na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN"

Transkrypt

1 STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP Stargard, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zatwierdzono w dniu: Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 1

2 ... /pieczęć Zamawiającego/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony pn.: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN UWAGA - Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i chcą uzyskać status zarejestrowanego uczestnika, z zastrzeżeniem punktu V do niniejszego postępowania, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer lub pocztą elektroniczną na adres do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu, oraz adresu kontaktowego, osoby uprawnionej do kontaktu, z treścią Informujemy, że specyfikację istotnych warunków zamówienia pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o zarejestrowanie nas jako uczestnika postępowania przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN na inwestycję pn. Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma na celu umożliwienie sprawnej, bieżącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowaniach sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje żadnych skutków proceduralnych dla Wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105, Stargard Szczeciński NIP adres internetowy: faks: godziny pracy Stargardzkiego Centrum Kultury : poniedziałek -piątek 08:00-16:00 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.) o wartości poniżej równowartości ,00 EURO III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2012 roku i obsługa : 1) kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN w ogólnej kwocie ,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. 2) kredytu bankowego obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN w rachunku bieżącym w ogólnej kwocie ,00 zł (słownie : trzysta Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 2

3 pięćdziesiąt tys. złotych ) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz. 3. Przedmiot zamówienia określa niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami, przy czym załączniki od 6 do 14 zawierają dodatkowe dokumenty służące ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy i są udostępniane dla zarejestrowanych uczestników niniejszego postępowania. 4. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Kod CPV Usługi udzielania kredytu IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące : 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Wykonawca winien posiadać uprawnienie do działania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia-nie spełnia. 6. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do specyfikacji); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przypisy wymagają wpisu do rejestru (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w cz. V pkt 1-4 niniejszej specyfikacji Wykonawca winien przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do specyfikacji); 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego ; 3. Ww. dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 3

4 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 z 2009r. poz. 1817) tj. zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony odpowiednio w terminach określonych jw. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja). 7. W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć pełnomocnictwo. 8. Każdy z konsorcjantów winien obligatoryjnie złożyć oświadczenia i dokumenty określone w cz. VI pkt 1 oraz ewentualne pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania ustanowiono inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa. Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres określony w cz. I specyfikacji, faksem pod numer w.44, z zastrzeżeniem ust Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. oryginał lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Joanna Przybyłowska w.45 od strony zamówień publicznych Dorota Stuch w.36 od strony finansowej VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 4

5 X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub trwałą czytelną techniką. Oferta powinna być trwale spięta i mieć ponumerowane strony. 2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę. Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 3. Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: za zgodność z oryginałem. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w wzorze formularza, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. 6. Pełna oferta powinna składać się z: a) formularza oferty, o którym mowa powyżej, b) oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji; oraz jeśli dotyczy: c) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważniona z mocy prawa oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, d) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105, Stargard Szczeciński OFERTA Przetarg nieograniczony: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. do godz Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105 (pokój nr 2) do dnia: 26 czerwca 2012r. do godz Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek, i uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa wyżej winno być złożone na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z dopiskiem ZMIANA, POPRAWKA, UZUPEŁNIENIE. Ponadto do upływu terminu do składania ofert Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania złożonej oferty. Otwarcie ofert nastąpi w Stargardzkim Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Piłsudskiego 105, Stargard szczeciński, pokój nr 108 w dniu: o godz Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 5

6 3. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej przewodniczący komisji poda: kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie otworzy oferty i odczyta nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, wysokość marży, łączną cenę ofertową. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty : a) całkowity koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN, b) całkowity kosztu kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN, c) sumę całkowitych kosztów kredytów wskazanych w poz. a i b 2. Każdy z wykonawców winien wyliczyć całkowity koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN w następujący sposób: Całkowity koszt kredytu Całkowity koszt kredytu należy podać kwotowo oraz procentowo Całkowity Koszt kredytu należy obliczyć w oparciu o stopę oprocentowania kredytu rozumianą jako sumę dwóch składników: stawki bazowej (WIBOR3M) oraz stałej marży banku ( MARŻA). Stawka bazowa WIBOR 3M ustalona dla trzymiesięcznych depozytów złotowych międzybankowych ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. Marża banku należy podać ilość punktów procentowych (wartość dodatnia lub ujemna), o które zostanie powiększona lub pomniejszona stawka bazowa. Marża będzie stała przez cały okres kredytowania (podana z dwoma miejscami po przecinku). Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie inne opłaty związane z uruchomieniem, obsługą, spłatą lub zmianą umowy Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla celów wyliczenia całkowitego kosztu kredytu inwestycyjnego długoterminowego w zł należy przyjąć następujące założenia: 1) Zamawiający zaciągnie kredyt w dwóch równych transzach: - wypłata pierwszej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 października 2012r., - wypłata drugiej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 listopada 2012r. 2) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy, liczony od daty zakończenia zadania inwestycyjnego tj. od 01 kwietnia 2013r. 3) Spłata równych rat kapitałowych wykorzystanego kredytu będzie następowała przez okres 5 lat począwszy od 01 kwietnia 2014 roku do 30 kwietnia 2019r., w ostatnim dniu każdego miesiąca. 4) Okres obrachunkowy miesiąc kalendarzowy, 5) Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (okresu obrachunkowego). Odsetki od kredytu należy liczyć przyjmując 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu (dla celów porównawczych przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni), 6) Stawka WIBOR 3M nie zmienia się w okresie kredytowania, 7) Przy określeniu stopy oprocentowania kredytu stawkę WIBOR 3M przyjęto z dnia 30 maja 2012 r. tj. 5,11 %. 8) Wysokość oprocentowania należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Dla celów wyliczenia całkowitego kosztu kredytu obrotowego krótkoterminowego w zł należy przyjąć następujące założenia: 1) Zamawiający zaciągnie kredyt w czerech równych transzach: - wypłata pierwszej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 października 2012r., - wypłata drugiej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 listopada 2012r. - wypłata trzeciej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 grudnia 2012r. - wypłata czwartej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 stycznia 2013r. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 6

7 2) Spłata wykorzystanego kredytu nastąpi jednorazowo na koniec grudnia 2013 roku, w ostatnim dniu miesiąca. 3) Okres obrachunkowy miesiąc kalendarzowy, 4) Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (okresu obrachunkowego). Odsetki od kredytu należy liczyć przyjmując 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu (dla celów porównawczych przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni), 5) Stawka WIBOR 3M nie zmienia się w okresie kredytowania, 6) Przy określeniu stopy oprocentowania kredytu stawkę WIBOR 3M przyjęto z dnia 30 maja 2012 r. tj. 5,11 %. 7) Wysokość oprocentowania należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe założenia należy przyjąć dla celów wyliczenia kosztu kredytów, natomiast umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz). XIII. Kryteria oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena rozumiana jako całkowity koszt kredytu długoterminowego i krótkoterminowego. Cena = 100 % Punkty przyznawane poszczególnym ofertą liczone będą według następującego wzoru Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 Gdzie : Cmin najniższa cena spośród wszystkich ofert Cof cena podana w ofercie XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia (załącznik nr 5 do specyfikacji). 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Ostateczna treść umowy w zakresie szczegółów rozwiązań technicznych będzie uzgodniona przez strony na podstawie projektu przedłożonego przez wykonawcę, (o którym mowa w cz. XIV pkt 3), z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy nie mogą wywoływać żadnych dodatkowych skutków finansowych dotyczących udzielenia kredytu dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 7

8 umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. 4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 pokój nr 2, przesłanie w formie faksu pod nr w.44. XVIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i oferty częściowej. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 10. Wszystkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 11. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w niniejszym zamówieniu. załącznik nr 1 - formularz oferty Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 8

9 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 - postanowienia umowne załącznik nr 6 - REGON (SCK) i NIP (SCK) oraz statut i odpis z rejestru instytucji kultury załącznik nr 7 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach załącznik nr 8 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 9 - Sprawozdania Rb-N i RB-Z na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za I kwartał 2012 r. b) za 2011 r. c) za 2010 r. załącznik nr 10 - Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz z CIT-8 na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za 2011 r. b) za 2010 r. załącznik nr 11 - Plan Finansowy SCK i jego wykonanie na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za 2011 r. b) za 2010 r. załącznik nr 12 - Umowa o dofinansowanie Projektu Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury nr UDA-RPZP /11-00 w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Oś Priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym z dnia 24 maja 2012r. na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 13 - Uprawomocniona decyzja Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z 29 maja 2012r. nr TG na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 14 - i inne dokumenty do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy. Podpisy członków komisji: Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 9

10 załącznik nr 1 do siwz... (nazwa Wykonawcy)... (miejscowość i data)... (adres Wykonawcy - Centrali) FORMULARZ OFERTY Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Lp. Dane ofertowe Wypełnia Wykonawca 1. Data sporządzenia oferty 2. Nazwa: Adres: Telefon: Faks: Termin spłaty kredytu inwestycyjnego długoterminowego od dnia zawarcia umowy do r. 4. Całkowity Koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w % WIBOR 3M + Marża WIBOR 3M (%) Oferowana marża (p.p.) Całkowity Koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w PLN zł w załączeniu symulacja spłat rat kapitałowych oraz odsetek 6. Termin spłaty kredytu obrotowego krótkoterminowego od dnia zawarcia umowy do r. 7. Całkowity Koszt kredytu obrotowego krótkoterminowego w % WIBOR 3M + Marża 5,11 WIBOR 3M (%) Oferowana marża (p.p.) ,11 Wysokość oprocentowania w % (1.+2.) Wysokość oprocentowania w % (1.+2.) 8. Całkowity Koszt kredytu obrotowego krótkoterminowego w PLN w załączeniu symulacja spłat rat kapitałowych oraz odsetek zł 9. Całkowity koszty kredytów (kwota z sum pozycji 5 i 8) wyliczony zgodnie z zapisami rozdz. XII SIWZ (podać kwotowo w zł)... zł (słownie:...zł) Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem/zapoznaliśmy się z postanowieniami umownymi i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń, przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, oferta zawiera... zapisanych i ponumerowanych stron.... podpis/y wraz z pieczęcią osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 10

11 załącznik nr 2 do siwz /pi e c z ą t ka W y k ona w c y / OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Oświadczam/y, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności, że nie otwarto wobec mnie/nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.... (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 11

12 Załącznik nr 3 do siwz /pi e c z ą t ka W y k ona w c y / OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)... (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 12

13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 4 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2012 roku i obsługa kredytu bankowego w PLN inwestycyjnego długoterminowego w kwocie zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w kwocie zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. Jako udzielenie kredytu strony rozumieją zawarcie umowy. 2. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Okres kredytowania kredytu inwestycyjnego długoterminowego: od podpisania umowy do r. 4. Okres kredytowania kredytu obrotowego krótkoterminowego: od podpisania umowy do r. 5. Okres karencji w spłacie rat kapitału kredytu inwestycyjnego długoterminowego do dnia 30 kwietnia 2014r. 6. Kredyt nie może być obciążony innymi prowizjami i opłatami (w szczególności z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji, z tytułu wcześniejszej spłaty, niewykorzystania kredytu i innych dodatkowych). 7. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu uruchomionego (tj. od momentu przekazania danej kwoty na rachunek Zamawiającego), a nie kredytu postawionego do dyspozycji. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca obowiązywania umowy. Poprzez uruchomienie kredytu strony rozumieją przekazanie danej kwoty na rachunek Zamawiającego. 8. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2012, 2016) występujących w okresie spłaty kredytu, w których ilość dni wynosi Spłata stałych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego długoterminowego będzie następowała przez okres 5 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego począwszy od 31 maja 2014 roku - przy czym przyjmuje się, że jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części do dnia 30 kwietnia 2013r. (art. 395 KC). 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. 12. Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu akceptowaną przez Zamawiającego jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Stargardzkiego Centrum Kultury. Zamawiający może złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), do kwoty łącznej kredytów zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) plus kwota odsetek. Ponadto Zamawiający ustanowi hipotekę umowną na udziale w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej jako działka nr 190, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą nr S1T/ / Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, ustalane pierwszego dnia miesiąca na dany miesiąc, które wynosi: WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 13

14 międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki powiększony (pomniejszony) o marżę banku (marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania). 14. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 14

15 załącznik nr 5 do siwz ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Do treści zawieranej umowy zostaną wprowadzone następujące warunki: 1. Przedmiotem umowy będzie udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w kwocie zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. Jako udzielenie kredytu strony rozumieją zawarcie umowy. 2. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach w zależności od potrzeb Kredytobiorcy. Kredyt uruchomiany będzie w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania przez Kredytobiorcę określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu inwestycyjnego upływa w dniu r. a kredytu obrotowego upływa w dniu r. Poprzez uruchomienie kredytu strony rozumieją przekazanie danej kwoty na rachunek Zamawiającego. 3. Okres kredytowania od podpisania umowy dla kredytu inwestycyjnego do dnia r. a dla kredytu obrotowego do dnia r. 4. Okres karencji w spłacie kredytu inwestycyjnego do dnia r. 5. Spłata stałych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego długoterminowego będzie następowała przez okres 5 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego począwszy od 31 maja 2014 roku - przy czym przyjmuje się, że jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2012, 2016) występujących w okresie spłaty kredytu, w których ilość dni wynosi Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części do dnia 30 kwietnia 2013r. (art. 395 KC). 8. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Kredytobiorca powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. 9. Oprocentowanie będzie dla: długoterminowego kredytu bankowego oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego - zmienne przez cały okres kredytowania, ustalane pierwszego dnia miesiąca na dany miesiąc, które wynosi: WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki powiększony (pomniejszony) o marżę banku (marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania). 10. Zabezpieczenie kredytów weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Kredytobiorca przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) do kwoty łącznej kredytów zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) plus kwota odsetek. 12. Kredytobiorca ustanowi hipotekę umowną na udziale w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej jako działka nr 190, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 15

16 wieczystą nr S1T/ / Kredytobiorca nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów kredytu oprócz wyszczególnionych w SIWZ. 14. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 2, Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych. 15. Na siedem dni przed końcem okresu odsetkowego Bank poinformuje Kredytobiorcę o kwocie należnych odsetek za dany okres odsetkowy. 16. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga zmiany umowy. 17. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia, obliczona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, nie przekroczy kwoty... zł (słownie:...), wliczając w to odsetki za cały okres trwania umowy i prowizje dla banku. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 16

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Modliborzyce, ul. Piłsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce, woj. lubelskie, tel. 015 8715079, faks 015 8717102. Modliborzyce: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000 zł dla Gminy Modliborzyce Numer ogłoszenia: 238538-2012; data zamieszczenia: 06.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu inwestycyjnego dla Gminy Studzienice na lata 2013-2020 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Żyrzyn: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w wysokości 6 827 424,00 zł na spłatę wierzytelności powstałych w związku z realizacją inwestycji pn. Budowa infrastruktury edukacyjnej i

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia

Rodzaj zamówienia Usługi. Tryb zamówienia Przetarg nieograniczony Termin składania ofert. Szacunkowa wartość zamówienia Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz zbilansowanie zobowiązań planowanych w rozchodach budżetu jednostki samorządu terutorialnego Rodzaj zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: przetargu nieograniczonego w sprawie wyboru banku udzielającego kredytu długoterminowego dla Gminy Nowa Dęba 1. Zamawiający: Gmina Nowa Dęba: 39-460

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Niemodlin, ul. Bohaterów Powstań Śląskich 37, 49-100 Niemodlin, Niemodlin: Udzielenie długoterminowego kredytu w wysokości 2 567.000,00 zł Numer ogłoszenia: 166129-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3.

2. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu Wykonawca winien złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. V pkt. 2. 3. Gmina Pęczniew Pęczniew, dn. 19.08.2014 r. ul. Główna 10/12, 99-235 Pęczniew tel. (0-43) 678-15-19, fax (0-43) 678-15-19 wew. 34 e-maile: ug_peczniew@wp.pl http://e-peczniew.pl Znak sprawy: FP.3051.1.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lipnik, Lipnik 20, 27-540 Lipnik, woj. świętokrzyskie, tel. 015 8691410, 8691419, faks 015 8691754. Lipnik: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 3.670.000,00 zł, na pokrycie planowanego deficytu z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań inwestycyjnych. Numer ogłoszenia: 212611-2011; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: SI. 271.13.2013; data zamieszczenia: 1 października 2013 rok. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 Gmina Niwiska: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 915.209,00 PLN (słownie: dziewięćset piętnaście tysięcy dwieście dziewięć złotych), z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zareby-kosc.pl Zaręby Kościelne: Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Zaręby Kościelne.

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r.

OFERTA. Oświadczamy, że przyjmujemy czas realizacji zamówienia od dnia zawarcia umowy do 31.12.2026 r. Załącznik nr 1 do Nr NIP. Tel./fax.. OFERTA Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 3 893 000,00 PLN (słownie: trzy miliony osiemset

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skarszewy.pl Skarszewy: Kredyt w wysokości 610.000,00 zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr sprawy: 3/2010 Świdnica, dnia 27.05.2010r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info. 1 z 5 2012-09-10 11:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zozglubczyce.biulety.info.pl Głubczyce: Udzielenie kredyty obrotowego

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy.

Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu. inwestycyjnego w kwocie do 1 300 000 złotych na okres 180 miesięcy. Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rpk.pl Złotoryja: Wybór Wykonawcy w celu udzielenia kredytu inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatpleszewski.pl Pleszew: Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. ogłasza przetarg nieograniczony na Wersja archiwalna przetarg na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 300 000 PLN na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w związku z realizacją przez Gminę Siekierczyn zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z

Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00 zł z 1 z 5 2013-07-15 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pilchowice.pl Pilchowice: Kredyt długoterminowy w kwocie 2 530 000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kunow.pl Kunów: Udzielenie Gminie Kunów kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.czernichow.pl Czernichów: Kredyt bankowy długoterminowy w wysokości 1 423 400,55 PLN Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 19, Sucha Beskidzka, woj. małopolskie, 1 z 5 2016-02-25 14:13 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sucha-beskidzka.pl/pl/60527/0/zamowienia_publiczne.html Sucha Beskidzka:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 3/FB.3251.31.2015 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 30 tys. EURO, i mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8. Ogłoszenie obowiązkowe

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Udzielenie kredytu długoterminowego do wysokości 3283877 PLN na finansowanie planowanego w 2011 r. deficytu budżetu Miasta oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl 1 z 5 2014-10-09 13:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.miedzyrzecz.pl Międzyrzecz: Udzielenie kredytu długoterminowego dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.pabianice.pl Pabianice: Kredyt długoterminowy zaciągany przez Powiat Pabianicki

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tarnowiec, Tarnowiec 211, 38-204 Tarnowiec, woj. podkarpackie, tel. 013 4424089, 013 4424092, faks 013 4424011. Tarnowiec: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości do 141 634,59 zł Numer ogłoszenia: 343800-2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:214576-2011:text:pl:html PL-Zarszyn: Usługi udzielania kredytu 2011/S 129-214576 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Usługi SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.igwa.pl Wawrzeńczyce: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego długoterminowego w wysokości 850.000,00

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.przytyk.pl Przytyk: Udzielenie kredytu bankowego. Numer ogłoszenia: 194950-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta. PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:329010-2010:text:pl:html PL-Myszków: Usługi udzielania kredytu 2010/S 215-329010 Powiat Myszkowski reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nck.org.pl Gdańsk: usługa udzielenia kredytu obrotowego, w formie linii odnawialnej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalilza.com.pl Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.biuletyn.net Jeżowe: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotówkowego w wysokości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Koziegłowy, Plac Moniuszki 14, Koziegłowy, woj. śląskie, Page 1 of 6 Koziegłowy: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu na inwestycje w wysokości 4 000 000,00 zł Numer ogłoszenia: 134771-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice, woj. opolskie, tel. 077 4216076, faks 077 4216076 w. 36. Zębowice: Udzielenie Gminie Zębowice kredytu w wysokości 1 550 000 zł przeznaczonego na budowę i przebudowę dróg Numer ogłoszenia: 266204-2011; data zamieszczenia: 31.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Brody, Ul. Rynek 2, 68-343 Brody, woj. lubuskie, tel. 68 3712155 w. 38, faks 68 3712015. Brody: udzielanie Gminie Brody kredytu długoterminowego w kwocie 570.000,00zł na sfinansowanie inwestycji Remont budynku Urzędu na okres 10 lat. Numer ogłoszenia: 386414-2014; data zamieszczenia: 25.11.2014

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.22.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Zgorzelec na 2013r., na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł.

Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Usługa udzielenia kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000 zł. Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na finansowanie inwestycji w Gminie Solec nad Wisłą Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone

Bardziej szczegółowo

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie

Gmina Lipce Reymontowskie. ul. Reymonta 24. 96-127 Lipce Reymontowskie zapytanie ofertowe Zamawiający. Gmina Lipce Reymontowskie ul. Reymonta 24 96-127 Lipce Reymontowskie Tel.: (46) 831 61 66 Fax: (46) 831 62 68 http://www.lipcereymontowskie.pl/ Postanowienia ogólne. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie

Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI DO 1.650.000,00

Bardziej szczegółowo

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA

OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Załącznik Nr 1 do SIWZ.. (pieczęć firmowa Wykonawcy) OFERTA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 3.900.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w budżecie Gminy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.stargard.pl Stargard Szczeciński: świadczenie usług związanych z udzieleniem i obsługą złotówkowego kredytu bankowego termomodernizacyjnego do wysokości 1.400.000 zł z premią termomodernizacyjną OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg Nr 20/2009 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 2.955.463,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip 1 z 5 2013-11-26 13:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2013-11-26 12:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zyrakow.pl/bip Żyraków: Udzielenie kredytu długoterminowego złotowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14

Strona 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=103891&rok=2014-05-14 Strona 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bi.stary.sacz.pl Stary Sącz: Udzielenie kredytu długoterminowego inwestycyjnego w kwocie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Fredropol, Fredropol 15, 37-734 Fredropol, woj. podkarpackie, tel. 16 6719818, faks 16 6719818. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 1 270 000,00 PLN ze spłatą w ratach kwartalnych w latach 2016-2028 Numer ogłoszenia: 64263-2015; data zamieszczenia: 06.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl 1 z 6 2015-12-18 12:49 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.wolow.pl Wołów: Udzielenie Gminie Wołów bankowego kredytu długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający:

Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013. 1. Zamawiający: Pieczęć zamawiającego Nr sprawy: FN-2271/2/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na usługę kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na zadanie: Wniesienie wkładów do Międzygminnego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Bełchatów: kredyt inwestycyjny - zakup pojemników III/2013 Numer ogłoszenia: 362180-2013; data zamieszczenia: 06.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem

Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego.... reprezentowanym przez :... zwanym dalej Bankiem Wzór umowy o udzielenie kredytu długoterminowego Załącznik Nr 4 W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez :...... zwanym dalej Bankiem a Gminą i Miastem Czerwionka Leszczyny, 44-230 Czerwionka Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dopiewo.nowoczesnagmina.pl Dopiewo: Nr sprawy ROA.271.51.2013 Kredyt komercyjny długoterminowy w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Wilczyn, 2011-10-24 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 271.14.2011 Nazwa zadania: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego w roku 2011 w kwocie 370.000,00

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wersja archiwalna Fundacja na rzecz Ziemi Milickiej - Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie do 550 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie inwestycji realizowanych przez

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego

Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego Zał. Nr 2 Wzór umowy o udzielenie kredytu inwestycyjnego W dniu... pomiędzy:...... reprezentowanym przez : zwanym dalej Bankiem a Gminą Wierzbica, 26-680 Wierzbica, ul. Kościuszki 73, Regon : 670224054

Bardziej szczegółowo

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1. Kredyt zostanie postawiony do dyspozycji Kredytobiorcy od dnia.. w kwocie. Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Projekt umowy zawierający istotne dla zamawiającego postanowienia Umowa nr o kredyt długoterminowy złotowy W dniu... r. w... pomiędzy: Miastem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-24 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ug@wielkieoczy.info.pl Wielkie Oczy: Udzielenie i obsługa kredytu bankowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego

Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego Rzeszów: promesa na udzielenie kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł oraz udzielenie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w wysokości do 1195216 zł na podstawie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Projekt umowy - Załącznik nr 6 do SIWZ Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2015-2025 W dniu... 2015r. pomiędzy: UMOWA Nr / 2015 o kredyt długoterminowy Gminą Studzienice reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT

ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT ZP.271.11.2012 Załącznik Nr 3 UMOWA PROJEKT Zawarta w dniu pomiędzy: Gminą Żerków zwaną dalej Kredytobiorcą reprezentowanym przez: 1. Jacka Jędraszczyka- Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015

Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej, WSZ.DAT.2511.205.2.2015 Załącznik nr 7 PROJEKT UMOWA Nr.. Udzielenie i obsługa kredytu/*pożyczki długoterminowej w kwocie 8 000 000,00 zł Zawarta w dniu roku pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem Zespolonym im. Stanisława Rybickiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl 1 z 6 2014-07-07 14:04 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nowytomysl.pl Nowy Tomyśl: USŁUGA FINANSOWANIA W FORMIE KREDYTU

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Załącznik nr 5 do SIWZ zmieniony dnia 21.09.2016 r. Ogólne warunki umowy 1. 1. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak WO.271.26.2016, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: miasto.zawidow.sisco.info Zawidów: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 391.838,00

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r.

Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. Nr sprawy:.. Świdnica, dnia.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie Gminie Świdnica

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostrów Lubelski, ul. Partyzantów 1, 21-110 Ostrów Lubelski, woj. lubelskie, tel. 1 z 5 2014-11-24 16:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: umigostrowlubelski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80 Ostrów Lubelski: Kredyt

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej"

Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej Udzielenie kredytu długoterminowego na realizację zadania termomodernizacyjnego: "Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Szalowej" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia Termin składania ofert Szacunkowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Kolno: Usługa prowadzenia rachunków bankowych oraz udzielenia kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym i kredytu bankowego w wysokości 1,2 miliona złotych dla Szpitala Ogólnego w Kolnie Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na Świadczenie usług-udzielenie Gminie Szreńsk kredytu długoterminowego w wysokości: 700.000,00 zł na sfinansowanie planowanego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gminaszastarka.pl Szastarka: udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu w wysokości 156.267,04

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego

Gmina Biskupice zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie: przetargu nieograniczonego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 1.600.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Biskupice na 2009 rok oraz

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia)

Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. 05-092 Łomianki, Kiełpin ul. Rolnicza 248, tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75 Kiełpin dnia 20. 02. 2017 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. (Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta Lędziny, ul. Lędzińska 55, 43-143 Lędziny, woj. śląskie. Lędziny: ZACIĄGNIĘCIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO NA ZADANIE INWESTYCYJNE P.N. ROZBUDOWA I MODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 2 W LĘDZINACH Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy:

Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym. W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Umowa kredytu obrotowego na rachunku kredytowym Nr W dniu 2014 r. w Mińsku Mazowieckim, pomiędzy: Powiatem Mińskim, z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, 05-300 Mińsk Mazowiecki, NIP: 822-234-24-26,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja. istotnych warunków zamówienia publicznego Nr RG.271.5.2011.E.J. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego NA UDZIELENIE GMINIE CIECHANÓW DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU W KWOCIE 2.600.000,00 ZŁ NA SFINANSOWANIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETU

Bardziej szczegółowo

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Studzienice na lata 2014-2025 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY BZP.272.1.1.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 9.000.000,00 PLN (słownie: dziewięć milionów zł) na sfinansowanie planowanego w 2011 roku deficytu

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE

ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE ZRZ 23/2011 Jasionka, dn. 09.06.2011 r. OGŁOSZENIE PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 Jasionka 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 www.rzeszowairport.pl ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Formularz ofertowy. Lp. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1 do SIWZ nr ref.: FN. 271.1.2015 Formularz ofertowy W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego na Udzielenie Miastu Łowicz długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A

Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR U M O W A U M O W A Załącznik Nr 4 do SIWZ WZÓR zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowa 44, 25 211 Kielce, NIP 9591645790, REGON 291009372,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA MIEJSKA HAJNÓWKA Urząd Miasta Hajnówka 17-200 Hajnówka ul. Aleksego Zina 1 Numer sprawy: Fn. 3410/1/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo