prospekt emisyjny wklejka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "prospekt emisyjny wklejka"

Transkrypt

1 prospekt emisyjny wklejka

2 PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Travelplanet.pl S.A., z siedzibą we Wrocławiu Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest MCI Management S.A. Wprowadza się do publicznego obrotu: akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł każda; akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda; akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł każda; nie mniej niż i nie więcej niż akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda. Oferuje się w publicznym obrocie: akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł każda. Dopuszczenie do publicznego obrotu Akcji serii D będzie równoznaczne z dopuszczeniem do publicznego obrotu praw do tych Akcji. Planuje się wprowadzić do obrotu giełdowego Praw do Akcji serii D. Akcje serii D (w zł) przy objętych akcji Cena emisyjna* Prowizje subemitentów i inne koszty** Rzeczywiste wpływy Emitenta Na jednostkę - 1,78 - Razem akcje serii D ,00 - *Ostateczna cena emisyjna zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem Subskrypcji w trybie określonym w art. 81 ust.1 Ustawy. **Wskazana wartość ma charakter szacunkowy. Ostateczne koszty zostaną przekazane do publicznej wiadomości po zakończeniu Subskrypcji w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy. Dniem otwarcia Publicznej Subskrypcji jest 27 czerwca 2005 r. Zapisy na Akcje Oferowane będą przyjmowane od 27 czerwca 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. Dniem zamknięcia Publicznej Subskrypcji jest 1 lipca 2005 r. Przydział Akcji zostanie dokonany przez Zarząd Emitenta do 7 dni roboczych po dniu zamknięcia Publicznej Subskrypcji. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. W wypadku zmiany terminu, stosowna informacja zostanie podana do publicznej wiadomości, przed upływem danego terminu, w sposób opisany w art. 81 ust. 1 Ustawy. Osobami uprawnionymi do składania zapisów są wszyscy zainteresowani Inwestorzy. Przyjmowane będą zapisy na ilość Akcji Oferowanych. Zapisy na większą liczbę Akcji Oferowanych niż dostępna będą uważane za zapisy na maksymalna liczbę Oferowanych Akcji i będą podlegać redukcji zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III Prospektu. W momencie składania zapisu na Akcje serii D, Inwestor lub jego pełnomocnik może złożyć nieodwołalną dyspozycję deponowania Akcji serii D, która umożliwia zapisanie na jego rachunku papierów wartościowych wszystkich Akcji serii D, które zostały mu przydzielone. Inwestorzy są uprawnieni do objęcia Akcji serii D za pośrednictwem pełnomocnika. Przydział Akcji nastąpi w oparciu o przyjęte zapisy. Jeżeli łączna liczba oferowanych Akcji, na jakie Inwestorzy złożą zapisy, będzie większa od liczby Oferowanych Akcji, zapisy Inwestorów będą podlegać redukcji. Redukcja będzie proporcjonalna dla wszystkich subskrybentów, z zastrzeżeniem podanych niżej preferencji dla uczestników Book building u. Warunkiem skorzystania z preferencji przez Inwestorów jest złożenie deklaracji w procesie Book - building u na liczbę oferowanych Akcji nie mniejszą niż 10 sztuk, po cenie, która się okaże wyższa lub równa ostatecznej cenie emisyjnej. Następnie, w ramach subskrypcji należy złożyć zapis na liczbę Akcji równą, co najmniej liczbie zadeklarowanej. Preferencje będą polegać na dwukrotnie większej alokacji zapisów na Akcje, w stosunku do Inwestorów nie objętych preferencjami. Preferencja dotyczy tylko tej liczby akcji, którą zadeklarowano w procesie Book-building u na wskazanych powyżej warunkach. W przypadku przeprowadzania Book-building u, informacja na temat przedziału cenowego w ramach którego będzie się mieściła cena nabycia wskazana w Deklaracjach Nabycia składanych przez Inwestorów, zostanie przekazana do publicznej informacji przed terminem rozpoczęcia Book-building u, w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy. Przeprowadzenie Subskrypcji nie nastąpi w trybie wykonania umowy o subemisję usługową. Nie planuje się zawierania umowy o subemisję inwestycyjną. Przed rozpoczęciem Publicznej Subskrypcji przeprowadzone zostaną działania marketingowe zwane procesem budowania księgi popytu Book building. Deklaracje Nabycia będą zbierane od 22 czerwca 2005 r. do 23 czerwca 2005 r. do godziny 14.00, za pośrednictwem POK Oferującego, których lista jest przedstawiona w rozdziale pt. Załączniki niniejszego Prospektu. okładka

3 Emitent nie wyklucza możliwości powołania w drodze odpowiedniej umowy konsorcjum dystrybucyjnego, w celu przeprowadzenia Publicznej Subskrypcji. W przypadku powołania konsorcjum dystrybucyjnego stosowna informacja zostanie przekazana w trybie art. 81 ust. 1 Ustawy przed rozpoczęciem Subskrypcji. Emitent może podjąć decyzję, iż nie będzie przeprowadzał procesu Book building u. W takim wypadku, informacja zostanie podana do publicznej wiadomości przed terminem planowanego rozpoczęcia Book building u, w trybie określonym w art. 81 ust. 1 Ustawy. W związku z Publiczną Subskrypcją będzie realizowany Program Lojalnościowy, o którym mowa w Załączniku nr IV. Akcje Emitenta nie były do tej pory przedmiotem obrotu na rynku urzędowym. Zarząd Emitenta zamierza, niezwłocznie po spełnieniu przez Emitenta wszystkich wymaganych przepisami warunków wystąpić o dopuszczenie Akcji serii A, B, C i D do obrotu giełdowego. Zamiarem Emitenta jest aby akcje serii A, B, C i D były przedmiotem obrotu na rynku urzędowym na przełomie II i III kwartału 2005 r. Zamiarem Emitenta jest aby do tego czasu był możliwy obrót prawami do Akcji serii D. Emitent planuje pierwsze notowanie PDA niezwłocznie, po podjęciu przez KDPW uchwały dotyczącej rejestracji zbywalnych PDA. Po zarejestrowaniu przez sąd rejestrowy emisji Akcji serii D, Emitent złoży do KDPW wniosek o zamianę PDA na Akcje serii D. Główne czynniki ryzyka: ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych, ryzyko związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność, ryzyko związane z rynkiem kapitałowym. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Rozdziale I pkt. 1.2 niniejszego Prospektu. Wprowadzenie papierów wartościowych do publicznego obrotu odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Prospekcie, będącym jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o papierach wartościowych, Ofercie i Emitencie. Oświadczenie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zamieszczone wszystkie informacje i dane wymagane przepisami prawa. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ryzyka inwestycyjnego związanego z nabywaniem papierów wartościowych oferowanych w niniejszym prospekcie emisyjnym. Komisja podkreśla, że odpowiedzialność za wybór procedury oferty spoczywa na Emitencie, zaś odpowiedzialność za jej przeprowadzenie na domu maklerskim, pełniącym funkcję oferującego. Decyzją Nr DIF/E/4110/31/38/2005 z dnia 17 maja 2005 roku Komisja Papierów Wartościowych i Giełd dopuściła do publicznego obrotu papiery wartościowe objęte tym prospektem emisyjnym. Podmiotem oferującym Akcje w publicznym obrocie jest: Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Mały Rynek 7. Prospekt został sporządzony w Krakowie w dniu 18 marca 2005 r. i zawiera informacje aktualizujące jego treść do dnia 4 maja 2005 r. Termin ważności niniejszego Prospektu upływa z dniem 31 grudnia 2005 r. Niniejszy Prospekt wraz z załącznikami i aktualizującymi go informacjami będzie udostępniony do publicznej wiadomości w formie drukowanej najpóźniej na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji, a także w okresie jego ważności w siedzibie Emitenta we Wrocławiu, w siedzibie Oferującego w Krakowie, w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w Warszawie Pl. Powstańców Warszawy 1, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 oraz we wszystkich Punktach Obsługi Klienta wymienionych w Załączniku nr VIII do niniejszego Prospektu, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta Ponadto w trakcie trwania subskrypcji w siedzibie Spółki będą udostępnione do wglądu następujące dokumenty: kopie raportu z badania sprawozdania finansowego Spółki wraz z opiniami biegłego rewidenta za okres od 1 stycznia 2004 do 31 grudnia 2004 r., kopia aktualnego odpisu z Rejestru Przedsiębiorców KRS, tekst Statutu Emitenta, kopie aktów notarialnych protokoły z Walnych Zgromadzeń. Skrót Prospektu w zakresie określonym w Rozporządzeniu zostanie opublikowany na 7 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia Publicznej Subskrypcji w dzienniku Gazeta Giełdy Parkiet. W związku z papierami wartościowymi, będącymi przedmiotem Oferty, nie są i nie będą wystawiane poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej kwity depozytowe. Stosownie do art. 81 ust. 1 Ustawy od dnia udostępnienia Prospektu do publicznej wiadomości Emitent będzie przekazywał KPWiG oraz spółce prowadzącej Giełdę każdą informację powodującą zmianę treści Prospektu w okresie jego ważności, oraz informacje o wszelkich zdarzeniach mogących w sposób znaczący wpłynąć na cenę lub wartość Akcji, a po upływie 20 minut informacje te będą przekazywane również do Polskiej Agencji Prasowej. Informacje, o których mowa będą przekazywane niezwłocznie po zajściu zdarzenia lub powzięcia o nim wiadomości, nie później jednak niż w terminie 24 godzin. W wypadku, gdy informacje powodujące zmianę treści Prospektu będą mogły w znaczący sposób wpłynąć na cenę lub wartość papierów wartościowych, Spółka opublikuje je w dzienniku ogólnopolskim, w którym publikowany będzie skrót prospektu, w terminie 7 dni od powzięcia takiej informacji. Oferujący, subemitent, konsorcjum subemitentów oraz inne ewentualne podmioty uczestniczące w oferowaniu nie planują przeprowadzenia działań związanych ze stabilizacją kursu Akcji przed, w trakcie oraz po przeprowadzeniu Oferty.

4 I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 12 III Dane o Emisji 22 IV Dane o Emitencie 53 V Dane o działalności Emitenta 62 VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 83 VII Dane o organizacji Emitenta, osobach zarządzających, nadzorujących oraz znacznych akcjonariuszach 90 VIII Sprawozdania finansowe 106 IX Informacje dodatkowe 136 X Załączniki 148 TRAVELPLANET.PL S.A Wrocław ul. Świdnicka 13 tel. (71) fax (71) INTERNETOWY DOM MAKLERSKI S.A Kraków Mały Rynek 7 tel. (12) , fax (12) AGENCJA SUPPORT SP. Z O.O Kraków ul. Floriańska 55/10 tel. (12) , fax (12)

5 I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I 1.1 NAJWAŻNEJSZE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMITENTA Firma: Travelplanet.pl Forma prawna: Spółka Akcyjna Kraj: Wrocław, Polska Siedziba: ul. Świdnicka 13, Wrocław Adres: ul. Świdnicka 13, Wrocław Telefon: (071) , , Fax: (071) Adres strony internetowej: Poczta elektroniczna: Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Numer identyfikacji podatkowej NIP: Numer KRS SPECYFIKA I CHARAKTER DZIAŁALNOŚCI TRAVELPLANET S.A. Travelplanet.pl S.A. jest firmą z obszaru e-commerce, jednym z wiodących podmiotów oferujących sprzedaż szeroko pojętych usług turystycznych poprzez Internet i inne nowoczesne kanały dystrybucji. Działalność Spółki polega na agencyjnej sprzedaży imprez turystycznych, biletów lotniczych, rezerwacji hoteli i sprzedaży usług marketingowych za pośrednictwem dwóch głównych kanałów dystrybucji: portali internetowych oraz Call Center. Kanał Internetowy jest podstawowym kanałem sprzedaży. Serwisy internetowe prowadzone przez Spółkę umożliwiają dokonanie przeglądu, porównanie interesujących użytkownika ofert pochodzących od touroperatorów, zamówienie wybranej wycieczki lub biletu lotniczego a następnie zapłatę za nią kartą kredytową lub przelewem. Kanał ten dodatkowo wspomagany jest przez Call Center, gdzie klient po wybraniu produktu ma możliwość sfinalizowania rezerwacji i potwierdzenia szczegółów związanych z odbiorem dokumentów podróżnych. Call Center jako drugi kanał dystrybucji oferowanych produktów uniezależnia przedsiębiorstwo Emitenta od tempa rozwoju rynku internetowego w Polsce oraz pozwala na poszerzenie docelowej grupy klientów o odbiorców nie korzystających z sieci internetowej. Model biznesowy Spółki nie jest nowy zarówno na europejskim, jak i światowym rynku sprzedaży usług turystycznych za pośrednictwem internetu. To spółki powstające w Stanach Zjednoczonych, które były pionierami w tej branży i ich spektakularne powodzenie w podążaniu za postępującym rozwojem technologicznym oraz potrzebami rynku stały się wzorem do naśladowania dla Travelplanet.pl SA. Odniesiony sukces przez będące obecnie w dojrzałej fazie rozwoju spółki amerykańskie i europejskie tj. Expedia.com, Lastminute.com czy Ebookers.com (notowane na NASDAQ i LSE) pokazują, że tego typu modele biznesowe stanowią właściwą drogę rozwoju dla przedsiębiorstw działających na tym rynku w innych krajach. Model biznesowy wymienionych powyżej spółek jest podobny. Większość z nich rozpoczynała swoją działalność przy wsparciu finansowym funduszy typu venture capital lub innych form finansowania zewnętrznego, a po przejściu przez wczesną fazę rozwoju z sukcesem stawały się uczestnikami rynku publicznego. Wymienione firmy posiadają obecnie wiodącą rolę w dystrybucji usług turystycznych na swoich rynkach, stanowiąc bardzo często podstawowy kanał sprzedaży dla dostawców turystycznych, linii lotniczych oraz sieci hotelowych. Spółki te spenetrowały już praktycznie wszystkie istotne rynki zachodniej Europy poprzez przejęcia spółek dotychczas tam działających, dzięki czemu wciąż zdobywają nowych klientów i bardzo szybko zwiększają poziom sprzedaży. Stworzyły one wyjątkowo szeroką i różnorodną ofertę oraz dały klientom możliwość dokonywania rezerwacji poprzez różne kanały internet, call center i tradycyjne punkty sprzedaży. Firmy te przeszły już przez fazę początkowego rozwoju biznesu (tzw. start-up), szybkiej ekspansji i wchodzą powoli w etap dojrzałości rynkowej. Nie zmienia to faktu, że w dalszym ciągu rosną one bardzo szybko głównie poprzez strategię akwizycji i przejęć dokonywanych w praktycznie wszystkich krajach zachodniej Europy. Travelplanet.pl wzoruje swoją strategię rozwoju głównie na strategii spółek angielskich, tj. lastminute.com i ebookers.com. Model biznesowy lastminute.com bazuje na dystrybucji biletów lotniczych, wycieczek, hoteli, biletów do kin, teatrów i na imprezy sportowe oraz rezerwacji restauracj Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 1

6 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka i lastminute.com prowadzi swoją sprzedaż poprzez portale, które wskutek strategii przejęć zostały zakupione w ostatnich latach. Do marek tych należą m.in.: holidayautos.com, travelprice.com, travelselect.com, degriftour.com, travel4less.com, medhotels.com, firstoption.co.uk, lastminute.de. Relacje handlowe z dostawcami gwarantują klientom dostęp do bardzo szerokiej oferty atrakcyjnych usług turystycznych w konkurencyjnych cenach. Poprzez rozwój zasobów technologicznych i organizacyjnych lastminute.com stworzyła fundament pod przyszłą szybką ekspansję. Poprzez ekspansję międzynarodową i przejmowanie lokalnych firm, lastminute.com buduje efekty synergii pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej. Obecność na wielu rynkach Europy wpływa również bardzo korzystnie na percepcję marki lastminute.com, zwiększając zaufanie do spółki. lastminute.com wierzy, że sprzedaż powinna odbywać się poprzez zróżnicowane kanały dystrybucji, ale komplementarne w stosunku do siebie. lastminute.com rozwija również nowoczesne kanały dystrybucji takie, jak telewizja interaktywna, telefonia komórkowa. ebookers.com zostało założone w 1999 roku. W chwili obecnej jest wiodącym biurem podróży online w Europie sprzedającym usług turystyczne w 13 krajach europejskich w Finlandii, Francji, Belgii, Danii, Niemczech, Irlandii, Holandii, Norwegii, Hiszpanii, Szwecji, Szwajcarii, Austrii i w Wielkiej Brytanii. ebookers.com sprzedaje pełną ofertę turystyczną poprzez Internet, call center i tradycyjne oddziały. Oferta ebookers.com obejmuje m.in. bilety lotnicze, wycieczki, hotele, rejsy, ubezpieczenia turystyczne. ebookers.com funkcjonuje w oparciu o kilka portali i spółek zależnych. Najbardziej znane marki ebookers.com poza ebookers.com to travelbag.co.uk, bridgetheword.com i mrjet.com. Przewagą konkurencyjną ebookers.com jest struktura sieci sprzedaży. Trzy komplementarne kanały Internet, call center i biura tradycyjne zapewniają pełne pokrycie rynku konsumenckiego. Strategia ta jest dostosowywana do realiów polskiego rynku i specyfiki lokalnego klienta. Bazując na doświadczeniach tych firm, które pod względem etapu rozwoju wyprzedzają Travelplanet.pl o 3 do 5 lat, spółka stara się nie tylko właściwie przewidywać trendy rynkowe i zmiany zachowań konsumenckich, ale również relatywnie szybko implementować te elementy strategii, które mają największy wpływ na jakość obsługi klienta oraz zakres dostarczanych mu usług. Popyt na ofertę sprzedawaną przez poszczególne serwisy należące do Travelplanet.pl SA będzie rósł analogicznie, jak w krajach bardziej rozwiniętych wraz z postępującym rozwojem technologicznym i cywilizacyjnym Polski. Po ugruntowaniu swojej pozycji na polskim rynku Travelplanet.pl będzie starała się objąć zasięgiem swojego działania również inne kraje Europy Środkowo- Wschodniej. Zamiarem Emitenta jest stworzenie wiodącej na polskim rynku grupy serwisów internetowych umożliwiających korzystanie z pełnego zakresu ofert usług turystycznych dostępnych na rynku. W chwili obecnej Spółka oferuje produkty w następujących serwisach tematycznych: Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl. Ponadto Spółka poprzez dedykowany serwis TravelPass.pl oferuje klientom korporacyjnym bony turystyczne, które w okresie 2 lat od daty zakupu umożliwiają skorzystanie z pełnej oferty turystycznej Travelplanet.pl PODSTAWOWE PRODUKTY, TOWARY, USŁUGI I RYNKI DZIAŁALNOŚCI Podstawową działalnością Emitenta jest sprzedaż produktów i usług jego partnerów handlowych w zakresie turystyki, szczególnie turystyki zagranicznej. W swojej ofercie sprzedaży Travelplanet.pl posiada pakiety turystyczne wiodących organizatorów wyjazdów zagranicznych działających w Polsce (tzw. Touroperatorów), w tym oferty last minute oraz bilety lotnicze zarówno tradycyjnych jak i tanich linii lotniczych. Ponadto Spółka oferuje swoim klientom możliwość rezerwacji miejsc noclegowych w hotelach w Polsce i w niedalekiej przyszłości również za granicą. Swoją ofertę Spółka uzupełnia o możliwość zakupu turystycznych bonów płatniczych oraz usługi reklamy internetowej. Oferowane przez Emitenta produkty i usługi podzielić można na pięć grup, których charakterystyka przedstawiona jest poniżej. 1. Pakiety turystyczne W swojej ofercie Travelplanet.pl posiada pakiety turystyczne największych i najbardziej renomowanych touroperatorów działających na polskim rynku. Oferowane pakiety turystyczne obejmują: wycieczki lotnicze, wycieczki z dojazdem własnym, wycieczki autokarowe. Spółka w każdym z rodzajów pakietów turystycznych oferuje oferty last minute. Ponadto w ofercie Emitenta skierowanej do klientów instytucjonalnych znajdują się zindywidualizowane wyjazdy grupowe. Przychody ze sprzedaży pakietów turystycznych Spółka uzyskuje z prowizji, która jest negocjowana indywidualnie z każdym z touroperatorów i wynosi od 10% do 16% wartości sprzedawanych produktów. 2. Bilety lotnicze Drugą grupę produktów, których sprzedaż jest elementem prowadzonej przez Spółkę działalności są bilety lotnicze. Spółka oferuje bilety na ponad połączeń lotniczych, do wszystkich części świata. Sprzedaż biletów lotniczych jest prowadzona przez Travelplanet.pl pod marką Aero.pl istniejącą na polskim rynku od roku Serwis prezentuje ofertę zarówno tradycyjnych linii lotniczych jak i wszystkich dostępnych obecnie na polskim rynku tanich linii tzw. low-cost wraz z niemal wszystkimi aktualnymi promocjami dostępnymi w Polsce. 3. Rezerwacje hoteli Na początku roku 2005 Emitent do swojej oferty dołączył usługę rezerwacji hoteli. Poprzez serwis Hotele24.pl Spółka umożliwia wyszukanie, rezerwację online, dokonanie płatności oraz uzyskanie potwierdzenia rezerwacji miejsc w ponad 500 hotelach w Polsce oraz w niedalekiej przyszłości w kilkudziesięciu tysiącach hoteli za granicą. 2 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

7 Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I 4. Reklama Spółka w swojej ofercie posiada także usługi reklamowe, które można podzielić na: reklamę internetową, product placement oraz pozostałe usługi marketingowo-reklamowe. W skład reklamy internetowej wchodzi kilkanaście standaryzowanych form reklamowych, które pokrywają się z pełną gamą istniejących na tym rynku produktów dla reklamodawców. 5. Turystyczne bony płatnicze Turystyczne bony płatnicze TravelPass to nowoczesny produkt Spółki Travelplanet.pl SA dla klientów korporacyjnych. Bony turystyczne TravelPass są środkiem płatniczym, który może być wykorzystany w ciągu 2 lat od daty zakupu. Dystrybuowane przez TravelPass bony umożliwiają zakup jednej z blisko 100 tys. wycieczek znajdujących się w ofercie Travelplanet.pl. Bony mogą być zrealizowane z każdej miejscowości i z każdego miasta w Polsce przez wszystkich, którzy posiadają dostęp do Internetu lub telefonu. W poniższej tabeli przedstawiono wartościową strukturę obrotów uzyskiwanych przez Travelplanet.pl według oferowanych przez Spółkę produktów. Struktura ta nie jest strukturą przychodów Emitenta. Uzyskiwane przez Emitenta przychody ze sprzedaży z ekonomicznego punktu widzenia obejmują zarówno przychody w wysokości całkowitej ceny sprzedaży produktu lub usługi jak i przychody w postaci prowizji uzyskiwanej od poszczególnych partnerów handlowych, uzależnionej od zrealizowanej wartości obrotu na poszczególnych produktach i usługach. Taki sposób ujmowania przychodów uniemożliwia bezpośrednią analizę udziału Emitenta w rynku usług turystycznych. W celu zobrazowania udziału poszczególnych produktów i usług w aktywności gospodarczej Emitenta w poniższej tabeli przedstawiono wartości sprzedanych poszczególnych produktów oferowanych przez Spółkę. W podsumowaniu uzyskiwanych obrotów nie uwzględniono wartości bonów turystycznych, ze względu na ich specyfikę. Za oferowane przez Spółkę bony płatnicze klienci mogą nabyć pakiety turystyczne oferowane przez Spółkę, stąd ich wartość w zrealizowanej przez Klientów części jest uwzględniona w wartości sprzedanych usług turystycznych w roku wydania bonu lub w kolejnych dwóch latach kalendarzowych. Tabela 1. 1 Struktura obrotów Travelplanet.pl S.A. w latach Wartość w tys. PLN Wartość Udział Wartość Udział Wartość Udział Pakiety turystyczne ,9% ,9% ,8% Bilety lotnicze ,0% 440 4,5% 130 4,5% Reklama ,1% 644 6,6% 162 5,6% RAZEM ,0% ,0% ,0% Bony turystyczne Źródło: Emitent, Obliczenia IDMSA.PL PLANY I PRZEWIDYWANIA W ZAKRESIE CZYNNIKÓW WPŁYWAJĄCYCH NA PRZYSZŁE WYNIKI EMITENTA Travelplanet.pl S.A. jest podmiotem gospodarczym działającym na rynku usług turystycznych i jego wyniki zależą w dużej części od koniunktury na tym rynku związanej bezpośrednio z ogólnym rozwojem gospodarczym kraju. Poniżej wskazano najistotniejsze z czynników wpływających na aktualne i przyszłe wyniki finansowe Emitenta Bieżąca sytuacja w światowych regionach turystycznych Emitent jako agent działający w branży turystycznej jest pośrednio silnie związany z sytuacją polityczną na świecie. W związku z tym wszelkie tragiczne wydarzenia i katastrofy wpływające bezpośrednio na popyt na rynku turystycznym tj. zamachy terrorystyczne, wojny, epidemie, zamieszki społeczne czy wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi w regionach turystycznych mogą mieć negatywny wpływ na przyszłe wyniki Spółki Rozwój gospodarczy kraju Kształtowanie się takich wielkości makroekonomicznych jak: wielkość PKB, siła nabywcza pieniądza, poziom bezrobocia, umacnianie się złotego względem innych walut, tempo wzrostu gospodarczego a w konsekwencji zamożności budżetów domowych mogą wpłynąć na wielkość popytu na produkty i usługi oferowane przez Spółkę. Ogólna koniunktura gospodarcza może również wpłynąć na poziom skłonności ludzi do wykorzystywania urlopów. Większa obawa ludzi o utratę pracy może spowodować mniejsze zainteresowanie urlopowymi wyjazdami zagranicznymi, co w konsekwencji może mieć wpływ na wyniki Emitenta. Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 3

8 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozwój oferty produktowej Spółki i jej kanałów dystrybucyjnych Rozszerzenie oraz segmentacja oferty produktów i usług dostępnych w serwisach Emitenta pozwoli na dywersyfikację ryzyka związanego z popytem na poszczególne produkty oraz zwiększenie przychodów i poprawę wyniku finansowego. Jednym z czynników mających duże znaczenie w tym zakresie, do momentu uzyskania przez rynek turystyczny online odpowiedniej wielkości, jest stworzenie komplementarnego kanału dystrybucji, który pozwoli Spółce oferować swój produkt na rynku tradycyjnym STRATEGIA I ROZWÓJ EMITENTA Podstawą przyjętej przez Emitenta strategii jest stworzenie wiodącej na polskim rynku grupy serwisów turystycznych, prezentujących najszerszy i jedynie w nim dostępny pełen zakres ofert związanych z wszelkimi formami turystyki i wypoczynku. Docelowo Emitent poza aktualnie oferowanymi pakietami turystycznymi, biletami lotniczymi, rezerwacją hoteli planuje poprzez swoje kanały dystrybucji umożliwiać klientom: wynajem samochodów w Polsce i za granicą, dostęp do przewozów autokarowych, czartery łodzi i promów, turystykę weekendową, kursy językowe, rezerwację biletów do kina, teatru czy na imprezy sportowe. Głównym działaniem zmierzającym do ugruntowania i umocnienia pozycji Emitenta na rynku internetowych biur podróży jest planowane stworzenie i rozbudowa dodatkowego kanału dystrybucji. Podstawowym założeniem stworzenia tego kanału jest jego komplementarność w stosunku do obecnie funkcjonujących w Spółce sposobów dystrybucji, a zamierzonym celem jaki Emitent zamierza osiągnąć jest przede wszystkim poszerzenie grupy klientów o osoby nie korzystające z sieci internetowej. W zakresie sprzedaży pakietów turystycznych Emitent planuje automatyzację sprzedaży oferowanych produktów i usług; podniesienie poziomu obsługi klienta poprzez wprowadzenie efektywnych programów szkoleniowych oraz motywacyjnych; przebudowę portalu i struktury portalu oraz wprowadzenie optymalnego systemu zarządzania, aktualizacji i prezentacji oferty produktowej. Wprowadzenie nowych produktów oferowanych przez Travelpanet.pl będzie realizacją głównego założenia strategicznego Spółki polegającego na stworzeniu portalu prezentującego pełną ofertę związaną z wypoczynkiem krótko- lub długoterminowym za granicą. W zakresie sprzedaży biletów lotniczych Spółka planuje osiągnięcie trwałej przewagi konkurencyjnej poprzez poprawę jakości obsługi klientów, zwiększenie atrakcyjności taryf, modyfikację technologii rezerwacyjnych oraz poprzez poszerzenie oferty Spółki. Ponadto Emitent planuje wprowadzenie do swojej oferty produktów komplementarnych takich jak ubezpieczenia, wynajem samochodów i oferty wyjazdów weekendowych. W związku z prognozowanym wzrostem rynku rezerwacji hoteli online Emitent planuje dalszy rozwój stworzonej na początku stycznia 2005 roku jednostki biznesowej Hotele24.pl. Podstawowym celem strategicznym dla tej jednostki biznesowej jest osiągnięcie do 2% udziału w polskim rynku rezerwacji hoteli online. Realizacja wskazanego celu będzie możliwa dzięki: stworzeniu efektywnie działającego Centrum Obsługi Klienta z obsługą w języku polskim i angielskim oraz zapewnieniu bieżącej aktualizacji serwisu we wszystkich dostępnych wersjach językowych i segmentacji prezentowanej oferty WYKAZ OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH EMITENTEM I AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH CO NAJMNIEJ 5% GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU W skład Zarządu Emitenta wchodzą: Piotr Multan Tomasz Moroz Krzysztof Wachowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Członek Zarządu Jakub Mazur Prokura samoistna Proporcje posiadanych akcji i głosów na WZA zostały zamieszczone w poniższej tabeli. 4 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

9 Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Tabela 1. 2 Struktura akcjonariatu Travelplanet.pl S.A. Akcjonariusz Liczba akcji % kapitału Liczba głosów % głosów na WZA MCI Management S.A , ,38 Skarbiec Akcja OFI , ,76 Internetowy Dom Maklerski S.A , ,19 Piotr Multan , ,25 Pozostali , ,42 Razem , ,00 Źródło: Emitent, Obliczenia: IDMSA.PL 1.2 CZYNNIKI POWODUJĄCE WYSOKIE RYZYKO DLA NABYWCÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH CZYNNIKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ EMITENTA Ryzyko związane z występowaniem kataklizmów w regionach turystycznych Emitent jako agent działający w branży turystycznej jest pośrednio silnie związany z sytuacją polityczną na świecie. W związku z tym wszelkie tragiczne wydarzenia i katastrofy, szczególnie mające miejsce w atrakcyjnych turystycznie regionach świata determinują popyt na rynku usług turystycznych. Istnieje ryzyko wystąpienia takich tragedii i katastrof jak zamachy terrorystyczne, wybuch wojny, epidemie, zamieszki społeczne oraz wybuchy wulkanów i trzęsienia ziemi, które jeżeli mają miejsce w pobliżu regionów turystycznych mogą mieć negatywny wpływ globalny popyt na usługi turystyczne, a przez to na przyszłe wyniki Spółki Ryzyko związane z działalnością firm konkurencyjnych Aktualnie Travelplanet.pl S.A. jest jednym z liderów internetowego rynku usług turystycznych. Zmiany zachodzące na rynku usług turystycznych wskazują, że rozwój biur podróży on-line w dłuższej perspektywie wyeliminuje dużą część tradycyjnych, małych i lokalnych agencji turystycznych. Atrakcyjność rynku internetowych usług turystycznych oraz tendencje konsolidacyjne niosą ze sobą ryzyko pojawienia się nowych podmiotów gospodarczych bezpośrednio konkurujących z Travelplanet.pl. w różnych segmentach rynku usług turystycznych. Skutkować to może ograniczeniem penetracji rynku przez Emitenta i obniżeniem jego wyników finansowych Ryzyko związane z kadrą menedżerską Emitenta Uzyskanie dynamicznego wzrostu wartości podmiotu gospodarczego uzależnione jest od jakości pracy kluczowych pracowników zatrudnionych w tym podmiocie, a w szczególności zarządu. Emitent ogranicza to ryzyko poprzez aktywną politykę personalną i wprowadzanie pracowniczych i menedżerskich programów lojalnościowych. Ponadto należy zwrócić uwagę, że Emitent jest podmiotem gospodarczym o stosunkowo niewielkich rozmiarach, czego konsekwencją jest wykonywanie niektórych specjalistycznych zadań przez pojedynczych pracowników. Powoduje to brak możliwości szybkiego i łatwego zastąpienia specjalistów wykonujących, niektóre kluczowe dla działalności Emitenta funkcji, w przypadku utraty tych specjalistów przez Spółkę Ryzyko związane ze strukturą akcjonariatu Znaczącym akcjonariuszem Emitenta jest MCI Management S.A. Po przeprowadzeniu publicznej subskrypcji Akcji MCI Management S.A. będzie nadal posiadać znaczący pakiet akcji Emitenta stanowiący nie mniej niż 54,0% kapitału zakładowego oraz dający 54,0% głosów na WZA. Z tego powodu MCI Management S.A. będzie posiadać decydujący wpływ na działalność Emitenta CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OTOCZENIEM, W JAKIM EMITENT PROWADZI DZIAŁALNOŚĆ Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną Polski Kształtowanie się takich wielkości makroekonomicznych jak: wielkość PKB, siła nabywcza pieniądza, poziom bezrobocia, umacnianie się złotego względem innych walut, tempo wzrostu gospodarczego a w konsekwencji zamożności budżetów domowych mogą wpłynąć na wielkość popytu na produkty i usługi oferowane przez Spółkę. Ogólna koniunktura gospodarcza może również wpłynąć na poziom skłonności ludzi do Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 5

10 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka wykorzystywania urlopów. Istnieje pewne ryzyko cofnięcia się obecnej dobrej koniunktury w polskiej gospodarce. Sytuacja taka miałaby wpływ na osłabienie tempa wzrostu konsumpcji krajowej, a więc i na popyt na produkty i usługi oferowane przez Emitenta, a przez to na wyniki przez niego osiągane Ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych Sytuacja makroekonomiczna państwa wymusza zmiany w prawie, w tym szczególności w prawie podatkowym. Zmiany przepisów podatkowych mogą spowodować wzrost kosztów działalności Emitenta i wpłynąć na wyniki finansowe oraz powodować trudności w ocenie skutków przyszłych zdarzeń czy decyzji. Ponadto Travelplanet.pl jest agentem turystycznym w związku z czym podlega obowiązkom wynikającym z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (Dz.U tekst jedn.), których zmiana może powodować zmianę warunków działalności Emitenta. W chwili obecnej wydaje się, że ryzyko zmian dotyczących prowadzonej przez Spółkę działalności zostało znacznie ograniczone po przeprowadzeniu w roku 2004 zmian dotyczących podwyższenia stawki podatku VAT na prowizję agencyjną z 7% do 22%. Odrębnym zagadnieniem, z zakresu przewidywanych zmian regulacji prawnych, są, wchodzące w życie od roku, zmiany przepisów Ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Zmiany mają dotyczyć w szczególności przepisów o znacznych pakietach akcji. Oznacza to dla akcjonariuszy Emitenta konieczność uprzedniego zapoznania się z wprowadzanymi zmianami oraz dostosowania swoich zamiarów i działań do nowych regulacji prawnych. Pozwoli to uniknąć ryzyko narażenia się akcjonariuszy na odpowiedzialność karną i finansową związaną z naruszeniem obowiązków związanych z posiadaniem znacznego pakietu akcji Ryzyko związane z funkcjonowaniem Internetu oraz rozliczeń elektronicznych W związku z działalnością w sieci internet, Emitent dokonuje części swoich rozliczeń z klientami za pośrednictwem sieci. Spółka dokłada wszelkich staranności, aby tego typu transakcje odbywały się z maksymalnym zachowaniem bezpieczeństwa, poprzez współpracę z firmami autoryzującymi karty kredytowe (np. e-card), czy szyfrowanie danych w obszarach dokonywania transakcji. Emitent dba także o poufność danych swoich klientów i użytkowników wykorzystując dostępne środki ich ochrony. Niemniej istnieje ryzyko po stronie klientów, którzy jeśli nie zachowują podstawowych zasad bezpieczeństwa korzystania z komputera i Internetu, mogą narazić się na utratę własnych danych. Ryzykiem funkcjonowania w globalnej sieci są także wirusy komputerowe, które mogą paraliżować funkcjonowanie pojedynczych komputerów, jak i większych systemów oraz tzw. ataki hackerów na serwery i systemy informatyczne. Spółka przeciwdziała temu w sposób ciągły podnosząc poziom zabezpieczeń stosowanych przez siebie i swoich partnerów technologicznych. Ryzykiem funkcjonowania sieci internet są także zdarzające się problemy związane z awaryjnością infrastruktury sprzętowej oraz oprogramowania. Zaistnienie takich sytuacji może prowadzić do uniemożliwienia lub utrudnienia zwiedzania stron internetowych Emitenta przez potencjalnych klientów. Problemy te w większości przypadków występują po stronie firm współpracujących z Emitentem, które nie mogą zagwarantować pełnej niezawodności. Emitent ze swojej strony dokłada wszelkiego możliwego wysiłku, aby zapobiegać tym zagrożeniom we własnej infrastrukturze, diagnozuje potencjalne zagrożenia w infrastrukturze firm współpracujących oraz dokonuje wyboru renomowanych poddostawców usług teleinformatycznych CZYNNIKI RYZYKA ZWIĄZANE Z RYNKIEM KAPITAŁOWYM Ryzyko związane z nie dojściem Emisji do skutku Emisja Akcji może nie dojść do skutku jeżeli: przynajmniej Akcji serii D nie zostanie objętych i należycie opłaconych; Emitent nie dopełni obowiązku zgłoszenia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego do Krajowego Rejestru Sądowego w terminie sześciu miesięcy od dnia udzielenia zgody na wprowadzenie akcji do publicznego obrotu; sąd rejestrowy odmówi zarejestrowania emisji Akcji serii D; Skutkiem tych niekorzystnych zdarzeń może być m.in. czasowe zamrożenie środków finansowych i utrata potencjalnych korzyści dla inwestorów, którym zostaną zwrócone wpłacone kwoty bez żadnych odsetek czy odszkodowań Ryzyko związane z odmową wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego lub opóźnieniem w tym zakresie Wprowadzenie Akcji Emitenta do obrotu giełdowego wymaga uzyskania następujących postanowień i decyzji: postanowienia Sądu Rejestrowego o rejestracji emisji Akcji, decyzji KDPW o przyjęciu Akcji do depozytu i nadaniu im kodu, decyzji Zarządu Giełdy odnośnie dopuszczenia Akcji Emitenta do obrotu giełdowego, Opóźnienie lub odmowa którejkolwiek instytucji wydania postanowienia lub decyzji może spowodować zachwianie lub całkowite przerwanie procesu wprowadzania akcji Travelplanet.pl S.A. do obrotu giełdowego. Emitent nie może precyzyjnie określić i zagwarantować dotrzymania terminów wprowadzenia akcji do obrotu na GPW. Emitent zamierza ubiegać się o pozyskanie opisywanych decyzji najszybciej jak to będzie możliwe. W tym celu zamierza składać do powyższych instytucji stosowne wnioski niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności umożliwiających złożenie wniosku. 6 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

11 Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Ryzyko związane z przyszłą ceną akcji oraz ich płynnością Jest możliwe powstanie sytuacji, w której Akcje Serii od A do C (akcje istniejące), posiadane przez akcjonariuszy Emitenta, będą, po przeprowadzeniu subskrypcji Akcji serii D, akcjami objętymi lub zakupionymi po cenie niższej niż cena emisyjna Akcji Oferowanych. W związku z powyższym istnieje ryzyko, iż może dojść do sprzedaży tych akcji poniżej ceny emisyjnej Akcji Oferowanych Serii D. Może to doprowadzić do spadku kursu akcji Emitenta na GPW. Należy podkreślić, że największy udział w kapitale zakładowym Emitenta mają akcjonariusze-założyciele, to jest: MCI Management S.A., będący inwestorem finansowym oraz członkowie Zarządu Piotr Multan i Tomasz Moroz. MCI Management S.A. złożyła Emitentowi pisemną deklarację, że w ciągu 12 miesięcy od daty emisji publicznej Akcji Emitenta nie dokona sprzedaży, więcej niż 25%, posiadanych akcji Emitenta oraz, że będzie traktowała posiadane akcje Emitenta, jako inwestycję średnioterminową. Ponadto MCI Management S.A. zadeklarowała, że cena sprzedaży akcji Emitenta nie będzie niższa, niż powiększona o 15% cena emisyjna ustalona w ofercie publicznej. Pozostali Założyciele Emitenta, to jest Piotr Multan i Tomasz Moroz, również złożyli pisemne deklaracje, że zamierzają być długoterminowymi inwestorami w Spółce i zobowiązali się, że w ciągu 12 miesięcy od daty emisji publicznej Akcji Emitenta nie dokonają sprzedaży posiadanych akcji Emitenta. W związku z powyższymi deklaracjami akcjonariuszy-założycieli Emitenta zostało znacznie ograniczone ryzyko negatywnego wpływu na poziom notowań akcji Emitenta, wynikające z możliwości sprzedaży przez akcjonariuszy-założycieli akcji Emitenta na GPW Ryzyko związane z zawieszeniem notowań Obrót papierami wartościowymi Emitenta zawiesić może Zarząd Giełdy na okres do trzech miesięcy w przypadku gdy Emitent narusza obowiązujące na GPW przepisy lub gdy wymaga tego bezpieczeństwo i interes uczestników obrotu lub na wniosek Emitenta Ryzyko związane z wykluczeniem papierów wartościowych z obrotu giełdowego Zarząd Giełdy wyklucza papiery wartościowe Emitenta z obrotu giełdowego w przypadku, gdy: utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu; ich zbywalność stała się ograniczona. Wykluczenie papierów wartościowych z obrotu może nastąpić również: jeżeli przestały spełniać warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego; jeżeli Emitent uporczywie narusza przepisy obowiązujące na Giełdzie; na wniosek Emitenta; wskutek ogłoszenia upadłości lub oddalenia wniosku o upadłość z powodu braku środków w majątku Emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania; jeżeli wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu; wskutek podjęcia decyzji o połączeniu z innym podmiotem, jego podziale lub przekształceniu; jeżeli w ciągu 3 miesięcy nie dokonano żadnej transakcji giełdowej na danych papierach wartościowych; wskutek podjęcia przez Emitenta działalności zakazanej przez obowiązujące przepisy prawa; wskutek otwarcia likwidacji Emitenta Ryzyko związane z wykluczeniem papierów wartościowych z publicznego obrotu Zgodnie z art. 85 Ustawy Prawo o publicznym Obrocie Papierami wartościowymi na skutek niedopełnienia wymaganych prawem obowiązków Emitenta papierów wartościowych, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd może: wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu; nałożyć karę pieniężną do wysokości złotych;, wydać decyzję o wykluczeniu papierów wartościowych z publicznego obrotu nakładając jednocześnie karę pieniężną do wysokości złotych ryzyko związane z nabywaniem pda serii D emiitenta Z obrotem giełdowym PDA serii D związane jest ryzyko poniesienia straty w przypadku nabycia PDA za cenę wyższą niż emisyjna i niedojścia emisji do skutku. W przypadku niedojścia emisji do skutku Emitent będzie zobowiązany wyłącznie do zwrotu kwot będących równowartością ceny obejmowanych akcji stosownie do postanowień pkt rozdziału III Prospektu ryzyko opóźnienia we wprowadzeniu akcji serii C do obrotu giełdowego Akcje serii C zostały wyemitowane na podstawie uchwały NWZA z 7 czerwca 2004 r. i zostały objęte po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej. Zgodnie ze wspólnym stanowiskiem Rady i Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 czerwca 2003 w sprawie publicznego charakteru emisji nowych akcji, przypadku gdy: różnica pomiędzy ostatnim kursem giełdowym akcji spółki giełdowej z dnia poprzedzającego ustalenie ceny emisyjnej a ustaloną ceną emisyjną przekracza 25% tego kursu, lub różnica pomiędzy cenami emisyjnymi akcji spółki ubiegającej się o dopuszczenie akcji do obrotu giełdowego przekracza 50% niższej z tych cen, a pomiędzy dniami ich ustalenia nie minął rok, Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 7

12 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka akcje uprzywilejowane cenowo mogą nie zostać dopuszczone lub wprowadzone do obrotu giełdowego w ciągu 18 miesięcy od dnia Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto uchwałę o emisji akcji uprzywilejowanych. Tym samym, jeżeli cena emisyjna nowo wyemitowanych akcji serii D zostanie określona przed 7 czerwca 2005 r. i będzie większa o 50% od ceny emisyjnej akcji serii C, akcje serii C podlegać będą Wspólnemu Stanowisku Rady i Zarządu Giełdy i nie będą mogły być przedmiotem obrotu w okresie 18 miesięcy od dnia uchwały walnego zgromadzania o ich emisji. 1.3 WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA ZA OKRES Podstawowe dane finansowe Travelplanet.pl S.A. zostały zamieszczone w tabeli poniżej: Tabela Wybrane dane finansowe Emitenta w latch oraz w I kwartale 2005 r. Wyszczególnienie j.m. I kw Przychody ze sprzedaży (tys. zł) Zysk (strata) na działalności operacyjnej (tys. zł) Zysk (strata) brutto (tys. zł) Zysk (strata) netto (tys. zł) Aktywa razem (tys. zł) Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) Zobowiązania krótkoterminowe (bez funduszy specjalnych) (tys. zł) Kapitał własny (aktywa netto) (tys. zł) Kapitał zakładowy (tys. zł) Liczba akcji / udziałów * (tys Zysk (strata) na jedną akcję / udział * (zł) -1,49 0,06 0,06-5,57 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję / udział przy emisji szt. Akcji * (zł) -1,37 0,06 0,06-5,11 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję / udział przy emisji szt. Akcji * (zł) -1,23 0,05 0,05-4,58 Zadeklarowana lub wypłaconą dywidenda na jedną akcję / udział (zł) 0,0 0,0 0,0 0,0 Źródło: Emitent. Obliczenia: IDMSA.PL *Uwzględniono liczbę akcji jak przed splitem 10:1 dokonanym w roku WSKAŹNIKI CHARAKTERYZUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZA OKRES Wskaźniki charakteryzujące efektywność działalności gospodarczej Emitenta zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela Efektywność działalności gospodarczej i zdolności regulowania zobowiązań Emitenta w latach Wyszczególnienie j.m. I kw Stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału a) % -126,0 2,3 2,6-242,2 Stopa zwrotu z aktywów b) % -10,8 0,5 1,1-141,1 Rentowność sprzedaży c) % -10,9-6,2-13,9-145,0 Stopa wypłaty dywidendy d) % Wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych e) 10,71 3,71 1,48 0,72 Źródło: Emitent. 8 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

13 Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I a) stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału - zysk netto za prezentowany okres do stanu kapitałów własnych na koniec okresu b) stopa zwrotu z aktywów zysk netto za prezentowany okres do stanu aktywów ogółem na koniec okresu c) wskaźnik rentowności sprzedaży stosunek zysku ze sprzedaży za dany okres do przychodów ze sprzedaży w tym okresie d) stopa wypłaty dywidendy kwota wypłaconej dywidendy na jedną akcję do aktualnego kursu giełdowego jednej akcji e) wskaźnik zadłużenia kapitałów własnych - iloraz sumy zobowiązań (długo i krótkoterminowych) i kapitałów własnych 1.5 INFORMACJE O RATINGU W świetle znanych Emitentowi faktów nie został przeprowadzony przez jakąkolwiek wyspecjalizowaną instytucję krajową lub zagraniczną rating Emitenta lub jego papierów wartościowych. 1.6 CELE EMISJI AKCJI PRZEZNACZENIE WPŁYWÓW UZYSKANYCH Z EMISJI Zgodnie z założeniami strategicznego rozwoju Travelplanet.pl SA środki pozyskane z publicznej emisji Akcji, w planowanej wysokości od 3 do 6 mln PLN, zostaną przeznaczone przede wszystkim na stworzenie nowego, innowacyjnego kanału dystrybucji produktów Spółki w postaci sieci Punktów Obsługi Klienta (POK) zlokalizowanych w centrach handlowych największych miast Polski. Punkty Obsługi Klienta zorganizowane będą na zasadzie stoisk/kiosków z przedstawicielami Traveplanet.pl posiadającymi bezpośredni kontakt z internetem a tym samym całością oferty Spółki. W nowym kanale będzie oferowana pełna gama produktów i usług Emitenta: m.in. pakiety turystyczne, sprzedaż biletów lotniczych, rezerwacje hotelowe i ubezpieczenia turystyczne. Kanał ten będzie pełnił funkcję komplementarną w stosunku do dwóch kanałów podstawowych, jak również rozszerzy rynek docelowy i zmniejszy ryzyko związane z płytkością rynku internetowego. Planowane wydatki inwestycyjne związane z uruchomieniem nowego kanału dystrybucji wynoszą do 2 mln PLN. Ponadto Spółka planuje wykorzystać pozyskane środki na: Rozbudowę Call Center Spółki oraz unowocześnienie infrastruktury teleinformatycznej, w oparciu o którą działa Call Centem w wysokości do 0,5 mln PLN Zwiększenie kapitału obrotowego w wysokości do 1 mln PLN; Promocję marki Travelplanet.pl i marek pozostałych serwisów internetowych oraz wsparcie sprzedaży w wysokości do 0,5 mln PLN; Akwizycję podmiotów, których działalność pozwoli uzupełnić ofertę produktową Emitenta w wysokości do 2 mln PLN. Priorytetowym celem jaki zamierza zrealizować Spółka jest uruchomienie nowego kanału dystrybucji. Pozostałe cele będą realizowane w kolejności wskazanej powyżej DODATKOWE FUNDUSZE KONIECZNE NA REALIZACJĘ CELÓW Travelplanet.pl S.A. realizacji planowanych celów strategicznych będzie dokonywał wyłącznie przy wykorzystaniu środków uzyskanych w wyniku emisji Akcji oraz wypracowanych środków własnych (zysk netto oraz amortyzacja o łącznej wartości ok 160 tys PLN). Zarząd Emitenta nie planuje w najbliższym czasie pozyskiwania dodatkowych funduszy na realizację planowanych przedsięwzięć gospodarczych WARTOŚĆ ZADŁUŻENIA SPŁACANEGO WPŁYWAMI Z EMISJI Środki pozyskane z Emisji nie będą przeznaczone na spłatę zadłużenia SKŁADNIKI MAJĄTKOWE FINANSOWANE WPŁYWAMI Z EMISJI NABYWANE NA WARUNKACH ISTOTNIE ODBIEGAJĄCYCH OD DOTYCHCZASOWYCH Środki pozyskane z Emisji Akcji nie będą służyły finansowaniu składników majątkowych, których nabycie miałoby zostać dokonane na warunkach istotnie odbiegających od dotychczasowych warunków nabywania takich składników majątkowych. Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 9

14 Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka INFORMACJA DOTYCZĄCA NABYWANIA SKŁADANIKÓW MAJĄTKOWYCH OD PODMIOTU POWIĄZANEGO W chwili obecnej Zarząd Emitenta nie planuje nabycia składników majątkowych od podmiotów powiązanych PLANY EMITENTA ODNOŚNIE WYKORZYSTANIA WPŁYWÓW Z EMISJI W OKRESIE DO REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ WYNIKAJĄCYCH Z REALIZACJI CELÓW EMISJI W okresie pomiędzy pozyskaniem środków z Emisji a realizacją celów Emisji, Emitent ulokuje pozyskane środki w bezpieczne instrumenty finansowe występujące na rynku, m.in. lokaty bankowe, papiery dłużne skarbowe, bony skarbowe STAN PRZYGOTOWAŃ EMITENTA DO REALIZACJI CELÓW EMISJI Travelplanet.pl S.A. w aktualnej strukturze organizacyjnej jest całkowicie przygotowana do realizacji celów emisji. Realizacja celów emisji jest częścią opracowanego przez Zarząd planu rozwoju gospodarczego Spółki i została poprzedzona wnikliwymi analizami możliwości działania Travelplanet.pl na szeroko pojętym rynku usług turystycznych. Spółka zakończyła prace koncepcyjno-projektowe dotyczące utworzenia nowego kanału dystrybucji i przystąpiła do realizacji programu pilotażowego w kwietniu 2005 roku. Zakończenie programu pilotażowego przewidywane jest na koniec czerwca 2005 roku. Doświadczenia uzyskane w wyniku realizacji programu pilotażowego zostaną wykorzystane przy rozbudowie nowego kanału, finansowanej z pozyskanych w wyniku emisji środków. W zakresie potencjalnie realizowanych akwizycji podmiotów gospodarczych Emitent prowadzi analizy zarówno rynku polskiego jak i rynków krajów ościennych w celu wytypowania potencjalnych celów przejęcia WYKORZYSTANIE WPŁYWÓW Z POPRZEDNICH EMISJI AKCJI Wpływy finansowe uzyskane z poprzednich emisji akcji zostały wykorzystane na rozwój, poprzez budowę organizacji Spółki, stworzenie portalu internetowego, stworzenie Call Center, inwestycje w infrastrukturę informatyczną, a także na promocję i reklamę. Zgodnie z załączonymi sprawozdaniami finansowymi (Rozdział VIII Prospektu) wpływy finansowe z poprzednich emisji wykorzystane zostały przede wszystkim na pokrycie straty Spółki (2,5 mln PLN) oraz na zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w działalności Spółki (0,5 mln PLN). 1.7 ZMIANY CELÓW EMISJI W chwili obecnej Zarząd Emitenta nie przewiduje możliwości zmiany głównych celów Emisji. Zmiany takie mogą nastąpić w efekcie negatywnego wyniku programu pilotażowego uruchomienia nowej sieci dystrybucji lub w przypadku istotnej zmiany uwarunkowań zewnętrznych, w tym znacznego pogorszenia się koniunktury w branży turystycznej. Organem uprawnionym do dokonywania zmian celów Emisji jest Zarząd Emitenta. W przypadku zaistnienia okoliczności, które wymuszą zmianę celów emisji, decyzje w tej sprawie podejmie Zarząd Spółki w formie uchwały. Uchwała Zarządu dotycząca zmiany celów emisji będzie wymagała pozytywnej opinii Rady Nadzorczej, co wynika z kompetencji Rady Nadzorczej w zakresie zatwierdzania rocznych planów działalności. W wypadku zmiany celów emisji Spółka poda informację o zmianie celów Emisji do publicznej wiadomości w trybie art. 81, ust.1 Ustawy. 1.8 CZYNNIKI MAJACE WPŁYW NA CENĘ EMISYJNĄ AKCJI I ZASADY JEJ USTALANIA Cena Emisyjna Akcji Serii D zostanie ustalona przez Zarząd w porozumieniu z Oferującym i podana do publicznej wiadomości nie później niż przed rozpoczęciem Publicznej Oferty. W tym terminie zostanie przekazana równocześnie do KPWiG i GPW, a następnie do Polskiej Agencji Prasowej. Podstawą ustalenia ceny emisyjnej będzie rezultat przeprowadzonego procesu book building. Jeżeli nie będzie przeprowadzony book building brane będą pod uwagę następujące czynniki: wartość aktywów netto przypadających na jedną akcję, zysk netto wypracowany w 2004 roku, prognozowany zysk netto na koniec 2005 roku, osiągnięte w roku 2005 wyniki finansowe przed emisją, 10 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

15 Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I aktualna koniunktura na GPW, prognozowany rozwój sytuacji na rynku kapitałowym, zainteresowanie potencjalnych inwestorów Emisją, zapotrzebowanie Emitenta na kapitał. Powyższe elementy będą również brane pod uwagę jako pomocnicze czynniki przy ustalaniu ceny emisyjnej w przypadku przeprowadzenia procesu book building. 1.9 STOPIEŃ OBNIŻENIA WARTOŚCI KSIĘGOWEJ NETTO NA JEDNĄ AKCJĘ DLA NOWYCH NABYWCÓW Cena emisyjna jednej Akcji serii D* Wartość księgowa netto na jedną Akcję przed emisją Wzrost wartości księgowej na jedną akcję po emisji akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji akcji (pro forma) Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję Wzrost wartości księgowej na jedną akcję po emisji akcji Wartość księgowa netto na jedną akcję po emisji akcji (pro forma) Obniżenie wartości księgowej netto na jedną nabywaną akcję *Brak jest określonej ceny emisyjnej przyjęto cenę nominalną. Źródło: Emitent 1,0 zł 0,27 zł 0,34 zł 0,61 zł 0,39 zł 0,49 zł 0,76 zł 0,24 zł 1.10 DANE FINANSOWE DOTYCZĄCE WARTOŚCI KSIĘGOWEJ I ZOBOWIĄZAŃ EMITENTA Tabela 1. 5 Dane finansowe Na dzień roku: 31 marca 2005 Tys. zł Wartość księgowa netto Spółki 209 Zobowiązania Spółki Źródło: Emitent. Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 11

16 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Firma Spółki: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Wrocław Adres i numery telekomunikacyjne: Wrocław, ul. Świdnicka 13 (+48) (+48) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: W imieniu Emitenta działa: Piotr Multan Krzysztof Wachowski Prezes Zarządu Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Emitenta została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Wyżej wymienione osoby odpowiadają za wszystkie informacje zawarte w Prospekcie. Oświadczenie odpowiedzialności osób działających w imieniu Emitenta Działając w imieniu Travelplanet.pl S.A. oświadczamy: - że wszystkie informacje zawarte w Prospekcie są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa, a także zgodnie z naszą najlepszą wiedzą nie istnieją, poza ujawnionymi w Prospekcie, istotne zobowiązania Emitenta ani okoliczności, które mogłyby wywrzeć znaczący wpływ na sytuację prawną, majątkową i finansową Emitenta oraz osiągane przez niego wyniki finansowe; - że wedle naszej najlepszej wiedzy, sprawozdania finansowe, skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz dane porównywalne zamieszczone w Prospekcie, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz, że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy Emitenta i jego grupy kapitałowej; - że podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, w tym będących podstawą sporządzenia danych porównywalnych, zamieszczonych w Prospekcie, został wybrany zgodnie z przepisami prawa oraz, że podmiot ten oraz biegli rewidenci dokonujący badania spełnili warunki do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego Piotr Multan Prezes Zarządu Krzysztof Wachowski Członek Zarządu 12 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

17 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II 2.2 PODMIOT DOMINUJĄCY Firma Spółki: Siedziba Spółki: Adres i numery telekomunikacyjne: Poczta elektroniczna: Strona internetowa: MCI Management Spółka Akcyjna Wrocław ul. Świętego Mikołaja 7, Wrocław Tel. 071 / , 071 / Faks (071) W imieniu Emitenta działają następujące osoby: Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu Roman Cisek Prokurent Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Podmiotu Dominującego została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Oświadczenie odpowiedzialności osób działających w imieniu Podmiotu Dominującego Działając w imieniu Podmiotu Dominującego oświadczam, że wszystkie informacje zawarte w Prospekcie dotyczące Podmiotu Dominującego są prawdziwe, rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Tomasz Czechowicz Prezes Zarządu Roman Cisek Prokurent Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 13

18 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie 2.3 PODMIOTY SPORZĄDZAJĄCE PROSPEKT TRAVELPLANET.PL S.A. Firma Spółki: Travelplanet.pl Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Wrocław Adres i numery telekomunikacyjne: Wrocław, ul. Świdnicka 13 (+48) (+48) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: W imieniu Emitenta działa: Piotr Multan Krzysztof Wachowski Prezes Zarządu Członek Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu Travelplanet.pl Spółka Akcyjna. została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Osoby działające w imieniu Emitenta jako podmiotu sporządzającego Prospekt odpowiedzialne są za informacje zawarte w Prospekcie w następujących jego częściach: Rozdział II pkt 2.1 oraz 2.3.1, Rozdział VII pkt 7.2, Rozdział VIII, Załączniki nr I-IV. Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy osobami fizycznymi działającymi w imieniu Emitenta a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem opisanych w Rozdziale VII oraz wskazanych poniżej: Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Travelplanet.pl S.A., jako podmiotu sporządzającego Prospekt Działając w imieniu Travelplanet.pl S.A. oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialne są Travelplanet.pl S.A. został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialne są Travelplanet.pl. są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Piotr Multan Prezes Zarządu Krzysztof Wachowski Członek Zarządu 14 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

19 Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II INTERNETOWY DOM MAKLERESKI Firma Spółki: Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Siedziba Spółki: Kraków Adres i numery telekomunikacyjne: Kraków, Mały Rynek 7 tel. (012) , (012) , (012) fax: (012) Poczta elektroniczna: Strona internetowa: W imieniu IDMSA.PL działają następujące osoby: Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych działających w imieniu IDMSA.PL została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Osoby działające w imieniu IDMSA.PL odpowiedzialne są za informacje zawarte w Prospekcie w następujących jego częściach: Rozdział II pkt oraz 2.5, Rozdział III pkt , Załączniki nr V - IX. Powiązania IDMSA.PL z Emitentem oraz Podmiotem Dominującym Według stanu na dzień sporządzenia Prospektu pomiędzy IDMSA.PL oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu IDMSA.PL a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne za wyjątkiem wskazanych poniżej: 1. umowa z podmiotem dominującym 24 czerwca 2004 r. o pełnienie funkcji sponsora emisji akcji; 2. umowa z podmiotem dominującym z 24 czerwca 2004 o pełnienie funkcji sponsora emisji dla obligacji zamiennych na akcje; 3. umowa z podmiotem dominującym z 16 września 2004 r. o pełnienie funkcji powiernika; 4. umowa z podmiotem dominującym z 15 grudnia 2004 r. o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji; 5. Internetowy Dom Maklerski S.A. jest podmiotem dominującym wobec IDMSA.PL Doradztwo Finansowe Sp. z o.o., o której mowa w Rozdziale II pkt 2.3.4; 6. umowa z Emitentem z 17 listopada 2004 r. o wprowadzenie akcji do publicznego obrotu oraz o przeprowadzenie publicznej oferty akcji; 7. powiązania kapitałowe wskazane w Rozdziale VII. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Internetowego Domu Maklerskiego S.A. Działając w imieniu IDMSA.PL oświadczamy, że Prospekt w częściach, za których sporządzenie odpowiedzialny jest IDMSA.PL został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach Prospektu, za sporządzenie których odpowiada IDMSA.PL, są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w Prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu Travelplanet.pl S.A. Prospekt Emisyjny 15

20 Rozdział II Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie DORADCA PRAWNY Firma Spółki: Siedziba Spółki: Adres i numery telekomunikacyjne Poczta elektroniczna: Strona internetowa: Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński Spółka Cywilna Wrocław ul. Przemyska 80, Wrocław; tel. (071) , fax: (071) Osoby działające w imieniu Doradcy Prawnego: Ryszard Ptasiński Marek Brachmański Wspólnik Wspólnik Informacja o miejscu zamieszkania osób fizycznych, działających w imieniu Doradcy Prawnego, została objęta wnioskiem o niepublikowanie i przedstawiona w Informacjach objętych wnioskiem o niepublikowanie. Odpowiedzialność Doradcy Prawnego jako podmiotu sporządzającego Prospekt ograniczona jest do informacji zawartych w następujących częściach Prospektu: Rozdział II pkt , Rozdział III z wyłączeniem pkt 3.2 oraz , Rozdział IV, Rozdział V pkt Pomiędzy Kancelarią Prawniczą Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński s.c., jako podmiotem sporządzającym prospekt oraz osobami fizycznymi działającymi w imieniu Doradcy Prawnego a Emitentem oraz Podmiotem Dominującym nie istnieją żadne powiązania personalne, kapitałowe, organizacyjne ani umowne poza wskazanymi poniżej: 1. umową zlecenia obsługi prawnej na rzecz Emitenta z dnia 01 października 2001 roku; 2. umową doradztwa prawnego wprowadzenia emisji akcji Emitenta do obrotu publicznego z dnia 18 listopada 2004 roku; 3. umową zlecenia obsługi prawnej na rzecz MCI Management S.A. z dnia 31 stycznia 2001 roku, jako podmiotu dominującego wobec Emitenta; 4. umową doradztwa prawnego emisji obligacji zamiennych na akcje oraz wprowadzenia emisji obligacji do obrotu publicznego z dnia 01 kwietnia 2004 roku, zawartej z MCI Management S.A., jako podmiotem dominującym wobec Emitenta; 5. umową doradztwa prawnego emisji obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisji akcji i wprowadzenia ich obrotu publicznego z dnia 08 listopada 2004 roku, zawartej z MCI Management S.A., jako podmiotem dominującym wobec Emitenta. Oświadczenie o odpowiedzialności osób działających w imieniu Doradcy Prawnego, jako podmiotu sporządzającego Prospekt. Oświadczamy, że Prospekt w częściach, za sporządzenie których odpowiada Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński s.c. został sporządzony z zachowaniem należytej staranności zawodowej oraz, że informacje zawarte w częściach prospektu, za których sporządzenie odpowiedzialna jest Kancelaria Prawnicza Marek Brachmański & Ryszard Ptasiński s.c., są prawdziwe i rzetelne i nie pomijają żadnych faktów ani okoliczności, których ujawnienie w prospekcie jest wymagane przepisami prawa. Ryszard Ptasiński Wspólnik Marek Brachmański Wspólnik 16 Prospekt Emisyjny Travelplanet.pl S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2015 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2015 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2013 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Kapitał zakładowy: 1.972.373,00 PLN, w całości wpłacony. Spółka wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! Z przyjemnością przedstawiamy jednostkowy raport roczny Caspar Asset Management S.A. za 2014 rok. CASPAR ASSET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.)

Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) Raport kwartalny spółki EX-DEBT S.A. (dawniej: Public Image Advisors S.A.) za okres I kwartału 2012 r. (od 01 stycznia 2012 r. do 31 marca 2012 r.) 15 maj 2012 r. Wrocław 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r.

Raport Roczny Skonsolidowany VERBICOM S.A. za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Poznań, VI.2009 r. Raport Roczny Skonsolidowany za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. VERBICOM S.A. Poznań, VI.2009 r. S t r o n a 2 Nazwa (firma): Kraj: Siedziba: Adres: Verbicom Spółka Akcyjna Polska Poznań ul. Skarbka

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres r. do r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. III kwartał 2010r. (dane za okres 01-07-2010r. do 30-09-2010r.) Mikołów, dnia 10 listopada 2010 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela)

MAGELLAN S.A. Aktualizacja części Prospektu. (z możliwością zwiększenia oferty publicznej o dodatkowe do 651.408 akcji zwykłych na okaziciela) MAGELLAN S.A. ANEKS NR 2 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO ZATWIERDZONEGO W DNIU 28 SIERPNIA 2007 r. DECYZJĄ KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NR DEM/410/104/41/07 ( PROSPEKT ) ZATWIERDZONY W DNIU 19 WRZEŚNIA 2007 r.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTERNET GROUP S.A. w upadłości układowej SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2012 ROKU 1. Opis organizacji Grupy Kapitałowej i zmiany w strukturze

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Uchwała nr 1 w przedmiocie: nie dokonywania wyboru Komisji Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. postanawia nie powoływać

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016. obejmujący okres od do Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 30-06-2016 19-09-2016 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012

RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2012 Warszawa, 15 1 maja 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 423 90 85, fax. (22) 353 88 53 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A.

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK CASPAR ASSET MANAGEMENT S.A. Szanowni Państwo! CASPAR ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu, ul. Szkolna 5/13, 61 832 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013- 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG)

zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA 2014 R. (DFI/II/4034/129/14/U/13/14/13-13/AG) ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII A, B, C, D PKO STRATEGII OBLIGACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY zatwierdzonego decyzją Komisji Nadzoru Finansowego Z DNIA 29 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM

POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM POZOSTAŁE INFORMACJE DO ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA II KWARTAŁ 2008R. GRUPY KAPITAŁOWEJ ELEKTROTIM (sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014

RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY WDB BROKERZY UBEZPIECZENIOWI S.A. za rok 2014 Wrocław, dn. 03 czerwca 2015 roku 1. LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU... 5 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 4.

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU

RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU RAPORT OKRESOWY POWER PRICE SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2013 ROKU obejmujący sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 marca 2013 roku I. Informacje ogólne Firma: Power Price Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013

KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 KWARTALNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA OKRES 01.04.2013-30.06.2013 1. Podstawowe informacje o Spółce 1.1. Dane Spółki Firma: Forma prawna: Siedziba: Adres: Lokaty Budowlane Spółka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. PKO Finance AB (publ) Raport roczny za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. (Numer identyfikacyjny: 556693-7461) 1 Sprawozdanie Zarządu Spółka jest jednostką zależną w całości należącą do

Bardziej szczegółowo

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r.

NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres R. Wrocław, r. NOVIAN S.A. RAPORT KWARTALNY jednostkowy i skonsolidowany za okres 01.04.2011 30.06.2011 R. Wrocław, 16.08.2011 r. Spis treści PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE Krótka charakterystyka Spółki Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013. Warszawa, 15 maja 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 Warszawa, 15 maja 2013 roku 2 / 6 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kończy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A.

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU Dane za okres 01.04.2011 r. do 30.06.2011 r. Wrocław, 11 sierpnia 2011 r. SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres

Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres Raport kwartalny ALEJASAMOCHODOWA.PL S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 WARSZAWA, dnia 14-02-2013 roku Spis treści: Spis treści:...2 1. Podstawowe informacje o Spółce...3 1.1. Informacje podstawowe...3

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu.

RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD DO ROKu. RAPORT ROCZNY AUTO-SPA S.A. ZA OKRES OD 01.01.2011 DO 31.12.2011ROKu. 1. PISMO ZARZĄDU Szanowni Akcjonariusze, W imieniu spółki Auto-Spa S.A. przekazujemy jednostkowy raport roczny za 2011 rok. Działania

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ

KOMUNIKAT PRASOWY PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ KOMUNIKAT PRASOWY 22 czerwca 2007 PRZEDZIAŁ CENOWY DLA AKCJI KOMPUTRONIK S.A. USTALONY NA POZIOMIE OD 35 ZŁ DO 39,10 ZŁ Przedział Ceny Emisyjnej Akcji Serii C oraz Ceny Sprzedaży Akcji Sprzedawanych w

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011

RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 RAPORT KWARTALNY ZA IV I KWARTAŁ 2011 Warszawa, 14 1 lutego 2012 Finhouse Spółka Akcyjna ul. Nowogrodzka 50 00-695 Warszawa Tel. (22) 42 90 85, fax. (22) 5 88 5 info@finhouse.pl Sąd Rejonowy dla m.st.

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 13 czerwca 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE

OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE Osoby odpowiedzialne za informacje zawarte w prospekcie Rozdział II II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE 2.1 EMITENT Internetowy Dom Maklerski Spółka Akcyjna Adres i numery telekomunikacyjne:,

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI

FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI Dane Akcjonariusza: w dniu 12 grudnia 2016 roku Imię i

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres

Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres Raport kwartalny PRO-LOG S.A. za okres 01.10.2012-31.12.2012 Pruszków, dnia 14.02.2013 r. Strona1 PRO-LOG Spółka Akcyjna z siedzibą w Pruszkowie, ul.3 Maja 8, 05-800 Pruszków, NIP:838-14-95-154, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sprawozdanie Zarządu z działalności OMEGA KANCELARIE PRAWNE BROKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za okres od dnia 25 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. I. Podstawowe informacje o Spółce

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku

RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku RAPORT OKRESOWY FACHOWCY.PL VENTURES SPÓŁKA AKCYJNA ZA I KWARTAŁ 2012 ROKU obejmujący okres 01.01.2012 do 31.03.2012 roku Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Mobile Factory S.A. III kwartał 2012 r. (dane za okres 01-07-2012r. do 30-09-2012r.) Wrocław, 14.11.2012r. Spis treści Podstawowe informacje o Emitencie...3 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008

INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 INFORMACJA DODATKOWA DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU KWARTALNEGO SA-Q 3/2008 ZA OKRES 1 LIPCA 2008 30 WRZEŚNIA 2008 Wrocław, listopad 2008 rok I. Zasady sporządzenia raportu kwartalnego 1. Sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015

Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016. obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej AB za pierwsze półrocze 2015/2016 obejmujący okres od 01-07-2015 do 31-12-2015 29-02-2016 Wybrane skonsolidowane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do

Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013. obejmujący okres od do Raport półroczny SA-P Spółki AB S.A. za pierwsze półrocze 2012/2013 obejmujący okres od 01-07-2012 do 31-12-2012 27-02-2013 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE od 01.07.2012

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od do roku. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011roku. 1. Pismo Zarządu Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Grupy Kapitałowej Auto-Spa S.A. przekazujemy skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku

INFOSYSTEMS SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES Warszawa, 14 lutego 2013 roku SA RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.10.2012 31.12.2012 Warszawa, 14 lutego 2013 roku 2 / 5 1. WYBRANE DANE FINANSOWE Z uwagi na fakt, iż rok obrotowy Spółki kooczy się 30 czerwca każdego roku, dane za okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT KWARTALNY SITE S.A. ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU (dane 01-10-2012 r. - 31-12-2012 r.) Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie 2. Struktura akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K

J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A R O K J E D N O S T K O W Y R A P O R T R O C Z N Y S A R E S A Z A 2 0 1 2 R O K Rybnik, 28 maja 2013 r. 1 SPIS TREŚCI PISMO PREZESA ZARZĄDU SARE SA... 4 1. Wprowadzenie... 5 2. Informacje o Spółce... 6 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Działalność SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Spółka jest jednostką zależną, w całości należącą do Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("Bank PKO ). Spółka nie zatrudnia pracowników. Działalność Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY STOCKinfo S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Warszawa, 14 listopada 2012 r. Raport STOCKinfo S.A. za II kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku)

SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. za okres od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY INVISTA S.A. od 1 lipca do 30 września 2012 roku (skorygowany w dniu 21 lutego 2013 roku) Warszawa, 6 listopada 2012 roku 1. Wprowadzenie. 1.1 Informacje o Emitencie. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny spółki Macro Games SA

Raport kwartalny spółki Macro Games SA Raport kwartalny spółki Macro Games SA za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku. Przedstawione poniżej dane finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r.

KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. KOMUNIKAT Zarządu Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia 4 maja 2011 r. Na podstawie 6 ust. 2 Regulaminu świadczenia usług maklerskich (dalej: Regulamin), z uwzględnieniem postanowień Prospektu Emisyjnego

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU

RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU RAPORT MIESIĘCZNY ZA KWIECIEŃ 2016 ROKU Lubsko, 14 maja 2016 roku 1 Podstawa prawna Raport miesięczny LZMO S.A. ( Emitent, Spółka, LZMO ) publikowany jest zgodnie z punktem 16 Załącznika do Uchwały Nr

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki Velto SA

Raport kwartalny Spółki Velto SA Raport kwartalny Spółki za okres IV kwartału 2012 r. (od 1 października 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.) I. Wybrane dane finansowe za IV kwartał 2012 roku Wybrane dane z bilansu: 31 grudnia 2012 r. (zł)

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU

RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU RAPORT OPEN-NET S.A. ZA III KWARTAŁ 2012 ROKU 2012-11-14 www.open.net.pl SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE... 7 3. KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku

TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od roku do roku TRICEPS.PL S.A. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 roku do 31.03.2013 roku Wrocław, 15 maja 2013 roku 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1. Informacje podstawowe Tabela 1 Dane teleadresowe NAZWA FORMA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres r. do r.) Jednostkowy Raport Kwartalny Guardier S.A. II kwartał 2012 r. (dane za okres 01-04-2012r. do 30-06-2012r.) Wrocław, 10.08.2012 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE... 2 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. 24 lipca 2014 r. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO BZ WBK S.A. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU W ODNIESIENIU DO SPÓŁKI GIEŁDOKRACJA SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W POZNANIU UZASADNIAJĄCE PODZIAŁ SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r.

Raport za 2014 rok RAPORT. za 2014 rok. Wrocław, 29 maja 2015 r. RAPORT za 2014 rok Wrocław, 29 maja 2015 r. 1 Szanowni Akcjonariusze, Zarząd Spółki Domenomania.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu przedstawia Państwu Raport Roczny zawierający podsumowanie działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze,

Poznań, 25 czerwca 2015 r. Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu Spółki GPPI S.A. z siedzibą w Poznaniu przedstawiam Państwu Raport Roczny podsumowujący działalność Spółki w 2014 roku, na który składają się w szczególności:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ASSETUS S.A. ZA ROK OBROTOWY 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU DO WYNIKÓW EMITENTA ZA 2012 ROK (Uzupełnienie sprawozdania zarządu za 2012

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA

ROZPOCZĘCIE SKUPU AKCJI WŁASNYCH GETIN HOLDING S.A. W CELU ICH UMORZENIA GETIN Holding S.A. ul. Powstańców Śl. 2-4, 53-333 Wrocław tel. +48 71 797 77 77, faks +48 71 797 77 16 KRS 0000004335 Sąd Rejonowy we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS Bank Millenium S.A. 91 1160 2202

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A.

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAWIERAJĄCY KWARTALNĄ INFORMACJĘ FINANSOWĄ ecard S.A. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za I kwartał 2015 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA

GeoInvent SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ GEOINVENT SA WRAZ Z WYBRANYMI DANYMI JEDNOSTKOWYMI DOTYCZĄCYMI GEOINVENT SA ZA OKRES OD DNIA 01.01.2013 R. DO DNIA 31.03.2013 R. (I KWARTAŁ 2013

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej AB obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro I. II. III. WYBRANE DANE FINANSOWE Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r.

FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE. Piła, 1 czerwca 2013 r. FORMUŁA8 S.A. POZOSTAŁE INFORMACJE Piła, 1 czerwca 2013 r. www.formula8.pl Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy. Zarząd Formula8 S.A. przedkłada raport z działalności Spółki za 2012r. Rok 2012 był dla Spółki

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Arka BZ WBK Funduszu Rynku Nieruchomości 2 Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego 1. Podstawa prawna. Skrócony raport kwartalny dla funduszu Arka BZ WBK Fundusz

Bardziej szczegółowo

INCANA Spółka Akcyjna

INCANA Spółka Akcyjna INCANA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za 4 kwartał 2011 roku Ścinawa, dn. 14. lutego 2012 r. SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 Podstawowe dane o Spółce... 3 1.2 Organy Emitenta... 3 1.3 Struktura

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015

Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015. obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 Raport roczny SA-R Spółki AB S.A. za rok obrotowy 2014/2015 obejmujący okres od 01-07-2014 do 30-06-2015 31-08-2015 Wybrane dane finansowe przeliczone na euro WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE

ROZDZIAŁ X ZNACZNI AKCJONARIUSZE ANEKS NR 3 do Prospektu Emisyjnego QUMAK-SEKOM S.A. zatwierdzonego przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 14 lipca 2006 r. Prospekt Emisyjny QUMAK-SEKOM S.A. został zatwierdzony przez Komisję

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2014 ROK PLAYMAKERS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 2 II. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK...... 3 III. SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej JWW Invest SA z siedzibą w Katowicach za rok obrotowy 2013 Katowice, dnia 11 kwietnia 2014 roku Szanowni Państwo, Zarząd Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA

JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GO TFI SA II KWARTAŁ 2013 ROKU Warszawa 06 sierpień 2013 GO TFI S.A. ul. Stawki 2, 00-193, WARSZAWA, TEL.+48 22 860 63 76, FAX +48 22 201 06 12 www.gounited.pl SĄD REJONOWY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI. COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI COLOMEDICA SPÓŁKA AKCYJNA ( dawniej COLEOS S.A.) ZA ROK 2013 1 Spis treści I. PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE... 3 II. OSOBY ZARZĄDZAJACE I NADZORUJĄCE... 4 III. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo