S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H"

Transkrypt

1 S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

2 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach tworzą: 1) Szkoła Podstawowa w Łysomicach, 2) Gimnazjum Nr 1 w Łysomicach, 3) Szkoła Filialna w Papowie Toruńskim. 3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły: 1) Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Łysomicach, 2) Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 1 w Łysomicach, 3) Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Filialna w Papowie Toruńskim. 4. Dopuszcza się używania skrótu dla nazwy Szkoły: ZSz Łysomice 5. Siedziba Szkoły mieści się w Łysomicach, ul. Warszawska 5 6. Organem prowadzącym jest Gmina Łysomice. 7. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 8. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 9. Do obwodu Szkoły należą miejscowości: Koniczynka, Łysomice, Papowo Toruńskie, Zakrzewko, Kowróz, Kowrózek, Lulkowo, Olek, Ostaszewo, Piwnice, Różankowo Świerczynki, Świerczyny, Wytrębowice, Zęgwirt. 10. Szkoła działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 4) aktu założycielskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach - uchwały Nr VIII/39/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu szkół. 2

3 C E L E I Z A D A N I A S Z K O Ł Y 2 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych do ustawy, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny. 3. Szkoła realizuje prawo każdego ucznia do kształcenia, wychowania, opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz ochronę i promocję zdrowia. 4. Szkoła w szczególności: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów, 3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów, zgodnie z możliwościami szkoły, 4) propaguje zachowania proekologiczne, 5) podejmuje działania w kierunku promocji zdrowie i ochrony zdrowia oraz kształtowania pożądanego środowiska wychowawczego, stosownie do warunków oraz potrzeb i wieku uczniów, 6) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, 7) organizuje opiekę dzieciom niepełnosprawnym, 8) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 9) umożliwia naukę uczniom niepełnosprawnym, 10) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 3

4 11) przygotowuje do świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji oraz wyboru zawodu, 12) podejmuje działania na rzecz pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 13) otacza opieką wszystkich uczniów i zapewnia im bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 14) zapewnia dzieciom i uczniom opiekę pedagogiczną, i w miarę możliwości opiekę zdrowotną Szkoła realizuje swoje zadania przez: 1) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, czyniąc odpowiedzialnym pedagoga szkolnego i wychowawców, pozyskując do współpracy pielęgniarkę oraz pracowników poradni psychologiczno pedagogicznej, przy współudziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej, 2) diagnozowanie dzieci z deficytami rozwojowymi i kierowanie ich do specjalistycznych poradni, 3) prowadzenie, w miarę możliwości zajęć korekcyjno kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 4) tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju uczniów zdolnych jak również mających kłopoty z przyswajaniem wiedzy, 5) prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 6) organizację zajęć dodatkowych - kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, różnorodnych konkursów, olimpiad, imprez kulturalnych i sportowych, festynów środowiskowych, wolontariatu, 7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów podczas wywiadówek, wizyt domowych, a w razie konieczności poprzez wzywanie ich do szkoły, 8) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 9) realizację zadań wynikających z dokumentów: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, 4

5 10) wdrożenie działań systemowych określonych w dokumentacji wewnątrzszkolnej: a) Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości, b) Systemu Wspierania Zdolnego Gimnazjalisty, c) Systemu Współpracy Wychowawcy z Pedagogiem, d) Systemu Współpracy Wychowawcy z Rodzicami, e) Systemu Wspierania Ucznia z Trudnościami, f) Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 11) ścisłe przestrzeganie obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bhp, regulaminów oraz przyjętych procedur, 12) prowadzenie lekcji religii. 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia poprzez: 1) objęcie nadzorem budynków i terenu szkolnego systemem monitoringu CCTV, 2) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć oraz przerw międzylekcyjnych, 3) pełnienie dyżurów nauczycielskich wg opracowanego harmonogramu, 4) respektowanie zasad organizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych, 5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, apelach, organizowanie spotkań ze specjalistami (przedstawicielami policji, służby zdrowia, sądownictwa, straży pożarnej), 6) zapewnienie pobytu w świetlicy dzieciom oczekującym na odwóz autobusem bądź rodziców pracujących, 7) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku, ciepłego napoju, 8) systematyczne szkolenie pracowników szkoły w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 9) dokonywanie zakupów sprzętu posiadającego atesty, dostosowanego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 10) utrzymywanie pomieszczeń budynków we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, dokonywanie przeglądów budynków zgodnie z przepisami prawa, 11) prowadzenie edukacji w zakresie przepisów ruchu drogowego i kształcenia komunikacyjnego, umożliwienie uczniom zdobycie karty rowerowej, 12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczym równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu uwzględniając również ich różnorodność, 5

6 13) zainstalowanie w szkolnych komputerach programów blokujących dostęp do treści szkodliwych, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów. 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła udziela wsparcia poprzez: 1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 2) pomoc materialną lub rzeczową. 4. W ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje się: 1) diagnozowania środowiska ucznia, 2) rozpoznania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokajaniu: a) w oddziale przedszkolnym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b) w klasach I III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (w tym uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień, d) rozpoznania przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia, 3) wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 4) opracowania i wdrożenia indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz planów działań wspierających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono taką konieczność, 6

7 6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 5. Osobą odpowiedzialną za organizację pomocy uczniom w szkole jest Dyrektor Szkoły. 6. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom jest pedagog szkolny. 7. Korzystanie z pomocy p-p jest dobrowolne i nieodpłatne. 8. Pomoc jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodzica, nauczyciela lub poradni. 9. W ramach udzielenia pomocy p-p szkoła m. in.: 1) prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia, 2) wdraża rewalidację, wczesne wspomaganie, zajęcia o charakterze kompensacyjnym, wyrównawczym i terapeutycznym, 3) dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z ustaleniami specjalistów, 4) umożliwia realizację nauczania indywidualnego, 5) organizuje porady, konsultacje, szkolenia dla rodziców. 10. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych przez: 1) tworzenie właściwych warunków nauki w zależności od stanu zdrowia dziecka i możliwości szkoły, 2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, 3) tworzenie warunków umożliwiających integrację w grupie rówieśniczej, 4) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych lub innych form pomocy na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia, 5) kompensowanie mikrodeficytów podczas zajęć kompensacyjnych, 6) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników. 11. Szkoła zapewnia realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole: 1) ustala kierunek działań wczesnego wspomagania, 2) określa formy wspierania rodziny dziecka, 7

8 3) nawiązuje współpracę z ZOZ lub GOPS w celu podjęcia terapii lub rehabilitacji w zależności od potrzeb, 4) realizuje opracowany indywidualny program dla dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę, 5) dokonuje okresowej oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wdraża modyfikacje w miarę potrzeb, 12. W ramach wsparcia rodziny dziecka Szkoła: 1) udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, 2) wzmacnia więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 3) udziela instruktażu, porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 4) pomaga w przygotowaniu warunków w środowisku domowym, ukierunkowanych na potrzeby dziecka. 13. Wykonując swoje zadania, szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowo wychowawczymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury, m. in.: 1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, 2) placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3) innymi placówkami oświatowymi, 4) policją, sądem rodzinnym, 5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). 14. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 15. Do zespołu, o którym mowa w p. 14 należy: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy p p z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych dokumentach. 8

9 O R G A N I Z A C J A Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł 4 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. W Szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego uwzględniający szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem nauczania wybranym przez nauczyciela przedmiotu. 2. W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego. W oddziałach tych, w zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. Tygodniowa liczba godzin w oddziale przedszkolnym wynosi 25, godzina zajęć trwa 60 minut. 3. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcioletnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć 9

10 lat. Do oddziału przedszkolnego mogą też uczęszczać dzieci sześcioletnie, które nie podjęły nauki w klasie pierwszej. 4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się 1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje Szkoła wolnymi miejscami. 5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 7. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do szkoły przekracza 3 km., obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu. 8. Zgodnie z art. 14b ust. 1 w/w ustawy, rodzice dziecka są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia. 9. W oddziale przedszkolnym obowiązuje zasada przeprowadzania i odbierania dziecka z zajęć przez rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązana jest osobiście przekazać dziecko nauczycielowi lub wychowawcy świetlicy, jeżeli dziecko jest zgłoszone do świetlicy szkolnej. Rodzic może wskazać w pisemnym upoważnieniu inną osobę odbierającą dziecko z zajęć. Rodzice odbierają dziecko zaraz po zakończonych zajęciach. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie zapewni dziecku bezpieczeństwa. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą wyrazić pisemną prośbę na samodzielny powrót dziecka autobusem szkolnym do domu. 10. Obowiązujące przepisy oświatowe umożliwiają spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. Możliwość taką przewiduje art.16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym, Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko tego obowiązku poza oddziałem przedszkolnym, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 11. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968). 10

11 12. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 13. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz formy pomocy psychologicznopedagogicznej. 14. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć. 15. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 16. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 17. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 18. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych. 19. Istnieje możliwość zwolnienia dziecka z obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego: zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy, z obowiązku przedszkolnego zwolnione jest dziecko, które ukończyło 6 lat pod warunkiem, że wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość szkolną do podjęcia nauki szkolnej. 11

12 20. Oddział w szkole podstawowej i gimnazjum nie powinien przekroczyć 28 uczniów. 21. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń i ze względu na bezpieczeństwo. 22. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 23. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziały na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 24. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI i w klasach gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od uczniów. 25. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie na piśmie. Uczniowie nieuczęszczający na religię są objęci opieką w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 26. W Szkole odbywają się obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w szkole podstawowej w wymiarze jednej godziny, w gimnazjum dwóch. 27. Uczniowie dokonują wyboru zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami składając deklarację, która stanowi załącznik do procedury organizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego. 28. Na lekcjach języków obcych dokonuje się podziału na grupy zgodnie z poziomem zawansowania umiejętności językowych uczniów W Szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w formie dostosowanej do aktualnych potrzeb szkół, finansowane przez organ prowadzący, bądź prowadzone nieodpłatnie w wymiarze ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 2. W celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe na podstawie art. 42. ust. 2 p. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 3. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek i wyjazdów. 3. Liczba uczestników kół zainteresowań i przedmiotowych może wynosić od 8 15 uczniów. 4. Uczniowie gimnazjum uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego, zgodnie z przyjętym regulaminem. 12

13 8 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I III określa ogólny przydział na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć określają nauczyciele prowadzący te zajęcia. W oddziale przedszkolnym zajęcia dydaktyczne trwają 30 minut. 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 5. Przewiduje się realizację niektórych zagadnień programowych poza terenem szkoły, jednakże o każdorazowym wyjściu z uczniami i czasie jego trwania nauczyciel powiadania Dyrektora Szkoły. 6. W szkole obowiązują przerwy międzylekcyjne, określone w planie tygodniowych zajęć, są dostosowane do systemu wydawania posiłków Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 2. Nauczyciele oddziału przedszkolnego są nauczycielami Szkoły. 3. Nadzór nad nauczycielem oddziału przedszkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele. 13

14 3. Godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwiać wszystkim zainteresowanym korzystanie z jej zasobów. 4. Zbiory mogą być wypożyczane na zajęcia do klas. 5. Przy bibliotece może działać czytelnia. 6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin W szkole działa świetlica realizująca zadania opiekuńczo wychowawcze dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub czas pracy rodziców. 2. W świetlicy grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 wychowanków. 3. Do zadań świetlicy należy m. in. : 1) zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć, 2) kształtowanie osobowości ucznia na tle grupy rówieśniczej, 3) wdrażanie do współpracy w zespole. 4. Szczegółowe zadania i organizację pracy określa regulamin świetlicy Szkoła prowadzi stołówkę. 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie stołówki. 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając możliwość refundacji opłat przez różne organy, instytucje i osoby prywatne. 4. Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki i refundowania posiłków Dyrektor Szkoły przy współpracy z pedagogami i wychowawcami poszukuje środków na ich finansowanie Dla uczniów zdolnych szkoła może realizować: 1) udział w zajęciach autorskich, 2) indywidualny tok nauki, 3) indywidualny program nauczania. 4. Dla uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze Szkoła może: 14

15 1) skierować po uzyskaniu akceptacji rodziców oraz poradni psychologicznopedagogicznej do nauczania programem szkoły specjalnej stacjonarnie lub w specjalistycznej placówce oświatowej, 2) umieścić za zgodą rodziców dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej, 3) umieścić za zgodą rodziców dziecko w placówce leczniczej (np. ośrodku dla dzieci słabo widzących lub słabo słyszących), 4) dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 lat nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przekazuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy znajdującego się poza Zespołem Szkół Nr 1 w Łysomicach, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno pedagogicznej Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub uczelnią Ustala się następujące zasady porządkowo - organizacyjne obowiązujące podczas zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek krajoznawczych: 1) zgodę na organizowanie wycieczek wydaje Dyrektor Szkoły, 2) każdy organizator wycieczki jest zobowiązany wyznaczyć opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykwalifikowanego kierownika wycieczki, 3) tydzień przed planowanym wyjazdem na wycieczkę kilkudniową konieczne jest przedstawienie Dyrektorowi Szkoły wypełnionej karty wycieczki wraz z listą dzieci uczestniczących w wyjeździe, szczegółowego programu wycieczki, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka oraz regulamin podpisany przez uczestników; w przypadku wycieczki jednodniowej obowiązuje trzydniowy termin przedłożenia Dyrektorowi Szkoły wymaganej dokumentacji, 4) na wycieczce lub lekcji prowadzonej poza terenem szkoły, w obrębie Łysomic należy zapewnić 1 opiekuna na 30 dzieci, 15

16 5) podczas wycieczki udającej się poza Łysomice 1 opiekun może sprawować opiekę nad 15 uczniami, 6) w przypadku przebywania w czasie wycieczki na terenie parków narodowych itp. należy dostosować ilość opiekunów do przepisów właściwego parku, 7) wycieczki wielodniowe należy organizować tak, aby obejmowały przynajmniej 1 dzień wolny, 8) w sprawach nieuregulowanych 16 niniejszego ststutu zastosowane mają odrębne szczegółowe przepisy Dla realizacji celów i zadań statutowych Szkoła zapewnia: 1) sale dydaktyczne, 2) pracownie przedmiotowe, 3) pomieszczenia świetlicy i biblioteki, 4) zaplecze kuchenne, 5) sale gimnastyczne, 6) boisko sportowe, plac zabaw, 7) pomieszczenia administracyjno gospodarcze. 2. Pomieszczenia i urządzenia mogą być udostępnione odpłatnie lub bezpłatnie instytucjom, organizacjom samorządowym i młodzieżowym oraz osobom prywatnym. 3. O zwolnieniu od opłat lub odpłatności decyduje Dyrektor Szkoły, zgodnie z cennikiem ustalonym na dany rok szkolny. 4. Wynajmu sali gimnastycznej dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice. O R G A N Y Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski

17 D Y R E K T O R S Z K O Ł Y Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 3. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością edukacyjno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły, w tym między innymi: 1) kieruje bieżącą działalnością szkoły, 2) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami, 4) przedstawia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 5) przestawia Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej przed zakończeniem roku szkolnego informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą zakres wykonania planu, wnioski z analizy poziomu osiągnięć uczniów, ocenę sytuacji wychowawczej i podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 6) stwarza warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, 7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 9) dopuszcza do użytku szkolnego wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub programu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 10) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca każdego roku szkolnego szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 11) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami, 12) egzekwuje realizację rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) odpowiada za właściwa organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole. 17

18 4. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w szczególności: 1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 2) określa zakres obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników, 3) ustala zakresy czynności i obowiązków nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz wnosi do nich poprawki, 4) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 5) wyznacza nauczyciela do pełnienia dyżuru poza harmonogramem, 6) wyznacza nauczyciela do pełnienia płatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, 7) przydziela nauczycielom stałe lub czasowe dodatkowe czynności związane z pracą dydaktyczno wychowawczą, opiekuńczą lub organizacyjną szkoły, 8) w razie nieobecności nauczyciela lub z innych przyczyn losowych zmienia okresowo plan lekcji, 9) dokonuje oceny pracy nauczycieli, ustala sposób i formę oceniania nauczyciela, 10) odwołuje w uzasadnionych przypadkach imprezy planowane na terenie szkoły, 11) decyduje o przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar dyscyplinarnych i porządkowych podległym sobie pracownikom, 12) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, 13) powierza stanowiska kierownicze utworzone w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, 14) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni w szkole podstawowej i do 8 dni w gimnazjum, 15) Dyrektor Szkoły informuje do 30 września nauczycieli, rodziców i uczniów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 5. Uprawnienia Dyrektora dotyczące jej działalności Szkoły: 1) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły, 18

19 2) zapewnia właściwy stan bezpieczeństwa i higieny pracy, 3) dokonuje przeglądu technicznego obiektów szkolnych pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie, 4) zapewnia zaopatrzenie szkoły w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt szkolny, 5) umożliwia uczniom pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych szkole, 6) dysponuje środkami finansowymi szkoły, 7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Szkoły, 8) zarządza majątkiem szkolnym, 9) organizuje i nadzoruje pracę sekretariatu, 10) podejmuje doraźne decyzje umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Szkoły. 6. Dyrektor Szkoły realizuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 7. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 8. Dyrektor Szkoły wykonuje swoje zadania z pomocą Wicedyrektora Szkoły, który posiada indywidualny zakres odpowiedzialności i czynności dodatkowych. 9. W przypadku nieobecności Dyrektora jego zadania wypełnia Wicedyrektor lub inna osoba wyznaczona przez Dyrektora Szkoły. R A D A P E D A G O G I C Z N A Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. W zebraniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą Rady Pedagogicznej. 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły. 4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 5. Rada Pedagogiczna posiada następujące kompetencje stanowiące: 1) zatwierdza plany pracy szkoły, 2) zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów, 19

20 3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich przez Radę Rodziców, 4) ustala szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, 5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli, 6) może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyżej lub nieukończenia szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną ocenę klasyfikacyjną zachowania, 7) może podjąć uchwałę zobowiązującą Dyrektora Szkoły do złożenia wniosku do Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty o przeniesieniu ucznia do innej szkoły, 8) uchwala wewnętrzne regulaminy i procedury obowiązujące w Szkole. 6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) tygodniowy plan zajęć, 2) projekt planu finansowego Szkoły, 3) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznaniu nagród, odznaczeń i innych wyróżnień, 4) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) rozpatruje wnioski Rady Rodziców lub Samorządu Uczniowskiego dotyczące wszystkich spraw szkolnych, wnioski dotyczące organizacji zajęć pozalekcyjnych, 6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki, 7) wnioski wychowawców i innych pracowników szkoły w sprawie przyznania uczniom nagród oraz wymierzenia kar, 8) propozycje w sprawie objęcia stanowisk kierowniczych, 9) wnioski komisji stałych i doraźnych, 10) ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć, 11) formy realizacji godzin wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów, 12) podjęcie w Szkole działalności przez stowarzyszenia i organizacje. 7. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekty zmian w statucie. 8. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały powiadamia niezwłocznie organ prowadzący szkołę oraz organ prowadzący nadzór pedagogiczny. Organ prowadzący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 20

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Gimnazjum nr 39 im. rtm Witolda Pileckiego we Wrocławiu Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

I. ORGANIZACJA SZKOŁY

I. ORGANIZACJA SZKOŁY I. ORGANIZACJA SZKOŁY 50. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej

1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej Załącznik nr 7 do Statutu Zespołu Szkół nr 33 w Warszawie 1. Organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej 2. Organizacja zajęć edukacyjnych wspomagających KIPU Podstawa prawna: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011.

ANEKS DO STATUTU SZKOŁY. Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. ANEKS DO STATUTU SZKOŁY Zatwierdzony uchwałą nr 8/10/11Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Grudziądzu z dnia 22 marca 2011. 1 W statucie Gimnazjum nr 4 wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego,

niepełnosprawnego, zagrożonego niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanego społecznie, szczególnie uzdolnionego, Procedura organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 3 we Włodawie dla uczniów, którzy nie posiadają orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Podstawa prawna: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI

ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI ROZDZIAŁ II CELE I ZADANIA SZKOŁY ORAZ SPOSOBY ICH REALIZACJI 1 1. Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny i harmonijny rozwój osobowy ucznia, przygotowanie go do dalszej drogi edukacyjnej i do dorosłego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W CZĘSTOCHOWIE Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE

PROCEDURA REGULUJĄCA ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŻYRZYNIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 16/2012 Dyrektora Szkoły z dnia 15 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia do realizacji Procedury regulującej zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 2/2012 PROCEDURA ORGANIZACJI I ZAKRES ZADAŃ ZESPOŁÓW DS. POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ WE WŁODAWIE Na podstawie

Bardziej szczegółowo

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie nr 12/2014 z dnia 25 lutego 2014 roku Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie Tartak w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w

Bardziej szczegółowo

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora

Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora Karta analizy realizacji zadań przez dyrektora szkoły/placówki wg wskaźników do cząstkowej oceny pracy dyrektora załącznik 1 1. Organizuje pracę szkoły/placówki zgodnie ze statutem, arkuszem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Załącznik 11 PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w GIMNAZJUM im. ADAMA BORYSA w WITKOWIE Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: - Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 60/212 z dnia 30 sierpnia 2012r. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r.

Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia r. Uchwała Nr 11/2013/2014 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie z dnia 13.09.2013 r. w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Noblistów Polskich Działając na podstawie art.42 ust.1

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 1 PODSTAWY PRAWNE: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie

S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie S T A T U T Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Krośnie 1 1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 zwana dalej "Poradnią" ma swoją siedzibę w Krośnie, przy ul. Parkowej 2. 2. Poradnia działa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r.

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI. z dnia 17 listopada 2010 r. PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. A. MICKIEWICZA W ŁODZI NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH im. M. KOPERNIKA W ZATORZE Załącznik do zarządzenia nr... Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych

Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej. nowych regulacji prawnych Organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej w szkole w świetle nowych regulacji prawnych Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL.

STATUT PRZEDSZKOLA NR 11 w SIEMIANOWICACH ŚL. Załącznik nr 1 do Statutu Przedszkola nr 11 w Siemianowicach Śl. Warunki organizowania pomocy psychologiczno pedagogiczna dla dzieci w Przedszkolu nr 11 w Siemianowicach śl. zgodnie z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Henryka Sienkiewicza w Ostrowcu Świętokrzyskim Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne. Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Zawadce Osieckiej Na podstawie : - ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w

Bardziej szczegółowo

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna:

1. Liczba uczestników zajęć dodatkowych powinny wynosić: 1) Liczebność zespołów, w ramach których udzielana jest pomoc psychologicznopedagogiczna: Aneks nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bralinie przyjęty Uchwała Nr V 2013/14 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Bralinie z dnia 14 października 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW. w Zespole Szkół w Choroszczy SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW w Zespole Szkół w Choroszczy Choroszcz 2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE

ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE ZAŁĄCZNIK nr 5 do STATUTU ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I SZKOLE ROZDZIAŁ I PODSTAWY PRAWNE 1 ROZPORZĄDZENIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE

ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE ZASADY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ W SULECHOWIE na podstawie - Rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 17 listopada 2010 w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE

PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. dr. A. PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 IM. DR. A. TROCZEWSKIEGO W KUTNIE PODSTAWY PRAWNE: 1. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6

Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 Załącznik do uchwały nr 1/2013/2014/30.08.2013. Strona 1 z 6 1. Dokonano zmian w zestawie aktów wykonawczych na podstawie, których opracowano zapisy statutu: 1) Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE SPECJALISTYCZNEJ PORADNI WCZESNEJ DIAGNOZY I REHABILITACJI Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Zasady organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej Załącznik nr 1 Procedura organizacji i zakres zadań zespołów ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole Obowiązujące przepisy prawne 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 2. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM REGULAMIN POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W GRYFOWIE ŚLĄSKIM Podstawa prawna: Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU

ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU ZASADY UDZIELANIA i ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W INOWROCŁAWIU Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole reguluje Rozporządzenie MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ w Gimnazjum Miejskim im. Jana Pawła II w Głownie PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach:

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej. Nowe regulacje prawne zawarte zostały w rozporządzeniach: Opracowała Ewa Materka, psycholog Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Budowanie systemu wsparcia oraz organizacja pomocy psychologiczno pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Bardziej szczegółowo

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania. Małgorzata Spendel ROME Metis Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w gimnazjum nowe regulacje i nowe zadania Małgorzata Spendel ROME Metis 1 Nowe regulacje prawne - rozporządzenia w sprawie udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Rozdział I Informacje ogólne o Zespole STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kruszynie Nadany przez Radę Gminy Włocławek 21 lutego 2008 r. (Uchwała Nr XV/98/08. i XXVI/196/09 z dnia 18 marca 2009 r. z p. zm.) Spis treści: Rozdział

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym Procedura psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Zespole Szkół im. Ks. Jerzego Popiełuszki w Juchnowcu Górnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r.

Uchwała Nr. 7/2010/2011. Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. Uchwała Nr. 7/2010/2011 Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie z dnia 2 luty 2011 r. w sprawie: uchwalenia zmian do Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 26 w Tarnowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie

Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Procedura organizowania pomocy psychologiczno pedagogicznej w Przedszkolu w Niechlowie Podstawy prawne : 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie

Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie Statut Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie 1 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Placówek Edukacyjnych w Olsztynie został utworzony na podstawie aktu załoŝycielskiego uchwały nr 5/2002 Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 wwarszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 1 dyrektora szkoły z dnia 30 sierpnia 2013 r. REGULAMIN w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku

Bardziej szczegółowo

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 W RADLINIE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ Podstawa prawna: W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W RADLINIE Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ

PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W RZECZYCY DŁUGIEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015/2016 Dyrektora Zespołu Szkół w Rzeczycy Długiej z dnia 7 września 2015r. PROCEDURY UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ W

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH

PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Załącznik 1 PROCEDURA ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Gimnazjum nr 34 we Wrocławiu Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ XXI. ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 1 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku.

Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Regulamin Udzielania i Organizacji Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie REGULAMIN ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ

Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach I CELE I ZADANIA RADY PEDAGOGICZNEJ 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym jej statutowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach

Regulamin. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej dla uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Wyszkach. 2011 http://szkolawyszki.edupage.org str. 9 1 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie

Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 1 im. G. Morcinka w Warszawie Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie udziela i organizuje uczniom uczęszczającym

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-

S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- S T A T U T Gimnazjum N r 21 Specjalnego dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego im. Kornela Makuszyńskiego w Olsztynie ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 7 w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy

Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie. 1. Zasady organizacji pomocy Procedury udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Sportowych w Lubinie Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r.

Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. Uchwała 12/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 14 w Gliwicach z dnia 25 marca 2014 r. W SPRAWIE wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły dot. pomocy psychologicznopedagogicznej Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad,

b) organizowanie zajęć wspierających przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad, Nowelizacja Statutu szkoły marzec 2011 r. W rozdziale III 14pkt 1 dodaje się ppkt 3) następującej treści: 3) nad uczniami uzdolnionymi poprzez: a) umożliwienie realizacji indywidualnego toku nauki, b)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 1591 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE

PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE PROCEDURA UDZIELANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SZKOLE Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej

Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE UM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH W WĄGROWCU Regulamin udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej Załącznik nr 11 do Statutu I LO PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 17

Bardziej szczegółowo

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi

Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Statut Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Mały Piesek Zuzi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach,

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy

Zasady organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów w Dębicy z dnia 28 października 2013 roku w sprawie: zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 9 im. Dębickich Saperów

Bardziej szczegółowo

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie

Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Zasady i organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Łukowie Obowiązującym uregulowaniem prawnym dotyczącym udzielania i organizacji pomocy psychologicznopedagogicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku

Regulamin. organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Regulamin organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole Podstawowej w Ulhówku Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Ulhówku udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do szkoły, ich rodzicom

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13

PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ. Załącznik nr 13 PROCEDURY DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA I ORGANIZACJI POMOCY PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 13 Pomoc psychologiczno pedagogiczna to szczególny rodzaj wzajemnego oddziaływania osoby pomagającej

Bardziej szczegółowo