PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD GLIWICE 1961

2

3 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD GLIWICE 1961

4 O ddano do w yk. 27-V-61 Ń-12 Zam. n r 761 A rk. d ru k. 15*/. Pap- d ru k. sat. kl. 5 70x g N akład Z akład P rodukcji Pom ocy N aukow ych P o litechn ik i Śląskiej - G liw ice

5 SPIS TREŚCI str. I. W ładze P olitechniki Śląskiej w latach 1945/ / I I/ W ładze U c z e l n i... 7 III. C entralne jednostki a d m i n i s t r a c y j n e... 8 IV. Z a k ł a d y...11 V. O rganizacje polityczne i s p o ł e c z n e...12 VI. K r o n i k a...19 Zm iany w składzie W ładz U c z e l n i I n a u g u r a c ja Zm iany w organizacji n a u c z a n i a S praw y p e r s o n a l n e...20 Przew ody d o k to r s k ie... f. 23 S praw ozdania z pracy Studiów O g ó ln o u c z e ln ia n y c h Spraw ozdanie B iblioteki G ł ó w n e j S praw ozdanie z działalności Zespołu Leczniczo-Profilaktycznego dla S tudentów Pol. S l Rozbudowa P olitechniki Ś l ą s k i e j Zestaw ienia statystyczne ilości s t u d e n t ó w...32 Różne w y d a r z e n i a...37 V II. P ro g ram W ydziału B udow nictw a Przem ysłow ego i Ogólnego W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u...54 S kład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e...68 S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w...81 V III. P rogram W ydziału C h e m i c z n e g o...85 W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u...85 S kład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e Spis a b s o l w e n t ó w

6 str. IX. P rogram W ydziału E l e k t r y c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w X. P rogram W ydziału G ó r n i c z e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe studia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis absolw entów. 164 X I. P rogram W ydziału Inżynierii S a n i t a r n e j W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w Spis a b s o l w e n t ó w X II. P rogram W ydziału M e c h a n i c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium wieczorowe. W ydział M e c h.- H u t n i c z y a) kierunek m e c h a n i k a b) kierunek h u t n i c t w o S tudium dla ekonom istów przy Wydz. M echanicznym S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w X III. P rogram W ydziału M e c h a n ic z n o -E n e rg e ty c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan studiów W ieczorowe studia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e Spis a b s o l w e n t ó w XIV. S tudia o g ó ln o u c z e ln ia n e XV. B iblioteka Główna

7 I W Ł A D Z E Politechniki Śląskiej W latach 1945/ /60 R E K T O R Z Y 1945/ /51 Prof. zw. d r inż. W ładysław KUCZEW SKI 1951/52 Prof. zw. d r inż. M ichał SM IAŁOW SKI /54 prof. zw. m gr inż. G abriel K N IAGININ 1954/ /56 prof. n. d r inż. Zbigniew JA SIC K I 1956/ /59 prof. zw. d r inż. S tanisław OCI-IĘDUSZKO 1959/60 prof. zw. d r inż. T adeusz LASKOW SKI 1945/ / / / /55 D Z I E K A N I Wydział Inżynieryjno-Budowlany prof. zw. d r inż. F ranciszek W A SILKOW SKI prof. n. m gr inż. M ichał PASZK IEW ICZ prof. n. d r inż. M arian JA N USZ Wydział Budownictwa Przemysłowego 1952/ /55 prof. n. m gr inż. E dm und SZCZEPANIAK 1955/ / / / / / / / / / / / / / / / /60 Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego prof. n. m gr inż. M ichał PASZKIEW ICZ prof. n. m gr inż. W ładysław SM IAŁOW SKI prof. zw. d r inż. S tefan KAUFM AN Wydział Chemiczny prof. zw. d r inż. A dolf JO SZT prof. zw. d r inż. S tanisław BRETSZN AJDER prof. zw. d r inż. L udw ik W ASILEW SKI prof. n. d r K azim ierz GOSTKOW SKI doc. d r inż. T adeusz M AZOŃSKI prof. n. d r inż. S tefan PAW LIKOW SKI prof. n. d r inż. W łodzim ierz K ISIELÓW 5

8 Wydział Elektryczny 1945/46 prof. zw. m gr inż. W acław GÜNTHER 1946/ /48 prof. zw. d r inż. S tanisław FRYZĘ 1948/ /52 prof. zw. m gr inż. Z ygm unt GOGOLEW SKI 1952/ /54 prof. n. dr inż. Zbigniew JA SIC K I 1954/55 z. prof. m gr inż. A ntoni PLA M ITZER 1955/56 prof. n. d r inż. T adeusz ZAGAJEW SKI 1956/ /58 doc. m gr inż. Edm und PIOTROW SKI 1958/ /60 doc. m gr inż. E dm und ROMER Wydział Górniczy 1950/51 prof. n. d r inż. Józef W ĄSOW SKI 1951/52 prof. n. m gr inż. Józef GAL ANKA 1952/53 i dalej prof. n. m gr inż. Rom an DYKACZ Wydział Inżynierii Sanitarnej 1955/56 prof. zw. m gr inż. E ugeniusz ZACZYŃSKI 1956/57 i dalej doc. d r inż. Ja n PALUCH Wydział Mechaniczny 1945/46 prof. zw. d r inż. Z ygm unt CIECHANOW SKI 1946/ /50 prof. n. m gr inż. B artłom iej TOKARSKI 1950/ /53 prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA 1953/ /55 doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW 1955/ /57 prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB 1957/58 z. prof. m gr M irosław MOCHNACKI 1958/59 prof. n. m gr inż. H enryk RADW AŃSKI 1959/60 doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW Wydział Mcchaniczno-Energctyczny 1952/ /55 prof. zw. d r inż. S tanisław OCHĘDUSZKO 1955/ /60 z. prof. d r inż. Maciej ZARZYCKI

9 II WŁADZE UCZELNI S E N A T R ekto r prof. zw. d r inż. T adeusz LASKOW SKI- P ro rek to r do spraw nauczania prof. n. m gr, inż. H enryk RADW AŃSKI P ro rek to r do spraw n au k i prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB P ro rek to r S tudium dla P racujących prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA Dziekan W ydziału B udow nictw a Przem ysłowego i Ogólnego prof zw. d r inż. S tefan KAUFM AN D ziekan W ydziału Chemicznego prof. n. d r inż. W łodzim ierz KISIELÓW D ziekan W ydziału Elektrycznego doc. m gr inż. Edm und ROMER Dziekan W ydziału Górniczego prof. n. m gr inż. Rom an DYKACZ D ziekan W ydziału Inżynierii S an itarn ej doc. dr inż. Ja n PALUCH D ziekan W ydziału M echanicznego doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW D ziekan W ydziału M echaniczno-energetycznego z. prof, d r inż. M aciej ZA RZYCKI D elegat W ydziału B udow nictw a Przem ysłow ego i Ogólnego prof. n. m g r inż. W ładysław SM IAŁOW SKI Delegat W ydziału Chemicznego prof. n. d r inż. S tefan PAW LIKOW SKI D elegat W ydziału Elektrycznego prof. n. m gr inż.. L ucjan NEHREBECKI Delegat W ydziału Górniczego prof. n.' d r inż. T adeusz ZARAŃSKI D elegat W ydziału Inżynierii S an itarn ej prof. zw. m gr inż. E ugeniusz ZA CZYŃSKI D elegat W ydziału M echanicznego doc. m gr inż. Józef PILARCZYK D elegat W ydziału M echaniczno-e nergetycznego prof. zw. d r Z ygm unt KLEM EN SIEW ICZ 7 \

10 III CENTRALNE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE A. Z siedzibą przy ul. K onarskiego 19, centrala telefoniczna n -ry : 20-38, 24-52, 26-53, Dyrektor Administracyjny m gr D anuta BOREK do dnia 31. III r.; od 1. IV r. 31. VII r. p. o. dyrektora adm inistracyjnego inż. Zenon CIEŚLAK; m gr Józef ZACHARA od 1. VIII r. Z-ca D yrektora m gr W itold GUŻKOW SKI Z-ca D yrektora do spraw Zespołowego G ospodarstw a Pomocniczego M ieczysław FURMAN Sekretariat Rektora tel A nna ROGULSKA Sekretariat Dyrektora Administracyjnego tel Iren a KOW ALCZUK Sekretariat Uczelni K ierow nik W iesława WARYCHO, referen t Izabela KOTOW SKA Radca prawny m gr M ichał KULAGA Dział Nauczania K ierow nik Działu K rystyna AFFANASOW ICZ, st. radca i z-ca kierow nika m gr Janin a PODGÓRNIK K ierow nik Sekcji Genowefa SUCHODOLSKA, st. referen t Jadw iga STEFAN Dział Nauki K ierow nik Działu K azim iera OLSZAÑSKA kierow nik Sekcji H elena LEW ICKA R eferent T eresa STRYCHARCZYK Studium Eksternistyczne Magisterskie K ierow nik Studium z. prof. m gr inż. A ntoni PLAM ITZER S ek reta riat S tudium A nna CZARKOW SKA Sekretariat Studium Zaocznego st. referen t M aria LAMBER Dział Kadr K ierow nik Działu d r Jerzy ZARZYCKI K ierow nik Sekcji Pracow ników N auki Jadw iga PYTLEW SKA K ierow nik Sekcji Pracow ników A dm inistracyjnych K ry sty n a STE FA NIAK St. referen t G enow efa BALUK St. referen t H elena DYKAS 8

11 Dział Planowania K ierow nik D ziału A lfred RAMBUSZEK St. planista L udw ika PLUTA St. p lan ista Rom an SIEDLECKI Dział Spraw Bytowych K ierow nik D ziału B ernard FIEG LER. K ierow nik Sekcji U rszula SIKORA K ierow nik Sekcji Janin a RUSIECKA St. referen t R yszard M ATUSOW Dział Administracyjno-Gospodarczy K ierow nik Działu F ranciszek BUBNICKI Z-ca kierow nika Józef LISTEK K ierow nik Sekcji A nna ADAMCZYK St. p lan ista S tan isław a DĄMBSKA St. plan ista W alenty ZADURSKI Ekonom ista Julian KOZAKIEW ICZ St. referen t W łodzim ierz KIERYCZ R eferent Jadw iga K ISIELA K R eferent O tylia KASPERCZYK K ierow nik O. P. P ożarow ej S tanisław FERDUŁA Dział Zaopatrzenia tel. bezp K ierow nik Działu m er Bogusław STACI-IURKO do dnia 15. III m gr Franciszek STACHOW SKI od dnia 1. IV r. Z -ca kierow nika S tanisław PAZDAN K ierow nik Sekcji E lżbieta GAJEW SKA K ierow nik Sekcji Zdzisław NIŻA N K IEW ICZ K ierow nik Sekcji Ja n in a POŁROLA K ierow nik C entralnego M agazynu B ronisław GAŁĄZKA St. p lanista E lżbieta PENNO St. ekonom ista B arb ara PRYNDA St. referen t L eokadia FRANCKIEW ICZ P lan ista Leon STANEK St. referen t M aria QUENARD R eferen t Ew a HORW ATH-PYSZCZYNSKA St. księgow a Józefa GIERZYNSKA Inżynier do Spraw Aparatury m gr inż. S tanisław SZA FNICK I Zarząd Domów Mieszkalnych K ierow nik A leksander STANIKOW SKI B. Kwestura ul. K atow icka 2, tel K w estor Ja n FORYST Z-ca K w estora Zdzisław ACEDANSKI Z-ca K w estora do spraw Zespołowego G ospodarstw a Pomocniczego zim ierz ACEDANSKI St. planista Em ilia ŁOIK St. planista M aria ŁUKIEW ICZ St. planista Olga STANISŁAW SKA St. ekonom ista Lucyna CIEŚLEW ICZ St. ekonom ista A leksandra M ATKOW SKA St. ekonom ista W ładysław a PETRYNA St. ekonom ista M aria POLITYŃSKA R ew ident-księgow a Genowefa SAW ICKA St. księgow a K rystyna GAJEW SKA St. referent M aria DREW NIOK St. referen t Ju lia n HNATOW St. referen t H elena HOLECZEK r. K a- 9

12 St. referen t A leksandra MARKOW SKA St. referen t Zofia NOW IŃSKA St. referen t Elżbieta WAWRZYNEK R eferent E deltrauda MAJ C. Dział Głównego Mechanika ul.barlickiego 1, tel K ierow nik Działu : inż. T adeusz DYNEREW ICZ St. Technik inż. Leszek DAFT St. Technik J a n KOZIOŁ Inspektor techniczny BH P Irena KOLON St. referen t Róża LORBER D. Zarząd Inw estycji ul. Piramowicza 2 tel K ierow nik Z arządu inż. Józef SOLECKI Główny księgow y Zygm unt M ALINOW SKI St. księgow y W łodzim ierz SUCHODOLSKI S ek retark a Janina PIETRZA K K ierow nik Sekcji P lanow ania T adeusz RUDNICKI K ierow nik Sekcji Z aopatrzenia M ieczysław GAŁUSZCZYŃSKI K ierow nik Zespołu Insp. N adzoru inż. E dw ard SINDUT St. inspek to r nadzoru inż. E ugeniusz M ISIEW ICZ St. in spektor nadzoru R yszard PODSIADŁO In sp ek to r nadzoru E ugeniusz KORONOW ICZ In sp ek to r nadzoru W acław BLANSKI In sp ek to r nadzoru W ilhelm POPLUC E. Studium dla Pracujących (Studium W ieczorowe i Zaoczne) P ro rek to ra t S tudium dla P racujących K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel S ek reta riat S tudium W ieczorowego K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Teresa ROCHOW ICZ Dział N auczania Studium dla P racujących K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Działu m gr M ieczysław SZAŁAJKO Sekcja N auczania S tudium W ieczorowego K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Sekcji R enata DUTKIEW ICZ S ekcja N auczania Studium Zaocznego Gliwice, ul. K onarskiego 1 tel , 24-52, wewn. 19 K ierow nik Sekcji vacat Dział A dm inistracyjno-g ospodarczy S tudium W ieczorowego Katowice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Działu Józef GÓRECKI Sekcja Finansow a st. księgow a G abriela JA K SA, st. planista A leksandra JA SKULSKA Sekcja O rganizacyjna ekonom ista Ł ucja BADURA Sekcja G ospodarcza kierow n ik sekcji K azim ierz SŁO N IOW SK I: st. referen t F ranciszek M IESZCZAK, st. p lanista Irena SWIZDOROW A 10

13 IV ZAKŁADY Zespołowe G ospodarstw o Pomocnicze ul. K atow icka 3, tel K ierow nik A ndrzej PRZYW ARA od 1. IV r. p. o. kierow nika m gr L udw ik JONDERKO od 1. XI r. M ieczysław FURMAN Z akres działalności Zespołowego. G ospodarstw a Pomocniczego obejm uje czynności usługow e w ykonyw ane na rzecz instytucji spoza Uczelni przez w szystkie zakłady przykatedralne oraz odrębne zakłady usługow e oraz usługow o-badaw cze, a m ianow icie: Zespół K ated r Chemii Z akład Geodezji Z akład Silników Spalinow ych P racow nię F otografii D okum entalnej O ddział Rem ontow o-b udow lany S tolarnię Zakłady w ydzielone Z akład B adania M ateriałów ul. Pow stańców 10 12, tel K ierow nik Z akładu prof. zw. m gr inż. F ry d e ry k STAUB Zakład O dlew nictw a ul. Tow arow a 1, tel K ierow nik Zakładu doc. m gr inż. W acław SAKW A Zakład O grzew nictw a i W entylacji ul. K atow icka 5, tel K ierow nik Z akładu z. prof. m gr inż. Tadeusz CH LIPA LSK I Z akład O ptyki i M echaniki P recyzyjnej ul. K atow icka 10, tel K ierow n ik Z akładu doc. m g r inż. E dm und ROMER Zakład P rodukcji Pomocy N aukow ych ul. K ujaw ska 1, tel K ierow nik Z akładu T adeusz MATULA Inne zakłady P o rad n ia R acjonalizatorska ul. Pow stańców 10 12, tel K ierow nik P o radni z. prof. m gr inż. T adeusz MACHNIK. O piekun P oradni prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB Z akład Leczniczo-Zapobiegaw czy dla studentów P olitechniki Śląskiej ul. M o niuszki 13, tel K ierow nik Z akładu d r M ieczysław W Y SPIA ŃSK I Świetlica Dziecięca P olitechniki Śląskiej ul. G ottw alda 23 K ierow niczka Św ietlicy Em ilia KW AŚNIEW SKA Przedszkole P olitechniki Śląskiej ul. W rocław ska 8, tel K ierow niczka Przedszkola Zofia GAWEŁ 11

14 ORGANIZACJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE Komitet Uczelniany Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR ul. K onarskiego 19, tel Członkowie K om itetu: a) W okresie od kwietnia 1958 do listopada 1959 r. I S ek retarz dr iriż. H enryk KOW ALOW SKI II S ek retarz m gr Ja n DRYGIEL d r inż. A ntoni BOGUCKI inż. Zenon CIEŚLA K prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA Zdzisław k u ż m i ń s k i doc. d r inż. Józef LEDWOŃ m gr inż. Jerzy LEŚ d r inż. Zbigniew OSTROW SKI inż. K azim ierz PRYNDA A ndrzej PRZYW ARA Edw ard RY PIŃ SKI m gr inż. M arian ROBAKOW SKI doc. d r inż. Jerzy SZUBA z. prof. m gr Bolesław TOW ARNICKI m gr Józef ZACHARA b) IV okresie od listopada 1959 do stycznia I S ekretarz d r inż. A ntoni BOGUCKI II S ekretarz m gr Ja n DRYGIEL II S ek retarz inż. Zenon CIEŚLAK płk. Zygm unt KIELAR Zdzisław KUŹM IŃ SKI doc. d r inż. Józef LEDWOŃ m gr inż. Czesław LEW INOW SKI d r inż. Zbigniew OSTROW SKI doc. m gr inż. M ieczysław PLU C IŃ SK I inż. K azim ierz PRYNDA A ndrzej PRZYW ARA prof. n. m gr inż. H en ry k RADW AŃSKI doc. d r inż. Jerzy SZUBA

15 Z akładow a O rganizacja Z w iązku N auczycielstw a Polskiego ul. M. Strzody 30, tel Przew odniczący 1inż. K azim ierz PRYNDA Zrzeszenie S tudentów Polskich R ada Uczelniana Politechniki Ś ląskiej ul. M. Strzody 30, tel Zrzeszenie liczy 3294 członków, studentów P olitechniki Śląskiej i Studium Nauczycielskiego i działa na podstaw ie sta tu tu przyjętego na IV K ongresie ZSP w m arcu 1960 r. F u n k cje k u rato ra pełnią: prof. n. m gr inż. H enryk RADW AŃSKI, doc. m gr inż. M ieczysław PLU CIŃ SK I. N ajw yższą w ładzą Zrzeszenia n a terenie U czelni je st P lenu m R ady U czelnianej, w ybierające spośród siebie K om itet W ykonawczy, na czele którego stoi P rz e w odniczący. W ram ach RU ZSP działają: K om isja Domów Studenckich, K om isja Ekonomiczna, K om isja K ultury, K om isja N auki, K om isja T urystyki K rajow ej, K om isja P ropagandy i Inform acji, K om isja Zagraniczna, W ydział Finansow y, W ydział O rganizacyjny, które k ie ru ją całokształtem działalności Zrzeszenia. Przew odniczącym RU ZSP jest Jerzy SAŁAT w -ce przew odniczącym do sp raw ogólnych Ja ro m ir WOŹNICA, v-ce przewodniczącym do spraw k u ltu ry Zbigniew HONEISER. Pozostali członkow ie K om itetu W ykonaw czego: H en ry k BOJANOW SKI, Leszek CZARNECKI, S tefan CZARNECKI, S tanisław GAUDNIK, Zbigniew KOBRYNOW ICZ, H enryk KOWALCZYK, A leksander ŁA ZA RSK I, Ju lia n P A WEŁEK. Zrzeszenie zajm uje się organizow aniem życia studenckiego w e w szystkich jego przejaw ach poprzez: K ino-t eatr X K luby S tudenckie GW AREK i SPIR A LA, (w program ie: odczyty i prelekcje n a tem aty filozoficzne, literackie, sztuki, estetyki, m edycyny i inne, spotkania ze znanym i przedstaw icielam i św iata kulturalnego i politycznego, prow adzą ponadto pracę w sekcjach zainteresow ań: m uzyki m echanicznej, w ąskiej taśm y, brydżow ej, szachowej; na terenie klubów działają: estrada poetycka, estrada piosenki i kabaret, organizow ane są im prezy rozrywkow e, jak: w ieczorki taneczne, ku rsy tańca tow arzyskiego, konkursy piosenki i recytatorskie). K luby Fotograficzne (Foto-K lub-g órników i Foto-K lub, dysponujące w łasnym sprzętem, atelier i laboratorium organizują konkursy i w ystaw y fotograficzne, w ystaw y fotografiki dla początkujących itp.). D yskusyjny K lub Film ow y (jeden z dwóch działających na Śląsku, urządza projekcje film ów archiw alnych, zeroekranow ych i specjalnych nie w chodzących na ekrany kin ogólnodostępnych, spotkania z publicystam i i ak to ram i film ow ym i). Zespoły artystyczne (chór m ieszany i męski, który na Festiw alu S tudentów Ziem Zachodnich we W rocław iu w roku 1960 uzyskał w yróżnienie, balet, S tu dencki T e a tr Gliwice, zespoły m uzyczne zrzeszone w K ole M łodych Muzyków). Radiowęzły studenckie (1 m iejsce w Polsce na F estiw alu S tudentów Ziem Z achodnich we W rocław iu). S tudnckie B iuro P ośrednictw a P racy K ajtuś, dzięki którem u każdy student znajdujący się w kłopotliw ej sytuacji finansow ej może uzyskać doryw czą pracę zarobkową. 8 Kół N aukow ych m ających za zadanie sam odzielne opracow yw anie problem ów naukow ych nie w chodzących w zakres program u nauczania. Studenckie B iblioteki W ydziałowe. A kadem icki K lub Ż eglarski (szkolenie żeglarzy, rejsy po jeziorze Dzierżno i po jeziorach m azurskich na w łasnym sprzęcie). A kadem icki K lub T urystyki, szkolący k ad ry przew odników górskich i k a ja kowych, organizujący coniedzielne w ycieczki do Szczyrku. N iezależnie od tego Zrzeszenie sta ra się o polepszenie w aru n kó w m a te ria l nych studentów zajm uje się rozdziałem zapomóg losowych, w spółpracuje z Polskim K om itetem Opieki Społecznej oraz czuw a nad zdrow iem studentów, będąc w ścisłym kontakcie z Zespołem Profilaktyczno-Leczniczym dla studentów P olitechniki Śląskiej. 13

16 Corocznie Zrzeszenie w ysyła za granicę około 200 studentów na wycieczki lub p rak ty k i w akacyjne do w szystkich niem al krajów Europy, w ram ach w ym iany cen tralnej i zdecentralizow anej. Znaczna część studentów korzysta z w czasów k ra jow ych: w ypoczynkow ych lub w ędrow nych, uczestniczy w obozach, rajd ach, w y cieczkach i złazach organizow anych przez aktyw turystyczny wyszkolony w łasnym i siłam i. R ada U czelniana za pośrednictw em Rad M ieszkańców ściśle w spódziała z w ładzam i Uczelni w zakresie stw orzenia ja k najlepszych w arunków m ieszkaniowych studentom w Domach Studenckich, dba o należyte w aru n k i nauki oraz rozryw ki kultu raln e i sportow e na terenie DS, organizuje kółka zainteresow ań: fotograficzne, muzyczne, sportow e, organizuje pokoje n au ki języków obcych, itp. R ada U czelniana rozpoczęła w ydaw anie Studenckiego B iuletynu In form acyjnego periodyka inform ującego ogół studencki o pracy Zrzeszenia i życiu Uczelni. Na każdym W ydziale P olitechniki oraz S tudium N auczycielskim działają Rady W ydziałowe podstaw ow e ogniwa organizacyjne łączące i koordynujące pracę mężów zaufania poszczególnych gru p studenckich. Na terenie Zrzeszenia fu n k cjo n u ją ponadto: 1. U czelniana K om isja R ew izyjna spełniająca rolę organu nadzorczego nad działalnością fin an so w o-m ajątko w ą i organizacyjno-praw ną Z. S. P.; Uczeln iana K om isja R ew izyjna spełnia rolę k ontroli społecznej. 2. U czelniany S ąd K oleżeński jako organ społeczno-arbitrażow y, rozstrzygający w szelkie konflikty, zatargi i spory pow stałe w śród społeczności s tu denckiej. R ada Uczelniana jest zbiorowym członkiem T ow arzystw a P rzyjaźni Polsko- -Radzieckiej. W dniu 17. I r. otw arto Studencki K ino-t eatr X oraz K lub S tudencki S pirala. Uroczystego otw arcia dokonał R ektor Uczelni prof. zw. d r inż. S tanisław OCHĘDUSZKO, W sali K ino-t eatru X poza codziennym i seansam i film ow ym i odbyw ają się również koncerty, przedstaw ienia te atraln e oraz oficjalne uroczystości zw iązane z życiem Uczelni. Im prezy w K ino-t eatrze X dostępne są dla szerokiej publiczności. S tudenci, członkowie ZSP k o rzy stają ze zniżek. K lub S pirala posiada czytelnię czasopism oraz salę klubow ą z estradą, gdzie odbyw ają się kam eralne w ystępy zespołów studenckich, dancingi, tu rn ie je szachowe itp. Igry Żaków Gliw ickich N ajw iększą i najbardziej popularną im prezą k u ltu raln ą w Gliwicach, a jedną z najciekaw szych na Śląsku, były zorganizow ane na wiosnę 1959 i 1960 r. przez R adę U czelnianą Zrzeszenia S tudentów Polskich III i IV Igry Żaków Gliw ickich. Te olbrzym ie im prezy w których każdorazow o udział brało około 3000 stu dentów, a obejrzało co najm niej osób składały się z dw óch części: 1. juw enaliow ej (pochód inauguracyjny, w kup O jców M iasta, bale żaków, pochód zam ykający Igry), 2. im prezow ej (festiw al teatrów, przegląd zespołów jazzowych, w okalnych, tanecznych). W ram ach IV Igrów dały sp ektale: STS W arszaw a, STS P strąg z Łodzi, S todoła z W arszawy i ST Gliwice; zespoły jazzowe: K w artet Nowoczesny Ja n a KW ASNICKIEGO z Gliwic, zespół Z. NAMYSŁOW SKIEGO z W arszawy, Combo D ixieland B and z K rakow a, The New Y ork Jazz Q u artet (zespół m urzyński), ponadto zespoły w okalne i taneczne: Chór Politechniki Śląskiej, Zespół T ańca P o litechniki Częstochow skiej i Zespół G óralski z K rakow a. Im prezy te zyskały pochlebną ocenę w prasie, radio i telew izji. Zw iązek Młodzieży Socjalistycznej przy Politechnice Śląskiej liczy 436 członków. W adzą Zw iązku je st K om itet U czelniany składający się z 13 członków, z którego w yłoniony jest 5 osobowy S ekretariat. I Sekretarzem KU ZMS jest Ryszard MIKA, pozostałym i członkam i S ek retariatu są: E dw ard DYBICIT, Tadeusz KIKOW SKI, W ładysław SZAŁAJKO, m gr inż. Ju lian ZIELINSKI. F u n k cję opiekuna zw iązku pełni I S ek retarz POP. Zw iązek M łodzieży Socja 14

17 listycznej jest. sam odzielną ideow o-polityczną organizacją, której celem jest zdobyw anie młodzieży dla idei socjalistycznej. Pierw sze la ta działalności były zwrócone w kierunku ilościowego w zm ocnienia organizacji i w ew nętrznego jej zespolenia, następne zaś objęły już działalność w terenie. Corocznie od 1958 r. w m iesiącu czerw cu organizow ane są kursy przygotow awcze dla kandydatów na pierw szy rok studiów, które młodzieży robotniczej i chłopskiej pozw alają na ugruntow anie i pogłębienie nabytych w szkole w iadom ości. W m iesiącu m aju 1960 r. ZMS przeprow adził akcję inform acyjną o kierunkach studiów. Brało w niej u dział w ielu studentów ZM S-owców. ZMS reaktyw ow ał działalność kół n au k o wych i po raz pierw szy po długiej przerw ie zorganizow ał sesję kół naukow ych, na której wygłoszono szereg reefratów zw iązanych z tem atyką typow ą dla Śląska. P rzed sesjam i zaliczeniowym i K om itety W ydziałowe ZMS w spólnie z RW ZSP organizują spotkania stud entów z pracow nikam i naukow ym i prow adzącym i zajęcia na danym roku studiów. Szczególną opieką ZMS otacza studentów I roku; każda grupa ma opiekuna studenta ZM S-owca z la t starszych, którego zadaniem jest pomoc i opieka nad pow ierzoną mu grupą. W celu należytego wyszkolenia, aktyw istów ZM S-u do pracy na Uczelni, KU zorganizow ał W ieczorową Szkołę A ktyw u, w której odbyw ają się zajęcia o tem atyce polityczno-ekonom iczno-filozoficznej. ZMS naw iązał kontakty z zakładam i pracy ja k : Z akłady Energetyczne w Gliwicach, K opalnia G liw ice, H u tą Ł abędy itp. w celu w ym iany dośw iadczeń i pomocy organizacjom zakładow ym ZMS w ich pracy ideow o-politycznej. ZMS w ziął czynny udział w w iecach protestacyjnych przeciw ko odradzającym się siłom faszystow skim w NRF. Ponadto ZMS rozw ija też działalność w czasow o-turystyczną; w czasie w akacji i ferii św iątecznych KU ZMS organizuje w czaso-kursy w najpiękniejszych okolicach Polski, zapew niając w ten sposób swoim członkom możliw ość dokształcania się i w ypoczynku. W m iesiącu sierpniu K U ZMS zorganizow ał w ycieczkę nauko w o-tury sty czn ą po K rajach B ałkańskich i ZSRR. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego K lub działa w oparciu o sta tu t zatw ierdzony przez S enat Uczelni. Zadaniem K lubu je st upow szechnienie sportu w śród studentów i stw orzenie odpowiednich w arunków do upraw iania sportu wyczynowego. K lub liczy obecnie 340 członków zgrupow anych w sekcjach; gim nastycznej, lekkoatletycznej, narciarskiej, piłki koszykow ej, piłki siatkow ej, żeglarskiej, szerm ierczej, tenisa ziemnego, ten isa sto łowego, pływ ackiej. K uratorem K lubu był prof. d r inż. Józef W ĄSOWSKI, prezesem inż. W itold KW IATKOW SKI. Do w ażniejszych osiągnięć poszczególnych sekcji należą m iędzy innym i: Sekcja gimnastyczna W roku 1958; W akademickich mistrzostwach Polski I m iejsce w klasie pierw szej mężczyzn II m iejsce w klasie drugiej mężczyzn II m iejsce w klasie trzeciej m ężczyzn I m iejsce w klasie drugiej i trzeciej kobiet w punktacji klubowej Akademickich Mistrzostw Polski Indyw idualnie 2 złote m edale, 1 sreb rn y m edal M istrzostwa Śląska drużynowo T ytuł _m iśtrzów w klasie pierw szej mężczyzn, ty tu ł w icem istrza w klasie drugiej mężczyzn. W roku 1959: Na podstaw ie dotychczasow ych w yników Polski Zw iązek G im nastyczny zak w a lifikow ał drużynę K lubu na 7 m iejsce na 176 drużyn w Polsce; w ogólnej punktacji m istrzostw Ś ląska w konkurencjach m ęskich drużyna zajęła pierw sze m iejsce. W roku 1960: W A kadem ickich M istrzostw ach Polski drużyna zdobyła 1 m edal złoty i 2 srebrne. 15

18 Sekcja lekkoatletyczna W roku 1958 W M istrzostw ach P olski: 4 ty tu ły m istrzow skie (Szczepański, K ról, F abrykow ski, Sobota) 1 zaw odnik bierze udział w reprezentacji Polski na m istrzostw ach E uropy (F abrykowski) W A kadem ickich M istrzostw ach Polski (M iędzynarodowe) 5 m edali złotych (Fabrykow ski, K ról, Szczepański) 1 m edal brązow y sztafeta 4 X 100 F abrykow ski ustanaw ia nowy rek o rd P o lsk i W roku 1959 W M istrzostw ach Polski 1 ty tu ł m istrzow ski i 1 w icem istrzow ski (Król, Fabrykow ski). W A kadem ickich M istrzostw ach Polski 2 m edale złote, 4 srebrne i 2 brązowe. W A kadem ickich M istrzostw ach Ś w iata w T urynie trzy m edale brązowe (Fabrykow ski, K ról, Cholewa). W roku 19G0 W M istrzostw ach Polski 1 ty tu ł m istrzow ski i 1 tytuł w icem istrzow ski W A kadem ckich M istrzostw ach Polski 2 m edale złote 1 srebrny i 2 brązowe. W O lim piadzie w Rzym ie udział wzięło naszych dwóch zaw odników P iotr Sobota, W iesław Król. Sekcja narciarska W roku 1958 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski II m iejsce w sztafecie 4 X 1,5 km. Sekcja pliki koszykowej W roku 1958 I m iejsce w P ucharze Polski na szczeblu w ojew ódzkim. W roku 1959 D rużyna m ęska w rozgryw kach ligi m iędzyokręgow ej zajęła II miejsce. W roku drużyna m ęska i I drużyna żeńska aw ansow ały do II Ligi Państw ow ej, przy czym obydw ie te drużyny zdobyły P u ch a r Polski na szczeblu w ojew ódzkim. Sekcja piłki siatkowej W roku 1959 S ekcja zdobyła ty tu ł w icem istrza na A kadem ickich M istrzostw ach Polski; ponadto w czasie pobytu w Jugosław ii studenci nasi zw yciężyli rep rezentację m iasta Zagrzebia. W roku 1960 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski, S ekcja zdobyła m edal brązowy, a po uzyskaniu ty tu łu m istrza Ś ląska aw ansow ała do II Ligi Państw ow ej. Sekcja żeglarska W roku 1958 S ekcja zajęła II m iejsce drużynow e w M istrzostw ach O kręgu Śląskiego, biorąc udział w 180 spotkaniach przy czym zawodnicy kilkakrotnie byli pow oływ ani do kadry państw ow ej. 16

19 W roku 1960 Dzięki dużem u nakładow i pracy społecznej przy skrom nych funduszach, zbu dow ano przystań na jeziorze Dzierżno. W spólnie z A ZS-em A kadem ii M edycznej w Rokitnicy prow adzono kursv szkoleniowe teoretyczne i praktyczne na Dzierżnie i na jeziorach m azurskich. 4 członków Sekcji brało udział w rejsach zagranicznych a 8 w rejsach krajow ych. Sekcja szermiercza W roku 1958 W M istrzostw ach Ś ląska: I m iejsce w klasie trzeciej (szpada) I m iejsce w klasie drugiej (szpada) Sekcja tenisa ziemnego W roku 1960 Dawny K lub Tenisowy P olitechniki Ś ląskiej prow adzi obecnie w ram ach tej sekcji zajęcia w grupach w yczynowych i rekreacyjnych seniorów oraz juniorów. Zespół seniorów aw ansow ał do Ś ląskiej G rupy A zaś zespół juniorów do klasy w ojew ódzkiej. W A kadem ickich M istrzostw ach Polski zdobyto indyw idualnie 1 pierw sze m iejsce i 4 m iejsca drugie. Sekcja tenisa stołowego W roku 1958 W ogólnopolskiej klasyfikacji klubow ej S ekcja zajęła drugie m iejsce, zaś w Śląskiej k lasyfik acji klubow ej pierw sze miejsce. W roku 1959 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski uzyskano drużynow o ty tu ł w icem istrza. P onadto jesienią 1959 roku oraz na w iosnę 1960 r. staraniem K lubu AZS zorganizow ano S p artak iad ę U czelnianą dla studentów niezrzeszonych w n astęp u jących kon ku rencjach: piłka siatkow a, piłka ręczna, p iłk a koszykowa, lek k oatlety ka i tenis stołowy. W obu sp artak iad ach w zięło udział łącznie 1500 studentów. Związek Harcerstwa Polskiego I K rąg S tarszo h arcerski Żagiew K u ra to r O kręgu z. prof. d r inż. M aciej Zarzycki D rużynow i O kręgu: do 2. VI m gr inż. Ja n ŻELIŃ SK I od 2. VI V r. m gr inż. Jerzy REM ISZ od 1. V r. M arek DENKOW SKI Przyboczni: H anna GRYGLEW ICZ, Ju liu sz SID Z IftSK I W ram ach planu na rok 1958/59 obejm ującego działalność historyczno-społeczną, kulturalno-artystyczną, m etodyczną i obozowo-gospodarczą, zorganizowano w iele ognisk harcerskich, wieczorów dyskusyjnych, m uzycznych itp. Członkowie K ręgu aktyw nie działali na terenie Hufca, prow adząc drużyny harcerskie, pełniąc obowiązki instruktorskie, organizując zajęcia. Urządzono kilka w ycieczek górskich i nizinnych, a w czasie w akacji 14-dniowy obóz w ędrow ny K ręgu pod nam iotam i, przez pasm o Bieszczad. Zdobyw ano stopnie i spraw ności, podnosząc kw alifikacje in stru k torskie. K rąg b rał udział w e w szystkich uroczystościach, zebraniach, p ra cach i akcjach społecznych na terenie m iasta i Uczelni. Członkowie K ręgu brali ponadto czynny udział w pracach ZSP, Zespołu P ieśni i tańca, K ółka Fotograficznego i Radiow ęzła Domów Studenckich. 17

20 Z uw agi na to, że część aktyw nych czionków K ręgu kończy studia i opuszcza K rąg, następuje zm iana ch arak teru pracy K ręgu. W ytyczono trzy zasadnicze kieru n k i pracy: a) służba społeczna obejm ow ała zajęcia techniczne i techniki harcerskiej w drużynach, w spółpracę z S ekją T urystyczną Obozową przy Referacie H arcesrkim w K om endzie Hufca, pogadanki, inform acje o studiach wyższych przeprow adzono dla m aturzystów, organizow anie akcji społecznych na terenie m iasta i pow iatu. b) tury sty k a zorganizowano zimowisko dla członków K ręgu na W ielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, brano czynny udział w rajd ach i wycieczkach górskich po Beskidzie Śląskim. W czasie w akacji część członków K ręgu w zięła udział w Obozie w ędrow nym K ręgu Instruktorów W I R po Sudetach W schodnich. c) praca w ew nątrz K ręgu obejm ow ała: sam oszkolenie instruktorskie w form ie program ow ych zbiórek, zajęcia o charakterze kulturalnym, w spólne uczestnictw a w przedstaw ieniach teatralnych, seansach film owych zakończonych dyskusją. 18

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M

C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. ' S i o n i e e M c u M Mr. 218. C tsa a p o j e d y n c z e g o n u m e r u 0,15 Z t. P o n ie d z ia łe k, 22-go w rześnia 1924 roku. Rok 4. ' S i o n i e e M c u M CENA PRENUMERATY na poczcie i u agentów 2 i pół złt mies.

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu

3azeta Jarocińska. pow iatu jarocińskiego. unikanie problemu 3azeta Jarocińska T Y G 0 V $ m ZIEMI JARO CIŃSKIEJ NUMER 2 (120) IV \ h i ' M Jarocin, 15 stycznia 1993 r. CENA 3000 zl i AL, sgazety AROCIŃSKIEJ d n iu 16 s ty c z n ia w re s ta u ra c ji *WB o d b

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione

INSTYTUT GEOGRAFII. D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA 1 :50 000. Wydanie III Poprawione i uzupełnione P O L S K A A K A D E M I A N A U K INSTYTUT GEOGRAFII D o k u m e n t a c ja G e o g r a f ic z n a N r 3 INSTRUKCJA OPRACOWANIA MAPY HYDROGRAFICZNEJ POLSKI 1 :50 000 Wydanie III Poprawione i uzupełnione

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną,

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S ZIELEN W M IASTACH. w mieście. Przyjm ując podział in frastru k tu ry na społeczną i techniczną, A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOM ICA 58, 1986 A nna C ielecka* ZIELEN W M IASTACH UWAGI OGOLNE T eren y zieleni stanow ią w ażny elem ent urządzeń k o m u nalnych w mieście.

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Tworzenie aplikacji Internetowych

Tworzenie aplikacji Internetowych Wiosenna Szkoła PTI Świnoujście 98 Tworzenie aplikacji Internetowych Organizowana przez POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE Świnoujście 11-15 muja 199S Wiosenna Św inoujście'98 Szkoła PTI Tworzenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011

Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Strategia promocji Sosnowca na lata 2008-2011 Sosnowiec, grudzień 2007 STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SOSNOWCA W stęp W ST ĘP Sosnow iec w dziedzinie zm iany sw ojego oblicza dokonał rzeczy niezw ykłej - całkow

Bardziej szczegółowo

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a

Jarocińska. Szesnaste Prezentacje Teatralne. Dzieci radnymi. W numerze: CO O. Pierwsza Majówka. P r z e d p o d w y ż k ą - d o p e ł n a co 0 N CO O Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ Herbapol Klęka s.a. 63-040 Nowe Miasto nad W artą tel./fax (0-667) 580-06 W numerze: Radni na półmetku Rolnicza wegetacja Zburzyć amfiteatr? Kolarze w

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE"

ŻYCIE BYTOM SKIE. Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę SANTE 977023929420449 > Górnicza orkiestra zagra na Barbórkę 77023 9"2942 ŻYCIE BYTOM SKIE R E K L A M A studio florystyczne stokrotka ul. matejki 18b, bytom tel. 32/ 386 22 22 www.stokrotka.bytom.pl 4 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku

Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ. 9\(aszym Czytelniom życzymy spoiępjnycfi i pogodnych Św iąt(wieifźunocnycfi. Napad z bronią w ręku Gazeta Jarocińska TYGODNIK ZIEMI JAROCIŃSKIEJ F numer 13 (183) V Jarocin, 1 kwietnia 1994 r. CENA 6000 zl Dziś 32 strony: Świadkowie Jehowy Losy miliardów budżet Jarocina s. 13 Nowy ratusz pierwsza amerykańska

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m

funda Prokurator fcąda zatwierdzenia wyroku y i m y i m Wydanie D CENA POJEDYŃCZ. EG DZIENNIK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZVSTKIEM. l WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPO L e n d y ti, 28. 4. Teł. wf Noc z poniedziałku na wtorek król Fuad spędził zupełnie

Bardziej szczegółowo

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień

Od października ciemne osiedla Z programem TV na cały tydzień MYSŁOWICE IMIELIN CHEŁM ŚLĄSKI Tygodnik Lokalny, 27 zł 9 - w rz e ś n ia 2 ro k u n r 6 / 9 7 9 ro k X X w t y m 7 % V A T nr in d e k s u 89 ABY NASZE MIASTO BYŁO LEPSZE Próba szukania pieniędzy w kieszeniach

Bardziej szczegółowo

g r o m Pięt osób poniosło śmierć

g r o m Pięt osób poniosło śmierć Medan DZIENNIKILUSTROWANY DLA. O W S Z Y S T K IM WIADOMOŚCI 1 1 SWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI Wydanie D Cena egzemmarza 8 gr g r o m ROK VII. Piątek, dnia 15 lipca 1938 r. Nr. 193 14 lipca w Paryżu P ary

Bardziej szczegółowo

Praca nad naprawa skarbu

Praca nad naprawa skarbu Rok I. r/s R e d a k c j a : u l i c a D u n a j e w s k i e g o N r. 5 Telefon Nr. 1310 K o n t o c ze k o w e P. K. O. N r 152670 P r e n u e r a t a ie się c z n a b e z o d n o sze n ia 330 tys. M

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981. K azim ierz Zabielski * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 8, 1981 K azim ierz Zabielski * WPŁYW INFLA CJI I ZMIAN KURSÓW WALUT W KAPITALIZM IE NA M IĘDZYNARODOW Y OBRÓT GOSPODARCZY 1. GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos.

Obsadza!«* fot przedmieście sdolic M a d r y t, 5. 11. PAT. W przemówieniu, jakie wygłosił przed. de Los Angelos. Medern DZIENNIK ILUSTROWANY DLA O W SZYSTKIM WIADOMOŚCI IEŚWIATA-SENSACYJNE POWIEŚCI. WydaMe O CENA POJEDYŃCZ. EGZEM PL. 8 GR ROK V PIĄTEK, 6 LISTOPADA 1936 Nr. 305 Dobra wiadomość przyszła * rameryki,

Bardziej szczegółowo

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny

Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Uwaga młodzieży! Specjalny 8-stronicowy dodatek edukacyjny Tygodnik Lokalny 1 2 2-2 8 s ie r p n ia 2 0 0 7 ro k u n r 3 4 /8 3 0 r o k X V II, T T S Ó z ł w tym 7% VAT nr indeksu 355089 h ttp ://w w w.c

Bardziej szczegółowo

Renata N estorow icz*

Renata N estorow icz* Renata N estorow icz* E-LEARNING I SZKOLENIA TRADYCYJNE - USŁUGI KOM PLEM ENTARNE CZY SUBSTYTUCYJNE? Jednym z najcenniejszych zasobów firmy jest wiedza jej pracowników. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w?

J a k p r z y c ią g n ą ć in w e s t o r ó w? 977023929430313 R E K L A M A > STRONA 6 Hokeiści wracają do ekstraligi! OFERTA 26 77023 9"2943 BANKÓ.. / Zadzwoń '; asz doradca Ż Y C I E B Y T O M S Ukazuje się od 1956r. w Bytomiu i Radzionkowie 13

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY BIOCHEMII. Choroby spichrzeniowe Otyłość i cukrzyca. Mitofuzyna 2 NARP a zaburzenia metabolizmu Choroby peroksysomalne

POSTĘPY BIOCHEMII. Choroby spichrzeniowe Otyłość i cukrzyca. Mitofuzyna 2 NARP a zaburzenia metabolizmu Choroby peroksysomalne POSTĘPY BIOCHEMII POLSKIE TOWARZYSTWO BIOCHEMICZNE WARSZAWA 2011 TOM 57 NUMER 2 Choroby spichrzeniowe Otyłość i cukrzyca m Ę L 'f W ' * W ' Mitofuzyna 2 NARP a zaburzenia metabolizmu Choroby peroksysomalne

Bardziej szczegółowo

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI

SŁOWA PRZESTROGI DLA PO LSKI jjw T' < ' 3 2 A \ J T f r x T K? '7 7 J :^

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO BIBLIOTEKA GŁOWNA ROCZNIK BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO R. V OPOLE 2000 UNIWERSYTET OPOLSKI Rocznik Biblioteki Głównej Uniwersytetu Opolskiego R. v OPOLE 2000 KOMITET WYDAWNICZY Przewodniczący:

Bardziej szczegółowo

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych

Danuta Ślęczek-Czakon. Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Danuta Ślęczek-Czakon Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2004 Problem wartości i jakości życia w sporach bioetycznych PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY POLITECHNIKA ŚLĄSKA THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY TECHNIKA ŚLĄSKA jest jedną z najfekszych w kraju nowoczesną wyższą uczelią techniczną, z sześćdziesięcioletnią już ycją w zakresie działalności

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo