Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku"

Transkrypt

1 1.1. Fundacja Sto Pociech Sprawozdanie z działalności fundacji Sto Pociech w 2012 roku 1.2. Siedziba, adres (również do korespondencji): miejscowość: Warszawa, ul. Freta 20/24a, województwo: Mazowieckie Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym , nr KRS , Krajowy Rejestr Sądowy dla M.St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, 1.4. Nr REGON Dane dotyczące członków zarządu fundacji : Mirosław Pilśniak Prezes Fundacji Katarzyna Dołęgowska-Urlich członek Zarządu Dorota Piszczatowska - członek Zarządu do Joanna Szulc-Salwicka członek Zarządu od Określenie celów statutowych fundacji Głównym celem Fundacji jest wszechstronna pomoc rodzinie poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej. Celami szczegółowymi Fundacji są: 1. wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci jak i rodziców, 2.wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze duchowym, społecznym, zawodowym i ekonomicznym: - promowanie kształcenia ustawicznego tak rodziców jak i dzieci; - kształtowanie w dzieciach i w rodzicach postawy krytycznego obserwatora rzeczywistości oraz wskazywanie narzędzi do jej zmieniania, - przeciwdziałanie społecznej i zawodowej izolacji rodziców oraz wspieranie aktywności na rzecz własnego rozwoju (w tym w sposób szczególny wspieranie rodziców najmłodszych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz osób starszych i osób znajdujących się w kryzysie emocjonalnym), - wspieranie rehabilitacji medyczno-społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu rodzin z problemem niepełnosprawności, - wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa (wychowanie do przyszłości), - propagowanie modelu wspólnego pełnienia obowiązków opiekuńczych i domowych oraz wzmacnianie mężczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca, - propagowanie idei pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego, - przeciwdziałanie wykluczeniu osób starszych z życia społecznego i zawodowego, 3. działalność charytatywna, wychowawcza i edukacyjna w duchu posłannictwa Zakonu Dominikanów. 4. pobudzanie świadomości ekologicznej i nauka odpowiedzialnego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego, kształtowanie postaw działania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 2. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ FUNDACJI STO POCIECH W W RAMACH DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ W 2012 ROKU FUNDACJA REALIZOWAŁA NASTĘPUJĄCE PROJEKTY: Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji - zanim małe problemy staną się wielkimi problemami społecznymi". Warsztaty, spotkania oraz oferta konsultacyjna wspierająca rozwój najmłodszych dzieci (od 0 do 4 lat) oraz wzmacniająca rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Zajęcia pomyślane tak, by w ich trakcie dzieci były wraz z rodzicami. Cele: wspieranie rozwoju rodziny pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców; wczesna profilaktyka ukierunkowana na prawidłowy rozwój emocjonalny, społeczny i osobowy dziecka; kształtowanie prawidłowej komunikacji interpersonalnej rodzic-dziecko; kształtowanie dobrej relacji 1

2 między rodzicami; zapobieganie wszelkim dysfunkcjom, które pojawiają się w rodzinach z maluchami, a które w żaden sposób nie utrudniają życia społecznego, przez co nie są jeszcze diagnozowane. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od momentu założenia Fundacji, od stycznia do grudnia 2012, 5 dni w tygodniu, grupy zabawowe i zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-4 lata i ich rodziców, warsztaty dla rodziców z towarzyszeniem najmłodszych dzieci, indywidualne konsultacje dla rodziców (psychologiczne, duchowe, logopedyczne, wiązania chust), wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu): 460 godzin zajęć dla dzieci z opiekunami, 8 godzin zajęć dla dorosłych, 104 godziny konsultacji, ok beneficjentów, finansowanie z opłat uczestników i środków własnych. W ramach projektu Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji realizowany był podprojekt: "Sto Pociech dla rodzin". Podprojekt: "Sto Pociech dla rodzin" - Kompleksowy program zajęć integracyjnych, rozwojowych i psychoedukacyjnych dla rodzin z małymi dziećmi, wspierających rodziny z małymi dziećmi (od 0-9 lat). Cele: j.w. od marca od grudnia 2012, projekt dofinansowany ze środków m. st. Warszawy, Biuro Polityki Społecznej, wymiar: 547 godz., ponad 2000 beneficjentów, działania: warsztaty umiejętności wychowawczych, warsztaty rozwoju osobistego dla rodziców, grupy wsparcia dla mam, ojców, dla babć i teściowych (294 godz. 174 os.), warsztaty dla starszych dzieci i ojców wzmacniające więź ojciec - dziecko (48 godz. ok. 284 os.), warsztaty dla dzieci od 7 r.ż. i rodziców wspomagające radzenie sobie z emocjami (9 godz. 15 os.), zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 0-4 lata i ich rodziców (88 godz.), warsztaty dla rodziców z towarzyszeniem najmłodszych dzieci i konsultacje chustowe (43 godz. ok. 125 os.), indywidualne konsultacje dla rodziców - psychologiczne (48 godz. 103 os.), otwarte wykłady z zakresu psychologii i pedagogiki (9 godz. 74os.), wydarzenia weekendowe dla całych rodzin (8 godz., 117 osób) II. Projekt Odkrywanie świata i łapanie bakcyli - warsztaty edukacyjno - zabawowe oraz warsztaty i wydarzenia artystyczne (muzyczne, plastyczne, teatralne i inne) dla dzieci od 3 do 9 lat i ich rodziców. Warsztaty wprowadzają dzieci w tajniki otaczającego świata, pozwalają odkryć i rozwijać zainteresowania, obudzić drzemiące talenty oraz doświadczyć radości bycia twórcą. Działania w ramach projektu zorientowane są na wszechstronny rozwój rodziny, umożliwiają dzieciom i rodzicom bezpośredni kontakt z nauką, przyrodą, kulturą i sztuką. Cele: rozbudzenie i pogłębienie zainteresowań dzieci, w sposób który łączy edukację z zabawą i umożliwi zdobywanie wiedzy poprzez doświadczanie; przełamywanie stereotypów związanych ze sposobami edukacji naukowej i artystycznej dzieci; wypracowanie alternatywnych form spędzania czasu w domu i z rodziną. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od 2007 roku. działania i wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu) warsztaty dla dzieci i rodziców - 10 cykli, (137 godz., ok. 200 beneficjentów), 12 spotkań rodzinnych - (15 godz. ponad 770 beneficjentów), finansowanie z opłat uczestników i środków własnych. W ramach "Odkrywania świata" w 2012 roku realizowano 1 podprojekt: 2

3 Podprojekt: "Fizyka w przyrodzie ukryta" - cykl warsztatów i imprez edukacyjnych dla dzieci w wieku 5-9 lat Cele: pogłębienie bądź rozbudzenie zainteresowań naukowych dzieci (w tym, w sposób szczególny oswojenie z fizyką), w zakresie wykraczającym poza program realizowany w zerówkach i szkołach, w przestrzeni ich codziennej aktywności tj. w środowisku przyrodniczym i domowym, przełamywanie stereotypów związanych z edukacją dzieci, wypracowanie programów edukacyjnych opierających się na zdobywaniu wiedzy poprzez doświadczanie, zabawę i obserwację otaczającego świata, wypracowanie alternatywnych form spędzania czasu z rodziną, dzięki którym, dzieci i rodzice razem pogłębiają wiedzę i zdobywają nowe umiejętności. realizacja: kwiecień - grudzień kontynuacja projektu realizowanego od 2010 roku ( Podróże w świecie nauki ), projekt dofinansowany ze środków m.st. Warszawy, Biuro Edukacji. działania: 1 cykl warsztatów dla dzieci, 2 rodzinne pikniki edukacyjne wymiar: 18 godz., ponad 400 beneficjentów, III. Projekt "Warsztaty dla mamy i taty" - warsztaty psychoedukacyjne i rozwojowe, w trakcie których rodzice wzmacniają siebie w byciu wystarczająco dobrym rodzicem, grupy wsparcia dla rodziców oraz mediacje rodzinne. Cele: wspieranie rodziny w poprawie jakości życia w wymiarze psychologicznym, duchowym i społecznym, zwiększenie sprawczości i skuteczności wychowawczej rodziców, pogłębienie więzi emocjonalnej w rodzinie. Realizacja projektu głównego: kontynuacja projektu realizowanego od 2009 r. warsztaty (4 cykle) i 1 grupa wsparcia, wymiar (z wyłączeniem działań realizowanych w ramach podprojektu): 134 godziny, 62 beneficjentów, finansowanie z opłat uczestników i środków własnych, w tym z wpłat 1% na OPP. W ramach projektu w 2012 roku zrealizowano 2 podprojekty: Podprojekt: "Strefa Mocy-nie przemocy" - konsultacje psychologiczne, wykłady, warsztaty psychoedukacyjne i wsparcie dla rodzin z najmłodszymi dziećmi (w wieku 0-3). cele: wzmocnienie początkujących rodziców w pełnieniu ich rodzicielskiej roli, jako profilaktyka krzywdzenia dzieci i działanie na rzecz dobra całej rodziny. realizacja: działania: 5 cykli warsztatów, 24 spotkania dla rodziców w ramach Dyskusyjnego Klub Rodzica wymiar: 119 godziny, 169 beneficjentów projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu Bezpieczne dzieciństwo Fundacji Dzieci Niczyje. Podprojekt: "Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi" cele: j.w. realizacja: działania: 9 cykli warsztatów, 2 grupy wsparcia, 42 indywidualne konsultacje, wymiar: 254 godziny, 162 beneficjentów, projekt współfinansowany ze środków m. st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Śródmieście. IV. Projekt: Mediacje rodzinne - spotkania mediacyjne prowadzone przez kwalifikowanych mediatorów, członków Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych. Cele: wsparcie małżeństw i rodzin w sytuacjach konfliktowych. styczeń-grudzień 2012 działania: sesje mediacyjne, wymiar: 42 godziny, 16 beneficjentów. 3

4 V. Projekt: Ogród Stu Pociech Prace ogrodowe i spotkania w ogrodzie dla rodzin z dziećmi i dla wolontariuszy. Wspólne urządzanie i pielęgnowanie ogrodu otaczającego budynek Fundacji. Warsztaty przyrodnicze zachęcające do poznawania, obserwowania i kształtowania środowiska. Warsztaty odbywają się w Ogrodzie Stu Pociech, który jest unikalną w wielkim mieście ogrodową pracownią edukacyjną. Cele: Promowanie idei wolontariatu, kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za otaczające środowisko, kształtowanie wrażliwości przyrodniczej dzieci i dorosłych, umożliwienie doświadczania świata natury, stworzenie w wielkim mieście przestrzeni edukacyjno-ogrodowej dla dzieci w wieku od 0-9 lat. Projekt realizowany od września 2007, działania: 3 rodzinne akcje sprzątania ogrodu, i 9 warsztatów przyrodniczych dla całych rodzin wymiar: 24 godziny, ok. 160 os. Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekt - 2 stałych wolontariuszy oraz ok. 12 osób pomagających w czasie rodzinnych akcji ogrodowych. VI. Projekt Brykamy bez mamy - Całoroczny cykl zajęć integracyjno-edukacyjnych dla dzieci w wieku 2,5-4 lat oraz konsultacji wspierających dla ich rodziców. Cele: wspieranie rodziny z małym dzieckiem w procesie przechodzenia od indywidualnej opieki nad dzieckiem sprawowanej przez rodzica do opieki pozadomowej, grupowej. projekt kontynuowany od Projekt ma charakter ciągły. realizacja od stycznia do grudnia 2012 (z przerwą wakacyjną) trzy dni w tygodniu. działania: zajęcia dla dzieci, konsultacje dla rodziców, spotkania rodzinne, wymiar: ponad 350 godz., beneficjenci - 37 dzieci + rodzice. VII. Projekt Figle-migle Działania polegające na udostępnianiu przyjaznej przestrzeni, umożliwiającej rodzinom z małymi dziećmi nieformalne spotykanie się, rozmowy ponad głowami bawiących się dzieci, dzielnie się własnymi radościami i troskami. Cel: przeciwdziałanie izolacji rodzin z małymi dziećmi, propagowanie idei wzajemnego wsparcia. działania: nieodpłatne udostępnianie rodzinom z dziećmi urządzonej sali zabaw przylegającej do kafejki. wymiar: ok godz. ok. 600 beneficjentów VIII. Sto pociech z wolontariatu Działania służące wspieraniu wolontariatu, inspirowaniu do pomocy wzajemnej i wsparcia środowiskowego. Cel: promowanie wolontariatu rodzicielskiego, zbudowanie i przeszkolenie zespołu wolontariuszy, który długookresowo będzie wspierał zespół fundacji w realizacji działań edukacyjnych i integracyjnych adresowanych do rodzin; wzmocnienie wolontariuszy i wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do samodzielnego projektowania i realizowania działań wspierających rodziny z najmłodszymi dziećmi. W 2012 roku wolontariusze wspierali następujące działania: Pomoc przy organizacji i prowadzeniu zajęć dla dzieci (także w trakcie warsztatów skierowanych do dorosłych): Projekt Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji (9 wolontariuszy), Projekt Brykamy bez mamy (5 wolontariuszy), Projekt Odkrywanie świata (3 wolontariuszy), Pomoc przy organizacji i obsłudze pikników edukacyjnych dla całych rodzin: Podprojekt Podróże w świecie nauki (6 wolontariuszy), 4

5 Pomoc przy organizacji przestrzeni integracyjnej dla rodzin: Projekt Figle-migle - 1 wolontariusz Pomoc w pracach pielęgnacyjnych w Ogrodzie: Ogród Stu Pociech (2 osoby, dodatkowo sporadycznie ok. 12 wolontariuszy spośród rodziców - beneficjentów działań) IX. Kultura prorodzinna cele: wspieraniu szeroko rozumianej kultury prorodzinnej, realizacja: zamawianie utworów filmowych, muzycznych, literackich promujących wartości rodzinne. Do 31 grudnia 2012 kontynuowano zbieranie darowizn na sfinansowanie produkcji filmu pt. Historia Basi w reżyserii Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza. X. Powroty Cele: wspieranie rodzin z dziećmi, które po dłuższym pobycie za granicą powróciły do Warszawy. działania: cykl spotkań dla rodziców i dzieci, umożliwiający wzajemne wzmacnianie się, uczenie się od siebie nawzajem i wymianę doświadczeń, stworzenie bazy wiedzy i informacji dla kolejnych powracających. wymiar: jedno spotkanie miesięcznie; beneficjenci - ok. 15 rodzin z dziećmi Działania dodatkowe: Fundacja brała udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego przy Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy od marca do grudnia Fundacja jest członkiem Zespołu Programowego do realizacji Programu Rodzina powołanego przy Biurze Polityki Społecznej m. st. Warszawy. Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Dzieci, Młodzieży i Rodziny przy Urzędzie Miasta st. Warszawy i aktywnie bierze udział w jej pracach. Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji przy Urzędzie Miasta st. Warszawy W 2012 roku Fundacja kontynuowała współpracę z następującymi podmiotami: Klub Terapeutyczny dla Dzieci z Zaburzeniami Emocjonalnymi i Ich Rodziców. Praca w klubie oparta jest o autorską adaptację metody Virginii Axline - niedyrektywnej terapii poprzez zabawę. Realizacja styczeń - grudzień 2012 (z wyłączeniem przerwy wakacyjnej). Cel: wsparcie rodzin z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi. Finansowanie: Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę Klubowi Terapeutycznemu, wkład wolontariacki psychologów pracujących w ramach Klubu oraz studentów wolontariuszy Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego współtworząc Partnerstwo na rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci, zawiązane w celu zapewnienia najmłodszym dzieciom możliwie najlepszego środowiska rozwojowego i edukacyjnego (partnerstwo powołane w 2007r.). W 2011 fundacja brała udział w projekcie PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki Narodowa Strategia Spójności. Celem projektu jest wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez zwiększenie ich zdolności do budowania porozumień, dialogu obywatelskiego oraz współpracy z administracją publiczną. Klub Kangura - stowarzyszenie skupiające rodziców, zainteresowanych tematem świadomego rodzicielstwa. Współpraca w zakresie prowadzenia w Fundacji Sto Pociech warsztatów i konsultacji chustowych przez doradczynie z Klubu Kangura. 5

6 Instytut Małego Dziecka im. Astrid Lindgren w Poznaniu na rzecz wspierania rodziców w okresie wczesnego rodzicielstwa oraz rozwoju małych dzieci. W 2012 roku odbyła się wizyta studyjna zespołu Fundacji w IMD. Grupa DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików) i Grupa Al-Anon (grupa samopomocowa skupiająca krewnych i przyjaciół alkoholików). Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę grupom DDA i Al-Anon. Realizacja styczeń - grudzień Spotkania małżeńskie (ruch rekolekcyjny mający na celu pogłębianie więzi małżeńskiej). Fundacja Sto Pociech nieodpłatnie użycza salę na spotkania grup SM, realizacja styczeń - grudzień W 2012 roku Fundacja prezentowała swoje działania w ramach: konferencja upowszechniająca działalność Klubów dla rodzin z małymi dziećmi Warszawa dla rodzin finansowana przez m.st. Warszawa, współorganizacja, m.in. panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządu lokalnego i warszawskich klubów dla rodzin prowadzony przez Katarzynę Dołęgowską-Urlich z Fundacji Sto Pociech prezentacja na temat współpracy z rodzicami w ramach Forum Debaty Publicznej zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP udział w debacie Między pracą a domem. Kto wychowa nasze dzieci., która odbyła się w ramach Forum Debaty Publicznej: Solidarne społeczeństwo, bezpieczna rodzina zorganizowanej przez Kancelarię Prezydenta RP udział w konferencji Profilaktyka krzywdzenia małych dzieci organizowanej przez Fundację Dzieci Niczyje W 2012 zespół Fundacji wziął udział w następujących szkoleniach: Kurs pedagogiki Marii Montessori - w wymiarze 120 godzin warsztatów, wykładów i hospitacji - 6 osób (styczeń - maj - II część szkolenia rozpoczętego w 2011 roku). II Mazowiecka Szkoła Ekonomii Społecznej (SPES) organizowana przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - (II część szkolenia rozpoczętego w 2011 roku) - 2 osoby Szkolenie z zakresu wzmacniania bezpiecznej więzi między rodzicami a dziećmi program SAFE, dr Karl Heinz Brisch, University of Miunich. 3. Informacja o prowadzonej działalności gospodarczej według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego W 2012 roku Fundacja kontynuowała działalność gospodarczą rozpoczętą w październiku 2009 roku. Numer wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Przedmiot działalności gospodarczej wg wypisu z Rejestru Przedsiębiorców: a) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD B); b) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna (PKD Z); c) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); d) Działalność wspomagająca edukację (PKD Z);e) Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z); f) Działalność organizacji religijnych (PKD 94.91Z); g) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD Z); h) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD Z); i) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (PKD Z); j) Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1); k) Pozostałe drukowanie (PKD Z); l) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47); 6

7 m) Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa (PKD 56.2); przygotowywanie i podawanie napojów (PKD Z); n) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z); o) Działalność agencji reklamowych (PKD Z); p) Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD B); r) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z); s) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD Z); t) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z); u) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD Z); w) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); y) Pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z); z) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową straganami i targowiskami (PKD Z) W 2012 roku w ramach działalności gospodarczej: - kontynuowano działanie Kafejki Stu Pociech (na podstawie wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dnia r., wpis do rejestru z dnia r., nr wpisu: 1390). - okazjonalnie udostępniano powierzchnię użytkową Fundacji dla działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji; - organizowano uroczystości rodzinne; - dopełniając działania merytoryczne Fundacji, w ramach księgarenki Stu Pociech, kontynuowano współpracę z Wydawnictwami: W Drodze, Zakamarki, Putumayo, Buka, Format, Muchomor pośrednicząc w sprzedaży wybranych książek. 4. Odpisy uchwał zarządu fundacji. 1) Uchwała z dnia 3 stycznia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca projektów realizowanych w 2012 i zakresu prowadzenia działalności odpłatnej, nieodpłatnej i gospodarczej. Zarząd Fundacji podejmuje uchwałę, na mocy której w 2012 będzie kontynuowana realizacja następujących projektów: 1. w ramach działalności statutowej nieodpłatnej: Ogród Stu Pociech Sto pociech z wolontariatu Kultura prorodzinna Figle-migle Ponadto w 2011 Fundacja będzie kontynuować współpracę z Klubikiem Terapeutycznym dla dzieci z trudnościami rozwojowymi i ich rodzin oraz z grupami DDA i AA. 2. w ramach działalności statutowej odpłatnej: Sto Pociech miejsce wczesnej profilaktyki i integracji Odkrywanie świata i łapanie bakcyli Warsztaty dla mamy i taty Mediacje rodzinne Brykamy bez mamy Działalność ta spełnia kryteria działalności statutowej odpłatnej określonej w ustawie o pożytku publicznym i wolontariacie. Jednocześnie Zarząd Fundacji postanawia o kontynuacji w 2012 działalności gospodarczej w następującym zakresie: - okazjonalne udostępnianie powierzchni użytkowej Fundacji dla działań edukacyjnych, psychoedukacyjnych i integracyjnych zgodnych z celami statutowymi Fundacji; - organizacja uroczystości rodzinnych; - nawiązywanie współpracy z wybranymi wydawnictwami i pośredniczenie w sprzedaży książek; - działalność Kafejki. 2) Uchwała z dnia 10 stycznia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca planu kont w Zarząd Fundacji przyjął przedstawiony przez księgową plan kont na 2012 stanowiący załącznik do tej uchwały. 3) Uchwała z dnia 28 lutego

8 Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca wynagrodzenia za posiedzenia zarządu 4) Uchwała z dnia 1 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Sto Pociech dla rodzin. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 1 marca w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Sto Pociech dla rodzin, zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Urzędem m. st. Warszawy. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 74,37 % przez Urząd m. st. Warszawy (dotacja w wysokości zł). Zarząd Fundacji postanowił dotować z wpłat 1% dla OPP warsztat dla ojców i przeznaczył na ten cel zł (3,78 % wartości projektu). Jednocześnie projekt wymaga wkładu własnego finansowego w 19,86 % zł oraz w 1,99% wkładu własnego pozafinansowego zł. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 5) Uchwała z dnia 15 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Strefa Mocy - nie przemocy. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 15 marca, w związku z dotacją przyznaną przez Fundację Dzieci Niczyje, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Strefa Mocy - nie przemocy zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Fundacją Dzieci Niczyje. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 89,63 % przez Fundację Dzieci Niczyje (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie w 10,37% wymaga wkładu własnego finansowego zł - jest nim wynagrodzenie za konsultacje psychologiczne Psychogadki, finansowane przez Urząd m. st. Warszawy. Projekt będzie w całości realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej. 6) Uchwała z dnia 22 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Wystarczajaco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 22 marca, w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Wystarczajaco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi, zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z Urzędem m. st. Warszawy. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 83,34 % przez Urząd m. st. Warszawy (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie wymaga wkładu własnego finansowego w 12,81 % zł oraz w 3,85% wkładu własnego pozafinansowego zł. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej i odpłatnej. 7) Uchwała z dnia 28 marca 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech przyjmująca sprawozdanie merytoryczne i finansowe Fundacji za 2011 r. 8) Uchwała z dnia 19 kwietnia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Fizyka w przyrodzie ukryta. Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 19 kwietnia, w związku z dotacją przyznaną przez Urząd m. st. Warszawy, Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Fizyka w przyrodzie ukryta zgodnie z harmonogramem i budżetem załączonym do umowy z UM. Całkowita wartość projektu wynosi zł. Projekt jest dotowany w 68,03 % przez UM (dotacja w wysokości zł). Jednocześnie w 31,97 % wymaga wkładu własnego finansowego i niefinansowego (uzyskiwanego z pracy wolontariackiej). W ramach projektu będą pobierane opłaty od jego odbiorców. Opłaty te zostaną w całości przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć w ramach pikników naukowych. Jednocześnie Zarząd Fundacji przyjął przedstawiony przez księgową plan kont uwzględniający wszystkie przyznane w marcu i kwietniu br. dotacje. 8

9 9) Uchwała z dnia 29 lipca 2012 Uchwała Zarządu Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca wynagrodzenia za posiedzenia zarządu 10) Uchwała z dnia 5 września 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca przeznaczenia otrzymanych w 2012 roku wpłat z 1 % dla OPP. Zarząd Fundacji postanawia, że otrzymane w 2012 wpłaty z 1 % dla OPP zostaną przeznaczone na: - dofinansowanie deficytowych warsztatów psychologicznych w ramach działalności statutowej odpłatnej - warsztaty dla ojców prowadzone w ramach projektu Sto Pociech dla rodzin, zgodnie z uchwałą z dn. 1 marca 2012 r. - utrzymanie ogrodu - w ramach działalności statutowej nieodpłatnej - wyposażenie pracowni edukacyjnej, sali warsztatowej oraz szkoleniowej - w ramach działalności statutowej odpłatnej - prace remontowo-inwestycyjne w pomieszczeniach fundacji - w ramach działalności statutowej odpłatnej - zakup niezbędnego sprzętu i oprogramowania komputerowego - ewaluację działań fundacji. 11) Uchwała z dnia 5 października 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca rozpoczęcia nowego projektu Powroty Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 5 października 2012 r. Fundacja rozpoczyna realizację nowego projektu Powroty, przeznaczonego dla potrzebujących wsparcia rodzin powracających z zagranicy. Projekt będzie realizowany w ramach statutowej działalności nieodpłatnej. 12) Uchwała z dnia 20 grudnia 2012 Uchwała Zarządu Fundacji Sto Pociech dotycząca zakończenia projektu Kultura prorodzinna Zarząd Fundacji postanawia, że z dniem 31 grudnia 2012 zamyka projekt Kultura prorodzinna i zbieranie darowizn na finansowanie produkcji filmu pt. Historia Basi w reżyserii Macieja Bodasińskiego i Lecha Dokowicza. 5. W 2012 r. Fundacja uzyskała następujące przychody: a) darowizny: ,93 b) dotacje z Urzędu m. st. Warszawy: ,08 c) dotacja z Fundacji Dzieci Niczyje: ,00 d) 1% dla OPP: ,50 e) działalność statutowa odpłatna : ,50 (koszty działalności statutowej odpłatnej: ,01) f) działalność gospodarcza: ,00 (koszty działalności gospodarczej: ,82; procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł: 16,54%) g) przychody finansowe: 1 875,98 6. W 2012 r. Fundacja poniosła następujące koszty na: a) realizację celów statutowych: ,02 b) administrację: ,25 c) działalność gospodarczą: ,82 7. Dane o: a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji - 5 (żadna z nich nie pracowała wyłącznie w działalności gospodarczej) b) Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację w 2012 r. to ,33 zł, w tym ,33 zł to wynagrodzenia zasadnicze. c) Wynagrodzenie członków zarządu Fundacji wyniosło w 2012 r. łącznie ,00 zł, Członkowie Rady Fundacji nie pobierali wynagrodzenia. d) Wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych wyniosły w 2012 r ,50 zł e) W 2012 r. Fundacja nie udzielała pożyczek. g) W 2012 r. Fundacja nie nabywała obligacji oraz udziałów lub akcji w spółkach prawa handlowego. h) W 2012 r. Fundacja nie nabywała nieruchomości 9

10 i) W 2012 r. Fundacja nabyła środki trwałe o wartości 1 766,00 zł. j) Na koniec 2012 r. wartości aktywów trwałych Fundacji wyniosła 8 678,71 zł, wartość aktywów obrotowych ,60 zł, zaś wartość zobowiązań , W 2012 r. Fundacja zrealizowała następujące projekty z udziałem środków samorządowych: 1. Sto pociech dla rodzin o wartości ,81 zł (w tym dotacja Urzędu m. st. Warszawy ,22 zł) 2. Wystarczająco dobry rodzic - profilaktyka przemocy, uzależnień i zaburzeń więzi" o wartości ,54 zł (w tym dotacja m. st. Warszawy, Zarządu Dzielnicy Śródmieście ,54 zł) 3. Fizyka w przyrodzie ukryta o wartości ,92 zł (w tym dotacja Urzędu m. st. Warszawy ,32 zł). 9. W 2012 r. Fundacja w terminie płaciła podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-4) oraz zobowiązania wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Złożyła deklarację PIT-4R oraz CIT-8 wraz z CIT- 8/0. W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzono żadnej kontroli. 10

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU!

Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2007 Fundacja Pomocy M odzie y i Dzieciom Niepe nosprawnym HEJ, KONIKU! organizacja po ytku publicznego 1) DANE REJESTRACYJNE FUNDACJI a) nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy ul. Powstańców Śląskich 9, 01-381 Warszawa tel.: 22 533 95 00 tel./fax.: 22 665 89 39 e-mail: sekretariat@opsbemowo.waw.pl http://www.opsbemowo.waw.pl

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI WSPÓŁPRACA MIASTA GDAŃSKA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W ROKU 2012 SPRAWOZDANIE Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA CENTRUM PROFILAKTYKI I EDUKACJI SPOŁECZNEJ PARASOL ZA 2010 ROK sporządzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA POMOCY DZIECIOM Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM JASNY CEL ZA ROK 2010 Białystok dn. 08.03.2011r. 1 Podlaskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Porażeniem Mózgowym

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie za rok 2014 Kraków 2015 SPIS TREŚCI 1 Informacje ogólne... 6 2 Nowatorskie rozwiązania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007

Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 Sprawozdanie merytoryczne Fundacji ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom za rok 2007 1. Dane rejestracyjne: Fundacja ABCXXI Cała Polska czyta dzieciom z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowoursynowska 89 B,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy w 2009 roku Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy 01-381 Warszawa; ul. Powstańców Śląskich 9, tel./fax.:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. RAPORT 2012 1 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W 2012R. Stowarzyszenia Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST adres: 40-047 Katowice, ul. Kościuszki 70/1 Spis treści I. Wstęp i sprawy organizacyjne... 3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł

Szanowni Państwo, Marszałek Województwa Małopolskiego. Janusz Sepioł Szanowni Państwo, W Państwa ręce po raz pierwszy oddajemy Poradnik dla organizacji pozarządowych. Nie bez powodu poświęcamy go tematowi, który najczęściej pojawia się we wszelkich dyskusjach poświęconych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY REMBERTÓW m. st. WARSZAWY ZA 2010 ROK OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ Dzielnicy Rembertów Miasta Stołecznego Warszawy ul. Dwóch Mieczy 22A, 04 491 Warszawa, tel/fax (22) 611 99 94, (22) 612 94 65 www.opsrembertow.waw.pl, e-mail: sekretariat@opsrembertow.waw.pl

Bardziej szczegółowo

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO

RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO RAPORT O PROGRAMACH GRANTOWYCH DLA NGO Fundacja Kapitał Młodych Warszawa 2015 Raport o programach grantowych dla NGO Redakcja: Adrianna Kucharska, Wojciech Broniatowski Autorzy raportu: Adrianna Kucharska

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI WSPÓLNA DROGA UNITED WAY POLSKA W 2010 ROKU I. NAZWA FUNDACJI, SIEDZIBA I ADRES, KRS, REGON, CZŁONKOWIE ZARZĄDU, CELE STATUTOWE FUNDACJI Fundacja Wspólna Droga United

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia. Gminna strategia Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Świdnik z dnia Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014

Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 Sprawozdanie z realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej za rok 2014 W 2014 roku w stosunku do 2013 roku wzrosła liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z 2895 (2013 r.) do 2976. W stosunku

Bardziej szczegółowo