S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S T A T U T. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1."

Transkrypt

1 S T A T U T Publicznej Szkoły Podstawowej nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław, ul. Krajewskiego 1. ROZDZIAŁ I N a z w a i t y p s z k o ł y 1.1 Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Janusza Kusocińskiego, Wrocław ul. R. Krajewskiego Ustalona nazwa jest używana przez szkołę na pieczęciach i stemplach w pełnym brzmieniu. 1.3 Szkoła jest publiczną sześcioletnią szkołą podstawową. 1.4 Szkoła prowadzi klasy sportowe o profilu lekkoatletycznym oraz o profilu piłki nożnej, po jednym oddziale, od klasy czwartej. 2.1 Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Wrocław. 2.2 Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty. 3.1 Szkoła jest jednostką z własną obsługą księgową. Zatrudnia księgową i specjalistów do spraw kadr i płac. 3.2 Szkoła prowadzi działalność gospodarczą w zakresie: wynajem sal gimnastycznych, wynajem pomieszczeń i sal lekcyjnych. ROZDZIAŁ II Z a d a n i a i c e l e s z k o ł y 4.1 Szkoła Podstawowa Nr 45 realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie. 4.2 Zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania. 4.3 Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności z uwzględnieniem przynależności do obwodu szkolnego. 4.4 Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami. 4.5 Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem ministra właściwego do spraw edukacji w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół przygotowuje i realizuje szkolny zestaw programów nauczania i program wychowawczy. 1

2 4.6 Realizuje Wewnątrzszkolny System Oceniania i, Klasyfikowania i Promowania Uczniów oraz Przeprowadzania Egzaminów Poprawkowych opracowany na podstawie obowiązującego w tej sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji. 4.7 Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectw państwowych i ukończenia szkoły. 4.8 Zapewnia uczniom rozwój umysłowy, moralno - emocjonalny i fizyczny w zgodzie z ich potrzebami i możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 4.9 Zapewnia uczniom opiekę odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości szkoły Umożliwia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań społecznych, artystycznych i sportowych. Uczy tolerancji Kształtuje odpowiedzialność uczniów za siebie i za świat, w którym żyje młody człowiek Umożliwia uczniom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, regionalnej, językowej i religijnej Udziela i organizuje uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno pedagogiczną. 1) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: - z niepełnosprawności - z niedostosowania społecznego - ze szczególnych uzdolnień - ze specyficznych trudności w uczeniu się - z zaburzeń komunikacji językowej - z choroby przewlekłej - z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych - z niepowodzeń edukacyjnych - z zaniedbań środowiska - z trudności adaptacyjnych. 2) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 3) Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne Organizuje opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi Organizuje, w miarę posiadanych środków, zajęcia pozalekcyjne, rejestrowane w dzienniku zajęć pozalekcyjnych Organizuje różne formy edukacji kulturalno oświatowej Organizuje wycieczki turystyczno krajoznawcze ( zgodnie z planem wycieczek) Organizuje konkursy przedmiotowe i sprawnościowe. 2

3 5 Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych, odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 5.1 W czasie pobytu uczniów w szkole na zajęciach obowiązkowych i nieobowiązkowych, także pozalekcyjnych, opiekę sprawuje nauczyciel przedmiotu, wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia. 5.2 W przypadku nieobecności nauczyciela opiekę sprawuje nauczyciel wyznaczony na zastępstwo. Nauczyciel ten sprawuje także opiekę nad uczniami w czasie przerw w ramach dyżuru nauczyciela nieobecnego. 5.3 W przypadku nauczyciela prowadzącego zajęcia dodatkowe uczniowie i rodzice informowani są o zawieszeniu tychże na czas nieobecności nauczyciela. 5.4 Nauczyciel aktywnie pełni dyżur w czasie przerw na korytarzach szkolnych, podwórzu i boisku. Dostrzeżone zagrożenia muszą być usunięte przez nauczyciela sprawującego opiekę nad uczniem lub zgłoszone dyrekcji szkoły. 5.5 Nauczyciel zobowiązany jest do systematycznej kontroli obecności uczniów w czasie każdej lekcji. 5.6 W pracowniach - gabinetach, w których obowiązuje odrębny regulamin, nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania z nim uczniów i czuwania nad jego przestrzeganiem. 5.7 Nauczyciele kultury fizycznej zobowiązani są przed przystąpieniem do zajęć do sprawdzenia stanu sprzętu sportowego zarówno sali gimnastycznej jak i na boisku oraz dostosować wymagania i formę ćwiczeń do możliwości fizycznych ucznia. Podczas tych zajęć niezbędna jest ciągła asekuracja uczniów wykonujących ćwiczenia. 5.8 Opieka nad uczniami w czasie wycieczek i imprez pozaszkolnych. 1) W przypadku wyjścia poza teren szkoły bez korzystania z publicznych środków lokomocji dopuszcza się, by grupą trzydziestoosobową opiekował się jeden nauczyciel. 2) W przypadku wycieczki na terenie miasta z wykorzystaniem miejskich środków lokomocji z uczniami powyżej 10 - go roku życia dopuszcza się by jeden nauczyciel sprawował opiekę nad całą klasą. Dla klas 1-3 konieczna jest opieka jednej dorosłej osoby na dziesięcioro uczniów. 3) Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. 4) Podczas wycieczek rowerowych konieczna jest opieka dwóch osób nad piętnastoosobową grupą. 5) Wycieczki turystyczno - krajoznawcze poza teren miasta mogą odbywać się tylko wówczas, gdy rodzice wyrażają na to zgodę na piśmie. 6) Wszystkie wycieczki i imprezy szkolne wymagają uprzedniego wypełnienia karty wycieczki i uzyskania akceptacji Dyrektora Szkoły. 7) Kierownikiem wycieczki może być każdy nauczyciel, a opiekunem grupy każda osoba pełnoletnia po uzyskaniu akceptacji Dyrektora Szkoły. 8) Podczas wycieczek turystyczno - krajoznawczych kierownika i opiekunów obowiązują szczegółowe przepisy dotyczące warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. 6. Formy sprawowania indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami. 3

4 6.1 Uczniowie klas 1-3 objęci są szczególna opieką pedagoga szkolnego, wychowawców w świetlicy a także wychowawców klas, zgodnie z zakresem obowiązków każdego z nich. 6.2 Uczniowie z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów, zaburzeniami w zachowaniu objęci są stałą opieką Poradni Psychologiczno-pedagogicznej, szkolnej służby zdrowia i pedagoga szkolnego. 6.3 Dla w/w uczniów organizowane są w miarę posiadanych środków zajęcia terapeutyczne, kompensacyjne wyrównawcze, gimnastyki korekcyjnej. 6.4 Dla uczniów z rodzin o trudnej sytuacji materialnej przewidziane są następujące formy pomocy w miarę środków, jakimi dysponuje szkoła: a) Bezpłatny obiad, b) Zwolnienie z opłat ubezpieczenia, c) Uzyskanie potrzebnej odzieży poprzez pedagoga szkolnego, d) Dofinansowanie lub zwolnienie z opłat za imprezy, w których bierze udział klasa, w tym także wycieczki, e) Pomoc w uzyskaniu bezpłatnych podręczników i innych niezbędnych przyborów, f) Zapomogi finansowe w trudnych sytuacjach ( w przypadku podjęcia takiej uchwały przez Radę Rodziców). 6.5 W przypadku uczniów wybitnie zdolnych przewidziany może być: a) Indywidualny tok nauki według programu zatwierdzonego przez Dyrektora b) Umożliwienie udziału w zajęciach organizowanych poza szkołą (ośrodki doskonalenia nauczycieli, wyższe uczelnie, szkoły średnie, ogniska pracy pozaszkolnej) poprzez sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniem. c) Innowacja i eksperyment pedagogiczny. 6.6 Indywidualne nauczanie uczniów z zaburzeniami w rozwoju, dzieci kalekich, przewlekle chorych, na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej odbywa się na zasadach określonych przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu. 7.1 Sposób powoływania nauczyciela do roli wychowawcy. 1) Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanym danej wychowawcą. 2) Dla zapewnienia ciągłości pracy, wychowawca prowadzi swój oddział przez cały tok nauczania, szczególnie w klasach ) Zmiana wychowawcy może nastąpić decyzją Dyrektora Szkoły w przypadku: a) Zdarzenia losowego b) Wniosku Rady Rodziców c) Wniosku uczniów i ich rodziców. Rodzice występują w piśmie skierowanym do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę wychowawcy. Wniosek musi być umotywowany. Dyrektor odpowiada w ciągu 14 dni, w czasie, których zajmie stanowisko i poinformuje o terminie rozwiązania problemu. Wniosek może być rozpatrywany tylko wówczas, gdy własnoręcznym podpisem potwierdza go 50% + 1 rodziców. 4) W przypadku nieobecności wychowawcy trwającej powyżej miesiąca sprawy wychowawcze przejmuje nauczyciel, któremu Dyrektor powierzy to zadanie lub pedagog szkolny. 5) W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor ma prawo, za zgodą nauczyciela i na wniosek rodziców, powierzyć mu wychowawstwo w dwu klasach jednocześnie. 8.1 W realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła prowadzi współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami środowiskowymi, instytucjami kulturalno - oświatowymi i gospodarczymi. 4

5 9.1 Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły Rada Pedagogiczna Rada Rodziców Samorząd Uczniowski 10. Dyrektor Szkoły. ROZDZIAŁ III O r g a n y s z k o ł y i i c h z a d a n i a 10.1 Dyrektor Szkoły planuje, kieruje i nadzoruje pracę szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 1) Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ustala organizację pracy szkoły, 2) Tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. 3) Kieruje pracą Rady Pedagogicznej 4) Przedkłada Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyniki klasyfikacji i promocji uczniów 5) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej 6) Współpracuje w wykonywaniu swych działań z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim 7) Organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły 8) Opracowuje i realizuje plan finansowy stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół i ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków budżetowych 9) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i pozostałych pracowników 10) Sprawuje nadzór pedagogiczny 11) Powołuje i odwołuje wicedyrektorów szkoły oraz nauczycieli na stanowiska kierownicze po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 12) Decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników oraz przyznawania nagród i wymierzania kar 13) Po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń, i innych wyróżnień 14) Dopuszcza do użytku szkolny zestaw programów po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców 15) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych 11.1 Wicedyrektor szkoły jest współodpowiedzialny za poziom pracy pedagogicznej, organizację szkoły i prawidłowe wykorzystanie środków finansowych w zakresie powierzonych obowiązków Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala Dyrektor Szkoły Wicedyrektor odpowiada jak każdy nauczyciel służbowo przed Dyrektorem, a w szczególności za: 1) sprawność organizacyjną i poziom wyników dydaktycznych 2) poziom nadzoru pedagogicznego i stan doskonalenia zawodowego nauczycieli 3) prawidłowość postępowania szkoły w związku z wypełnianiem obowiązku szkolnego uczniów klas I - VI w obwodzie szkoły, 5

6 4) sygnalizowanie zagrożeń bazy lokalowej klas I VI 5) sprawność organizacyjną i poziom zawodów sportowych, 6) poziom pracy wychowawczej, opiekuńczej i sportowej szkoły, 7) bezpieczeństwo wszystkich pracowników i uczniów podczas pełnienia przez siebie funkcji Zastępcy Dyrektora, 8) wyposażenie szkoły. 12. Rada Pedagogiczna Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy - jako jej członkowie oraz Dyrektor Szkoły - jako jej przewodniczący Do kompetencji stanowiących Rady pedagogicznej należy: 1) Zatwierdzanie planów pracy szkoły. 2) Podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji. 3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli. 5) Podejmowanie uchwał w sprawie zmian w statucie. 6) Podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia szkolnego zestawu programów nauczania oraz szkolnego zestawu podręczników Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki; 3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 4) propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 5) powierzanie i odwoływanie ze stanowisk kierowniczych, 6) wnioski o zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki ucznia. 7) szkolny zestaw programów nauczania Sposób działania i zadania Rady Pedagogicznej określa regulamin. 13. Rada Rodziców 13.1 W Szkole Podstawowej Nr 45 Rada Rodziców jest społecznym organem stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców uczniów szkoły Do kompetencji rady rodziców, należy: 1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną: a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 6

7 13.3 Sposób powoływania i zasady działania Rady Rodziców określa regulamin. 14. Samorząd Uczniowski W Szkole Podstawowej Nr 45 działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły Samorząd może przedstawiać radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami; 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu; 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań; 4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej; 5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem; 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym 15.1 Rozstrzyganie sporów na terenie szkoły musi odbywać się na zasadach negocjacji, porozumienia, wzajemnego poszanowania stron i zapewnienia bieżącej wymiany pomiędzy organami szkoły o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. ROZDZIAŁ IV O r g a n i z a c j a S z k o ł y 16.1 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego W celu wykonania prac związanych z zakończeniem i przygotowaniami do nowego roku szkolnego, przeprowadzaniem egzaminów poprawkowych, w czasie ferii, nauczyciel pozostaje 7 dni do dyspozycji Dyrektora szkoły. Szczegółowe terminy podaje do wiadomości nauczycieli Dyrektor szkoły na miesiąc przed zakończeniem roku szkolnego. 17. Organizacja nauczania i wychowania Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji pracy szkoły opracowany przez Dyrektora, najpóźniej do dnia 30 kwietnia każdego roku, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku po zaopiniowaniu przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych ze środków przydzielonych szkole przez organ prowadzący szkołę. 7

8 18.1 Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych planem nauczania zgodnym z ramowym planem nauczania szkoły podstawowej i szkolnym zestawem programów nauczania opartym na podstawie programowej szkoły podstawowej Liczebność oddziału powinna być zgodna z zasadami przyjętymi przez organ prowadzący szkołę Sposób tworzenia i organizację klas o profilu sportowym określa odrębny regulamin W szkole obowiązują wewnątrzszkolne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych zgodne z obowiązującym rozporządzeniem Ministra właściwego do spraw edukacji oraz stanowiący załącznik nr 1 niniejszego statutu. ( zał. nr 1) 19. Tygodniowy rozkład zajęć Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych Podstawową formą pracy szkoły są zajęcia dydaktyczno - wychowawcze prowadzone w systemie klasowo - lekcyjnym Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może wraz z Radą Rodziców podjąć decyzję o skróceniu zajęć Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I III ustala nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć. 21. Podział na grupy Corocznie podejmowane są decyzje dotyczące podziału na grupy na zajęciach wymagających specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa z uwzględnieniem środków finansowych posiadanych przez szkołę W oddziałach liczących 24 uczniów i powyżej podział na grupy na zajęciach z języków obcych jest obowiązkowy. W przypadku zajęć wymagających przeprowadzania ćwiczeń podziału na grupy dokonuje się w oddziałach liczących powyżej 30 uczniów. Podział oddziału liczącego mniej niż 24 uczniów można dokonać za zgodą organu prowadzącego szkołę Zajęcia z wychowania fizycznego w klasach IV VI prowadzone są w grupach liczących uczniów. 22. Praktyki studenckie Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektorem Szkoły a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą za zgodą nauczyciela uczącego danego przedmiotu. 8

9 23. Niektóre zajęcia obowiązkowe i nadobowiązkowe Koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone w grupach międzyklasowych, międzyszkolnych, a także w formie wycieczek lub wyjazdów. Zajęcia te organizowane są w sposób zapewniający bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom Czas trwania zajęć ustala Dyrektor Szkoły Liczba uczestników kół i zespołów zainteresowań oraz innych zajęć nadobowiązkowych finansowanych z budżetu szkoły nie może być niższa niż 15 uczniów. Liczba uczestników gimnastyki korekcyjnej nie powinna przekraczać 12 osób. 24. Biblioteka Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydaktyczno - wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz, wiedzy o regionie Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, a także inne osoby po przedstawieniu dokumentu tożsamości Do zadań biblioteki należy w szczególności: 1) Udostępnianie książek i innych źródeł informacji 2) Tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną 3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się. 4) Organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną Organizację i zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej oraz jej pracowników określa odrębny regulamin. 25. Świetlica Szkoła prowadzi świetlicę zapewniając właściwe zajęcia wychowawczo - opiekuńcze Do świetlicy są przyjmowani uczniowie klas I - III W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych. Liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25, a przy ich tworzeniu w miarę możliwości, należy uwzględnić uczniów tej samej klasy Świetlica prowadzi zajęcia zgodnie z rozkładem zajęć dydaktyczno - wychowawczych szkoły Czas i zakres zajęć świetlicy w dni wolne od zajęć dydaktycznych określa Dyrektor. 9

10 25.6 Do zadań świetlicy należy: 1) organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do pracy własnej, 2) przyzwyczajanie do samodzielnej pracy umysłowej, 3) organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny, 4) ujawnianie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie 5) upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków kultury życia codziennego, 6) rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności, 7) zorganizowanie dożywiania uczniów za odpłatnością rodziców, 8) godziny pracy świetlicy dostosowane są do potrzeb środowiska, uwzględniając dobro dziecka Świetlica szkolna działa w oparciu o odrębny regulamin Do realizacji celów statutowych szkoła posiada: - odpowiednie pomieszczenia do nauczania, - bibliotekę i czytelnię, - świetlicę, - sklepik uczniowski, - ogród szkolny, - gabinet pielęgniarki szkolnej - magazyny (środków czystości, sprzętu sportowego), - archiwum, - zaplecze warsztatowe konserwatora szkoły Szkoła prowadzi oddział przedszkolny, w których praca dydaktyczno - wychowawcza odbywa się na zasadach określonych dla przedszkoli publicznych, dla dzieci sześcioletnich oraz pięcioletnich, jeśli rodzice/prawni opiekunowie podjęli decyzje o objęciu dziecka rocznym przygotowaniem przedszkolnym w szkole podstawowej. ROZDZIAŁ V U c z n i o w i e s z k o ł y 28.1 Skreślony Skreślony Skreślony Uczniowie przyjmowani są do odpowiedniej klasy na podstawie pełnego odpisu ocen ze szkoły, do której uczęszczali poprzednio Uczeń ma prawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 3) ochrony poszanowania jego godności, życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym; 4) swobody wyrażania myśli i przekonań; 5) przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności; 10

11 6) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 7) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce, pomocy w przypadku trudności w nauce; 8) korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej; 9) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i pozaszkolnych Uczeń ma obowiązek: Przestrzegać praw i postanowień zawartych w statucie szkoły i regulaminie uczniowskim a w szczególności: 1) rzetelnej i systematycznej nauki oraz stałego rozwijania umiejętności i uzdolnień; 2) systematycznego i aktywnego uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych i w życiu Szkoły; 3) przestrzegania zasad kultury oraz współżycia społecznego w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych pracowników Szkoły; 4) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole, a w przypadku zniszczenia mienia szkolnego poniesienia kosztów jego naprawy; 5) dbać o honor Szkoły oraz godnie ją reprezentować na zewnątrz; 6) przestrzegać zasad higieny osobistej; 7) dbać o estetyczny, schludny wygląd; 8) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów (uczeń nie pali, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków; 9) noszenia w szkole obuwia zmiennego. 10) noszenia stroju, którego wzór określa Dyrektor Szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców: a) na co dzień - strój stosowny, czysty i schludny. Góra i dół stroju szkolnego muszą tworzyć całość zakrywającą ramiona, dekolt, brzuch i biodra. b) na uroczystości szkolne - strój biało- granatowy lub biało czarny. c) nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie lub malowane paznokcie, tipsy. d) dozwolona jest skromna biżuteria ( małe kolczyki, pierścionek, broszka lub wisiorek ). e) niestosowanie się uczniów do przepisów dotyczących stroju może skutkować rozmową z rodzicami, a następnie karami statutowymi. 11) pisemnego usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach edukacyjnych. 12) przestrzegania regulaminu uczniowskiego (zał. nr 2) 30.3 Uczeń może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 1) rzetelną naukę, pracę społeczną na rzec klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 2) wzorową postawę w stosunku do obowiązków, 100% frekwencję, nienaganny stosunek do rówieśników i osób dorosłych, zarówno w szkole, jak i poza nią. 3) wybitne osiągnięcia, a na koniec roku szkolnego wysoką średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, 4) szlachetność, pomoc drugiemu człowiekowi Nagroda może być w formie: 1) pochwały ustnej przed zespołem klasowym, przed ogółem uczniów na apelu, przed rodzicami (na zebraniu klasowym), na Radzie Pedagogicznej. 2) pochwały pisemnej: w dzienniku ucznia, zeszycie klasowym, dzienniku lekcyjnym, liście pochwalnym dla rodziców, 3) nagrody rzeczowej 30.5 Nagrody przyznaje na wniosek nauczyciela Dyrektor Szkoły. 11

12 30.6 Naganę otrzymuje uczeń za naruszenie obowiązków ucznia, a w szczególności: 1) za złe zachowanie podczas lekcji, na przerwie, na zawodach sportowych, wycieczce, itp. 2) za lekceważenie obowiązków ucznia, nie branie udziału w obowiązkowych (a czasem i dodatkowych, wyrównawczych) zajęciach organizowanych przez szkołę, opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia, spóźnienia, 3) za wybryki zagrażające życiu i zdrowiu uczniów oraz pracowników szkoły, poniżające godność drugiego człowieka, szczególnie jeżeli zdarza się to niejeden raz, 4) za kradzieże, 5) za niszczenie mienia szkolnego, 6) za wagary i ucieczki z lekcji. 7) brak obowiązującego stroju 30.7 Karę otrzymuje uczeń w formie: 1) upomnienia ustnego wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, 2) upomnienia pisemnego w dzienniczku ucznia, zeszycie klasowym, dzienniku, liście do rodziców, 3) upomnienia lub nagany Dyrektora Szkoły udzielonego publicznie wobec uczniów, 3a) upomnienia podczas spotkania pedagog psycholog wychowawca rodzic, 3b) upomnienia podczas Komisji Wychowawczej, w obecności Dyrektora Szkoły, przedstawiciela Policji oraz przedstawiciela Sądu Rodzinnego. 4) zawieszenia w niektórych prawach ucznia (udział w zajęciach pozalekcyjnych, za wyjątkiem zajęć wyrównawczych, zajęciach pozaszkolnych, wyjściach klasowych, wycieczkach, reprezentowaniu szkoły na zewnątrz), 5) przeniesienia do równoległej klasy w tej samej szkole Usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach wpisuje rodzic ucznia do zeszytu kontaktowego najpóźniej w terminie 14 dni od ostatniego dnia nieobecności ucznia W przypadku braku usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie nieobecność ucznia traktowana jest jako nieusprawiedliwiona Ustala się dla uczniów następujące warunki korzystania z telefonów komórkowych i innych osobistych urządzeń elektronicznych na terenie szkoły: 1) uczniowie z telefonów komórkowych mogą korzystać jedynie w trakcie trwania przerw śródlekcyjnych oraz przed rozpoczęciem i po zakończeniu własnych zajęć lekcyjnych, przy czym korzystanie z telefonu nie może w żaden sposób zakłócać czy dezorganizować pracy szkoły, 2) zabrania się korzystania z telefonów komórkowych w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych rodzajów zajęć czy imprez i uroczystości organizowanych w szkole, 3) telefony komórkowe w trakcie trwania zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych i innych rodzajów zajęć czy imprez i uroczystości organizowanych w szkole, muszą być wyłączone, 5) zabronione jest przy użyciu telefonu komórkowego: wykonywanie jakichkolwiek zdjęć, kręcenie jakichkolwiek filmów i wykonywanie jakichkolwiek nagrań, 6) zabronione jest przynoszenie na teren szkoły i korzystanie z prywatnych urządzeń elektronicznych takich jak: aparaty fotograficzne, kamery, dyktafony, magnetofony, konsole do gier, odtwarzacze i tym podobne. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji, w których uczeń czy uczniowie otrzymali od dyrektora zgodę na przyniesienie i korzystanie z określonego sprzętu w określonych sytuacjach (np. akademie szkolne, inne uroczystości i imprezy na terenie szkoły). Jeżeli uczeń nie zastosuje się do niniejszego obowiązku, telefon zostaje oddany do depozytu w sekretariacie szkoły, o czym powiadamia się rodzica lub prawnego opiekuna ucznia Rodzic lub prawny opiekun ucznia odbiera telefon w sekretariacie w godzinach jego pracy. 12

13 30.12 Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły w godzinach przeznaczonych na zajęcia edukacyjne zgodne z planem lekcji jego klasy. 1) Zwolnienia z zajęć lekcyjnych z ważnych przyczyn losowych (nagła niedyspozycja) udziela Dyrektor/Wicedyrektor szkoły po uzgodnieniu z rodzicem / prawnym opiekunem dziecka. 2) Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z wybranych zajęć dydaktycznych w danym dniu tylko na podstawie pisemnego, umotywowanego wniosku rodziców. Fakt ten wychowawca zaznacza w dzienniku zajęć. 3) Odwoływanie zajęć lekcyjnych może nastąpić w przypadku uzasadnionej nieobecności nauczyciela i trudności w zorganizowaniu za niego zastępstwa, po wcześniejszym (w poprzednim dniu) zawiadomieniu uczniów przez Wicedyrektora. Fakt ten uczeń powinien zanotować w zeszycie kontaktowym dla rodziców. ROZDZIAŁ VI N a u c z y c i e l e i i n n i p r a c o w n i c y s z k o ł y W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w pkt. 1. określają odrębne przepisy Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów Każdy nauczyciel: 1) Jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów. 2) Zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, z jakimi został zapoznany podczas wstępnego szkolenia bhp, a także zawartych w zarządzeniu Ministra Edukacji, szkolnych procedurach postępowania w sytuacjach szczególnych i zasad dotyczących bhp. 3) Dba o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego. 4) Zobowiązany jest do dbania o powierzone mu pomoce dydaktyczno -wychowawcze i sprzęt szkolny. 5) Czynnie współpracuje z rodzicami i zachęca ich do prac na terenie szkoły. 6) Wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowań 7) zobowiązany jest do bezstronności obiektywizmu w ocenie uczniów oraz sprawiedliwego traktowania wszystkich uczniów bez względu na ich status społeczny, pochodzenie i przekonania religijne. 8) Zobowiązany jest do udzielenia pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów Obowiązkiem nauczyciela jest ciągłe doskonalenie własnych umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomów wiedzy merytorycznej Czterdziestogodzinny tydzień pracy nauczyciela obejmuje, poza obowiązkowym wymiarem godzin, zatwierdzonym w arkuszu organizacyjnym, następujące obowiązki: 1) udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, 2) pełnienie dyżurów w czasie przerw, 3) doskonalenie zawodowe, 4) spotkania z rodzicami, 13

14 5) organizację imprez i uroczystości klasowych oraz szkolnych, 6) organizację szkolnych imprez sportowych, 7) organizację edukacji kulturalnej (kino, teatr, opera, muzea), 8) uczestniczenie w posiedzeniach zespołów samokształceniowych i komisji Rady Pedagogicznej, 9) pracę nad utrzymaniem ładu i estetyki powierzonych pomieszczeń, 10) pracę w szkolnych i pozaszkolnych komisjach konkursowych. 11) pracę w zespołach d.s. specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia 32.5 Nauczyciel ma prawo do: 1) podmiotowego traktowania przez przełożonych, 2) swobody w tworzeniu własnego lub modyfikowania programów nauczania zgodnych z Podstawą Programową i zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw edukacji. 3) współdecydowania o rozwoju szkoły, 4) wyboru podręczników zatwierdzonych do użytku przez Ministra właściwego do spraw edukacji, 5) współoceny własnej pracy i weryfikacji oceny ustalonej w czasie hospitacji, 6) otrzymania nagrody dyrektora zgodnie z regulaminem jej przyznawania. 7) swobody w zakresie poszukiwania i przedstawiania nowych rozwiązań metodycznych, programowych i organizacyjnych Nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą zespoły przedmiotowe: 1) Humanistyczny (j. polski, religia, historia) 2) Języków obcych i przedmiotów artystycznych 3) Matematyczno informatyczno- przyrodniczy 4) Kultury fizycznej 5) Kształcenia zintegrowanego 6) Wychowawców świetlicy a) Do udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi nauczyciele tworzą zespoły składające się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów, zwane zespołami d.s. specjalnych potrzeb edukacyjnych. Dyrektor szkoły wyznacza osobę koordynująca pracę zespołu oraz lidera koordynatora wszystkich zespołów Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora Szkoły przewodniczący zespołu. Ma on prawo organizowania spotkań członków zespołu w zaplanowanym przez siebie terminie i ma prawo zobowiązać członków zespołu do przestrzegania tego terminu Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1) organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, 2) wspólne opracowywanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania, 3) organizowanie wewnątrz szkolnego doskonalenia dla początkujących nauczycieli, 4) współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 5) wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania a) Cele i zadania zespołu d.s. specjalnych potrzeb edukacyjnych 14

15 - ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno pedagogicznej - określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania uczniowi pomocy psychologiczno pedagogicznej - opracowanie planu działań wspierających ucznia - założenie i prowadzenie karty indywidualnych potrzeb ucznia 33.4 Przedstawiciele wychowawców poszczególnych poziomów klas tworzą zespół wychowawczy Pracą zespołu wychowawczego kieruje pedagog szkolny 33.6 Cele i zadania zespołu wychowawczego: 1) wytyczenie działań wychowawczych dla wszystkich członków społeczności szkolnej( w tym też rodziców), w poszczególnych okresach roku szkolnego 2) czuwanie nad realizacją programu wychowawczego 3) zapewnienie przepływu informacji dotyczących spraw wychowawczych 4) pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów wychowawczych 34. Nauczyciele - wychowawcy Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności: 1) tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 2) inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 3) podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej, 4) organizowanie, wspólnie z rodzicami, wycieczek krajoznawczych, wyjść do kina, teatru itp Wychowawca, w celu realizacji zadań: 1) otacza indywidualną opieką każdego wychowanka, 2) planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski, 3) współdziała z innymi nauczycielami uczącymi jego wychowanków, 4) utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu: a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci, b) współdziałania z rodzicami, tzn. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach, c) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 5) współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. Organizację i formy udzielania tej pomocy na terenie szkoły określają przepisy w sprawie zasad udzielania uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej Wychowawca zobowiązany jest do systematycznego i rzetelnego prowadzenia dokumentacji klasy oraz kontroli frekwencji uczniów. 15

16 34.4 Wychowawca planuje i organizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia zespołowego, rozwijające i integrujące zespół uczniowski. ROZDZIAŁ VII Formy współdziałania z rodzicami 35.1 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci Nauczyciele utrzymują kontakt z rodzicami uczniów poprzez comiesięczne spotkania i konsultacje prowadzone w celu 1) poznania ich i ustalenia potrzeb ucznia, 2) udzielenia im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymania od nich pomocy w swoich działaniach, 3) włączenia ich w sprawy życia klasy i szkoły, 4) udzielania informacji dotyczących spraw ucznia Rodzice mają prawo do: 1) Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w każdej klasie, 2) znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania, klasyfikowania i promowania, 3) rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, 4) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swych dzieci poprzez spotkania z pedagogiem szkolnym i wychowawcą klasy, 5) wyrażania i przekazywania opinii na temat szkoły organowi nadzorującemu szkołę. Wskazane jest by odbywało się to za pośrednictwem Rady Rodziców Rodzice mają obowiązek: 1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. 2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia w szkole. 3) Odebrać dziecko ze szkoły po otrzymaniu informacji od Dyrektora/Wicedyrektora o nagłej niedyspozycji, chorobie dziecka. 4) Stawiania się na wezwania Dyrektora Szkoły. 5) Ponoszenia kosztów napraw szkód poczynionych przez dziecko. 6) Sprawdzania zapisów informacyjnych w zeszycie kontaktowym. ROZDZIAŁ VIII Skreślony 16

17 ROZDZIAŁ IX Rekrutacja 43.1 Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się elektronicznie i obejmuje dzieci, które w roku 2015 ukończą - 7 lat (urodzone w 2008 r.) oraz 6 lat (urodzone w 2009 r.) 43.2 Dzieci z rejonu Szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodzica ( na pozycji pierwszej znajduje się szkoła obwodowa), bez uwzględniania kryteriów rekrutacyjnych W przypadku, gdy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dzieci spoza rejonu kwalifikuje się na podstawie punktów rekrutacyjnych, które są sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku. 1) warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły, jeśli zostało ono zakwalifikowane, jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dokumentów potwierdzających wybrane kryteria 43.4 Do przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego Rodzic/ opiekun prawny może w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci nieprzyjętych, wystąpić o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do Szkoły Rodzic/ prawny opiekun może w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść odwołanie do Dyrektora Szkoły a następnie poprzez Dyrektora wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Kryteria rekrutacji: - dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły 1000 pkt. - dziecko zamieszkujące we Wrocławiu 500 pkt. - dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2014/15 do oddziału przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole do klasy I - dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo- wychowawczej - dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej szkole ( nie dotyczy dzieci, których rodzeństwo kończy edukację w szkole, w roku szkolnym 2014/15, dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo - dziecko posiadające rodzeństwo zgłaszane jednocześnie do klasy pierwszej w tej samej szkole: dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo - dziecko posiadające rodzeństwo poniżej 18 roku życia we wspólnym gospodarstwie domowym: dwoje lub więcej rodzeństwa jedno rodzeństwo - dziecko, którego rodzic/opiekun prawny złożył deklarację przyjęcia do klasy z językiem innym, niż angielski 200 pkt. 50 pkt. 22 pkt. 21 pkt. 11 pkt. 10 pkt. 3 pkt. 2 pkt. 1 pkt. 17

18 44.2 W przypadku takiej samej liczby punktów kryterium różnicującym jest : - miejsce wyboru szkoły na liście preferencji - mniejsza odległość miejsca zamieszkania od szkoły 45.1 Wymagane dokumenty potwierdzające wybrane kryteria: 1) dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 2) oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie, 3) oświadczenie o spełnieniu kryterium, 4) pisemna deklaracja o przyjęcie dziecka do klasy z językiem innym niż angielski Harmonogram rekrutacji : - uruchomienie dla rodziców elektronicznego systemu rekrutacji do klas I r. godz wypełnianie i składanie w szkole podstawowej I wyboru zgłoszeń rekrutacyjnych ( dotyczy dzieci, które wybierają szkołę obwodową) lub wniosków rekrutacyjnych pobranych z systemu rekrutacji r. godz blokada dla rodziców możliwości wprowadzania wniosków i zgłoszeń ze strony publicznej r. godz ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych r. - możliwość zgłoszenia przez rodziców rezygnacji z miejsca r. - ogłoszenie list dzieci przyjętych i list wolnych miejsc do II etapu r Na pozostałe wolne miejsca, do r., przyjmowanie dzieci odbywa się bez narzędzi elektronicznych, na wniosek rodzica/opiekuna prawnego, w/g kryteriów zawartych w Do r. podanie do wiadomości listy dzieci przyjętych z podziałem na klasy. Klasy I mogą liczyć maksymalnie 25 dzieci, klasy tworzy się przydzielając dzieci wg kolejności dat urodzin. ROZDZIAŁ X P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e 48.1 Szkoła posiada własny sztandar, logo i ceremoniał szkolny Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy Statut szkoły uchwala i zmienia Rada Pedagogiczna na wniosek organów szkoły, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków W sprawach nienormowanych niniejszym statutem mają zastosowanie obowiązujące przepisy (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, zarządzenia MEN) Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 18

19 Tekst jednolity po dokonanych uchwałą Rady Pedagogicznej nowelizacjach z dnia: r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r.; r. 19

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ WE WROCŁAWIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa we Wrocławiu działa na podstawie: 1. Zaświadczenia o wpisie do ewidencji Urzędu Miejskiego Wrocławia Nr 47/2005.

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 113 im. ADAMA RAPACKIEGO 1 NAZWA I STATUS SZKOŁY 1. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 - Szkoła Podstawowa Nr 113 im. Adama Rapackiego ma swoją siedzibę w budynku przy ulicy

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT

Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu STATUT STATUT Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 85 im. prof. Mariana suskiego we Wrocławiu / tekst jednolity / 1 SPIS TRESCI Rozdział I NAZWA I SIEDZIBA SZKOŁY... str.4 Rozdział II INFORMACJE O SZKOLE.str.5

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU. Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T CHRZEŚCIJAŃSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KRÓLA DAWIDA W POZNANIU Chrześcijańska Szkoła Podstawowa im. Króla Dawida w Poznaniu działa na podstawie: 1.Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie PRYWATNA SZKOŁA PODSTAWOWA Eureka 05-540 Ustanów, ul. Główna 10, e-mail: szkola.eureka@gmail.com www.szkola-eureka.pl STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ EUREKA w Ustanowie Tekst jednolity: 18.07.2012

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10

STATUT. Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 STATUT Gimnazjum nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Częstochowie przy ul. Starzyńskiego 10 PODSTAWA PRAWNA 1. Statut dotyczy Gimnazjum nr 1 w Częstochowie ul. Starzyńskiego 10. Statut Gimnazjum, zwany dalej

Bardziej szczegółowo