Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zgłoszonych podczas przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku poz. 596 ze zm.) oraz 8 ust.2 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Postanawia się przyjąć do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 następujące zmiany: 1) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu: Kulturalne ikony regionu. 2) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 12) w brzmieniu: Kooperacja z instytucjami kultury. 3) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 4) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 14) w brzmieniu: Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.. 5) W 6 ust. 13 dodaje się pkt. 5) w brzmieniu: Współpraca z Centrami Informacyjno-Doradczymi oraz Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

2 2 Pozostałe propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 postanawia się odrzucić. 3 Szczegółowe zestawienie wszystkich propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych projektu Programu współpracy ( ) przez organizacje pozarządowe i Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego wraz z ustosunkowaniem się do nich przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi odpowiedź na konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, których termin oraz zasady ich przeprowadzenia zostały określone w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 3734/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymał propozycje dotyczące Programu Współpracy od 3 organizacji pozarządowych oraz od Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niniejszą Uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznał propozycje zawarte w 1 pkt. 1), 2), 3), 4) których wnioskodawcą była Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w 1 pkt. 5) zgłoszoną przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Niniejsze propozycje zmian w projekcie Programu współpracy ( ) zostały uzasadnione przez ww. podmioty w następujący sposób: 1. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 uzasadnione jest faktem, iż przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. 2. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 związane jest z tym, że sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny. 3. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 spowodowane jest koniecznością wspierania m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski. 4. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 uzasadnione jest faktem, iż w ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski. 5. Zmianę brzmienia lit. f) i g) w 12 pkt. 3 uzasadniono brakiem czytelnego zapisu w zakresie obowiązku lub dowolności wnoszenia własnego wkładu finansowego do oferty realizacji zadania publicznego. Marszałek Województwa Marek Woźniak

4 Załącznik do Uchwały Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Nazwa Lp organizacji pozarządowej 1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zestawienie propozycji: 4 pkt. 2 Propozycja zmiany Uzasadnienie Odpowiedź - zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do usprawniania funkcjonowania (zarządzania) poprzez zachęcenie do tworzenia planów działań na 2 lub 5 lat (stabilność działań), planowania budżetów rocznych organizacji (stabilność finansów), rozwijania zespołu (rozwój wolontariuszy, zatrudnianie pracowników) i promowania swoich działań (docieranie pod kątem sponsorów, partnerów, przekazujących 1% itd.); - pomoc informacyjna, Organizacje pozarządowe mogą odgrywać jeszcze większą rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Niezbędne jest jednak dla nich wsparcie (jak to ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji) w usprawnieniu zarządzania, długofalowego funkcjonowania. Potwierdza to np. Raport z badania organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, Centrum PISOP, 2012 r.: Konieczność wsparcia przedsiębiorstw społecznych w zakresie zarządzania potwierdza fakt, że aż 87% respondentów deklaruje chęć uzyskania wsparcia w zakresie prowadzenia organizacji, a konkretnie wykorzystania nowych rozwiązań w kwestiach odnoszących się do zarządzania: narzędzie do planowania finansów 90%, wytyczne jak prowadzić skuteczną promocję i współpracę z mediami 73%, wytyczne do rozwoju kompetencji pracowników/wolontariuszy 73% odrzucenie propozycji Propozycja mieści się w 4 ust. 2: pkt. 6) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych.., pkt. 8) promowanie działalności organizacji pozarządowych, pkt. 11) współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i pkt. 12) szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto propozycja jest za szczegółowa w stosunku do określonych w 4 ust. 2 projektu Programu form współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 1

5 szkoleniowa i doradcza, współpraca z Centrami Informacyjno-Doradczymi i Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej (cele, formy współpracy, zakres przedmiotowy, efekty Programu); 6 pkt zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia, dofinansowywanie inicjatyw na rzecz rozwijania przedsiębiorczości społecznej NGO, zapewnianie tzw. Aniołów przedsiębiorstw społecznych, ścisłą współpracę w tym zakresie z Centrami Informacyjno- Doradczymi i Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej. i narzędzie do koordynacji działań w organizacji 70%. Ponadto prawidłowość takich założeń potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej, według którego: państwa członkowskie powinny zachęcać do rozwoju konkurencyjności i zdolności tworzenia nowych miejsc pracy w ramach PS. Przedsiębiorczość społeczna jest coraz bardziej rozwijającym się nurtem, rekomendowanym przez Komisję Europejską, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organizacje pozarządowe dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej mogą tworzyć miejsca pracy, generować niezależne od środków samorządu przychody. Potwierdza to także Raport z badań nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce, Miasto Konin, Centrum PISOP, 2012 r.: Rekomendowana jest współpraca samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz przedsiębiorczości społecznej (tj. działalności przynoszącej organizacjom trzeciego sektora dochód mający na celu realizację działań społecznych). Kluczowym zagadnieniem w tym kontekście jest natomiast zachęcanie organizacji pozarządowych do podejmowania działalności odpłatnej i gospodarczej. Niezbędnym działaniem dla skutecznej realizacji tego celu jest wzrost profesjonalizacji NGO, w tym podniesienie pozarządowymi. Należy zwrócić także uwagę, że Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje podstawowy katalog form współpracy organu administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy wskazane formy mają charakter bardziej ogólnych działań. Złożona propozycja wydaje się dot. konkretnego szkolenia lub konferencji. częściowe przyjęcie propozycji Kwestia działalności gospodarczej: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, że organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo wyboru co do tego, jaki rodzaj działalności chcą prowadzić. Rolą Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie powinno być promowanie konkretnego rodzaju działalności w samym Programie współpracy, a np. szkolenie organizacji 2

6 2. Wielkopolski Klub Kapitału Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji 6 pkt. 14 Propozycja rozszerzenia obszaru współpracy określonego w pkt. 14: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości o dodatkowe, następujące zadania priorytetowe: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie rozwoju eksportu oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielkopolskich przedsiębiorstwach, Tworzenie sieci powiązań branżowych i ich internacjonalizacja na kompetencji w zakresie zarządzania. Rolą samorządów jest w tym przypadku wsparcie merytoryczne i szkoleniowe organizacji pozarządowych obejmujące m.in. takie elementy, jak zarządzanie organizacją, zarządzanie finansami, księgowość i sprawozdawczość, budowanie wizerunku wśród odbiorców/klientów, komunikacja z mediami. Jedną z płaszczyzn, na której realizowana powinna być polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez lokalny samorząd powinna być także przedsiębiorczość społeczna, skoncentrowana głównie na beneficjentach zagrożonych wykluczeniem społecznym. ( ) W wyniku dotychczasowej działalności obserwujemy potrzebę wspierania w formie profesjonalnego doradztwa nie tylko początkujących przedsiębiorców, ale także tych o dłuższym stażu, dla których komercyjne usługi doradcze nie są dostępne z uwagi na zbyt wysokie koszty. W kryzysie gospodarczym przedsiębiorcy widzą szczególną potrzebę rozwoju firm, szukania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im przetrwać na wysoce konkurencyjnym rynku, a także pomocy w ekspansji na rynki zagraniczne. Równie istotna jest szeroko rozumiana edukacja gospodarcza, która pobudza przedsiębiorczość i przyczynia się do poprawy jakości życia. Ważna jest również promocja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Działania te mają znaczący wpływ na zrównoważony rozwój oraz zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za rozwój nie tylko własnej firmy, ale także otoczenia, w którym ono pozarządowych z zakresu dostępnej formy, jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej (w tym także wskazywanie na jej zalety i wady). Kwestia rozwijania przedsiębiorczości społecznej NGO: Propozycja dodania do 6 ust. 13 pkt. 5) w brzmieniu: Współpraca z Centrami Informacyjno- Doradczymi oraz Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej. odrzucenie propozycji Punkty wskazane do dodania w ramach 6 pkt. 14 Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, w tym: zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia w zakresie rozwoju eksportu oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielkopolskich przedsiębiorstwach tworzenie sieci powiązań branżowych 3

7 wybranych rynkach zagranicznych Doradztwo biznesowe adresowane do mikro, małych i średnich firm działających na terenie Wielkopolski Wzmacnianie współpracy gospodarczej z zagranicą, poprzez tworzenie sieci współpracy m.in. Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP Rozwój projektów w zakresie edukacji gospodarczej (w tym wydawniczych i promujących przedsiębiorczość) Wzbogacenie życia gospodarczego Wielkopolski poprzez projekty gospodarcze, w tym konkursy i warsztaty promujące np. przedsiębiorczość, społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych Aktywizacja zawodowa funkcjonuje. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Pomimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia w Poznaniu niezbędne są też działania mające na celu aktywizację zawodową trzech grup: osób wykluczonych, niektórych grup absolwentów oraz osób w wieku 50+. Dzięki możliwości dofinansowania usług informacyjnych i doradczych w zakresie szeroko pojętej internacjonalizacji przedsiębiorstwa osiągną wymierne korzyści tj.: ilościowy i wartościowy wzrost zawieranych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa transakcji eksportowych, poprawa dostępu do informacji o zagranicznych rynkach, poszerzenie rynków zbytu przez wielkopolskie przedsiębiorstwa i objęcie sprzedażą rynków zagranicznych, poprawa rozpoznawalności i wizerunku produktów firm wielkopolskich, zwiększenie świadomości wśród zagranicznych odbiorców na temat wysokiej jakości marki wielkopolskich producentów, zmniejszenie ilości sporów gospodarczych wynikające z profesjonalnego przygotowania i zabezpieczenia i ich internacjonalizacja na wybranych rynkach zagranicznych doradztwo biznesowe adresowane do mikro, małych i średnich firm działających na terenie Wielkopolski wzmacnianie współpracy gospodarczej z zagranicą poprzez tworzenie sieci współpracy m.in. Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP rozwój projektów w z zakresie edukacji gospodarczej (w tym wydawniczych i promujących przedsiębiorczość) wzbogacenie życia gospodarczego poprzez projekty gospodarcze, w tym konkursy i warsztaty promujące np. społeczną odpowiedzialność biznesu, są niezwykle ważne z punktu widzenia pobudzania regionalnej gospodarki, jednak generują znaczne koszty i realizowane są przez DRG z innych środków niż te przeznaczane na Otwarty Konkurs Ofert (m.in.: WRPO 1.5 Kompleksowa Promocja Gospodarki i Inwestycji w Wielkopolsce, PO KL Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce, PO KL Studenckie Centrum Innowacji 4

8 absolwentów wielkopolskich szkół i uczelni Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ Jednocześnie wniesiono o wprowadzenie zmiany w kategorii kosztów kwalifikowanych w ogłaszanych konkursach z zakresu przedsiębiorczości i wprowadzenie do kosztów kwalifikowanych koszty osobowe pracowników organizacji NGO realizujących i odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację zadań. Dotychczasowe konkursy, finansujące jedynie koszty organizacji danego przedsięwzięcia, np. szkolenia, czy konferencji, uniemożliwiały finansowania właśnie kosztów osobowych osób odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację danego działania, co w znaczący sposób ogranicza możliwości korzystania z takich konkursów przez wiele organizacji. kontraktów handlowych, umocnienie pozycji wielkopolskich przedsiębiorstw jako partnerów rzetelnych, wiarygodnych i godnych zaufania, poprawa ściągalności należności eksportowych poprzez właściwe przygotowanie klauzul kontraktowych, obniżenie kosztów transakcji zagranicznych poprzez realizację wspólnych, uzupełniających się wzajemnie dostaw lub zakupów, zwiększenie zdolności firm wielkopolskich do samodzielnego prowadzenia w przyszłości aktywności na rynkach międzynarodowych, wypełnienie istniejącej na rynku luki w zakresie dostępu do kompleksowej i specjalistycznej obsługi w zakresie handlu zagranicznego, wykorzystanie potencjału i zdolności produkcyjnych wielkopolskich firm, które dotychczas sprzedawały wyłącznie na rynek krajowy, którego chłonność jest już mocno ograniczona na rzecz rozpoczęcia sprzedaży na rynkach eksportowych. W zakresie wzmacniania współpracy gospodarczej z zagranicą, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP. W roku 2008 w ramach Partnerstwa Odry powstała sieć EU-Net Oderpartnership, powołana do życia w celu pogłębienia współpracy instytucji otoczenia biznesu Sieć ta została utworzona na bazie istniejącej od roku 2004 sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg. Obecnie sieć zrzesza instytucje typu non-profit z regionów Berlina, i Transferu Technologii, PO KL 9.3. Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, EWT Program dla Europy Środkowej 2.4 ESSENCE Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej oraz PO IG Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów). Departament Gospodarki dysponuje ograniczonymi środkami przeznaczonymi na realizację zadań w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi (80.000,00 zł). Nie jest więc możliwym, aby z tych środków zrealizować proponowany szeroki wachlarz działań. Dlatego też tematyka Otwartych Konkursów Ofert ogłaszanych przez DRG skupia się na działaniach o charakterze priorytetowym dla województwa, które nie są realizowane z innych środków, np. w ramach ww. projektów. Tematyka ta wynika z ogólnoeuropejskich i ogólnokrajowych trendów dotyczących wspierania klastrów i rozwoju tzw. Smart Specialisation (Inteligentnych 5

9 Brandenburgii oraz czterech województw Polski Zachodniej: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego których przedmiotem działalności jest szeroko pojęta tematyka Unii Europejskiej i wspieranie gospodarki. Celem sieci jest wspieranie transgranicznej współpracy gospodarczej regionu Partnerstwa Odry. Stworzona przez sieć przejrzystość oferty doradczej instytucji prowadzących działalność doradczą w tematach unijnych oraz instytucji wspierania gospodarki ułatwia szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. W ten sposób sieć EUNOP wpisuje się w sformułowane przez Marszałków województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego priorytety wspólnej strategii dla Polski Zachodniej na lata , a szczególnie w punkt: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, wzmocnienie potencjałinnowacyjnego (m.in. przezrozbudowę infrastruktury B+R); umożliwiającego nawiązanie współpracy sieciowej wewnątrz oraz z partnerami europejskimi. Obecnie EUNOP zrzesza 135 partnerów. Specjalizacji). Inteligentna specjalizacja polega na wybraniu dziedzin gospodarki i nauki, najbardziej istotnych z punktu widzenia potencjału całego regionu oraz skierowaniu na nie interwencji. Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Europa 2020 w nowej perspektywie finansowej UE , gospodarka rynkowa Europy powinna opierać się na polityce innowacyjnej, która z kolei powinna być realizowana zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji. Uwzględnienie inteligentnych specjalizacji na szczeblu krajowym i regionalnym, stanowić będzie uwarunkowanie wstępne ( warunek ex ante ) pozyskiwania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej UE Natomiast klastry, zwłaszcza te o charakterze ponadregionalnym i/lub wielobranżowym mają być jednym z instrumentów horyzontalnych, za pomocą których realizowane będą powyższe założenia. Dlatego też DRG postuluje utrzymanie 6 pkt. 14 w dotychczasowym brzmieniu, w którym przewiduje on pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla 6

10 Wielkopolski na lata oraz Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata w zakresie dotyczącym internacjonalizacji przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych. Odnosząc się do postulatu uznania kosztów osobowych pracowników realizujących dane zadanie publiczne jako kosztów kwalifikowanych, uprzejmie informujemy, iż ze względu na ograniczone środki, którymi dysponuje DRG na realizację programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, koszty te zostały zakwalifikowane jako tzw. wkład własny niefinansowy, a udział środków własnych oraz wkładu własnego niefinansowego zaangażowanych w realizowane zadanie jest jednym z kryteriów wyboru oferty. Natomiast tematy takie jak: - aktywizacja zawodowa osób wykluczonych - aktywizacja zawodowa absolwentów wielkopolskich szkół i uczelni - aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+nie znajdują się w kompetencjach 7

11 3. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego proponując jednocześnie dopisanie do 6 ust. 1 Kultura punktów 11, 12, 13, 14 o poniższej treści: 11) Kulturalne ikony regionu. 12) Kooperacja z instytucjami kultury. 13) Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 14) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy. Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny. W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytycznoliterackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski. W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski. Departamentu Gospodarki. Przyjęcie propozycji Niniejsze zadania w zbliżonym brzmieniu Departament Kultury proponował do Wieloletniego Programu współpracy ( ), który nie zostanie przyjęty w bieżącym roku. 8

Uchwała Nr 1157/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 roku

Uchwała Nr 1157/2015 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 października 2015 roku Uchwała Nr 1157/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie: zmian do projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r.

Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. Uchwała Nr /2013 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 2013 r. w sprawie: uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Powiatu Krapkowickiego z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA Nr 1823/2012 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług brokerskich, realizowanych w ramach zadań projektu systemowego pn. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014

Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 REGIONALNA IZBA GOSPODARCZA W KATOWICACH STRATEGIA ORAZ PROGRAM DZIAŁANIA RIG W KATOWICACH NA LATA 2010-2014 Misja Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach na lata 2010-2014 Rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM. z dnia 30 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR II/41/2010 RADY POWIATU W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Aleksandrowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Zmiany w przepisach Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie NAJISTOTNIEJSZE ZMIANY NOWELIZACJI USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE Sfery pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie

PROJEKT. Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Powiatu w Lipnie z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIPNOWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI UPRAWNIONYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 18 grudnia 2015 r. Poz. 5242 UCHWAŁA NR XI-48/2015 RADY GMINY WIERZBICA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r.

Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. Uchwała nr 1683/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 1.3 Wsparcie jakości usług na rzecz inkubacji

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego

Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Unia Europejska wspiera eksport mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego Dnia 20.08.2015 r. został ogłoszony konkurs w ramach poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE -

OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - OŚ PRIORYTETOWA I RPO WO 2014-2020 INNOWACJE W GOSPODARCE - KRYTERIA SZCZEGÓŁOWE - Oś priorytetowa I INNOWACJE W GOSPODARCE Działanie 1.2 Infrastruktura B+R Zgodność projektu z Umową Partnerstwa tj.: 1.

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r.

Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. PROJEKT Uchwała Nr.. Rady Powiatu w Prudniku z dnia. 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Prudnickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Radków z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne PROJEKT Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2011 z dnia marca 2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Łęczyckiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w roku 2011 Roczny Program

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. PROJEKT UCHWAŁA Nr... Rady Gminy w Łącku z dnia. w sprawie: uchwalenia "Programu współpracy Gminy Łącko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP

Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Krajowy Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw instytucjonalne wsparcie sektora MSP Michał Kołodziejski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia PARP Sieć współpracujących ze sobą ośrodków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY LESZNO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2015 Wstęp Program współpracy Gminy Leszno z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo

Uchwała Nr. Rady Gminy Choczewo Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Choczewo z dnia r. w sprawie uchwalenia na 2015 rok Programu współpracy Gminy Choczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku

Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK. z dnia. roku Projekt UCHWAŁA NR RADY MIASTA i GMINY DOLSK z dnia. roku w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW

O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW O AKTYWNOŚCI MIĘDZNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW Eksport w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020 Jakub Szymański, Dyrektor Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO

UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO Projekt z dnia 23 listopada 2011 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY POWIATU PSZCZYŃSKIEGO z dnia 23 listopada 2011 r. w sprawie Programu Współpracy Powiatu Pszczyńskiego z Organizacjami Pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój,

Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański. Rabka-Zdrój, Subregionalne Spotkanie Informacyjne Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregion Podhalański Rabka-Zdrój, 01.12.2016 Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium

Kryterium Definicja kryterium Opis znaczenia Kryterium Kryteria wyboru projektu Oś priorytetowa: 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu Działanie: 1.5 Opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP Poddziałanie: 1.5.2

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU. z dnia r. DRUK NR... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r.

Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Konkurs zamknięty nr 17/POKL/8.1.3/2010 Spotkanie informacyjne 17 marca 2010 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie Wydział Rozwoju Kadr Regionu Plan prezentacji Typy projektów. Uprawnieni wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY GMINY W PRZYŁĘKU z dnia 2011 r. w sprawie,,wieloletniego programu współpracy gminy Przyłęk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE. z dnia 19 października 2015 r. Projekt z dnia 23 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE z dnia 19 października 2015 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Przemków z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r.

Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. Uchwała nr XXXIV/264/2009 Rady Gminy Olsztyn z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie: Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2010 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem Lp. 1. 2. - 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE. z dnia r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE z dnia... 2016 r. w sprawie wieloletniego programu współpracy gminy Śrem z organizacjami pozarządowymi oraz

Bardziej szczegółowo