Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ogólnokształcących. i Zawodowych im.jana Pawła II. w Gryfowie Śląskim. na rok szkolny 2013/2014"

Transkrypt

1 Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim na rok szkolny 2013/2014 To,co mogę uczynić, jest tylko kroplą w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym, co nadaje znaczenie mojemu życiu. (Albert Schweizer) 1

2 Spis treści: 1.Wizja i misja ZSOiZ im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim Ogólna charakterystyka szkoły Cele i zadania edukacyjne 4 4.Daty związane z organizacją roku szkolnego 5 5.Próbne egzaminy wewnętrzne Egzaminy zewnętrzne Wychowawcy klas 8 8.Zebrania z rodzicami. 9 9.System oceniania w szkole.9 10.Koła zainteresowań i fakultety 9 11.Podręczniki szkolne obowiązujące w szkole Zespoły przedmiotowe i zadaniowe Harmonogram posiedzenia Rady Pedagogicznej Zadania związane z polityka kadrową Działania związane z awansem zawodowym Terminy przygotowania sprawozdań, raportów i informacji Działania dotyczące bezpieczeństwa i właściwych warunków nauki i pracy

3 1. Wizja i misja Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Nasza szkoła jest szkołą autonomiczną, to znaczy taką, w której dyrektor i nauczyciele decydują m.in. o metodach pracy dydaktycznej oraz wspólnie z rodzicami i uczniami tworzą oraz realizują program wychowawczy i profilaktyczny. Uczeń naszej szkoły odczuwa komfort psychiczny w pracy z nauczycielem, co powoduje, że bez kompleksów realizuje swoje plany i marzenia. Misja naszej szkoły polega m.in. na dążeniu do tego : aby uczeń: -godnie reprezentował szkołę -miał szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą -znał stawiane mu wymagania -znał swoją wartość -znał swoje słabe strony i nad czym musi szczególnie pracować -umiał się uczyć, korzystając z różnych źródeł informacji -umiał nawiązywać pozytywne relacje z innymi -był dumny ze swojego pochodzenia -wykazywał odpowiedzialną i twórczą postawę -szanował tradycje i kulturę własnego narodu, a także miał poszanowanie dla innych kultur i tradycji -zdobył wykształcenie pozwalające odnaleźć się na rynku pracy -był pilny, dociekliwy, systematyczny, uczciwy, odpowiedzialny, wytrwały i punktualny. aby nauczyciel ; -realizował siebie -wykorzystując różnorodne formy i metody pracy, jak najrzetelniej przekazywał wiedzę -prawidłowo stosował wewnątrzszkolny system oceniania -pomógł uczniowi odnaleźć pozytywną motywację do nauki -indywidualnie traktował problemy ucznia -w życzliwej atmosferze zachował czytelny system wymagań -chronił uczniów przed współczesnym zagrożeniem - potrafił komunikować się z innymi - odczuwał potrzebę ustawicznego kształcenia się - był kreatywny, dociekliwy, systematyczny i punktualny. aby rodzic : - współtworzył jakość szkoły -wspólnie z nauczycielami ponosił odpowiedzialność za dziecko i jego rozwój -darzył zaufaniem szkołę i miał poczucie misji - chętnie posyłał swoje dziecko do szkoły. 2.Ogólna charakterystyka szkoły. ZSOiZ w Gryfowie Śląskim jest szkołą ponadgimnazjalną w skład, której wchodzą cztery typy szkół : *Zasadnicza Szkoła Zawodowa *Technikum: -technik hotelarstwa -technik informatyk * Liceum Ogólnokształcące: -profil ogólny -poszerzona edukacja psychologiczno-pedagogiczna 3

4 * Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych: -trzyletnie na podbudowie szkoły podstawowej i gimnazjum -dwuletnie na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. Szkoła posiada 16 oddziałów. Bazę lokalową szkoły stanowią budynki na ul. Kolejowej i Wojska Polskiego. Obecnie zespół szkół posiada: -15 sal lekcyjnych - 3 pracownie komputerowe - salę multimedialną - bibliotekę - salę gimnastyczną - niepełnowymiarową - 2 zastępcze sale gimnastyczne - gabinet dyrektora i wicedyrektora - sekretariat - pokój pedagoga - pokój kierownika praktycznej nauki zawodu - pokój pielęgniarki - 2 pokoje nauczycielskie - oraz pomieszczenia higieniczno-socjalne dla nauczycieli i uczniów. Nauczyciele i pracownicy. W szkole zatrudnionych jest 25 nauczycieli, wielu ukończyło dwa kierunki studiów, a kilku trzy kierunki. Uprawnienia do pracy w OKE w zakresie egzaminów maturalnych i zawodowych uzyskało 16 nauczycieli. W skład kadry niepedagogicznej wchodzą: 2 księgowe, referent,5 sprzątaczek, woźny, starszy rzemieślnik. Pracownicy administracji posługują się technologią komputerową, co pozwala prowadzić działalność księgowo płacową, jak również kadry i ewidencję uczniów w oparciu o właściwe programy komputerowe i technologię informacyjną. 3.Cele i zadania edukacyjne ZSOiZ im.jana Pawła II w Gryfowie Śląskim. Plan pracy szkoły ma na celu dobre przygotowanie młodzieży do dalszych etapów kształcenia i zapewnia wszystkim uczniom zdobycie niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz stanowi spójną i ciągłą koncepcję pedagogiczno-wychowawczą naszej szkoły. Uzyskanie wysokich wyników z egzaminu maturalnego, pozwoli dostać się na wybrane kierunki studiów, a wysokie wyniki z egzaminów zawodowych pozwolą podjąć pracę w renomowanych instytucjach lub dadzą szansę kontynuowania nauki na studiach. Natomiast sukcesy młodzieży w różnych konkursach i olimpiadach będą odzwierciedleniem pracy nauczycieli i realizowaniem zaplanowanego planu dydaktycznego i wychowawczego szkoły. Podczas realizacji planu pracy priorytetami będą działania w następujących kierunkach: Priorytety ministerialne w roku 2013/ Podnoszenie jakości kształcenia. 2.Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów. 3.Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach ogólnodostępnych. Priorytety szkoły: -umożliwienie każdemu uczniowi efektywnego zdobywania wiedzy i umiejętności -zapewnienie uczniom kształcenia na różnych poziomach edukacyjnych w zależności od indywidualnych uzdolnień -kształcenie kluczowych umiejętności w zakresie komunikowania się 4

5 -szukania informacji, posługiwania się technologią informacyjną -wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły -zapewnienie pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego ucznia w szkole -doskonalenia WSO wspierającego uczniów w osiąganiu postępów -zapewnienie uczniom szerokiego zakresu wiedzy z dziedziny edukacji europejskiej, edukacji regionalnej, prozdrowotnej i ekologicznej, -monitorowanie procesu wdrażania nowej podstawy programowej -doskonalenie pracy nauczycieli. 4.Daty związane z organizacją roku szkolnego 2013/ Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2. Zimowa przerwa świąteczna grudnia 2013 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 3. Ferie zimowe 17 lutego - 2 marca 2014 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn.zm.) 4. Wiosenna przerwa świąteczna kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 6) 6. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych 3 stycznia 2014 r. lub 25 kwietnia 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz stycznia 2014 r. lub 13 czerwca 2014 r. dla szkół które rozpoczęły kształcenie przed 1 września 2012 zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 26 czerwca 2007 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. Nr 124 poz. 860 z póź. zm.) lub 27 czerwca dla szkół policealnych kształcących zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego z dnia 23 grudnia 2011 r. (rozporządzenie Ministra Edukacji 5

6 7. Egzamin maturalny: - część ustna - część pisemna 8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe: a) w okresie zimowym - etap pisemny - etap praktyczny b) w okresie letnim - etap pisemny - etap praktyczny 9. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - część pisemna - część praktyczna Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012 r poz. 7) (podstawa prawna 2 ust. 1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia zm 2002 w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 423 z póź..) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (podstawa prawna: 61 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.) ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe - dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu - dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika - dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe (podstawa prawna: 113 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych - Dz. U. Nr 83, poz. 562,z późn. zm.) Termin egzaminu ustali dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej w uzgodnieniu z dyrektorem Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i ogłosi na stronie internetowej okręgowej komisji nie później niż na 5 miesięcy przed terminem tego egzaminu. (podstawa prawna: 6

7 10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lutego 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych Dz. U. z 2012 r. poz. 262) 27 czerwca 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 11. Ferie letnie 28 czerwca - 31 sierpnia 2014 r. (podstawa prawna: 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) Terminy dni wolnych ustawowo: (podstawa prawna: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami); r. (poniedziałek) Dzień Edukacji Narodowej r. (piątek)wszystkich Świętych r. (poniedziałek)święto Niepodległości Polski r zimowa przerwa świąteczna r. (poniedziałek) Trzech Króli r. ferie zimowe r.- wiosenna przerwa świąteczna r Boże Ciało r. (czwartek)święto Pracy Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych: (podstawa prawna ; 5 ust.1,2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami); 4 ust. 2 pkt 1c,3,4,5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych Dz. U. zdnia 18 lutego 2011r.) r. (piątek)szkolna Gala Talentów r. (piątek) r. (poniedziałek)- pisemny egzamin maturalny z języka polskiego r. (wtorek)- pisemny egzamin maturalny z matematyki r. (poniedziałek) Dzień Sportu r.(piątek). Czerwiec 2014r. - egzamin pisemny z przygotowania zawodowego 7

8 5. Próbne egzaminy wewnętrzne. a).matura pisemna z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego - listopad 2013 r. b).matura pisemna z przedmiotów rozszerzonych- styczeń 2014r. c).ustna matura z: - języka angielskiego i języka niemieckiego luty 2014r. - języka polskiego marzec 2014r. d).egzamin zawodowy w zawodach: -technik hotelarstwa i technik informatyk listopad 2013r. - Zasadniczej Szkoły Zawodowej-kwiecień 2014r. 6. Egzaminy zewnętrzne. a).składanie przez uczniów deklaracji maturalnych: deklaracja wstępna - do r. deklaracja ostateczna - do r. b).powołanie komisji egzaminacyjnych i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie egzaminów: maturalnych - 03 i r. zawodowych r. c).termin egzaminu maturalnego: matura pisemna r. matura ustna r. d).termin egzaminu zawodowego: egzamin pisemny- zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin praktyczny- zgodnie z rozporządzeniem MEN egzamin specjalizacyjny- zgodnie z rozporządzeniem MEN 7. Wychowawcy. IIIo Katarzyna Romanowicz-Kłosin I T Ewelina Szandała II T Joanna Łazur III T Marta Rogólska IV T Agnieszka Adamczyk I a Danuta Poprawa I b Monika Ignaciuk-Borkowska II a Monika Siedlecka II b Iwona Grzelczak III a Monika Ignaciuk-Borkowska III b Katarzyna Romanowicz-Kłosin Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych opiekunowie ; I A Małgorzata Szczepańska II A Katarzyna Romanowicz Kłosin II B Marta Rogólska III A- Iwona Grzelczak III B - Wiesława Dąbrowa 8

9 8. Zebrania z rodzicami r - godz.16,00 godz.17, r.- godz.16, r. godz.16, r. - godz.16,00 klasy I T, III o, I a, I b, II T klasy III T, IV T, II a, II b, III a,iii b klasy I T, II T, III T, IV T, III o, I a,i b, II a, II b, III a, III b klasy III o, IV T klasy I T, II T, III T, IV T, III o, I a, I b, II a, II b, III a, III b r. godz.16,00 klasy III o, IV T r. - godz.16,00 klasy I T, II T, III T, I a, I b,ii a, II b, III a, III b 9.System oceniania w szkole. a).terminy wystawiania projektów ocen: -na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną. b).termin egzaminów klasyfikacyjnych: - nie później niż do 26 czerwca 2014r. c).terminy egzaminów poprawkowych: -ostatni tydzień sierpnia 2014r, do 28 sierpnia. d).terminy powiadamiania rodziców o przypuszczalnej ocenie uczniów: -na 1 miesiąc przed radą klasyfikacyjną. e).terminy klasyfikacyjnych Rad Pedagogicznych: r.- klasyfikacja śródroczna klas maturalnych klasyfikacja śródroczna pozostałych klas r. - klasyfikacja klas maturalnych r.- klasyfikacja klas końcowych Zasadniczej Szkoły Zawodowej r- klasyfikacja końcoworoczna pozostałych klas. 10.Koła zainteresowań i fakultety. Lp. Nazwisko i imię 1. Adamczyk Agnieszka 2. Bronowicka Katarzyna Rodzaj zajęć Termin Miejsce Godzina z wychowawcą(0,5h) Przygotow. do egz. zaw., konsultacje 3. Cichoń Arkadiusz Zawody międzyszkolne i zajęcia sportowe Wtorek od 7.55 Wtorek od Zajęcia artystyczne Poniedziałek Piątek Sala nr 9 Sala nr 18 Sala gimnastyczna ul. Wojska Polskiego Sala gimn.+ orlik 4. Gnach Mieczysław Zajęcia fakultatywne (WOS, historia) Poniedziałek Sala nr 21 9

10 5. Grodecka Urszula Konsultacje z przedmiotów hotelarskich Czwartek Sala nr Grzelczak Iwona Zajęcia fakultatywne z matematyki Wtorek Piątek 14.oo Sala nr 2 7. Ignaciuk- Borkowska Monika Dodatkowe zajęcia dla maturzystów z języka angielskiego Środa Sala nr Imiołek Jolanta Fakultety chemia i fizyka Czwartek Sala nr Janas Rita Konsultacje z języka polskiego 10. Korecki Mariusz Konsultacje z zakresu hotelarstwa 11. Kowalonek Kamil Konsultacje z przedmiotów informatycznych Wtorek Sala nr 14 Wtorek Sala nr 6 Czwartek Sala nr Łazur Joanna Zespół muzyczny Środa Sala nr Ks.Marszałek Michał Zespół muzyczny Środa Co drugi tydzień Sala nr Nowak Renata Fakultety z biologii Piątek Sala nr Pasternak Jolanta Zajęcia wspierające z matematyki Poniedziałek co 4 tygodnie Sala nr Poprawa Danuta Koło biblijne Wtorek Sala nr Rogólska Marta Konsultacje z podst. przeds. Czwartek co 2 tygodnie Sala nr Romanowicz Katarzyna Zajęcia tetralne Poniedziałek Sala nr Sidlecka Monika Fakultety z języka angielskiego Poniedziałek co dwa tygodnie Sala nr Szandała Ewelina Koło turystyczne Raz w miesiącu Według harmonogramu 21. Szczepańska Małgorzata PCK Środa Sala nr Twardochleb Anna Konsultacje pedagogiczne Wtorek Gabinet pedagoga 23. Wiśniewska Małgorzata Zajęcia taneczne Piątek 13,10-14,30 Sala nr 5 10

11 11. Podręczniki. Rok szkolny 2013/ 2014 ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III o Liceum Ogólnokształcącego Profil psychologiczno-pedagogiczny - rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusajestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do M. Pawłowski NOWA ERA języka polskiego Klasa III Część I,II. K. Porębska D. Zych Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, techniku. Zakres podstawowy i rozszerzony 3. Język niemiecki Alles klar 3ab. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski Repetytorium maturalne Marta Umińska PEARSON EDUKATION 5. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. M.Karpiński, Gdańskie Wyd.Ośw. Zakres podstawowy i rozszerzony. M.Dobrowolska. 6. Historia Historia3.Historia B.Burda, OPERON najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum B.Halczak 7. Biologia Biologia 3.Zakres rozszerzony. S.Lewiński, OPERON 8. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 9. Pedagogika Materiał dostarczony przez nauczyciela. M.Prokop Z.Smutek OPERON - - ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III o Liceum Ogólnokształcącego Profil ogólnokształcący rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusajestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do języka polskiego M. Pawłowski NOWA ERA K. Porębska 11

12 Klasa III Część I,II. D. Zych Podręcznik do języka polskiego dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego, techniku. Zakres podstawowy i rozszerzony 3. Język niemiecki Alles klar 3ab. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski Repetytorium maturalne Marta Umińska PEARSON 5. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Historia Historia3.Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 7. Biologia Biologia 3.Zakres rozszerzony. 8. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum M.Karpiński, M.Dobrowolska. B.Burda, B.Halczak S.Lewiński, M.Prokop Z.Smutek EDUKATION Gdańskie Wyd.Ośw. OPERON OPERON OPERON ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. I Technikum.Rok szkolny 2013/2014 UWAGA UCZNIOWIE KLASY I W związku z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania i znajomości języka obcego uczniowie klas 1 proszeni są o zakup podręcznika dopiero we wrześniu 2013, po konsultacji z nauczycielem języka obcego Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Moje miejsce w Kościele. Pod red. Wydawnictwo Św.Wojciecha Podręcznik do nauki religii dla klas pierwszych szkół ks.j.szpppeta 2. Język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum-zakres podstawowy i rozszerzony. M.Chmiel Klasa 1. Część 1 i Język niemiecki Alles klar. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 4. Język angielski New Mature Solutions preintermediate Tim Falle Zakres podstawowy i rozszerzony. Oxford University Press

13 5. Matematyka Matematyka 1. Podręcznik dla szkół Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół 7. Biologia Biologia na czasie. 8. Chemia To jest chemia. ponadgimnazjalnych 9. Fizyka Świat fizyki. W.Babiński S.Roszak J.Kłaczkow E.Bonar, W.Krzeszowiec- Jeleń R.Hassa, A.Mrzigod M.Fiałkowska Zamkor Poziom podstawowy. 10. Geografia Oblicza geografii. R.Uliszczak, 11. Wiedza o społeczeństwie. W centrum uwagi. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie. K.Wiederman A.Janicki Zakres podstawowy 12. Wiedza o kulturze Spotkanie z kulturą. Podręcznik do wiedzy o kulturze dla liceum i technikum 13. Informatyka Informatyka Europejczyka. M.Bokiniec i in J.Skłodowski Helion 14. Edukacja dla bezpieczeństwa. 15. Podstawy przedsiębiorczości Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół Krok w przedsiębiorczość. J.Słoma Z.Makieła TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne Przygotowanie stanowiska T.Marciniak 13

14 komputerowego do pracy. Część 1. K.Pytel S.Osetek 2. Urządzenia techniki komputerowej 3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 1. Naprawa komputera osobistego. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek T.Marciniak K.Pytel S.Osetek ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. II T- Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Podręcznik będzie podany na początku września 2013r. 2. Język polski Ponad słowami. Podręcznik do języka polskiego dla liceum i technikum-zakres podstawowy i rozszerzony. M.Chmiel Klasa 2. Część Język niemiecki Alles klar 1b,2a. Język niemiecki dla początkujących. Zakres podstawowy. 4. Język angielski New Matura Solutions preintermediate Zakres podstawowy i rozszerzony. 5. Matematyka Matematyka 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. 6. Podstawy Krok w przedsiębiorczość. przedsiębiorczości K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. Tim Falle W.Babiński Z.Makieła Oxford University Press 2011 TECHNIK HOTELARSTWA 1. Podstawy hotelarstwa Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe. 2. Działalność recepcji Obsługa gości w recepcji. Rezerwacja usług hotelarskich. 3. Obsługa hotelarska Obsługa konsumenta. W.Drogoń W.Drogoń R.Jargoń Część 1 i Marketing usług Marketing w hotelarstwie. J.Cetnew 14

15 hotelarskich 5. Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego Prowadzenie działalności gospodarczej. 6. Pracownia hotelarska Rezerwacja usług hotelarskich. Marketing w hotelarstwie. Obsługa informatyczna w hotelarstwie. Prowadzenie działalności gospodarczej. 7. Pracownia obsługi konsumenta Obsługa konsumenta. Część 1 i Pracownia obsługi Obsługa informatyczna w informatycznej hotelarstwie. 9. Język obcy zawodowy Język niemiecki zawodowy w branży turystycznohotelarskiej. 10. I rozszerzenie- Oblicza geografii. T.Gorzelany W.Drogoń J. Cetner M. Milewska A. Stasiak T. Gorzelany W. Ave R.Jargoń M.Milewska A.Stasiak P.Chomicki R.Uliszczak, AVE geografia 11. II rozszerzenie- język niemiecki Zakres rozszerzony. Alles klar 1b,2a. Język niemiecki dla początkujących. Zakres rozszerzony. K.Wiederman K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek 2. Urządzenia techniki komputerowej 3. Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy. Część 2. Naprawa komputera osobistego. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego. T.Marciniak K.Pytel S.Osetek T.Marciniak K.Pytel S.Osetek 4. Witryny i aplikacje internetowe Witryny internetowe M.Łokińska 15

16 5. Sieci komputerowe Konfigurowanie urządzeń sieciowych K.Pytel S.Osetek 6. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi K.Pytel S.Osetek 7. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej. K.Pytel S.Osetek 8. Język angielski zawodowy w branży informatycznej 9. I rozszerzenie - informatyka Information Technology. Book 1. Informatyka Europejczyka. V.Eans J.Dodey G.Zawadzka Expres Publishing Helion 10. II rozszerzenie- matematyka Zakres rozszerzony. Część 1.Wydanie II. Matematyka 1 i 2. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony. W.Babiński ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. III T- Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi świadków Chrystusa-jestem Z.Marek WAM świadkiem Chrystusa w Kościele. 2. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do języka M. Pawłowska polskiego. Klasa II cz. 2. Klasa III cz. 1. Zakres podstawowy i rozszerzony. 3. Język niemiecki Alles klar 2a,b.Język niemiecki dla K.Łuniewska, U.Tworek, początkujących. Zakres podstawowy. Z.Wąsik. 4. Język angielski Matura Success. J.Comyns Carr PEARSON EDUKATION 5. Matematyka Matematyka II i Matematyka III. M.Karpiński, Podręcznik dla liceum i technikum. M.Dobrowolska. Zakres podstawowy i rozszerzony 6. Historia Historia2.Czasy nowożytne. B.Burda, Historia3.Historia najnowsza. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum B.Halczak profilowanego i technikum 7. Wiedza o społeczeństwie. Wiedza o społeczeństwie. Zakres podstawowy. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum Z.Smutek Gdańskie Wyd.Ośw. OPERON OPERON 16

17 8. Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. M.Biernacka, J.Korba OPERON TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2. Oprogramowanie biurowe. Systemy i sieci komputerowe. Cz. 2 Oprogramowanie biurowe. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk K. Pytel 2010 S. Osete Jolanta Pokorska Helion Programowanie strukturalne i obiektowe 4. Urządzenia techniki Programowanie strukturalne i obiektowe Urządzenia techniki komputerowej komputerowej 5. Specjalizacja Materiały dostarczane przez nauczyciela P. Domka 2010 M. Łokińska T. Marciniuk TECHNIK HOTELARSTWA 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Ekonomia i prawo w hotelarstwie 3. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 4. Marketing usług w hotelarstwie 5. Język obcy zawodowy ( j. niemiecki) Organizacja pracy w hotelarstwie J. Orłowska REA Ekonomia i prawo w M. Wajgner REA hotelarstwie Obsługa informatyczna M. Milewska Marketing usług w hotelarstwie A. Stefański REA Wobei kann ich helfen? Język niemiecki zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa B. Krzysztofik REA ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. IVT - Technikum Rok szkolny 2013/2014 Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Potęga słowa. Podręcznik do M. Pawłowska języka polskiego. KlasaIIIcz.2. Zakres podstawowy i rozszerzony. 2. Język niemiecki Alles klar 2b/3ab.Język niemiecki dla początkujących. Zakres podstawowy. 3. Język angielski Oxford Repetytorium maturalne(matura podstawowa). 4. Matematyka Matematyka III. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. M.Karpiński, M.Dobrowolska. Oxford Gdańskie Wyd.Ośw. 17

18 5. Historia Historia3.Historia najnowsza. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, B.Burda, B.Halczak OPERON liceum profilowanego i technikum 6. Wiedza o Wiedza o społeczeństwie. Z.Smutek OPERON społeczeństwie Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum 7. Religia. Drogi świadków Chrystusa. Z.Marek WAM TECHNIK INFORMATYK 1. Systemy operacyjne i sieci komputerowe 2. Programowanie strukturalne i obiektowe Systemy i sieci komputerowe. Cz. 2 Programowanie strukturalne i obiektowe 3. Specjalizacja Materiały dostarczane przez nauczyciela 4. Multimedia i grafika Multimedia i grafika komputerowa komputerowa K. Pytel S. Osete P. Domka WsiP M. Łokińska - - R. Jaworski TECHNIK HOTELARSTWA 1. Organizacja pracy w hotelarstwie 2. Obsługa informatyczna w hotelarstwie 3. Język obcy zawodowy ( j. niemiecki) Organizacja pracy w hotelarstwie J. Orłowska REA Obsługa informatyczna M. Milewska Wobei kann ich helfen? Język niemiecki zawodowy dla zawodu technik hotelarstwa 4. Zajęcia praktyczne Materiały dostarczane przez nauczyciela B. Krzysztofik REA - - ZESTAW PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH DO ZSZ KL. I - wielozawodowa. Rok szkolny 2013/2014. UWAGA UCZNIOWIE KLASY I W związku z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania i znajomości języka obcego uczniowie klas 1 proszeni są o zakup podręcznika dopiero we wrześniu 2013, po konsultacji z nauczycielem języka obcego Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Zrozumieć świat. Podręcznik do E.Nowosielska ARKA języka polskiego dla zasadniczych szkół zawodowych.część 1 2. Język niemiecki Alles klar. K.Łuniewska, U.Tworek, Z.Wąsik. 18

19 3. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół 4. Matematyka Matematyka z ZSZ. Klasa I,II,III. 5. Fizyka Świat fizyki. Poziom podstawowy. 6. Geografia Oblicza geografii. 7. Biologia Biologia na czasie. Podręcznik dla szkół 8. Chemia To jest chemia. ponadgimnazjalnych 9. Informatyka Informatyka Europejczyka. S.Roszak J.Kłaczkow A.Cewe M.Krawczyk M.Fiałkowska R.Uliszczak, K.Wiederman E.Bonar, W.Krzeszowiec- Jeleń R.Hassa, A.Mrzigod J.Skłodowski Podkowa Zamkor Helion 10. Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość. Z.Makieła 11. Edukacja dla Edukacja dla bezpieczeństwa. M.Goniewicz Operon bezpieczeństwa 12. Religia Moje miejsce w Kościele. Ks.prof.J.Szpet Wydawnictwo Podręcznik do nauki religii dla Św.Wojciecha klasy pierwszej szkół ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO ZSZ- KL. II - wielozawodowa Rok szkolny 2013/2014. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Język polski Język polski 2.Zrozumieć świat. E.Nowosielska Podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego dla zasadniczej szkoły zawodowej. 2. Język niemiecki Alles klar 1b.Język niemiecki dla K.Łuniewska, początkujących. Zakres podstawowy. U.Tworek, Z.Wąsik. 3. Historia Poznać przyszłość.wiek XX.Podręcznik do historii dla szkół S.Roszak J.Kłaczkow 19

20 4. Wiedz o społeczeństwie W centrum uwagi. Podręcznik do WOS. R.Janicki 5. Matematyka Matematyka. Część 1 i 2. Podręcznik dla ZSZ. 6. Religia Podręcznik będzie podany w W.Babiański K.Wej ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO ZSZ- KL. III -wielozawodowa Rok szkolny 2013/2014. Lp. Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo 1. Religia Drogi Świadków Zmartwychwstałego. Z.Marek WAM 12. Zespoły przedmiotowe i zadaniowe. Zespół Przewodniczący Skład K.Romanowicz-Kłosin M.Gnach R.Janas Ks.M.Marszałek D.Poprawa E.Szandała M.Wiśniewska Humanistyczny : -język polski -historia -religia -wiedza o społeczeństwie -wiedza o kulturze -edukacja dla bezpieczeństwa Języków obcych; -język angielski -język niemiecki Matematyczno-biologicznofizyczny: -matematyka -fizyka -biologia -chemia -geografia -podstawy przedsiębiorczości M.Ignaciuk-Borkowska M.Rogólska J.Łazur M.Siedlecka M.Szczepańska I.Grzelczak J.Imiołek R.Nowak W.Dąbrowa J.Pasternak Wychowania fizycznego A.Cichoń K.Bronowicka E.Szandała Wychowawczy J.Imiołek A.Adamczyk I.Grzelczak M.Ignaciuk-Borkowska J.Łazur D.Poprawa M.Rogólska K.Romanowicz-Kłosin M.Siedlecka E.Szandała Do spraw uzdolnień E.Szandała Wszyscy nauczyciele Przedmiotów A,Adamczyk K.Kowalonek informatycznych B.Pawliszak 20

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo

Lp Przedmiot Tytuł podręcznika Autor Wydawnictwo ZESTAW PODRĘCZNIKÓW DO KL. I Liceum Ogólnokształcącego i Technikum- przedmioty ogólnokształcące UWAGA UCZNIOWIE KLASY I W związku z podziałem na grupy wg stopnia zaawansowania i znajomości języka obcego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni

Zarządzenie nr 2/2013/2014. z dnia r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni Zarządzenie nr 2/2013/2014 z dnia 13.09.2013 r. dyrektora Zespołu Szkół im. A. Mickiewicza w Żołyni w sprawie konsultacji nauczycieli w ciągu roku szkolnego 2013/2014 Ustalam stałe terminy dyżurów nauczycieli

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 3 września 2012 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2014/2015 I.DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 28 sierpnia 2014 r. / 01

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2016/2017 1 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 1 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2014 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 22-31 grudnia

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 1. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 załącznik nr 1,2 Rozpoczęcie roku szkolnego - 1 września 2014 (poniedziałek) Zakończenie roku szkolnego - 26 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r.

MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. MEN-KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014-2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 Zimowa przerwa

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 1 września 2014 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2016/2017 1 ROCZNY PLAN PRACY Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie roku szkolnego 2016/2017 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 1. Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 1 września 2016 r. (

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2015/2016 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego: 1.09.2015

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2013/2014 1 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie

Roczny plan pracy. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. im. Papieża Jana Pawła II. w Gnieźnie Roczny plan pracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Gnieźnie na rok szkolny 2014/2015 1 I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego:

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno- wychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie,

d) dziennik zajęć z art.42 KN w formie papierowej wypełniany ręcznie, Aneks nr 3 Na podstawie Uchwały nr 8/2016/2017 Rady Pedagogicznej I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Turku z dnia 9 września 2016r. na podstawie art. 42, pkt.1 Ustawy z dnia 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu. na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 4 w Morągu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO

I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO I. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.015 r. Termin zakończenia zajęć dydaktycznych w klasach programowo najwyższych: - w klasach maturalnych 9.04.016 r.

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2 września 2013 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 2 Zimowa przerwa świąteczna 23-31

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw programów nauczania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, obowiązujący od roku szkolnego 2008/09 do roku 2010/2011.

Szkolny zestaw programów nauczania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, obowiązujący od roku szkolnego 2008/09 do roku 2010/2011. Szkolny zestaw programów nauczania dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Słupsku, obowiązujący od roku szkolnego 2008/09 do roku 2010/2011. Przedmiot Nr programu Nazwa programu Klasa To lubię! Program

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ STENOTYPII I JĘZYKÓW OBCYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ STENOTYPII I JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ STENOTYPII I JĘZYKÓW OBCYCH Technikum nr 29 Szkoła Policealna nr 26 Szkoła Policealna nr 28 dla Dorosłych TERMINARZ PRACY ROK SZKOLNY 2016/2017 L.p. data dzień Tematyka sala Odpowiedzialny

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ SIÓSTR SALEZJANEK NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO 01.09.2014 (poniedziałek) - termin rozpoczęcia roku szkolnego 26.06. 2015 (piątek)

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 1.09.2014 r. (poniedziałek) godz.9.00 klasy II-IV godz.10.00 kl. I 2.09.2014 19.09.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych. 1.09.2014 r. (poniedziałek) godz.9.00 klasy II-IV godz.10.00 kl. I 2.09.2014 19.09. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Targu podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Zespół Szkół nr 24 im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy HARMONOGRAM ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 PIERWSZY SEMESTR roku szkolnego 2013/2014 TERMIN ZADANIE WRZESIEŃ 02.09. 2013 r. 05.09. 2013 r. Do 10.09. 2013

Bardziej szczegółowo

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2015/2016

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2015/2016 KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Ponad słowami kl.i, cz. I M.Chmiel, E.Kostrzewa, A.Równy Ponad słowami kl.i, cz. II Wiedza o kulturze Spotkania

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Lp. Data Dzień tygodnia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Lp. Data Dzień tygodnia KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Lp. Data Dzień tygodnia 1. Inauguracja roku szkolnego 2014/2015 01.09.1014 r. Poniedziałek rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2. Obchody Dnia Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE z dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze

ZARZĄDZENIE z dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze ZARZĄDZENIE z dnia 14 czerwca 2013 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kamiennej Górze Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 22a ust. 2e, Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie Odpowiedzialni I - półrocze WRZESIEŃ 2015 1. 01.09.2015 /wtorek/ Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017. Lp. Data Dzień tygodnia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017. Lp. Data Dzień tygodnia KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 Lp. Data Dzień tygodnia 1. Inauguracja roku szkolnego 2016/2017 01.09.2016 r. czwartek rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2. Obchody Dnia Edukacji

Bardziej szczegółowo

Szkolny Zestaw Podręczników Nauczania dla klas II-IV w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013

Szkolny Zestaw Podręczników Nauczania dla klas II-IV w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 Szkolny Zestaw Podręczników Nauczania dla klas II-IV w Zespole Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w roku szkolnym 2012/2013 PRZEDMIOT AUTOR TYTUŁ WYDAWNICTWO NR DOP. biologia W. Lewiński J.Prokop

Bardziej szczegółowo

Przygotowano w oparciu o:

Przygotowano w oparciu o: MATURA 2015 struktura egzaminu harmonogram egzaminów czas trwania egzaminów wyniki poprawki dostosowanie matura próbna kalendarz maturzysty poradnik maturzysty Przygotowano w oparciu o: rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Zespół Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych 1 września 2015 r. (podstawa prawna: 2 ust. 1 rozporządzenia 2 Zimowa

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Pile Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych 01.09.2015 r. Podział roku szkolnego na semestry: I semestr:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH ROK SZKOLNY 2012/13 1. DATY ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ ROKU SZKOLNEGO Termin rozpoczęcia roku szkolnego - 03.09.2012 Termin zakończenia roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2016 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych; 2. 13.09.2016 r. zebrania z rodzicami; 3. 14.10.2016 r. Dzień Edukacji

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013

KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE. Stan prawny na dzień 8 marca 2013 KSZTAŁCENIE PONADGIMNAZJALNE I USTAWICZNE Stan prawny na dzień 8 marca 2013 SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA MŁODZIEŻY DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJÓW trzyletnia zasadnicza szkoła zawodowa trzyletnie liceum ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Kalendarium Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w roku szkolnym 2016/2017

Kalendarium Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 Kalendarium Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 w roku szkolnym 2016/2017 I półrocze dla wszystkich klas: 01.09.2016 r. 15.01.2017 r. II półrocze dla klas maturalnych: 16.01.2017 r. 28.04.2017 r. II półrocze

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018

Szkolny zestaw podręczników 2017/2018 Szkolny zestaw podręczników 2017/2018 Przedmioty ogólnokształcące: Język polski Ponad słowami wyd. Nowa Era cz. 1 i 2 cz. 1 i 2 klasa III Potęga słowa wyd. Nowa Era Język niemiecki FOKUS / CZĘŚĆ 1. (poziom

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy szkoły na rok szkolny 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 L.p. Działanie Termin 1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2015r. 2. Termin uzupełnienia list

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 DATA GODZ. DZIEŃ WYDARZENIE TYGODNIA WRZESIEŃ 1.09.2017 11.00 piątek Zebranie Rady Pedagogicznej 04.09.2017 10.00 Poniedziałek Rozpoczęcie roku szkolnego wg harmonogramu

Bardziej szczegółowo

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego

terminy sprawdzianu terminy egzaminu gimnazjalnego Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2012 r. Na podstawie 33 ust. 1 i 2, 47 ust. 3, 49

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016.

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016. 1 Wizja i misja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie. A. Wizja Uczeń naszej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Zespołu Szkól w Dąbrowie Zielonej. w roku szk. 2016/2017

Plan Pracy Zespołu Szkól w Dąbrowie Zielonej. w roku szk. 2016/2017 Plan Pracy Zespołu Szkól w Dąbrowie Zielonej w roku szk. 2016/2017 1. Kalendarz roku szkolnego Termin rozpoczęcia roku szkolnego 1.09.2016 Termin zakończenia roku szkolnego 23.06.2017 Terminy ferii i przerw

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA. obowiązujące w. ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 502. Rok szkolny 2012/2013

SZKOLNE PLANY NAUCZANIA. obowiązujące w. ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 502. Rok szkolny 2012/2013 SZKOLNE PLANY NAUCZANIA obowiązujące w ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 3 W MALBORKU Aleja Wojska Polskiego 0 Rok szkolny 0/03 Podstawa prawna: Dz.U.z 00r.nr,poz.4 z póź. zm. Dz.U.z 0r. poz.04 Malbork,

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2015/ 2016 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.15 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.15 złożenie

Bardziej szczegółowo

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć?

Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Szkoły Ponadgimnazjalne. Co warto o nich wiedzieć? Absolwent gimnazjum ma do wyboru trzy typy szkół ponadgimnazjalnych: Liceum Ogólnokształcące Technikum Zasadniczą Szkołę Zawodową TYPY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie

Terminarz roku szkolnego 2014/ 2015 obowiązujący w ZSO w Bielawie wrzesień Miesiąc GŁÓWNE TERMINY EGZAMINY I KLASYFIKACJE RADY PEDAGOGICZNE - główna tematyka, odpowiedzialni ZEBRANIA Z RODZICAMI 1.09.14 rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych do 20.09.14

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY SPRAWDZIANU TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016 Plan pracy Zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym w roku szkolnym 2015/2016 Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną 14 września 2015 r. 1 1. Organizacja egzaminów zewnętrznych,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016. Lp. Data Dzień tygodnia

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016. Lp. Data Dzień tygodnia KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 Lp. Data Dzień tygodnia 1. Inauguracja roku szkolnego 2015/2016 01.09.1015 r. Wtorek rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r.

TERMINY SPRAWDZIANU. Harmonogram egzaminów w 2016 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

TERMINY EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2014 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu Kalendarz roku szkolnego 2014/2015 Zespół Szkół nr 1 w Toruniu 1. 01.09.2014 r. rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 2. 02.09.2014 r. kiermasz używanych podręczników, 3. 11.09.2014 r. -

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile Klasa I A Technikum 4-letnie: technik handlowiec 1. Język polski M. Chmiel, E. Kostrzewa Ponad słowami.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 31 sierpnia 2015r. godz.10.00 2. Rok szkolny 2015/2016 1 września 2015r.-31 sierpnia 2016r. 3. Uroczyste rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM

HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE GŁÓWNYM Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2013 r. w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016

Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Zespół Szkół Samochodowych Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2015/2016 Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016 został pozytywnie zaopiniowany na Radzie Pedagogicznej w dniu 22 czerwca 2015roku

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017

KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017 KALENDARIUM ZESPOŁU SZKÓŁ, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie na rok szkolny 2016/2017 Terminy zebrań z Rodzicami: 09.09.2016 r. 18.11.2016 r. 05.01.2017 r. 24.03.2017 r. 19.05.2017 r. DATA WYDARZENIE

Bardziej szczegółowo

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. Rok szkolny 2014/2015 KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Ponad słowami kl.i, cz. I i II M.Chmiel, E.Kostrzewa, A.Równy Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. M.Bokiniec,

Bardziej szczegółowo

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r.

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół 15 czerwca 2011 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Organizacja roku szkolnego 2015/2016 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolniczym Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Lp. Wydarzenie Termin Odpowiedzialni 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2015/2016

Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Organizacja roku szkolnego 2015/2016 Kalendarz roku szkolnego 2015/2016 1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych 2 Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych Technikum Nr 12 1 września

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 L.p Zdarzenie Termin 1. Posiedzenie Rady Pedagogicznej 29 sierpnia 2016r.(poniedziałek) godz.10.00 2. Rok szkolny 2016/2017 1 września 2016r.(czwartek) 31 sierpnia 2017r.(czwartek)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie

Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie KALENDARZ ORGANIZACJI ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Szkoły Podstawowej Nr10 im. Władysława Broniewskiego w Olsztynie Lp. Data Zadanie I - półrocze WRZESIEŃ 2014 1. 01.09.2014 Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015:

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013.

ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013. ROCZNY PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 IM. JANA KLIŃSKIEGO W GNIEŹNIE NA ROK SZKOLNY 2012/2013. 1 Wizja i misja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Gnieźnie. A. Wizja Uczeń naszej

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 Plan pracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Paniówkach na rok szkolny 2016/2017 I. Plan pracy w głównych obszarach działalności Zarządzanie i organizacja Przydział obowiązków

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 Miejski Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Aleksandrowie Łódzkim Wrzesień 2016 1 IX Rozpoczęcie roku szkolnego 2 IX Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów Przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ PRACY SZKOŁY

KALENDARZ PRACY SZKOŁY KALENDARZ PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 semestr I - 20 tygodni, (01.09.2014 31.01.2015) semestr II 18 tygodni (10 tygodni dla maturzystów, 14 tygodni dla klasy odbywającej praktyki), Razem 38 tygodni.

Bardziej szczegółowo

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego

Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Organizacja roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego Lp. Wydarzenie Termin Odpowiedzialni 1. Rozpoczęcie roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2015/2016 Klasy: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 4D Lp. Przedmiot Nr w

Bardziej szczegółowo

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r.

Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu. Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Marta Warzecha Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Wałbrzych, 26 marca 2012 r. Typy szkół w kształceniu ponadgimnzjalnym 1. zasadnicze szkoły zawodowe (od 2

Bardziej szczegółowo

profil: socjalny klasa: 3D

profil: socjalny klasa: 3D Szkolny Zestaw Programów Nauczania w II Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej w roku szkolnym 2013/2014 profil: socjalny klasa: 3D Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych

KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych KLASA I TECHNIKUM technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług gastronomicznych Język polski Ponad słowami kl.i, cz. I i II M.Chmiel, E.Kostrzewa, A.Równy Wiedza o kulturze Spotkania z kulturą. -

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Dzień Miesiąc Zebrania, Rady, spotkania, terminy wg. WSO 1 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego godz.9.00 3 i 4 wrzesień Kiermasz podręczników Dla klas I, II, III i IV

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Andrzeja Apostoła w Nieznamierowicach na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JADWIGI I WŁADYSŁAWA ZAMOYSKICH W ROKIETNICY dla klasy I TH na rok szkolny 2015/2016 Nr kolejny Nr dopuszczenia - MEN 1 Język polski 425/1/2012, 425/2/2014 Ponad słowami kl. I cz. I i II, Nowa Era, M. Chmiel 2 Język angielski 672/1/2013/2015 lub

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA Rok szkolny 2016/2017 Szkolny zestaw programów nauczania obowiązujących w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Gimnazjum im. Sławoja Felicjana Składkowskiego w Pomiechówku na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Klasa I Technikum, zawód: technik informatyk WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Język polski 425/1/2012 425/2/2012 Ponad słowami klasa I część 1, część 2. Podręcznik do języka polskiego dla liceum

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół im. Michała Konarskiego Lp. Wydarzenie Termin Godzina Odpowiedzialni 1. Organizacja roku szkolnego Rozpoczęcie roku szkolnego 09.00 klasy pierwsze dyrektor

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018.

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Kalendarz roku szkolnego 2017/2018. Terminy Oddziały Gimnazjum nr 43 im. Wojska Polskiego WRZESIEŃ 2017 IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

Bardziej szczegółowo

Kalendarz szkolny 2015/2016

Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Kalendarz szkolny 2015/2016 Download (PDF, 252KB) Kalendarz szkolny 2015/2016 Termin Działanie Odpowiedzialni 01.09.2015r. godz.10.30 Inauguracja roku szkolnego B. Mosorzewska,

Bardziej szczegółowo

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014

KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 KALENDARZYK TERMINÓW NA I SEMESTR 2013/2014 WRZESIEŃ 2 września (poniedziałek) godz. 10.00. rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 5 września (czwartek) - Rada Pedagogiczna część II, godz. 15.00 Zebranie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017

KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej KALENDARZ SZKOLNY 2016/2017 Organizacja roku szkolnego 2016/2017 rozpoczęcie roku szkolnego 1 września 2016 r. koniec zajęć dydaktyczno

Bardziej szczegółowo

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej?

Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * Struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Jak pomóc dziecku w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej? * 1. Kontynuacja edukacji ogólnej Liceum ogólnokształcące 2. Rozpoczęcie kształcenia zawodowego Technikum

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r.

Aktualizacja z 20 sierpnia 2015 r. Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 27 kwietnia 2015 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

Bardziej szczegółowo