Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT"

Transkrypt

1 Załączniki do dokumentu Standaryzacja działań Ośrodków Sieci SPLOT

2 Załącznik nr 1 wzór raportu z działalności Ośrodków ZESTAWIENIE DANYCH DO RAPORTU ROCZNEGO SIECI SPLOT W ROKU nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax certyfikowane lokalne centra organizacji pozarządowych czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu

3 nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu nazwa organizacji ulica nr kod pocztowy, miasto strona www telefon fax czy posiada certyfikat LCOP (tak/nie) data ważności certyfikatu Załącznik nr 2 Narzędzie Zarządzania Rozwojem Organizacji - płyta Załącznik nr 3 - lista certyfikowanych konsultantów w zakresie stosowania narzędzia zarządzania rozwojem organizacji: Łukasz Ciesliński, KCWIS Alicja Gawinek, OCWIP Arkadiusz Jachimowicz, ESWIP Dagmara Kistela, Centrum PISOP Dorota Kobylec, BIS Elzbieta Kowalczyyk, BORIS Mateusz Kucz, TŁOK Ewa Kwiesielewicz, TŁOK Krzysztof Leończuk, OWOP Katarzyna Łotowska, OWOP Marta Makuch, CIO

4 Zenon Matuszko, RCWIP Tomasz Otko, BIS Janusz Piechoczek, CRIS Krzysztof Smug, OPUS Jolanta Woźnicka, OPUS Alicja Zajączkowska, Katarzyna Sekutowicz, Boris Załącznik nr 4 - KARTA ZASAD DZIAŁANIA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (przyjęta przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych) Dobro wspólne Misja organizacji powinna być podstawowym wyznacznikiem podejmowanych przez nią działań. Organizacje pozarządowe w swoich działaniach kierują się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka, zasadami pomocniczości i dialogu oraz ideą dobra wspólnego. Legalizm Organizacje pozarządowe działają w ramach obowiązującego w demokratycznym państwie prawa, wpływając w ramach demokratycznych procedur na jego doskonalenie. Organizacje biorące udział w procesie stanowienia prawa muszą jasno określić, w jakim charakterze występują jako rzecznicy interesu społecznego, w imieniu konkretnych grup zagrożonych wykluczeniem, czy też w imię innych interesów. Niezależność Organizacje pozarządowe są samorządne i niezależne. Zasady ich działalności określają wewnętrzne mechanizmy samoregulacji tak na poziomie poszczególnych organizacji, jak i branż. Niezależność zarówno od źródeł finansowania, jak i politycznych ośrodków władzy jest podstawowym wyzwaniem organizacji. Jawność Działalność merytoryczna i finansowa organizacji pozarządowych jest działalnością jawną z uwagi na szczególną troskę o posiadane przez nie środki publiczne bądź powierzone im przez osoby prywatne. Przejrzystość finansów organizacji musi pozwalać na zewnętrzną ocenę zasadności i racjonalności wydatków. Odpowiedzialność Organizacje pozarządowe w każdym aspekcie swojej działalności biorą pod uwagę społeczne skutki swoich działań i ich wpływ na społeczność i środowisko naturalne. Organizacje odpowiadają przed społeczeństwem za efektywne wykorzystanie powierzonych im środków. Rzetelność Organizacje pozarządowe planują swoje działania w oparciu o analizę potrzeb swoich beneficjentów i regularnie ewaluują swoją skuteczność w odpowiadaniu na nie. Organizacje pozarządowe nie podejmują się działań, których nie są w stanie rzetelnie wykonać. Rozliczalność Organizacje pozarządowe przeznaczają całe wypracowane dochody na realizację zadań statutowych oraz w rozsądnych granicach na rozwój organizacji. Dbanie o majątek organizacji, w tym tworzoną własność społeczną, i jego właściwe wykorzystanie powinno być podstawowym obowiązkiem osób zarządzających.

5 Partnerstwo Organizacje pozarządowe współdziałają z innymi podmiotami na zasadach partnerstwa stawiając wyżej współpracę, wzajemność i solidarność niż konkurencję, izolację i indywidualny sukces. W sytuacji, gdy zachodzi konflikt wyznawanych wartości, organizacje podejmują działania przy zachowaniu zasad tolerancji i uznania prawa innych do posiadania odmiennego zdania. Podział władz Każda organizacja pozarządowa tworząc swoje struktury organizacyjne powinna, co najmniej rozróżnić w swoim statucie funkcje zarządzające od nadzorczych. W zależności od potrzeb organ nadzorczy powinien pełnić funkcje programowe i kontrolne. Od członków kolegialnego organu nadzorczego wymaga się bezstronności, rzetelności i zaangażowania w działalność organizacji. Unikanie konfliktu interesu W organizacjach pozarządowych szczególną wagę przywiązuje się do przejrzystych relacji w działaniach osób zaangażowanych w pracę organizacji - tak zawodowo, jak i wolontarystycznie. Załącznik nr 5 słowniczek pojęć: Akcje frekwencyjne różnego rodzaju zdarzenia i działania (rozpowszechnianie ulotek, plakatów, akcje medialne, happeningi, spotkania, debaty itp.) mające na celu zachęcenie obywateli i obywatelek do aktywnego uczestniczenia w wyborach lub referendach Animator/ animatorka osoba pobudzająca aktywność i uruchamiająca związki międzyludzkie, międzygrupowe i instytucjonalne w przestrzeni publicznej. Uruchamia zmianę postaw od biernej, w kierunku postawy obywatelskiej ukierunkowanej na kooperację. Wyzwala w ten sposób wewnętrzną energię, która tkwi w środowisku. Badanie identyfikacja danych dotyczących faktycznej sytuacji np. związanej z nasileniem danego problemu lub specyfiką potrzeb badanej grupy. Badania prowadzone są z wykorzystaniem różnorodnych metod i narzędzi np. wywiad, ankieta, obserwacja, analiza dokumentów, studium przypadku z wykorzystaniem opracowanych specyficznych narzędzi na potrzeby każdego badania. Badanie zakończone jest raportem. Coaching/Tutoring regularna i długofalowa praca z osobą lub instytucją, służąca jej rozwojowi. Coach/tutor/ka prowadzi, wspiera i motywuje swojego klienta/klientke, poprzez pomoc w wytyczaniu celów oraz w dobieraniu najefektywniejszych metod i narzędzi w ich osiąganiu.

6 Doradca/ doradczyni osoba świadcząca usługi z danego zakresu tematycznego, posiadająca min 2 letnie doświadczenie z w/w zakresu. Doradca może udzielać porad prawnych, marketingowych, społecznych, itp, a także przygotowywać projekty dokumentów i innych narzędzi zgodnie z zapotrzebowaniem osób lub instytucji korzystających z doradztwa. Doradztwo usługa indywidualna lub grupowa, mająca na celu analizę i rozwiązanie problemu klienta, świadczona przez doradcę w osobiście, przez telefon lub za pomocą narzędzi komunikacji elektronicznej ( , czat, skype itp.). Może mieć charakter jednorazowego spotkania lub dłuższego procesu. E-learning szkolenie z wykorzystaniem dostępnych mediów elektronicznych, takich jak: Internet, Extranet, materiały multimedialne (audio/wideo), telewizję interaktywną oraz nośniki, określany jest często jako "distance learning" (nauczanie na odległość). E-newsletter/ e-biuletyn regularne przesyłanie drogą elektroniczną informacji przeznaczonych dla określonej grupy odbiorców przydatnych tej grupie. Zawiera zestaw kilku/kilkunastu pełnych informacji, ewentualnie ich skróty lub linki do stron WWW, na których można przeczytać daną informację. E-newslettery/e-biuletyny dotyczą oferty ośrodków SPLOT, aktualności na temat konkursów grantowych oraz możliwości pozyskania finansowania projektów, jak również szeroko rozumianych nowości formalnoprawnych związanych z sektorem pozarządowym. Grupy samopomocowe dobrowolne, nieformalne, zorganizowane zgromadzenia osób, których aktywne działanie skierowane jest na wspólne pokonywanie problemów. Cele grupy samopomocowej skierowane są głównie na jej członków/ członkinie, a nie na osoby z zewnątrz; jest to element odróżniający grupy od innych form zaangażowania obywatelskiego. Happening wydarzenie, akcja, działanie o charakterze artystycznym, mające na celu zwrócenie uwagi jak największej liczby osób i środowisk na jakąś kwestię, a także włączenie ich w odbywające się lub zapowiadane zdarzenie. Informator/ informatorka osoba udzielająca podstawowych informacji z zakresu tworzenia i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podejmowania inicjatyw obywatelskich i innych aktywności w obszarze funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Klastry podmiotów ekonomii społecznej grupa podmiotów ekonomii społecznej i powiązanych z nimi instytucji zajmujących się określoną działalnością, połączoną podobieństwami i wzajemnie się uzupełniającą, dająca efekt synergii i stabilność systemu. Konferencja wydarzenie organizowane dla grupy (z reguły powyżej 30 osób) o określonym porządku, celach i czasie trwania (od kilku godzin do kilku dni). W odróżnieniu od spotkań/seminariów ma charakter bardziej oficjalny; odbywa się często

7 z udziałem prelegentów, oprócz samych wystąpień pojawiają się inne formy pracy: miniwarsztaty; praca w zespołach; panele dyskusyjne i inne. Kursy/ cykle edukacyjne to układ kilku szkoleń, połączonych wspólnym celem oraz prowadzony dla całej grupy uczestników. Usługa pozwala na uzyskanie efektu synergii, może być świadczona w formie wyjazdowej. Prowadzenie biblioteki/ czytelni zorganizowane zbieranie, uzupełnianie i udostępnianie publikacji (w wersjach papierowych i cyfrowych) stanowiących źródło wiedzy dla wszystkich zainteresowanych. Publikowanie informacji w Internecie korzystanie z narzędzi IT (np. obsługa działu wiadomości w portalu ngo.pl, prowadzenie serwisu regionalnego, strony internetowe organizacji, portale społecznościowe) w celu dzielenia się informacjami i promowania działalności. Spotkania i seminaria (o charakterze informacyjnym, doradczym, dotyczące wymiany doświadczeń) wydarzenie organizowane dla grupy osób (z reguły nie przekraczającej 30 osób) o określonym porządku, celach (informacyjne, edukacyjne i inne) i czasie trwania (z reguły nie dłużej niż 3-4godz.) Szkolenia zajęcia prowadzone dla grupy nie większej niż 20 osób, trwające minimum 8 godzin dydaktycznych (45 min.), w miejscu zapewniającym komfort pracy. Podczas szkolenia wykorzystywane są metody aktywizujące, np. dyskusje, studia przypadków, testy, prezentacje, praca indywidualna i grupowa, mini - wykłady. Udzielanie informacji przekazywanie wiedzy w podstawowym zakresie wszystkim zainteresowanym osobom, za pośrednictwem zróżnicowanych środków przekazu (spotkania, telefon, Internet) Wizyta studyjna zorganizowane wydarzenie edukacyjne polegające na przedstawieniu działań w miejscu ich realizacji. Wizyta studyjna może zawierać różnorodne formy, np. spotkanie z osobami prowadzącymi działania, prezentacje, warsztaty. Wsparcie techniczne zapewnienie dostępności do pomieszczeń i sprzętu umożliwiającego prowadzenie działalności m.in. stanowiska komputerowe wraz z dostępem do Internetu, sala spotkań, meble służące przechowywaniu dokumentacji, telefon/ fax, użyczenie adresu pocztowego.

8 Załącznik nr 6 procedura certyfikacji Lokalnych Centrów Organizacji Pozarządowych (LCOP) Lokalne Centrum Organizacji Pozarządowych (LCOP) 1, to wydzielona komórka w organizacji pozarządowej/partnerstwa z udziałem organizacji pozarządowej utworzona na potrzeby udzielania wsparcia (informacja, doradztwo, szkolenia) lokalnym organizacjom pozarządowym z terenu obejmującego jeden lub maksymalnie trzy powiaty. LCOP w danym województwie, koordynowane są i wspierane przez Regionalne Centrum Organizacji Pozarządowych (RCOP). Usługi świadczone przez organizację prowadzącą LCOP, dofinansowane przez samorządy lub świadczone w ramach realizowanych projektów co do zasady są nieodpłatne. LCOP może wprowadzić częściowo usługi odpłatne. Organizacja ta może świadczyć usługi odpłatnie w sytuacji, gdy istnieje takie zapotrzebowanie (np. szkolenia specjalistyczne). Cele certyfikacji Cele główne: Zwiększenie roli organizacji jako równorzędnego partnera dla władz lokalnych we wspólnym rozwiązywaniu problemów społecznych i kreowaniu polityk. Zwiększenie szans na efektywność, skuteczność i trwałość funkcjonowania organizacji III sektora. Cele operacyjne: Zwiększenie skuteczności i efektywności działań informacyjnych/doradczych w LCOP; Ujednolicenie podstawowego zakresu świadczonych usług informacyjnych/doradczych w LCOP; Zapewnienie uzyskania podobnego, wysokiego poziomu kompetencji pracowników/ pracownic (wolontariuszy/ wolontariuszek) różnych LCOP, niezbędnych do świadczenia usług informacyjnych/doradczych; Aspekty formalno-organizacyjne funkcjonowania LCOP Organizacja/Partnerstwo, która/e decyduje się na uczestniczenie w ogólnopolskim systemie LCOP musi uzyskać pozytywną rekomendację RCOP oraz deklaruje spełnienie poniższych aspektów formalno-organizacyjnych, niezbędnych dla funkcjonowania w strukturze LCOP. 1 Dopuszczalne jest używanie nazw regionalnych dla lokalnego centrum

9 LCOP prowadzi organizacja pozarządowa (lub instytucje działające w partnerstwie, w tym min. 1 organizacja pozarządowa) mająca siedzibę na obszarze swojego funkcjonowania (rekomendowane jest, aby siedziba LCOP znajdowała się w mieście powiatowym). Statut organizacji jest spójny z celami głównymi LCOP. Organizacja prowadząca LCOP przekazuje różnymi kanałami komunikacji informacje na temat prowadzenia LCOP, wykorzystując ustalone ogólnopolskie elementy wizualizacji. Kadra składa się minimum z 2 osób: specjalisty/ów, specjalistki/ek ds. informacji, doradcy/doradczyni. W ramach LCOP minimum 1 osoba posiada certyfikat specjalisty ds. informacji oraz minimum 1 osoba certyfikat doradcy uzyskany zgodnie z niniejszą procedurą. Jedna osoba może łączyć 2 funkcje. LCOP działa minimum 20 godzin tygodniowo. Usługi informacyjne i doradcze świadczone są miejscowo i wyjazdowo. LCOP przygotowuje półroczne sprawozdania zwierające dane statystyczne dot. świadczonych usług na potrzeby monitoringu prowadzonego przez RCOP. Roczne sprawozdania z działalności LCOP publikuje w Internecie i udostępnia wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom. Biuro LCOP składa się min. z umeblowanego pomieszczenia biurowego. Minimalne wyposażenie stanowią: komputer, drukarka, kserokopiarka, stały dostęp do Internetu, telefon i fax. Kadra LCOP tworzy i uaktualnia bazy trenerów, doradców specjalistycznych, mediów i źródeł finansowania niezbędnych do realizacji zadań LCOP. LCOPy z terenu danego województwa współpracują ze sobą a także z RCOP i wymieniają się doświadczeniami, w tym uczestniczą min. w 2 spotkaniach rocznie, organizowanych przez RCOP.

10 Obszary tematyczne certyfikacji LCOP i ich zakresy w odniesieniu do wymaganych stanowisk w LCOP Lp. Obszar tematyczny Zakres tematyczny doradca/doradczyni Zakres Informator/ka tematyczny 1. Zakładanie organizacji pozarządowych 2. Aspekty formalnoprawne funkcjonowania organizacji Etapy tworzenia organizacji, pozyskiwanie członków do stowarzyszeń, określanie kierunków działania, organy funkcjonujące w organizacji pozarządowej: zakres zadań i wybór, przeprowadzenie spotkania/spotkań ustanawiających NGO, statut, procedury rejestracyjne w Starostwie Powiatowym/KRS; Nadzór nad organizacjami pozarządowymi, zapisy ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, ustawy prawo o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach, regulaminy/regulacje wewnętrzne dot. pracy zarządu i komisji rewizyjnej, zatrudnianie kadry i angażowanie wolontariuszy/ wolontariuszek, wyjaśnianie zapisów umów o dofinansowanie projektu; Etapy tworzenia organizacji, organy funkcjonujące w organizacji pozarządowej: zakres zadań i wybór, przeprowadzenie spotkania/spotkań ustanawiających NGO, procedury rejestracyjne w Starostwie Powiatowym/KRS; Nadzór nad organizacjami pozarządowymi, ramowa tematyka najważniejszych aktów prawnych dot. Sektora pozarządowego: ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie, ustawa prawo o stowarzyszeniach, ustawa o fundacjach, ogólne informacje nt. zatrudniania kadry i angażowania wolontariuszy; 3. Aspekty księgowe Pomoc w określeniu: kiedy wymagane jest prowadzenie księgowości pełnej oraz kiedy możliwe jest prowadzenie księgowości uproszczonej, terminy związane z obowiązkami wobec ZUS i US Terminy związane z obowiązkami wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; 4. Planowanie projektów społecznych Planowanie projektów w odniesieniu do strategii działania, elementy projektu, Elementy projektu;

11 5. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych montaż finansowy, aspekty formalno-prawne zarządzania projektem, w tym: umowa o dofinansowanie, realizacja projektu w partnerstwie (interesariusze), kadra, w tym zatrudnianie, zakresy obowiązków, komunikacja, struktury zarządzania i komunikacji w projekcie, harmonogram wdrażania, ryzyko w projekcie, zasady informacji, promocji, upowszechniania, rekrutacji, kontrola projektu, monitoring i ewaluacja realizacji, rozliczanie projektu Plan pozyskiwania środków (fundraising), źródła finansowania, montaż finansowy, wypełnianie wniosków Źródła finansowania, terminy konkursów; 6. PR i promocja Prowadzenie bazy mediów, tworzenie notatek prasowych 7. Ustawa OPP Zapisy ustawy, znajomość miejsc, gdzie można znaleźć interpretacje zapisów ustawy, gminne i powiatowe rady działalności pożytku publicznego Udostępnianie bazy mediów; Znajomość miejsc, gdzie można znaleźć interpretacje zapisów ustawy; Realizator certyfikacji Certyfikat nadawany jest przez Sieci SPLOT. Sieć SPLOT jest odpowiedzialna za przygotowanie weryfikacji spełniania niniejszego standardu. Elementy procesu certyfikacji Proces certyfikacji składa się z certyfikacji LCOP oraz certyfikacji kadry. Obie certyfikacje są obligatoryjne i muszą być spełniane łącznie w pełnym zakresie opisanym w niniejszej Procedurze.

12 Samoewaluacja Samoewaluacja jest obowiązkowym elementem procesu certyfikacji LCOP. Przeprowadzana jest przez moderatora z RCOP na podstawie narzędzia samoewaluacji co 24 miesiące. Wynikiem samoewaluacji jest wypracowany plan rozwoju LCOP, stanowiący integralny elementem rozwoju organizacji prowadzącej LCOP. Wdrażanie planu jest monitorowane przez RCOP. Arkusz samoewaluacji wraz z instrukcją stanowi załącznik nr 2 (płyta) Test wiedzy Test jest jednym z dwóch elementów certyfikacji kadry. Zaliczenie testu wiedzowego, na podstawie niniejszych zasad jest obligatoryjne dla uzyskania certyfikatu specjalisty/ specjalistki ds. informacji oraz doradcy/doradczyni. Test może być zaliczany w dwóch formach: Test audytoryjny z udziałem maksymalnie 50 osób podczas jednego spotkania lub Test w systemie e-learning. Test wiedzy składa się z pytań na poziomie podstawowym. Pytania są otwarte i zamknięte, oparte na studiach przypadków. Pytania są uaktualniane przed każdą rundą testów. Za uaktualnianie testów odpowiada Komisja Standaryzacyjna Sieci SPLOT. Uśredniony czas odpowiedzi na wynosi 1 minutę/pytanie. Uzyskanie min. 60% prawidłowych odpowiedzi pozwala na zaliczenie testu. Pracownik/ pracownica w przypadku nie zaliczenia testu, może wziąć udział w teście poprawkowym. Test poprawkowy odbywa się w terminie do 2 miesięcy od dnia podania wyników niezaliczonego testu. Test poprawkowy odbywa się na tych samych zasadach, co test. Za organizację testu, weryfikację arkuszy testowych, opracowanie i przekazanie wyników oraz archiwizację formularzy testowych odpowiada Sieć SPLOT. Wyniki testów są przekazywane do LCOP w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia testu. Superwizja Superwizja jest drugim, obowiązkowym elementem certyfikacji kadry, dotyczy tylko doradcy/doradczyni, w szczególności jej/jego umiejętności pracy na tym stanowisku. Superwizja odbywa się indywidualnie lub w grupach 5-10 osobowych. Superwizję prowadzą na podstawie scenariusza dwie osoby. Listę superwizorów przygotowuje Komisja Standaryzacyjna. Superwizja trwa indywidualnie 8 godzin, a grupowo 16 godzin. Kończy się opracowaniem indywidualnych raportów z superwizji wraz z opisem obszarów do rozwoju każdego/każdej z doradców/doradczyń. Za organizację superwizji, opracowanie i przekazanie

13 raportów oraz ich archiwizację odpowiada Sieć SPLOT. Raporty z superwizji są przekazywane do LCOP w terminie 14 dni od dnia poddania się superwizji. Wymogi formalno-organizacyjne Spełnianie wymogów formalno-organizacyjnych jest obligatoryjne i stanowi podstawę przyznawania i przedłużania okresu, na jaki przyznawany jest status LCOP. Poszczególne kryteria związane z wymogami weryfikowane są przez RCOP raz na 24 miesiące na podstawie poniższej tabeli. Lp. Kryteria podlegające weryfikacji 1. LCOP prowadzi organizacja pozarządowa (lub instytucje działające w partnerstwie, w tym min. 1 organizacja pozarządowa) mająca siedzibę na obszarze swojego funkcjonowania 2. Statut organizacji jest spójny z celami głównymi LCOP 3. Organizacja prowadząca LCOP przekazuje różnymi kanałami komunikacji informacje na temat prowadzenia LCOP, wykorzystując ustalone ogólnopolskie elementy wizualizacji Czy LCOP spełnia kryterium? (T/N) Uwagi

14 4. Kadra składa się minimum z 2 osób: specjalisty/ów ds. informacji, doradcy/doradczyni 5. W ramach LCOP min. 1 osoba posiada certyfikat specjalisty ds. informacji oraz min. 1 osoba certyfikat doradcy 6. LCOP działa min. 20 godzin tygodniowo. Usługi informacyjne i doradcze świadczone są miejscowo i wyjazdowo 7. LCOP przygotowuje półroczne sprawozdania zwierające dane statystyczne dot. świadczonych usług na potrzeby monitoringu prowadzonego przez RCOP. Roczne sprawozdania z działalności LCOP publikuje w Internecie i udostępnia wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom 8. Biuro LCOP składa się min. z umeblowanego pomieszczenia biurowego. Minimalne wyposażenie stanowią: komputer, drukarka, kserokopiarka, stały dostęp do Internetu, telefon i fax 9. Kadra LCOP tworzy i uaktualnia bazy trenerów, doradców specjalistycznych, mediów i źródeł finansowania niezbędnych do realizacji zadań LCOP 10. LCOP współpracuje i wymienia się doświadczeniami z innymi LCOP oraz RCOP z terenu danego województwa, w tym uczestniczy min. w 2 spotkaniach rocznie, organizowanych przez RCOP Dodatkowe informacje dotyczące przebiegu procesu certyfikacji Wymogi opisane niniejszą procedurą organizacja/partnerstwo, chcąca/e ubiegać się o certyfikat LCOP, spełnia w terminie maksymalnie 6 miesięcy od wyrażenia woli prowadzenia LCOP. Organizacja uzyskuje certyfikat LCOP z chwilą spełnienia wymogów organizacyjnoformalnych, przeprowadzenia samoewaluacji, uzyskania certyfikatu przez specjalistów ds. informacji oraz superwizji doradców/doradczyń.

15 Świadczenie usług informacyjnych i doradczych przez specjalistę/specjalistkę ds. informacji oraz doradcę/doradczynię LCOP jest możliwe tylko po pozytywnym zaliczeniu testu wiedzy oraz poddaniu się superwizji LCOP oraz jego pracownicy/ pracownice mogą uzyskać wsparcie w nabywaniu niezbędnych kompetencji w formie szkoleń, coachingu, mentoringu i/lub tutoringu oferowanego przez RCOP. Status LCOP corocznie jest weryfikowany na podstawie analizy półrocznych oraz rocznych sprawozdań. Certyfikaty przyznaje biuro Sieć SPLOT i przekazuje je w terminie 1 miesiąca od spełnienia wymogów. Certyfikat LCOP wydawany jest na okres 24 miesięcy. Niespełnienie wymogów certyfikacji LCOP skutkować może odebraniem certyfikatu LCOP. Koszty certyfikacji mogą być ponoszone przez LCOP.

16 Załącznik nr 7 raport z superwizji animacji Raport z superwizji animacji przeprowadzonej w ramach certyfikacji kadry Ośrodków Sieci SPLOT w ramach obszaru COP/CPL/CAO/CIOP Imię i nazwisko animatora/ animatorki:.. Reprezentowany Ośrodek Sieci SPLOT:. Imię i nazwisko superwizora/ superwizorkiki:. Dane dot. animacji Dane dot. superwizji Data Czas trwania Miejsce animacji: Zakres animacji:. Potrzeba/problem podejmowany podczas animacji. Opis osób korzystających z animacji (liczba, status społeczny, relacje). Warunki techniczne animacji (informacje na temat sali, sprzętu, materiałów, poczęstunku).

17 Podsumowanie warsztatu animacyjnego (w tym stosowane metody pracy, kontakt z uczestnikami i uczestniczkami, struktura animacji, stosowanie parafrazy, podsumowywania, porównań, precyzowania, informacji zwrotnych). Podsumowanie merytorycznej zawartości animacji ( w tym osiąganie celów, spójność merytoryczna przekazu, stosowanie praktycznych przykładów (dobrych praktyk), zgodność problemem/potrzebą uczestników i uczestniczek, umiejętność rozwiązywania problemów, przygotowanie animatora/animatorki do tematu). Podsumowanie superwizji Rekomendacje dla animatora/animatorki Superwizor/superwizorka (imię i nazwisko) rekomenduje/nie rekomenduje animatora/animatorkę. (imię i nazwisko) do prowadzenia animacji w obszarze COP/CPL/CAO/CIOP. Podpis superwizora/ki:..

18 Załącznik nr 8 raport z superwizji Raport z superwizji doradztwa przeprowadzonego w ramach certyfikacji kadry Ośrodków Sieci SPLOT w ramach obszaru COP/CPL/CPS/CAO/CIOP Imię i nazwisko doradcy/doradczyni:. Reprezentowany Ośrodek Sieci SPLOT: Imię i nazwisko superwizora/superwizorki:. Dane dot. doradztwa Dane dot. superwizji Data Czas trwania Miejsce doradztwa: Zakres tematyczny doradztwa:. Potrzeba/problem podejmowany podczas doradztwa. Opis osoby/osób korzystających z doradztwa (liczba, status społeczny). Warunki techniczne doradztwa (informacje na temat sali, sprzętu, materiałów, poczęstunku).

19 Podsumowanie warsztatu doradczego (w tym stosowane metody pracy, kontakt z klientami i klientkami, struktura doradztwa, stosowanie parafrazy, podsumowywania, porównań, precyzowania, informacji zwrotnych). Podsumowanie merytorycznej zawartości doradztwa ( w tym osiąganie celów, spójność merytoryczna przekazu, stosowanie praktycznych przykładów (dobrych praktyk), zgodność problemem/potrzebą klienta lub klientki, przygotowanie doradcy/czyni do tematu). Podsumowanie superwizji Rekomendacje dla doradcy/doradczyni Superwizor/superwizorka (imię i nazwisko) rekomenduje/nie rekomenduje trenera/trenerkę. (imię i nazwisko) do prowadzenia szkoleń w obszarze COP/CPL/CPS/CAO/CIOP. Podpis superwizora/ki:..

20 Załącznik nr 9 Zakres tematyczny testów wiedzy Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w COP (50 pytań) Zakładanie organizacji pozarządowych 15% (8) Aspekty formalno-prawne funkcjonowania organizacji 2,5% (2) Aspekty księgowe 2,5% (1) Tworzenie, zarządzenie i rozliczanie projektów społecznych 15% (8) Planowanie strategiczne i operacyjne 7,5% (3) Zarządzenie zespołem 7,5% (3) Zarządzanie organizacją 7,5% (3) Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 15% (8) PR i promocja 5% (3) Ustawa OPP i praktyka stosowania 10% (5) współpraca z samorządem 12,5% (6) Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CPS Tworzenie przedsiębiorstw społecznych i rejestracja działalności gospodarczej 25% Tworzenie biznesplanów 10% Marketing usług/ produktów 10% Sprzedaż usług/ produktów 7,5% Tworzenie, zarządzenie i rozliczanie projektów społecznych 2,5% Udzielanie pożyczek/dotacji 5% Zarządzanie przedsiębiorstwem społecznym 15% Klastry podmiotów ekonomii społecznej 5% Współpraca z samorządem 10% Odpłatna działalność pożytku publicznego 10%

21 Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CAO Aktywizowanie mieszkańców. Metody skutecznego mobilizowania mieszkańców do działania 15 % Liderstwo i przywództwo 15% PR i promocja działań w środowisku lokalnym 5% Aspekty formalno-prawne działalności społecznej (w tym: funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, organizowanie referendów, zgromadzenia publiczne, zbiórki publiczne, protesty, nieposłuszeństwo obywatelskie, dostęp do informacji publicznej) 17,5 % Rozwiązywanie konfliktów/mediacje 2,5 % Prawa i obowiązki obywatelskie 15% Struktura i funkcjonowanie samorządu terytorialnego (z perspektywy interesów obywatela) 5% Konsultacje społeczne 10 % Wolontariat 15 % Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CPL Zasady, warunki i aspekty prawne funkcjonowania podmiotów z poszczególnych sektorów ST, biznes, organizacje pozarządowe) 25 % Diagnozowanie potrzeb i problemów lokalnych 15% Identyfikowanie i włączanie liderów lokalnych, sojuszników i partnerów 10% Tworzenie strategii działania; planowanie strategiczne i operacyjne 5% Tworzenie i funkcjonowanie partnerstw lokalnych, branżowych, projektowych 20% Zarządzanie partnerstwami 15% Pozyskiwanie środków na funkcjonowanie partnerstw 7,5% Ewaluacja partnerstw 2,5 % Zakres tematyczny pytań w teście wiedzy dla doradców, informatorów, trenerów wraz z ich procentowym udziałem w ocenie w CIOP Budowanie i zarządzanie zespołem 15 % Aspekty formalno-prawne tworzenia i funkcjonowania organizacji 10 %

22 Tworzenie, zarządzanie i rozliczanie projektów społecznych 15 % Księgowość 10 % Planowanie strategiczne i operacyjne 15 % Zarządzanie organizacją 10 % Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych 15% PR & Promocja 5 % Współpraca z samorządem 5 % Bibliografia przydatne dla osób poddających się certyfikacji Strony www: Publikacje książkowe: uaktualnić "Trzeci sektor w Unii Europejskiej przewodnik dla polskich organizacji pozarządowych" (2000), Klon/Jawor; "Internet? To takie proste! Przewodnik po Internecie dla polskich organizacji pozarządowych" (2002), Klon/Jawor; "Elementarz III sektora" (2005), Klon/Jawor; "Ekonomizacja organizacji pozarządowych. Możliwość czy konieczność" (2008), Klon/Jawor; "Zmierzyć, co niemierzalne, czyli o pomiarze oddziaływania społecznego" (2008), Klon/Jawor; "Przedsiębiorstwo ekonomii społecznej w środowisku lokalnym" (2008), Klon/Jawor; "Współpraca organizacji pozarządowych i administracji publicznej w Polsce 2008" (2008), Klon/Jawor; "Od trzeciego sektora do przedsiębiorczości społecznej" (2008), Klon/Jawor; Ewaluacja projektów miękkich. KOMPENDIUM (2008), Klon/Jawor; Wiedza i doświadczenie. Finanse w organizacji pozarządowej. (2006), Akademia Rozwoju Filantropii; Samoregulacja kluczem do rozwoju! Podręcznik dla konsultantów i konsultantek wspierających proces samooceny w organizacjach. (2010), BORIS; Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, J. Boczoń, M. Załuska., Warszawa 1996 Fundacje i stowarzyszenia. Komentarz, orzecznictwo, skorowidz, H. Izdebki, Warszawa 1999

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział zamiejscowy w Chorzowie Katarzyna Bartoszek ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ POZARZĄDOWĄ NA PPZYKŁADZIE RUDY ŚLĄSKIEJ Praca licencjacka Kierownik naukowy: prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Projekt Radom siła współpracy

Projekt Radom siła współpracy Projekt Radom siła współpracy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Dobre rządzenie, Działanie: 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie: 5.4.2. Rozwój dialogu

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej)

PREZYDENTA MIASTA LEGIONOWO (organ administracji publicznej) OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO 18 sierpnia 2015 r, Legionowo Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH BARIERY W ROZWOJU WARSZAWSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Punkt widzenia kadry organizacji oraz współpracujących z nimi urzędników pod redakcją Witolda Klausa i Aleksandry Winiarskiej Warszawa 2011 Redakcja

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW)

Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) Program rozwoju współpracy m.st. Warszawy i organizacji pozarządowych do roku 2020 (PRW) 0 Spis treści Dane podstawowe... 2 Jak czytać ten dokument?... 3 Założenia... 4 Wstęp... 6 Cele Programu... 7 Cel

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klon/Jawor

Stowarzyszenie Klon/Jawor Stowarzyszenie Klon/Jawor Raport roczny 2014 klon/jawor ngo.pl bazy badania wydawnictwa moja polis Dane organizacyjne nazwa: Stowarzyszenie Klon/Jawor siedziba: Warszawa, ul. Szpitalna 5/5 data wpisu do

Bardziej szczegółowo

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie

Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Autorzy serdecznie dziękują za cenne wskazówki i inspiracje Rafałowi Brzychcy, Michałowi Cybula, Wisławie Grabarczyk-Kostka, Annie Juszczak, Lucynie Roszak oraz Annie Paulinie Matczuk. Copyright by: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

efektywne zlecanie zadań publicznych

efektywne zlecanie zadań publicznych RAZEM W KIERUNKU PROFESJONALIZACJI DZIAŁAŃ efektywne zlecanie zadań publicznych 1 podręcznik realizacji modelu efektywnej kontraktacji usług społecznych w powiatach Podręcznik opisujący model efektywnej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Człowiek - najlepsza inwestycja PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH PORADNIK STANDARDÓW NORMATYWNYCH DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH KATARZYNA SZTOP-RUTKOWSKA (red.) MONIKA FALEJ

Bardziej szczegółowo

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl

OPIS DOBREJ PRAKTYKI. UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo. ko@starostwo.nowy-sacz.pl OPIS DOBREJ PRAKTYKI Dane dotyczące gminy/powiatu nazwa inicjatywy WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI nazwa gminy/powiatu POWIAT NOWOSĄDECKI dokładny adres UL. JAGIELLOŃSKA 33, 33-300 NOWY SĄCZ województwo

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BIURA OBSŁUGI RUCHU INICJATYW SPOŁECZNYCH BORIS W 2001 R. BORIS jest niezależną i niedochodową organizacją pozarządową, która od 1992r. wspiera szeroko pojętą aktywność obywatelską,

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Centra kształcenia na odległość na wsiach

Centra kształcenia na odległość na wsiach MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Dokumentacja konkursowa Centra kształcenia na odległość na wsiach Konkurs nr 9/2.1a/2006 Ministerstwo Edukacji Narodowej Biuro Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r.

Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 22 lipca 2015 r. Strategia komunikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 22 lipca 2015 r. 2 Spis treści Wstęp... 5 1. Określenie sytuacji wyjściowej... 5 1.1. Diagnoza... 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013

RAPORT ROCZNY 2013 ELBLĄG 2013 ELBLĄG 2013 RAPORT ROCZNY 2013 STOWARZYSZENIE ESWIP SIEDZIBA W ELBLĄGU ul. Związku Jaszczurczego 17 82-300 Elbląg tel./faks 55 236 27 16, 55 235 33 88 e-mail: eswip@eswip.pl, www.eswip.pl SIEDZIBA W OLSZTYNIE

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY RAPORT ROCZNY FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY 2013 Warszawa, czerwiec 2014 r. Fundacja Fundusz Współpracy ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa tel.: +48 22 4509 810 fax: +48 22 4509 803 e-mail: cofund@cofund.org.pl

Bardziej szczegółowo

Profesjonalnie i skutecznie

Profesjonalnie i skutecznie Profesjonalnie i skutecznie Poradnik dla organizacji pozarządowych N Fundacja Edukacja dla Demokracji Poradnik wydany w ramach projektu Profesjonalnie i skutecznie Publikacja bezpłatna sfinansowana ze

Bardziej szczegółowo