Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT"

Transkrypt

1 Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT

2 Załącznik nr 1 wzór raportu z działalności Ośrodków ZESTAWIENIE DANYCH DO RAPORTU ROCZNEGO SIECI SPLOT W ROKU nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax certyfikowane lokalne centra organizacji pozarządowych czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu

3 nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu Załącznik nr 2 Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji - płyta Załącznik nr 3 - lista certyfikowanych konsultantów w zakresie stosowania narzędzia zarządzania rozwojem organizacji: Łukasz Ciesliński, KCWIS Alicja Gawinek, OCWIP Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP Dagmara Kistela, Centrum PISOP Dorota Kobylec, BIS Elzbieta Kowalczyyk, BORIS Mateusz Kucz, TŁOK Ewa Kwiesielewicz, TŁOK Krzysztof Leończuk, OWOP Katarzyna Łotowska, OWOP Marta Makuch, CIO

4 Zenon Matuszko, RCWIP Tomasz Otko, BIS Janusz Piechoczek, CRIS Krzysztof Smug, OPUS Jolanta Woźnicka, OPUS Alicja Zajączkowska, Katarzyna Sekutowicz, Boris Załącznik nr 4 - KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (przyjęta przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych) Dobro wspólne Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. Legalizm Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów. Niezależność Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy jest podstawowym wyzwaniem organizacji. Jawność Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków. Odpowiedzialność Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków. Rzetelność Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać. Rozliczalność Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

5 Partnerstwo Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. Podział władz Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna, co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji. Unikanie konfliktu interesu W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji - tak zawodowo, jak i wolontarystycznie. Załącznik nr 5 słowniczek pojęć: Akcje frekwencyjne różnego rodzaju zdarzenia i działania (rozpowszechnianie ulotek, plakatów, akcje medialne, happeningi, spotkania, debaty itp.) mające na celu zachęcenie obywateli i obywatelek do aktywnego uczestniczenia w wyborach lub referendach Animator/ animatorka osoba pobudzająca aktywność i uruchamiająca związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne w przestrzeni publicznej. Uruchamia zmianę postaw od biernej, w kierunku postawy obywatelskiej ukierunkowanej na kooperację. Wyzwala w ten sposób wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku. Badanie identyfikacja danych dotyczących faktycznej sytuacji np. związanej z nasileniem danego problemu lub specyfiką potrzeb badanej grupy. Badania prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi np. wywiad, ankieta, obserwacja, analiza dokumentów, studium przypadku z wykorzystaniem opracowanych specyficznych narzędzi na potrzeby każdego badania. Badanie zakończone jest raportem. Coaching/Tutoring regularna i długofalowa praca z osobą lub instytucją, służąca jej rozwojowi. Coach/tutor/ka prowadzi, wspiera i motywuje swojego klienta/klientke, poprzez pomoc w wytyczaniu celów oraz w dobieraniu najefektywniejszych metod i narzędzi w ich osiąganiu.

6 Doradca/ doradczyni osoba świadcząca usługi z danego zakresu tematycznego, posiadająca min 2 letnie doświadczenie z w/w zakresu. Doradca może udzielać porad prawnych, marketingowych, społecznych, itp, a także przygotowywać projekty dokumentów i innych narzędzi zgodnie z zapotrzebowaniem osób lub instytucji korzystających z doradztwa. Doradztwo usługa indywidualna lub grupowa, mająca na celu analizę i rozwiązanie problemu klienta, świadczona przez doradcę w osobiście, przez telefon lub za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej ( , czat, skype itp.). Może mieć charakter jednorazowego spotkania lub dłuższego procesu. E-learning szkolenie z wykorzystaniem dostępnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki, określany jest często jako "distance learning" (nauczanie na odległość). E-newsletter/ e-biuletyn regularne przesyłanie drogą elektroniczną informacji przeznaczonych dla określonej grupy odbiorców przydatnych tej grupie. Zawiera zestaw kilku/kilkunastu pełnych informacji, ewentualnie ich skróty lub linki do stron WWW, na których można przeczytać daną informację. E-newslettery/e-biuletyny dotyczą oferty ośrodków SPLOT, aktualności na temat konkursów grantowych oraz możliwości pozyskania finansowania projektów, jak również szeroko rozumianych nowości formalnoprawnych związanych z sektorem pozarządowym. Grupy samopomocowe dobrowolne, nieformalne, zorganizowane zgromadzenia osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie problemów. Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie, a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego. Happening wydarzenie, akcja, działanie o charakterze artystycznym, mające na celu zwrócenie uwagi jak największej liczby osób i środowisk na jakąś kwestię, a także włączenie ich w odbywające się lub zapowiadane zdarzenie. Informator/ informatorka osoba udzielająca podstawowych informacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podejmowania inicjatyw obywatelskich i innych aktywności w obszarze funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Klastry podmiotów ekonomii społecznej grupa podmiotów ekonomii społecznej i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną działalnością, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą, dająca efekt synergii i stabilność systemu. Konferencja wydarzenie organizowane dla grupy (z reguły powyżej 30 osób) o określonym porządku, celach i czasie trwania (od kilku godzin do kilku dni). W odróżnieniu od spotkań/seminariów ma charakter bardziej oficjalny; odbywa się często

7 z udziałem prelegentów, oprócz samych wystąpień pojawiają się inne formy pracy: miniwarsztaty; praca w zespołach; panele dyskusyjne i inne. Kursy/ cykle edukacyjne to układ kilku szkoleń, połączonych wspólnym celem oraz prowadzony dla całej grupy uczestników. Usługa pozwala na uzyskanie efektu synergii, może być świadczona w formie wyjazdowej. Prowadzenie biblioteki/ czytelni zorganizowane zbieranie, uzupełnianie i udostępnianie publikacji (w wersjach papierowych i cyfrowych) stanowiących źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych. Publikowanie informacji w Internecie korzystanie z narzędzi IT (np. obsługa działu wiadomości w portalu ngo.pl, prowadzenie serwisu regionalnego, strony internetowe organizacji, portale społecznościowe) w celu dzielenia się informacjami i promowania działalności. Spotkania i seminaria (o charakterze informacyjnym, doradczym, dotyczące wymiany doświadczeń) wydarzenie organizowane dla grupy osób (z reguły nie przekraczającej 30 osób) o określonym porządku, celach (informacyjne, edukacyjne i inne) i czasie trwania (z reguły nie dłużej niż 3-4godz.) Szkolenia zajęcia prowadzone dla grupy nie większej niż 20 osób, trwające minimum 8 godzin dydaktycznych (45 min.), w miejscu zapewniającym komfort pracy. Podczas szkolenia wykorzystywane są metody aktywizujące, np. dyskusje, studia przypadków, testy, prezentacje, praca indywidualna i grupowa, mini - wykłady. Udzielanie informacji przekazywanie wiedzy w podstawowym zakresie wszystkim zainteresowanym osobom, za pośrednictwem zróżnicowanych środków przekazu (spotkania, telefon, Internet) Wizyta studyjna zorganizowane wydarzenie edukacyjne polegające na przedstawieniu działań w miejscu ich realizacji. Wizyta studyjna może zawierać różnorodne formy, np. spotkanie z osobami prowadzącymi działania, prezentacje, warsztaty. Wsparcie techniczne zapewnienie dostępności do pomieszczeń i sprzętu umożliwiającego prowadzenie działalności m.in. stanowiska komputerowe wraz z dostępem do Internetu, sala spotkań, meble służące przechowywaniu dokumentacji, telefon/ fax, użyczenie adresu pocztowego.

8 Załącznik nr 6 procedura certyfikacji Lokalnych Centrów Organizacji Pozarządowych (LCOP) Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych (LCOP) 1, to wydzielona komórka w organizacji pozarządowej/partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowej utworzona na potrzeby udzielania wsparcia (informacja, doradztwo, szkolenia) lokalnym organizacjom pozarządowym z terenu obejmującego jeden lub maksymalnie trzy powiaty. LCOP w danym województwie, koordynowane są i wspierane przez Regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych (RCOP). Usługi świadczone przez organizację prowadzącą LCOP, dofinansowane przez samorządy lub świadczone w ramach realizowanych projektów co do zasady są nieodpłatne. LCOP może wprowadzić częściowo usługi odpłatne. Organizacja ta może świadczyć usługi odpłatnie w sytuacji, gdy istnieje takie zapotrzebowanie (np. szkolenia specjalistyczne). Cele certyfikacji Cele główne: Zwiększenie roli organizacji jako równorzędnego partnera dla władz lokalnych we wspólnym rozwiązywaniu problemów społecznych i kreowaniu polityk. Zwiększenie szans na efektywność, skuteczność i trwałość funkcjonowania organizacji III sektora. Cele operacyjne: Zwiększenie skuteczności i efektywności działań informacyjnych/doradczych w LCOP; Ujednolicenie podstawowego zakresu świadczonych usług informacyjnych/doradczych w LCOP; Zapewnienie uzyskania podobnego, wysokiego poziomu kompetencji pracowników/ pracownic (wolontariuszy/ wolontariuszek) różnych LCOP, niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych/doradczych; Aspekty formalno-organizacyjne funkcjonowania LCOP Organizacja/Partnerstwo, która/e decyduje się na uczestniczenie w ogólnopolskim systemie LCOP musi uzyskać pozytywną rekomendację RCOP oraz deklaruje spełnienie poniższych aspektów formalno-organizacyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania w strukturze LCOP. 1 Dopuszczalne jest używanie nazw regionalnych dla lokalnego centrum

9 LCOP prowadzi organizacja pozarządowa (lub instytucje działające w partnerstwie, w tym min. 1 organizacja pozarządowa) mająca siedzibę na obszarze swojego funkcjonowania (rekomendowane jest, aby siedziba LCOP znajdowała się w mieście powiatowym). Statut organizacji jest spójny z celami głównymi LCOP. Organizacja prowadząca LCOP przekazuje różnymi kanałami komunikacji informacje na temat prowadzenia LCOP, wykorzystując ustalone ogólnopolskie elementy wizualizacji. Kadra składa się minimum z 2 osób: specjalisty/ów, specjalistki/ek ds. informacji, doradcy/doradczyni. W ramach LCOP minimum 1 osoba posiada certyfikat specjalisty ds. informacji oraz minimum 1 osoba certyfikat doradcy uzyskany zgodnie z niniejszą procedurą. Jedna osoba może łączyć 2 funkcje. LCOP działa minimum 20 godzin tygodniowo. Usługi informacyjne i doradcze świadczone są miejscowo i wyjazdowo. LCOP przygotowuje półroczne sprawozdania zwierające dane statystyczne dot. świadczonych usług na potrzeby monitoringu prowadzonego przez RCOP. Roczne sprawozdania z działalności LCOP publikuje w Internecie i udostępnia wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Biuro LCOP składa się min. z umeblowanego pomieszczenia biurowego. Minimalne wyposażenie stanowią: komputer, drukarka, kserokopiarka, stały dostęp do Internetu, telefon i fax. Kadra LCOP tworzy i uaktualnia bazy trenerów, doradców specjalistycznych, mediów i źródeł finansowania niezbędnych do realizacji zadań LCOP. LCOPy z terenu danego województwa współpracują ze sobą a także z RCOP i wymieniają się doświadczeniami, w tym uczestniczą min. w 2 spotkaniach rocznie, organizowanych przez RCOP.

10 Obszary tematyczne certyfikacji LCOP i ich zakresy w odniesieniu do wymaganych stanowisk w LCOP Lp. Obszar tematyczny Zakres tematyczny doradca/doradczyni Zakres Informator/ka tematyczny 1. Zakładanie organizacji pozarządowych 2. Aspekty formalnoprawne funkcjonowania organizacji Etapy tworzenia organizacji, pozyskiwanie członków do stowarzyszeń, określanie kierunków działania, organy funkcjonujące w organizacji pozarządowej: zakres zadań i wybór, przeprowadzenie spotkania/spotkań ustanawiających NGO, statut, procedury rejestracyjne w Starostwie Powiatowym/KRS; Nadzór nad organizacjami pozarządowymi, zapisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, regulaminy/regulacje wewnętrzne dot. pracy zarządu i komisji rewizyjnej, zatrudnianie kadry i angażowanie wolontariuszy/ wolontariuszek, wyjaśnianie zapisów umów o dofinansowanie projektu; Etapy tworzenia organizacji, organy funkcjonujące w organizacji pozarządowej: zakres zadań i wybór, przeprowadzenie spotkania/spotkań ustanawiających NGO, procedury rejestracyjne w Starostwie Powiatowym/KRS; Nadzór nad organizacjami pozarządowymi, ramowa tematyka najważniejszych aktów prawnych dot. Sektora pozarządowego: ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ogólne informacje nt. zatrudniania kadry i angażowania wolontariuszy; 3. Aspekty księgowe Pomoc w określeniu: kiedy wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej oraz kiedy możliwe jest prowadzenie księgowości uproszczonej, terminy związane z obowiązkami wobec ZUS i US Terminy związane z obowiązkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; 4. Planowanie projektów społecznych Planowanie projektów w odniesieniu do strategii działania, elementy projektu, Elementy projektu;

11 5. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych montaż finansowy, aspekty formalno-prawne zarządzania projektem, w tym: umowa o dofinansowanie, realizacja projektu w partnerstwie (interesariusze), kadra, w tym zatrudnianie, zakresy obowiązków, komunikacja, struktury zarządzania i komunikacji w projekcie, harmonogram wdrażania, ryzyko w projekcie, zasady informacji, promocji, upowszechniania, rekrutacji, kontrola projektu, monitoring i ewaluacja realizacji, rozliczanie projektu Plan pozyskiwania środków (fundraising), źródła finansowania, montaż finansowy, wypełnianie wniosków Źródła finansowania, terminy konkursów; 6. PR i promocja Prowadzenie bazy mediów, tworzenie notatek prasowych 7. Ustawa OPP Zapisy ustawy, znajomość miejsc, gdzie można znaleźć interpretacje zapisów ustawy, gminne i powiatowe rady działalności pożytku publicznego Udostępnianie bazy mediów; Znajomość miejsc, gdzie można znaleźć interpretacje zapisów ustawy; Realizator certyfikacji Certyfikat nadawany jest przez Sieci SPLOT. Sieć SPLOT jest odpowiedzialna za przygotowanie weryfikacji spełniania niniejszego standardu. Elementy procesu certyfikacji Proces certyfikacji składa się z certyfikacji LCOP oraz certyfikacji kadry. Obie certyfikacje są obligatoryjne i muszą być spełniane łącznie w pełnym zakresie opisanym w niniejszej Procedurze.

12 Samoewaluacja Samoewaluacja jest obowiązkowym elementem procesu certyfikacji LCOP. Przeprowadzana jest przez moderatora z RCOP na podstawie narzędzia samoewaluacji co 24 miesiące. Wynikiem samoewaluacji jest wypracowany plan rozwoju LCOP, stanowiący integralny elementem rozwoju organizacji prowadzącej LCOP. Wdrażanie planu jest monitorowane przez RCOP. Arkusz samoewaluacji wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 2 (płyta) Test wiedzy Test jest jednym z dwóch elementów certyfikacji kadry. Zaliczenie testu wiedzowego, na podstawie niniejszych zasad jest obligatoryjne dla uzyskania certyfikatu specjalisty/ specjalistki ds. informacji oraz doradcy/doradczyni. Test może być zaliczany w dwóch formach: Test audytoryjny z udziałem maksymalnie 50 osób podczas jednego spotkania lub Test w systemie e-learning. Test wiedzy składa się z pytań na poziomie podstawowym. Pytania są otwarte i zamknięte, oparte na studiach przypadków. Pytania są uaktualniane przed każdą rundą testów. Za uaktualnianie testów odpowiada Komisja Standaryzacyjna Sieci SPLOT. Uśredniony czas odpowiedzi na wynosi 1 minutę/pytanie. Uzyskanie min. 60% prawidłowych odpowiedzi pozwala na zaliczenie testu. Pracownik/ pracownica w przypadku nie zaliczenia testu, może wziąć udział w teście poprawkowym. Test poprawkowy odbywa się w terminie do 2 miesięcy od dnia podania wyników niezaliczonego testu. Test poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach, co test. Za organizację testu, weryfikację arkuszy testowych, opracowanie i przekazanie wyników oraz archiwizację formularzy testowych odpowiada Sieć SPLOT. Wyniki testów są przekazywane do LCOP w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu. Superwizja Superwizja jest drugim, obowiązkowym elementem certyfikacji kadry, dotyczy tylko doradcy/doradczyni, w szczególności jej/jego umiejętności pracy na tym stanowisku. Superwizja odbywa się indywidualnie lub w grupach 5-10 osobowych. Superwizję prowadzą na podstawie scenariusza dwie osoby. Listę superwizorów przygotowuje Komisja Standaryzacyjna. Superwizja trwa indywidualnie 8 godzin, a grupowo 16 godzin. Kończy się opracowaniem indywidualnych raportów z superwizji wraz z opisem obszarów do rozwoju każdego/każdej z doradców/doradczyń. Za organizację superwizji, opracowanie i przekazanie

13 raportów oraz ich archiwizację odpowiada Sieć SPLOT. Raporty z superwizji są przekazywane do LCOP w terminie 14 dni od dnia poddania się superwizji. Wymogi formalno-organizacyjne Spełnianie wymogów formalno-organizacyjnych jest obligatoryjne i stanowi podstawę przyznawania i przedłużania okresu, na jaki przyznawany jest status LCOP. Poszczególne kryteria związane z wymogami weryfikowane są przez RCOP raz na 24 miesiące na podstawie poniższej tabeli. Lp. Kryteria podlegające weryfikacji 1. LCOP prowadzi organizacja pozarządowa (lub instytucje działające w partnerstwie, w tym min. 1 organizacja pozarządowa) mająca siedzibę na obszarze swojego funkcjonowania 2. Statut organizacji jest spójny z celami głównymi LCOP 3. Organizacja prowadząca LCOP przekazuje różnymi kanałami komunikacji informacje na temat prowadzenia LCOP, wykorzystując ustalone ogólnopolskie elementy wizualizacji Czy LCOP spełnia kryterium? (T/N) Uwagi

14 4. Kadra składa się minimum z 2 osób: specjalisty/ów ds. informacji, doradcy/doradczyni 5. W ramach LCOP min. 1 osoba posiada certyfikat specjalisty ds. informacji oraz min. 1 osoba certyfikat doradcy 6. LCOP działa min. 20 godzin tygodniowo. Usługi informacyjne i doradcze świadczone są miejscowo i wyjazdowo 7. LCOP przygotowuje półroczne sprawozdania zwierające dane statystyczne dot. świadczonych usług na potrzeby monitoringu prowadzonego przez RCOP. Roczne sprawozdania z działalności LCOP publikuje w Internecie i udostępnia wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom 8. Biuro LCOP składa się min. z umeblowanego pomieszczenia biurowego. Minimalne wyposażenie stanowią: komputer, drukarka, kserokopiarka, stały dostęp do Internetu, telefon i fax 9. Kadra LCOP tworzy i uaktualnia bazy trenerów, doradców specjalistycznych, mediów i źródeł finansowania niezbędnych do realizacji zadań LCOP 10. LCOP współpracuje i wymienia się doświadczeniami z innymi LCOP oraz RCOP z terenu danego województwa, w tym uczestniczy min. w 2 spotkaniach rocznie, organizowanych przez RCOP Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu certyfikacji Wymogi opisane niniejszą procedurą organizacja/partnerstwo, chcąca/e ubiegać się o certyfikat LCOP, spełnia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od wyrażenia woli prowadzenia LCOP. Organizacja uzyskuje certyfikat LCOP z chwilą spełnienia wymogów organizacyjnoformalnych, przeprowadzenia samoewaluacji, uzyskania certyfikatu przez specjalistów ds. informacji oraz superwizji doradców/doradczyń.

15 Świadczenie usług informacyjnych i doradczych przez specjalistę/specjalistkę ds. informacji oraz doradcę/doradczynię LCOP jest możliwe tylko po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy oraz poddaniu się superwizji LCOP oraz jego pracownicy/ pracownice mogą uzyskać wsparcie w nabywaniu niezbędnych kompetencji w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i/lub tutoringu oferowanego przez RCOP. Status LCOP corocznie jest weryfikowany na podstawie analizy półrocznych oraz rocznych sprawozdań. Certyfikaty przyznaje biuro Sieć SPLOT i przekazuje je w terminie 1 miesiąca od spełnienia wymogów. Certyfikat LCOP wydawany jest na okres 24 miesięcy. Niespełnienie wymogów certyfikacji LCOP skutkować może odebraniem certyfikatu LCOP. Koszty certyfikacji mogą być ponoszone przez LCOP.

16 Załącznik nr 7 raport z superwizji animacji Raport z superwizji animacji przeprowadzonej w ramach certyfikacji kadry Ośrodków Sieci SPLOT w ramach obszaru COP/CPL/CAO/CIOP Imię i nazwisko animatora/ animatorki:.. Reprezentowany Ośrodek Sieci SPLOT:. Imię i nazwisko superwizora/ superwizorkiki:. Dane dot. animacji Dane dot. superwizji Data Czas trwania Miejsce animacji: Zakres animacji:. Potrzeba/problem podejmowany podczas animacji. Opis osób korzystających z animacji (liczba, status społeczny, relacje). Warunki techniczne animacji (informacje na temat sali, sprzętu, materiałów, poczęstunku).

17 Podsumowanie warsztatu animacyjnego (w tym stosowane metody pracy, kontakt z uczestnikami i uczestniczkami, struktura animacji, stosowanie parafrazy, podsumowywania, porównań, precyzowania, informacji zwrotnych). Podsumowanie merytorycznej zawartości animacji ( w tym osiąganie celów, spójność merytoryczna przekazu, stosowanie praktycznych przykładów (dobrych praktyk), zgodność problemem/potrzebą uczestników i uczestniczek, umiejętność rozwiązywania problemów, przygotowanie animatora/animatorki do tematu). Podsumowanie superwizji Rekomendacje dla animatora/animatorki Superwizor/superwizorka (imię i nazwisko) rekomenduje/nie rekomenduje animatora/animatorkę. (imię i nazwisko) do prowadzenia animacji w obszarze COP/CPL/CAO/CIOP. Podpis superwizora/ki:..

18 Załącznik nr 8 raport z superwizji Raport z superwizji doradztwa przeprowadzonego w ramach certyfikacji kadry Ośrodków Sieci SPLOT w ramach obszaru COP/CPL/CPS/CAO/CIOP Imię i nazwisko doradcy/doradczyni:. Reprezentowany Ośrodek Sieci SPLOT: Imię i nazwisko superwizora/superwizorki:. Dane dot. doradztwa Dane dot. superwizji Data Czas trwania Miejsce doradztwa: Zakres tematyczny doradztwa:. Potrzeba/problem podejmowany podczas doradztwa. Opis osoby/osób korzystających z doradztwa (liczba, status społeczny). Warunki techniczne doradztwa (informacje na temat sali, sprzętu, materiałów, poczęstunku).

19 Podsumowanie warsztatu doradczego (w tym stosowane metody pracy, kontakt z klientami i klientkami, struktura doradztwa, stosowanie parafrazy, podsumowywania, porównań, precyzowania, informacji zwrotnych). Podsumowanie merytorycznej zawartości doradztwa ( w tym osiąganie celów, spójność merytoryczna przekazu, stosowanie praktycznych przykładów (dobrych praktyk), zgodność problemem/potrzebą klienta lub klientki, przygotowanie doradcy/czyni do tematu). Podsumowanie superwizji Rekomendacje dla doradcy/doradczyni Superwizor/superwizorka (imię i nazwisko) rekomenduje/nie rekomenduje trenera/trenerkę. (imię i nazwisko) do prowadzenia szkoleń w obszarze COP/CPL/CPS/CAO/CIOP. Podpis superwizora/ki:..

20 Załącznik nr 9 Zakres tematyczny testów wiedzy Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w COP (50 pytań) Zakładanie organizacji pozarządowych 15% (8) Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji 2,5% (2) Aspekty księgowe 2,5% (1) Tworzenie, zarządzenie i rozliczanie projektów społecznych 15% (8) Planowanie strategiczne i operacyjne 7,5% (3) Zarządzenie zespołem 7,5% (3) Zarządzanie organizacją 7,5% (3) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 15% (8) PR i promocja 5% (3) Ustawa OPP i praktyka stosowania 10% (5) współpraca z samorządem 12,5% (6) Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CPS Tworzenie przedsiębiorstw społecznych i rejestracja działalności gospodarczej 25% Tworzenie biznesplanów 10% Marketing usług/ produktów 10% Sprzedaż usług/ produktów 7,5% Tworzenie, zarządzenie i rozliczanie projektów społecznych 2,5% Udzielanie pożyczek/dotacji 5% Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym 15% Klastry podmiotów ekonomii społecznej 5% Współpraca z samorządem 10% Odpłatna działalność pożytku publicznego 10%

21 Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CAO Aktywizowanie mieszkańców. Metody skutecznego mobilizowania mieszkańców do działania 15 % Liderstwo i przywództwo 15% PR i promocja działań w środowisku lokalnym 5% Aspekty formalno-prawne działalności społecznej (w tym: funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, organizowanie referendów, zgromadzenia publiczne, zbiórki publiczne, protesty, nieposłuszeństwo obywatelskie, dostęp do informacji publicznej) 17,5 % Rozwiązywanie konfliktów/mediacje 2,5 % Prawa i obowiązki obywatelskie 15% Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (z perspektywy interesów obywatela) 5% Konsultacje społeczne 10 % Wolontariat 15 % Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CPL Zasady, warunki i aspekty prawne funkcjonowania podmiotów z poszczególnych sektorów ST, biznes, organizacje pozarządowe) 25 % Diagnozowanie potrzeb i problemów lokalnych 15% Identyfikowanie i włączanie liderów lokalnych, sojuszników i partnerów 10% Tworzenie strategii działania; planowanie strategiczne i operacyjne 5% Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych, branżowych, projektowych 20% Zarządzanie partnerstwami 15% Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie partnerstw 7,5% Ewaluacja partnerstw 2,5 % Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CIOP Budowanie i zarządzanie zespołem 15 % Aspekty formalno-prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji 10 %

22 Tworzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów społecznych 15 % Księgowość 10 % Planowanie strategiczne i operacyjne 15 % Zarządzanie organizacją 10 % Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 15% PR & Promocja 5 % Współpraca z samorządem 5 % Bibliografia przydatne dla osób poddających się certyfikacji Strony www: Publikacje książkowe: uaktualnić "Trzeci sektor w Unii Europejskiej przewodnik dla polskich organizacji pozarządowych" (2000), Klon/Jawor; "Internet? To takie proste! Przewodnik po Internecie dla polskich organizacji pozarządowych" (2002), Klon/Jawor; "Elementarz III sektora" (2005), Klon/Jawor; "Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność" (2008), Klon/Jawor; "Zmierzyć, co niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego" (2008), Klon/Jawor; "Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym" (2008), Klon/Jawor; "Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008" (2008), Klon/Jawor; "Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej" (2008), Klon/Jawor; Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM (2008), Klon/Jawor; Wiedza i doświadczenie. Finanse w organizacji pozarządowej. (2006), Akademia Rozwoju Filantropii; Samoregulacja kluczem do rozwoju! Podręcznik dla konsultantów i konsultantek wspierających proces samooceny w organizacjach. (2010), BORIS; Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, J. Boczoń, M. Załuska., Warszawa 1996 Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, H. Izdebki, Warszawa 1999

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych

Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Znowelizowana Karta Zasad Działania Organizacji Pozarządowych Dobro wspólne Misja organizacji pozarządowej powinna byd podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działao. Organizacje w swoich działaniach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA CERTYFIKACYJNA. Część B

ANKIETA CERTYFIKACYJNA. Część B ANIETA CERTYFIACYJNA. Część B Ankieta certyfikatu pytania szczegółowe Pytania ankiety certyfikującej są co do zasady pytaniami zamkniętymi. Istotne dodatkowe informacje w odpowiedzi na kolejne pytania

Bardziej szczegółowo

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ

OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ OFERTA PROJEKTU CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Centrum Aktywności Lokalnej to projekt oferujący kompleksowe wsparcie dla organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych działających na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r.

Planowany termin konkursu i tryb procedury konkursowej. Wartość alokacji na konkurs. III kwartał 2011 r. Konkurs zamknięty. II kwartał 2011 r. Planowany harmonogram konkursów ogłaszanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w 2011 roku Poddziałanie Typ/typy projektów przewidzianych

Bardziej szczegółowo

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi)

Centrum Wsparcia Organizacji. SIECIOWANIE ORGANIZACJI/INSTYTUCJI/G RUP (praca z lokalnymi liderami instytucjonalnymi) Rozumienie środowiskowej pracy: Praca środowiskowa to działania aktywizujące, integrujące i budujące wspólnotę lokalną, które są podejmowane w społeczności lokalnej. Działania Powinny opierać się na aktywności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych Model administracji publicznej i organizacji Czym jest Model? Systemowe podejście do z organizacjami pozarządowymi 1 Kto jest odbiorcą Modelu? Poziom krajowy: organy administracji państwowej Poziom regionalny:

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności pożytku publicznego

Ustawa o działalności pożytku publicznego Ustawa o działalności pożytku publicznego Komentarz najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MARCIN DADEL ZESPÓŁ REDAKCYJNY STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie...

Wprowadzenie...1 Przedmiot działania...2 I. Kryteria i standardy normatywne...3 II. Kryteria i standardy pozanormatywne...3 Podsumowanie... Raport z realizacji planu działania przy wdrażaniu standardów współpracy w płaszczyźnie 3: Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności, w obszarze 2: Wspieranie procesów integracji

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012

Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sprawozdanie z działalności biura Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego za okres 01.01.2012-31.12.2012 Ze wszystkich usług oferowanych przez SWPPG w 2012 roku skorzystało łącznie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata

UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata PROJEKT UCHWAŁA NR./ /14 RADY GMINY SULIKÓW z dnia. 2014 r. w sprawie programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2015-2016. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 oraz art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kaliszu

Urząd Miejski w Kaliszu Urząd Miejski w Kaliszu Jak skutecznie korzystać z możliwości współpracy wdrożenie Modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w Kaliszu Barbara Bocheńska Biuro Obsługi Inwestora

Bardziej szczegółowo

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW

STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW STANDARDY REALIZACJI USŁUG PUBLICZNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ KRAKÓW Kraków, 2014 1 Spis treści Wykaz skrótów...3 UWAGI WSTĘPNE...4 1 STANDARDY WSPÓŁPRACY FINANSOWEJ...5 1.1 Ogólne standardy w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szanowni Państwo,. Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety, której celem jest rozpoznanie potrzeb uczestników projektu. Zapewniamy poufność w zakresie uzyskanych od Pani/Pana informacji i tym samym prosimy

Bardziej szczegółowo

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem

Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Razem Okres realizacji projektu: 01.01.2012 30.06.2014 Obszar: powiat złotoryjski, kamiennogórski, dzierżoniowski Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 - projekt PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LESKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2016 SPIS TREŚCI Rozdział I Rozdział II Rozdział III

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA

Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Projekt Kadry Ekonomii Społecznej bezpłatne formy wsparcia dla beneficjentów I SZKOLENIA Uczestnicy: 100 osób z terenu Wielkopolski przynależących do którejś ze wskazanych poniżej grup: a) Podmioty ekonomii

Bardziej szczegółowo

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

4. Współpraca Miasta z organizacjami pozarządowymi może mieć charakter finansowy i pozafinansowy. Załącznik do uchwały Nr LVIII/769/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. Roczny Program Współpracy Miasta Poznania z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego

Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Dolnośląska Sieć Doradztwa Pozarządowego Cele strategiczne projektu zbudowanie silnej, wrośniętej w lokalne społeczności struktury współpracujących ze sobą Punktów Konsultacyjno-Doradczych animacja i integracja

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015

Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 Załącznik do uchwały Nr / / 2014 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia. Program współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2015 PROJEKT Wstęp Samorząd Powiatu Chełmińskiego realizuje

Bardziej szczegółowo

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO.

Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Kultura organizacji pozarządowych. Demokracja w życiu NGO. Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Rostkowo 2014. Kultura

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu można skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia

OPIS FORM WSPARCIA. Załącznik nr 2. I. Formy wsparcia Załącznik nr 2 OPIS FORM WSPARCIA I. Formy wsparcia 1. W ramach Projektu moŝna skorzystać z następujących form wsparcia: a) Usług prawnych, księgowych i marketingowych skierowanych do podmiotów ekonomii

Bardziej szczegółowo

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim

Realizator projektu: Partner projektu: Subregionalny Punkt OWES (Punkt Informacyjny): Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie pilskim Realizator projektu: Stowarzyszenie ETAP ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań tel. +48 61 656 99 71, www.owesetap.pl Partner projektu: Usługi Szkoleniowe Maciej Perzyński ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo

Bardziej szczegółowo

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r.

Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting r. Regranting w powiecie piotrkowskim Perspektywa współpracy Powiatu Piotrkowskiego i organizacji pozarządowych Regranting 23.09.2016r. Mechanizm regrantingu 2015 w 2015 roku wdrożyło mechanizm regrantingu.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola

Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola Organizacje pożytku publicznego Uzyskanie statusu OPP, przywileje, obowiązki, kontrola najnowsze wydanie! uwzględnia nowelizację ustawy o pożytku z sierpnia 2015 r. MONIKA CHRZCZONOWICZ STAN PRAWNY: 2015

Bardziej szczegółowo

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r.

Na terenie miasta aktywnie działa ok. 150 organizacji pozarządowych z czego 26 ma status organizacji pożytku publicznego 1. 1 Dane z marca 2015 r. Sprawozdanie z realizacji przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Pracownia Zmiany Społecznej (FERSO)

Pracownia Zmiany Społecznej (FERSO) ŁÓDZKIE CENTRUM OBYWATELSKIE - to miejsce specjalnie stworzone z myślą o łódzkim III sektorze i jego działaczach. Dla osób rozpoczynających swoją przygodę z działaniami na rzecz społeczeństwa i dla tych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES ETAP Partner Wiodący:, Ul. Wachowiaka 8A, 60-681 Poznań, Partner:, Ul. Kasztanowa 51, 64-930 Dolaszewo, Projekt pn. Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA. z dnia 7 października 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 93 BURMISTRZA MIROSŁAWCA z dnia 7 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Mirosławiec na 2016 rok z organizacjami

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku

Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Szczecin, dnia 4 lutego 2015 roku Liczba podmiotów ekonomii społecznej utworzonych dzięki wsparciu z EFS 24 Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które zakończyły udział w projekcie 6809 Liczba

Bardziej szczegółowo

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji

Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji Konferencja Nowoczesne technologie w edukacji MOŻLIWOŚCI POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH DLA BIBLIOTEK SZKOLNYCH Tomasz Piersiak Konsulting ul. Kupiecka 21, 65-426 Zielona Góra 16 marca 2016 r. Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp

Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Wstęp Załącznik do uchwały Nr III/10/2014 Rady Gminy Siemień z dnia 30 grudnia 2014 r. Roczny program współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015

Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015. Katowice 31 marca 2015 Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na rzecz ekonomii społecznej w latach 2014 2015 Katowice 31 marca 2015 Koordynacja ekonomii społecznej w ustawie o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych

Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych 1. Wstęp Standard zlecania usługi Centrum Organizacji Pozarządowych Wspieranie dialogu społecznego i jego uczestników jest jednym z podstawowych warunków rozwoju Strona społeczeństwa obywatelskiego i elementem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Konsultacje założeń Strategii rozwoju sektora obywatelskiego. III sektor dla Polski

Konsultacje założeń Strategii rozwoju sektora obywatelskiego. III sektor dla Polski Warszawa, 16.03.2016 Konsultacje założeń Strategii rozwoju sektora obywatelskiego III sektor dla Polski Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych członków, pracowników i wolontariuszy o skonsultowanie

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia...

P R O J E K T. UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... P R O J E K T UCHWAŁA NR RADY GMINY PORĄBKA z dnia... w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Porąbka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014

Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działań Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion metropolitalny i Nadwiślański za rok 2014 Stowarzyszenie Gdański Obszar Metropolitalny realizuje jako lider

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego Raport ramowy z realizacji Wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji

Bardziej szczegółowo

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu

2 Cel główny i cele szczegółowe Programu PROJEKT Program współpracy Gminy Grabów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r.

SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa SOF-5 Sprawozdanie o kooperacji, zarządzaniu i komunikacji wybranych organizacji non-profit za 2011 r. DZIEDZINA I ZASIĘG DZIAŁANIA JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła

Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami Pozarządowymi. Preambuła Załącznik do Uchwały Nr XIV/110/11 Rady Gminy Zabierzów z dnia 25.11.2011 r. Załącznik do Uchwały nr LIX/326/06 Rady Gminy Zabierzów z dnia 20.01.2006 r. Karta Współpracy Gminy Zabierzów z Organizacjami

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2010

Plan Działania na rok 2010 Konferencja Regionalna Plan Działania na rok 2010 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU I WZMOCNIENIE SEKTORA

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r.

WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI. Szczecin 12.06.2014 r. WSPÓŁPRACA GMINY MIEJSKIEJ WAŁCZ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI Szczecin 12.06.2014 r. MIASTO WAŁCZ: Miasto Wałcz jest największym miastem w obrębie powiatu wałeckiego, położonego w południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL

CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ. Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL CERTYFIKAT JAKOŚCI CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Przyznawany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL MISJA Certyfikat Jakości Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) podkreśla sposób działania organizacji/instytucji

Bardziej szczegółowo

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA

STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA STARTEGIA DZIAŁANIA NA LATA 2017-2020 2020 Niniejszy dokument przedstawia proponowaną przez Partnerstwo na Rzecz Edukacji Finansowej strategię działania na lata 2017-2020. em strategii jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Centrala Kultury 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrala Kultury jest realizowany przez Polską Fundację Komunikacji z siedzibą w Warszawie wraz z Partnerami - firmą

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 5)

Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 5) Rekomendacje dla ekonomii społecznej w regionie łódzkim (cz. 5) Ambitnie o certyfikacji OWES - wzmacnianie jakości usług dla PES Wnioski z panelu ekspertów CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Łódź, 4 marca 2013

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013

Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy. Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 Aktywnie konsultujemy lepiej współpracujemy Warsztat prowadzi Mirosława Tomasik 01.12.2013 1 Konsultacje społeczne- cel Celem konsultacji społecznych jest nawiązanie dialogu pomiędzy mieszkańcami a władzą

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM

INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM INFORMACJA O JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIĘDZYSEKTOROWEJ W POWIECIE OLECKIM Informacja opracowana na podstawie danych uzyskanych podczas spotkań przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH STANDARDY RAD ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Proces budowania i reprezentacji w woj. pomorskim na dobre rozpoczął się już w początkach roku 2002. Wybraliśmy model tworzenia reprezentacji terytorialnych przede

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU z dnia... 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES

Informacje ogólne. Partnerstwo na rzecz realizacji projektu OWES Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej subregion szczeciński obejmujący powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin Informacje ogólne "Ośrodki Wsparcia Ekonomii

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA LATA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 21/15 Wójta Gminy Adamów z dnia 18 marca 2015 r. P R O J E K T WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ADAMÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK

UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK Projekt z dnia 21 września 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY OSIEK z dnia 14 września 2015 r. z dnia w sprawie: uchwalenia programu współpracy Gminy Osiek z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji

Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Sprawdzian z pomagania -doświadczenia Fundacji Orange w ewaluacji Fundacja korporacyjna jako instytucja ucząca się rola mechanizmów ewaluacji VII. Seminarium Forum Darczyńców w Polsce, 11 września 2014

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych

Organizacje pozarządowe lider ekonomii społecznej. Program wykładów szkoleniowych dla organizacji pozarządowych Program wykładów szkoleniowych dla L.p. Temat wykładu Ogólny zarys merytoryczny wykładu Liczba godzin wykładowych Wykładowca Moduł I: Zagadnienia społeczne Wykluczenie społeczne podstawowe zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich RADA DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego RADA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE

UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE UCHWAŁA NR XXXII/224/14 RADY MIEJSKIEJ W SZEPIETOWIE z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Szepietowo z organizacjami pozarządowymi. Na podstawie art. 5 ust.3 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Rola regionalnej polityki społecznej

Rola regionalnej polityki społecznej Konferencja, 20-21 listopada 2014 roku, Ustroń, hotel Wilga Rola regionalnej polityki społecznej w integracji społecznej mieszkańców województwa śląskiego Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia...

Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... Uchwała Nr... - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia... w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2011 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu

na 2016 rok Rozdział I. Cel główny i cele szczegółowe Programu Załącznik do Uchwały Nr Rady Powiatu Lidzbarskiego z dnia PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU LIDZBARSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 System wsparcia ekonomii społecznej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Szczecin, 29 kwietnia 2014 roku Miasto Świnoujście 1 WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE Policki 4 Miasto Szczecin 23 Gryfiński

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r.

Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. Uchwała Nr./.../2015 Rady Gminy Biały Dunajec z dnia... 2015 r. PROJEKT w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Biały Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym

Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu. Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym Wskaźniki do ewaluacji i monitorowania Programu Cel główny : Wzmocnienie Rodziny w funkcjonowaniu społecznym 1. Zwiększenie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, w szczególności poprzez: Działania

Bardziej szczegółowo

Rzecznictwo podstawy. Kuba Wygnański

Rzecznictwo podstawy. Kuba Wygnański Rzecznictwo podstawy Kuba Wygnański Wartości czyli to, co najważniejsze I. Organizacje pozarządowe w swoim działaniu na rzecz dobra wspólnego kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ

OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ OFERTA NA BADANIA I ANALIZY DOTYCZĄCE ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ORAZ AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ Stowarzyszenie Klon/Jawor to wiodąca polska organizacja zajmująca się badaniami sektora pozarządowego. Naszą

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/. /14 - projekt - Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Biesiekierz na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE

KRYTERIA MERYTORYCZNE ZEROJEDYNKOWE Załącznik nr 11 do Regulaminu konkursu nr RPWM.01.03.01-IZ-00-28-001/15( ) z 17 listopada 2015 r. Karta z definicjami kryteriów merytorycznych zerojedynkowych i specyficznych obligatoryjnych wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego

Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego Regionu Częstochowskiego prowadzony przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Częstochowie Józef Wojtas Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r.

Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. Projekt Załącznik nr 1 do Uchwały Nr./2014 Rady Gminy Radoszyce z dnia. 2014r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY RADOSZYCE z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW. z dnia 12 listopada 2014 r. UCHWAŁA NR XL/279/14 RADY GMINY PRZYBIERNÓW z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie realizacji zadania z projektu Dojrzałe partnerstwo. Model współpracy kluczem do sukcesu we współpracy gmin i organizacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 204 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r.

Zarządzenie Nr 204 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. Zarządzenie Nr 204 / 2013 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2013r. w sprawie wprowadzenia procedury monitorowania i aktualizacji Mapy aktywności organizacji i innych podmiotów pozarządowych działających

Bardziej szczegółowo