265) 98,4% 1.2 Korekta zapasów dot. umów o budowę ( ) (20,9)% ( ) (22,4)% (889) 100,4% 2 Należności z tytułu dostaw i usług, pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów długoterminowe ,1% ,8% (60 376) 88,4% 2.1 Należności z tytułu dostaw i usług ,7% ,5% ,3% 2.2 Należności z tytułu podatku dochodowego ,2% ,3% ,0% 2.3 Pozostałe należności i rozliczenia międzyokresowe kosztów ,2% ,0% ( ) 54,5% 3 Należności z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i związane z wyceną kontraktów rozliczenia międzyokresowe ,5% ,8% ,3% 4 Aktywa finansowe krótkoterminowe ,4% ,4% (18 571) 67,7% 4.1 Instrumenty pochodne 0,0% 15 0,0% (15) 0,0% 4.2 Lokaty krótkoterminowe 0,0% 892 0,1% (892) 0,0% 4.3 Udzielone pożyczki krótkoterminowe ,0% 4.4 Inna aktywa finansowe krótkoterminowe 0,0% ,2% (1 863) 0,0% 4.5 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty ,4% ,1% (15 871) 71,0% 5 Pozostałe aktywa niefinansowe krótkoterminowe 0,0% 0,0% 0,0% III Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży ,5% ,1% ,2% A Razem Aktywa ,0% ,0% ,6% I Kapitał (fundusz) własny ,3% ,6% ,5% 1 Kapitał akcyjny ,1% ,1% 100,0% 2 Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej wartości nominalnej ,2% ,5% 100,0% 3 Kapitał zapasowy ,0% ,7% ( ) 45,2% 4 Różnice kursowe z przeliczenia jednostki zagranicznej 190 0,0% 134 0,0% ,8% 5 Zyski zatrzymane/niepokryte straty ,9% ( ) (13,7)% ,3% II Kapitał udziałowców niekontrolujących ,1% ,0% ,5% III Kapitał własny ogółem ,3% ,6% ,6% IV Zobowiązania długoterminowe ,5% ,3% ,9% 1 Oprocentowane kredyty bankowe i pożyczki - - 0,0% 2 Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego ,2% ,2% ,9% 3 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 397 0,0% ,3% (2 670) 12,9% 4 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% ,1% ,6% 5 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania ,1% ,8% ,1% 5.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,8% ,3% ,4% 5.2 Zobowiązania z tytułu inwestycji ,2% ,2% (370) 82,6% 5.3 Pozostałe zobowiązania ,2% ,3% (851) 72,0% V Zobowiązania krótkoterminowe ,8% ,1% ,6% 1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania, ,4% ,3% ,4% 1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ,5% ,4% ,0% 1.2 Zobowiązania z tytułu inwestycji ,8% ,1% ,4% 1.3 Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego 901 0,1% 45 0,0% ,2% 1.4 Pozostałe zobowiązania ,0% ,7% ,2% 2 Bieżąca część oprocentowanych kredytów bankowych i pożyczek ,2% ,1% ( ) 50,0% 3 Pozostałe zobowiązania finansowe oraz z tytułu leasingu finansowego 776 0,1% 691 0,1% ,3% 4 Rezerwa z tytułu świadczeń pracowniczych ,2% ,1% ,3% 5 Zobowiązania, rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną i przychody przyszłych okresów ,0% ,5% ,1% 5.1 Zobowiązania z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną ,1% ,4% ,3% a - otrzymane zaliczki ,9% ,2% ,0% b - korekta zaliczek (44 258) (3,9)% (88 244) (8,3)% ,2% c - kwota brutto należna zamawiającemu z tytułu wyceny kontraktów ,0% ,5% ,0% 5.2 Rezerwy z tytułu wyceny umów o usługę budowlaną ,8% ,1% (53 632) 37,6% 5.3 Dotacje ,1% 558 0,1% ,9% VI Zobowiązania dotyczące aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży ,3% 0,0% ,0% VII Zobowiązania razem ,7% ,4% ,0% B Razem Pasywa ,0% ,0% ,6%

3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za 2014 i 2013 rok Załącznik nr 3 Lp. Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2013 (przekształcone) * Dynamika W TPLN W TPLN w % =3/4 I Przychody netto ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów ,2% 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów ,6% 1.1. Przychody ze sprzedaży wg faktur ,0% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę (59 954) (21,5)% 1.3. Różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych 597 (511) (116,8)% 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów ,1% II Koszty sprzedanych towarów i produktów ,8% 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów ,3% 1.1. Koszt wytworzenia sprzedanych (zafakturowanych) produktów ,0% 1.2. Korekta dotycząca umów o budowę (1 819) (1 111,0)% 1.3. różnice kursowe i wycena instrumentów pochodnych ,7% 2. Wartość sprzedanych towarow i materiałów ,4% III Zysk (strata) brutto na sprzedaży ,5% IV Koszty sprzedaży ,7% V Koszty ogólnego zarządu ,5% VI Zysk (strata) netto na sprzedaży (30 953) (140,3)% VII Pozostałe przychody operacyjne ,6% VIII Pozostałe koszty operacyjne ,7% IX Zysk (strata) na działalności operacyjnej (EBIT) (29 720) (126,9)% X Amortyzacja ,5% XI Zysk (strata) na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA) (17 075) (296,1)% XII Przychody finansowe ,6% XIII Koszty finansowe ,0% XIV Efekt wyceny należności od jednostek w postępowaniu układowym ,0% XV Zysk (strata) na działalności gospodarczej ( ) (24,5)% XVI Zysk (strata) brutto ( ) (24,5)% XVII Podatek dochodowy (1 971) (295,2)% XVIII Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej ( ) (20,7)% XIX Działalność zaniechana (4 814) XX Zysk (strata) netto za rok obrotowy, w tym przypisany: ( ) (17,7)% - akcjonariuszom jednostki dominującej ( ) (16,7)% - udziałom niekontrolującym ,3% * Dane porównawcze za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku zostały przekształcone do porównywalności w związku z ujęciem działalności zaniechanej dotyczącej planowanej sprzedaży jednostki zależnej FPM S.A.

4 Struktura i dynamika skonsolidowanego wyniku brutto za 2014 i 2013 rok Załącznik nr 4 Wyszczególnienie Rok 2014 Rok 2013 (przekształcone) * Różnica W TPLN W TPLN W TPLN =2-3 Wynik na sprzedaży (30 953) Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (5 718) (6 951) Wynik na działalności finansowej (3 302) ( ) Wynik brutto ( )

5 Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 5 Lp. Strony umowy Przedmiot umowy Czas obowiązywania umowy Wartość umowy RAFAKO S.A. PZU S.A. Umowy ubezpieczeniowe majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego Szczegóły poniżej 2. RAFAKO S.A. TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Członków Władz Spółek tys. zł 3. RAFAKO S.A. PZU S.A. RAFAKO S.A. PZU S.A. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub użytkowania mienia Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia ubezpieczenie nadwyżkowe tys. zł tys. zł 4. RAFAKO S.A. PZU S.A. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania zawodu projektanta, architekta lub inżyniera budowlanego tys. zł 5. RAFAKO S.A. PZU S.A. Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych Szczegóły poniżej 6. RAFAKO S.A. PZU S.A. 7. RAFAKO S.A. PZU S.A. 8. RAFAKO S.A. TUiR Allianz Polska S.A. 9. RAFAKO S.A. TUiR Allianz Polska S.A. 10. RAFAKO S.A. TUiR Allianz Polska S.A. 11. RAFAKO S.A. TUiR Allianz Polska S.A. Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrownia Stalowa Wola S.A.) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Gdańsk) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Gdynia) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Kraków) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych (Elektrociepłownia Wrocław) Szczegóły poniżej (w zakresie konserwacji ubezpieczenie ważne do ) tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł 12. RAFAKO S.A. PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A. Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia (Elektrownia Jaworzno) tys. zł 13. RAFAKO S.A. PZU S.A., TUiR Allianz Polska, Ergo Hestia S.A. Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Zawodowej (Elektrownia Jaworzno) tys. zł RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. RAFAKO S.A. TUiR WARTA S.A., Generali T.U. S.A. Umowa Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (Elektrociepłownia Azoty) Umowa Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu Wykonywania Zawodu (Elektrociepłownia Azoty) Umowa Ubezpieczenia Ryzyk Budowlano Montażowych Nr (Elektrociepłownia Azoty) tys. zł tys. zł tys. zł 17. FPM S.A. - AXA TUiR S.A. OC działalności gospodarczej tys. zł 18. FPM S.A. - TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych tys. zł 19. FPM S.A. - TUiR Warta S.A. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk tys. zł 20. FPM S.A. - ERGO HESTIA S.A Ubezpieczenie samochodu osobowego tys. zł 21. FPM S.A. - ERGO HESTIA S.A Ubezpieczenie samochodu osobowego tys. zł 22. FPM S.A. - PZU S.A. Ubezpieczenie samochodu osobowego ,5 tys. zł 23. FPM S.A. - TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych tys. zł 24. FPM S.A. - TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych tys. zł 25. FPM S.A. - PZU SA Ubezpieczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych tys. zł 26. FPM S.A. - TUiR Allianz Polska S.A. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych tys. zł 27. FPM S.A. - BRE Leasing sp. z o.o. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń produkcyjnych tys. zł Palserwis Sp. z o.o. - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Łódź Palserwis Sp. z o.o. - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Łódź Palserwis Sp. z o.o. - UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA Łódź Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego tys. zł Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia tys. zł Ubezpieczenie mienia przedsiębiorstw tys. zł 31. Palserwis Sp. z o.o. - PZU SA O/Tychy Ubezpieczenie komunikacyjne tys. zł 32. Palserwis Sp. zo.o -.ERGO HESTIA S.A Ubezpieczenie komunikacyjne tys. zł 33. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów tys. zł 34. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie od kradzieży tys. zł

6 Zestawienie umów ubezpieczeniowych obowiązujących na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie od odpowiedzialno cywilnej zawodowej tys. zł 36. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie od odpowiedzialno cywilnej z tytułu wykonywania zawodu - Zarządzanie nieruchomościami tys. zł 37. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów Wilczna tys. zł 38. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Zawoja tys. zł 39. PGL "DOM" PZU S.A Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów - Warszawa tys. zł 40. PGL "DOM" PZU S.A 41. PGL "DOM" PZU S.A Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynki i lokale mieszkalne Umowa ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów - Budynek Bukowa EOO3B7- leasingodawca Ubezpieczenie AC samochodów służbowych ( 9 szt) tys. zł tys. zł Umowy jednoroczne wygasające w 2015 roku 924 tys. zł 43. EOO3B7- Allianz Ubezpieczenie OC- członkowie władz Spółki tys. zł 44. EOO3B7- PZU Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego tys. zł 45. E003B7 - Allianz OC działalnosci tys. zł RAFAKO ENGINEERING Sp. z o. o. - PZU S.A. Rafako Engineering Solution d.o.o. Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o. Rafako Engineering Solution d.o.o. Wiener Stadtische Osiguranje a.d.o. OC działalności gospodarczej tys. zł Ubezpieczenie mienia tys. zł Ubezpieczenie AC samochodów (3 szt) Umowy jednoroczne wygasające w 2015 roku 88 tys. zł Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 1: Umowa ubezpieczenia majątku RAFAKO S.A. od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego RAFAKO S.A. jest ubezpieczone polisą ubezpieczenia od wszystkich ryzyk majątku trwałego i obrotowego, w tym szkód wynikających z zakłócenia lub przerwy w działalności. W przedmiocie ubezpieczenia mienia, ubezpieczenie to ma charakter ALL RISKS ( od wszystkich ryzyk ) co oznacza, że mienie RAFAKO S.A. jest ubezpieczone od wszelkiego uszczerbku za wyjątkiem zniszczeń enumeratywnie wymienionych w polisie (np. z tytułu prowadzonych działań wojennych lub rażącego niedbalstwa). Zakres pokrycia ubezpieczeniowego przedstawia się następująco (wartość sumy ubezpieczenia wg wartości księgowej brutto): 1. Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk: - środki trwałe uniwersalne ubezpieczenie mienia (budynków, budowli, wyposażenia) od zniszczenia tys. zł; - środki obrotowe tys. zł. 2. Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie szkody objętej ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk: - utrata zysku tys. zł. 3. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego: - stacjonarny sprzęt biurowy (w tym elektronika biurowa) tys. zł - sprzęt przenośny tys. zł; - stacjonarny sprzęt diagnostyczny 846 tys. zł. - przenośny sprzęt diagnostyczny tys. zł 4. Ubezpieczenie maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych: - maszyny elektryczne tys. zł. 5. Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń: - maszyny i urządzenia tys. zł. Wszystkie ubezpieczenia mają charakter odnawialny. Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 5: Umowa Ubezpieczenia Generalnego Ryzyk Budowlano-Montażowych Przedmiotem ubezpieczenia są roboty budowlano-montażowe, mienie istniejące w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy oraz wyposażenie i zaplecze placu budowy (z wyłączeniem maszyn budowlanych). Ochroną ubezpieczeniową objęte są kontrakty, których realizacja rozpocznie się w okresie ważności umowy ubezpieczenia i RAFAKO S.A. przyjęło na siebie obowiązek ubezpieczenia kontraktu. W ramach niniejszej umowy ubezpieczone są wszystkie kontrakty za wyjątkiem tych, które są wyłączone (np. z uwagi na wartość pojedynczego kontraktu lub okres jego realizacji). Informacje szczegółowe dotyczące umowy wymienionej w punkcie 6: Umowa Generalna Ubezpieczenia Ładunków Podczas Transportu Krajowego i Międzynarodowego Przedmiotem ubezpieczenia są wszystkie przewożone w okresie ubezpieczeniowym ładunki, w odniesieniu do których zgodnie z kontraktem przysługuje gestia ubezpieczeniowa lub są przewożone na ryzyku RAFAKO, a obowiązek ubezpieczenia nie jest rozstrzygnięty w treści kontraktu. W ramach niniejszej umowy odpowiedzialność odszkodowawcza ubezpieczyciela za szkody podczas transportu jest ograniczona do określonej w umowie wartości pojedynczego transportu. Ponadto w charakterze ciągłym utrzymywane są ubezpieczenia pojazdów należących do RAFAKO S.A. w zakresie OC, Auto-Casco, Moto Assistance.

7 Struktura portfela posiadanych przez RAFAKO S.A. akcji i udziałów na dzień 31 grudnia 2014 roku Załącznik nr 6 Lp. Spółka Siedziba Liczba udziałów/akcji RAFAKO S.A. Procent posiadanego kapitału akcyjnego (zakładowego) Wartość nominalna udziałów/akcji Cena nabycia udziałów/akcji Wartość bilansowa akcji/udziałów Kapitał spółki Łączna liczba udziałów/akcji Wartość nominalna 1 udziału/akcji 1. APC-Metalchem S.A. w upadłości Opole ,12% , ,00 0, , ,00 2. DOM Sp. z o.o. Racibórz ,00% , , , , ,00 3. ELWO S.A. w upadłości Pszczyna ,26% , ,84 0, , ,00 4. FAMAK S.A. Kluczbork ,02% , , , , ,00 5. FPM S.A. Mikołów ,19% , , , , ,17 6. Tauron Polska Energia S.A. Katowice ,005% , , , , ,00 7. RAFAKO-ENGINEERING Sp. z o.o. Racibórz ,00% , , , , ,00 8. RAFAKO ENGINEERING SOLUTION Sp. z EUR Belgrad 1 77,00% EUR , , EUR 2 o.o EUR 9. RAFAKO Hungary Sp. z o.o. Budapeszt 1 100,00% HUF , , HUF HUF 10. Sanbei-RAFAKO Sp. z o.o. Zhangjakou ,23% USD ,60 0, USD USD 11. WISTOM S.A. w upadłości Tomaszów Mazowiecki ,67% , ,97 0, , , E001RK Sp. z o.o. Racibórz ,00% 5 000, , , , , E003B7 Sp. z o.o. Racibórz ,00% 5 000, , , , ,00 SUMA ,69

8 Zestawienie udzielonych w 2014 roku pożyczek Załącznik nr 7 Lp. Pożyczkobiorca Kwota pożyczki wg umowy 1 Osoby fizyczne* ,00 PLN pożyczki pieniężne na poczet wkładów na udziały w spółce zależnej Termin spłaty wierzytelności Oprocentowanie Stan należności w PLN na WIBOR 1R + marża ,00 Razem pożyczki ,00 *podmioty powiązane osobowo z RAFAKO S.A. Waluta pożyczki Rodzaj wierzytelności Data zawarcia umowy

9 Zestawienie zaciągniętych w 2014 roku kredytów i pożyczek Załącznik nr 8 Lp. Kredytodawca /pożyczkodawca/ Kwota kredytu/pożyczki wg umowy Waluta zadłużenia 1 PKO BP ,00 PLN Rodzaj zadłużenia kredyt w rachunku bieżącym uruchamiany w transzach zgodnie z dyspozycją RAFAKO* Data zawarcia umowy Termin spłaty zadłużenia Oprocentowanie Stan zadłużenia w PLN na WIBOR 1M + marża ,76 2 DZIERŻAWCA SP.Z O.O ,00 PLN pożyczka ,5% w skali roku ,00 3 DZIERŻAWCA SP.Z O.O ,00 PLN pożyczka ,5% w skali roku 0,00 Razem kredyty i pożyczki ,76 *umowa zawarta w 2012 roku, na dzień publikacji niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zgodnie z aneksem do umowy kredytowej podpisanego dnia 29 kwietnia 2014 roku, limit kredytowy wielocelowy wynosi ,00 złotych, w tym limit kredytu w rachunku bieżącym wynosi ,00 złotych oraz termin spłaty kredytu przedłużono do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Termin obowiązywania udzielonych przez bank gwarancji zgodnie z aneksem z dnia 18 grudnia 2014 roku przedłużono do 27 grudnia 2017 roku.

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy zakończony roku 15 maja 2014 roku Spis treści Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok

Bilans. Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Jednostkowe sprawozdanie finansowe DROP S.A. za 2008 rok Wszystkie dane liczbowe zamieszczone występują w tysiącach złotych, o ile nie jest wskazane inaczej. Bilans I. Aktywa trwałe AKTYWA Noty 7 681 3

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012

Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Grupa Kapitałowa MNI Skonsolidowany Raport Roczny 2012 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa RAFAKO

Grupa Kapitałowa RAFAKO Grupa Kapitałowa RAFAKO GRUPA PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2011 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta 30 kwietnia 2012 Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2014 30.06.2014 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES Szanowni Inwestorzy i Obligatariusze Przedstawiamy Państwu raport Pragma Inwestycje Sp. z o.o. za okres pierwszego

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny

Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny Grupa Kapitałowa Skonsolidowany Raport Roczny 2013 Zawierający: Pismo Prezesa Zarządu do akcjonariuszy Spółki Oświadczenie Zarządu MNI S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. za rok 2013 wraz

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE SRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok

Sprawozdanie finansowe za 2012 rok Sprawozdanie finansowe za rok (zgodnie z 82 ust. 1 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Załącznik do śródrocznego sprawozdania finansowego Budopol Wrocław S.A. POZOSTAŁE NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA 1a RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE struktura rodzajowa Środki trwałe, w tym: 1 113 1 136 1041 - grunty 0

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Załącznik do śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAFAKO za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 roku RAFAKO S.A. GRUPA PBG ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA PBG SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU wraz z opinią biegłego rewidenta EGZEMPLARZ NR 1 Spis treści Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 1 Sprawozdanie z sytuacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku

GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU. Warszawa, 15 maja 2015 roku GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku SPIS TREŚCI I ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 4 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający

RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU. zawierający RAPORT OPTEAM SPÓŁKA AKCYJNA ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2015 ROKU zawierający SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIEDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe CFI Holding S.A. (dawniej INTAKUS S.A.) za rok obrotowy zakończony 31.12.2014 roku Marzec 2015 SPIS TREŚCI: OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 3 WYBRANE DANE FINANSOWE... 4 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2014 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki VISTAL Gdynia SA za okres obejmujący zakończony 30 czerwca 2014 roku Sporządzone zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Gdynia,

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE

DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE 1. Instrumenty finansowe. Na dzień 31 grudnia 2012 r. Spółka posiadała instrumenty finansowe (w złotych): Rodzaj instrumentu 31.12.2011 Zwiększenia Zmniejszenia 31.12.2012 Środki

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A.

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. - SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY HYPERION S.A. za I półrocze 2015 roku www.hyperion.pl Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK Hyperion S.A. za I półr. 2015 roku Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO W 2014 ROKU Racibórz, 23 marca 2015 Spis treści nr strony I. Informacje ogólne... 4 II. Organizacja Grupy Kapitałowej Rafako S.A.... 7 1. Organizacja

Bardziej szczegółowo

TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe zgodne z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres 3 miesięcy roku 1 ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 ŚRÓDROCZNE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze półrocze 2005 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE 2005 ROK SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PROCHEM SA za pierwsze r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA PÓŁROCZE ROK 1. Spółka Prochem S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powązkowska 44c wpisana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ZUE w 2013 roku Kraków, 14 marca 2014 Spis treści I. OPIS DZIAŁALNOŚCI GRUPY ZUE... 5 1. Zakres działalności... 5 2. Kierunki sprzedaży... 8 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze

Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze Z satysfakcją przekazujemy w Państwa ręce raport Pragma Faktoring S.A. za I półrocze 2015 r. Pierwsze półrocze 2015 r. pokazuje kolejne pozytywne efekty przyjętej strategii

Bardziej szczegółowo

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37

Komputronik S.A. Poznań ul. Wołczyńska 37 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE - 1. Informacje o instrumentach finansowych (tys. PLN) - Lp. Treść Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu oraz pozostałe Pożyczki

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 2013 POWSZECHNE TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA ROK 2013 Do Akcjonariuszy i Inwestorów Powszechnego Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. Szanowni Państwo Zakończony został kolejny

Bardziej szczegółowo

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU

BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU Katowice, marzec 2014 BIPROMET SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

MULTIMEDIA POLSKA S.A.

MULTIMEDIA POLSKA S.A. ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2013 ROKU WRAZ Z RAPORTEM NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU Śródroczny skrócony rachunek zysków i strat...

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A.

Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. Grupa Kapitałowa Mercator Medical S.A. KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANANSOWE ZA OKRES DZIEWIĘCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 R. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo