PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO"

Transkrypt

1 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD GLIWICE 1961

2

3 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. W. PSTROWSKIEGO NA ROK AKAD GLIWICE 1961

4 O ddano do w yk. 27-V-61 Ń-12 Zam. n r 761 A rk. d ru k. 15*/. Pap- d ru k. sat. kl. 5 70x g N akład Z akład P rodukcji Pom ocy N aukow ych P o litechn ik i Śląskiej - G liw ice

5 SPIS TREŚCI str. I. W ładze P olitechniki Śląskiej w latach 1945/ / I I/ W ładze U c z e l n i... 7 III. C entralne jednostki a d m i n i s t r a c y j n e... 8 IV. Z a k ł a d y...11 V. O rganizacje polityczne i s p o ł e c z n e...12 VI. K r o n i k a...19 Zm iany w składzie W ładz U c z e l n i I n a u g u r a c ja Zm iany w organizacji n a u c z a n i a S praw y p e r s o n a l n e...20 Przew ody d o k to r s k ie... f. 23 S praw ozdania z pracy Studiów O g ó ln o u c z e ln ia n y c h Spraw ozdanie B iblioteki G ł ó w n e j S praw ozdanie z działalności Zespołu Leczniczo-Profilaktycznego dla S tudentów Pol. S l Rozbudowa P olitechniki Ś l ą s k i e j Zestaw ienia statystyczne ilości s t u d e n t ó w...32 Różne w y d a r z e n i a...37 V II. P ro g ram W ydziału B udow nictw a Przem ysłow ego i Ogólnego W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u...54 S kład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e...68 S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w...81 V III. P rogram W ydziału C h e m i c z n e g o...85 W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u...85 S kład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e Spis a b s o l w e n t ó w

6 str. IX. P rogram W ydziału E l e k t r y c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w X. P rogram W ydziału G ó r n i c z e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe studia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium W i e c z o r o w e S tudium Z a o c z n e Spis absolw entów. 164 X I. P rogram W ydziału Inżynierii S a n i t a r n e j W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w Spis a b s o l w e n t ó w X II. P rogram W ydziału M e c h a n i c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K atedr i obsada p e r s o n a l n a P lan s t u d i ó w W ieczorowe stu d ia m a g i s t e r s k i e E ksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e S tudium wieczorowe. W ydział M e c h.- H u t n i c z y a) kierunek m e c h a n i k a b) kierunek h u t n i c t w o S tudium dla ekonom istów przy Wydz. M echanicznym S tudium Z a o c z n e Spis a b s o l w e n t ó w X III. P rogram W ydziału M e c h a n ic z n o -E n e rg e ty c z n e g o W ładze i adm inistracja w y d z i a ł u Skład k o m i s j i Spis K ated r i obsada p e r s o n a l n a P lan studiów W ieczorowe studia m a g i s t e r s k i e Eksternistyczne studia m a g i s t e r s k i e Spis a b s o l w e n t ó w XIV. S tudia o g ó ln o u c z e ln ia n e XV. B iblioteka Główna

7 I W Ł A D Z E Politechniki Śląskiej W latach 1945/ /60 R E K T O R Z Y 1945/ /51 Prof. zw. d r inż. W ładysław KUCZEW SKI 1951/52 Prof. zw. d r inż. M ichał SM IAŁOW SKI /54 prof. zw. m gr inż. G abriel K N IAGININ 1954/ /56 prof. n. d r inż. Zbigniew JA SIC K I 1956/ /59 prof. zw. d r inż. S tanisław OCI-IĘDUSZKO 1959/60 prof. zw. d r inż. T adeusz LASKOW SKI 1945/ / / / /55 D Z I E K A N I Wydział Inżynieryjno-Budowlany prof. zw. d r inż. F ranciszek W A SILKOW SKI prof. n. m gr inż. M ichał PASZK IEW ICZ prof. n. d r inż. M arian JA N USZ Wydział Budownictwa Przemysłowego 1952/ /55 prof. n. m gr inż. E dm und SZCZEPANIAK 1955/ / / / / / / / / / / / / / / / /60 Wydział Budownictwa Przemysłowego i Ogólnego prof. n. m gr inż. M ichał PASZKIEW ICZ prof. n. m gr inż. W ładysław SM IAŁOW SKI prof. zw. d r inż. S tefan KAUFM AN Wydział Chemiczny prof. zw. d r inż. A dolf JO SZT prof. zw. d r inż. S tanisław BRETSZN AJDER prof. zw. d r inż. L udw ik W ASILEW SKI prof. n. d r K azim ierz GOSTKOW SKI doc. d r inż. T adeusz M AZOŃSKI prof. n. d r inż. S tefan PAW LIKOW SKI prof. n. d r inż. W łodzim ierz K ISIELÓW 5

8 Wydział Elektryczny 1945/46 prof. zw. m gr inż. W acław GÜNTHER 1946/ /48 prof. zw. d r inż. S tanisław FRYZĘ 1948/ /52 prof. zw. m gr inż. Z ygm unt GOGOLEW SKI 1952/ /54 prof. n. dr inż. Zbigniew JA SIC K I 1954/55 z. prof. m gr inż. A ntoni PLA M ITZER 1955/56 prof. n. d r inż. T adeusz ZAGAJEW SKI 1956/ /58 doc. m gr inż. Edm und PIOTROW SKI 1958/ /60 doc. m gr inż. E dm und ROMER Wydział Górniczy 1950/51 prof. n. d r inż. Józef W ĄSOW SKI 1951/52 prof. n. m gr inż. Józef GAL ANKA 1952/53 i dalej prof. n. m gr inż. Rom an DYKACZ Wydział Inżynierii Sanitarnej 1955/56 prof. zw. m gr inż. E ugeniusz ZACZYŃSKI 1956/57 i dalej doc. d r inż. Ja n PALUCH Wydział Mechaniczny 1945/46 prof. zw. d r inż. Z ygm unt CIECHANOW SKI 1946/ /50 prof. n. m gr inż. B artłom iej TOKARSKI 1950/ /53 prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA 1953/ /55 doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW 1955/ /57 prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB 1957/58 z. prof. m gr M irosław MOCHNACKI 1958/59 prof. n. m gr inż. H enryk RADW AŃSKI 1959/60 doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW Wydział Mcchaniczno-Energctyczny 1952/ /55 prof. zw. d r inż. S tanisław OCHĘDUSZKO 1955/ /60 z. prof. d r inż. Maciej ZARZYCKI

9 II WŁADZE UCZELNI S E N A T R ekto r prof. zw. d r inż. T adeusz LASKOW SKI- P ro rek to r do spraw nauczania prof. n. m gr, inż. H enryk RADW AŃSKI P ro rek to r do spraw n au k i prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB P ro rek to r S tudium dla P racujących prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA Dziekan W ydziału B udow nictw a Przem ysłowego i Ogólnego prof zw. d r inż. S tefan KAUFM AN D ziekan W ydziału Chemicznego prof. n. d r inż. W łodzim ierz KISIELÓW D ziekan W ydziału Elektrycznego doc. m gr inż. Edm und ROMER Dziekan W ydziału Górniczego prof. n. m gr inż. Rom an DYKACZ D ziekan W ydziału Inżynierii S an itarn ej doc. dr inż. Ja n PALUCH D ziekan W ydziału M echanicznego doc. m gr inż. Jerzy SZYRAJEW D ziekan W ydziału M echaniczno-energetycznego z. prof, d r inż. M aciej ZA RZYCKI D elegat W ydziału B udow nictw a Przem ysłow ego i Ogólnego prof. n. m g r inż. W ładysław SM IAŁOW SKI Delegat W ydziału Chemicznego prof. n. d r inż. S tefan PAW LIKOW SKI D elegat W ydziału Elektrycznego prof. n. m gr inż.. L ucjan NEHREBECKI Delegat W ydziału Górniczego prof. n.' d r inż. T adeusz ZARAŃSKI D elegat W ydziału Inżynierii S an itarn ej prof. zw. m gr inż. E ugeniusz ZA CZYŃSKI D elegat W ydziału M echanicznego doc. m gr inż. Józef PILARCZYK D elegat W ydziału M echaniczno-e nergetycznego prof. zw. d r Z ygm unt KLEM EN SIEW ICZ 7 \

10 III CENTRALNE JEDNOSTKI ADMINISTRACYJNE A. Z siedzibą przy ul. K onarskiego 19, centrala telefoniczna n -ry : 20-38, 24-52, 26-53, Dyrektor Administracyjny m gr D anuta BOREK do dnia 31. III r.; od 1. IV r. 31. VII r. p. o. dyrektora adm inistracyjnego inż. Zenon CIEŚLAK; m gr Józef ZACHARA od 1. VIII r. Z-ca D yrektora m gr W itold GUŻKOW SKI Z-ca D yrektora do spraw Zespołowego G ospodarstw a Pomocniczego M ieczysław FURMAN Sekretariat Rektora tel A nna ROGULSKA Sekretariat Dyrektora Administracyjnego tel Iren a KOW ALCZUK Sekretariat Uczelni K ierow nik W iesława WARYCHO, referen t Izabela KOTOW SKA Radca prawny m gr M ichał KULAGA Dział Nauczania K ierow nik Działu K rystyna AFFANASOW ICZ, st. radca i z-ca kierow nika m gr Janin a PODGÓRNIK K ierow nik Sekcji Genowefa SUCHODOLSKA, st. referen t Jadw iga STEFAN Dział Nauki K ierow nik Działu K azim iera OLSZAÑSKA kierow nik Sekcji H elena LEW ICKA R eferent T eresa STRYCHARCZYK Studium Eksternistyczne Magisterskie K ierow nik Studium z. prof. m gr inż. A ntoni PLAM ITZER S ek reta riat S tudium A nna CZARKOW SKA Sekretariat Studium Zaocznego st. referen t M aria LAMBER Dział Kadr K ierow nik Działu d r Jerzy ZARZYCKI K ierow nik Sekcji Pracow ników N auki Jadw iga PYTLEW SKA K ierow nik Sekcji Pracow ników A dm inistracyjnych K ry sty n a STE FA NIAK St. referen t G enow efa BALUK St. referen t H elena DYKAS 8

11 Dział Planowania K ierow nik D ziału A lfred RAMBUSZEK St. planista L udw ika PLUTA St. p lan ista Rom an SIEDLECKI Dział Spraw Bytowych K ierow nik D ziału B ernard FIEG LER. K ierow nik Sekcji U rszula SIKORA K ierow nik Sekcji Janin a RUSIECKA St. referen t R yszard M ATUSOW Dział Administracyjno-Gospodarczy K ierow nik Działu F ranciszek BUBNICKI Z-ca kierow nika Józef LISTEK K ierow nik Sekcji A nna ADAMCZYK St. p lan ista S tan isław a DĄMBSKA St. plan ista W alenty ZADURSKI Ekonom ista Julian KOZAKIEW ICZ St. referen t W łodzim ierz KIERYCZ R eferent Jadw iga K ISIELA K R eferent O tylia KASPERCZYK K ierow nik O. P. P ożarow ej S tanisław FERDUŁA Dział Zaopatrzenia tel. bezp K ierow nik Działu m er Bogusław STACI-IURKO do dnia 15. III m gr Franciszek STACHOW SKI od dnia 1. IV r. Z -ca kierow nika S tanisław PAZDAN K ierow nik Sekcji E lżbieta GAJEW SKA K ierow nik Sekcji Zdzisław NIŻA N K IEW ICZ K ierow nik Sekcji Ja n in a POŁROLA K ierow nik C entralnego M agazynu B ronisław GAŁĄZKA St. p lanista E lżbieta PENNO St. ekonom ista B arb ara PRYNDA St. referen t L eokadia FRANCKIEW ICZ P lan ista Leon STANEK St. referen t M aria QUENARD R eferen t Ew a HORW ATH-PYSZCZYNSKA St. księgow a Józefa GIERZYNSKA Inżynier do Spraw Aparatury m gr inż. S tanisław SZA FNICK I Zarząd Domów Mieszkalnych K ierow nik A leksander STANIKOW SKI B. Kwestura ul. K atow icka 2, tel K w estor Ja n FORYST Z-ca K w estora Zdzisław ACEDANSKI Z-ca K w estora do spraw Zespołowego G ospodarstw a Pomocniczego zim ierz ACEDANSKI St. planista Em ilia ŁOIK St. planista M aria ŁUKIEW ICZ St. planista Olga STANISŁAW SKA St. ekonom ista Lucyna CIEŚLEW ICZ St. ekonom ista A leksandra M ATKOW SKA St. ekonom ista W ładysław a PETRYNA St. ekonom ista M aria POLITYŃSKA R ew ident-księgow a Genowefa SAW ICKA St. księgow a K rystyna GAJEW SKA St. referent M aria DREW NIOK St. referen t Ju lia n HNATOW St. referen t H elena HOLECZEK r. K a- 9

12 St. referen t A leksandra MARKOW SKA St. referen t Zofia NOW IŃSKA St. referen t Elżbieta WAWRZYNEK R eferent E deltrauda MAJ C. Dział Głównego Mechanika ul.barlickiego 1, tel K ierow nik Działu : inż. T adeusz DYNEREW ICZ St. Technik inż. Leszek DAFT St. Technik J a n KOZIOŁ Inspektor techniczny BH P Irena KOLON St. referen t Róża LORBER D. Zarząd Inw estycji ul. Piramowicza 2 tel K ierow nik Z arządu inż. Józef SOLECKI Główny księgow y Zygm unt M ALINOW SKI St. księgow y W łodzim ierz SUCHODOLSKI S ek retark a Janina PIETRZA K K ierow nik Sekcji P lanow ania T adeusz RUDNICKI K ierow nik Sekcji Z aopatrzenia M ieczysław GAŁUSZCZYŃSKI K ierow nik Zespołu Insp. N adzoru inż. E dw ard SINDUT St. inspek to r nadzoru inż. E ugeniusz M ISIEW ICZ St. in spektor nadzoru R yszard PODSIADŁO In sp ek to r nadzoru E ugeniusz KORONOW ICZ In sp ek to r nadzoru W acław BLANSKI In sp ek to r nadzoru W ilhelm POPLUC E. Studium dla Pracujących (Studium W ieczorowe i Zaoczne) P ro rek to ra t S tudium dla P racujących K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel S ek reta riat S tudium W ieczorowego K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Teresa ROCHOW ICZ Dział N auczania Studium dla P racujących K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Działu m gr M ieczysław SZAŁAJKO Sekcja N auczania S tudium W ieczorowego K atow ice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Sekcji R enata DUTKIEW ICZ S ekcja N auczania Studium Zaocznego Gliwice, ul. K onarskiego 1 tel , 24-52, wewn. 19 K ierow nik Sekcji vacat Dział A dm inistracyjno-g ospodarczy S tudium W ieczorowego Katowice, ul. K rasińskiego 8 b, tel K ierow nik Działu Józef GÓRECKI Sekcja Finansow a st. księgow a G abriela JA K SA, st. planista A leksandra JA SKULSKA Sekcja O rganizacyjna ekonom ista Ł ucja BADURA Sekcja G ospodarcza kierow n ik sekcji K azim ierz SŁO N IOW SK I: st. referen t F ranciszek M IESZCZAK, st. p lanista Irena SWIZDOROW A 10

13 IV ZAKŁADY Zespołowe G ospodarstw o Pomocnicze ul. K atow icka 3, tel K ierow nik A ndrzej PRZYW ARA od 1. IV r. p. o. kierow nika m gr L udw ik JONDERKO od 1. XI r. M ieczysław FURMAN Z akres działalności Zespołowego. G ospodarstw a Pomocniczego obejm uje czynności usługow e w ykonyw ane na rzecz instytucji spoza Uczelni przez w szystkie zakłady przykatedralne oraz odrębne zakłady usługow e oraz usługow o-badaw cze, a m ianow icie: Zespół K ated r Chemii Z akład Geodezji Z akład Silników Spalinow ych P racow nię F otografii D okum entalnej O ddział Rem ontow o-b udow lany S tolarnię Zakłady w ydzielone Z akład B adania M ateriałów ul. Pow stańców 10 12, tel K ierow nik Z akładu prof. zw. m gr inż. F ry d e ry k STAUB Zakład O dlew nictw a ul. Tow arow a 1, tel K ierow nik Zakładu doc. m gr inż. W acław SAKW A Zakład O grzew nictw a i W entylacji ul. K atow icka 5, tel K ierow nik Z akładu z. prof. m gr inż. Tadeusz CH LIPA LSK I Z akład O ptyki i M echaniki P recyzyjnej ul. K atow icka 10, tel K ierow n ik Z akładu doc. m g r inż. E dm und ROMER Zakład P rodukcji Pomocy N aukow ych ul. K ujaw ska 1, tel K ierow nik Z akładu T adeusz MATULA Inne zakłady P o rad n ia R acjonalizatorska ul. Pow stańców 10 12, tel K ierow nik P o radni z. prof. m gr inż. T adeusz MACHNIK. O piekun P oradni prof. zw. m gr inż. F ryderyk STAUB Z akład Leczniczo-Zapobiegaw czy dla studentów P olitechniki Śląskiej ul. M o niuszki 13, tel K ierow nik Z akładu d r M ieczysław W Y SPIA ŃSK I Świetlica Dziecięca P olitechniki Śląskiej ul. G ottw alda 23 K ierow niczka Św ietlicy Em ilia KW AŚNIEW SKA Przedszkole P olitechniki Śląskiej ul. W rocław ska 8, tel K ierow niczka Przedszkola Zofia GAWEŁ 11

14 ORGANIZACJE POLITYCZNE I SPOŁECZNE Komitet Uczelniany Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR ul. K onarskiego 19, tel Członkowie K om itetu: a) W okresie od kwietnia 1958 do listopada 1959 r. I S ek retarz dr iriż. H enryk KOW ALOW SKI II S ek retarz m gr Ja n DRYGIEL d r inż. A ntoni BOGUCKI inż. Zenon CIEŚLA K prof. n. m gr inż. K azim ierz KUTARBA Zdzisław k u ż m i ń s k i doc. d r inż. Józef LEDWOŃ m gr inż. Jerzy LEŚ d r inż. Zbigniew OSTROW SKI inż. K azim ierz PRYNDA A ndrzej PRZYW ARA Edw ard RY PIŃ SKI m gr inż. M arian ROBAKOW SKI doc. d r inż. Jerzy SZUBA z. prof. m gr Bolesław TOW ARNICKI m gr Józef ZACHARA b) IV okresie od listopada 1959 do stycznia I S ekretarz d r inż. A ntoni BOGUCKI II S ekretarz m gr Ja n DRYGIEL II S ek retarz inż. Zenon CIEŚLAK płk. Zygm unt KIELAR Zdzisław KUŹM IŃ SKI doc. d r inż. Józef LEDWOŃ m gr inż. Czesław LEW INOW SKI d r inż. Zbigniew OSTROW SKI doc. m gr inż. M ieczysław PLU C IŃ SK I inż. K azim ierz PRYNDA A ndrzej PRZYW ARA prof. n. m gr inż. H en ry k RADW AŃSKI doc. d r inż. Jerzy SZUBA

15 Z akładow a O rganizacja Z w iązku N auczycielstw a Polskiego ul. M. Strzody 30, tel Przew odniczący 1inż. K azim ierz PRYNDA Zrzeszenie S tudentów Polskich R ada Uczelniana Politechniki Ś ląskiej ul. M. Strzody 30, tel Zrzeszenie liczy 3294 członków, studentów P olitechniki Śląskiej i Studium Nauczycielskiego i działa na podstaw ie sta tu tu przyjętego na IV K ongresie ZSP w m arcu 1960 r. F u n k cje k u rato ra pełnią: prof. n. m gr inż. H enryk RADW AŃSKI, doc. m gr inż. M ieczysław PLU CIŃ SK I. N ajw yższą w ładzą Zrzeszenia n a terenie U czelni je st P lenu m R ady U czelnianej, w ybierające spośród siebie K om itet W ykonawczy, na czele którego stoi P rz e w odniczący. W ram ach RU ZSP działają: K om isja Domów Studenckich, K om isja Ekonomiczna, K om isja K ultury, K om isja N auki, K om isja T urystyki K rajow ej, K om isja P ropagandy i Inform acji, K om isja Zagraniczna, W ydział Finansow y, W ydział O rganizacyjny, które k ie ru ją całokształtem działalności Zrzeszenia. Przew odniczącym RU ZSP jest Jerzy SAŁAT w -ce przew odniczącym do sp raw ogólnych Ja ro m ir WOŹNICA, v-ce przewodniczącym do spraw k u ltu ry Zbigniew HONEISER. Pozostali członkow ie K om itetu W ykonaw czego: H en ry k BOJANOW SKI, Leszek CZARNECKI, S tefan CZARNECKI, S tanisław GAUDNIK, Zbigniew KOBRYNOW ICZ, H enryk KOWALCZYK, A leksander ŁA ZA RSK I, Ju lia n P A WEŁEK. Zrzeszenie zajm uje się organizow aniem życia studenckiego w e w szystkich jego przejaw ach poprzez: K ino-t eatr X K luby S tudenckie GW AREK i SPIR A LA, (w program ie: odczyty i prelekcje n a tem aty filozoficzne, literackie, sztuki, estetyki, m edycyny i inne, spotkania ze znanym i przedstaw icielam i św iata kulturalnego i politycznego, prow adzą ponadto pracę w sekcjach zainteresow ań: m uzyki m echanicznej, w ąskiej taśm y, brydżow ej, szachowej; na terenie klubów działają: estrada poetycka, estrada piosenki i kabaret, organizow ane są im prezy rozrywkow e, jak: w ieczorki taneczne, ku rsy tańca tow arzyskiego, konkursy piosenki i recytatorskie). K luby Fotograficzne (Foto-K lub-g órników i Foto-K lub, dysponujące w łasnym sprzętem, atelier i laboratorium organizują konkursy i w ystaw y fotograficzne, w ystaw y fotografiki dla początkujących itp.). D yskusyjny K lub Film ow y (jeden z dwóch działających na Śląsku, urządza projekcje film ów archiw alnych, zeroekranow ych i specjalnych nie w chodzących na ekrany kin ogólnodostępnych, spotkania z publicystam i i ak to ram i film ow ym i). Zespoły artystyczne (chór m ieszany i męski, który na Festiw alu S tudentów Ziem Zachodnich we W rocław iu w roku 1960 uzyskał w yróżnienie, balet, S tu dencki T e a tr Gliwice, zespoły m uzyczne zrzeszone w K ole M łodych Muzyków). Radiowęzły studenckie (1 m iejsce w Polsce na F estiw alu S tudentów Ziem Z achodnich we W rocław iu). S tudnckie B iuro P ośrednictw a P racy K ajtuś, dzięki którem u każdy student znajdujący się w kłopotliw ej sytuacji finansow ej może uzyskać doryw czą pracę zarobkową. 8 Kół N aukow ych m ających za zadanie sam odzielne opracow yw anie problem ów naukow ych nie w chodzących w zakres program u nauczania. Studenckie B iblioteki W ydziałowe. A kadem icki K lub Ż eglarski (szkolenie żeglarzy, rejsy po jeziorze Dzierżno i po jeziorach m azurskich na w łasnym sprzęcie). A kadem icki K lub T urystyki, szkolący k ad ry przew odników górskich i k a ja kowych, organizujący coniedzielne w ycieczki do Szczyrku. N iezależnie od tego Zrzeszenie sta ra się o polepszenie w aru n kó w m a te ria l nych studentów zajm uje się rozdziałem zapomóg losowych, w spółpracuje z Polskim K om itetem Opieki Społecznej oraz czuw a nad zdrow iem studentów, będąc w ścisłym kontakcie z Zespołem Profilaktyczno-Leczniczym dla studentów P olitechniki Śląskiej. 13

16 Corocznie Zrzeszenie w ysyła za granicę około 200 studentów na wycieczki lub p rak ty k i w akacyjne do w szystkich niem al krajów Europy, w ram ach w ym iany cen tralnej i zdecentralizow anej. Znaczna część studentów korzysta z w czasów k ra jow ych: w ypoczynkow ych lub w ędrow nych, uczestniczy w obozach, rajd ach, w y cieczkach i złazach organizow anych przez aktyw turystyczny wyszkolony w łasnym i siłam i. R ada U czelniana za pośrednictw em Rad M ieszkańców ściśle w spódziała z w ładzam i Uczelni w zakresie stw orzenia ja k najlepszych w arunków m ieszkaniowych studentom w Domach Studenckich, dba o należyte w aru n k i nauki oraz rozryw ki kultu raln e i sportow e na terenie DS, organizuje kółka zainteresow ań: fotograficzne, muzyczne, sportow e, organizuje pokoje n au ki języków obcych, itp. R ada U czelniana rozpoczęła w ydaw anie Studenckiego B iuletynu In form acyjnego periodyka inform ującego ogół studencki o pracy Zrzeszenia i życiu Uczelni. Na każdym W ydziale P olitechniki oraz S tudium N auczycielskim działają Rady W ydziałowe podstaw ow e ogniwa organizacyjne łączące i koordynujące pracę mężów zaufania poszczególnych gru p studenckich. Na terenie Zrzeszenia fu n k cjo n u ją ponadto: 1. U czelniana K om isja R ew izyjna spełniająca rolę organu nadzorczego nad działalnością fin an so w o-m ajątko w ą i organizacyjno-praw ną Z. S. P.; Uczeln iana K om isja R ew izyjna spełnia rolę k ontroli społecznej. 2. U czelniany S ąd K oleżeński jako organ społeczno-arbitrażow y, rozstrzygający w szelkie konflikty, zatargi i spory pow stałe w śród społeczności s tu denckiej. R ada Uczelniana jest zbiorowym członkiem T ow arzystw a P rzyjaźni Polsko- -Radzieckiej. W dniu 17. I r. otw arto Studencki K ino-t eatr X oraz K lub S tudencki S pirala. Uroczystego otw arcia dokonał R ektor Uczelni prof. zw. d r inż. S tanisław OCHĘDUSZKO, W sali K ino-t eatru X poza codziennym i seansam i film ow ym i odbyw ają się również koncerty, przedstaw ienia te atraln e oraz oficjalne uroczystości zw iązane z życiem Uczelni. Im prezy w K ino-t eatrze X dostępne są dla szerokiej publiczności. S tudenci, członkowie ZSP k o rzy stają ze zniżek. K lub S pirala posiada czytelnię czasopism oraz salę klubow ą z estradą, gdzie odbyw ają się kam eralne w ystępy zespołów studenckich, dancingi, tu rn ie je szachowe itp. Igry Żaków Gliw ickich N ajw iększą i najbardziej popularną im prezą k u ltu raln ą w Gliwicach, a jedną z najciekaw szych na Śląsku, były zorganizow ane na wiosnę 1959 i 1960 r. przez R adę U czelnianą Zrzeszenia S tudentów Polskich III i IV Igry Żaków Gliw ickich. Te olbrzym ie im prezy w których każdorazow o udział brało około 3000 stu dentów, a obejrzało co najm niej osób składały się z dw óch części: 1. juw enaliow ej (pochód inauguracyjny, w kup O jców M iasta, bale żaków, pochód zam ykający Igry), 2. im prezow ej (festiw al teatrów, przegląd zespołów jazzowych, w okalnych, tanecznych). W ram ach IV Igrów dały sp ektale: STS W arszaw a, STS P strąg z Łodzi, S todoła z W arszawy i ST Gliwice; zespoły jazzowe: K w artet Nowoczesny Ja n a KW ASNICKIEGO z Gliwic, zespół Z. NAMYSŁOW SKIEGO z W arszawy, Combo D ixieland B and z K rakow a, The New Y ork Jazz Q u artet (zespół m urzyński), ponadto zespoły w okalne i taneczne: Chór Politechniki Śląskiej, Zespół T ańca P o litechniki Częstochow skiej i Zespół G óralski z K rakow a. Im prezy te zyskały pochlebną ocenę w prasie, radio i telew izji. Zw iązek Młodzieży Socjalistycznej przy Politechnice Śląskiej liczy 436 członków. W adzą Zw iązku je st K om itet U czelniany składający się z 13 członków, z którego w yłoniony jest 5 osobowy S ekretariat. I Sekretarzem KU ZMS jest Ryszard MIKA, pozostałym i członkam i S ek retariatu są: E dw ard DYBICIT, Tadeusz KIKOW SKI, W ładysław SZAŁAJKO, m gr inż. Ju lian ZIELINSKI. F u n k cję opiekuna zw iązku pełni I S ek retarz POP. Zw iązek M łodzieży Socja 14

17 listycznej jest. sam odzielną ideow o-polityczną organizacją, której celem jest zdobyw anie młodzieży dla idei socjalistycznej. Pierw sze la ta działalności były zwrócone w kierunku ilościowego w zm ocnienia organizacji i w ew nętrznego jej zespolenia, następne zaś objęły już działalność w terenie. Corocznie od 1958 r. w m iesiącu czerw cu organizow ane są kursy przygotow awcze dla kandydatów na pierw szy rok studiów, które młodzieży robotniczej i chłopskiej pozw alają na ugruntow anie i pogłębienie nabytych w szkole w iadom ości. W m iesiącu m aju 1960 r. ZMS przeprow adził akcję inform acyjną o kierunkach studiów. Brało w niej u dział w ielu studentów ZM S-owców. ZMS reaktyw ow ał działalność kół n au k o wych i po raz pierw szy po długiej przerw ie zorganizow ał sesję kół naukow ych, na której wygłoszono szereg reefratów zw iązanych z tem atyką typow ą dla Śląska. P rzed sesjam i zaliczeniowym i K om itety W ydziałowe ZMS w spólnie z RW ZSP organizują spotkania stud entów z pracow nikam i naukow ym i prow adzącym i zajęcia na danym roku studiów. Szczególną opieką ZMS otacza studentów I roku; każda grupa ma opiekuna studenta ZM S-owca z la t starszych, którego zadaniem jest pomoc i opieka nad pow ierzoną mu grupą. W celu należytego wyszkolenia, aktyw istów ZM S-u do pracy na Uczelni, KU zorganizow ał W ieczorową Szkołę A ktyw u, w której odbyw ają się zajęcia o tem atyce polityczno-ekonom iczno-filozoficznej. ZMS naw iązał kontakty z zakładam i pracy ja k : Z akłady Energetyczne w Gliwicach, K opalnia G liw ice, H u tą Ł abędy itp. w celu w ym iany dośw iadczeń i pomocy organizacjom zakładow ym ZMS w ich pracy ideow o-politycznej. ZMS w ziął czynny udział w w iecach protestacyjnych przeciw ko odradzającym się siłom faszystow skim w NRF. Ponadto ZMS rozw ija też działalność w czasow o-turystyczną; w czasie w akacji i ferii św iątecznych KU ZMS organizuje w czaso-kursy w najpiękniejszych okolicach Polski, zapew niając w ten sposób swoim członkom możliw ość dokształcania się i w ypoczynku. W m iesiącu sierpniu K U ZMS zorganizow ał w ycieczkę nauko w o-tury sty czn ą po K rajach B ałkańskich i ZSRR. Klub Sportowy Akademickiego Związku Sportowego K lub działa w oparciu o sta tu t zatw ierdzony przez S enat Uczelni. Zadaniem K lubu je st upow szechnienie sportu w śród studentów i stw orzenie odpowiednich w arunków do upraw iania sportu wyczynowego. K lub liczy obecnie 340 członków zgrupow anych w sekcjach; gim nastycznej, lekkoatletycznej, narciarskiej, piłki koszykow ej, piłki siatkow ej, żeglarskiej, szerm ierczej, tenisa ziemnego, ten isa sto łowego, pływ ackiej. K uratorem K lubu był prof. d r inż. Józef W ĄSOWSKI, prezesem inż. W itold KW IATKOW SKI. Do w ażniejszych osiągnięć poszczególnych sekcji należą m iędzy innym i: Sekcja gimnastyczna W roku 1958; W akademickich mistrzostwach Polski I m iejsce w klasie pierw szej mężczyzn II m iejsce w klasie drugiej mężczyzn II m iejsce w klasie trzeciej m ężczyzn I m iejsce w klasie drugiej i trzeciej kobiet w punktacji klubowej Akademickich Mistrzostw Polski Indyw idualnie 2 złote m edale, 1 sreb rn y m edal M istrzostwa Śląska drużynowo T ytuł _m iśtrzów w klasie pierw szej mężczyzn, ty tu ł w icem istrza w klasie drugiej mężczyzn. W roku 1959: Na podstaw ie dotychczasow ych w yników Polski Zw iązek G im nastyczny zak w a lifikow ał drużynę K lubu na 7 m iejsce na 176 drużyn w Polsce; w ogólnej punktacji m istrzostw Ś ląska w konkurencjach m ęskich drużyna zajęła pierw sze m iejsce. W roku 1960: W A kadem ickich M istrzostw ach Polski drużyna zdobyła 1 m edal złoty i 2 srebrne. 15

18 Sekcja lekkoatletyczna W roku 1958 W M istrzostw ach P olski: 4 ty tu ły m istrzow skie (Szczepański, K ról, F abrykow ski, Sobota) 1 zaw odnik bierze udział w reprezentacji Polski na m istrzostw ach E uropy (F abrykowski) W A kadem ickich M istrzostw ach Polski (M iędzynarodowe) 5 m edali złotych (Fabrykow ski, K ról, Szczepański) 1 m edal brązow y sztafeta 4 X 100 F abrykow ski ustanaw ia nowy rek o rd P o lsk i W roku 1959 W M istrzostw ach Polski 1 ty tu ł m istrzow ski i 1 w icem istrzow ski (Król, Fabrykow ski). W A kadem ickich M istrzostw ach Polski 2 m edale złote, 4 srebrne i 2 brązowe. W A kadem ickich M istrzostw ach Ś w iata w T urynie trzy m edale brązowe (Fabrykow ski, K ról, Cholewa). W roku 19G0 W M istrzostw ach Polski 1 ty tu ł m istrzow ski i 1 tytuł w icem istrzow ski W A kadem ckich M istrzostw ach Polski 2 m edale złote 1 srebrny i 2 brązowe. W O lim piadzie w Rzym ie udział wzięło naszych dwóch zaw odników P iotr Sobota, W iesław Król. Sekcja narciarska W roku 1958 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski II m iejsce w sztafecie 4 X 1,5 km. Sekcja pliki koszykowej W roku 1958 I m iejsce w P ucharze Polski na szczeblu w ojew ódzkim. W roku 1959 D rużyna m ęska w rozgryw kach ligi m iędzyokręgow ej zajęła II miejsce. W roku drużyna m ęska i I drużyna żeńska aw ansow ały do II Ligi Państw ow ej, przy czym obydw ie te drużyny zdobyły P u ch a r Polski na szczeblu w ojew ódzkim. Sekcja piłki siatkowej W roku 1959 S ekcja zdobyła ty tu ł w icem istrza na A kadem ickich M istrzostw ach Polski; ponadto w czasie pobytu w Jugosław ii studenci nasi zw yciężyli rep rezentację m iasta Zagrzebia. W roku 1960 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski, S ekcja zdobyła m edal brązowy, a po uzyskaniu ty tu łu m istrza Ś ląska aw ansow ała do II Ligi Państw ow ej. Sekcja żeglarska W roku 1958 S ekcja zajęła II m iejsce drużynow e w M istrzostw ach O kręgu Śląskiego, biorąc udział w 180 spotkaniach przy czym zawodnicy kilkakrotnie byli pow oływ ani do kadry państw ow ej. 16

19 W roku 1960 Dzięki dużem u nakładow i pracy społecznej przy skrom nych funduszach, zbu dow ano przystań na jeziorze Dzierżno. W spólnie z A ZS-em A kadem ii M edycznej w Rokitnicy prow adzono kursv szkoleniowe teoretyczne i praktyczne na Dzierżnie i na jeziorach m azurskich. 4 członków Sekcji brało udział w rejsach zagranicznych a 8 w rejsach krajow ych. Sekcja szermiercza W roku 1958 W M istrzostw ach Ś ląska: I m iejsce w klasie trzeciej (szpada) I m iejsce w klasie drugiej (szpada) Sekcja tenisa ziemnego W roku 1960 Dawny K lub Tenisowy P olitechniki Ś ląskiej prow adzi obecnie w ram ach tej sekcji zajęcia w grupach w yczynowych i rekreacyjnych seniorów oraz juniorów. Zespół seniorów aw ansow ał do Ś ląskiej G rupy A zaś zespół juniorów do klasy w ojew ódzkiej. W A kadem ickich M istrzostw ach Polski zdobyto indyw idualnie 1 pierw sze m iejsce i 4 m iejsca drugie. Sekcja tenisa stołowego W roku 1958 W ogólnopolskiej klasyfikacji klubow ej S ekcja zajęła drugie m iejsce, zaś w Śląskiej k lasyfik acji klubow ej pierw sze miejsce. W roku 1959 W A kadem ickich M istrzostw ach Polski uzyskano drużynow o ty tu ł w icem istrza. P onadto jesienią 1959 roku oraz na w iosnę 1960 r. staraniem K lubu AZS zorganizow ano S p artak iad ę U czelnianą dla studentów niezrzeszonych w n astęp u jących kon ku rencjach: piłka siatkow a, piłka ręczna, p iłk a koszykowa, lek k oatlety ka i tenis stołowy. W obu sp artak iad ach w zięło udział łącznie 1500 studentów. Związek Harcerstwa Polskiego I K rąg S tarszo h arcerski Żagiew K u ra to r O kręgu z. prof. d r inż. M aciej Zarzycki D rużynow i O kręgu: do 2. VI m gr inż. Ja n ŻELIŃ SK I od 2. VI V r. m gr inż. Jerzy REM ISZ od 1. V r. M arek DENKOW SKI Przyboczni: H anna GRYGLEW ICZ, Ju liu sz SID Z IftSK I W ram ach planu na rok 1958/59 obejm ującego działalność historyczno-społeczną, kulturalno-artystyczną, m etodyczną i obozowo-gospodarczą, zorganizowano w iele ognisk harcerskich, wieczorów dyskusyjnych, m uzycznych itp. Członkowie K ręgu aktyw nie działali na terenie Hufca, prow adząc drużyny harcerskie, pełniąc obowiązki instruktorskie, organizując zajęcia. Urządzono kilka w ycieczek górskich i nizinnych, a w czasie w akacji 14-dniowy obóz w ędrow ny K ręgu pod nam iotam i, przez pasm o Bieszczad. Zdobyw ano stopnie i spraw ności, podnosząc kw alifikacje in stru k torskie. K rąg b rał udział w e w szystkich uroczystościach, zebraniach, p ra cach i akcjach społecznych na terenie m iasta i Uczelni. Członkowie K ręgu brali ponadto czynny udział w pracach ZSP, Zespołu P ieśni i tańca, K ółka Fotograficznego i Radiow ęzła Domów Studenckich. 17

20 Z uw agi na to, że część aktyw nych czionków K ręgu kończy studia i opuszcza K rąg, następuje zm iana ch arak teru pracy K ręgu. W ytyczono trzy zasadnicze kieru n k i pracy: a) służba społeczna obejm ow ała zajęcia techniczne i techniki harcerskiej w drużynach, w spółpracę z S ekją T urystyczną Obozową przy Referacie H arcesrkim w K om endzie Hufca, pogadanki, inform acje o studiach wyższych przeprow adzono dla m aturzystów, organizow anie akcji społecznych na terenie m iasta i pow iatu. b) tury sty k a zorganizowano zimowisko dla członków K ręgu na W ielkiej Raczy w Beskidzie Żywieckim, brano czynny udział w rajd ach i wycieczkach górskich po Beskidzie Śląskim. W czasie w akacji część członków K ręgu w zięła udział w Obozie w ędrow nym K ręgu Instruktorów W I R po Sudetach W schodnich. c) praca w ew nątrz K ręgu obejm ow ała: sam oszkolenie instruktorskie w form ie program ow ych zbiórek, zajęcia o charakterze kulturalnym, w spólne uczestnictw a w przedstaw ieniach teatralnych, seansach film owych zakończonych dyskusją. 18

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie.

W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. W dniu 30 czerw ca 2012 roku w Lesznie zorganizow ana została Szybow cow a Poczta Specjalna z okazji 60-lecia Centralnej Szkoły Szybow cow ej w Lesznie. O rganizatoram i P oczty Szybow cow ej byli R egionalny

Bardziej szczegółowo

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135

Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 Katedra Teorii Literatury Uniwersytetu Warszawskiego. Biuletyn Polonistyczny 8/22-23, 132-135 1965 - 132-12. KATEDRA TEORII LITERATURY UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO (zob. BP, z e sz. 19 s. 86-89) A. Skład

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej

STATUT. Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie. Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej STATUT Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie Samodzielnego Publicznego Z akładu O pieki Zdrowotnej ROZDZIAL I Postanow ienia ogólne 1 1. W ojskow a Specjalistyczna Przychodnia L

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie. Zarządzenie

Rozporządzenie. Zarządzenie Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego Białystok, dnia 8 września 1995 r. Nr 14 TREŚĆ; Poz. Str. Rozporządzenie 49 Nr 4/95 Wojewody Białostockiego z dnia 30 sierpnia 1995 r. w sprawie uchylenia zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE

Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE Adam Chrupczalski PODSTAW Y MATEMATYKI DLA KANDYDATÓW ZE W SCH ODU NA STU DIA PEDAGOGICZNE C o raz liczniejsza grupa Polaków ze W schodu kształcona na rocznych kursach w C entrum Języka i K ultury Polskiej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie.

STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. STATUT STOW. OGNISKO PRZE MYSŁOWO HANDLOWE" Nakładem Wzajemnej Pomocy P. T P. na Ślqsku. Drukarnia Towarz. Domu Narodowego (P. Mitręga) w Cieszynie. 1912. STATUT STOW. OGNISKO PRZEMYSŁOWO HANDLOWE" w

Bardziej szczegółowo

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ D R P-X.40320.3.2015.M P W ed ług rozdzielnika Uprzejmie informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS http://www.mpips.gov.pl/bip/proiektv-aktow-prawnych/proiektv-rozporzadzen-izarzadzen/rynek-pracy/

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5

UMOWA ZLECENIA. M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 UMOWA ZLECENIA Zawarta w dniu... w W arszawie pom iędzy: M inisterstw em Pracy i Polityki Społecznej w W arszaw ie przy ul. Now ogrodzkiej 1/3/5 reprezentow anym przez Panią Iwonę Zam ojską - D yrektora

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA Ś L A S K A

POLITECHNIKA Ś L A S K A POLITECHNIKA Ś L A S K A IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO W G L I W I C A C H 1 9 6 9-1 9 7 0 O pracow anie redakcyjne K rystyn a A ffanasow icz, Janina P odgórnik O pracow anie edytorskie W itold G użkow ski,

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Dyrektora OPS Nr 13/2014 z dnia 02 czerwca 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACJI, TRYB PRACY I ZAKRES OBOWIĄZKÓW CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ PROWADZĄCEJ POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt 18.11.2016 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstaw ie art. 37 ust. 1 ustaw y z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

W GLIWICACH IM. W. PSTROWSKIEGO

W GLIWICACH IM. W. PSTROWSKIEGO IM. W. PSTROWSKIEGO W GLIWICACH P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A IM. W INCENTEGO PSTROWSKIEGO W G L I W I C A C H 1 9 7 6 1 9 7 7 O pracow anie redakcyjne Barbara K asprzycka, B ożena S tyrylska R

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

ECTS w praktyce zasady punktacji

ECTS w praktyce zasady punktacji ECTS w praktyce zasady punktacji Wyższa Szkoła Menedżerska Warszawa 12 Kwietnia 2010 r. Maria Ziółek - Ekspertka Bolońska 1 Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS Przewodnik dla użytkowników;

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych

Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej. Parafy* ±. kontrolujqcego/ych 'KO Mazowiecki Kurator Oświaty AL Jerozolimskie 32, 00-024 KPU.5532.2.34.2017.MF Protokół kontroli planowej w zakresie: Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej Nazwa szkoły Zespól

Bardziej szczegółowo

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16

OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 N r karły katalogowej 28 224 i i t g j i i i i!! ;;vv:. :> ' /A- n m : Z! SWW-0941-623 ~ KTM 0941 623 wg tabeli «H i OPORNIKI DEKADOWE Typ DR-16 % % ZASTOSOWANIE O porniki dekadowe DB - 16 przeznaczone

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej

ROZPORZĄDZENIE. z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej PROJEKT z dnia 9.04.2014r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ" z d n ia... 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano

B iuro. Al. S o lid arn o ści 77. 00-090 W arszaw a. W odpow iedzi na pism o K M P.5 7 1.3.2015.W S z dnia 04.05,2015 r., za którym przesłano OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 85-128 BYDGOSZCZ OI/KI- 072/4/15/2270 Bydgoszcz dnia. 14.05.2015 r. RPW/31314/2015 P Data:20l5-05-18 - i, /,.' v.. L v' 1 u v.v o i v a rr*

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

Bok z a ł o ż e n i a 1 945. Program. Politechniki Śląskiej. im. Wincentego Pstrowskiego. za rok akademicki 1 9 5 7-1 9 5 8.

Bok z a ł o ż e n i a 1 945. Program. Politechniki Śląskiej. im. Wincentego Pstrowskiego. za rok akademicki 1 9 5 7-1 9 5 8. Bok z a ł o ż e n i a 1 945 Program Politechniki Śląskiej im. Wincentego Pstrowskiego za rok akademicki 1 9 5 7-1 9 5 8 Gl i wi ce 1958 ROK ZAŁOŻENIA 1945 PROGRAM POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ IM. WINCENTEGO

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach WÓJT GMINY ROJEWO 88-111 Rojewo woj. kujaw sko-pom orskie R B.II.6220.3.2012 R ojew o, 3.04.2012r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach N a podstaw ie art. 71, ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 4,

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r.

Uchwała nr 67/2015. Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. Uchwała nr 67/2015 Senatu AGH z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały nr 67/2010 Senatu AGH z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli akademickich zatrudnionych w Akademii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ

REGULAMIN STUDIUM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU POLITECHNIKI LUBELSKIEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr R-5/2007 z dnia 5 stycznia 2007 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów: Studium Języków Obcych Politechniki Lubelskiej oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki

Bardziej szczegółowo

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5

[ m ] > 0, 1. K l a s y f i k a c j a G 3, E 2, S 1, V 1, W 2, A 0, C 0. S t r o n a 1 z 1 5 S z c z e g ó ł o w y o p i s i s z a c o w a n y z a k r e s i l o c i o w y m a t e r i a ł ó w b u d o w l L p N A Z W A A R T Y K U Ł U P R Z E Z N A C Z E N I E D A N E T E C H N I C Z N E C E C H

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik Nr 9 ZASADY, KRYTERIA I TRYB DOKONYWANIA OCEN NAUCZYCIELI AKADEMICKICH W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM 1. 1. Okresowa ocena pracy nauczyciela akademickiego obejmuje ocenę wykonywania obowiązków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH

UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH UCHWAŁA NR 24/LXXXVI/2011 SENATU WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH z dnia 26 września 2011 r. w sprawie ustalania zakresu obowiązków dydaktycznych nauczycieli akademickich, rodzajów zajęć dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an

Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an Antonina Gabryszewska, Tom asz Sztechm an O N A U C ZA N IU M A TE M A T Y K I W S T U D IU M JĘ Z Y K A P O L S K IE G O D LA C U D Z O Z IE M C Ó W W K IE LC A C H Studium Języka Polskiego dla C udzoziemców

Bardziej szczegółowo

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży

Antoni Guzik. Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Antoni Guzik Antoni Guzik Rektor, Dziekan, Profesor, wybitny Nauczyciel, Przyjaciel Młodzieży Docent Antoni Guzik urodził się 7 kwietnia 1925 r. w Izydorówce, w dawnym województwie stanisławowskim. Szkołę

Bardziej szczegółowo

Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja]

Sz. W. Ślaga Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta, P.E. Siwokon, Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta 1968 : [recenzja] Sz. W. Ślaga "Metodołogiczeskije problemy jestestwiennonaucznogo eksperimenta", P.E. Siwokon, "Izdatelstwo Moskowskogo Uniwersiteta" 1968 : [recenzja] Studia Philosophiae Christianae 5/2, 231-235 1969

Bardziej szczegółowo

IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO

IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO W G L I W I C A C H 1 9 6 6-1 9 6 7 O pracow anie redakcyjne Krystyna Affanasotoicz, Janina Podgórnik O pracow anie techniczne Teodor Kocur,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr /2015 Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie z dnia 41 2015 r. Zatwierdzam PODSEKRETARZ STANU Generalny inspektor Kontroli Skarbowej rtgm&szfm 'Kruhfcumka...; Generalny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r

Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r WÓJT G M IN Y 97-515 MASŁOWICE p cw. radomszczański iel«44 787-46-25 UG 0050.40.2015 Zarządzenie Nr 42/2015 Wójta Gminy Masłowice z dnia 26 czerwca 2015 r w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Magdalena S a e la (K rak ów )

Magdalena S a e la (K rak ów ) A C T A O N I V f i R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCEHIE POLONISTYCZNE OJDZOZIEHCĆW 2, 19B9 Magdalena S a e la (K rak ów ) TECHNIKI NAUCZANIA OBCOKRAJOWCÓW SŁOWNICTWA JĘZYKA POLSKIEGO i Vocabulary

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM.. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2013 Rektora UKSW z dnia 17 maja 2013r. WZÓR SPRAWOZDANIA Z OCENY OKRESOWEJ PRACOWNIKA NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO ORAZ PRACOWNIKA DYDAKTYCZNEGO NA WYDZIALE.UKSW W ROKU AKADEMICKIM..

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r.

Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. Zarządzenie Nr R-61/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 2 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Lubelskiej Na podstawie art. 66

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY

WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZUS Rp-1a WNIOSEK O PONOWNE USTALENIE PRAWA DO RENTY Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY MIEJSCE ZŁOŻENIA PISMA 01. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYC H - ODDZIAŁ / INSPEKTORAT w:

Bardziej szczegółowo

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016

R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 R E K T O R ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE 44/2016 z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów doktoranckich Politechniki Wrocławskiej realizowanych od roku akademickiego 2016/2017

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r.

Dziennik Urzędowy. Województwa B iałostockiego. Uchwały rad. Porozumienia. Uchwała N r I I /10/94 Rady Gminy w Gródku. z dnia 8 lipca 1994 r. Dziennik Urzędowy Województwa B iałostockiego Biały stok, dnia 25 sierpnia 1994 r. Nr 15 TREŚĆ; Poz. Uchwały rad 76 Nr 11/10/94 Rady Gminy w Gródku z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zmian w miejscowym planie

Bardziej szczegółowo

13. Podatek dochodowy

13. Podatek dochodowy Grupa LOTOS S.A. - Zintegrowany Raport Roczny 2011 LOTOS Raport Roczny 2011 / Dane finansowe / Skonsolidowane sprawozdanie finansowe / Dodatkowe informacje i objaśnienia / 13. Podatek dochodowy 13. Podatek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku

ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku ZARZĄDZENIE Nr 61/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach I i II stopnia w roku akademickim 2016/2017 Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

s h ; O KRiiGOWY IBjíiifii -i I wj í.- -ú ^kiiiianr^ UrzsciEíi K-«,-ii K atow ice, d n ia 1 0.1 1.2 0 1 0 r.

s h ; O KRiiGOWY IBjíiifii -i I wj í.- -ú ^kiiiianr^ UrzsciEíi K-«,-ii K atow ice, d n ia 1 0.1 1.2 0 1 0 r. s h ; O KRiiGOWY IBjíiifii -i I wj í.- -ú ^kiiiianr^ UrzsciEíi K-«,-ii K atow ice, d n ia 1 0.1 1.2 0 1 0 r. ul. A n d rzaja 16 i8 40-957 KATOWICE leí. 032/6070-157 VIII Dz. Og. 4 4 /1 0 ^ RĘCZNIKA : p

Bardziej szczegółowo

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r.

w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. UCHWAŁA Nr XXIII 19.7/14 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 września 2014 r. zmieniająca uchwałę Nr XXII-10.3/09 Senatu UMCS z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie ustalania

Bardziej szczegółowo

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim)

Klasa OH (wstępna dwujęzyczna z językiem hiszpańskim) W roku szkolnym 2014/15 proponujemy: Symbol oddziału Przedmioty z rozszerzonym programem nauczania Języki obce Przedmioty uwzględnione w procesie rekrutacji 0H historia geografia język hiszpański język

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów.

Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych studentów oraz zasady przyznawania punktów. Załącznik nr do Regulaminu przyznawania i ustalania wysokości świadczeń pomocy materialnej dla studentów AWF w Warszawie Szczegółowe kryteria warunkujące ubieganie się studenta o stypendium dla najlepszych

Bardziej szczegółowo

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana)

Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Lokalne surowce a rozwój przemysłu w województwie olsztyńskim : (sprawozdanie z obrony pracy doktorskiej Józefa Plebana) Komunikaty Mazursko-Warmińskie nr 4, 673-678 1969 LOKALNE SUROWCE A ROZW ÓJ PRZEM

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIÓR0 W j. GLIWICE 1958 BIBLIOTEKA GŁOWNA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIOROW GLIWICE 1958

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

C Z E R W I E C

C Z E R W I E C C Z E R W I E C 2 0 0 6 A ktyw n e słuchan ie komunikuje: w iem, co czujesz 2 3 4 S abotażystą m oże się okazać nasz w łasny um ysł 5 6 Rynek wymaga od organizacji zmian 7 8 9 Na pytanie "ile jest 36 plus

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r.

ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. ZARZĄDZENIE NR 6 Rektora Politechniki Białostockiej zdnią2jstycznia2010r. > w sprawie zasad stosowania 50 % stawki kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy w Politechnice Białostockiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku

TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku Załącznik nr 2 do uchwały Senatu AMW nr 7/2014 z 20.03.2014 r. TEKST JEDNOLITY UCHWAŁY NR 38/2013 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 11 lipca 2013 roku z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku

Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 19/2013 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie: zasad zatrudniania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Technik geodeta 311[10]

I.1.1. Technik geodeta 311[10] I.1.1. Technik geodeta 311[10] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 1225 Przystąpiło łącznie: 1114 przystąpiło: 1044 przystąpiło: 1062 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 880 (84,3%) zdało: 312 (29,4%) DYPLOM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Aniela Piorunowa Produkcja wydawnicza IBL w roku 1968. Biuletyn Polonistyczny 12/34, 40-47

Aniela Piorunowa Produkcja wydawnicza IBL w roku 1968. Biuletyn Polonistyczny 12/34, 40-47 Aniela Piorunowa Produkcja wydawnicza IBL w roku 1968 Biuletyn Polonistyczny 12/34, 40-47 1969 - 40 - o ś w ie tle n iu różnych w arsztatów naukowych i zarysow ała propozycje dalszych p rac nad W yspiańskim

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATOR DYDAKTYCZNY DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 SPIS TREŚCI LP Spis Strona I Harmonogram spraw dydaktycznych na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej

37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej : v i.., i t ŁNOSPRAWNYC ( S /Y M E n. ul. Młyńska 2d 37-72 Ki.GON 250655! :K)i)i.027109 Protokół nr 1/ 2013 Z Zebrania Kom itetu Organizacyjnego Z biórka VII Turniej Charytatyw ny Piłki Halowej GRAM Y

Bardziej szczegółowo

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r.

Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. Pismo Okólne Nr 6 /2015 Rektora Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie: określenia zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO. w G L I w I C A C H

IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO. w G L I w I C A C H P O L I T E C H N I K A Ś L Ą S K A IM. WINCENTEGO PSTROWSKIEGO w G L I w I C A C H 1 9 6 7-1 9 6 8 O pracow anie redakcyjne Krystyna Affanasowicz, Janina Podgórnik O pracow anie edytorskie Teodor Kocur,

Bardziej szczegółowo

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE

za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2013 SYM BOLE M IN ISTER STW O FINANSÓW, ul. Św iętokrzyska 12, 00-916 W arszaw a Nazwa I adres jednostki sprawozdawczej Rb-27S ROCZNE SPRAWOZDANIE Urząd Gminy Sawin Z W YKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI

Bardziej szczegółowo

MBA zawsze się zwraca!

MBA zawsze się zwraca! 1 z 5 2016-10-06 08:55 Szkoła Matura Studia Podyplomowe Policealne Historia Angielski Lektury Ogłoszenia Wypromuj szkołę Studia podyplomowe Studia doktoranckie Studia MBA Znajdź kurs, studia, szkolenie

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO

JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO JUBILEUSZ 90-LECIA PROFESORA ZBIGNIEWA KĄCZKOWSKIEGO W dniu 10 kwietnia 2011 r. Profesor Zbigniew Kączkowski ukończył 90 lat. Z tej okazji, w dniu 10 maja 2011 r., w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej,

Bardziej szczegółowo

I.1.1. Higienistka stomatologiczna 322[03]

I.1.1. Higienistka stomatologiczna 322[03] I.1.1. Higienistka stomatologiczna 322[03] Do egzaminu zostało zgłoszonych: 240 Przystąpiło łącznie:235 przystąpiło: 235 przystąpiło: 235 ETAP PISEMNY ETAP PRAKTYCZNY zdało: 234 (99,6%) zdało: 212 (90,2%)

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 21 września 2011 roku DO-00/67/0 Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z września 0 roku w sprawie: zmiany w zarządzeniu nr 59 Rektora UJ z dnia 8 września 009 roku w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1

U S TAW A. z d n i a r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 Projekt z dnia 22 m arca 2016 r. U S TAW A z d n i a... 2016 r. o zm ianie ustaw y o zw iązkach zaw odow ych oraz niektórych innych u staw 1 A rt. 1. W ustaw ie z dnia 23 m aja 1991 r. o zw iązkach zaw

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P

STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P STRATEGICZNE KIERUNKI ROZWOJU POLITYKI KOMUNIKACYJNEJ W O JE W Ó D Z T W A LU B U S K IE G O N A P R Z Y K ŁA D Z IE T R A N S G R A N IC Z N Y C H P O ŁĄ C Z E Ń K O LE JO W Y C H Z R E P U B LIK Ą F

Bardziej szczegółowo

Kształcenie na uczelniach technicznych na kierunku zarządzanie w aspekcie zmian w polskim system ie gospodarczym

Kształcenie na uczelniach technicznych na kierunku zarządzanie w aspekcie zmian w polskim system ie gospodarczym PRACE NAUKOW E Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Seria: Pedagogika t. XVI. 2007 Lidia WLODAJR.SKA-ZOŁA Kształcenie na uczelniach technicznych na kierunku zarządzanie w aspekcie zmian w polskim

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

US OS baza produkcyjna Providerzy Projektanci, programiś ci wdrożeniowcy, administratorzy

US OS baza produkcyjna Providerzy Projektanci, programiś ci wdrożeniowcy, administratorzy Ogólna struktura Systemu USOS Studenci Wła dze Ucze lni ds. studenckich Dyda ktycy Dyda ktycy USOSWEB Inne osoby Do stę p: przeglądarka inte rne towa migracja Pracownicy dzie ka na tów za inte re s owa

Bardziej szczegółowo

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154

Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego. Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 Grażyna Kryszczuk Problemy tłumaczenia maszynowego Teksty : teoria literatury, krytyka, interpretacja nr 6 (24), 151-154 1975 R O Z T R Z Ą SA N IA I ROZBIORY domego operow ania nim. W prawdzie tłum aczenie

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk

Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk Prof. dr hab. Jerzy Stańczyk WYDZIAŁ PIELĘGNIARSTWA I POŁOŻNICTWA Senat Akademii Medycznej w Łodzi w dniu 12 XII 1996 r. podjął Uchwałę (11/96), w której zapisano, że z dniem 1 X 1997 r. zostaje powołany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ

OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ OFERTA WYNAJMU POMIESZCZEŃ Przedstawiamy Państwu ofertę wynajmu: sal dydaktycznych, audytoryjnych, auli, pracowni, laboratoriów, infrastruktury sportowej oraz miejsc noclegowych Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności

Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Załącznik nr 1 do Uchwały nr 101 Senatu UŚ z dnia 27 maja 2008 r. Karta nauczyciela akademickiego Karta kierunku/specjalności Przygotował Uczelniany Zespół Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88

Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali. Palestra 2/3-4(7), 84-88 Stanisław Cichosz, Tadeusz Szawłowski Ustanowienie odrębnej własności lokali Palestra 2/3-4(7), 84-88 1958 STANISŁAW CICHOSZ TADEUSZ S2AWŁOWSKI Ustanowienie odrębnej własności lokali* Do państw owych biur

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk

KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH. Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku. w odniesieniu do poszczególnych stanowisk Załącznik nr 1 do Regulaminu okresowej oceny nauczycieli akademickich Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku KRYTERIA OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Akademii Muzycznej im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP

Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Zasady polityki kadrowej w odniesieniu do nauczycieli akademickich na UEP Wprowadzenie Niniejsze zasady oparte są na przepisach: Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Projekt z dnia 17 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok.

UCHWAŁA Nr ik. / 2005 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia 25 lutego 2005 roku. w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. ZARZĄD POWIATU w KŁODZKU UCHWAŁA Nr ik. / 2005 z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2005 rok. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r.

Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. Uchwała Senatu PG nr 97/2013/XXIII z 19 czerwca 2013 r. w sprawie: przyjęcia zasad ustalania rocznego wymiaru zajęć dydaktycznych i zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad i trybu powierzania

Bardziej szczegółowo

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439

SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 SPR A W O ZD A N IE Z DZIAŁALN OŚCI T. M. H. ZA RO K 1916. 439 sprzedaż wydawnictw. Z nowo przybyłych do zbiorów przedm iotów należy wymienić przedew szystkiem panoram ę W arszaw y Vogla, szere g akwafort

Bardziej szczegółowo

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego

Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Uroczystość nadania sali 28 D-1 imienia prof. Mariana Cegielskiego Powitanie Gości Serdecznie witamy na uroczystości nadania imienia profesora Mariana Cegielskiego sali wykładowej nr 28 w bud. D-1 Córkę

Bardziej szczegółowo