VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały"

Transkrypt

1 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń czerwiec 2007

2 Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej dr hab. n. med., dr n. tech. Rajmund Orlicki prof. ŚAM i WSID

3 Szanowni Państwo, Mam zaszczyt i przyjemność powitać Państwa na VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Ustroniu organizowanej przez Katedrę i Zakład Materiałoznawstwa Stomatologicznego ŚAM, Katedrę Techniki Dentystycznej WSID, Katedrę Chemii Politechniki Częstochowskiej, Zakład Inżynierii Powierzchni, Korozji i Katalizy Politechniki Wrocławskiej oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii Stomatologicznej. Konferencja ta, ósma z rzędu, stała się corocznym punktem programu działalności naukowej wymienionych instytucji. Nieomal co rok pojawiają się doniesienia mające istotny wpływ na rozwój nauki. Największe osiągnięcia rodzą się na styku różnych kierunków i specjalności naukowych. Stymulatorem postępu w stomatologii są osiągnięcia medycyny ogólnej oraz inżynierii materiałowej. Stąd też nie jest przypadkiem, że spotkania nasze posiadają charakter interdyscyplinarny tak pod względem tematycznym jak też organizatorskim. Chcąc zapoznać Państwa z najnowocześniejszymi osiągnięciami, zanim pojawią się one w czasopismach naukowych i podręcznikach, zaprosiliśmy do wygłoszenia referatów kompetentnych specjalistów z różnych dziedzin. Połączone działania interdyscyplinarnych zespołów badawczych zaowocowały widocznym postępem w zakresie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych oraz ulepszonych i nowych biomateriałów stomatologicznych. W dużej mierze dotyczy to badań nad osteoporozą i nanomateriałami, wyniki których zaprezentowane zostaną na konferencji. Osiągnięcia w dziedzinie profilaktyki i terapii osteoporozy pozwoliły między innymi na poszerzenie zakresu wskazań do zastosowania śródkostnych wszczepów zębowych oraz przyczyniły się do zachowania korzystnych warunków podłoża kostnego przy konwencjonalnym leczeniu bezzębia. Wiele ciekawych i akademickich wystąpień dotyczy tematów wolnych. W tej grupie tematycznej mieszczą się również referaty opracowane przez młodych pracowników nauki oraz członków studenckich kół naukowych, które zostaną wygłoszone w ramach tej konferencji. W imieniu organizatorów i Komitetu naukowego VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pragnę podziękować Autorom za trud związany z opracowaniem referatów. Wszystkim uczestnikom życzę owocnych obrad oraz miłego pobytu w Ustroniu. prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz 3

4 GOŚCIE HONOROWI prof. dr hab. n. med. Stefan Baron Kierownik Katedry i Zakładu Dysfunkcji Narządu Żucia Śląskiej Akademii Medycznej dr hab. n. med. Maria Gołębiewska Kierownik Zakładu Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz Kierownik Katedry Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska-Karwan prof. dr hab. n. med. Wojciech Król Kierownik Katedry i Zakładu Mikrobiologii Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Lidia Postek-Stefańska Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Wieku Rozwojowego Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Wojciech Pluskiewicz Kierownik Zakładu Chorób Metabolicznych Kości Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. n. med. Bogumił Płonka prof. zw. dr hab. inż. Jan Pielichowski Kierownik Samodzielnej Katedry Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. n. med. Aleksander Sieroń Kierownik Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Katedry Chorób Wewnętrznych Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach z siedzibą w Bytomiu R. Stupnytsky, DDS, PhD (medicine) Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. O. Styraniwska, DDS Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv. Department of prosthetic dentistry. prof. dr hab. inż. Krzysztof Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN prof. dr hab. n. med. Ryszard Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. dr n. med. Ryszard Wąsik Dyrektor Śląskiego Szpitala Reumatologiczno - Rehabilitacyjnego w Ustroniu prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Więckiewicz Katedra Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu prof. zw. dr hab. n. med. Stefan Włoch dr n. med. Eugeniusz Zielonka Ordynator Oddziału II Śląskiego Szpitala Reumatologiczno Rehabilitacyjnego w Ustroniu 4

5 KOMITET NAUKOWY prof. dr hab. Henryk Bala prof. dr n. med. Krystyna Dobies prof. zw. dr hab. inż. Józef Głuszek prof. zw. dr hab. n. med. Jan Grzesik prof. zw. dr hab. n. med. Bronisław Kłaptocz prof. zw. dr hab. n. med. Zofia Knychalska Karwan prof. dr n. med. Wiesław Kobyłecki prof. nadzw. dr hab. Ryszard Koczorowski prof. zw. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski prof. zw. dr hab. n. med. Jan Pilch prof. dr hab. n. Bogumił Płonka prof. dr hab. inż. Walery Szuścik dr.h.c. prof. dr hab. n. med. Tadeusz Wierzchoń prof. zw. dr hab. inż. Jerzy Zabrzeski KOMITET ORGANIZACYJNY PRZEWODNICZĄCY: dr hab. n. med., dr n. tech Rajmund O r l i c k i prof. ŚAM i WSID Sekretariat Ewa D r o b i k Anna B u j o k ADRES KOMITETU ORGANIZACYJNEGO Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu ul. Słoneczna 2, Ustroń 5

6 INFORMACJE ORGANIZACYJNE MIEJSCE OBRAD: Sala konferencyjna hotelu Belweder ul. Zdrojowa Ustroń REJESTRACJA UCZESTNIKÓW i SEKRETARIAT CZYNNY: Czwartek Piątek Sobota Hotel Muflon Hotel Belweder Hotel Belweder Osoby nie zakwaterowane w hotelu Belweder, a zainteresowane wykupem posiłków, proszone są o zwrócenie się bezpośrednio do recepcji hotelu. 6

7 VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Ustroń 2007 Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały P R O G R A M (czwartek) Spotkanie powitalne Hotel Muflon (piątek) Otwarcie konferencji Hotel Belweder I SESJA Przerwa obiadowa Hotel Belweder II SESJA Uroczysta kolacja Hotel Muflon (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przerwa obiadowa Hotel Belweder IV SESJA V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID

8 PROGRAM NAUKOWY PIĄTEK Otwarcie Konferencji SESJA I Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. A. Sieroń dr hab. n. med. M. Gołębiewska prof. dr hab. n. med. J. Pilch E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie *Krakowskie Centrum Medyczne Osteoporoza współczesne problemy. Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie. Osteoporosis current challenges. Possibility of bone structure measurement on a radiogram W. Pluskiewicz, B. Drozdzowska, B. Tarnawska Katedra Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Nefrologii, Zakład Chorób Metabolicznych Kości Śląskiej Akademii Medycznej Osteoporoza a stomatologia: wyniki badań własnych. Osteoporosis in stomatology: own experiences E. Zielonka, R. Wąsik, D. Kapołka Śląski Szpital Reumatologiczno - Rehabilitacyjny w Ustroniu Osteoporoza wtórna w chorobach reumatycznych. Secondary osteoporosis in rheumatic diseases R. Szkilnik Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Problem osteoporozy w stomatologii. Problems of osteoporosis in dentistry Przerwa 8

9 M. Gołębiewska, E. Kulikowska - Bielaczyc Zakład Protetyki Stomatologicznej Akademii Medycznej w Białymstoku Wpływ osteoporozy na stan podłoża kostnego żuchwy u kobiet po menopauzie z częściowymi i całkowitymi brakami uzębienia. Effect of osteoporosis on the mandibular bone condition in postmenopausal women with partial and total dental lacks R. Stupnytsky Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Wpływ ekstrakcji zębów oraz stałego stosowania konstrukcji prote tycznej na morfologiczną przebudowę tkanki kostnej wyrostka zębodołowego bocznych części żuchwy. Impact of tooth extraction and permanent application of prosthetic construction on morphological remodeling of osseous tissue of the alveolar process in lateral parts of the mandible O. Stranivska Department of Prosthetic Dentistry, Danylo Halytskyi National Medical University of Lviv Pomiar grubości błony śluzowej wyrostka zębodołowego w bezzębnych obszarach żuchwy. Measurement of thickness of mucous membrane of the alveolar process in edentulous areas of the mandible L. Kadar The Clinic of Medical Academy in Budapest Epitezy twarzowej części czaszki retencja implantologiczna nowe konstrukcje. Epitheses of the facial part of the skull - implant supported retention - new constructions. 9

10 L. Klimek 1, E. Bałczewska 2 1 Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej 2 Zakład Periodontologii i Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Analiza struktury morfologicznej tkanek zęba na podstawie ich replik w elektronowym mikroskopie skaningowym u pacjentek z niedoborem wapnia. The analysis of the morphological structure of dental tissues on the basis of their SEM replicas in patients with systemic hypocalcemia A. Niewczas, T. Bachanek Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej Akademii Medycznej w Lublinie Badania destrukcji połączeń na powierzchniach granicznych pomiędzy wypełnieniem a twardymi tkankami zęba. The examination of destruction of conjunctions on border surfaces between filling and tooth s hard tissues R. Koczorowski 1, R. Brożek 2, B. Czarnecka 3 1 Zakład Gerostomatologii Katedry Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu 2 NZOZ Pol-Stom. Szpital MSWiA w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Właściwości sprężyste miękkich mas wyścielających protezy ruchome w badaniach statycznych. The elasticity of soft materials used to reline removable dentures static studies M. Tanasiewicz Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Mikroskopia Rezonansu Magnetycznego w dentystyce. Magnetic Resonance Microscopy in dentistry Przerwa obiadowa 10

11 II SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. R. Szkilnik prof. dr hab. n. med. J. Drugacz prof. zw. dr hab. n. med. S. Włoch M. Richert* 1 * Wyższa Szkoła Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 1 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Nanomateriały w protetyce, medycynie i technice. Nanomaterials in prosthetics, medicine and technique K. Sztwiertnia Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej, Polska Akademia Nauk Mikroskopia orientacji krystalograficznych. Crystallographic orientation microscopy J. Pielichowski 1, R. Orlicki 2*, Z. Kowalski 3, K. Pielichowski 1 1 Katedra Chemii i Technologii Tworzyw Sztucznych Politechniki Krakowskiej 2 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 3 Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Nowe nanokompozyty dla stomatologii. New nanocomposites for dentistry. 11

12 A. Marcinkowska 1, W. Hędzelek 1, R. Wachowiak 2, L. Kubisz 3, M. Gauza 3 1 Katedra Protetyki Stomatologicznej i Klinika Protetyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 2 Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Pracownia Analizy Chemicznej Związków Toksycznych i Dopingowych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 3 Katedra i Zakład Biofizyki Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Rozpoznawanie materiałów stomatologicznych na podstawie wybranych metod fizykochemicznych. The identification of dental materials on the base of chosen physicochemical methods A. Karwiński, W. Leśniewski, P. Wieliczko Zakład Prototypowania Odlewów i Projektowania Zaawansowanych Technologii Instytutu Odlewnictwa w Krakowie Technologia wykonywania odlewów o rozwiniętej geometrii powierzchni zgodnie z metodą wytapianych modeli. Making castings of intricate surface geometry by investment process M. Balcer, J. Peszke, R. Radoła, W. Stokłosa, L. Wężyk Nanoco Sp z o.o., Tarnowskie Góry Zastosowanie nanosrebra w ochronie przed patogenami. Application of silver nanoparticles in antipathogens protection M. Januś, B. Stypuła Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych, Zakład Chemii Ogólnej i Analitycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Właściwości korozyjne biomateriałów metalicznych. Corrosion properties of metallic biomaterials Uroczysta kolacja 12

13 (sobota) III SESJA MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. n. med. L. Postek-Stefańska prof. dr hab. H. Bala prof. dr hab. n. med. B. Płonka D. Klimecka-Tatar, H. Bala Katedra Chemii Wydziału Inżynierii Procesowej, Materiałowej i Fizyki Stosowanej Politechniki Częstochowskiej Chemiczna modyfikacja powierzchni nanokrystalicznych proszków na bazie Nd 2 (Fe, Co) 14 B jako sposób poprawy odporności korozyjnej magnesów. Surface chemical modification of nanocrystalline Nd 2 (Fe,Co) 14 B powder as a method to improve corrosion resistance A. Sobczak, Z. Kowalski Instytut Chemii i Technologii Nieorganicznej Politechniki Krakowskiej Kość i biomateriały hydroksyapatytowe stosowane w chirurgii kostnej. Bone and hydroxyapatite biomaterials applied in bone surgery M. Dobrzyński, K. Fita Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Akademii Medycznej we Wrocławiu Przydatność termografii w diagnostyce zmian patologicznych w obrębie twarzoczaszki. Usefulness of thermography in diagnostics of pathological changes in craniofacial region. 13

14 P. Komorowski 1, H. Jerczyńska *, Z. Pawłowska *, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Ocena biotolerancji materiałów z zastosowaniem technik transkryptomiki. Application of transcriptomics techniques to evaluation of materials biotolerance W. Szymański 1, W. Jakubowski 1, W. Okrój 1, M. Kamińska 1, P. Komorowski 1, I. Przybyszewska-Doroś 1, B. Walkowiak 1* 1 Zakład Biofizyki Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej * Zakład Biofizyki Molekularnej i Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Porównanie metod oceny biofilmu bakteryjnego wstępne wyniki badań wybranych biomateriałów. Comparison of methods for biofilm evaluation preliminary results for selected biomaterials M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Identyfikacja zmian zawartości tlenu w warstwie wierzchniej powłok galwanicznych w kontakcie z tkanką żywą. Evaluation of oxygen content in surface layer of galvanic coats in contact with lively tissue M. Hajduga, K. Oracz Katedra i Zakład Farmakologii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej Analiza zmian stężeń tlenu w wybranych materiałach metalicznych w obecności tkanki żywej. The analysis of oxygen concentration in some metallic materials implanted to lively tissue Przerwa 14

15 M. Sroczyk-Jaszczyńska, A. Dojs, K. Lisiecka-Opalko Zakład Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie aparatu Ozony Tron w leczeniu zmian w obrębie jamy ustnej u dzieci. The use of OzonyTron in the children oral cavity changes treatment E. Tyburska, B. Pietrzyk, L. Klimek Instytut Inżynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Warstwy TiO 2 na stopach protetycznych. TiO 2 layers on dental alloys P. Świeć, B. Pałysewicz, G. Maślanko, T. Tomaszewski, J. Bieniaś, B. Surowska Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie Katedra Inżynierii Materiałowej Politechniki Lubelskiej Zmiana właściowści fizyko-chemicznych mikro i minipłytek w materiale Zakładu Chirurgii Szczękowo-Twarzowej Akademii Medycznej w Lublinie. The change of physico-chemical property of micro and mini plate in the studies of Department of Maxillo-Facial Surgery, Medical University in Lublin T. Szklarski Akademickie Centrum Stomatologii i Medycyny Specjalistycznej Skuteczność estetycznej odbudowy zębów materiałem kompozytowym. The effects of esthetic restoration of teeth with composite material A. Prociów 1, K. Banaszek 1, J. Sawicki 2 1 Zakład Endodoncji, Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncjii Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi 2 Instytut Inynierii Materiałowej Politechniki Łódzkiej Ocena przydatnoci kalibratów w leczeniu endodontycznym - badania SEM. Evaluation of endodontic gauges usefulness in root canal treatment SEM study. 15

16 A. Puchalik 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Oszacowanie przydatności stopu HERAENIUM NA po przetopieniu w kontekście badań strukturalnych. The assessment of HERAENIUM NA alloy s suitability in the context of structural research M. Jasiński 1, M. Hajduga 1 * 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ technologii topienia na strukturę materiałów metalicznych. An influence of the technology of melting on the structure of the metallic materials Przerwa obiadowa IV SESJA Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. M. Richert prof. zw. dr hab. n. med. B. Kłaptocz prof. nadzw. dr hab. R. Koczorowski L. Postek-Stefańska 1, I. Wysoczańska-Jankowicz 1, L. Borkowski 1, J. Nożyński 2 1 Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego w Zabrzu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Pracownia Histopatologii Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu Wpływ wybranego systemu adhezyjnego na obnażoną miazgę zębową szczura. The effect of selected adhesive system on the exposed rats dental pulp. 16

17 J. Waśkowska, R. Koszowski, T. Morawiec Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej Wykorzystanie N 2 O jako chłodziwa w zabiegach w obrębie jamy ustnej. Application of N 2 O as a coolant in procedures within the oral cavity J. Waśkowska 1, A, Kawczyk-Krupa 1, R. Koszowski 1, A. Kościarz-Grzesiok, A. Sieroń2 1 Katedra i Zakład Chirurgii Stomatologicznej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej 2 Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu Śląskiej Akademii Medycznej, Centrum Diagnostyki i Terapii Laserowej Znaczenie badania autofluorescencji i diagnostyki fotodynamicznej (PDD) w rozpoznawaniu schorzeń błony śluzowej jamy ustnej. The significance of autofluorescence testing and photodynamic diagnostics /PDD/ in diagnostication of diseases of oral mucous membrane M. Hajduga 1 *, A. Kalukin*, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Stopy protetyczne na bazie kobaltu w kontekście zjawisk korozyjnych. Cobalt matrix prosthetic alloys in the context of corrosion M. Hajduga 1*, K. Hadyś, B. Kalukin* 1 Zakład Inżynierii Materiałowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Wpływ struktury drutu na końcowy efekt leczenia ortodontycznego. The influence of wire structure on the final outcome of orthodontic treatment. 17

18 R. Orlicki 1 *, A. Dyszkiewicz 2**, B. Pawlus 3, J. Juraszek 4 1 Katedra i Zakład Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej 2 Zakład Komputerowych Systemów Biomedycznych Instytutu Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego 3 Klinika Stomatologiczna Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu 4 Katedra Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu *Katedra Techniki Dentystycznej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu **Instytut Fizjoterapii Politechniki Opolskiej Pomiary statyczne sił zgryzu w układzie tensometrycznym. Bite forces examination in tensometric system Przerwa V SESJA STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH Przewodniczący Sesji: dr n. med. M. Tanasiewicz prof. dr hab. inż. J. Zabrzeski prof. dr hab. inż. W. Szuścik, dr.h.c J. Adamczuk, W. Stawiany, K. Jankowska, M. Budzik Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej Wrocławskiej Akademii Medycznej Algorytm postępowania z pacjentami leczonymi lekami przeciwzakrzepowymi przed zabiegami chirurgicznymi w gabinecie stomatologicznym. Medicaments that disturb clotting process can be the reason for many complications after teeth extraction W. Stawiany, J. Adamczyk Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Klinice Gastroenterologii i Hepatologii Akademii Medycznej we Wrocławiu Związek pomiędzy stanem uzębienia i błony śluzowej jamy ustnej a dolegliwościami ze strony przewodu pokarmowego. Connection between the teeth and oral cavity mucosa condition, and ailments of the digestive tract. 18

19 M. Dojs, A. Koberska Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Propedeutyki i Fizykodiagnostyki Stomatologicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie Zastosowanie skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) w obrazowaniu twardych tkanek zęba. Aplications of scanning electron microscope (SEM) in the imaging of hard tissues of tooth A. Wita, M. Grzegorzyca Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Protetycznych Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu Własności mechaniczne tworzyw polimerowo-akrylowych wzbogaconych nanosrebrem. Mechanical properties of nanosilver enriched polymer-acrylic materials M. Gawrychowska Studenckie Koło Naukowe przy Katedrze i Zakładzie Materiałoznawstwa i Propedeutyki Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej Ocena trwałości konstrukcyjnej protez akrylowych na podłożu elastycznym w aspekcie badań bakteriologicznych in vitro Evaluation of constructional durability of acrylic dentures on elastic foundation, in the aspect of in vitro bacteriological testing VI SESJA DYPLOMATORIUM ABSOLWENTÓW WSID 19

20 Patronat naukowy i wspierający Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Patronat medialny Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Sponsorzy ING Bank Śląski S.A. Oddział w Ustroniu *** Bank BPH S.A. Oddział w Cieszynie 20

21 STRESZCZENIA REFERATÓW

22 1 Osteoporosis current challenges Possibility of bone structure measurement on a radiogram E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Department of Bone and Joint Diseases, Jagiellonian University Collegium Medicum in Krakow Head: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakow Medical Centre Director: dr hab. med. E. Czerwiński Bone fractures that occur during osteoporosis determine its clinical importance. Life risk fracture in a 50-year old woman is 40%. There were of osteoporotic fractures in Europe in a year Every year women and sustain proximal femur fracture. In Europe fracture occurs every 30 seconds. Domination of resorption over formation causes decrease of bone quality, which means a resistance to fracture. This combines bone mass loss, deterioration of microstructure and alteration in bone cells and organic and non-organic substance. Estrogen insufficiency is the main cause of osteoporotic changes in women in menopause period. This effects in deregulation of osteoclast control by osteoblast using RANK- L system and cytokins. As consequence of this frequency of resorption activation increases, as well as osteoclasts recruitment, its activation and life span but in contrary bone formation processes are increased. Excessive remodelling leads to disruption of trabecular connections and their perforation. Such weakening of structure in consequence causes bone tissue microdamages. The aim of the treatment of osteoporosis is the prevention of fractures. According to a new definition by National Osteoporosis Foundation (NOF) and National Institutes of Health USA (NIH) osteoporosis is a skeletal disorder characterized by compromised bone strength predisposing to an increased risk of fracture. Bone strength reflects the integration of two main features: bone density and bone quality. Dual Energy X-ray absorptiometry (DXA) is a standard method of mineral bone density measurement. Diagnosis can only be made by a measurement performed in lumbar spine and proximal femur. According to World Health Organisation (WHO) the value of T-score from -1.0 to 22

23 -2.4 means a decreased bone mass, and at the level of -2.5 and below osteoporosis can be diagnosed. The measurements in other parts of a skeleton and using other methods are not equivalent and cannot be used exchangeable. DXA measurement in other places of a skeleton can be only used in screening but not for diagnosis. Recent publications proved that the majority of fractures (50%-70%) occur in subjects who do not fulfill the criteria according to WHO. New WHO guidelines recommend a calculation of a 10-year absolute fracture risk (RB-10), where DXA is only one of the factors. Bone resistance to fracture depends mainly on bone mineral density and bone structure. Indirect information of bone structure is submitted by a radiological investigation. However, its evaluation in the diagnosis of bone metabolic diseases is subjective and ambiguous. The aim of the study was to work up an objective method of measurement of bone structure on a radiogram. Radiograms of distal radius were selected for analysis. Radiograms were performed under the standard manner. Bone structure analyses were made using authors own program based on the IBM PC. Program Trabecula follows the recognition of bone structure on a radiogram by human eye. Algorithm of the program assumes that the basic element of bone structure is radiological trabecular. The program works automatically recognizing radiological trabecular under following micro-densitometry curves. Afterwards a map is generated and parameters like numbers, width, area, height and density calculated. Program Trabecula was used in evaluation of flouride on bone and joint system in 211 workers of Aluminium Plant in Skawina. These were men with the average age of 46.8 (s-10.3), who on the average of 18.6 years worked in a high risk of fluoride contamination (s = 6,5). Seperate investigation was performed on a control group including 57 persons and based on the autopsies on corpses. The results of the analisys helped to estimate the differences between the control group and those exposed to fluoride and describing typical features of fluorosis. These programs are currently being implemented in many bone structure analyses including jaw and mandible. Bone structure paramethers were assessed in the aspect of bone quality, osteoporotic fracture and bone remodelling after the insertion of bone implants. 23

24 1 Osteoporoza - współczesne problemy Możliwości pomiaru struktury kostnej na radiogramie E. Czerwiński 1 *, A. Milert 1, B. Trybulec 1, M. Czerwińska* 1 Zakład Chorób Kości i Stawów, WOZ, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Kierownik: dr hab. med. E. Czerwiński *Krakowskie Centrum Medyczne Dyrektor: dr hab. med. E. Czerwiński O znaczeniu klinicznym osteoporozy decydują występujące w jej przebiegu złamania kości. Życiowe ryzyko złamania u kobiety 50-cio letniej wynosi aż 40%. W Europie, w roku 2000 było złamań osteoporotycznych. Każdego roku złamanie bliższego końca kości udowej (bkk udowej) występuje u kobiet i mężczyzn. W Europie złamanie pojawia się co 30 sekund. Występująca w osteoporozie przewaga procesów resorpcji nad tworzeniem powoduje obniżenie jakości kości, czyli zmniejszenia odporności na złamania. Składa się na to zmniejszenie masy kości, pogorszenie mikrostruktury, zmiany w komórkach kostnych oraz w składnikach organicznych i nieorganicznych. Podstawową przyczyną tych zaburzeń w osteoporozie u kobiet jest niedobór estrogenów w okresie menopauzy. Powoduje to rozregulowanie kontroli osteoblasta nad osteoklastem poprzez system RANK-L i cytokin. W efekcie zwiększa się częstości aktywacji resorpcji, rekrutacja osteoklastów, ich aktywacja i wydłużenie czasu życia, a osłabienie kościotworzenia. Nadmierna przebudowa prowadzi do przerwania połączeń międzybeleczkowych i perforacji beleczek. Takie osłabienie struktury powoduje w konsekwencji mikrouszkodzenia tkanki kostnej. Celem leczenia osteoporozy jest zapobieganie złamaniom. Według nowej definicji opracowanej przez National Osteoporosis Foundation (NOF) i National Institutes of Health USA (NIH) osteoporoza jest chorobą szkieletu charakteryzującą się upośledzoną wytrzymałością kości, co powoduje zwiększone ryzyko złamania. Wytrzymałość kości przede wszystkim odzwierciedla gęstość mineralna w połączeniu z jakością kości. Standardową metodą pomiaru gęstości mineralnej kości jest dwu-energetyczna absorpcjometria rentgenowska DXA (Dual Energy X-ray absorptiometry). Do rozpoznania osteoporozy upoważnia badanie w bliższym końcu kości udowej lub kręgosłupie. Według kategoryzacji WHO (World Health Organisation) wartość wskaźnika T w za- 24

25 kresie -1.0 do -2.4 oznacza obniżoną masę kostną, przy poziomie -2.5 i mniej rozpoznajemy osteoporozę. Pomiary w innych miejscach szkieletu i innymi metodami nie są równoważne i nie mogą być stosowane wymiennie. Pomiary DXA w innych miejscach szkieletu mają wartość skriningową, a nie diagnostyczną. Publikacje ostatnich lat udowodniły, że większość złamań (50%-70%) występuje u osób, które nie spełniają kryteriów badania osteoporozy według WHO. Stąd nowe wytyczne WHO zalecają obliczanie 10-cio letniego bezwzględnego ryzyka złamania (RB-10), gdzie badanie densytometryczne jest jednym z czynników. Współcześnie 10-letnie ryzyko złamania bezwzględnego obliczamy na podstawie względnych współczynników ryzyka złamania. Wytrzymałość kości na złamania zależy głównie od gęstości mineralnej i struktury kości. Do pośredniej informacji o strukturze wystarcza badanie radiologiczne. Jednakże jej ocena w diagnostyce schorzeń metabolicznych kości jest subiektywna i wieloznaczna. Celem badań było opracowanie obiektywnej metody pomiaru struktury kości na radiogramie. Do badań wybrano radiogramy struktury kości dalszych przynasad kości promieniowej. Radiogramy były wykonane w sposób typowy, według powszechnie przyjętych zasad. Do analizy struktury opracowany został własny program w oparciu o standardowy komputer IBM PC. Program Trabecula naśladuje spostrzeganie struktury kostnej na radiogramie przez oko ludzkie. Algorytm programu przyjmuje zatem, że podstawowym elementem struktury kostnej na radiogramie jest beleczka radiologiczna. Program działa na zasadzie automatu rozpoznając beleczki radiologiczne na kolejnych krzywych mikrodensytometrycznych. Następnie generuje on mapę beleczek i oblicza ich charakterystykę w postaci szeregu parametrów: liczba beleczek w linii, szerokość beleczki, wysokość, pole, gęstość. Program Trabecula wykorzystano do oceny wpływu fluoru na układ kostno-stawowy u 211 pracowników Huty Aluminium w Skawinie. Byli to mężczyźni w wieku średnio 46,8 lat (s = 10,3); którzy pracowali w warunkach wysokiego narażenia na związki fluoru przez okres średnio 18,6 lat (s = 6,5). Wykonano również badania w odpowiednio dobranej grupie kontrolnej składającej się z 57 osób, opartej na badaniach pośmiertnych Wyniki badań pozwoliły na stwierdzenie różnic pomiędzy grupą kontrolną, a grupą osób narażonych na fluor oraz określenie cech typowych dla fluorozy. Programy te są stosowane obecnie w analizach struktur różnych kości włączając żuchwę i szczękę. Oceniano parametry struktury kości w aspekcie oceny jej jakości, zmian osteoporotycznych oraz jej przebudowy po implantacji wszczepów zębowych. 25

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 21-26 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z całkowitymi brakami uzębienia (cz. II) Condition of the mandibular bone in postmenopausal edentulous women.

Bardziej szczegółowo

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek.

węglowej użytej jako wypełnienie doświadczalnie wykonanych kostnych ubytków żuchwy u królików. Wykorzystano 48 wycinków tkanek. BIOCOMPATIBILITY OF C-C COMPOSITES COVERED WITH PYC AND PHEMA M. Burešová*, K. Balík*, V. Machovič**, M. Novotná**, V. Pešáková***, H. Hulejová***, M. Sochor**** * Institute of Rock Structure and Mechanics,

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski

ROZPRAWY NR 128. Stanis³aw Mroziñski UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 128 Stanis³aw Mroziñski STABILIZACJA W ASNOŒCI CYKLICZNYCH METALI I JEJ WP YW NA TRWA OŒÆ ZMÊCZENIOW BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013. Zakład Rehabilitacji i Fizjoterapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie ZESZYTY NAUKOWE WSSP TOM 17 2013 Małgorzata Podbielska 1, Krzysztof Sokołowski 2, Maria Sokołowska 3 1 Wydział Fizjoterapii. Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie 2 Zakład

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn

Analysis of infectious complications inf children with acute lymphoblastic leukemia treated in Voivodship Children's Hospital in Olsztyn Analiza powikłań infekcyjnych u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną leczonych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie Analysis of infectious complications inf children with

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I

Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I PROTET. STOMATOL., 2014, LXIV, 2, 91-96 www.prot.stomat.net Diagnostyka i planowanie leczenia protetycznego u pacjentów bezzębnych z osteoporozą - część I Diagnostics and prosthetic treatment planning

Bardziej szczegółowo

Stomatologia. Chirurgia szczękowa

Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU Stomatologia. Chirurgia szczękowa WU 1-49 Wydawnictwa informacyjne i ogólne WU 50-95 Etyka. Praktyka zawodowa i personel. Dokumentacja WU 100-113.7 Anatomia. Fizjologia. Higiena WU 140-166 Choroby.

Bardziej szczegółowo

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego

zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego Poznań 2010 zaprasza na spotkanie implantologiczne IMPLANT CONCILIUM 29-30 maja 2010 w Poznaniu W Collegium Rungego IMPLACORE Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 190 Poznań tel. 061 6630785, fax: 061 6630783,

Bardziej szczegółowo

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI

DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI KRAKOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE Prof. dr hab. med. Edward Czerwiński Kraków 31-501, ul. Kopernika 32, www.kcm.pl tel. 12 430 00 00 DENSYTOMETRIA - BADANIE GĘSTOŚCI KOŚCI Informacje dla pacjentów Oferta Krakowskiego

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ I MASĄ CIAŁA RODZICÓW I DZIECI W DWÓCH RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH S ł u p s k i e P r a c e B i o l o g i c z n e 1 2005 Władimir Bożiłow 1, Małgorzata Roślak 2, Henryk Stolarczyk 2 1 Akademia Medyczna, Bydgoszcz 2 Uniwersytet Łódzki, Łódź ZALEŻNOŚĆ MIĘDZY WYSOKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP

Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Leczenie implantoprotetyczne atroicznej żuchwy z użyciem implantów Straumann NNC oraz SP Implantoprosthetic treatment of an atrophic mandibla with Straumann NNC and SP Autor_ Janusz Goch Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski

ROZPRAWA DOKTORSKA. Mateusz Romanowski Mateusz Romanowski Wpływ krioterapii ogólnoustrojowej na aktywność choroby i sprawność chorych na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa ROZPRAWA DOKTORSKA Promotor: Dr hab., prof. AWF Anna Straburzyńska-Lupa

Bardziej szczegółowo

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS

THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS WITH PAIN IN LUMBOSACRAL SPINE AND AN ASSESSMENT OF THEIR ANALGESIC EFFECTIVENESS NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANE ZABIEGI FIZYKALNE U PACJENTÓW Z DOLEGLIWOŚCIAMI BÓLOWYMI ODCINKA L-S KRĘGOSŁUPA WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI W DZIAŁANIU PRZECIWBÓLOWYM THE MOST FREQUENT PHYSICAL MODALITIES IN PATIENTS

Bardziej szczegółowo

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz

Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Łódź, 2016 Wojciech Pluskiewicz Abstrakty przedstawiane w czasie dorocznego kongresu American Society of Bone and Mineral Research 2015 (Seattle, USA) Znaczenie upadków 2 prace Wpływ leków 2 prace Ocena

Bardziej szczegółowo

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii

Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii Zastosowanie tomografii stożkowej w implantologii stomatologicznej dr Tomasz Śmigiel, tech. radiolog Jakub Baran Implantologia stomatologiczna jest dziedziną stomatologii zajmującą się odbudową uzębienia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY

DZIENNIK PRAKTYK PRAKTYCZNE NAUCZANIE KLINICZNE KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK PRKTYCZNE NUCZNIE KLINICZNE KIERUNEK LEKRSKO-DENTYSTYCZNY DZIENNIK PRKTYK kierunek lekarsko-dentystyczny Imię i nazwisko studenta PESEL Numer albumu zdjęcie Nazwa uczelni Data wystawienia

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie

Szanowny Pan Aleksander Sopliński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia w Warszawie KONSULTANT KRAJOWY W DZIEDZINIE PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ Instytut Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego 31-155 Kraków, ul. Montelupich 4, tel./fax 012/424-54-24, mail: sekretariat@uks.com.pl Kraków,

Bardziej szczegółowo

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia

Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia PROTET. STOMATOL., 2008, LVIII, 6, 403-407 Współczesne standardy diagnostyczno-terapeutyczne osteoporozy rola lekarza stomatologa w diagnozowaniu schorzenia Standards of contemporary diagnosis and treatment

Bardziej szczegółowo

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA

ENDOKRYNOLOGIA POLSKA E P ENDOKRYNOLOGIA POLSKA POLISH JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY REVIEWS / REVIEWS Endokrynologia Polska / Polish Journal of Endocrinology Tom/Volume 55; Numer/Number 6/2004 ISSN 0423-104X New ISCD recommendations

Bardziej szczegółowo

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES

DETECTION OF MATERIAL INTEGRATED CONDUCTORS FOR CONNECTIVE RIVETING OF FUNCTION-INTEGRATIVE TEXTILE-REINFORCED THERMOPLASTIC COMPOSITES Kompozyty 11: 2 (2011) 152-156 Werner A. Hufenbach, Frank Adam, Maik Gude, Ivonne Körner, Thomas Heber*, Anja Winkler Technische Universität Dresden, Institute of Lightweight Engineering and Polymer Technology

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I)

Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) PROTET. STOMATOL., 2007, LVII, 1, 13-20 Stan podłoża kostnego żuchwy u pacjentek po menopauzie z częściowymi brakami uzębienia (cz. I) Condition of the mandibular bone in postmenopausal women with partial

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna

Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Specjalistyczna Lecznica Stomatologiczna Lecznica posiada dwie siedziby, tj.: 41-902 Bytom, pl. Akademicki 17, tel.2827942, fax.2827775, e-mail: sls@sls.bytom.pl

Bardziej szczegółowo

XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM

XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY. 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM XIX KURS I WARSZTATY ZROZUMIENIA, DIAGNOSTYKI I LECZENIA OSTEOPOROZY 29-31.03.2012, Szczyrk, Orle Gniazdo PROGRAM PROGRAM SPIS TREŚCI str. Organizatorzy 4 Informacje adresowe 5 Główni Sponsorzy 6 Wystawcy

Bardziej szczegółowo

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu

Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych wytłaczanych z polietylenu POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1676 SUB Gottingen 7 217 872 077 Andrzej PUSZ 2005 A 12174 Materiałowe i technologiczne uwarunkowania stanu naprężeń własnych i anizotropii wtórnej powłok cylindrycznych

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA

Promieniowanie. Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA Promieniowanie Dawka promieniowania porównanie dawki densytometru oraz zdjęcia RTG klatki piersiowe AP Study msv µgr Background Equivalent Chest x-ray Equivalent Chest x-ray 0.02 20 86.96 hr NA Explorer

Bardziej szczegółowo

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny

Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Konsultant Krajowy w Dziedzinie Periodontologii Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia Warszawski Uniwersytet Medyczny Warszawa sluzowki@wum.edu.pl ul. Miodowa 18, 00-246 tel/fax: (22) 502-20-36; e-mail:

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY WYDZIAŁ LEKARSKO-DENTYSTYCZNY KATEDRA PROTETYKI STOMATOLOGICZNEJ ANALIZA ZMIAN WARTOŚCI SIŁY RETENCJI W TRÓJELEMENTOWYCH UKŁADACH KORON TELESKOPOWYCH Rozprawa na stopień

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011

PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 Godz. PROGRAM SYMPOZJUM SEKCJI CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ PTS KRAKÓW, 18 VI 2011 9.00 Otwarcie - Dr med. Maria Panaś - Prezes Sekcji Chirurgii Stomatologicznej PTS 9.05 Dr hab. med. Bartłomiej W. Loster

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny)

KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) PLAN STUDIÓW 2012-2017 KIERUNEK LEKARSKO-DENTYSTYCZNY (Stacjonarny i niestacjonarny) I ROK / I SEMESTR 1. Anatomia Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka 68 7 ZO 8 60 0 2. Biochemia z elementamii

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15

Plan of Study : call for 2012/2013 and subsequent PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION YEAR I. 1. Subject to choose from (university-wide) 1 15 15 Plan of Study : call for 0/0 and subsequent Field of study: Specialty: Type of study: System: Academic year: PUBLIC HEALTH PUBLIC HEALTH ADMINISTRATION I degree full-time 0/0 and subsequent YEAR I NUMBER

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r.

Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Jak poprawić dostępność do leczenia osteoporozy w Polsce? Jerzy Gryglewicz Warszawa, 20 października 2015 r. Plan prezentacji: 1.Organizacja i finansowanie poradni osteoporozy w 2016 r. 2. Propozycje zmian

Bardziej szczegółowo

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej

Powodzenie leczenia kanałowego definiują najczęściej ENDODONCJA W PRAKTYCE CBCT w diagnostyce powikłań jatrogennych i przyczyn niepowodzeń terapeutycznych CBCT in the diagnosis of iatrogenic complications and causes of therapeutic failures lek. dent. Monika

Bardziej szczegółowo

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53

O MNIE. Warszawa (22) 883 24 24 Łódź - (42) 688 35 53 O MNIE Nazywam się Jacek Popiński. Jestem lekarzem dentystą, absolwentem Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Uzyskałem I i II stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgia stomatologiczna (kolejno w 1995

Bardziej szczegółowo

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa

Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska 1 02-637 Warszawa Warszawa, 14.06.2011 Życiorys Krystyna Księżopolska- Orłowska prof. ndzw. dr hab. n. med. Kierownik Kliniki Rehabilitacji Reumatologicznej Instytut Reumatologii im. Eleonory Reicher Adres: ul. Spartańska

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51

Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 Warszawa, dnia 25 listopada 2014 r. Pozycja 51 KOMUNIKAT MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 9 października 2014 r. o przyznanych dotacjach ze środków finansowych na naukę na inwestycje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 2.01.2008 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). 7 EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład

WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM Oddział Nauczania w Języku Angielskim Katedra Biochemii i Chemii Medycznej: Zakład Biochemii Zakład Biochemii i Żywienia Człowieka (WNoZ) Zakład

Bardziej szczegółowo

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE

VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE CENTRUM KONGRESOWE Hotel OSSA 96-200 Rawa Mazowiecka ul. Ossa 1 VII MAZOWIECKIE DNI CHIRURGICZNE organizowane przez FUNDACJĘ Szpitala Barska przy współudziale Konsultanta Wojewódzkiego ds. Chirurgii Ogólnej

Bardziej szczegółowo

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego

Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA. Wskazania do badania radiologicznego Edward Czerwiński BADANIE RADIOLOGICZNE I MORFOMETRIA Wskazania do badania radiologicznego 1. Diagnostyka złamań kręgosłupa 2. Weryfikacja skuteczności leczenia 3. Diagnostyka schorzeń i zespołów bólowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie

Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Zastosowanie spektroskopii EPR do badania wolnych rodników generowanych termicznie w drotawerynie Paweł Ramos, Barbara Pilawa, Maciej Adamski STRESZCZENIE Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego

Bardziej szczegółowo

POLSKI PORTAL OSTEOPOROZY

POLSKI PORTAL OSTEOPOROZY y POLSKI PORTAL OSTEOPOROZY www.osteoporoza.pl kontakt@osteoporoza.pl ZAWARTOŚĆ PORTALU Stan w dniu: 25.01.2016 DANE OGÓLNE (2015) Liczba stałych użytkowników 6 045 Liczba odsłon strony miesięcznie 238.000

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia

Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia Zapraszamy KONGRES: LECZENIE ZESPOŁOWE W IMPLANTOLOGII Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia 1-2 Czerwiec 2012 Hotel Sofitel Wrocław ul. Św. Mikołaja 67 temat kongresu: motto przewodnie: LECZENIE ZESPOŁOWE

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)*

WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI (BMD ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI UDOWEJ)* BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLII, 2009, 3, str. 642 646 Mansur Rahnama, Jadwiga Błoniarz, Stanisław Zaręba, Wojciech Świątkowski WPŁYW FITOESTROGENÓW NA GĘSTOŚĆ MINERALNĄ KOŚCI ( ŻUCHWY, KRĘGOSŁUPA, KOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA Magisterska

PRACA DYPLOMOWA Magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA Magisterska Studia stacjonarne dzienne Semiaktywne tłumienie drgań w wymuszonych kinematycznie układach drgających z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji

Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Skojarzone leczenie ortodontyczne i implantoprotetyczne jako rehabilitacja hipodoncji i mikrodoncji Autorzy _ Jan Pietruski i Małgorzata Pietruska Ryc. 1 Ryc. 2 _Wrodzone wady zębów, dotyczące ich liczby

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM

Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE NR 1678 SUB Gottingen 7 217 872 263 2005 A 12193 Zbigniew H. ŻUREK BADANIA STANU FERROMAGNETYCZNYCH ELEMENTÓW MASZYN W POLU MAGNETYCZNYM GLIWICE 2005 SPIS TREŚCI Wykaz

Bardziej szczegółowo

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA

WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI WITAMINA D ELIKSIR ZROWIA WARSZAWA, 11 LIPCA 2014r. SESJA INAUGURACYJNA 09:00 9:40 Rejestracja uczestników, kawa powitalna 09: 40-10:00 OTWARCIE KONFERENCJI - Wystąpienia zaproszonych

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Radiologia ogólna i stomatologiczna S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Nazwa modułu Radiologia ogólna i stomatologiczna Obowiązkowy Lekarsko-Stomatologiczny

Bardziej szczegółowo

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków

Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Leczenie implantoprotetyczne bezzębnej szczęki i żuchwy opis przypadków Implantoprosthetic treatment of edentulous maxilla and mandible case report Autorzy_ Katarzyna Zaklika-Mrukwa i Marek Mrukwa Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne

ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia techniki dentystyczne studia medyczno-farmaceutyczne, kierunek: TECHNIKI DENTYSTYCZNE ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Anatomia

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.)

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.10.2007 r.) WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH). EPIDEMIOLOGIA 8-0 Bydgoszcz Epidemiologiczna w

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja

Zasady postępowania w osteoporozie. skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja Zasady postępowania w osteoporozie skrócona wersja 1 U kogo wykonywać badania w kierunku osteoporozy? Badania w kierunku osteoporozy należy wykonać u

Bardziej szczegółowo

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY

2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Załącznik nr 2 RAMOWY PROGRAM STAŻU PODYPLOMOWEGO LEKARZA DENTYSTY Cel stażu: pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i utrwalenie praktycznych umiejętności z zakresu promocji zdrowia oraz zapobiegania,

Bardziej szczegółowo

Sylabus na rok 2014-2015

Sylabus na rok 2014-2015 Sylabus na rok 04-05 () Nazwa przedmiotu Propedeutyka stomatologiczna w pracy położnej () Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego przedmiot Katedra: Położnictwa (3) Kod

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI

OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH NA TEMAT DODATKÓW DO ŻYWNOŚCI BROMAT. CHEM. TOKSYKOL. XLV, 2012, 3, str. 1055 1059 Aneta Kościołek 1, Magdalena Hartman 2, Katarzyna Spiołek 1, Justyna Kania 1, Katarzyna Pawłowska-Góral 1 OCENA STANU WIEDZY UCZNIÓW SZKÓŁ POLICEALNYCH

Bardziej szczegółowo

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku

Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku PROTET. STOMATOL., 2009, LIX, 1, 47-51, 38-42 Próba wzmocnienia trzonu kości żuchwy cementem kostnym u pacjentki z osteoporozą. Opis przypadku An attempt at the mandible bone core augmentation with osseous

Bardziej szczegółowo

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych

Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych GDAŃSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY Wpływ cukrzycy na jakość życia kobiet ciężarnych Praca na stopień doktora nauk medycznych mgr Joanna Preis-Orlikowska Promotor pracy: prof. dr hab. Mikołaj Majkowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH

WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH XXXII KONFERENCJA NAUKOWO -SZKOLENIOWA ORTOPEDÓW WOJSKA POLSKIEGO BYDGOSZCZ 14-16 maja 2015 WSPÓŁCZESNE MOŻLIWOŚCI LECZENIA ZŁAMAŃ OSTEOPOROTYCZNYCH Sławomir Dudko, Damian Kusz, Konrad Kopeć, Sławomir

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów VI roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Propedeutyka Stomatologii 2. NAZWA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul.

Lista Ministra Zdrowia jednostek szkolących w dziedzinie: EPIDEMIOLOGIA. (stan na dzień 1.04.2007 r.) 01-163 Warszawa ul. WYKAZ JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH UPRAWNIONYCH DO PROWADZENIA SPECJALIZACJI W DZIEDZINACH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE W OCHRONIE ZDROWIA (LISTA JEDNOSTEK SZKOLĄCYCH) EPIDEMIOLOGIA Akademia Medyczna w Lublinie, Zakład

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski:

OKRĘGI WYBORCZE. Wydział Lekarski: OKRĘGI WYBORCZE 1. Organy wyborcze przeprowadzają w ogłoszonym terminie i miejscu zebrania wyborcze: a) w celu wyboru elektorów, senatorów i członków rad wydziałów spośród nauczycieli akademickich niebędących

Bardziej szczegółowo

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego

stałym (1). W uzębieniu stałym brak natychmiastowego dr n. med. mgr lic. tech. dent. Arkadiusz Rutkowski 1, mgr tech. dent. Milena Połczyńska 2 Ruchomy utrzymywacz przestrzeni wykonany z zastosowaniem żywicy acetalowej cz. I Usunięcie nawet pojedynczego

Bardziej szczegółowo

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa

XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inżynieria Stomatologiczna Biomateriały Ustroń 1 2 czerwca 2012r. Patronat Honorowy Jego Magnificencja Rektor Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej i Nauk Humanistycznych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 2005 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LX, SUPPL. XVI, 7 SECTIO D 5 1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Białej Podlaskiej Instytut Pielęgniarstwa Higher State Vocational School

Bardziej szczegółowo

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania

Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego. 1. Cel praktycznego nauczania Załącznik nr 2 Ramowy program zajęć praktycznych dla kierunku lekarsko-dentystycznego 1. Cel praktycznego nauczania Celem praktycznego nauczania jest pogłębienie wiedzy teoretycznej oraz doskonalenie i

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842

Gdańsk, ul. Stajenna 5, 80-842 STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ESTETYCZNA ENDODONCJA STOMATOLOGIA DZIECIĘCA PROTETYKA PERIODONTOLOGIA PROFILAKTYKA I HIGIENA ORTODONCJA CHIRURGIA STOMATOLOGICZNA RTG CHIRURGIA SZCZĘKOWO TWARZOWA

Bardziej szczegółowo

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009

Dentistry & Oral Sciences Source. Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Baza dostępna od czerwca 2009 Dentistry & Oral Sciences Source Obejmuje wszystkie zagadnienia stomatologii: Stomatologia ogólna Stomatologia kosmetyczna Anestezjologia

Bardziej szczegółowo

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA

STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA STOMATOLOGIA ZACHOWAWCZA Badanie stomatologiczne Wypełnienie zęba ze znieczuleniem Wypełnienie MOD Ubytek klinowy przydziąsłowy Wypełnienie tymczasowe Rekonstrukcja zęba po endodoncji Znieczulenie komputerowe

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi. Bibliografia Publikacji UM w Poznaniu Zapytanie: FLIEGER RAFAŁ Lista publikacji Autorzy: Rafał Flieger, Paweł Lewandowski. Tytuł: Analiza porównawcza wieku szkieletowego u dzieci bez i z wadami rozwojowymi.

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK:

WYDZIAŁ: PSYCHOLOGIA KIERUNEK: Lp. I Introductory module 3 Academic skills Information Technology introduction Intellectual Property Mysterious Code of Science Online surveys Personal growth and social competences in the globalizedintercultural

Bardziej szczegółowo

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro

Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Specjalistyczne metody badań materiałów, 2014 Biologiczna ocena wyrobów medycznych Testy in vitro Bogdan Walkowiak Zakład Biofizyki IIM PŁ in vitro vs in vivo i ex vivo http://sexymammy.fotolog.pl/in-vitro-wedlug-disy,1370470

Bardziej szczegółowo

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003

Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Wykaz kursów specjalizacyjnych z ortopedii w roku 2003 Spis kursów specjalizacyjnych w nadchodzącym roku wg. publikacji CMKP Styczeń Nr kursu: 720-01-2003 Temat: Ortopedia i traumatologia narządu ruchu

Bardziej szczegółowo

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania)

Długi czas diagnostyki zmniejsza szanse na przeżycie chorych (TK - złe opisy, EUS - trudno dostępny, H-P długi okres oczekiwania) Posiedzenie Plenarne Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia 09.05.2012 Prof. dr hab. n. med. Paweł Lampe Katedra i Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Obserwowany

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49

Klub Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 25A, 00-908 Warszawa 49 I Interdyscyplinarny Kongres Naukowy czasopisma Narząd ruchu badania podstawowe, profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób i obrażeń Postępy 2011 Warszawa, 21-22 października 2011 r. Kongres odbędzie

Bardziej szczegółowo

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl

Tarczyca a ciąża. Kraków 22-23 października 2010. www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Tarczyca a ciąża Kraków 22-23 października 2010 Organizator: Katedra i Klinika Endokrynologii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum www.tarczycaciaza.cm-uj.krakow.pl Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja zdjęć rentgenowskich

Interpretacja zdjęć rentgenowskich TEMAT NUMERU T W Ó J P R Z E G L Ą D S T O M A T O L O G I C Z N Y prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska Interpretacja zdjęć rentgenowskich Anatomia rentgenowska zdjęcia pantomograficznego TITLE

Bardziej szczegółowo

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa

Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem. Przewodniczący sesji: prof. dr hab. n. med. Jan Kulpa SALMED LABORATORIUM Udział medycznego laboratorium diagnostycznego w opiece nad pacjentem (konferencja trzydniowa) 10.00-17.00 10-12.03.2010 Sala konferencyjna, pawilon 5, parter Program konferencji Środa,

Bardziej szczegółowo