Sprawa VII G 2401/16/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa VII G 2401/16/12"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, Zamość tel: do 93 ; fax: ; ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę serwera i 5 komputerów dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu SPIS TREŚCI : I Opis sposobu przygotowania oferty. II Opis przedmiotu zamówienia. III Termin wykonania zamówienia. IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. V Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VII Termin związania ofertą. VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. IX Opis sposobu obliczenia ceny. X Opis kryteriów,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XIII Uwagi ogólne. 1

2 Załączniki do siwz: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik Nr 1) 2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia( Załączniki: Nr 2 siwz) 3)Oferta cenowa (Załącznik Nr 3) 4)Wzór umowy (Załącznik Nr 4) 5)Formularz ofertowy sprzętu-serwer (Załącznik Nr 5 do siwz/załącznik Nr 2 do umowy) 6)Formularz ofertowy sprzętu- komputery (Załącznik Nr 6 do siwz/załącznik Nr 2a do umowy). Zatwierdził: MAREK GRODZKI PROKURATOR OKRĘGOWY Komisja: 1.Jolanta Chmielewska 2.Jolanta Krajewska 3.Wojciech Hartanowicz 4.Anna Niemczycka.... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zwana dalej ustawą. 2

3 Rozdział I. Opis sposobu przygotowania oferty. 1.Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 2.Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 3.Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do siwz. 4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 6.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem : za zgodność.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność przez te podmioty. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 7.Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 8.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 9.Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13.Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1)zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pok. 22, zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, oferta na Dostawę serwera* ( 5 komputerów*) dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz nie otwierać przed r. godz. 10:00" - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 2)koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 14.Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust 13, zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, szczególnie w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w pokoju wskazanym w ust 13 pkt 1 lecz wpłynie do biura podawczego lub sekretariatu Prokuratury Okręgowej. Zmiana, wycofanie, zwrot oferty 1.Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert: 3

4 1)w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt I ust 14 ppkt 1 z dopiskiem wycofanie". 2)w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany". 2.Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3.Oferty złożone po terminie zamawiający zwraca wykonawcom niezwłocznie. Oferty wspólne 1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszystkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4.Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1)być sporządzona zgodnie z siwz; 2)dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 3)dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenia, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust 1-4 niniejszego rozdziału. 1.Kody CPV: Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia : Część I Część II serwery komputery 2.Zamówienie obejmuje 4

5 Część I. Dostawę serwera o następujących parametrach : LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania 1. Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; 2. Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 10 złącz PCI Express w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 3. Procesory -Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 base min. 444 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; 4. Pamięć RAM -Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności XYZ GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; 5. Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; -Zainstalowany dodatkowy kontroler umożliwiający obsługę napędów SAS (oferowany model serwera musi umożliwiać instalację wewnętrznego 5

6 napędu LTO SAS) 6. Dyski twarde -Zainstalowane 5 dysków SAS 2.0 o pojemności 450 GB każdy, 10K RPM dyski Hotplug; -Możliwość instalacji max 16 twardych Hotplug 2,5; (przy zainstalowanym napędzie optycznym oraz LTO) -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 7. Inne napędy zintegrowane zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera - zainstalowany wewnętrzny napęd Blu-ray; - zainstalowany wewnętrzny streamer LTO4 SAS; 8. Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, RJ-45; 9. Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; -1x RS-232; 10. Zasilanie, chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; 11. Zarządzanie -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Układ diagnostyczny musi umożliwiać odczyt wybranych parametrów pracy serwera w tym minimum: Wyświetlanie procedury POST wraz z wszystkimi kodami procedury startowej/testowej BIOS, ze wskazaniem na ewentualne błędy procedury POST (kod błędu) Wyświetlanie nazwy producenta i modelu serwera, numeru seryjnego, typu i rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego, numerów przypisanej adresacji IP (do 3 niezależnych interfejsów), wersji zainstalowanego BIOS Wyświetlanie błędów sprzętowych i historii błędów (minimum 50 unikalnych wpisów) wraz z opisem błedu i informacją o dacie i godzinie wystąpienia, układ musi umożliwiać synchronizację daty zdalnie np. przez software do zarządzania serwerem dostarczony przez producenta Wyświetlanie innych zdarzeń systemowych (np. watchdog, parametry zasilania, itp) 6

7 Zapis i wyświetlanie informacji dotyczących administratora i serwisanta maszyny (minimum 8 niezależnych wpisów zawierających imię, nazwisko i nr telefonu) Możliwość konfiguracji i edycji zakresu możliwych do wyświetlenia informacji z pozycji software zarządzającego serwerem zdalnie jak również bezpośrednio z poziomu zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego (wymagane wsparcie producenta dla systemów z rodziny Windows 2008 i Linux, w szczególności zgodnie z wymogami SIWZ w zakresie systemu operacyjnego ) -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dodatkowe złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu obudowy Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 12. Wspierane OS -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL Gwarancja -3 lata gwarancji onsite z czasem naprawy na następny dzień roboczy od zgłoszenia -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; 7

8 14. Dokumentacja, inne -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 15. Oprogramowanie Windows Server 2012 Standard SQL Server Standard 2012 Część II. Dostawę 5 komputerów, o następujących wymaganiach minimalnych: Oferowany model*.. Producent * Lp. Opis wymagań minimalnych 8 Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

9 1 Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 231 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) 2 Płyta główna 1 gniazdo PCIe x 16, 4 złącza DIMM, obsługa do 32 GB pamięci RAM, 3 Porty Z tyłu obudowy: 4 porty USB 3.0, 2 porty USB port szeregowy RS-232, port RJ45, port VGA, Display Port, DVI lub adapter Display Port na DVI Z przodu obudowy: 2 porty USB 2.0, porty audio (słuchawki, mikrofon). Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 4 Pamięć RAM 4 GB (1 x 4 GB) 1600 Mhz DDR3 z możliwością rozszerzenia do 32 GB, 5 Dysk twardy 500 GB (podział dysku na partycje 50/50%) 6 Napęd optyczny DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD 7 Karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE Karta graficzna Zintegrowana, karta musi umożliwiać pracę z dwoma monitorami. 9 Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz głośników zewnętrznych. 10 Klawiatura Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. 11 Mysz Optyczna z rolerem na złączu USB, podkładka 13 Obudowa Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa nie może posiadać przycisku RESET na przednim panelu, wyklucza się możliwość odłączenia istniejącego przycisku od płyty głównej w celu spełnienia ww. warunku. 14 Zasilanie Zasilacz o mocy nie większej niż 280 W, wydajności minimum 85% 9

10 Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne 15 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional wersja językowa PL, 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 16 Inne wymagania 1. Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. 2. Zdalny upgrade BIOS komputera - przez Internet lub za pomocą fabrycznego oprogramowania. 17 Dodatkowe wymagania 19 Wymagane normy 1. Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BIOS-ie komputera. 2. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. 3. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca bez nośników maksymalnie 27dB Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 Stacja robocza posiada znak CE - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak lub spełnia. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 16 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy System Microsoft Windows 7 Professional PL (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub. Oferowany model stacji roboczej musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z jednym z wyżej wymienionych systemów operacyjnych lub równoważnym Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne 20 Gwarancja - 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji naprawa do 48 10

11 godzin, - Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. Zakres prac po stronie wykonawcy: 1.Przestrzeń dyskowa podzielona na 2 partycje w proporcji 50%(podstawowa), 50% (rozszerzona). 2.Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważnego z aktualnymi sterownikami oraz aktualnymi w czasie dostawy poprawkami i Service Pack ami. (*)Należy podać nazwę oferowanego modelu i nazwę producenta. (**) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia. Rozdział III. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia : Część I serwer do 30 dni od podpisania umowy Część II komputery do 30 dni od podpisania umowy. Rozdział IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: a.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku b. posiadają wiedzę i doświadczenie, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku 2.Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art.24 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia w odniesieniu do zawartości i formy dokumentów złożonych przez wykonawcę. 11

12 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz; 2.Do oferty należy dołączyć ponadto: a)wypełniony, podpisany i opieczętowany(pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy formularz oferty cenowej stanowiący Załącznik Nr 3 do siwz. W przypadku gdy wykonawcy występują wspólnie druk podpisuje pełnomocnik zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy. b)druk umowy parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący Załącznik Nr 4 do siwz, c)pełnomocnictwo w zakresie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jeżeli sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów. d)formularz ofertowy sprzętu-serwer Załącznik Nr 5 do siwz/załącznik Nr 2 do umowy, e) formularz ofertowy sprzętu- komputery Załącznik Nr 6 do siwz/załącznik Nr 2a do umowy, 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2 do siwz. b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Rozdział VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1.Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie i za pomocą fax-u. Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz wszelkie informacje przy pomocy fax-u, to każda ze stron, na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w chwili jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca nie może tłumaczyć się niesprawnością fax-u, gdy z tego powodu nie otrzyma w terminie informacji od zamawiającego. 3.Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach i godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 na podany niżej numer faksu. 4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5.Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie 12

13 zamówienia publicznego na Dostawę serwera i 5 komputerów dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu znak VII G 2401/16/ Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są: 1)w sprawach technicznych : Jacek Rozsypał,Administrator systemu Tel: / )w sprawach formalnych: Jolanta Chmielewska tel: ; fax: Wojciech Hartanowicz tel: ; fax: Rozdział VII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą złożoną w postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pokój nr 22 do dnia r., do godz. 09: Termin zostanie dotrzymany jeżeli oferta będzie złożona dokładnie w wyżej wymienionym miejscu. 3.Oferty będą rejestrowane przez zamawiającego poprzez wstawienie daty oraz godziny i minuty przyjęcia ofert. Do czasu otwarcia oferty będą przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pokój nr Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone przez Stałą Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 81/11 Prokuratora Okręgowego z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla okręgu zamojskiego. 6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy wykonawców, oferowane ceny, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 7.Zamawiający,na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert niezwłocznie przekazuje im informacje, o których mowa w ust 6. Rozdział IX. Opis sposobu obliczania ceny 1.Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonawcy konieczne do należytego wykonania usługi, podatek VAT, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. 2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 3. Zamawiający poprawia w ofercie: a)oczywiste omyłki pisarskie polegające na niewłaściwym bądź mylnym użyciu jakiegoś wyrazu lub jego pisowni, 13

14 b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O wszelkich poprawkach wykonawca, którego ofertę poprawiano informowany jest niezwłocznie. Rozdział X. Opis kryteriów,którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%, waga 100. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: C min. Pn = x 100 pkt C n n - numer oferty Pn - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe C min.- cena najniższa wśród ważnych ofert C n - cena zaproponowana przez wykonawcę 2.Punkty przyznane ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena. Rozdział XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z wzorem umowy podanym w Załączniku Nr 4 do siwz. 2.Strony podpiszą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3.W imieniu wykonawcy umowę może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub pełnomocnik (pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone) jeżeli pełnomocnictwo do podpisania umowy nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie. 4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej: 1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 14

15 Rozdział XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.W niniejszym zamówieniu można składać odwołanie w stosunku do następujących czynności: 1) opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2)wykluczenia odwołującego z postępowania, 3)odrzucenia oferty odwołującego. 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego,kwalifikowanego certyfikatu. Rozdział XIII. Uwagi ogólne 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia, zamawiający wypełnia załączone wzory druków z zaznaczeniem, której części dotyczą. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4.Wykonanie zamówienia nie może być powierzone ani w części, ani w całości podwykonawcom. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na modernizację istniejącej infrastruktury serwerowej w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych.

Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Zakup i dostawa serwerów dla Sądu Rejonowego w Gnieźnie ul. Franciszkańska 9/10, 62-200 Gniezno Wydział Ksiąg Wieczystych. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin , Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Lublinie ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Dostawa sprzętu komputerowego. Nr. Sprawy: Nr. Sprawy: D.ZP-2820/20/11 Zatwierdził: Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania komputerowego na potrzeby Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-10/2012 Tarnobrzeg. 14.11. 2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa sprzętu informatycznego do Sądu

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Gmina Nysa Urząd Miejski w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa tel. 77 4080513, tel./fax 77 4080553, www.nysa.pl, zp_nysa@op.onet.pl S P E C Y F I K A C J A istotnych warunków zamówienia publicznego dla

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie ul. Odrowąża 1 71-420 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy...

Spis treści: Formalności jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty... 13 16. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy... Rozdział Spis treści: 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Opis przedmiotu zamówienia... 4 3. Termin wykonania zamówienia... 5 4. Warunki udziału w postępowaniu i ich ocena... 5 5. Wykaz oświadczeń i dokumentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pod nazwą: dostawa sprzętu komputerowego i sieciowego dla studiów doktoranckich (tekst ujednolicony po zmianach z dnia 4.08.2011 r.) Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Dostawa zestawów komputerowych

Dostawa zestawów komputerowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ul. Niepodległości 16, 10 045 Olsztyn, tel: 089-522-95-00, fax. 089-522-95-05, www.kwpsp.olsztyn.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości powyżej wyrażonej w złotych równowartości 207 000 euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku

Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku Dostawa serwerów i szafy serwerowej wraz z wyposażeniem dla Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWO-BIUROWEGO ORAZ OPROGRAMOWANIA ANTYWIRUSOWEGO dla Biura Państwowej Komisji Akredytacyjnej W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Świercze ul. Pułtuska 47 06-150 Świercze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PRZEKRACZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 13/14 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa REGON: 014931762, NIP:521 29 92 374 Tel: (22) 5997100, fax 5997101 www.bip.wcpr.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5 Komputery osobiste UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ BIOLOGII ul. I.Miecznikowa 1 02-096 Warszawa na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) obliczeniowo-graficzny zestaw komputerowy dla Wydziału Biologii UW 30.21.30.00-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o. o. 44-100 Gliwice, ul. Rybnicka 47 R01/50/2013 MATERIAŁY PRZETARGOWE Dotyczy: przetargu otwartego pn. Zakup fabrycznie nowych serwerów, macierzy, switchy,

Bardziej szczegółowo