SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warszawa 2010

2 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warszawa 2010

3 Sprawozdania zostały przedstawione w wersji nadesłanej przez Oddziały PTE.

4 SPIS TREŒCI 1. Oddział PTE w Białymstoku 5 2. Oddział PTE w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze 230

5

6 1. Oddzia³ PTE w Bia³ymstoku 1. Władze Oddziału i ich organizacja 2. Posiedzenia władz O/PTE 3. Członkowie PTE 4. Członkowie O/PTE we władzach krajowych 5. Odznaczenia członków PTE 6. Koła PTE 7. Biuro O/PTE. Zatrudnienie. 8. Sytuacja finansowa Oddziału 9. Projekty realizowane ze środków unijnych 10. Działalność wszechnicowa 11. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 12. Wydawnictwa 13. Współpraca z innymi podmiotami. W³adze Oddzia³u i ich organizacja Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału, który odbył się w dniu 14 października 2005 roku wybrał na Prezesa Zarządu Oddziału, na następną kadencję prof. dr Zbigniewa Ejsmonta, dotychczasowego Prezesa Zarządu. Ponadto do Zarządu Oddziału wybrano następujące osoby: mgr Czesława Chocieja dr Stanisława Grzelaka dr Edytę Jurczak-Pejko dr Zdzisława Kurka mgr Leona Maliszewskiego mgr Macieja Muczyńskiego mgr Helenę Starostę dr Anielę Talecką mgr Kazimierza Tercjaka mgr Małgorzatę Żynel. W składzie tym Zarząd pracował całą kadencję. Z uwagi na stan zdrowia, zawiesiła swoją działalność w Zarządzie Pani Helena Starosta. Na początku kadencji wyłoniono z Zarządu jego Prezydium w czteroosobowym składzie: 5

7 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach dr Zbigniew Ejsmont Prezes dr Stanisław Grzelak Sekretarz mgr Czesław Chociej Wiceprezes dr Edyta Jurczak-Pejko Wiceprezes. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: dr Ewa Piekarska Przewodnicząca mgr Wiera Buchowiec Członek mgr Paweł Gaiński Członek. W trakcie kadencji zaistniała konieczność dokonania zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ dr Ewa Piekarska podjęła się prowadzenia rachunkowości Oddziału, musiała zrezygnować z funkcji w Komisji, jako że istnieje tutaj kolizja w ewentualnym łączeniu funkcji. Ukonstytuował się od 2008 roku nowy skład Komisji Rewizyjnej: mgr Wiera Buchowiec Przewodnicząca dr Grażyna Klamecka-Roszkowska Wiceprzewodnicząca mgr Paweł Gaiński Członek. Zmiany powyższe zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym nie powołano Rady Naukowej Oddziału PTE, pozostawiając decyzję o jej powołaniu Zarządowi w późniejszym terminie. Nie pojawiła się jednak w trakcie kadencji inicjatywa jej powołania. Posiedzenia w³adz O/PTE Zebrania Zarządu Oddziału odbywały się dwa-trzy razy w ciągu roku. Natomiast zebrania Prezydium odbywały się od 8 do 14 razy w ciągu roku. Komisja Rewizyjna spotykała się raz w roku. Zebrania Zarządu odbywały się zazwyczaj w rozszerzonym składzie, gdyż zapraszano na nie przewodniczących kół PTE i inne osoby związane z omawianą problematyką. Zebrania dotyczyły miedzy innymi: l kwestii finansowych (sprawozdanie finansowe, projekt planu, realizacja planu finansowego), l rozwoju bazy organizacyjnej PTE (przyjęcia nowych członków, tworzenie nowych kół, zdjęcia z ewidencji), l spraw składkowych (zmiany w wysokości składek członkowskich), l przyznania odznak honorowych dla wybranych członków PTE, l utworzenia strony internetowej Oddziału, l organizacji konferencji naukowych, l spraw majątkowych i lokalowych Oddziału, l Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, l uruchomienia inicjatywy wszechnicowej pod nazwą Podlaskie Forum Ekonomistów, l podjęcia działań w zakresie przystąpienia do opracowania projektów w ramach środków unijnych. 6

8 Oddział PTE w Białymstoku Cz³onkowie PTE Liczba członków PTE wynosiła w 2005 roku 86, w , w , w i w Członkami PTE w zdecydowanej przewadze jest kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni Białegostoku. Znaczną grupę stanowią studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Ponadto do organizacji należą inne osoby, urzędnicy, pracownicy pozadydaktyczni uczelni i emeryci. Zmiany w liczebności składu członkowskiego były spowodowane: zdejmowaniem z ewidencji byłych studentów, którzy kończąc studia tracili kontakt ze środowiskiem lub zmieniali miejsca zamieszkania, przyjęciami nowych członków, skreśleniami z powodu nieopłacenia składek członkowskich. Przyjmowano więc wiele osób, jednocześnie dużo osób odchodziło (w 2006 przyjęto 13 a skreślono 30; w 2007 przyjęto 16 a skreślono 22; w 2008 przyjęto 25 a skreślono 8. W 2009 roku przyjęto 22 osoby natomiast do 30 osób może być zdjęte z ewidencji. Powodem tych ruchów jest nieopłacanie składek członkowskich. Świadczy to jednak również o występowaniu głębszych problemów środowiska, wskazujących na deficyt atrakcyjności programowej Towarzystwa. Cz³onkowie O/PTE we w³adzach krajowych W 2005 roku delegatami na Zjazd Krajowy wybrani zostali: dr Zbigniew Ejsmont mgr Edyta Jurczak-Pejko a zastępcami na delegatów: dr Stanisław Grzelak dr Mirosława Cywoniuk. W Zjeździe Krajowym w grudniu 2005 roku uczestniczyli: dr Zbigniew Ejsmont i mgr Edyta Jurczak-Pejko. Głos w dyskusji programowej naszej delegatki został przedstawiony w Biuletynie Zarządu Krajowego. Prof. Zbigniew Ejsmont został wybrany w skład Zarządu Krajowego i uczestniczył systematycznie w jego pracach. Natomiast na Nadzwyczajnym Zjeździe PTE w 2009 roku Oddział reprezentował dr Stanisław Grzelak, który pracował w Komisji Skrutacyjnej jako jej przewodniczący. Odznaczenia cz³onków PTE W okresie mijającej kadencji członkowie PTE z naszego Oddziału odznaczeni zostali Odznakami Honorowymi PTE. Są to: 1. prof. Zbigniew Ejsmont prezes Zarządu Oddziału -złota, 2. prof. Mirosława Kozłowska-Burdziak przewodnicząca koła PTE na Uniwersytecie w Białymstoku- srebrna, 3. dr Grażyna Klamecka-Roszkowska przewodnicząca koła PTE w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku srebrna, 4. dr Jolanta Sienkiewicz sekretarz Komitetu Okręgowego OWE srebrna, 5. mgr Helena Prokuda księgowa Zarządu Oddziału- srebrna, 7

9 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach mgr Leon Maliszewski członek Zarządu Oddziału- srebrna, 7. mgr Helena Starosta członek Zarządu Oddziału srebrna. Ko³a PTE W poprzedniej kadencji Oddziału PTE nie powoływano kół PTE. W obecnej kadencji powołano następujące koła: l w 2006 roku koło PTE w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (przewodniczący początkowo dr Edward Hosciłowicz a później dr Adam Szczepanowski), l w 2006 roku koło studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (przewodniczącym koła był kol. Piotr Gedroyć a opiekunem merytorycznym z ramienia uczelni dr Jolanta Sienkiewicz); koło przestało funkcjonować w 2008 roku, l w 2007 roku koło na Uniwersytecie w Białymstoku (przewodniczącą koła jest prof. Mirosława Kozłowska-Burdziak), l w 2007 roku koło w Wyższej Szkole Ekonomicznej (przewodniczącą koła jest dr Grażyna Klamecka-Roszkowska), l w 2008 roku koło na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (przewodniczącą koła jest dr Anna Dyhdalewicz), l w 2008 roku koło przy Oddziale PTE, l w 2009 roku koło studenckie w Wyższej Szkole Ekonomicznej (przewodniczący Grzegorz Drobek) Podejmowano próbę utworzenia kół PTE w uczelniach Łomży i Suwałk. Niestety, nie zakończyły się one powodzeniem. Biuro O/PTE. Zatrudnienie. Maj¹tek Oddział PTE nie dysponuje własnymi odrębnymi zasobami majątku trwałego. Cały czas korzystał, tak jak i w poprzedniej kadencji, z bazy lokalowej i wsparcia technicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Oddział PTE funkcjonuje zupełnie w oparciu o społeczną pracę niektórych członków. Wyjątkiem jest jedynie ryczałt na prowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Sekretarza Komitetu Okręgowego. Do końca 2008 roku niewielki ryczałt otrzymywała osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości i prowadzenia biura. Od 2009 roku i tutaj wprowadzono pracę w formie społecznej. Sytuacja finansowa Oddzia³u Oddział przez całą mijającą kadencję osiągał ujemny wynik finansowy. W 2006 roku wyniósł on 356 zł, w 2007 roku 742 zł, w 2008 roku 518 zł. W 2009 roku uzyskano dodatni wynik na poziomie 868 zł. Na poziom dochodów wpływ miały składki członkowskie, które są ich podstawą. Do końca 2006 roku wysokość składki wynosiła 12 zł rocznie. Od następnego roku podniesiono ją do poziomu 24 zł (studenci 12 zł). Pewne znaczenie miały składki członków wspierających, lecz wpływy z tego źródła skończyły się w 2006 roku. Określone kwoty Oddział pozyskał w ramach sponsoringu. 8

10 Oddział PTE w Białymstoku Oddział prowadził bardzo oszczędną gospodarkę wydatkami. Do końca 2008 roku w strukturze wydatków występowały płace (ryczałt księgowej) i niewielkie kwoty na prowadzenie rachunku bankowego. Od 2009 roku przestała istnieć ta pierwsza pozycja wydatków, co zadecydowało o poprawie sytuacji finansowej. W 2010 roku ujawnione zostały niezrealizowane należności na rzecz Zarządu Krajowego za 2006 i 2007 rok z tytułu 5 złotowego odpisu od każdego członka z tytułu opłaconej składki. Są to kwoty 355 zł i 410 zł. Zostały one przekazane do Zarządu Krajowego w miesiącu lutym bieżącego roku. Projekty realizowane ze œrodków unijnych Oddział PTE opracował w 2008 roku projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt ten pilotowała Pani dr Jolanta Sienkiewicz. Uzyskał on 93,5 punktów na 100 możliwych. Został przyjęty do realizacji, jednak z uwagi na ograniczony kapitał w puli konkursowej, nie został wdrożony. W końcu 2009 roku Koło PTE studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku rozpoczęło pracę nad przygotowaniem projektu na działalność kursową dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Dzia³alnoœæ wszechnicowa Oddział był organizatorem dwóch konferencji naukowych. W 2006 roku odbyła się konferencja na temat Polska droga do strefy EURO. Koszty jej organizacji zostały sfinansowane przez Centralę Narodowego Banku Polskiego. W konferencji uczestniczyło 45 osób. W 2009 roku wspólnie z Katedrą Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej zorganizowano konferencję na temat: Kryzysy a światowy ład gospodarczy. Uczestniczyły w niej 42 osoby. Oddział PTE zainicjował w 2009 roku powstanie nowej formy programowej o charakterze wszechnicowym pod nazwą Podlaskie Forum Ekonomistów. Jego celem jest otwarta wymiana myśli i doświadczeń ekonomistów z regionu. Istotna była także idea integracji środowiska ekonomistów, a także poszukiwanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Forum było wspólnym przedsięwzięciem Oddziału oraz kół PTE. Włączone też były do niego poszczególne wyższe uczelnie. Powołana została 5 osobowa Rada Programowa Forum, która systematycznie pracowała. Spotkania odbywały się kolejno w poszczególnych wyższych uczelniach Białegostoku. Dotychczas odbyły się cztery przedsięwzięcia w ramach Forum. Organizatorem pierwszego była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i miejscowe koło PTE. Jego tematem była Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Dorobek Forum został utrwalony w wydawnictwie WSE. Gospodarzem drugiego Podlaskiego Forum Ekonomistów była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jego tematem były podatki. Trzecie spotkanie miało miejsce na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jego tematem był kryzys ekonomiczny. Z kolei czwarte spotkanie 9

11 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach miało miejsce na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jego tematem była Ekonomia zrównoważonego rozwoju Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej zajmowała ważne miejsce w działalności PTE. Funkcjonował cały okres sprawozdawczy powołany Komitet Okręgowy OWE. Jego przewodniczącym od kilku już lat jest prof. Ryszard Horodeński. W grudniu 2006 roku dokonana została zmiana na stanowisku Sekretarza KO OWE. Do tego czasu funkcję tę pełniła od początku istnienia Olimpiady Pani Helena Starosta (w ostatnim okresie jej syn). Od 2007 roku funkcję Sekretarza pełni Pani dr Jolanta Sienkiewicz. Zmieniła się wraz z tym lokalizacja biura Olimpiady. Obecnie mieści się ono w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Liczba uczniów szkół średnich biorących udział w OWE na szczeblu szkolnym (Tabela) kształtowała się na przyzwoitym poziomie w poszczególnych latach. Drastyczne załamanie nastąpiło w ostatnim roku szkolnym (2009/2010). Charakterystycznym zjawiskiem jest zmiana bazy społecznej uczestników Olimpiady. Wzrasta udział uczniów szkół ogólnokształcących. Oni też częściej zdobywają wysokie lokaty w konkursie. Tabela 1 Rok Edycja Liczba Liczba Liczba Liczba szkolny Olimpiady uczniów etap uczniów etap biorących udział laureatów szkolny okręgowy szczebel centralny 2005/06 XIX /07 XX /08 XXI /09 XXII /10 XXIII 29 Wydawnictwa Oddział PTE nie podejmował samodzielnej działalności wydawniczej. Korzystano z wydawnictw wyższych uczelni. Natomiast nasi członkowie zamieszczali artykuły informacyjne w Biuletynie Zarządu Krajowego PTE. Otrzymywane z Zarządu Krajowego Biuletyny były kolportowane do kół i członków PTE. Członkowie PTE i koła coraz częściej korzystają ze strony internetowej Zarządu Krajowego. Wspó³praca z innymi podmiotami Dobrze układa się współpraca z wyższymi uczelniami Białegostoku, skąd wywodzą się członkowie PTE. Władze uczelni włączały się w organizowane przez koła przedsięwzięcia programowe. Wymienić tutaj należy: Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Zarządzania Politechniki Białostoc- 10

12 Oddział PTE w Białymstoku kiej. Szczególną rolę pełniła Wyższa Szkoła Ekonomiczna ponieważ w oparciu o jej bazę materialną i środki funkcjonował Oddział PTE. Niektóre formy współpracy realizowano wspólnie z Oddziałem NBP w Białymstoku. Natomiast nie zdołano rozwinąć współpracy z innymi organizacjami społecznymi, z administracją rządową i samorządową oraz z przedsiębiorstwami. 11

13 2. Oddzia³ PTE w Bielsku-Bia³ej W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału działał w 5-osobowym składzie: dr Ludwik Hejny Prezes; mgr inż. Roman Copija wiceprezes; dr inż. Beata Bieńkowska sekretarz; Krystyna Koźmińska, mgr inż. Ewa Hołdyk członkowie. Zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału uwidaczniane i aktualizowane w corocznych sprawozdaniach Zarządu: członkowie zwyczajni w 2005 r. 56; 2010 r. 43; członkowie wspierający w 2005 r. 5; 2010 r. 4. Dokonana aktualizacja stanu członków wynikała m.in. z decyzji ZK PTE, który określił od 2007 r. obowiązek odprowadzenia z Oddziału na działalność statutową ZK 5, zł. od każdego członka. Stanowi to istotne obciążenie finansowe Oddziału, biorąc pod uwagę że składka członkowska nie została zmieniona i wynosi 1, zł/miesiąc. Ostatnio został zrealizowany wreszcie wniosek o powołaniu Studenckiego Koła PTE przy Katedrze Filozofii i Nauk Ekonomicznych ATH w Bielsku-Białej. Oddział działa przy Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej, a uczelnia jest jego członkiem wspierającym. W okresie sprawozdawczym (2009 rok) odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE, który dokonał zmian w statucie PTE. Po rejestracji w sądzie rejestrowym w Warszawie statut ten będzie podstawą do zmian rejestru sądowego w odniesieniu do Oddziału PTE w Bielsku-Białej (w trybie wymaganym przez sąd). Obecne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się wg regulacji dotychczasowego statutu przed zmianami. Oddział nasz podobnie jak 23 innych oddziałów w kraju posiada pełną samodzielność organizacyjno-finansową, co niewątpliwie stawia przed nami szanse rozwoju i wzbogacenia działalności w przyszłości. Stan finansowy Oddziału odzwierciedlają coroczne bilanse i r-ki wyników, składane w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej. I tak, poszczególne lata zamknęły się następującymi wynikiem finansowym: 2005 r. strata bilansowa: 470,26 zł.; 2006 r. strata bilansowa: 263,60 zł; 2007 r. zysk bilansowy: 691,59 zł.; 2008 r. zysk bilansowy: 803, o6 zł; 2009 r. strata bilansowa: 1006,20 zł. Wyniki te wpływały na zmiany w wysokości funduszu statutowego Oddziału, który obecnie wynosi 2053,43 zł. W okresie sprawozdawczym Oddział nie utracił płynności finansowej. Działalność merytoryczna Oddziału uwidoczniona szczegółowo w corocznych sprawozdaniach koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, a obejmujących działania w zakresie: wykonywania szeregu ekspertyz i konsultacji dla firm i instytucji, a 2 Przedstawicieli Oddziału bierze udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; organizacji i udziału w kilkunastu seminariach krajowych i międzynarodowych konferencjach 12

14 Oddział PTE w Bielsku-Białej naukowo-praktycznych (także organizowanych przez ZK PTE), w których członkowie Oddziału prezentowali swoje referaty i wystąpienia. Stałym elementem działania było prowadzenie przy współpracy z Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej oraz Biblioteką ATH Ośrodka Informacji Europejskiej, który został utworzony w ramach realizowanego przez Oddział Programu Phare Fiesta II. Punkt zajmuje się upowszechnieniem materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców Podbeskidzia. Przedstawiciele PTE: często wyrażali także swoje opinie i oceny sytuacji gospodarczej w mieście i na Podbeskidziu w lokalnych mass mediach, m. in. w Super Nowej, Kronice Beskidzkiej ; aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Klubu Bielskich Przedsiębiorców, Euro-debatach. Obecnie Oddział wspólnie z Katedrą Filozofii i Nauk Ekonomicznych ATH jest w trakcie realizacji projektu dot. tematu: rozwoju przedsiębiorczości lokalnej a aktywność instytucji otoczenia biznesu analiza porównawcza subregionu Podbeskidzia na tle wybranych regionów Polski. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań, wydanie monografii i organizację we wrześniu br. konferencji naukowej. Podsumowując, należy podkreślić że dotychczas prowadzona działalność Oddziału wymaga wzmocnienia i dalszego rozwinięcia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rozwój organizacyjny i wzmocnienie stanu bazy, w tym zabezpieczenia finansowego. Stąd należy rozważyć wniosek m.in. o podniesienie wysokości składki członkowskiej; poszukiwanie nowych członków wspierających, czy świadczenia odpłatnej działalności statutowej. 13

15 3. Oddzia³ PTE w Bydgoszczy S³owo wstêpne Koniec kadencji aktualnych władz kończy 47 rok nieprzerwanej działalności Oddziału. Od początku swojej działalności Oddział był miejscem aktywnej wymiany poglądów, miejscem kształcenia i dokształcania ekonomistów, a także innych grup zawodowych. W okresie mijającej kadencji zachowane zostały te funkcje, pełnione przez Oddział. Okres ten jednak cechowały istotne zmiany warunków gospodarczych i społecznych. Aktywność ekonomistów jest obecnie realizowana często w różnych organizacjach, klubach biznesu, mediach gospodarczych, towarzystwach środowiskowych. W wyniku działalności licznych firm konsultingowych, wyższych szkół niepublicznych o charakterze ekonomicznym wzmaga się konkurencja na odcinku szkolenia ekonomicznego, ekspertyz, doradztwa. Zjawiska te nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie Towarzystwa, aktywność społeczną jego członków i ich zainteresowania. Stąd warunki te wywarły również znaczący wpływ na wybór przedsięwzięć realizowanych przez Oddział. Czas i warunki wyznaczyły potrzebę zwiększonej komercjalizacji działalności Oddziału, a także zakres aktywności społecznej członków Towarzystwa. Miniona kadencja mimo wielu trudności była okresem umocnienia działalności Oddziału. Utrzymana została na dobrym poziomie działalność statutowoorganizacyjna, czego dowodem jest powstanie 2 nowych kół w Oddziale, przyjęcie 74 nowych członków, przy ciągłym prowadzeniu weryfikacji członków, nie wykazujących żadnej aktywności w granicach określonych przez Statut Towarzystwa. W okresie kadencji skreślono z listy członków 179 osób. Pomimo dużej konkurencji na rynku szkoleniowym rozwijała się działalność edukacyjna. Oddział odważnie podjął wyzwanie związane z możliwością wykorzystywania finansowych środków europejskich, w związku z tym w 2008 r. powołana została w ramach Oddziału nowa komórka organizacyjna, do której zadań należało opracowywanie i wdrażanie projektów, a także organizacja szkoleń komercyjnych. Poszerzona została tematyka szkoleniowa o problemy związane z reorientacją zawodową oraz sposobem rozwiązywania problemów osób poszukujących pracy. Skoncentrowanie uwagi i wysiłków na działalności finansowanej ze środków unijnych było sposobem na realizację fundamentalnego zadania Towarzystwa prowadzenia w szerokim zakresie edukacji ekonomicznej i przekazywania dobrej, aktualnej wiedzy ekonomicznej. Podejmowana realizacja projektów ułatwiała także prowadzenie działalności statutowo- 14

16 Oddział PTE w Bydgoszczy organizacyjnej, w tym także pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem biura Oddziału i zachowania dobrego standardu Domu Ekonomisty. Dokonując wyborów kierunków działalności, Zarząd Oddziału uwzględniał w swoich decyzjach w okresie całej kadencji zadania nakreślone w Uchwale ostatniego XII Zjazdu Oddziału z października 2005 roku. Efektywna realizacja takich zadań jak: znacząca liczba przyjęcia nowych członków, w tym młodych ekonomistów ze środowisk studenckich, rozwijanie działalności szkoleniowej, duże zaangażowanie w organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i uzyskane w niej dobre efekty, organizowanie spotkań o tematyce interesującej środowisko ekonomistów, potwierdza trafność kierunków przyjętych w Uchwale XII Zjazdu, jak również konsekwentną jej realizację przez Oddział. Szczegółowe informacje o czteroletniej działalności Oddziału zostały zawarte w poszczególnych rozdziałach przedkładanego sprawozdania i obejmują okres od do Obszerność sprawozdania, szeroko omówiona działalność Oddziału umożliwi uczestnikowi Zjazdu dokonanie obiektywnej oceny działalności Zarządu. Zarząd Oddziału na posiedzeniu przyjmującym sprawozdanie uznał, iż szeroki zakres merytorycznej działalności i jej efekty zbieżne z Uchwałą XII Zjazdu Oddziału pozwalają stwierdzić, że kończy kadencję z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie oznacza to jednak, że nie ma spraw, które pomimo podejmowania wielu inspiracji i decyzji, nie udało się doprowadzić do końca, tak na skutek uwarunkowań zewnętrznych, jak też zróżnicowanego stopnia aktywności członków. Do nich należy przede wszystkim likwidacja Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, dla której Założycielem był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, a także brak oczekiwanej aktywności pracy w kołach. Zwiększenie aktywności kół stanowić winna jedno z dalszych ważnych zadań w przyszłej kadencji. *** Za wsparcie i umożliwienie realizacji zadań Zarząd składa podziękowania przede wszystkim członkom Towarzystwa. Podziękowania kieruje również do władz samorządowych i administracyjnych naszego regionu, stowarzyszeń, firm i organizacji współpracujących, a także sympatyków Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podziękowania składa wszystkim, którzy uczestniczyli w osiągnięciach zaprezentowanych w przedłożonym sprawozdaniu. I. Dzia³alnoœæ statutowa Oddzia³u Zgodnie z uchwałą programową ostatniego Zjazdu Oddziału wiele uwagi poświęcono sprawom członkowskim, czynnikom integrującym aktywność Towarzystwa oraz problemom związanym z działalnością Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, dla której założycielem był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy. Sprawozdanie Zarządu w dalszej części tego rozdziału, w sposób szczegółowy charakteryzuje przebieg realizacji działalności statutowej. 15

17 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach W³adze statutowe Oddzia³u Zjazd Oddziału, który obradował 8 października 2005 roku na Prezesa Zarządu wybrał mgr Zdzisława Wasilewskiego. Zarząd Oddziału wybrany został w następującym składzie: l mgr Anna Bańkowska l mgr Włodzimierz Bartkowiak l mgr Aleksandra Buda l mgr Janusz Ciamaga l mgr Wojciech Ciesielski l mgr Henryk Figas l mgr Teresa Głania l mgr Magdalena Klimek l prof. dr hab. Janusz Meller l mgr Przemysław Wypijewski Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybrał Prezydium, w skład którego weszli: l mgr Zdzisława Wasilewskiego prezes l mgr Przemysław Wypijewski wiceprezes l mgr Aleksandra Buda sekretarz l mgr Wojciech Ciesielski członek prezydium l mgr Teresa Głania członek prezydium Zjazd powołał 4-osobową Komisję Rewizyjną, która po wyborze Przewodniczącej pracowała w składzie: l mgr Bogumiłą Linde-Firin przewodnicząca l mgr Marian Cilski członek Komisji l mgr Mirosław Pecyna członek Komisji l Bogumiła Wiedeholz Do Rady Naukowej wybrani przez Zjazd zostali: l mgr Maciej Cychnerski l prof. dr hab. Ludosław Drelichowski l mgr Stanisław Krause l mgr Kazimierz Kurkiewicz l prof. dr hab. Krystyna Kwaśniewska l mgr Zbigniew Lewandowski l dr Henryk Makowski l prof. dr hab. Janusz Meller Na przewodniczącego Rady Naukowej wybrano mgr Macieja Cychnerskiego. Poza władzami Oddziału i Radą Naukową Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Krajowy PTE: l mgr Annę Bańkowską l mgr Aleksandrę Buda l prof. dr hab. Krystynę Kwaśniewską l mgr Zdzisława Wasilewskiego. 16

18 Oddział PTE w Bydgoszczy Zastępcami delegatów zostali mgr Bogumiła Linde-Firin i mgr Przemysław Wypijewski 2. Dzia³alnoœæ Zarz¹du i jego Prezydium W okresie kadencji odbyły się 22 posiedzenia Zarządu i 10 posiedzeń Prezydium. Posiedzenia Zarządu poświęcone były głównie sprawom wynikającym z obowiązków statutowych takich jak: zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych, uchwalanie rocznych programów zadań rzeczowych i planów finansowych, sprawom członkowskim skreślaniu i przyjmowaniu członków, uchwalaniu składek członkowskich, bieżącej analizie i ocenie działalności Oddziału, zatwierdzaniu regulaminów określających zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych stanowisk i struktur w Oddziale. Zarząd podjął 29 uchwał w okresie trwania kadencji. Posiedzenia Prezydium poświęcone były opiniowaniu projektu Statutu Towarzystwa, informacji i projektów uchwał przekazywanych do zatwierdzenia Zarządu Oddziału, sprawą bieżących wymagających decyzji pomiędzy posiedzeniami Zarządu. 3. Cz³onkowie i ogniwa organizacyjne Stan członków fizycznych i wspierających w poszczególnych latach opisuje poniższa tabela. Liczba członków fizycznych i wspierających (dane na koniec roku) członkowie fizyczni członkowie wspierający W okresie kadencji przyjęto 74 nowych członków fizycznych, co w sytuacji spadającej aktywności społecznej w odniesieniu do stowarzyszeń, można uznać za wynik bardzo dobry. Jednocześnie Zarząd w oparciu o przygotowaną analizę, skreślił w czasie trwania kadencji 179 członków na skutek śmierci, własnej rezygnacji, a także zalegania z opłatą składek członkowskich. Stan ogniw organizacyjnych Oddziału realizujących działalność statutową na koniec kadencji obejmuje l Radę Naukową l Komitet Okręgowy OWE l 7 kół l Klub Ekonomisty l Klub Seniora Praca Kół miała przede wszystkim charakter spotkań o tematyce merytorycznej. Niezależnie od tego swoją działalność Koła prowadziły w formie spotkań koleżeńsko-towarzyskich, spotkań dyskusyjnych, a także okazjonalnych np. świątecznych. 17

19 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach Klub Ekonomisty Zainteresowanie członków udziałem w spotkaniach w Klubie było mniejsze niż w okresach poprzednich. W ocenie Zarządu zjawisko to związane jest z większą możliwością aktualizacji wiedzy na studiach podyplomowych, sympozjach, licznie organizowanych konferencjach, dostępnej bogatej informacji w internecie, prasie, a także większej stabilizacji w strukturach organizacji gospodarczych. Niemniej działalność Klubu została utrzymana w okresie minionej kadencji, organizując spotkania o tematyce odpowiadającej oczekiwaniom członków. Były to m.in. spotkania z wybitnymi osobowościami życia gospodarczego i naukowego zorganizowano 12 takich spotkań. Wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem w Bydgoszczy, Towarzystwem Organizacji i Kierownictwa, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Oddział PTE zorganizował konferencję w listopadzie 2006 roku. Tematem konferencji były Nowoczesne metody i problemy zarządzania firmą w warunkach Unii Europejskiej. Udział w konferencji wzięło 130 osób. Wygłoszono 5 referatów. Tematem szczególnym był VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Program merytoryczny związany z Kongresem był przedmiotem obrad Zarządu Oddziału. Informacje o programie i jego treści były przekazywane na spotkaniach, konferencjach. Plakaty informacyjne były rozmieszczone w siedzibach firm, administracji rządowej, uczelniach. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Prezes i Wiceprezes. Odczyty o tematyce gospodarczej były także włączone przy organizowaniu konferencji związanych z prezentacją projektów unijnych. Liczni uczestnicy tych konferencji otrzymywali dobrą, aktualną wiedzę ekonomiczną. Klub Seniora System spotkań comiesięcznych przez cały okres kadencji utrzymany został w Klubie Seniora. W życiu Klubu uczestniczą koleżanki i koledzy z wieloletnim stażem pracy, niezależnie od przynależności do kół działających przy Oddziale. Spotkania takie odbywały się przez cały okres minionej kadencji (w każdą pierwszą środę miesiąca), miały charakter towarzyski i połączone były z prelekcjami. Organizowane były również w Klubie coroczne uroczyste spotkania z okazji Bożego Narodzenia. Klub współpracuje z Klubem Seniora NOT w Bydgoszczy. W okresie minionej kadencji zorganizowano wspólnie z Klubem NOT dwie wycieczki do Białej Podlaskiej i Sanktuarium w Licheniu. Częstotliwość wyjazdów ze względu na wiek członków Klubu jest coraz mniejsza. 4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 edycji Olimpiady: W okresie minionej kadencji liczba uczestników i szkół z województwa kujawskopomorskiego kształtowała się następująco: 18

20 Oddział PTE w Bydgoszczy Zawody szkolne i okręgowe Lp. Edycja/ Zawody szkolne Zawody okręgowe rok szkolny Liczba Liczba Liczba Liczba Laureaci uczniów szkół uczniów szkół 1 XIX 2005/ XX 2006/ XXI 2007/ XXII 2008/ XXIII 2009/ Zawody centralne Lp. Edycja/ Zawody centralne rok Liczba zakwalifi- Liczba Laureaci Nazwa szkolny kowanych uczniów finalistów szkoły laureata (finalistów) 1 XIX 2005/ II LO Inowrocław 2 XX 2006/ IV LO Toruń, ZSEA Bydgoszcz, VI LO Bydgoszcz 3 XX 2007/ XXII 2008/ I LO Bydgoszcz 5 XXIII 2009/ Olimpiada trwa W zawodach centralnych III stopnia reprezentowane były grupy od 4 do 15 uczniów W XX edycji Olimpiady pierwsze miejsce w kraju zajął reprezentant naszego Okręgu Michał Wiśniewski z IV LO w Toruniu. W okresie kadencji wystąpił znaczący wzrost liczby uczestników i szkół w Olimpiadzie. Komitet Okręgowy przygotowywał materiały dydaktyczne dla uczestników. Organizowane konferencje były cenionym przez młodzież i nauczycieli elementem przygotowań w poszczególnych etapach i edycjach Olimpiady. Najlepsi uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przyjmowani byli na wyższe uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego, a laureaci i finaliści ze szkół ekonomicznych zwalniani z etapu pisemnego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. W województwie kujawsko- -pomorskim uprawnienia te w okresie uzyskało 36 osób. Laureaci, ich nauczyciele i szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki w Olimpiadzie otrzymywali nagro- 19

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdania. Polskiego Towarzystwa. z działalności Oddziałów. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdania z działalności Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Oddział

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r.

Uchwała Nr 512/LVIII/2006. z dnia 29 czerwca 2006r. Uchwała Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla Miasta Ostrołęki na lata 2006-2010. Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT POMOCY I INTEGRACJI SPOŁECZNEJ INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU CENTRÓW I KLUBÓW INTEGRACJI SPOŁECZNEJ DLA SEJMU i SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (art.18c

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI

LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI. dla MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr 512/LVIII/2006 Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia 29 czerwca 2006r. LOKALNY PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2006-2010 *************************************************************************

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku

Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Europejska Karta Małych Przedsiębiorstw i jej wdrażanie w Polsce w 2004 roku Warszawa, wrzesień 2004 roku 2 1. EDUKACJA DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ZWŁASZCZA W SZKOŁACH ŚREDNICH

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ

Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Raport Społecznej Odpowiedzialności Banku BGŻ Spis treści List prezesa Zarządu 3 Krótko o raporcie 4 Wartości, którymi się kierujemy 5 Wczoraj i jutro strategia 6 Struktura i władze Banku 7 Wyniki naszych

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia

Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia SPYTKOWICE ZATOR PRZECISZÓW POLANKA WIELKA OSIEK BRZEŹNICA TOMICE Lokalna Strategia Rozwoju obszaru Dolina Karpia Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Cieszyn, 2008

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3

Spis treści. Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP...3 1 Spis treści Nowe kierownictwo Zarządu Krajowego SITK RP.............................3 Działalność Oddziału............................................7 Kalendarium Oddziału............................................7

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020

Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 Program wspierania przedsiębiorczości w Toruniu na lata 2014-2020 skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw PLAN OPERACYJNY Dokument zawiera opis metodologii, streszczenie diagnozy, analizę

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dokonanej w dniach 21-23 stycznia 2013 r. przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA XI kadencja: 06.2011 06.2014 Warszawa, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Od Prezesa PTI... 4 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz

ISBN 978-83-88700-51-4. Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga. Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski. Korekta Anna Krzesz Redakcja Artur Pollok i Grzegorz Wałęga Projekt okładki i strony tytułowej Mirosław Krzyszkowski Korekta Anna Krzesz Copyright by Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2010 ISBN 978-83-88700-51-4 Polskie

Bardziej szczegółowo

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008

msp.krakow.pl 34 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW czerwiec 2008 msp.krakow.pl 34 czerwiec 2008 ISSN 1734-218X INFORMATOR DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Wydział Podatków i Opłat Renta a prowadzenie działalności gospodarczej 34 czerwiec 2008 msp.krakow.pl SPIS TREŚCI ELEMANTARZ

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe

Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Warszawa, 2013 Raport o stanie przedsiębiorczości w dzielnicy Praga-Południe Przygotowany w ramach Projektu Europejskiego Stołeczne Forum

Bardziej szczegółowo

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy

Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy Projekt 2015 Świętokrzyskie centra rozwoju sektora pozarządowego Gdzie

Bardziej szczegółowo

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J

C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J C E N T R UM I N T E GR A C J I S POŁ E C ZNE J s z a n s ą n a l e p s z e j u t r o Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE

SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE SPÓŁDZIELCZOŚĆ SOCJALNA NA OPOLSZCZYŹNIE Broszura została przygotowana w ramach projektu Rozwój Ekonomii Społecznej na Opolszczyźnie współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo