SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski, ul. ks. Bosko 5, tel./25/ , fax /25/ NIP: , REGON: Znak sprawy: FZP /13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego w wysokości zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim I. Nazwa oraz adres Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim Sokołów Podlaski ul. ks. J. Bosko 5 tel: (25) Fax: (25) NIP: ; REGON II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Szacowana wartość zamówienia jest powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszeń o zamówieniach na dostawy i usługi. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego w wysokości zł na okres 10 lat z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 2. Udostępnienie kredytu nastąpi nie później niż w terminie 7 dni po dniu zawarcia umowy. 3. Kredyt zostanie udzielony w walucie polskiej i nie będzie wymagał odrębnego wniosku kredytowego. 4. Planowany okres kredytowania do dnia roku. 5. Spłata odsetek w okresach miesięcznych na podstawie zawiadomienia przez Bank. 6. Odsetki od kredytu naliczane będą od faktycznie wykorzystanej kwoty kredytu w okresach miesięcznych i płatne w okresach miesięcznych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kalendarzowy miesiąc, począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego wykorzystania środków w Dla wyznaczenia wysokości odsetek przyjmuje się rok równy 365 dni oraz rzeczywistą liczbę dni w miesiącu. 7. W przypadku spłaty kredytu we wcześniejszym terminie, odsetki będą naliczane do dnia spłaty. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wcześniejszej spłaty kredytu w całości lub części bez ponoszenia dodatkowych opłat. 1

2 9. Oprocentowanie kredytu będzie zmienne. 10. Wykorzystanie kredytu nastąpi jednorazowo na podstawie dyspozycji podpisanej przez Zamawiającego za pośrednictwem rachunku bieżącego Zamawiającego w II kwartale 2013 r. Ostateczny planowany termin wypłaty kredytu - czerwiec 2013 r. 11. Stopa bazowa do ustalenia oprocentowania: a. do oferty: według stawki WIBOR 1M na dzień r. b. do umowy: oprocentowanie kredytu w dniu zawarcia umowy to suma stawki WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zostanie zawarta umowa i marży Wykonawcy (ma zastosowanie do końca miesiąca kalendarzowego, w którym zostanie zawarta umowa). c. Przy naliczaniu odsetek za każdy kolejny okres odsetkowy Wykonawca stosuje stawkę WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc obrachunkowy, powiększoną o marżę Wykonawcy. Czyli np. odsetki od 1 lipca WIBOR 1M 30 czerwca. Zmiana oprocentowania następuje każdego pierwszego dnia roboczego następnego miesiąca. 12. Bank nie będzie naliczał żadnych prowizji, ani opłat z tytułu udzielenia kredytu. 13. Zabezpieczenie spłaty - ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy ks. J. Bosko 5 oraz cesja wierzytelności z kontraktu MOW NFZ. 14. Rozliczenia pomiędzy Bankiem a SPZOZ będą prowadzone w PLN. 15. SPZOZ wyraża zgodę na złożenie pisemnego oświadczenia o poddaniu się egzekucji w świetle przepisów art. 97 ust. 1 i 2 Prawo bankowe. 16. Raty kapitałowe kredytu płatne miesięcznie począwszy od pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego wykorzystania środków kredytu. IV. Informacje ogólne 1. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 4. Termin wykonania zamówienia 120 miesięcy od daty podpisania umowy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków 1. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. 2. Każdy wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę. 3. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień Warunek ten będzie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie uprawniające do wykonywania czynności bankowych wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz z późn. zm.) lub w przypadku gdy Wykonawca nie działa na podstawie zezwolenia wydanego przez Komisję Nadzoru Finansowego inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest uprawniony do wykonywania czynności bankowych. b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. c) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 2

3 Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać na etapie składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie oświadczenia złożonego przez Wykonawcę. 4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VI SIWZ. Z treści załączonych dokumentów jednoznacznie musi wynikać, iż wymienione warunki wykonawca spełnił. Zamawiający odrzuci ofertę w sytuacji opisanej w art. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie Wykonawcy mają dostarczyć w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu wykazania spełnienia przez Wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Zamawiający żąda: 1. Oświadczenia zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do SIWZ 2. Zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej obejmującej przedmiot zamówienia lub innego dokumentu, na podstawie, którego prowadzona jest działalność bankowa na terenie Polski (dot. w szczególności przypadku, o którym mowa w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe) zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 665 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe innego dokumentu potwierdzającego rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe. W celu potwierdzenia spełniania warunku o braku podstaw do wykluczenia określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do złożenia: 1. Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia zgodnego w treści ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 5. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 3

4 składania ofert. 6. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7. Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 8. W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 9. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów wymienionych: 1) w punkcie 2-4 i 6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), b) nie zalega z uiszczaniem podatków opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert), c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2) w punkcie 5 i 7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 oraz ustawy (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 10. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 i 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis dot. wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio. 4

5 11. Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów), o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek do wykluczenia tego Wykonawcy. Powyższe dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej formułą za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Pozostałe dokumenty: 1. Dowód wniesienia wadium potwierdzający zabezpieczenie oferty. 2. Harmonogram spłat rat. VII. Termin związania ofertą 1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni. 2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 4. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 5. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 1. SIWZ oraz ewentualne pytania /w programie Word/, odpowiedzi, odwołania i rozstrzygnięcie przetargu będą publikowane na stronie internetowej zamawiającego pod adresem 2. Sposób porozumiewanie się między zamawiającym a wykonawcami ustala się w formie pisemnej, faksowej lub drogą elektroniczną na adres 3. Upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są: a) w zakresie przedmiotu zamówienia Główna księgowa Hanna Kamińska (telefon czynny w dni robocze w godz. 8-15), tel (telefon czynny w dni robocze w godz. 8-15) b) w zakresie procedury Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Michał Bury tel (telefon czynny w dni robocze w godz. 8-15). 5

6 IX. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta winna być napisana w języku polskim na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do SIWZ. 3. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymienione w pkt VI niniejszej specyfikacji. 4. Wszelkie dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu wykonawcy a uprawnienie to powinno być stwierdzone wypisem z KRS lub ewidencji działalności albo podpisane przez osobę umocowaną do tych czynności przez osobę(osoby) uprawnioną(e). Gdy wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopię jakiegoś dokumentu, to kopia ta powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę umocowaną do reprezentowania wykonawcy. W przypadku składania wspólnej oferty podpisane przez pełnomocnika wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W przypadku składania dokumentów w języku innym niż język polski do dokumentu oryginalnego powinno zostać dołączone tłumaczenie. 5. Umocowanie (pełnomocnictwo) do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 6. Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji. 7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 8. Wszystkie wymagane niniejszą specyfikacją dokumenty muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii w sytuacji, gdy przedstawiona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, a zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 9. Składając ofertę wykonawca może podać numery stron, które nie powinny być udostępniane innym uczestnikom postępowania, ponieważ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. Dokumenty i zaświadczenia zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa winny być wyodrębnione z oferty i opatrzone klauzulą: INFORMACJA STANOWIĄCA TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA - NIE UDOSTĘPNIAĆ INNYM WYKONAWCOM Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwie zabezpieczone przez Wykonawcę dokumenty będące tajemnicą przedsiębiorstwa. Z uwagi na specyfikę zamówienia - jego wykonywanie nie może być powierzone w całości ani w części podwykonawcom. X. Wadium 1. Obowiązek wpłaty wadium Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych). Wadium winno znajdować się w posiadaniu Zamawiającego wraz z upłynięciem terminu wyznaczonego do składania ofert. 2. Forma wniesienia wadium Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1. pieniądzu, 6

7 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na wskazany rachunek bankowy Nr konta bankowego z dopiskiem: Wadium do przetargu na udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Wymagany rodzaj potwierdzenia: kserokopia bankowego polecenia przelewu. a. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu za moment wniesienia uznaje się moment uznania rachunku Zamawiającego. b. Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej należy załączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty. c. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium Wykonawcy, jeżeli: - upłynął termin związania ofertą, - zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy, - Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia. d. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, - nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, zgodnie z zasadami i przesłankami określonymi w art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Utrata wadium. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli: 1. Wykonawca odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2. Zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 3. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw. XI. Opis sposobu obliczania ceny oferty 1. Przed obliczeniem ceny oferty wykonawca powinien dokładnie i szczegółowo zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi przedmiotu zamówienia oraz uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia. 2. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty winna być wyrażona w złotych, cyfrowo i słownie oraz podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 7

8 4. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów w przeprowadzonej przez Wykonawcę kalkulacji obciążają Wykonawcę. 5. Na cenę ofertową przedmiotu zamówienia składają się: oprocentowanie oparte o WIBOR 1 M z miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy (do obliczeń w ofercie w wysokości 3,27 % z dn r.) + marża banku, która powinna objąć opłaty, prowizje i inne składniki stanowiące zysk Wykonawcy związane z udzieleniem kredytu. Nie dopuszcza się w ofercie dodatkowych elementów kosztowych. XII. Kryteria oceny ofert Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: cena oferty 100% Podstawą obliczenia punktów oferty będzie poniższy wzór: kryterium cena: C = ( Cmin : Cbad ) x 100 gdzie: C - ilość punktów przyznana za cenę oferty, Cmin - cena najniższa wśród ofert, Cbad - cena oferty danego wykonawcy a) W toku oceny ofert zamawiający może żądać w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. b) Zamawiający poprawi oczywiste omyłki w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. c) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza. d) Zamawiający powiadomi o wyniku postępowania wszystkich wykonawców. Wybranemu wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Oferty należy składać w sekretariacie zamawiającego (lokal 37 biurowca, Sokołów Podlaski ul. ks. Jana Bosko 5) w zamkniętych i ostemplowanych pieczęcią firmową wykonawcy kopertach z napisem Przetarg na udzielenie długoterminowego kredytu obrotowego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. Sekretariat czynny w dni robocze w godzinach 7:00 15: Termin składania ofert mija 7 czerwca 2013 r. o godzinie Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godzinie w lokalu nr 39 biurowca w siedzibie zamawiającego. 4. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle wykonawcy protokół z sesji otwarcia ofert na jego pisemny wniosek. XIV. Istotne warunki umowy 1. Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. Umowa kredytu zostanie sporządzona przez Wykonawcę, którego oferta zostanie uznana 8

9 za najkorzystniejszą zgodnie z przepisami ustawy oraz SIWZ. 3. Zastrzega się, że istotne jej postanowienia zawarto w pkt. 3 SIWZ przedmiot zamówienia oraz w pkt. 4 SIWZ termin wykonania zamówienia. 4. Spłata kapitału następować będzie w stałych ratach miesięcznych płatnych do ostatniego dnia miesiąca. 5. Spłata odsetek następować będzie w okresach miesięcznych. Odsetki naliczane będą tylko od kwoty faktycznie wykorzystanego kredytu, a podstawą ich zapłaty będzie pisemne zawiadomienie Banku o wysokości naliczonych odsetek otrzymane w terminie 5 dni przed datą płatności. 6. W przypadku wcześniejszej spłaty raty pożyczki aniżeli data określona w harmonogramie spłat, oprocentowanie będzie liczone na dzień zapłaty. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo wcześniejszej spłaty całości lub części pożyczki bez dodatkowych obciążeń finansowych odsetek, opłat oraz kosztów na rzecz Wykonawcy. W takim przypadku odsetki bieżące określone w pkt 6 zostaną naliczone do dnia zapłaty. 8. Za dzień zapłaty raty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Marża wykonawcy-banku jest stała, wyrażona w % w skali roku i obowiązująca przez cały okres kredytowania. 10. Od przyznanego kredytu wykonawca nie pobierze opłaty przygotowawczej oraz prowizji tj. prowizji od przyznanego kredytu, prowizji od wcześniejszej spłaty kredytu oraz innych stosowanych przez wykonawcę prowizji związanych z obsługą kredytu i innych opłat czy też opłaty od niewykorzystanej kwoty kredytu. 11. Oprocentowanie kredytu oparte o zmienną stawkę WIBOR 1M dla ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego okres obrachunkowy powiększone o marżę banku. 12. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu w formie hipoteki na nieruchomości położonej w Sokołowie Podlaskim przy ulicy ks. Jana Bosko 5 oraz cesja wierzytelności z kontraktu MOW NFZ. 13. Zamawiający zastrzega możliwość obniżenia kwoty kredytu oraz wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych opłat lub prowizji z tym związanych. Zmiana harmonogramu spłaty wynikająca z wcześniejszej spłaty części kwoty kredytu będzie bezpłatna. 14. Za każdy dzień opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań. 15. Odsetki za czas opóźnienia pobiera się za okres od następnego dnia po upływie terminu płatności należności, do dnia dokonania zapłaty. 16. Za zwłokę w wykonaniu umowy Bank zapłaci odsetki w wysokości obowiązujących ustawowych odsetek za zwłokę w zapłacie zobowiązań za każdy dzień opóźnienia licząc od następnego dnia po upływie terminu na wykonanie czynności. 17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmiany postanowień umowy, w związku z wystąpieniem okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego a Wykonawca wyrazi na nie zgodę. 18. Zamawiający zastrzega prawo negocjacji warunków wzoru umowy kredytowej Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadku: 1) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu umowy 2) proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego. 3) okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego 9

10 powstaniem szkody w znacznych rozmiarach. 4) terminu realizacji zamówienia, gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie podpisywania umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia Wprowadzenie zmian, nieobjętych w ust. 1 jest nieważne W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. XV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Po dokonaniu wyboru ofert najkorzystniejszych, zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania, zamieszczając ogłoszenie o wyborze oferty w miejscu ogłoszenia o przetargu (tablica ogłoszeń), na stronie internetowej zamawiającego oraz przesyłając powyższe zawiadomienie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie Wykonawcom, a także innym podmiotom przysługują środki ochrony prawnej, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ww. ustawy. Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Akceptuję: Dyrektor Ewa Wojciechowska 1

11 Załącznik nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Oświadczam, iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) firma, którą reprezentuję spełnia warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej miejsce i data pieczęć i podpis osoby upoważnionej 1

12 Załącznik nr 3 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego W związku z przystąpieniem do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na udzielenie kredytu obrotowego długoterminowego oświadczam, że: brak jest podstaw do wykluczenia firmy z postępowania o ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) miejsce i data pieczęć i podpis osoby upoważnionej 1

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WI.272.1.32.2012 Zamawiający: POWIAT CHEŁMSKI Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, NIP 563-21-94-320, REGON 110198221 tel. 82 562-75-01, fax. 82 562-75-10 e-mail:starostwo@powiat.chelm.pl www.powiat.chelm.pl

Bardziej szczegółowo

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski

ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski ITI.271.6.2015r. Gmina Czchów 32-860 Czchów, Rynek 12, województwo małopolskie, powiat brzeski Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY

Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia osobowe Gminy Miasto Płock oraz jednostek organizacyjnych PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ

UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ Znak: FN.3051.1.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: UDZIELNIE DŁUGOTERMINOWEGO KREDYTU BANKOWEGO DO WYSOKOŚCI 2.990.193,00 ZŁ PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości szacunkowej poniżej 193

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości większej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP III/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: Udzielenie bankowego kredytu długoterminowego w wysokości 4 000 000, zł TRYB: Przetarg nieograniczony 1 Zatwierdził: 1. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Oksa ul. Włoszczowska 22 28 363 Oksa Znak sprawy: BZP.U.2.2013 Oksa, dnia 14.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na kredyt długoterminowy przeznaczony na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Ostrów Lubelski oraz spłatę wcześniej Zamawiający: Gmina Ostrów Lubelski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4-073-PU-07/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na prowadzenie sprzedaży biletów kolejowych w kasach biletowych oraz

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Jodłowa, dnia 16.06.2008 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający. GMINA JODŁOWA 39-225 JODŁOWA 1A powiat dębicki woj. podkarpackie REGON: 000544065 NIP 872-10-46-746 tel. 014 6833053

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS

Dostawę licencji wraz z opieką serwisową oraz usługi wsparcia dla Systemu Monitorowania Usług IT w ZUS znak sprawy: TZ/370/75/13; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji wraz z opieką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo