Zało ycielami Spółki sà osoby posiadajàce bogate doêwiadczenie w bran y filmowej od strony re yserskiej, promocyjnej oraz finansowej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zało ycielami Spółki sà osoby posiadajàce bogate doêwiadczenie w bran y filmowej od strony re yserskiej, promocyjnej oraz finansowej."

Transkrypt

1

2 Spółka East Pictures SA pełni rol Menad era Inwestycyjnego, który identyfikuje i wykorzystuje mo liwoêci powstajàce w łaƒcuchu tworzenia produkcji filmowych, poprzez selekcj i finansowanie komercyjnych projektów. Spółka zajmuje si ró norodnà produkcjà filmowà m.in. krótki i długi metra, fabuła, dokument, klipy muzyczne. Główny pion działalnoêci Spółki stanowi produkcja filmów realizowanych w technologii 3D i 5D. Przedmiotem aktywnoêci Spółki jest organizowanie finansowania przeznaczonego tak e na produkcj filmowà w zakresie współtworzenia interaktywnej telewizji internetowej. 02.

3 Profil działalności Spółki obejmuje: finansowanie wraz z produkcjà filmów fabularnych: krótko i długometra owych oraz realizowanych w technologii 3D produkcj filmów reklamowych w technologii 3D finansowanie wraz z produkcjà filmów z przeznaczeniem do dystrybucji w kinach z technologià 5D finansowanie wraz z produkcjà filmów dokumentalnych finansowanie wraz z produkcjà muzycznà i filmowà utworów i filmów muzycznych tworzenie telewizji internetowej (faunaplanet.tv) produkcj programów dla telewizji Historia Spółka East Pictures powstała w sierpniu 2009 roku, jako projekt typu start-up b dàcy funduszem, inwestujàcym w komercyjne projekty filmowe. East Pictures pełniło funkcj Inwestora finansowego dla produkcji Patryka Vegi pt. Ciacho. Zało ycielami Spółki sà osoby posiadajàce bogate doêwiadczenie w bran y filmowej od strony re yserskiej, promocyjnej oraz finansowej. East Pictures SA zadebiutowało na rynku NewConnect 22 grudnia 2009 roku. Celem wejêcia na mały parkiet było zinstytucjonalizowanie procesu pozyskiwania finansowania dla przyszłych produkcji filmowych. Spółka organizuje finansowanie dla projektów filmowych z wykorzystaniem kapitału dłu nego, korzystajàc zwłaszcza z formuły obligacji. East Pictures SA jest zatem inwestorem w procesie produkcji filmowej, czerpiàc jednoczeênie przychody z tytułu eksploatacji produkcji, w które zaanga owało si kapitałowo.

4 Strategia rozwoju Strategia rozwoju East Pictures SA zakłada realizacj projektów wchodzàcych w skład zdywersyfikowanego portfela produkcji filmowych i muzycznych na najwy szym, Êwiatowym poziomie. Spółka realizuje projekty niskobud etowe, zarówno w zakresie gatunku, jak i technologii realizacji. W celu wyeliminowania ograniczenia zwiàzanego z chłonnoêcià rynku polskiego, a co z tym zwiàzane, mo liwoêcià uzyskania maksymalnych przychodów, projekty przygotowywane sà do sprzeda y w kraju i za granicà ju na etapie ich realizacji. Wa nym elementem strategii jest wykorzystanie niszy rynkowej, jakà jest produkcja filmów do wyêwietlania w kinach 5D. Kina tego rodzaju sà nowoêcià na rynku nie tylko w Polsce, ale równie na Êwiecie. Brak kontentu powoduje koniecznoêç wyêwietlania istniejàcych produkcji przez okres 2-3 lat, co przy kinie tradycyjnym, gdzie okres projekcji to kilka tygodni, daje znaczàce mo liwoêci generowania stałych, długookresowych przychodów. Profil finansowy East Pictures realistycznie ocenia rentownoêç swoich produkcji. Wszystkie projekty, w które Spółka si anga uje analizowane sà pod wzgl dem mo liwoêci zwrotu z inwestycji i potencjału komercyjnego. Efektywnie dobrane êródła finansowania uwarunkowane sà m.in. mo liwoêciami plasowania filmu w okresach o najwy szej frekwencji kinowej, projekcjami filmu na rynkach zagranicznych oraz potencjałem komercyjnym filmu i targetu, do którego jest kierowany. Przychody spółki pochodzà z: dystrybucji kinowej sprzeda y licencji do rozpowszechniania na DVD oraz VoD sprzeda y do stacji telewizyjnych sprzeda y zagranicznej sprzeda y licencji wydawnictwu praw do emisji produktów fonograficznych 04.

5

6 Projekty East Pictures Six Degrees dokumentalny film drogi. Zdj cia do produkcji rozpocz ły si w czerwcu i zakoƒczyły w paêdzierniku W czasie 4 miesi cznej podró y ekipa znalazła si na 3 kontynentach: Europie, Ameryce Północnej oraz Ameryce Południowej. Powstało ponad 100 godzin materiału, który zostanie zmontowany do półtoragodzinnej wersji kinowej oraz kilkuodcinkowego serialu przeznaczonego dla telewizji. Obecnie Spółka rozpoczyna etap postprodukcji filmu. Projekt, ze wzgl du na uniwersalnà, ciekawà tematyk ma szans zaistnienia na Êwiecie - produkcja otrzymała zaproszenie mi dzy innymi na festiwal filmów organizowany przez Roberta Redforda w Sundance. Planowany termin premiery festiwalowej to jesieƒ 2012 roku. Sparrow film długometra owy z gatunku slasher, angloj zyczny, ukoƒczony i przeznaczony do sprzeda y, głównie za granicà. Wi kszoêç ekipy re yser, scenarzyêci, aktorzy pochodzà z Wielkiej Brytanii. Zagranicznà dystrybucjà filmu zajmuje si Wonderphil Productions LLC. Firma ta jest mi dzynarodowym agentem sprzeda y filmów fabularnych działajàcym aktywnie na najbardziej znanych targach filmowych i telewizyjnych. Reperezentowali dotychczas polskie produkcje, takie jak Quo Vadis, Ogniem i Mieczem oraz Chopin Pragnienie MiłoÊci. Sparrow 3D krótkometra owa produkcja na bazie filmu Sparrow, przeznaczona dla kin 5D. Film jest aktualnie na etapie postprodukcji zwiàzanej z konwersjà do formatu 3D. Przewidywany termin ukoƒczenia prac to czerwiec

7 4:13 do Katowic thriller psychologiczny zrealizowany w technologii 3D. Produkcja przeznaczona jest dla kin z systemem 5D, które oprócz obrazu 3D i dêwi ku przestrzennego oferujà dodatkowe mo liwoêci oddziaływania na zmysły widzów. Obraz wyêwietlany był dotychczas przez Kino 5D Polska, (posiadajàcà aktualnie najwi kszà sieç kin 5D w Polsce). Film jest pierwszà europejskà próbà stworzenia nowego gatunku filmowego realizowanego wyłàcznie z myêlà o technologii 5D. 4:13 do Katowic został zakwalifikowany do udziału w presti owych festiwalach filmowych, zarówno w kraju Krakowski Festiwal Filmowy oraz Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, jak i za granicà. BEFILM The Underground Film Festival w Nowym Jorku, I miejsce w kategorii 3D. 07.

8 Projekty East Pictures Śpiew to Życie - płyta zespołu WOLNY PRZEDZIAŁ, która faunaplanet.tv - telewizja internetowa dedykowana bran y zawiera 12 nastrojowych i melodyjnych utworów. Muzyka zoologicznej oraz wszystkim miłoênikom zwierzàt. proponowana przez zespół to połàczenie bossanovy To pierwsza i jedyna taka platforma, gdzie jednoczeênie i jazzu. Płyta została nagrana w profesjonalnym studiu Radia mo na oglàdaç filmy, robiç zakupy oraz tworzyç społecznoêç. Gdaƒsk. Ponadto, zakoƒczono zdj cia do krótkometra owego FaunaPlanet.tv dostarcza unikalne i autorskie treêci wideo filmu muzycznego ilustrowanego muzykà z płyty. produkowane przez zespół telewizji oraz najlepszych na rynku specjalistów w dziedzinie zoologii, weterynarii Zespół WOLNY PRZEDZIAŁ powstał w maju 2010 roku, oraz hodowli zwierzàt. na swoim koncie ma jednà z dwóch głównych nagród na Festiwalu Piosenki Innej w Lubawie, premiowanych Fauna Planet to tak e nowoczesne, mobilne studio nominacjà na 46. Studencki Festiwal Piosenki w Krakowie. produkcyjne umo liwiajàce rejestracj imprez na ywo Zespół zapraszany jest do klubów muzycznych w całej oraz transmitowanie sygnału do internetu lub na potrzeby Polsce. 15 maja 2012 rozpocz ła si ogólnopolska innych stacji TV. Aktualnie trwajà prace nad modernizacjà dystrybucja płyty. serwisu oraz tworzeniem systemu integrujàcego rynek reklamy internetowej w bran y zoologicznej. 08.

9 Transmisje online - transmisje video do internetu (streaming video) to coraz bardziej rozwijajàca si dziedzina publikacji materiałów audiowizualnych. Nowoczesna technologia umo liwia oglàdanie telewizji, konferencji i wielu innych wydarzeƒ nie tylko na monitorach komputerów, ale tak e za pomocà urzàdzeƒ przenoênych. MAGICZNA Historia - konkurs na współczesnà, wartoêciowà opowieêç skierowanà do najmłodszego widza. Jego celem jest znalezienie ciekawych pomysłów na scenariusz krótkometra owej produkcji wêród rysowników, grafików, pracowników agencji reklamowych, uczniów szkół plastycznych itp. Mobilne studio do transmisji internetowych oferuje mo liwoêç wielokamerowej realizacji telewizyjnej HD, wirtualne studio HD, wielokanałowy mikser audio oraz 8 rekorderów i 2 playery w jednym. Zlecenia mogà byç realizowane na potrzeby firm i instytucji oraz stacji telewizyjnych. Start konkursu zaplanowany jest na czerwiec Potrwa około 2 miesi cy. 09.

10 Planowane projekty Nightterror - projekt serialu z gatunku horror. Planowana jest produkcja dziesi ciominutowych odcinków w technologii 3D oraz z innowacyjnym dêwi kiem przestrzennym. Dodatkowo projekt uwzgl dnia seri efektów pozwalajàcych na dystrybucj filmu w kinach i parkach rozrywki 5D. Produkcja posiada du y potencjał na mi dzynarodowà sprzeda ze wzgl du na zminimalizowanie dialogów pojawiajàcych si w filmie (brak koniecznoêci tłumaczenia). Przy projekcie współpracowaç b dziemy z młodymi i zdolnymi twórcami re yserem i operatorem filmu 4:13 do Katowic. Akcja serialu ma miejsce w rzeczywistoêci snu pokazanej z perspektywy widza. Zadaniem bohatera jest znalezienie wyjêcia z labiryntu koszmarów Sniper (tytuł roboczy) - projekt krótkometra owego filmu akcji 3D. Jest to współczesna psychologiczna opowieêç o najemcach uwikłanych w intrygi polityczne. Film znajduje si na etapie preprodukcji. Wykonano dokumentacj zdj ciowà atrakcyjnych lokacji za granicà, ukoƒczono prace nad scenariuszem, skompletowano ekip wszystko w oparciu o najwy sze mi dzynarodowe standardy. Produkcja realizowana jest z przeznaczeniem na rynek amerykaƒski. Planowane jest zatrudnienie angloj zycznych aktorów. Spółka poszukuje partnera, aby rozpoczàç produkcj. 10.

11 Program kulinarny - aktualnie trwajà prace przygotowawcze do realizacji atrakcyjnego, kilkunastoodcinkowego serialu kulinarnego z udziałem wybitnego autorytetu w tej dziedzinie. Program b dzie przeznaczony dla telewizji. Realizacja planowana jest zarówno w Polsce, jak i za granicà. Planowany termin rozpocz cia zdj ç to czerwiec Program o tematyce ekonomicznej - projekt zakłada stworzenie wirtualnego studia. Program składał si b dzie z elementów rozrywkowych (konkursy o tematyce finansowej) oraz emisji materiałów informacyjnych, edukacyjnych, analiz, komentarzy oraz bloków reklamowych podmiotów zwiàzanych z rynkiem finansów biura maklerskie, dostawcy platform transakcyjnych na rynku walutowym itp. Produkcja programu odb dzie si przy współpracy portalu globalfx.pl. Rozwa ana jest tak e jednoczesna emisja poprzez internet. Kino - projekt zakadajàcy realizacj koncepcji sieci kin. Na poczàtek planowane jest otwarcie wzorcowej placówki, a nast pnie stworzenie na jej przykładzie sieci kin (nastawienie na lokalizacje w centrach handlowych). Kino oprócz tradycyjnych form emisji filmów, czyli 2D i 3D b dzie oferowało projekcje z efektami 5D, które stanowià dopełnienie i wzmocnienie emocji płynàcych z ekranu. W przypadku projekcji niestandardowych zakłada si wprowadzenie na ekrany emocjonalnie mocnych gatunków filmowych (jak horror, thriller, science-fiction czy film wojenny) wzmocnionych o efekty 5D takie jak: woda, ogieƒ, ruchome fotele, wiatr czy zapach. Poprzez swojà uniwersalnoêç projekt zakłada dotarcie zarówno do fanów nowoczesnej rozrywki, jak i fanów kina tradycyjnego. 11.

12 300 10% Potencjał polskiego rynku filmowego Rocznie na polskie ekrany wchodzi blisko 300 filmów. 10% z nich to produkcje polskie, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do lat ubiegłych filmy amerykaƒskie filmy europejskie filmy polskie 192,7 111,2 11,8 261,6 110,3 75,1 263,4 87,6 115,2 281,0 120,9 137,4 Wpływy ze sprzeda y biletów (mln zł) WartoÊç wpływów kasowych z kin roênie bardzo szybko. W 2008 roku wyniosła ona prawie 127 milionów euro. Choç w tym samym czasie mieszkaƒcy Niemiec kupili bilety do kina za około 825 milionów euro, a Brytyjczycy za ponad 1,2 miliarda euro, obrazuje to skal mo liwoêci oraz ogromny potencjał polskiego rynku filmowego, który wcià si rozwija. Pozytywne perspektywy sà mi dzy innymi efektem rosnàcej liczby sal kinowych w Polsce, które w skali całego kraju majà zasadniczo zwi kszyç liczb widzów Liczba premier kinowych filmy amerykaƒskie 90,0 105,0 110,0 117,0 filmy europejskie filmy polskie RAZEM % Na naszym rynku funkcjonuje około 900 ekranów ponad połowa z nich znajduje si w multipleksach, które generujà niemal 80% wpływów dla rynku kinowego. 33 mln BILETÓW Rocznie sprzedawanych jest około 33 mln biletów kinowych, co daje frekwencj per capita na poziomie 0,9. 11 mln LUDZI Polskie filmy w 2011 roku zgromadziły w kinach 30% widowni (ok. 11 mln ludzi) według Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej jest to rekordowa wartoêç, która dobrze rokuje na przyszłoêç. Potencjał polskich filmów na arenie międzynarodowej W 2011 roku ponad 150 polskich filmów fabularnych uczestniczyło w ok. 350 festiwalach i przeglàdach na całym Êwiecie. Filmy te otrzymały ponad 60 nagród i wyró nieƒ. Z kolei 89 polskich produkcji dokumentalnych brało udział w 240 festiwalach (70 z nich otrzymało nagrody), natomiast 83 filmy krótkie (animowane i fabuły) uczestniczyły w 214 festiwalach zdobywajàc 75 nagród. 12.

13 Dane finansowe Spółka East Pictures SA zadebiutowała na rynku NewConnect 22 grudnia 2009 r. Celem upublicznienia Spółki było pozyskanie Êrodków na realizacj projektów filmowych oraz zwi kszenie transparentnoêci Spółki. Dotychczas Spółka wyemitowała z powodzeniem 3 serie akcji: 1/ 50 tys. akcji serii B na kwot 500 tys. zł 2/ 300 tys. akcji serii C na kwot tys. zł 3/ 300 tys. akcji serii D na kwot tys. zł Tokarska Aleksandra 12% Kurszewska Danuta 14% Pluciƒska Izabela 6% Inwestcon Group 6% Akcjonariat Free float 62% Poza emisjami akcji Spółka finansuje swojà działalnoêç poprzez emisje obligacji korporacyjnych. Aktualnie funkcjonujà w obrocie 2 serie obligacji dwuletnich C i D, które sà notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst: a/ 735 obligacji serii C na kwot 735 tys. zł b/ 520 obligacji serii D na kwot 520 tys. zł Oprocentowanie obligacji wynosi 14% w pierwszym roku oraz 17% w drugim roku. Termin wykupu obligacji serii C przypada na 20 grudnia 2013 roku, a serii D na 26 lutego 2014 roku. wyszczególnienie/ Dane w tys. zł 2011r. narastajàco od do r. narastajàco od do Przychody netto ze sprzeda y Zysk/Strata na sprzeda y Zysk/Strata na działalnoêci operacyjnej Zysk/Strata brutto Zysk/Strata netto

14 3D Efekt 3D to technika obrazowania oddajàca wra enie widzenia przestrzennego, czyli odzwierciedlajàca nie tylko kształt i kolor obiektów, ale tak e ich wzajemne zale noêci w przestrzeni. Dzi ki temu uzyskuje si iluzj gł bi ruchomych obrazów. Głównà technikà pozwalajàcà na uzyskanie wra enia tego efektu jest przedstawienie dwóch ró nych obrazów prawemu i lewemu oku. Filmy w 3D oglàda si przy u yciu specjalnych okularów.

15 5D Kino w technologii 5D wykorzystuje efekty, które oddziałujà na wszystkie zmysły widza, dzi ki czemu odczuwa on zapachy czy te warunki atmosferyczne. Dodatkowo, jego fotel porusza si imitujàc ruchy widziane na ekranie. Dzi ki takim doznaniom, oglàdajàcy mo e poczuç si uczestnikiem wyêwietlanej przed nim sceny. Efekty 5D stanowià dopełnienie i wzmocnienie emocji płynàcych z ekranu.

16 East Pictures SA ul. urawia 22, lok Warszawa

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE

ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE ZBIÓR CASE CASESTUDIES STUDIES Przygotowane przez Grup Roboczà Brand Advertising Online działajàcà w strukturach IAB Polska ZBIÓR CASE STUDIES BRAND ADVERTISING ONLINE Przygotowane przez Grup Roboczà Brand

Bardziej szczegółowo

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328

SKY TOWER. www.komunikacja.elbudowa.com.pl. wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 ISSN 1428-3328 b i u l e t y n i n f o r m a c y j n y wrzesieƒ paêdziernik 2008 nr 3/82 SKY TOWER ISSN 1428-3328 www.komunikacja.elbudowa.com.pl Spis treêci wy ej, wy ej, wy ej... Mitycznego planu kryzysowego nie mamy

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, 05-080 Izabelin tel. 519 876 881 www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego

Kierunki rozwoju handlu elektronicznego ˇ ˇ Kierunki rozwoju handlu elektronicznego WITOLD CHMIELARZ Od poczàtku roku 2000 kondycja firm internetowych znacznie si pogorszy a. Przez pierwsze pó roku ponad pi çdziesiàt dotcoms og osi o bankructwo.

Bardziej szczegółowo

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking

marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking marzec 2009 Kryzys na rynkach finansowych* Wyzwania stojàce przed spółkami *connectedthinking Autorzy PricewaterhouseCoopers: Jacek Socha prof. Witold Orłowski Janusz S kowski Grupa restrukturyzacyjna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INTERMEDIALNY

PROJEKT INTERMEDIALNY PROJEKT INTERMEDIALNY WARSZAWA, DNIA 24 MAJA 2011 ROKU PROJEKT INTERMEDIALNY PLAYMAKERS Projekt intermedialny PLAYMAKERS www.playmakers.tv to przedsięwzięcie mające na celu: stworzenie telewizyjnej platformy

Bardziej szczegółowo

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z.

PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE. 90 z. 80 z. 70 z. 60 z. 50 z. 40 z. 30 z. b i u l e t y n ISSN 1428-3328 lipiec wrzesieƒ 2006 i n f o r m a c y j n y nr 73 90 z PONAD 100,0 MLN Z ZAMÓWIE W II PÓ ROCZU 80 z JESTEÂMY TRZYKROTNIE LEPSI MEGA KONTRAKT W WARSZAWIE 70 z 60 z 50 z 40

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku

Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Kondycja i perspektywy rozwoju rynku nieruchomoêci w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego

Bardziej szczegółowo

Raportów o Stanie Kultury

Raportów o Stanie Kultury Raport został opracowany na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako jeden z Raportów o Stanie Kultury, podsumowuj cych zmiany, jakie dokonały si w sektorze kultury w Polsce w ci gu

Bardziej szczegółowo

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA

2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 2/2013 (100) biuletyn informacyjny ELEKTROBUDOWY SA 05.2011 otwarcie nowego Zakładu Przewodów Wielkopràdowych w Tychach ISSN 1428-3328 2008 poczàtek prac na OLKILUOTO 3 09.2011 OPTIMA prototyp polskiej

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY NR 11 / wrzesień 2011 Nowy rok działalności nowe rozwiązania na. e Tygodniowe Nowe indeksy i wskaźniki z pewnością pozytywnie wpłyną na atrakcyjność. SOCIALIZER SA Zarząd odpowiada

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi.

RAPORT 2009. 2200pln. lato 2009, co jest typowà reakcjà na kryzys ze strony zachodnich. przewoênikami lotniczymi i autokarowymi. p r o m o c j a Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (022) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl www.wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku

Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Perspektywy rozwoju rynku private equity w Polsce w 2009 roku Realizacja Badania Nota prawna Raport ma na celu dostarczenie odbiorcom ogólnych informacji i poglàdów w kwestiach obj tych jego przedmiotem.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM za 2010 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM za 2010 rok Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej ATM za 2010 rok 1. Przedmiot działalności Podstawowym obszarem działalności ATM Grupa S.A. jest produkcja telewizyjna i filmowa. Przychody ze sprzedaży produkcji

Bardziej szczegółowo

Tytułem wstępu. Zapraszamy Państwa do lektury. Zespół Creative Europe Desk Polska

Tytułem wstępu. Zapraszamy Państwa do lektury. Zespół Creative Europe Desk Polska nr 2/2014 Tytułem wstępu Szanowni Państwo, za nami już ponad pół roku działalności nowego programu, jakim jest Kreatywna Europa, będącego połączeniem dotychczasowych programów MEDIA, MEDIA Mundus i Kultura.

Bardziej szczegółowo

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r.

Oferujący: Data zatwierdzenia: 20 września 2010 r. PROSPEKT EMISYJNY SPORZĄDZONY W ZWIĄZKU Z PUBLICZNĄ OFERTĄ AKCJI SERII D ORAZ UBIEGANIEM SIĘ O DOPUSZCZENIE DO OBROTU NA RYNKU REGULOWANYM AKCJI SERII A, B, C, D ORAZ PRAW DO AKCJI SERII D SPÓŁKI 4FUN

Bardziej szczegółowo

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych*

Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Bran e Sektor motoryzacyjny Badanie rynku dilerów samochodów osobowych* Polska/Europa Ârodkowa i Wschodnia Druga edycja 2008/2009 *connectedthinking ISLANDIA SZWECJA FINLANDIA NORWEGIA ESTONIA ŁOTWA IRLANDIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI GRUPY KAPITAŁOWEJ NOVITUS SA ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU NOWY S CZ, SIERPIE 2009 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Grupie Kapitałowej... 2 2. Zmiany w strukturze Grupy... 4 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji

PROSPEKT EMISYJNY. Organizator i Koordynator Emisji PROSPEKT EMISYJNY (spółka prawa handlowego z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000157203) Prospekt Emisyjny został przygotowany w związku z:

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nowe media

Inwestycja w nowe media Inwestycja w nowe media POINTGROUP(PGM) Szanowni Państwo, Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce prezentację działalności i dokonań Platformy Mediowej Point Group. Spółka od ponad roku jest notowana

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9

Spis treêci. Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7. I. Standardy stosowane przez Bank 9 Spis treêci Wprowadzenie 5 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 7 I. Standardy stosowane przez Bank 9 1. Misja, wizja i wartoêci 9 2. Wewn trzne kodeksy zachowaƒ 10 3. Zewn trzne regulacje stosowane przez

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo