REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg (EFS) w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VIII Reginalne Kadry gspdarki, Działanie 8.1. Rzwój pracwników i przedsiębirstw w reginie, Pddziałanie Wspieranie rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw. 2. Prjekt,, Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści realizwany jest w parciu wnisek dfinanswanie złżny przez Organizatra w dpwiedzi na knkurs nr: POKL/8.1.1/1/12 raz umwę dfinanswanie nr POKL /12 zawartą z Wjewódzkim Urzędem Pracy w Pznaniu. 3. Prjekt realizwany jest przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O Pznań, ul. Wspólna 40, NIP: , Regn: Prjekt realizwany jest w kresie d r. d r. 5. Obszar realizacji Prjektu bejmuje teren wjewództwa wielkplskieg. 6. Użyte w regulaminie zwrty znaczają: a) POKL należy przez t rzumieć Prgram Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Prjekt należy przez t rzumieć prjekt,,nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści, realizwany w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VIII, Działanie 8.1, Pddziałanie c) Pmc publiczna pmc de minimis uczestnictw w prjekcie bjęte jest regułami pmcy de minimis zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL zmienine Rzprządzenie Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL patrz 5 niniejszeg Regulaminu; d) Organizatr WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O POZNAŃ, UL. WSPÓLNA 40 e) Biur Prjektu ul. Iłłakwiczówny 7, Pznań, tel.: www: f) Beneficjent Pmcy (Przedsiębirstw) należy przez t rzumieć mikr, małe lub średnie przedsiębirstw działające w branży: Wsparcie skierwane będzie d przedsiębirstw prwadzący działalnść w związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68) kierujące swich pracwników na szklenie rganizwane w ramach Prjektu; g) Beneficjent Ostateczny (Uczestnik prjektu) należy przez t rzumieć sby samzatrudnine, właścicieli pełniących funkcje kierwnicze, wspólników, w tym partnerów prwadzących regularną działalnść w przedsiębirstwie i czerpiących z nieg krzyści finanswe z mikr, małych lub średnich przedsiębirstw z bszaru wjewództwa wielkplskieg lub pracwnika ddelegwaneg przez Beneficjenta Pmcy na szklenie sba zatrudnina na pdstawie umwy pracę; 1

2 h) Mikrprzedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 10 pracwników i któreg rczny brót/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 2 milinów EUR; i) Małe przedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 50 pracwników i któreg rczny brót/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 10 milinów EUR; j) Średnie przedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 250 pracwników i któreg rczny brót nie przekracza 50 milinów EUR a/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 43 milinów EUR; k) Kmisja Rekrutacyjna znacza t rgan ceniający frmularze rekrutacyjne i dknujący kwalifikacji uczestników prjektu; l) Szklenie należy przez t rzumieć zależnie d tematyki szklenie dpwiedni 48, 64, 18 lub 90 gdzinne szklenie dtyczące pdniesienia kwalifikacji z zakresu nwczesnych technik zarządzania nieruchmściami raz wykrzystania narzędzi IT w pracy zarządcy. 7. Celem Prjektu jest dtyczące pdniesienia kwalifikacji z zakresu nwczesnych technik zarządzania nieruchmściami raz wykrzystania narzędzi IT w pracy zarządcy (80 firm) i ich pracwników (125 sób: 75K, 50M) z bszarów wjewództwa wielkplskieg d 30 września Ogólny nadzór nad realizacją prjektu, a także rzstrzyganie spraw, które nie są uregulwane niniejszym Regulaminem, należy d Kierwnika Prjektu. 9. Infrmacje dtyczące Prjektu zamieszczne są na strnie internetwej: 2. Uczestnicy Prjektu 1. Prjekt skierwany jest d mikr, małych i średnich przedsiębirców lub pracwników u nich zatrudninych na pdstawie umwy pracę, pwyżej 50 rku życia, zajmujących się działalnścią związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68 z terenu wjewództwa wielkplskieg. Grupa dcelwa t administratrzy i zarządcy nieruchmści raz dradcy nieruchmści. 2. Beneficjentem Pmcy Prjektu mże być przedsiębirca spełniający łącznie następujące warunki: a) psiada status mikr, małeg lub średnieg przedsiębirstwa, b) prwadzi działalnść gspdarczą w wyżej wymieninej branży i ma siedzibę/ddział/filię na bszarze wjewództwa wielkplskieg, c) mże ubiegać się pmc de minimis 1 1 Pmc de minimis nie mże zstać udzielna pdmitwi, który w bieżącym rku kalendarzwym raz dwóch pprzedzających g latach kalendarzwych trzymał pmc de minimis z rżnych źródeł iw różnych frmach, której wartść brutt łącznie z pmcą, którą się ubiega przekracza równwartść w złtych kwty eur, a w przypadku wsparcia działalnści w sektrze transprtu drgweg równwartść w złtych kwty eur, blicznych według średnieg kursu głaszaneg przez Nardwy Bank Plski, bwiązująceg w dniu udzielania pmcy. Wyłączeniu z pmcy de minimis pdlega przedsiębirstw, które jest w trudnej sytuacji eknmicznej, a więc: - w przypadku spółki akcyjnej, z.. raz kmandytw- akcyjnej, wyskść niepkrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrwaneg (zakładweg, zapasweg, rezerwweg raz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wyskść straty w ciągu statnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wyskści teg kapitału, - w przypadku spółki jawnej, kmandytwej, partnerskiej raz cywilnej, wyskść niepkrytych strat przewyższa 50% wyskści jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wyskść straty w ciągu statnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wyskść teg kapitału, 2

3 3. Beneficjentem Ostatecznym Prjektu mże być sba fizyczna spełniająca następujące warunki: a) jest zatrudnina na pdstawie umwy pracę b) pracuje na terenie wjewództwa wielkplskieg; c) jeg pracdawca spełnia warunki kreślne w 2 ust. 2 bądź też właściciel przedsiębirstwa spełnia warunki kreślne w 2 ust. 2. d) w wieku d 50 rku życia; 4. Prjekt zakłada przeszklenie w sumie 125 Beneficjentów Ostatecznych (75 Kbiet i 50 Mężczyzn, przedsiębirców i ich pracwników. Prjekt bejmie wsparciem c najmniej 80 przedsiębirstw mikr, małych i średnich psiadających jednstkę rganizacyjną na terenie wjewództwa wielkplskieg, w tym: a) 20 samzatrudnieni, b) 34 mikrprzedsiębirstw, c) 60 małych przedsiębirstw, d) 11 średnich przedsiębirstw. 5. Przedsiębirstwa przystępują d Prjektu raz trzymują pmc de minimis w mmencie pdpisania umwy szkleniwej, natmiast sby wydelegwane d udziału w prjekcie nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w mmencie pdpisania deklaracji uczestnictwa. 6. Spśród Beneficjentów Ostatecznych c najmniej 13 sób (ze 125 uczestników prjektu) będą stanwiły sby niepełnsprawne. 7. Warunkiem udziału w prcesie rekrutacji ptencjalnych Beneficjentów Ostatecznych prjektu jest dstarczenie d Biura Prjektu, sprządznej na dpwiednich frmularzach kmpletnej dkumentacji rekrutacyjnej szczegółw mówinej w Zasady Rekrutacji 1. Rekrutacja d Prjektu ma charakter twarty zachwana zstanie zasada równych szans; 2. Rekrutacja jest prwadzna w spsób ciągły d marca 2013 r. d września 2014 r., c umżliwia sprawne utwrzenie 12 grup szkleniwych raz stałą kntrlę nad jej przebiegiem; 3. Osby zaintereswane uczestnictwem w prjekcie mgą zgłaszać się sbiście lub przesłać kmplet wypełninych dkumentów drga listwną; 4. Osby, które spełnią kryterium uczestnictwa w prjekcie, ale nie zstaną zakwalifikwane d uczestnictwa w Prjekcie z pwdu braku miejsc, zstaną umieszczne na liście rezerwwej danej grupy uczestników według klejnści zgłszeń; 5. Osby zakwalifikwane d prjektu raz sby z listy rezerwwej będą pwiadamiane telefnicznie i mailw wynikach rekrutacji; 6. Zgłszenia d prjektu przyjmwane są wyłącznie w parciu następujące dkumenty rekrutacyjne; 7. Beneficjent Pmcy (Przedsiębirstw): a) Deklaracja udziału w prjekcie b) Dkumenty rejestrwe firmy; c) Frmularz infrmacji przedstawinych przy ubieganiu się pmc de minimis; d) Deklaracja Uczestnictwa; - spełnia kryteria kwalifikujące g d bjęcia pstępwaniem upadłściwym, - spełnia kryteria kwalifikujące g d bjęcia pstępwaniem naprawczym. 3

4 e) Regulamin uczestnictwa; f) Oświadczenie braku bwiązku zwrtu pmcy g) Oświadczenie nieprwadzeniu pełnej księgwści: (w przypadku przedsiębirstw, które mają bwiązek sprządzania sprawzdań finanswych należy dłączyć sprawzdania finanswe za kres 3 statnich lat brtwych, sprządzanymi zgdnie z przepisami prawa rachunkwści kserkpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sbę upważniną d reprezentwania przedsiębirstwa; h) Oświadczenie PKD i) Umwa szkleniwa (pdpisywana p zakwalifikwaniu się d udziału w prjekcie); j) Oświadczenie trzymanej/nietrzymanej pmcy de minimis. W przypadku trzymania pmcy de minimis należy dłączyć wszystkie zaświadczenia pmcy de minimis, jakie przedsiębirca trzymał w rku, w którym ubiega się pmc, raz w ciągu dwóch pprzedzających g lat (kserkpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sbę upważniną d reprezentwania przedsiębirstwa); 8. Beneficjent Ostateczny (Uczestnik szkleń) a) Frmularz zgłszeniwy uczestnika d prjektu wraz z ankietą b) Dane uczestnika c) Oświadczenie uczestnika prjektu wyrażeniu zgdy na przetwarzanie danych sbwych d) Oświadczenie uczestnika prjektu w związku z przystąpieniem d prjektu. e) Orzeczenie niepełnsprawnści ile dtyczy. 9. Uczestnicy prjektu przed złżeniem dkumentów zgłszeniwych, mają bwiązek zapznać się z całścią niniejszeg regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Prjekcie dstępny jest w Biurze Prjektu raz na strnie internetwej Prjektu: 10. Rekrutacja bejmuje 3 etapy: I. Zgłszenie ptencjalni uczestnicy szklenia zgłaszają chęć uczestnictwa w prjekcie, wypełniając dkumenty rekrutacyjne i dstarczając je d Biura Prjektu (sbiście lub drga pcztwą/mailwą); II. Weryfikacja sprawdzenie wymgów frmalnych, pracwanie list pdstawwych i rezerwwych. Kwalifikacja kandydatów d uczestnictwa w prjekcie dknuje Kmisja rekrutacyjna w składzie: Kierwnik Prjektu, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkleń; III. Pdpisanie umwy - Przedsiębirstwa zakwalifikwane pdpiszą umwę szkleniwą. Osby ddelegwane z daneg przedsiębirstwazakwalifikwane d uczestnictwa w szkleniach, pdpiszą deklarację i zbwiążą się d becnści w min 50% zajęć (deklaracja pdpisywana na pierwszych zajęciach). 11. Decyzję kwalifikacji d uczestnictwa w Prjekcie pdejmuje Kmisja Rekrutacyjna wg następujących kryteriów: a) preferwane są kbiety, jak będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; b) wiek 50+; c) preferwane MŚP zajmujące się zarządzaniem biektami sprtwymi światwymi i służby zdrwia; d) sby niepełnsprawne; e) klejnść zgłszeń. 12. Zgłszenia będą przyjmwane w Biurze Prjektu w Pznaniu, przy ul. Iłłakwiczówny 7, Pznań. Zgłszenia mżna również przesłać pcztą tradycyjną na adres Biura Prjektu jak data zgłszenia wówczas zstanie przyjęta data wpływu dkumentów. 4

5 13. Przedsiębirstwa, które złżą niekmpletne lub niepprawnie wypełnine zgłszenia zstaną wezwane d ich uzupełnienia (ustnie przez pracwnika przyjmująceg zgłszenie lub telefnicznie w przypadku przesłania pcztą). 14. W przypadku nieuzupełnienia dkumentów we wskazanym przez pracwnika terminie, zgłszenie nie pdlega dalszemu prceswi rekrutacji. 15. Nie pdlegają rzpatrzeniu, w tym wezwaniu d uzupełnienia, zgłszenia, które nie zawierają danych umżliwiających kntakt. 16. W przypadku uzupełnienia dkumentów, jak datę zgłszenia przyjmuje się datę złżenia pprawnej wersji dkumentów. 17. Złżne dkumenty nie pdlegają zwrtwi. 18. W wyniku pwyższej weryfikacji twrzna jest lista Beneficjentów Pmcy i Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikwanych d prjektu, sby/przedsiębirstwa będą infrmwane tym fakcie drgą telefniczną, mailwą lub pcztą tradycyjną. 19. Niezbędnym warunkiem udziału w Prjekcie jest pdpisanie umwy szkleniwej pmiędzy Beneficjentem Pmcy a Organizatrem przed terminem rzpczęcia zajęć. 20. Niepdpisanie umwy szkleniwej w umówinym terminie przez przedsiębirstw będzie uprawniał Organizatra d wykluczenia przedsiębirstwa z uczestnictwa w prjekcie. 21. Przedsiębirstwu, z którym zstanie pdpisana umwa szkleniwa będzie wystawine zaświadczenie udzielnej pmcy de mini mis. 22. Za złżenie nieprawidłwych świadczeń lub zatajenie prawdy w dkumentach rekrutacyjnych grzi dpwiedzialnść karna z art. 233 Kdeksu Karneg. 4. Organizacja szkleń 1. Szklenia będą dbywać się pza miejscem pracy uczestników. 2. Szklenia będą prwadzne w Pznaniu i ewentualnie innych miastach wjewództwa wielkplskieg w zależnści d wyników rekrutacji. 3. Szklenia będą realizwane w zależnści d tematyki w 6 grupach 12 sbwych, 6 grupach 8 sbwych, 2 grupach 25 sbwych i 8 grupach 10 sbwych 4. Każdy uczestnik weźmie udział zależnie d wybranej tematyki w następujących szkleniach: I. NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Tendencje rzwju rynku nieruchmści i jeg aktualne uwarunkwania prawne i eknmiczne, bsługa prgramów wykrzystywanych d bsługi nieruchmści, metdy ceny płacalnści i ryzyka w inwestwaniu, zadania administratrów i peratrów biektów prywatnych, sprtw-rekreacyjnych, edukacyjn wychwawczych, służby zdrwia, Rla dradcy rynku nieruchmści, dbre praktyki w sprawach cywilnych związanych z mieszkalnictwem raz relacjami mieszkańców lkali z właścicielami nieruchmści. 64 gdziny szklenia przeprwadzaneg w sześciu 12 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. 5

6 II. TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI Warsztaty praktyczne skierwane d administratrów i zarządców nieruchmści w zakresie prwadzenia prac mdernizacyjnych i remntwych, bwiązków związanych z zarządzaniem nieruchmściami, prawidłweg rzliczania mediów, bliczania efektywnści w inwestwaniu, elektrniczneg zarządzania nieruchmściami, nwczesneg rzwiązywania prblemów i wypracwywania szczędnści w gspdarwania nieruchmściami. 48 gdzin szklenia przeprwadzaneg w sześciu 8 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. III. DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH Szklenie realizwane w frmie seminarium mająceg na celu dsknalenie warsztatu pracy sób zajmujących się bsługą rynku nieruchmści, (pśrednicy w brcie nieruchmściami, zarządcy nieruchmści, rzeczznawcy majątkwi, dradcy nieruchmści, ntariusze, architekci). Seminarium będzie realizwane z następującej tematyki: Odpwiedzialnść cywilna związana z nieruchmściami, plany zarządzania i administrwania nieruchmściami, umwa zarządzaniu jak umwa świadczenie usług, stswanie przepisów przeciwpżarwych, prcedura przejęć nieruchmści w zarząd, spsby pniesienia knkurencyjnści firm w sektrze rynku nieruchmści, spsby szukania rzwiązań w zakresie techniki pracy w sektrze bsługi rynku nieruchmści. 18 gdzin seminarium przeprwadzaneg w dwóch 25 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. IV. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI ECDL Cre dla sób zaawanswanych Grafika menadżerska i prezentacyjne raz elektrniczne bazy danych w zakresie zarządzanie nieruchmściami. Szklenie Pkrywające następujące bszary zastswań mikrkmputerów i technik infrmatycznych : pdstawy technik infrmatycznych i kmunikacyjnych ( 8h); użytkwanie kmputerów ( 12h); 6

7 przetwarzanie tekstów ( 16h); arkusze kalkulacyjne ( 18h); bazy danych (12h); grafika menedżerska i prezentacyjna ( 12h); przeglądanie strn internetwych i kmunikacja ( 12h) P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik szklenia weźmie udział w teście wiedzy IT i trzyma certyfikat ukńczenia szklenia. Szklenie prwadzne w czterech 10 sbwych grupach. ECDL Start dla sób pczątkujących Pdstawy technik infrmacyjnych i kmunikacyjnych Szklenia prwadzące d uzyskania kmpetencji w zakresie ECDL Start bejmuje dwlne 4 z 7 ww. bszarów ( wybrane na pdstawie analizy ptrzeb szkl. UP), natmiast szklenia prwadzące d uzyskania kmpetencji w zakresie ECDL Cre bejmuje wszystkie pwyższe bszary, metdy nauczania, warsztaty kmputerwe. Szklenie prwadzne w czterech 10 sbwych grupach. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik szklenia weźmie udział w teście wiedzy IT i trzyma certyfikat ukńczenia szklenia. 5. Beneficjent Ostateczny zbwiązuje się d przystąpienia d egzaminów w wyznacznym przez Organizatra terminie i miejscu. 6. Szklenia pprwadzą wykwalifikwani trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie; 7. Grupa szkleniwa zstanie uruchmina p zebraniu dpwiedniej ilści uczestników w danym mieście. Decyzję uruchmieniu grupy pdejmuje Kierwnik Prjektu; 8. Beneficjenci Ostateczni trzymają materiały dydaktyczne (długpis, ntes, teczka, rganizer, pdręczniki). Fakt trzymania materiałów uczestnik ma bwiązek ptwierdzić na piśmie; 9. Szczegółwy harmngram szkleń, infrmacje terminach i miejscach szkleń będą na bieżąc zamieszczane na strnie internetwej Prjektu: 10. Organizatr zastrzega sbie praw d dknywania zmian w harmngramie szklenia raz miejscu szklenia. Uczestnicy zmianach będą infrmwani na bieżąc i każdrazw przekazany im zstanie aktualny harmngram. 7

8 5. Zasady udzielania pmcy publicznej w ramach prjektu 11. Wkład prywatny w ramach prjektu nie będzie wymagany, pnieważ w ramach realizwaneg prjektu będzie udzielana dla wszystkich uczestników szklenia pmc de minimis; 12. Pmc publiczna w ramach prjektu jest udzielana zgdnie z zasadą de minimis w parciu : Rzprządzenie Kmisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stswania art. 87 i 88 Traktatu d pmcy de minimis, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. zasadach prwadzenia plityki rzwju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, pz 712 i Nr 157, pz. 1241) raz Rzprządzeniem Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL (Dz. U. Nr 239, pz. 1598); 13. Beneficjenci Pmcy trzymają zaświadczenia udzielnej pmcy de minimis, zgdnie ze wzrem kreślnym w załączniku d Rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń pmcy de minimis i pmcy de minimis w rlnictwie i rybłówstwie (Dz. U. Nr 53, pz. 354); 14. Pmc publiczna udzielana w ramach prjektu mże być przyznawana pdmitm gspdarczym prwadzący działalnść w związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68); działalnść związana z bsługą rynku nieruchmści z zastrzeżeniem, że nie mże być: a) udzielana na działalnść w rybłówstwie i akwakultury w rzumieniu rzprządzenia Rady (WE) nr 104/2000 a dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej rganizacji rynków prduktów rybłówstwa i akwakultury; b) udzielana na działalnść w zakresie prdukcji pdstawwej prduktów rlnych wymieninych w załączniku I d Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską; c) udzielana w zakresie przetwarzania i wprwadzania d brtu prduktów rlnych wymieninych w załączniku I d Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską, jeżeli: * wartść pmcy jest ustalana na pdstawie ceny lub ilści takich prduktów zakupinych d prducentów surwców lub wprwadznych na rynek przez pdmity prwadzne działalnść gspdarczą bjęte pmcą, d) udzielenie pmcy zależy d przekazania jej w części lub w całści prducentm surwców; e) udzielana na działalnść związana z eksprtem, jeżeli jest bezpśredni związana z ilścią eksprtwych prduktów, utwrzeniem i funkcjnwaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnścią eksprtwą, przy czym pmc bejmująca pkrycie ksztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług dradczych z zakresu wprwadzenia nweg lub istniejąceg prduktu na nwy rynek nie stanwi pmcy publicznej na działalnść związana z eksprtem; f) uwarunkwana pierwszeństwem użycia twarów prdukcji krajwej przed twarami imprtwanymi g) udzielana pdmitm prwadzącym działalnść w sektrze górnictwa węgla w rzumieniu rzprządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pmcy państwa dla przemysłu węglweg; h) udzielana pmc w trudnej sytuacji eknmicznej; i) udzielana przedmitm, na których ciąży bwiązek zwrtu pmcy, wynikający z decyzji kmisji Eurpejskiej, uznającej pmc za niezgdną z prawem raz ze wspólnym rynkiem w rzumieniu art. 87 Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską; 8

9 j) udzielana pdmitm prwadzącym działalnść gspdarczą w zakresie drgweg transprtu twarów na nabycie pjazdów przeznacznych d takieg transprtu; k) udzielana na prjekt, któreg realizacja zstała rzpczęta przed dniem złżenia wnisku dfinanswanie realizacji prjektu; l) Pdpisanie umwy szkleniwej z Beneficjentem Pmcy równznaczne będzie z trzymaniem pmcy de minimis. m) Pmc publiczna udzielna na pdstawie niniejszej umwy nie pdlega bwiązkwi uprzedniej ntyfikacji pmcy d Kmisji Eurpejskiej na pdstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. pstępwaniu w sprawach dtyczących pmcy publicznej. 6. Prawa i bwiązki Beneficjenta Pmcy i Beneficjenta Ostateczneg 1. Beneficjent Pmcy ma praw: a) ddelegwać pracwnika/-ów na szklenia rganizwane w ramach Prjektu; b) trzymywać na swje żądanie infrmacji przebiegu szklenia raz pstępach delegwanych sób; c) trzymać zaświadczenie trzymanej pmcy de minimis. 2. Beneficjent Pmcy ma bwiązek: a) dstarczyć wymagane dkumenty, wypełnine i pdpisane zgdnie z wytycznymi POKL d Biura Prjektu przed pdpisaniem umwy szkleniwej; b) złżyć d Biura Prjektu przed rzpczęciem szklenia pdpisaną umwę szkleniwą wraz z załącznikami; c) dpilnwać, aby delegwany pracwnik wziął udział w c najmniej 80% realizwanych zajęć. 3. Beneficjent Ostateczny ma praw: a) uczestniczyć w szkleniu w miejscu wskazanym przez Organizatra; b) trzymać zaświadczenie pświadczające uczestnictw w szkleniu; c) trzymywać świadczenia przewidziane w Prjekcie, a w szczególnści: materiały szkleniwe, zaświadczenie uczestnictwa w Prjekcie; 4. Beneficjent Ostateczny, ma bwiązek: a) pdpisać deklarację uczestnictwa w prjekcie b) uczestniczyć w c najmniej 80% zajęć w trakcie trwania szklenia, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizatr raz każdrazw ptwierdzać własnręcznym pdpisem becnść na zajęciach; c) przestrzegać zasad współżycia spłeczneg, punktualneg przychdzenia na zajęcia; d) współdziałać z pracwnikami prjektu w zakresie wszelkich działań pdejmwanych dla ptrzeb mnitrwania i ewaluacji prjektu; e) infrmwać Organizatra zmianie danych ptwierdzających kwalifikwalnść d udziału w prjekcie; zmianach w danych sbwych; f) infrmwać planwanych niebecnściach ( w lub telefnicznie); g) w przypadku wystąpienia sytuacji uniemżliwiającej dalszy udział w prjekcie niezwłczneg złżenia pisemneg świadczenie w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn. 5. Organizatr zastrzega sbie mżliwść skreślenie Uczestnika z listy uczestników szklenia w przypadku naruszenia przez nieg niniejszeg Regulaminu raz zasad współżycia spłeczneg. 9

10 7. Pstanwienia kńcwe 1. Organizatr zastrzega sbie praw wniesienia zmian d Regulaminu lub wprwadzenie ddatkwych jeg pstanwień. 2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję stateczną pdejmuje Krdynatr Prjektu. Od jeg decyzji nie przysługuje dwłanie. 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Prjekcie należy d Organizatra. 4. Administratrem danych sbwych jest Ministerstw Rzwju Reginalneg pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. 5. Regulamin wchdzi w życie z dniem 31 marca 2013 r. i bwiązuje przez czas trwania Prjektu. 10

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ

Regulamin udzielania pożyczek z funduszu pożyczkowego MIŚ Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 Regulamin udzielania pżyczek z funduszu

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik nr 4 Plan działania na lata 2007-2008 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer Prirytetu: IX Nazwa Prirytetu: Rzwój wykształcenia i kmpetencji w reginach Nazwa Instytucji Pśredniczącej: Samrząd

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Specjalista do spraw kadr, płac i HR www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl; www.bgk.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl; www.bgk.pl Warszawa: Zakup usług prfesjnalneg wsparcia użytkwników interfejsu ZSD3, będąceg

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Ład korporacyjny 2014

Ład korporacyjny 2014 1. Wskazanie zbiru zasad ładu krpracyjneg przyjęteg d stswania przez Spółkę. Spółka przyjęła d stswania zasady ładu krpracyjneg zawarte w zbirze Dbre Praktyki Spółek Ntwanych na GPW, przyjętym przez Radę

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami

Ocena potencjału zachodniopomorskich uczelni pod względem zaspokojenia popytu przedsiębiorców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Ocena ptencjału zachdnipmrskich uczelni pd względem zaspkjenia ppytu przedsiębirców na badania związane z inteligentnymi specjalizacjami Luk Palmen, Marcin Barn, Jacek Drżdżal Anna Dmwska Katwice, marzec

Bardziej szczegółowo

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein

Życie cenię od strony jakościowej, a nie ilościowej Albert Einstein Eksperttyza wewnęttrzny systtem jjakścii PKA Warszawa 2010 Życie cenię d strny jakściwej, a nie ilściwej Albert Einstein 2 SPIS TREŚCI Wprwadzenie 1. Charakterystyka usytuwania prawneg PKA 2. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY ZA ROK 2006 p.. Dyrektra Ośrdka Olga Filipiak-Wadas 1 WARSZAWA styczeń 2007 Spis treści 3.1. DZIAŁY OPS WRAZ Z ICH LOKALIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Knfraternia Turystyczna Tygdnik Wyższej Szkły Organizacji Turystyki i Htelarstwa R.9: 2011, nr 30 (327) 29 sierpnia 2011 rku Zapraszam na strnę Knfraterni Turystycznej na Facebku: http://www.facebk.cm/pages/knfraternia-turystyczna/174569065948556?sk=wall

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza

KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkoły im. Józefa Tyszkiewicza KSIĘGA JAKOŚCI Bielskiej Wyższej Szkły im. Józefa Tyszkiewicza Księga jakści zstała zatwierdzna decyzją Rektra dnia 1.10.2014r 0 2 S t r n a 0Człwiek najlepsza inwestycja 00 Człweik WPROWADZENIE W trsce

Bardziej szczegółowo