Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO"

Transkrypt

1 Zarząd Główny Towarzystwa Wiedzy Powszechnej ANALIZA PERSPEKTYW ROZWOJU KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO NA RYNKU PRACY SUBREGIONU PŁOCKIEGO Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich dostosowane do obecnych i perspektywicznych wymogów rynku pracy Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i ze środków budżetu państwa Płock, maj 2007 rok 1

2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1.1. Założenia programowe projektu 1.2. Okres realizacji projektu 1.3. Adresaci projektu II. ZNACZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZEŃSTWA III. POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU PŁOCKIEGO IV. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 4.1. Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego 4.2. Oferty edukacyjne i szkoleniowe dostępne na rynku pracy 4.3. Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców 4.4. Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych V. PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 5.1. Polityka spójności Unii Europejskiej w okresie programowania Polityka spójności w Polsce w okresie programowania Nowe zasady Europejskiego Funduszu Społecznego 5.4. Program Operacyjny Kapitał Ludzki ogólne wytyczne 5.5. Program Operacyjny Kapitał Ludzki typy projektów ukierunkowanych na podnoszenie kwalifikacji i kompetencji VI. KATALOG SZKOLEŃ I KURSÓW DOSTOSOWUJĄCYCH KWALIFIKACJE MIESZKAŃCOW SUBREGIONU PLOCKIEGO DO POTRZEB RYNKU PRACY 2

3 I. WSTĘP 1.1 Założenia programowe projektu Projekt badawczy Analiza perspektyw rozwoju kształcenia ustawicznego na rynku pracy Subregionu Płockiego jest realizowany w ramach działania 2.1 Rozwój umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata Projekt jest skierowany do instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy. Celem projektu jest dostosowanie oferty szkoleniowej podnoszącej umiejętności i kwalifikacje zawodowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego do wymogów rynku pracy. Dzięki realizacji projektu będzie możliwe: rozpoznanie możliwości i potrzeb szkoleniowych ludności wiejskiej powiatów: płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego identyfikacja oczekiwań przedsiębiorców dotyczących kwalifikacji zawodowych zatrudnianych pracowników analiza oferty szkoleniowej dostępnej na rynku pracy po kątem jej dostosowania do wymogów rynku pracy identyfikacja kierunków rozwoju obszarów wiejskich gmin Subregionu Płockiego determinujących przyszłe potrzeb rynku pracy Badaniami zostały objęte następujące segmenty rynku pracy: - mieszkańcy obszarów wiejskich powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego - pracodawcy z terenu w/w powiatów oraz miasta Płocka - instytucje szkoleniowe prowadzące działalność szkoleniową na tych obszarach - powiaty i gminy Subregionu Płockiego 3

4 Zakres i przedmiot programu badawczego Program badawczy obejmował pięć modułów badawczych: Moduł I - Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców Subregionu Płockiego Moduł II - Oferty szkoleniowe dostępne na rynku pracy Subregionu Płockiego Moduł III - Oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców Subregionu Płockiego Moduł IV - Kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego Moduł V - Kierunki szkoleń dostosowane do zapotrzebowania rynku pracy na zawody i kwalifikacje odpowiadające potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy. Moduły I IV obejmowały swym zakresem niezależne badania i analizy dotyczące poszczególnych zagadnień rynku pracy na obszarze Subregionu Płockiego, a wyniki ich badań zostały przedstawione w formie raportów. Moduł V stanowi podsumowanie programu badawczego. Rezultatem prac badawczych jest także baza danych obejmująca szczegółowe zagadnienia zebrane i poddane analizom w ramach poszczególnych modułów badawczych: - potrzeby edukacyjne i szkoleniowe zgłaszane przez mieszkańców - poziom wykształcenia ludności - oferty szkoleniowych dostępne na rynku pracy - oferty pracy zgłaszane przez przedsiębiorców - kierunki rozwoju gmin Subregionu Płockiego - programy i kierunki szkoleń zbieżne z potrzebami rynku pracy 4

5 Moduł I Badanie potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego W ramach prac badawczych zostało przeprowadzonych 500 wywiadów ankietowych ludności zamieszkującej obszary wiejskie powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego. Wyniki ankiet przeanalizowano pod kątem określenia oczekiwań i możliwości ludności w/w powiatów w zakresie ich dalszego rozwoju zawodowego i wynikających z tego potrzeb szkoleniowych. Przeprowadzono także analizę poziomu wykształcenia. Moduł II - Analiza ofert edukacyjnych i szkoleniowych dostępnych na rynku pracy W ramach modułu zebrano i przeanalizowano informacje z zakresu szkoleń i kursów skierowanych do osób dorosłych prowadzonych przez instytucje prowadzące działalność szkoleniową na obszarze Subregionu Płockiego. Przeanalizowano także informacje z Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Powiatowych Rad Zatrudnienia w Płocku, Gostyninie i Sierpcu dotyczące preferowanych kierunkach kształcenia. Moduł III - Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców Badanie obejmowało analizę ofert pracy składanych przez pracodawców w 2006 roku do Powiatowych Urzędów Pracy w: Płocku, Gostyninie i Sierpcu, a przede wszystkim potrzeby pracodawców w zakresie zatrudniania nowych pracowników. Badanie dotyczące potrzeby pracodawców zostało przeprowadzone w formie ankiet. Moduł IV Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych Przeprowadzono analizę strategii rozwoju oraz innych dokumentów programowych powiatów i gmin tworzących Subregion Płocki. Opracowane wnioski zostały 5

6 zweryfikowane podczas spotkań z przedstawicielami jednostek samorządowych, głównie w zakresie preferowanych kierunków rozwoju gospodarczego. Jednocześnie przeprowadzono spotkania z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze wspierania rozwoju oraz w sferze rolniczej. Przeprowadzone analizy umożliwiły określenie perspektywicznych kierunków rozwoju poszczególnych gminy Subregionu Płockiego determinujące zapotrzebowanie na określone specjalności i kwalifikacje zawodowe. Moduł V - Kierunki szkoleń skierowanych do ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich dostosowane do obecnych i perspektywicznymi wymogów rynku pracy Niniejsze opracowanie stanowi podsumowanie całości prac badawczych. Propozycja kierunków szkoleń dostosowanych do potrzebom obecnego i perspektywicznego rynku pracy zostanie zaprezentowana na konferencji z udziałem Beneficjentów Ostatecznych oraz innych instytucji i organizacji uczestniczących w realizacji projektu. Następnie Raport zostanie zweryfikowany o wnioski wynikające z Konferencji i rozesłany do Beneficjentów Ostatecznych oraz innych zainteresowanych instytucji i organizacji. 1.2 Okres realizacji projektu Realizacja projektu rozpoczęła się 01 października Badania ankietowe mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego przeprowadzono w okresie listopad grudzień 2006 rok Badania ankietowe pracodawców przeprowadzono w okresie styczeń luty 2007 rok Program badawczy zostanie w zakresie czterech szczegółowych modułów zakończono w kwietniu 2007 roku 6

7 W okresie kwiecień maj przeprowadzono spotkania konsultacyjne z Beneficjentami Ostatecznymi Proces upowszechniania rezultatów i wyników projektu zakończy konferencja planowana w czerwcu 2007 roku Zakończenie projektu sierpień 2007 rok 1.3 Adresaci projektu Projekt jest skierowany do instytucji zajmujących się monitorowaniem regionalnego rynku pracy. Są to: publiczne służby zatrudnienia oraz agencje zatrudnienia szkoły wyższe biura karier zawodowych instytucje szkoleniowe jednostki organizacyjne OHP ośrodki doradztwa rolniczego oraz instytucje działające w sferze rolniczej organizacje związków zawodowych organizacje pozarządowe 7

8 8

9 II. ZNACZENIE KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W PODNOSZENIU KWALIFIKACJI I KOMPETENCJI SPOŁECZEŃSTWA Obecnie na świecie, w tym w Europie, kształtuje się nowy typ społeczeństwa opartego na wiedzy i informacji, a inwestowanie w edukację staje się głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Najbardziej efektywne wsparcie rozwoju gospodarczego następuje w tych państwach, w których system edukacyjny kształtuje kapitał społeczny pozostający w ścisłym związku z gospodarką. Podstawę realizacji gospodarki opartej na wiedzy stanowi kształcenie ustawiczne. Edukacja w ciągu całego życia prowadzi do społeczeństwa, w którym otwierają się różne możliwości kształcenia zarówno w szkole, jak i w życiu gospodarczym, społecznym oraz kulturalnym, w związku z czym istnieje konieczność rozwijania alternatyw edukacyjnych zorientowanych na kształcenie nie tylko dla potrzeb ekonomii. Wskazuje się dzisiaj na doniosłość edukacyjnych aspektów szerokiego uczestnictwa w życiu społecznym, bowiem kształcenie ustawiczne jest całościową koncepcją leżącą u podstaw bezustannego rozwoju naukowego, społecznego i ekonomicznego. Jego celami są m.in. rozwój autonomii i poczucia odpowiedzialności poszczególnych ludzi i społeczeństw, wzmocnienie umiejętności uczestniczenia w procesach transformacyjnych w ekonomii, w życiu społecznym i kulturalnym. Osiągnięcie tych celów możliwe jest dzięki promowaniu kształcenia ustawicznego, jako integralnej koncepcji uczenia się przez całe życie. Do ważnych cech kształcenia ustawicznego zalicza się m.in.: procesy uczenia się zachodzą w różnych miejscach, nie tylko w formach zorganizowanych przez system edukacji wszyscy zatrudnieni muszą posiadać umiejętność samodoskonalenia się w różnych okolicznościach 9

10 rozwój multimediów i rynku oprogramowania komputerowego wpływa w znaczny sposób na kształcenie technologie informatyczne i cyfrowe stymulują kontakty między placówkami naukowymi a przedsiębiorstwami sektora ICT w zakresie kształcenia na odległość instytucje kształcenia ustawicznego uelastyczniają odpowiedź na potrzeby rynku i kładą większy nacisk na wiedzę użyteczną i praktyczną Obok globalnych trendów określających charakter i jakość kształcenia ustawicznego w zakresie tworzenia społeczeństwa uczącego się i gospodarki opartej na wiedzy istotne znaczenie ma polityka oświatowa formułowana na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym. Rośnie rola edukacji zawodowej reagującej najsilniej na zmiany w gospodarce, szczególnie w obszarze zmian na rynku pracy. Istotne zadania wobec edukacji dotyczą przygotowania do wykonywania zawodów najbardziej potrzebnych na rynku pracy, zmian relacji między kształceniem ogólnym i zawodowym, kształcenia kompetencji wielostronnych, umożliwiających ścisłe powiązania między instytucjami oświatowymi a przedsiębiorstwami. Całościowe myślenie o systemie kształcenia formalnego i jego kontynuacji w postaci kształcenia ustawicznego jest obecne mocno podkreślane w dokumentach Unii Europejskiej. Gwarancja zatrudnienia na całe życie przestaje być możliwa, co powoduje konieczność kształcenia ustawicznego i nowej organizacji kształcenia. Do zadań priorytetowych w zakresie polityki edukacyjnej określonej na poziomie Unii Europejskiej należą w związku z tymi wyzwaniami: dostępność do edukacji w ciągu całego życia; dążenie do otwartego i elastycznego podejścia do edukacji, stwarzające przeciwdziałania marginalizacji; diagnozowanie potrzeb edukacyjnych rynku pracy 10

11 Wśród elementów istotnych dla strategii rozwoju kształcenia ustawicznego ważną rolę odgrywają analizy dotyczące: procesów przekształceń strukturalnych gospodarki, kosztów i stosunków pracy, procesów związanych z akcesją do Unii Europejskiej, oraz prognozy zatrudnienia i bezrobocia. Wyzwaniem dla kształcenia ustawicznego jest poprawa jakości i wzrost mobilności zasobów pracy, wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców w skali kraju i poszczególnych regionów, zwiększenie dostosowania posiadanych kwalifikacji do potrzeb gospodarki regionalnej i lokalnej. Jednym z celów Krajowej Strategii Zatrudnienia jest podwyższenie potencjału kwalifikacyjnego zasobów ludzkich, wszelkie bowiem działania zorientowane na zwiększenie poziomu wykształcenia społeczeństwa sprzyjają rozwojowi gospodarki opartej na wiedzy. Kształcenie ustawiczne w Polsce Kształcenie ustawiczne w Polsce regulują następujące akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U nr 256 poz z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. nr 99 poz z późniejszymi zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych Zadania edukacji ustawicznej w Polsce określają dokumenty rządowe Strategia Rozwoju Edukacji na lata Strategia Rozwoju Kształcenia Ustawicznego do roku

12 Strategia rozwoju kształcenia ustawicznego do roku 2010 Głównym celem Strategii jest wyznaczenie kierunków rozwoju kształcenia ustawicznego w kontekście idei uczenia się przez całe życie i budowania społeczeństwa opartego na wiedzy. Jej realizacja ma umożliwić rozwój indywidualny poprzez upowszechnienie dostępu do kształcenia ustawicznego i podniesienie jego jakości. Wskazuje także zadania dla administracji rządowej i samorządowej, instytucji naukowych i oświatowych oraz partnerów społecznych. Strategia powinna stać się bazą do tworzenia resortowych i regionalnych programów rozwoju kształcenia. Celem strategicznym rozwoju procesu kształcenia ustawicznego i uczenia się w ciągu całego życia jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju osobowości, stymulowanie innowacyjności i kreatywności człowieka. Sprzyjać to będzie wzrostowi konkurencyjności, poprawie organizacji pracy i tworzeniu podstaw rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy. Jest to zgodne z polityką Unii Europejskiej ukierunkowaną na aktywne uczestnictwo w społeczeństwie obywatelskim, osobiste spełnienie, dostosowywanie się do ciągłych zmian i umożliwienie uzyskania zatrudnienia. Realizacja celu strategicznego opiera się na wyodrębnionych działaniach priorytetowych korespondujących z europejskim obszarem uczenia się przez całe życie: 1. Zwiększanie dostępności do kształcenia ustawicznego. 2. Podnoszenie jakości kształcenia ustawicznego. 3. Współdziałanie i partnerstwo. 4. Wzrost inwestycji w zasoby ludzkie. 5. Tworzenie zasobów informacyjnych w zakresie kształcenia ustawicznego i rozwój usług doradczych. 6. Uświadamianie roli i znaczenia kształcenia ustawicznego. 12

13 Kształcenie ustawiczne w Polsce w ramach systemu oświaty jest organizowane i prowadzone w: szkołach dla dorosłych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego. Ponadto kształcenie ustawiczne może być realizowane na zasadach określonych w przepisach o działalności gospodarczej (tzw. zasadach komercyjnych) lub na zasadach wynikających z innych przepisów, np. przepisów dotyczących wykonywania zawodów regulowanych. Formy kształcenia ustawicznego różnią się zarówno czasem trwania, jak i zakresem i poziomem merytorycznym i obejmują: odczyty, filmy, wystawy, publikacje; seminaria, sympozja, konferencje, warsztaty szkoleniowe; nauczanie na odległość; nauczanie otwarte, samokształcenie kierowane; wszechnice akademickie; kursy, szkolenia: specjalistyczne, kwalifikacyjne, przygotowujące do zawodu; kształcenie w szkołach dla pracujących; studia podyplomowe; studia doktoranckie. Cechą charakterystyczną polskiego sytemu kształcenia ustawicznego od początku lat 90. jest rozproszony i żywiołowo rozwijający się sektor usług szkoleniowych oraz zorganizowany system szkoleń dla bezrobotnych. Można zaobserwować także silne zróżnicowanie przestrzenne w lokalizacji tych usług. Prawie 95% oferty kształcenia dorosłych w systemie szkolnym dotyczy obszarów miejskich. 13

14 14

15 III. POZIOM WYKSZTAŁCENIA MIESZKAŃCÓW SUBREGIONU PŁOCKIEGO Informacje dotyczące poziomu wykształcenia ludności pochodzą z Narodowego Spisu Powszechnego 2002 r. Województwo mazowieckie W województwie poziom wykształcenia ludności przedstawiał się następująco: - ludność z wykształceniem wyższym - 14,2 % w tym: kobiety 14,6 %, mężczyźni 13,8 % - ludność z wykształceniem średnim i policealnym - 35,6 % w tym: kobiety 39,3 %, mężczyźni 31,5 % - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym - 18,6 % w tym: kobiety 13,6 %, mężczyźni 24,1 % - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym - 25,3 % w tym: kobiety 25,6 %, mężczyźni 25,0 % - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi, bez wykształcenia szkolnego 6,3 % ; w tym: kobiety 6,9 %, mężczyźni 6,5 % W ludność zamieszkała na wsi charakteryzuje się zdecydowanie niższym wykształceniem: - z wykształceniem wyższym: wieś 5,0 %, miasto 18,9 % - z wykształceniem średnim i policealnym: wieś 22,8 %, miasto 42,1 % - z wykształceniem zasadniczym zawodowym: wieś 26,6 %, miasto 14,5 % - z wykształceniem podstawowym ukończonym: wieś 38,5 %, miasto 18,6 % - z wykształceniem podstawowym nieukończonymi, bez wykształcenia: wieś 7,0 %,miasto 5,9 % 15

16 Subregion Płocki Powiat płocki: - ludność z wykształceniem wyższym: od 6,62 % (Słupno) do 2,49% (Słubice) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 24,74% (Gąbin) do 14,99% (Bulkowo) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 31,37% (Bulkowo) do21,16% (Drobin) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 47,64 % (Słubice) do 36,27% (Radzanowo) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi : od 10,57% (Słubice) do 5,10% (Słupno) Powiat gostyniński - ludność z wykształceniem wyższym: od 3,92% (Sanniki) do 2,82% (Szczawin) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 21,26% (Sanniki) do 15,73% (Pacyna) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 25,59% (Gostynin) do 22,33% (Szczawin) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 50,61% (Pacyna) do 42,08% (Sanniki) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi: od 8,98% (Sanniki) do 6,39% (Gostynin) Powiat sierpecki: - ludność z wykształceniem wyższym: od 2,98% (Szczutowo) do 2,17% (Rościszewo) - ludność z wykształceniem średnim i policealnym: od 2,71% (Sierpc) do 16,86% (Mochowo) - ludność z wykształceniem zasadniczym zawodowym: od 29,94% (Mochowo) do 23,00% (Szczutowo) - ludność z wykształceniem podstawowym ukończonym: od 49,24% (Zawidz) do 42,95% (Mochowo) - ludność z wykształceniem podstawowym nieukończonymi: od 10,5% (Rościszewo) do 3,72% (Gozdowo) 16

17 IV. WNIOSKI WYNIKAJĄCE Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ 4.1 Potrzeby edukacyjne i szkoleniowe mieszkańców obszarów wiejskich powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego Mieszkańcy obszarów wiejskich Subregionu Płockiego w badaniach zgłaszali przede wszystkim zapotrzebowanie na wiedzę z zakresu: Ekonomii rozumianej jako znajomość sposobów zmniejszania kosztów produkcji, wyliczania efektywności produkcji, przeprowadzania większych inwestycji i pozyskiwania na nie środków finansowych, a także rozumienia mechanizmów gospodarki rynkowej Informatyki Rolnictwa pod katem efektywności produkcji, wykorzystywania nowych urządzeń i maszyn rolniczych oraz nowych technologii Prowadzenia własnej działalności gospodarczej, handlu i usług Planów Unii Europejskiej dotyczących rolnictwa, w tym funduszy dla rolnictwa Zdobycia drugiego zawodu i tu występuje bardzo duża różnorodność branż (krawiectwo, budownictwo, gastronomia,itp.) bądź uprawnień czeladnika/majstra Wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej, w tym prawa unijnego, funduszy strukturalnych, nowych technologii finansowanych przez państwo i UE Mieszkańcom obszarów wiejskich Subregionu Płockiego jako umiejętności najbardziej przydatne wskazali: Obsługa komputera, umiejętność korzystania z Internetu, znajomość programów do rozliczeń finansowych, edytowania tekstów itp. Umiejętność posługiwania się językami obcymi 17

18 Umiejętność prowadzenia dodatkowej działalności gospodarczej poza gospodarstwem rolnym(m.in. prowadzenie małej gastronomii, gospodarstwa agroturystycznego, zakładu fryzjerskiego, kosmetycznego, dziewiarskiego, organizowania imprez, zakładania ogrodów itp.) Umiejętność sporządzania dokumentacji dla pozyskania środków z UE dla rolników. Prawo jazdy Prowadzenie ksiąg rachunkowych, rozliczania podatków. Umiejętność sprzedaży wyprodukowanych towarów; zdobywanie rynku. Umiejętność opieki nad ludźmi starszymi i niepełnosprawnymi. Liczne kursy dające umiejętności zawodowe: - wykończania wnętrz ( glazurnik, posadzkarz, szklarz) - spawacza - księgowych - fryzjerów, kosmetyczek, masażystów Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców obszarów wiejskich Subregionu Płockiego umożliwiają sformułowani następujących wniosków: Przewaga małych i średnich gospodarstw rolnych powoduje, że szukanie dodatkowych dochodów poza gospodarstwem rolnym staje się dla ich właścicieli pożądanym sposobem na poprawienie złej sytuacji gospodarstw rolnych. Plany zawodowe mieszkańców wsi na najbliższą przyszłość to: - praca we własnym gospodarstwie (ok. 30%) - podjęcie każdej obojętnie jakiej pracy (25%) - podjęcie pracy w zakładzie państwowym (14%) - uruchomienie własnej firmie (ok. 9%) - podjęcie pracy za granicą (ok. 7%). - w ogóle nie chce pracować ( 4%) 18

19 Przyjęta przez właścicieli gospodarstw rolnych strategia działania na najbliższą przyszłość, to: strategia rozwoju około 50 % strategia przeczekania dla blisko połowy - 44% - strategia wycofania się 6 % Prawie 80% mieszkańców wsi widzi w starannym wykształceniu szansę na poprawę sytuacji i lepszy start życiowy. Około 25% mieszkańców wsi zamierza w najbliższym czasie zdobyć wyższe wykształcenie, a 12% wykształcenie średnie. Mieszkańcy wsi mają świadomość, jak ważne jest staranne wykształcenie, którego osiągnięcie może przyczynić się do zwiększenia ich szans na rynku pracy. Same jednak plany edukacyjne mieszkańców wsi nie wystarczą, by sytuacja tej grupy mogła się poprawić. Są one duże, ale na ile możliwe do zrealizowania? Trudno oczekiwać, że wieś samodzielnie poradzi sobie z aktualizowaniem kwalifikacji i zapewnieniem młodym dobrego startu. Jednym z jego narzędzi jest system stypendialny. Samorządy powinny wzmóc starania o środki z UE na przedsięwzięcia edukacyjne, rozwój inicjatyw gospodarczych i dotrzeć z tymi inicjatywami do mieszkańców. Należałoby również poprawić operatywność instytucji lokalnych w odniesieniu do spraw młodzieży, żeby przełamać jej narastające poczucie wyalienowania. Inne działania w zakresie wspomagania procesu podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców wsi powinny skupiać się na: - Informowaniu mieszkańców o zamierzeniach samorządów powiatowych i gminnych określonych w planach rozwoju, po to by mogli ukierunkować swoje plany życiowe w tym edukacyjne do kierunków rozwoju obszarów, na których żyją i działają zawodowo - Pod potrzeby rozwoju obszarów stworzyć infrastrukturę szkolną, co wiązać się będzie z koniecznością zmiany dotychczasowych kierunków kształcenia. 19

20 - Powstać powinny ośrodki doradztwa edukacyjnego ściśle powiązane z planami rozwoju powiatu i planowanymi nowymi miejscami pracy, po to by pomóc w wyborze kierunku / zwodu tym, którzy chcą się kształcić. - Konieczna jest jasno określona polityka państwa w zakresie rolnictwa i związane z tym różnego rodzaju dopłaty, które podniosą standard ekonomiczny gospodarstw rolnych. - Oprócz systemu szkolnego należy rozwinąć efektywny system szkoleń skorelowany z potrzebami rozwoju powiatów i gmin i z indywidualnymi potrzebami mieszkańców wsi. 4.2 Oferty edukacyjne i szkoleniowe dostępne na rynku pracy Główne przyczyny kryzysu na rynku pracy Subregionu Płockiego: Mała mobilność przestrzenna i zawodowa ludności. Mała aktywność w poszukiwaniu pracy. Zbyt duży procent ludności z wykształceniem podstawowym lub ogólnym bez zawodu. Brak infrastruktury komunikacyjnej, co utrudnia mobilność ludności oraz stanowi poważną barierę rozwoju gospodarczego. Zbyt wolne tempo restrukturyzacji rolnictwa. Mała efektywność aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Brak skutecznego doradztwa zawodowego. Brak dostosowania kształcenia zawodowego do rynku pracy. Słaba współpraca między rynkiem pracodawców a pracobiorców. Brak monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Brak partnerstwa publiczno prywatnego praktycznie w każdej dziedzinie życia gospodarczego. 20

21 Główne elementy prawidłowego rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu: Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół podstawowych. Poprawa jakości i wzrost mobilności zasobów pracy. Wspieranie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Rozwój i wspieranie kształcenia ustawicznego w różnych formach. Gwarancja zatrudnienia na całe życie przestaje być możliwa, co powoduje konieczność kształcenia ustawicznego i nowej polityki edukacyjnej. Wyrównywanie szans edukacyjnych mieszkańców Subregionu Płockiego. Zwiększanie dopasowania zawodowo terytorialnego. Różnicowanie ofert edukacyjnych ze względu na zmieniające się potrzeby społeczno gospodarcze. Rozwój działań prewencyjnych wobec osób bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem. Dogłębna prognoza popytu na siłę roboczą. Planowanie zadań zorientowanych na rozwój przedsiębiorczości. 4.3 Wymogi rynku pracy w zakresie potrzeb zgłaszanych przez pracodawców W największym stopniu z problemem rotacji w roku 2006 borykali się respondenci z branży handlowej, usługowej, budowlanej i transportowej, najrzadziej z produkcji. Najczęściej rotacji podlegają stanowiska: sprzedawca, kierowca, mechanik samochodowy, pracownik ochrony, murarz, monter instalacji elektrycznych, krawcowa 21

22 Wśród ofert składanych przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy dominują: robotnik gospodarczy, pracownik biurowy, pracownik administracyjny sprzedawca i handlowiec, robotnik budowlany, sprzątaczka Oferty składane przez pracodawców do powiatowych urzędów pracy nie stanowią odzwierciedlenia faktycznych potrzeb rynku pracy Pracodawcy niechętnie uczestniczą we wszelkich badaniach ankietowych służących rozpoznaniu ich potrzeb odnośnie zapotrzebowania na pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Należy więc rozważyć opracowanie modelu badania potrzeb pracodawców zwłaszcza przedsiębiorców. 4.4 Kierunki rozwoju powiatów: płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego oraz gmin leżących w ich granicach administracyjnych Z punktu widzenia strategii polityki władz samorządowych istotne znaczenie ma jasne zdefiniowanie typów przedsięwzięć zwiększających szanse adaptacyjne osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia: działań adresowanych do osób aktywnie poszukujących pracy oraz dysponujących potencjałem osobowym i zawodowym do radzenia sobie na rynku pracy działań adresowanych do osób zagrożonych wykluczeniem ze względu na sytuacje trwałego bezrobocia Subregion Płocki charakteryzują następujące zjawiska na rynku pracy: Niska przedsiębiorczość (rotacja firm) i skłonność do podejmowania samodzielnej działalności Niezbyt wysoka mobilność zawodowa mieszkańców 22

23 Wzrost zatrudnienia pozostaje niewspółmierny do zmniejszenia bezrobocia. Wynika z tego, że wciąż następują odpływy do bierności zawodowej. Rozbieżność struktury kształcenia i popytu na pracę według wykształcenia ujawnia się w postaci niskiej zatrudnialności osób z wykształceniem ogólnym (bez zawodu wyniesionego z edukacji szkolnej) oraz humanistycznym (Sierpc), Dość powszechna jest ocena, że brak infrastruktury stanowi barierę rozwoju. Dotyczy to w szczególności infrastruktury komunikacyjnej, ale również technicznej infrastruktury wiejskiej (kompletnie uzbrojonych terenów). W konsekwencji brak infrastruktury sprawia, że firmy się nie rozwijają i nie są tworzone nowe miejsca pracy. Słaba jest też infrastruktura turystyczna, noclegowa, gastronomiczna i to w powiatach, w których w takim kierunku podąża popyt. Są to czynniki ograniczające rozwój gospodarczy i inwestycje. Do grupy o trudnej sytuacji należą osoby z wyższym wykształceniem, popyt sektora prywatnego na pracę osób dobrze wykształconych jest niewielki, co skutkuje tym, że osoby te najczęściej zatrudniają się w sektorze publicznym lub migrują. Niewątpliwie jest to rezultat rolniczego charakteru powiatów. Rozwój turystyki, obsługi nieruchomości i firm oraz handlu stwarza poza popytem na pracę wysoko kwalifikowaną również miejsce dla pracy nisko kwalifikowanej. Potencjalnie można w tych segmentach rynku lokować osoby bezrobotne, które cechują się niskim kapitałem ludzkim. Duże obecnie zatrudnienie w budownictwie - dostarcza miejsc pracy dla osób z niskim poziomem wykształcenia. Ożywienie inwestycyjne (w tym rozbudowa infrastruktury przy współudziale funduszy strukturalnych UE i prace z tym związane) oraz stopniowy wzrost dochodów, warunkujący popyt na mieszkania, mogą ożywić zatrudnienie w tym segmencie gospodarki. 23

24 Potencjał przyrodniczy, krajobrazowy i historyczny, od którego zależy rozwój turystyki, nie jest w pełni wykorzystany. Wprawdzie w większości badanych powiatów rozwija się pracochłonna turystyka czy gastronomia, ale gdyby pojawiło się więcej inwestycji w tym sektorze lub podjęto więcej działań na rzecz wydłużenia sezonu (imprezy przyciągające turystów i biznesmenów), to wzrost zatrudnienia mógłby być wyższy. Rozwój powiatów jest warunkowany rozbudową sieci komunikacyjnej bądź modernizacją już istniejącej, Ułatwieniem dla funkcjonowania małych firm powinna być polityka lokalnych władz samorządowych, dotycząca przede wszystkim udostępniania lokali do prowadzenia działalności gospodarczej za niewygórowaną cenę, preferencje podatkowe, plany przestrzennego zagospodarowania, przewidujące tereny pod działalność gospodarczą, taką, jaka ma szansę rozwoju w danym regionie. Brak tworzenia miejsc praktycznej nauki zawodu skutkuje małą dostępnością do miejsc nauki zawodu takiego typu. A są to miejsca potencjalnie bardzo potrzebne, szczególnie dla uczniów, dla których zdobycie średniego wykształcenia jest zbyt trudne lub zbyt kosztowne. Koszty edukacji praktycznej musiałyby być pokrywane w większej niż obecnie części przez instytucje publiczne, żeby bardziej rozwinąć praktyczną naukę zawodu lub umiejętności zawodowych, w których zakresie nie mogą kształcić szkoły. Niski poziom szkoleń w zakresie metodologii badania lokalnych rynków pracy. Właściwe byłoby też zachęcenie do szkolenia pracowników starostw odpowiadających za przygotowywanie strategii i planów rozwoju powiatu czy strategii i planów dotyczących rozwiązywania problemów społecznych. Szkolenia te muszą mieć gwarancję wysokiej jakości. Dzięki takim szkoleniom jest większa szansa lokalnego porozumienia w zakresie istotnych problemów rynku pracy, odpowiedniego ich diagnozowania i tworzenia programów naprawczych. 24

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie zrealizowane na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Pod nadzorem: Kazimierza Kościelnego Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu 2 Autorzy opracowania: Kazimierz Przyszczypkowski Ewa Solarczyk-Ambrozik Przy współpracy merytorycznej: Zygmunta Sobczyńskiego Dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA POWIATOWY URZĄD PRACY W LĘBORKU POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA NA LATA 2007 2013 Lębork, październik 2007 r. SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Dokumenty strategiczne i programy będące podstawą lokalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020

Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Informacja nt. zasad i kierunków regionalnej interwencji dla instrumentu Kontraktu Samorządowego w ramach RPO WZ 2014-2020 Przesłanką dla stworzenia założeń Kontraktu Samorządowego (KS) obok ujętego w

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY

Regulamin konkursu NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY Regulamin konkursu NR POWR.01.02.02-IP.15-12-002/15 NA PROJEKTY W RAMACH GWARANCJI DLA MŁODZIEŻY W RAMACH OSI PRIORYTETOWEJ I OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo