Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: r., Palczew k. Warki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: 24-26.04.2013 r., Palczew k. Warki"

Transkrypt

1 1 Szkolenie pt.: "Zasady współpracy z księgowością w NGO" Szkolenie w dniach: r., Palczew k. Warki Trenerki: Barbara Hermak, Joanna Krasnodębska

2 2 Co powinna zawierać Pięta Achillesowa organizacji czyli Zakładowa Polityka Rachunkowości i plan kont Każda organizacja bez względu czy prowadzi pełną czy uproszczoną księgowość musi posiadać dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady rachunkowości zwaną zakładową polityką rachunkowości (art..4 ust.3 ustawy o rachunkowości). Ustala ją kierownik (prezes, dyrektor, zarząd) na podstawie wydanej przez siebie decyzji (uchwały, zarządzenia), gdyż zgodnie z ustawą o rachunkowości art.4 ust.3 pkt 5 za rachunkowość w firmie odpowiada kierownik jednostki zarząd. Przez zakładową politykę rachunkowości rozumie się zgodnie z art.3 ust.1 pkt.11 ustawy o rachunkowości wybrane i stosowane przez jednostkę, odpowiednie do jej działalności, rozwiązania dopuszczone przepisami ustawy i zapewniające wymaganą jakość sprawozdań finansowych Przyjęta przez jednostkę zakładowa polityka finansowa zgodnie z art.10 ustawy o rachunkowości powinna odpowiadać na następujące pytania: 1. jak wygląda rok obrotowy i ewentualne wchodzące w jego skład okresy sprawozdawcze?. 2. jakie metody wyceny aktywów i pasywów oraz sposób ustalania wyniku finansowego przyjęła organizacja? 3. Jak są prowadzone księgi rachunkowe w tym: a/ zakładowy plan kont (konta syntetyczne) tzw wykaz ksiąg księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń i operacji gospodarczych, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej (inaczej mówiąc konta analityczne) b/ wykaz ksiąg rachunkowych, a w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury 4. Gdzie są prowadzone księgi rachunkowe a także jaki jest sposób ochrony danych? /miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych; jeżeli prowadzimy księgowość przy pomocy komputera należy podać nazwę programu; opis systemu przetwarzania danych tzn opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji (tutaj należy się powołać na instrukcję i opis programu) ; b/system służący ochronie danych i ich zbiorów ( w tym opis dowodów księgowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywania zapisów) 5. Jak należy przechowywać i archiwizować dokumentację księgową? 6. Jak udostępniamy zbiory komputerowe i dokumenty księgowe osobom trzecim?

3 3 Odpowiedź pytanie Pierwszym rokiem obrachunkowym ustala się okres od dnia do dnia.. roku. Każdy następny rok obrachunkowy stanowi okres od 1 stycznia do 31 grudnia. 2. Sprawozdania finansowe sporządza się: 1. miesięczne zestawienie przychodów i wydatków w rozbiciu na sponsorów - projekty 2. na dzień kończący rok obrotowy oraz zgodnie z art.12 ust2 ustawy, składają się na nie: A/ bilans, B/ rachunek zysków i strat C/ informacja dodatkowa W przypadku nie osiągnięcia dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art.50 ust 2, bilans można sporządzić w wersji uproszczonej, stanowiącej załącznik nr 1 do ustawy, wykazując w nim dane dotyczące pozycji oznaczonych literami i cyframi rzymskimi. Rachunek zysków i strat sporządzony w wersji 1 wariantu porównawczego, stanowiącej załącznik 4/1 do ustawy. Informacja dodatkowa sporządzona będzie odpowiednio w formie uproszczonej Odpowiedź pytanie 2. Zgodnie z postanowieniem art.4 ust.3 pkt.4 i ust.5 oraz art.10 ust.1 pkt 2 ustawy o rachunkowości (Dz.U.121 z z późniejszymi zmianami), ustala się następujące zakładowe metody wyceny aktywów i pasywów do stosowania w sposób ciągły (w okresie wieloletnim) nie rzadziej niż na koniec roku obrotowego i na każdy inny dzień bilansowy. Środki trwałe, środki trwałe w budowie i wartości niematerialne i prawne wycenia się w zależności od sposobu ich nabycia (wytworzenia) i późniejszego wykorzystywania według: cen nabycia (zakupu) kosztów wytworzenia wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny środków trwałych) pomniejszonych o odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne) oraz o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty ich wartości. Cena nabycia składnika aktywów (trwałych i obrotowych) jest ceną zakupu obejmującą kwotę brutto należna sprzedającemu, powiększona koszty związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do użytkowania wraz z kosztami transportu, załadunku, wyładunku, składowania pomniejszona o rabaty, upusty i inne drobne zmniejszeni i odzyski. W przypadku braku możliwości ustalenia ceny nabycia składnika aktywów przyjętego w szczególności nieodpłatnie (także w formie darowizny), jego cenę ustala się dokonując wyceny według cen sprzedaży takiego samego lub podobnego aktywu. Koszt wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych zawiera ogół poniesionych kosztów za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia bilansowego lub do dnia przyjęcia danego składnika aktywów trwałych do użytkowania w tym także: koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań w celu sfinansowania aktywów trwałych i ujemne różnice kursowe, pomniejszone o przychody uzyskane z tych tytułów

4 4 Trwała utrata wartości następuje w sytuacji dużego prawdopodobieństwa że posiadany przez Stowarzyszenie / Fundacje składnik aktywów nie przyniesie w znacznej części w przyszłości lub nie przyniesie w ogóle korzyści ekonomicznych. Jest to uzasadnieniem do dokonania odpisu aktualizującego - doprowadzającego wartość składnika wynikającą z ksiąg rachunkowych do ceny sprzedaży netto a w przypadku jej braku do ustalonej w inny sposób wartości godziwej. Wartość godziwa stanowi kwotę za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony a zobowiązanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiędzy zainteresowanymi, poinformowanymi i niepowiązanymi stronami. Wartość początkową środków trwałych stanowiącą cenę nabycia lub koszt wytworzenia środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, modernizacji, rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji powodujące po zakończeniu ulepszenia, przewyższenie wartości użytkowej danego środka trwałego w stosunku do wartości posiadanej przy przyjęciu do użytkowania, mierzonej okresem użytkowania. Wartość początkową środka trwałego zmniejszają dokonywane odpisy umorzeniowe(amortyzacyjne). Umorzenia (amortyzacja) środków trwałych dokonywane są na zasadzie planowanego systematycznie rozłożenia ich wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji. Rozpoczęcie umorzeń powinno nastąpić nie wcześniej niż po przyjęciu środka trwałego do użytkowania a ich zakończenie nie później niż z chwilą zrównania wartości umorzeń z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do sprzedaży, likwidacji bądź stwierdzenia niedoboru. Na dzień przyjęcia środka trwałego do użytkowania ustala się metodę i stawkę odpisów umorzeniowych (amortyzacyjnych). Ustalona metoda i stawka umorzeniowa (amortyzacyjna) musi być zgodna z wykazem rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z z późniejszymi zmianami). W przypadku zakupu środków trwałych z dotacji państwowych, l samorządowych lub ze środków z bezzwrotnej pomocy umorzenie następuje w 100% a koszt zakupu stanowi koszt statutowy danego projektu. Stowarzyszenie jako mały podatnik może odpisywać jednorazowo w koszty wartości niematerialne i prawne oraz środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 klasyfikacji z wyłączeniem samochodów osobowych do nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości euro. Wartości niematerialne i prawne wycenia się dokonując umorzeń (amortyzacji) w podobny sposób jak środki trwałe. Wartość należności podlega aktualizacji z uwzględnieniem stopnia prawdopodobieństwa ich zapłaty na zasadzie dokonania odpisów aktualizujących ich wartość w następujących przypadkach: posiadania należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości do wysokości nie objętych gwarancją lub innym zabezpieczeniem zgłoszonymi likwidatorowi lub sędziemu w postępowaniu upadłościowym. Posiadania należności od dłużników, co do których oddalony został wniosek o ogłoszenie upadłości nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego w pełnej wysokości.

5 5 dysponowania należnościami kwestionowanymi przez dłużników lub gdy dłużnicy zalegają z ich zapłatą, natomiast ocena sytuacji majątkowej i finansowej danego dłużnika wskazuje, że ściągnięcie zależności w kwocie umownej nie jest możliwe. Posiadania należności przeterminowanych lub nie przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa ich nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności, w wysokości wiarygodnie oszacowanych kwot odpisów na nieściągalne należności. Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych w zależności od rodzaju należności której dotyczy aktualizacja. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość, natomiast w przypadku gdy nie wystąpiła uprzednia aktualizacja to zalicza się je odpowiedni do kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy po średnim kursie NBP ustalonym na ten dzień. Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji sprzedaży tych walut zalicza się odpowiednio do kosztów lub przychodów finansowych. W uzasadnionych przypadkach różnice kursowe zalicza się do kosztów wytworzenia środków trwałych lub ustalenia wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych. Rozliczenia międzyokresowe kosztów oraz pozostałych rozliczeń a także odnoszenia ich skutków finansowych Stowarzyszenia / Fundacji dokonuje w następujący sposób: czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów w wysokości prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy wynikających w szczególności: - ze świadczeń wykonanych na rzecz Stowarzyszenia przez dostawców (wykonawców), których kwotę zobowiązań można oszacować w wiarygodny sposób Odpisy czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, w koszty danego okresu sprawozdawczego Stowarzyszenia/Fundacji powinny być dokonywane stosownie do upływu czasu lub wielkości świadczeń podlegających rozliczeniu w czasie. Zobowiązania ujęte jako bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów zmniejszają koszty okresu sprawozdawczego w którym stwierdzono, że zobowiązania te nie powstały. Rozliczenia międzyokresowe przychodów dokonywane z zachowaniem zasady ostrożności oraz odnoszenie ich skutków finansowych obejmują w szczególności: równowartość otrzymanych od odbiorców lub należnych środków (głównie finansowych z tytułu świadczeń, których wykonanie nastąpi w przyszłych okresach sprawozdawczych), otrzymane środki pieniężne na sfinansowanie nabycia lub wytworzenia środków trwałych, w tym środków trwałych w budowie oraz prac rozwojowych jeżeli stosownie do odrębnych przepisów nie zwiększają one funduszu; zaliczone do rozliczeń międzyokresowych przychodów kwoty zwiększają równolegle odpisy amortyzacyjnych - umorzeniowych pozostałe przychody operacyjne; do środków trwałych i koszt prac rozwojowych sfinansowanych z tych źródeł zasady te stosowane są odpowiednio w odniesieniu do przyjętych nieodpłatnie (także w formie darowizny)

6 6 środków trwałych, środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymane środki na realizację umów są przenoszone na przychody statutowe proporcjonalnie do ponoszonych w danym m-cu kosztów Operacje gospodarcze wyrażone w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień przeprowadzenia operacji po kursie średnim ustalonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia poprzedzającego dokonania płatności Transakcje gotówkowe mogą być realizowane przez Stowarzyszenie, przy czym nie mogą one przekraczać kwoty euro (stosuje się przelicznik według średniego kursu euro z NBP z dnia dokonania transakcji). W przypadku Fundacji trzeba pamiętać o tym, że z mocy ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy taka organizacja musi spełniać pewne kryteria (regulamin, osoba przeszkolona, sprawozdania, itp.) Rachunek zysków i strat sporządzany jest metodą porównawczą

7 7 Odpowiedź pytanie 3 WYKAZ KSIĘGI GŁÓWNEJ (KONTA SYNTETYCZNE) Zespół 0 aktywa trwałe 010 ŚRODKI TRWAŁE 020 WNIP 030 DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE UMORZENIE ŚR.TRWALYCH 078 UMORZENIE WNIP 079 ODPISY AKTUALIZUJĄCE DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE 080 ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE Zespół 1 środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe KASA 101 KASA WALUTOWA 131 RACHUNKI BANKOWE 132 RACHUNEK LOKAT BANKOWYCH 137 KREDYTY BANKOWE 139 ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE 140 KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Zespół 2 rozrachunki i roszczenia 201 ROZRACHUNKI Z ODBIORCAMI/NALEŻNOŚCI ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI/ ZOBOWIAZANIA 221 VAT NALICZONY 222 VAT NALEZNY 223 ROZRACHUNKI Z US Z TYTUŁU VAT 225 ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM Z TYTUŁY PDOF ROZRACHUNKI Z BUDŻETEM Z TYTUŁY PDOP 229 ROZRACHUNKI PUBLICZNOPRAWNE 231 ROZRACHUNKI Z TYT.WYNAGRODZEŃ 234 POZOSTAŁE RORACHUNKI Z PRACOWNIKAMI POZOSTAŁE ROZRACHUNKI 245 ROSZCZENIA SPORNE 250 ODPISY AKTUALIZUJĄCE ROZRACHUNKI Zespół 3 Zespół 4 materiały i towary 310 ZAPASY MATERIAŁOW 330 ZAPASY TOWARÓW 340 ODPISY AKTUALIZUJĄCE MATERIAŁY 343 ODPISY AKTUALIZUJĄCE TOWARY koszty wg. rodzajów 401 ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII 402 USŁUGI OBCE

8 8 403 PODATKI I OPŁATY 404 WYNAGRODZENIA 405 ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW 406 POZOSTAŁE KOSZTY 407 AMORTYZACJA 490 ROZLICZENIE KOSZTÓW Zespół 5 Zespół 6 Zespół 7 Zespół 8 koszty wg. prowadzonej działalności KOSZTY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KOSZTY DZIAŁ.STATUTOWEJ ODPŁATNEJ 540 KOSZTY DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 570 KOSZTY ADMINISTRACYJNE produkty i rozliczenia międzyokresowe 640 ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE CZYNNE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE BIERNE przychody i koszty związane z ich wytworzeniem 700 PRZYCHODY DZIAŁALNOŚC STATUTOWA 710 PRZYCHODY DZIAŁ.STATUTOWAJ ODPŁATNA 720 PRZYCHODY DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA 730 SKŁADKI CZŁONKOWSKIE 735 PRZYCHODY Z 1% PRZYCHODY FINANSOWE 751 KOSZTY FINANSOWE 760 POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE(ART.3 UST.1 PKT 32 USTAWY O RACHUNKOWOŚCI) 761 POZOSTALE KOSZTY OPERACYJNE 770 ZYSKI NADZWYCZAJNE 771 STRATY NADZWYCZAJNE fundusze, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy 800 FUNDUSZ JEDNOSTKI 801 FUNDUSZ REZERWOWY/ZASOBOWY 820 ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO REZERWY 845 PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW 860 WYNIK FINANSOWY 870 OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO

9 9 Zasady wyceny i prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązanie z kontami syntetycznymi 1. KSIĘGI GŁÓWNEJ zgrupowane są w ośmiu zespołach kont: Zespół 0 - Zespół 1 - Zespól 2 - Zespól 3 - Zespół 5 - Zespól 6 - Zespół 7 - Zespól 8 - Aktywa trwałe Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkotrwałe aktywa finansowe Rozrachunki Materiały i towary Koszty według prowadzonej dział. statutowej i gospodarczej Produkty i rozliczenia międzyokresowe Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem Fundusze, przychody przyszłych okresów i wynik finansowy 2. Nazwa konta syntetycznego oparta na symbolice trzycyfrowej i oznacza: X X X przynależność do zespołu kont konto syntetyczne zbiorcze 3. Nazwa konta analitycznego oparta jest na symbolice dwóch znaków w poziome drugim i dwóch znaków w poziomie trzecim XXX.XX.XX poziom drugi - przynależność do danego sponsora (źródło finansowania) poziom trzeci - konta analityczne (pozycje budżetowe) 4. Ewidencja analityczna środków trwałych jest prowadzona do konta 010 Środki trwałe w powiązaniu z odpisami umorzeniowymi(amortyzacyjnymi) ujmowanymi na koncie 071 umorzenia środków trwałych A/ Stowarzyszenie prowadzi księgi inwentarzowe w podziale na środki małowartościowe tzw. wyposażenie (wartość zł) oraz środki trwałe o wartości 3500 zł. Środki małowartościowe umarza się jednorazowym odpisem natomiast środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki procentowe, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obwiązującej w danym roku obrachunkowym. Środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w oparciu o stawki procentowe, ustalone zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych obwiązującej w danym roku obrachunkowym, jeżeli nie można dokonać jednorazowej amortyzacji. B/ według zbiorów stanowiących pomocnicze księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych w podziale na grupy środków trwałych zgodnie z ich klasyfikacją

10 10 5. Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na koncie 020 i jest powiązana z odpisami umorzeniowymi dokonywanymi na kocie Ewidencja szczegółowa środków trwałych w budowie jest prowadzona na księgach pomocniczych do konta 080 Środki trwałe w budowie z wyodrębnieniem poszczególnych zadań przedsięwzięć budowlanych. 7. Ewidencja księgowa środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie (darowizna) o wartości powyżej 3500 zł jest księgowana zapisem Wn 01 / Ma 840 Rozlicz. międzyokresowe przychodów Ujęcie na koncie 840 kwoty zwiększa stopniowo przychody statutowe równolegle do odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych środków zapisem: A/ odpis amortyzacyjny Wn konto 407 / Ma konto 071 Wn konto 550.xx.xx / Ma 490 B/ zarachowanie do przychodów statutowych stopniowo równolegle do dokonanych odpisów amortyzacyjnych - części przychodów przypadających na bieżący okres sprawozdawczy z poz. A/ zapisem: Wn konto 840 / Ma konto Ewidencja szczegółowa do konta 101 Kasa jest prowadzona za pomocą raportów kasowych. Środki pieniężne w kasie objęte są raportem kasowym, w którym obroty ujmuje się bieżąca. Raport kasowy sporządza się za okres miesiąca; a w razie większej ilości obrotów częściej. Inwentaryzację środków pieniężnych w kasie przeprowadza się poprzez spis z natury wg stanu na koniec roku obrotowego 9. Środki pieniężne na rachunku bankowym objęte są raportem bankowym sporządzanym miesięcznie. Stan rachunku bankowego potwierdza się wg stanu na koniec roku obrotowego 10. Ewidencja szczegółowa rozrachunków z odbiorcami i dostawcami (konta 201, 202) jest prowadzona za pomocą zbiorów pomocniczych z uwzględnieniem obrotów i sald na kontach pomocniczych. W przypadku konieczności wyodrębnienia konta rozrachunki dla danego projektu wyodrębnia się go na drugim poziome. W szczególnych przypadkach rozrachunki prowadzone są wg realizowanych sponsorów. 11. ewidencja szczegółowa rozrachunków z tytułu podatku VAT odbywa się na kontach 221 VAT naliczony 222 VAT należy 223 VAT rozrachunki z U.S. W chwili obecnej Stowarzyszenie/Fundacja nie jest płatnikiem podatku VAT i konta są nieczynne 12. Ewidencja szczegółowa do konta 225 Rozrachunki z budżetem pdof, jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych rodzajów podatków i tak:

11 rozrach. z budż. pdof od wynagrodzeń 13. Ewidencja szczegółowa do konta 229 Rozrachunki publicznoprawne jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych rodzajów ubezpieczeń społecznych i tak rozrach.publ.-prawne ub.spoleczne+fp rozrach.publ.-prawne ub.zdrowotnne 14. Ewidencja szczegółowa do konta 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych rodzajów wynagrodzeń i tak: rozrach. z tyt.um. o pracę rozrach. z tyt.um.zleceń i o dzieło Dla rozrachunków z pracownikami prowadzi się imienne karty wynagrodzeń wg wymogów podatkowych i ubezpieczeniowych. Dla rozrachunków ze zleceniobiorcami prowadzi się zbiorcze karty podatkowe wg wymogów podatkowych i ubezpieczeniowych. Na koniec roku wystawiane są roczne zeznania podatkowe 15. Ewidencja szczegółowa do konta Pozostałe rozrachunki z pracownikami jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych pracowników. 16. Ewidencja szczegółowa do konta Pozostałe rozrachunki jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych rozrachunków. 17. Ewidencja szczegółowa do konta Zapasy materiałów jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych zapasów materiałów. W chwili obecnej nie prowadzimy magazynu materiałów a wiec to konto nie jest czynne. 18. Ewidencja szczegółowa do konta Towary jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych tytułów wydawnictw. W chwili obecnej nie prowadzimy magazynu towarów a wiec to konto nie jest czynne 19. Ewidencja szczegółowa na kontach zespołu 4 jest prowadzona wg analityki umożliwiającej zarządowi przeprowadzenie oceny pełnych kosztów Stowarzyszenia / Fundacji. Ewidencja szczegółowa kosztów wg prowadzonej działalności statutowej księgowana jest na kontach księgi głównej zespołu 5. Prowadzona jest ona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta kosztów statutowych, administracyjnych, działalności gospodarczej tak szczegółowy podział jest niezbędny do podejmowania decyzji gospodarczych i finansowych oraz do sporządzania sprawozdań

12 12 finansowych w celu rozliczenia otrzymanych grantów, dotacji u sponsora. Rodzaje kont analitycznych są spójne z prowadzoną działalnością Stowarzyszenia. Konta trzeciego poziomu w przypadku kosztów odpowiadają pozycjom budżetowym jakie widnieją w podpisanych umowach. Koszty administracyjne ewidencjonowane są analityczne wg pozycji wymaganych w rachunkach zysków i strat metodą porównawczą, przy czym suma sald kont analitycznych równa się saldu konta zespołu 5 syntetycznemu. Ustala się następujące zespoły kont odpowiadające działalności zgodnej ze statutem KOSZTY DZIAŁ.GOSPODARCZEJ KOSZTY ADMINISTRACYJNE 20. Ewidencja szczegółowa do konta Zapasy produktów jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych wydawnictw. W chwili obecnej konto jest nieczynne 21. Ewidencja szczegółowa do konta Odchylenia od cen ewidencyjnych produktów jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych produktów. W chwili obecnej konto jest nieczynne 22. Ewidencja szczegółowa do konta Rozliczenia międzyokresowe czynne jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych rozliczeń i podlega rozliczeniu w czasie operacji. 23. Ewidencja szczegółowa do konta Przychody z działalności statutowej jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych zadań statutowych, które otrzymują dotacje podstawowe (dotacja na działalność Stowarzyszenia / Fundacji) oraz dotacje celowe (dotacje na poszczególne formy działalności statutowej - Stowarzyszenia / Fundacji).

13 Ewidencja szczegółowa do konta Przychody z działalności gospodarczej jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej z podziałem na konta szczegółowe poszczególnych form działalności gospodarczej. Rejestry sprzedaży usług stanowiące pomocnicze księgi rachunkowe do konta 701, oraz konta 222 są prowadzone zgodnie z wymogami przepisów dotyczących VAT, to jest według ustalonej w tych przepisach struktury sprzedaży, miejsc jej wykonywania i stawek podatku Vat. 25. Ewidencja szczegółowa do konta Przychody z 1% OPP jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej Nie tworzy się kont analitycznych do tego konta syntetycznego. 26. Ewidencja szczegółowa do konta Składki członkowskie jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej. W Fundacjach nie ma tego konta. 27. Ewidencja szczegółowa do konta Wartość sprzedanych towarów jest prowadzona w zbiorze spełniającym charakter księgi rachunkowej. W chwili obecnej konto jest nieczynne 28 Rejestry stanowiący pomocniczą księgę rachunkową do konta 750 Przychody finansowe jest prowadzona według rodzajów przychodów finansowych zgodnie z prowadzoną działalnością statutową i ogólnozakładową. 29. Rejestry stanowiący pomocniczą księgę rachunkową do konta 751 Koszty finansowe jest prowadzona według rodzajów kosztów finansowych. 30. Rejestry stanowiący pomocniczą księgę rachunkową do konta 760 Pozostałe przychody finansowe jest prowadzona według rodzajów przychodów finansowych 31. Ewidencja szczegółowa do konta 840 Rozliczenie międzyokresowe przychodów jest zbiorem pomocniczym księgi rachunkowej i zapewnia identyfikację rezerw wg. ich klasyfikacji ustawowej oraz tytułów ich tworzenia. Księgowane tutaj są wszystkie otrzymane dotacje (umowy) i na podstawie poniesionych kosztów w m-cu przenoszone na odpowiednie konto zespołu 700 poleceniem księgowania. Ma tu zastosowanie zasada współmierności kosztów do przychodów. Na koniec okresu sprawozdawczego saldo tego konta wskazuje na nie wydane dotacje, które zgodnie z umową przechodzą na następny okres sprawozdawczy albo podlegają zwrotowi 32. Podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej zwanej dalej dowodami źródłowymi 1. zewnętrzne obce otrzymane od kontrahentów, 2. zewnętrzne własne przekazywane w oryginale kontrahentowi 3. wewnętrzne dotyczące operacji wewnątrz jednostki Podstawą zapisów mogą być również sporządzone przez jednostkę dowody księgowe: 1- zbiorcze służące do dokonywania łącznych zapisów zbioru dowodów źródłowych, które maga być w dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione, 2- korygujące poprzednie zapisy, 3- zastępcze wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego

14 Ze względu na specyfikę rozliczania dotacji otrzymanych ze środków europejskich dokumenty, które kosztowo zostały zaliczone do realizacji z tych środków w danym projekcie, są zbierane w jednym segregatorze w kolejności otrzymania. W przypadku faktur, rachunków dzielonych pomiędzy dwóch sponsorów oryginał znajduje w segregatorze dotyczącym wydatków finansowanych ze środków unijnych a w pozostałych segregatorach znajdują się kopie z odpowiednią adnotacją. 34. Każdy dowód źródłowy musi być opisany merytorycznie przez pracownika odpowiedzialnego ze wskazaniem miejsca jego księgowania tzn powinien zawierać opis celowości wydatku a także wskazywać miejsce jego przynależności a także źródło finansowania. Za ten opis odpowiada koordynator projektu. Wszystkie dokumenty źródłowe muszą być akceptowane przez zarząd/dyrektora i specjalistę ds. finansowo-administracyjnych Stowarzyszenia/Fundacji. Księgowy sprawdza dokumenty pod względem formalno-rachunkowym. Przy każdym dekrecie podawana jest liczba która wskazuje na numer rejestru księgowego. Po zamknięciu m-ca księgowy sporządza wydruk/zestawienia w podziale na projekt i źródło finansowania. Na podstawie tych wydruków/zestawień koordynatorzy projektów zarządzają projektami a także sporządzają wszelkie sprawozdania finansowe. Przy sporządzania sprawozdań finansowych należy uwzględnić saldo konta rozrachunki jakie jest powiązane z danym projektem (jeżeli taka konieczność wynika ze specyfiki projektu).w sprawozdaniu należy uwzględnić tylko zapłacone faktury, rachunki (metoda kasowa). Wydruki/zestawienia te stanowią podstawę do kontroli realizacji projektu Pomyłki i błędy stwierdzone przez koordynatora w czasie analizy wydruków są korygowane przez księgowego za pomocą poleceń księgowań (PK). Dokumenty księgowe dotyczący projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej mające okres przechowywania inny niż pozostałe dokumenty podatkowe (wynika on z terminów realizacji tych projektów) powinny być wydzielone, opisane i archiwizowane zgodnie z wytycznymi. 35. Inwentaryzację środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych znajdujących się na terenie Stowarzyszenia/Fundacji (teren strzeżony) przeprowadza się raz na 4 lata. Decyzję o przeprowadzeniu inwentaryzacji podejmuje Zarząd/Dyrektor. Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać z zapisami ksiąg rachunkowych sporządzając odpowiednie raporty. Rozliczenia inwentaryzacji dokonuje księgowy.

15 15 Odpowiedź pytanie 4 Księgi prowadzone są i archiwizowane w siedzibie organizacji w języku polskim i w walucie polskiej. Księgi prowadzone są przy pomocy programu komputerowego firmy.,. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie w postaci księgi handlowej. Ochrona przed zniszczeniem bądź uszkodzeniem zbiorów zawierających dane. Po zamknięciu miesiąca systemy są archiwizowane na dyskach typu CD poprzez przegranie całej zawartości. Przechowuje się kopie z ostatnich trzech miesięcy. Kopie przechowywane są w dziale księgowym Zabezpieczenie danych przed dostępem osób niepowołanych Wszystkie zbiory danych są tak skonstruowane, że dostęp do nich jest możliwy tylko przez odpowiednie narzędzia programowe. Wejście do programów jest kodowane i tylko pracownicy znający swój własny kod mogą pracować w w/w systemach. Zapewnienie właściwego stosowania programów przetwarzania danych Wszystkie operacje w systemie księgowym związane z księgowaniem przeprowadzane są automatycznie w sposób uniemożliwiający użytkownikowi ingerencję i przeprowadzeniem niedozwolonej operacji.. Użytkownik ma możliwość uzgodnienia wszystkich operacji na rejestrze zewnętrznym, po zaksięgowaniu rejestru każda korekta może być dokonywana jedynie przez zapis korygujący- storno.

16 16 Odpowiedź pytanie 5 Zatwierdzone sprawozdania roczne podlegają trwałemu przechowywaniu. Pozostałe zbiory przechowuje się co najmniej przez okres: - księgi rachunkowe 5 lat od końca roku w którym złożono sprawozdanie - karty wynagrodzeń pracowników bądź ich odpowiedniki przez okres wymaganego dostępu do tych informacji, wynikający z przepisów emerytalnych, rentowych oraz podatkowych, nie krócej jednak niż 5 lat - dowody księgowe dotyczące wpływów ze sprzedaży detalicznej do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego, za dany rok obrotowy, - dokumentację przyjętego sposobu prowadzenia rachunkowości przez okres nie krótszy od 5 lat od upływu jej ważności - dokumenty inwentaryzacyjne 5 lat - pozostałe dowody księgowe i dokumenty 5 lat - w przypadku realizacji umów z których wynika dłuższy okres przechowywania dokumentów źródłowych, dokumenty te powinny zostać wyodrębnione (oddzielne segregatory) od pozostałych dokumentów. -

17 17 Odpowiedź pytanie 6 Udostępnianie osobie trzeciej zbiorów lub ich części do wglądu na terenie jednostki wymaga zgody członka zarządu lub osoby przez niego upoważnionej. Udostępnianie osobie trzeciej zbiorów lub ich części do wglądu poza siedzibą jednostki wymaga pisemnej zgody członka zarządu oraz pozostawienia w jednostce spisu przejętych dokumentów.

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku

Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku Zarządzenie Nr 59/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 29 września 2005 roku w sprawie : wprowadzenia wykazu ksiąg rachunkowych i zakładowego planu kont Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Ustawa o rachunkowości w jsfp. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Ustawa o rachunkowości w jsfp Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts JSFP prowadzą rachunkowość według przepisów: ustawy o rachunkowości, ustawy o finansach publicznych, przepisów wykonawczych. UoR w jsfp JSFP

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW ORAZ SPOSÓB USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego zostały opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za 2014 r.

Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego ul. Bracka 23 00-028 Warszawa NIP: 525-20-954-45 Sprawozdanie finansowe za 2014 r. Informacje ogólne Bilans Jednostki Rachunek Zysków i Strat Informacje dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowym Biurze Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa załącznik do uchwały 26/R/07 Na postawie art. 4 ust.1, ust.2 oraz art. 50 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy

ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE. z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy ZARZĄDZENIE NR 16/2012 WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Na podstawie art. 10 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 września 1994r.

Bardziej szczegółowo

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO

I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA I I. CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

071. Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Kamienia Pomorskiego Nr 483/06 z dnia 24 października 2006 r. JEDNOLITY ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH GMINY ZESPÓŁ 0 - MAJĄTEK TRWAŁY 011. Środki

Bardziej szczegółowo

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury

Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści do książki Księgowania w Instytucjach Kultury Spis treści Wstęp Ewa Ostapowicz CZĘŚĆ PIERWSZA. Księgowania w układzie bilansowym Rozdział I. Aktywa trwałe.. Marianna Sobolewska 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów

Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Zasady (polityka) rachunkowości przyjęta do stosowania w stowarzyszeniu Projekt Tarnów Na podstawie art. 10 ust. 2 znowelizowanej ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz.

Bardziej szczegółowo

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik Nr 3 3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych 1) Zakładowy plan kont W jednostkach budżetowych: Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont (Załącznik Nr 3a do zarządzenia)

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona)

BILANS. sporządzony na dzień r. (wersja uproszczona) Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/96/2008 BILANS Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna w Sulmierzycach sporządzony na dzień 31.12.2007r. (wersja uproszczona) ul. Strażacka

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów...

Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... Wstęp... Notki biograficzne... Wykaz skrótów... IX XI XIII CZĘŚĆ 1. KSIĘGOWANIA W UKŁADZIE BILANSOWYM... 1 Rozdział I. Aktywa trwałe Marianna Sobolewska... 3 1. Wyjaśnienie pojęć... 3 2. Wycena aktywów

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY

WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY Załącznik Nr 3 do Zarządzenia nr 48/2012 Wójta gminy Stawiguda z dnia 25.06.2012 r. WYKAZ KONT KSIĄG POMOCNICZYCH PROWADZONYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KONT SYNTETYCZNYCH W JEDNOSTCE BUDŻETOWEJ URZĄD GMINY 1.

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH DLA DOCHODÓW SKARBU PAŃSTWA Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g

Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g - 1 - Harmonogram zajęć Podstawy księgowości rozszerzony 60 g Moduł I - Podstawowe pojęcia i zakres rachunkowości regulacje prawne A. Zakres rachunkowości, w tym: zakładowe zasady (polityka) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe

Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie. Część I. Konta bilansowe Konto 011 Środki trwałe Wykaz i zasady funkcjonowania kont jednostki budżetowej Gimnazjum Nr 1 w Pacanowie Część I. Konta bilansowe Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 8/2010 z dnia 29 grudnia 2010 roku.

Bardziej szczegółowo

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00

Kwota za rok 2012 2013 A. Przychody z działalności statutowej 388048,08 386670,60 I Składki brutto określone statutem 0,00 0,00 Stowarzyszenie WARKA ul. Gośniewska 46, 05-660 Warka NIP 7971851483 Rachunek wyników za 2013 rok sporządzony na podstawie Rozporządzenia MF z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Dane identyfikujące badaną jednostkę 1.Nazwa firmy: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci ze Złożoną Niepełnosprawnością Potrafię Więcej" 2.Adres siedziby jednostki:61-654 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów

ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów ZAKŁADOWY PLAN KONT dla Urzędu Gminy Kiełczygłów Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 13/2009 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29.05.2009 r. 1. Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r.

ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. ŁĄCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA za okres 1.01 31.12.2012 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności Narodowego Funduszu Zdrowia zwanego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... XV XIX Część 1. Gospodarka finansowa samorządowych zakładów budżetowych oraz ogólne zasady rachunkowości... 1 Rozdział I. Plan finansowy samorządowego zakładu budżetowego...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY

ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ZARZĄDZENIE NR 60 /2012 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniające Zarządzenie Nr 71/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2015 ROK Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 0050/82/16 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 marca 2016 r. INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Miejskie Centrum Kultury w Tychach jest

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr.../2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubaniu ZAKŁADOWY PLAN KONT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w LUBANIU DLA PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Zarządzenie Nr 116/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 22 grudnia 2015r. zmieniające zarządzenie w sprawie prowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Na podstawie 1 rozporządzenia Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ

Fundacja NORMALNA PRZYSZŁOŚĆ : 0000197482 Warszawa dnia 28.03.2014 INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013 ROK Dane jednostki 1. Nazwa jednostki Fundacja Normalna Przyszłość 2. Adres, 3. Organ rejestrowy Krajowym

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 25 kwietnia 2014r. PLAN KONT WOJEWODY LUBUSKIEGO - DYSPONENTA CZĘŚCI 85/08 WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE 1 A. WYKAZ KONT KSIĘGI GŁÓWNEJ (EWIDENCJA SYNTETYCZNA)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011

Instytut Globalnej Odpowiedzialności. Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 Instytut Globalnej Odpowiedzialności Warszawa SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROZDZIAŁ SPIS TREŚCI I. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU II. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO III. DODATKOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA

ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W URZĘDZIE MIASTA JELENIA GÓRA Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.838.2016.VII Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dnia 7 grudnia 2016 r w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Miasta Jelenia Góra ZASADY RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie.

Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Zarządzenie Nr 34/2016 Starosty Oławskiego z dnia 30.06.2016r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Oławie. Na podstawie: art. 10 ust. 2 i art. 17 ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka

Jak rozliczyć. księgi rachunkowe za rok obrotowy. Agnieszka Pokojska. BiBlioteka BiBlioteka Jak rozliczyć księgi rachunkowe za rok obrotowy Obowiązki sprawozdawcze Ujmowanie aktywów i pasywów w pozycjach bilansu Elementy tworzenia rachunku zysków i strat Inwentaryzacja Ustawa o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki)

(główny księgowy) (rok, miesiąc, dzień) (kierownik jednostki) Dom Kultury Biblioteka Numer identyfikacyjny REGON: 000523293 BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2012r. Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Olsztynie Załącznik nr 3 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO

STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO STOWARZYSZENIE SANTO SUBITO Ul. Rybałtów 11 02-886 Warszawa NIP: 951-23-76-836 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014-31.12.2014r Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014r STOWARZYSZENIA SANTO

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 25/2014 Starosty Staszowskiego z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w przepisach wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w Starostwie Powiatowym w Staszowie. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla urzędu starostwa

Wykaz kont dla urzędu starostwa Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 11/2012 Starosty Średzkiego z dnia 30 lipca 2012r. Wykaz kont dla urzędu starostwa Numer konta Nazwa konta 011 013 014 015 020 030 071 072 073 080 Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I 1. Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU

INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU INFORMACJA DODATKOWA ZA 2012 ROK STOWARZYSZENIE DLA ZIEMI W BRATNIKU 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Dane indentyfikacyjne jednostki: Nazwa: Stowarzyszenie Dla Ziemi Siedziba: Bratnik 5,

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls

sprawozdanie finansowe za 2010 rok.xls sprawozdanie finansowe za 010 rok.xls BILANS Stowarzyszenia WSCHODNIOEUROPEJSKIE CENTRUM DEMOKRATYCZNE 31.1.010 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA UPROSZCZONA INFORMACJA DODATKOWA do sprawozdania finansowego za okres 01.01.2009-31.12.2009 FUNDACJA FENIKS ANNY BOROWIAK ul. Kasztanowa 4 A 88-100 INOWROCŁAW 2 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r.

II. RIO RADZI... Ogólna charakterystyka zmian w rachunkowości wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 29 września 1994 r. 18 Biuletyn Informacyjny Nr 4 (38) 2002 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy II. RIO RADZI... Podobnie jak w latach ubiegłych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Bydgoszczy przeprowadziła w styczniu

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH

WYKAZ KONT SYNTETYCZNYCH I ANALITYCZNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu nr 13/2015 z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany polityki rachunkowości Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem PLAN KONT jest numerycznym

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA

STOWARZYSZENIE. Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist. Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA STOWARZYSZENIE Narodowe Stowarzyszenie Klasy Optimist Ul. Aleja Jana Pawła II 13 D 81-354 GDYNIA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie W.A.R.K.A.

Stowarzyszenie W.A.R.K.A. Stowarzyszenie W.A.R.K.A. 05-660 Warka, ul. Gośniewska 46 NIP 7971851483, Regon 672965978, KRS 0000160318 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od dnia 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 1. Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , , ,101, PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 1,975,107.41 2,358,969.44

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I.WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa i siedziba firmy, podstawowy przedmiot działalności jednostki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr. I Fundacja Feniks

Bardziej szczegółowo

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie

FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie FINANS - SERVIS ZESPÓŁ DORADCÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH Sp. z 0.0. w Warszawie 111111111111111111111111 10003029 GRUPA FINANS SERVIS z wyłącznym udziałem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce IRENA ISKRA MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99

Tarnogórskie Stowarzyszenie - Uniwersytet Trzeciego Wieku Tarnowskie Góry ul. Sienkiewicza 16 SPRAWOZDANIE FINANSOWE - BILANS 5174, ,99 A K T Y W A 20111231 20121231 20111231 20121231 A. Aktywa trwałe A. Kapitał (fundusz) własny 5174,88 9940,99 I. Wartości niematerialne i prawne I. Kapitał (fundusz) statutowy II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013

Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Barbara Gierusz ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2013 Spis treści Wstęp............................................. 7 Część I Podstawy rachunkowości 1. Rachunkowość jako część

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów

SPRAWOZDANIE FINASOWE. Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE. z siedzibą w Zabierzowie. ul. Szkolna Zabierzów SPRAWOZDANIE FINASOWE Stowarzyszenie APETYT NA ŻYCIE z siedzibą w Zabierzowie ul. Szkolna 2 32-080 Zabierzów za okres 01 stycznia 2015 31 grudnia 2015 I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) Nazwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych. 0,00 0,00 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Stowarzyszenie Lambda Warszawa ul. Żurawia 24a, 00-515 Warszawa NIP: 525-20-14-814, REGON: 012954670, KRS 0000140531 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony na dzień 31.12.2015 r. Pozycja Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik nr 3 do zarządzenia Nr OA.0151-87/2010 Wójta Gminy Jabłonka z dnia 27 grudnia 2010 roku SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Zakładowy plan kont I) w Urzędzie Gminy w Jabłonce Jednostka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. 31.12.2010 r. 31.12.2011 r. A. Aktywa trwałe 0 391.471,18 A. Kapitał (fundusz)

Bardziej szczegółowo

Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna

Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2012 Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 23.05.2012 r. Zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Kościerzyna 1 1. Urząd Gminy Kościerzyna prowadzi kompleksową obsługę

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Śliwicach prowadzone są w Referacie Księgowości w Urzędzie Gminy w

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie VOX HUMANA

Stowarzyszenie VOX HUMANA Stowarzyszenie VOX HUMANA 01-604 Warszawa, ul. Promyka 5/162 NIP: 525-234-40-49 KRS: 0000226173 Warszawa, dnia 14 marca 2013 r. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok. 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie

Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie Jak to zrobić, gdy jednostka dokonała odpisu aktualizującego? Pytanie W 2003 r. skierowaliśmy do sądu sprawę o zapłatę należności (z tytułu sprzedaży towarów osobie fizycznej w 2002 r.) w kwocie brutto

Bardziej szczegółowo

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu CSW Opty Ustka nr 10, z dnia 2 października 2014r. POLITYKA RACHUNKOWOŚCI.. r. 2 Polityka Rachunkowości I. Postanowienia ogólne I.1. Podstawy prawne 1.Stowarzyszenie prowadzi

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości)

Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Zarządzenie Kierownika jednostki. z dnia. w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości) Działając w oparciu o przepisy art. 10 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości.

Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku. w sprawie zasad rachunkowości. Zarządzenie Nr 35/2011 Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński z dnia 20 stycznia 2011 roku w sprawie zasad rachunkowości. Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo