S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H"

Transkrypt

1 S T A T U T Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł N R 1 W Ł Y S O M I C A C H

2 P O S T A N O W I E N I A O G Ó L N E 1 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach (zwany dalej Szkołą ) jest szkołą publiczną. 2. Zespół Szkół Nr 1 w Łysomicach tworzą: 1) Szkoła Podstawowa w Łysomicach, 2) Gimnazjum Nr 1 w Łysomicach, 3) Szkoła Filialna w Papowie Toruńskim. 3. Nazwa szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół składa się z nazwy zespołu i nazwy tej szkoły: 1) Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Podstawowa w Łysomicach, 2) Zespół Szkół Nr 1 Gimnazjum Nr 1 w Łysomicach, 3) Zespół Szkół Nr 1 Szkoła Filialna w Papowie Toruńskim. 4. Dopuszcza się używania skrótu dla nazwy Szkoły: ZSz Łysomice 5. Siedziba Szkoły mieści się w Łysomicach, ul. Warszawska 5 6. Organem prowadzącym jest Gmina Łysomice. 7. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty. 8. Szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Rodziców lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 9. Do obwodu Szkoły należą miejscowości: Koniczynka, Łysomice, Papowo Toruńskie, Zakrzewko, Kowróz, Kowrózek, Lulkowo, Olek, Ostaszewo, Piwnice, Różankowo Świerczynki, Świerczyny, Wytrębowice, Zęgwirt. 10. Szkoła działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U r. Nr 256, poz z późn. zm.), 2) rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), 3) ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 4) aktu założycielskiego Zespołu Szkół Nr 1 w Łysomicach - uchwały Nr VIII/39/03 Rady Gminy Łysomice z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie powołania zespołu szkół. 2

3 C E L E I Z A D A N I A S Z K O Ł Y 2 1. Szkoła zapewnia uczniom pełny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 2. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych do ustawy, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, uwzględniające program wychowawczy i profilaktyczny. 3. Szkoła realizuje prawo każdego ucznia do kształcenia, wychowania, opieki odpowiedniej do wieku i rozwoju uwzględniając zasady bezpieczeństwa oraz ochronę i promocję zdrowia. 4. Szkoła w szczególności: 1) umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia, 2) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do wieku uczniów, 3) działa w kierunku rozwijania zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych uczniów, zgodnie z możliwościami szkoły, 4) propaguje zachowania proekologiczne, 5) podejmuje działania w kierunku promocji zdrowie i ochrony zdrowia oraz kształtowania pożądanego środowiska wychowawczego, stosownie do warunków oraz potrzeb i wieku uczniów, 6) zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania, 7) organizuje opiekę dzieciom niepełnosprawnym, 8) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 9) umożliwia naukę uczniom niepełnosprawnym, 10) wspomaga wychowawczą rolę rodziny, 3

4 11) przygotowuje do świadomego wyboru dalszego kierunku edukacji oraz wyboru zawodu, 12) podejmuje działania na rzecz pomocy materialnej dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, 13) otacza opieką wszystkich uczniów i zapewnia im bezpieczne i higieniczne warunki kształcenia podczas zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, 14) zapewnia dzieciom i uczniom opiekę pedagogiczną, i w miarę możliwości opiekę zdrowotną Szkoła realizuje swoje zadania przez: 1) udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej i psychologicznej, czyniąc odpowiedzialnym pedagoga szkolnego i wychowawców, pozyskując do współpracy pielęgniarkę oraz pracowników poradni psychologiczno pedagogicznej, przy współudziale wszystkich członków Rady Pedagogicznej, 2) diagnozowanie dzieci z deficytami rozwojowymi i kierowanie ich do specjalistycznych poradni, 3) prowadzenie, w miarę możliwości zajęć korekcyjno kompensacyjnych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, 4) tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju uczniów zdolnych jak również mających kłopoty z przyswajaniem wiedzy, 5) prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych zgodnie z obowiązującym prawem, 6) organizację zajęć dodatkowych - kół przedmiotowych, zajęć wyrównawczych, różnorodnych konkursów, olimpiad, imprez kulturalnych i sportowych, festynów środowiskowych, wolontariatu, 7) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów podczas wywiadówek, wizyt domowych, a w razie konieczności poprzez wzywanie ich do szkoły, 8) organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 9) realizację zadań wynikających z dokumentów: Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, 4

5 10) wdrożenie działań systemowych określonych w dokumentacji wewnątrzszkolnej: a) Wewnątrzszkolnego Systemu Zapewniania Jakości, b) Systemu Wspierania Zdolnego Gimnazjalisty, c) Systemu Współpracy Wychowawcy z Pedagogiem, d) Systemu Współpracy Wychowawcy z Rodzicami, e) Systemu Wspierania Ucznia z Trudnościami, f) Szkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego. 11) ścisłe przestrzeganie obowiązujących w szkole ogólnych przepisów bhp, regulaminów oraz przyjętych procedur, 12) prowadzenie lekcji religii. 2. Szkoła dba o bezpieczeństwo uczniów i ochronę ich zdrowia poprzez: 1) objęcie nadzorem budynków i terenu szkolnego systemem monitoringu CCTV, 2) zapewnienie opieki uczniom podczas zajęć oraz przerw międzylekcyjnych, 3) pełnienie dyżurów nauczycielskich wg opracowanego harmonogramu, 4) respektowanie zasad organizacji wyjazdów i wycieczek szkolnych, 5) omawianie zasad bezpieczeństwa na godzinach wychowawczych, apelach, organizowanie spotkań ze specjalistami (przedstawicielami policji, służby zdrowia, sądownictwa, straży pożarnej), 6) zapewnienie pobytu w świetlicy dzieciom oczekującym na odwóz autobusem bądź rodziców pracujących, 7) zapewnienie uczniom warunków do spożycia ciepłego posiłku, ciepłego napoju, 8) systematyczne szkolenie pracowników szkoły w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 9) dokonywanie zakupów sprzętu posiadającego atesty, dostosowanego do wzrostu uczniów i rodzaju pracy, 10) utrzymywanie pomieszczeń budynków we właściwym stanie technicznym i sanitarnym, dokonywanie przeglądów budynków zgodnie z przepisami prawa, 11) prowadzenie edukacji w zakresie przepisów ruchu drogowego i kształcenia komunikacyjnego, umożliwienie uczniom zdobycie karty rowerowej, 12) uwzględnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć dydaktyczno-wychowawczym równomiernego rozłożenia zajęć w każdym dniu uwzględniając również ich różnorodność, 5

6 13) zainstalowanie w szkolnych komputerach programów blokujących dostęp do treści szkodliwych, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów. 3. Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szkoła udziela wsparcia poprzez: 1) pomoc pedagogiczną i psychologiczną udzielaną przez pedagoga szkolnego i instytucje świadczące specjalistyczne poradnictwo, 2) pomoc materialną lub rzeczową. 4. W ramach organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje się: 1) diagnozowania środowiska ucznia, 2) rozpoznania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwienie ich zaspokajaniu: a) w oddziale przedszkolnym - obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), b) w klasach I III szkoły podstawowej - obserwacje i pomiary pedagogiczne mające na celu rozpoznanie u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, c) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów (w tym uczniów szczególnie uzdolnionych) oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień, d) rozpoznania przyczyn trudności w opanowaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia, 3) wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 4) opracowania i wdrożenia indywidualnych programów edukacyjnoterapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o kształceniu specjalnym oraz planów działań wspierających dla uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 5) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono taką konieczność, 6

7 6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 5. Osobą odpowiedzialną za organizację pomocy uczniom w szkole jest Dyrektor Szkoły. 6. Koordynatorem organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom jest pedagog szkolny. 7. Korzystanie z pomocy p-p jest dobrowolne i nieodpłatne. 8. Pomoc jest udzielana z inicjatywy ucznia, rodzica, nauczyciela lub poradni. 9. W ramach udzielenia pomocy p-p szkoła m. in.: 1) prowadzi zajęcia rozwijające uzdolnienia, 2) wdraża rewalidację, wczesne wspomaganie, zajęcia o charakterze kompensacyjnym, wyrównawczym i terapeutycznym, 3) dostosowuje wymagania edukacyjne zgodnie z ustaleniami specjalistów, 4) umożliwia realizację nauczania indywidualnego, 5) organizuje porady, konsultacje, szkolenia dla rodziców. 10. Szkoła otacza szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych przez: 1) tworzenie właściwych warunków nauki w zależności od stanu zdrowia dziecka i możliwości szkoły, 2) ścisłą współpracę nauczycieli z rodzicami w celu tworzenia właściwych warunków do nauki w domu, 3) tworzenie warunków umożliwiających integrację w grupie rówieśniczej, 4) organizowanie indywidualnego nauczania, zajęć wyrównawczych, rewalidacyjnych lub innych form pomocy na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia, 5) kompensowanie mikrodeficytów podczas zajęć kompensacyjnych, 6) analizowanie postępów ucznia w nauce w celu określenia i wyeliminowania przeszkód utrudniających osiąganie dobrych wyników. 11. Szkoła zapewnia realizację wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole: 1) ustala kierunek działań wczesnego wspomagania, 2) określa formy wspierania rodziny dziecka, 7

8 3) nawiązuje współpracę z ZOZ lub GOPS w celu podjęcia terapii lub rehabilitacji w zależności od potrzeb, 4) realizuje opracowany indywidualny program dla dziecka z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę, 5) dokonuje okresowej oceny skuteczności pomocy udzielanej dziecku i rodzinie, wdraża modyfikacje w miarę potrzeb, 12. W ramach wsparcia rodziny dziecka Szkoła: 1) udziela pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, 2) wzmacnia więzi emocjonalne pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 3) udziela instruktażu, porad i konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem, 4) pomaga w przygotowaniu warunków w środowisku domowym, ukierunkowanych na potrzeby dziecka. 13. Wykonując swoje zadania, szkoła współpracuje z innymi placówkami oświatowo wychowawczymi oraz instytucjami działającymi na rzecz oświaty i kultury, m. in.: 1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi specjalistycznymi, 2) placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli, 3) innymi placówkami oświatowymi, 4) policją, sądem rodzinnym, 5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży (Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). 14. Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem. 15. Do zespołu, o którym mowa w p. 14 należy: 1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologicznopedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia, 2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy p p z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w tych dokumentach. 8

9 O R G A N I Z A C J A Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł 4 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określa rozporządzenie MEN w sprawie organizacji roku szkolnego. 2. W Szkole zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w ostatni piątek czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek lub sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły do 30 kwietnia każdego roku szkolnego uwzględniający szkolny plan nauczania ustalony na podstawie ramowego planu nauczania. 2. W arkuszu organizacji Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników, ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych szkolnym planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania i programem nauczania wybranym przez nauczyciela przedmiotu. 2. W Szkole tworzone są oddziały przedszkolne, realizujące program wychowania przedszkolnego. W oddziałach tych, w zakresie organizacji wychowania, nauczania i opieki stosuje się przepisy w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola. Tygodniowa liczba godzin w oddziale przedszkolnym wynosi 25, godzina zajęć trwa 60 minut. 3. Do oddziałów przedszkolnych uczęszczają dzieci pięcioletnie objęte obowiązkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć 9

10 lat. Do oddziału przedszkolnego mogą też uczęszczać dzieci sześcioletnie, które nie podjęły nauki w klasie pierwszej. 4. Do oddziału przedszkolnego przyjmuje się 1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, 2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) - dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły w przypadku, gdy dysponuje Szkoła wolnymi miejscami. 5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż Organizację pracy oddziałów przedszkolnych określa ramowy rozkład dnia uwzględniający wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 7. Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do szkoły przekracza 3 km., obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu. 8. Zgodnie z art. 14b ust. 1 w/w ustawy, rodzice dziecka są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do oddziału przedszkolnego w szkole, a także zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia. 9. W oddziale przedszkolnym obowiązuje zasada przeprowadzania i odbierania dziecka z zajęć przez rodziców lub prawnych opiekunów. Osoba przyprowadzająca dziecko do oddziału przedszkolnego zobowiązana jest osobiście przekazać dziecko nauczycielowi lub wychowawcy świetlicy, jeżeli dziecko jest zgłoszone do świetlicy szkolnej. Rodzic może wskazać w pisemnym upoważnieniu inną osobę odbierającą dziecko z zajęć. Rodzice odbierają dziecko zaraz po zakończonych zajęciach. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie zapewni dziecku bezpieczeństwa. Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka mogą wyrazić pisemną prośbę na samodzielny powrót dziecka autobusem szkolnym do domu. 10. Obowiązujące przepisy oświatowe umożliwiają spełnianie obowiązku przygotowania przedszkolnego poza oddziałem przedszkolnym. Możliwość taką przewiduje art.16 ust. 7a ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którym, Dyrektor Szkoły może zezwolić na spełnianie przez dziecko tego obowiązku poza oddziałem przedszkolnym, uwzględniając konieczność uzyskania przez dziecko przed rozpoczęciem spełniania obowiązku szkolnego opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 11. Niespełnianie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie określonym w ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2002 r. Nr 110, poz. 968). 10

11 12. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. 13. Dyrektor Szkoły organizuje indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz formy pomocy psychologicznopedagogicznej. 14. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu Dyrektor Szkoły powierzy prowadzenie tych zajęć. 15. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym. 16. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Dyrektor Szkoły, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków miejsca, w którym organizowane są zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 17. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 18. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, Dyrektor Szkoły, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola, w szczególności umożliwia udział w zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i imprezach szkolnych. 19. Istnieje możliwość zwolnienia dziecka z obowiązku odbycia przygotowania przedszkolnego: zgodnie z art. 16 ust. 2 w/w ustawy, z obowiązku przedszkolnego zwolnione jest dziecko, które ukończyło 6 lat pod warunkiem, że wykazuje ono psychofizyczną dojrzałość szkolną do podjęcia nauki szkolnej. 11

12 20. Oddział w szkole podstawowej i gimnazjum nie powinien przekroczyć 28 uczniów. 21. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń i ze względu na bezpieczeństwo. 22. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych, zajęć komputerowych i informatyki w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. 23. W przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów podziały na grupy na zajęciach, o których mowa w pkt. 3 można dokonywać za zgodą organu prowadzącego szkołę. 24. Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV-VI i w klasach gimnazjum prowadzone są w grupach liczących od uczniów. 25. Szkoła organizuje w ramach planu zajęć szkolnych naukę religii dla uczniów, których rodzice wyrażają takie życzenie na piśmie. Uczniowie nieuczęszczający na religię są objęci opieką w świetlicy lub bibliotece szkolnej. 26. W Szkole odbywają się obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego do wyboru przez uczniów w szkole podstawowej w wymiarze jednej godziny, w gimnazjum dwóch. 27. Uczniowie dokonują wyboru zajęć zgodnie z własnymi zainteresowaniami i uzdolnieniami składając deklarację, która stanowi załącznik do procedury organizacji zajęć fakultatywnych z wychowania fizycznego. 28. Na lekcjach języków obcych dokonuje się podziału na grupy zgodnie z poziomem zawansowania umiejętności językowych uczniów W Szkole mogą być organizowane zajęcia pozalekcyjne w formie dostosowanej do aktualnych potrzeb szkół, finansowane przez organ prowadzący, bądź prowadzone nieodpłatnie w wymiarze ustalonym przez Dyrektora Szkoły. 2. W celu zwiększenia szans edukacyjnych uczniów, nauczyciele realizują zajęcia dodatkowe na podstawie art. 42. ust. 2 p. 2 ustawy Karta Nauczyciela. 3. Koła zainteresowań oraz niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach międzyklasowych oraz w formie wycieczek i wyjazdów. 3. Liczba uczestników kół zainteresowań i przedmiotowych może wynosić od 8 15 uczniów. 4. Uczniowie gimnazjum uczestniczą w realizacji projektu edukacyjnego, zgodnie z przyjętym regulaminem. 12

13 8 1. Organizacja stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno wychowawcze prowadzone w systemie klasowo lekcyjnym. 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I III określa ogólny przydział na poszczególne zajęcia wyznaczone ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład dzienny zajęć określają nauczyciele prowadzący te zajęcia. W oddziale przedszkolnym zajęcia dydaktyczne trwają 30 minut. 4. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może ustalić inny czas trwania zajęć edukacyjnych, nie dłuższy jednak niż 60 minut i nie krótszy niż 30 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 5. Przewiduje się realizację niektórych zagadnień programowych poza terenem szkoły, jednakże o każdorazowym wyjściu z uczniami i czasie jego trwania nauczyciel powiadania Dyrektora Szkoły. 6. W szkole obowiązują przerwy międzylekcyjne, określone w planie tygodniowych zajęć, są dostosowane do systemu wydawania posiłków Szkoła organizuje wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 5 i 6 lat. 2. Nauczyciele oddziału przedszkolnego są nauczycielami Szkoły. 3. Nadzór nad nauczycielem oddziału przedszkolnego sprawuje Dyrektor Szkoły W szkole funkcjonuje biblioteka, która służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie oraz ich rodzice, a także nauczyciele. 13

14 3. Godziny otwarcia biblioteki powinny umożliwiać wszystkim zainteresowanym korzystanie z jej zasobów. 4. Zbiory mogą być wypożyczane na zajęcia do klas. 5. Przy bibliotece może działać czytelnia. 6. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej określa regulamin W szkole działa świetlica realizująca zadania opiekuńczo wychowawcze dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na organizację dojazdu do szkoły lub czas pracy rodziców. 2. W świetlicy grupa wychowawcza nie powinna przekraczać 25 wychowanków. 3. Do zadań świetlicy należy m. in. : 1) zapewnienie opieki dzieciom w czasie wolnym od zajęć, 2) kształtowanie osobowości ucznia na tle grupy rówieśniczej, 3) wdrażanie do współpracy w zespole. 4. Szczegółowe zadania i organizację pracy określa regulamin świetlicy Szkoła prowadzi stołówkę. 2. Szkoła zapewnia uczniom możliwość spożycia jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej. Ze stołówki mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie stołówki. 3. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając możliwość refundacji opłat przez różne organy, instytucje i osoby prywatne. 4. Dla uczniów potrzebujących szczególnej opieki i refundowania posiłków Dyrektor Szkoły przy współpracy z pedagogami i wychowawcami poszukuje środków na ich finansowanie Dla uczniów zdolnych szkoła może realizować: 1) udział w zajęciach autorskich, 2) indywidualny tok nauki, 3) indywidualny program nauczania. 4. Dla uczniów mających problemy dydaktyczne i wychowawcze Szkoła może: 14

15 1) skierować po uzyskaniu akceptacji rodziców oraz poradni psychologicznopedagogicznej do nauczania programem szkoły specjalnej stacjonarnie lub w specjalistycznej placówce oświatowej, 2) umieścić za zgodą rodziców dziecko w placówce opiekuńczo wychowawczej, 3) umieścić za zgodą rodziców dziecko w placówce leczniczej (np. ośrodku dla dzieci słabo widzących lub słabo słyszących), 4) dla uczniów, którzy po rocznym uczęszczaniu do gimnazjum i ukończeniu 15 lat nie rokują ukończenia szkoły w normalnym trybie, Dyrektor Szkoły, na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za zgodą rodziców (prawnych opiekunów), przekazuje ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy znajdującego się poza Zespołem Szkół Nr 1 w Łysomicach, uwzględniając opinię lekarską oraz opinię poradni psychologiczno pedagogicznej Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli, oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie porozumienia zawartego między Dyrektorem Szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli lub uczelnią Ustala się następujące zasady porządkowo - organizacyjne obowiązujące podczas zajęć poza terenem szkoły oraz wycieczek krajoznawczych: 1) zgodę na organizowanie wycieczek wydaje Dyrektor Szkoły, 2) każdy organizator wycieczki jest zobowiązany wyznaczyć opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykwalifikowanego kierownika wycieczki, 3) tydzień przed planowanym wyjazdem na wycieczkę kilkudniową konieczne jest przedstawienie Dyrektorowi Szkoły wypełnionej karty wycieczki wraz z listą dzieci uczestniczących w wyjeździe, szczegółowego programu wycieczki, pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dziecka oraz regulamin podpisany przez uczestników; w przypadku wycieczki jednodniowej obowiązuje trzydniowy termin przedłożenia Dyrektorowi Szkoły wymaganej dokumentacji, 4) na wycieczce lub lekcji prowadzonej poza terenem szkoły, w obrębie Łysomic należy zapewnić 1 opiekuna na 30 dzieci, 15

16 5) podczas wycieczki udającej się poza Łysomice 1 opiekun może sprawować opiekę nad 15 uczniami, 6) w przypadku przebywania w czasie wycieczki na terenie parków narodowych itp. należy dostosować ilość opiekunów do przepisów właściwego parku, 7) wycieczki wielodniowe należy organizować tak, aby obejmowały przynajmniej 1 dzień wolny, 8) w sprawach nieuregulowanych 16 niniejszego ststutu zastosowane mają odrębne szczegółowe przepisy Dla realizacji celów i zadań statutowych Szkoła zapewnia: 1) sale dydaktyczne, 2) pracownie przedmiotowe, 3) pomieszczenia świetlicy i biblioteki, 4) zaplecze kuchenne, 5) sale gimnastyczne, 6) boisko sportowe, plac zabaw, 7) pomieszczenia administracyjno gospodarcze. 2. Pomieszczenia i urządzenia mogą być udostępnione odpłatnie lub bezpłatnie instytucjom, organizacjom samorządowym i młodzieżowym oraz osobom prywatnym. 3. O zwolnieniu od opłat lub odpłatności decyduje Dyrektor Szkoły, zgodnie z cennikiem ustalonym na dany rok szkolny. 4. Wynajmu sali gimnastycznej dokonuje Dyrektor Szkoły na podstawie zarządzeniem Wójta Gminy Łysomice. O R G A N Y Z E S P O Ł U S Z K Ó Ł 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Szkoły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski

17 D Y R E K T O R S Z K O Ł Y Dyrektor Szkoły kieruje działalnością szkoły i odpowiada za jej prawidłowe funkcjonowanie. 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 3. Dyrektor Szkoły kieruje działalnością edukacyjno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły, w tym między innymi: 1) kieruje bieżącą działalnością szkoły, 2) reprezentuje szkołę na zewnątrz, 3) sprawuje nadzór pedagogiczny nad zatrudnionymi w szkole nauczycielami, 4) przedstawia, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 5) przestawia Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej przed zakończeniem roku szkolnego informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą zakres wykonania planu, wnioski z analizy poziomu osiągnięć uczniów, ocenę sytuacji wychowawczej i podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 6) stwarza warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego uczniów, 7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 9) dopuszcza do użytku szkolnego wybrany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub programu nauczania po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 10) podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca każdego roku szkolnego szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 11) podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami, 12) egzekwuje realizację rocznego przygotowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami, 13) odpowiada za właściwa organizację sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, 14) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Szkole. 17

18 4. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy w szczególności: 1) zatrudnia, zwalnia nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, 2) określa zakres obowiązków nauczycieli i pozostałych pracowników, 3) ustala zakresy czynności i obowiązków nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz wnosi do nich poprawki, 4) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 5) wyznacza nauczyciela do pełnienia dyżuru poza harmonogramem, 6) wyznacza nauczyciela do pełnienia płatnego zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, 7) przydziela nauczycielom stałe lub czasowe dodatkowe czynności związane z pracą dydaktyczno wychowawczą, opiekuńczą lub organizacyjną szkoły, 8) w razie nieobecności nauczyciela lub z innych przyczyn losowych zmienia okresowo plan lekcji, 9) dokonuje oceny pracy nauczycieli, ustala sposób i formę oceniania nauczyciela, 10) odwołuje w uzasadnionych przypadkach imprezy planowane na terenie szkoły, 11) decyduje o przyznawaniu nagród i wymierzaniu kar dyscyplinarnych i porządkowych podległym sobie pracownikom, 12) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły, 13) powierza stanowiska kierownicze utworzone w szkole po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej, 14) Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego, biorąc pod uwagę warunki lokalowe i możliwości organizacyjne Szkoły, może w danym roku szkolnym ustalić dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w wymiarze do 6 dni w szkole podstawowej i do 8 dni w gimnazjum, 15) Dyrektor Szkoły informuje do 30 września nauczycieli, rodziców i uczniów o ustalonych w danym roku szkolnym dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 5. Uprawnienia Dyrektora dotyczące jej działalności Szkoły: 1) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły, 18

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KRASZOWIE 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa bez bliższego określenia o: a) Szkole należy przez to rozumieć- Szkoła Podstawowa w Kraszowie, b)

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH 02.07.2010 rok zm.30.11.2010 rok[1] zm.25.08.2011 rok[2] STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W JANUSZKOWICACH Spis treści: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ w Wielowsi SSPPIISS TTRREE ŚŚCCII : ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... str. 2 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... str. 2 ROZDZIAŁ III Sposoby realizacji zadań szkoły... str. 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły...

Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 Szkoła Podstawowa nr 23 w Tychach. Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... SPIS TREŚCI: Rozdział I Postanowienia ogólne... 4 Rozdział II Cele i zadania szkoły... 5 Misja szkoły... 5 Model absolwenta... 6 Cele i zadania szkoły... 7 Rozdział III Sposoby realizacji zadań szkoły...

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo