kapitał trwały środki obrotowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kapitał trwały środki obrotowe"

Transkrypt

1 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska). Posawowe pojęcia rachuku ekoomiczego w elekroechice Całkowie akłay iwesycyje (wyaki kapiałowe - capial oulays) są jeym z ajważiejszych skłaików rachuku ekoomiczego. W gospoarce rykowej są oe określae jako suma warości śroków rwałych (kapiał rwały - fixe capial) i warości śroków obroowych eo (kapiał obroowy - e workig capial). Objęcie ym pojęciem rówież śroków obroowych jes owością w porówaiu z wcześiej sosowaym w kraju rachukiem efekywości iwesycji. Po pojęciem śroków rwałych są rozumiae śroki koiecze o zbuowaia i pełego wyposażeia obieku iwesycyjego. Śroki obroowe są o śroki iezbęe o eksploaacji obieku zapewiające uzyskaie efeków proukcyjych. AKTYWA PASYWA Warości iemaeriale i prawe Rzeczowe i zrówae z imi skłaiki mająku rwałego - iwesycje Akywa bieżące Przeproukcyje akłay kapiałowe wesycje w kapiale rwałym Kapiał obroowy kapiał rwały śroki obroowe Warość eo Pasywa ługookresowe Pasywa bieżące Kapiał zakłaowy i rezerwowy Kreyy ługoi śreioermiowe Zobowiązaia bieżące k s a p a i ł y a ł Sposób zaagażowaia kapiału Źróła pochozeia Rys.. akłay iwesycyje źróła ich fiasowaia i srukura kapiału Kapiał sały. Kapiał sały o suma kapiału zakłaowego i rezerw kapiałowych oraz zobowiązaia (pożyczki) ługookresowe. Jes o zaem suma śroków fiasowych bęących o yspozycji firmy w ługim okresie czasu ozwiercielająca wysokość jej załużeia wobec właścicieli (uziałowców akcjoariuszy) oraz wierzycieli (baków i iych isyucji kreyujących). Kapiał rwały. W skła kapiału rwałego wchozą koszy kapiałowe fazy przeproukcyjej (wyaki prze rozpoczęciem proukcji w skali halowej) i iwesycje w kapiale rwałym. Opowiaa o łączej warości śroków rwałych oraz warości iemaerialych powsałych w wyiku procesu iwesowaia. Kapiał obroowy eo. W gospoarce wolorykowej po pojęciem kapiału obroowego eo rozumiaa jes różica mięzy śrokami obroowymi i bieżącymi zobowiązaiami pieiężymi. Ozacza o że bieżące zobowiązaia pieięże zosały wykluczoe z ego pojęcia. W skła śroków obroowych wchozą ależości pieięże o łużików zapasy paliw surowców i maeriałów pomociczych. Dla efekywości przesięwzięcia iwesycyjego isoe są rówież: Sprzeaż eo - warość sprzeaży pomiejszoa o poaek. Zysk bruo - różica mięzy wpływami a wyakami w aym roku. Zysk eo - zysk bruo pomiejszoy o opoakowaie i ie obciążeia zysku. Zysk skumuloway - zysk eo pomiejszoy o ywiey. Amoryzacja (epreciaio) opowiaa sopiowemu zużyciu śroków rwałych oraz warości iemaerialych i prawych i przeoszeiu ich warości a wywarzay prouk. Przepisy opuszczają w bieżącej księgowości przesiębiorsw wie meoy amoryzacji - skłaiki mająkowe mogą być opisywae liiowo lub w sposób przyspieszoy. Opisy rozlicza się o pierwszego miesiąca asępującego po miesiącu przyjęcia śroka rwałego o eksploaacji. ajczęściej jes sosowaa meoa amoryzacji liiowej - rówomierej weług kórej poszczególe okresy użykowaia śroka rwałego są obciążoe opisami amoryzacyjymi w jeakowej wysokości obliczaej z zależości: rocze opisy amoryzacyje warość warość począkowa po zużyciu. przewiyway okres użykowaia Warość po zużyciu może być zerowa - la śroków rwałych ie przesawiających żaej warości po zużyciu oraz la warości iemaerialych i prawych.

2 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) Meoa amoryzacji przyspieszoej polega a ym że amoryzację poszczególych skłaików mająku rwałego oblicza się przy zasosowaiu przepisowych sawek amoryzacji powyższoych opowieim współczyikiem: w pierwszym roku użykowaia o ich warości począkowej w laach asępych o ich warości księgowej (warości począkowej pomiejszoej o opisy amoryzacyje) w roku asępym po roku w kórym asąpiło zrówaie roczego opisu amoryzacyjego obliczoego meoą przyspieszoą i liiową - wg meoy liiowej. W obliczeiach ekoomiczych wykoywaych w fazie prze realizacyjej la ocey celowości i reowości iwesycji jes powszechie sosowaa meoa progresywa okoywaia opisów amoryzacyjych (amoryzacja progresywa). W meozie ej opis amoryzacyjy w pierwszym roku jes ajmiejszy zaś w kolejych laach opowieio wzrasa ak że suma koszów akumulacji i amoryzacji jes sała. Jes o rówozacze ze sałą raą kapiałową z. suma ray amoryzacyjej i sopy rozszerzeiowej (sopy zysku) jes sała w całym aalizowaym okresie. Rachuek yskoa pozwala porówywać kwoy pieięże wyakowae lub uzyskiwae w różych laach aalizowaego okresu. Obywa się o przez ich sprowazeie o jeego umowego momeu czasu; o zw. roku zerowego (może o być rok pierwszego wyaku związaego z oceiaym przesięwzięciem lub rok poprzezający eksploaację obieku). Zgoie z zasaą rachuku yskoa warość z roku i K i po sprowazeiu o roku zerowego jes rówoważa warości K K i (+ -i przy czym p jes sopą yskoową. Sopa yskoowa (sopa yskoa) zwaa rówież krańcową proukywością kapiału lub miimalą akcepowaą realą sopą zwrou jes aleraywym koszem kapiału (liczoym jako proce o jego warości) saowiącym kosz uracoych możliwości wskuek zaagażowaia śroków (kapiału) w ay projek (przesięwzięcie). Jej wybór jes jeą z ajważiejszych ecyzji poejmowaych w procesie ocey projeków. iska sopa yskoowa preferuje projeky kapiałochłoe a wysoka - przesięwzięcia miej kapiałochłoe lecz o wyższych koszach operacyjych. Zwykle w rachuku ekoomiczym zakłaa się że sopa yskoowa jes sała w całym rozparywaym okresie chociaż ie jes o ai koiecze ai słusze w syuacjach gy ulegają zmiaie czyiki eermiujące warość sopy yskoa. Sopa yskoowa jes eż miarą malejącej warości pieiąza - jes o rocza sopa proceowa kóra określa sosowaą w wieloleim rachuku przepływów pieiężych skalę ego spaku. Jeoska pieięża ołożoa ziś jes rówa w roku asępym ej jeosce powiększoej o pewą premię p kóra wyika z możliwości lokay śroków fiasowych a proce przy rówoczesej erozji przyszłych ochoów (przychoów) spowoowaej iflacją i ryzykiem. Za ajlepszy sposób określeia sopy yskoowej jes uważay śrei ważoy kosz kapiału (WACC - Weighe Average Cos of Capial) gyż uwzglęia kosz oraz isoość źróeł fiasowaia przesięwzięcia. WACC jes obliczay weług wzoru: WACC k i w ; i gzie: k i kosz kapiału z i-ego źróła w i uział kapiału z i-ego źróła w srukurze kapiału. W obliczeiach ekoomiczych wyzacza się: warość bieżącą P (prese value) czyli warość kapiału wyaków ochoów weług obecej warości pieiężej obliczaą przez yskoowaie (iscouig) CFi ( -i () i P + gzie: - ługość okresu obliczeiowego w laach "" - rok bazowy (zerowy) aalizy CF i - warość w i-ym roku; warość końcową S (ermial value fuure value) czyli warość wg warości pieiężej po określoej liczbie () la obliczaą przez skłaaie (compouig) CFi ( -i. (2) i S + Gy warości CF i w kolejych laach są jeakowe CF i A (rea rocza - auiy) o - P A (+ p - (+ S A p. Warość S może saowić fuusz amoryzacji (sikig fu) i wey D A opowiaa roczym opisom amoryzacyjym (amoryzacja progresywa amoryzacja oproceowaa) p D S (+. Jeśli warość końcowa S jes rówa skłaaym akłaom iwesycyjym [] (+ o: (3) (4) 2

3 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) p p(+ D [] [] [] r (5) - - (+ (+ gzie: [] - jeorazowy wyaek a akłay iwesycyje lub akłay iwesycyje zyskoowae (zakualizowae sprowazoe) o roku zerowego r - współczyik rasformujący całkowie akłay iwesycyje a rocze koszy kapiałowe zway raą kapiałową sopą zwrou kapiału raą umorzeiową raą reproukcji rozszerzoej współczyikiem auieowym. Zależość (5) moża zilusrować (wyprowazić) za pomocą asępującego rozumowaia. W okresie la (czasu życia obieku) chcemy ozyskać całkowie akłay iwesycyje (poiesioe jeorazowo lub zyskoowae) zięki sałej racie roczej D w kolejych laach okresu obliczeiowego a sopa zwrou kapiału jes rówa sopie yskoa p. a koiec kolejych la mamy więc: koiec -go roku [] + p [] - D (+ [] - D koiec 2-go roku (+ [] - D + p[(+ [] - D] - D (+ 2 [] - (+D - D koiec -ego roku (+ [] - (+ - D - (+ -2 D - - (+D - D (+ [] - (+ D (+ Są eż rocza raa kapiałowa D wyraża się wzorem (5). W zależościach () - (5) wysępują współczyiki kóre zesawioo w ablicy la 2 la.. Tablica. Współczyiki wysępujące w rachuku yskoowym i ich warości la 2-leiego okresu obliczeiowego p CF ( + PWF ( + - UPWF (+ p(+ CRF p(+ ( CF - Compou eres Facor PWF - Prese Worh Facor UPWF - Uacos Prese Worh Facor (auiy facor) CRF - Capial Recovery Facor 2. Koszy sałe zmiee jeoskowe i krańcowe Z puku wizeia reagowaia koszów a wielkość proukcji (koszy wywarzaia) lub osaw eergii obiorcom zieli się je a koszy (wzglęie) sałe i koszy zmiee. Koszy zmiee wywarzaia eergii - o koszy silie zależe o wielkości proukcji aomias koszy sałe - o koszy zasaiczo iezależe - w krókich przeziałach czasowych - o wielkości proukcji. Poszczególe elemey koszów w isocie prawie igzie ie wysępują w formie czysej jako koszy absoluie zmiee lub absoluie sałe. W elekroeergeyce koszy zmiee wywarzaia eergii uożsamia się zwykle z koszami paliwa proukcyjego z kórymi wiążą się ściśle koszy zakupu paliwa (w ym koszy rasporu) oraz opłay za korzysaie ze śroowiska. Charakeru koszów zmieych ie mają jeak koszy związae z urzymywaiem zmechaizowaych urzązeń rasporu paliwa i awęglaia (ich poziom ie zależy bezpośreio o ilości zużywaego paliwa). Eleme koszów zmieych wywarzaia eergii cieplej saowią aomias koszy eergii elekryczej zużyej o proukcji ciepła. Koszy zmiee wywarzaia eergii są uożsamiae z koszami eergii zaś koszy sałe z koszami mocy. Jeoską kalkulacyją eergii elekryczej jes MW h (lub kw h) wyworzoej eergii eo (koszy wywarzaia) lub osarczoej obiorcom (koszy przesyłaia rozziału i obsługi obiorców) zaś eergii cieplej - GJ ciepła przezaczoego a cele echologicze i grzewcze. Koszy jeoskowe (przecięe) są o koszy przypaające a jeoskę kalkulacyją eergii. W przypaku wywarzaia eergii elekryczej wyrażają oe koszy MW h (lub kw h) oaej o wspólej sieci eergeyki zawoowej. Koszy jeoskowe mogą być wykazywae jako kosz łączy (całkowiy) lub w rozbiciu a kosz sały i zmiey. Poao kosz sały może być wyliczoy a MW mocy osiągalej (śreia z i kalearzowych) albo yspozycyjej bruo lub eo (śreia z i roboczych). Kosz sały ciepła - a MW mocy osiągalej cieplej (śreia z i kalearzowych). 3

4 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) W krajach o gospoarce rykowej wykorzysuje się kocepcję koszów krańcowych; p. Bak Świaowy zaleca ich sosowaie przy projekowaiu aryf eergii. Koszy krańcowe ozwiercielają zmiaę koszów całkowiych w wyiku wzrosu (lub spaku) proukcji o jeoskę. Wyróżia się: koszy krańcowe (margiale) krókookresowe (Shor-Ru Margial Coss - SRMC) oraz koszy krańcowe ługookresowe (Log-Ru Margial Coss - LRMC). Koszy krańcowe krókookresowe są określae jako kosz poiesioy la zwiększeia (lub zmiejszeia) poaży eergii o relaywie małą wielkość w syuacji isiejących (usaloych) zolości wywórczych przesyłowych i rozzielczych sysemu. Koszy e rówają się zaem koszom zmieym (koszy paliw koszy woy w zbiorikach elekrowi woych) pokrycia iewielkiego zwiększeia zaporzebowaia (popyu) eergii gy zaporzebowaie o pozosaje w graicach isiejących zolości oraz koszom związaym z ograiczaiem zaporzebowaia gy jes oo wyższe. Koszy krańcowe ługookresowe są określae jako przyros koszów całkowiych pooszoy la zwiększeia poaży eergii w łuższym okresie w wyiku zaczego wzrosu popyu j. w syuacji gy zolości wywórcze przesyłowe i rozzielczych sysemu mogą być zmieiae. Zawierają oe zaem oprócz koszów zmieych akże przyros koszów sałych (koszy owych elekrowi liii przesyłowych i rozzielczych urzązeń przesyłowych i rozzielczych). Zależości wiążące poszczególe kaegorie koszów są asępujące: TC TFC + TVC ATC AFC + AVC (6) ATC TC TFC TVC TC TC AFC AVC MC q q q q q (7) gzie: TC - koszy całkowie (oal coss) TFC - koszy sałe (oal fixe coss) TVC - koszy zmiee (oal variable coss) ATC - koszy jeoskowe - przecięe (average oal coss) AFC - jeoskowy (przecięy) kosz sały AVC - jeoskowy (przecięy) kosz zmiey MC - koszy krańcowe (margial coss) q - wielkość proukcji. Zmieość koszów w zależości o rozmiarów proukcji zilusrowao a rys. 2. a) Rys. 2. Koszy ziałalości przesiębiorswa w krókim (a) i ługim (b) okresie: q - wielkość proukcji kórej opowiaają ajmiejsze jeoskowe koszy zmiee; q 2 - wielkość proukcji kórej opowiaają ajmiejsze jeoskowe (przecięe) koszy całkowie; SMC krókookresowe koszy krańcowe; SAC - krókookresowe przecięe koszy całkowie; LAC - ługookresowe przecięe koszy całkowie; LTC - ługookresowy kosz całkowiy LTC LAC q; LMC - ługookresowy kosz krańcowy (wzros koszów całkowiych LTC w ługim okresie spowooway wzrosem proukcji o jeoskę); LAC M LMC M - koszy ługookresowe (przecięe i krańcowe) w syuacji moopolu auralego; q A poziom proukcji opowiaający opymalej srukurze kapiałowej przy miejszej (A) zolości proukcyjej; q B poziom proukcji opowiaający opymalej srukurze kapiałowej przy większej (B) zolości proukcyjej b) 4

5 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) 3. Meoy ocey ekoomiczej i fiasowej AALZA OPŁACALOŚC RYKOWEJ OCEA EKOOMCZA OCEA FASOWA METODY METODY MERK MERK MERK PROSTE DYSKOTOWE PŁYOŚC OBROTOWOSC ZYSKOWOŚC mp mo mz PV (lub MPV) mp 2 mo 2 mz 2 sopa okres es RR (lub MRR) mp 3 mo 3 mz 3 zwrou zwrou -go mp 4 mo 4 roku PVR Rys. 3. Poział meo ocey efekywości projeków iwesycyjych: PV warość zakualizowaa (bieżąca) eo (e Prese Value); RR wewęrza sopa zwrou (eral Rae of Reur); PVR wskaźik warości zakualizowaej eo (e Prese Value Raio); mp mp 2 mp 3 mp 4 - wskaźiki: ryzyka fiasowego płyości bieżącej krey/mająek pokrycia obsługi kreyu; mo mo 2 mo 3 mo 4 - wskaźiki: uzyskiwaia ależości spłay zobowiązań operacyjości obrou zapasami; mz mz 2 mz 3 - wskaźiki: reowości eo zyskowości mająku zysku a kapiale Ocea iwesycji w posysemie wywórczym (elekrowie i elekrociepłowie) powia być wykoaa zgoie z przyjęą przez Bak Świaowy meoyką UDO i zawierać: okres zwrou akłaów iwesycyjych PBP (pay-back perio) sopę zwrou kapiału zakłaowego ROE (reur o equiy) sopę zwrou akłaów iwesycyjych RO (reur o ivesme) warość zakualizowaą eo PV (e prese value) wewęrzą sopę zwrou RR (ieral rae of reur) próg reowości BEP (break-eve poi) oraz ie wskaźiki - zależie o charakeru iwesycji. Czasami jes wymagaa ocea fiasowa w warukach iepewości. Meoa sopy zwrou RO F + Y lub ROE F Q (8) gzie: RO - sopa zwrou całości kapiału (własego i obcego); ROE - sopa zwrou kapiału zakłaowego (własego); F - zysk eo w ypowym (przecięym) roku; Y - rocze oseki (w ypowym roku); Q - kapiał zakłaowy (własy); - całkowiy akła iwesycyjy (kapiał zaagażoway). Meoa okresu zwrou kapiału PBP (F + D Y ) PBP PBP gr PBP mi (9) + gzie: - całkowie akłay iwesycyje; PBP - okres zwrou kapiału; F - zysk eo w roku ; D - amoryzacja w roku ; Y - koszy fiasowe (oseki o kreyów) w roku. Tes pierwszego roku F + D > r g gzie r g - wielkość graicza określaa przez firmy a posawie oświaczeń z poobymi przesięwzięciami oraz kokreych waruków realizacji oceiaego projeku. Wyzacza oa miimalą efekywość baaego przesięwzięcia w pierwszym roku jego fukcjoowaia. Moża za r g uzać warość sopy proceowej kreyu bakowego a realizację przesięwzięcia. Meoa warości zakualizowaej eo CF a (C CO )a PV PV PV max () gzie: PV - warość zakualizowaa eo; CF - przepływ goówki eo (e cash flow) w roku ; - okres yskoowaia (obliczeiowy - powiie obejmować okres iwesycji i eksploaacji obieku) C - wpływy pieięże w roku - cash iflow (przychoy ze sprzeaży) CO - wyaki pieięże w roku - cash ouflow (koszy bez amoryzacji) p - sopa yskoowa (proceowa) "" - rok zerowy (p. rok pierwszego wyaku) a - współczyik yskoowy la kolejych la okresu obliczeiowego () 5

6 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) a. (2) (+ PV CF (e) ( + (3) ( + (e) CF PV (4) (+ ( e) gzie: CF - przepływy pieięże eo związae z bieżącym fukcjoowaiem obieku (bez akłaów iwesycyjych) w kolejych laach okresu obliczeiowego; - akłay iwesycyje w kolejych laach; - akłay iwesycyje gy całość akłaów jes pooszoa w roku. Meoa wskaźika warości zakualizowaej PV PV PVR PVR max (5) PV ( + gzie: PVR - wskaźik warości zakualizowaej; PV - zakualizowaa warość eo projeku; PV - zakualizowaa warość akłau iwesycyjego (zyskoowaa o ej samej chwili co PV (PV - prese value of he ivesme). Meoa wewęrzej sopy zwrou RR p: PV( RR max; RR p PV(p 2 PV + V + (6) gzie: PV - oaia warość PV la wyższej sopy yskoowej p V - ujema warość PV la iższej sopy yskoowej p 2 (p oraz p 2 ie powiy się różić więcej iż o jee lub wa puky proceowe poieważ w rzeczywisości związek pomięzy PV i p ie jes liiowy). Moyfikacja wewęrzej sopy zwrou i warości zakualizowaej eo gzie: S CF p ( + ) ( r ) ( + ) (+) CF - oaie przepływy pieięże (bez uwzglęieia akłaów iwesycyjych) p (r) - przewiywaa sopa reiwesycji (sała la całego okresu lub la kolejych la). MRR RR S MPV PV S b+ l b S ( + ( + S b+ l b ( + CF ( + ) CF CF ( + p ( ) ( + ) ( r ) ) ( + ( + p ( + ( r ) ) (7) (8) ( + (9) gzie: l - liczba la osiągaia oaich przepływów pieiężych b - liczba la buowy (iwesowaia) p - sopa yskoowa sosowaa przez iwesora CF ( ) - ujemy przepływ pieięży. Ocea ekoomicza w warukach iepewości i próg reowości q c q AVC + FC (2) gzie: q - wielkość proukcji; c - jeoskowa cea sprzeaży; AVC - jeoskowe koszy zmiee; FC - koszy sałe. FC BEP (2) c - AVC gzie BEP - progowa wielkość proukcji (w wyrażeiu ilościowym). FC BEP BEP c c BEP BEP3 c - AVC L 2 FC R - VC (22) gzie: R - warość sprzeaży przy pełym wykorzysaiu zolości wywórczych L - możliwe o wykorzysaia zolości wywórcze (efekywy popy) VC - koszy zmiee. 6

7 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) 4. Ocea opłacalości pozyskiwaia eergii elekryczej Przy obliczaiu koszów wywarzaia eergii elekryczej i/lub ciepła wyzacza się jeoskowy kosz proukcji. Są sosowae róże zależości iemiej jeak pewe założeia meoycze są wspóle: ależy uwzglęić cały okres życia obieku obejmujący czas buowy i eksploaacji; koszy powiy obejmować całość poiesioych akłaów iwesycyjych (oraz eweuale koszy związae z likwiacją obieku) i koszów eksploaacyjych wraz z koszami oziaływaia a śroowisko; wszyskie warości akłaów koszów efeków proukcyjych powiy zosać sprowazoe o wspólego momeu czasowego z wykorzysaiem rachuku yskoa. Rozwiięy wzór a ługookresowy jeoskowy (śrei) kosz proukcji w obiekach projekowaych ma posać: a + K a WM a k j k j mi (23) A a przy czym: a (+ a (+ gzie: - okres aalizy obejmujący buowę obieku (b la) i okres eksploaacji ( p. 3 la); - akłay iwesycyje w roku aalizy; K - bieżące koszy eksploaacji obieku w roku ; WM - warość iezamoryzowaego mająku rwałego w -ym roku eksploaacji (końcowa warość mająku rwałego); A - eergia wyworzoa w roku ; - rok zerowy: rok pierwszego wyaku a - współczyik yskoowy przy założeiu yskoowaia a rok zerowy. Śreia zyskoowaa cea ośika eergii wyraża się wzorem: p(+ c r c a przy czym r (+ (24) gzie: r - współczyik zwrou kapiału (raa kapiałowa raa reproukcji rozszerzoej ag. capial recovery facor) ujmujący sopę oproceowaia kreyu (sopę yskoową - oraz sopę (sawkę) amoryzacji oproceowaej; c - progozowaa cea ośika eergii w roku aalizy. Miimaly wymóg opłacalości pozyskiwaia ośików eergii określa zaem formuła: k j < c lub k j + z < c (25) gzie z jes założoym miimalym zyskiem bruo (p. % k j ) a kryerium wyboru ajbarziej kokurecyjego obieku (echologii wywarzaia) la aego ośika eergii jes miimalizacja koszu pozyskaia k j. W meoyce UPEDE zyskooway jeoskowy kosz wywarzaia wyraża się wzorem: k j [] + KU + A k ( + PT ( + p b+ ( + + PT ( + KU + A k ( + gzie: [] - akłay iwesycyje z uwzglęieiem zamrożeia w okresie buowy elekrowi b okres buowy elekrowi - okres eksploaacji elekrowi KU - koszy urzymaia i remoów w roku A - ilość eergii elekryczej wyproukowaej w roku (A P T ) k p - kosz paliwa zużyego a wyworzeie jeoski eergii p - sopa yskoa P - moc zaisalowaa elekrowi w roku T - czas wykorzysaia mocy zaisalowaej w roku. Przy założeiu sałej mocy zaisalowaej P cos. P i ozaczeiu: PT T P ( + ( + orzymuje się k KU [] + j ( + PT i + A k p PT p (26) i (27) Wszyskie warości są ooszoe o mocy zaisalowaej eo (MW) lub eergii wywarzaej eo (MW h). W opracowaiu Eergy Sources Proucio Coss a Performace of Techologies for Power Geeraio Heaig a Traspor Komisja Europejska zasosowała poobe o opisaych wyżej poejście polegające a wyzaczeiu jeoskowego rówoważego koszu wywarzaia eergii (28) 7

8 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) elekryczej lub ciepła z asępujących zależości: ( + DC) SC CRF FOM COE + + VOM + FC + CC + CTS 876 LF 876 LF SC CRF SC CRF FOM COH + RCH + + VOM + FC 876 LF 876 LF 876 LF gzie: COE jeoskowy rówoważy kosz wywarzaia eergii elekryczej w /(MW h); COH jeoskowy rówoważy kosz wywarzaia ciepła w /oe; SC jeoskowe akłay iwesycyje a obiek wywórczy w /MW lub w /oe; DC oproceowaie akłaów iwesycyjych w czasie buowy obieku; CRF raa kapiałowa (sopa zwrou kapiału); LF roczy sopień wykorzysaia zolości wywórczej obieku; FOM rówoważe rocze sałe koszy eksploaacyje w /MW lub w /oe; VOM rówoważe jeoskowe koszy eksploaacyje zmiee w /(MW h) lub w /oe; FC rówoważe jeoskowe koszy paliwa w /(MW h) lub w /oe; CC rówoważe jeoskowe koszy emisji CO 2 w /(MW h); CTS rówoważe jeoskowe koszy rasporu i skłaowaia wychwycoego CO 2 w /(MW h). Wszyskie warości są ooszoe o mocy zaisalowaej eo w MW lub eergii wywarzaej eo w MW h. Oproceowaie akłaów iwesycyjych jes obliczae z uwzglęieiem czasu buowy obieku i rozkłau akłaów iwesycyjych poczas buowy zaś raa kapiałowa okresu życia obieku. CT CT ( k ) p ( ) ( + + r CRF ( + DC W (3) k k gzie: CT czas buowy obieku W k wzglęe akłay iwesycyje poiesioe w roku k r sopa oproceowaia CRF raa kapiałowa p rzeczywisa (reala) sopa yskoa czas życia obieku. Jeoskowe koszy wywarzaia w krajach OECD wg EA/EA Projece Coss of Geeraig Elecriciy: 2 Eiio. EA/EA/OECD. Jue 2. Aaliza jes siómą eycją serii wspólych suiów EA/EA (o 983 roku). Zosała opracowaa w oparciu o ae oyczące 9 elekrowi posawowych przewiziaych o uruchomieia w 25 roku realizujących róże echologie wywarzaia osarczoe przez 2 krajów (7 ależących o OECD oraz Brazylię Chiy Rosję i RPA). LCOE + O & M + F + C + D ( + ) E ( + ) gzie: LCOE rówoważy jeoskowy kosz wywarzaia akłay (wyaki) iwesycyje w roku O&M wyaki a urzymaie i remoy w roku F koszy paliwowe w roku C koszy emisji CO 2 w roku D koszy związae z likwiacją elekrowi (ecommissioig) w roku E eergia elekrycza wyworzoa w roku sopa yskoowa czas życia obieku. Moża rówież wyzaczyć ceę sprzeaży eergii fialej zapewiającą graiczą (miimalą) efekywość obieku przezaczoego o pozyskiwaia i przewarzaia eergii wykorzysując w ym celu meoę warości zakualizowaej eo - PV. Graicza opłacalość ma miejsce gy PV co ozacza że wewęrza sopa zwrou przesięwzięcia jes rówa sopie yskoowej RR p. PV f(c s ) c s c s LCOE Przy założeiu że buowa obieku rwa jee rok (akłay iwesycyje są poiesioe w roku ) a eksploaacja rozpoczya się o roku asępego; moża o zapisać jako: PV (C CO )a (P - K )a (32) gzie: P - roczy przychó ze sprzeaży eergii K - rocze koszy proukcji (bez amoryzacji) - akłay iwesycyje (kosz obieku). Uproszczoą zależość a graiczą ceę sprzeaży eergii moża orzymać zakłaając oakowo że: buowa obieku jes w całości sfiasowaa ze śroków własych awyżki fiasowe (P - K ) są sałe we wszyskich laach okresu eksploaacji przychó jes określoy przez iloczy cey i ilości sprzeaej eergii (c s A w ) (29) (3) 8

9 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) a koszy proukcji skłaają się sałe koszy eksploaacji (K es r e gzie r e jes roczą sopą koszów eksploaacyjych uwzglęiającą wyaki a bieżące urzymaie i remoy) koszy zmiee zależe główie o ilości zużyego paliwa (K ez k A A w gzie k A jes jeoskowym koszem zmieym wywarzaia lub pozyskiwaia) i poaek liczoy o zysku bruo (K p (c s A w - r e - a - k A A w ); gzie: - sopa opoakowaia a - sopa amoryzacji) ie wysępuje zwolieie z opoakowaia w pierwszych laach fukcjoowaia obieku. Wey: {c s A w - r e - k A A w - (c s A w - r e - a - k A A w )}a (33) a po obliczeiu sumy i przekszałceiach mamy osaeczie c [ r + (- )r a] e k A (34) A ( ) s + w W przypaku gy koszy zmiee moża pomiąć p. gy pozyskuje się eergię ze źróeł oawialych (p.: woa słońce wiar) zależość (34) przyjmie posać: c s [ r + (- )re a] (35) A ( ) w Zależość (34) pozwala wyzaczyć graiczą ceę sprzeaży i okoać aalizy wpływu czyików wysępujących we wzorze a jej warość. Szczególie isoy jes wielkość sosuku /A w gyż ma oa ecyujący wpływ a ceę graiczą a więc a opłacalość przesięwzięcia. 5. Rachuek ekoomiczy przesięwzięć racjoalizujących użykowaie eergii elekryczej W przypaku przesięwzięć ających zmiejszeie koszów bieżącej eksploaacji obieku moża sosować omówioe uprzeio meoy jako ich efeky rakując uzyskiwae oszczęości (zużyej eergii w koszach). W pozosałych przypakach moża posłużyć się warością zakualizowaą koszów przesięwzięcia PWRR (Prese Worh of he Reveue Require) obliczaą wojako: meoą yskoową (yamiczą) przy czym: PWRR() K gzie: (+ ( am) K WM - K (am) + K (o (o (obr) K (+ K (am) (o (obr) K K K K (am) (o K ± K (+ (obr) (obr) WM (+ (36) WM (+ - sumarycze zyskoowae a rok zerowy: akłay iwesycyje opisy (koszy) amoryzacyje koszy operacyje (eksploaacji) zmiay warości mająku obroowego (zak (obr) + opowiaa przyrosowi mająku - spakowi mająku); K K - opowieio akłay iwesycyje opisy (koszy) amoryzacyje koszy operacyje (eksploaacji) zmiay warości mająku obroowego w roku ; WM - zyskoowaa a rok zerowy iezamoryzowaa warość obieku w końcowym roku (-ym) aalizy WM - iezamoryzowaa warość obieku w końcowym roku (-ym) aalizy - sopa poaku ochoowego la pomiou gospoarczego realizującego aalizowae przesięwzięcie; - okres obliczeiowy zwykle obejmujący okres pooszeia akłaów iwesycyjych i eksploaacji obieku. W przypaku gy ma miejsce całkowia amoryzacja poiesioych akłaów (WM ) i ie ma zmia warości śroków obroowych zależość (36) uprości się o posaci PWRR() K - (am) + K meoą uproszczoą (sayczą) r PWRR K - (am) + K (o ( o (am) (o K (37) (38) (39) gzie: r - sopa zwrou saowiąca paramer rasformacji zyskoowaych akłaów iwesycyjych o sałej warości (ray) roczej; K (am) - przecięy roczy opis amoryzacyjy; K (o - przecięy roczy kosz eksploaacji (operacyjy). Posawą wyboru wariau przesięwzięcia (spośró wariaów zapewiających e sam jakościowo i ilościowo efek) jes miimalizacja wskaźika PWRR. 9

10 Obliczeia ekoomicze i ocea przesięwzięć iwesycyjych oraz racjoalizujących użykowaie eergii (J. Paska) Opowieio moyfikując zależości (36) (38) i (39) moża je wykorzysać o aaliz przesięwzięć racjoalizujących zużycie eergii (wyboru echologii eergooszczęych). Racjoalizacja jes uzasaioa jeśli pooszoe akłay iwesycyje zosaą zrekompesowae zmiejszeiem bieżących koszów eksploaacyjych wyikającym z warości zaoszczęzoej eergii. Wyzacza się więc warość zakualizowaą zaoszczęzoej eergii PWCE (Prese Worh of Coserve Eergy). Zakłaając zerowe opoakowaie ( ) oraz że przecięe rocze oszczęości w koszach eksploaacji są rówe warości zaoszczęzoej eergii i zieląc PWCE przez przecięą ilość zaoszczęzoej roczie eergii A orzymuje się: (o PWCE r K CCE CCE - c (4) A A A gzie: CCE - kosz zaoszczęzeia jeoski eergii (Cos of Coserve Eergy) obliczoy jako sosuek roczej ray akłaów iwesycyjych i przecięej ilości zaoszczęzoej roczie eergii c - jeoskowy kosz zakupu oszczęzaej eergii.

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice

Ocena ekonomicznej efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych w elektrotechnice. 2. Podstawowe pojęcia obliczeń ekonomicznych w elektrotechnice opracował: prof. dr hab. iż. Józef Paska, mgr iż. Pior Marchel POLITECHNIKA WARSZAWSKA Isyu Elekroeergeyki, Zakład Elekrowi i Gospodarki Elekroeergeyczej Ekoomika w elekroechice laboraorium Ćwiczeie r

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa

Podstawy zarządzania finansami przedsiębiorstwa Podsawy zarządzaia fiasami przedsiębiorswa I. Wprowadzeie 1. Gospodarowaie fiasami w przedsiębiorswie polega a: a) określeiu spodziewaych korzyści i koszów wyikających z form zaagażowaia środków fiasowych

Bardziej szczegółowo

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych

Metody oceny efektywności projektów inwestycyjnych Opracował: Leszek Jug Wydział Ekoomiczy, ALMAMER Szkoła Wyższa Meody ocey efekywości projeków iwesycyjych Niezbędym warukiem urzymywaia się firmy a ryku jes zarówo skuecze bieżące zarządzaie jak i podejmowaie

Bardziej szczegółowo

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii

Nowa synteza neoklasyczna w makroekonomii Bak i Kredy 41 (2), 2010, 43 70 www.bakikredy.bp.pl www.bakadcredi.bp.pl Nowa syeza eoklasycza w makroekoomii Izabela Bludik * Nadesłay: 7 grudia 2009 r. Zaakcepoway: 18 luego 2010 r. Sreszczeie Od poad

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami STOWARZYSZENIE KSIĘGOWYCH W POLSCE ODDZIAŁ W POZNANIU Zarządzaie fiasami DR LESZEK CZAPIEWSKI - POZNAŃ - WARTOŚĆ PIENIĄDZA W CZASIE Pieiądze posiadają określoą wartość. Wartość w diu dzisiejszym omialej

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Instytut Elektroenergetyki, Zakład Elektrowni i Gospodarki Elektroenergetycznej POLITECHNIKA WARSZAWSKA Istytut Elektroeergetyki, Zakład Elektrowi i Gosodarki Elektroeergetyczej Ekoomika wytwarzaia, rzetwarzaia i uŝytkowaia eergii elektryczej - laboratorium Istrukcja do ćwiczeia t.:

Bardziej szczegółowo

Metody oceny projektów inwestycyjnych

Metody oceny projektów inwestycyjnych Metody ocey projektów iwestycyjych PRZEDMIIOT : EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMÓW IINFORMATYCZNYCH Pla wykładu Temat: Metody ocey projektów iwestycyjych 5 FINANSOWE METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH... 4 5.1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Niepewności pomiarowe

Niepewności pomiarowe Niepewości pomiarowe Obserwacja, doświadczeie, pomiar Obserwacja zjawisk fizyczych polega a badaiu ych zjawisk w warukach auralych oraz a aalizie czyików i waruków, od kórych zjawiska e zależą. Waruki

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ Nr 573 Ekoomia XXXIX 2001 BŁAŻEJ PRUSAK Katedra Ekoomii i Zarządzaia Przedsiębiorstwem METODY OCENY PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Celem artykułu jest przedstawieie metod

Bardziej szczegółowo

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje:

2.2 Funkcje wyceny. Wśród autorów przeważa pogląd, iż wycenie można przypisać cztery podstawowe funkcje: . Cele wycey przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa w rozwiiętej gospodarce rykowej są powszechie przedmiotem różorakich trasakcji hadlowych co implikuje potrzebę uzyskaia szacuków ich wartości przy pomocy

Bardziej szczegółowo

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI

BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI StatSoft Polska, tel. () 484300, (60) 445, ifo@statsoft.pl, www.statsoft.pl BADANIA DOCHODU I RYZYKA INWESTYCJI ZA POMOCĄ ANALIZY ROZKŁADÓW Agieszka Pasztyła Akademia Ekoomicza w Krakowie, Katedra Statystyki;

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH. dr inż. Robert Stachniewicz EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI MODERNIZACYJNYCH dr inż. Rober Sachniewicz METODY OCENY EFEKTYWNOŚCI PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH Jednymi z licznych celów i zadań przedsiębiorswa są: - wzros warości przedsiębiorswa

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE MATERIALNE

INWESTYCJE MATERIALNE OCENA EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJI INWESTCJE: proces wydatkowaia środków a aktywa, z których moża oczekiwać dochodów pieiężych w późiejszym okresie. Każde przedsiębiorstwo posiada pewą liczbę możliwych projektów

Bardziej szczegółowo

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi

Rozdział. Grzegorz Michalski. Innowacyjne podejście do zarządzania aktywami bieżącymi Rozdział Grzegorz Michalski Iowacyje podejście do zarządzaia aktywami bieżącymi 1. Wstęp Kapitał pracujący etto, czyli aktywa bieżące pomiejszoe o iefiasowe pasywa bieżące, to środki, które przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych

Wybór najlepszych prognostycznych modeli zmienności finansowych szeregów czasowych za pomocą testów statystycznych UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU WYDZIAŁ INFORMATYKI I GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Wybór ajlepszych progosyczych model zmeośc fasowych szeregów czasowych za pomocą esów saysyczych Elza Buszkowska Promoor:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA

BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA BIULETYN MATURALNY NR 4 CENTRALNEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ MATEMATYKA SPIS TREŚCI Rozdział I O egzamiie... Rozdział II Elemety matematyki fiasowej dr hab. Michał Szurek... 6 Rozdział III Wzory... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do skrótu prospektu informacyjnego KBC Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w dniu 04 stycznia 2010 r. Wykaz zmia wprowadzoych do skróu prospeku iformacyjego KBC Parasol Fuduszu Iwesycyjego Owarego w diu 0 syczia 200 r. Rozdział I Dae o Fuduszu KBC Subfudusz Papierów DłuŜych Brzmieie doychczasowe: 6. Podsawowe

Bardziej szczegółowo

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ

KRYTERIUM OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTEM MOTYWACYJNY PTE ORAZ MINIMALNY WYMÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ KRYTERIU OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCYJNEJ OFE, SYSTE OTYWACYJNY PTE ORAZ INIALNY WYÓG KAPITAŁOWY DLA PTE PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ Urząd Komsj Nadzoru Fasowego Warszawa 0 DEPARTAENT NADZORU INWESTYCJI EERYTALNYCH

Bardziej szczegółowo

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji

Czynnik czasu a modyfikacja dynamicznych miar oceny efektywności inwestycji ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO r 803 Fiase, Ryki Fiasowe, Ubezpieczeia r 66 (2014) s. 111 121 Czyik czasu a modyfikacja dyamiczych miar ocey efektywości iwestycji Jarosław Kaczmarek * Streszczeie:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych

Zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwach transportowych i spedycyjnych Zeo Marciiak Zarządzaie ryzykiem fiasowym w przedsiębiorstwach Szkoła Główa Hadlowa Kolegium Gospodarki Światowej Istytut Polityki Hadlu Zagraiczego i Studiów Europejskich Warszawa SPIS TREŚCI. SYSTEM

Bardziej szczegółowo

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji

euro info dla małych i średnich przedsiębiorstw Wschód ISSN 1505-781X żywności do Malezji sierpień (154) 2014 ISSN 1505-781X euro ifo dla małych i średich przedsiębiorstw www.ee.org.pl Marketig Możliwości eksportu iteretowy polskiej żywości do Malezji Program Odawiale LIFE źródła eergii, korzyści

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE STUDIUM DYPLOMOWE KIERUNEK: Meody Ilościowe i Sysemy Informacyjne Michał Rubaszek Nr alb. 5346 Arbiraż cenowy na przykładzie Giełdy Papierów Warościowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XI, No. Szkoła Główa Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Iformatyki i Matematyki Katedra Ekoometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1

EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 GRZEGORZ MICHALSKI EFEKTYWNOŚĆ INWESTYCJI W ZAPASY W OPODATKOWANYCH I NIE OPODATKOWANYCH ORGANIZACJACH 1 1. Wsęp Organizacje, mogą działać jako opodakowane przedsiębiorswa działające na zasadach komercyjnych

Bardziej szczegółowo

30 Matematyka finansowa i bankowa

30 Matematyka finansowa i bankowa 30 Matematyka fiasowa i bakowa koszty admiistrowaia, koszty koserwacji, koszty utrzymaia techiczego budyku, koszty utrzymaia pomieszczeń wspólych op laty za utrzymaie czystości, eergiȩ elektrycz a i ciepl

Bardziej szczegółowo

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO

REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO REZERWOWANIE W SYSTEMACH DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKÓW WSPIERAJĄCYCH EKSPLORACJĘ DNA MORSKIEGO Leszek CHYBOWSKI, Gzegoz NICEWICZ Pzedsiębioswo Amaoskie Pee Döhle, Hambug, Niemcy Isyu Nauk Podsawowych

Bardziej szczegółowo