Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich dostosowane do obecnych i perspektywicznych wymogów rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa Płock, maj 2007 rok 1

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1.1. Założenia programowe projektu 1.2. Okres realizacji projektu 1.3. Adresaci projektu II. ZNACZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZEŃSTWA III. POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU PŁOCKIEGO IV. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 4.1. Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego 4.2. Oferty edukacyjne i szkoleniowe dostępne na rynku pracy 4.3. Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców 4.4. Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych V. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 5.1. Polityka spójności Unii Europejskiej w okresie programowania Polityka spójności w Polsce w okresie programowania Nowe zasady Europejskiego Funduszu Społecznego 5.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogólne wytyczne 5.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki typy projektów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji VI. KATALOG SZKOLEŃ I KURSÓW DOSTOSOWUJĄCYCH KWALIFIKACJE MIESZKAŃCOW SUBREGIONU PLOCKIEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY 2

3 I. WSTĘP 1.1 Założenia programowe projektu Projekt badawczy Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego jest realizowany w ramach działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Projekt jest skierowany do instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego do wymogów rynku pracy. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe: rozpoznanie możliwości i potrzeb szkoleniowych ludności wiejskiej powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców dotyczących kwalifikacji zawodowych zatrudnianych pracowników analiza oferty szkoleniowej dostępnej na rynku pracy po kątem jej dostosowania do wymogów rynku pracy identyfikacja kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Subregionu Płockiego determinujących przyszłe potrzeb rynku pracy Badaniami zostały objęte następujące segmenty rynku pracy: - mieszkańcy obszarów wiejskich powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego - pracodawcy z terenu w/w powiatów oraz miasta Płocka - instytucje szkoleniowe prowadzące działalność szkoleniową na tych obszarach - powiaty i gminy Subregionu Płockiego 3

4 Zakres i przedmiot programu badawczego Program badawczy obejmował pięć modułów badawczych: Moduł I - Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców Subregionu Płockiego Moduł II - Oferty szkoleniowe dostępne na rynku pracy Subregionu Płockiego Moduł III - Oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców Subregionu Płockiego Moduł IV - Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Moduł V - Kierunki szkoleń dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy na zawody i kwalifikacje odpowiadające potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy. Moduły I IV obejmowały swym zakresem niezależne badania i analizy dotyczące poszczególnych zagadnień rynku pracy na obszarze Subregionu Płockiego, a wyniki ich badań zostały przedstawione w formie raportów. Moduł V stanowi podsumowanie programu badawczego. Rezultatem prac badawczych jest także baza danych obejmująca szczegółowe zagadnienia zebrane i poddane analizom w ramach poszczególnych modułów badawczych: - potrzeby edukacyjne i szkoleniowe zgłaszane przez mieszkańców - poziom wykształcenia ludności - oferty szkoleniowych dostępne na rynku pracy - oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców - kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego - programy i kierunki szkoleń zbieżne z potrzebami rynku pracy 4

5 Moduł I Badanie potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego W ramach prac badawczych zostało przeprowadzonych 500 wywiadów ankietowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Wyniki ankiet przeanalizowano pod kątem określenia oczekiwań i możliwości ludności w/w powiatów w zakresie ich dalszego rozwoju zawodowego i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych. Przeprowadzono także analizę poziomu wykształcenia. Moduł II - Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na rynku pracy W ramach modułu zebrano i przeanalizowano informacje z zakresu szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych prowadzonych przez instytucje prowadzące działalność szkoleniową na obszarze Subregionu Płockiego. Przeanalizowano także informacje z Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia w Płocku, Gostyninie i Sierpcu dotyczące preferowanych kierunkach kształcenia. Moduł III - Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców Badanie obejmowało analizę ofert pracy składanych przez pracodawców w 2006 roku do Powiatowych Urzędów Pracy w: Płocku, Gostyninie i Sierpcu, a przede wszystkim potrzeby pracodawców w zakresie zatrudniania nowych pracowników. Badanie dotyczące potrzeby pracodawców zostało przeprowadzone w formie ankiet. Moduł IV Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych Przeprowadzono analizę strategii rozwoju oraz innych dokumentów programowych powiatów i gmin tworzących Subregion Płocki. Opracowane wnioski zostały 5

6 zweryfikowane podczas spotkań z przedstawicielami jednostek samorządowych, głównie w zakresie preferowanych kierunków rozwoju gospodarczego. Jednocześnie przeprowadzono spotkania z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze wspierania rozwoju oraz w sferze rolniczej. Przeprowadzone analizy umożliwiły określenie perspektywicznych kierunków rozwoju poszczególnych gminy Subregionu Płockiego determinujące zapotrzebowanie na określone specjalności i kwalifikacje zawodowe. Moduł V - Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich dostosowane do obecnych i perspektywicznymi wymogów rynku pracy Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie całości prac badawczych. Propozycja kierunków szkoleń dostosowanych do potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy zostanie zaprezentowana na konferencji z udziałem Beneficjentów Ostatecznych oraz innych instytucji i organizacji uczestniczących w realizacji projektu. Następnie Raport zostanie zweryfikowany o wnioski wynikające z Konferencji i rozesłany do Beneficjentów Ostatecznych oraz innych zainteresowanych instytucji i organizacji. 1.2 Okres realizacji projektu Realizacja projektu rozpoczęła się 01 października Badania ankietowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego przeprowadzono w okresie listopad grudzień 2006 rok Badania ankietowe pracodawców przeprowadzono w okresie styczeń luty 2007 rok Program badawczy zostanie w zakresie czterech szczegółowych modułów zakończono w kwietniu 2007 roku 6

7 W okresie kwiecień maj przeprowadzono spotkania konsultacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi Proces upowszechniania rezultatów i wyników projektu zakończy konferencja planowana w czerwcu 2007 roku Zakończenie projektu sierpień 2007 rok 1.3 Adresaci projektu Projekt jest skierowany do instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy. Są to: publiczne służby zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia szkoły wyższe biura karier zawodowych instytucje szkoleniowe jednostki organizacyjne OHP ośrodki doradztwa rolniczego oraz instytucje działające w sferze rolniczej organizacje związków zawodowych organizacje pozarządowe 7

8 8

9 II. ZNACZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZEŃSTWA Obecnie na świecie, w tym w Europie, kształtuje się nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, a inwestowanie w edukację staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Najbardziej efektywne wsparcie rozwoju gospodarczego następuje w tych państwach, w których system edukacyjny kształtuje kapitał społeczny pozostający w ścisłym związku z gospodarką. Podstawę realizacji gospodarki opartej na wiedzy stanowi kształcenie ustawiczne. Edukacja w ciągu całego życia prowadzi do społeczeństwa, w którym otwierają się różne możliwości kształcenia zarówno w szkole, jak i w życiu gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym, w związku z czym istnieje konieczność rozwijania alternatyw edukacyjnych zorientowanych na kształcenie nie tylko dla potrzeb ekonomii. Wskazuje się dzisiaj na doniosłość edukacyjnych aspektów szerokiego uczestnictwa w życiu społecznym, bowiem kształcenie ustawiczne jest całościową koncepcją leżącą u podstaw bezustannego rozwoju naukowego, społecznego i ekonomicznego. Jego celami są m.in. rozwój autonomii i poczucia odpowiedzialności poszczególnych ludzi i społeczeństw, wzmocnienie umiejętności uczestniczenia w procesach transformacyjnych w ekonomii, w życiu społecznym i kulturalnym. Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki promowaniu kształcenia ustawicznego, jako integralnej koncepcji uczenia się przez całe życie. Do ważnych cech kształcenia ustawicznego zalicza się m.in.: procesy uczenia się zachodzą w różnych miejscach, nie tylko w formach zorganizowanych przez system edukacji wszyscy zatrudnieni muszą posiadać umiejętność samodoskonalenia się w różnych okolicznościach 9

10 rozwój multimediów i rynku oprogramowania komputerowego wpływa w znaczny sposób na kształcenie technologie informatyczne i cyfrowe stymulują kontakty między placówkami naukowymi a przedsiębiorstwami sektora ICT w zakresie kształcenia na odległość instytucje kształcenia ustawicznego uelastyczniają odpowiedź na potrzeby rynku i kładą większy nacisk na wiedzę użyteczną i praktyczną Obok globalnych trendów określających charakter i jakość kształcenia ustawicznego w zakresie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy istotne znaczenie ma polityka oświatowa formułowana na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Rośnie rola edukacji zawodowej reagującej najsilniej na zmiany w gospodarce, szczególnie w obszarze zmian na rynku pracy. Istotne zadania wobec edukacji dotyczą przygotowania do wykonywania zawodów najbardziej potrzebnych na rynku pracy, zmian relacji między kształceniem ogólnym i zawodowym, kształcenia kompetencji wielostronnych, umożliwiających ścisłe powiązania między instytucjami oświatowymi a przedsiębiorstwami. Całościowe myślenie o systemie kształcenia formalnego i jego kontynuacji w postaci kształcenia ustawicznego jest obecne mocno podkreślane w dokumentach Unii Europejskiej. Gwarancja zatrudnienia na całe życie przestaje być możliwa, co powoduje konieczność kształcenia ustawicznego i nowej organizacji kształcenia. Do zadań priorytetowych w zakresie polityki edukacyjnej określonej na poziomie Unii Europejskiej należą w związku z tymi wyzwaniami: dostępność do edukacji w ciągu całego życia; dążenie do otwartego i elastycznego podejścia do edukacji, stwarzające przeciwdziałania marginalizacji; diagnozowanie potrzeb edukacyjnych rynku pracy 10

11 Wśród elementów istotnych dla strategii rozwoju kształcenia ustawicznego ważną rolę odgrywają analizy dotyczące: procesów przekształceń strukturalnych gospodarki, kosztów i stosunków pracy, procesów związanych z akcesją do Unii Europejskiej, oraz prognozy zatrudnienia i bezrobocia. Wyzwaniem dla kształcenia ustawicznego jest poprawa jakości i wzrost mobilności zasobów pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców w skali kraju i poszczególnych regionów, zwiększenie dostosowania posiadanych kwalifikacji do potrzeb gospodarki regionalnej i lokalnej. Jednym z celów Krajowej Strategii Zatrudnienia jest podwyższenie potencjału kwalifikacyjnego zasobów ludzkich, wszelkie bowiem działania zorientowane na zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa sprzyjają rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie ustawiczne w Polsce Kształcenie ustawiczne w Polsce regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U nr 256 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Zadania edukacji ustawicznej w Polsce określają dokumenty rządowe Strategia Rozwoju Edukacji na lata Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku

12 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 Głównym celem Strategii jest wyznaczenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Jej realizacja ma umożliwić rozwój indywidualny poprzez upowszechnienie dostępu do kształcenia ustawicznego i podniesienie jego jakości. Wskazuje także zadania dla administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych i oświatowych oraz partnerów społecznych. Strategia powinna stać się bazą do tworzenia resortowych i regionalnych programów rozwoju kształcenia. Celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. Sprzyjać to będzie wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie, dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia. Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych działaniach priorytetowych korespondujących z europejskim obszarem uczenia się przez całe życie: 1. Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego. 2. Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego. 3. Współdziałanie i partnerstwo. 4. Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie. 5. Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych. 6. Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego. 12

13 Kształcenie ustawiczne w Polsce w ramach systemu oświaty jest organizowane i prowadzone w: szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto kształcenie ustawiczne może być realizowane na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej (tzw. zasadach komercyjnych) lub na zasadach wynikających z innych przepisów, np. przepisów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych. Formy kształcenia ustawicznego różnią się zarówno czasem trwania, jak i zakresem i poziomem merytorycznym i obejmują: odczyty, filmy, wystawy, publikacje; seminaria, sympozja, konferencje, warsztaty szkoleniowe; nauczanie na odległość; nauczanie otwarte, samokształcenie kierowane; wszechnice akademickie; kursy, szkolenia: specjalistyczne, kwalifikacyjne, przygotowujące do zawodu; kształcenie w szkołach dla pracujących; studia podyplomowe; studia doktoranckie. Cechą charakterystyczną polskiego sytemu kształcenia ustawicznego od początku lat 90. jest rozproszony i żywiołowo rozwijający się sektor usług szkoleniowych oraz zorganizowany system szkoleń dla bezrobotnych. Można zaobserwować także silne zróżnicowanie przestrzenne w lokalizacji tych usług. Prawie 95% oferty kształcenia dorosłych w systemie szkolnym dotyczy obszarów miejskich. 13

14 14

15 III. POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU PŁOCKIEGO Informacje dotyczące poziomu wykształcenia ludności pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Województwo mazowieckie W województwie poziom wykształcenia ludności przedstawiał się następująco: - ludność z wykształceniem wyższym - 14,2 % w tym: kobiety 14,6 %, mężczyźni 13,8 % - ludność z wykształceniem średnim i policealnym - 35,6 % w tym: kobiety 39,3 %, mężczyźni 31,5 % - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 18,6 % w tym: kobiety 13,6 %, mężczyźni 24,1 % - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym - 25,3 % w tym: kobiety 25,6 %, mężczyźni 25,0 % - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi, bez wykształcenia szkolnego 6,3 % ; w tym: kobiety 6,9 %, mężczyźni 6,5 % W ludność zamieszkała na wsi charakteryzuje się zdecydowanie niższym wykształceniem: - z wykształceniem wyższym: wieś 5,0 %, miasto 18,9 % - z wykształceniem średnim i policealnym: wieś 22,8 %, miasto 42,1 % - z wykształceniem zasadniczym zawodowym: wieś 26,6 %, miasto 14,5 % - z wykształceniem podstawowym ukończonym: wieś 38,5 %, miasto 18,6 % - z wykształceniem podstawowym nieukończonymi, bez wykształcenia: wieś 7,0 %,miasto 5,9 % 15

16 Subregion Płocki Powiat płocki: - ludność z wykształceniem wyższym: od 6,62 % (Słupno) do 2,49% (Słubice) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 24,74% (Gąbin) do 14,99% (Bulkowo) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 31,37% (Bulkowo) do21,16% (Drobin) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 47,64 % (Słubice) do 36,27% (Radzanowo) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi : od 10,57% (Słubice) do 5,10% (Słupno) Powiat gostyniński - ludność z wykształceniem wyższym: od 3,92% (Sanniki) do 2,82% (Szczawin) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 21,26% (Sanniki) do 15,73% (Pacyna) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 25,59% (Gostynin) do 22,33% (Szczawin) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 50,61% (Pacyna) do 42,08% (Sanniki) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi: od 8,98% (Sanniki) do 6,39% (Gostynin) Powiat sierpecki: - ludność z wykształceniem wyższym: od 2,98% (Szczutowo) do 2,17% (Rościszewo) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 2,71% (Sierpc) do 16,86% (Mochowo) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 29,94% (Mochowo) do 23,00% (Szczutowo) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 49,24% (Zawidz) do 42,95% (Mochowo) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi: od 10,5% (Rościszewo) do 3,72% (Gozdowo) 16

17 IV. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 4.1 Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego Mieszkańcy obszarów wiejskich Subregionu Płockiego w badaniach zgłaszali przede wszystkim zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu: Ekonomii rozumianej jako znajomość sposobów zmniejszania kosztów produkcji, wyliczania efektywności produkcji, przeprowadzania większych inwestycji i pozyskiwania na nie środków finansowych, a także rozumienia mechanizmów gospodarki rynkowej Informatyki Rolnictwa pod katem efektywności produkcji, wykorzystywania nowych urządzeń i maszyn rolniczych oraz nowych technologii Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, handlu i usług Planów Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa, w tym funduszy dla rolnictwa Zdobycia drugiego zawodu i tu występuje bardzo duża różnorodność branż (krawiectwo, budownictwo, gastronomia,itp.) bądź uprawnień czeladnika/majstra Wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej, w tym prawa unijnego, funduszy strukturalnych, nowych technologii finansowanych przez państwo i UE Mieszkańcom obszarów wiejskich Subregionu Płockiego jako umiejętności najbardziej przydatne wskazali: Obsługa komputera, umiejętność korzystania z Internetu, znajomość programów do rozliczeń finansowych, edytowania tekstów itp. Umiejętność posługiwania się językami obcymi 17

18 Umiejętność prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej poza gospodarstwem rolnym(m.in. prowadzenie małej gastronomii, gospodarstwa agroturystycznego, zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, dziewiarskiego, organizowania imprez, zakładania ogrodów itp.) Umiejętność sporządzania dokumentacji dla pozyskania środków z UE dla rolników. Prawo jazdy Prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczania podatków. Umiejętność sprzedaży wyprodukowanych towarów; zdobywanie rynku. Umiejętność opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Liczne kursy dające umiejętności zawodowe: - wykończania wnętrz ( glazurnik, posadzkarz, szklarz) - spawacza - księgowych - fryzjerów, kosmetyczek, masażystów Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego umożliwiają sformułowani następujących wniosków: Przewaga małych i średnich gospodarstw rolnych powoduje, że szukanie dodatkowych dochodów poza gospodarstwem rolnym staje się dla ich właścicieli pożądanym sposobem na poprawienie złej sytuacji gospodarstw rolnych. Plany zawodowe mieszkańców wsi na najbliższą przyszłość to: - praca we własnym gospodarstwie (ok. 30%) - podjęcie każdej obojętnie jakiej pracy (25%) - podjęcie pracy w zakładzie państwowym (14%) - uruchomienie własnej firmie (ok. 9%) - podjęcie pracy za granicą (ok. 7%). - w ogóle nie chce pracować ( 4%) 18

19 Przyjęta przez właścicieli gospodarstw rolnych strategia działania na najbliższą przyszłość, to: strategia rozwoju około 50 % strategia przeczekania dla blisko połowy - 44% - strategia wycofania się 6 % Prawie 80% mieszkańców wsi widzi w starannym wykształceniu szansę na poprawę sytuacji i lepszy start życiowy. Około 25% mieszkańców wsi zamierza w najbliższym czasie zdobyć wyższe wykształcenie, a 12% wykształcenie średnie. Mieszkańcy wsi mają świadomość, jak ważne jest staranne wykształcenie, którego osiągnięcie może przyczynić się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Same jednak plany edukacyjne mieszkańców wsi nie wystarczą, by sytuacja tej grupy mogła się poprawić. Są one duże, ale na ile możliwe do zrealizowania? Trudno oczekiwać, że wieś samodzielnie poradzi sobie z aktualizowaniem kwalifikacji i zapewnieniem młodym dobrego startu. Jednym z jego narzędzi jest system stypendialny. Samorządy powinny wzmóc starania o środki z UE na przedsięwzięcia edukacyjne, rozwój inicjatyw gospodarczych i dotrzeć z tymi inicjatywami do mieszkańców. Należałoby również poprawić operatywność instytucji lokalnych w odniesieniu do spraw młodzieży, żeby przełamać jej narastające poczucie wyalienowania. Inne działania w zakresie wspomagania procesu podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi powinny skupiać się na: - Informowaniu mieszkańców o zamierzeniach samorządów powiatowych i gminnych określonych w planach rozwoju, po to by mogli ukierunkować swoje plany życiowe w tym edukacyjne do kierunków rozwoju obszarów, na których żyją i działają zawodowo - Pod potrzeby rozwoju obszarów stworzyć infrastrukturę szkolną, co wiązać się będzie z koniecznością zmiany dotychczasowych kierunków kształcenia. 19

20 - Powstać powinny ośrodki doradztwa edukacyjnego ściśle powiązane z planami rozwoju powiatu i planowanymi nowymi miejscami pracy, po to by pomóc w wyborze kierunku / zwodu tym, którzy chcą się kształcić. - Konieczna jest jasno określona polityka państwa w zakresie rolnictwa i związane z tym różnego rodzaju dopłaty, które podniosą standard ekonomiczny gospodarstw rolnych. - Oprócz systemu szkolnego należy rozwinąć efektywny system szkoleń skorelowany z potrzebami rozwoju powiatów i gmin i z indywidualnymi potrzebami mieszkańców wsi. 4.2 Oferty edukacyjne i szkoleniowe dostępne na rynku pracy Główne przyczyny kryzysu na rynku pracy Subregionu Płockiego: Mała mobilność przestrzenna i zawodowa ludności. Mała aktywność w poszukiwaniu pracy. Zbyt duży procent ludności z wykształceniem podstawowym lub ogólnym bez zawodu. Brak infrastruktury komunikacyjnej, co utrudnia mobilność ludności oraz stanowi poważną barierę rozwoju gospodarczego. Zbyt wolne tempo restrukturyzacji rolnictwa. Mała efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Brak skutecznego doradztwa zawodowego. Brak dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy. Słaba współpraca między rynkiem pracodawców a pracobiorców. Brak monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Brak partnerstwa publiczno prywatnego praktycznie w każdej dziedzinie życia gospodarczego. 20

21 Główne elementy prawidłowego rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu: Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. Poprawa jakości i wzrost mobilności zasobów pracy. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwój i wspieranie kształcenia ustawicznego w różnych formach. Gwarancja zatrudnienia na całe życie przestaje być możliwa, co powoduje konieczność kształcenia ustawicznego i nowej polityki edukacyjnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Subregionu Płockiego. Zwiększanie dopasowania zawodowo terytorialnego. Różnicowanie ofert edukacyjnych ze względu na zmieniające się potrzeby społeczno gospodarcze. Rozwój działań prewencyjnych wobec osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Dogłębna prognoza popytu na siłę roboczą. Planowanie zadań zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. 4.3 Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców W największym stopniu z problemem rotacji w roku 2006 borykali się respondenci z branży handlowej, usługowej, budowlanej i transportowej, najrzadziej z produkcji. Najczęściej rotacji podlegają stanowiska: sprzedawca, kierowca, mechanik samochodowy, pracownik ochrony, murarz, monter instalacji elektrycznych, krawcowa 21

22 Wśród ofert składanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy dominują: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, pracownik administracyjny sprzedawca i handlowiec, robotnik budowlany, sprzątaczka Oferty składane przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych potrzeb rynku pracy Pracodawcy niechętnie uczestniczą we wszelkich badaniach ankietowych służących rozpoznaniu ich potrzeb odnośnie zapotrzebowania na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Należy więc rozważyć opracowanie modelu badania potrzeb pracodawców zwłaszcza przedsiębiorców. 4.4 Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych Z punktu widzenia strategii polityki władz samorządowych istotne znaczenie ma jasne zdefiniowanie typów przedsięwzięć zwiększających szanse adaptacyjne osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia: działań adresowanych do osób aktywnie poszukujących pracy oraz dysponujących potencjałem osobowym i zawodowym do radzenia sobie na rynku pracy działań adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na sytuacje trwałego bezrobocia Subregion Płocki charakteryzują następujące zjawiska na rynku pracy: Niska przedsiębiorczość (rotacja firm) i skłonność do podejmowania samodzielnej działalności Niezbyt wysoka mobilność zawodowa mieszkańców 22

23 Wzrost zatrudnienia pozostaje niewspółmierny do zmniejszenia bezrobocia. Wynika z tego, że wciąż następują odpływy do bierności zawodowej. Rozbieżność struktury kształcenia i popytu na pracę według wykształcenia ujawnia się w postaci niskiej zatrudnialności osób z wykształceniem ogólnym (bez zawodu wyniesionego z edukacji szkolnej) oraz humanistycznym (Sierpc), Dość powszechna jest ocena, że brak infrastruktury stanowi barierę rozwoju. Dotyczy to w szczególności infrastruktury komunikacyjnej, ale również technicznej infrastruktury wiejskiej (kompletnie uzbrojonych terenów). W konsekwencji brak infrastruktury sprawia, że firmy się nie rozwijają i nie są tworzone nowe miejsca pracy. Słaba jest też infrastruktura turystyczna, noclegowa, gastronomiczna i to w powiatach, w których w takim kierunku podąża popyt. Są to czynniki ograniczające rozwój gospodarczy i inwestycje. Do grupy o trudnej sytuacji należą osoby z wyższym wykształceniem, popyt sektora prywatnego na pracę osób dobrze wykształconych jest niewielki, co skutkuje tym, że osoby te najczęściej zatrudniają się w sektorze publicznym lub migrują. Niewątpliwie jest to rezultat rolniczego charakteru powiatów. Rozwój turystyki, obsługi nieruchomości i firm oraz handlu stwarza poza popytem na pracę wysoko kwalifikowaną również miejsce dla pracy nisko kwalifikowanej. Potencjalnie można w tych segmentach rynku lokować osoby bezrobotne, które cechują się niskim kapitałem ludzkim. Duże obecnie zatrudnienie w budownictwie - dostarcza miejsc pracy dla osób z niskim poziomem wykształcenia. Ożywienie inwestycyjne (w tym rozbudowa infrastruktury przy współudziale funduszy strukturalnych UE i prace z tym związane) oraz stopniowy wzrost dochodów, warunkujący popyt na mieszkania, mogą ożywić zatrudnienie w tym segmencie gospodarki. 23

24 Potencjał przyrodniczy, krajobrazowy i historyczny, od którego zależy rozwój turystyki, nie jest w pełni wykorzystany. Wprawdzie w większości badanych powiatów rozwija się pracochłonna turystyka czy gastronomia, ale gdyby pojawiło się więcej inwestycji w tym sektorze lub podjęto więcej działań na rzecz wydłużenia sezonu (imprezy przyciągające turystów i biznesmenów), to wzrost zatrudnienia mógłby być wyższy. Rozwój powiatów jest warunkowany rozbudową sieci komunikacyjnej bądź modernizacją już istniejącej, Ułatwieniem dla funkcjonowania małych firm powinna być polityka lokalnych władz samorządowych, dotycząca przede wszystkim udostępniania lokali do prowadzenia działalności gospodarczej za niewygórowaną cenę, preferencje podatkowe, plany przestrzennego zagospodarowania, przewidujące tereny pod działalność gospodarczą, taką, jaka ma szansę rozwoju w danym regionie. Brak tworzenia miejsc praktycznej nauki zawodu skutkuje małą dostępnością do miejsc nauki zawodu takiego typu. A są to miejsca potencjalnie bardzo potrzebne, szczególnie dla uczniów, dla których zdobycie średniego wykształcenia jest zbyt trudne lub zbyt kosztowne. Koszty edukacji praktycznej musiałyby być pokrywane w większej niż obecnie części przez instytucje publiczne, żeby bardziej rozwinąć praktyczną naukę zawodu lub umiejętności zawodowych, w których zakresie nie mogą kształcić szkoły. Niski poziom szkoleń w zakresie metodologii badania lokalnych rynków pracy. Właściwe byłoby też zachęcenie do szkolenia pracowników starostw odpowiadających za przygotowywanie strategii i planów rozwoju powiatu czy strategii i planów dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Szkolenia te muszą mieć gwarancję wysokiej jakości. Dzięki takim szkoleniom jest większa szansa lokalnego porozumienia w zakresie istotnych problemów rynku pracy, odpowiedniego ich diagnozowania i tworzenia programów naprawczych. 24

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Małe i średnie przedsiębiorstwa Kraków, 24 kwietnia 2007 r Europejski Fundusz Społeczny w Polsce 2004-2006 2007-2013 SPO RZL ZPORR (Priorytet II) IW EQUAL PO

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata Dział Programów Międzynarodowych Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 priorytety centralne Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet X priorytety regionalne Priorytet VI Priorytet VII Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 Program Operacyjny Kapitał Ludzki w Narodowej Strategii Spójności (NSRO) 2007 2013 GraŜyna Gęsicka Minister Rozwoju Regionalnego Dokumenty programowe UE Kapitał Ludzki Odnowiona Strategia Lizbońska Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Dokumenty programujące wsparcie z EFS Rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

SPO RZL. PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3. DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki PARP jako Beneficjent Końcowy Działania 2.3 PRIORYTET 2 SPO RZL Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy DZIAŁANIE 2.3. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki CEL: Podniesienie konkurencyjności i rozwój potencjału

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundusze dla oświaty Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Warszawa 2008 2 Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Paweł ChorąŜ ąŝy Dyrektor Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Podstawy prawne Projekt rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim

Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego. w województwie wielkopolskim Efekty wdrażania EFS w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim Na realizację komponentu regionalnego PO KL od 2007 r. województwo wielkopolskie otrzymało czyli równowartość

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oferta Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki szansą dla osób powracających na regionalny rynek pracy Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Łódź, 30.03.2012

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2013 Departament Wdrożeń i Innowacji Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IV PO

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V)

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI komponent centralny (priorytety I V) PRIORYTET I Zatrudnienie i integracja społeczna brak konkursów skierowanych bezpośrednio do szkół wyższych. PRIORYTET II Rozwój zasobów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING

Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W KAPITAŁ LUDZKI AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING Temat wystąpienia UNIJNE INWESTYCJE W AGNIESZKA KOSICKA JOANNA KICA PMC-PROJECT MANAGEMENT CONSULTING UNIJNE INWESTYCJE W JAK ZWIĘKSZYĆ EFEKTYWNOŚĆ ZARZĄDZANIA KADRAMI Z WYKORZYSTANIEM FUNDUSZY UE? JAKIE

Bardziej szczegółowo

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS

Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Możliwość dofinansowania Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych ze środków EFS Konferencja,,Uczenie się w formach pozaszkolnych warunkiem elastyczności kształcenia zawodowego Warszawa, 26 listopada 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM MoŜliwości dofinansowania projektów szkoleniowych dla nauczycieli i dorosłych mieszkańców regionu Kielce, lipiec 2012 CEL Dostosowanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja

PO KL dla Szkół i Placówek Oświatowych. Człowiek - najlepsza inwestycja PO KL 2007-2013 dla Szkół i Placówek Oświatowych Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Człowiek - najlepsza inwestycja STRUKTURA PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Komponent Centralny Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin

Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin Działania w ramach RPO WSL 2014-2020 wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego istotne z punktu widzenia małych i średnich gmin 29 czerwca 2015 r. Osie Priorytetowe przewidziane do realizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Przemyśl, 27 października 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Mrągowo, 16.12.2010 Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Jeden z funduszy

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu

Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Nowy zawód szansą dla mnie i mojego regionu Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nabór wniosków na realizację projektów konkursowych wspierających osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30

Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet. Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 09-10-30 Europejski Fundusz Społeczny dla kobiet Sylwia Kowalczyk Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Informacje ogólne Europejski Fundusz Społeczny, to jeden z funduszy Unii Europejskiej, który finansuje działania

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Plany konkursowe na 2012 r. dla Priorytetu VI i VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Instytucja Pośrednicząca II stopnia 1 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013. Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz

Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013. Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz Miejsce ekonomii społecznej w nowym okresie programowania 2007-2013 Cezary Miżejewski Krzysztof Więckiewicz Strategia rozwoju kraju 2007 2015 Krajowy Program Zabezpieczenie Społeczne i Integracja Społeczna

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Katarzyna Tokarczuk Lublin, dnia 10 marca 2010 r. Priorytet VI i VII w województwie lubelskim Rola WUP w Lublinie w PO KL Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014

Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. 26 września 2014 Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 26 września 2014 1 Sytuacja młodych na rynku pracy w Polsce i Europie Bezrobocie pozostaje nadal głównym problemem dotykającym młodych na rynku pracy. Stopa

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PODCZAS SPOTKANIA INFORMACYJNEGO DOTYCZĄCEGO DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 7.4 PO KL Pytanie nr 1: Czy partnerem Beneficjenta może być

Bardziej szczegółowo

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS

ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS ZIT PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS PRIORYTETY INWESTYCYJNE EFS REGIONALNY RYNEK PRACY 8i - dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013

Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 Konferencja Polityka spójności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Skala wsparcia obszarów wiejskich w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 dr Hanna Jahns Sekretarz

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo