Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Nr sprawy OPS-EFS-341/7/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETRARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty określonej dla dostaw i usług w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE KOD CPV , Zamawiający: Nazwa: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim Adres; Ul. Konopnickiej 19, Nowy Dwór Gdański REGON ) TEL/FAX: (55) Adres internetowy; Osoby upoważnione do kontaktu w sprawie przetargu: Gogola Dariusz Tel wew. 34 w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku od 7.30 do15.30 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenia zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku- Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej w dalszej części specyfikacji istotnych warunków zamówienia ustawą. 2. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane na stronie portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych w siedzibie zamawiającego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Zamawiającego

2 III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2. Przedmiot zamówienia obejmuje przeprowadzenie 20 szkoleń opisanych poniżej w XI częściach. I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA (SKŁADA SIĘ Z 2 SZKOLEŃ) OPERATOR KOPARKO ŁADOWARKI wszystkie typy klasa III 3 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański, Elbląg, Gdańsk, okolice tych miast 202 godziny. oferta szkolenia powinna uwzględniać; Koszt szkolenia, materiały dydaktyczne, koszt posiłków, badanie lekarskie, odzież ochronną, koszt egzaminu OPERATOR ŁADOWARKI JEDNONACZYNIOWEJ kl. III do 2,5 m3 8 osób miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański, Elbląg, Gdańsk, okolice tych miast 202 godziny. oferta szkolenia powinna uwzględniać; Koszt szkolenia, materiały dydaktyczne, koszt posiłków, badanie lekarskie, odzież ochronną, koszt egzaminu II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIA) KIEROWCA - OPERATOR WÓZKA JEZDNIOWEGO 7 osób

3 miejsce przeprowadzenia szkolenia oferta szkolenia powinna uwzględniać; Nowy Dwór Gdański 67 godzin. Koszt szkolenia, materiały dydaktyczne, koszt posiłków, badanie lekarskie, odzież ochronną, koszt egzaminu III CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 2 SZKOLEŃ) KURS KOMPUTEROWY PODSTAWOWY 4 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 60 godzin. zakres i cel szkolenia Celem szkolenia jest zdobycie podstawowych umiejętności obsługi komputera w zakresie posługiwania się podstawowymi programami pakietu biurowego oraz obsługą internetu i poczty internetowej. inne istotne elementy szkolenia Zapewnienie ilości stanowisk komputerowych, odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia KURS KOMPUTEROWY DLA ZAWANSOWANYCH 3 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 80 godzin. zakres i cel szkolenia Celem szkolenia jest poszerzenie umiejętności posługiwania się podstawowymi programami pakietu biurowego oraz korzystania z programów graficznych, tworzenie i projektowania stron internetowych inne istotne elementy szkolenia Zapewnienie ilości stanowisk komputerowych, odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia IV CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 5 SZKOLEŃ) PODSTAWY KSIĘGOWOŚCI

4 miejsce przeprowadzenia szkolenia inne istotne elementy szkolenia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską 1 osoba Nowy Dwór Gdański 120 godzin. Zapewnienie stanowiska komputerowego do zajęć praktycznych wyposażonego w oprogramowanie do nauki księgowości. KSIĘGOWOŚĆ DLA ZAAWANSOWANYCH miejsce przeprowadzenia szkolenia inne istotne elementy szkolenia 2 osoby Nowy Dwór Gdański 150 godzin. Zapewnienie stanowiska komputerowego do zajęć praktycznych. Rozszerzenie programu podstawowego. Elementem składowym zajęć praktycznych ma być nauka obsługi programu Symfonia. PROFESJONALNA OBSŁUGA BIURA I SEKRETARIATU miejsce przeprowadzenia szkolenia inne istotne elementy szkolenia 2 osoby umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą dokładny termin rozpoczęcia zajęć szkoleniowych. Nowy Dwór Gdański 60 godzin. Wykorzystanie komputerów i programów biurowych w programie szkolenia, nauka obsługi urządzeń biurowych. Ilość stanowisk komputerowych dostosowana do ilości uczestników szkolenia. PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 100 godzin 1 osoba

5 KADRY I PŁACE miejsce przeprowadzenia szkolenia inne istotne elementy szkolenia 2 osoby Nowy Dwór Gdański 100 godzin.. Zajęcia praktyczne powinny obejmować naukę obsługi programów Kadry i płace oraz Płatnik. Wersje tych programów uczestnicy szkolenia powinni otrzymać na nośniku CD. Zapewnienie ilości stanowisk komputerowych, odpowiadającej liczbie uczestników szkolenia. V CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 3 SZKOLEŃ) STYLIZACJA PAZNOKCIA 6 osób miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański Liczba godzin szkolenia 40 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać; zestaw startowy podstawowe akcesoria do stylizacji paznokcia dla każdego uczestnika szkolenia na własność. WIZAŻYSTA - STYLISTA 3 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański Liczba godzin szkolenia 80 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać; zestaw startowy podstawowe akcesoria kosmetyczne do makijażu dla każdego uczestnika szkolenia na własność. FRYZJER DAMSKI DLA ZAAWANSOWANYCH 5 osób

6 miejsce przeprowadzenia szkolenia oferta szkolenia powinna uwzględniać; Nowy Dwór Gdański 120 godzin. Odzież ochronna, badania lekarskie, materiały dydaktyczne, posiłki, zestaw startowy podstawowe akcesoria fryzjerskie dla każdego uczestnika szkolenia na własność. VI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 2 SZKOLEŃ) JĘZYK NIEMIECKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 2 osoba miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 40 godzin. Szkolenie ma być przeprowadzone 2 razy w tygodniu, przy czym jedno szkolenie ma trwać 2 x 45 minut JĘZYK ANGIELSKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH 5 osób miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 40 godzin. Szkolenie ma być przeprowadzone 2 razy w tygodniu, przy czym jedno szkolenie ma trwać 2 x 45 minut VII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIA) OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH i NIEPEŁNOSPRAWNYCH 4 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański i okolice 120 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać; Koszt szkolenia, materiały dydaktyczne, koszt posiłków, badanie lekarskie, odzież ochronną inne istotne elementy kursu Zajęcia praktyczne powinny być przeprowadzone

7 w instytucjach zajmującej się opieką nad osobami starszymi lub niepełnosprawnymi. W przypadku zorganizowania szkolenia poza Nowym Dworem Gd. należy zorganizować i opłacić uczestnikom kursu przejazdy pomiędzy Nowym Dworem Gd. i miejscem szkolenia. VIII CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIE) FLORYSTA 8 osób miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański Liczba godzin szkolenia 120 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać: zestaw startowy podstawowe akcesoria do tworzenia kompozycji kwiatowych dla każdego uczestnika szkolenia na własność. IX CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIA) KURS MASAŻU - SHIATSU 3 osoby miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański Liczba godzin szkolenia 80 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać; Koszt szkolenia, koszt posiłków, odzież ochronną, materiały dydaktyczne. X CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIA) OBSŁUGA OBRABIAREK STEROWANYCH NUMERYCZNIE CNC w METALU miejsce przeprowadzenia szkolenia 2 osoby Nowy Dwór Gdański, Elbląg 150 godzin.

8 oferta szkolenia powinna uwzględniać; Koszt szkolenia, materiały dydaktyczne, koszt posiłków, badanie lekarskie, odzież ochronną XI CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ( SKŁADA SIĘ Z 1 SZKOLENIA) KURS SZYCIA NA MASZYNIE - KRAWIECTWO LEKKIE 1 osoba miejsce przeprowadzenia szkolenia Nowy Dwór Gdański 150 godzin. oferta szkolenia powinna uwzględniać: Zapewnienie: odrębnego stanowiska do zajęć praktycznych, materiałów szkoleniowych w postaci wzorów wykrojów, podręcznika do nauki szycia, zestawu startowego na własność np. nożyce krawieckie, igły, naparstki, nici, itp. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia nowego uczestnika w miejsce osoby, która przerwała kurs w przypadku gdy nie zostało zrealizowane - nie więcej niż 20% całości czasu trwania kursu. 5. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić warunki do przeprowadzenia kursu oraz sprzęt i materiały szkoleniowe. Materiały dydaktyczne mają być przekazane uczestnikom w dniu rozpoczęcia szkolenia. 6. Godzina zajęć praktycznych i teoretycznych liczy 45 minut. 7. Wykonawca przeprowadzi zajęcia praktyczne i teoretyczne w pomieszczeniach, które zapewni i opłaci. Pomieszczenia powinny być oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierające informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 8. umowy Zamawiający i Wykonawca ustalą termin 9. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy będzie zobowiązany przedstawić szczegółowy program szkolenia. 10. Zajęcia dydaktyczne mają trwać w wymiarze ponad 6 godzin dziennie. Wymóg ten nie dotyczy kursów językowych opisanych w VI części zmówienia 11. Wykonawca zapewnia uczestnikom każdego dnia szkolenia w przerwach serwis kawowy: herbatę, kawę, cukier, wodę mineralną i ciastka/ciasta bez ograniczeń oraz ciepły obiad składający się z dwóch dań i deseru. Zapewnienie obiadów nie dotyczy kursów: język niemiecki i język angielski. 12. Wykonawca zapewni warunki zgodne z bezpieczeństwem i higieną pracy w trakcie trwania szkolenia 13. Wykonawca wyznacza osobę do kontaktu z Zamawiającym, odpowiedzialną za podejmowanie wiążących decyzji w sprawach związanych z realizowanymi szkoleniami.

9 14. Wykonawca zobowiązany jest wydać uczestnikowi kursu zaświadczenie (certyfikat, świadectwo) o ukończeniu kursu oznakowane logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierające informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w terminie 2 tygodni od zakończenia szkolenia. 15. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę za wykonaną usługę szkoleniową i listę obecności z kursu, która ma być oznakowana logotypami Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zawierać informację, że projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1. Usługi szkoleniowe mają być wykonane w okresie od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012 roku. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art.22 ust.1 ustawy, tj; 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadają wiedzę i doświadczenie do realizacji zamówienia Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie przeprowadził przynajmniej dwie usługi szkoleniowe o dowolnej tematyce. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykaże, że dysponuje osobami, które będą przeprowadzały szkolenie i przeprowadziły co najmniej 1 szkolenie lub kurs, których zakres tematyczny odpowiada tematowi szkolenia lub kursu z tej części zamówienia, na którą wykonawca składa ofertę. 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. W realizacji zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 i 2 ustawy. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

10 Oświadczenia i dokumenty należy złożyć wraz z ofertą sporządzona zgodnie z formularzem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 1. W zakresie potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy do oferty, należy przedłożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, natomiast oświadczenie należy złożyć w formie oryginału. a) oświadczenie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych wzór którego stanowi załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, b) wykaz wykonanych usług szkoleniowych w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że usługi zostały wykonane należycie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usługi szkolenia, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy należy przedłożyć: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy. Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie wzór którego stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

11 W przypadku Wykonawców składających wspólnie ofertę (np. konsorcjum) warunki z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą spełniać łącznie, natomiast żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo musi znajdować sie w ofercie wspólnej wykonawców. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z zamawiającym w toku postępowania i do niego zamawiający kieruje informacje, korespondencje, itp. Oferta wspólna, składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania: 1) oferta wspólna powinna być sporządzona zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia; 2) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej: a) dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: odpis z właściwego rejestru, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia itp. składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu. b) dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa, wykaz usług szkoleniowych, wykaz osób, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu itp. składa pełnomocnik wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną, c) kopie dokumentów dotyczących każdego z wykonawców składających ofertę wspólną muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania tych wykonawców. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum. VII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW. 1. Niniejsze postępowanie prowadzi się w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą faksu lub drogą elektroniczną przy czym: a) forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, a także zmiany lub wycofanie oferty, b) jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej ma niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 3. Zamawiający udzieli wyjaśnień dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Wykonawcy nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia i niezwłocznie powiadamia o tym wszystkich Wykonawców, którym przekazano specyfikację.

12 5. Informacje o zmianie treści specyfikacji Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej. 6. Jeżeli w wyniku zmiany treści istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację o przedłużeniu terminu składania ofert na stronie internetowej 7. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami w sprawie przetargu jest Dariusz Gogola tel VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu na oznaczony okres, nie dłużej niż na 60 dni. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną na jedną lub więcej części zamówienia. Ofertę przygotowuje się w języku polskim na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. 2. Złożenie dwóch lub więcej ofert spowoduje odrzucenie tych ofert na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 w związku z art.82 ust.1 ustawy. 3. Wykonawca powinien zapoznać się z całą niniejszą specyfikacją istotnych warunków zamówienia. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej, dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych. 7. Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających o których mowa w art.67 ust.1 pkt 6 ustawy. 8. Wykonawca do oferty załącza dokumenty wskazane w rozdziale VI niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 10. Wszystkie strony oferty zawierające jakąkolwiek treść powinny być ponumerowane, podpisane lub parafowane przez wykonawcę i połączone w sposób stały. Naniesione zmiany lub poprawki mają być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. 11. Oferta powinna być napisana na maszynie, na komputerze lub inną trwała czytelną techniką.

13 12. Gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawca powinien w ofercie wskazać, która z zawartych w niej informacji stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. 13. Zaleca się, aby Wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętym nieprzeźroczystym opakowaniu (np. kopercie) zapewniającym nienaruszalność i utajnienie zawartości z zamieszczonym napisem; Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej 19, Nowy Dwór Gdański z napisem oferta na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz zapis Nie otwierać przed terminem 28 czerwca 2012 do godz Opakowanie oferty powinno być opatrzone pełną nazwą wykonawcy wraz z dokładnym adresem, tak by można było odesłać ofertę w przypadku jej wycofania bądź wpłynięcia po terminie. 14. Wykonawca może wprowadzić zmiany oraz wycofać ofertę przed terminem składania ofert: a) w przypadku wycofania oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swoją wycofuje, w zamkniętym opakowaniu oznaczonym jak wyżej w pkt.13) tego rozdziału bez zamieszczania informacji Nie otwierać przed terminem.. do godz. z dopiskiem wycofanie. Oświadczenie dotyczące wycofania oferty winno być podpisane przez te same osoby, które złożyły ofertę, lub przez osoby prawidłowo umocowane. b) w przypadku zmiany oferty, Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę swoją zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów Wykonawca powinien dokumenty te złożyć. Oświadczenie i dokumenty należy zamieścić w opakowaniu oznaczonym jak wyżej w pkt. 13 tego rozdziału z zapisem Nie otwierać przed terminem.. do godz.. (podając termin i godzinę takie jak w zmianie SIWZ i ostatnim ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia opublikowanym w Biuletynie Zamówień Publicznych) i dopisaniem numeru kolejnej zmiany zmiana nr. 15. Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu składania ofert. 16. Wykonawca może złożyć nową ofertę w zamian za wycofaną tylko przed terminem składania ofert, i w takim przypadku zobowiązany jest oznaczyć opakowanie tak jak w pkt 13 z dodatkowym zapisem Oferta zamienna z wycofaniem poprzedniej Wówczas otwarta zostanie oferta zamienna, zaś oferta wycofana nie będzie otwierana. 17. Wykonawca na życzenie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem jakim została oznakowana. 18. Oferta złożona po terminie będzie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy i nie będzie brała udziału w postępowaniu.

14 XI. MEIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. 1. Oferty składa się w pokoju nr 10 (sekretariat) w siedzibie Zamawiającego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Konopnickiej Termin składania ofert upływa w dniu roku o godzinie Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda złożona oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność. 4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu roku o godzinie w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Następnie Zamawiający otworzy koperty z ofertami i ogłosi nazwę (firmę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty. 6. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY. 1. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia. 2. Cenę oferty należy podać w złotych (PLN) cyfrą i słownie z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. 3. Cenę należy podać w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Zamówienie składa się z XI części. 4. Cenę zorganizowania i przeprowadzenia kursu należy wykazać w formularzu ofertowym w tabeli w kolumnie 4 i ma być ona obliczona dla ilości osób wskazanych w tej samej tabeli w kolumnie 2. Iloraz ceny ofertowej kursu podanej w kolumnie 4 oraz liczby osób biorących udział w kursie podanych w kolumnie 2 stanowi cenę szkolenia jednej osoby. Należy ją wpisać w kolumnie 3. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Dokonując wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. 2. Badanie ofert jest poufne, a informacje związane z przebiegiem badania, oceny i porównywania treści złożonych ofert nie mogą zostać ujawnione, za wyjątkiem zamieszczonych w protokole i załącznikach do protokołu. 3. Zamawiający odrzuca każdą ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art.89 ust.1 ustawy. 4. W przypadku gdy Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania (art.24 ustawy) lub odrzuci ofertę, niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców wykluczonych oraz tych, których ofertę odrzucono, uzasadniając swą decyzję. 5. Zamawiający może żądać od Wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert w trakcie ich badania i oceny zgodnie z art.87 ust.1 ustawy.

15 6. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, inne omyłki które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, o czym niezwłocznie zawiadamia o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli zajdą przesłanki o których mowa w art.93 ustawy. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 8. Za najkorzystniejszą ofertę każdej z części zamówienia zostanie uznana oferta zawierająca najniższą cenę spośród ofert nieodrzuconych. 9. Ocenę zgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie dokumentów lub oświadczeń jakie Wykonawca złożył w swojej ofercie. 10. Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z poniższym kryterium: kryterium ceny = cena najniższa brutto spośród ważnych ofert x 100% cena brutto badanej oferty Jedynym kryterium jest: Cena 100 % 11. Realizatorem zamówienia (części zamówienia) będzie Wykonawca, którego oferta uzyskała największą ilość punktów danej części w oparciu o ustalone kryterium ceny. XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wyniku postępowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia. 2. Cena zaproponowana przez Wykonawcę w ofercie będzie ceną umowy. 3. Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 4. Zamawiający, niezwłocznie po zawarciu umowy, opublikuje ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych o udzieleniu zamówienia. Ogłoszenie zostanie także umieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. TREŚĆ ZAWIERANEJ UMOWY. 1. Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest wzorem umowy.

16 XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcą przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami). XVIII. ZAŁĄCZNIKI 1. Formularz oferty Załącznik nr Formularz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art.22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr Formularz oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Załącznik nr Wykaz zorganizowanych i przeprowadzonych usług szkoleniowych Załącznik nr Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu Załącznik nr Wzór umowy Załącznik nr 6. W/w załączniki stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. niniejszą specyfikację sporządził: Dariusz Gogola ZATWIERDZAM (Kierownik M - GOPS w Nowym Dworze Gd.)

17 Załącznik nr1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - Formularz ofertowy (pieczęć adresowa Wykonawcy) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Ul. Konopnickiej Nowy Dwór Gdański OFERTA do zamówienia nr OPS-EFS-341/7/2012 Ja (my) niżej podpisany (i) działając w imieniu i na rzecz (pełna nazwa Wykonawcy).. (adres siedziby Wykonawcy).. REGON nr telefonu.. Nr faksu adres poczty elektronicznej.. w odpowiedzi na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu; Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej składamy niniejszą ofertę (ofertę częściową) na część zamówienia (zaznaczyć X w kratce pod daną częścią zamówienia): CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ CZĘŚĆ I II III IV V VI VII VIII IX X XI Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę podaną niżej (w tabeli);

18 Tabela. Przedmiot zamówienia opisany w częściach. Części z podziałem na kursy. CENA BRUTTO SZKOLENIA NAZWA KURSU / NR CZĘŚCI OFERTY JEDNEJ OSOBY Maksymalna ilość osób dla których należy obliczyć cenę szkolenia CENA BRUTTO SZKOLENIA (dla ilości osób określonej w kolumnie 2 w tej tabeli) CENA I CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM zł Operator koparko-ładowarki wszystkie typy klasa III 3 osoby zł zł Operator ładowarki jednonaczyniowej klasa III do 2,5 m3 8 osób zł zł CENA II CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM zł Kierowca-operator wózka jezdniowego 7 osób... zł... zł CENA III CZĘŚCI OFERTY OGÓŁEM... zł Kurs komputerowy podstawowy 4 osoby... zł... zł Kurs komputerowy dla zaawansowanych 3 osoby... zł... zł CENA IV CZĘŚCI OFERTY OGÓŁEM... zł Podstawy księgowości 1 osoba. zł... zł Księgowość dla zaawansowanych 2 osoby. zł... zł Profesjonalna obsługa biura i sekretariatu 2 osoby zł zł Przedstawiciel handlowy 1 osoba... zł... zł Kadry i płace 2 osoby zł zł CENA V CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM zł Stylizacja paznokcia 6 osób zł zł Wizażysta stylista 3 osoby zł zł Fryzjer damski dla zaawansowanych 5 osób zł zł CENA VI CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM zł Język niemiecki dla początkujących 2 osoby... zł... zł Język angielski dla początkujących 5 osób... zł... zł CENA VII CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM zł Opiekunka osób starszych i niepełnosprawnych 4 osoby. zł... zł CENA VIII CZĘŚCI OFERT OGÓŁEM... zł Florysta 8 osób... zł... zł CENA IX CZĘŚCI OFERTY OGÓŁEM... zł Kurs masażu Shiatsu 3 osoby... zł... zł

19 CENA X CZĘŚCI OFERTY OGÓŁEM... zł Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie CNC w metalu 2 osoby... zł... zł CENA XI CZĘŚCI OFERTY OGÓŁEM... zł Kurs szycia na maszynie krawiectwo lekkie 1 osoba... zł... zł 1. Cena oferty zawiera podatek VAT %. 2. Oświadczamy, że będziemy realizować zamówienie w terminie zaproponowanym przez Zamawiającego oraz, że powierzymy podwykonawcom realizację zamówienia w zakresie.(uwaga: wypełnić tylko, jeśli dotyczy) 3. Oświadczany, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i akceptujemy w całości wszystkie warunki w niej zawarte. 4. Cena oferty (część oferty) uwzględnia wszystkie koszty związane z zorganizowaniem i przeprowadzeniem kursów zawodowych. 5. Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach wynikających z niniejszej oferty i specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą w okresie 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 7. Oświadczamy, że z wyjątkiem informacji (dokumentów) zawartych za stronie. w dokumentach.... oferta wraz z załącznikami do niej jest jawna i nie zawiera informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 8. Oferta niniejsza zawiera.. kolejno ponumerowanych stron. Ofertę składam z niżej wymienionymi załącznikami: Uwaga: formularz ofertowy musi być podpisany przez osobę(osoby) umocowaną(e) prawnie do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu przetargowym. dnia... (miejscowość) (podpis Wykonawcy)

20 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - wzór oświadczenia (pieczęć adresowa Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Działając na podstawie art.44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity; Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, a w tym: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy wiedzę i doświadczenie; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. Oświadczenie składamy w związku z ubieganiem się o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów zawodowych dla uczestników projektu Aktywność społeczno-zawodowa mieszkańców źródłem rozwoju Gminy Nowy Dwór Gdański (Program Operacyjny Kapitał Ludzki : Priorytet VII, Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. (miejscowość) dnia..... (podpis osoby uprawnionej do reprezentacji Wykonawcy)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel. 91 578-45-83, fax 91 577-00-01 ZAPRASZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer zamówienia : III/DT/23110/ Pn-6/2015 ZAMAWIAJĄCY : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 62-800 Kalisz, ulica Nowy Świat 4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR ogłoszenia Data zamieszczenia TRYB PRZETARG NIEOGRANICZONY Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach ul. Pl. 1 Maja 6, 11-710 Piecki PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Będzinie. ul. Krasickiego 17. 42-500 Będzin. Tel.: 32/267 81 08 faks: 32/267 81 08. www.pcpr.bedzin. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIA o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ZAMAWIAJĄCY: Prawo zamówień publicznych Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy:gops-407-01/11 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ul. Brzozowa 24 11-700 Mrągowo Mrągowo, dn.30.03.2011r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Zamawiający: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16; 74-100 Gryfino Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 203. Tytuł projektu:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a

S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a S p e c y f i k a c j a i s t o t n y c h w a r u n k ó w z a m ó w i e n i a Zamawiający: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Kierownik Zamawiającego: Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 23-210

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI CAZ.SZ - 271/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości niższej od kwot, o których mowa w art. 11 ust. 8 Ustawy prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09

Niniejsze zamówienie jest współfinansowane w ramach projektu POIS.05.03.00-00-186/09 Rozdział I: Nazwa oraz adres zamawiającego. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach 40-032 Katowice ul. Dąbrowskiego 22 Tel. 32 42 06 801, faks: 32 42 06 884, e-mail: sekretariat.katowice@rdos.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo