SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIA. z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2005 2010"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warszawa 2010

2 SPRAWOZDANIA z dzia³alnoœci Oddzia³ów Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach Warszawa 2010

3 Sprawozdania zostały przedstawione w wersji nadesłanej przez Oddziały PTE.

4 SPIS TREŒCI 1. Oddział PTE w Białymstoku 5 2. Oddział PTE w Bielsku-Białej Oddział PTE w Bydgoszczy Oddział PTE w Częstochowie Oddział PTE w Elblągu Oddział PTE w Gdańsku Oddział PTE w Gliwicach Oddział PTE w Katowicach Oddział PTE w Kielcach Oddział PTE w Koszalinie Oddział PTE w Krakowie Oddział PTE w Legnicy Oddział PTE w Lublinie Oddział PTE w Łodzi Oddział PTE w Olsztynie Oddział PTE w Opolu Oddział PTE w Poznaniu Oddział PTE w Rzeszowie Oddział PTE w Szczecinie Oddział PTE w Toruniu Oddział PTE w Wałbrzychu Oddział PTE w Warszawie Oddział PTE we Wrocławiu Oddział PTE w Zielonej Górze 230

5

6 1. Oddzia³ PTE w Bia³ymstoku 1. Władze Oddziału i ich organizacja 2. Posiedzenia władz O/PTE 3. Członkowie PTE 4. Członkowie O/PTE we władzach krajowych 5. Odznaczenia członków PTE 6. Koła PTE 7. Biuro O/PTE. Zatrudnienie. 8. Sytuacja finansowa Oddziału 9. Projekty realizowane ze środków unijnych 10. Działalność wszechnicowa 11. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 12. Wydawnictwa 13. Współpraca z innymi podmiotami. W³adze Oddzia³u i ich organizacja Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału, który odbył się w dniu 14 października 2005 roku wybrał na Prezesa Zarządu Oddziału, na następną kadencję prof. dr Zbigniewa Ejsmonta, dotychczasowego Prezesa Zarządu. Ponadto do Zarządu Oddziału wybrano następujące osoby: mgr Czesława Chocieja dr Stanisława Grzelaka dr Edytę Jurczak-Pejko dr Zdzisława Kurka mgr Leona Maliszewskiego mgr Macieja Muczyńskiego mgr Helenę Starostę dr Anielę Talecką mgr Kazimierza Tercjaka mgr Małgorzatę Żynel. W składzie tym Zarząd pracował całą kadencję. Z uwagi na stan zdrowia, zawiesiła swoją działalność w Zarządzie Pani Helena Starosta. Na początku kadencji wyłoniono z Zarządu jego Prezydium w czteroosobowym składzie: 5

7 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach dr Zbigniew Ejsmont Prezes dr Stanisław Grzelak Sekretarz mgr Czesław Chociej Wiceprezes dr Edyta Jurczak-Pejko Wiceprezes. Wybrano również Komisję Rewizyjną w składzie: dr Ewa Piekarska Przewodnicząca mgr Wiera Buchowiec Członek mgr Paweł Gaiński Członek. W trakcie kadencji zaistniała konieczność dokonania zmiany w składzie Komisji Rewizyjnej. Ponieważ dr Ewa Piekarska podjęła się prowadzenia rachunkowości Oddziału, musiała zrezygnować z funkcji w Komisji, jako że istnieje tutaj kolizja w ewentualnym łączeniu funkcji. Ukonstytuował się od 2008 roku nowy skład Komisji Rewizyjnej: mgr Wiera Buchowiec Przewodnicząca dr Grażyna Klamecka-Roszkowska Wiceprzewodnicząca mgr Paweł Gaiński Członek. Zmiany powyższe zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Na Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym nie powołano Rady Naukowej Oddziału PTE, pozostawiając decyzję o jej powołaniu Zarządowi w późniejszym terminie. Nie pojawiła się jednak w trakcie kadencji inicjatywa jej powołania. Posiedzenia w³adz O/PTE Zebrania Zarządu Oddziału odbywały się dwa-trzy razy w ciągu roku. Natomiast zebrania Prezydium odbywały się od 8 do 14 razy w ciągu roku. Komisja Rewizyjna spotykała się raz w roku. Zebrania Zarządu odbywały się zazwyczaj w rozszerzonym składzie, gdyż zapraszano na nie przewodniczących kół PTE i inne osoby związane z omawianą problematyką. Zebrania dotyczyły miedzy innymi: l kwestii finansowych (sprawozdanie finansowe, projekt planu, realizacja planu finansowego), l rozwoju bazy organizacyjnej PTE (przyjęcia nowych członków, tworzenie nowych kół, zdjęcia z ewidencji), l spraw składkowych (zmiany w wysokości składek członkowskich), l przyznania odznak honorowych dla wybranych członków PTE, l utworzenia strony internetowej Oddziału, l organizacji konferencji naukowych, l spraw majątkowych i lokalowych Oddziału, l Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, l uruchomienia inicjatywy wszechnicowej pod nazwą Podlaskie Forum Ekonomistów, l podjęcia działań w zakresie przystąpienia do opracowania projektów w ramach środków unijnych. 6

8 Oddział PTE w Białymstoku Cz³onkowie PTE Liczba członków PTE wynosiła w 2005 roku 86, w , w , w i w Członkami PTE w zdecydowanej przewadze jest kadra naukowo-dydaktyczna wyższych uczelni Białegostoku. Znaczną grupę stanowią studenci Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Ponadto do organizacji należą inne osoby, urzędnicy, pracownicy pozadydaktyczni uczelni i emeryci. Zmiany w liczebności składu członkowskiego były spowodowane: zdejmowaniem z ewidencji byłych studentów, którzy kończąc studia tracili kontakt ze środowiskiem lub zmieniali miejsca zamieszkania, przyjęciami nowych członków, skreśleniami z powodu nieopłacenia składek członkowskich. Przyjmowano więc wiele osób, jednocześnie dużo osób odchodziło (w 2006 przyjęto 13 a skreślono 30; w 2007 przyjęto 16 a skreślono 22; w 2008 przyjęto 25 a skreślono 8. W 2009 roku przyjęto 22 osoby natomiast do 30 osób może być zdjęte z ewidencji. Powodem tych ruchów jest nieopłacanie składek członkowskich. Świadczy to jednak również o występowaniu głębszych problemów środowiska, wskazujących na deficyt atrakcyjności programowej Towarzystwa. Cz³onkowie O/PTE we w³adzach krajowych W 2005 roku delegatami na Zjazd Krajowy wybrani zostali: dr Zbigniew Ejsmont mgr Edyta Jurczak-Pejko a zastępcami na delegatów: dr Stanisław Grzelak dr Mirosława Cywoniuk. W Zjeździe Krajowym w grudniu 2005 roku uczestniczyli: dr Zbigniew Ejsmont i mgr Edyta Jurczak-Pejko. Głos w dyskusji programowej naszej delegatki został przedstawiony w Biuletynie Zarządu Krajowego. Prof. Zbigniew Ejsmont został wybrany w skład Zarządu Krajowego i uczestniczył systematycznie w jego pracach. Natomiast na Nadzwyczajnym Zjeździe PTE w 2009 roku Oddział reprezentował dr Stanisław Grzelak, który pracował w Komisji Skrutacyjnej jako jej przewodniczący. Odznaczenia cz³onków PTE W okresie mijającej kadencji członkowie PTE z naszego Oddziału odznaczeni zostali Odznakami Honorowymi PTE. Są to: 1. prof. Zbigniew Ejsmont prezes Zarządu Oddziału -złota, 2. prof. Mirosława Kozłowska-Burdziak przewodnicząca koła PTE na Uniwersytecie w Białymstoku- srebrna, 3. dr Grażyna Klamecka-Roszkowska przewodnicząca koła PTE w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku srebrna, 4. dr Jolanta Sienkiewicz sekretarz Komitetu Okręgowego OWE srebrna, 5. mgr Helena Prokuda księgowa Zarządu Oddziału- srebrna, 7

9 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach mgr Leon Maliszewski członek Zarządu Oddziału- srebrna, 7. mgr Helena Starosta członek Zarządu Oddziału srebrna. Ko³a PTE W poprzedniej kadencji Oddziału PTE nie powoływano kół PTE. W obecnej kadencji powołano następujące koła: l w 2006 roku koło PTE w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku (przewodniczący początkowo dr Edward Hosciłowicz a później dr Adam Szczepanowski), l w 2006 roku koło studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku (przewodniczącym koła był kol. Piotr Gedroyć a opiekunem merytorycznym z ramienia uczelni dr Jolanta Sienkiewicz); koło przestało funkcjonować w 2008 roku, l w 2007 roku koło na Uniwersytecie w Białymstoku (przewodniczącą koła jest prof. Mirosława Kozłowska-Burdziak), l w 2007 roku koło w Wyższej Szkole Ekonomicznej (przewodniczącą koła jest dr Grażyna Klamecka-Roszkowska), l w 2008 roku koło na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej (przewodniczącą koła jest dr Anna Dyhdalewicz), l w 2008 roku koło przy Oddziale PTE, l w 2009 roku koło studenckie w Wyższej Szkole Ekonomicznej (przewodniczący Grzegorz Drobek) Podejmowano próbę utworzenia kół PTE w uczelniach Łomży i Suwałk. Niestety, nie zakończyły się one powodzeniem. Biuro O/PTE. Zatrudnienie. Maj¹tek Oddział PTE nie dysponuje własnymi odrębnymi zasobami majątku trwałego. Cały czas korzystał, tak jak i w poprzedniej kadencji, z bazy lokalowej i wsparcia technicznego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Oddział PTE funkcjonuje zupełnie w oparciu o społeczną pracę niektórych członków. Wyjątkiem jest jedynie ryczałt na prowadzenie Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla Sekretarza Komitetu Okręgowego. Do końca 2008 roku niewielki ryczałt otrzymywała osoba odpowiedzialna za prowadzenie księgowości i prowadzenia biura. Od 2009 roku i tutaj wprowadzono pracę w formie społecznej. Sytuacja finansowa Oddzia³u Oddział przez całą mijającą kadencję osiągał ujemny wynik finansowy. W 2006 roku wyniósł on 356 zł, w 2007 roku 742 zł, w 2008 roku 518 zł. W 2009 roku uzyskano dodatni wynik na poziomie 868 zł. Na poziom dochodów wpływ miały składki członkowskie, które są ich podstawą. Do końca 2006 roku wysokość składki wynosiła 12 zł rocznie. Od następnego roku podniesiono ją do poziomu 24 zł (studenci 12 zł). Pewne znaczenie miały składki członków wspierających, lecz wpływy z tego źródła skończyły się w 2006 roku. Określone kwoty Oddział pozyskał w ramach sponsoringu. 8

10 Oddział PTE w Białymstoku Oddział prowadził bardzo oszczędną gospodarkę wydatkami. Do końca 2008 roku w strukturze wydatków występowały płace (ryczałt księgowej) i niewielkie kwoty na prowadzenie rachunku bankowego. Od 2009 roku przestała istnieć ta pierwsza pozycja wydatków, co zadecydowało o poprawie sytuacji finansowej. W 2010 roku ujawnione zostały niezrealizowane należności na rzecz Zarządu Krajowego za 2006 i 2007 rok z tytułu 5 złotowego odpisu od każdego członka z tytułu opłaconej składki. Są to kwoty 355 zł i 410 zł. Zostały one przekazane do Zarządu Krajowego w miesiącu lutym bieżącego roku. Projekty realizowane ze œrodków unijnych Oddział PTE opracował w 2008 roku projekt ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki). Projekt ten pilotowała Pani dr Jolanta Sienkiewicz. Uzyskał on 93,5 punktów na 100 możliwych. Został przyjęty do realizacji, jednak z uwagi na ograniczony kapitał w puli konkursowej, nie został wdrożony. W końcu 2009 roku Koło PTE studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku rozpoczęło pracę nad przygotowaniem projektu na działalność kursową dla studentów Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. Dzia³alnoœæ wszechnicowa Oddział był organizatorem dwóch konferencji naukowych. W 2006 roku odbyła się konferencja na temat Polska droga do strefy EURO. Koszty jej organizacji zostały sfinansowane przez Centralę Narodowego Banku Polskiego. W konferencji uczestniczyło 45 osób. W 2009 roku wspólnie z Katedrą Ekonomii Wyższej Szkoły Ekonomicznej zorganizowano konferencję na temat: Kryzysy a światowy ład gospodarczy. Uczestniczyły w niej 42 osoby. Oddział PTE zainicjował w 2009 roku powstanie nowej formy programowej o charakterze wszechnicowym pod nazwą Podlaskie Forum Ekonomistów. Jego celem jest otwarta wymiana myśli i doświadczeń ekonomistów z regionu. Istotna była także idea integracji środowiska ekonomistów, a także poszukiwanie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu. Forum było wspólnym przedsięwzięciem Oddziału oraz kół PTE. Włączone też były do niego poszczególne wyższe uczelnie. Powołana została 5 osobowa Rada Programowa Forum, która systematycznie pracowała. Spotkania odbywały się kolejno w poszczególnych wyższych uczelniach Białegostoku. Dotychczas odbyły się cztery przedsięwzięcia w ramach Forum. Organizatorem pierwszego była Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku i miejscowe koło PTE. Jego tematem była Ekonomia wobec współczesnych problemów rozwoju. Dorobek Forum został utrwalony w wydawnictwie WSE. Gospodarzem drugiego Podlaskiego Forum Ekonomistów była Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Jego tematem były podatki. Trzecie spotkanie miało miejsce na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Jego tematem był kryzys ekonomiczny. Z kolei czwarte spotkanie 9

11 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach miało miejsce na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej. Jego tematem była Ekonomia zrównoważonego rozwoju Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej zajmowała ważne miejsce w działalności PTE. Funkcjonował cały okres sprawozdawczy powołany Komitet Okręgowy OWE. Jego przewodniczącym od kilku już lat jest prof. Ryszard Horodeński. W grudniu 2006 roku dokonana została zmiana na stanowisku Sekretarza KO OWE. Do tego czasu funkcję tę pełniła od początku istnienia Olimpiady Pani Helena Starosta (w ostatnim okresie jej syn). Od 2007 roku funkcję Sekretarza pełni Pani dr Jolanta Sienkiewicz. Zmieniła się wraz z tym lokalizacja biura Olimpiady. Obecnie mieści się ono w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Białymstoku. Liczba uczniów szkół średnich biorących udział w OWE na szczeblu szkolnym (Tabela) kształtowała się na przyzwoitym poziomie w poszczególnych latach. Drastyczne załamanie nastąpiło w ostatnim roku szkolnym (2009/2010). Charakterystycznym zjawiskiem jest zmiana bazy społecznej uczestników Olimpiady. Wzrasta udział uczniów szkół ogólnokształcących. Oni też częściej zdobywają wysokie lokaty w konkursie. Tabela 1 Rok Edycja Liczba Liczba Liczba Liczba szkolny Olimpiady uczniów etap uczniów etap biorących udział laureatów szkolny okręgowy szczebel centralny 2005/06 XIX /07 XX /08 XXI /09 XXII /10 XXIII 29 Wydawnictwa Oddział PTE nie podejmował samodzielnej działalności wydawniczej. Korzystano z wydawnictw wyższych uczelni. Natomiast nasi członkowie zamieszczali artykuły informacyjne w Biuletynie Zarządu Krajowego PTE. Otrzymywane z Zarządu Krajowego Biuletyny były kolportowane do kół i członków PTE. Członkowie PTE i koła coraz częściej korzystają ze strony internetowej Zarządu Krajowego. Wspó³praca z innymi podmiotami Dobrze układa się współpraca z wyższymi uczelniami Białegostoku, skąd wywodzą się członkowie PTE. Władze uczelni włączały się w organizowane przez koła przedsięwzięcia programowe. Wymienić tutaj należy: Wyższą Szkołę Ekonomiczną, Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania, Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku i Wydział Zarządzania Politechniki Białostoc- 10

12 Oddział PTE w Białymstoku kiej. Szczególną rolę pełniła Wyższa Szkoła Ekonomiczna ponieważ w oparciu o jej bazę materialną i środki funkcjonował Oddział PTE. Niektóre formy współpracy realizowano wspólnie z Oddziałem NBP w Białymstoku. Natomiast nie zdołano rozwinąć współpracy z innymi organizacjami społecznymi, z administracją rządową i samorządową oraz z przedsiębiorstwami. 11

13 2. Oddzia³ PTE w Bielsku-Bia³ej W okresie sprawozdawczym Zarząd Oddziału działał w 5-osobowym składzie: dr Ludwik Hejny Prezes; mgr inż. Roman Copija wiceprezes; dr inż. Beata Bieńkowska sekretarz; Krystyna Koźmińska, mgr inż. Ewa Hołdyk członkowie. Zmiany w strukturze organizacyjnej Oddziału uwidaczniane i aktualizowane w corocznych sprawozdaniach Zarządu: członkowie zwyczajni w 2005 r. 56; 2010 r. 43; członkowie wspierający w 2005 r. 5; 2010 r. 4. Dokonana aktualizacja stanu członków wynikała m.in. z decyzji ZK PTE, który określił od 2007 r. obowiązek odprowadzenia z Oddziału na działalność statutową ZK 5, zł. od każdego członka. Stanowi to istotne obciążenie finansowe Oddziału, biorąc pod uwagę że składka członkowska nie została zmieniona i wynosi 1, zł/miesiąc. Ostatnio został zrealizowany wreszcie wniosek o powołaniu Studenckiego Koła PTE przy Katedrze Filozofii i Nauk Ekonomicznych ATH w Bielsku-Białej. Oddział działa przy Wydziale Zarządzania i Informatyki ATH w Bielsku-Białej, a uczelnia jest jego członkiem wspierającym. W okresie sprawozdawczym (2009 rok) odbył się Nadzwyczajny Zjazd Krajowy PTE, który dokonał zmian w statucie PTE. Po rejestracji w sądzie rejestrowym w Warszawie statut ten będzie podstawą do zmian rejestru sądowego w odniesieniu do Oddziału PTE w Bielsku-Białej (w trybie wymaganym przez sąd). Obecne walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się wg regulacji dotychczasowego statutu przed zmianami. Oddział nasz podobnie jak 23 innych oddziałów w kraju posiada pełną samodzielność organizacyjno-finansową, co niewątpliwie stawia przed nami szanse rozwoju i wzbogacenia działalności w przyszłości. Stan finansowy Oddziału odzwierciedlają coroczne bilanse i r-ki wyników, składane w Urzędzie Skarbowym w Bielsku-Białej. I tak, poszczególne lata zamknęły się następującymi wynikiem finansowym: 2005 r. strata bilansowa: 470,26 zł.; 2006 r. strata bilansowa: 263,60 zł; 2007 r. zysk bilansowy: 691,59 zł.; 2008 r. zysk bilansowy: 803, o6 zł; 2009 r. strata bilansowa: 1006,20 zł. Wyniki te wpływały na zmiany w wysokości funduszu statutowego Oddziału, który obecnie wynosi 2053,43 zł. W okresie sprawozdawczym Oddział nie utracił płynności finansowej. Działalność merytoryczna Oddziału uwidoczniona szczegółowo w corocznych sprawozdaniach koncentrowała się na realizacji zadań statutowych, a obejmujących działania w zakresie: wykonywania szeregu ekspertyz i konsultacji dla firm i instytucji, a 2 Przedstawicieli Oddziału bierze udział w pracach stałego Zespołu Opiniującego Bielskiego Funduszu Poręczeń Kredytowych; organizacji i udziału w kilkunastu seminariach krajowych i międzynarodowych konferencjach 12

14 Oddział PTE w Bielsku-Białej naukowo-praktycznych (także organizowanych przez ZK PTE), w których członkowie Oddziału prezentowali swoje referaty i wystąpienia. Stałym elementem działania było prowadzenie przy współpracy z Punktem Informacyjnym EUROPE DIRECT w Bielsku-Białej oraz Biblioteką ATH Ośrodka Informacji Europejskiej, który został utworzony w ramach realizowanego przez Oddział Programu Phare Fiesta II. Punkt zajmuje się upowszechnieniem materiałów informacyjnych dla studentów, kadry akademickiej i przedsiębiorców Podbeskidzia. Przedstawiciele PTE: często wyrażali także swoje opinie i oceny sytuacji gospodarczej w mieście i na Podbeskidziu w lokalnych mass mediach, m. in. w Super Nowej, Kronice Beskidzkiej ; aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Klubu Bielskich Przedsiębiorców, Euro-debatach. Obecnie Oddział wspólnie z Katedrą Filozofii i Nauk Ekonomicznych ATH jest w trakcie realizacji projektu dot. tematu: rozwoju przedsiębiorczości lokalnej a aktywność instytucji otoczenia biznesu analiza porównawcza subregionu Podbeskidzia na tle wybranych regionów Polski. Projekt obejmuje przeprowadzenie badań, wydanie monografii i organizację we wrześniu br. konferencji naukowej. Podsumowując, należy podkreślić że dotychczas prowadzona działalność Oddziału wymaga wzmocnienia i dalszego rozwinięcia. Szczególnie należy zwrócić uwagę na rozwój organizacyjny i wzmocnienie stanu bazy, w tym zabezpieczenia finansowego. Stąd należy rozważyć wniosek m.in. o podniesienie wysokości składki członkowskiej; poszukiwanie nowych członków wspierających, czy świadczenia odpłatnej działalności statutowej. 13

15 3. Oddzia³ PTE w Bydgoszczy S³owo wstêpne Koniec kadencji aktualnych władz kończy 47 rok nieprzerwanej działalności Oddziału. Od początku swojej działalności Oddział był miejscem aktywnej wymiany poglądów, miejscem kształcenia i dokształcania ekonomistów, a także innych grup zawodowych. W okresie mijającej kadencji zachowane zostały te funkcje, pełnione przez Oddział. Okres ten jednak cechowały istotne zmiany warunków gospodarczych i społecznych. Aktywność ekonomistów jest obecnie realizowana często w różnych organizacjach, klubach biznesu, mediach gospodarczych, towarzystwach środowiskowych. W wyniku działalności licznych firm konsultingowych, wyższych szkół niepublicznych o charakterze ekonomicznym wzmaga się konkurencja na odcinku szkolenia ekonomicznego, ekspertyz, doradztwa. Zjawiska te nie pozostają bez wpływu na funkcjonowanie Towarzystwa, aktywność społeczną jego członków i ich zainteresowania. Stąd warunki te wywarły również znaczący wpływ na wybór przedsięwzięć realizowanych przez Oddział. Czas i warunki wyznaczyły potrzebę zwiększonej komercjalizacji działalności Oddziału, a także zakres aktywności społecznej członków Towarzystwa. Miniona kadencja mimo wielu trudności była okresem umocnienia działalności Oddziału. Utrzymana została na dobrym poziomie działalność statutowoorganizacyjna, czego dowodem jest powstanie 2 nowych kół w Oddziale, przyjęcie 74 nowych członków, przy ciągłym prowadzeniu weryfikacji członków, nie wykazujących żadnej aktywności w granicach określonych przez Statut Towarzystwa. W okresie kadencji skreślono z listy członków 179 osób. Pomimo dużej konkurencji na rynku szkoleniowym rozwijała się działalność edukacyjna. Oddział odważnie podjął wyzwanie związane z możliwością wykorzystywania finansowych środków europejskich, w związku z tym w 2008 r. powołana została w ramach Oddziału nowa komórka organizacyjna, do której zadań należało opracowywanie i wdrażanie projektów, a także organizacja szkoleń komercyjnych. Poszerzona została tematyka szkoleniowa o problemy związane z reorientacją zawodową oraz sposobem rozwiązywania problemów osób poszukujących pracy. Skoncentrowanie uwagi i wysiłków na działalności finansowanej ze środków unijnych było sposobem na realizację fundamentalnego zadania Towarzystwa prowadzenia w szerokim zakresie edukacji ekonomicznej i przekazywania dobrej, aktualnej wiedzy ekonomicznej. Podejmowana realizacja projektów ułatwiała także prowadzenie działalności statutowo- 14

16 Oddział PTE w Bydgoszczy organizacyjnej, w tym także pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem biura Oddziału i zachowania dobrego standardu Domu Ekonomisty. Dokonując wyborów kierunków działalności, Zarząd Oddziału uwzględniał w swoich decyzjach w okresie całej kadencji zadania nakreślone w Uchwale ostatniego XII Zjazdu Oddziału z października 2005 roku. Efektywna realizacja takich zadań jak: znacząca liczba przyjęcia nowych członków, w tym młodych ekonomistów ze środowisk studenckich, rozwijanie działalności szkoleniowej, duże zaangażowanie w organizację Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i uzyskane w niej dobre efekty, organizowanie spotkań o tematyce interesującej środowisko ekonomistów, potwierdza trafność kierunków przyjętych w Uchwale XII Zjazdu, jak również konsekwentną jej realizację przez Oddział. Szczegółowe informacje o czteroletniej działalności Oddziału zostały zawarte w poszczególnych rozdziałach przedkładanego sprawozdania i obejmują okres od do Obszerność sprawozdania, szeroko omówiona działalność Oddziału umożliwi uczestnikowi Zjazdu dokonanie obiektywnej oceny działalności Zarządu. Zarząd Oddziału na posiedzeniu przyjmującym sprawozdanie uznał, iż szeroki zakres merytorycznej działalności i jej efekty zbieżne z Uchwałą XII Zjazdu Oddziału pozwalają stwierdzić, że kończy kadencję z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Nie oznacza to jednak, że nie ma spraw, które pomimo podejmowania wielu inspiracji i decyzji, nie udało się doprowadzić do końca, tak na skutek uwarunkowań zewnętrznych, jak też zróżnicowanego stopnia aktywności członków. Do nich należy przede wszystkim likwidacja Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy, dla której Założycielem był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy, a także brak oczekiwanej aktywności pracy w kołach. Zwiększenie aktywności kół stanowić winna jedno z dalszych ważnych zadań w przyszłej kadencji. *** Za wsparcie i umożliwienie realizacji zadań Zarząd składa podziękowania przede wszystkim członkom Towarzystwa. Podziękowania kieruje również do władz samorządowych i administracyjnych naszego regionu, stowarzyszeń, firm i organizacji współpracujących, a także sympatyków Towarzystwa. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne podziękowania składa wszystkim, którzy uczestniczyli w osiągnięciach zaprezentowanych w przedłożonym sprawozdaniu. I. Dzia³alnoœæ statutowa Oddzia³u Zgodnie z uchwałą programową ostatniego Zjazdu Oddziału wiele uwagi poświęcono sprawom członkowskim, czynnikom integrującym aktywność Towarzystwa oraz problemom związanym z działalnością Wyższej Szkoły Zarządzania i Finansów, dla której założycielem był Oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy. Sprawozdanie Zarządu w dalszej części tego rozdziału, w sposób szczegółowy charakteryzuje przebieg realizacji działalności statutowej. 15

17 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach W³adze statutowe Oddzia³u Zjazd Oddziału, który obradował 8 października 2005 roku na Prezesa Zarządu wybrał mgr Zdzisława Wasilewskiego. Zarząd Oddziału wybrany został w następującym składzie: l mgr Anna Bańkowska l mgr Włodzimierz Bartkowiak l mgr Aleksandra Buda l mgr Janusz Ciamaga l mgr Wojciech Ciesielski l mgr Henryk Figas l mgr Teresa Głania l mgr Magdalena Klimek l prof. dr hab. Janusz Meller l mgr Przemysław Wypijewski Na pierwszym posiedzeniu Zarząd Oddziału wybrał Prezydium, w skład którego weszli: l mgr Zdzisława Wasilewskiego prezes l mgr Przemysław Wypijewski wiceprezes l mgr Aleksandra Buda sekretarz l mgr Wojciech Ciesielski członek prezydium l mgr Teresa Głania członek prezydium Zjazd powołał 4-osobową Komisję Rewizyjną, która po wyborze Przewodniczącej pracowała w składzie: l mgr Bogumiłą Linde-Firin przewodnicząca l mgr Marian Cilski członek Komisji l mgr Mirosław Pecyna członek Komisji l Bogumiła Wiedeholz Do Rady Naukowej wybrani przez Zjazd zostali: l mgr Maciej Cychnerski l prof. dr hab. Ludosław Drelichowski l mgr Stanisław Krause l mgr Kazimierz Kurkiewicz l prof. dr hab. Krystyna Kwaśniewska l mgr Zbigniew Lewandowski l dr Henryk Makowski l prof. dr hab. Janusz Meller Na przewodniczącego Rady Naukowej wybrano mgr Macieja Cychnerskiego. Poza władzami Oddziału i Radą Naukową Zjazd wybrał delegatów na Zjazd Krajowy PTE: l mgr Annę Bańkowską l mgr Aleksandrę Buda l prof. dr hab. Krystynę Kwaśniewską l mgr Zdzisława Wasilewskiego. 16

18 Oddział PTE w Bydgoszczy Zastępcami delegatów zostali mgr Bogumiła Linde-Firin i mgr Przemysław Wypijewski 2. Dzia³alnoœæ Zarz¹du i jego Prezydium W okresie kadencji odbyły się 22 posiedzenia Zarządu i 10 posiedzeń Prezydium. Posiedzenia Zarządu poświęcone były głównie sprawom wynikającym z obowiązków statutowych takich jak: zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych, uchwalanie rocznych programów zadań rzeczowych i planów finansowych, sprawom członkowskim skreślaniu i przyjmowaniu członków, uchwalaniu składek członkowskich, bieżącej analizie i ocenie działalności Oddziału, zatwierdzaniu regulaminów określających zakres obowiązków i kompetencji poszczególnych stanowisk i struktur w Oddziale. Zarząd podjął 29 uchwał w okresie trwania kadencji. Posiedzenia Prezydium poświęcone były opiniowaniu projektu Statutu Towarzystwa, informacji i projektów uchwał przekazywanych do zatwierdzenia Zarządu Oddziału, sprawą bieżących wymagających decyzji pomiędzy posiedzeniami Zarządu. 3. Cz³onkowie i ogniwa organizacyjne Stan członków fizycznych i wspierających w poszczególnych latach opisuje poniższa tabela. Liczba członków fizycznych i wspierających (dane na koniec roku) członkowie fizyczni członkowie wspierający W okresie kadencji przyjęto 74 nowych członków fizycznych, co w sytuacji spadającej aktywności społecznej w odniesieniu do stowarzyszeń, można uznać za wynik bardzo dobry. Jednocześnie Zarząd w oparciu o przygotowaną analizę, skreślił w czasie trwania kadencji 179 członków na skutek śmierci, własnej rezygnacji, a także zalegania z opłatą składek członkowskich. Stan ogniw organizacyjnych Oddziału realizujących działalność statutową na koniec kadencji obejmuje l Radę Naukową l Komitet Okręgowy OWE l 7 kół l Klub Ekonomisty l Klub Seniora Praca Kół miała przede wszystkim charakter spotkań o tematyce merytorycznej. Niezależnie od tego swoją działalność Koła prowadziły w formie spotkań koleżeńsko-towarzyskich, spotkań dyskusyjnych, a także okazjonalnych np. świątecznych. 17

19 Sprawozdanie z działalności Oddziałów PTE w latach Klub Ekonomisty Zainteresowanie członków udziałem w spotkaniach w Klubie było mniejsze niż w okresach poprzednich. W ocenie Zarządu zjawisko to związane jest z większą możliwością aktualizacji wiedzy na studiach podyplomowych, sympozjach, licznie organizowanych konferencjach, dostępnej bogatej informacji w internecie, prasie, a także większej stabilizacji w strukturach organizacji gospodarczych. Niemniej działalność Klubu została utrzymana w okresie minionej kadencji, organizując spotkania o tematyce odpowiadającej oczekiwaniom członków. Były to m.in. spotkania z wybitnymi osobowościami życia gospodarczego i naukowego zorganizowano 12 takich spotkań. Wspólnie z Naczelną Organizacją Techniczną, Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce Oddziałem w Bydgoszczy, Towarzystwem Organizacji i Kierownictwa, Kujawsko-Pomorskim Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców, Oddział PTE zorganizował konferencję w listopadzie 2006 roku. Tematem konferencji były Nowoczesne metody i problemy zarządzania firmą w warunkach Unii Europejskiej. Udział w konferencji wzięło 130 osób. Wygłoszono 5 referatów. Tematem szczególnym był VIII Kongres Ekonomistów Polskich. Program merytoryczny związany z Kongresem był przedmiotem obrad Zarządu Oddziału. Informacje o programie i jego treści były przekazywane na spotkaniach, konferencjach. Plakaty informacyjne były rozmieszczone w siedzibach firm, administracji rządowej, uczelniach. W Kongresie uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Prezes i Wiceprezes. Odczyty o tematyce gospodarczej były także włączone przy organizowaniu konferencji związanych z prezentacją projektów unijnych. Liczni uczestnicy tych konferencji otrzymywali dobrą, aktualną wiedzę ekonomiczną. Klub Seniora System spotkań comiesięcznych przez cały okres kadencji utrzymany został w Klubie Seniora. W życiu Klubu uczestniczą koleżanki i koledzy z wieloletnim stażem pracy, niezależnie od przynależności do kół działających przy Oddziale. Spotkania takie odbywały się przez cały okres minionej kadencji (w każdą pierwszą środę miesiąca), miały charakter towarzyski i połączone były z prelekcjami. Organizowane były również w Klubie coroczne uroczyste spotkania z okazji Bożego Narodzenia. Klub współpracuje z Klubem Seniora NOT w Bydgoszczy. W okresie minionej kadencji zorganizowano wspólnie z Klubem NOT dwie wycieczki do Białej Podlaskiej i Sanktuarium w Licheniu. Częstotliwość wyjazdów ze względu na wiek członków Klubu jest coraz mniejsza. 4. Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 edycji Olimpiady: W okresie minionej kadencji liczba uczestników i szkół z województwa kujawskopomorskiego kształtowała się następująco: 18

20 Oddział PTE w Bydgoszczy Zawody szkolne i okręgowe Lp. Edycja/ Zawody szkolne Zawody okręgowe rok szkolny Liczba Liczba Liczba Liczba Laureaci uczniów szkół uczniów szkół 1 XIX 2005/ XX 2006/ XXI 2007/ XXII 2008/ XXIII 2009/ Zawody centralne Lp. Edycja/ Zawody centralne rok Liczba zakwalifi- Liczba Laureaci Nazwa szkolny kowanych uczniów finalistów szkoły laureata (finalistów) 1 XIX 2005/ II LO Inowrocław 2 XX 2006/ IV LO Toruń, ZSEA Bydgoszcz, VI LO Bydgoszcz 3 XX 2007/ XXII 2008/ I LO Bydgoszcz 5 XXIII 2009/ Olimpiada trwa W zawodach centralnych III stopnia reprezentowane były grupy od 4 do 15 uczniów W XX edycji Olimpiady pierwsze miejsce w kraju zajął reprezentant naszego Okręgu Michał Wiśniewski z IV LO w Toruniu. W okresie kadencji wystąpił znaczący wzrost liczby uczestników i szkół w Olimpiadzie. Komitet Okręgowy przygotowywał materiały dydaktyczne dla uczestników. Organizowane konferencje były cenionym przez młodzież i nauczycieli elementem przygotowań w poszczególnych etapach i edycjach Olimpiady. Najlepsi uczestnicy zawodów okręgowych i centralnych przyjmowani byli na wyższe uczelnie bez postępowania kwalifikacyjnego, a laureaci i finaliści ze szkół ekonomicznych zwalniani z etapu pisemnego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista. W województwie kujawsko- -pomorskim uprawnienia te w okresie uzyskało 36 osób. Laureaci, ich nauczyciele i szkoły, które uzyskały najlepsze wyniki w Olimpiadzie otrzymywali nagro- 19

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE ODDZIAŁ W BYDGOSZCZY Działalność Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Oddział w Bydgoszczy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy Obszar działalności Oddział PTE w

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Stowarzyszenia Absolwentów ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Stowarzyszenia Absolwentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Absolwentów Państwowej

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE HISTORIA XV wiek zalążki towarzystw naukowych w Polsce 1800 r. Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk aktywne uczestnictwo badaczy społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2011 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 1 lutego 2013 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010

S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S P R A W O Z D A N I E M E R Y T O R Y C Z N E Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2010 S T O W A R Z Y S Z E N I A I N I C J A T Y W S P O Ł E C Z N O G O S P O D A R C Z Y C H W Ś W I D W I N I E I. Informacje ogólne:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI ROZWOJU BIZNESU STARTER Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA ROK 2013 Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER Al. Wyścigowa 14 lok. 402 02-681 Warszawa tel./fax 22 436 10 98 KRS 0000320647 Warszawa, 19 grudnia 2014 roku Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania: 1) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan

Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Statut Stowarzyszenia ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 1) Stowarzyszenie ZANSHIN Toruński Klub Karate Shotokan, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie

STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie STATUT Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie

Statut Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie UCHWAŁA Nr 296 /XXV/2006 RADY POWIATU w KOSZALINIE z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Koszalinie. Na podstawie art. 20 ust. 2 i art.238 ust.3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU

REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU REGULAMIN INSTYTUTU NAUK O ZDROWIU I. Słownik użytych w regulaminie skrótów i określeń 1 Użyte w Regulaminie skróty i określenia oznaczają: 1) ustawa ustawę z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA

STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA STATUT POLSKIEGO INSTYTUTU SPALANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Polski Instytut Spalania, zwany dalej Instytutem, jest organizacją społeczną osób zajmujących się głównie od strony naukowej, a także

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Nr 193 w Łodzi Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Nr 193, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ w Białymstoku ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej posiada

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005

Sprawozdanie z działalności Fundacji Instytut Społeczeństwa Wiedzy za rok 2005 Fundacja Instytut Społeczeństwa Wiedzy ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: isw@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji

Bardziej szczegółowo

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T STOWARZYSZENIA POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie pod nazwą POLSKA JEST NAJWAŻNIEJSZA działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Związek Stowarzyszeń Forum Regionalnych Organizacji Turystycznych zwane dalej Związkiem Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM

STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM STATUT STOWARZYSZENIA PISKIE FORUM ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Piskie Forum, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z działalności Fundacji na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA za 2013 rok Nazwa fundacji: Fundacja na rzecz rozwoju Wywiadu Gospodarczego VIS MAGNA Siedziba i adres

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNY KOMITET RATOWNIKÓW MEDYCZNYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Społeczny Komitet Ratowników Medycznych w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej. Rozdzial I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenie Rozwoju Regionu w Kazimierzy Wielkiej Rozdzial I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rozwoju Regionu" w Kazimierzy Wielkiej i zwane jest w dalszych

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie STATUT KOŁA NAUKOWEGO PIANISTÓW przy Katedrze Fortepianu Akademii Muzycznej w Krakowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Koło nosi nazwę Koło Naukowe Pianistów i działa przy Katedrze Fortepianu Akademii

Bardziej szczegółowo

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie

Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia Statut Krakowskiego Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE

REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE REGULAMIN ZARZĄDU OKRĘGOWEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W ZIELONEJ GÓRZE Na podstawie 52 ust. 2 Statutu Polskiego Związku Motorowego uchwala się, co następuje: Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Okręg

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA LEPSZE GRAJEWO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Lepsze Grajewo w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła Rozdział I. Postanowienia ogólne 1.Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Przyjazna Szkoła, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G

Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G Umowa o Współpracy w ramach Klastra FOSS4G zawarta w dniu [...] 2015 r. w Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością non-profit przez FOSS4G CLUSTER z siedzibą w Łodzi, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ

TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ TEKST JEDNOLITY STATUTU TOWARZYSTWA EDUKACJI OBYWATELSKIEJ I 1. 1. Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej, zwane dalej Towarzystwem jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną. 2. Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ

Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Statut Stowarzyszenia na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie na rzecz poprawy środowiska mieszkalnego ODBLOKUJ, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS

STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS EPGD SPOTTERS STATUT STOWARZYSZENIA EPGD SPOTTERS Uchwalony na Walnym Zebraniu Członków w dniu 27 marca 2013 r. Marzec 2013 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie EPGD SPOTTERS, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Mieszkańców Nieprowic Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Mieszkańców Nieprowic RAZEM, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ROZDZIAŁ I 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Wszystkie dzieci nasze są w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne

Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych. I. Postanowienia Ogólne Tekst Jednolity Statutu Krajowego Stowarzyszenia Funduszu Poręczeniowych I. Postanowienia Ogólne 1. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Krajowego Stowarzyszenia Funduszy

Bardziej szczegółowo

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne

STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE. Dział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr X/145/2011 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 27 czerwca 2011 roku STATUT WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W LUBLINIE Dział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Statut Koła naukowego ENACTUS UE

Statut Koła naukowego ENACTUS UE Statut Koła naukowego ENACTUS UE Rozdział I Postanowienia ogólne Art.1 Koło Naukowe ENACTUS UE (zwane dalej Kołem) jest samorządną organizacją studencką reprezentującą Uniwersytet Ekonomiczny w Programie

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU PRACODAWCÓW ZAKŁADÓW AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I INNYCH PRZEDSIĘBIORSTW SPOŁECZNYCH (TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 15.10.2015r.) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Organizacja pracodawców o

Bardziej szczegółowo

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU

STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU STATUT LUBELSKIEJ UNII SPORTU ROZDZIAŁ I. Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny. 1 Lubelska Unia Sportu jest wojewódzkim interdyscyplinarnym związkiem stowarzyszeń sportowych. 2 1. Terenem

Bardziej szczegółowo

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP.

W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki są jeszcze stosunkowo znaczne środki do wykorzystania przez firmy z sektora MSP. Perspektywa finansowa 20072013 w obszarze dotacji dla sektora MSP jest już w znacznej

Bardziej szczegółowo

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem".

Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f., zwanym dalej w skrócie Związkiem. STATUT ŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU PIŁKI SIATKOWEJ Rozdział 1 Nazwa, teren działania, siedziba władz, charakter prawny 1 Śląski Związek Piłki Siatkowej w Katowicach jest Wojewódzkim Związkiem Stowarzyszeń k.f.,

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r.

Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Podstawa prawna: art. 53, 54 Ustawy o systemie oświaty z dn. 7.09.1991 r. 3 ust 1, 5, 6 Statutu Gimnazjum nr 5 w Płocku z dn. 30.03.1999 r. Załącznik do Uchwały Nr.. REGULAMIN RADY RODZICÓW GIMNAZJUM NR

Bardziej szczegółowo

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH!

WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! STOWARZYSZENIE PRODUCENTÓW BETONÓW WARTO DZIAŁAĆ W STOWARZYSZENIACH! Wielu przedstawicieli branży budowlanej narzeka, że prowadzenie firmy w dzisiejszych czasach jest związane z mnóstwem trudności, o które

Bardziej szczegółowo

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH. działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy STATUT ZRZESZENIA STUDENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH działającego przy Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zrzeszenie Studentów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I ABSOLWENTÓW V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst jednolity STATUT Klubu Kobiet Kreatywnych GRACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Klub Kobiet Kreatywnych, zwany dalej stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.

Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r. Regulamin grup Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK (zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12.1996 r.) I. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I

STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I STATUT STOWARZYSZENIA SZCZECIN DLA POKOLEŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SZCZECIN DLA POKOLEŃ w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Pracowników i Absolwentów Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII

Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Statut Stowarzyszenia Polska Rugby XIII Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Polska Rugby XIII, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

STATUT Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Tekst jednolity Statutu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uwzględniający uchwałę Zgromadzenia Fundatorów dotyczącą zmiany Statutu Fundacji z dnia 30 czerwca 2011 roku. STATUT Fundacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan.

Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Statut Polskiego Stowarzyszenia w Co. Cavan PolsCavan. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Polskie Stowarzyszenie w Co. Cavan PolsCavan zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie może używać nazwy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba

STATUT. Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj. Rozdział I. Nazwa, teren działania i siedziba STATUT Krajowej Federacji Hodowców Drobiu i Producentów Jaj Rozdział I Nazwa, teren działania i siedziba 1 1. Krajowa Federacja Hodowców Drobiu i Producentów Jaj (dalej jako: Federacja) jest związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TYSKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Tyskie Stowarzyszenie Sportowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze W województwie lubuskim

Bardziej szczegółowo

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Górnośląskiego Towarzystwa Przyrodniczego im. Andrzeja Czudka Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Górnośląskie Towarzystwo Przyrodnicze im. Andrzeja Czudka, zwane dalej Towarzystwem posiada osobowość

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Media Dizajn

Statut Stowarzyszenia Media Dizajn Statut Stowarzyszenia Media Dizajn Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Stowarzyszenie Media Dizajn, zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 w KATOWICACH im. prof. Władysława Szafera Rozdział I Przepisy definiujące 1 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie

STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie STATUT Stowarzyszenia Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Wspierania Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Żarnowie, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są:

Rozdział II Cele działania Fundacji 5. 1. Fundacja w swojej działalności kieruje się zasadą nihilpriusfide. 2. Celami Fundacji są: Statut Fundacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja, ustanowiona przez Krajową Radę Notarialną aktem notarialnym, który sporządzony został przez notariusza Zenona Marmaja dnia 9 lipca 1999 roku,

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV.

Rachunkowość. Opis kierunku. WSB Opole - Studia podyplomowe. ,,Rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość WSB Opole - Studia podyplomowe Opis kierunku,,rachunkowość'' - studia podyplomowe w WSB w Opolu- edycja IV. Rachunkowość jest międzynarodowym językiem biznesu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK

STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK STATUT STOWARZYSZENIA WARSZAWSKI FUNK ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Warszawski Funk, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Stan jednolity na dzień 9 czerwca 2014 r. Statut STOWARZYSZENIE FINANSÓW I RACHUNKOWOŚCI NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004

Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów Polskich za rok 2004 Fundacja Rektorów Polskich ul. Górnośląska 14 lok. 1, 00-432 Warszawa tel.: (22) 621 09 72, faks: (22) 621 09 73, e-mail: frpfund@mbox.pw.edu.pl www.frp.org.pl Sprawozdanie z działalności Fundacji Rektorów

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 1/2004 Zebrania Założycielskiego Stowarzyszenia Sąsiedzi z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Sąsiedzi STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO Warszawa, dnia 5 grudnia 2012 r. Pozycja 64 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

Naukowe Koło Młodego Księgowego

Naukowe Koło Młodego Księgowego STATUT STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO Naukowe Koło Młodego Księgowego Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Studenckie Naukowe Koło Młodego Księgowego jest organizacją studencką zrzeszającą studentów wszystkich

Bardziej szczegółowo

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA

STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA STATUT STRZELECKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ARDEA Rozdział I. Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Stowarzyszenie nosi nazwę: STRZELECKI KLUB SPORTOWY ARDEA, zwany dalej "Klubem". Terenem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej

REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO STUDENTÓW Lotnictwa i Kosmonautyki Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej Rozdział I. Zasady ogólne 1. Koło Naukowe Studentów Lotnictwa i Kosmonautyki,

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ

REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ REGULAMIN AKADEMICKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI i WYBRANYCH NOWYCH TECHNOLOGII POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ 1 Podstawę prawną działalności Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości i Wybranych Nowych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY NADZORCZEJ PZ CORMAY S.A. ZA 2011 ROK Łomianki, maj 2012 Sprawozdanie Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami art. 382 3 Kodeksu spółek handlowych oraz z zasadami ładu korporacyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVII/182/91. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO

Uchwała nr XVII/182/91. Rady Miejskiej w Szczecinie. z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO Uchwała nr XVII/182/91 Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia 30 września 1991r. W sprawie UTWORZENIA WSPÓLNIE Z KIEROWNIKIEM URZĘDU REJONOWEGO W SZCZECINIE INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY

STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY STATUT STOWARZYSZENIA MACHINA KULTURY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie Machina Kultury, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO STOWARZYSZENIA DIAGNOSTÓW SAMOCHODOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Diagnostów Samochodowych, zwane w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ

STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ STATUT DOLNOŚLĄSKIEGO FORUM POMOCY SPOŁECZNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Dolnośląskie Forum Pomocy Społecznej jest autonomicznym podmiotem działającym na rzecz integracji i rozwoju pomocy społecznej.

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB

STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB STATUT STOWARZYSZENIA BMW M POWER CLUB ROZDZIAŁ I - NAZWA, TEREN DZIAŁANIA I CHARAKTER PRAWNY 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę BMW M Power Club nazywany w dalszym

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł

S T A T U T. Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca NASZ LUBUSKI. R O Z D Z I A Ł I POSTANOWIENIA OGÓLNE CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A

WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A WAWERSKIE TOWARZYSTWO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU 04-713 WARSZAWA UL. ŻEGAŃSKA 1A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006 31.12.2006 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE II. III. IV. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora

Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Zdolności finansowe organizacji pozarządowych w Lubuskiem (aplikowane o środki FIO, EFS, samorządowe) potrzeby III sektora Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze Ekonomia społeczna to

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku

Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku Wersja nr 1 z 13 października 2015 r. Projekt UCHWAŁA Nr /2015 RADY MIEJSKIEJ W CHMIELNIKU z dnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia na rok 2016 programu współpracy Gminy Chmielnik z organizacjami pozarządowymi

Bardziej szczegółowo

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności.

Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Postanowienia ogólne. & 1 Podstawa działalności. Statut Koła Naukowego Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego Postanowienia ogólne & 1 Podstawa działalności Na podstawie art. 204 Ustawy z dnia 27 lipca 200. Prawo o szkolnictwie wyższym tworzy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA OSTROWIECKIE TOWARZYSTWO NAUKOWE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Ostrowieckie Towarzystwo Naukowe, zwane dalej Stowarzyszeniem, posiada osobowość prawną. 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti

Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Cele strategiczne Koła Naukowego Rekreacji Ruchowej Misja Studenckiego Turystycznego Koła Naukowego Perpedes & Yeti Misją koła jest organizacja i czynny udział w propagowaniu aktywnego i zdrowego trybu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA

STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA STATUT STOWARZYSZENIA CENTRUM ROZWOJU OSOBISTEGO KREACJA Rozdział I. Postanowienia ogólne &1 1. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Osobistego Kreacja, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI

STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI STATUT DZIECIĘCEJ AKADEMII LEKKIEJ ATLETYKI Postanowienia ogólne 1 DZIECIĘCA AKADEMIA LEKKIEJ ATLETYKI, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania.

Rozdział I Rada Rodziców i jej zadania. REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W OPOLU ( Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Skłodowskiej Curie, Publiczne Gimnazjum nr 9 z Oddziałami

Bardziej szczegółowo