Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia 27.10.2008r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia 27.10.2008r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały Nr 3/2008 z dnia r. Statut Fundacji Porozumienie Wzgórz Dalkowskich (tekst jednolity po poprawkach z dnia r.) Postanowienia ogólne Fundacja pod nazwą Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Fundację Ekologiczną Zielona Akcja Legnica. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka. Towarzystwo Uniwersytetów Ludowych, Lubuski Oddział Regionalny w Kożuchowie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe CARO w Zielonej Górze - Henryk Naranowicz. Fundacja Rolna Plon Polkowice. P. H. U. Victoria II A. F. Buras Dobromil. Stowarzyszenie Kulturalno - Sportowe Zgoda Brzeźnica. Zakład Dekarsko Budowlany Adam Ryczek Jaczów. Dendrofarma PPHU Głogów. Spółdzielnia Obsługi Rolnictwa Farmer z Grębocic. Stowarzyszenie Przyjaciół Bytomia Odrzańskiego. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 o fundacjach (Dz. U Nr 21 poz. 97) oraz jest lokalną grupą działania w rozumieniu art. 62 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L277 z ), oraz art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.U. Nr 64, poz. 427). Fundacja tworzy partnerstwo, którego partnerami są podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Fundacja działa jako Lokalna Grupa Działania ( LGD ).

2 3. Podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 lit. a, b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) mogą zostać partnerami po wypełnieniu Deklaracji Współpracy (załącznik nr 1 do statutu). 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem. Fundacja ma osobowość prawną Siedzibą fundacji jest miasto Nowe Miasteczko Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności obszar gmin Wzgórz Dalkowskich: Brzeźnica, Bytom Odrzański, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kożuchów, Niegosławice, Nowe Miasteczko, Polkowice, Radwanice, Szprotawa i Żukowice. W zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych. Czas trwania Fundacji jest nieokreślony Fundacja posiada osobowość prawną poprzez wpis do rejestru fundacji w Sądzie Rejonowym dla Zielonej Góry, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 7. Fundacja używa pieczęci podłużnej z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę oraz pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji. 8.

3 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji. 9. Fundacja może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych oraz współpracować z innymi podmiotami w kraju i zagranicą mającymi podobne cele i zadania. II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA FUNDACJI 10. Celem Fundacji jako Lokalnej Grupy Działania (zwanej dalej LGD w rozumieniu przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata , zwanego dalej (PROW) jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich na terenie działania Fundacji, określonym w 4 niniejszego Statutu a w szczególności: 1. Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, w szczególności w zakresie turystyki wiejskiej, wytwarzania i dystrybucji produktów lokalnych, tworzenia alternatywnych form dochodu dla mieszkańców wsi. 2. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. 3. Rozwój kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i tradycji, w szczególności w zakresie regionalnych wartości obszaru Wzgórz Dalkowskich. 4. Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych bezrobociem. 6. Promocja walorów Wzgórz Dalkowskich. 7. Rozwój turystyki, krajoznawstwa oraz wspieranie wypoczynku dzieci i młodzieży. 8. Wzrost świadomości ekologicznej, ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego. 9. Wzmocnienie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów międzynarodowych i współpracy między społeczeństwami, w tym wymiana doświadczeń i dobrych praktyk. 10. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. 11. Promocja i organizacja wolontariatu.

4 12. Pomoc techniczna, szkoleniowa, informacyjna lub finansowa dla organizacji pozarządowych, przedsiębiorców i osób fizycznych w zakresie określonym w celach statutowych. 13. Opracowanie i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju z czynnym udziałem społeczności lokalnej, zarówno w procesie opracowania, jak i realizacji 14. Promocję obszarów wiejskich oraz gmin położonych na obszarze działania Fundacji. 15. Aktywizowanie i mobilizacja społeczności lokalnej do wzięcia udziału w procesie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. 16. Udzielanie wsparcia mieszkańcom obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie przygotowywania projektów i pozyskiwania środków na ich realizację. 17. Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. 18. Wspieranie środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób chorych i niepełnosprawnych. 19. Podejmowanie innych działań społecznie i gospodarczo ważnych dla gmin, przewidzianych w Lokalnej Strategii Rozwoju Fundacja realizuje swoje cele poprzez: a) wsparcie organizacyjne, rzeczowe i finansowe podmiotów podejmujących działania na rzecz społeczno-gospodarczego rozwoju obszaru Wzgórz Dalkowskich w zakresie określonym w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR); b)organizację i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów; c) organizację, udział i finansowanie przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i innych w zakresie celów statutowych i celów Lokalnej Strategii Rozwoju; d) organizację konkursów, wystaw, przeglądów, festiwali, pokazów, itp.; e) prowadzenie lub finansowanie działalności wydawniczej; f) inicjowanie, prowadzenie, udział lub finansowanie badań socjologicznych, także opinii publicznej, ekonomiczno-gospodarczych i innych istotnych dla społeczności lokalnych lub grup społecznych; g) organizację lub udział w targach, konferencjach, seminariach, sympozjach, itp; h) udział w pracach zespołów badawczych, rozwojowych, naukowych, koncepcyjnych, itp.;

5 i) finansowanie odbudowy lub remontów obiektów użyteczności publicznej, obiektów kultu religijnego, obiektów i urządzeń zabytkowych, sportowych, atrakcji turystycznych i innych istotnych ze względów rozwoju społeczno-gospodarczego oraz finansowanie zakupów wyposażenia do nich; j) organizację i prowadzenie ośrodków doradztwa, informowania oraz wspierania inicjatyw obywatelskich, gospodarczych, udzielania porad prawnych a przede wszystkim udzielania niezbędnej pomocy w przygotowywaniu projektów; k) wspieranie finansowe i rzeczowe przedsięwzięć gospodarczych, zwłaszcza gospodarstw rolnych i początkujących przedsiębiorców na obszarach wiejskich; l) promocję i reklamę realizowanych działań własnych i innych podmiotów, o ile są zgodne z celami statutowymi i celami Lokalnej Strategii Rozwoju; ł) inicjowanie i koordynowanie współpracy instytucji, przedsiębiorstw, gospodarstw, itp. z innych krajów UE z podmiotami polskimi w zakresie obranych celów statutowych; m) współpracę, w tym sieciową, z podmiotami realizującymi podobne cele, także zagranicznymi; n) certyfikację produktów i usług charakterystycznych dla obszaru LGD; o) rozpowszechnianie założeń zatwierdzonej Lokalnej Strategii Rozwoju; p) upowszechnianie informacji o warunkach i zasadach udzielania pomocy na realizację projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju; r) sprawdzanie zgodności projektów z założeniami Lokalnej Strategii Rozwoju oraz wybór projektów do dofinansowania; s) prowadzenie innych działań przewidzianych dla LGD w przepisach. 2. Fundacja prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność w zakresie wymienionym w 11, ust.1. III. MAJĄTEK FUNDACJI Majątek Fundacji stanowią: a) fundusz założycielski w kwocie 3.300,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) wniesiony przez fundatorów, po 300,00 zł (słownie: trzysta złotych) przez każdego. b) środki rzeczowe i środki pieniężne pochodzące z dobrowolnych darowizn lub wpłat. c) dotacje, subwencje oraz granty,

6 d) odsetki od wkładów na rachunkach bankowych, e) zyski z działalności gospodarczej, f) inne wpływy. 2. Dochody Fundacji są przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji. 3. Fundacja: a) nie udziela pożyczek pieniężnych lub nie udziela zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków jej organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej osobami bliskimi, b) nie przekazuje swego majątku na rzecz członków jej organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, c) nie wykorzystuje swego majątku przez członków jej organów, pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Fundacji, d) nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów Fundacji lub pracownicy oraz ich bliskie osoby. 4. Środki pieniężne Fundacji są przechowywane na rachunku bankowym, a środki rzeczowe pozostają w Zarządzie Fundacji i są wykorzystywane w zakresie zgodnym z celami Fundacji Fundacja może tworzyć inne fundusze niż fundusz założycielski, stanowiące wyodrębniony majątek Fundacji, w szczególności Fundusz Grantowy przeznaczony na wspieranie działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji. 2. Decyzje w sprawie ustanowienia bądź likwidacji wyodrębnionych funduszy a także ich przeznaczenia i zasad funkcjonowania podejmuje Zgromadzenie Partnerów na wniosek Zarządu Fundacji.

7 IV. WŁADZE FUNDACJI I ZASADY ORGANIZACJI JEJ ORGANÓW Organami Fundacji są: a) Zgromadzenie Fundatorów. b) Zgromadzenie Partnerów. c) Rada Fundacji. d) Zarząd Fundacji. e) Komisja Rewizyjna. 2. Członkowie Zgromadzenia Fundatorów i Partnerów, Zarządu, Rady oraz Komisji Rewizyjnej nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu W skład Zgromadzenia Fundatorów wchodzą wszyscy Fundatorzy Założyciele Fundacji. 2. Zgromadzenie zbiera się co najmniej raz do roku lub na umotywowany wniosek Partnera, Rady, Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie. 16. Do zadań Zgromadzenia należy: 1. Określenie głównych kierunków działania Fundacji. 2. Zmiana statutu wraz z celami Fundacji i struktury organizacyjnej Fundacji. 3. Podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu lub likwidacji Fundacji i o przeznaczeniu jej majątku. 4. Zgromadzenie podejmuje swoje decyzje w formie uchwał zwykłą większością głosów. 5. Zgromadzenie wybiera członków pierwszego Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej. 6. Przyjmowanie nowych członków.

8 Zgromadzenie Partnerów jest organem stanowiącym i opiniującym Fundacji. 2.W skład Zgromadzenia Partnerów z mocy statutu wchodzą Fundatorzy. 3.W skład Zgromadzenia Partnerów wchodzą także osoby fizyczne i osoby prawne, przyjmowane zgodnie z zapisami 1 ust. 3 niniejszego statutu. 4.Osoby prawne biorą udział w pracach Zgromadzenia Partnerów przez uprawnionego przedstawiciela, tj. osobę upoważnioną do jednoosobowej reprezentacji albo posiadającą pełnomocnictwo tej osoby lub właściwego organu. 5.W skład Zgromadzenia Partnerów wchodzą także: - stowarzyszenia zwykłe, - jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, o ile przepisy prawa określają ich wyodrębnienie organizacyjne i nadają im ograniczoną zdolność prawną. Do stowarzyszeń zwykłych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 17 ust. 3 i ust. 4 stosuje się odpowiednio. 6. Współpraca w ramach Zgromadzenia Partnerów ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji lub śmierci partnera Zgromadzenia. Zgromadzenie Partnerów może wykluczyć z udziału w pracach Zgromadzenia Partnerów swego partnera w przypadku jego działania na szkodę Fundacji lub działań sprzecznych z realizacją celów Fundacji poprzez uchwałę podjętą bezwzględną większością 2/3 głosów pełnego składu Zgromadzenia Partnerów. Nie można wykluczyć ze Zgromadzenia Partnerów Fundatora. 7. Jednego partnera w Zgromadzeniu Partnerów reprezentować może jedna osoba. 8. Zgromadzenie Partnerów wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Przewodniczący kieruje pracami Zgromadzenia Partnerów, reprezentuje je na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Zgromadzenia Partnerów. 9. Kadencja Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów trwa 4 lata. 10. Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Partnerów można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 11. Każdy członek Zgromadzenia ma jeden głos.

9 Zgromadzenie Partnerów zbiera się, co najmniej raz w roku. 2. Zgromadzenie Partnerów zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, Rady lub Komisji Rewizyjnej, zgłoszony na piśmie. 3. Zgromadzenie Partnerów podejmuje decyzje w formie uchwał; w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. 4. Zgromadzenie Partnerów podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, chyba że statut stanowi inaczej. Dla ważności uchwał Zgromadzenia Partnerów wymagana jest obecność co najmniej 50% partnerów Zgromadzenia. 19. Do zadań Zgromadzenia Partnerów należy w szczególności: 1. Powoływanie i odwoływanie członków Rady, Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej (za wyjątkiem ich pierwszego składu). 2. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium - na wniosek Komisji Rewizyjnej. 3. Ocena pracy Rady i przyjmowanie od Rady sprawozdań z jej działalności. 4. Określanie zasad wsparcia działań innych osób i instytucji zbieżnych z celami Fundacji, w tym tworzenie i likwidacja wyodrębnionych funduszy. 5. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji poprzez uchwalenie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru Wzgórz Dalkowskich oraz wieloletnich programów działań uszczegóławiających Strategię. 6. Nadzór nad działalnością Fundacji. 7. Ustalanie wysokości składek członkowskich. 8. Uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Partnerów.

10 Rada jest organem decyzyjnym Fundacji i składa się z członków. W skład Rady wchodzą: - Fundatorzy, - po jednym przedstawicielu każdej z jednostek samorządu terytorialnego, o których mowa w 4 ust.1 Statutu. Przedstawiciele gmin, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią łącznie nie więcej niż 50% składu Rady. 2. Co najmniej 50% członków Rady muszą stanowić przedstawiciele Partnerów społecznych i gospodarczych, zamieszkujących lub działających na terenie działania Fundacji. 3. Kadencja Rady trwa 4 lata. 4. W celu zapewnienia profesjonalnego poziomu wyboru projektów, operacji wymagane są następujące kwalifikacje i doświadczenie członków Rady: a/ co najmniej połowa składu Rady posiada udokumentowaną wiedze z zakresu rozwoju obszarów wiejskich i podejścia LEADER, b/ co najmniej połowę składu Rady stanowią osoby zameldowane na pobyt stały, na obszarze objętym LSR, przez okres co najmniej 3 lat, c/ co najmniej połowa składu Rady posiada udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji operacji lub projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, d/ przynajmniej jedna osoba będąca członkiem Rady posiada udokumentowaną znajomość co najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej ( angielski, francuski lub niemiecki ) w stopniu umożliwiającym swobodne porozumiewanie. 5. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego. 6. Funkcji w Radzie nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie ani w Komisji Rewizyjnej. 7. Rada w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Zgromadzenie Partnerów przed upływem kadencji w drodze uchwały Zgromadzenia Partnerów. 8. W przypadku ustąpienia lub śmierci członka Rady w trakcie jej kadencji Radzie przysługuje prawo uzupełnienia brakujących członków z grona Zgromadzenia Partnerów z zastrzeżeniem 20 ust. 4. Liczba członków uzupełnionych w trakcie trwania kadencji Rady

11 nie może przekroczyć 1/3 składu powołanego przez Zgromadzenie Partnerów. W innym przypadku zarządza się wybory uzupełniające. 9. Posiedzenia Rady zwołuje jej przewodniczący, w miarę potrzeb, lub na pisemny wniosek: a) co najmniej połowy członków Rady, b) Komisji Rewizyjnej, c) co najmniej 2/3 składu Zarządu. 10. Członkowie Rady otrzymują zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Rady o ile Fundacja posiada na to stosowne środki Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór projektów, operacji, które mają być realizowane w ramach przyjętej przez Fundację Lokalnej Strategii Rozwoju. 2. Wybór projektów, operacji, o których mowa w ust. 1 dokonywany jest w formie uchwały Rady, podjętej zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. 3. Członkowie Rady są wykluczeni z głosowania dotyczącego udzielenia wsparcia podmiotom, którego są reprezentantem bądź przedstawicielem, o jakim jest mowa w 21 ust. 1 i 2 statutu. 4. Od uchwały Rady, o której mowa w ust. 2 przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu Fundacji. 5. Do zadań Rady należy także: a) opiniowanie Lokalnej Strategii Rozwoju i zmian do niej, przygotowywanych przez Zarząd Fundacji, b) uchwalanie Regulaminu Rady, c) uchwalanie szczegółowych procedur naboru wniosków od projektodawców. 6. Rada podejmuje pozostałe decyzje na posiedzeniach, również w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Rady, przy obecności co najmniej 2/3 jej członków. 7. O posiedzeniu Rady muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady, Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów i Zarząd Fundacji. 8. W posiedzeniu Rady biorą udział: a) obowiązkowo z głosem stanowiącym członkowie Rady, b) z głosem doradczym Przewodniczący Zgromadzenia Partnerów, Prezes Zarządu i ewentualni eksperci zewnętrzni powołani przez Zarząd Fundacji,

12 c) w razie potrzeby zaproszeni z głosem wyjaśniającym wnioskodawcy, których projekty są rozpatrywane na posiedzeniu Rady. 9. Techniczno-organizacyjną obsługę posiedzeń Rady zapewnia Biuro Fundacji. 10. Rada co roku, w terminie do dnia 30 kwietnia, zobowiązana jest przedkładać Zgromadzeniu Partnerów roczne sprawozdanie ze swojej działalności. 11. Każdy członek Rady ma jeden głos. 12. Rada działa na podstawie Regulaminu Rady Zarząd Fundacji składa się z 3-5 osób powoływanych przez Zgromadzenie Partnerów na 4 letnią kadencję. 2. Zarząd może być powołany spośród członków Zgromadzenia Fundatorów i Partnerów. 3. W składzie Zarządu minimum 50% powinny stanowić osoby prawne i fizyczne - reprezentujące sektor pozarządowy lub biznesu działający na obszarze Wzgórz Dalkowskich. 4. Zarząd Fundacji w całości lub pojedynczy członkowie mogą być odwołani przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej przez Zgromadzenie Partnerów (2/3 składu) Zarząd z zastrzeżeniem kompetencji innych organów, reprezentuje Fundację na zewnątrz oraz kieruje całością spraw Fundacji i podejmuje w tych sprawach decyzje. W szczególności kieruje i prowadzi działalność statutową, pomocniczą działalność gospodarczą, zarządza majątkiem Fundacji, podejmuje decyzje w przedmiocie form i środków oraz wysokości pomocy finansowej i rzeczowej udzielonej w zakresie zgodnym z celami Fundacji. 2. Zarząd spośród swojego składu wybiera prezesa, wiceprezesa i członków. 3. Do kompetencji Zarządu należy: a) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz i działanie w jego imieniu, b) kierowanie bieżącą pracą Fundacji, c) opracowywanie, aktualizacja i realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju, d) powołanie i nadzór nad Biurem Fundacji, e) zwoływanie posiedzeń Zgromadzenie Fundatorów, f) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Biura Fundacji oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura,

13 g) ustalanie wielkości zatrudniania i zasad wynagradzania pracowników Biura Fundacji, h) ustalanie regulaminu Biura Fundacji, i) przygotowanie wniosku o dofinansowanie realizacji LSR i przystąpienie do konkursu na jej dofinansowanie, zgodnie z przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, j) opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych, k) tworzenie i likwidacja grup roboczych, zajmujących się bieżącą pracą nad realizacją określonych celów przyjętych w Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Dalkowskich Wzgórz. 4. Prezes Zarządu może samodzielnie podejmować decyzje finansowe w kwocie o ograniczonej wysokości do zł. 5. Do obciążania lub rozporządzania majątkiem Fundacji o wartości wyższej niż ,00 zł, lub obciążania, lub rozporządzania w inny sposób nieruchomością, wymagana jest uchwała Zarządu Fundacji. 6. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. 7. Zarząd raz do roku zobowiązany jest przedkładać Zgromadzeniu Partnerów roczne sprawozdanie z działalności Fundacji. 24. Za pełnione funkcje członkowie Zarządu mogą otrzymywać zwrot ponoszonych przez nich kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Zarządu bądź reprezentowaniem Fundacji na zewnątrz, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składa Prezes lub dwaj członkowie Zarządu. 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania do wysokości majątku Fundacji W celu kontroli Zarządu Zgromadzenie Partnerów powołuje Komisję Rewizyjną, jako odrębną od Zarządu i nie podlegającą mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej. 2. Komisja składa się z trzech członków powołanych przez Zgromadzenie Partnerów na okres 4 lat, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i dwóch członków. 3. Do zakresu działań Komisji należy:

14 a) kontrola całokształtu działalności Fundacji, w szczególności wykorzystania majątku i gospodarki finansowej Fundacji, b) badanie sprawozdań Zarządu Fundacji i wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium, c) składanie sprawozdania z pracy Zgromadzeniu Partnerów do 30 kwietnia każdego roku, d) badanie sprawozdań Rady Fundacji. 4. Zmian składu w czasie trwania kadencji Komisji dokonuje Zgromadzenie Partnerów, mogą one nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z pełnienia funkcji członka komisji lub śmierci osoby pełniącej tę funkcję. 27. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać zwrot kosztów podróży, związanych ze stawieniem się na posiedzeniu Komisji, o ile Fundacja posiada na to stosowne środki W żadnym przypadku nie można łączyć członkostwa w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej Fundacji. 2. Osoby wchodzące w skład Zarządu nie mogą pozostawać z osobami wchodzącymi w skład Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia. 3. Skazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej wyklucza uczestnictwo w organach Fundacji. V. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI W celu zwiększenia środków na realizację zadań statutowych Fundacji może prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych. 2. Cały dochód z pomocniczej działalności gospodarczej winien zostać przeznaczony na cele statutowe Fundacji. 3. Pomocniczą działalność gospodarczą Fundacji nadzoruje Prezes lub inny członek zarządu. 4. Przedmiotem pomocniczej działalności gospodarczej jest: Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

15 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet, Z Wydawanie książek, Z Pozostała działalność wydawnicza, Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, Z Działalność fotograficzna, Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, Z Działalność organizatorów turystyki, B Działalność w zakresie informacji turystycznej, Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie biura, Z Działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów, Z Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych, Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej, A Nauka języków obcych, B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, Z Działalność wspomagająca edukacje, Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana, Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, Z Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych, Z Pozostała działalność związaną ze sportem, Z Pozostała działalność rozrywkową i rekreacyjną, Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana. VI. LIKWIDACJA FUNDACJI Fundacja ulegnie likwidacji w razie wyczerpania się środków i majątku Fundacji.

16 2.Stan likwidacji stwierdza Zgromadzenie Fundatorów, które jednocześnie powołuje likwidatora Fundacji. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W zakresie prowadzenia działalności statutowej i gospodarczej Fundacja kieruje się zasadami rachunku ekonomicznego. 2. Księgowość Fundacji jest prowadzona według określonych zasad: a) na podstawie, w szczególności postanowień art. 4, ust. 3, 4 i 5, art. 10, ust.1, 2 i 3 oraz art. 50 i innych postanowień ustawy z dnia r. - o rachunkowości (Dz. U. Nr 121 z 1994 r. z późniejszymi zmianami, w szczególności opublikowanymi w Dz. U. Nr 113, poz z 2000 r.); b) przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi nie prowadzących działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 137, poz z 2001 r. z późniejszymi zmianami). Protokolant: Przewodniczący Posiedzenia: Joanna Kasperczuk Tadeusz Walkowiak

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez: STATUT FUNDACJI TRUCKERS LIFE tekst jednolity z dnia 27 lutego 2015 roku Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja Truckers Life, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Logintrans sp. z o. o. z

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia 30.07.2014 r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu. TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI FUNDACJA VOTUM z siedzibą we Wrocławiu TEKST JEDNOLITY z dnia 05-08-2014 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA VOTUM ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI

STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI STATUT STOWARZYSZENIA KOBIET KRASKOWIANKI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Kobiet Kraskowianki działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r - Prawo o stowarzyszeniach (Dz. Ustaw

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo