Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych*

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych*"

Transkrypt

1 J Stoma 2011, 64, 8: Polish Dental Society Evaluation of the radiopacity of root canal filling materials* Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych* Małgorzata Pawińska 1, Janusz Różycki 2, Elżbieta Łuczaj-Cepowicz 3, Anna Kierklo 4 1 Department of Conservative Dentistry, Medical University of Białystok, Head: Prof. W. Stokowska DDS, PhD; 2 Department of Radiology, Medical University of Białystok, Head: U. Łebkowska MD, PhD; 3 Department of Paedodontics, Medical University of Białystok, Head: Prof. D. Waszkiel DDS, PhD; 4 Department of Propaedeutics of Dentistry, Medical University of Białystok, Head: Prof. Anna Kierklo DDS, PhD Summary Aim of the study: To compare the radiopacity of currently used root canal filling materials by means of conventional radiographs and a densitometer. Material and methods: Endodontic materials were placed in previously prepared forms, then they were placed on a radiological bite film together with aluminium step-wedge and irradiated with X-rays using an intra-oral RTG device. Radiopacity of the materials was evaluated on the basis of the readings of optic density in a densitometer and presented in a numerical form. The comparison of numerical values made it possible to determine the radiopacity of the examined preparations, as expressed by the thickness of the aluminium plates. Results: All of the tested materials corresponded to the aluminium thickness of at least 3 mm. The highest recorded value was that of Resilon (7.2 mm), followed by AH Plus Jet (6.8) Epiphany (6.8 mm). Apexit Plus (3.1 mm) and GuttaFlow (3.2 mm) had the lowest vaues. Conclusions: All tested obturation materials meet the requirements of the International Organization for Standardization (ISO) concerning visibility in X- rays, despite different radiopacity. Streszczenie Cel pracy: ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez materiały endodontyczne, za pomocą konwencjonalnych zdjęć radiologicznych i densytometru. Materiał i metody: materiały endodontyczne umieszczano we wcześniej przygotowanych formach, układając je na kliszy rentgenowskiej służącej do wykonywania zdjęć zgryzowych wraz z aluminiowym klinem schodkowym i naświetlano promieniami X aparatem do zdjęć wewnątrzustnych. Zdolność pochłaniania promieni X przez materiały oceniano na podstawie odczytu na kliszy rentgenowskiej gęstości optycznej w densytometrze i przedstawiono w formie liczbowej. Porównanie uzyskanych wartości pozwoliło na określenie stopnia pochłaniania promieni X przez testowane preparaty, wyrażonego grubością aluminium. Wyniki: wszystkie badane materiały miały współczynnik absorpcji promieni X odpowiadający conajmniej 3 mm aluminium. Największą wartość miał Resilon (7,2 mm), w dalszej kolejności AH Plus Jet (6,8 mm), Epiphany (6,8 mm), a najmniejszą Apexit Plus (3,1 mm) i GuttaFlow (3,2 mm). Wnioski: wszystkie testowane materiały obturacyjne, mimo zróżnicowanych zdolności pochłaniania promieni X, spełniają wymagania Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji (ISO) odnoszące się do uwidaczniania na rentgenogramach. KEYWORDS: root canal filling materials, radiopacity, densitometer HASŁA INDEKSOWE: materiały do wypełniania kanałów korzeniowych, pochłanianie promieniowania rentgenowskiego, densytometr *Study financed from the Medical University of Białystok funds for own research. *Praca finansowana z funduszy UM w Białymstoku na badania własne. 566

2 2011, 64, 8 Root canal filling materials Introduction The only method of verifying the quality of the final filling of root canal under clinical conditions is radiological examination. It enables evaluating the range and adherence of the filling to the root canal walls and its homogeneity. That is why obturation materials, apart from other physical and chemical properties, should have the property of absorbing radiation, and show up of radiographs to such a degree that distinguishing them from the surrounding tissues is possible Initially, this feature was examined by measuring the degree of irradiation of the X-ray film after a radiation bundle had passed through a given material by means of an optical densitometer without using any points of reference. 4 Eliasson and Haasken densitometer were the first to use a fivedegree aluminium plate in the shape of a step-wedge as a template for comparing the radiopacity of various materials. 5 It made it possible to transfer densitometer readings into the corresponding thickness of the aluminium wedge. Curtis et al. 6 demonstrated that the optical density of aluminium is similar to that of dentine. Optical density, i.e. the density of darkening the picture of a material sample in a radiograph is a decimal logarithmic function of the quotient of light intensity falling onto and passing through the plate. 7 This parameter, which is presented in numerical absolute values, is a measure of the intensity of a radiation bundle after passing through the material, and expresses a linear coefficient of the attenuation of X-radiation. 8 According to the standard of the International Organization for Standardization (ISO) 6876: 2001, 2006, the radiopacity of root canal filling materials must have absorption not less than that of 3 mm of aluminium. cit.9 The difference, Wprowadzenie Jedynym sposobem sprawdzenia jakości ostatecznego wypełnienia kanału korzeniowego w warunkach klinicznych jest badanie radiologiczne. Umożliwia ono ocenę zasięgu i przylegania wypełnienia do ścian kanału oraz jego jednorodność. Dlatego materiały obturacyjne, oprócz innych fizycznych i chemicznych właściwości, powinny mieć zdolność pochłaniania promieniowania rentgenowskiego i uwidaczniać się na zdjęciach radiologicznych w takim stopniu, aby można było odróżnić je od tkanek otaczających. 1-3 Początkowo cechę tą badano za pomocą densytometru optycznego na podstawie pomiaru stopnia naświetlenia kliszy rentgenowskiej po przejściu wiązki promieniowania przez dany materiał, bez użycia punktu odniesienia. 4 Eliasson i Haasken po raz pierwszy zastosowali pięciostopniową płytkę aluminiową w postaci schodkowego klina (step-wedge) jako wzorzec do porównań stopnia pochłaniania promieni rentgenowskich przez różne materiały. 5 Umożliwiło to przełożenie odczytów uzyskiwanych z densytometru na równoważną grubość aluminium. Z badan Curtisa i wsp. 6 wynika, że aluminium ma gęstość optyczną zbliżoną do zębiny. Gęstość optyczna, czyli gęstość zaczernienia obrazu na rentgenogramie, jest logarytmem dziesiętnym ilorazu natężenia promieniowania X padającego na kliszę. 7 Parametr ten, przedstawiany w jednostkach liczbowych niemianowanych, jest miarą natężenia wiązki promieniowania po przejściu przez materiał i wyraża liniowy współczynnik osłabienia promieniowania rentgenowskiego. 8 Według normy Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji (ISO) 6876: 2001, 2006 materiały endodontyczne powinny pochłaniać promienie rentgenowskie przynajmniej w takim 567

3 M. Pawińska et al. J Stoma however, in contrast relative to dentine and bone should correspond to a 2 mm-thick aluminium plate. 10 Aim of the study The aim of the study was to compare the radiopacity of currently used endodontic materials using conventional X-ray films and a densitometer. Material and methods The examined materials listed in Table 1 were prepared strictly according to the manufacturers instructions. Pellets of gutta-percha and Resilon were heated to the temperature of 190 C (for gutta-percha) and 160 C (for Resilon) prior to application in an Obtura II device. The materials were placed in previously prepared forms which made it possible to obtain 6 samples 1 mm thick and 10 mm in diameter for each kind of material. Then they were placed together with aluminium step-wedge on a size 4 D-speed radiological bite film (Kodak) and irradiated with X-rays using an intra-oral RTG device, Planmeca Intra (Planmeca), while maintaining the following exposure conditions: 70 kv, 8 ma. The distance of the tube of the device from the surface of the irradiated material was 30 cm. The exposure time was selected experimentally using a step-wedge made of an alloy containing 99.5% pure aluminium (alloy 1050 A), in a 16- degree form, 1-16 mm thick. 9,11-12 After being irradiated, the film was processed chemically in an automatic developer. This way, radiological images with various degrees of darkening were obtained. The radiopacity of the materials was evaluated in a Duo Light A densitometer A version 2.47 (IBA Dosimetry), and presented in a numerical form. 5-7,9,13-15 The average value of optical density obtained from three subsequent stopniu jak 3-milimetrowa płytka aluminiowa. cyt.wg 9 Natomiast różnice w kontrastowości wypełnień kanałowych w stosunku do zębiny i kości powinny odpowiadać płytce aluminiowej o grubości 2 mm. 10 Cel pracy Celem pracy była ocena pochłaniania promieni X przez materiały stosowane do wypełniania kanałów zębowych za pomocą konwencjonalnych zdjęć radiologicznych. Materiał i metody Badane materiały (Tab. 1) przygotowywano ściśle wg instrukcji producentów. Peletki gutaperki i Resilonu przed aplikacją rozgrzewano w urządzeniu Obtura II (gutaperka 190 o C, Resilon 160 C). Materiały umieszczano we wcześniej przygotowanych formach pozwalających uzyskać próbki (po 6 dla każdego materiału) o średnicy 10 mm i grubości 1 mm. Próbki układano wraz z aluminiowym klinem schodkowym (step-wedge) na filmie radiologicznym do wykonywania zdjęć zgryzowych (rozmiar 4) o czułości D (Kodak) i naświetlano promieniami X za pomocą aparatu do zdjęć wewnątrzustnych Planmeca Intra z zachowaniem warunków ekspozycji 70 kv, 8 ma. Odległość tubusa aparatu od powierzchni filmu wynosiła 30 cm. Czas ekspozycji dobierano doświadczalnie oceniając obraz klina schodkowego, wykonanego ze stopu 1050 A zawierającego 99,5% czystego aluminium (16 stopni o grubości od 1 mm do 16 mm). 9,11-12 Po naświetleniu, film poddawano obróbce w automatycznej wywoływarce. Uzyskiwano w ten sposób obraz radiologiczny o różnym stopniu zaczernienia. Stopień zaczernienia filmu oceniano w densytometrze Duo Light A wersja 2.47 (IBA Dosimetry) i przedstawiano w formie liczbowej. 5-7,9,13-15 Określano 568

4 2011, 64, 8 Root canal filling materials T a b l e 1. Composition of materials tested for radiopacity Name Source Active ingredients Gutta-percha pellets Obtura Spartan, USA gutta-percha, zinc oxide, barium sulfate, pigment agents Resilon pellets AH Plus Jet TM Apexit Plus Endomethasone N eugenol Epiphany Gutta-Flow Roeko Seal Automix Pentron Clinical Technologies, LLC Wallingford CT, USA Dentsply DeTrey GmbH, Konstanz, Germany Ivoclar Vivadent AG, Schaan, Lichtenstein Septodont, Cedex, France Chema Elektromet, Rzeszów, Poland Pentron Clinical Technologies, LLC Wallingford CT, USA Coltene/Whaledent GmbH+Co. KG, Langenau, Germany Coltene/Whaledent GmbH+Co. KG, Langenau, Germany organic part: thermoplastic synthetic polymer polycaprolactone, inorganic part: bioactive glass, bismuth oxychloride, barium sulphate bisphenol-a epoxy resin, bisphenol-f epoxy resin, calcium tungstate, zirconium oxide, silica, iron oxide pigments, dibenzyldiamine, aminoadamantane, tricyclodecane-diamine, silicone oil calcium salts (hydroxide, oxide, phosphate), hydrogenised colophony, disalicylate, bismuth salts (oxide, carbonate), highly dispersed silicon dioxide, alkyl ester of phosphoric acid zinc oxide, hydrocortisone acetate, thymol iodide, barium sulfate, magnesium stearate eugenol organic part: BisGMA, ethoxylated BisGma, UDMA, hydrophilic difunctional methacrylates inorganic part: calcium hydroxide, barium sulphate, barium glass, bismuth oxychloride, silica gutta-percha powder, polidimethylosiloxane, silicone oil, platin catalyst, zirconium dioxide, nano-silver, coloring polydimethylsiloxane, silicone oil, paraffin-base oil, platinum catalyst, zirconium dioxide Sealapex Kerr Italia S.p.A., Salerno, Italy calcium oxide, bismuth trioxide, zinc oxide, sub-micron silica, 2% titaniumdioxide, zinc stearate, tricalcium phosphate, blend Tubli-Seal Kerr Italia S.p.A., Salerno, Italy Zinc oxide, barium sulfate, oleo resin, oils/modifiers, thymol iodide, eugenol readings at various points of a given sample was estimated. The comparison of numerical values obtained for tested materials and the step-wedge made it possible to define the radiopacity of the examined preparations, as expressed by the thickness of the aluminium plates. A third-degree polynomial function was determined by means of regression analysis średnią wartość gęstości optycznej uzyskaną z trzech kolejnych odczytów w różnych punktach danej próbki. Porównanie wartości liczbowych uzyskanych dla poszczególnych materiałów i klina schodkowego, pozwoliło na określenie stopnia pochłaniania promieniowania X przez testowane preparaty, wyrażonego grubością aluminium. 569

5 M. Pawińska et al. J Stoma T a b l e 2. Root canal filling materials and the relationship of the optical density to thickness of the aluminium step-wedge (in mm) Material Radiopacity Optical density (absolute units) (in mm of the aluminium step-wedge) Mean SD Min. Median Max. Mean SD Min. Median Max. Apexit a Guttaflow a Endomethas-one N b RSA b,c Tubliseal c,d Sealapex d Gutaperka Epiphany e AH Plus e Resilon e The materials with the same superscript letter are not statistically different (p > 0.05), SD standard deviation. which was used for the approximation of the calibration curve (the coefficient of determination: R 2 =0.9998) assigning optical density values to the aluminium thickness. 12,14, 17 Statistical analysis was performed using the Statistica 8.0 software package (StatSoft). Tukey s HSD (honestly significant difference) test for post-hoc comparisons was used to evaluate the differences among experimental groups. The level of significance was set at p < Results The average values of optical density of the materials and the corresponding values of aluminium thickness are presented in Table 2. The average optical value of all tested materials corresponded to the aluminium thickness of at least 3 mm. Analizą regresji wyznaczono wielomian trzeciego stopnia, który zastosowano do aproksymacji krzywej kalibracyjnej (współczynnik determinacji R 2 = 0,9998) przyporządkowującej wartości gęstości optycznej do grubości aluminium. 12,14,17 Analizę statystyczną wykonano programem Statistica 8.0 (Statsoft). Do oceny różnic statystycznych między badanymi materiałami zastosowano test Tukey a RIR (rozsądnej istotnej różnicy) dla porównań wielokrotnych. Ustalony poziom istotności wynosił p < 0,05. Wyniki Średnie wartości gęstości optycznej kliszy dla poszczególnych materiałów i równoważnych im grubości aluminium zestawiono w Tab. 2. Średnia gęstość optyczna kliszy dla wszystkich badanych materiałów 570

6 2011, 64, 8 Root canal filling materials Resilon, AH Plus Jet and Epiphany were characterized by significantly lower values of optical density than the remaining materials (p < 0.001) and so they were the most radiopaque. Radiation absorption by Resilon corresponded to that of a 7.23 mm thick aluminium plate, by AH Plus Jet 6.83 mm, by Epiphany 6.80 mm, by gutta-percha 6.03 mm. The result for gutta-percha differed significantly from all the tested filling materials (p<0.001). The absorption readings for Sealapex, Tubliseal, RSA and Endomethasone N corresponded to 5.2 mm, 4.7 mm, 4.5 mm, and 4.0 mm, respectively. These values were significantly lower in comparison with Resilon, AH Plus Jet, Epiphany and gutta-percha, but significantly higher when compared with Apexit Plus and GuttaFlow (p<0.001). The highest optical density and at the same time the lowest aluminium thickness was recorded for Apexit Plus (3.1 mm) and GuttaFlow (3.2 mm). It emerged that the differences were significantly lower when compared with the other materials (p<0.001). No statistically significant differences were found between the results obtained for materials with the lowest (Resilon, AH Plus Jet and Epiphany) and the highest optical density values (Apexit Plus, GuttaFlow). The same applied to Sealapex and Tubliseal, Tubliseal and RSA as well as RSA and Endomethasone N (p > 0.05). Analysis of results and discussion In our study Resilon (7.2 mm Al) was significantly more radiopaque than gutta-percha (6.0 mm Al). The results obtained in this study correspond to the results obtained by Rasimick et al. 11, where the Resilon contrast corresponded to 8.5 mm Al, and the contrast of gutta-percha points from various manufacturers amounted to mm Al (readings from X-ray films), odpowiadała przynajmniej 3 mm grubości aluminium. Resilon, AH Plus Jet i Epiphany charakteryzowały się znamiennie niższymi wartościami niż pozostałe materiały (p < 0,001), co oznacza, że w większym stopniu pochłaniały promienie rentgenowskie. Resilon pochłaniał promienie X w takim samym stopniu jak aluminium grubości 7,2 mm, AH Plus Jet jak aluminium grubości 6,8 mm, Epiphany jak aluminium grubości 6,8 mm, gutaperka jak aluminium grubości 6,0 mm. Wynik dla gutaperki różnił się istotnie od wszystkich pozostałych testowanych materiałów (p<0,001). Sealapex pochłaniał taką samą ilość promieni X jak aluminium grubości 5,2 mm, Tubliseal jak aluminium grubości 4,7 mm, RSA jak aluminium grubości 4,5 mm i Endomethasone N jak aluminium grubości 4,0 mm. Wartości te były znamiennie niższe w porównaniu do Resilonu, AH Plus Jet, Epiphany i gutaperki, ale znamiennie wyższe w stosunku do Apexitu Plus i GuttaFlow (p<0,001). Największą gęstość optyczną i jednocześnie najmniejszą grubość aluminium zanotowano w przypadku Apexitu Plus (3,1 mm) i GuttaFlow (3,2 mm). Różnice okazały się istotne w stosunku do pozostałych opisanych materiałów (p<0,001). Statystycznie znamiennych różnic między wynikami nie stwierdzono wśród materiałów o najniższych (Resilon, AH Plus Jet i Epiphany) i najwyższych wartościach gęstości optycznej (Apexit Plus, GuttaFlow), a także między Sealapexem i Tublisealem, Tublisealem i RSA oraz RSA i Endomethasonem N (p > 0,05). Omówienie wyników i dyskusja W badaniach własnych Resilon (7,2 mm Al) charakteryzował się znamiennie wyższą zdolnością pochłaniania promieniowa- 571

7 M. Pawińska et al. J Stoma and mm Al (readings from a digital sensor). Similar values for gutta-percha (6.1 mm Al) were recorded by Shah et al. 16, whereas Carvalho Jr. et al. 18 obtained significantly higher values for both Resilon (13 mm Al) and gutta-percha (9.8 mm Al). Other authors who examined gutta-percha obtained values of 7.3 mm Al 19 and even 11.0 mm Al. 1,14 Both Resilon and gutta-percha contain contrast agents and substances with a high molar mass which determine their radiopacity. Resilon consists mostly of fillers (65%), i.e. bioactive glass, barium sulphate, bismuth oxychloride, iron oxide. An additional component influencing the contrast is UDMA resin (urethane dimethacrylate) with the molar mass of In gutta-percha, barium sulphate and zinc oxide are compounds mainly responsible for the appearance in X-ray films. 20 In this study, AH Plus Jet (6.8 mm Al) and Epiphany (6.8 mm Al) exhibited the highest radiopacity among sealers. Other researchers also point to very good contrast quality of these materials, although the values they obtained were different, and amounted to 9.0 mm Al 4, 9.8 mm Al 10, 10.4 mm Al 21, 11.2 mm Al 18 and 16.0 mm Al 22 for AH Plus. For Epiphany, the values were 8.2 mm Al 21, 8.8 mm Al 10, and 10.3 mm Al 9. Zirconium and iron oxides are agents giving contrast properties to AH Plus paste. 18,22 while fillers including barium glass with the addition of barium sulphate, bismuth oxychloride and methacrylates with a high molar mass UDMA and Etoksyl-Bis-GMA (ethoxyl bis-glycide dimethacrylate M = 512) are responsible for Epiphany sealer s visibility on X-ray images. 8,23 This study has demonstrated that Sealapex exhibited a significantly higher radiopacity (5.2 mm Al) in comparison with Apexit Plus (3.1 mm Al). Various authors nia rentgenowskiego niż gutaperka (6,0 mm Al). Uzyskane przez nas wyniki są zbieżne z rezultatami otrzymanymi przez Rasimicka i wsp. 11, gdzie pochłanianie promieni X przez Resilon odpowiadało 8,5 mm Al, a ćwieków gutaperkowych różnych firm 6,0 6,7 mm Al (odczyt z klisz radiologicznych) i 6,1 6,3 mm Al (odczyt z czujnika cyfrowego). Podobne wartości w przypadku gutaperki (6,1 mm Al) odnotowali również Shah i wsp. 16 Natomiast Carvalho Jr. i wsp. 18 uzyskali znacznie wyższe odczyty zarówno w stosunku do Resilonu (13 mm Al), jak i gutaperki (9,8 mm Al). Inni autorzy oceniając gutaperkę otrzymali wartości 7,3 mm Al, 19 a nawet 11,0 mm Al. 1,14 Zarówno Resilon jak i gutaperka zawierają w swoim składzie środki kontrastowe i substancje o dużej masie cząsteczkowej, determinujące pochłanianie promieniowania rentgenowskiego. Większą część Resilonu (65%) stanowią wypełniacze, tj.: bioaktywne szkło, siarczan baru, tlenochlorek bizmutu, tlenek żelaza. Dodatkowym składnikiem mającym wpływ na kontrastowość jest żywica UDMA (dwumetakrylan uretanu) o masie cząsteczkowej Głównymi związkami odpowiadającymi za uwidacznianie się na zdjęciach radiologicznych gutaperki są siarczan baru i tlenek cynku. 20 W badaniach własnych wśród uszczelniaczy najwyższy stopień pochłaniania promieniowania X stwierdzono dla AH Plus Jet (6,8 mm Al) i Epiphany (6,8 mm Al). Inni badacze również zwracają uwagę na dobrą kontrastowość tych materiałów, mimo, że uzyskane przez nich wartości wynosiły w przypadku AH Plus 9,0 mm Al, 4 9,8 mm Al, 10 10,4 mm Al, 21 11,2 mm Al, 18 16,0 mm Al, 22 zaś w stosunku do Epiphany 8,2 mm Al, 21 8,8 mm Al, 10 10,4 mm Al. 9 Środkami nadającymi kontrast paście AH Plus są tlenki cyrkonu i żelaza. 18,22 Natomiast za widoczność na zdjęciach radiologicznych uszczel- 572

8 2011, 64, 8 Root canal filling materials hold different opinions on the contrastive properties of Sealapex. According to Tagger and Katz 4 and Tanomaru et al. 22 the visibility of the material on X-ray images is lower than the ISO standard (below 3 mm Al), and in the opinion of Karczewicz and Kobyłecki 7 and Lichota et al. 8 the visibility exceeds the borderline value only slightly. The addition of iodoform is proposed by some researchers in order to improve the visibility of Sealapex on X-ray images. cit.22 Compared to the results obtained in this study, the results obtained by Tanomaru-Filho 24 were slightly higher (6.1 mm Al), while Bodrumlu et al. 9 found that Sealapex had a significantly higher radiopacity (11.2 mm Al) than other tested sealers (Ketac Endo, Epiphany, AH 26). These discrepancies are probably due to testing various versions of Sealapex (older and newer ones). The modernized material contains bismuth trioxide, which enhances its visibility on X-ray images. 24 Bismuth compounds (oxide and carbonate) are also present in Apexit, which, however, exhibited weak contrastive properties in this study (close to the ISO borderline), which is consistent with reports by other authors. 4,7,8 In this study, oxide-zinc-eugenol fillers, which contain the same compounds responsible for the visibility on X-ray images (zinc oxide and barium sulphate) also manifested differing radiopacity. The optical density of Tubliseal amounted to 4.7 mm Al, and the optical density of Endomethasone N was 4.0 mm Al. Identical contrastive properties of these sealers were also observed by Lichota et al. 8 In the present experiment, two polydimethylsiloxane agents were characterized by lower radiopacity GuttaFlow with a significantly lower radiopacity (3.2 mm Al) than RSA (4.5 mm Al). According to Tasdemir niacza Epiphany odpowiadają: szkło barowe z dodatkiem siarczanu baru, tlenochlorek bizmutu, metakrylany o dużej masie cząsteczkowej (UDMA) oraz Etoksyl-Bis-GMA (etoksylowy dwumetakrylan bisglicydylowy M cz = 512). 8,23 Jak wynika z naszych badań znamiennie wyższą zdolnością pochłaniania promieni rentgenowskich ma Sealapex (5,2 mm Al) w porównaniu do Apexitu Plus (3,1 mm Al). Wśród autorów zdania na temat kontrastowości Sealapexu są podzielone. Według Taggera i Katza 4 oraz Tanomaru i wsp. 22 widoczność tego materiału na zdjęciach radiologicznych jest mniejsza niż przewiduje norma ISO (poniżej 3 mm Al), zaś w opinii Karczewicza i Kobyłeckiego 7 oraz Lichoty i wsp. 8 widoczność nieznacznie przekracza wartość graniczną. Aby zwiększyć pochłanianie promieni X przez Sealapex, niektórzy autorzy proponują dodanie jodoformu. cyt.wg 22 W porównaniu do badań własnych, Tanomaru-Filho 24 otrzymał wyniki wyższe (6,1 mm Al), a Bodrumlu i wsp. 9 stwierdzili, że Sealapex, charakteryzuje się znamiennie wyższą zdolnością pochłaniania promieni radiologicznych (11,2 mm Al) niż inne badane uszczelniacze (Ketac Endo, Epiphany, AH 26). Wspomniane rozbieżności prawdopodobnie są spowodowane testowaniem różnych wersji Sealapexu (starszej i nowszej). W zmodernizowanym materiale zawarty jest trójtlenek bizmutu poprawiający widoczność na zdjęciach rentgenowskich. 24 Związki bizmutu (tlenek i węglan) są obecne również w preparacie Apexit, który jednak w badaniach własnych wykazał słabą kontrastowość (na granicy normy ISO), co jest zgodne z doniesieniami innych autorów. 4,7,8 W niniejszych badaniach zróżnicowane zdolności pochłaniania promieni X stwierdzono dla uszczelniaczy tlenkowo-cynkowo-eugenolowych, zawierających takie same związ- 573

9 M. Pawińska et al. J Stoma et al. 21, GuttaFlow ranked very low with regard to radiopacity. Baksi et al. 25 report the opposite performance of these two materials, as GuttaFlow exhibited a significantly higher contrastive properties than RSA, both in readings from an X-ray film (6.1 mmal vs. 3.2 mm Al) and in the digital radiography system (5.8 mm Al vs. 2.8 mm Al). These results are quite puzzling in view of the fact that the same contrast agent zirconium dioxide is present in both materials. 10 As regards the RSA paste, the results closest to ours were obtained by Rasimick et al. 11 with 4.5 mm Al (X-ray film reading) and 5.0 mm Al (digital sensor reading), and Gambarini et al. 2 with 4.0 mm Al. Other authors recorded higher values depending on irradiation conditions: mm Al, mm Al, mm Al, 10 and 6 mm Al.. 22 In the experiments performed for this study, the similarity between the contrast properties of the RSA sealer to oxide-zinc-eugenol pastes is quite conspicuous, which is also confirmed by research conducted by other authors. 10,22 Discrepancies in the results may result from a different composition of the aluminium alloy used for the step-wedge, differences in time of exposure, X-ray lamp voltage (kvp), X-ray lamp amperage (mas), the distance of the device tube from the film and its type, imaging technique and the film development process. 14 According to Shah et al. 16, it is rather unlikely that a material with a radiopacity equivalent to a 3-mm aluminium layer should be distinctly discernible on X-rays. The phenomenon of overlapping of various anatomical structures on the roots, different thickness of bone tissue, different levels of dentine and root cement mineralization are all obstacles to obtaining good visibility. It is believed that a perfect sealer should enhance the contrast of the main ki odpowiedzialne za uwidacznianie na zdjęciach radiologicznych (tlenek cynku i siarczan baru). Zdolność pochłaniania promieni X materiału Tubliseal w naszej pracy była równoważna 4,7 mm Al, a Endometazonu N odpowiadała 4,0 mm Al. Taki sam poziom kontrastowości wśród ww. uszczelniaczy, mimo innej techniki badawczej, zaobserwowali także Lichota i wsp. 8 W niniejszych doświadczeniach również dwa środki polidimetylosiloksanowe charakteryzowały się różnym stopniem pochłaniania promieniowania rentgenowskiego GuttaFlow znamiennie słabszym (3,2 mm Al) niż RSA (4,5 mm Al). W badaniach Tasdemira i wsp. 21 GuttaFlow także zajmował jedno z ostatnich miejsc pod względem widoczności na rentgenogramach. Baksi i wsp. 25 donoszą o odwrotnym zachowaniu obu materiałów, gdyż GuttaFlow wykazał się wyraźnie wyższą kontrastowością niż RSA, zarówno podczas odczytów z kliszy rentgenowskiej (6,1 mm Al vs. 3,2 mm Al) jak i w systemie radiografii cyfrowej (5,8 mm Al vs. 2,8 mm Al). Powyższe wyniki są zastanawiające w świetle danych o obecności w obu materiałach tego samego środka kontrastowego dwutlenku cyrkonu. 10 W odniesieniu do pasty RSA rezultaty najbardziej zbliżone do naszych, uzyskali Rasimick i wsp. 11 4,5 mm Al odczyt z kliszy rentgenowskiej, 5,0 mm Al odczyt z czujnika cyfrowego) oraz Gambarini i wsp. 2 4,0 mm Al. Pozostali autorzy odnotowali wyższe wartości w zależności od warunków naświetlania: 5,0 5,4 mm Al, 17 5,6 mm Al, 4 5,7 mm Al, 10 6 mm Al. 22 W doświadczeniach własnych zwraca uwagę podobieństwo kontrastowości uszczelniacza RSA do past tlenkowo-cynkowo-eugenolowych, co potwierdzają również badania innych autorów. 10,22 Rozbieżności w wynikach należy tłumaczyć odmiennym składem sto- 574

10 2011, 64, 8 Root canal filling materials obturation material (gutta-percha, Resilon). It is particularly important in the apical (the most narrow) part of the root canal where both the amount of gutta-percha and the sealing paste is considerably reduced. 1 Baksi et al. 1 created conditions similar to a clinical situation and prepared and filled canals in acrylic blocks. Subsequently, they evaluated the influence of three sealers (RSA, Pulp Canal Sealer and Diaket) when combined with gutta-percha on the enhancement of the filling on radiographs. They found that the RSA paste reduces while the remaining materials enhance the radiopacity of the root canal fillings. Additionally, the researchers proved that the diameter of gutta-percha points in the apical part of canals is 2.4 times smaller than in the upper section, which reduces the contrastive properties of gutta-percha from 4.9 mm Al (at the orifice level) to 1.3 mm Al in the upper section. In this way, the sealer becomes the main factor determining the visibility of the apical part of the filling on radiographs. The sealer thickness around the gutta-percha influences its contrast properties as well as radiopacity of the entire filling. According to Weis et al. 26, the thickness of the sealing paste ranges from 2.2 µm to 47.6 µm depending on the employed obturation technique. In view of these data, a 1-mm sealer layer showing the radiopacity equivalent to 3 mm of aluminium (according to ISO recommendations) may be insufficient under clinical conditions. Additionally, the results of many studies show that some endodontic pastes and cements on the market fail to meet these requirements. 2,11,22,25,27 On the other hand, however, too high a content of contrast agents and excessive radiopacity of materials can conceal imperfections of the root canal filling. 4,28 pu aluminium użytego do wykonania schodkowego klina, czasem ekspozycji, napięciem lampy rentgenowskiej (kvp), natężeniem prądu lampy rentgenowskiej (mas), odległością tubusa aparatu od kliszy i jej rodzajem, techniką obrazowania oraz procesem wywoływania filmu. 14 Zdaniem Shaha i wsp. 16 jest mało prawdopodobne, aby materiał mający zdolność pochłaniania promieniowania X równoważną 3-milimetrowej warstwie aluminium, był wyraźnie dostrzegalny na rentgenogramie. Zjawisko nakładania się na korzenie zębów różnych struktur anatomicznych, różna grubości tkanki kostnej, zróżnicowana mineralizacja zębiny i cementu korzeniowego są przeszkodami w uzyskaniu dobrej widoczności. Uważa się, że idealny uszczelniacz powinien uwydatniać kontrastowość głównego materiału obturacyjnego (gutaperki, Resilonu). Nabiera to szczególnego znaczenia w wierzchołkowej (najwęższej) części kanału, gdzie zarówno ilość gutaperki jak i pasty uszczelniającej jest znacznie zredukowana. 1 Baksi i wsp. 1 tworząc warunki zbliżone do sytuacji klinicznej opracowywali i wypełniali kanały w bloczkach akrylowych, a następnie oceniali wpływ trzech uszczelniaczy (RSA, Pulp Canal Sealer i Diaket) w skojarzeniu z gutaperką na uwidacznianie wypełnień na rentgenogramach. Stwierdzili, że pasta RSA zmniejsza, a pozostałe materiały zwiększają pochłanianie promieniowania X przez wypełnienie. Dodatkowo badacze dowiedli, że średnica ćwieków gutaperkowych w części wierzchołkowej kanałów jest 2,4 razy mniejsza niż w odcinku przykoronowym, co redukuje kontrastowość gutaperki z 4,9 mm Al (na poziomie ujścia) do 1,3 mm Al przyszczytowo. W ten sposób uszczelniacz staje się głównym czynnikiem decydującym o widoczności wierzchołkowej części wypełnienia na zdjęciu 575

11 M. Pawińska et al. J Stoma Conclusions 1. Despite different radiopacity, all tested obturation materials meet the requirements of the International Organization for Standardization (ISO) concerning visibility on radiographs. 2. Resilon is characterized by better contrastive properties than gutta-percha. 3. Among dental root canal sealers, AH Plus and Epiphany are the most radiopaque, while Apexit and Guttaflow are the least radiopaque. radiologicznym. Grubość uszczelniacza wokół gutaperki ma więc wpływ na jego własną kontrastowość, ale i na stopień pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez całe wypełnienie. Według Weisa i wsp. 26 grubość pasty uszczelniającej waha się od 2,2 µm do 47,6 µm zależnie od techniki obturacji. W świetle tych danych 1-milimetrowa warstwa uszczelniacza absorbująca promieniowanie X w stopniu równoważnym 3-milimetrowej płytce aluminium (wg rekomendacji ISO) może być w warunkach klinicznych niewystarczająca. Dodatkowo z badań wielu autorów wynika, że część wprowadzanych na rynek past i cementów endodontycznych nie spełnia nawet tych wymagań. 2,11,22,25,27 Z drugiej jednak strony zbyt duża zawartość środków kontrastowych i nadmierne pochłanianie promieniowania rentgenowskiego przez materiały może maskować niedoskonałości wypełnienia kanału korzeniowego. 4, 28 Wnioski 1. Wszystkie testowane materiały stosowane do wypełniania kanałów korzeniowych, mimo zróżnicowanych zdolności pochłaniania promieni rentgenowskich, spełniają wymagania Międzynarodowej Organizacji ds. Normalizacji (ISO) odnoszące się do uwidaczniania na rentgenogramach. 2. Resilon charakteryzuje się większą kontrastowością niż gutaperka. 3. Wśród uszczelniaczy kanałowych najlepiej uwidaczniają się na zdjęciach radiologicznych AH Plus i Epiphany, a najsłabiej Apexit i Guttaflow. 576

12 2011, 64, 8 Root canal filling materials References 1. Baksi B G, Eyűboģlu T F, Sen B H: The effect three different sealers on the radiopacity of root fillings in simulated canals. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 103: Gambarini G, Testarelli L, Pongione G, Gagliani M: Radiographic and rheological properties of a new endodontic sealer. Aust Dent J 2006; 32: Imai Y, Komabayashi T: Properties of a new injectable type of root canal filling resin with adhesiveness to dentin. J Endod 2003; 29: Tagger M, Katz A: Radiopacity of endodontic sealers: development of a new method for direct measurement. J Endod 2003; 29: Eliasson S T, Haasken B: Radiopacity of impression materials. Oral Surg 1979; 47: Curtis PM Jr., Fraunhofer A, Farman A G: The radiographic density of composite restorative resins. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1990; 70: Karczewicz A, Kobyłecki W: Oznaczanie współczynnika pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez niektóre materiały stomatologiczne. Prot Stomatol 1996; 46: Lichota D, Lipski M, Woźniak K: Ocena pochłaniania promieniowania rentgenowskiego przez uszczelniacze stosowane do ostatecznego wypełniania kanałów korzeniowych. Czas Stomatol 2002; 55, Bodrumlu E, Sumer A P, Gungor K: Radiopacity of a new root canal sealer, Epiphany. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2007; 104: Tanomaru-Fhilo M, Gouveia J E, Tanomaru J M G, Goncalves M: Radiopacity evaluation of new root canal filling materials by digitalization of images. J Endod 2007; 33: Rasimick B J, Rinal P S, Musikant B L, Deutsch A S: Radiopacity of endodontic materials on film and a digital sensor. J Endod 2007; 33: Watts D C, McCabe J F: Aluminium radiopacity for dentistry: an international survey. J Dent 1999; 27: Gurdal P, Akdeniz B G: Comparison of two methods for radiometric evaluation of resinbased restorative materials. Dentomaxillofac Radiol 1999; 27: Laghios C D, Benson B W, Gutmann J L, Cutler C W: Comparative radiopacity of tetracalcium phosphate and other root-end filling materials. Int Endod J 2001; 33: Shah P M M, Chong B S, Shidhu S K, Pitt Ford T R: Radiopacity of potential root-end filling materials. Oral Surg Oral Med Oral Pathol 1996; 81: Shah P M M, Sidhu S K, Chong B S, Pitt Ford T R: Radiopacity of resin-modified glass ionomer liners and bases. J Prosthet Dent 1997; 77: Gu S, Rasimick B J, Deutsch A S, Musikant B L: Radiopacity of dental materials using a digital X-ray system. Dent Mater 2006; 22: Carvalho J R Jr, Correr-Sobrinho L, Correr A B, Sinhoreti M A C, Consani S, Sousa-Neto M D: Radiopacity of root filling materials using digital radiography. Int Endod J 2007; 40: Tagger M, Katz A: A standard for radiopacity of root-end (retrograde) filling materials is urgently needed. Int Endod J 2004; 37: Gurgel-Filho E D, Andrade Feitosa J P, Teixeira F B, Monteiro de Paula R C, Arủjo Silva J B Jr., Souza-Filho F J: Chemical and X-ray analyses of five brands of dental guttapercha cone. Int Endod J 2003; 36: Tasdemir T, Yesilyurt C, Yildirim T, Er K: Evaluation of the radiopacity of new root canal paste sealers by digital radiography. J Endod 2008; 34:

13 M. Pawińska et al. J Stoma 22. Tanomaru J M G, Cezare L, Goncalves M, Tanomaru-Filho M: Evaluation of the radiopacity of root canal sealers by digitization of radiographic images. J Appl Oral Sci 2004; 12: Burnett F, Trope M: Adhesive endodontics: combining technologies for enhanced success. Dentaltown 2004; 5: Tanomaru-Filho M, Jorge E G, Tanomaru J M G, Goncalves M: Evaluation of radiopacity of calcium hydroxide-and glass-ionomerbased root canal sealers. Int Endod J 2008; 41: Baksi B G., Sen B H, Eyuboglu T F: Differences in aluminum equivalent of endodontic sealers: conventional versus digital radiography. J Endod 2008; 34: Weis M V, Parashos P, Messer H: Effect of obturation technique on sealer cement thickness and dentinal tubule penetration. Int Endod J 2004; 37: Tanomaru-Filho M, Jorge E G, Tanomaru J M G, Goncalves M: Evaluation of radiopacity of calcium hydroxide-and glass-ionomerbased root canal sealers. Int Endod J 2008; 41: Rasimick B J, Gu S, Deutsch A S, Musikant B L: Measuring the radiopacity of luting cements, dowels, and core build-up materials with a digital radiography system using a CCD sensor. J Prosthet 2007; 16: Address: Białystok, ul. M. Skłodowskiej- Curie 24 a Tel./Fax.: Paper received 27 September 2011 Accepted 28 October

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca

BADANIA KLINICZNE. Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach. Informacja wprowadzająca BADANIA KLINICZNE Paulo Coelho ESTEVAM BONFANTE Charakterystyka pięciu różnych powierzchni implantów i ich wpływu na orientację: badanie na psach Characterization of 5 different implant surfaces and their

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LV Year 2015 Number 1 2015 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2015.02 Zastosowanie rentgenowskiej

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE

PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE PRACE INSTYTUTU ODLEWNICTWA TRANSACTIONS OF FOUNDRY RESEARCH INSTITUTE Volume LIV Year 2014 Number 4 2014 Instytut Odlewnictwa. All rights reserved. DOI: 10.7356/iod.2014.22 Porównanie wyników badań metrologicznych

Bardziej szczegółowo

ORIGINAL PAPERS. Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry Endodontic and Prosthetic Treatment Prognosis

ORIGINAL PAPERS. Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry Endodontic and Prosthetic Treatment Prognosis ORIGINAL PAPERS Adv Clin Exp Med 21, 19, 6, 697 77 ISSN 123-25X Copyright by Wroclaw Medical University Marta Tanasiewicz Possibility of Magnetic Resonance Imaging Application in Teaching Preclinical Dentistry

Bardziej szczegółowo

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W

I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 65-66 Numer 65-66. Volume X Rok X DECEMBER 2007 GRUDZIEŃ 2007 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W C Z A S O P I S M O P O L S K I E G O S T O W A R Z Y S Z E N I A B I O M A T E R I A Ł Ó W I W Y D Z I A Ł U I N Ż Y N I E R I I M A T E R I A Ł O W E J I

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth

Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth J Stoma 2011, 64, 8: 620-630 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Evaluation of the passive smoking effect on metal content in deciduous teeth Ocena wpływu biernego palenia na zawartość

Bardziej szczegółowo

Symptoms of xerostomia on physical examination of patients in late period after allogenic hematopoietic cell transplantation*

Symptoms of xerostomia on physical examination of patients in late period after allogenic hematopoietic cell transplantation* J Stoma 2011, 64, 9: 643-655 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Symptoms of xerostomia on physical examination of patients in late period after allogenic hematopoietic cell transplantation*

Bardziej szczegółowo

Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie 216 CWB-4/2013. IPPT PAN, Warszawa

Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka. 1. Introduction. 1. Wprowadzenie 216 CWB-4/2013. IPPT PAN, Warszawa Andrzej M. Brandt, Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka IPPT PAN, Warszawa O wpływie promieniowania jonizującego na mikrostrukturę i właściwości osłon betonowych przegląd 1 The influence of ionizing radiation on

Bardziej szczegółowo

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 121 Numer 121 Volume XVI Rok XVI OCTOBER 2013 PAŹDZIERNIK 2013 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Journal of Polish Society for Biomaterials and Faculty of Materials Science and Ceramics AGH-UST Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i Wydziału

Bardziej szczegółowo

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper

Urszula Zaleska-Dorobisz, Anna Biel, Dąbrówka Sokołowska-Dąbek, Cyprian Olchowy, Mateusz Łasecki. Praca oryginalna Original paper Praca oryginalna Original paper Journal of Ultrasonography 2014; 14: 258 272 Submitted: 04.11.2013 Accepted: 13.11.2013 Ultrasonografia w diagnostyce krwotocznego zapalenia pęcherza moczowego po przeszczepach

Bardziej szczegółowo

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements

The potential of current european light duty CNG-fuelled vehicles to meet Euro 6 requirements Możliwości spełnienia norm emisji Euro 6 przez obecnie produkowane europejskie lekkie pojazdy... Piotr BIELACZYC Andrzej SZCZOTKA PTNSS-2012-SS4-403 The potential of current european light duty CNG-fuelled

Bardziej szczegółowo

pen inks based on multivariate analysis and infrared spectra

pen inks based on multivariate analysis and infrared spectra Classification and identification of black ballpoint pen inks based on multivariate analysis and infrared spectra Loong Chuen Lee 1, 2, Mohamed Rozali Othman 1, Hiang Pua 2, Ab Aziz Ishak 2, Seri Mirianti

Bardziej szczegółowo

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE

ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING RESEARCH IN AGRICULTURE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 3, 2014 www.ers.edu.pl ORIGINAL ARTICLE ZERO UNITARIZATION METHOD AND ITS APPLICATION IN RANKING

Bardziej szczegółowo

język publikacji streszczenie streszczenie

język publikacji streszczenie streszczenie tytuł czasopisma tytuł artykułu (polski) NAFTA-GAZUwarunkowania rozwoju wydobycia gazu z polskich formacji łupkowych tytuł artykułu (angielski) Determinants of the development of gas recovery from Polish

Bardziej szczegółowo

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA:

Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: I N Ż Y N I E R I A B I O M A T E R I A Ł Ó W Number 112 Numer 112 Volume XV Rok XV JANUARY 2012 STYCZEŃ 2012 ISSN 1429-7248 PUBLISHER: WYDAWCA: Polish Society for Biomaterials in Krakow Polskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STRUCTURE AND ENVIRONMENT

STRUCTURE AND ENVIRONMENT STRUCTURE AND ENVIRONMENT ARCHITECTURE, CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND ENERGY No. 4/2014 vol. 6 PL ISSN 2081-1500 www.sae.tu.kielce.pl KIELCE UNIVERSITY OF TECHNOLOGY Contents MAREK ŁAGODA,

Bardziej szczegółowo

Tom 8, nr 4, 2012 Volume 8, no 4, 2012. Agnieszka Osmólska Bogucka 1 Dorota Maciejak 2 B E F

Tom 8, nr 4, 2012 Volume 8, no 4, 2012. Agnieszka Osmólska Bogucka 1 Dorota Maciejak 2 B E F Porównanie szerokości łuków zębowych u pacjentów zakwalifikowanych do leczenia ortodontycznego sześćdziesiąt lat temu i obecnie Comparison of dental arch widths in patients qualified for orthodontic treatment

Bardziej szczegółowo

Original research papers

Original research papers Pol. J. Sport Tourism 2015, 22, 314 3 Original research papers VISUAL PERCEPTION AND ITS EFFECT ON REACTION TIME AND TIMEMOVEMENT ANTICIPATION IN ELITE FEMALE BASKETBALL PLAYERS 1 1 2 2 MAJA MAŃKOWSKA,

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication

Nr 1 (46)2014. ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok. Polish English Bilingual Publication Nr 1 (46)2014 ISSN 1734-7009 e-issn 2084-0535 kwartalnik marzec 2014 rok Polish English Bilingual Publication X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Medycyny

Bardziej szczegółowo

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market

GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market 46 Pol. J. Sport Tourism 2010, 17, 46-57 GRADUATE OF THE UNIVERSITY OF PHYSICAL EDUCATION IN THE LABOR MARKET START TO PROFESSIONAL CAREER Graduate in the labor market KRYSTYNA BUCHTA The Josef Pilsudski

Bardziej szczegółowo

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP

Porównanie różnych metod rehabilitacji u pacjentów z POChP 439 Wydawnictwo UR 2011 ISSN 2082-369X Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego i Narodowego Instytutu Leków w Warszawie Rzeszów 2011, 4, 439 451 Ewa Szeliga 1,2, Monika Bal-Bocheńska 1,2, Ewelina

Bardziej szczegółowo

ASYMETRIA MIĘDZYPÓŁKULOWA LATENCJI SUBKOMPONENTU N20o: NOWY PARAMETR OCENY SOMATOSENSORYCZNYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH U ZDROWYCH OSÓB DOROSŁYCH

ASYMETRIA MIĘDZYPÓŁKULOWA LATENCJI SUBKOMPONENTU N20o: NOWY PARAMETR OCENY SOMATOSENSORYCZNYCH POTENCJAŁÓW WYWOŁANYCH U ZDROWYCH OSÓB DOROSŁYCH INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE N200 SUBCOMPONENT LATENCY: A NEW PARAMETER... INTERHEMISPHERIC ASYMMETRY OF THE N200 SUBCOMPONENT LATENCY: A NEW PARAMETER OF MEDIAN NERVE SOMATOSENSORY EVOKED POTENTIALS

Bardziej szczegółowo

Assessment methods of the effects of dental students education

Assessment methods of the effects of dental students education J Stoma 2011, 64, 7: 457-475 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Assessment methods of the effects of dental students education Metody oceny efektów kształcenia studentów stomatologii

Bardziej szczegółowo

THE EFFECT OF FAT SUBSTITUTION WITH A POTATO FIBER PREPARATION ON MICROSTRUCTURE OF BATTERS AND PROCESSED MEAT PRODUCTS *

THE EFFECT OF FAT SUBSTITUTION WITH A POTATO FIBER PREPARATION ON MICROSTRUCTURE OF BATTERS AND PROCESSED MEAT PRODUCTS * SCIENTIARUM POLONORUMACTA Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 4(2) 2005, 97-109 THE EFFECT OF FAT SUBSTITUTION WITH A POTATO FIBER PREPARATION ON MICROSTRUCTURE OF BATTERS AND PROCESSED MEAT PRODUCTS * Mirosława

Bardziej szczegółowo

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw

Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw A. Boguradzka et al. : 555 558 Copyright by Wydawnictwo Continuo Prace oryginalne original papers Prevalence of anti-hcv antibodies in adult patient population of primary care clinic in Warsaw pl issn

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ

WYKORZYSTANIE ODŁOGÓW W KRAJOBRAZIE ROLNICZYM W PLANOWANIU ARCHITEKTURY EKOLOGICZNEJ CZASOPISMO INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, ENVIRONMENT AND ARCHITECTURE JCEEA, t. XXXI, z. 61 (3/II/14), lipiec-wrzesień 2014 STRESZCZENIA Jolanta ADAMCZYK 1

Bardziej szczegółowo

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature

Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature J Stoma 2011, 64, 10: 732-749 2011 Polish Dental Society http://www.czas.stomat.net Dental management of patients undergoing standard chemotherapy review of literature Planowanie leczenia stomatologicznego

Bardziej szczegółowo

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA

Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA Edward WANTUCH Bogusław RAJCHEL Tadeusz BURAKOWSKI Jacek ROŃDA WPŁYW POLA MAGNETYCZNEGO PODCZAS POLEROWANIA MAGNETOŚCIERNEGO NA WYBRANE CECHY WARSTWY WIERZCHNIEJ PRZEDMIOTU INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech.

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 307 (28), 107 116 Zofia TARASEWICZ, Mieczysław ANIŚKO 1, Danuta MAJEWSKA,

Bardziej szczegółowo