SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r."

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Stowarzyszenia Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" w Zielonej Górze za 2010r. zgodnie z przepisami dotyczącymi zakresu sprawozdań składanych przez fundacje, tj. przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r o fundacjach (Dz.U. z 1991r Nr 46, poz.2003 ze zm.) wraz z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz.U. Nr 50, poz. 529). 1. a) Nazwa: Stowarzyszenie Koszykówki Młodzieżowej "Zastal" b) Siedziba: Zielona Góra, ul. Sulechowska 4a c) Data wpisu do KRS: r. d) Nr w Krajowym Rejestrze Sądowym: e) NIP REGON Dane dotyczące członków Zarządu: Lp. Nazwisko i imię Funkcja Miejsce zamieszkania 1. IREK Krzysztof Prezes Zielona Góra, ul. Kokosowa 7/3 2. MIŁKOWSKI Roman Wiceprezes Ochla, ul. Zielonogórska 2 3. WITKOWSKI Wojciech Członek Zielona Góra, ul. Perłowa 1 4. ŁUKOWIAK Krzysztof Członek Zielona Góra, ul. Olchowa CZARKOWSKI Rafał Członek Zielona Góra, ul. Złotej Rybki RAJEWICZ Rafał Członek Racula, ul. Groszkowa 7 7. PROTASEWICZ Czesław Członek Zielona Góra, ul. Ptasia 49/20 Cele statutowe: Przedmiotem działalności statutowej Stowarzyszenia jest rozwój sportu kwalifikowanego, a w szczególności koszykówki chłopców, jak również upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży. 2. Zakres prowadzonej działalności statutowej: 1. Organizowanie i prowadzenie szkolenia sportowego w formie treningów, konsultacji, obozów, pogadanek przy pomocy fachowej kadry trenersko-instruktorskiej, 2. Organizowanie imprez sportowych towarzyskich i mistrzowskich oraz sportoworekreacyjnych, 3. Prowadzenie działalności na rzecz ogółu społeczeństwa oraz swoich członków przez organizowanie zajęć i obozów sportowych, imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych, 4. Uczestniczenie w zawodach i imprezach sportowych, organizowanych przez inne kluby lub instytucje zajmujące się rozwojem kultury fizycznej i sportu oraz udział w zawodach międzynarodowych w kraju i zagranicą. 5. Prowadzenie pracy wychowawczej wśród podopiecznych. 6. Wykonywanie usług zleconych przez organizacje kultury fizycznej i sportu, inne organizacje poza sportowe w zakresie organizowania imprez sportowych, szkoleniowych i rekreacyjnych. 7. Uczestniczenie w procesie rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej.

2 8. Podnoszenie sprawności fizycznej dzieci, młodzieży i dorosłych. 9. Propagowanie zdrowego, sportowego trybu życia. 10. Stwarzanie warunków do rozwoju sportu wyczynowego. 11. Realizowanie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. 12. Prowadzenie działalności gospodarczo-usługowej jako dodatkowej w stosunku do działalności pożytku publicznego, z której dochody w całości przeznacza się na statutowe cele Stowarzyszenia. 3. Opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. Głównym zadaniem realizowanym przez Stowarzyszenie w 2010 roku było prowadzenie procesu szkoleniowego i udział poszczególnych grup sportowych w meczach i turniejach towarzyskich i mistrzowskich. Zajęcia szkoleniowe odbywały się na salach sportowych Zielonej Góry. Dla prawidłowego prowadzenia szkolenia zatrudnialiśmy następującą kadrę trenerskoinstruktorską: 1. Leonard Siwicki - trener II kl, pełny etat (2 grupy szkoleniowe), 2. Bogusław Onufrowicz - trener II kl, pełny etat (2 grupy szkoleniowe), 3. Damian Worchacz - trener II kl, 1/2 etatu (1 grupa szkoleniowa), 4. Michał Siwicki - instruktor, pełny etat (2 grupy szkoleniowe), 5. Marek Chmiel - instruktor, umowa-zlecenie (1 grupa szkoleniowa). Szkoleniem sportowym objęte były następujące grupy: 1. juniorzy starsi 2. juniorzy I 3. juniorzy II 4. kadeci I 5. kadeci II 6. młodzicy I 7. młodzicy II 8. grupa początkująca. Wszystkie w/w grupy szkoleniowe (poza grupą początkującą) brały udział w rozgrywkach mistrzowskich makroregionu dolnośląsko-lubuskiego oraz meczach i turniejach towarzyskich na terenie Zielonej Góry i kraju Uczestniczyły również w obozach szkoleniowych. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia: - reklamowanie reklamodawców na strojach sportowych i banerach umieszczanych na salach sportowych, gdzie rozgrywane są mecze, - otrzymywane środki finansowe za w/w reklamy w całości wykorzystywane są na cele statutowe Stowarzyszenia. 4. Odpisy uchwał Zarządu Stowarzyszenia: 1) Po wysłuchaniu sprawozdania finansowego za 2009r, przedstawionego przez główną księgową oraz wysłuchaniu informacji Komisji Rewizyjnej o wynikach z badania sprawozdania, Zarząd jednogłośnie zatwierdził sprawozdanie finansowe (bilans SKM Zastal za 2009r.). 2) Po zapoznaniu się z planami finansowymi Stowarzyszenia na 2010r przedstawionymi przez dyrektora Stowarzyszenia, które po stronie dochodów i wydatków wynoszą ,-zł, Zarząd jednogłośnie zatwierdził te plany. 3) Ustalenie terminu Walnego Sprawozdawczego Zebrania Członków SKM Zastal na dzień r 4) Zatwierdzenie na w/w zebranie materiałów: a) sprawozdanie Zarządu za 2009r, b) projektu porządku obrad, c) projektu regulaminu obrad.

3 5) Zatwierdzono zgrupowanie sportowe wszystkich grup szkoleniowych, organizowane w dniach r w Karnicach k/rewala. 6) Wybrano delegatów SKM Zastal na Walne Zebranie Sprawozdawcze Delegatów Lubuskiej Federacji Sportu, które odbyło się w dniu r. 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł (np. spadek, darowizna, środki pochodzące ze źródeł publicznych, w tym z budżetu państwa i budżetu gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach celów statutowych z uwzględnieniem kosztów tych świadczeń, jeżeli prowadzono działalność gospodarczą, wynik finansowy tej działalności oraz procentowy stosunek przychodu osiągniętego z działalności gospodarczej do przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł. Finanse Stowarzyszenia w 2010 roku: Dochody i dotacje - ogółem ,40zł 1) 1% podatku dochodowego od osób fizycznych ,20 2) składki członkowskie członków Stowarzyszenia 1.460,00 3) darowizny 1.600,00 4) składki członkowskie zawodników 8.600,00 5) odpłatność zawodników za obozy sportowe ,00 6) transfery zawodników 5.000,00 7) środki z Lubuskiej Federacji Sportu ,00 8) dotacje Urzędu Miasta ,90 9) dotacje Urzędu Marszałkowskiego ,00 10) reklama ,00 11) usługi telefoniczne 720,00 12) pozostałe dochody operacyjne ,58 w tym PFRON ,58 13) przychody z działalności statutowej ,72 Razem: ,40 zł 1. Dotacje Urzędu Miejskiego były przeznaczone na następujące zadania: a) szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców oraz udział w rozgrywkach towarzyskich i mistrzowskich, b) wspólne imprezy sportowe w koszykówce seniorów i juniorów miast zaprzyjaźnionych Zielona Góra - Kraljevo (Serbia), c) organizacja turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów, d) organizacja turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Kadetów, e) organizacja wyjazdu i udziału w finałach Mistrzostw Polski Juniorów, f) organizacja wyjazdu i udział w finałach Mistrzostw Polski Kadetów 2. Dotacje Urzędu Marszałkowskiego: a) organizacja zgrupowania sportowego dla grup młodzieżowych w koszykówce chłopców, b) udział grup młodzieżowych w rozgrywkach w koszykówce chłopców. 3. Lubuska Federacja Sportu: a) organizacja CAMP-u w koszykówce chłopców czterech województw: dolnośląskiego, śląskiego, opolskiego i lubuskiego, b) dofinansowanie zgrupowania szkoleniowego, 4. Dofinansowanie z PFRON do wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej. Wynik finansowy działalności gospodarczej (wpływy z reklam - poz.10 tabeli dochodów i dotacji) wynosi ,-zł, co stanowi 0,11% przychodu osiągniętego z pozostałych źródeł.

4 6. Informacja o poniesionych kosztach na: a) koszty działalności statutowej: - zużycie materiałów (piłki do koszyk., stroje sportowe) ,20 - usługi transportowe ,83 - podróże służbowe, ryczałty samochodowe ,41 - wynagrodzenia + ZUS ,68 - um. zlecenia (płace trenera) ,00 - pozostałe um.zlec, deleg.sędz. (obsługa meczów) ,00 - koszty noclegów i wyżywienia (turnieje, obozy, mecze) ,22 - opłata sali sportowej (obóz) ,00 - koszty lekarstw i leczenia - 556,22 - opłaty sędziów (dojazdy) ,02 - opłaty licencyjne ,00 - pozostałe koszty (ubezp.zawod.,isostar,wpisowe do turnieju, skł.lzkosz, LFS, woda na mecze, CAMP) ,98 - nagrody za osiągnięcia sportowe ,00 Razem: ,56 zł b) koszty administracji: - zużycie materiałów (znaczki, art.biurowe, prenumerata, toner, papier ksero, program antywirus., zestaw komputerowy) ,70 - podróże służbowe, ryczałt samochodowy ,01 - wynagrodzenia + ZUS ,98 - łączność telefoniczna i internet ,45 - dzierżawa pomieszczeń biurowych ,72 - pozostałe koszty (opł. sądowe, odpisy KRS, kwiaty,kondolencje) ,37 - prowizje i opłaty bankowe ,00 Razem: ,23 zł c) działalność gospodarcza 0,00 zł d) pozostałe koszty operacyjne - zaokrąglenia 0,24 zł OGÓŁEM KOSZTY ,03 Uwaga: a) środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości ,20zł w całości przeznaczono na cele statutowe, b) z w/w kwoty nie przeznaczono żadnych środków na kampanię promocyjno-reklamową, związaną z pozyskiwaniem środków z 1% podatku. Dane o: 7a) - liczba osób zatrudnionych w Stowarzyszeniu z podziałem według zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 1) kadra trenersko - instruktorska: - Leonard Siwicki - trener II kl, pełny etat ((2 grupy szkoleniowe) - Bogusław Onufrowicz - trener II kl, pełny etat (2 grupy szkoleniowe)

5 - Damian Worchacz - trener II kl., 1/2 etatu (1 grupa szkoleniowa) - Michał Siwicki - instruktor - pełny etat (2 grupy szkoleniowe) - Marek Chmiel - instruktor, umowa-zlecenie (1 grupa szkoleniowa) 2) administracja: - Czesław Protasewicz - dyrektor Stowarzyszenia, pełny etat, wykształcenie wyższe, - Katarzyna Rudnicka - główna księgowa, pełny etat, wykształcenie średnie ekonom. - Iwona Wojciechowska - sekretarka, 1/2 etatu, wykształcenie średnie ekonom. 3) nie zatrudniano osób wyłącznie do działalności gospodarczej. 7b) - łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez Stowarzyszenie z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia, z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: 7c) - wysokość rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego łącznie członkom Zarządu i innych organów Stowarzyszenia oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia: 7d) - wydatki na wynagrodzenia z umów - zleceń: Ogółem ,-zł 7e) - udzielonych przez Stowarzyszenie pożyczkach pieniężnych, z podziałem ich wysokości, ze wskazaniem pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z podaniem podstawy statutowej udzielania tych pożyczek: 7f) - kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: BZ WBK O/Zielona Góra na dzień r kwota ,50zł 7g) - wartość nabytych obligacji oraz wysokość objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: 7h) - nabytych nieruchomości, ich przeznaczenia oraz wysokości kwot wydatkowanych na to nabycie: 7i) - nabytych pozostałych środków trwałych: 7j) - wartość aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 8. - dane z działalności zleconej Stowarzyszeniu przez podmioty państwowe i samorządowe (usługi, państwowe zadania zlecone i zamówienia publiczne) oraz o wyniku finansowym tej działalności: a) podmioty państwowe - brak. b) zadania powierzone przez Urząd Miejski: - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w koszykówce chłopców oraz udział w rozgrywkach towarzyskich i mistrzowskich, - wspólne imprezy sportowe w koszykówce miast zaprzyjaźnionych Zielona Góra - Kraljevo

6 (Serbia), - organizacja turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Juniorów, - organizacja turnieju półfinałowego Mistrzostw Polski Kadetów, - organizacja wyjazdu i udział w finałach Mistrzostw Polski Juniorów, - organizacja wyjazdu i udział w finałach Mistrzostw Polski Kadetów. Ogółem środki finansowe na w/w zadania ,90 zł zostały z Urzędem Miasta rozliczone. c) zadania powierzone przez Samorząd Województwa Lubuskiego: - organizacja zgrupowania sportowego dla grup młodzieżowych w koszykówce chłopców, - udział grup młodzieżowych w rozgrywkach w koszykówce chłopców. Kwota ogółem ,-zł została rozliczona z Urzędem Marszałkowskim informacja o rozliczeniach Stowarzyszenia z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych, a także informacja w sprawie składanych deklaracji podatkowych: SKM "Zastal" składa deklaracje podatkowe: PIT 4R, PIT 11, CIT 8, VAT 7, PIT 8AR. Nie ciążyły na Stowarzyszeniu żadne zobowiązania podatkowe. 10. Informacja, czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzona w Stowarzyszeniu kontrola, a jeśli była to jej wyniki: a) w okresie sprawozdawczym przeprowadzona była kontrola Komisji Rewizyjnej SKM Zastal. Wynik był pozytywny. b) nie była przeprowadzona żadna inna kontrola. Katarzyna Rudnicka - Główna Księgowa Czesław Protasewicz - Dyrektor Podpisy członków Zarządu SKM "Zastal" 1. IREK Krzysztof - Prezes MIŁKOWSKI Roman - Wiceprezes ŁUKOWIAK Krzysztof - Członek CZARKOWSKI Rafał- Członek WITKOWSKI Wojciech - Członek RAJEWICZ Rafał - Członek PROTASEWICZ Czesław - Członek...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI PROMOCJI KOMPETENCJI W ROKU 2013 FUNDACJA PROMOCJI KOMPETENCJI FOUNDATION FOR COMPETENCE PROMOTION 91-503 Łódź, ul. Szpacza 21; tel./fax (42) 617 02 91 NIP: 726-252-47-71; REGON: 100115869 Deutsche Bank PBC SA nr.konta 94 1910 1048 2783

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2010 SAMORZĄDOWE STOWARZYSZENIE ROZWOJU ZIEMI RAWSKIEJ... (pełna nazwa jednostki) I. Nazwa stowarzyszenia, siedziba i adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym, numer

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. Nazwa: Fundacja Wspierania Inicjatyw i Rozwoju WIR 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA OKRES OD 31.08.2006 R. DO 31.12.2007 R. 1. Nazwa fundacji: Fundacja Pro Advice Siedziba: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Liściasta 16 Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI BENE VOBIS ZA ROK 2010 Podstawowe informacje o organizacji Nazwa: Fundacja Bene Vobis Adres: 01-554 Warszawa, Al. Wojska Polskiego 50/54 lok.56 Numer w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH

FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH Sprawozdanie z działalności Fundacji Inicjatyw Menedżerskich za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. na podstawie: wzoru sprawozdania określonego przez Ministra Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2012 rok I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Nazwa, adres fundacji.

Nazwa, adres fundacji. I. DANE FUNDACJI Nazwa, adres fundacji. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Tęczowy Parasol za 2014 rok 1. Organizacja nosi nazwę: Fundacja Tęczowy Parasol. 2. Siedzibą organizacji jest Częstochowa,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku

Sprawozdanie Zarządu Fundacji Polskich Niewidomych i Słabowidzących Trakt z działalności w 2009 roku FUNDACJA POLSKICH NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH TRAKT Organizacja Pożytku Publicznego Adres do korespondencji: ul. Krańcowa 23 m 23; 02-493 Warszawa Kontakt: +48 22 57 61 879; +48 606 75 75 85; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2012 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DOBRYCH MEDIÓW PRZESŁANIE ZA ROK 2009 Składane na podstawie art. 12 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst. jedn. Dz. U. z 1991 r. Nr 46,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013

Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 Sprawozdanie z działalności Fundacji Prodeste za rok 2013 w układzie określonym z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.(dz. U. z dnia 22 maja 2001 r.) Na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011. Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2011 Na podstawie przepisów Rozporządzenia MS z dnia 8.05.2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji (Dz. U. Nr 50/01, poz. 529)

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 2013 Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności za rok 213 I. Dane organizacji pożytku publicznego 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, ul. Młynarska 7 lok.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2006r. 1 1) Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym i numer KRS-u wraz ze statystycznym numerem identyfikacyjnym w systemie REGON, dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013

Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Sprawozdanie z działalności fundacji w roku 2013 Nazwa: Fundacja 5Medium Sprawozdanie obejmuje okres roku kalendarzowego. 1) Podstawa prawna : Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach /Dz.U. z 1991

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Sprawozdanie z działalności fundacji w 2013 roku Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 48 www.faoo.pl, www.promengo.pl, www.kursodrom.pl Nazwa fundacji Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym

Sprawozdanie. z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków. Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Odnowy Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym za okres od 1 marca do 31 grudnia 2009 I. Dane organizacji: Nazwa - Stowarzyszenia Na Rzecz

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006.

Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. 1 Warszawskie Hospicjum Społeczne pl. Inwalidów 10 m 73 01-552 Warszawa Sprawozdanie Merytoryczne za rok 2006. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2006. 1. Nazwa (firma) i siedziba, adres, data wpisu w Krajowym

Bardziej szczegółowo

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA

TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA TORUŃSKIE STOWARZYSZENIE EKOLOGICZNE TILIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA EKOLOGICZNEGO TILIA ZA 2011 ROK str. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI TORUŃSKIEGO STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego

SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego SPRAWOZDANIE FUNDACJI TVN nie jesteś sam za rok 2008 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji ( dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. Gdańsk, 25 marca 2011 r. 1 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE za 2010r. sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. dot. ramowego zakresu

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm. SPRAWOZDANIE FUNDACJI IM. STEFANA BATOREGO ZA ROK 2004 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 ze zm.) Do sporządzenia

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP

FUNDACJA ROZWOJU REGIONU GOŁDAP Gołdap, 15 marzec 2010 r. SPRAWOZDANIE z działalności Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap za rok 2009. 1. Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap woj. warmińsko-mazurskie, 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 16 Data wpisu

Bardziej szczegółowo

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 Okres sprawozdawczy: 01.01.2014 31.12.2014 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 roku

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XLVI/526/14 Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku.

Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Chełm w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 roku. Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 668/13 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku

Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat. Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku Łódź, dnia 27 marca 2009 roku Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat sporządzone na podstawie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 roku (Dziennik Ustaw

Bardziej szczegółowo