Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia r.) Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundację Ekologiczną Zielona Akcja Legnica. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CARO w Zielonej Górze - Henryk Naranowicz. Fundacja Rolna Plon Polkowice. P. H. U. Victoria II A. F. Buras Dobromil. Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe Zgoda Brzeźnica. Zakład Dekarsko Budowlany Adam Ryczek Jaczów. Dendrofarma PPHU Głogów. Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa Farmer z Grębocic. Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U Nr 21 poz. 97) oraz jest lokalną grupą działania w rozumieniu art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L277 z ), oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427). Fundacja tworzy partnerstwo, którego partnerami są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Fundacja działa jako Lokalna Grupa Działania ( LGD ).

2 3. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą zostać partnerami po wypełnieniu Deklaracji Współpracy (załącznik nr 1 do statutu). 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną Siedzibą fundacji jest miasto Nowe Miasteczko Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności obszar gmin Wzgórz Dalkowskich: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Polkowice, Radwanice, Szprotawa i Żukowice. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Zielonej Góry, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 7. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 8.

3 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 9. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz współpracować z innymi podmiotami w kraju i zagranicą mającymi podobne cele i zadania. II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI 10. Celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej LGD w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanego dalej (PROW) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji, określonym w 4 niniejszego Statutu a w szczególności: 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi. 2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 3. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich. 4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem. 6. Promocja walorów Wzgórz Dalkowskich. 7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży. 8. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 9. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

4 12. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych. 13. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju z czynnym udziałem społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji 14. Promocję obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Fundacji. 15. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 16. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 17. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 18. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych. 19. Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich w zakresie określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); b)organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów; c) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej Strategii Rozwoju; d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.; e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej; f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych; g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;

5 i) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich; j) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów; k) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich; l) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju; ł) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; m) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi; n) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD; o) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju; p) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; r) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór projektów do dofinansowania; s) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach. 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie wymienionym w 11, ust.1. III. MAJĄTEK FUNDACJI Majątek Fundacji stanowią: a) fundusz założycielski w kwocie 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) wniesiony przez fundatorów, po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) przez każdego. b) środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn lub wpłat. c) dotacje, subwencje oraz granty,

6 d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, e) zyski z działalności gospodarczej, f) inne wpływy. 2. Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji. 3. Fundacja: a) nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji, d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby. 4. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami Fundacji Fundacja może tworzyć inne fundusze niż fundusz założycielski, stanowiące wyodrębniony majątek Fundacji, w szczególności Fundusz Grantowy przeznaczony na wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji. 2. Decyzje w sprawie ustanowienia bądź likwidacji wyodrębnionych funduszy a także ich przeznaczenia i zasad funkcjonowania podejmuje Zgromadzenie Partnerów na wniosek Zarządu Fundacji.

7 IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW Organami Fundacji są: a) Zgromadzenie Fundatorów. b) Zgromadzenie Partnerów. c) Rada Fundacji. d) Zarząd Fundacji. e) Komisja Rewizyjna. 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Partnerów, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy Założyciele Fundacji. 2. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku lub na umotywowany wniosek Partnera, Rady, Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 16. Do zadań Zgromadzenia należy: 1. Określenie głównych kierunków działania Fundacji. 2. Zmiana statutu wraz z celami Fundacji i struktury organizacyjnej Fundacji. 3. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku. 4. Zgromadzenie podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 5. Zgromadzenie wybiera członków pierwszego Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. 6. Przyjmowanie nowych członków.

8 Zgromadzenie Partnerów jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji. 2.W skład Zgromadzenia Partnerów z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 3.W skład Zgromadzenia Partnerów wchodzą także osoby fizyczne i osoby prawne, przyjmowane zgodnie z zapisami 1 ust. 3 niniejszego statutu. 4.Osoby prawne biorą udział w pracach Zgromadzenia Partnerów przez uprawnionego przedstawiciela, tj. osobę upoważnioną do jednoosobowej reprezentacji albo posiadającą pełnomocnictwo tej osoby lub właściwego organu. 5.W skład Zgromadzenia Partnerów wchodzą także: - stowarzyszenia zwykłe, - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile przepisy prawa określają ich wyodrębnienie organizacyjne i nadają im ograniczoną zdolność prawną. Do stowarzyszeń zwykłych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 17 ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Współpraca w ramach Zgromadzenia Partnerów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci partnera Zgromadzenia. Zgromadzenie Partnerów może wykluczyć z udziału w pracach Zgromadzenia Partnerów swego partnera w przypadku jego działania na szkodę Fundacji lub działań sprzecznych z realizacją celów Fundacji poprzez uchwałę podjętą bezwzględną większością 2/3 głosów pełnego składu Zgromadzenia Partnerów. Nie można wykluczyć ze Zgromadzenia Partnerów Fundatora. 7. Jednego partnera w Zgromadzeniu Partnerów reprezentować może jedna osoba. 8. Zgromadzenie Partnerów wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Zgromadzenia Partnerów, reprezentuje je na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zgromadzenia Partnerów. 9. Kadencja Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów trwa 4 lata. 10. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 11. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.

9 Zgromadzenie Partnerów zbiera się, co najmniej raz w roku. 2. Zgromadzenie Partnerów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony na piśmie. 3. Zgromadzenie Partnerów podejmuje decyzje w formie uchwał; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Zgromadzenie Partnerów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Dla ważności uchwał Zgromadzenia Partnerów wymagana jest obecność co najmniej 50% partnerów Zgromadzenia. 19. Do zadań Zgromadzenia Partnerów należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady, Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (za wyjątkiem ich pierwszego składu). 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium - na wniosek Komisji Rewizyjnej. 3. Ocena pracy Rady i przyjmowanie od Rady sprawozdań z jej działalności. 4. Określanie zasad wsparcia działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji, w tym tworzenie i likwidacja wyodrębnionych funduszy. 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Wzgórz Dalkowskich oraz wieloletnich programów działań uszczegóławiających Strategię. 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 8. Uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Partnerów.

10 Rada jest organem decyzyjnym Fundacji i składa się z członków. W skład Rady wchodzą: - Fundatorzy, - po jednym przedstawicielu każdej z jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w 4 ust.1 Statutu. Przedstawiciele gmin, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią łącznie nie więcej niż 50% składu Rady. 2. Co najmniej 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Fundacji. 3. Kadencja Rady trwa 4 lata. 4. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu wyboru projektów, operacji wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie członków Rady: a/ co najmniej połowa składu Rady posiada udokumentowaną wiedze z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia LEADER, b/ co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, przez okres co najmniej 3 lat, c/ co najmniej połowa składu Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, d/ przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej ( angielski, francuski lub niemiecki ) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie. 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 6. Funkcji w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie ani w Komisji Rewizyjnej. 7. Rada w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Partnerów przed upływem kadencji w drodze uchwały Zgromadzenia Partnerów. 8. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady w trakcie jej kadencji Radzie przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków z grona Zgromadzenia Partnerów z zastrzeżeniem 20 ust. 4. Liczba członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Rady

11 nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Zgromadzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające. 9. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, lub na pisemny wniosek: a) co najmniej połowy członków Rady, b) Komisji Rewizyjnej, c) co najmniej 2/3 składu Zarządu. 10. Członkowie Rady otrzymują zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Rady o ile Fundacja posiada na to stosowne środki Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór projektów, operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Fundację Lokalnej Strategii Rozwoju. 2. Wybór projektów, operacji, o których mowa w ust. 1 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 3. Członkowie Rady są wykluczeni z głosowania dotyczącego udzielenia wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem, o jakim jest mowa w 21 ust. 1 i 2 statutu. 4. Od uchwały Rady, o której mowa w ust. 2 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu Fundacji. 5. Do zadań Rady należy także: a) opiniowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i zmian do niej, przygotowywanych przez Zarząd Fundacji, b) uchwalanie Regulaminu Rady, c) uchwalanie szczegółowych procedur naboru wniosków od projektodawców. 6. Rada podejmuje pozostałe decyzje na posiedzeniach, również w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Rady, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. 7. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady, Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów i Zarząd Fundacji. 8. W posiedzeniu Rady biorą udział: a) obowiązkowo z głosem stanowiącym członkowie Rady, b) z głosem doradczym Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów, Prezes Zarządu i ewentualni eksperci zewnętrzni powołani przez Zarząd Fundacji,

12 c) w razie potrzeby zaproszeni z głosem wyjaśniającym wnioskodawcy, których projekty są rozpatrywane na posiedzeniu Rady. 9. Techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro Fundacji. 10. Rada co roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, zobowiązana jest przedkładać Zgromadzeniu Partnerów roczne sprawozdanie ze swojej działalności. 11. Każdy członek Rady ma jeden głos. 12. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób powoływanych przez Zgromadzenie Partnerów na 4 letnią kadencję. 2. Zarząd może być powołany spośród członków Zgromadzenia Fundatorów i Partnerów. 3. W składzie Zarządu minimum 50% powinny stanowić osoby prawne i fizyczne - reprezentujące sektor pozarządowy lub biznesu działający na obszarze Wzgórz Dalkowskich. 4. Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Partnerów (2/3 składu) Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi działalność statutową, pomocniczą działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 2. Zarząd spośród swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa i członków. 3. Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu, b) kierowanie bieżącą pracą Fundacji, c) opracowywanie, aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, d) powołanie i nadzór nad Biurem Fundacji, e) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenie Fundatorów, f) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

13 g) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji, h) ustalanie regulaminu Biura Fundacji, i) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, j) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, k) tworzenie i likwidacja grup roboczych, zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Dalkowskich Wzgórz. 4. Prezes Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje finansowe w kwocie o ograniczonej wysokości do zł. 5. Do obciążania lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości wyższej niż ,00 zł, lub obciążania, lub rozporządzania w inny sposób nieruchomością, wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji. 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 7. Zarząd raz do roku zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Partnerów roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 24. Za pełnione funkcje członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Zarządu bądź reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu. 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji W celu kontroli Zarządu Zgromadzenie Partnerów powołuje Komisję Rewizyjną, jako odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 2. Komisja składa się z trzech członków powołanych przez Zgromadzenie Partnerów na okres 4 lat, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch członków. 3. Do zakresu działań Komisji należy:

14 a) kontrola całokształtu działalności Fundacji, w szczególności wykorzystania majątku i gospodarki finansowej Fundacji, b) badanie sprawozdań Zarządu Fundacji i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium, c) składanie sprawozdania z pracy Zgromadzeniu Partnerów do 30 kwietnia każdego roku, d) badanie sprawozdań Rady Fundacji. 4. Zmian składu w czasie trwania kadencji Komisji dokonuje Zgromadzenie Partnerów, mogą one nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka komisji lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 27. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Komisji, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki W żadnym przypadku nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji. 2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza uczestnictwo w organach Fundacji. V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 2. Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 3. Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu. 4. Przedmiotem pomocniczej działalności gospodarczej jest: Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

15 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Z Wydawanie książek, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Z Działalność fotograficzna, Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Z Działalność organizatorów turystyki, B Działalność w zakresie informacji turystycznej, Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura, Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, A Nauka języków obcych, B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Działalność wspomagająca edukacje, Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, Z Pozostała działalność związaną ze sportem, Z Pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną, Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. VI. LIKWIDACJA FUNDACJI Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.

16 2.Stan likwidacji stwierdza Zgromadzenie Fundatorów, które jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego. 2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad: a) na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z dnia r. - o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz z 2000 r.); b) przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Protokolant: Przewodniczący Posiedzenia: Joanna Kasperczuk Tadeusz Walkowiak

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (uchwalony w dniu r.) Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (uchwalony w dniu r.) Postanowienia ogólne Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (uchwalony w dniu 24.05.2016r.) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zwana dalej Fundacją, ustanowiona

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły.

FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT. Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. FUNDACJA SPORTÓW LOTNICZYCH MŁODE ORŁY STATUT Postanowienia ogólne 1 Michał Kuta ustanawia niniejszym fundację o nazwie: Fundacja Sportów Lotniczych Młode Orły. Fundacja jest apolityczna i niezwiązana

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE

STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE STATUT FUNDACJI BEZPIECZNE INWESTYCJE Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszym statutem Fundacji nadawana jest nazwa Fundacja Bezpieczne Inwestycje

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ALBERTICH STATUT

FUNDACJA ALBERTICH STATUT FUNDACJA ALBERTICH STATUT I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Albertich, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie prawa polskiego oraz postanowień niniejszego statutu 2. Fundacja została ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE. Postanowienia ogólne (Projekt statutu Fundacji Naszej Szkole) STATUT FUNDACJI NASZEJ SZKOLE Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Naszej Szkole, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: zwanych dalej fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI KAMILI SKOLIMOWSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Kamili Skolimowskiej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Teresę Skolimowską zwaną dalej fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r.

FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. STATUT FUNDACJI NATURA POLSKA tekst jednolity po zmianach z dnia 13.01.2014r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Natura Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Krzysztofa Piasecznego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Fundacja nosi nazwę, i została ustanowiona aktem notarialnym z dnia.. roku w Kancelarii Notarialnej..w Lublinie przy ul.., Repertorium.., z woli Fundatora

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne WZÓR STATUTU FUNDACJI: (źródło: www.ngo.pl) STATUT FUNDACJI... Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą..., zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez:...... zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI EUROPEJSKA AKADEMIA SAMORZĄDOWA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Europejska Akademia Samorządowa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem notarialnym przez:

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne

STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU. Postanowienia ogólne STATUT POLSKO NORWESKIEJ FUNDACJI ROZWOJU Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Polsko Norweska Fundacja Rozwoju, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: Joannę Skibińską Lewandowską oraz

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.

TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02. TEKST JEDNOLTY STATUTU FUNDACJI SPORZĄDZONEGO 07.11.2003R ZMENIONEGO W 1 DO 21 ORAZ DODANO 22 DO 34 UCHWALĄ ZARZĄDU 3/2007 W DNU 12.02.2007R Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja przyjęła nazwę: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz wspólnot lokalnych "Na miejscu" Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1.Fundacja o nazwie: Fundacja na rzecz wspólnot lokalnych Na miejscu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY

Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY Statut Fundacji Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja nosi nazwę (Fundacja Wspierania Inicjatyw Lokalnych SERAFINY, zwana dalej "Fundacją" i została ustanowiona

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZA SZKOŁA Tekst jednolity po zmianach wprowadzonych uchwałami Zarządu z dnia 27 listopada 2003 roku i 2 grudnia 2003 r. Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Nasza Szkoła, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Instytut Globalnej Odpowiedzialności, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Wojtalika i Marka Marczyńskiego, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. FUNDACJA GÓRY PRZENOSIĆ im. Tytusa Chałubińskiego, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez spółkę pod firmą TATRA HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 21 grudnia 2016 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991 r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI MIŚ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą MIŚ zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wyższą Szkołę Uni-Terra w Poznaniu zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka. Postanowienia ogólne Warszawa, dn. 27 stycznia 2016 roku STATUT FUNDACJI DOCEMUS DISCIMUS im. Prof. Janusza Jurczaka Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Docemus Discimus im. Prof. Janusza Jurczaka, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI HUMANITAS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI HUMANITAS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą FUNDACJA HUMANITAS, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Aleksandra Dudka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PROMOCJI ZDROWIA PSYCHICZNEGO I PSYCHOTERAPII DRZWI OTWARTE Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Promocji Zdrowia Psychicznego i Psychoterapii Drzwi Otwarte, zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ

STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ STATUT FUNDACJI FUNDACJA PUSZCZY ROMINCKIEJ z dnia 27 marca 2006 roku zmieniony uchwałami Rady Fundacji nr 2/2011 z dnia 22 marca 2011 r. oraz nr 4/2011 z dnia 20 kwietnia 2011 r. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA

STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA STATUT FUNDACJI DZIKA POLSKA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Fundacja Dzika Polska, nazywana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Olgierda Dilis, nazywanego dalej Fundatorem. Fundację ustanowiono

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU

STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU STATUT FUNDACJI PRZESTRZEŃ ROZWOJU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja PRZESTRZEŃ ROZWOJU, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez: Izabelę Plur i Renatę Mazur-Ponikiewicz, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Rozwoju Menedżerów i Biznesu FROME zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT. Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja SKAWIŃSKIE CENTRUM WOLONTARIATU zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Katarzynę Witek i Mariusza Tarnopolskiego zwanych

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI NASZE DZIECI OJCA WIRGILIUSZA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Nasze Dzieci Ojca Wirgiliusza, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Wirgiliusza Tomczaka zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji AEGIS

Statut Fundacji AEGIS Statut Fundacji AEGIS Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja AEGIS zwana dalej Fundacją, działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja WROCŁAWSKI INKUBATOR KULTURALNO - SPOŁECZNY NOOSFERA, zwana dalej Fundacją, działa na

Bardziej szczegółowo

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne

Fundacja ALMA. z siedzibą w Toruniu STATUT. Rozdział I Postanowienia ogólne Fundacja ALMA z siedzibą w Toruniu STATUT Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Alma zwana w dalszej części statutu Fundacją, ustanowiona przez Jacka Bogusława Błażejewskiego, PESEL 55012205657, zamieszkałego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POMOCY DZIECIOM PRZEWLEKLE CHORYM jerzyk Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pomocy Dzieciom Przewlekle Chorym jerzyk, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Artura

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z Ŝadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną.

STATUT FUNDACJI. 2. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z Ŝadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną. STATUT FUNDACJI 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Partnerstwo Doliny Odry, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundację Ekologiczną Zielona Akcja Legnica Zakład Handlu i Przetwórstwa Owocowo - Warzywnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Fundacji. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Nazwa Fundacji 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Absolvent.pl, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym przed asesorem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Z dnia 10.09.2014. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Querto Z dnia 10.09.2014 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja Querto zwana dalej Fundacją, jest dobrowolną, samorządną organizacją społeczną, działającą na podstawie obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata

Statut. Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Statut Fundacji im. prof. Mieczysława Zlata Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja im. prof. Mieczysława Zlata, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Fundatora w osobie Marty Skalskiej-Zlat

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Win-Win

Statut Fundacji Win-Win Statut Fundacji Win-Win ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Win-Win, zwana w dalszej części statutu Fundacją, została ustanowiona 08 lutego 2012 roku w Toruniu, przez Piotra Wielgusa, zwanego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja strefapl zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marka Grzegorzewskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym z dnia 5 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI SINFONIA VARSOVIA Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą " FUNDACJA SINFONIA VARSOVIA " zwana dalej "F U N D A C J Ą", ustanowiona przez Franciszka Wybrańczyka,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FFORMA

STATUT FUNDACJI FFORMA STATUT FUNDACJI FFORMA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja FFORMA zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne

STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ. Postanowienia ogólne STATUT MAŁOPOLSKIEJ FUNDACJI PIŁKARSKIEJ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Małopolska Fundacja Piłkarska, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Małopolski Związek Piłki Nożnej w Krakowie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne.

STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. STATUT FUNDACJI POGOTOWIE ARTYSTYCZNE ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Pogotowie Artystyczne, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Klaudię Halejcio, zwaną dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI WSPÓLNA EUROPA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Wspólna Europa, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza Horbowskiego zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Czyste Tatry. Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r.

STATUT Fundacji Czyste Tatry. Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. STATUT Fundacji Czyste Tatry Ustalony Uchwałą Fundatora z dnia 20 października 2016 r. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Czyste Tatry, zwaną dalej Fundacją działa na podstawie przepisów Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NAD BZURĄ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Nazwą skróconą stowarzyszenia jest:

Bardziej szczegółowo

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare

Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare STATUT Fundacji na rzecz rozwoju probacji Probare Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz rozwoju probacji Probare, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI MATER DEI

STATUT FUNDACJI MATER DEI STATUT FUNDACJI MATER DEI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Mater Dei" zwana dalej - Fundacją" ustanowiona przez Piotra Mieczysława Derę oraz Dariusza Pawła Grzesika zwanych dalej Fundatorami",

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK

FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK STATUT FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK POSTANOWIENIA OGÓLNE Par. 1. Fundacja pod nazwą " FUNDACJI NA RZECZ OSÓB POSZKODOWANYCH W WYPADKACH DROGOWYCH WOJTEK " zwana dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Fundacja Antiqua, zwana dalej Fundacją zostaje ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej w Siedlcach przy ulicy Piłsudskiego nr 7 przed notariuszem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH

STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH Leszno, dn. 14.10.2011r. STATUT FUNDACJI JESIENNY UŚMIECH Rozdział l Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja JESIENNY UŚMIECH, zwana dalej Fundacją", ustanowiona przez Jerzego Rymwid i Halinę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI (Tekst jednolity 20.03.2011 ) Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI (Tekst jednolity 20.03.2011 ) Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI (Tekst jednolity 20.03.2011 ) Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Centrum Kultury i Edukacji Muzycznej TERAZ MUZYKA" zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Leszka Zduniewicza

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut fundacji. pod nazwą. Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/05 Zgromadzenia Fundatorów z dnia 19.02.2005r. Statut fundacji pod nazwą Fundacja Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych M I Ł O S I E R D Z I E Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI POD NAZWĄ: FUNDACJA BIELECKI ART Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą: FUNDACJA BIELECKI ART, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Janusza Bieleckiego oraz Spółkę SUPER KRAK

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Historii Polskiego Sportu Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Historii Polskiego Sportu, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA. Postanowienia ogólne Statut Fundacji KOŃSKA SPRAWA Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Fundacja KOŃSKA SPRAWA zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Renatę Kawę, zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym w kancelarii

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne

STATUT. Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1. Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne

STATUT Fundacji BENE VOBIS. Rozdział 1 Przepisy ogólne STATUT Fundacji BENE VOBIS Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę BENE VOBIS. 2. Fundacja BENE VOBIS ustanowiona została przez fundatorki w osobach Hanny Rylke i Heleny Keller, oświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Fundacja MŁODZI W UZALEŻNIENIU

Fundacja MŁODZI W UZALEŻNIENIU Fundacja MŁODZI W UZALEŻNIENIU STATUT Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja MŁODZI W UZALEŻNIENIU zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o

Bardziej szczegółowo

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu.

Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Fundacja nosi nazwę Fundacja Dar Serca i ustanowiona została w dniu 22 stycznia 2010 roku aktem notarialnym sporządzonym w Poznaniu. Fundacja jest organizacją

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1

STATUT FUNDACJI. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE. Art. 1 STATUT FUNDACJI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Fundacja Miki - Centrum Rehabilitacji ustanowiona przez Fundatora wskazanego w Akcie Notarialnym z dnia 19.04.1993r. i sporządzonym przed Notariuszem

Bardziej szczegółowo

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji

Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne Rozdział II Cele i zasady działania fundacji Statut fundacji Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ziemi Świdnickiej na Rzecz Wspierania Profesjonalnej Pomocy SKSK zwaną dalej Fundacją, ustanowiona przez: 1. Beata Szczepankowska

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji na rzecz Inteligentnego Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja na rzecz Inteligentnego Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity

Statut. Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej. - tekst jednolity Statut Wrocławskiej Fundacji Edukacji Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej - tekst jednolity Wrocław 2010 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1 1. Wrocławska Fundacja Edukacji Europejskiej i Współpracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji

STATUT. Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji STATUT Fundacji Europejska Akademia Dyplomacji POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą Europejska Akademia Dyplomacji, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Zbigniewa Pisarskiego zam. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu.

Postanowienia Ogólne. jednolity 199Ir. Dz. U. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego Statutu. STATUT FUNDACJI DAR SERCA- SKAWINA PREAMBUŁA Fundacja DAR SERCA - SKAWINA powołana jest do życia jako dobroczynna, niedochodowa organizacja pozarządowa mająca na celu stworzenie żywego pomnika" Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Happy Animals

Statut Fundacji Happy Animals Statut Fundacji Happy Animals Dział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja przyjęła nazwę Fundacja Happy Animals i jest zwana w dalszej części statutu Fundacją. 2. Fundacja została ustanowiona przez Katarzynę

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INICJATYWA. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INICJATYWA. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INICJATYWA Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą INICJATYWA, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jakuba Janiaka i Patrycję Wajs zwanych dalej fundatorami, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne

STATUT Fundacji Graceland. Postanowienia ogólne STATUT Fundacji Graceland Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Graceland zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Dominikę Janik- Hornik zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie. Rozdział I: Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI Fundacja Przetrwać Cierpienie Rozdział I: Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Przetrwać Cierpienie, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Małgorzatę Ostrowską-Czaję,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚWIATŁO-ŻYCIE Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2014 r.

STATUT FUNDACJI ŚWIATŁO-ŻYCIE Tekst jednolity z dnia 27 lutego 2014 r. Fundacja Światło-Życie wpisana do rejestru fundacji dnia 26 maja 1989 r. prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Pragi Wydział VII Cywilny pod numerem RF I 157; Sygn. akt VII Ns Rej F-70/89 Numer

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY KÓŁKO GRANIASTE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Dla Dzieci i Młodzieży Kółko Graniaste, zwana w dalszej części Statutu Fundacją,

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI

FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI FUNDACJA ROZWOJU KULTURY, WYCHOWANIA I SPORTU - AKTYWNI STATUT FUNDACJI Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja Rozwoju, Kultury, Wychowania i Sportu- Aktywni, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny

STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny STATUT FUNDACJI Incydent Liryczny Rozdział 1.Przepisy ogólne. 1. Fundacja pod nazwą Incydent Liryczny, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pana Pawła Mariana Jeka, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI COURT WATCH POLSKA

STATUT FUNDACJI COURT WATCH POLSKA STATUT FUNDACJI COURT WATCH POLSKA Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Court Watch Polska, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Bartosza Pilitowskiego, zwanego dalej Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity

STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity STATUT FUNDACJI IMIENIA LESZKA PODKAŃSKIEGO sporządzony 26 października 2004 r. tekst jednolity Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Siedzibą Fundacji jest Lublin. 2. Fundacja używa nazwy Fundacja imienia

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Def-Box Siła dla Ciebie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Def-Box Siła dla Ciebie, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

STATUT. Fundacji "IPPON"

STATUT. Fundacji IPPON STATUT Fundacji "IPPON" I. Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą Fundacja IPPON, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez następujących fundatorów indywidualnych: 1. Agatę Martę Kalemba, 2.

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL

STATUT FUNDACJI KOCI AZYL STATUT FUNDACJI KOCI AZYL I. Postanowienia Ogólne. Fundacja pod nazwą Koci Azyl zwana dalej Fundacją ustanowioną aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Barbarę Jeziorską w Kancelarii Notarialnej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY

S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY S T A T U T FUNDACJI IM. MARSZAŁKA MARKA NAWARY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Monika Karlińska Nawara, zwana dalej,,fundatorem ustanowiła w Krakowie Aktem Notarialnym z dnia 25 kwietnia 2013 r.,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI BE PROACTIVE Tekst jednolity na dzień 18 października 2012 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Be Proactive, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ZDROWY SEN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ZDROWY SEN. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ZDROWY SEN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą ZDROWY SEN, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Wojciecha Kukwę i Andrzej Kukwę, zwanych dalej Fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN

Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN Statut Fundacji Menedżerowie Jutra MOFFIN I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Menedżerowie Jutra MOFFIN, zwana dalej Fundacją została ustanowiona w dniu 13 sierpnia 2013 r. aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY. Postanowienia ogólne

STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY. Postanowienia ogólne STATUT fundacji POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą POLSKI ZESPÓŁ HUMANITARNY, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Artura Niemczyka,zwanego dalej Fundatorem, aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r.

Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Statut Fundacji Animacji Artystycznych z dnia 4.11.2011 r. Rozdział I. Postanowienia ogólne Opracowano na podstawie Uchwał Fundatorów z dnia 17.02.2012 r. i 21.03.2012 r. 1 1. Fundacja Animacji Artystycznych,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Stowarzyszenia Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Rozwoju Logistyki i Eksportu KRESY w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI PRICEWATERHOUSECOOPERS. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI PRICEWATERHOUSECOOPERS. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI PRICEWATERHOUSECOOPERS Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja PricewaterhouseCoopers, zwana dalej Fundacją", ustanowiona została przez PwC Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy AL

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą KARKONOSZE MUZYKA SERC, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Andrzeja Gniewka, zwanego dalej Fundatorem; aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo