VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały"

Transkrypt

1 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń czerwiec 2007

2 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki prof. ŚAM i WSID

3 Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ustroniu organizowanej przez Katedrę i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚAM, Katedrę Techniki Dentystycznej WSID, Katedrę Chemii Politechniki Częstochowskiej, Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. Konferencja ta, ósma z rzędu, stała się corocznym punktem programu działalności naukowej wymienionych instytucji. Nieomal co rok pojawiają się doniesienia mające istotny wpływ na rozwój nauki. Największe osiągnięcia rodzą się na styku różnych kierunków i specjalności naukowych. Stymulatorem postępu w stomatologii są osiągnięcia medycyny ogólnej oraz inżynierii materiałowej. Stąd też nie jest przypadkiem, że spotkania nasze posiadają charakter interdyscyplinarny tak pod względem tematycznym jak też organizatorskim. Chcąc zapoznać Państwa z najnowocześniejszymi osiągnięciami, zanim pojawią się one w czasopismach naukowych i podręcznikach, zaprosiliśmy do wygłoszenia referatów kompetentnych specjalistów z różnych dziedzin. Połączone działania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zaowocowały widocznym postępem w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ulepszonych i nowych biomateriałów stomatologicznych. W dużej mierze dotyczy to badań nad osteoporozą i nanomateriałami, wyniki których zaprezentowane zostaną na konferencji. Osiągnięcia w dziedzinie profilaktyki i terapii osteoporozy pozwoliły między innymi na poszerzenie zakresu wskazań do zastosowania śródkostnych wszczepów zębowych oraz przyczyniły się do zachowania korzystnych warunków podłoża kostnego przy konwencjonalnym leczeniu bezzębia. Wiele ciekawych i akademickich wystąpień dotyczy tematów wolnych. W tej grupie tematycznej mieszczą się również referaty opracowane przez młodych pracowników nauki oraz członków studenckich kół naukowych, które zostaną wygłoszone w ramach tej konferencji. W imieniu organizatorów i Komitetu naukowego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pragnę podziękować Autorom za trud związany z opracowaniem referatów. Wszystkim uczestnikom życzę owocnych obrad oraz miłego pobytu w Ustroniu. prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz 3

4 GOŚCIE HONOROWI prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiej Akademii Medycznej dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz Kierownik Katedry Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska-Karwan prof. dr hab. n. med. Wojciech Król Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz Kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka prof. zw. dr hab. inż. Jan Pielichowski Kierownik Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z siedzibą w Bytomiu R. Stupnytsky, DDS, PhD (medicine) Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. O. Styraniwska, DDS Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. dr n. med. Ryszard Wąsik Dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Ustroniu prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz Katedra Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Włoch dr n. med. Eugeniusz Zielonka Ordynator Oddziału II Śląskiego Szpitala Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Ustroniu 4

5 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. Henryk Bala prof. dr n. med. Krystyna Dobies prof. zw. dr hab. inż. Józef Głuszek prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska Karwan prof. dr n. med. Wiesław Kobyłecki prof. nadzw. dr hab. Ryszard Koczorowski prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski prof. zw. dr hab. n. med. Jan Pilch prof. dr hab. n. Bogumił Płonka prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wierzchoń prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med., dr n. tech Rajmund O r l i c k i prof. ŚAM i WSID Sekretariat Ewa D r o b i k Anna B u j o k ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu ul. Słoneczna 2, Ustroń 5

6 INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE OBRAD: Sala konferencyjna hotelu Belweder ul. Zdrojowa Ustroń REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i SEKRETARIAT CZYNNY: Czwartek Piątek Sobota Hotel Muflon Hotel Belweder Hotel Belweder Osoby nie zakwaterowane w hotelu Belweder, a zainteresowane wykupem posiłków, proszone są o zwrócenie się bezpośrednio do recepcji hotelu. 6

7 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń 2007 Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały P R O G R A M (czwartek) Spotkanie powitalne Hotel Muflon (piątek) Otwarcie konferencji Hotel Belweder I SESJA Przerwa obiadowa Hotel Belweder II SESJA Uroczysta kolacja Hotel Muflon (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przerwa obiadowa Hotel Belweder IV SESJA V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID

8 PROGRAM NAUKOWY PIĄTEK Otwarcie Konferencji SESJA I Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. A. Sieroń dr hab. n. med. M. Gołębiewska prof. dr hab. n. med. J. Pilch E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie *Krakowskie Centrum Medyczne Osteoporoza współczesne problemy. Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie. Osteoporosis current challenges. Possibility of bone structure measurement on a radiogram W. Pluskiewicz, B. Drozdzowska, B. Tarnawska Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości Śląskiej Akademii Medycznej Osteoporoza a stomatologia: wyniki badań własnych. Osteoporosis in stomatology: own experiences E. Zielonka, R. Wąsik, D. Kapołka Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu Osteoporoza wtórna w chorobach reumatycznych. Secondary osteoporosis in rheumatic diseases R. Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Problem osteoporozy w stomatologii. Problems of osteoporosis in dentistry Przerwa 8

9 M. Gołębiewska, E. Kulikowska - Bielaczyc Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku Wpływ osteoporozy na stan podłoża kostnego żuchwy u kobiet po menopauzie z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia. Effect of osteoporosis on the mandibular bone condition in postmenopausal women with partial and total dental lacks R. Stupnytsky Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Wpływ ekstrakcji zębów oraz stałego stosowania konstrukcji prote tycznej na morfologiczną przebudowę tkanki kostnej wyrostka zębodołowego bocznych części żuchwy. Impact of tooth extraction and permanent application of prosthetic construction on morphological remodeling of osseous tissue of the alveolar process in lateral parts of the mandible O. Stranivska Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Pomiar grubości błony śluzowej wyrostka zębodołowego w bezzębnych obszarach żuchwy. Measurement of thickness of mucous membrane of the alveolar process in edentulous areas of the mandible L. Kadar The Clinic of Medical Academy in Budapest Epitezy twarzowej części czaszki retencja implantologiczna nowe konstrukcje. Epitheses of the facial part of the skull - implant supported retention - new constructions. 9

10 L. Klimek 1, E. Bałczewska 2 1 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej 2 Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Analiza struktury morfologicznej tkanek zęba na podstawie ich replik w elektronowym mikroskopie skaningowym u pacjentek z niedoborem wapnia. The analysis of the morphological structure of dental tissues on the basis of their SEM replicas in patients with systemic hypocalcemia A. Niewczas, T. Bachanek Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie Badania destrukcji połączeń na powierzchniach granicznych pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. The examination of destruction of conjunctions on border surfaces between filling and tooth s hard tissues R. Koczorowski 1, R. Brożek 2, B. Czarnecka 3 1 Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2 NZOZ Pol-Stom. Szpital MSWiA w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Właściwości sprężyste miękkich mas wyścielających protezy ruchome w badaniach statycznych. The elasticity of soft materials used to reline removable dentures static studies M. Tanasiewicz Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Mikroskopia Rezonansu Magnetycznego w dentystyce. Magnetic Resonance Microscopy in dentistry Przerwa obiadowa 10

11 II SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. R. Szkilnik prof. dr hab. n. med. J. Drugacz prof. zw. dr hab. n. med. S. Włoch M. Richert* 1 * Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Nanomateriały w protetyce, medycynie i technice. Nanomaterials in prosthetics, medicine and technique K. Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk Mikroskopia orientacji krystalograficznych. Crystallographic orientation microscopy J. Pielichowski 1, R. Orlicki 2*, Z. Kowalski 3, K. Pielichowski 1 1 Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej 2 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 3 Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Nowe nanokompozyty dla stomatologii. New nanocomposites for dentistry. 11

12 A. Marcinkowska 1, W. Hędzelek 1, R. Wachowiak 2, L. Kubisz 3, M. Gauza 3 1 Katedra Protetyki Stomatologicznej i Klinika Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Pracownia Analizy Chemicznej Związków Toksycznych i Dopingowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Rozpoznawanie materiałów stomatologicznych na podstawie wybranych metod fizykochemicznych. The identification of dental materials on the base of chosen physicochemical methods A. Karwiński, W. Leśniewski, P. Wieliczko Zakład Prototypowania Odlewów i Projektowania Zaawansowanych Technologii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie Technologia wykonywania odlewów o rozwiniętej geometrii powierzchni zgodnie z metodą wytapianych modeli. Making castings of intricate surface geometry by investment process M. Balcer, J. Peszke, R. Radoła, W. Stokłosa, L. Wężyk Nanoco Sp z o.o., Tarnowskie Góry Zastosowanie nanosrebra w ochronie przed patogenami. Application of silver nanoparticles in antipathogens protection M. Januś, B. Stypuła Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Właściwości korozyjne biomateriałów metalicznych. Corrosion properties of metallic biomaterials Uroczysta kolacja 12

13 (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. L. Postek-Stefańska prof. dr hab. H. Bala prof. dr hab. n. med. B. Płonka D. Klimecka-Tatar, H. Bala Katedra Chemii Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej Chemiczna modyfikacja powierzchni nanokrystalicznych proszków na bazie Nd 2 (Fe, Co) 14 B jako sposób poprawy odporności korozyjnej magnesów. Surface chemical modification of nanocrystalline Nd 2 (Fe,Co) 14 B powder as a method to improve corrosion resistance A. Sobczak, Z. Kowalski Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej Kość i biomateriały hydroksyapatytowe stosowane w chirurgii kostnej. Bone and hydroxyapatite biomaterials applied in bone surgery M. Dobrzyński, K. Fita Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu Przydatność termografii w diagnostyce zmian patologicznych w obrębie twarzoczaszki. Usefulness of thermography in diagnostics of pathological changes in craniofacial region. 13

14 P. Komorowski 1, H. Jerczyńska *, Z. Pawłowska *, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena biotolerancji materiałów z zastosowaniem technik transkryptomiki. Application of transcriptomics techniques to evaluation of materials biotolerance W. Szymański 1, W. Jakubowski 1, W. Okrój 1, M. Kamińska 1, P. Komorowski 1, I. Przybyszewska-Doroś 1, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Porównanie metod oceny biofilmu bakteryjnego wstępne wyniki badań wybranych biomateriałów. Comparison of methods for biofilm evaluation preliminary results for selected biomaterials M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. Evaluation of oxygen content in surface layer of galvanic coats in contact with lively tissue M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej. The analysis of oxygen concentration in some metallic materials implanted to lively tissue Przerwa 14

15 M. Sroczyk-Jaszczyńska, A. Dojs, K. Lisiecka-Opalko Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie aparatu Ozony Tron w leczeniu zmian w obrębie jamy ustnej u dzieci. The use of OzonyTron in the children oral cavity changes treatment E. Tyburska, B. Pietrzyk, L. Klimek Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Warstwy TiO 2 na stopach protetycznych. TiO 2 layers on dental alloys P. Świeć, B. Pałysewicz, G. Maślanko, T. Tomaszewski, J. Bieniaś, B. Surowska Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie Katedra Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej Zmiana właściowści fizyko-chemicznych mikro i minipłytek w materiale Zakładu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie. The change of physico-chemical property of micro and mini plate in the studies of Department of Maxillo-Facial Surgery, Medical University in Lublin T. Szklarski Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Skuteczność estetycznej odbudowy zębów materiałem kompozytowym. The effects of esthetic restoration of teeth with composite material A. Prociów 1, K. Banaszek 1, J. Sawicki 2 1 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncjii Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Instytut Inynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Ocena przydatnoci kalibratów w leczeniu endodontycznym - badania SEM. Evaluation of endodontic gauges usefulness in root canal treatment SEM study. 15

16 A. Puchalik 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Oszacowanie przydatności stopu HERAENIUM NA po przetopieniu w kontekście badań strukturalnych. The assessment of HERAENIUM NA alloy s suitability in the context of structural research M. Jasiński 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ technologii topienia na strukturę materiałów metalicznych. An influence of the technology of melting on the structure of the metallic materials Przerwa obiadowa IV SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. M. Richert prof. zw. dr hab. n. med. B. Kłaptocz prof. nadzw. dr hab. R. Koczorowski L. Postek-Stefańska 1, I. Wysoczańska-Jankowicz 1, L. Borkowski 1, J. Nożyński 2 1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Pracownia Histopatologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Wpływ wybranego systemu adhezyjnego na obnażoną miazgę zębową szczura. The effect of selected adhesive system on the exposed rats dental pulp. 16

17 J. Waśkowska, R. Koszowski, T. Morawiec Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej Wykorzystanie N 2 O jako chłodziwa w zabiegach w obrębie jamy ustnej. Application of N 2 O as a coolant in procedures within the oral cavity J. Waśkowska 1, A, Kawczyk-Krupa 1, R. Koszowski 1, A. Kościarz-Grzesiok, A. Sieroń2 1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Znaczenie badania autofluorescencji i diagnostyki fotodynamicznej (PDD) w rozpoznawaniu schorzeń błony śluzowej jamy ustnej. The significance of autofluorescence testing and photodynamic diagnostics /PDD/ in diagnostication of diseases of oral mucous membrane M. Hajduga 1 *, A. Kalukin*, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Stopy protetyczne na bazie kobaltu w kontekście zjawisk korozyjnych. Cobalt matrix prosthetic alloys in the context of corrosion M. Hajduga 1*, K. Hadyś, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ struktury drutu na końcowy efekt leczenia ortodontycznego. The influence of wire structure on the final outcome of orthodontic treatment. 17

18 R. Orlicki 1 *, A. Dyszkiewicz 2**, B. Pawlus 3, J. Juraszek 4 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 2 Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 3 Klinika Stomatologiczna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 4 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu **Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Pomiary statyczne sił zgryzu w układzie tensometrycznym. Bite forces examination in tensometric system Przerwa V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Sesji: dr n. med. M. Tanasiewicz prof. dr hab. inż. J. Zabrzeski prof. dr hab. inż. W. Szuścik, dr.h.c J. Adamczuk, W. Stawiany, K. Jankowska, M. Budzik Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej Algorytm postępowania z pacjentami leczonymi lekami przeciwzakrzepowymi przed zabiegami chirurgicznymi w gabinecie stomatologicznym. Medicaments that disturb clotting process can be the reason for many complications after teeth extraction W. Stawiany, J. Adamczyk Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Związek pomiędzy stanem uzębienia i błony śluzowej jamy ustnej a dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Connection between the teeth and oral cavity mucosa condition, and ailments of the digestive tract. 18

19 M. Dojs, A. Koberska Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w obrazowaniu twardych tkanek zęba. Aplications of scanning electron microscope (SEM) in the imaging of hard tissues of tooth A. Wita, M. Grzegorzyca Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Własności mechaniczne tworzyw polimerowo-akrylowych wzbogaconych nanosrebrem. Mechanical properties of nanosilver enriched polymer-acrylic materials M. Gawrychowska Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Ocena trwałości konstrukcyjnej protez akrylowych na podłożu elastycznym w aspekcie badań bakteriologicznych in vitro Evaluation of constructional durability of acrylic dentures on elastic foundation, in the aspect of in vitro bacteriological testing VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID 19

20 Patronat naukowy i wspierający Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Sponsorzy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Ustroniu *** Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie 20

21 STRESZCZENIA REFERATÓW

22 1 Osteoporosis current challenges Possibility of bone structure measurement on a radiogram E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Collegium Medicum in Krakow Head: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakow Medical Centre Director: dr hab. med. E. Czerwiński Bone fractures that occur during osteoporosis determine its clinical importance. Life risk fracture in a 50-year old woman is 40%. There were of osteoporotic fractures in Europe in a year Every year women and sustain proximal femur fracture. In Europe fracture occurs every 30 seconds. Domination of resorption over formation causes decrease of bone quality, which means a resistance to fracture. This combines bone mass loss, deterioration of microstructure and alteration in bone cells and organic and non-organic substance. Estrogen insufficiency is the main cause of osteoporotic changes in women in menopause period. This effects in deregulation of osteoclast control by osteoblast using RANK- L system and cytokins. As consequence of this frequency of resorption activation increases, as well as osteoclasts recruitment, its activation and life span but in contrary bone formation processes are increased. Excessive remodelling leads to disruption of trabecular connections and their perforation. Such weakening of structure in consequence causes bone tissue microdamages. The aim of the treatment of osteoporosis is the prevention of fractures. According to a new definition by National Osteoporosis Foundation (NOF) and National Institutes of Health USA (NIH) osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. Bone strength reflects the integration of two main features: bone density and bone quality. Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA) is a standard method of mineral bone density measurement. Diagnosis can only be made by a measurement performed in lumbar spine and proximal femur. According to World Health Organisation (WHO) the value of T-score from -1.0 to 22

23 -2.4 means a decreased bone mass, and at the level of -2.5 and below osteoporosis can be diagnosed. The measurements in other parts of a skeleton and using other methods are not equivalent and cannot be used exchangeable. DXA measurement in other places of a skeleton can be only used in screening but not for diagnosis. Recent publications proved that the majority of fractures (50%-70%) occur in subjects who do not fulfill the criteria according to WHO. New WHO guidelines recommend a calculation of a 10-year absolute fracture risk (RB-10), where DXA is only one of the factors. Bone resistance to fracture depends mainly on bone mineral density and bone structure. Indirect information of bone structure is submitted by a radiological investigation. However, its evaluation in the diagnosis of bone metabolic diseases is subjective and ambiguous. The aim of the study was to work up an objective method of measurement of bone structure on a radiogram. Radiograms of distal radius were selected for analysis. Radiograms were performed under the standard manner. Bone structure analyses were made using authors own program based on the IBM PC. Program Trabecula follows the recognition of bone structure on a radiogram by human eye. Algorithm of the program assumes that the basic element of bone structure is radiological trabecular. The program works automatically recognizing radiological trabecular under following micro-densitometry curves. Afterwards a map is generated and parameters like numbers, width, area, height and density calculated. Program Trabecula was used in evaluation of flouride on bone and joint system in 211 workers of Aluminium Plant in Skawina. These were men with the average age of 46.8 (s-10.3), who on the average of 18.6 years worked in a high risk of fluoride contamination (s = 6,5). Seperate investigation was performed on a control group including 57 persons and based on the autopsies on corpses. The results of the analisys helped to estimate the differences between the control group and those exposed to fluoride and describing typical features of fluorosis. These programs are currently being implemented in many bone structure analyses including jaw and mandible. Bone structure paramethers were assessed in the aspect of bone quality, osteoporotic fracture and bone remodelling after the insertion of bone implants. 23

24 1 Osteoporoza - współczesne problemy Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakowskie Centrum Medyczne Dyrektor: dr hab. med. E. Czerwiński O znaczeniu klinicznym osteoporozy decydują występujące w jej przebiegu złamania kości. Życiowe ryzyko złamania u kobiety 50-cio letniej wynosi aż 40%. W Europie, w roku 2000 było złamań osteoporotycznych. Każdego roku złamanie bliższego końca kości udowej (bkk udowej) występuje u kobiet i mężczyzn. W Europie złamanie pojawia się co 30 sekund. Występująca w osteoporozie przewaga procesów resorpcji nad tworzeniem powoduje obniżenie jakości kości, czyli zmniejszenia odporności na złamania. Składa się na to zmniejszenie masy kości, pogorszenie mikrostruktury, zmiany w komórkach kostnych oraz w składnikach organicznych i nieorganicznych. Podstawową przyczyną tych zaburzeń w osteoporozie u kobiet jest niedobór estrogenów w okresie menopauzy. Powoduje to rozregulowanie kontroli osteoblasta nad osteoklastem poprzez system RANK-L i cytokin. W efekcie zwiększa się częstości aktywacji resorpcji, rekrutacja osteoklastów, ich aktywacja i wydłużenie czasu życia, a osłabienie kościotworzenia. Nadmierna przebudowa prowadzi do przerwania połączeń międzybeleczkowych i perforacji beleczek. Takie osłabienie struktury powoduje w konsekwencji mikrouszkodzenia tkanki kostnej. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. Według nowej definicji opracowanej przez National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIH) osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna w połączeniu z jakością kości. Standardową metodą pomiaru gęstości mineralnej kości jest dwu-energetyczna absorpcjometria rentgenowska DXA (Dual Energy X-ray absorptiometry). Do rozpoznania osteoporozy upoważnia badanie w bliższym końcu kości udowej lub kręgosłupie. Według kategoryzacji WHO (World Health Organisation) wartość wskaźnika T w za- 24

25 kresie -1.0 do -2.4 oznacza obniżoną masę kostną, przy poziomie -2.5 i mniej rozpoznajemy osteoporozę. Pomiary w innych miejscach szkieletu i innymi metodami nie są równoważne i nie mogą być stosowane wymiennie. Pomiary DXA w innych miejscach szkieletu mają wartość skriningową, a nie diagnostyczną. Publikacje ostatnich lat udowodniły, że większość złamań (50%-70%) występuje u osób, które nie spełniają kryteriów badania osteoporozy według WHO. Stąd nowe wytyczne WHO zalecają obliczanie 10-cio letniego bezwzględnego ryzyka złamania (RB-10), gdzie badanie densytometryczne jest jednym z czynników. Współcześnie 10-letnie ryzyko złamania bezwzględnego obliczamy na podstawie względnych współczynników ryzyka złamania. Wytrzymałość kości na złamania zależy głównie od gęstości mineralnej i struktury kości. Do pośredniej informacji o strukturze wystarcza badanie radiologiczne. Jednakże jej ocena w diagnostyce schorzeń metabolicznych kości jest subiektywna i wieloznaczna. Celem badań było opracowanie obiektywnej metody pomiaru struktury kości na radiogramie. Do badań wybrano radiogramy struktury kości dalszych przynasad kości promieniowej. Radiogramy były wykonane w sposób typowy, według powszechnie przyjętych zasad. Do analizy struktury opracowany został własny program w oparciu o standardowy komputer IBM PC. Program Trabecula naśladuje spostrzeganie struktury kostnej na radiogramie przez oko ludzkie. Algorytm programu przyjmuje zatem, że podstawowym elementem struktury kostnej na radiogramie jest beleczka radiologiczna. Program działa na zasadzie automatu rozpoznając beleczki radiologiczne na kolejnych krzywych mikrodensytometrycznych. Następnie generuje on mapę beleczek i oblicza ich charakterystykę w postaci szeregu parametrów: liczba beleczek w linii, szerokość beleczki, wysokość, pole, gęstość. Program Trabecula wykorzystano do oceny wpływu fluoru na układ kostno-stawowy u 211 pracowników Huty Aluminium w Skawinie. Byli to mężczyźni w wieku średnio 46,8 lat (s = 10,3); którzy pracowali w warunkach wysokiego narażenia na związki fluoru przez okres średnio 18,6 lat (s = 6,5). Wykonano również badania w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej składającej się z 57 osób, opartej na badaniach pośmiertnych Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie różnic pomiędzy grupą kontrolną, a grupą osób narażonych na fluor oraz określenie cech typowych dla fluorozy. Programy te są stosowane obecnie w analizach struktur różnych kości włączając żuchwę i szczękę. Oceniano parametry struktury kości w aspekcie oceny jej jakości, zmian osteoporotycznych oraz jej przebudowy po implantacji wszczepów zębowych. 25

STRESZCZENIA ABSTRACTS

STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA ABSTRACTS STRESZCZENIA WYKŁADÓW ABSTRACTS OF LECTURES L00 L51 Strony/pages: od 45-106 STRESZCZENIA PLAKATÓW ABSTRACT OF POSTERS P01 P73 Strony/pages: 107-195 PROGRAM SESJI SCIENTIFIC SESSIONS

Bardziej szczegółowo

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA

TEMAT NA CZASIE IMPLANTOPROTETYKA DWUMIESIĘCZNIK STOMATOLOGA PRAKTYKA POLISH&ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 36 PLN, 15 EUR, 25 USD, 12 GBP, 25 CHF 1(35) / 12 I.C. 3,85; Punkty MNiSW 6,00 ISSN: 1732-4084 36 PKT. EDUKACYJNYCH REPETITIO EST...

Bardziej szczegółowo

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY

IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY IV ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVI ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 29 września 1 października 2011 25 lat Polskiej Osteoartrologii

Bardziej szczegółowo

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY

IX DNI FIZJOTERAPII IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY IX DNI FIZJOTERAPII Postępy w rehabilitacji od badań naukowych do praktyki klinicznej IX DAYS OF PHYSIOTHERAPY Progress in Rehabilitation from research to clinical practice 3 czerwca 05, Wrocław Miejsce

Bardziej szczegółowo

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS

1(53) / 15 KRZYSZTOF CHMIELEWSKI MISTRZOWIE STOMATOLOGII POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS 1(53) / 15 Index Copernicus: 6,78 Punkty MNiSW: 5 ISSN: 1732-4084 POLISH & ENGLISH JOURNAL FOR DENTISTS MISTRZOWIE STOMATOLOGII KRZYSZTOF CHMIELEWSKI BĄDŹ MOBILNY, ZOBACZ WIĘCEJ NA TABLECIE E-DENTICO W

Bardziej szczegółowo

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY

V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY V ŚRODKOWO EUROPEJSKI KONGRES OSTEOPOROZY I OSTEOARTROZY XVII ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA OSTEOARTROLOGII I POLSKIEJ FUNDACJI OSTEOPOROZY Kraków, 20-21 września 2013 5 th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS ON OSTEOPOROSIS

Bardziej szczegółowo

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe

GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie. I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology 003; 6 (54) SYMPOZJUM GUZY PRZYSADKI patogeneza diagnostyka - leczenie I Łódzkie Spotkania Przysadkowe Łódź, 8-0 stycznia 004 r. ORGANIZATORZY: Polskie

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6

PL0002304 INIS-PL-0008' .-ma. \.\ i. Bl/iLYSTUiL ih-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 INIS-PL-0008' PL0002304.-ma \.\ i Bl/iLYSTUiL ih"-iti l; ii-/-, ; /f '- 1 / 4 6 PERKIN ELMER Applied Biosystems PCR amplifikatory DNA termostabilne polimerazy DNA zestawy odczynników akcesoria GeneAmp

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

Number 63-64 Numer 63-64. Volume X Rok X SEPTEMBER- DECEMBER 2007 WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 63-64 Numer 63-64. Volume X Rok X SEPTEMBER- DECEMBER 2007 WRZESIEŃ- GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

Mutacje w genach a raki narządów płciowych

Mutacje w genach a raki narządów płciowych 1 Mutacje w genach a raki narządów płciowych Mutations in genes and cancers of genital organs Janina Markowska Kliniczne badania nad rodowodami wykazały, że ok. 30% raków piersi i jajnika rozwija się na

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323

NR 2 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 21 ISSN-1230-8323 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 21 NR 2 2013 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus Wydanie publikacji dofinansowane

Bardziej szczegółowo

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pacjenta

Przygotowanie pacjenta Przygotowanie pacjenta periodontologicznego do leczenia implantoprotetycznego Najczęstsze błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego Słowa kluczowe: leczenie implantologiczne, planowanie, błędy

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1

Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 Studia Medyczne Tom 29 Nr 1 MEDICAL STUDIES Edited by Stanisław Głuszek Vol. 29 No. 1 Q U A R T E R LY January March Czasopismo punktowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 4,0 Publikacja

Bardziej szczegółowo

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013

1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 1 Międzynarodowy Kongres Ortodontyczny Warszawa, 24-27 kwietnia 2013 PONSORZY PARTNER RADIOLOGICZNY PATRONI MEDIALNI Scientific Chairman Dr Ewa Czochrowska Kierownik naukowy Dr n. med. Ewa Czochrowska

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych

Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci Wyższych Szkół Medycznych dr n. med. Donata Kurpas Redaktor Naczelny dr n. med. Andrzej Szpakow Z-ca Redaktora Naczelnego mgr Bożena Ratajczak-Olszewska Z-ca Redaktora Naczelnego Szanowni Państwo, Pracownicy, Absolwenci i Studenci

Bardziej szczegółowo

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20

NR 3 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY TOM 20 KWARTALNIK POLSKIEGO TOWARZYSTWA FIZJOTERAPII TOM 20 NR 3 2012 ISSN-1230-8323 QUARTERLY POLISH SOCIETY OF PHYSIOTHERAPY INDEXED IN: EMBASE/Excerpta Medica, Index Copernicus WROC³AW 2012 FIZJOTERAPIA Kwartalnik

Bardziej szczegółowo

Studia Medyczne Tom 9

Studia Medyczne Tom 9 Studia Medyczne Tom 9 MEDICAL STUDIES Edited by Stanis³aw G³uszek Vol. 9 Q U A R T E R LY january march Publikacja indeksowana w Index Copernicus 2008: ICV=2,91 Studia Medyczne Pod redakcj¹ Stanis³awa

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA INSTYTUT ODLEWNICTWA PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA Tom XLVIII Numer 1 SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. JERZY J. SOBCZAK: Od Redakcji... LUDMIL DRENCHEV, JERZY J. SOBCZAK: Sterowanie strukturą w hipotetycznych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI - CONTENTS

SPIS TREŚCI - CONTENTS SPIS TREŚCI - CONTENTS Nauka i Technika Wei PENG, Hong-Zhong HUANG, Xiaoling ZHANG, Yu LIU, Yanfeng LI Reliability Based Optimal Preventive Maintenance Policy of Series-parallel systems...4 Stanisław LEGUTKO

Bardziej szczegółowo

zeszyty naukowe 2 (71) 2014

zeszyty naukowe 2 (71) 2014 zeszyty naukowe 2 (71) 2014 warszawa 2014 rada redakcyjna prof. zw. dr hab. Zdzisław Bombera przewodniczący prof. dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska wiceprzewodnicząca prof. dr hab. Anatolij Afonin prof.

Bardziej szczegółowo