Sprawa VII G 2401/16/12

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawa VII G 2401/16/12"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Zamościu ul. Szczebrzeska 47, Zamość tel: do 93 ; fax: ; ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę serwera i 5 komputerów dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu SPIS TREŚCI : I Opis sposobu przygotowania oferty. II Opis przedmiotu zamówienia. III Termin wykonania zamówienia. IV Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. V Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. VI Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. VII Termin związania ofertą. VIII Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. IX Opis sposobu obliczenia ceny. X Opis kryteriów,którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. XI Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. XII Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. XIII Uwagi ogólne. 1

2 Załączniki do siwz: 1)Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik Nr 1) 2)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia( Załączniki: Nr 2 siwz) 3)Oferta cenowa (Załącznik Nr 3) 4)Wzór umowy (Załącznik Nr 4) 5)Formularz ofertowy sprzętu-serwer (Załącznik Nr 5 do siwz/załącznik Nr 2 do umowy) 6)Formularz ofertowy sprzętu- komputery (Załącznik Nr 6 do siwz/załącznik Nr 2a do umowy). Zatwierdził: MAREK GRODZKI PROKURATOR OKRĘGOWY Komisja: 1.Jolanta Chmielewska 2.Jolanta Krajewska 3.Wojciech Hartanowicz 4.Anna Niemczycka.... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759, ze zmianami), zwana dalej ustawą. 2

3 Rozdział I. Opis sposobu przygotowania oferty. 1.Na ofertę składają się: oferta cenowa oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty (w tym oświadczenia, załączniki itp.) zgodnie z pkt V specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). 2.Wykonawcy sporządzą oferty zgodnie z wymaganiami siwz. 3.Oferta cenowa musi być sporządzona na formularzu oferty, według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do siwz. 4.Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 5.Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. 6.Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wykonawca składa własnoręczny podpis poprzedzony dopiskiem : za zgodność.w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących tych podmiotów są poświadczane za zgodność przez te podmioty. Jeżeli do reprezentowania wykonawcy upoważnione są łącznie dwie lub więcej osób, kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez te osoby. 7.Jeżeli któryś z wymaganych dokumentów składanych przez wykonawcę jest sporządzony w języku obcym dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę. 8.Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane. Ponadto, wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany, muszą być przez niego parafowane. 9.Wykonawca składa tylko jedną ofertę. 10.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 11.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. 12.Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 13.Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zewnętrznej i wewnętrznej kopercie z tym, że: 1)zewnętrzna koperta powinna być oznaczona w następujący sposób: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pok. 22, zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, oferta na Dostawę serwera* ( 5 komputerów*) dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu oraz nie otwierać przed r. godz. 10:00" - bez nazwy i pieczątki wykonawcy; 2)koperta wewnętrzna powinna zawierać ofertę i być zaadresowana na wykonawcę, tak aby można było odesłać ofertę w przypadku jej wpłynięcia po terminie. 14.Jeżeli oferta wykonawcy nie będzie oznaczona w sposób wskazany w ust 13, zamawiający nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za nieterminowe wpłynięcie oferty, szczególnie w sytuacji, gdy oferta nie zostanie złożona w pokoju wskazanym w ust 13 pkt 1 lecz wpłynie do biura podawczego lub sekretariatu Prokuratury Okręgowej. Zmiana, wycofanie, zwrot oferty 1.Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert: 3

4 1)w przypadku wycofania oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swą wycofuje, w zamkniętej kopercie zaadresowanej jak w pkt I ust 14 ppkt 1 z dopiskiem wycofanie". 2)w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów - wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i dokumenty należy zamieścić w kopercie wewnętrznej i zewnętrznej, oznaczonych jak w pkt I pkt 14 ppkt 1) i 2) przy czym koperta zewnętrzna powinna mieć dopisek zmiany". 2.Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 3.Oferty złożone po terminie zamawiający zwraca wykonawcom niezwłocznie. Oferty wspólne 1.Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust 1 musi znajdować się w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 3.Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania; zwraca się do zamawiającego z wszystkimi sprawami i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencję, itp. 4.Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1)być sporządzona zgodnie z siwz; 2)dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, - składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną w imieniu swojej firmy; 3)dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, oświadczenia, harmonogramy itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. 4. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust 1-4 niniejszego rozdziału. 1.Kody CPV: Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia : Część I Część II serwery komputery 2.Zamówienie obejmuje 4

5 Część I. Dostawę serwera o następujących parametrach : LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania 1. Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 4U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera z szafy rack oraz ramieniem porządkującym ułożenie przewodów w szafie rack; 2. Płyta główna -Dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera; -Minimum 10 złącz PCI Express w tym minimum 2 złącza o prędkości x16 Gen.3; -Możliwość integracji dedykowanej, wewnętrznej pamięci flash przeznaczonej dla wirtualizatora (niezależne od dysków twardych); 3. Procesory -Zainstalowane dwa procesory 6-rdzeniowe w architekturze x86 osiągające w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 base min. 444 pkt; -Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez producenta serwera; 4. Pamięć RAM -Zainstalowane 32 GB pamięci RAM DDR3 LV Registered typu 1600Mhz w kościach o pojemności XYZ GB -Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC; -Wsparcie dla konfiguracji pamięci w trybie Rank Sparing ; -24 gniazda pamięci RAM na płycie głównej, obsługa do 768GB pamięci RAM; 5. Kontrolery dyskowe, I/O -Zainstalowany kontroler SAS 2.0 RAID 0,1,5,6,50,60, 512MB pamięci podręcznej cache, -Wyposażony w podtrzymanie bateryjne pamięci cache; -Zainstalowany dodatkowy kontroler umożliwiający obsługę napędów SAS (oferowany model serwera musi umożliwiać instalację wewnętrznego 5

6 napędu LTO SAS) 6. Dyski twarde -Zainstalowane 5 dysków SAS 2.0 o pojemności 450 GB każdy, 10K RPM dyski Hotplug; -Możliwość instalacji max 16 twardych Hotplug 2,5; (przy zainstalowanym napędzie optycznym oraz LTO) -Obsługa dysków SAS, SATA, SSD; 7. Inne napędy zintegrowane zainstalowane fabrycznie przez producenta serwera - zainstalowany wewnętrzny napęd Blu-ray; - zainstalowany wewnętrzny streamer LTO4 SAS; 8. Kontrolery LAN -2x 1Gb/s LAN, ze wsparciem iscsi i iscsi boot i teamingu, RJ-45; 9. Porty -zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; -9x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim i minimum 4 na panelu tylnym; -1x RS-232; 10. Zasilanie, chłodzenie -Redundantne zasilacze hotplug o sprawności 94% (tzw klasa Platinum) o mocy maksymalnej 800W; -Redundantne wentylatory hotplug; 11. Zarządzanie -Wbudowane diody informacyjne lub wyświetlacz informujące o stanie serwera Układ diagnostyczny musi umożliwiać odczyt wybranych parametrów pracy serwera w tym minimum: Wyświetlanie procedury POST wraz z wszystkimi kodami procedury startowej/testowej BIOS, ze wskazaniem na ewentualne błędy procedury POST (kod błędu) Wyświetlanie nazwy producenta i modelu serwera, numeru seryjnego, typu i rodzaju zainstalowanego systemu operacyjnego, numerów przypisanej adresacji IP (do 3 niezależnych interfejsów), wersji zainstalowanego BIOS Wyświetlanie błędów sprzętowych i historii błędów (minimum 50 unikalnych wpisów) wraz z opisem błedu i informacją o dacie i godzinie wystąpienia, układ musi umożliwiać synchronizację daty zdalnie np. przez software do zarządzania serwerem dostarczony przez producenta Wyświetlanie innych zdarzeń systemowych (np. watchdog, parametry zasilania, itp) 6

7 Zapis i wyświetlanie informacji dotyczących administratora i serwisanta maszyny (minimum 8 niezależnych wpisów zawierających imię, nazwisko i nr telefonu) Możliwość konfiguracji i edycji zakresu możliwych do wyświetlenia informacji z pozycji software zarządzającego serwerem zdalnie jak również bezpośrednio z poziomu zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego (wymagane wsparcie producenta dla systemów z rodziny Windows 2008 i Linux, w szczególności zgodnie z wymogami SIWZ w zakresie systemu operacyjnego ) -Zintegrowany z płytą główną serwera kontroler sprzętowy zdalnego zarządzania zgodny z IPMI 2.0 o funkcjonalnościach: Niezależny od systemu operacyjnego, sprzętowy kontroler umożliwiający pełne zarządzanie, zdalny restart serwera; Dedykowana karta LAN 1 Gb/s RJ-45 do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym; Dodatkowe złącze serwisowe RJ-45 1Gb/s dostępne z przodu obudowy Dostęp poprzez przeglądarkę Web (także SSL, SSH) Zarządzanie mocą i jej zużyciem oraz monitoring zużycia energii Zarządzanie alarmami (zdarzenia poprzez SNMP) Możliwość przejęcia konsoli tekstowej Opcjonalne przekierowanie konsoli graficznej na poziomie sprzętowym oraz możliwość montowania zdalnych napędów i ich obrazów na poziomie sprzętowym (cyfrowy KVM) Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze (co najmniej wsparcie dla technologii kart 10Gbit/s Ethernet i kart FC 8Gbit/s oferowanych przez producenta serwera) Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (m.in. temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itd.). 12. Wspierane OS -Windows 2008 R2 Hyper-V, VMWare, Suse SLES11, RHEL Gwarancja -3 lata gwarancji onsite z czasem naprawy na następny dzień roboczy od zgłoszenia -Dostępność części zamiennych przez 5 lat od momentu zakupu serwera; 7

8 14. Dokumentacja, inne -Elementy, z których zbudowane są serwery muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane (wymagane oświadczenie producenta dołączone do oferty) oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne; -Serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce - Wymagane oświadczenie producenta serwera, że oferowany do przetargu sprzęt spełnia ten wymóg; -Oferent zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą kartę produktową oferowanego serwera umożliwiającą weryfikację parametrów oferowanego sprzętu; -Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta komputera, (ogólnopolski numer o zredukowanej odpłatności 0-800/0-801, w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na sprzęt i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji; -Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu serwera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta serwera; 15. Oprogramowanie Windows Server 2012 Standard SQL Server Standard 2012 Część II. Dostawę 5 komputerów, o następujących wymaganiach minimalnych: Oferowany model*.. Producent * Lp. Opis wymagań minimalnych 8 Parametry techniczne oferowanego sprzętu (tj. wskazanie konkretnego parametru lub konfiguracji i/albo potwierdzenie opisu minimalnych wymagań)

9 1 Procesor Procesor dwurdzeniowy zgodny z x86, o wydajności ocenionej na co najmniej 231 punktów zdobytych w teście SYSmark 2007 Preview Rating według wyników opublikowanych na stronie: (dot. tylko wydajności procesora bez względu na testowaną konfiguracje komputera) 2 Płyta główna 1 gniazdo PCIe x 16, 4 złącza DIMM, obsługa do 32 GB pamięci RAM, 3 Porty Z tyłu obudowy: 4 porty USB 3.0, 2 porty USB port szeregowy RS-232, port RJ45, port VGA, Display Port, DVI lub adapter Display Port na DVI Z przodu obudowy: 2 porty USB 2.0, porty audio (słuchawki, mikrofon). Wymagana liczba i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. 4 Pamięć RAM 4 GB (1 x 4 GB) 1600 Mhz DDR3 z możliwością rozszerzenia do 32 GB, 5 Dysk twardy 500 GB (podział dysku na partycje 50/50%) 6 Napęd optyczny DVD R+/RW+, R-/RW- Nagrywanie płyt dwuwarstwowych DVD wraz z oprogramowaniem do nagrywania oraz odtwarzania płyt DVD 7 Karta sieciowa 10/100/1000 MBit/s Ethernet RJ 45 (zintegrowana) Wspierająca funkcję Wake on LAN (funkcja włączana przez użytkownika) i PXE Karta graficzna Zintegrowana, karta musi umożliwiać pracę z dwoma monitorami. 9 Karta dźwiękowa Zintegrowana, wbudowany głośnik audio do odtwarzania plików multimedialnych, nie dopuszcza się głośników instalowanych na złączu USB oraz głośników zewnętrznych. 10 Klawiatura Na złączu USB, 104 klawisze QWERTY. 11 Mysz Optyczna z rolerem na złączu USB, podkładka 13 Obudowa Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera musi pozwalać na montaż/demontaż kart rozszerzeń i napędów bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych); Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) Obudowa nie może posiadać przycisku RESET na przednim panelu, wyklucza się możliwość odłączenia istniejącego przycisku od płyty głównej w celu spełnienia ww. warunku. 14 Zasilanie Zasilacz o mocy nie większej niż 280 W, wydajności minimum 85% 9

10 Oferowany zasilacz musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne 15 Oprogramowanie Microsoft Windows 7 Professional wersja językowa PL, 64 bit lub równoważny, preinstalowany fabrycznie przez producenta, zainstalowany system operacyjny niewymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Dołączony nośnik z oprogramowaniem. 16 Inne wymagania 1. Wszystkie niezbędne przewody do podłączenia i poprawnej pracy komputera, kabel łączący komputer z gniazdkiem UTP (linka) o długości 5 m kat. 6, wszystkie niezbędne i aktualne sterowniki i Service Pack-i do zainstalowanych urządzeń na oddzielnych nośnikach CD, instrukcja obsługi komputera w języku polskim. 2. Zdalny upgrade BIOS komputera - przez Internet lub za pomocą fabrycznego oprogramowania. 17 Dodatkowe wymagania 19 Wymagane normy 1. Możliwość blokowania portów wejścia/ wyjścia- funkcja w BIOS-ie komputera. 2. Wszystkie niezbędne elementy do prawidłowej pracy komputera. 3. Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie jałowym (IDLE) wynosząca bez nośników maksymalnie 27dB Stacja robocza wyprodukowana zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001 Stacja robocza posiada znak CE - wystarczającym jest wypełnienie przez Wykonawcę pola w kolumnie obok, poprzez np. tak lub spełnia. Poprawna praca oferowanego systemu operacyjnego wskazanego w pkt. 16 na oferowanym modelu stacji roboczej - (oświadczenie Wykonawcy lub np. kopia Certyfikatu Microsoft w zakresie kompatybilności oferowanego modelu komputera z systemem Microsoft Windows 7 Professional PL lub oświadczenie Wykonawcy w przypadku zaoferowania systemu operacyjnego równoważnego; w zakresie oświadczenia Wykonawcy System Microsoft Windows 7 Professional PL (obecność produktu na MS Hardware Compatibility List) lub. Oferowany model stacji roboczej musi posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera z jednym z wyżej wymienionych systemów operacyjnych lub równoważnym Oferowana stacja robocza musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej normy Energy Star lub równoważne 20 Gwarancja - 36 miesięcy, serwis w miejscu eksploatacji naprawa do 48 10

11 godzin, - Gwarancja pozostawienia uszkodzonego dysku twardego u Zamawiającego. Zakres prac po stronie wykonawcy: 1.Przestrzeń dyskowa podzielona na 2 partycje w proporcji 50%(podstawowa), 50% (rozszerzona). 2.Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Microsoft Windows 7 Professional PL lub równoważnego z aktualnymi sterownikami oraz aktualnymi w czasie dostawy poprawkami i Service Pack ami. (*)Należy podać nazwę oferowanego modelu i nazwę producenta. (**) Oferowany sprzęt musi spełniać wymogi specyfikacji technicznej ENERGY STAR i posiadać oznaczenie znakiem usługowym ENERGY STAR lub spełniać kryteria efektywności energetycznej co najmniej równoważne z koniecznymi do uzyskania takiego oznaczenia. Rozdział III. Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia : Część I serwer do 30 dni od podpisania umowy Część II komputery do 30 dni od podpisania umowy. Rozdział IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy tzn.: a.posiadają uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku b. posiadają wiedzę i doświadczenie, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku c.dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku d.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający odstępuje od opisu oceny spełniania tego warunku 2.Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art.24 ustawy. 3. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie spełnia/nie spełnia w odniesieniu do zawartości i formy dokumentów złożonych przez wykonawcę. 11

12 Rozdział V. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 1.Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem oświadczenia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej siwz; 2.Do oferty należy dołączyć ponadto: a)wypełniony, podpisany i opieczętowany(pieczątką firmową i imienną) przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy formularz oferty cenowej stanowiący Załącznik Nr 3 do siwz. W przypadku gdy wykonawcy występują wspólnie druk podpisuje pełnomocnik zgodnie z art. 23 pkt 2 ustawy. b)druk umowy parafowany na każdej stronie i podpisany na ostatniej, stanowiący Załącznik Nr 4 do siwz, c)pełnomocnictwo w zakresie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jeżeli sposób reprezentacji nie wynika z innych dokumentów. d)formularz ofertowy sprzętu-serwer Załącznik Nr 5 do siwz/załącznik Nr 2 do umowy, e) formularz ofertowy sprzętu- komputery Załącznik Nr 6 do siwz/załącznik Nr 2a do umowy, 3.W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art. 24 ust 1 ustawy należy złożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik Nr 2 do siwz. b)aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert. Rozdział VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 1.Zamawiający urzęduje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30. 2.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie i za pomocą fax-u. Jeżeli zamawiający i wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, oraz wszelkie informacje przy pomocy fax-u, to każda ze stron, na żądanie niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Dowód transmisji danych oznacza, że wykonawca otrzymał korespondencję w chwili jej przekazania przez zamawiającego, niezależnie od potwierdzenia faktu jej otrzymania. Wykonawca nie może tłumaczyć się niesprawnością fax-u, gdy z tego powodu nie otrzyma w terminie informacji od zamawiającego. 3.Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach i godzinach pracy zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7:30 do 15:30 na podany niżej numer faksu. 4.Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści siwz.zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie siwz wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5.Wszelką korespondencję należy przekazywać na adres Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, z dopiskiem: Postępowanie o udzielenie 12

13 zamówienia publicznego na Dostawę serwera i 5 komputerów dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu znak VII G 2401/16/ Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami w imieniu zamawiającego są: 1)w sprawach technicznych : Jacek Rozsypał,Administrator systemu Tel: / )w sprawach formalnych: Jolanta Chmielewska tel: ; fax: Wojciech Hartanowicz tel: ; fax: Rozdział VII. Termin związania ofertą Termin związania ofertą złożoną w postępowaniu wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział VIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1.Oferty należy składać w siedzibie Prokuratury Okręgowej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pokój nr 22 do dnia r., do godz. 09: Termin zostanie dotrzymany jeżeli oferta będzie złożona dokładnie w wyżej wymienionym miejscu. 3.Oferty będą rejestrowane przez zamawiającego poprzez wstawienie daty oraz godziny i minuty przyjęcia ofert. Do czasu otwarcia oferty będą przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu roku, o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego: Prokuratura Okręgowa w Zamościu, ul. Szczebrzeska 47, Zamość, II piętro, pokój nr Postępowanie o udzielenie zamówienia będzie przeprowadzone przez Stałą Komisję Przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 81/11 Prokuratora Okręgowego z dnia 29 grudnia 2011r.w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielanie zamówień publicznych dla okręgu zamojskiego. 6.Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz nazwy i adresy wykonawców, oferowane ceny, termin wykonania zamówienia, warunki płatności. 7.Zamawiający,na wniosek wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert niezwłocznie przekazuje im informacje, o których mowa w ust 6. Rozdział IX. Opis sposobu obliczania ceny 1.Cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonawcy konieczne do należytego wykonania usługi, podatek VAT, musi być podana cyfrowo do dwóch miejsc po przecinku i słownie. 2. Walutą ceny oferowanej jest złoty polski. 3. Zamawiający poprawia w ofercie: a)oczywiste omyłki pisarskie polegające na niewłaściwym bądź mylnym użyciu jakiegoś wyrazu lub jego pisowni, 13

14 b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty z siwz, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty. O wszelkich poprawkach wykonawca, którego ofertę poprawiano informowany jest niezwłocznie. Rozdział X. Opis kryteriów,którymi zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 1.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%, waga 100. W celu dokonania wyboru najkorzystniejszej ofert zamawiający będzie się posługiwał następującym wzorem: C min. Pn = x 100 pkt C n n - numer oferty Pn - liczba punktów przyznanych ofercie za kryterium cenowe C min.- cena najniższa wśród ważnych ofert C n - cena zaproponowana przez wykonawcę 2.Punkty przyznane ofercie będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku. 3. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena. Rozdział XI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1.Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę o treści zgodnej z wzorem umowy podanym w Załączniku Nr 4 do siwz. 2.Strony podpiszą umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 3.W imieniu wykonawcy umowę może podpisać osoba upoważniona do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub pełnomocnik (pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczone) jeżeli pełnomocnictwo do podpisania umowy nie wynika z dokumentów złożonych w ofercie. 4. Przed podpisaniem umowy wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić zamawiającemu umowę konsorcjum, zawierającą co najmniej: 1)zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizację przedmiotu zamówienia, 2)określenie zakresu działania poszczególnych stron umowy, 3)czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia. 14

15 Rozdział XII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 2.W niniejszym zamówieniu można składać odwołanie w stosunku do następujących czynności: 1) opisu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 2)wykluczenia odwołującego z postępowania, 3)odrzucenia oferty odwołującego. 3.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 4.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego,kwalifikowanego certyfikatu. Rozdział XIII. Uwagi ogólne 1.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. W przypadku złożenia oferty na część zamówienia, zamawiający wypełnia załączone wzory druków z zaznaczeniem, której części dotyczą. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 4.Wykonanie zamówienia nie może być powierzone ani w części, ani w całości podwykonawcom. 5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 15

16 Załącznik Nr 1 do siwz... ( pieczątka wykonawcy z adresem ) O Ś W I A D C Z E N I E o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Nazwa i adres Wykonawcy : Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa serwera* i 5 komputerów* dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu w imieniu wykonawcy oświadczam, że wykonawca: 1. posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem niniejszego zamówienia zgodnie z wymaganiami ustawowymi, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, 3.dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4. spełnia warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej... (miejscowość i data)... (podpis osoby / osób uprawnionych do występowania w imieniu wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić 16

17 Załącznik Nr 2 do siwz.. (Pieczęć wykonawcy) OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Ja(my) niżej podpisany(podpisani) działając w imieniu i na rzecz ( nazwa i adres wykonawcy) w odpowiedzi na ogłoszenie w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa serwera* i 5 komputerów* dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu Oświadczam(oświadczamy),że wykonawca, którego reprezentuję (reprezentujemy) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie, o którym mówi art.24 ust 1 ustawy Prawo zmówień publicznych... ( miejscowość, data) (podpisy osób upoważnionych do reprezentowania wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić 17

18 Załącznik nr 3 do siwz (Załącznik Nr 1 do umowy) (nazwa i adres wykonawcy)... (miejscowość i data) OFERTA CENOWA W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert do zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawa serwera* ( 5 komputerów*) dla Prokuratury Okręgowej w Zamościu zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla tego postępowania, w imieniu wykonawcy składam niniejszą ofertę. Część I- dostawa serwera 1. Wykonawca oferuje wykonanie dostawy będącej przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości brutto...zł (słownie złotych:.../100 2.Część II- dostawa 5 komputerów brutto...zł (słownie złotych:....../100 Razem Część I i II brutto...zł (słownie złotych:.../ Ceny brutto podane w pkt pkt 1i 2 niniejszego formularza zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie poniesie wykonawca przy wykonywaniu postanowień umowy. 4. W przypadku wyboru niniejszej oferty, wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz na warunkach określonych w druku umowy stanowiącym Załącznik Nr 4 do siwz. 5.Oświadczam( oświadczamy), że jeżeli w okresie trwania umowy nastąpią jakiekolwiek znaczące zmiany sytuacji przedstawionej w dokumentach załączonych do oferty, natychmiast poinformuję(poinformujemy) o nich zamawiającego. 18

19 6. Oferta wraz z załącznikami została złożona na stronach. 7. Niniejszym informuję, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być ogólnie udostępnione. Do oferty cenowej załączamy następujące dokumenty: 1)oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu(załącznik Nr 1 do siwz), 2)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia( Załącznik Nr 2 do siwz), 4)wzór umowy (Załącznik Nr 4 do siwz), 5) formularz ofertowy parametry sprzętu-serwer (Załącznik Nr 5 do siwz/załącznik Nr 2 do umowy)*,formularz ofertowy sprzętu- komputery)(załącznik Nr 6 do siwz/załącznik Nr 2a do umowy)*. 6)aktualny odpis z właściwego rejestru/aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 7) pełnomocnictwa, referencje, 8)inne..... (podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy) *Niepotrzebne skreślić 19

20 20

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : /

1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / 1 Serwer - 1 sztuka Nazwa producenta / Model : / Komponent Minimalne wymagania Parametry oferowane Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera

Bardziej szczegółowo

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia

Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy. Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Cześć I - Zadanie nr 1.1: Serwer stelażowy Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę, montaż wraz z uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Inwestujemy w Twoją przyszłość

Inwestujemy w Twoją przyszłość OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAKUP, DOSTARCZENIE ORAZ MONTAŻ SERWERA W RAMACH PROJEKTU BUDOWA CENTRUM BIZNESU JAKO KOMPLEKSOWEJ GALERII USŁUG WSPIERAJĄCEJ PODMIOTY GOSPODARCZE ; RPOP.01.01.01-16-

Bardziej szczegółowo

Zakup serwera oraz oprogramowania. dla Urzędu Gminy Sadlinki.

Zakup serwera oraz oprogramowania. dla Urzędu Gminy Sadlinki. ZP 271.12.2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup serwera oraz oprogramowania dla Urzędu Gminy Sadlinki. Zatwierdzone do użytku: [podpis i pieczątka zatwierdzającego] Sadlinki, dn. 2012-11-02

Bardziej szczegółowo

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1

AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 AZ - 17/2012 Załącznik nr 1 Dostawa sprzętu i oprogramowania A. Przedmiot zamówienia 1. Serwer plików o pojemności nominalnej dysków 24TB szt. 1 2. Szafa 19 typu rack wyposażona w zasilacz bezprzerwowy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA nr sprawy: DO.3701.1.19.2016 Katowice, dn. 16.05.2016r. Wszyscy Wykonawcy MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOT. TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory)

Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia Specyfikacja techniczna sprzętu Część I przedmiotu zamówienia (stacje robocze, monitory) I. Komputer Liczba sztuk: 247 Oferowany model *.. Producent *.. Lp. Opis wymagań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II

Załącznik nr 3 do SIWZ DZP /2009-II Załącznik nr 3 do SIWZ DZP-0431-1490/2009-II Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY Parametr Wymagane parametry Parametry oferowane (Wymienić: nazwę, typ, model ilość sztuk oferowanych podzespołów) OBUDOWA Maksymalnie

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU

TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 6 do SIWZ TABELA PORÓWNAWCZA OFEROWANEGO SPRZĘTU Zadanie nr 1 - Budowa platformy wirtualizacji sieci 1. Wymagania oraz wymagane parametry dotyczące "Serwera 1 do budowy platformy wirtualizacji"

Bardziej szczegółowo

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA

Część V - Serwery. UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań. Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY KWESTURA Załącznik nr 3E do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część V - Serwery UWAGA! Część V stanowi nierozerwalną całość. Ocena będzie łączna dla 4 zadań Zadanie nr 1. SERWER BAZODANOWY OBUDOWA Parametr KWESTURA Wymagane

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji..

Konfiguracja Wymagania techniczne oferowana Producent. Rok produkcji.. Pakiet I Formularz wymaganych warunków technicznych Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa serwerów, urządzeń infrastruktury sieciowej oraz wybór podmiotu obsługującego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10

Warszawa, dnia października 2010 r. Do Wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA. Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/2/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę zestawów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U

Cena. Wartość brutto jednostkowa. jednostkowa netto. netto brutto. Obudowa typu Tower, dająca możliwość konwersji do RACK wysokość nie więcej niż 4U ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ Szczegółowe wymagania stawiane dla zamawianego sprzętu komputerowego Wymagane parametry minimalne, muszą być bezwzględnie spełnione. Nie spełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty.

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent *

Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Komputer stacjonarny Oferowany model * ** Producent * Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor Procesor zgodny z x86, wspierający technologię wielowątkowości, o wydajności ocenionej na co najmniej 1250

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę

Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE. L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę ZADANIE NR 2 Załącznik nr 2 do SIWZ Serwer 1 szt. Opis przedmiotu zamówienia WYMAGANIA MINIMALNE L.p. Parametr Wymagania minimalne Parametry serwera oferowanego przez Wykonawcę 1 Obudowa 2 Płyta główna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZAMAWIANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ I Miejsce : Sąd Okręgowy w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 32, 61-745 Poznań 3 szt. Element składowy Obudowa Maksymalnie 2U RACK 19 cali (wraz ze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE. Oferowany model*.. Producent*.. Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ 1 liczba sztuk: 1 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego

CZĘŚĆ XV. Serwer stelażowy węzeł klastra obliczeniowego Produkt zamawiany Produkt oferowany VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Nazwa i parametry ilość % za 1 szt brutto 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rozbudowa klastra obliczeniowego w Instytucie Fizyki UJK serwer stelażowy

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013

Zaproszenie do składania ofert. Numer wewnętrzny zapytania ofertowego 02/10/2013 Fritz Group S.A. Plac Axentowicza 5/3 30-034 Kraków NIP: 677-235-72-19 biuro@fritzgroup.pl www.fritzgroup.pl Kraków, dn. 21.10.2013 Zaproszenie do składania ofert Numer wewnętrzny zapytania ofertowego

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/ 1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt.... Obudowa Procesor Płyta główna HDD Inne napędy, moduły i karty, porty Karta graficzna Karty Zasilanie i chłodzenie - obudowa typu Rack - wysokość nie więcej niż 2U

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*..

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Część I A I. Komputer przenośny Liczba sztuk: 4 Oferowany model*.. Producent*.. Lp. Opis wymagań minimalnych 1 Procesor: Procesor dwurdzeniowy zgodny

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz

MODYFIKACJA. Nie otwierać przed 25 listopada 2013 r. godz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki MODYFIKACJA W związku z zapytaniem Wykonawcy w sprawie wyjaśnienia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia października 2010 r.

Warszawa, dnia października 2010 r. Warszawa, dnia października 2010 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA PROKURATURA GENERALNA Znak sprawy: PG X F 3820/5/10 Do Wykonawców Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na dostawę komputerów przenośnych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE

CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia CZĘŚĆ I PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYMAGANIA TECHNICZNE I. SERWERY Typ: MS liczba sztuk 5 Oferowany model*.. Producent*.. L.p. Opis wymagań minimalnych 1 Obudowa serwer w obudowie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ Nr spr. 13/ZP/CBA/2007 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr 1 Serwer wraz z oprogramowaniem Serwer 1. Procesor(y) Dwa procesory wykonane w technologii czterordzeniowej.

Bardziej szczegółowo

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02

BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Warszawa, dnia 19.05.2014 r. BE&W Agencja Fotograficzna Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG82/02 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-290/13-00

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt

Zał. nr 4 do SIWZ. Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt Zał. nr 4 do SIWZ Serwer dla środowiska zapasowego (standby) 1 szt LP Parametr lub warunek Minimalne wymagania TAK/NIE Oferowane parametry 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość 2U; -Dostarczona wraz z szynami

Bardziej szczegółowo

Kraków, r. Zapytanie ofertowe

Kraków, r. Zapytanie ofertowe Kraków, 7.09.2015 r. Zapytanie ofertowe Zakup i dostawa zestawów komputerowych na potrzeby prowadzenia zajęć na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja społeczna finansowanych z Dotacji projakościowej MNiSW

Bardziej szczegółowo

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma:

Suma: B) Oprogramowanie do wykonywania kopii bezpieczeństwa (1 licencja) Cena (zł/szt.) Cena łącznie. Suma: Data wpływu oferty (wypełnia zamawiający): W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 LP Nazwa komponetu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1 Obudowa -Typu Rack, wysokość max. 2U; -Dostarczona wraz z szynami umożliwiającymi pełne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/

1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt... /wpisać nazwę producenta i model/ 1) Serwer do wirtualizacji - 1 szt.... Obudowa Płyta główna HDD Inne napędy, moduły i karty, porty Karta graficzna Karty sieciowe Zasilanie i chłodzenie - obudowa typu Rack - wysokość nie więcej niż 2U

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na:

ZAPYTANIE OFERTOWE na: Warszawa, 16.12.2011 ZAPYTANIE OFERTOWE na: Dostarczenie urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowych w/g specyfikacji do celów wdrożenia wyników prac B+R dla K2 Internet S.A na potrzeby

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny

1. KOMPUTEROWA STACJA ROBOCZA - konfiguracja wzorcowa lub inny równoważny Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/PN/47/2014 ARKUSZ INFORMACJI TECHNICZNEJ CZĘŚĆ I OFEROWANY MODEL Cena netto/1 szt. Potwierdzenie zgodności technicznej oferty 1. KOMPUTEROWA

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora

Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Zaproszenie nr ideagora-5/2013 do złożenia oferty na: Zakup serwera na potrzeby uruchomienia platformy ideagora Siedlce, 18 kwietnia 2013 r. w ramach projektu Model kształcenia przez całe życie w oparciu

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 RBL - 6 Warszawa, dnia 30.06.2016 r. ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: numer postępowania: D/84/2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/

/wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ Załącznik nr 4a do Części I SIWZ Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów FORMULARZ CENOWY dla części I zamówienia Informacje dot. oferowanego urządzenia Ilość sztuk Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Serwer Typ I 5 sztuk. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 5 do SIWZ Element konfiguracji Wymagania minimalne Obudowa Serwer o wysokości maksymalnie 2U do zamontowania w 19 szafie typu RACK wraz

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080.

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080. Nr sprawy: Prz/0/0 Dębe, dnia 00r ZAPYTANIE o CENĘ Na podstawie art ustawy z dnia stycznia 00 r Prawo zamówień publicznych (DZ U Nr poz ) Szkoła Podstawowa w Dębem zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz

OFERTA. Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz Pieczątka firmowa Oferenta..., dnia r. CENTRUM MEDYCZNE PUŁAWSKA SP. Z O.O. UL. PUŁAWSKA 49 05-500 PIASECZNO OFERTA Ja, niżej podpisany/podpisana, działając w imieniu i na rzecz w odpowiedzi na przekazane

Bardziej szczegółowo

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na :

My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : ... pieczątka Wykonawcy Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY My niżej podpisani... działając w imieniu i na rzecz...... w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : Dostawę oprogramowania antywirusowego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia. Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Załącznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II zamówienia Modernizacja systemu backup-u i archiwizacji CPE. Zawartość 1. CEL ZAMÓWIENIA:... 2 1.1. Przedmiot zamówienia... 2 1.2. Warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera,

Zapytanie ofertowe. Dedykowana płyta serwerowa, dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, Kraków, dnia 25.02.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie dostawcy środków trwałych i oprogramowania w ramach realizacji projektu Integracja systemów informatycznych w celu automatyzacji procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa

Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e. Centrala Głosowa Formularz cenowy dla Systemu głosu Załącznik nr 9e 1. Centrala głosowa 1. Płyta główna 2. Procesor 3. Złącza PCI 4. Pamięć 5. Zarządzanie 6. Karta sieciowa Wymagane parametry sprzętowe Centrala Głosowa

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Załącznik nr 2 do SIWZ... miejscowość, data OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - PARAMETRY TECHNICZNE I OKRES GWARANCJI (formularz) - po modyfikacji Tabela nr 1. ELEMENTY I URZĄDZENIA DO ROZBUDOWY MACIERZY: ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty):

Załącznik I. Wykonawca zobowiązany jest do dostawy Serwery klasy x86 (media agenty): Załącznik I Szczegółowa specyfikacja techniczna w postępowaniu o udzielenie zamówienia niepublicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa dwóch serwerów na potrzeby systemu IT w PSE S.A. Wykonawca

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 13/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Załącznik Nr 4 ZESTAWIENIE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU Część I 1. Notebook wyposażony w jeden procesor dwurdzeniowy 1 sztuka Notebook z systemem operacyjnym MS Windows XP Professional SP3 OEM PL równoważny* następującej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/08/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy w Waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki Inwestujemy w Waszą przyszłość Zapytanie ofertowe Zakup serwera niezbędnego do lokalizacji platformy e-learningowej w Wyższej Szkole Finansów i

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2)

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania (cz. 2) Nr postępowania: Zp/107/PN-94/10 Wrocław, 14.01.2011 r. Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup sprzętu komputerowego i infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 03 sierpnia 2012r. ZP-226-19/12 Wszyscy Wykonawcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. SIWZ Sukcesywna dostawa węgla 1/7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Sukcesywna dostawa węgla kamiennego w sortymencie kostka i orzech. Nazwa Zamawiającego: ZUT Sp. z o.o. Adres: ul. Bieszczadzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na dostawę komputerów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor

Załącznik nr 3. Komputer klasy PC desktop. Procesor Specyfikacja techniczna zadanie nr 1 przetarg nr 2/2016/WIP-WIP Załącznik nr 3 Komputer klasy PC desktop Parametr Procesor Pamięć operacyjna Dysk twardy Karta graficzna Wyposażenie multimedialne Obudowa

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE

OGŁOSZENIE O PLANOWANEJ DOSTAWIE Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej Adres: Lipnicka 26, 43-300 Bielsko-Biała Miejscowość i data: Bielsko-Biała, dnia 5 listopada 2010 r. Numer sprawy: DZ/100/2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo