na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN"

Transkrypt

1 STARGARDZKIE Centrum Kultury ul. Piłsudskiego Stargard Szczeciński Znak sprawy: ZP Stargard, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.). Zatwierdzono w dniu: Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 1

2 ... /pieczęć Zamawiającego/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony pn.: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN UWAGA - Wykonawcy, którzy pobrali niniejszą specyfikację ze strony internetowej Zamawiającego i chcą uzyskać status zarejestrowanego uczestnika, z zastrzeżeniem punktu V do niniejszego postępowania, prosi się o dokonanie pisemnego zgłoszenia faxem na numer lub pocztą elektroniczną na adres do Zamawiającego z podaniem pełnej nazwy, adresu, nr telefonu i faxu, oraz adresu kontaktowego, osoby uprawnionej do kontaktu, z treścią Informujemy, że specyfikację istotnych warunków zamówienia pobraliśmy ze strony internetowej oraz prosimy o zarejestrowanie nas jako uczestnika postępowania przetargu nieograniczonego na Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN na inwestycję pn. Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oraz prosimy o informowanie nas o wszystkich istotnych dla postępowania sprawach. Prośba Zamawiającego ma na celu umożliwienie sprawnej, bieżącej komunikacji między stronami we wszystkich istotnych dla postępowaniach sprawach. Nie poinformowanie Zamawiającego o pobraniu materiałów przetargowych z jego strony internetowej nie powoduje żadnych skutków proceduralnych dla Wykonawcy, a jego oferta traktowana będzie na równi z wszystkimi innymi ofertami. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105, Stargard Szczeciński NIP adres internetowy: faks: godziny pracy Stargardzkiego Centrum Kultury : poniedziałek -piątek 08:00-16:00 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: DZ.U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn.zm.) o wartości poniżej równowartości ,00 EURO III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2012 roku i obsługa : 1) kredytu bankowego inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN w ogólnej kwocie ,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. 2) kredytu bankowego obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN w rachunku bieżącym w ogólnej kwocie ,00 zł (słownie : trzysta Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 2

3 pięćdziesiąt tys. złotych ) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 4 do siwz. 3. Przedmiot zamówienia określa niniejsza specyfikacja wraz z załącznikami, przy czym załączniki od 6 do 14 zawierają dodatkowe dokumenty służące ocenie sytuacji finansowej kredytobiorcy i są udostępniane dla zarejestrowanych uczestników niniejszego postępowania. 4. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych: Kod CPV Usługi udzielania kredytu IV. Termin wykonania zamówienia: od dnia zawarcia umowy do r. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące : 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. Wykonawca winien posiadać uprawnienie do działania na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 z późn. zm.). 2. Posiadania wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5. Zamawiający oceni spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI siwz. Dokumenty załączone do oferty weryfikowane będą wg formuły spełnia-nie spełnia. 6. Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli zachodzić będą przesłanki wymienione w art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 7. Oferta wykonawcy zostanie odrzucona, jeżeli zachodzić będą przesłanki określone w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 8. Wykonawca jest zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca winien przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2 do specyfikacji); 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przypisy wymagają wpisu do rejestru (w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2. W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w cz. V pkt 1-4 niniejszej specyfikacji Wykonawca winien przedłożyć: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3 do specyfikacji); 2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego ; 3. Ww. dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 3

4 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 226 z 2009r. poz. 1817) tj. zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) pkt 1 ppkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że : a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony odpowiednio w terminach określonych jw. 5. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 6. Zgodnie z art. 23 w związku z art. 141 ustawy Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie (konsorcja). 7. W przypadku, gdy do przetargu przystępują wykonawcy działający wspólnie, winni oni ustanowić pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i przedłożyć pełnomocnictwo. 8. Każdy z konsorcjantów winien obligatoryjnie złożyć oświadczenia i dokumenty określone w cz. VI pkt 1 oraz ewentualne pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania ustanowiono inną osobę niż upoważnioną z mocy prawa. Pozostałe oświadczenia i dokumenty traktowane będą jako złożone wspólnie przez całe konsorcjum i takiej będą podlegać ocenie. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem) konsorcjum. VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami 1. Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie na adres określony w cz. I specyfikacji, faksem pod numer w.44, z zastrzeżeniem ust Złożenie ewentualnych dokumentów lub oświadczeń uzupełnianych na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych następuje wyłącznie w formie pisemnej (tj. oryginał lub odpowiednio potwierdzona kopia) poprzez złożenie w miejscu wskazanym w wezwaniu do uzupełnienia. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Joanna Przybyłowska w.45 od strony zamówień publicznych Dorota Stuch w.36 od strony finansowej VIII. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium IX. Termin związania ofertą Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 4

5 X. Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, pismem komputerowym, maszynowym lub trwałą czytelną techniką. Oferta powinna być trwale spięta i mieć ponumerowane strony. 2. Oferta, wszystkie oświadczenia i załączniki winny być podpisane i opieczętowane przez wykonawcę. Oznacza to, że muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. 3. Przez poświadczone kopie dokumentów Zamawiający rozumie dokumenty podpisane i opieczętowane przez Wykonawcę oraz opatrzone klauzulą: za zgodność z oryginałem. 4. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez wykonawcę lub przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy. 5. Oferta powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w wzorze formularza, który stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji. 6. Pełna oferta powinna składać się z: a) formularza oferty, o którym mowa powyżej, b) oświadczeń i dokumentów określonych w cz. VI specyfikacji; oraz jeśli dotyczy: c) pełnomocnictwa do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania wykonawcy wskazano inną osobę niż upoważniona z mocy prawa oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, d) dokumentu potwierdzającego ustanowienie pełnomocnika zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, w przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia - oryginał lub kopia notarialnie poświadczona za zgodność z oryginałem, XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferta powinna być złożona w jednej zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób: Nazwa i adres Wykonawcy z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105, Stargard Szczeciński OFERTA Przetarg nieograniczony: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN, NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM: r. do godz Tak opisaną i zabezpieczoną przed rozklejeniem ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Stargardzkiego Centrum Kultury w Stargardzie Szczecińskim ul. Piłsudskiego 105 (pokój nr 2) do dnia: 26 czerwca 2012r. do godz Uwaga: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie lub niezgodnie z ww. opisem. 2. Przed upływem terminu do składania ofert, Wykonawca może dokonywać w złożonej ofercie zmian, poprawek, i uzupełnień, jednakże pod warunkiem, że pisemnie powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Powiadomienie, o którym mowa wyżej winno być złożone na zasadach i w sposób, w jaki składana jest oferta z dopiskiem ZMIANA, POPRAWKA, UZUPEŁNIENIE. Ponadto do upływu terminu do składania ofert Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania złożonej oferty. Otwarcie ofert nastąpi w Stargardzkim Centrum Kultury z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim, ul. Piłsudskiego 105, Stargard szczeciński, pokój nr 108 w dniu: o godz Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 5

6 3. Otwarcia i oceny ofert dokona komisja przetargowa. Otwarcie ofert jest jawne. W części jawnej posiedzenia komisji przetargowej przewodniczący komisji poda: kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, następnie otworzy oferty i odczyta nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) wykonawcy, wysokość marży, łączną cenę ofertową. XII. Opis sposobu obliczenia ceny 1. Wykonawca zobowiązany jest podać w formularzu oferty : a) całkowity koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN, b) całkowity kosztu kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN, c) sumę całkowitych kosztów kredytów wskazanych w poz. a i b 2. Każdy z wykonawców winien wyliczyć całkowity koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN w następujący sposób: Całkowity koszt kredytu Całkowity koszt kredytu należy podać kwotowo oraz procentowo Całkowity Koszt kredytu należy obliczyć w oparciu o stopę oprocentowania kredytu rozumianą jako sumę dwóch składników: stawki bazowej (WIBOR3M) oraz stałej marży banku ( MARŻA). Stawka bazowa WIBOR 3M ustalona dla trzymiesięcznych depozytów złotowych międzybankowych ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki. Marża banku należy podać ilość punktów procentowych (wartość dodatnia lub ujemna), o które zostanie powiększona lub pomniejszona stawka bazowa. Marża będzie stała przez cały okres kredytowania (podana z dwoma miejscami po przecinku). Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie inne opłaty związane z uruchomieniem, obsługą, spłatą lub zmianą umowy Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę, której wysokość jest wiążąca w całym okresie kredytowania. Dla celów wyliczenia całkowitego kosztu kredytu inwestycyjnego długoterminowego w zł należy przyjąć następujące założenia: 1) Zamawiający zaciągnie kredyt w dwóch równych transzach: - wypłata pierwszej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 października 2012r., - wypłata drugiej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 listopada 2012r. 2) Okres karencji w spłacie rat kapitałowych: 12 miesięcy, liczony od daty zakończenia zadania inwestycyjnego tj. od 01 kwietnia 2013r. 3) Spłata równych rat kapitałowych wykorzystanego kredytu będzie następowała przez okres 5 lat począwszy od 01 kwietnia 2014 roku do 30 kwietnia 2019r., w ostatnim dniu każdego miesiąca. 4) Okres obrachunkowy miesiąc kalendarzowy, 5) Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (okresu obrachunkowego). Odsetki od kredytu należy liczyć przyjmując 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu (dla celów porównawczych przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni), 6) Stawka WIBOR 3M nie zmienia się w okresie kredytowania, 7) Przy określeniu stopy oprocentowania kredytu stawkę WIBOR 3M przyjęto z dnia 30 maja 2012 r. tj. 5,11 %. 8) Wysokość oprocentowania należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Dla celów wyliczenia całkowitego kosztu kredytu obrotowego krótkoterminowego w zł należy przyjąć następujące założenia: 1) Zamawiający zaciągnie kredyt w czerech równych transzach: - wypłata pierwszej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 października 2012r., - wypłata drugiej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 listopada 2012r. - wypłata trzeciej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 grudnia 2012r. - wypłata czwartej transzy kredytu w wysokości zł nastąpi 1 stycznia 2013r. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 6

7 2) Spłata wykorzystanego kredytu nastąpi jednorazowo na koniec grudnia 2013 roku, w ostatnim dniu miesiąca. 3) Okres obrachunkowy miesiąc kalendarzowy, 4) Odsetki płatne miesięcznie w ostatnim dniu miesiąca (okresu obrachunkowego). Odsetki od kredytu należy liczyć przyjmując 360 dni w roku i 30 dni w miesiącu (dla celów porównawczych przyjmując, że każdy miesiąc ma 30 dni), 5) Stawka WIBOR 3M nie zmienia się w okresie kredytowania, 6) Przy określeniu stopy oprocentowania kredytu stawkę WIBOR 3M przyjęto z dnia 30 maja 2012 r. tj. 5,11 %. 7) Wysokość oprocentowania należy podać do dwóch miejsc po przecinku. Powyższe założenia należy przyjąć dla celów wyliczenia kosztu kredytów, natomiast umowa będzie realizowana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia (zał. nr 4 do siwz). XIII. Kryteria oceny ofert Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena rozumiana jako całkowity koszt kredytu długoterminowego i krótkoterminowego. Cena = 100 % Punkty przyznawane poszczególnym ofertą liczone będą według następującego wzoru Liczba punktów = ( Cmin/Cof) x 100 Gdzie : Cmin najniższa cena spośród wszystkich ofert Cof cena podana w ofercie XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia w terminie określonym w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie do przedłożenia projektu umowy, zawierającego istotne dla stron postanowienia (załącznik nr 5 do specyfikacji). 4. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie, że może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców. XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Złożenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie jest wymagane. XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach 1. Istotne dla stron postanowienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 2. Ostateczna treść umowy w zakresie szczegółów rozwiązań technicznych będzie uzgodniona przez strony na podstawie projektu przedłożonego przez wykonawcę, (o którym mowa w cz. XIV pkt 3), z zastrzeżeniem, że postanowienia umowy nie mogą wywoływać żadnych dodatkowych skutków finansowych dotyczących udzielenia kredytu dla Zamawiającego. 3. Zamawiający przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Każda zmiana i uzupełnienie Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 7

8 umowy, będzie wymagać aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Poza innymi przypadkami określonymi w treści Umowy, zmiany Umowy będą mogły być wprowadzane w związku z zaistnieniem okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania Umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż Umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści, w szczególności z uwagi na rażącą stratę grożącą jednemu z nich lub niemożność osiągnięcia celu Umowy. 4. Niezależnie od powyższego, Zamawiający dopuszcza możliwość zmian redakcyjnych Umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych zarówno jego, jak i Wykonawcy ujawnionych w rejestrach publicznych, a także zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie przedmiotu umowy bądź zwiększających użyteczność przedmiotu umowy. W takiej sytuacji, wprowadzone zostaną do umowy stosowne zmiany weryfikujące redakcyjne dotychczasowe brzmienie umowy bądź wskazujące nowe dane wynikające ze zmian w rejestrach publicznych albo też kierując się poszanowaniem wzajemnych interesów, zasadą równości oraz ekwiwalentności świadczeń i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania przedmiotu umowy, określą zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 ustawy oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą. XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia 1. Wykonawcom oraz innym podmiotom, o których mowa w art. 179 ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach określonych w dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać kopię odwołania lub informację określoną w art. 181 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach wymaganych do ich wnoszenia poprzez złożenie w formie pisemnej do siedziby Zamawiającego, tj. Stargardzkiego Centrum Kultury ul. Piłsudskiego 105 pokój nr 2, przesłanie w formie faksu pod nr w.44. XVIII. Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 2. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może zastrzec w ofercie tajność informacji w niej zawartych stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej i oferty częściowej. 6. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 7. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 8. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 9. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej oraz nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 10. Wszystkie ustalenia dotyczące dat (godzin) stosowane dla potrzeb niniejszego postępowania przyjmuje się zgodnie z czasem lokalnym właściwym dla siedziby Zamawiającego. 11. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w niniejszym zamówieniu. załącznik nr 1 - formularz oferty Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 8

9 załącznik nr 2 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia załącznik nr 3 - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 4 - opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 5 - postanowienia umowne załącznik nr 6 - REGON (SCK) i NIP (SCK) oraz statut i odpis z rejestru instytucji kultury załącznik nr 7 - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w podatkach załącznik nr 8 - Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o niezaleganiu w opłacaniu składek na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 9 - Sprawozdania Rb-N i RB-Z na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za I kwartał 2012 r. b) za 2011 r. c) za 2010 r. załącznik nr 10 - Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa) wraz z CIT-8 na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za 2011 r. b) za 2010 r. załącznik nr 11 - Plan Finansowy SCK i jego wykonanie na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy a) za 2011 r. b) za 2010 r. załącznik nr 12 - Umowa o dofinansowanie Projektu Przebudowa piwnicy artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury nr UDA-RPZP /11-00 w Ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Oś Priorytetowa 6 Rozwój funkcji metropolitalnych Działanie 6.6 Rewitalizacja na obszarze metropolitalnym Poddziałanie Rewitalizacja obszarów zdegradowanych na obszarze metropolitalnym z dnia 24 maja 2012r. na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 13 - Uprawomocniona decyzja Prezydenta Miasta Stargardu Szczecińskiego z 29 maja 2012r. nr TG na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy załącznik nr 14 - i inne dokumenty do ustalenia zdolności kredytowej Zamawiającego na prośbę zarejestrowanego Wykonawcy. Podpisy członków komisji: Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 9

10 załącznik nr 1 do siwz... (nazwa Wykonawcy)... (miejscowość i data)... (adres Wykonawcy - Centrali) FORMULARZ OFERTY Oferta złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Lp. Dane ofertowe Wypełnia Wykonawca 1. Data sporządzenia oferty 2. Nazwa: Adres: Telefon: Faks: Termin spłaty kredytu inwestycyjnego długoterminowego od dnia zawarcia umowy do r. 4. Całkowity Koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w % WIBOR 3M + Marża WIBOR 3M (%) Oferowana marża (p.p.) Całkowity Koszt kredytu inwestycyjnego długoterminowego w PLN zł w załączeniu symulacja spłat rat kapitałowych oraz odsetek 6. Termin spłaty kredytu obrotowego krótkoterminowego od dnia zawarcia umowy do r. 7. Całkowity Koszt kredytu obrotowego krótkoterminowego w % WIBOR 3M + Marża 5,11 WIBOR 3M (%) Oferowana marża (p.p.) ,11 Wysokość oprocentowania w % (1.+2.) Wysokość oprocentowania w % (1.+2.) 8. Całkowity Koszt kredytu obrotowego krótkoterminowego w PLN w załączeniu symulacja spłat rat kapitałowych oraz odsetek zł 9. Całkowity koszty kredytów (kwota z sum pozycji 5 i 8) wyliczony zgodnie z zapisami rozdz. XII SIWZ (podać kwotowo w zł)... zł (słownie:...zł) Niniejszym oświadczam, że: zapoznałem/zapoznaliśmy się z postanowieniami umownymi i przyjmuję/przyjmujemy je bez zastrzeżeń, przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia, jestem/jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni, oferta zawiera... zapisanych i ponumerowanych stron.... podpis/y wraz z pieczęcią osoby/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 10

11 załącznik nr 2 do siwz /pi e c z ą t ka W y k ona w c y / OŚWIADCZENIE o braku podstaw do wykluczenia Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Oświadczam/y, że nie podlegam/nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w szczególności, że nie otwarto wobec mnie/nas likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.... (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 11

12 Załącznik nr 3 do siwz /pi e c z ą t ka W y k ona w c y / OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... dot. postępowania przetargowego pn. Zaciągnięcie i obsługa kredytu inwestycyjnego długoterminowego w walucie PLN oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w walucie PLN Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)... (pieczęć i podpisy wykonawcy lub osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 12

13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 4 do siwz 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie w 2012 roku i obsługa kredytu bankowego w PLN inwestycyjnego długoterminowego w kwocie zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w kwocie zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. Jako udzielenie kredytu strony rozumieją zawarcie umowy. 2. Zamawiający wykorzysta kredyt w transzach, w zależności od potrzeb Zamawiającego. 3. Okres kredytowania kredytu inwestycyjnego długoterminowego: od podpisania umowy do r. 4. Okres kredytowania kredytu obrotowego krótkoterminowego: od podpisania umowy do r. 5. Okres karencji w spłacie rat kapitału kredytu inwestycyjnego długoterminowego do dnia 30 kwietnia 2014r. 6. Kredyt nie może być obciążony innymi prowizjami i opłatami (w szczególności z tytułu postawienia kredytu do dyspozycji, z tytułu wcześniejszej spłaty, niewykorzystania kredytu i innych dodatkowych). 7. Odsetki będą liczone od kwoty kredytu uruchomionego (tj. od momentu przekazania danej kwoty na rachunek Zamawiającego), a nie kredytu postawionego do dyspozycji. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie do końca obowiązywania umowy. Poprzez uruchomienie kredytu strony rozumieją przekazanie danej kwoty na rachunek Zamawiającego. 8. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2012, 2016) występujących w okresie spłaty kredytu, w których ilość dni wynosi Spłata stałych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego długoterminowego będzie następowała przez okres 5 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego począwszy od 31 maja 2014 roku - przy czym przyjmuje się, że jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części do dnia 30 kwietnia 2013r. (art. 395 KC). 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Zamawiający powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. 12. Dopuszczalną formą zabezpieczenia kredytu akceptowaną przez Zamawiającego jest weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową z wystawienia Stargardzkiego Centrum Kultury. Zamawiający może złożyć oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), do kwoty łącznej kredytów zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) plus kwota odsetek. Ponadto Zamawiający ustanowi hipotekę umowną na udziale w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej jako działka nr 190, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę wieczystą nr S1T/ / Oprocentowanie kredytu zmienne przez cały okres kredytowania, ustalane pierwszego dnia miesiąca na dany miesiąc, które wynosi: WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 13

14 międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki powiększony (pomniejszony) o marżę banku (marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania). 14. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 2, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania za poniesione straty na zasadach ogólnych. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 14

15 załącznik nr 5 do siwz ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Do treści zawieranej umowy zostaną wprowadzone następujące warunki: 1. Przedmiotem umowy będzie udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego w kwocie zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) z przeznaczeniem na finansowanie zadania inwestycyjnego Przebudowa Piwnicy Artystycznej Stargardzkiego Centrum Kultury przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim. Jako udzielenie kredytu strony rozumieją zawarcie umowy. 2. Uruchomienie kredytu następować będzie w transzach w zależności od potrzeb Kredytobiorcy. Kredyt uruchomiany będzie w ciągu 2 dni roboczych od chwili złożenia zapotrzebowania przez Kredytobiorcę określonej kwoty. Ostateczny termin wykorzystania kredytu inwestycyjnego upływa w dniu r. a kredytu obrotowego upływa w dniu r. Poprzez uruchomienie kredytu strony rozumieją przekazanie danej kwoty na rachunek Zamawiającego. 3. Okres kredytowania od podpisania umowy dla kredytu inwestycyjnego do dnia r. a dla kredytu obrotowego do dnia r. 4. Okres karencji w spłacie kredytu inwestycyjnego do dnia r. 5. Spłata stałych rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego długoterminowego będzie następowała przez okres 5 lat w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego począwszy od 31 maja 2014 roku - przy czym przyjmuje się, że jeżeli ostatni dzień miesiąca przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. 6. Spłata odsetek następować będzie od momentu uruchomienia kredytu w okresach miesięcznych, w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego, przy czym przyjmuje się, że jeżeli termin ten przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, a miesiąc liczy rzeczywistą ilość dni, zaś rok odsetkowy ma 365 dni, za wyjątkiem lat przestępnych (2012, 2016) występujących w okresie spłaty kredytu, w których ilość dni wynosi Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w całości lub części do dnia 30 kwietnia 2013r. (art. 395 KC). 8. Kredytobiorca zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości bądź części kredytu bez obciążania Zamawiającego kosztami z tego tytułu. Kredytobiorca powiadomi bank w terminie 7 dni przed planowaną wcześniejszą spłatą. 9. Oprocentowanie będzie dla: długoterminowego kredytu bankowego oraz kredytu obrotowego krótkoterminowego - zmienne przez cały okres kredytowania, ustalane pierwszego dnia miesiąca na dany miesiąc, które wynosi: WIBOR dla trzymiesięcznych złotowych depozytów międzybankowych z ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który naliczane są odsetki powiększony (pomniejszony) o marżę banku (marża banku nie ulegnie zmianie przez cały okres kredytowania). 10. Zabezpieczenie kredytów weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową. 11. Kredytobiorca przewiduje podpisanie oświadczenia o poddaniu się egzekucji na podstawie art. 97 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) do kwoty łącznej kredytów zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych) plus kwota odsetek. 12. Kredytobiorca ustanowi hipotekę umowną na udziale w prawie użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości przy ul. Piłsudskiego 105 w Stargardzie Szczecińskim oznaczonej jako działka nr 190, dla której Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim prowadzi księgę Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 15

16 wieczystą nr S1T/ / Kredytobiorca nie ponosi żadnych innych dodatkowych kosztów kredytu oprócz wyszczególnionych w SIWZ. 14. W razie braku dyspozycyjności kredytu, w czasie określonym w punkcie 2, Kredytobiorca zastrzega sobie prawo do odszkodowania za straty na zasadach ogólnych. 15. Na siedem dni przed końcem okresu odsetkowego Bank poinformuje Kredytobiorcę o kwocie należnych odsetek za dany okres odsetkowy. 16. Zmiana wysokości oprocentowania kredytu nie wymaga zmiany umowy. 17. Łączna wartość umowy na dzień jej zawarcia, obliczona zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, nie przekroczy kwoty... zł (słownie:...), wliczając w to odsetki za cały okres trwania umowy i prowizje dla banku. Przetarg nieograniczony Przebudowa Piwnicy Artystycznej 16

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zawiera informacje i wytyczne dla Wykonawców ubiegających się o uzyskanie zamówienia publicznego którym jest:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy ZP.271. 11.2011 Lipnik, dnia 05.08.2011r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy RG I 341/13/09 Lipnik, dnia 2009-12-07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Udzielenie kredytu długoterminowego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZW-K Sp. z o.o.-0717/112/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór banku kredytodawcy dla Zakładu Wodociągowo-Kanalizacyjnego w Śmiglu Spółka z o.o. 1. Informacje ogólne Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Gmina Ostrów Mazowiecka

Gmina Ostrów Mazowiecka Gmina Ostrów Mazowiecka Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu Zatwierdzam. SIWZ Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu strona 1 z 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2 Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie-Zdrój Tel.: (032) 47 84 500, Faks: (032) 47 84 506 E-mail: szpital@wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZATWIERDZAM Burmistrz Miasta Zawidowa /-/ Józef Sontowski Zawidów, dnia 30.09.2010r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PUK/13/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski Przedmiot zamówienia: Udzielenie i obsługa długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej 30 000 euro Udzielenie kredytu w wysokości 1 100 000,00 PLN ZAMAWJĄJACY: Gmina Trzebiechów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) GMINA WOJKOWICE Urząd Miasta w Wojkowicach ul. Jana III Sobieskiego 290A 42-580 W o j k o w i c e Centrala telefoniczna U.M. - (0-32) 769-50-66 fax U.M. - (0-32) 769-50-73 Strona internetowa U.M. - www.wojkowice.pl

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo