STATUT. II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e. Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT. II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e. Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r."

Transkrypt

1 Załąc znik nr 1 do Uchwa ły Rady Pedagogicznej II LO w Jaś le z dnia 30 lis topada 2010 r. STATUT II Liceum Ogól noks zt ał cącego w Jaśle i m. ppł k. J. Modr ze jewski ego w Jaśl e Tekst ujednolicony stan prawny na 30 listopada 2010 r. Ro zdzi ał I. Informacje o s zkol e 1 1. Nazwa szkoły brzmi: II Liceum O gólnokształcące im. ppłk. J. Modrzejewskiego w Jaśle, zwanej dalej szkołą. Jest to trzyletnia po nadgimnazjalna szkoła public zna ogólnokształcąca, której ukończenie umo żliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. 2. Szkoła ma sied zibę w Jaśle, ul. F loriańska Organem prowad zącym szkołę jest Powiat Jasielsk i. Szkoła jest jednostką bud żetową. 2 Ro zdzi ał II. Cel e i zadani a s zkoł y 3 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględ niające pro gram wychowawczy szko ły oraz program pro filaktyki dostosowany do potrzeb rozwojo wych oraz potrzeb środo wiska szkolnego, a w szczególności: 1) umo żliwia zdob ywanie wied zy i umiejętności niezbęd nych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości, 2) umo żliwia uczniom doko nanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia, 3) kształtuje środo wisko wychowawcze zgodnie z zało żeniami pro gramu wychowawczego szko ły, sto sownie do warunków szkoły i wieku uczniów, 4) umo żliwia uczniom podtrzymanie poczucia to żsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej według zasad określo nych w od rębnych przepisach, 5) realizuje program pro filak tyki dostosowany do potrzeb rozwojo wych uczniów, 6) ud ziela uczniom pomocy p sychologicznej i pedago gicznej na zasadach i w formach określonych w odrębnych przepisach, 7) stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju zainteresowań uczniów przez: a) kierowanie przez nauczycieli samokształceniem uczniów zdolnych w zakresie poszczególnych przed miotów, b) przygotowanie uczniów do konkursów wied zy, turniejów, olimp iad przedmiotowych, c) realizowanie ind ywidualnego p rogramu nauczania, indywid ualnego toku nauki oraz umo żliwienie ukończenia szko ły w skróconym czasie - na zasadach ok reślo nych w odrębnych przepisach, d) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 1

2 e) organizowanie indywid ualnej pomo cy dla uczniów z trudnościami w nauce, w tym po mocy koleżeńskiej, f) pedagogizację rod ziców w zakresie procesu uczenia się. 8) wdraża uczniów do d ziałalności spo łecznej na terenie szko ły pop rzez umo żliwienie im pracy w organizacjach uczniowskich, 9) dba o kulturę języka ojczystego, 10) zapewnia podstawową opiekę med yczną, bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami, 11) w realizacji celów i zadań współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym po radniami specjalistycznymi oraz innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rod zicom Szkoła realizuje zadania wynikające z programu wychowawczego szkoły. 2. Program wycho wawczy i program pro filaktyki szkoły uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rad y Rod ziców i S amorządu Uczniowskiego Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz mo żliwości szkoły, a w szczególności nad : 1) uczniami ro zpoczynającymi naukę w szkole - poprzez rozeznanie potrzeb i mo żliwości uczniów o raz działania integrujące uczniów ze społecznością szkolną planowane i realizowane przez wychowawców k las, 2) uczniami znajdującymi się w szczególnie trud nej sytuacji losowej poprzez zapewnienie pomo cy wychowawczej i materialnej, odpowiednio do mo żliwości szkoły, 3) uczniami niepełnosprawnymi poprzez przyd zielanie uczniom z d ysfunkcjami wzroku i słuchu miejsc w pierwszych ławkach, umo żliwienie nagrywania lekcji na magnetofon. 2. Szkoła realizuje zadania opiekuńcze z zachowaniem następ ujących zasad: 1) uczeń przebywa na terenie szko ły w czasie zajęć lekcyjnych i po zalekcyjnych określo nych tygodnio wym ro zkładem zajęć, podczas któ rych znajduje się pod opieką nauczycieli, 2) na lekcjach i zajęciach po zalekcyjnych opiekę sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, 3) nauczyciel prowadzący zajęcia jest zobowiązany w toku pracy dydaktyczno wychowawczej uwzględniać przepisy bhp i zasad y higieny pracy umysłowej, 4) w czasie przerw międ zy zajęciami op iekę nad uczniami sprawują nauczyciele dyżurni, 5) opiekę nad młodzieżą w czasie wycieczki sprawują nauczyciele pro wadzący wycieczkę przez cały czas jej trwania, 6) zasad y organizowania turystyki i krajo znawstwa określają odrębne przepisy. 3. Teren szkoły objęty jest monitoringiem wizyjnym Dyrektor Szkoły powierza każd y odd ział szczególnej op iece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym odd ziale, zwanemu dalej wychowawcą. 2. Dla zapewnienie ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności po żądane jest, by wychowawca prowadził swój odd ział w ciągu całego etapu edukacyjnego. 3. Dyrektor S zkoły mo że odwołać wychowawcę z pełnionej funkcji w następujących przypadk ach: 1) w razie stwierdzenia, że wychowawca nie wywiązuje się z obowiązków, 2) na pisemny wniosek rod ziców lub uczniów danej klasy, po uprzednim rozpatrzeniu sprawy w ciągu 14 dni od da ty wpłynięcia wniosku oraz po uzyskaniu op inii Rady Pedagogicznej, 2

3 3) choro by nauczyciela trwającej d łużej niż 1 miesiąc, 4) na pisemny uzasadnio ny wniosek nauczyciela. 4. Formy pracy wychowawczej powinny b yć dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunkó w środo wiskowych szko ły. 5. Wychowawca w celu realizacji zadań wychowawczych planuje i o rganizuje wspólnie z uczniami i ich rodzicami: 1) różne formy życia zespo łowego, integrujące zespół k lasowy, 2) indywidualną op iekę nad każd ym wycho wankiem, 3) zajęcia god zin do dyspo zycji wychowawcy klasy oraz ich treści, 4) współpracę z innymi nauczycielami uczącymi w tej k lasie oraz koordynację d ziałań wychowawczych wob ec ogółu uczniów, a tak że wobec tych, którym po trzebna jest indywidualna op ieka, 5) diagno zę potrzeb opiek uńczo-wychowawczych uczniów, 6. zakres i formy pomocy wycho wawczej d la uczniów, 7) współpracę ze specjalistami, świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpo znawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów. 6. Wychowawca ma obowiązek przeprowad zania co najmniej dwóch zebrań w każdym okresie z rod zicami oraz w każdym przypadku gd y ma trudności w dyscyplinowaniu klasy w zakresie zacho wań i utrzymania należytego po zio mu frekwencji na zajęciach lek cyjnych. 7. Na miesiąc przed zakończeniem semestralnych/rocznych zajęć dydaktyczno -wychowawczych ma obowiązek poinformować ucznia i jego rodziców (p rawnych opiekunów) o grożących ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów. Potwierd zenie przekazania tej informacji dla ucznia winno być odnotowane w d zienniku lekcyjnym w rubryce "Informacja o uczniu", zaś rodzicom info rmacja ta powinna być przek azana na zebraniu informacyjnym. 8. Wychowawca klasy mo że poręczyć wnio sek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedago giczną wyko nania kary na okres prób ny. 9. Rod zice i uczniowie danej k lasy mogą wp ływać na dobór bądź zmianę wychowawcy klasy przez zło żenie - za pośrednictwem odpowiednio: Rady Rod ziców bądź Samorządu Uczniowskiego - umotywowanego wniosku do Dyrektora S zkoły. Wniosek powinien być podpisany co najmniej przez 25% ogółu uczniów lub rod ziców danej k lasy. Dyrektor Szko ły ro zpatruje wniosek w terminie 14 dni Wychowawca ma obowiązek wykonania wszystk ich czynności administracyjnych dotyczących klasy, a zwłaszcza: 1) prowadzenia d ziennika lekcyjnego, 2) prowadzenie arkusza ocen, 3) pisania świadectw i dyplomów szkolnych, 4) wypełniania danych statystycznych do tyczących uczniów. 2. Wychowawca ma obowiązek zgłaszania d yrekcji szko ły o zaistniałych rażących przejawach łamania dyscypliny szkolnej przez uczniów w szkole i po za szkołą Szkoła prowadzi d la uczniów do radztwo związane z wyborem k ierunku dalszego kształcenia. W tym celu Dyrektor S zko ły: 1) powołuje spośród nauczycieli koordynatora ds. orientacji zawodo wej o raz określa zakres jego zadań na dany rok szkolny, 2) tworzy warunki do pro wad zenia działalności informacyjnej i doradczej związanej z wyborem przez uczniów kierunków kształcenia poprzez: 3

4 a) współpracę z uczelniami wyższymi, szkołami po licealnymi, zakładami pracy, Powiato wym Urzędem P racy, Poradnią Psychologiczno-Pedago giczną i innymi podmiotami w zak resie o rientacji zawodowej, b) organizowanie spotkań z przedstawicielami ró żnych zawodów, doradcami zawodowymi Powiatowego Urzędu Pracy, psycho logami i pedago gami w związku z wyborem k ierunku kształcenia. 2. Nauczyciele w ramach god zin do dyspozycji wychowawcy klasy, ścieżek międ zyprzedmioto wych oraz wied zy o społeczeństwie realizują zajęcia związane z wybo rem k ierunku kształcenia Szkoła współpracuje z poradniami p sychologiczno pedago gicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi oraz instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc nauczycielo m, uczniom i rodzicom w zakresie: 1) diagno zowania i rozwijania potencjalnych mo żliwości oraz mocnych stro n uczniów, 2) edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rod ziców i nauczycieli, 3) wspomagania wychowawczej funkcji rodziny i szko ły, 4) profilaktyki uzależnień i innych problemów młod zieży, 5) wspomagania wszechstronnego rozwoju młodzieży. 2. Na wniosek Dyrektora S zkoły poradnia psycholo giczno pedago giczna (lub inna poradnia specjalistyczna) mo że realizować zadania wymienione w ust. 1 poza swą sied zibą, na terenie szko ły. Ro zdzi ał III. Organy s zkoł y Organami szko ły są: 1) Dyrektor S zko ły, 2) Rada Pedagogiczna, 3) Rada Rodziców, 4) Samorząd Uczniowski. 2. Dyrektor Szko ły jest kierownikiem zakładu pracy i przeło żo nym służbowym wszystk ich pracowników szkoły, k ieruje d ziałalnością szko ły oraz reprezentuje ją na zewnątrz, a w szczególności: 1) kieruje bieżącą działalnością d ydak tyczno wychowawczą, 2) jest przewodniczącym Rad y Pedagogicznej, 3) sprawuje nad zór pedago giczny w stosunku do na uczycieli zatrudnio nych w szkole w formach i na zasadach określo nych w odrębnych przepisach, 4) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozd rowotne, 5) realizuje uchwały Rad y Pedagogicznej, podjęte w ramach jej ko mpetencji oraz wstrzymuje wyko nanie uchwał sprzecznych z obowiązującym prawem, 6) dysponuje środkami finansowymi określo nymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowied zialność za ich prawidłowe wyko rzystanie, mo że organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły, 7) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, 8) przyznaje pracownikom nagrody oraz wymierza kary porządkowe, 9) występuje z wnioskami po zasięgnięciu op inii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników, 10) wykonuje zadania związane z awansem zawodowym nauczyciela, określone w odrębnych p rzepisach, 4

5 11) realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami organów nad zorujących szkołę, 12) tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samod zielnej pracy uczniów, 13) zapewnia nauczycielom pomoc w realizacji ich zadań i doskonaleniu zawodo wym, 14) zapewnia w miarę mo żliwości odpowiednie warunki o rganizacyjne do realizacji zadań dydaktycznych i op iekuńczo wychowawczych, 15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 3. Dyrektor S zko ły w swoich d ziałaniach współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rod ziców i Samorządem Uczniowskim. 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły, 2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i p romocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów, 4) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji w szkole, 5) ustalanie organizacji doskonalenia nauczycieli szko ły, 6) opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, 7) opiniowanie organizacji pracy szko ły, a zwłaszcza tygodniowego planu zajęć lekcyjnych i po zalekcyjnych, 8) opiniowanie propo zycji dyrektora szko ły w sprawie przydziału czynności nauczycieli w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 9) przygotowanie projektu nowelizacji statutu szko ły i jego uchwalania, 10) występowanie z wnioskiem o dokonanie oceny pracy nauczyciela, 11) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, 12) ustalenie regulaminu swej d ziałalności. 5. Członkowie Rad y Pedago gicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posied zeniu Rady Pedago gicznej, które mo gą naruszać dobro osobiste uczniów, ich rodziców, a tak że nauczycieli i innych pracowników szkoły. 6. W szkole d ziała Rada Rod zicó w, która reprezentuje ogół rodziców uczniów. 7. W skład Rad y Rod ziców wchod zą: po jednym przedstawicielu rad odd ziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rod ziców uczniów danego odd ziału. 8. W wyborach o których mowa w pkt.7 jednego ucznia reprezentuje jeden rod zic. Wybory przep rowadza się na pierwszym zebraniu rod ziców w każdym roku szkolnym. 9. Do kompetencji Rady Rod ziców należy m. in.: 1) uchwalanie w po rozumieniu z radą pedago giczną: a) programu wycho wawczego szko ły obejmującego wszystk ie treści i działania o charakterze wychowawczym sk iero wane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli, b) programu pro filak tyki d ostosowanego do potrzeb rozwojo wych uczniów o raz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystk ie treści i działania o charakterze profilaktycznym sk ierowane do uczniów, nauczycieli i rodzicó w; 2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szko ły; 3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 10. Rada Rod ziców uchwala regulamin swojej d ziałalności, w któ rym określa w szczególności: 1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 2) szczegóło wy tryb przeprowadzania wyborów o k tórych pkt W szkole d ziała Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 12. Zasady wybierania i d ziałania o rganów Samorząd u określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym, który nie mo że być sprzeczny ze statutem szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 5

6 13. Samorząd mo że przedstawić Dyrektorowi Szkoły i Radzie Pedago gicznej wnioski i op inie we wszystk ich sprawach szko ły, w szczególno ści do tyczących praw uczniów, takich jak: 1) prawo do zapo znawania się z pro gramem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami, 2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, 3) prawo do organizacji życia szkolnego, umo żliwiające zachowanie właściwych proporcji międ zy wysiłkiem szkolnym a mo żliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań, 4) prawo redago wania i wydawania własnej gazety szkolnej, 5) prawo organizowania d ziałalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywko wej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrekto rem S zko ły, 6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję op iekuna Samorządu. 14. Samorząd jest uprawniony do wystawiania opinii w związku z: 1) skreśleniem ucznia z listy uczniów, 2) ukaraniem ucznia, 3) nagrod zeniem ucznia, 4) ustaleniem uczniom o ceny z zachowania, 5) szkolnym pro gramem wychowawczym i program pro filaktyki. 15. Samorząd Uczniowski może poręczyć wniosek ucznia, ukaranego karą określoną w niniejszym Statucie, o zawieszenie przez Radę Pedagogiczną wyko nania kary na okres próbny Organy szko ły współpracują ze sobą w ramach swoich kompetencji i są zobowiązane do wzajemnego informowania się o podejmowanych d ziałaniach, przedkładania opinii, wniosków, postulatów i propo zycji w sprawach określo nych w niniejszym statucie. 2. Na uzasadnio ny wnio sek każdego z organów szkoły dyrektor szkoły organizuje wspólne posiedzenia, zebrania i konferencje organów szkoły lub ich przedstawicieli w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zło żenia wniosku. 3. Sprawy spo rne pomiędzy o rganami szkoły rozstrzyga Dyrektor S zko ły, kierując się przepisami prawa. 4. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora S zkoły, 2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor S zkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 3) Dyrektor S zkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów strony sporu, 4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor S zkoły informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 5. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor, powoływany jest Zespól Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły, z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 6. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 8. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 6

7 Ro zdzi ał IV. Organi zac ja s zkoł y 12 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sp rawie organizacji roku szkolnego Szczegółową organizację nauczania wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrekto ra S zko ły najpó źniej do 30 kwietnia każdego rok u, na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego szko ły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący szkołę do 30 maja każdego roku. 2. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników szkoły łącznie z liczbą stanowisk k ierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązko wych, liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań i innych zajęć po zalekcyjnych finanso wanych ze środków przydzielo nych przez organ prowadzący szkołę oraz liczbę godzin zajęć prowadzo nych przez poszczególnych nauczycieli. 3. Na podstawie zatwierdzo nego arkusza Dyrektor S zko ły z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy ro zkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych Podstawo wą jednostką organizacyjną szko ły jest odd ział. 2. W oddziałach organizowane są zajęcia edukacyjne stanowiące realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego ustalonej dla liceum ogólnokształcącego. 3. Nauczanie języków obcych mo że być organizowane w zespołach międzyoddziało wych z uwzględnieniem po zio mu umiejętności językowych uczniów. 4. W uzasadnio nych przyp adkach poszczególne zajęcia edukacyjne mo gą być pro wad zone na terenie innych jednostek organizacyjnych, w szczególności: szkół wyższych, centrów kształcenia ustawicznego, centrów kształcenia praktycznego na podstawie umo wy zawartej pomiędzy szkołą a daną jednostką Liczba uczniów w odd ziale nie powinna przekraczać Zajęcia fakultatywne, zajęcia d ydaktyczno-wyrównawcze, nauczanie języków obcych, elementów informatyki, zajęcia wychowania fizycznego, a tak że inne zajęcia fakultatywne lub nadobowiązkowe mogą być prowadzone po za systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziało wych, międzyodd ziałowych, i międ zyszkolnych. 3. Oddział d zieli się na grupy na przedmiotach i według zasad określo nych w przepisach dotyczących ramo wych planów nauczania z uwzględnieniem wysokości środków finansowych w planie finanso wym szko ły. 16 God zina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnio nych przypadk ach dopuszcza się prowad zenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodnio wy czas zajęć ustalo ny w tygodniowym rozkład zie zajęć. 7

8 17 1. Szkoła może przyjmo wać słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedago giczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego miedzy szkołą, a zakładem kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą. 2. W szkole mo gą być wprowad zane innowacje i eksperymenty pedagogiczne. 3. Inno wacja lub eksperyment może obejmować wszystk ie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całą szkołę, odd ział lub grupę. 4. Uchwałę w sp rawie wprowadzenia innowacji i ek sperymentu pedagogicznego w szkole podejmuje Rada Pedagogiczna. 5. Uchwała w sprawie wprowadzenia inno wacji i eksperymentu pedagogicznego mo że być podjęta po uzyskaniu: 1) zgod y nauczycieli, któ rzy będą uczestniczyć w innowacji lub w eksp erymencie, 2) opinii Rady S zkoły, 3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego na wprowadzenie w szkole innowacji lub eksperymentu Biblioteka szkolna jest pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań dydak tyczno-wychowawczych, dosko naleniu warsztatu nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej oraz w miarę mo żliwości wiedzy o regionie. 2. Z zasobów biblio teki mo gą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy, rodzice, a tak że inne osob y na zasadach ok reślo nych w regulamin ie biblio teki szkolnej. 3. Pomieszczenia i wyposażenie biblioteki umo żliwiają: 1) gromadzenie i opracowywanie zbioró w, 2) korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczalni, 3) prowadzenie przysposob ienia czytelniczego i informacyjnego uczniów, 4) projekcję filmów i programów dydaktycznych, 5) posługiwanie się techno lo gią informacyjną, 4. God ziny pracy bib lioteki powinny umo żliwiać dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 5. W skład bib lioteki szko lnej wchod zi księgozbiór zasadniczy do wypożyczeń oraz księgozbiór podręczny do korzystania na miejscu. 6. Bibliotekę pro wadzi nauczyciel bibliotekarz, do którego zadań należy: 1) gromadzenie i opracowywanie zbioró w, w tym czasopism i specjalnych, 2) tworzenie, prowad zenie i porządkowanie katalo gów, 3) selekcja księgozbioru, 4) udostępnianie zbiorów czytelnikom, 5) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania info rmacji, 6) tworzenie mo żliwości do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną, 7) rozbud zanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań czytelniczych, 8) wyrabianie, pogłęb ianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się, 9) ud zielanie czytelnikom różnego rodzaju info rmacji bib liotecznych, bib liograficznych i źródło wych, 10) insp irowanie uczniów i nauczycieli do czytelnictwa, 11) współpraca z nauczycielami w zakresie gromad zenia fachowej literatury oraz jej upowszechniania, l2) realizacja programu czytelniczego i informacyjnego w wymiarze określo nym w odrębnych przepisach, 13) upowszechnianie nowości wydawniczych przez różnego rod zaju formy propagandy czytelniczej, 14) organizowania różnorodnych d ziałań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 8

9 7. Nauczyciel bib lio tekarz w swoich d ziałaniach współpracuje z dyrekto rem szkoły, wychowawcami klas, uczniami, nauczycielami, rod zicami oraz innymi bibliotekami w następujących fo rmach: 1) przedkłada dyrektorowi szkoły semestralne i roczne sprawozdania na temat wyników pracy bib lio teki, 2) na koniec każdego semestru informuje wycho wawców klas o stanie czytelnictwa wśród uczniów, 3) współpracuje z nauczycielami, uczniami i rodzicami przy o rganizacji zajęć dydaktyczno wychowawczych, imprez i uroczystości szkolnych, 4) we współpracy z uczniami i nauczycielami podejmuje działania mające na celu inspirowanie członków społeczności szkolnej do czytelnictwa: wystawy, konkursy czytelnicze, plastyczne, literackie, sympo zja naukowe, uroczystości rocznicowe, warsztaty czytelnicze itp. 5) współpracuje w realizacji zadań z innymi bib lio tekami na zasadach uzgodnio nych z dyrektorem szko ły Szkoła może organizować zajęcia nadobo wiązkowe dla uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych, finansowane z bud żetu szko ły oraz prowad zone bezpłatnie przez nauczycieli. 2. Zajęcia te mogą b yć pro wad zone po za systemem klasowo lekcyjnym w grupach oddziało wych i międzyodd ziało wych. 3. Liczba uczestników zajęć, o których mo wa w ust. 1 nie powinna b yć niższa niż 15 uczniów, z wyjątk iem zajęć prowad zonych bezpłatnie. Ro zdzi ał V. Nauc zyci el e i i nni pracowni cy szkoły Nauczyciel p rowadzi pracę dydak tyczną, wychowawczą i op iekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzo nych jego opiece uczniów. 2. Nauczyciel jest zobowiązany swoją postawą i dyscypliną pracy dawać wzór młod zieży oraz rzetelnie wykonywać zadania statutowe szkoły, a w szczególności: 1) czuwać nad zdrowiem i bezpieczeństwem ucznia podczas procesu dydaktyczno wychowawczego, 2) wypełniać funkcje nauczyciela dyżurnego, 3) aktualizować wied zę merytoryczną i metod yczną w zakresie swojej specjalności, 4) stosować metody i formy pracy adekwatne do potrzeb uczniów, ich wieku i mo żliwości psychofizycznych, 5) wspierać wszechstronny rozwój uczniów, 6) rozwijać zainteresowania i zdolności uczniów oraz wyrównywać ich braki w wiadomościach i umiejętnościach pop rzez indywidualizację procesu nauczania, 7) bezstronnie i obiek tywnie oceniać uczniów zgod nie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania, 8) informować uczniów o ocenach z prac kontrolnych i sprawd zianów w terminie zgod nym z 37 ust.10. 9) udostępniać do wglądu na wniosek ucznia jego rod ziców lub prawnych opiekunów - poprawione i ocenione prace pisemne na czas ok reślo ny przez nauczyciela, 10) ud zielać uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowod zeń szkolnych, 11) planować własną pracę dydaktyczną i wychowawczą, 12) efektywnie wykorzystywać czas lekcji i innych zajęć, 9

10 13) dbać o porządek i wyposażenie powierzonej pracowni dydaktycznej, po dejmować inicjatywy w celu jego wzbogacenia. 3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę jest obowiązkiem wszystk ich pracowników szko ły. P racownicy są zobowiązani do bezwzględnego stosowania zapisów ujętych przepisami, zarządzeniami i szkolnymi regulaminami do tyczącymi bhp i p/poż Dyrektor S zkoły, w po rozumieniu z Radą Rod ziców i Samorządem Uczniowskim, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów o raz mo żliwości organizacyjnych kadro wych i finansowych szkoły, wyznacza na początku etapu edukacyjnego d la danego odd ziału lub zespołu od 2 do 4 przedmiotów, ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzo nym. 2. W szkole d ziałają zespo ły przedmiotowe: 1) Zespół P rzedmiotów Humanistycznych. 2) Zespół P rzedmiotów Matematyczno Przyrodniczych. 3) Zespół Języków Obcych. 4) Zespół Wychowawczy. 3. Dyrektor S zko ły mo że powo ływać inne zespoły problemowo zadaniowe. 4. Pracą zespołu kieruje p rzewodniczący powołany przez Dyrekto ra S zko ły na wniosek zespołu. Posied zenia zespołów są protokołowane. 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują: 1) zorganizowanie współpracy nauczycieli dla ustalania zestawu programów nauczania, uzgadnianie sposobów realizacji programów nauczania, korelowanie treści kształcenia przedmiotów pokrewnych, a tak że uzgadnianie decyzji w sprawie wyboru programów nauczania, 2) wspólne opracowanie szczegóło wych kryteriów oceniania uczniów oraz sposoby badania wyników nauczania, 3) organizowanie wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia zawodo wego oraz dorad ztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 4) współd ziałanie w organizowaniu praco wni p rzedmioto wych a tak że w uzupełnianiu ich wypo sażenia, 5) opiniowanie przygoto wywanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania. 6. Szczegółowe zadania zespołów, o których mowa w ust.1-3 określa roczny plan pracy, zatwierd zony przez Radę Pedagogiczną. 7. Zespół Wychowawców diagno zuje środowisko wychowawcze ucznia i organizuje współpracę klas o raz: 1) analizuje źródła niepowod zeń wychowawczych, 2) ustala jednolity system wymagań wobec uczniów, 3) podejmuje decyzje w sprawie zabezpieczenia opieki w czasie imp rez organizowanych przez szkołę, 4) analizuje sytuację materialną i losową uczniów w związku z zapewnieniem p omocy psycholo giczno ped agogicznej i materialnej. 8. Wewnątrzszkolny system doradztwa dla nauczycieli obejmuje: 1) opiekę pedago giczną nad nauczycielami ro zpoczynającymi pracę w szkole, 2) organizację szkoleń Rady Pedago gicznej wg harmono gramu ustalo nego na kolejny rok szkolny, 3) przep rowadzanie lekcji koleżeńskich w celu doskonalenia warsztatu p racy nauczycieli, 4) organizację szkoleń zespołu wychowawczego w celu doskonalenia metod współpracy z rod zicami i młodzieżą, 10

11 5) współpracę w ramach k o misji przedmiotowych w celu opracowania p lanów nauczania, wyboru podręczników, analizy postępów młod zieży w nauce, form p racy z uczniami uzdolnionymi Za zgodą organu pro wad zącego w szkole mo że być utworzone jedno lub więcej stanowisko wicedyrektora oraz inne stano wiska kierownicze. 2. Obowiązki wicedyrekto ra obejmują: 1) sprawo wanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, 2) zastępowanie Dyrektora S zkoły w czasie jego nieobecności w godzinach dyżuru, 3) ustalenie harmono gramu k lasyfikacji i wykonanie prac przygotowawczych związanych z organizacją matury: a) przygotowanie listy uczniów zamierzających przystąpić do matury (zebranie deklaracji), b) przygotowanie pomieszczeń, w których pro wad zona będ zie matura, 4) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli, 5) dokonywanie rozliczeń god zin ponadwymiarowych, 6) dokonywanie systematycznej kontroli prawidłowości wypełniania d zienników lekcyjnych oraz odbioru arkuszy ocen w okresie klasyfikacji, 7) sprawd zanie i podpisywanie rachunk ów, faktur i ro zliczeń w zastępstwie d yrektora szkoły, 8) pełnienie dyżuru w god zinach uzgodnio nych z Dyrektorem S zko ły, 9) sporządzanie porozumieniu z wychowawcami klas harmonogramu wycieczek szkolnych, akceptowanie dokumentacji wycieczek i spra wdzanie ich dokumentacji z odpowiednimi przepisami. 10) przewodniczenie komisji rekrutacyjnej. 11) wyko nywanie innych po leceń Dyrekto ra S zkoły W szkole istnieje stanowisko pedagoga szkolnego. 2. Zakres zadań pedagoga szkolnego obejmuje: 1) rozpo znawanie indywid ualnych potrzeb uczniów o raz analizowanie przyczyn niepowod zeń szkolnych, rozpo znawanie warunków rod zinnych, zdrowotnych, materialnych i p sycho fizycznych uczniów, 2) określanie form i sposobów ud zielania pomocy uczniom, w tym uczniom wybitnie uzdolnionym, odpowied nio do ro zpoznanych potrzeb, ud zielanie indywid ualnej i zespołowej pomocy terapeutycznej potrzebującym tego ucznio m, 3) ud zielanie rożnych form pomocy psychologicznej i pedago gicznej uczniom realizującym indywidualny pro gram lub tok nauki, 4) organizowanie, prowadzenie i koo rdynacja prac z zakresu orientacji zawodowej, 5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 6) przeprowadzanie d ziałań o charakterze pro filaktycznym, socjalizacyjnym i resocjalizacyjnym, 7) ud zielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wycho wywaniu własnych dzieci, o rganizowanie i prowad zenie pedagogizacji rodziców, 8) prowadzenie dokumentacji działalności na zasadach określo nych w odręb nych przepisach, 9) opracowanie na każdy rok szkolny ramowego planu pracy, zatwierdzanego przez dyrekto ra szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 10) składanie pod koniec każdego semestru sprawo zdań z realizacji zadań. 11

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu STATUT Dolnośląskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego Nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących we Wrocławiu 2012/13 1 Rozdział I Postanowienia ogólne oraz cele i zadania Ośrodka 1 1. Ośrodek

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 TEKST UJEDNOLICONY po nowelizacji z dnia 6 lutego 2014 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ TERE ÓW ZIELE I im. inż. Czesława owaka w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18 PODSTAWA PRAW A Ustawa z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ

STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ STATUT PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ INFORMATYCZNO-JĘZYKOWEJ w Białymstoku Ustalony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz 2572 z późn. zmianami). 1

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU

STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU STATUT GIMNAZJUM NR 24 WE WROCŁAWIU Na podstawie art. 60 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r. Nr 80, poz. 546, z późń. zm.), rozporządzenia MEN z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6

STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE. 31-134 Kraków, ul. Basztowa 6 Uchwała rady pedagogicznej z dnia 20 listopada 2013 r. Wprowadzona Zarządzeniem Nr 19/2013 STATUT PAŃSTWOWEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ II st. IM. FRYDERYKA CHOPINA W KRAKOWIE 31-134 Kraków, ul.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015

S T A T U T. Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1. (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 S T A T U T Technikum Ekonomicznego Nr 1 w Warszawie, ul. Stawki 10 1 (stan prawny: 12 stycznia 2015) Warszawa 2015 1 Opracowano i przyjęto na podstawie: Konstytucji RP z 1997 r., ustawy z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ROZDZIAŁ I STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KARDYNAŁA BOLESLAWA KOMINKA W KĄTACH WROCŁAWSKICH ustalony na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106,

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem

Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Statut Szkoły Podstawowej Szalom Alejchem Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem działa na podstawie statutu nadanego na podstawie art. 84 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76

Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Statut Zespołu Szkół nr 117 z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 76 Gimnazjum Dwujęzycznego nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Warszawie XXXIII Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja

Bardziej szczegółowo

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE

STATUT. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. K.K. BACZYŃSKIEGO W CZĘSTOCHOWIE Spis treści 1. Statut Szkoły. str. nr 3 2. Załącznik nr 1 Regulamin dyżurów nauczycieli 3. Załącznik nr 2 Wewnątrzszkolny System Oceniania

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE

Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa w Koninie Strona 1 z 31 STATUT AKADEMII MŁODEGO CZŁOWIEKA PRYWATNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONINIE Akademia Młodego Człowieka Prywatna Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu

Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Statut Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu Rozdział I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Osobą prowadzącą dla Szkoły Podstawowej AMS w Woliborzu jest Fundacja Wspierania Aktywności Lokalnej FALA z siedzibą we Wrocławiu.

Bardziej szczegółowo

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu

STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu STATUT Prywatnej Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Toruniu Spis treści Rozdział I Podstawowe informacje o szkole policealnej. Rozdział II Cele i zadania szkoły policealnej. Rozdział III Sposób wykonywania

Bardziej szczegółowo

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE

STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE STATUT IV PRYWATNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W KRAKOWIE Rozdział I Podstawowe informacje o szkole Spis Treści: Rozdział II Cele i zadania szkoły Rozdział III Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ NR 84 W WARSZAWIE 2 SPIS TREŚCI CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ... 5 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH KOMPETENCJE... 7 ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ... 12 UCZNIOWIE... 16 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy

Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Statut Zespołu Szkół w Choroszczy Publicznego Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Choroszczy oraz Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Choroszczy Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku

STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku STATUT Zespołu Szkół Zawodowych Nr5 im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego w Białymstoku 1 Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa szkoły 2. Rozdział II Informacje o szkole 3. Rozdział III Cele i zadania szkoły 4. Rozdział

Bardziej szczegółowo

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.

- Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SKÓRZANO- ODZIEŻOWYCH, STYLIZACJI I USŁUG W RADOMIU UL. ŚNIADECKICH 5 (tekst jednolity) Opracowany na podstawie: - Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo