Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku"

Transkrypt

1 Uchwała Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie: zmian do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zgłoszonych podczas przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i Wielkopolską Radą Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 roku poz. 596 ze zm.) oraz 8 ust.2 uchwały Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z wojewódzką radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 1 Postanawia się przyjąć do projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 następujące zmiany: 1) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 11) w brzmieniu: Kulturalne ikony regionu. 2) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 12) w brzmieniu: Kooperacja z instytucjami kultury. 3) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 13) w brzmieniu: Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 4) W 6 ust. 1 dodaje się pkt. 14) w brzmieniu: Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy.. 5) W 6 ust. 13 dodaje się pkt. 5) w brzmieniu: Współpraca z Centrami Informacyjno-Doradczymi oraz Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej.

2 2 Pozostałe propozycje zgłoszone podczas konsultacji społecznych projektu Programu Współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 postanawia się odrzucić. 3 Szczegółowe zestawienie wszystkich propozycji zgłoszonych podczas konsultacji społecznych projektu Programu współpracy ( ) przez organizacje pozarządowe i Wielkopolską Radę Działalności Pożytku Publicznego wraz z ustosunkowaniem się do nich przez poszczególne departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego oraz jednostki organizacyjne Samorządu Województwa Wielkopolskiego, stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 4 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Organizacyjnego i Kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5 Marszałek Województwa Marek Woźniak

3 Uzasadnienie do Uchwały Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Przyjęcie niniejszej Uchwały stanowi odpowiedź na konsultacje społeczne projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, których termin oraz zasady ich przeprowadzenia zostały określone w Uchwale Nr XLIX/751/10 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lipca 2010 r. oraz Uchwale Nr 3734/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2013 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego otrzymał propozycje dotyczące Programu Współpracy od 3 organizacji pozarządowych oraz od Wielkopolskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Niniejszą Uchwałą Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznał propozycje zawarte w 1 pkt. 1), 2), 3), 4) których wnioskodawcą była Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego, w 1 pkt. 5) zgłoszoną przez Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP. Niniejsze propozycje zmian w projekcie Programu współpracy ( ) zostały uzasadnione przez ww. podmioty w następujący sposób: 1. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 uzasadnione jest faktem, iż przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. 2. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 związane jest z tym, że sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny. 3. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 spowodowane jest koniecznością wspierania m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytyczno-literackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski. 4. Dodanie pkt. 1) w 6 ust 1 uzasadnione jest faktem, iż w ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski. 5. Zmianę brzmienia lit. f) i g) w 12 pkt. 3 uzasadniono brakiem czytelnego zapisu w zakresie obowiązku lub dowolności wnoszenia własnego wkładu finansowego do oferty realizacji zadania publicznego. Marszałek Województwa Marek Woźniak

4 Załącznik do Uchwały Nr 3941 / 2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Nazwa Lp organizacji pozarządowej 1. Stowarzyszenie Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP Konsultacje projektu Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zestawienie propozycji: 4 pkt. 2 Propozycja zmiany Uzasadnienie Odpowiedź - zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do usprawniania funkcjonowania (zarządzania) poprzez zachęcenie do tworzenia planów działań na 2 lub 5 lat (stabilność działań), planowania budżetów rocznych organizacji (stabilność finansów), rozwijania zespołu (rozwój wolontariuszy, zatrudnianie pracowników) i promowania swoich działań (docieranie pod kątem sponsorów, partnerów, przekazujących 1% itd.); - pomoc informacyjna, Organizacje pozarządowe mogą odgrywać jeszcze większą rolę w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i rozwiązywaniu lokalnych problemów. Niezbędne jest jednak dla nich wsparcie (jak to ma miejsce np. w Wielkiej Brytanii, Szwecji) w usprawnieniu zarządzania, długofalowego funkcjonowania. Potwierdza to np. Raport z badania organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie zarządzania, Fundacja NIWA Edukacji i Rozwoju, Centrum PISOP, 2012 r.: Konieczność wsparcia przedsiębiorstw społecznych w zakresie zarządzania potwierdza fakt, że aż 87% respondentów deklaruje chęć uzyskania wsparcia w zakresie prowadzenia organizacji, a konkretnie wykorzystania nowych rozwiązań w kwestiach odnoszących się do zarządzania: narzędzie do planowania finansów 90%, wytyczne jak prowadzić skuteczną promocję i współpracę z mediami 73%, wytyczne do rozwoju kompetencji pracowników/wolontariuszy 73% odrzucenie propozycji Propozycja mieści się w 4 ust. 2: pkt. 6) prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla organizacji pozarządowych.., pkt. 8) promowanie działalności organizacji pozarządowych, pkt. 11) współorganizowanie konferencji, seminariów, spotkań merytorycznych i pkt. 12) szkolenie przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ponadto propozycja jest za szczegółowa w stosunku do określonych w 4 ust. 2 projektu Programu form współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami 1

5 szkoleniowa i doradcza, współpraca z Centrami Informacyjno-Doradczymi i Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej (cele, formy współpracy, zakres przedmiotowy, efekty Programu); 6 pkt zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia, dofinansowywanie inicjatyw na rzecz rozwijania przedsiębiorczości społecznej NGO, zapewnianie tzw. Aniołów przedsiębiorstw społecznych, ścisłą współpracę w tym zakresie z Centrami Informacyjno- Doradczymi i Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej. i narzędzie do koordynacji działań w organizacji 70%. Ponadto prawidłowość takich założeń potwierdza stanowisko Komisji Europejskiej, według którego: państwa członkowskie powinny zachęcać do rozwoju konkurencyjności i zdolności tworzenia nowych miejsc pracy w ramach PS. Przedsiębiorczość społeczna jest coraz bardziej rozwijającym się nurtem, rekomendowanym przez Komisję Europejską, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Organizacje pozarządowe dzięki prowadzeniu działalności gospodarczej mogą tworzyć miejsca pracy, generować niezależne od środków samorządu przychody. Potwierdza to także Raport z badań nt. współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w Polsce, Miasto Konin, Centrum PISOP, 2012 r.: Rekomendowana jest współpraca samorządu i organizacji pozarządowych na rzecz przedsiębiorczości społecznej (tj. działalności przynoszącej organizacjom trzeciego sektora dochód mający na celu realizację działań społecznych). Kluczowym zagadnieniem w tym kontekście jest natomiast zachęcanie organizacji pozarządowych do podejmowania działalności odpłatnej i gospodarczej. Niezbędnym działaniem dla skutecznej realizacji tego celu jest wzrost profesjonalizacji NGO, w tym podniesienie pozarządowymi. Należy zwrócić także uwagę, że Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje podstawowy katalog form współpracy organu administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi i podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy wskazane formy mają charakter bardziej ogólnych działań. Złożona propozycja wydaje się dot. konkretnego szkolenia lub konferencji. częściowe przyjęcie propozycji Kwestia działalności gospodarczej: Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazuje, że organizacje oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy mogą prowadzić działalność nieodpłatną pożytku publicznego, działalność odpłatną pożytku publicznego oraz działalność gospodarczą. Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mają prawo wyboru co do tego, jaki rodzaj działalności chcą prowadzić. Rolą Samorządu Województwa Wielkopolskiego nie powinno być promowanie konkretnego rodzaju działalności w samym Programie współpracy, a np. szkolenie organizacji 2

6 2. Wielkopolski Klub Kapitału Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji 6 pkt. 14 Propozycja rozszerzenia obszaru współpracy określonego w pkt. 14: Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości o dodatkowe, następujące zadania priorytetowe: Usługi informacyjne i doradcze w zakresie rozwoju eksportu oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielkopolskich przedsiębiorstwach, Tworzenie sieci powiązań branżowych i ich internacjonalizacja na kompetencji w zakresie zarządzania. Rolą samorządów jest w tym przypadku wsparcie merytoryczne i szkoleniowe organizacji pozarządowych obejmujące m.in. takie elementy, jak zarządzanie organizacją, zarządzanie finansami, księgowość i sprawozdawczość, budowanie wizerunku wśród odbiorców/klientów, komunikacja z mediami. Jedną z płaszczyzn, na której realizowana powinna być polityka wspierania rozwoju przedsiębiorczości przez lokalny samorząd powinna być także przedsiębiorczość społeczna, skoncentrowana głównie na beneficjentach zagrożonych wykluczeniem społecznym. ( ) W wyniku dotychczasowej działalności obserwujemy potrzebę wspierania w formie profesjonalnego doradztwa nie tylko początkujących przedsiębiorców, ale także tych o dłuższym stażu, dla których komercyjne usługi doradcze nie są dostępne z uwagi na zbyt wysokie koszty. W kryzysie gospodarczym przedsiębiorcy widzą szczególną potrzebę rozwoju firm, szukania innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą im przetrwać na wysoce konkurencyjnym rynku, a także pomocy w ekspansji na rynki zagraniczne. Równie istotna jest szeroko rozumiana edukacja gospodarcza, która pobudza przedsiębiorczość i przyczynia się do poprawy jakości życia. Ważna jest również promocja społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR). Działania te mają znaczący wpływ na zrównoważony rozwój oraz zwiększenie odpowiedzialności przedsiębiorstw za rozwój nie tylko własnej firmy, ale także otoczenia, w którym ono pozarządowych z zakresu dostępnej formy, jaką jest prowadzenie działalności gospodarczej (w tym także wskazywanie na jej zalety i wady). Kwestia rozwijania przedsiębiorczości społecznej NGO: Propozycja dodania do 6 ust. 13 pkt. 5) w brzmieniu: Współpraca z Centrami Informacyjno- Doradczymi oraz Instytucjami Wsparcia Ekonomii Społecznej. odrzucenie propozycji Punkty wskazane do dodania w ramach 6 pkt. 14 Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, w tym: zachęcanie i wspieranie organizacji pozarządowych do rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej poprzez szkolenia w zakresie rozwoju eksportu oraz wprowadzania innowacyjnych rozwiązań w wielkopolskich przedsiębiorstwach tworzenie sieci powiązań branżowych 3

7 wybranych rynkach zagranicznych Doradztwo biznesowe adresowane do mikro, małych i średnich firm działających na terenie Wielkopolski Wzmacnianie współpracy gospodarczej z zagranicą, poprzez tworzenie sieci współpracy m.in. Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP Rozwój projektów w zakresie edukacji gospodarczej (w tym wydawniczych i promujących przedsiębiorczość) Wzbogacenie życia gospodarczego Wielkopolski poprzez projekty gospodarcze, w tym konkursy i warsztaty promujące np. przedsiębiorczość, społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) Aktywizacja zawodowa osób wykluczonych Aktywizacja zawodowa funkcjonuje. Aby w pełni wypełniać te zobowiązania, przedsiębiorstwa powinny dysponować mechanizmem integracji kwestii społecznych, środowiskowych, etycznych i tych związanych z prawami człowieka, jak i problemów konsumentów ze swoją działalnością oraz podstawową strategią, w ścisłej współpracy z zainteresowanymi stronami. Pomimo stosunkowo niskiej stopy bezrobocia w Poznaniu niezbędne są też działania mające na celu aktywizację zawodową trzech grup: osób wykluczonych, niektórych grup absolwentów oraz osób w wieku 50+. Dzięki możliwości dofinansowania usług informacyjnych i doradczych w zakresie szeroko pojętej internacjonalizacji przedsiębiorstwa osiągną wymierne korzyści tj.: ilościowy i wartościowy wzrost zawieranych przez wielkopolskie przedsiębiorstwa transakcji eksportowych, poprawa dostępu do informacji o zagranicznych rynkach, poszerzenie rynków zbytu przez wielkopolskie przedsiębiorstwa i objęcie sprzedażą rynków zagranicznych, poprawa rozpoznawalności i wizerunku produktów firm wielkopolskich, zwiększenie świadomości wśród zagranicznych odbiorców na temat wysokiej jakości marki wielkopolskich producentów, zmniejszenie ilości sporów gospodarczych wynikające z profesjonalnego przygotowania i zabezpieczenia i ich internacjonalizacja na wybranych rynkach zagranicznych doradztwo biznesowe adresowane do mikro, małych i średnich firm działających na terenie Wielkopolski wzmacnianie współpracy gospodarczej z zagranicą poprzez tworzenie sieci współpracy m.in. Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP rozwój projektów w z zakresie edukacji gospodarczej (w tym wydawniczych i promujących przedsiębiorczość) wzbogacenie życia gospodarczego poprzez projekty gospodarcze, w tym konkursy i warsztaty promujące np. społeczną odpowiedzialność biznesu, są niezwykle ważne z punktu widzenia pobudzania regionalnej gospodarki, jednak generują znaczne koszty i realizowane są przez DRG z innych środków niż te przeznaczane na Otwarty Konkurs Ofert (m.in.: WRPO 1.5 Kompleksowa Promocja Gospodarki i Inwestycji w Wielkopolsce, PO KL Wsparcie współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw w Wielkopolsce, PO KL Studenckie Centrum Innowacji 4

8 absolwentów wielkopolskich szkół i uczelni Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+ Jednocześnie wniesiono o wprowadzenie zmiany w kategorii kosztów kwalifikowanych w ogłaszanych konkursach z zakresu przedsiębiorczości i wprowadzenie do kosztów kwalifikowanych koszty osobowe pracowników organizacji NGO realizujących i odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację zadań. Dotychczasowe konkursy, finansujące jedynie koszty organizacji danego przedsięwzięcia, np. szkolenia, czy konferencji, uniemożliwiały finansowania właśnie kosztów osobowych osób odpowiedzialnych bezpośrednio za realizację danego działania, co w znaczący sposób ogranicza możliwości korzystania z takich konkursów przez wiele organizacji. kontraktów handlowych, umocnienie pozycji wielkopolskich przedsiębiorstw jako partnerów rzetelnych, wiarygodnych i godnych zaufania, poprawa ściągalności należności eksportowych poprzez właściwe przygotowanie klauzul kontraktowych, obniżenie kosztów transakcji zagranicznych poprzez realizację wspólnych, uzupełniających się wzajemnie dostaw lub zakupów, zwiększenie zdolności firm wielkopolskich do samodzielnego prowadzenia w przyszłości aktywności na rynkach międzynarodowych, wypełnienie istniejącej na rynku luki w zakresie dostępu do kompleksowej i specjalistycznej obsługi w zakresie handlu zagranicznego, wykorzystanie potencjału i zdolności produkcyjnych wielkopolskich firm, które dotychczas sprzedawały wyłącznie na rynek krajowy, którego chłonność jest już mocno ograniczona na rzecz rozpoczęcia sprzedaży na rynkach eksportowych. W zakresie wzmacniania współpracy gospodarczej z zagranicą, chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na Partnerstwo Odry EU-Net Oderpartnership EUNOP. W roku 2008 w ramach Partnerstwa Odry powstała sieć EU-Net Oderpartnership, powołana do życia w celu pogłębienia współpracy instytucji otoczenia biznesu Sieć ta została utworzona na bazie istniejącej od roku 2004 sieci EU-Netz Berlin-Brandenburg. Obecnie sieć zrzesza instytucje typu non-profit z regionów Berlina, i Transferu Technologii, PO KL 9.3. Przedsiębiorczość drogą do nauki kreatywności i pracy zespołowej, EWT Program dla Europy Środkowej 2.4 ESSENCE Proste eusługi dla ukształtowania i wzmocnienia sieci MŚP w Europie Środkowej oraz PO IG Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów). Departament Gospodarki dysponuje ograniczonymi środkami przeznaczonymi na realizację zadań w ramach Programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi (80.000,00 zł). Nie jest więc możliwym, aby z tych środków zrealizować proponowany szeroki wachlarz działań. Dlatego też tematyka Otwartych Konkursów Ofert ogłaszanych przez DRG skupia się na działaniach o charakterze priorytetowym dla województwa, które nie są realizowane z innych środków, np. w ramach ww. projektów. Tematyka ta wynika z ogólnoeuropejskich i ogólnokrajowych trendów dotyczących wspierania klastrów i rozwoju tzw. Smart Specialisation (Inteligentnych 5

9 Brandenburgii oraz czterech województw Polski Zachodniej: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego których przedmiotem działalności jest szeroko pojęta tematyka Unii Europejskiej i wspieranie gospodarki. Celem sieci jest wspieranie transgranicznej współpracy gospodarczej regionu Partnerstwa Odry. Stworzona przez sieć przejrzystość oferty doradczej instytucji prowadzących działalność doradczą w tematach unijnych oraz instytucji wspierania gospodarki ułatwia szczególnie małym i średnim przedsiębiorstwom dostęp do istotnych informacji w tym zakresie. W ten sposób sieć EUNOP wpisuje się w sformułowane przez Marszałków województw dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego priorytety wspólnej strategii dla Polski Zachodniej na lata , a szczególnie w punkt: wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu zatrudnienia, wzmocnienie potencjałinnowacyjnego (m.in. przezrozbudowę infrastruktury B+R); umożliwiającego nawiązanie współpracy sieciowej wewnątrz oraz z partnerami europejskimi. Obecnie EUNOP zrzesza 135 partnerów. Specjalizacji). Inteligentna specjalizacja polega na wybraniu dziedzin gospodarki i nauki, najbardziej istotnych z punktu widzenia potencjału całego regionu oraz skierowaniu na nie interwencji. Zgodnie ze strategią Unii Europejskiej Europa 2020 w nowej perspektywie finansowej UE , gospodarka rynkowa Europy powinna opierać się na polityce innowacyjnej, która z kolei powinna być realizowana zgodnie z koncepcją inteligentnej specjalizacji. Uwzględnienie inteligentnych specjalizacji na szczeblu krajowym i regionalnym, stanowić będzie uwarunkowanie wstępne ( warunek ex ante ) pozyskiwania finansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej UE Natomiast klastry, zwłaszcza te o charakterze ponadregionalnym i/lub wielobranżowym mają być jednym z instrumentów horyzontalnych, za pomocą których realizowane będą powyższe założenia. Dlatego też DRG postuluje utrzymanie 6 pkt. 14 w dotychczasowym brzmieniu, w którym przewiduje on pobudzanie aktywności gospodarczej poprzez realizację Regionalnej Strategii Innowacji dla 6

10 Wielkopolski na lata oraz Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Wielkopolskiego na lata w zakresie dotyczącym internacjonalizacji przedsiębiorstw i inicjatyw klastrowych. Odnosząc się do postulatu uznania kosztów osobowych pracowników realizujących dane zadanie publiczne jako kosztów kwalifikowanych, uprzejmie informujemy, iż ze względu na ograniczone środki, którymi dysponuje DRG na realizację programu współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi, koszty te zostały zakwalifikowane jako tzw. wkład własny niefinansowy, a udział środków własnych oraz wkładu własnego niefinansowego zaangażowanych w realizowane zadanie jest jednym z kryteriów wyboru oferty. Natomiast tematy takie jak: - aktywizacja zawodowa osób wykluczonych - aktywizacja zawodowa absolwentów wielkopolskich szkół i uczelni - aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+nie znajdują się w kompetencjach 7

11 3. Wielkopolska Rada Działalności Pożytku Publicznego proponując jednocześnie dopisanie do 6 ust. 1 Kultura punktów 11, 12, 13, 14 o poniższej treści: 11) Kulturalne ikony regionu. 12) Kooperacja z instytucjami kultury. 13) Wspieranie cyklicznych inicjatyw o charakterze literackim, wydawniczym. 14) Inicjowanie i organizacja znaczących przedsięwzięć artystycznych mających charakter międzynarodowy. Przestrzeń kulturowa Wielkopolski wypełniona jest wieloma wybitnymi postaciami, o niebagatelnym znaczeniu dla kultury, historii, polityki, ekonomii i wielu innych dziedzin życia. Dokonania niektórych z nich pozostają w zapomnieniu. W ramach priorytetu planuje się wspieranie projektów służących popularyzacji biografii i dokonań wybitnych Wielkopolan. Sfera publiczna jest wspólnym dobrem, zatem rozwojowi Wielkopolski służyć mogą projekty, realizowane przez organizacje pozarządowe wspólnie z instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Mogą mieć one charakter artystyczny lub edukacyjny. W ramach priorytetu przewiduje się wspieranie m.in. projektów i wydawnictw o charakterze krytycznoliterackim oraz publikacji promujących kulturalne dziedzictwo Wielkopolski. W ramach priorytetu wspierane będą ważne dla regionu przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu międzynarodowym, realizowane na terenie Województwa Wielkopolskiego. Organizacja projektów, mieszczących się w ramach powyższego priorytetu, powinna służyć zwiększeniu atrakcyjności naszego regionu, wzmocnienia potencjału kulturalnego województwa na arenie międzynarodowej, oraz promocji Wielkopolski. Departamentu Gospodarki. Przyjęcie propozycji Niniejsze zadania w zbliżonym brzmieniu Departament Kultury proponował do Wieloletniego Programu współpracy ( ), który nie zostanie przyjęty w bieżącym roku. 8

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811. UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW. z dnia 12 sierpnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2014 r. Poz. 811 UCHWAŁA Nr 164 RADY MINISTRÓW z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia programu pod nazwą Krajowy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe

es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe es w dokumentach strategicznych programy współpracy i inne dokumenty programowe Program rozwoju ekonomii społecznej, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji zawodowej na krakowskim rynku pracy na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

z dnia 3 lutego 2015 r.

z dnia 3 lutego 2015 r. RM-111-10-15 U C H WA Ł A N R 1 7 / 2 0 1 5 R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Udział Polski w Programie na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw 51 Barometr Regionalny Nr 2(20) 2010 Programy pomocowe Unii Europejskiej jako źródło finansowania rozwoju i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw Alfreda Kamińska Wyższa Szkoła Menedżerska

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego Zarząd Województwa Łódzkiego Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących

Niniejsze wytyczne, przygotowane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, skierowane są do Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej, będących Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, kwiecień 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo