INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA

Save this PDF as:
Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OPRACOWANIA PLANU ZALESIENIA Instrukcję opracowano korzystając z: a) Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (tekst główny oraz załączniki A, M i N) - PROW; b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 2004 r. Nr 187, poz. 1929) RM; c) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru wniosku gruntów przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych oraz zawartości planu do tego działania (Dz. U. z 2004 r. Nr 187 poz. 1941) MRiRW; d) Zasad Hodowli Lasu wprowadzonych w życie Zarządzeniem nr 99 dyrektora generalnego Lasów Państwowych działającego z upoważnienia art. 33 ustawy o lasach (Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679 z późn. zm.) - ZHL. Słownik terminów Czyszczenie wczesne zabieg pielęgnacyjny polegający na usuwaniu niektórych, wybranych drzewek z założonej uprawy. Ma na celu kształtowanie struktury gatunkowej, wysokościowej i wzmagania procesu obiegu materii w drzewostanach (przykład: na hektarze sadzi się średnio do 8 tys. sadzonek, do wieku dojrzałego na tej powierzchni pozostanie nie więcej niż, w zależności od gatunku, drzew). Ekoton (strefa ekotonowa) jest granica, która powstaje w sposób naturalny między różnymi środowiskami przyrodniczymi (las i pole, woda i ląd). W celu przyspieszenia tego procesu na obrzeżach zakładanej uprawy leśnej są sadzone pasy drzew i krzewów różnej szerokości, złożone z gatunków domieszkowych i biocenotycznych. Forma zmieszania sposób, w jaki mieszane są ze sobą gatunki planowane do posadzenia. Objaśnienia dotyczące poszczególnych form zmieszania są wyjaśnione w załączniku nr 3 do rozporządzenia RM. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne gatunki występujące na różnych siedliskach lasów naturalnych i półnaturalnych. Wprowadzane są na nowozakładanych uprawach w celu wzbogacenia składu gatunkowego roślin i zwabiania zwierząt różnych gatunków będących wsparciem dla biologicznej ochrony lasu (lista wszystkich gatunków domieszkowych i biocenotycznych jest wymieniona w załączniku nr 3 do niniejszej Instrukcji). Kraina przyrodniczo-leśna obszar jednorodny pod względem cech przyrodniczych kształtujących las, na którym wykształcają się specyficzne ekotypy drzew. Niektóre gatunki drzew podlegają regionalizacji przyrodniczoleśnej skutkującej zakazem używania nasion i sadzonek tych drzew spoza danego regionu (krainy). Do grupy tej należą następujące 1

2 gatunki drzew: Jodła pospolita (Jd), Modrzew europejski i polski (Md), Sosna zwyczajna (So), Świerk pospolity (Św), Buk zwyczajny (Bk), Brzoza brodawkowata (Brz), Dąb bezszypułkowy (Dbbs), Dąb szypułkowy (Dbs) i Olsza czarna (Olcz). Mikoryzacja zabieg wspomagający rozwój sadzonek polegający na dodaniu mieszaniny gleby ze strzępkami grzyba mikoryzującego. Sadzonki mikoryzowane mają ułatwiony wzrost, gdyż grzybnia przejmuje częściowo zadania korzeni. Ogniska biocenotyczne są to grupy gatunków jagododajnych oraz korzystnie wpływających na strukturę gleby. Stanowią cenną domieszkę w każdym drzewostanie poprawiając warunki bytowania pożytecznych gatunków zwierząt (np. owadów). Pędrak (zapędraczenie) larwa chrząszczy z rodziny żukowatych odżywiająca się korzeniami różnych roślin. Może powodować szkody graniczące z zamieraniem zaatakowanych roślin. Typowym objawem nadmiernego zapędraczenia jest zamieranie sadzonek na placowatych powierzchniach. Badanie zapędraczenia wykonuje się wczesną jesienią roku poprzedzającego sadzenie uprawy. Dokładniejsze informacje dotyczące zapędraczenia i zwalczania pędraków można uzyskać w nadleśnictwie. Poprawki zabieg uprawowy polegający na dosadzeniu drzewek na miejscach po zamarłych sadzonkach w roku następującym po roku sadzenia. Repelent środek chemiczny służący zniechęcaniu zwierząt do ogryzania pędów wierzchołkowych posadzonych drzewek. Skład gatunkowy odzwierciedla dobór gatunków do warunków siedliska i żyzności gleby. Podczas doboru gatunków powinno się zwracać uwagę na ich zdolności do rozwoju w zastanych warunkach. Skróty nazw gatunków leśnicy w codziennej praktyce używają w różnych dokumentach skrótów nazw drzew gatunków lasotwórczych np. sosna - So, świerk Św, dąb Db (dla rozróżnienia dwóch gatunków dodaje się dodatkowe litery określające gatunek dla d. bezszypułkowego bsz Dbbsz, a dla d. szypułkowego sz Dbsz (Pełna lista gatunków ze skrótami nazw znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji). Symbol produkcyjny sadzonek informuje o wieku sadzonki (cyfra w liczniku), czy była przesadzana (szkółkowana) i w jakim wieku (cyfra w mianowniku), np.: 1/0 drzewko jednoroczne nieszkółkowane (często spotykane przy opisie sosny); 3/1 drzewko trzyletnie szkółkowane po pierwszym roku życia (tak jest przygotowywany na szkółce świerk i modrzew). Uprawa leśna wszystkie rośliny posadzone na powierzchni w celu uzyskania w przyszłości lasu. Uzupełnienia zabieg uprawowy polegający na dosadzeniu drzewek na miejscach po zamarłych sadzonkach w 2 i kolejnych latach po posadzeniu uprawy. Więźba sadzenia rozstaw między rzędami sadzenia i roślinami w rzędach. Na podstawie więźby oblicza się ilość sadzonek wymaganych do posadzenia. 2

3 Zgryzanie upraw uszkodzenia drzewek powodowane przez zwierzynę płową (jelenie i sarny). Polega na uszkadzaniu pączków i pędów wierzchołkowych skutkujące utrudnieniami w prawidłowym wzroście i rozwoju sadzonek drzew. Jednym ze sposobów zabezpieczania przed zgryzaniem jest użycie repelentów. I. WARUNKI WSTĘPNE PRZED OPRACOWANIEM PLANU 1. Każdy producent rolny występujący o wykonanie planu zalesienia powinien dołączyć do wniosku: a) wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wystawiony przez gminę właściwą dla położenia gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia; b) wypis z ewidencji gruntów i budynków dotyczący działek ewidencyjnych, na których są położone działki rolne przeznaczone do zalesienia, wystawiony przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwy dla położenia gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia; c) kopię części mapy ewidencji gruntów i budynków obejmującą działki rolne przewidziane do zalesienia uzyskaną w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej właściwym dla położenia gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia; d) w wypadku, gdy działki przeznaczone do zalesienia są częściami działki ewidencyjnej powinny być wydzielone geodezyjnie; e) w przypadku zalesiania powierzchni łącznie przekraczającej 20 ha w jednym obrysie, należy dołączyć raport oddziaływania na środowisko dla planowanego zalesienia. 2. Warunki formalne wymagane do spełnienia przy ubieganiu się o płatność na zalesienie (jeśli wnioskodawca nie spełnia tych wymogów wykonanie planu zalesienia staje się bezprzedmiotowe): a) wypis z planu miejscowego zawiera informację, iż zalesienie jest dopuszczalnym kierunkiem zagospodarowania działki; b) działka lub działki mają powierzchnię łączną co najmniej 0,3 ha i szerokość co najmniej 20 m, z tym że grupa co najmniej 3 producentów musi zalesić łącznie co najmniej 3 ha w jednym obrysie (działki muszę mieć szerokość łączną co najmniej 20 m); c) działka przeznaczona do zalesienia jest w stałym użytkowaniu rolniczym jako grunt orny, trwały użytek zielony, sad lub plantacja owocowa; d) producent rolny uzyskujący wsparcie w postaci renty strukturalnej nie może korzystać z działania Zalesienie gruntów rolnych. 3

4 O czym powinien pamiętać nadleśniczy (lub osoba wskazana przez niego do wykonania planu zalesienia): ma 60 dni na wykonanie planu zalesienia (licząc od daty złożenia pisemnego, kompletnego wniosku przez wnioskodawcę); dokonuje lustracji terenu zgłoszonego do zalesienia; konsultuje z właścicielem gruntów założenia planu zalesienia (np. skład gatunkowy, wykonanie prac przygotowawczych i zalesieniowych dostosowując je do możliwości wnioskodawcy); podpisuje każdą stronę gotowego planu zalesienia; sporządza jeden plan zalesienia dla grupy co najmniej 3 rolników, którzy będą występować wspólnie o zalesienie; przechowuje kopię planu zalesienia w nadleśnictwie przez 10 lat. II. CZĘŚĆ OGÓLNA PLANU ZALESIENIA 1. Należy podać nazwisko i imię lub nazwę właściciela (współwłaścicieli) gruntów. W przypadku grupy rolników wpisuje się nazwisko i imię lub nazwę każdego z członków grupy. Należy określić miejsce zamieszkania i adres albo siedzibę i adres. 2. Należy wpisać numer identyfikacyjny (lub numery) producenta/ów rolnego/ych wnioskującego o wykonanie planu zalesienia. 3. Należy określić powierzchnię uprawy leśnej zgodnie z tabelą POWIERZCHNIA UPRAWY LEŚNEJ STANOWIĄCA PODSTAWĘ DO OBLICZENIA WSPARCIA NA ZALESIENIE, PREMII PIELĘGNACYJNEJ ORAZ PREMII ZALESIENIOWEJ zamieszczoną w załączniku nr 2 do rozporządzenia MRiRW. Tabela stanowi podsumowanie informacji wynikających z dalszych części planu zalesieniowego. Są to m.in. następujące dane: a) łączna powierzchnia zalesienia obliczona osobno dla gatunków iglastych i liściastych; b) powierzchnia uprawy do grodzenia; c) powierzchnia uprawy wymagająca zabezpieczania przed zgryzaniem przy użyciu repelentów; d) powierzchnia działek położonych na stokach o pochyleniu ponad 12. Przykładowe (uproszczone) wypełnienie tabeli: Działka o powierzchni 2,40 ha obsadzona dębem 30%, sosną 60% i modrzewiem 10%. Powierzchnię obsadzoną dębem ogrodzono. Działka jest położona na terenie o korzystnej konfiguracji. 4

5 Płatność na zalesienie: Powierzchnia w ha Iglaste Liściaste Wsparcie na zalesienie 1,68 0,72 na terenach o korzystnej konfiguracji 1,68 0,72 na stokach o nachyleniu powyżej 12 o - - Zabezpieczenie przed zwierzyną grodzenie siatką o wysokości 2 metrów 0,72 Premia pielęgnacyjna 2,40 na terenach o korzystnej konfiguracji bez stosowania repelentów 0,72 na terenach o korzystnej konfiguracji z zastosowaniem repelentów 1,68 na stokach o nachyleniu powyżej 12 o bez stosowania repelentów - na stokach o nachyleniu powyżej 12 o z zastosowaniem repelentów - Premia zalesieniowa 2,40 Powyższa tabela jest podstawą do obliczania wysokości płatności na zalesienie, dlatego też należy wypełniać ją szczególnie uważnie, i sprawdzić poprawność wypełnienia. III. OPIS GRUNTÓW PLANOWANYCH DO ZALESIENIA 1. W planie zalesieniowym należy scharakteryzować grupy użytków gruntowych zgodnie ze wzorem tabeli WYSZCZEGÓLNIENIE GRUP UŻYTKÓW GRUNTOWYCH W GOSPODARSTWIE ROLNYM WRAZ Z ICH POWIERZCHNIĄ, która stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia MRiRW. Tabela powinna zostać wypełniona zgodnie z danymi z wypisu z ewidencji gruntów i budynków, otrzymanego od wnioskodawcy. 2. Kolumna określająca powierzchnię do zalesienia powinna zostać wypełniona w uzgodnieniu z wnioskującym i/lub na podstawie załącznika graficznego dołączonego do wniosku z zaznaczonymi działkami przeznaczonymi do zalesienia. 3. Kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi działkami rolnymi do zalesienia oraz wykonany na jej podstawie szkic zalesienia należy opracować zgodnie z oznaczeniami przyjętymi w załączniku nr 7 do rozporządzenia MRiRW. 5

6 IV. OPIS PRZEPROWADZENIA ZALESIENIA (PROFIL ZALESIENIA) 1. Określenie siedliskowych typów lasu a) Należy podać krainę przyrodniczo-leśną dla miejsca planowanego zalesienia (mapa - załącznik nr 2 do Instrukcji); b) Należy podać zasobność gleby, jeśli jest znana. W opisie należy używać sformułowania właściwa dla (podać odpowiadający klasie jakości rolniczej gleb typ siedliskowy lasu wg tabeli zawartej w załączniku M do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich); c) Należy także opisać strefę ekotonową, jeśli została zaplanowana, z podaniem planowanego składu gatunkowego, więźby sadzenia i formy zmieszania gatunków zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do rozporządzenia RM; d) Jeśli zostało zaplanowane zakładanie ognisk biocenotycznych, należy dokonać ich opisu, z podaniem składu gatunkowego, więźby sadzenia i form zmieszania gatunków zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do rozporządzenia RM. 2. Określenie składu gatunkowego upraw dla przyjętych siedliskowych typów lasu w drzewostanie panującym i strefie ekotonowej e) Scharakteryzowania składu gatunkowego należy dokonać zgodnie ze wzorem tabeli stanowiącej załącznik nr 4 do rozporządzenia MRiRW, korzystając z informacji zawartych w załączniku M do Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz załączniku 2 i 3 do rozporządzenia RM. 3. Więźba, rozmieszczenie, charakterystyka i liczba sadzonek oraz forma ich zmieszania f) Charakterystyka i liczba sadzonek oraz forma ich zmieszania i rozmieszczenia powinna być zgodna ze wzorem tabeli stanowiącej załącznik nr 5 do rozporządzenia MRiRW korzystając z informacji zawartych w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia RM; g) W kolumnie 2 Symbol Produkcyjny należy podać informacje o wieku i sposobie przygotowania sadzonek na szkółce (So 1/0, Md 3/1, Db 2/0); h) w kolumnie 3 Wymogi Przygotowania należy wpisać informacje dotyczące pochodzenia materiału siewnego dla gatunków objętych regionalizacją przyrodniczo-leśną oraz innych szczególnych sposobów przygotowania sadzonek, np. mikoryzowania. 4. Schemat uprawy leśnej (szkic rozmieszczenia gatunków) i) schemat uprawy leśnej powinien być opracowany na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, przedstawiając planowane rozmieszczenie gatunków oraz inne niezbędne informacje przy użyciu oznaczeń przyjętych w załączniku nr 7 do rozporządzenia MRiRW (prawidłowo wykonany schemat uprawy leśnej prezentuje załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji). 6

7 V. WSKAZANIA UPRAWOWE I PIELĘGNACYJNE 1. Zabiegi uprawowe a) Należy opisać proponowany sposób przygotowania gleby do nasadzeń (narzędzia uprawowe, zabiegi uprawowe, powierzchnia i zakres prac uprawowych oraz termin prac agrotechnicznych). Przy przygotowywaniu gleby na trwałych użytkach zielonych oraz gruntach ornych ugorowanych przez okres dłuższy niż 2 lata należy przewidzieć potrzebę badania zapędraczenia gleby i ewentualnych zabiegów zwalczania pędraków. 2. Prowadzenie nasadzeń drzew i krzewów leśnych b) Należy opisać metody termin i kolejność sadzenia poszczególnych gatunków drzew i krzewów na działkach rolnych. 3. Pielęgnacja i ochrona założonych upraw leśnych c) Należy scharakteryzować wszelkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne przewidziane dla zakładanej uprawy w całym pięcioletnim okresie dofinansowania (np. pielęgnacja gleby wokół sadzonek, odchwaszczanie, czyszczenia wczesne, itp. z podaniem częstotliwości wykonywania zabiegów). Czynności wykonywane w ramach pielęgnacji założonej uprawy leśnej powinny być ewidencjonowane w tabeli zgodnej z załącznikiem nr 6 do rozporządzenia MRiRW; d) W tabeli należy uwzględnić wszystkie zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne wymagane od pierwszego do piątego roku włącznie po założeniu uprawy. Przy określaniu terminów wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych należy unikać sformułowań raz, dwa razy w sezonie wegetacyjnym. Terminy powinny być podawane w sposób wiążący, np. nie później niż do 15 czerwca; e) Przy projektowaniu prac pielęgnacyjnych należy zakładać większą częstotliwość wykonywania zabiegów, pozostawiając możliwość skonsultowania zabiegu, gdy we wskazanym terminie nie jest on potrzebny lub niewykonalny (np. podczas suszy, z powodu opóźnionego sezonu wegetacyjnego). 4. Ochrona uprawy przed szkodami powodowanymi przez zwierzynę Pamiętaj!!! 1. Leśnik decyduje o potrzebie wprowadzenia takich działań. 2. Sumaryczna powierzchnia ogrodzonych nasadzeń musi być podana we wniosku zalesieniowym. 3. Potrzeba zastosowania repelentów skutkować będzie uzyskaniem wyższej premii pielęgnacyjnej. We wniosku zalesieniowym należy podać sumaryczną powierzchnię, na której wymagane będzie użycie repelentów. 7

8 f) Należy opisać każdą cześć uprawy wymagającą grodzenia z podaniem łącznej powierzchni ogrodzonych upraw; g) Dodatkowo należy podać łączną powierzchnię upraw wymagającą ochrony przed zgryzaniem poprzez zastosowanie repelentów, a także określić sposób stosowania repelentu i częstotliwość jego używania. 5. Ochrona przeciwpożarowa h) W miarę występujących potrzeb należy opisać działania przeciwpożarowe wymagane dla zakładanej uprawy (pasy przeciwpożarowe z podaniem składu gatunkowego, wyznaczenie dróg przeciwpożarowych, dostęp do zbiorników wodnych itp.). Załącznik 1 Jan Kowalski Pupkowizna Łyse tel Nr producenta rolnego: Łyse, 11 września, 2004 r. Do Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec Myszyniec Zawodzie Myszyniec Wniosek Zwracam się z uprzejmą prośbą o wykonanie planu zalesienia dla działek zaznaczonych na mapce będącej załącznikiem do wniosku. Załączniki: 1. Wypis z mpzp, 2. Wypis z rejestru gruntów 3. Mapa ewidencyjna z działkami przeznaczonymi do zalesienia /-/ Jan Kowalski Załącznik nr 2 8

9 9

10 Załączniki nr 3 Drzewa i krzewy wykorzystywane do zalesienia gruntów rolnych 1 1. Gatunki drzew objęte regionalizacją nasienną: 1) Jodła pospolita (Jd); 6) Brzoza brodawkowata (Brz); 2) Modrzew europejski i polski (Md); 7) Dąb bezszypułkowy (Dbbs); 3) Sosna zwyczajna (So); 8) Dąb szypułkowy (Dbs); 4) Świerk pospolity (Św); 9) Olsza czarna (Olcz) 5) Buk zwyczajny (Bk); 2. Gatunki drzew nie objęte regionalizacją nasienną: 1. Grab zwyczajny (Gb); 2. Jesion wyniosły (Js); 3. Klon jawor (Jw); 3. Gatunki domieszkowe i biocenotyczne: 1. Bez czarny; 2. Bez koralowy; 3. Czeremcha pospolita; 4. Czereśnia ptasia; 5. Dereń świdwa; 6. Głóg dwuszyjkowy; 7. Głóg jednoszyjkowy; 8. Grusza pospolita; 9. Jabłoń dzika; 10. Jałowiec pospolity; 11. Jarząb pospolity; 12. Jarząb brekinia; 4. Klon zwyczajny (Kl); 5. Lipa drobnolistna (Lp); 6. Wiązy (Wz). 13. Kalina koralowa; 14. Kruszyna pospolita; 15. Leszczyna pospolita; 16. Olsza szara; 17. Porzeczka alpejska; 18. Porzeczka czerwona; 19. Rokitnik zwyczajny; 20. Róża dzika; 21. Trzmielina brodawkowata; 22. Trzmielina zwyczajna; 23. Wierzba biała 24. Wierzba iwa. Załącznik nr 4 1 Zgodnie z załącznik nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesianie gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. z 2004 r., Nr 187, poz. 1929) 10

11 11

12

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA A. Zalecenia planu zalesienia 1. Dane dotyczące położenia gruntów przeznaczonych do wykonania zalesienia lub gruntów z sukcesją naturalną oraz faktycznego sposobu

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA

ELEMENTY PLANU ZALESIENIA Załącznik nr 3 ELEMENTY PLANU ZALESIENIA 1. uprawy leśnej, stanowiąca podstawę do obliczenia wsparcia na zalesienie, premii pielęgnacyjnej oraz premii zalesieniowej, ustalona zgodnie z poniższymi tabelami:

Bardziej szczegółowo

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów,

do zalesień można było wykorzystać tylko rodzime gatunki drzew i krzewów, Zasady przyznawania pomocy Krok po kroku Beneficjenci Płatność na zalesianie mógł otrzymać producent rolny (osoba fizyczna albo spółdzielnia produkcji rolnej), który był właścicielem lub współwłaścicielem

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa

Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa SIEDLISKOZNAWSTWO LEŚNE, Studia magisterskie, Semestr 1... Imię i nazwisko wykonawcy Waloryzacja przyrodniczo-siedliskowa nadleśnictwa... Nazwa nadleśnictwa zajmującego największą część obszaru objętego

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych

Zalesianie gruntów rolnych Zalesianie gruntów rolnych PRZEWODNIK 1 Wydawca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Organ Zarządzający Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich ul. Wspólna 30 00-930 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Wzór wniosku o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia.... (poz...) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok

WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa WNIOSEK o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych rok Potwierdzenie przyjęcia przez Biuro Powiatowe ARiMR /pieczęć/... Data przyjęcia i podpis......

Bardziej szczegółowo

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje:

Wysokość pomocy. Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: Wysokość pomocy Pomoc na zalesianie gruntów rolnych obejmuje: wsparcie na zalesienie - jednorazowy ryczałt za poniesione koszty zalesienia i ewentualnie ogrodzenia uprawy leśnej, wypłacany w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 W Polsce występuje znaczny

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las.

Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Od 1 czerwca br. rusza nabór wniosków od rolników, którzy chcą posadzić las. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 czerwca do 31 lipca br. będzie przyjmować wnioski o wsparcie od rolników,

Bardziej szczegółowo

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las

Od 1 czerwca 2012 ARiMR przyjmuje wnioski od rolników, którzy chcą na swoich gruntach posadzić las Pomoc na zalesianie tekst z ARiMR: http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/od-1-czerwcaarimr-zacznie-przyjmowac-wnioski-od-rolnikow-ktorzy-chca-na-swoich-gruntach-posadz.html Od 1 czerwca 2012 ARiMR

Bardziej szczegółowo

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki

Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych. Michał Rewucki Działanie 5 PROW: Zalesianie gruntów rolnych Michał Rewucki Podstawa prawna Rozporządzenie Rady (WE) r 1257/1999 (art. 31) Rozporządzenie Komisji (KE) nr 48/2004 (Załącznik, pkt 2.2) Rozporządzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku

Zalesienia gruntów rolnych. Krok po kroku Zalesienia gruntów rolnych Krok po kroku Krok 1 ( 0 ) przed zalesieniem Wnioskodawca zbiera wymagane dokumenty (może to robić bez ograniczeń czasowych): 1. Wypis z mpzp z informacją o przeznaczeniu działek

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po działaniu. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Przewodnik po działaniu. Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Przewodnik po działaniu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne 1 1 Przewodnik Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Przewodnik po działaniu Zalesianie

Bardziej szczegółowo

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy

Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Plantacje nasienne w Lasach Państwowych stan i perspektywy Zbiór szyszek i nasion z plantacji i plantacyjnych upraw nasiennych w Lasach Państwowych (stan na 31.12.2011 r.) 2 Sosna zwyczajna (stan na 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

DOBRA KULTURA ROLNA PRZY ZACHOWANIU WYMOGÓW OCHRONY ŚRODOWISKA ZALESIENIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIś ROLNE 2008 Biura Powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1 sierpnia do 30 września będą przyjmować wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R.

INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. INFORMACJA O ZALESIENIACH PRYWATNYCH GRUNTÓW ROLNYCH NA TERENIE POWIATU KIELECKIEGO W 2009R. I PRZYGOTOWANIACH DO ZALESIEŃ NA 2010R. W bieŝącym roku zalesienia prowadzone były tylko przez Agencję Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach.

Pomoc finansowa na zalesianie gruntów rolnych udzielana jest w trzech transzach. Od 1 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie Kategoria: Pozycja IV Rolnicy, którzy zdecydują się posadzić las na swoich gruntach, mogą otrzymać na realizację tego zadania pomoc z Agencji

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Kto moŝe się starać o dotację

Kto moŝe się starać o dotację Od 1 sierpnia br. moŝna ubiegać się o dotację na zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niŝ rolne. Dowiedz się, czy moŝesz skorzystać z tego działania PROW 2007-2013 i jak poprawnie wypełnić wniosek?

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Przewodnik po działaniu Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH rok

PLAN ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH rok WOJEWÓDZTWO POMORSKIE STAROSTWO POWIATOWE STAROGARD GDAŃSKI NADLEŚNICTWO LUBICHOWO PLAN ZALESIENIA GRUNTÓW ROLNYCH 2005 rok Sporządził: Specjalista Służby Leśnej mgr inż. Radosława Krysiak Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha;

grupa rolników (co najmniej 3), których grunty sąsiadują ze sobą, a ich łączna powierzchnia jest nie mniejsza niŝ 2 ha; Jakie są warunki otrzymania wsparcia na zalesianie gruntów rolnych? Najlepiej zwrócić się do Nadleśnictwa, na którego terenie leŝą działki, które chcemy zalesić. Trzeba posiadać wypis z rejestru gruntów,

Bardziej szczegółowo

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia

Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia Spis inwentaryzacyjny roślin do usunięcia L.p. Nr drzewa Gatunek drzewa lub krzewu Obwód pnia w centymetrach 1 1 Sosna zwyczajna 1 2 2 Sosna zwyczajna 122 3 3 Klon jawor 22, 4 4 Klon jawor 22, 22,25, 32,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH

ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ZAŁĄCZNIK N. KALKULACJA PŁATNOŚCI DO DZIAŁANIA 5 ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH 1) Wsparcie na zalesienia na terenach o korzystnej konfiguracji 1 Przygotowanie gruntu - wyorywanie pasów frezem (40 PLN x 19,5

Bardziej szczegółowo

ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH

ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH PRZEWODNIK PO DZIAŁANIU ZALESIANIE I TWORZENIE TERENÓW ZALESIONYCH PROW 2014-2020 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r.

Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2012 r. Poz. 1302 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu sporządzania

Bardziej szczegółowo

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków.

Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. .pl https://www..pl Dopłaty na zalesianie - rozpoczął się nabór wniosków. Autor: Ewa Ploplis Data: 9 czerwca 2018 W Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) rozpoczął się nabór wniosków

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku

REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku REALIZACJA działania ZALESIANIE GRUNTÓW ROLNYCH ORAZ ZALESIANIE GRUNTÓW INNYCH NIŻ ROLNE krok po kroku Kto? Krok Co robi podmiot? Kiedy? I Rok przystąpienia do działania Zalesianie gruntów rolnych oraz

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r

Zasady przyznawania pomocy na zalesianie w roku Brwinów, r Zasady przyznawania pomocy na w roku 2014 Brwinów, 10-11.03.2014 r Podstawy prawne Rozporządzenie (UE) Nr 1310/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego niektóre przepisy

Bardziej szczegółowo

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ocena opłacalności zalesień gruntów rolnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ UL. PRAWOCHEŃSKIEGO 15, 10-720 OLSZTYN tel. 89 523 34 73,

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik leśnik 321[02]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik leśnik 321[02]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 21 Strona 2 z 21 Strona 3 z 21 Strona 4 z 21 Strona 5 z 21 Strona 6 z 21 Kosztorys zaplanowanych prac Koszt materiału sadzeniowego Lp. Gatunek Symbol produkcyjny Jednostka miary ilość jednostek

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne

Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Zalesienia stanowią początkowy etap w drodze długotrwałego procesu tworzenia kompleksu leśnego. Są istotnym elementem przeciwdziałającym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego*

Bardziej szczegółowo

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne.

Historia: PROW Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów w innych niż rolne. Historia: Zalesianie gruntów w rolnych oraz gruntów innych niż rolne. Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych Wykonała: Iwona

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

Dz.U Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 3 poz. 16 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW

Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW Inwestycje w rozwój obszarów leśnych i poprawę żywotności lasów PROW 2014-2020 Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne PROW 2007-2013 Tryb obsługi wniosków 1. Wnioski o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich

Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich .pl https://www..pl Dopłaty do zalesiania - są pieniądze dla wszystkich Autor: Ewa Ploplis Data: 1 lipca 2018 Czy opłaca się posadzić las na gruncie rolnym? Jak duże dopłaty do zalesiania terenów rolnych

Bardziej szczegółowo

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce.

Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. Tab. 1. Przykładowe wymiary drzew, kwalifikujące je do ochrony, według propozycji sformułowanych dla wybranych kompleksów leśnych w Polsce. GATUNEK Kwalifikujące na pomnik przyrody - obowiązujące obecnie

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU o przyznanie płatności na zalesianie gruntów rolnych Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Stawiamy na jakość. System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001

Stawiamy na jakość. System zarządzania jakością prac w BULiGL spełnia standardy normy ISO 9001 oraz ISO 14001 Koncepcja renaturyzacji (przebudowy) drzewostanów sosnowych na terenach poddanych wieloletniej immisji ścieków ziemniaczanych w Nadleśnictwie Iława Janusz Porowski BULiGL Oddział w Białystoku Stawiamy

Bardziej szczegółowo

A. INFORMACJE WSTĘPNE

A. INFORMACJE WSTĘPNE INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE A. INFORMACJE WSTĘPNE Formularz wniosku jest uniwersalny. Wnioskodawca wypełnia go w przypadku, gdy: występuje o przyznanie pomocy na zalesianie;

Bardziej szczegółowo

PROW o zalesieniach. Dodano:

PROW o zalesieniach. Dodano: PROW o zalesieniach Dodano: 10.01.2008 (tekst bez tabel) Nazwa działania Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne Kod działania 221, 223. Podstawa prawna Schemat I - zalesianie

Bardziej szczegółowo

Rola gatunków domieszkowych w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym

Rola gatunków domieszkowych w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym Rola gatunków domieszkowych w planowaniu urządzeniowo-hodowlanym Wojciech Gil Zakład Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych Instytut Badawczy Leśnictwa Leśne siedliska zmienione i zniekształcone, Nagórzyce,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej

Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gospodarka drzewostanem - część leśna Wykaz drzew wyznaczonych do wycinki część bez inwentaryzacji szczegółowej Gatunek Liczba sztuk egzemplarzy w przedziałach średnicy pni w cm Krzewy m 2 do 15 16-20

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Art. 1. Ustawa reguluje zasady przeznaczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. UCHWAŁA NR 3331/2017 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 1 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 2640/2016 z dnia 21 września 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r.

UCHWAŁA NR 2640/2016 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 2016 r. UCHWAŁA NR 26/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 21 września 16 r. w sprawie: wyrażenia zgody na usunięcie drzew i krzewów przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE WSPARCIA NA ZALESIENIE PROW 2014-2020 Przed wypełnieniem wniosku o przyznanie wsparcia na zalesienie, należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją wypełniania

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy (NASADZENIA OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ W OKRESIE TRZECH SEZONÓW WEGETACYJNYCH)

Kosztorys ofertowy (NASADZENIA OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ W OKRESIE TRZECH SEZONÓW WEGETACYJNYCH) Kosztorys ofertowy ZAŁOŻENIE PASA ZIELENI IZOLACYJNEJ NA DZIAŁKACH 338/9, 339/7, 341/7 POŁOŻONYCH PO ZACHODNIEJ STRONIE SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH "BARYCZ" (NASADZENIA OBJĘTE SĄ GWARANCJĄ W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Liczba godzin Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania

Spis treści 1. Dane ogólne Nazwa opracowania Inwestor Autor opracowania Podstawa opracowania 1 Spis treści 1. Dane ogólne... 3 1.1 Nazwa opracowania.... 3 1.2 Inwestor... 3 1.3 Autor opracowania... 3 1.4 Podstawa opracowania.... 3 1.5 Cel i zakres opracowania.... 3 2. Warunki formalno prawne...

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u norweskich leśników

Z wizytą u norweskich leśników Z wizytą u norweskich leśników Konferencja podsumowująca realizację projektu Zachowanie różnorodności biologicznej siedlisk obszarów NATURA 2000, poprzez ochronę ex situ jesionu wyniosłego, wiązu górskiego,

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru

Zasady dotyczące ustanawiania kryteriów wyboru Priorytet 5 Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spoŝywczym i leśnym Ogólne załoŝenie: Inwestycje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 6 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 1565 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Szczegółowe efekty kształcenia

Praktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin. Szczegółowe efekty kształcenia Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu rogram praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Lp. Tematyka 1. race przygotowawcze i organizacyjne - przypomnienie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019

Program praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 Załącznik nr 2B do umowy w sprawie praktycznej nauki zawodu rogram praktyk zawodowych w klasie I w roku szkolnym 2018/2019 raktyka wiosenna z hodowli i ochrony lasu 40 godzin Lp. Tematyka 1. race przygotowawcze

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem usługi jest usuwanie drzew, krzewów i ich podrostów na potrzeby projektu LIFE13 NAT/PL/000038 pn.: Ochrona cennych siedlisk przyrodniczych na Ponidziu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013)

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY NA ZALESIANIE (PROW 2007 2013) w przypadku przeniesienia własności/współwłasności wszystkich gruntów lub ich części objętych wnioskiem o przyznanie pomocy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia

USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 8 czerwca 2001 r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2003 r. Nr 46, poz. 392. Art. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt

Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Zasady wypełniania Wniosku o przyznanie płatności z tytułu realizacji programów rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt Regulacje prawne związane ze składaniem i wypełnianiem Wniosku o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy. Jadwiga Dębska Próchniak Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Plan rolno-środowiskowy Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 sierpnia 2004 roku,

Bardziej szczegółowo

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.?

Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? .pl https://www..pl Komu przysługują dopłaty bezpośrednie w 2017 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 22 kwietnia 2017 Do 15 maja można składać wnioski o przyznanie płatności obszarowych za 2017 r. Na temat komu

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne LOL-4101-02-03/2012 P/12/155 Olsztyn, dnia 18 lipca 2012 r. Pan Zenon Giebień Kierownik Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Elblągu Wystąpienie pokontrolne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze

Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Zimowa Szkoła Leśna IBL 18-20.03.2014 Pielęgnowanie lasu aspekty przyrodnicze i gospodarcze Tadeusz Andrzejczyk SGGW Plan referatu CEL I ZAKRES PIELĘGNOWANIA LASU WARUNKI RACJONALNEJ PIELĘGNACJI DRZEWOSTANÓW

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 31/014 Zn.spr. ZG 900-32/14 Z dnia 1 lipca 2014 w sprawie cen sprzedaży detalicznej na warunkach loco las po zrywce surowca. 1. Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJA Warszawa, dnia 12 kwietnia 2001 r. Druk nr 614 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pani Alicja GRZEŚKOWIAK MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów

Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Taczanów Nr 1/2014 Zn.spr. ZG 90/1/14 Z dnia 7 stycznia 2014 w sprawie cen sprzedaży detalicznej na warunkach loco las po zrywce surowca. 1. Na podstawie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE Zalesianie gruntów rolnych krok po kroku CZĘŚĆ I PRACE PRZYGOTOWAWCZE Jak zalesić grunt rolny z pomocą dotacji unijnych? 1. Zastanów się, czy na Twojej działce możliwe jest zalesienie. Co musisz sprawdzić?

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela).

Sprawdzian wiedzy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych (klucz dla nauczyciela). Multimedialny program Poznajemy nasze drzewa i krzewy stworzono w ramach ogólnopolskiego projektu edukacyjnego Bioróżnorodność poznaj by zachować realizowanego przez Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 06 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R. Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo.

WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. WYKAZ DECYZJI ZEZWALAJĄCYCH/ODMAWIAJĄCYCH WYDANIA ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW LUB KRZEWÓW WYDANYCH W 2013 R. Szanowni Państwo. Kliknięcie lewym przyciskiem myszki na numerze karty spowoduje przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000?

Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Wlodzimierz.Adamczyk@mos.gov.pl Wsparcie dla leśnictwa w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Co z lasami niepaństwowymi na obszarach Natura 2000? Dębe, 12 września 2006 Planowano wsparcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI. z dnia 31 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 lutego 2016 r. Poz. 153 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Ochrona i zagospodarowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.13 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r.

Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 marca 2019 r. Poz. 585 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształtowania składu gatunkowego drzewostanów w lasach wielofunkcyjnych

Podstawy kształtowania składu gatunkowego drzewostanów w lasach wielofunkcyjnych Plan referatu: Uwagi wstępne. Skład gatunkowy drzewostanów naturalnych i d-stanów zagospodarowanych. Rola czynników ekonomicznych. Geneza i ewolucja pojęcia (gospodarczego) typu drzewostanu. Problem formy

Bardziej szczegółowo

komentarz technik leśnik 321[02] czerwiec 2012

komentarz technik leśnik 321[02] czerwiec 2012 Strona 1 z 20 Strona 2 z 20 Strona 3 z 20 Strona 4 z 20 Strona 5 z 20 Strona 6 z 20 Strona 7 z 20 W pracy egzaminacyjnej oceniane były: I. Temat pracy egzaminacyjnej stosowny do zakresu opracowania projektu.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 maja 2015 r. Poz. 655 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 8 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu

Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Ekonomiczne aspekty ekologizacji zagospodarowania lasu Prof. dr hab. Stanisław Zając Dr inż. Adam Kaliszewski Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi Instytut Badawczy Leśnictwa VI Sesja Zimowej Szkoły Leśnej,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - z

Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - z Praktyczne działania hodowlane wpływające na zmienność genetyczną populacji drzew leśnych - zagospodarowanie wyłączonych drzewostanów nasiennych a ich Kaczory, 08.05.2017 r. Nadleśnictwo Kaczory ul. Kościelna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 51/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszewiec

ROZPORZĄDZENIE NR 51/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszewiec ROZPORZĄDZENIE NR 51/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Kruszewiec Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego

Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego Działanie Rolnictwo ekologiczne - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego PROW 2014-2020 Konferencja Upowszechnianie wiedzy w zakresie jakości żywności Łódź, 12 października 2017 r. Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku

Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku Zarządzenie Nr II/46/2010 Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 6 stycznia 2010 roku w sprawie wyraŝenia zgody na usunięcie drzew i krzewów z nieruchomości połoŝonych przy ul. Długiej w Ostrowcu

Bardziej szczegółowo

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry

Gmina Tarnowskie Góry ul. Rynek 4, Tarnowskie Góry BIURO PROJEKTOWE KONSTRUKTOR adres tel/fax http/ e-mail Konto / NIP Ul. Kolonia Stella 26 32-500 Chrzanów tel. 0-32 623 00 49 fax. 0-32 625 06 23 www.biurokonstruktor.com.pl biuro@biurokonstruktor.com.pl

Bardziej szczegółowo

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW Zmiany do rozporządzenia wprowadzone od kwietnia 2017

Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW Zmiany do rozporządzenia wprowadzone od kwietnia 2017 Działanie ROLNICTWO EKOLOGICZNE PROW 2014-2020 Zmiany do rozporządzenia wprowadzone od kwietnia 2017 - zmiany wspierające rozwój rolnictwa ekologicznego OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE: Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Szkic uprawy. Informacje opisowe Skala 1:1000 Kraina i dzielnica przyrodniczo-leśna Opisy istniejących płatów odnowień

Szkic uprawy. Informacje opisowe Skala 1:1000 Kraina i dzielnica przyrodniczo-leśna Opisy istniejących płatów odnowień Szkic uprawy Informacje opisowe Skala 1:1000 Kraina i dzielnica przyrodniczo-leśna Opisy istniejących płatów odnowień Informacje graficzne Rodzaj i przebieg granic Drogi, strumienie i inne elementy liniowe

Bardziej szczegółowo

Wycinka drzew KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW?

Wycinka drzew KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIOSKIEM O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYCINKĘ DRZEW/KRZEWÓW? Wycinka drzew W dniu 17 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2134, ze zm.). Znosi ona, częściowo (!),obowiązek uzyskania

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE

OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW. Lp. Gatunek Wiek Cena (zł/szt.) DRZEWA IGLASTE Szkółka Drzew i Krzewów Świątkowscy 87 850 Choceń Księża Kępka 4 e mail: l.swiatkowski@o2.pl Tel. 505 024 858 OFERTA SPRZEDAŻY HURTOWEJ DRZEW I KRZEWÓW Lp. Gatunek Wiek Cena DRZEWA IGLASTE 1. Jodła kaukaska

Bardziej szczegółowo

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU

Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Wydział Leśny SGGW w Warszawie Niestacjonarne Studia Drugiego Stopnia Organizacja zajęć z przedmiotu HODOWLA LASU Prowadzący: Prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki - wykłady. Dr hab. Stanisław Drozdowski, dr

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia 11-130 Orneta tel.(55) 22-10-200 Plac Wolności 26 woj. warmińsko-mazurskie fax. (55) 22-10-210 www.umig.orneta.net e-mail: umig@orneta.net RRiGG.6220.4.2011 Orneta, 27.07.2011 r. DECYZJA Nr 4/2011 o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Lp. Data złożenia wniosku

INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW Lp. Data złożenia wniosku INFORMACJE O ZŁOŻONYCH WNIOSKACH W SPRAWIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW / KRZEWÓW - 2009 Lp. Data złożenia wniosku Numer ew. działki Miejscowość Przedmiot wniosku 1. 2202W Stary Konik- Halinów-Mrowiska-

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 56/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Żądłowice

ROZPORZĄDZENIE NR 56/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Żądłowice ROZPORZĄDZENIE NR 56/2007 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 28 listopada 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Żądłowice Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU Wspólnoty Leśnej w Sławkowie Na okres od 01.01.2015r. do 31.12.2024r. WŁASNOŚCI OSÓB FIZYCZNYCH Obręb: Maczki Miasto Sosnowiec Województwo: Śląskie F. H. U. BIODATA Michał

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW )

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW ) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA REJESTRU DZIAŁALNOŚCI ROLNOŚRODOWISKOWEJ LUB DZIAŁALNOŚCI EKOLOGICZNEJ (PROW 2014-2020) Obowiązek prowadzenia rejestru działalności rolnośrodowiskowej przez rolnika lub zarządcę

Bardziej szczegółowo