SZKOLENIA w INKUBATORZE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA w INKUBATORZE"

Transkrypt

1 SZKOLENIA w INKUBATORZE HARMONOGRAM SZKOLEŃ W INKUBATORZE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PRZY OPOLSKIM CENTRUM DEMOKRACJI LOKALNEJ FRDL NA ROK 2007 L.p. Termin Temat Miejsce Trener/ka Budowanie relacji z partnerem społecznym Kinga Zglinicka Księgowość dla NGO Michał Szafrański Zaawansowane zarządzanie projektem 3 Podstawy zarządzania projektem Ilona Jerzok Tadeusz Durczok Ewa Hajduk Koordynatorzy wolontariuszy Bogusława Bębnik Praca w projektach międzynarodowych Umiejętności interpersonalne Kontakty z mediami Umiejętności interpersonalne Umiejętności interpersonalne Jak przygotować projekt i wypełnić wniosek o dotację Tadeusz Durczok GraŜyna Kurowska Dorota S. Woźniak Ilona Jerzok NGO jako pracodawca Andrzej Michalik Zarządzanie finansami NGO Michał Szafrański Zarządzanie zasobami ludzkimi status szkolenia rekrutacja zakończona rekrutacja zakończona Aktualnym i obowiązującym harmonogramem szkoleń jest tylko harmonogram dostępny na stronie Inkubatora KONTAKT: Inkubator Organizacji Pozarządowych FRDL ul. Krakowska 51 (3 piętro), Opole tel. / fax (077)

2 INFORMACJE PrzekaŜ 1% podatku na Organizację PoŜytku Publicznego Z nowym 2007 rokiem, kaŝdy z nas przygotowuje się do swojego rozliczenia podatkowego. Przypominamy, iŝ kaŝdy podatnik ma prawo do przekazania 1% swojego podatku na rzecz Organizacji PoŜytku Publicznego (organizacji pozarządowa ze specjalnym statusem). Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od 1 stycznia 2004 roku podatnik - osoba fizyczna moŝe w zeznaniu rocznym (PIT-36 lub PIT-37) pomniejszyć kwotę naleŝnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji poŝytku publicznego, do wysokości odpowiadającej 1% naleŝnego podatku, pod warunkiem, Ŝe kwotę tę podatnik wpłaci na konto organizacji poŝytku publicznego w okresie od 1 maja 2005 r. do momentu złoŝenia zeznania, nie później jednak niŝ do 2 maja 2006 r. Więcej szczegółowych informacji na stronie dotyczącej akcji 1% Przeczytaj: Co to jest 1% (wersja pdf) Przeczytaj: Jak przekazać 1% - krok po kroku (wersja pdf) Jeśli nie wiesz na jaką organizację chcesz przekazać swój 1% podatku sprawdź bazę OPP na stronie >> kliknij tutaj Przypominamy wszystkim organizacją, iŝ jedyną bazą ze spisem Organizacji PoŜytku Publicznego, którą posiłkuje się "zwykły podatnik" w celu znalezienia organizacji, której chce przekazać 1%, jest baza na stronie Sugerujemy wszystkim organizacjom, aby zaktualizowały dane umieszczone ww. bazie. (źródło Ewaluacja ex ante PO Kapitał Ludzki - raport końcowy Na początku grudnia 2006 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowało raport końcowy dotyczący ewaluacji ex ante (oceny szacunkowej) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ewaluacja została przeprowadzona przed rozpoczęciem realizacji Programu, zgodnie z wymogami unijnymi. Badanie zostało zrealizowane w celu poprawy jakości PO KL: lepszego dopasowania działań do potrzeb i uwarunkowań społeczno-gospodarczych, zwiększenia spójności Programu, efektywnego wykorzystania środków i opracowania maksymalnie sprawnego systemu wdraŝania. Więcej na:

3 KONKURSY GRANTOWE "Sieć Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT" Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, działając z upowaŝnienia Komisji Europejskiej, ogłasza konkurs ofert mający na celu wybór organizacji spełniającej warunki uzyskania w latach corocznej dotacji na prowadzenie jednego lub więcej powszechnie dostępnych punktów informacyjnych pod wspólną nazwą "Sieć Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT". Maksymalny budŝet przeznaczony na rok 2007 dla UE-25 wynosi około 1,4 miliona EUR. W konkursie mogą uczestniczyć posiadające osobowość prawną i nie działające w celu osiągnięcia zysku: jednostki sektora finansów publicznych jednostki spoza sektora finansów publicznych pełniące misję publiczną. Szczegółowe zasady konkursu oraz obowiązujące formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej: Więcej na: Konkurs grantowy Presidency Fund Do 21 stycznia 2007 moŝna składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach trzeciej edycji konkursu grantowego Funduszu Prezydencji - Presidency Fund. Fundusz wspiera działania organizacji pozarządowych z nowych państw członkowskich Unii Europejskiej na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i debat na temat rozwoju UE. Został on utworzony ze środków rządu irlandzkiego i holenderskiego. Fundusz dysponuje budŝetem w wysokości 1 mln euro, który moŝe być wykorzystany pomiędzy październikiem 2005 a czerwcem 2008 r. O wsparcie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z 10 nowych państw członkowskich UE, aktywnie działające na polu współpracy na rzecz międzynarodowego rozwoju, pomocy humanitarnej, sprawiedliwości i praw człowieka. Proces aplikacyjny jest podzielony na dwa etapy. W fazie wstępnej naleŝy przesłać m.in. informacje o aplikującej organizacji, natomiast szczegółowy projekt działań w fazie głównej. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 45 tys. euro. Więcej na:

4 STAśE Płatne praktyki w Parlamencie Europejskim (Luksemburg) Opis: Parlament Europejski oferuje róŝnego rodzaju praktyki w ramach swojego Sekretariatu. Praktyki mają uzupełniać kształcenie zawodowe młodych obywateli oraz przyczyniać się do zrozumienia zasad funkcjonowania instytucji. Wśród płatnych praktyk do wyboru są dwa kierunki: ogólny (głównie ekonomia, prawo, nauki polityczne itp.) i dziennikarski. Płatne praktyki trwają pięć miesięcy. Dla kogo: ukończone 18 lat w momencie rozpoczęcia praktyki solidna znajomość jednego oficjalnego języka UE i dobra znajomość drugiego języka osoby, które nie odbyły wcześniej Ŝadnych płatnych lub niepłatnych praktyk i nie były wcześniej zatrudnione w Ŝadnej instytucji unijnej dyplom uniwersytecki uzyskany po co najmniej trzech latach studiów. Termin składania podań: 15 października (dla praktyk rozpoczynających się 15 lutego) 15 maja (dla praktyk rozpoczynających się 15 września). Wiecej na: StaŜe w Banku Światowym (USA) Opis: StaŜe w Banku Światowym przeznaczone są dla młodych ludzi pragnących dowiedzieć się więcej o zjawiskach społecznych i gospodarczych wpływających na Ŝycie ludzi na świecie. Stwarzają moŝliwość zdobycia praktycznych doświadczeń. Program staŝy w Banku Światowym stwarza studentom okazję do podniesienia umiejętności i zdobycia doświadczenia w pracy w środowisku międzynarodowym. Minimalna długość staŝu wynosi cztery tygodnie. Większość dostępnych miejsc znajduje się w Waszyngtonie DC. Płatne staŝe moŝna odbywać w okresie zimowym (grudzień-marzec) i letnim (czerwiec-wrzesień). Dla kogo: Dla studentów posiadających stopień licencjata i odbywających dalsze studia w celu uzyskania stopnia magistra lub doktora. Przyjmowani będą kandydaci z następujących dziedzin: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich (zdrowie publiczne, edukacja, odŝywianie, ludność), nauki społeczne (antropologia, socjologia), rolnictwo, środowisko, rozwój sektora prywatnego. Wymagana jest biegła znajomość angielskiego. Świadczenia: Wszyscy staŝyści otrzymują wynagrodzenie (płatne za godzinę), a w niektórych wypadkach zwrot kosztów podróŝy. Zakwaterowanie i wyŝywienie zapewniają sobie we własnym zakresie. Terminy składania wniosków: Dla staŝy odbywających się w okresie: letnim - aplikacje naleŝy składać w okresie od 1 grudnia do 31 stycznia kaŝdego roku zimowym - aplikacje naleŝy składać w okresie od 1 września do 31 października kaŝdego roku Bank Światowy oferuje równieŝ inne staŝe. Więcej na:

5 K: ~piPK: ~theSitePK: ,00.html SZKOLENIA "Wymiana młodzieŝy dla początkujących" Narodowa Agencja Programu MŁODZIEś zaprasza do udziału w szkoleniu przeznaczonym dla osób pracujących z młodzieŝą oraz zainteresowanych tworzeniem projektów międzynarodowych wymian młodzieŝy w ramach Akcji 1.1 Programu MŁODZIEś W DZIAŁANIU. Szkolenie odbędzie się w Konstancinie k. Warszawy w dniach stycznia Jest przeznaczone dla osób, które nie mają doświadczenia w organizowaniu międzynarodowych wymian młodzieŝy. W szkoleniu moŝe wziąć udział jedna osoba z danej organizacji. Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy oraz umiejętności dotyczących: załoŝeń Akcji 1.1 Programu MŁODZIEś W DZIAŁANIU, rodzajów działań, które mogą otrzymać wsparcie w ramach Akcji 1, zasad realizacji międzynarodowych wymian młodzieŝy, metod pracy podczas wymiany, poszukiwania partnera do wymiany oraz współpracy z partnerem zagranicznym. Szkolenie jest skierowane do osób, które: są bezpośrednio zaangaŝowane w pracę z młodzieŝą (zawodowo lub jako wolontariusze) w zakresie edukacji nieformalnej, są powaŝnie zainteresowane realizacją projektów międzynarodowych wymian młodzieŝy, a nie mają jeszcze w tym zakresie doświadczenia, są w wieku powyŝej 18 lat. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 stycznia 2007 r. Więcej na: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE W LATACH Zapraszamy na szkolenie. Data: r. godz Miejsce: Kraków ul. Starowiślna 1 I piętro Program: Kwalifikowalność wydatków a kwalifikowalność projektów a) zasady kwalifikowania projektów b) zasady kwalifikowania wydatków Wkład niepienięŝny Opłaty finansowe i koszty gwarancji Amortyzacja Zakup środków trwałych stanowiący część wydatków inwestycyjnych Wydatki na zakup sprzętu będącego środkiem trwałym do uŝytku na czas realizacji projektu Zakup gruntu nieruchomości niezabudowanej Zakup nieruchomości zabudowanej

6 Leasing Podatek od towarów i us³ug i inne podatki Koszty ogólne Pomoc techniczna Fundusze kapitału podwyŝszonego ryzyka (venture capital), fundusze gwarancyjne, fundusze poŝyczkowe, w tym holding funduszy. Mieszkalnictwo Koszt uczestnictwa wynosi 190 zł i obejmuje: materiały, świadectwo, bufet w czasie szkolenia. Zgłoszenie - proszę przesłać faxem lub poczta elektroniczną : KARTA ZG OSZENIA data szkolenia: ; tytuł: KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW W PROJEKTACH FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE W LATACH Imię i nazwisko:... Stanowisko:... Nazwa instytucji:...nip... Adres:... Tel/fax: Zgodnie z Ustawa o Ochronie Danych z dnia r. wyraŝam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb działalności IDRiE NaleŜność zostanie opłacona (proszę podkreliść właściwe): gotówką w dniu rozpoczęcia szkolenia przelewem na konto: Kredyt Bank S.A. I Oddzia³ Kraków KONIEC Inkubator Organizacji Pozarządowych przy Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL ul. Krakowska 51 (3 piętro), Opole tel. / fax (077)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 26 (321)/2015 (13 lipca 19 lipca 2015 r.) WAśNE INFORMACJE Informacja dotycząca naboru kandydatów na ekspertów do oceny projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 19 (314)/2015 (25 maja 29 maja 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych Kryteriów wyboru projektów Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Dokumentacja konkursowa Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.2 Transfer wiedzy Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, luty 2014. Nr 2 (77)/2014. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 2 (77)/2014 Poznań, luty 2014 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów

KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów . KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.

2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY. 2 (84) Maj 2006 INNOWACJE DEFINICJA NOWYCH TECHNOLOGII KREDYT TECHNOLOGICZNY HANDEL ZAGRANICZNY ROZLICZANIE KONTRAKTÓW ZAGRANICZNYCH DOMENY.EU Biuletyn dla małych i średnich firm www.euroinfo.org.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki

Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki Fundusze unijne na lata 2007-2013 - moŝliwości pozyskiwania funduszy strukturalnych przez przedsiębiorców z sektora turystyki Warszawa, wrzesień 2008

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU. Za 2006 rok WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W BIAŁYMSTOKU Za 2006 rok BIAŁYSTOK styczeń 2007r. AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB BEZROBOTNYCH Realizacja programów

Bardziej szczegółowo

organizacji pozarządowych

organizacji pozarządowych Źródła a finansowania działalno alności organizacji pozarządowych Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych 1 Jakie znamy moŝliwości finansowania organizacji? 2 1 Źródła finansowania organizacji pozarządowych

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015. Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA AKTUALIZACJA 2014/2015 Przyjęty przez Radę Ministrów 22 kwietnia 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz makroekonomiczny... 6 3. Realizacja celów krajowych strategii Europa

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej.

Rozdział V. 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Rozdział V W spieranie przedsiębiorczości i pom oc publiczna w U nii E uropejskiej i w P olsce 5.1. Ogólne zasady wspierania przedsiębiorczości i udzielania pomocy publicznej w Unii Europejskiej. Istota

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarządowych PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK W związku z bardzo duŝym zainteresowaniem i zaangaŝowaniem organizacji pozarządowych w proces informowania społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE

MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE MOBILNOŚĆ MŁODYCH WOLONTARIUSZY W EUROPIE Niniejsze opracowanie zostało sporządzone przez Public Policy and Management Institute. Nie przedstawia ono oficjalnego stanowiska Komitetu Regionów. Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania

TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT. Najczęściej zadawane pytania TECZKA INFORMACYJNA WOLONTARIAT Najczęściej zadawane pytania Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Warszawa 2007 SPIS TREŚCI CO TO JEST WOLONTARIAT?... 2

Bardziej szczegółowo

5. Finansowanie zadania:

5. Finansowanie zadania: R E G U L A M I N konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania "Pomoc humanitarna dla Darfuru ", zwany

Bardziej szczegółowo

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO OBSZAR PRIORYTETOWY OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PROGRAM 17 PROMOWANIE RÓśNORODNOŚCI KULTUROWEJ I ARTYSTYCZNEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO dla wykorzystania środków finansowych w

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 13 (308)/2015 (7 kwietnia 12 kwietnia 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE Ogłoszenie o naborze na kandydatów na ekspertów oceniających wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Regionalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo