Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2013/2014 To,co mogę uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie mojemu życiu. (Albert Schweizer) 1

2 Spis treści: 1.Wizja i misja ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim Ogólna charakterystyka szkoły Cele i zadania edukacyjne 4 4.Daty związane z organizacją roku szkolnego 5 5.Próbne egzaminy wewnętrzne Egzaminy zewnętrzne Wychowawcy klas 8 8.Zebrania z rodzicami. 9 9.System oceniania w szkole.9 10.Koła zainteresowań i fakultety 9 11.Podręczniki szkolne obowiązujące w szkole Zespoły przedmiotowe i zadaniowe Harmonogram posiedzenia Rady Pedagogicznej Zadania związane z polityka kadrową Działania związane z awansem zawodowym Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

3 1. Wizja i misja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Nasza szkoła jest szkołą autonomiczną, to znaczy taką, w której dyrektor i nauczyciele decydują m.in. o metodach pracy dydaktycznej oraz wspólnie z rodzicami i uczniami tworzą oraz realizują program wychowawczy i profilaktyczny. Uczeń naszej szkoły odczuwa komfort psychiczny w pracy z nauczycielem, co powoduje, że bez kompleksów realizuje swoje plany i marzenia. Misja naszej szkoły polega m.in. na dążeniu do tego : aby uczeń: -godnie reprezentował szkołę -miał szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą -znał stawiane mu wymagania -znał swoją wartość -znał swoje słabe strony i nad czym musi szczególnie pracować -umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji -umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi -był dumny ze swojego pochodzenia -wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę -szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał poszanowanie dla innych kultur i tradycji -zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy -był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały i punktualny. aby nauczyciel ; -realizował siebie -wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak najrzetelniej przekazywał wiedzę -prawidłowo stosował wewnątrzszkolny system oceniania -pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki -indywidualnie traktował problemy ucznia -w życzliwej atmosferze zachował czytelny system wymagań -chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem - potrafił komunikować się z innymi - odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się - był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny. aby rodzic : - współtworzył jakość szkoły -wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój -darzył zaufaniem szkołę i miał poczucie misji - chętnie posyłał swoje dziecko do szkoły. 2.Ogólna charakterystyka szkoły. ZSOiZ w Gryfowie Śląskim jest szkołą ponadgimnazjalną w skład, której wchodzą cztery typy szkół : *Zasadnicza Szkoła Zawodowa *Technikum: -technik hotelarstwa -technik informatyk * Liceum Ogólnokształcące: -profil ogólny -poszerzona edukacja psychologiczno-pedagogiczna 3

4 * Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: -trzyletnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum -dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła posiada 16 oddziałów. Bazę lokalową szkoły stanowią budynki na ul. Kolejowej i Wojska Polskiego. Obecnie zespół szkół posiada: -15 sal lekcyjnych - 3 pracownie komputerowe - salę multimedialną - bibliotekę - salę gimnastyczną - niepełnowymiarową - 2 zastępcze sale gimnastyczne - gabinet dyrektora i wicedyrektora - sekretariat - pokój pedagoga - pokój kierownika praktycznej nauki zawodu - pokój pielęgniarki - 2 pokoje nauczycielskie - oraz pomieszczenia higieniczno-socjalne dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciele i pracownicy. W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli, wielu ukończyło dwa kierunki studiów, a kilku trzy kierunki. Uprawnienia do pracy w OKE w zakresie egzaminów maturalnych i zawodowych uzyskało 16 nauczycieli. W skład kadry niepedagogicznej wchodzą: 2 księgowe, referent,5 sprzątaczek, woźny, starszy rzemieślnik. Pracownicy administracji posługują się technologią komputerową, co pozwala prowadzić działalność księgowo płacową, jak również kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologię informacyjną. 3.Cele i zadania edukacyjne ZSOiZ im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Plan pracy szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia i zapewnia wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz stanowi spójną i ciągłą koncepcję pedagogiczno-wychowawczą naszej szkoły. Uzyskanie wysokich wyników z egzaminu maturalnego, pozwoli dostać się na wybrane kierunki studiów, a wysokie wyniki z egzaminów zawodowych pozwolą podjąć pracę w renomowanych instytucjach lub dadzą szansę kontynuowania nauki na studiach. Natomiast sukcesy młodzieży w różnych konkursach i olimpiadach będą odzwierciedleniem pracy nauczycieli i realizowaniem zaplanowanego planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Podczas realizacji planu pracy priorytetami będą działania w następujących kierunkach: Priorytety ministerialne w roku 2013/ Podnoszenie jakości kształcenia. 2.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 3.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Priorytety szkoły: -umożliwienie każdemu uczniowi efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności -zapewnienie uczniom kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych uzdolnień -kształcenie kluczowych umiejętności w zakresie komunikowania się 4

5 -szukania informacji, posługiwania się technologią informacyjną -wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły -zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole -doskonalenia WSO wspierającego uczniów w osiąganiu postępów -zapewnienie uczniom szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny edukacji europejskiej, edukacji regionalnej, prozdrowotnej i ekologicznej, -monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej -doskonalenie pracy nauczycieli. 4.Daty związane z organizacją roku szkolnego 2013/ Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2013 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 3. Ferie zimowe 17 lutego - 2 marca 2014 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 4. Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) 6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 3 stycznia 2014 r. lub 25 kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz stycznia 2014 r. lub 13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. Nr 124 poz. 860 z póź. zm.) lub 27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji 5

6 7. Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna 8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: a) w okresie zimowym - etap pisemny - etap praktyczny b) w okresie letnim - etap pisemny - etap praktyczny 9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - część praktyczna Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r poz. 7) (podstawa prawna 2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia zm 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 423 z póź..) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna: 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (podstawa prawna: 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.) Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu. (podstawa prawna: 6

7 10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. z 2012 r. poz. 262) 27 czerwca 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 11. Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Terminy dni wolnych ustawowo: (podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami); r. (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej r. (piątek)wszystkich Świętych r. (poniedziałek)święto Niepodległości Polski r zimowa przerwa świąteczna r. (poniedziałek) Trzech Króli r. ferie zimowe r.- wiosenna przerwa świąteczna r Boże Ciało r. (czwartek)święto Pracy Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (podstawa prawna ; 5 ust.1,2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami); 4 ust. 2 pkt 1c,3,4,5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. zdnia 18 lutego 2011r.) r. (piątek)szkolna Gala Talentów r. (piątek) r. (poniedziałek)- pisemny egzamin maturalny z języka polskiego r. (wtorek)- pisemny egzamin maturalny z matematyki r. (poniedziałek) Dzień Sportu r.(piątek). Czerwiec 2014r. - egzamin pisemny z przygotowania zawodowego 7

8 5. Próbne egzaminy wewnętrzne. a).matura pisemna z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego - listopad 2013 r. b).matura pisemna z przedmiotów rozszerzonych- styczeń 2014r. c).ustna matura z: - języka angielskiego i języka niemieckiego luty 2014r. - języka polskiego marzec 2014r. d).egzamin zawodowy w zawodach: -technik hotelarstwa i technik informatyk listopad 2013r. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej-kwiecień 2014r. 6. Egzaminy zewnętrzne. a).składanie przez uczniów deklaracji maturalnych: deklaracja wstępna - do r. deklaracja ostateczna - do r. b).powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: maturalnych - 03 i r. zawodowych r. c).termin egzaminu maturalnego: matura pisemna r. matura ustna r. d).termin egzaminu zawodowego: egzamin pisemny- zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin praktyczny- zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin specjalizacyjny- zgodnie z rozporządzeniem MEN 7. Wychowawcy. IIIo Katarzyna Romanowicz-Kłosin I T Ewelina Szandała II T Joanna Łazur III T Marta Rogólska IV T Agnieszka Adamczyk I a Danuta Poprawa I b Monika Ignaciuk-Borkowska II a Monika Siedlecka II b Iwona Grzelczak III a Monika Ignaciuk-Borkowska III b Katarzyna Romanowicz-Kłosin Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych opiekunowie ; I A Małgorzata Szczepańska II A Katarzyna Romanowicz Kłosin II B Marta Rogólska III A- Iwona Grzelczak III B - Wiesława Dąbrowa 8

9 8. Zebrania z rodzicami r - godz.16,00 godz.17, r.- godz.16, r. godz.16, r. - godz.16,00 klasy I T, III o, I a, I b, II T klasy III T, IV T, II a, II b, III a,iii b klasy I T, II T, III T, IV T, III o, I a,i b, II a, II b, III a, III b klasy III o, IV T klasy I T, II T, III T, IV T, III o, I a, I b, II a, II b, III a, III b r. godz.16,00 klasy III o, IV T r. - godz.16,00 klasy I T, II T, III T, I a, I b,ii a, II b, III a, III b 9.System oceniania w szkole. a).terminy wystawiania projektów ocen: -na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną. b).termin egzaminów klasyfikacyjnych: - nie później niż do 26 czerwca 2014r. c).terminy egzaminów poprawkowych: -ostatni tydzień sierpnia 2014r, do 28 sierpnia. d).terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów: -na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną. e).terminy klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych: r.- klasyfikacja śródroczna klas maturalnych klasyfikacja śródroczna pozostałych klas r. - klasyfikacja klas maturalnych r.- klasyfikacja klas końcowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej r- klasyfikacja końcoworoczna pozostałych klas. 10.Koła zainteresowań i fakultety. Lp. Nazwisko i imię 1. Adamczyk Agnieszka 2. Bronowicka Katarzyna Rodzaj zajęć Termin Miejsce Godzina z wychowawcą(0,5h) Przygotow. do egz. zaw., konsultacje 3. Cichoń Arkadiusz Zawody międzyszkolne i zajęcia sportowe Wtorek od 7.55 Wtorek od Zajęcia artystyczne Poniedziałek Piątek Sala nr 9 Sala nr 18 Sala gimnastyczna ul. Wojska Polskiego Sala gimn.+ orlik 4. Gnach Mieczysław Zajęcia fakultatywne (WOS, historia) Poniedziałek Sala nr 21 9

10 5. Grodecka Urszula Konsultacje z przedmiotów hotelarskich Czwartek Sala nr Grzelczak Iwona Zajęcia fakultatywne z matematyki Wtorek Piątek 14.oo Sala nr 2 7. Ignaciuk- Borkowska Monika Dodatkowe zajęcia dla maturzystów z języka angielskiego Środa Sala nr Imiołek Jolanta Fakultety chemia i fizyka Czwartek Sala nr Janas Rita Konsultacje z języka polskiego 10. Korecki Mariusz Konsultacje z zakresu hotelarstwa 11. Kowalonek Kamil Konsultacje z przedmiotów informatycznych Wtorek Sala nr 14 Wtorek Sala nr 6 Czwartek Sala nr Łazur Joanna Zespół muzyczny Środa Sala nr Ks.Marszałek Michał Zespół muzyczny Środa Co drugi tydzień Sala nr Nowak Renata Fakultety z biologii Piątek Sala nr Pasternak Jolanta Zajęcia wspierające z matematyki Poniedziałek co 4 tygodnie Sala nr Poprawa Danuta Koło biblijne Wtorek Sala nr Rogólska Marta Konsultacje z podst. przeds. Czwartek co 2 tygodnie Sala nr Romanowicz Katarzyna Zajęcia tetralne Poniedziałek Sala nr Sidlecka Monika Fakultety z języka angielskiego Poniedziałek co dwa tygodnie Sala nr Szandała Ewelina Koło turystyczne Raz w miesiącu Według harmonogramu 21. Szczepańska Małgorzata PCK Środa Sala nr Twardochleb Anna Konsultacje pedagogiczne Wtorek Gabinet pedagoga 23. Wiśniewska Małgorzata Zajęcia taneczne Piątek 13,10-14,30 Sala nr 5 10

11 11. Podręczniki. Rok szkolny 2013/ 2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III o Liceum Ogólnokształcącego Profil psychologiczno-pedagogiczny - rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusajestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do M. Pawłowski NOWA ERA języka polskiego Klasa III Część I,II. K. Porębska D. Zych Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, techniku. Zakres podstawowy i rozszerzony 3. Język niemiecki Alles klar 3ab. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski Repetytorium maturalne Marta Umińska PEARSON EDUKATION 5. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. M.Karpiński, Gdańskie Wyd.Ośw. Zakres podstawowy i rozszerzony. M.Dobrowolska. 6. Historia Historia3.Historia B.Burda, OPERON najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum B.Halczak 7. Biologia Biologia 3.Zakres rozszerzony. S.Lewiński, OPERON 8. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 9. Pedagogika Materiał dostarczony przez nauczyciela. M.Prokop Z.Smutek OPERON - - ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III o Liceum Ogólnokształcącego Profil ogólnokształcący rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusajestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego M. Pawłowski NOWA ERA K. Porębska 11

12 Klasa III Część I,II. D. Zych Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, techniku. Zakres podstawowy i rozszerzony 3. Język niemiecki Alles klar 3ab. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski Repetytorium maturalne Marta Umińska PEARSON 5. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Historia Historia3.Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 7. Biologia Biologia 3.Zakres rozszerzony. 8. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum M.Karpiński, M.Dobrowolska. B.Burda, B.Halczak S.Lewiński, M.Prokop Z.Smutek EDUKATION Gdańskie Wyd.Ośw. OPERON OPERON OPERON ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. I Technikum.Rok szkolny 2013/2014 UWAGA UCZNIOWIE KLASY I W związku z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania i znajomości języka obcego uczniowie klas 1 proszeni są o zakup podręcznika dopiero we wrześniu 2013, po konsultacji z nauczycielem języka obcego Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Moje miejsce w Kościele. Pod red. Wydawnictwo Św.Wojciecha Podręcznik do nauki religii dla klas pierwszych szkół ks.j.szpppeta 2. Język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum-zakres podstawowy i rozszerzony. M.Chmiel Klasa 1. Część 1 i Język niemiecki Alles klar. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski New Mature Solutions preintermediate Tim Falle Zakres podstawowy i rozszerzony. Oxford University Press

13 5. Matematyka Matematyka 1. Podręcznik dla szkół Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół 7. Biologia Biologia na czasie. 8. Chemia To jest chemia. ponadgimnazjalnych 9. Fizyka Świat fizyki. W.Babiński S.Roszak J.Kłaczkow E.Bonar, W.Krzeszowiec- Jeleń R.Hassa, A.Mrzigod M.Fiałkowska Zamkor Poziom podstawowy. 10. Geografia Oblicza geografii. R.Uliszczak, 11. Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. K.Wiederman A.Janicki Zakres podstawowy 12. Wiedza o kulturze Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum 13. Informatyka Informatyka Europejczyka. M.Bokiniec i in J.Skłodowski Helion 14. Edukacja dla bezpieczeństwa. 15. Podstawy przedsiębiorczości Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół Krok w przedsiębiorczość. J.Słoma Z.Makieła TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne Przygotowanie stanowiska T.Marciniak 13

14 komputerowego do pracy. Część 1. K.Pytel S.Osetek 2. Urządzenia techniki komputerowej 3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1. Naprawa komputera osobistego. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek T.Marciniak K.Pytel S.Osetek ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. II T- Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Podręcznik będzie podany na początku września 2013r. 2. Język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum-zakres podstawowy i rozszerzony. M.Chmiel Klasa 2. Część Język niemiecki Alles klar 1b,2a. Język niemiecki dla początkujących. Zakres podstawowy. 4. Język angielski New Matura Solutions preintermediate Zakres podstawowy i rozszerzony. 5. Matematyka Matematyka 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Podstawy Krok w przedsiębiorczość. przedsiębiorczości K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. Tim Falle W.Babiński Z.Makieła Oxford University Press 2011 TECHNIK HOTELARSTWA 1. Podstawy hotelarstwa Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe. 2. Działalność recepcji Obsługa gości w recepcji. Rezerwacja usług hotelarskich. 3. Obsługa hotelarska Obsługa konsumenta. W.Drogoń W.Drogoń R.Jargoń Część 1 i Marketing usług Marketing w hotelarstwie. J.Cetnew 14

15 hotelarskich 5. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Prowadzenie działalności gospodarczej. 6. Pracownia hotelarska Rezerwacja usług hotelarskich. Marketing w hotelarstwie. Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Prowadzenie działalności gospodarczej. 7. Pracownia obsługi konsumenta Obsługa konsumenta. Część 1 i Pracownia obsługi Obsługa informatyczna w informatycznej hotelarstwie. 9. Język obcy zawodowy Język niemiecki zawodowy w branży turystycznohotelarskiej. 10. I rozszerzenie- Oblicza geografii. T.Gorzelany W.Drogoń J. Cetner M. Milewska A. Stasiak T. Gorzelany W. Ave R.Jargoń M.Milewska A.Stasiak P.Chomicki R.Uliszczak, AVE geografia 11. II rozszerzenie- język niemiecki Zakres rozszerzony. Alles klar 1b,2a. Język niemiecki dla początkujących. Zakres rozszerzony. K.Wiederman K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek 2. Urządzenia techniki komputerowej 3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2. Naprawa komputera osobistego. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek T.Marciniak K.Pytel S.Osetek 4. Witryny i aplikacje internetowe Witryny internetowe M.Łokińska 15

16 5. Sieci komputerowe Konfigurowanie urządzeń sieciowych K.Pytel S.Osetek 6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi K.Pytel S.Osetek 7. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. K.Pytel S.Osetek 8. Język angielski zawodowy w branży informatycznej 9. I rozszerzenie - informatyka Information Technology. Book 1. Informatyka Europejczyka. V.Eans J.Dodey G.Zawadzka Expres Publishing Helion 10. II rozszerzenie- matematyka Zakres rozszerzony. Część 1.Wydanie II. Matematyka 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. W.Babiński ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III T- Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusa-jestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do języka M. Pawłowska polskiego. Klasa II cz. 2. Klasa III cz. 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. 3. Język niemiecki Alles klar 2a,b.Język niemiecki dla K.Łuniewska, U.Tworek, początkujących. Zakres podstawowy. Z.Wąsik. 4. Język angielski Matura Success. J.Comyns Carr PEARSON EDUKATION 5. Matematyka Matematyka II i Matematyka III. M.Karpiński, Podręcznik dla liceum i technikum. M.Dobrowolska. Zakres podstawowy i rozszerzony 6. Historia Historia2.Czasy nowożytne. B.Burda, Historia3.Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum B.Halczak profilowanego i technikum 7. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Z.Smutek Gdańskie Wyd.Ośw. OPERON OPERON 16

17 8. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. M.Biernacka, J.Korba OPERON TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2. Oprogramowanie biurowe. Systemy i sieci komputerowe. Cz. 2 Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk K. Pytel 2010 S. Osete Jolanta Pokorska Helion Programowanie strukturalne i obiektowe 4. Urządzenia techniki Programowanie strukturalne i obiektowe Urządzenia techniki komputerowej komputerowej 5. Specjalizacja Materiały dostarczane przez nauczyciela P. Domka 2010 M. Łokińska T. Marciniuk TECHNIK HOTELARSTWA 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie 3. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 4. Marketing usług w hotelarstwie 5. Język obcy zawodowy ( j. niemiecki) Organizacja pracy w hotelarstwie J. Orłowska REA Ekonomia i prawo w M. Wajgner REA hotelarstwie Obsługa informatyczna M. Milewska Marketing usług w hotelarstwie A. Stefański REA Wobei kann ich helfen? Język niemiecki zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa B. Krzysztofik REA ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. IVT - Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do M. Pawłowska języka polskiego. KlasaIIIcz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony. 2. Język niemiecki Alles klar 2b/3ab.Język niemiecki dla początkujących. Zakres podstawowy. 3. Język angielski Oxford Repetytorium maturalne(matura podstawowa). 4. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. M.Karpiński, M.Dobrowolska. Oxford Gdańskie Wyd.Ośw. 17

18 5. Historia Historia3.Historia najnowsza. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, B.Burda, B.Halczak OPERON liceum profilowanego i technikum 6. Wiedza o Wiedza o społeczeństwie. Z.Smutek OPERON społeczeństwie Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 7. Religia. Drogi świadków Chrystusa. Z.Marek WAM TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2. Programowanie strukturalne i obiektowe Systemy i sieci komputerowe. Cz. 2 Programowanie strukturalne i obiektowe 3. Specjalizacja Materiały dostarczane przez nauczyciela 4. Multimedia i grafika Multimedia i grafika komputerowa komputerowa K. Pytel S. Osete P. Domka WsiP M. Łokińska - - R. Jaworski TECHNIK HOTELARSTWA 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 3. Język obcy zawodowy ( j. niemiecki) Organizacja pracy w hotelarstwie J. Orłowska REA Obsługa informatyczna M. Milewska Wobei kann ich helfen? Język niemiecki zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa 4. Zajęcia praktyczne Materiały dostarczane przez nauczyciela B. Krzysztofik REA - - ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO ZSZ KL. I - wielozawodowa. Rok szkolny 2013/2014. UWAGA UCZNIOWIE KLASY I W związku z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania i znajomości języka obcego uczniowie klas 1 proszeni są o zakup podręcznika dopiero we wrześniu 2013, po konsultacji z nauczycielem języka obcego Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Zrozumieć świat. Podręcznik do E.Nowosielska ARKA języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych.część 1 2. Język niemiecki Alles klar. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 18

19 3. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół 4. Matematyka Matematyka z ZSZ. Klasa I,II,III. 5. Fizyka Świat fizyki. Poziom podstawowy. 6. Geografia Oblicza geografii. 7. Biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół 8. Chemia To jest chemia. ponadgimnazjalnych 9. Informatyka Informatyka Europejczyka. S.Roszak J.Kłaczkow A.Cewe M.Krawczyk M.Fiałkowska R.Uliszczak, K.Wiederman E.Bonar, W.Krzeszowiec- Jeleń R.Hassa, A.Mrzigod J.Skłodowski Podkowa Zamkor Helion 10. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Z.Makieła 11. Edukacja dla Edukacja dla bezpieczeństwa. M.Goniewicz Operon bezpieczeństwa 12. Religia Moje miejsce w Kościele. Ks.prof.J.Szpet Wydawnictwo Podręcznik do nauki religii dla Św.Wojciecha klasy pierwszej szkół ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO ZSZ- KL. II - wielozawodowa Rok szkolny 2013/2014. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Język polski 2.Zrozumieć świat. E.Nowosielska Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 2. Język niemiecki Alles klar 1b.Język niemiecki dla K.Łuniewska, początkujących. Zakres podstawowy. U.Tworek, Z.Wąsik. 3. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół S.Roszak J.Kłaczkow 19

20 4. Wiedz o społeczeństwie W centrum uwagi. Podręcznik do WOS. R.Janicki 5. Matematyka Matematyka. Część 1 i 2. Podręcznik dla ZSZ. 6. Religia Podręcznik będzie podany w W.Babiański K.Wej ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO ZSZ- KL. III -wielozawodowa Rok szkolny 2013/2014. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi Świadków Zmartwychwstałego. Z.Marek WAM 12. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe. Zespół Przewodniczący Skład K.Romanowicz-Kłosin M.Gnach R.Janas Ks.M.Marszałek D.Poprawa E.Szandała M.Wiśniewska Humanistyczny : -język polski -historia -religia -wiedza o społeczeństwie -wiedza o kulturze -edukacja dla bezpieczeństwa Języków obcych; -język angielski -język niemiecki Matematyczno-biologicznofizyczny: -matematyka -fizyka -biologia -chemia -geografia -podstawy przedsiębiorczości M.Ignaciuk-Borkowska M.Rogólska J.Łazur M.Siedlecka M.Szczepańska I.Grzelczak J.Imiołek R.Nowak W.Dąbrowa J.Pasternak Wychowania fizycznego A.Cichoń K.Bronowicka E.Szandała Wychowawczy J.Imiołek A.Adamczyk I.Grzelczak M.Ignaciuk-Borkowska J.Łazur D.Poprawa M.Rogólska K.Romanowicz-Kłosin M.Siedlecka E.Szandała Do spraw uzdolnień E.Szandała Wszyscy nauczyciele Przedmiotów A,Adamczyk K.Kowalonek informatycznych B.Pawliszak 20

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Józefa Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. (tekst jednolity) Dz.U.2004.256.2572 2015.04.09 zm.wyn.z Dz.U.2013.1191 pkt 1 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity) Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa;

Bardziej szczegółowo

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT

78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA MORSKA KRAINA 78-100 Kołobrzeg, ul. Jedności Narodowej 86, tel./fax 94 35 22 431 e-mail: morskakraina@tlen.pl, www.morskakraina.info STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ MORSKA

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim

STATUT. Zespołu Szkół w Ustroniu Morskim Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej nr 5//2009/2010 z dnia 04.05.2010 obowiązuje od 10 maja 2010 Zmiany wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1//2010/2011 z dnia 29.11.2010 r. Nr 4//2012/2013 z

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r.

M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E Projekt 19.03.2015 r. M I N I S T R A E D U K A C J I N A R O D O W E J 1) z dnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018

KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 KONCEPCJA ROZWOJU I FUNKCJONOWANIA ZESPOŁU SZKÓŁ W CHAŁUPKACH 2013-2018 OBSZARY PRACY SZKOŁY KSZTAŁCENIE OPIEKA WYCHOWANIE ZARZĄDZANIE SYSTEM ZARZĄ- DZANIA JAKOŚCIĄ ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ LIBER Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami). 2. Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo