SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZDP/DT/343/P- 15/2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko CPV CPV CPV Wykaz dokumentów Rozdział I Instrukcja dla wykonawców Rozdział II Formularz oferty i formularze załączników do oferty Rozdział III Załączniki dotyczące wiarygodności Wykonawcy Rozdział IV Przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Rozdział V Postanowienia umowy wzór do zaakceptowania Wykonał... Zaakceptował. Zatwierdzam:... Podpis dyrektora jednostki 1

2 ROZDZIAŁ I Instrukcja dla wykonawców 2

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie Dzierżoniów, ul. Garbarska 2 telefon /Faks / 074 / , adres strony internetowej: 2. Tryb udzielania zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 2007r Nr 223 poz nowelizacja z dnia 4 września 2008 r opublikowana w Dz. U. nr 171 poz. 1058) oraz z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 5 listopada 2009 r (Dz. U. Nr 206 poz 1591) oraz z 2 grudnia 2009 r (dz. U. Nr 223 poz. 1778). 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pn. Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko. Zakres prac obejmuje: a) Budowa kanalizacji deszczowej b) Budowa przykanalików do wpustów ulicznych c) Wykonanie studzienek rewizyjnych d) Ułożenie scieku z jednego rzedu kostki betonowej e) Ulożenie krawężników betonowych f) Ułożenie obrzeży betonowych g) Budowa chodnika z kostki betonowej h) Utwardzeni nawierzchni zjazdów na posesję i) Wykonanie ist. Podłączeń kd z przyległych posesji do projektowanego kolektora kd 3.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w rozdziale IV Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 3.3 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4. Opis części zamówienia, jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających., o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3, oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli Zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 7. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: 3

4 Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza do składania oświadczeń i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. 8. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga,aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie: do 31 sierpnia Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają ważną i odpowiednią ofertę: 10a posiadają uprawnienia do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 10b posiadają wiedze i doświadczenie 10c dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 10d spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 10.1 Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji robót objętych zamówieniem - załącznik Nr 2. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ( tj. od dnia 1 czerwca 2005r do dnia 31 maja 2010 r.) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował min 2 zadania w zakresie budowy i /lub przebudowy, i/lub remontu chodników o wartości min (słownie: dwieście tysięcy ) PLN brutto każde zadanie Wykonawca załączy referencje potwierdzające że w/w roboty zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca posiada w swojej dyspozycji sprzęt do wykonania zadania - załącznik nr 3: Wykonawca musi posiadać podstawowy potencjał sprzętowy do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Sprzęt i urządzenia będące w dyspozycji Wykonawcy przeznaczone do wykonywania robót mają być zgodne z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wymagane do wykonania zadania jednostki są wymienione w poszczególnych SST. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: min. jedna osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby Inżynierów Budownictwa. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie 4

5 tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia Potencjał ekonomiczno finansowy Wykonawca musi wskazać: Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niż ,00zł. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku Wykonawca winien oświadczyć, że nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust.2 PZP, dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt 2,5,7,10, 2 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226 poz. 1817) a także oświadczenie złożone na podstawie art. PZP, ze Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust 1 pkt 2 PZP Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywa się będzie na podstawie przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w pkt. 10 wg. Zasady spełnia/nie spełnia. 11. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy do oferty należy dołączyć: 11.1 Aktualny dokument z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1 pkt. Od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5

6 11.4 Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z należnościami podatkowymi lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 11.5 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na druku wg załącznika nr 1 pkt II ) Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu W celu wykazania spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty należy dołączyć 11.7 Kopia opłaconej Polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia - z ostatnich 5 lat - na formularzu stanowiącym załącznik Nr Kosztorys ofertowy Wykaz niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu, jakimi dysponuje wykonawca załącznik nr Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ci oraz informacją o podstawie dysponowania do dysponowania tymi osobami- załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ze zapoznał się z dokumentacją techniczną i przeprowadził wizję w terenie załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy stanowiący załącznik Nr 1 pkt. 1) Pozostałe dokumenty Dowód wpłacenia wadium wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z wypełnionym i podpisanym kosztorysem ofertowym Zaakceptowany wzór umowy załącznik nr Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1.) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2.) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 6

7 3.) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt zatępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, dokumenty wymienione w pkt winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dokumenty wymienione w pkt oraz 11.9 powinien przedłożyć każdy z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 11.8, 11.9, 11.10, 11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, winien przedłożyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wini ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia Jeżeli Wykonawca nie złoży wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złożenia ofert: a) Oświadczenia, zapytania, 'zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli 7

8 wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ; c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców; d) Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP; e) Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. f) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; b) Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, którzy złożyli oferty, c) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom którzy złożyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następującą, osobę: Zbigniew Gorączko telefon Sylwester Tuszyński, telefon Wymagania dotyczące wadium; 14.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 2000,00 złotych (słownie: - dwa tysiąc złotych 00/100) Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniężnej - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, 8

9 d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku złożenia wadium w formie pieniężnej, wadium należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS o/ Dzierżoniów Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niż przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złożenia wadium należy załączyć do oferty. 4. W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu należy złożyć nie później niż przed upływem terminu składania ofert w kasie ZDP Dzierżoniów. Kopię dokumentu, należy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium". 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. UWAGA: W przypadku złożenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności. 10. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli dotyczy), c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Termin związania ofertą; 15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 9

10 15.2 W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą. zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o którym mowa w pkt 15.1 o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 16. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji Wykonawca złoży tylko jedna ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w niniejszej SIWZ oraz winna zawierać niżej wymienione dokumenty Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Kosztorys ofertowy Wykaz stawek i narzutów Wykaz materiałów przewidzianych do użycia przez wykonawców do robót Harmonogram robót Wraz z ofertą w tym samym opakowaniu, winny być złożone Oświadczenie i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane w postanowieniu pkt Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia 16.5 Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ., bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisywania oferty. Zamawiający uznaje, że pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje także dokonywanie czynności wymienionych w pkt i Pełnomocnictwo to musi zostać złożone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 10

11 16.12 Dokumenty składające się na ofertę inne niż pełnomocnictwo, którym mowa w pkt mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę Każda zawierająca jakakolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie,uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna by umieszczona informacja o ilości stron Dokumenty, które dotyczą danych których Wykonawca nie może ujawnić, to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane - należy je opisać Tajne. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 orginale. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, (np. koperta) uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego na adres ; Zarząd Dróg Powiatowych Dzierżoniów ul. Garbarska 2 i posiadać oznaczenie: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem przy drodze powiatowej nr 2904D w miejscowości Mościsko Nie otwierać przed dniem godz Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ 17.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treść i SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, że pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert o którym mowa w pkt Pytania należy kierować na adres: Zarząd Dróg Powiatowych Dzierżoniów ul. Garbarska W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązująca należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 18. Miejsce i termin składania ofert; 18.1 Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego ( sekretariat ). 11

12 18.2 Termin składania ofert upływa dnia r. do godz Otwarcie ofert dnia r o godz ( siedziba Zamawiającego) 18.4 Oferty otrzymane przez zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwierane. 19. Opis sposobu obliczenia ceny; 19.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót załączonego do opisu technicznego SIWZ na formularzu kosztorysu ofertowego Cena winna być wyrażona w złotych polskich Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN) 19.4 Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 20.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami : Lp KRYTERIUM CENA 1 Cena 100% Kryterium cena oferty 100%. Kolejne ceny będą odnoszone do najniższej według wzoru: [(Cn : Cb) x punkty]= Cn najniższa cena Cb cena badanej oferty Oceny ofert dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach Zamawiający unieważni postępowanie jeżeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Pzp O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne Jeżeli postępowanie zostanie unieważnione z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złożyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 21 Otwarcie i ocena ofert. 12

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rojewo, 2015-07-20 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RB.I.271.4.2015. Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 150209 C

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 5/2014/PCM Nazwa zadania: Dostawa leków dla Powiatowego Centrum Medycznego Sp. z o.o. NZOZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SP33.3301.1.2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: zaprojektowanie i budowę szkolnego palcu zabaw dla uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Malbork, 2015-03-06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZGKiM/D/1/03/2015. Nazwa zadania: Sukcesywna dostawa betonu zwykłego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 35/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: ZAKUP, DOSTAWA I URUCHOMIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 1/2011 Kraków, 16 czerwca 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Słubice, 8 maja 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa Zamówienia: Przetarg nieograniczony na dostawę dwóch samochodów specjalistycznych śmieciarki oraz zamiatarki ulicznej. CPV: 34921100-0,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko

Świadczenie regularnych usług przewozowych w postaci dowozów dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie gminy Nowe Miasteczko ZAMAWIAJĄCY: GMINA NOWE MIASTECZKO ul. Rynek 2 67-124 Nowe Miasteczko tel. 68-3888153 faks 68-3888461 NIP 925-19-58-478 REGON 970770340 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pn.: Usługa tłumaczenia ustnego konsekutywnego i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( zwana dalej siwz lub specyfikacja ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. : Dostawa i montaż

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa sprzątania i utrzymania porządku w obiektach II Oddziału ZUS w Poznaniu ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP/ 370/22/2013 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Usługa

Bardziej szczegółowo