REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowoczesne Kadry Rynku Nieruchomości. Informacje ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści 1. Infrmacje gólne 1. Regulamin kreśla warunki uczestnictwa w prjekcie Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści współfinanswanym przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg (EFS) w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VIII Reginalne Kadry gspdarki, Działanie 8.1. Rzwój pracwników i przedsiębirstw w reginie, Pddziałanie Wspieranie rzwju kwalifikacji zawdwych i dradztw dla przedsiębirstw. 2. Prjekt,, Nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści realizwany jest w parciu wnisek dfinanswanie złżny przez Organizatra w dpwiedzi na knkurs nr: POKL/8.1.1/1/12 raz umwę dfinanswanie nr POKL /12 zawartą z Wjewódzkim Urzędem Pracy w Pznaniu. 3. Prjekt realizwany jest przez WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O Pznań, ul. Wspólna 40, NIP: , Regn: Prjekt realizwany jest w kresie d r. d r. 5. Obszar realizacji Prjektu bejmuje teren wjewództwa wielkplskieg. 6. Użyte w regulaminie zwrty znaczają: a) POKL należy przez t rzumieć Prgram Operacyjny Kapitał Ludzki; b) Prjekt należy przez t rzumieć prjekt,,nwczesne Kadry Rynku Nieruchmści, realizwany w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet VIII, Działanie 8.1, Pddziałanie c) Pmc publiczna pmc de minimis uczestnictw w prjekcie bjęte jest regułami pmcy de minimis zgdnie z Rzprządzeniem Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL zmienine Rzprządzenie Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 20 października 2011 r. zmieniające rzprządzenie w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL patrz 5 niniejszeg Regulaminu; d) Organizatr WIELKOPOLSKIE CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP Z O.O POZNAŃ, UL. WSPÓLNA 40 e) Biur Prjektu ul. Iłłakwiczówny 7, Pznań, tel.: www: f) Beneficjent Pmcy (Przedsiębirstw) należy przez t rzumieć mikr, małe lub średnie przedsiębirstw działające w branży: Wsparcie skierwane będzie d przedsiębirstw prwadzący działalnść w związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68) kierujące swich pracwników na szklenie rganizwane w ramach Prjektu; g) Beneficjent Ostateczny (Uczestnik prjektu) należy przez t rzumieć sby samzatrudnine, właścicieli pełniących funkcje kierwnicze, wspólników, w tym partnerów prwadzących regularną działalnść w przedsiębirstwie i czerpiących z nieg krzyści finanswe z mikr, małych lub średnich przedsiębirstw z bszaru wjewództwa wielkplskieg lub pracwnika ddelegwaneg przez Beneficjenta Pmcy na szklenie sba zatrudnina na pdstawie umwy pracę; 1

2 h) Mikrprzedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 10 pracwników i któreg rczny brót/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 2 milinów EUR; i) Małe przedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 50 pracwników i któreg rczny brót/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 10 milinów EUR; j) Średnie przedsiębirstw definiwane jak przedsiębirstw zatrudniające mniej niż 250 pracwników i któreg rczny brót nie przekracza 50 milinów EUR a/lub całkwity bilans rczny nie przekracza 43 milinów EUR; k) Kmisja Rekrutacyjna znacza t rgan ceniający frmularze rekrutacyjne i dknujący kwalifikacji uczestników prjektu; l) Szklenie należy przez t rzumieć zależnie d tematyki szklenie dpwiedni 48, 64, 18 lub 90 gdzinne szklenie dtyczące pdniesienia kwalifikacji z zakresu nwczesnych technik zarządzania nieruchmściami raz wykrzystania narzędzi IT w pracy zarządcy. 7. Celem Prjektu jest dtyczące pdniesienia kwalifikacji z zakresu nwczesnych technik zarządzania nieruchmściami raz wykrzystania narzędzi IT w pracy zarządcy (80 firm) i ich pracwników (125 sób: 75K, 50M) z bszarów wjewództwa wielkplskieg d 30 września Ogólny nadzór nad realizacją prjektu, a także rzstrzyganie spraw, które nie są uregulwane niniejszym Regulaminem, należy d Kierwnika Prjektu. 9. Infrmacje dtyczące Prjektu zamieszczne są na strnie internetwej: 2. Uczestnicy Prjektu 1. Prjekt skierwany jest d mikr, małych i średnich przedsiębirców lub pracwników u nich zatrudninych na pdstawie umwy pracę, pwyżej 50 rku życia, zajmujących się działalnścią związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68 z terenu wjewództwa wielkplskieg. Grupa dcelwa t administratrzy i zarządcy nieruchmści raz dradcy nieruchmści. 2. Beneficjentem Pmcy Prjektu mże być przedsiębirca spełniający łącznie następujące warunki: a) psiada status mikr, małeg lub średnieg przedsiębirstwa, b) prwadzi działalnść gspdarczą w wyżej wymieninej branży i ma siedzibę/ddział/filię na bszarze wjewództwa wielkplskieg, c) mże ubiegać się pmc de minimis 1 1 Pmc de minimis nie mże zstać udzielna pdmitwi, który w bieżącym rku kalendarzwym raz dwóch pprzedzających g latach kalendarzwych trzymał pmc de minimis z rżnych źródeł iw różnych frmach, której wartść brutt łącznie z pmcą, którą się ubiega przekracza równwartść w złtych kwty eur, a w przypadku wsparcia działalnści w sektrze transprtu drgweg równwartść w złtych kwty eur, blicznych według średnieg kursu głaszaneg przez Nardwy Bank Plski, bwiązująceg w dniu udzielania pmcy. Wyłączeniu z pmcy de minimis pdlega przedsiębirstw, które jest w trudnej sytuacji eknmicznej, a więc: - w przypadku spółki akcyjnej, z.. raz kmandytw- akcyjnej, wyskść niepkrytych strat przewyższa 50% kapitału zarejestrwaneg (zakładweg, zapasweg, rezerwweg raz kapitału z aktualizacji wyceny), w tym wyskść straty w ciągu statnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wyskści teg kapitału, - w przypadku spółki jawnej, kmandytwej, partnerskiej raz cywilnej, wyskść niepkrytych strat przewyższa 50% wyskści jej kapitału według ksiąg spółki, w tym wyskść straty w ciągu statnich 12 miesięcy przewyższa ¼ wyskść teg kapitału, 2

3 3. Beneficjentem Ostatecznym Prjektu mże być sba fizyczna spełniająca następujące warunki: a) jest zatrudnina na pdstawie umwy pracę b) pracuje na terenie wjewództwa wielkplskieg; c) jeg pracdawca spełnia warunki kreślne w 2 ust. 2 bądź też właściciel przedsiębirstwa spełnia warunki kreślne w 2 ust. 2. d) w wieku d 50 rku życia; 4. Prjekt zakłada przeszklenie w sumie 125 Beneficjentów Ostatecznych (75 Kbiet i 50 Mężczyzn, przedsiębirców i ich pracwników. Prjekt bejmie wsparciem c najmniej 80 przedsiębirstw mikr, małych i średnich psiadających jednstkę rganizacyjną na terenie wjewództwa wielkplskieg, w tym: a) 20 samzatrudnieni, b) 34 mikrprzedsiębirstw, c) 60 małych przedsiębirstw, d) 11 średnich przedsiębirstw. 5. Przedsiębirstwa przystępują d Prjektu raz trzymują pmc de minimis w mmencie pdpisania umwy szkleniwej, natmiast sby wydelegwane d udziału w prjekcie nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w mmencie pdpisania deklaracji uczestnictwa. 6. Spśród Beneficjentów Ostatecznych c najmniej 13 sób (ze 125 uczestników prjektu) będą stanwiły sby niepełnsprawne. 7. Warunkiem udziału w prcesie rekrutacji ptencjalnych Beneficjentów Ostatecznych prjektu jest dstarczenie d Biura Prjektu, sprządznej na dpwiednich frmularzach kmpletnej dkumentacji rekrutacyjnej szczegółw mówinej w Zasady Rekrutacji 1. Rekrutacja d Prjektu ma charakter twarty zachwana zstanie zasada równych szans; 2. Rekrutacja jest prwadzna w spsób ciągły d marca 2013 r. d września 2014 r., c umżliwia sprawne utwrzenie 12 grup szkleniwych raz stałą kntrlę nad jej przebiegiem; 3. Osby zaintereswane uczestnictwem w prjekcie mgą zgłaszać się sbiście lub przesłać kmplet wypełninych dkumentów drga listwną; 4. Osby, które spełnią kryterium uczestnictwa w prjekcie, ale nie zstaną zakwalifikwane d uczestnictwa w Prjekcie z pwdu braku miejsc, zstaną umieszczne na liście rezerwwej danej grupy uczestników według klejnści zgłszeń; 5. Osby zakwalifikwane d prjektu raz sby z listy rezerwwej będą pwiadamiane telefnicznie i mailw wynikach rekrutacji; 6. Zgłszenia d prjektu przyjmwane są wyłącznie w parciu następujące dkumenty rekrutacyjne; 7. Beneficjent Pmcy (Przedsiębirstw): a) Deklaracja udziału w prjekcie b) Dkumenty rejestrwe firmy; c) Frmularz infrmacji przedstawinych przy ubieganiu się pmc de minimis; d) Deklaracja Uczestnictwa; - spełnia kryteria kwalifikujące g d bjęcia pstępwaniem upadłściwym, - spełnia kryteria kwalifikujące g d bjęcia pstępwaniem naprawczym. 3

4 e) Regulamin uczestnictwa; f) Oświadczenie braku bwiązku zwrtu pmcy g) Oświadczenie nieprwadzeniu pełnej księgwści: (w przypadku przedsiębirstw, które mają bwiązek sprządzania sprawzdań finanswych należy dłączyć sprawzdania finanswe za kres 3 statnich lat brtwych, sprządzanymi zgdnie z przepisami prawa rachunkwści kserkpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sbę upważniną d reprezentwania przedsiębirstwa; h) Oświadczenie PKD i) Umwa szkleniwa (pdpisywana p zakwalifikwaniu się d udziału w prjekcie); j) Oświadczenie trzymanej/nietrzymanej pmcy de minimis. W przypadku trzymania pmcy de minimis należy dłączyć wszystkie zaświadczenia pmcy de minimis, jakie przedsiębirca trzymał w rku, w którym ubiega się pmc, raz w ciągu dwóch pprzedzających g lat (kserkpia pświadczna za zgdnść z ryginałem przez sbę upważniną d reprezentwania przedsiębirstwa); 8. Beneficjent Ostateczny (Uczestnik szkleń) a) Frmularz zgłszeniwy uczestnika d prjektu wraz z ankietą b) Dane uczestnika c) Oświadczenie uczestnika prjektu wyrażeniu zgdy na przetwarzanie danych sbwych d) Oświadczenie uczestnika prjektu w związku z przystąpieniem d prjektu. e) Orzeczenie niepełnsprawnści ile dtyczy. 9. Uczestnicy prjektu przed złżeniem dkumentów zgłszeniwych, mają bwiązek zapznać się z całścią niniejszeg regulaminu. Regulamin Uczestnictwa w Prjekcie dstępny jest w Biurze Prjektu raz na strnie internetwej Prjektu: 10. Rekrutacja bejmuje 3 etapy: I. Zgłszenie ptencjalni uczestnicy szklenia zgłaszają chęć uczestnictwa w prjekcie, wypełniając dkumenty rekrutacyjne i dstarczając je d Biura Prjektu (sbiście lub drga pcztwą/mailwą); II. Weryfikacja sprawdzenie wymgów frmalnych, pracwanie list pdstawwych i rezerwwych. Kwalifikacja kandydatów d uczestnictwa w prjekcie dknuje Kmisja rekrutacyjna w składzie: Kierwnik Prjektu, specjalista ds. rekrutacji, specjalista ds. szkleń; III. Pdpisanie umwy - Przedsiębirstwa zakwalifikwane pdpiszą umwę szkleniwą. Osby ddelegwane z daneg przedsiębirstwazakwalifikwane d uczestnictwa w szkleniach, pdpiszą deklarację i zbwiążą się d becnści w min 50% zajęć (deklaracja pdpisywana na pierwszych zajęciach). 11. Decyzję kwalifikacji d uczestnictwa w Prjekcie pdejmuje Kmisja Rekrutacyjna wg następujących kryteriów: a) preferwane są kbiety, jak będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy; b) wiek 50+; c) preferwane MŚP zajmujące się zarządzaniem biektami sprtwymi światwymi i służby zdrwia; d) sby niepełnsprawne; e) klejnść zgłszeń. 12. Zgłszenia będą przyjmwane w Biurze Prjektu w Pznaniu, przy ul. Iłłakwiczówny 7, Pznań. Zgłszenia mżna również przesłać pcztą tradycyjną na adres Biura Prjektu jak data zgłszenia wówczas zstanie przyjęta data wpływu dkumentów. 4

5 13. Przedsiębirstwa, które złżą niekmpletne lub niepprawnie wypełnine zgłszenia zstaną wezwane d ich uzupełnienia (ustnie przez pracwnika przyjmująceg zgłszenie lub telefnicznie w przypadku przesłania pcztą). 14. W przypadku nieuzupełnienia dkumentów we wskazanym przez pracwnika terminie, zgłszenie nie pdlega dalszemu prceswi rekrutacji. 15. Nie pdlegają rzpatrzeniu, w tym wezwaniu d uzupełnienia, zgłszenia, które nie zawierają danych umżliwiających kntakt. 16. W przypadku uzupełnienia dkumentów, jak datę zgłszenia przyjmuje się datę złżenia pprawnej wersji dkumentów. 17. Złżne dkumenty nie pdlegają zwrtwi. 18. W wyniku pwyższej weryfikacji twrzna jest lista Beneficjentów Pmcy i Beneficjentów Ostatecznych zakwalifikwanych d prjektu, sby/przedsiębirstwa będą infrmwane tym fakcie drgą telefniczną, mailwą lub pcztą tradycyjną. 19. Niezbędnym warunkiem udziału w Prjekcie jest pdpisanie umwy szkleniwej pmiędzy Beneficjentem Pmcy a Organizatrem przed terminem rzpczęcia zajęć. 20. Niepdpisanie umwy szkleniwej w umówinym terminie przez przedsiębirstw będzie uprawniał Organizatra d wykluczenia przedsiębirstwa z uczestnictwa w prjekcie. 21. Przedsiębirstwu, z którym zstanie pdpisana umwa szkleniwa będzie wystawine zaświadczenie udzielnej pmcy de mini mis. 22. Za złżenie nieprawidłwych świadczeń lub zatajenie prawdy w dkumentach rekrutacyjnych grzi dpwiedzialnść karna z art. 233 Kdeksu Karneg. 4. Organizacja szkleń 1. Szklenia będą dbywać się pza miejscem pracy uczestników. 2. Szklenia będą prwadzne w Pznaniu i ewentualnie innych miastach wjewództwa wielkplskieg w zależnści d wyników rekrutacji. 3. Szklenia będą realizwane w zależnści d tematyki w 6 grupach 12 sbwych, 6 grupach 8 sbwych, 2 grupach 25 sbwych i 8 grupach 10 sbwych 4. Każdy uczestnik weźmie udział zależnie d wybranej tematyki w następujących szkleniach: I. NOWOCZESNY RYNEK NIERUCHOMOŚCI Tendencje rzwju rynku nieruchmści i jeg aktualne uwarunkwania prawne i eknmiczne, bsługa prgramów wykrzystywanych d bsługi nieruchmści, metdy ceny płacalnści i ryzyka w inwestwaniu, zadania administratrów i peratrów biektów prywatnych, sprtw-rekreacyjnych, edukacyjn wychwawczych, służby zdrwia, Rla dradcy rynku nieruchmści, dbre praktyki w sprawach cywilnych związanych z mieszkalnictwem raz relacjami mieszkańców lkali z właścicielami nieruchmści. 64 gdziny szklenia przeprwadzaneg w sześciu 12 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. 5

6 II. TECHNIKA PRACY ADMINISTRATORÓW NIERUCHOMOŚCI Warsztaty praktyczne skierwane d administratrów i zarządców nieruchmści w zakresie prwadzenia prac mdernizacyjnych i remntwych, bwiązków związanych z zarządzaniem nieruchmściami, prawidłweg rzliczania mediów, bliczania efektywnści w inwestwaniu, elektrniczneg zarządzania nieruchmściami, nwczesneg rzwiązywania prblemów i wypracwywania szczędnści w gspdarwania nieruchmściami. 48 gdzin szklenia przeprwadzaneg w sześciu 8 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. III. DOSKONALENIE STANDARDÓW ZAWODOWYCH Szklenie realizwane w frmie seminarium mająceg na celu dsknalenie warsztatu pracy sób zajmujących się bsługą rynku nieruchmści, (pśrednicy w brcie nieruchmściami, zarządcy nieruchmści, rzeczznawcy majątkwi, dradcy nieruchmści, ntariusze, architekci). Seminarium będzie realizwane z następującej tematyki: Odpwiedzialnść cywilna związana z nieruchmściami, plany zarządzania i administrwania nieruchmściami, umwa zarządzaniu jak umwa świadczenie usług, stswanie przepisów przeciwpżarwych, prcedura przejęć nieruchmści w zarząd, spsby pniesienia knkurencyjnści firm w sektrze rynku nieruchmści, spsby szukania rzwiązań w zakresie techniki pracy w sektrze bsługi rynku nieruchmści. 18 gdzin seminarium przeprwadzaneg w dwóch 25 sbwych grupach w trybie weekendwym. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik pdejdzie d testu wiedzy ze szklenia i trzyma prestiżwy certyfikat ukńczenia szklenia przyznawany przez Wielkplskie Centrum Nieruchmści Sp. z.. IV. SZKOLENIA Z ZAKRESU PODNOSZENIA KOMPETENCJI IT KADRY NIERUCHOMOŚCI ECDL Cre dla sób zaawanswanych Grafika menadżerska i prezentacyjne raz elektrniczne bazy danych w zakresie zarządzanie nieruchmściami. Szklenie Pkrywające następujące bszary zastswań mikrkmputerów i technik infrmatycznych : pdstawy technik infrmatycznych i kmunikacyjnych ( 8h); użytkwanie kmputerów ( 12h); 6

7 przetwarzanie tekstów ( 16h); arkusze kalkulacyjne ( 18h); bazy danych (12h); grafika menedżerska i prezentacyjna ( 12h); przeglądanie strn internetwych i kmunikacja ( 12h) P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik szklenia weźmie udział w teście wiedzy IT i trzyma certyfikat ukńczenia szklenia. Szklenie prwadzne w czterech 10 sbwych grupach. ECDL Start dla sób pczątkujących Pdstawy technik infrmacyjnych i kmunikacyjnych Szklenia prwadzące d uzyskania kmpetencji w zakresie ECDL Start bejmuje dwlne 4 z 7 ww. bszarów ( wybrane na pdstawie analizy ptrzeb szkl. UP), natmiast szklenia prwadzące d uzyskania kmpetencji w zakresie ECDL Cre bejmuje wszystkie pwyższe bszary, metdy nauczania, warsztaty kmputerwe. Szklenie prwadzne w czterech 10 sbwych grupach. P ukńczeniu szklenia każdy uczestnik szklenia weźmie udział w teście wiedzy IT i trzyma certyfikat ukńczenia szklenia. 5. Beneficjent Ostateczny zbwiązuje się d przystąpienia d egzaminów w wyznacznym przez Organizatra terminie i miejscu. 6. Szklenia pprwadzą wykwalifikwani trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie; 7. Grupa szkleniwa zstanie uruchmina p zebraniu dpwiedniej ilści uczestników w danym mieście. Decyzję uruchmieniu grupy pdejmuje Kierwnik Prjektu; 8. Beneficjenci Ostateczni trzymają materiały dydaktyczne (długpis, ntes, teczka, rganizer, pdręczniki). Fakt trzymania materiałów uczestnik ma bwiązek ptwierdzić na piśmie; 9. Szczegółwy harmngram szkleń, infrmacje terminach i miejscach szkleń będą na bieżąc zamieszczane na strnie internetwej Prjektu: 10. Organizatr zastrzega sbie praw d dknywania zmian w harmngramie szklenia raz miejscu szklenia. Uczestnicy zmianach będą infrmwani na bieżąc i każdrazw przekazany im zstanie aktualny harmngram. 7

8 5. Zasady udzielania pmcy publicznej w ramach prjektu 11. Wkład prywatny w ramach prjektu nie będzie wymagany, pnieważ w ramach realizwaneg prjektu będzie udzielana dla wszystkich uczestników szklenia pmc de minimis; 12. Pmc publiczna w ramach prjektu jest udzielana zgdnie z zasadą de minimis w parciu : Rzprządzenie Kmisji WE nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006r. w sprawie stswania art. 87 i 88 Traktatu d pmcy de minimis, ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. zasadach prwadzenia plityki rzwju (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, pz 712 i Nr 157, pz. 1241) raz Rzprządzeniem Ministra Rzwju Reginalneg z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielania pmcy publicznej w ramach POKL (Dz. U. Nr 239, pz. 1598); 13. Beneficjenci Pmcy trzymają zaświadczenia udzielnej pmcy de minimis, zgdnie ze wzrem kreślnym w załączniku d Rzprządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń pmcy de minimis i pmcy de minimis w rlnictwie i rybłówstwie (Dz. U. Nr 53, pz. 354); 14. Pmc publiczna udzielana w ramach prjektu mże być przyznawana pdmitm gspdarczym prwadzący działalnść w związaną z bsługą rynku nieruchmści (PKD 2007: Sekcja L, Dział 68); działalnść związana z bsługą rynku nieruchmści z zastrzeżeniem, że nie mże być: a) udzielana na działalnść w rybłówstwie i akwakultury w rzumieniu rzprządzenia Rady (WE) nr 104/2000 a dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej rganizacji rynków prduktów rybłówstwa i akwakultury; b) udzielana na działalnść w zakresie prdukcji pdstawwej prduktów rlnych wymieninych w załączniku I d Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską; c) udzielana w zakresie przetwarzania i wprwadzania d brtu prduktów rlnych wymieninych w załączniku I d Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską, jeżeli: * wartść pmcy jest ustalana na pdstawie ceny lub ilści takich prduktów zakupinych d prducentów surwców lub wprwadznych na rynek przez pdmity prwadzne działalnść gspdarczą bjęte pmcą, d) udzielenie pmcy zależy d przekazania jej w części lub w całści prducentm surwców; e) udzielana na działalnść związana z eksprtem, jeżeli jest bezpśredni związana z ilścią eksprtwych prduktów, utwrzeniem i funkcjnwaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnścią eksprtwą, przy czym pmc bejmująca pkrycie ksztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług dradczych z zakresu wprwadzenia nweg lub istniejąceg prduktu na nwy rynek nie stanwi pmcy publicznej na działalnść związana z eksprtem; f) uwarunkwana pierwszeństwem użycia twarów prdukcji krajwej przed twarami imprtwanymi g) udzielana pdmitm prwadzącym działalnść w sektrze górnictwa węgla w rzumieniu rzprządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pmcy państwa dla przemysłu węglweg; h) udzielana pmc w trudnej sytuacji eknmicznej; i) udzielana przedmitm, na których ciąży bwiązek zwrtu pmcy, wynikający z decyzji kmisji Eurpejskiej, uznającej pmc za niezgdną z prawem raz ze wspólnym rynkiem w rzumieniu art. 87 Traktatu ustanawiająceg Wspólntę Eurpejską; 8

9 j) udzielana pdmitm prwadzącym działalnść gspdarczą w zakresie drgweg transprtu twarów na nabycie pjazdów przeznacznych d takieg transprtu; k) udzielana na prjekt, któreg realizacja zstała rzpczęta przed dniem złżenia wnisku dfinanswanie realizacji prjektu; l) Pdpisanie umwy szkleniwej z Beneficjentem Pmcy równznaczne będzie z trzymaniem pmcy de minimis. m) Pmc publiczna udzielna na pdstawie niniejszej umwy nie pdlega bwiązkwi uprzedniej ntyfikacji pmcy d Kmisji Eurpejskiej na pdstawie art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. pstępwaniu w sprawach dtyczących pmcy publicznej. 6. Prawa i bwiązki Beneficjenta Pmcy i Beneficjenta Ostateczneg 1. Beneficjent Pmcy ma praw: a) ddelegwać pracwnika/-ów na szklenia rganizwane w ramach Prjektu; b) trzymywać na swje żądanie infrmacji przebiegu szklenia raz pstępach delegwanych sób; c) trzymać zaświadczenie trzymanej pmcy de minimis. 2. Beneficjent Pmcy ma bwiązek: a) dstarczyć wymagane dkumenty, wypełnine i pdpisane zgdnie z wytycznymi POKL d Biura Prjektu przed pdpisaniem umwy szkleniwej; b) złżyć d Biura Prjektu przed rzpczęciem szklenia pdpisaną umwę szkleniwą wraz z załącznikami; c) dpilnwać, aby delegwany pracwnik wziął udział w c najmniej 80% realizwanych zajęć. 3. Beneficjent Ostateczny ma praw: a) uczestniczyć w szkleniu w miejscu wskazanym przez Organizatra; b) trzymać zaświadczenie pświadczające uczestnictw w szkleniu; c) trzymywać świadczenia przewidziane w Prjekcie, a w szczególnści: materiały szkleniwe, zaświadczenie uczestnictwa w Prjekcie; 4. Beneficjent Ostateczny, ma bwiązek: a) pdpisać deklarację uczestnictwa w prjekcie b) uczestniczyć w c najmniej 80% zajęć w trakcie trwania szklenia, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizatr raz każdrazw ptwierdzać własnręcznym pdpisem becnść na zajęciach; c) przestrzegać zasad współżycia spłeczneg, punktualneg przychdzenia na zajęcia; d) współdziałać z pracwnikami prjektu w zakresie wszelkich działań pdejmwanych dla ptrzeb mnitrwania i ewaluacji prjektu; e) infrmwać Organizatra zmianie danych ptwierdzających kwalifikwalnść d udziału w prjekcie; zmianach w danych sbwych; f) infrmwać planwanych niebecnściach ( w lub telefnicznie); g) w przypadku wystąpienia sytuacji uniemżliwiającej dalszy udział w prjekcie niezwłczneg złżenia pisemneg świadczenie w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn. 5. Organizatr zastrzega sbie mżliwść skreślenie Uczestnika z listy uczestników szklenia w przypadku naruszenia przez nieg niniejszeg Regulaminu raz zasad współżycia spłeczneg. 9

10 7. Pstanwienia kńcwe 1. Organizatr zastrzega sbie praw wniesienia zmian d Regulaminu lub wprwadzenie ddatkwych jeg pstanwień. 2. W kwestiach nieujętych w Regulaminie decyzję stateczną pdejmuje Krdynatr Prjektu. Od jeg decyzji nie przysługuje dwłanie. 3. Ostateczna interpretacja Regulaminu uczestnictwa w Prjekcie należy d Organizatra. 4. Administratrem danych sbwych jest Ministerstw Rzwju Reginalneg pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. 5. Regulamin wchdzi w życie z dniem 31 marca 2013 r. i bwiązuje przez czas trwania Prjektu. 10

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY SZKOLENIOWEJ NR./GR/POKL REGULAMIN KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY SZKOLENIOWEJ NR./GR/POKL REGULAMIN KWALIFIKOWANIA UCZESTNIKÓW W PROJEKCIE Prjekt Efektywne szklenia na miarę ptrzeb nwczesnych mazwieckich MSP współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Nr umwy UDA-POKL.08.01.01-14-552/10 ZAŁĄCZNIK NR

Bardziej szczegółowo

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ECDL START dla dolnośląskich kadr! Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ECDL START dla dlnśląskich kadr! Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: ECDL START dla dlnśląskich kadr!, nr prjektu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PT. DWÓJKA NA SZÓSTKĘ realizwaneg w Zesple Szkół Nr 2 w Oplu Lubelskim w ramach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg Frmularz zgłszeniwy umwa Prjekt: MAZOWIECKIE BEZ BARIER JĘZYKOWYCH, nr prjektu: POKL POKL.09.06.02-14-315/14, współfinanswany

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POZ/2011/NP3/2 dot. realizacji zajęć wyrównawczych z J.NIEMIECKEGO. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro

II runda (dla 16 województw) 23 713 260,50 euro Publikacja współfinanswana ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg raz przez budżet państwa w ramach pmcy technicznej Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Dtacje na Innwacje Inwestujemy w Waszą

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu ul. Kolejowa 22, 62 100 Wągrowiec, tel./fax (67) 26 21 081 powa@praca.gov.pl Pwiatwy Urząd Pracy w Wągrwcu ul. Klejwa 22, 62 100 Wągrwiec, tel./fax (67) 26 21 081 pwa@praca.gv.pl (OR-020/1/15)...... /pieczęć firmwa rganizatra/ /miejscwść, data/ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZORGANIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Moja firma też jest Kobietą!

Moja firma też jest Kobietą! REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w prjekcie Mja firma też jest Kbietą! realizwaneg w ramach Działania 6.2 Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki 2007-2013 Definicje: 1. Prjekt - Prjekt Mja firma też jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI.

Szczegółowe warunki konkursu ofert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narkotykowych oraz profilaktyki zakażeń HIV i STI. Szczegółwe warunki knkursu fert: Realizacja zadań z zakresu redukcji szkód narktykwych raz prfilaktyki zakażeń HIV i STI. Działając na pdstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalnści

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu

WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Poznań, 20 października 2011 r. w Poznaniu WIELKOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Pznań, 20 października 2011 r. w Pznaniu WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY I ROLNICTWA IR. VI-4.431-1-9/11 Prtkół z kntrli przeprwadznej w śrdku szklenia Firmy Szkleniw - Usługwej PROFIT"

Bardziej szczegółowo

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6.

I. Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Zespołach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. I. Rekrutacja d przedszkli i ddziałów przedszklnych przy szkłach pdstawwych w Zespłach Szkół Publicznych Nr 2, 3, 4, 6. 1. Kntynuacja edukacji przedszklnej dzieci uczęszczających d przedszkli w rku 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.goluchow. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.bip.gluchw.pl/ Głuchów: Przeprwadzenie kursów zawdwych w ramach prjektu systemweg Redukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016

Regulamin rekrutacji do żłobków dzieci urodzonych w latach 2013-2016. w roku 2016 Regulamin rekrutacji d żłbków dzieci urdznych w latach 2013-2016 w rku 2016 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048

I. 1) NAZWA I ADRES: Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa: Grupwe ubezpieczenie zdrwtne pracwników Fundacji Małych i Średnich Przedsiębirstw raz człnków ich rdzin Numer głszenia: 80141-2013; data zamieszczenia: 17.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.nowysacz.pl/; www.nowysacz. Nr sprawy: MOPS.IX.2710.ZP.07.2014 Nwy Sącz, dnia 30.07.2014r. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.nwysacz.pl/; www.nwysacz.pl/ Nwy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Prwadzenie bsługi prawnej w zakresie ustawy Praw zamówień publicznych na rzecz Wielkplskieg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Kadry i płace z podstawami księgowości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zaprasza. Kadry i płace z podstawami księgowości www.celpraca.kul.rg.pl; tel. 058 684 38 14; faks. 058 684 38 01 Kaszubski Uniwersytet Ludwy, Wieżyca 1, 83-315 Szymbark Pwiatwe Centrum Pmcy Rdzinie w Kartuzach Centrum Dradztwa Eurpejskieg EURO-FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wco.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wc.pl Pznań: Świadczenie usługi dbiru, transprtu i unieszkdliwiania dpadów niebezpiecznych raz innych

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2011-2014. w roku 2014 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2011-2014 w rku 2014 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27

PROCEDURA NR 6 Data: 2015-03-27 Praktyki i staże studenckie Strna 1/7 1. Cel, przedmit i zakres działań Celem prcedury jest kreślenie spsbu rganizacji praktyki zawdwej raz długterminwych staży badawcz-przemysłwych (DSBP). Przedmitem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala

Szczecin: usługa ubezpieczenia ryzyk komunikacyjnych Samodzielnego Publicznego Szpitala Samdzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Pwstańców Wielkplskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 d 88 fax. 466 11 13 Szczecin: usługa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Zaplanwanie i realizacja kampanii twierającej Reginalny Prgram Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zari@zari.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zari@zari.cm.pl Zabrze: Udzielenie i bsługa długterminweg kredytu inwestycyjneg w wyskści d 5 100 000,00

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych

Źródła finansowania działalności gospodarczej osób niepełnosprawnych Źródła finanswania działalnści gspdarczej sób niepełnsprawnych Chcesz załżyć własną firmę? jesteś sbą niepełnsprawną? Nie wiesz, skąd wziąć fundusze na realizację przedsięwzięcia? Przeczytaj nasz pradnik!

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu barmańskieg,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie projektu kubka z biopolimerów ( Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU na pracwanie prjektu kubka z biplimerów ( Regulamin ) 1. Infrmacje gólne 1. Organizatrem knkursu na pracwanie prjektu kubka z biplimerów (dalej zwaneg Knkursem) jest GLOKOR Sp. z.. z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Doskonalenia Nauczycieli, ul. Bydgoska 21, 64-920 Piła, woj. Piła: Przedmitem zamówienia jest pracwanie harmngramu, zrganizwanie i przeprwadzenie szkleń zawdwych dla uczniów szkół pnadgimnazjalnych wjewództwa wielkplskieg w ramach prjektu Czas zawdwców- wielkplskie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zzmpoznan.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Budwa parku aktywnści fizycznej przy ul. Druskiennickiej w Pznaniu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Dostawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Dstawa materiałów na Targi Pracy w 2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu, ul. Truń, dnia 04.09.2014r. WOTUiW- 1/09/2014 Truń: Ubezpieczenie mienia i dpwiedzialnści Zamawiająceg w zakresie:część I Zamówienia: Ubezpieczenie mienia d gnia i innych zdarzeń lswych, Ubezpieczenie mienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu DOJRZALI W PRACY Nr POKL.06.01.01-10-094/13

Regulamin projektu DOJRZALI W PRACY Nr POKL.06.01.01-10-094/13 Regulamin prjektu DOJRZALI W PRACY Nr POKL.06.01.01-10-094/13 I. Pstanwienia gólne 1 1. Prjekt Djrzali w pracy nr POKL.06.01.01-10-094/13 ( Prjekt ) jest realizwany na terenie wjewództwa łódzkieg w ramach

Bardziej szczegółowo

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Skierniewice: Sukcesywne dostawy oleju napędowego Numer ogłoszenia: 80986-2016; data zamieszczenia: 07.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.inhrt.pl/zamwienia-publiczne/glszenia--zamwieniach-2016-r. Skierniewice: Sukcesywne dstawy leju napędweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Warsztaty szkleniwe i dradztw grupwe dla 53-78 sób zakładających spółdzielnie

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gkbiecz.pl Biecz: Dstawa w ramach leasingu peracyjneg z pcją wykupu fabrycznie nwej kpark - ładwarki

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Zasady rekrutacji do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Zasady rekrutacji d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d samrządwych przedszkli i ddziałów przedszklnych w szkłach pdstawwych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I

ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I A-000-15 /13 ZARZĄDZENIE Nr 15 / 2013/ I Prezesa Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu z dnia 28 luteg 2013 rku w sprawie utwrzenia Prtalu Infrmacyjneg Sądu Rejnweg Pznań Stare Miast w Pznaniu Na pdstawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 01/05/2014 Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Szczecinek, dnia 29.08.2012r. Szczecinek: Zrganizwanie i przeprwadzenie szklenia dla sób ubiegających się praw jazdy kategrii B, C, uczestników prjektu systemweg

Bardziej szczegółowo

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Lutocin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer ogłoszenia: 204800-2015; data zamieszczenia: 11.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: lutcin.i-gmina.pl/przetargi-w-2015-rku Lutcin: DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Numer głszenia: 204800-2015; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie czterech kursów w zakresie pielęgnacji zieleni,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniewo.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zszbraniew.pl Braniew: Przetarg na przeprwadzenie kursu menedżera gastrnmii dla 10 uczniów Zespłu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62

ZAMAWIAJĄCY. Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 02-639 Warszawa ul. Głogowa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 Warszawa, 08 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY Plskie Stwarzyszenie na Rzecz Osób z Upśledzeniem Umysłwym 02-639 Warszawa ul. Głgwa 2b tel.: (22) 646 03 14 faks: (22) 848 61 62 ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W GMINIE DOMANIÓW NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d publicznych przedszkli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.1/2014

Zapytanie ofertowe nr 2/6.1.1/2014 Bielsk-Biała, 27.11.2014r. Zapytanie fertwe nr 2/6.1.1/2014 1. Zamawiający Bielskie Stwarzyszenie Artystyczne Teatr Grdzki ul. S. Sempłwskiej 13, 43-300 Bielsk-Biała NIP: 547-18-99-356 REGON: 072316856

Bardziej szczegółowo

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013

Opieka i edukacja w żłobkach dzieci urodzonych w latach 2010-2013. w roku 2013 Opieka i edukacja w żłbkach dzieci urdznych w latach 2010-2013 w rku 2013 W żłbkach samrządwych rganizwane są ddziały dla dzieci d 20 tygdnia życia d 3 lat. Opieka i edukacja żłbkwa dzieci realizwana jest:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 4 d Umwy na świadczenie usług edukacyjnych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Stawiam na rzwój wzrst umiejętnści TIK wzmcnieniem pzycji sób drsłych, szczególnie w wieku 50+, na rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkarpackie.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pdkarpackie.pl Rzeszów: Kmplekswa rganizacja raz bsługa imprezy plenerwej prmującej Reginalny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Kościerzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer ogłoszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Kścierzyna: PRAWO JAZDY KATEGORII C, C+E Numer głszenia: 29252-2014; data zamieszczenia: 27.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spzozkrasnystaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.spzzkrasnystaw.pl Krasnystaw: Dstawa energii elektrycznej dla Samdzielneg Publiczneg Zespłu Opieki

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne "Hydrokan" Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48-

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Komunalne Hydrokan Sp. z o.o., ul. Traugutta 15, 48- Kietrz: Dstawa w frmie leasingu peracyjneg ciągnika rlniczeg Numer głszenia: 330628-2015; data zamieszczenia: 04.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo, Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.staszowski.eu/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.staszwski.eu/ Staszów: Ubezpieczenie majątku i dpwiedzialnści cywilnej Pwiatu Staszwskieg

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kompleksowa obsługa transportu dzieł sztuki Numer ogłoszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Kmplekswa bsługa transprtu dzieł sztuki Numer głszenia: 90010-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Środa Wielkopolska: Dostawa oleju napędowego Numer ogłoszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: uk-srda.pl Śrda Wielkplska: Dstawa leju napędweg Numer głszenia: 372162-2014; data zamieszczenia: 12.11.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

REGULAMIN. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: REGULAMIN Zasady prwadzenia pstępwania rekrutacyjneg d ddziału przedszklneg w Szkle Pdstawwej w Ochlach na rk szklny 2015/2016 zstały przygtwane w parciu zapisy ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. zmianie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Włocławek, dnia 01.03.2013.

Włocławek, dnia 01.03.2013. Włcławek, dnia 01.03.2013. ZAPYTANIE KONKURSOWE NR 2 ANWIL S.A. (dalej: ZAMAWIAJĄCY ) zaprasza d udziału w pstępwaniu knkurswym dtyczącym zakupu usługi: WSPARCIA ZARZĄDZANIA, ROZLICZENIA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr TR 02/05/2014 Warszawa, dnia 22 maja 2014 r. I. ZAMAWIAJĄCY Fundacja na Rzecz Wspierania Nauki Campus Ul. Kielecka 7 81-303 Gdynia Biur Prjektu w Warszawie Al. Slidarnści 155, lk. 4, 00-877 Warszawa ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Przeprwadzenie warsztatów umiejętnści wychwawczych dla rdzin zastępczych, uczestników

Bardziej szczegółowo

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu.

Radom: Dostawa paliwa do pojazdów służbowych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Radomiu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wrd.radm.pl Radm: Dstawa paliwa d pjazdów służbwych Wjewódzkieg Ośrdka Ruchu Drgweg w Radmiu. Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Rzeszowa, Rynek 1, 35-064 Rzeszów, woj. podkarpackie, Rzeszów: Ubezpieczenie mienia, dpwiedzialnści cywilnej raz ubezpieczenia sbwe i kmunikacyjne Gminy Miasta Rzeszów wraz z jednstkami rganizacyjnymi Numer głszenia: 350131-2010; data zamieszczenia: 07.12.2010

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne-0 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.us.edu.pl/zamwienia-publiczne-0 Katwice: Opracwanie graficzne, wyknanie raz druk plakatów prmcyjnych

Bardziej szczegółowo