STATUT. II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e. Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e. Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Załąc znik nr 1 do Uchwa ły Rady Pedagogicznej II LO w Jaś le z dnia 30 lis topada 2010 r. STATUT II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r. Ro zdzi ał I. Informacje o s zkol e 1 1. Nazwa szkoły brzmi: II Liceum O gólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, zwanej dalej szkołą. Jest to trzyletnia po nadgimnazjalna szkoła public zna ogólnokształcąca, której ukończenie umo żliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2. Szkoła ma sied zibę w Jaśle, ul. F loriańska Organem prowad zącym szkołę jest Powiat Jasielsk i. Szkoła jest jednostką bud żetową. 2 Ro zdzi ał II. Cel e i zadani a s zkoł y 3 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględ niające pro gram wychowawczy szko ły oraz program pro filaktyki dostosowany do potrzeb rozwojo wych oraz potrzeb środo wiska szkolnego, a w szczególności: 1) umo żliwia zdob ywanie wied zy i umiejętności niezbęd nych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości, 2) umo żliwia uczniom doko nanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 3) kształtuje środo wisko wychowawcze zgodnie z zało żeniami pro gramu wychowawczego szko ły, sto sownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 4) umo żliwia uczniom podtrzymanie poczucia to żsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej według zasad określo nych w od rębnych przepisach, 5) realizuje program pro filak tyki dostosowany do potrzeb rozwojo wych uczniów, 6) ud ziela uczniom pomocy p sychologicznej i pedago gicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach, 7) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań uczniów przez: a) kierowanie przez nauczycieli samokształceniem uczniów zdolnych w zakresie poszczególnych przed miotów, b) przygotowanie uczniów do konkursów wied zy, turniejów, olimp iad przedmiotowych, c) realizowanie ind ywidualnego p rogramu nauczania, indywid ualnego toku nauki oraz umo żliwienie ukończenia szko ły w skróconym czasie - na zasadach ok reślo nych w odrębnych przepisach, d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 1

2 e) organizowanie indywid ualnej pomo cy dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym po mocy koleżeńskiej, f) pedagogizację rod ziców w zakresie procesu uczenia się. 8) wdraża uczniów do d ziałalności spo łecznej na terenie szko ły pop rzez umo żliwienie im pracy w organizacjach uczniowskich, 9) dba o kulturę języka ojczystego, 10) zapewnia podstawową opiekę med yczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 11) w realizacji celów i zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym po radniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rod zicom Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły. 2. Program wycho wawczy i program pro filaktyki szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rad y Rod ziców i S amorządu Uczniowskiego Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz mo żliwości szkoły, a w szczególności nad : 1) uczniami ro zpoczynającymi naukę w szkole - poprzez rozeznanie potrzeb i mo żliwości uczniów o raz działania integrujące uczniów ze społecznością szkolną planowane i realizowane przez wychowawców k las, 2) uczniami znajdującymi się w szczególnie trud nej sytuacji losowej poprzez zapewnienie pomo cy wychowawczej i materialnej, odpowiednio do mo żliwości szkoły, 3) uczniami niepełnosprawnymi poprzez przyd zielanie uczniom z d ysfunkcjami wzroku i słuchu miejsc w pierwszych ławkach, umo żliwienie nagrywania lekcji na magnetofon. 2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z zachowaniem następ ujących zasad: 1) uczeń przebywa na terenie szko ły w czasie zajęć lekcyjnych i po zalekcyjnych określo nych tygodnio wym ro zkładem zajęć, podczas któ rych znajduje się pod opieką nauczycieli, 2) na lekcjach i zajęciach po zalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, 3) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany w toku pracy dydaktyczno wychowawczej uwzględniać przepisy bhp i zasad y higieny pracy umysłowej, 4) w czasie przerw międ zy zajęciami op iekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni, 5) opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawują nauczyciele pro wadzący wycieczkę przez cały czas jej trwania, 6) zasad y organizowania turystyki i krajo znawstwa określają odrębne przepisy. 3. Teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym Dyrektor Szkoły powierza każd y odd ział szczególnej op iece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym odd ziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności po żądane jest, by wychowawca prowadził swój odd ział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Dyrektor S zkoły mo że odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji w następujących przypadk ach: 1) w razie stwierdzenia, że wychowawca nie wywiązuje się z obowiązków, 2) na pisemny wniosek rod ziców lub uczniów danej klasy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy w ciągu 14 dni od da ty wpłynięcia wniosku oraz po uzyskaniu op inii Rady Pedagogicznej, 2

3 3) choro by nauczyciela trwającej d łużej niż 1 miesiąc, 4) na pisemny uzasadnio ny wniosek nauczyciela. 4. Formy pracy wychowawczej powinny b yć dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunkó w środo wiskowych szko ły. 5. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych planuje i o rganizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 1) różne formy życia zespo łowego, integrujące zespół k lasowy, 2) indywidualną op iekę nad każd ym wycho wankiem, 3) zajęcia god zin do dyspo zycji wychowawcy klasy oraz ich treści, 4) współpracę z innymi nauczycielami uczącymi w tej k lasie oraz koordynację d ziałań wychowawczych wob ec ogółu uczniów, a tak że wobec tych, którym po trzebna jest indywidualna op ieka, 5) diagno zę potrzeb opiek uńczo-wychowawczych uczniów, 6. zakres i formy pomocy wycho wawczej d la uczniów, 7) współpracę ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpo znawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 6. Wychowawca ma obowiązek przeprowad zania co najmniej dwóch zebrań w każdym okresie z rod zicami oraz w każdym przypadku gd y ma trudności w dyscyplinowaniu klasy w zakresie zacho wań i utrzymania należytego po zio mu frekwencji na zajęciach lek cyjnych. 7. Na miesiąc przed zakończeniem semestralnych/rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (p rawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów. Potwierd zenie przekazania tej informacji dla ucznia winno być odnotowane w d zienniku lekcyjnym w rubryce "Informacja o uczniu", zaś rodzicom info rmacja ta powinna być przek azana na zebraniu informacyjnym. 8. Wychowawca klasy mo że poręczyć wnio sek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedago giczną wyko nania kary na okres prób ny. 9. Rod zice i uczniowie danej k lasy mogą wp ływać na dobór bądź zmianę wychowawcy klasy przez zło żenie - za pośrednictwem odpowiednio: Rady Rod ziców bądź Samorządu Uczniowskiego - umotywowanego wniosku do Dyrektora S zkoły. Wniosek powinien być podpisany co najmniej przez 25% ogółu uczniów lub rod ziców danej k lasy. Dyrektor Szko ły ro zpatruje wniosek w terminie 14 dni Wychowawca ma obowiązek wykonania wszystk ich czynności administracyjnych dotyczących klasy, a zwłaszcza: 1) prowadzenia d ziennika lekcyjnego, 2) prowadzenie arkusza ocen, 3) pisania świadectw i dyplomów szkolnych, 4) wypełniania danych statystycznych do tyczących uczniów. 2. Wychowawca ma obowiązek zgłaszania d yrekcji szko ły o zaistniałych rażących przejawach łamania dyscypliny szkolnej przez uczniów w szkole i po za szkołą Szkoła prowadzi d la uczniów do radztwo związane z wyborem k ierunku dalszego kształcenia. W tym celu Dyrektor S zko ły: 1) powołuje spośród nauczycieli koordynatora ds. orientacji zawodo wej o raz określa zakres jego zadań na dany rok szkolny, 2) tworzy warunki do pro wad zenia działalności informacyjnej i doradczej związanej z wyborem przez uczniów kierunków kształcenia poprzez: 3

4 a) współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami po licealnymi, zakładami pracy, Powiato wym Urzędem P racy, Poradnią Psychologiczno-Pedago giczną i innymi podmiotami w zak resie o rientacji zawodowej, b) organizowanie spotkań z przedstawicielami ró żnych zawodów, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy, psycho logami i pedago gami w związku z wyborem k ierunku kształcenia. 2. Nauczyciele w ramach god zin do dyspozycji wychowawcy klasy, ścieżek międ zyprzedmioto wych oraz wied zy o społeczeństwie realizują zajęcia związane z wybo rem k ierunku kształcenia Szkoła współpracuje z poradniami p sychologiczno pedago gicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc nauczycielo m, uczniom i rodzicom w zakresie: 1) diagno zowania i rozwijania potencjalnych mo żliwości oraz mocnych stro n uczniów, 2) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rod ziców i nauczycieli, 3) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i szko ły, 4) profilaktyki uzależnień i innych problemów młod zieży, 5) wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży. 2. Na wniosek Dyrektora S zkoły poradnia psycholo giczno pedago giczna (lub inna poradnia specjalistyczna) mo że realizować zadania wymienione w ust. 1 poza swą sied zibą, na terenie szko ły. Ro zdzi ał III. Organy s zkoł y Organami szko ły są: 1) Dyrektor S zko ły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Dyrektor Szko ły jest kierownikiem zakładu pracy i przeło żo nym służbowym wszystk ich pracowników szkoły, k ieruje d ziałalnością szko ły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością d ydak tyczno wychowawczą, 2) jest przewodniczącym Rad y Pedagogicznej, 3) sprawuje nad zór pedago giczny w stosunku do na uczycieli zatrudnio nych w szkole w formach i na zasadach określo nych w odrębnych przepisach, 4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozd rowotne, 5) realizuje uchwały Rad y Pedagogicznej, podjęte w ramach jej ko mpetencji oraz wstrzymuje wyko nanie uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem, 6) dysponuje środkami finansowymi określo nymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowied zialność za ich prawidłowe wyko rzystanie, mo że organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 8) przyznaje pracownikom nagrody oraz wymierza kary porządkowe, 9) występuje z wnioskami po zasięgnięciu op inii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników, 10) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, określone w odrębnych p rzepisach, 4

5 11) realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów nad zorujących szkołę, 12) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samod zielnej pracy uczniów, 13) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodo wym, 14) zapewnia w miarę mo żliwości odpowiednie warunki o rganizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i op iekuńczo wychowawczych, 15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 3. Dyrektor S zko ły w swoich d ziałaniach współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rod ziców i Samorządem Uczniowskim. 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i p romocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji w szkole, 5) ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli szko ły, 6) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 7) opiniowanie organizacji pracy szko ły, a zwłaszcza tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i po zalekcyjnych, 8) opiniowanie propo zycji dyrektora szko ły w sprawie przydziału czynności nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 9) przygotowanie projektu nowelizacji statutu szko ły i jego uchwalania, 10) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 11) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, 12) ustalenie regulaminu swej d ziałalności. 5. Członkowie Rad y Pedago gicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posied zeniu Rady Pedago gicznej, które mo gą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników szkoły. 6. W szkole d ziała Rada Rod zicó w, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 7. W skład Rad y Rod ziców wchod zą: po jednym przedstawicielu rad odd ziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rod ziców uczniów danego odd ziału. 8. W wyborach o których mowa w pkt.7 jednego ucznia reprezentuje jeden rod zic. Wybory przep rowadza się na pierwszym zebraniu rod ziców w każdym roku szkolnym. 9. Do kompetencji Rady Rod ziców należy m. in.: 1) uchwalanie w po rozumieniu z radą pedago giczną: a) programu wycho wawczego szko ły obejmującego wszystk ie treści i działania o charakterze wychowawczym sk iero wane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu pro filak tyki d ostosowanego do potrzeb rozwojo wych uczniów o raz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystk ie treści i działania o charakterze profilaktycznym sk ierowane do uczniów, nauczycieli i rodzicó w; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szko ły; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 10. Rada Rod ziców uchwala regulamin swojej d ziałalności, w któ rym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegóło wy tryb przeprowadzania wyborów o k tórych pkt W szkole d ziała Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 12. Zasady wybierania i d ziałania o rganów Samorząd u określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie mo że być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5

6 13. Samorząd mo że przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedago gicznej wnioski i op inie we wszystk ich sprawach szko ły, w szczególno ści do tyczących praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapo znawania się z pro gramem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umo żliwiające zachowanie właściwych proporcji międ zy wysiłkiem szkolnym a mo żliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo redago wania i wydawania własnej gazety szkolnej, 5) prawo organizowania d ziałalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekto rem S zko ły, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję op iekuna Samorządu. 14. Samorząd jest uprawniony do wystawiania opinii w związku z: 1) skreśleniem ucznia z listy uczniów, 2) ukaraniem ucznia, 3) nagrod zeniem ucznia, 4) ustaleniem uczniom o ceny z zachowania, 5) szkolnym pro gramem wychowawczym i program pro filaktyki. 15. Samorząd Uczniowski może poręczyć wniosek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedagogiczną wyko nania kary na okres próbny Organy szko ły współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji i są zobowiązane do wzajemnego informowania się o podejmowanych d ziałaniach, przedkładania opinii, wniosków, postulatów i propo zycji w sprawach określo nych w niniejszym statucie. 2. Na uzasadnio ny wnio sek każdego z organów szkoły dyrektor szkoły organizuje wspólne posiedzenia, zebrania i konferencje organów szkoły lub ich przedstawicieli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zło żenia wniosku. 3. Sprawy spo rne pomiędzy o rganami szkoły rozstrzyga Dyrektor S zko ły, kierując się przepisami prawa. 4. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora S zkoły, 2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor S zkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 3) Dyrektor S zkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów strony sporu, 4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor S zkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 5. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 6. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 8. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 6

7 Ro zdzi ał IV. Organi zac ja s zkoł y 12 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sp rawie organizacji roku szkolnego Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrekto ra S zko ły najpó źniej do 30 kwietnia każdego rok u, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szko ły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk k ierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązko wych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć po zalekcyjnych finanso wanych ze środków przydzielo nych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzo nych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzo nego arkusza Dyrektor S zko ły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy ro zkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych Podstawo wą jednostką organizacyjną szko ły jest odd ział. 2. W oddziałach organizowane są zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum ogólnokształcącego. 3. Nauczanie języków obcych mo że być organizowane w zespołach międzyoddziało wych z uwzględnieniem po zio mu umiejętności językowych uczniów. 4. W uzasadnio nych przyp adkach poszczególne zajęcia edukacyjne mo gą być pro wad zone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności: szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego na podstawie umo wy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką Liczba uczniów w odd ziale nie powinna przekraczać Zajęcia fakultatywne, zajęcia d ydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, zajęcia wychowania fizycznego, a tak że inne zajęcia fakultatywne lub nadobowiązkowe mogą być prowadzone po za systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziało wych, międzyodd ziałowych, i międ zyszkolnych. 3. Oddział d zieli się na grupy na przedmiotach i według zasad określo nych w przepisach dotyczących ramo wych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w planie finanso wym szko ły. 16 God zina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnio nych przypadk ach dopuszcza się prowad zenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodnio wy czas zajęć ustalo ny w tygodniowym rozkład zie zajęć. 7

8 17 1. Szkoła może przyjmo wać słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedago giczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy szkołą, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 2. W szkole mo gą być wprowad zane innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 3. Inno wacja lub eksperyment może obejmować wszystk ie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, odd ział lub grupę. 4. Uchwałę w sp rawie wprowadzenia innowacji i ek sperymentu pedagogicznego w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia inno wacji i eksperymentu pedagogicznego mo że być podjęta po uzyskaniu: 1) zgod y nauczycieli, któ rzy będą uczestniczyć w innowacji lub w eksp erymencie, 2) opinii Rady S zkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie w szkole innowacji lub eksperymentu Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydak tyczno-wychowawczych, dosko naleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę mo żliwości wiedzy o regionie. 2. Z zasobów biblio teki mo gą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy, rodzice, a tak że inne osob y na zasadach ok reślo nych w regulamin ie biblio teki szkolnej. 3. Pomieszczenia i wyposażenie biblioteki umo żliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbioró w, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczalni, 3) prowadzenie przysposob ienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, 4) projekcję filmów i programów dydaktycznych, 5) posługiwanie się techno lo gią informacyjną, 4. God ziny pracy bib lioteki powinny umo żliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. W skład bib lioteki szko lnej wchod zi księgozbiór zasadniczy do wypożyczeń oraz księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu. 6. Bibliotekę pro wadzi nauczyciel bibliotekarz, do którego zadań należy: 1) gromadzenie i opracowywanie zbioró w, w tym czasopism i specjalnych, 2) tworzenie, prowad zenie i porządkowanie katalo gów, 3) selekcja księgozbioru, 4) udostępnianie zbiorów czytelnikom, 5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania info rmacji, 6) tworzenie mo żliwości do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 7) rozbud zanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 8) wyrabianie, pogłęb ianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 9) ud zielanie czytelnikom różnego rodzaju info rmacji bib liotecznych, bib liograficznych i źródło wych, 10) insp irowanie uczniów i nauczycieli do czytelnictwa, 11) współpraca z nauczycielami w zakresie gromad zenia fachowej literatury oraz jej upowszechniania, l2) realizacja programu czytelniczego i informacyjnego w wymiarze określo nym w odrębnych przepisach, 13) upowszechnianie nowości wydawniczych przez różnego rod zaju formy propagandy czytelniczej, 14) organizowania różnorodnych d ziałań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 8

9 7. Nauczyciel bib lio tekarz w swoich d ziałaniach współpracuje z dyrekto rem szkoły, wychowawcami klas, uczniami, nauczycielami, rod zicami oraz innymi bibliotekami w następujących fo rmach: 1) przedkłada dyrektorowi szkoły semestralne i roczne sprawozdania na temat wyników pracy bib lio teki, 2) na koniec każdego semestru informuje wycho wawców klas o stanie czytelnictwa wśród uczniów, 3) współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami przy o rganizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych, imprez i uroczystości szkolnych, 4) we współpracy z uczniami i nauczycielami podejmuje działania mające na celu inspirowanie członków społeczności szkolnej do czytelnictwa: wystawy, konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, sympo zja naukowe, uroczystości rocznicowe, warsztaty czytelnicze itp. 5) współpracuje w realizacji zadań z innymi bib lio tekami na zasadach uzgodnio nych z dyrektorem szko ły Szkoła może organizować zajęcia nadobo wiązkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, finansowane z bud żetu szko ły oraz prowad zone bezpłatnie przez nauczycieli. 2. Zajęcia te mogą b yć pro wad zone po za systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziało wych i międzyodd ziało wych. 3. Liczba uczestników zajęć, o których mo wa w ust. 1 nie powinna b yć niższa niż 15 uczniów, z wyjątk iem zajęć prowad zonych bezpłatnie. Ro zdzi ał V. Nauc zyci el e i i nni pracowni cy szkoły Nauczyciel p rowadzi pracę dydak tyczną, wychowawczą i op iekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzo nych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel jest zobowiązany swoją postawą i dyscypliną pracy dawać wzór młod zieży oraz rzetelnie wykonywać zadania statutowe szkoły, a w szczególności: 1) czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem ucznia podczas procesu dydaktyczno wychowawczego, 2) wypełniać funkcje nauczyciela dyżurnego, 3) aktualizować wied zę merytoryczną i metod yczną w zakresie swojej specjalności, 4) stosować metody i formy pracy adekwatne do potrzeb uczniów, ich wieku i mo żliwości psychofizycznych, 5) wspierać wszechstronny rozwój uczniów, 6) rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów oraz wyrównywać ich braki w wiadomościach i umiejętnościach pop rzez indywidualizację procesu nauczania, 7) bezstronnie i obiek tywnie oceniać uczniów zgod nie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 8) informować uczniów o ocenach z prac kontrolnych i sprawd zianów w terminie zgod nym z 37 ust.10. 9) udostępniać do wglądu na wniosek ucznia jego rod ziców lub prawnych opiekunów - poprawione i ocenione prace pisemne na czas ok reślo ny przez nauczyciela, 10) ud zielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowod zeń szkolnych, 11) planować własną pracę dydaktyczną i wychowawczą, 12) efektywnie wykorzystywać czas lekcji i innych zajęć, 9

10 13) dbać o porządek i wyposażenie powierzonej pracowni dydaktycznej, po dejmować inicjatywy w celu jego wzbogacenia. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę jest obowiązkiem wszystk ich pracowników szko ły. P racownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zapisów ujętych przepisami, zarządzeniami i szkolnymi regulaminami do tyczącymi bhp i p/poż Dyrektor S zkoły, w po rozumieniu z Radą Rod ziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów o raz mo żliwości organizacyjnych kadro wych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego d la danego odd ziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzo nym. 2. W szkole d ziałają zespo ły przedmiotowe: 1) Zespół P rzedmiotów Humanistycznych. 2) Zespół P rzedmiotów Matematyczno Przyrodniczych. 3) Zespół Języków Obcych. 4) Zespół Wychowawczy. 3. Dyrektor S zko ły mo że powo ływać inne zespoły problemowo zadaniowe. 4. Pracą zespołu kieruje p rzewodniczący powołany przez Dyrekto ra S zko ły na wniosek zespołu. Posied zenia zespołów są protokołowane. 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalania zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści kształcenia przedmiotów pokrewnych, a tak że uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegóło wych kryteriów oceniania uczniów oraz sposoby badania wyników nauczania, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodo wego oraz dorad ztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współd ziałanie w organizowaniu praco wni p rzedmioto wych a tak że w uzupełnianiu ich wypo sażenia, 5) opiniowanie przygoto wywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 6. Szczegółowe zadania zespołów, o których mowa w ust.1-3 określa roczny plan pracy, zatwierd zony przez Radę Pedagogiczną. 7. Zespół Wychowawców diagno zuje środowisko wychowawcze ucznia i organizuje współpracę klas o raz: 1) analizuje źródła niepowod zeń wychowawczych, 2) ustala jednolity system wymagań wobec uczniów, 3) podejmuje decyzje w sprawie zabezpieczenia opieki w czasie imp rez organizowanych przez szkołę, 4) analizuje sytuację materialną i losową uczniów w związku z zapewnieniem p omocy psycholo giczno ped agogicznej i materialnej. 8. Wewnątrzszkolny system doradztwa dla nauczycieli obejmuje: 1) opiekę pedago giczną nad nauczycielami ro zpoczynającymi pracę w szkole, 2) organizację szkoleń Rady Pedago gicznej wg harmono gramu ustalo nego na kolejny rok szkolny, 3) przep rowadzanie lekcji koleżeńskich w celu doskonalenia warsztatu p racy nauczycieli, 4) organizację szkoleń zespołu wychowawczego w celu doskonalenia metod współpracy z rod zicami i młodzieżą, 10

11 5) współpracę w ramach k o misji przedmiotowych w celu opracowania p lanów nauczania, wyboru podręczników, analizy postępów młod zieży w nauce, form p racy z uczniami uzdolnionymi Za zgodą organu pro wad zącego w szkole mo że być utworzone jedno lub więcej stanowisko wicedyrektora oraz inne stano wiska kierownicze. 2. Obowiązki wicedyrekto ra obejmują: 1) sprawo wanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, 2) zastępowanie Dyrektora S zkoły w czasie jego nieobecności w godzinach dyżuru, 3) ustalenie harmono gramu k lasyfikacji i wykonanie prac przygotowawczych związanych z organizacją matury: a) przygotowanie listy uczniów zamierzających przystąpić do matury (zebranie deklaracji), b) przygotowanie pomieszczeń, w których pro wad zona będ zie matura, 4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 5) dokonywanie rozliczeń god zin ponadwymiarowych, 6) dokonywanie systematycznej kontroli prawidłowości wypełniania d zienników lekcyjnych oraz odbioru arkuszy ocen w okresie klasyfikacji, 7) sprawd zanie i podpisywanie rachunk ów, faktur i ro zliczeń w zastępstwie d yrektora szkoły, 8) pełnienie dyżuru w god zinach uzgodnio nych z Dyrektorem S zko ły, 9) sporządzanie porozumieniu z wychowawcami klas harmonogramu wycieczek szkolnych, akceptowanie dokumentacji wycieczek i spra wdzanie ich dokumentacji z odpowiednimi przepisami. 10) przewodniczenie komisji rekrutacyjnej. 11) wyko nywanie innych po leceń Dyrekto ra S zkoły W szkole istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. 2. Zakres zadań pedagoga szkolnego obejmuje: 1) rozpo znawanie indywid ualnych potrzeb uczniów o raz analizowanie przyczyn niepowod zeń szkolnych, rozpo znawanie warunków rod zinnych, zdrowotnych, materialnych i p sycho fizycznych uczniów, 2) określanie form i sposobów ud zielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowied nio do ro zpoznanych potrzeb, ud zielanie indywid ualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego ucznio m, 3) ud zielanie rożnych form pomocy psychologicznej i pedago gicznej uczniom realizującym indywidualny pro gram lub tok nauki, 4) organizowanie, prowadzenie i koo rdynacja prac z zakresu orientacji zawodowej, 5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 6) przeprowadzanie d ziałań o charakterze pro filaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 7) ud zielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wycho wywaniu własnych dzieci, o rganizowanie i prowad zenie pedagogizacji rodziców, 8) prowadzenie dokumentacji działalności na zasadach określo nych w odręb nych przepisach, 9) opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez dyrekto ra szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 10) składanie pod koniec każdego semestru sprawo zdań z realizacji zadań. 11

12 3. Pedagog szkolny zwraca szczególną uwagę na przestrzeganie p rzez szkołę postanowień Konwencji o p rawach d ziecka. Zadania te, p sycholog szkolny realizuje: 1) we współd ziałaniu z Dyrektorem S zko ły nauczycielami, rod zicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką (higienistką) szkolną, o rganami szko ły i instytucjami pozaszkolnymi, 2) we współpracy z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form po mocy ud zielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagno zy w indywidualnych przypadkach. 24 Szkoła zatrudnia pracowników administracji i obsługi według zasad ok reślonych w odręb nych przepisach. 25 Zakresy zadań na poszczególnych stanowiskach pracy: 1. Obowiązki główne go księgowe go: 1) przestrzeganie ustawy o finansach publicznych; 2) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej; 3) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami; 4) wykonywanie dyspozycji środkami pienię żnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji szkoły; 5) zapewnianie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez szkołę; 6) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych; 7) zapewnianie terminowości ściągania należności i doc hodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań; 8) kontrola operacji gospodarczych, wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrola operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań; 9) opracowywanie rocznych planów finansowych; 10) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniach zdrowotnych; 11) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o prowadzeniu rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innych właściwych przepisów; 12) nadzór i koordynacja czynności związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych; 13) sporządzanie miesięcznych list płac, listy wypłat nagród jubileuszowych oraz list wypłat odpraw emerytalnych i rentowych; 14) dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia za pracę świadczeń alimentacyjnych i innych zajęć wynagrodzenia i przekazywanie ich zgodnie ze stosownymi postanowieniami lub wyrokami sądowymi; 15) przestrzeganie Regulaminu Pracy i innych wewnętrznych przepisów szkolnych, bhp i p/poż.; 16) udział w Komisji oceniającej służbę przygotowawczą pracowników; 17) wykonywanie innych poleceń Dyrektora S zkoły. 2. Obowiązki samodzielnego referenta: 1) pobieranie, przechowywanie, wydawanie i rozliczanie gotówki na bieżące utrzymanie szkoły; 2) przestrzeganie zabezpieczenia gotówki w kasie ; 12

13 3) sporządzanie raportów kasowych z budżetu; 4) dokonywanie zakupów ora z prowadzenie gospodarki magazynowej ; 5) prowadzenie ewidencji odzieży ochronnej i środków bhp dla pracowników szkoły ; 6) prowadzenie ksiąg inwentarzowych i kartotek ilościowych oraz rozliczanie inwentaryzacji szkoły; 7) prowadzenie składnicy akt; 8) sporządzanie listy płac; 9) wykonywanie innych prac, zleconych przez Dyrektora i głównego księgowego. 3. Obowiązki sekretarza szkoły: 1) kierowanie pracą sekretariatu szkoły; 2) nadzorowanie pracy pracowników obsługowych szkoły; 3) zlecanie prac oraz rozlicza nie personelu obsługowego z wypełniania powierzonych obowiązków; 3) prowadzenie ksiąg uczniów, zakłada nie księgi arkuszy ocen; 4) sporządzanie i wydawanie duplikatów i odpisów świadectw oraz innych dokumentów dla uczniów; 5) prowadzenie spraw kadrowych szkoły, w tym przygotowywanie umów o pracę oraz innych druków i aktów kadrowych; 6) kierowanie drobnymi remontami w szkole, zleca nie konserwatorowi i woźnej wykonywanie prac remontowych i porządkowych, rozlicza nie z ich wykonania; 7) prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania; 8) prowadzenie ewidencji pieczęci; 9) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora S zkoły. 4. Obowiązki woźnej: 1) doręczanie pism urzędowych wysyłanych przez szkołę; 2) przynoszenie korespondencji z poczty do szkoły w określonym terminie; 3) odśnieżanie; 4) dbałość o ład, czystość, porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych; 5) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora S zkoły. 5. Obowiązki sprzątaczki: 1) sprzątanie codzienne po zakończeniu zajęć lekcyjnych; 2) dbałość o ład, czystość, porządek oraz higienę na terenie wszystkich pomieszczeń szkolnych; 3) pastowanie i froterowanie podłóg w rejonach wyznaczonych; 4) mycie szyb i okien; 5) sprzątanie szkoły po remontach (w godzinach służbowych); 6) przeprowadzenie dezynfekcji urządzeń sanitarno higienicznych; 7) odśnieżanie; 8) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora S zkoły. 6. Obowiązki konserwatora : 1) kontrola sprawności i naprawa urządzeń i sprzętu szkolnego; 2) okresowe konserwowanie (malowanie) elementów metalowych (ogrodzenie, drzwi) i drewnianych drzwi, ławki itp.; 3) wykonywanie czynności zleconych przez opiekunów pracowni szkolnych; 4) dbałość o konserwację i właściwą eksploatację powierzonych narzędzi; 5) odśnieżanie; 6) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora S zkoły. 13

14 Ro zdzi ał VI. Uc zniowi e szkoł y 26 Liczbę oddziałów klas p ierwszych oraz liczbę miejsc w klasach pierwszych ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szko ły O przyjęcie do klasy pierwszej mo gą ubiegać się absolwenci gimnazjum. 2. Do klasy pro gramowo wyższej przyjmuje się ucznia na podstawie: 1) świadectwa ukończenia k lasy pro gramowo niższej w tej lub innej równorzędnej szkole publicznej, 2) pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych w p rzypadku przyjmowania do klasy programowo wyższej, niż to wynika z ostatniego świadectwa szkolnego ucznia zmieniającego typ szkoły lub pro fil klasy albo przedmiot realizowany w zakresie rozszerzo nym. 3. Egzamin klasyfikacyjny, o któ rym mowa w ust. 2 pkt 2 do tyczy przedmiotów, któ rych uczeń nie miał w dotychczaso wym programie nauczania lub realizował pro gram podstawowy tych przedmiotów, a będzie miał obowiązek realizacji programu ro zszerzonego. 4. Egzamin klasyfikacyjny uczeń powinien zdać najpó źniej do końca ostatniego tygodnia ferii letnich. 5. W trakcie nauki uczeń może zmienić p rofil kształcenia. Uczeń zmieniający pro fil nauczania winien najpó źniej do końca pierwszego tygodnia nowego semestru zdać egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów któ rych nie miał w do tychczaso wym pro gramie nauczania lub realizował program podstawo wy tych przedmiotów, a będ zie miał obowiązek realizacji programu ro zszerzonego. 6. Ró żnice pro gramowe z zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechod zi nie uwzględnione w ust 2 pkt. 2., oraz w ust.5, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli pro wadzących dane zajęcia. 7. Przyjęcie kandydatów do klasy pierwszej następuje w drod ze postępowania szkolnej komisji rekrutacyjno kwalifikacyjnej, powołanej przez Dyrektora S zkoły. Tryb powołania komisji i zasady jej pracy określają odrębne przepisy. 8. O przyjęciu kand ydatów do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskanych za: 1) wyniki egzaminu gimnazjalnego (mak symalnie 100 punktów po 50 za każdą część egzaminu), potwierdzone stosownym zaświadczeniem, 2) oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, historia, biolo gia (maksymalnie 80 punktów), 3) osiągnięcia kand ydata w konkursach przedmioto wych wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum oraz świadectwo z wyró żnieniem (maksymalnie 20 punktów). 9. Oceny na świadectwie ukończenia gimnazjum z przedmiotów wymienio nych w ust. 8 pkt. 2 są przeliczane na punk ty następująco: 1) celująca: 20 pkt. 2) bardzo dob ra: 16 pkt. 3) dobra: 12 pkt. 4) dostateczna: 8 pkt. 5) dopuszczająca: 0 pkt. 10. Kryteriów ok reślo nych w ust 8 pkt. 1 nie stosuje się do kand ydatów zwolnio nych z obowiązku p rzystąpienia do egzaminu na podstawie odręb nych przepisów. 11. Laureaci i finaliści ogólnopo lskich olimp iad przedmioto wych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewód zkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu przyjmowani są do szkoły niezależnie od kryteriów określo nych w ust

15 12. Inne osiągnięcia kandydatów będą punktowane przez S zkolną Komisję Rekrutacyjną uwzględniającą coroczne ustalenia Kuratora Oświaty oraz zajęcie punkto wanych miejsc w konkursach organizowanych dla gimnazjów przez II Liceum Ogólnokształcące w Jaśle Uczeń ma p rawo do: 1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2) opieki wychowawczej i warunkó w pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę p rzed wszelk imi formami przemo cy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności, 3) korzystania z pomo cy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami, 4) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno wychowawczym, 5) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a tak że światopo glądo wych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób, 6. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów, 7) sprawiedliwej, ob iektywnej i jawnej oceny oraz ustalo nych sposobów kontroli postępów w nauce, 8) pomo cy w przypadku trudności w nauce, 9. korzystania z doradztwa psychologiczno pedagogicznego i zawodo wego, 10) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bib lio teki, l1 ) wp ływania na życie szko ły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie się w organizacjach d ziałających w szkole, 12) znajo mości p rogramu nauczania poszczególnych przedmiotów, zasad oceniania, klasyfiko wania i promowania uczniów oraz szczegóło wych k ryteriów na poszczególne stopnie szkolne, 13) znajo mości z tygodnio wym wyprzedzeniem - terminu i zakresu powtórek treści kształcenia obejmujących więcej niż 5 jednostek lekcyjnych, 14) respekto wania jego praw określo nych w Konwencji o Prawach Dziecka, 15) tygodnia zwolnienia z zajęć na czas przygotowania się do centralnej olimp iady oraz do zwolnienia z odpytywania i prac pisemnych w tym okresie. 2. Jeżeli w trakcie god zin lek cyjnych uczeń bierze udział w konkursach, olimp iadach, zawodach itp., to powinno to b yć odno towane w d zienniku lekcyjnym, a god ziny te nie powinny być wliczane do liczb y god zin opuszczonych. 3. Uczeń mo że opuścić szkołę w trakcie trwania jego zajęć lekcyjnych, tylko po uzyskaniu zwolnienia z dalszych zajęć u wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia, na podstawie pisemnej lub ustnej p rośby rodzica. Jeżeli uczeń nie uzyska takiego zwolnienia, to opuszczone god ziny będą traktowane jako nieusprawiedliwione. 4. W przypadku naruszenia praw ucznia przez wychowawcę, nauczyciela, innego ucznia lub innego pracownika szkoły uczeń lub jego rod zice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do Dyrektora S zko ły. Dyrektor S zkoły jest zobowiązany rozpatrzyć skargę bez zbędnej zwłoki, nie pó źniej jednak niż w ciągu 30 dni. 5. W przypadku naruszenia praw ucznia p rzez Dyrek tora S zko ły uczeń lub jego rod zice (prawni opiekunowie) mogą wnieść skargę do właściwego K uratora Oświaty Uczeń ma obo wiązek: 1) przestrzegać postanowień zawartych w Statucie S zko ły 2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szko ły, 3) brać udział w akcjach i przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę o raz d ziałające na jej terenie o rganizacje uczniowskie i młod zieżowe, 15

16 4) przestrzegać zasad kultury b ycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szko ły, 5) dbać o honor szkoły, rozwijać jej tradycje, czynnie uczestniczyć w uroczystościach szkolnych, 6) przedkładać wychowawcy klasy pisemne usprawiedliwienie swej nieob ecności w szkole w terminie do 10 dni roboczych po ustaniu absencji. Usprawiedliwienie musi być podpisane przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) lub wydane przez lekarza, ewentualnie instytucję posiadającą tego typu uprawnienia (np. sąd, WK U). Po up ływie ww. terminu opuszczone godziny traktowane są jako nieusprawiedliwione. 7) uzupełnić braki w wiedzy i umiejętnościach spo wodowane absencją w szkole, 8) w miarę mo żliwości po magać kolegom w nauce, 9) szanować pomoce szkolne, sprzęt, po mieszczenia d ydak tyczne, 10) być odpo wied zialnym za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój, 11) dbać o wspólne dob ro, ład i porząd ek w szkole, 12) przestrzegać zakazu picia alkoho lu, używania narko tyków o raz palenia papierosó w, 13) przestrzegać regulaminu dotyczącego stroju uczniów: 2. Podczas wszystkich uroczystości szkolnych i środowisko wych, w któ rych uczeń reprezentuje szkołę obo wiązuje odświętny strój w kolorach czarno (granatowo) białym, 3. Podczas zajęć szkolnych ubiór musi b yć dostoso wany do ich charakteru i po gody oraz powinien być czysty i schlud ny. 4. Zabrania się noszenia: a) skąpych strojów, odsłaniających brzuch, ramiona lub dekolt, b) ubrań z materiałów p rzeźroczystych, c) kolczyków w innych miejscach niż uszy, d) wyzywającego makijażu, e) ekstrawaganckich fryzur, f) tatuażu w widocznym miejscu 5. W szkole uczniowie winni: 1) używać obuwia zamiennego (obówia zamiennego tekstylnego z jasną podeszwą ), 2) przestrzegać zakazu wnoszenia na teren szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu, 3) przestrzegać zakazu rejestrowania przy pomocy urząd zeń technicznych ob razów i dźwięków bez wiedzy i zgod y zainteresowanych, 4) przestrzegać zakazu używania podczas zajęć ed ukacyjnych telefonów komórkowych sytuacjach nagłych informacje p rzekazywane są za pośrednictwem sekretariatu szko ły, 5) właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych praco wników liceum oraz po zostałych uczniów Nagrody i wyróżnienia mo gą otrzymać uczniowie, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i podejmują prace społeczne na rzecz szko ły oraz reprezentują ją na zewnątrz w olimp iadach, konkursach, turniejach, zawodach - po zasięgnięciu op inii Samorządu Uczniowskiego. 2. Kand ydatów do nagród i wyró żnień zgłaszają wychowawcy klas, nauczyciele i przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego. 3. Ustala się następujące rod zaje nagród: 1) pochwała wychowawcy wobec uczniów danej k lasy, 2) wyró żnienie Dyrektora S zkoły wobec uczniów szko ły, 3) list pochwalny do rod ziców (prawnych opiekunów d ziecka), 4) dyplom uznania za osiągnięcia sportowe, artystyczne, w pracy na rzecz społeczności szkolnej, 5) nagro dy rzeczowe. 16

17 31 1. Ustala się następujące kary dla uczniów: 1) za naruszenie porządku szkolnego, za lekceważenie nauki i innych obo wiązków szkolnych uczeń mo że być ukarany: a) ustną lub pisemną naganą wycho wawcy klasy, b) ustnym lub pisemnym upomnieniem Dyrektora S zkoły, c) naganą Dyrektora S zko ły. 2) za agresywne zachowanie się wobec nauczycieli i po zostałych pracowników, znęcanie się moralne lub fizyczne nad kolegami, gorszenie lub deprawowanie innych rówieśników, picie alkoho lu, palenie papierosów, zażywanie narkotyków, wyłud zanie pieniędzy, pobicie, k radzież, inny czyn karalny, a tak że za opuszczenie bez usprawiedliwienia po nad 50% obowiązkowych zajęć w semestrze uczeń mo że być ukarany: a) przeniesieniem do innej szkoły przez Dyrektora S zko ły, b) skreśleniem z listy uczniów. W przypadku ucznia realizującego obowiązek nauki skreślenie z listy uczniów mo że nastąpić po przedstawieniu uczniowi mo żliwości kontynuowania nauki w innej szkole lub w formach po zaszkolnych. 2. Kary udziela się po zasięgnięciu op inii Rady Pedago gicznej i Samorządu Uczniowskiego, z tym że skreślenie ucznia z listy uczniów następ uje w drod ze decyzji Dyrektora S zkoły na mocy uchwały Rad y Pedagogicznej, po zasięgnięciu op inii Samorządu Uczniowskiego 3. Uczniowi i jego rodzicom (prawnym op iekunom) przysługuje prawo odwo łania się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji do: 1) Dyrektora S zkoły w przypadku kar wymierzanych przez wycho wawców klas. Dyrektor Szko ły rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego złożenia. 2) Rady Pedago gicznej w p rzypadku kar wymierzo nych przez Dyrektora S zko ły. Rada Pedagogiczna rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od jego zło żenia. 3) Kuratora Oświaty w przypadku skreślenia z listy uczniów na mocy d ecyzji Dyrektora Szko ły. 4. Na uzasadnio ny wniosek ucznia (jego rodziców lub prawnych op iekunów), poparty przez Samorząd Uczniowski i wychowawcę klasy, Rada Pedagogiczna w terminie 14 dni od daty zło żenia wniosku może podjąć uchwałę o zawieszeniu kary na okres prób ny. W przypadku naruszenia przez ucznia posta nowień S tatutu Szko ły w okresie prób nym, pod lega on ukaraniu. Ro zdzi ał VII. Wewnątr zs zkol ne zas ady oceni ania Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia, 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpo znawaniu przez nauczycieli pozio mu i postępów w opanowaniu przez uczniów wiado mości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole pro gramów nauczania, uwzględniających tę podstawę. 3. Ocenianie z zachowania ucznia polega na określeniu sposobu jego funkcjonowania w środo wisku szkolnym, respekto wania zasad współżycia społecznego i o gólnie przyjętych norm moralnych, a tak że zaangażowania w ro zwijanie swojej osobowości i wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu: 1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie; 2) ud zielanie pomocy uczniowi w samod zielnym p lanowaniu własnego rozwoju, 17

18 3) mo tywowanie ucznia do d alszych postępów w nauce i zachowaniu; 4) dostarczanie rodzicom (prawnym op iekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i zachowaniu o raz specjalnych uzdolnieniach ucznia; 5) umo żliwienie nauczycielom podnoszenie jakości p racy dydaktyczno wychowawczej. 5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje: 1) fo rmułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen k lasyfik acyjnych z obowiązkowych i dodatko wych zajęć eduk acyjnych; 2) ustalanie kryteriów oceniania zachowania; 3) ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko wych i dodatko wych zajęć edukacyjnych o raz śród rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w niniejszym Statucie; 4) przep rowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych; 5) ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązko wych i dodatko wych zajęć edukacyjnych oraz ro cznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali przyjętej w niniejszym statucie; 6) ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatko wych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zacho wania; 7) ustalanie warunków i sposobu przekazywania rod zicom (prawnym op iekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego info rmują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o: 1) wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania; 2) sposobach sprawd zania osiągnięć edukacyjnych uczniów; 3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewid ywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dod atko wych zajęć edukacyjnych. Potwierdzenie przekazania tych informacji winno być odnoto wane w d zienniku lekcyjnym. 2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego info rmuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny k lasyfikacyjnej zachowania. Potwierdzenie przekazania tych informacji winno być odnoto wane w d zienniku lekcyjnym Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych op iekunów). 2. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę. 3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunó w), sprawd zone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja do tycząca oceniania ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu podczas zebrań i indywidualnych konsultacji. 18

19 35 1. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej op inii poradni p sycho logiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne o których mowa w 33 ust.1 pkt.1) do ind ywidualnych potrzeb p sychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierd zono zaburzenia i odchylenia ro zwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemo żliwiające sprostanie tym wymaganio m, z zastrzeżeniem ust. 2 i Dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 33 ust.1 pkt.1) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemo żliwiające sprostanie tym wymaganio m, następuje tak że na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepub licznej poradni specjalistycznej, o której mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej ustawą, z zastrzeżeniem ust W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w 33 ust.1 pkt.1), do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia mo że nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 4. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć. 5. W uzasadnio nych przypadkach uczeń mo że być zwolnio ny z zajęć wychowania fizycznego, informatyki lub technolo gii informacyjnej. 6. Decyzję o zwo lnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego, info rmatyki lub technolo gii informacyjnej podejmuje Dyrektor S zkoły na podstawie opinii o ograniczonych mo żliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej p rzez lekarza oraz na czas określony w tej opinii. 7. Dyrektor szko ły, na wniosek rod ziców (prawnych opiekunó w) oraz na pod stawie opinii publicznej poradni psycholo giczno-pedagogicznej, w tym p ublicznej poradni specjalistycznej, albo niepublic znej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71 b ust. 3 b ustawy, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką d ysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego, z zastrzeżeniem ust. 8. Zwolnienie mo że do tyczyć części lub całego okresu kształcenia w danym typie szko ły. 8. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania zwolnienie z nauki drugiego języka o bcego mo że nastąpić na podstawie tego orzeczenia. 9. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, info rmatyki, technologii informacyjnej lub nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się zamiast oceny klasyfikacyjnej sformułowanie: zwolnio ny albo zwolniona Rok szkolny składa się z dwóch semestrów. 2. Długość semestrów trwa zgodnie z postanowieniami Rady Pedagogicznej w zależności od terminu ferii zimo wych. 3. Semestr pierwszy rozpoczyna się 1 września. 4. Datę rozpoczęcia drugiego semestru w danym roku szkolnym ustala RP na posied zeniu plenarnym przed rozpoczęciem roku szkolnego. 19

20 37 1. Ocenianie bieżące osiągnięć eduk acyjnych ucznia polega na systematycznym sprawd zaniu postępów ucznia w opanowaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym p lanie nauczania. 2. Ocenianie b ieżące zacho wania polega na pisemnym wyrażaniu op inii o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, postawie wobec kolegów, aktywności spo łecznej. Opinie te powinny być przedstawiane w postaci pozytywnych i negatywnych uwag wpisywanych do d ziennika lekcyjnego. 3. Ocenianie bieżące musi b yć pro wadzone zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 4. Ocenianiu osiągnięć edukacyjnych podlegają: 1) odpowied zi ustne; 2) prace pisemne: a) kartkówki trwające do 20 minut, sprawd zają wiadomości z pięciu ostatnich lekcji, mogą być przeprowad zane bez wcześniejszej zapowiedzi, b) prace klasowe lub sprawdziany trwające 45 minut lub więcej, sprawd zają wiadomości z całego d ziału lub jego części obejmującej więcej niż 5 jednostek tematycznych. O termin ie pracy klaso wej uczniowie muszą zostać poinformowani z co najmniej tygodnio wym wyprzedzeniem, c) testy; 3) referaty 4) wyko nywanie zadań praktycznych; 5) osiągnięcia na konkursach i zawodach; 6) inne (np. zadania domo we, projekty). 5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianym, obowią zkowym zadaniu k laso wym ma obo wiązek napisać to zadanie klasowe w terminie wyznaczonym przez nauczyciela (do dwóch tygodni od powrotu do szkoły po nieobecności). 6. Uczeń ma prawo do jed norazowej, dobrowolnej poprawy zadania klasowego do dwóch tygodni od oddania poprawio nych przez nauczyciela prac. P unktacja i kryteria oceny za pracę poprawioną są takie same jak za pierwotną. Obie oceny są wpisywane do d ziennika. 7. Uczeń celowo łamiący zasad y uczciwości i obiek tywizmu podczas sprawdzania osiągnięć traci prawo do pop rawy oceny. 8. W ciągu 1 tygodnia w danej k lasie mogą odb ywać się co najwyżej 3 prace klasowe lub sprawd ziany pisemne trwające 45 minut i więcej, przy czym nie więcej niż jedna praca dziennie. 9. Nauczyciel ma obowiązek poinformować uczniów o ocenach z kartkówek w terminie 10 dni (roboczych), zaś o ocenach z klasówek w terminie 10 dni roboczych od ich przeprowadzenia. W uzasadnio nych przypadkach (np.: wycieczka, choroba, zielona szkoła, itp.) termin ten mo że ulec koniecznemu wydłużeniu. 10. Poprawione prace pisemne powinny być udostępnione uczniom do wgląd u na lekcji, w trakcie której jest przekazywana informacja o ocenach z tych prac, zaś rod zicom (prawnym op iekunom) na ich życzenie podczas zebrań lub ind ywidualnych konsultacji. Poprawio ne prace pisemne nauczyciel ma obowiązek przechowywać do końca danego roku szkolnego (31 sierpnia). 11. Liczba ocen cząstko wych ucznia z każdego przedmiotu w p ółroczu powinna być wyższa od tygodniowej liczby god zin z tego przedmiotu. 12. Z każdego przedmiotu oprócz wychowania fizycznego, technologii info rmacyjnej i informatyki uczeń powinien mieć w danym pó łroczu co najmniej jedną ocenę z odpowiedzi ustnej i co najmniej jedną ocenę z pracy pisemnej, nato miast sprawdzanie wiadomości z w/w przedmiotów powinno mieć formę zadań praktycznych. 13. Na dwa tygodnie przed terminem kla syfikacyjnego posied zenia Rad y Pedagogicznej nauczyciel nie mo że organizować w klasie żadnych pisemnych sprawd zianów z wyjątk iem sprawd zianów poprawko wych. 20

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców.

Organy szkoły. 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. Organy szkoły 11 1. Organami Gimnazjum są: 1) Dyrektor, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Samorząd Uczniowski, 4) Rada Rodziców. 12 1. Do Dyrektora należy: 1) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie

STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie Załącznik nr 5 do uchwały Nr Prezydenta Miasta Krakowa z dnia STATUT XIX Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Krakowie 1. Ilekroć w statucie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) liceum należy przez

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr W42/15 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 25 czerwca 2015 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBNI opracowany na podstawie art. 60 ust.l w związku z art. 58 ust. 6 ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZNIOWSKI

REGULAMIN UCZNIOWSKI REGULAMIN UCZNIOWSKI I. Uczeń ma prawo do: 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej, 2. opieki wychowawczej i przebywania w warunkach zapewniających bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z

7. Do egzaminu semestralnego w szkole dla dorosłych kształcącej w formie zaocznej może być również dopuszczony słuchacz, który nie uczęszczał z Uchwała nr 15/2012 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół nr 1 im. Jana Kilińskiego w Pabianicach z dnia 24 października 2012 r. w sprawie nowelizacji zapisów statutowych Na podstawie art. 41 ust 1. ustawy o

Bardziej szczegółowo

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rybniku Podstawa prawna : - ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /art. 71 ust. 1 pkt 2, Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zmianami/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻYRARDOWIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organem prowadzącym Zespół Szkół Nr 2 w Żyrardowie jest Powiat Żyrardowski. 2. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU

ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU ZAŁĄCZNIK NR 7 do STATUTU GIMNAZJUM im. 25 pp AK w ŻARNOWIE OBOWIĄZKI DYREKTORA I WICEDYREKTORA KOMPETENCJE DYREKTORA SZKOŁY 1. Do obowiązków Dyrektora Szkoły należy: 1) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi Podstawa prawna: Art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4

STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle. Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4 STATUT Szkoły Podstawowej im. św. Jana de La Salle Art. 1 Szkoła nosi nazwę: Szkoły im. św. Jana de La Salle Szkoła Podstawowa im. św. Jana de La Salle Szkoła ma siedzibę w Gdańsku przy ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają:

Podstawa prawna: Przyjęte uchwałą nr VIII/15/16 Rady Pedagogicznej z dnia 1 września 215 roku. Opinia Rady Rodziców z dnia. Ocenianiu podlegają: Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów w gimnazjum specjalnym z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym (oddziały B) w Powiatowym Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie Podstawa

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU Zespół Szkół Nr 16 we Wrocławiu 53-621 Wrocław, ul. Głogowska 30 Tel. 71/798-68-83 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 16 WE WROCŁAWIU 1 Podstawa prawna 1. Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich w Oleśnicy I. OGÓLNE ZASADY FUNKCJONOWANIA REGULAMINU ORGANIZACYJNEGO: 1. Gimnazjum nr 3 im. Podróżników i Odkrywców Polskich

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie

STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie Załącznik do Uchwały RMK Nr z dnia.. STATUT Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 8 w Krakowie ROZDZIAŁ I NAZWA I TYP SZKOŁY 1 1. Pełna nazwa szkoły: Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący

Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1 1.Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 2 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1. 1. Statut publicznej szkoły podstawowej, zwanej dalej szkołą", określa jej nazwę. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY ROZDZIAŁ VI NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY 45 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli, pedagoga szkolnego oraz pracowników administracyjno-ekonomicznych i pracowników obsługi. 2. Zasady zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO W KALISZU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Nazwa placówki brzmi: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu. 2. Centrum Kształcenia Ustawicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany:

W statucie Gimnazjum wprowadza się następujące zmiany: Uchwała nr 15/2014/2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 38 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w dokumentach szkolnych Na podstawie art.50 ust 2 pkt 1, w

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU

STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU Załącznik do Uchwały Nr XLII/300/10 Rady Powiatu w Ełku z dnia 18 lutego 2010 r. Zespół Szkół nr 6 im. Macieja Rataja w Ełku STATUT ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 8 W EŁKU SPIS TREŚCI: I INFORMACJE O SZKOLE

Bardziej szczegółowo

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego.

Rozdział VI. Regulamin życia szkolnego. Rozdział VI Regulamin życia szkolnego. 53 Każdy członek społeczności szkolnej bez względu na wiek i funkcję ma prawo do uczestniczenia w życiu szkoły we wszystkich jej dziedzinach oraz rzetelnej i sprawiedliwej

Bardziej szczegółowo

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków

Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, Kraków Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej ZSM Nr 1 im. Szczepana Humberta, al. Mickiewicza 5, 31-120 Kraków 1 1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół Mechanicznych Nr 1 im. Szczepana Humberta (ZSM Nr 1), zwana

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r

Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r Statut Zespołu Szkół im. Jarosława Iwaszkiewicza w Sochaczewie /tekst ujednolicony/ Stan prawny na dzień 1 września 2015r 1 SPIS TREŚCI NAZWA ZESPOŁU SZKÓŁ, SIEDZIBA I SKŁAD ORAZ INNE INFORMACJE O ZESPOLE...

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie.

Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. .. Czernin, 10.09.2007r Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności Pan/i Zatrudnionego na stanowisku nauczyciela w Szkole Podstawowej w Czerninie. Zakres obowiązków wynikających z art.100 kodeksu

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZATORZE Opracowano na podstawie Art. 55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 2004 roku, Nr 173, poz. 1808) oraz Statutu Szkoły i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PRZYSZOWIE 1 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym statutowe zadania szkoły dotyczące kształcenia, wychowania i

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY

ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY ROZDZIAŁ V ORGANIZACJA SZKOŁY 25 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają aktualne przepisy w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2.

Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1 3. 3. 2. Rozdział 2 Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach dla dzieci i młodzieży 2. 1. Ocenianiu podlegają: 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie ucznia. 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r.

Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. Uchwała nr 5/2013/2014 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH REGULAMIN SZKOŁY OPRACOWANO NA PODSTAWIE USTAWY O SYSTEMIE OŚWIATY Z DN. 07.09.1991r (ze zmianami) ORAZ STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOMORNIKACH Celem Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły:

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie opiniuje pozytywnie następujące zmiany ujęte w projekcie nowelizacji Statutu Szkoły: Uchwała opiniująca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie nowelizacji statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Lublinie Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Pedagogicznej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie Opracowany na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r nr 67, poz. 329 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ w Publicznym Gimnazjum w Łochowie Uchwalono na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2156 ze zm.). 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI

WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI WEWNĘTRZNY SYSTEM OCENIANIA, KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM NR 1 W GDYNI Opracowany na podstawie rozporządzenia MENiS z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie Załącznik do Statutu Szkoły REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ w Szkole Podstawowej nr 4 w Koszalinie 1 Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. nr 95, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2017 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 w Katowicach z połączenia Szkoły Podstawowej Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Szkolny system oceniania. Krakowskiej w Jerzmanowicach. Załącznik nr 1 do Statutu Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach. (od 1.09.2012r) Szkolny system oceniania w Publicznym Gimnazjum nr 1im. Akademii Krakowskiej w Jerzmanowicach.

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY ZESPOLE OŚWIATOWYM IMIENIA MARIANNY FRĄCKOWIAK W SKIBNIEWIE INFORMACJE OGÓLNE 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu Oświatowego im. Marianny Frąckowiak

Bardziej szczegółowo

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie :

1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ W SŁUPSKU 1 1. Poradnia psychologiczno Pedagogiczna w Słupsku ul. Narutowicza 9 (zwana dalej poradnią ) działa na podstawie : 1. Ustawy z dn. 7 września 1991r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90

Regulamin. Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Warszawa, ul. Mehoffera 90 Regulamin Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja Warszawa, ul. Mehoffera 90 Ogólne zasady organizacji szkoły określa Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej Inspiracja. Szczegółowe zasady organizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO 1.1. Statut publicznego liceum profilowanego dla młodzieży, zwanego dalej liceum profilowanym, określa nazwę liceum profilowanego. Nazwa liceum profilowanego zawiera: 1) określenie Liceum Profilowane,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie 1. Utworzenie i zakres działania 1.1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kępnie zwana dalej Poradnią została powołana w celu wspomagania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r.

Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Uchwała nr 3/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Hamerszmita w Suwałkach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Na podstawie art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ Załącznik Nr 1 do Statutu G12 PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ PODSTAWA PRAWNA 1. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND

STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND STATUT POLSKIEJ SZKOŁY IM. ŚW. JANA PAWŁA II NA STATEN ISLAND Tekst jednolity. Ostatnie poprawki uchwalone Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn. 12 maja 2014 roku. Statut Polskiej Szkoły im. Św. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie Rozdział I Postanowienia ogólne: Regulamin Organizacyjny Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie zwany

Bardziej szczegółowo

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015:

Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Ocenianie w szkołach artystycznych USO 2015: Art. 44zc. Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkole artystycznej odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w art. 44zd 44zp oraz przepisami wydanymi

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1.1. Statut publicznego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej liceum uzupełniającym, określa nazwę liceum uzupełniającego. Nazwa liceum uzupełniającego zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu

REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. św. Kazimierza Jagiellończyka w Radomiu REGULAMIN RZECZNIKA PRAW UCZNIA Podstawa prawna: Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4. Rozdział I Wybory Rzecznika Praw Ucznia 1. Rzecznik Praw Ucznia wybierany jest przez ogół społeczności uczniowskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Przy Szkole Podstawowej nr 1 Janusza Korczaka Regulamin opracowana na podstawie art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004r. nr 256,

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO. Postanowienia wstępne STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 4 POZNAŃ - PIĄTKOWO Postanowienia wstępne 1 1. Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 4 Poznań Piątkowo, zwana dalej Poradnią, działa na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN.

KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. Załącznik nr 2 do Statutu Gimnazjum im. Karola Wierzgonia w Bieruniu KODEKS GIMNAZJALISTY CZYLI CO GIMNAZJALISTA CZYNIĆ WINIEN, A CZEGO ROBIĆ NIE POWINIEN. I. PRAWA UCZNIA 1.1. Uczeń ma prawo do: - właściwie

Bardziej szczegółowo

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA

TRYB DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora szkoły nr 30/2015/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. PROCEDURA OKREŚLAJĄCA TRYB I KRYTERIA DOKONYWANIA OCENY PRACY NAUCZYCIELA w Publicznym Gimnazjum nr 32 im. Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej

STATUT. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej STATUT Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej Tekst Statutu ujednolicony po zmianach: 1) uchwała nr 1/8/06/07 z dnia 12 czerwca 2007 roku; 2) uchwała nr 10/05/08/09 rady pedagogicznej Liceum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH

STATUT GIMNAZJUM NR 20 UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH STATUT GIMNAZJUM NR 20 DLA DZIECI UPOŚLEDZONYCH UMYSŁOWO W STOPNIU UMIARKOWANYM I ZNACZNYM W KIELCACH Rozdział I Nazwa Gimnazjum. 1.1. Gimnazjum posiada nazwę i używa jej w pełnym brzmieniu: Specjalny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy

REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy REGULAMIN ŚWIETLICY Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Dębicy opracowany w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 21.05.2001 w sprawie ramowego statutu publicznej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO STO W KRAKOWIE III Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego ul. Stradomska 10, 31-058 Kraków SZCZEGÓŁOWE WARUNKI I SPOSÓB OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO W III SPOŁECZNYM

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne

Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie. Postanowienia wstępne Regulamin organizacyjny Zespołu Szkół Nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Ostrzeszowie 1 Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa strukturę organizacyjną oraz prawa i obowiązki pracowników Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu Regulamin organizacyjny Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu zwany regulaminem określa organizację

Bardziej szczegółowo

STATUT Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybniku

STATUT Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Rybniku Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 303/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. STATUT Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo